MA-ohjelman ruodintaa (4) Asuntojen ja asuntokuntien koko

 

Helsingis­sä asun­tokun­nan koko on keskimäärin 1,9 henkeä. Asun­tokun­nista koko­jakau­ma on seuraavanlainen:

Yksi hen­ki 49 %
kak­si henkeä 31 %
Kolme henkeä 10 %
Neljä tai use­ampi 10 %

Tästä ei sit­ten voi päätel­lä niin kuin usein tehdään, että puo­let helsinkiläi­sistä olisi yksineläviä. Nois­sa neljän hen­gen tai sitä isom­mis­sa asun­tokun­nis­sa asu­via esimerkik­si on läh­es yhtä paljon on kuin yksin asu­via. Jos olete­taan, että noiden 4+ ruokakun­tien keskikoko on 4,4 (hihas­ta), yksi­na­su­via olisi noin 26 %.

Asun­topoli­ti­ikkaa ajatellen pitäisi tietää, kuin­ka moni yhden tai kah­den hen­gen talouk­sista on nuo­ria sinkku­ja ja kuin­ka moni entis­ten lap­siper­hei­den yksin tai kah­den jääneitä aikuisia. Jälkim­mäiset nimit­täin jäävät yleen­sä asumaan ison per­hea­sun­toon­sa. Pien­asun­to­ja tarvit­se­vat ne, joil­la ei ole vielä lap­sia, mut­ta eivät ne, joil­la ei ole enää lapsia.

Asun­to­jen koko­jakau­ma taas on

Yksiöitä    23 %
Kak­sioi­ta 36 %
3 h + k 22 %
4+ h + k 19 %

Isois­sa per­hea­sun­nois­sa asu­vista ruokakun­nista läh­es puo­let on yhden tai kah­den hen­gen talouk­sia. Veikkaisin kes­ki-iän ole­van aika korkea. Asun­tokun­tia, jois­sa ei asu enää lapsia.

Asun­topoli­it­tis­es­ti on ongel­ma, etteivät ikään­tyneet muu­ta pienem­pi­in asun­toi­hin las­ten lähdet­tyä pois kotoaan. Jos näin halut­taisi­in tehtävän, siihen kan­nat­taisi kan­nus­taa. Vero­tuk­sel­lis­es­ti on jär­jetön­tä muut­taa asun­to­var­al­lisu­ut­ta eläke­var­al­lisu­udek­si, kos­ka se vas­taisi pankki­til­iä, jos­ta nos­te­tus­ta rahas­ta on mak­set­ta­va tuloveroa. Vaik­ka tämä kor­jat­taisi­in, Europar­la­ment­ti kek­si tehdä yksi­ty­i­sistä eläke­vaku­u­tuk­sista taloudel­lis­es­ti mah­dot­to­mia vaa­ti­mal­la, ettei niiden hin­noit­telus­sa saa ottaa huomioon nais­ten pidem­pää elinikää. Miesten ei kan­na­ta täl­laista vaku­u­tus­ta enää ottaa eikä naisille niitä kan­na­ta myy­dä, joten tuote tuli tosi­asi­as­sa kielletyksi.

Mut­ta voihan sitä asun­to­var­al­lisu­u­den pan­na pankkitilillekin

Siis­pä toive: tilas­toikaan pienistä asun­tokun­nista erik­seen nuoret sinkut ja erik­seen ne, joista lapset ovat muut­ta­neet pois. Jos ei ruokakun­nan his­to­ri­aa saa selville, tilas­toikaa vaik­ka iän mukaan yli 55-vuotiaat

8 vastausta artikkeliin “MA-ohjelman ruodintaa (4) Asuntojen ja asuntokuntien koko”

 1. Isoista asun­noista ei luovu­ta esimerkik­si sik­si, että per­heen use­al­la lapsel­la on omat per­heet, jois­sa on lap­sia. Iso­van­hem­mat tarvit­se­vat tilaa hoidet­taville lapsen­lap­silleen ja vierailulle tuleville las­ten per­heille. Sik­si tila­va asun­to pide­tään, jos siihen suinkin on varaa.

 2. Täl­lainen Asun­tokun­na koko-ikä-tieto löy­tyy kun­tata­soise­na http://www.aluesarjat.fi ‑tietokan­nas­ta, sen Uusi­maa-osas­ta eli Tilastokanta>Uusimaa>Väestö>Asuntokunnat. Halut­tu­jen val­in­to­jen jäl­keen tulostaulun voi viedä esim. Exceli­in jatkoanalyysiin.

 3. Voisi kuvitel­la, että kun lapset ovat lentäneet pesästä, van­hem­mat mah­tu­isi­vat kak­sioon, mut­ta eihän se niin ole.
  Mei­dänkin täy­tyi han­kkia uusi, entistä suurem­pi ruokapöytä. Meitä on nykyään pöy­dän ääressä 11 henkeä, kun lapset per­hei­neen tule­vat sun­nun­tai­lounaalle ja määrä on lisään­tymään päin.
  Yhden lapsen per­he muut­taa pois Suomes­ta ja vierashuoneil­la on tule­vaisu­udessa nyky­istä vielä enem­män käyt­töä hei­dän koti­maan vierailuil­laan. Las­ten­lapset ovat usein yökylässä ja iäkkäät suku­laisetkin tarvit­se­vat välil­lä lähihuolenpitoa.

 4. ” Miesten ei kan­na­ta täl­laista vaku­u­tus­ta enää ottaa eikä naisille niitä kan­na­ta myy­dä, joten tuote tuli tosi­asi­as­sa kielletyksi.”

  En ymmär­rä. Jos hin­ta on “naisen hin­ta” , mut­ta sama kum­m­mallekin sukupuolelle (=hin­noit­telu ei ota huomioon sukupuol­ta), niin sil­loin­han niitä kan­nat­taa myy­dä naisille. 

  Voisi kuvitel­la että jos naisen elinikää ei voi ottaa huomioon suo­raan laskelmis­sa, niin aina­han sinne voi heit­tää jonkun hihavakion kor­jaa­man hin­nan oikeaksi.

 5. Europar­la­ment­ti kek­si tehdä yksi­ty­i­sistä eläke­vaku­u­tuk­sista taloudel­lis­es­ti mahdottomia

  Europar­la­ment­ti­han teki näistä vaku­u­tuk­sista nimeno­maan mah­dol­lisia, mut­ta union­in tuomiois­tu­in kumosi par­la­mentin päätök­sen.

  Par­la­ment­ti­in­han voisi, teo­ri­as­sa ainakin, äänestää fik­sum­mat edus­ta­jat kor­jaa­maan edel­lis­ten töp­päi­lyt, mut­ta tuomiois­tu­imen päätök­selle ei oikein voi mitään.

  1. Olli Pot­to­nen, kiitos täs­men­nyk­ses­tä. Ymmär­siköhän tuomiois­tu­in, ettåä se lopet­ti yksi­tyiset eläke­vaku­u­tuk­set tuol­la päätök­sel­lä (tai sal­li ne vain naisille)?

 6. Sak­sas­sa tue­taan ikään­tynei­den muut­toa pienem­pi­in asun­toi­hin (ja lähem­mäs palvelui­ta), jot­ta isot asun­not saadaan parem­min kier­toon. Vah­va vuokra-asumiskult­tuuri selit­tänee osit­tain täl­laista jär­jeste­lyä. Suomes­sa sitä vas­toin erinäisil­lä han­kkeil­la (mm. Sitra, koti­talousvähen­nys) yritetään pitkit­tää ikään­tynei­den pysymistä nyky­i­sis­sä (usein isois­sa) asun­nois­saan. Hyvä, että itsenäistä asum­ista tue­taan, mut­ta itsenäi­nen voi olla myös uudessa — parem­min tarpei­ta vas­taavas­sa — asunnossa.
  http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/familie/ig-bau-senioren-sollen-wohnungen-fuer-familien-raeumen-13410950.html

 7. Jos jotain pitäisi tukea rahal­lis­es­ti, niin se on suurten ikälu­okkien pois­muut­toa syr­jäseudun Suomes­ta sivistyk­sen pariin.

  Se olisi taloudel­lis­es­ti viisas ratkaisu, kos­ka täl­löin se pienen­täisi suurten kaupunkien (heh) kup­paus­ta val­tiono­suuk­sien pienen­e­misen muo­dos­sa ja kas­vat­taisi niiden talout­ta eläkeläis­ten eläkkei­den muodossa.

  Samal­la iso­van­hem­mat tuli­si­vat lähem­mäk­si lap­sia ja las­ten­lap­sia, joka taas edesaut­taisi las­ten selviämistä ruuhkavu­o­sista, kun iso­van­hem­mat voisi­vat aut­taa lap­si­aan lastenhoidossa.

  Ajatelkaa, Suo­mi mak­saa 8,5 mil­jar­dia euroa vuodessa, estääk­seen tätä tapahtumasta!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.