Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 2.2.2016

(Esi­tys­lis­taan tästä)

Lausun­to AM-ohjel­man luonnoksesta

Asun­to-ohjel­maa pitäisi uud­is­taa hyvinkin radikaal­isti tavoit­teena lisätä olen­nais­es­ti asun­to­tuotan­toa Helsingis­sä. Tar­jon­nan jous­ta­mat­to­muus on yksi suo­ma­laisen asun­topoli­ti­ikan huonoimpia piirteitä. En mene kuitenkaan tässä tähän sen syväl­lisem­min, jot­ta saisin tämän postauk­sen joskus valmi­ik­si. Pyrin tekemään tästä aiheesta vielä eril­lisen postauksen.

Sitä odotel­lessa kan­nat­taa tutus­tua ohjel­malu­on­nok­seen tästä. Otan mielel­läni vas­taan hyviä huomoita.

Lähiöpro­jek­tin projektisuunnitelma

Lähiöi­den kun­nos­t­a­mi­nen ja elävöit­tämi­nen on erit­täin tärkeätä. Tästä raportista ei kuitenkaan nopeal­la lukemisel­la pääse per­ille siitä, ollaanko kohdis­ta­mas­sa voimavaro­ja oikein tähdel­lisimpi­in kohteisi­in. Liikaa kau­ni­ita lau­sei­ta eikä mitään tietoa niistä han­kkeista, joi­hin ei ole kat­sot­tu mah­dol­lisek­si osoit­taa voimavaroja.

(Mitenkähän lain­var­ti­jat suh­tau­tu­isi­vat siihen, jos kaupun­ki ottaisi tavak­seen ostaa merkit­tävästi asun­to­ja joltain alueelta, investoi­da alueen kun­nos­tamiseen ja rahoit­taa tämän ostamien­sa asun­to­jen arvonnousulla.)

Helsin­gin ja Espoon ran­nikkoalueen tul­variskien hallintasuunnitelma

Näis­sä asiois­sa luot­ta­mus­miehen on vii­sain­ta vain luot­taa, ellei jostain tule merkit­täviä huomioi­ta, joiden mukaan kaupun­ki olisi laimin­lyömässä jotain näkökohtaa.

Ilmas­ton­muu­tok­sen tuo­ma meren­pin­nan nousu tuot­taa kus­tan­nuk­sia jo nyt.

Lausun­to lausun­nok­si Uuden­maan neljännestä vaihemaakuntakaavasta

Lausun­tolu­on­nos on jopa vähän aggres­si­ivi­nen. Helsin­ki ei halu­aisi, että maakun­takaaval­la puu­tut­taisi­in kaavoituk­sen yksi­tyisko­hti­in Helsingis­sä – pyrki­ihän maakun­takaa­va ole­maan tarkem­pi kuin yleiskaa­va. Vähän tämä suun­nit­teluhier­arkia ontuu, kos­ka maakun­tali­iton voimavarat ovat vähäisiä ver­rat­tuna kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­ton voimavaroi­hin, mut­ta kuitenkin maakun­tali­it­to halu­aa määrätä yksi­tyisko­htai­sista ratkaisuista.

Olen helpot­tunut, että kaupung­in­hal­li­tus antaa lausun­non eikä lau­takun­ta. On vähän ris­tiri­itainen tunne esimerkik­si Ram­sin­niemeä koskev­as­ta osas­ta. Minä en halu­aisi asuinaluet­ta Ram­sin­niemeen, mut­ta ei se kyl­lä mikään koko maakun­taa koske­va asia ole.

Tuulivoiman suun­nit­telu­pe­ri­aat­teet

Kaupun­ki suh­tau­tuu myön­teis­es­ti teol­lisen­mit­takaa­van mer­itu­ulipuis­toi­hin kaupun­gin edustal­la. Tässä on suun­ta muut­tunut. Vähän ehkä myöhään, kun syöt­tö­tar­if­fin piiri­in pää­se­vien katok­si on asetet­tu 2500 MW ja tämä on jo varat­tu enem­män kuin kokon­aan. Ehkä joskus myöhemmin.

Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan esi­tys Hert­toniemen Puusepänkadun kort­telei­den ase­makaa­van muutokseksi

Lau­takun­ta palaut­ti tämän aikanaan (muis­taak­seni esi­tys oli muodol­lis­es­ti min­un tekemäni.) ja kehot­ti tekemään asun­to­ja ja alen­ta­maan pysäköin­nin kus­tan­nuk­sia. Alueelle tulee nyt uut­ta asuinker­rosalaa 56 650 k‑m2 mikä merk­it­see noin 1 400 asukas­ta. Asukkaiden kat­so­taan tarvit­se­van 430 pysäköin­tipaikkaa. Jostain syys­tä tässä ei näyt­täisi ole­van mitään tavanomaisia helpo­tuk­sia yhteiskäyt­töau­toista ja muus­ta sel­l­ais­es­ta. Alue on käve­ly­matkan päässä metroasemalta.

Minä halu­aisin muut­taa paljon isom­man osan Hert­toniemen teol­lisu­usalueesta asuinalueek­si, mut­ta se tap­pelu on hävit­ty tältä erää. Viras­to ei olisi halun­nut tätäkään.

Alueel­la toimi­va Plan­meca pelkää asukkai­ta, jot­ka ovat herkkiä urput­ta­maan vaikka­pa aamuöis­es­tä rekkali­iken­teestä. Plan­meca työl­listää alueel­la 800 henkeä, mitä voi ver­ra­ta vaik­ka paljon huomio­ta saa­neeseen Äänekosken sel­l­ute­htaan alle kah­teen­sa­taan työpaikkaan.

Tämä kaa­va vas­taa yksinään kym­men­tä pros­ent­tia vuo­den kerrosalatavoitteesta.

Lausun­to demarien asun­to­tuotan­toa koskev­as­ta valtuustoaloitteesta

Demar­it esit­tävät asun­to­tuotan­non nos­tamista 7 000 asun­toon vuodessa ja ARA-tuotan­non osu­u­den nos­tamista 20 pros­en­tista 30 pros­ent­ti­in. Tuo määrälli­nen tavoite taitaa toteu­tua jo raide-Jok­eri ‑sopimuk­sen ansios­ta. Pitäisi nos­taa enemmän.

Pien­i­t­u­lois­t­en – eri­tyis­es­ti pieni­palkkaisten ase­maa Helsin­gin raadol­lisil­la asun­tomarkki­noil­la pitää paran­taa, mut­ta en ole var­ma, että paras tapa tehdä tämä on rak­en­taa eril­lisiä ker­rostalo­ja köy­hille – eri­tyis­es­ti, kun nämä eivät saa val­ti­ol­ta enää käytän­nössä mitään tukea. Seinien tukemisen sijas­ta pitäisi tukea asukkai­ta suoraan.
Jos val­tio lait­taa Ara-ehtoi­hin vaa­timuk­sen, että kaik­ki töi­hin päässeet pitää määräa­jan kulut­tua häätää pois, ei tätä rahaa kan­na­ta ottaa vas­taan lainkaan. Saa­han kaupun­ki hal­paa rahaa suo­raan markkinoilta.

17 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 2.2.2016”

 1. Minä halu­aisin muut­taa paljn isom­man osan Hert­toniemen teol­lisu­usalueesta asuinalueek­si, mut­ta se tap­pelu on hävit­ty tältä erää. Viras­to ei olisi halun­nut tätäkään. 

  En sil­lä taval­la tunne muodol­lisuuk­sia, joten kysyn­pä, että miten tuo viras­ton ja lau­takun­nan väli­nen keskustelu muodol­lis­es­ti toimii?

  Jos kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan enem­mistö olisi jostain asi­as­ta eri mieltä viras­ton kanssa, niin eikö lau­takun­ta sit­ten voi palaut­taa sitä uudelleen valmis­telu­un tasan niin kauan, kunnes lop­putu­los tyy­dyt­tää eli saadaan, mitä tilataan?

  1. Lau­takun­ta palaut­ti tään kaa­van, kos­ka oli eri mieltä viras­ton kanssa. Lau­takun­nan enem­mistö (kok, sd) kuitenkin on sitä mieltä, että lop­ut Hert­toniemen teol­lisu­usalueesta pitää vara­ta teol­lisu­udelle sitä ajatellen, että joskus täl­lä vuo­sisadal­la tai seu­raaval­la ilmaan­tu­isi kysyn­tää teollisuustonteille.

 2. “Mitenkähän lain­var­ti­jat suh­tau­tu­isi­vat siihen, jos kaupun­ki ottaisi tavak­seen ostaa merkit­tävästi asun­to­ja joltain alueelta, investoi­da alueen kun­nos­tamiseen ja rahoit­taa tämän ostamien­sa asun­to­jen arvonnousulla.”

  Siitä vain toimek­si. Lain­var­ti­joil­la ei nokan kop­ut­tamista. Mik­si arvon­nousu pitäisi yksi­no­maan antaa yksi­tyiselle pääomalle?

  Kaupungilla on val­ta­vat resurssit tähän. Osan rahoituk­ses­ta Helsin­ki voi hyvin jär­jestää myymäl­lä nyky­isin Helsin­gin Asun­to­hank­in­ta Oy:n omis­tamia vapaara­hoit­teisia vuokra-asun­to­ja (3500 kpl) eri­tyis­es­ti kan­takaupun­gin alueelta. 500 miljoon­aa on niistä irroitet­tavis­sa helposti.

 3. Taisitkin jo maini­ta aikaisem­min, mut­ta mik­si kaupun­ki ei raken­na markki­nae­htoisia vuokrat­alo­ja noiden köy­häin­talo­jen sijaan? Niitä olisi varaa rak­en­taa melkein lop­ut­tomasti, kun vuokratuo­tot kat­ta­vat investoin­tikus­tan­nuk­set niin hel­posti nyky­isil­lä vuokratasoilla.

  Ja jos vahin­gos­sa raken­net­taisi­in niin paljon, että vuokrata­so saataisi­in lasku­un, niin se vas­ta kansalaista hyödyttäisikin.

 4. Olen helpot­tunut, että kaupung­in­hal­li­tus antaa lausun­non eikä lau­takun­ta. On vähän ris­tiri­itainen tunne esimerkik­si Ram­sin­niemeä kopskev­as­ta osas­ta. Minä en halu­aisi asuinaluet­ta Ram­sin­niemeen, mut­ta ei se kyl­lä mikään koko maakun­taa koske­va asia ole. 

  Toisaal­ta jos Ram­sin­nie­mi kuu­luu Uuden­maan viher­aluei­den parhaim­paan kym­menyk­seen (kuten maakun­takaa­van taus­ta-aineis­tos­ta voi ehkä päätel­lä), en näe miten liit­to kaavas­saan voisi jät­tää sen huomiotta. 

  En tosin itsekään ole var­ma mil­lä tasol­la suo­jelupäätök­set pitäisi tehdä: kun­nan, maakun­nan vai val­tion­hallinnon tasol­la (vai maailman?).

 5. Kyl­lä tuo­ta maakun­takaavalausun­toe­hdo­tus­ta olisi kan­nat­tanut kri­ti­soi­da voimakkaam­mil­la sanoil­la kuin että se on “jopa vähän aggressiivinen”.

  Sen lisäk­si, että viras­ton ehdo­tuk­ses­sa kään­netään kaavahier­arkia päälaelleen ja vaa­di­taan usei­den viher­aluei­den ja kult­tuuriym­päristö­jen heiken­tämistä maakun­takaavas­sa ja vih­ery­hteysmerkin­nän typ­istämistä ekol­o­gis­es­ta yhtey­destä pelkäk­si virk­istysy­htey­dek­si, siinä myös vedo­taan virheel­lis­es­ti raideliikenteeseen.

  Tässä on lain­aus lausuntoehdotuksesta:

  “Melkin, Ram­sin­niemen, Var­tiosaaren, Hämeen­lin­nan­väylän itäpuolen sekä Tuo­marinkylän kar­tanon eteläpuolis­ten alueen osalta maakun­takaavamerk­in­tö­jen tulee tur­va­ta Helsin­gin yleiskaavoituk­sen tavoit­teet. Val­takun­nal­lis­es­ti merkit­tävien raken­net­tu­jen kult­tuuriym­päristö­jen ja maakun­nal­lis­es­ti merkit­tävien kult­tuuriym­päristö­jen ‑merk­in­tä ei saa estää aluei­den kult­tuuri­ar­vot huomioivaa tiivistämistä, eri­tyis­es­ti raideli­iken­teen varrella.”

  Mis­sään noista lausun­nos­sa maini­tu­ista paikoista ei ole raideli­iken­net­tä muu­ta kuin yleiskaaval­u­on­nok­ses­sa. Miten on mah­dol­lista, että virkamiehistä on täysin luon­te­vaa perustel­la suun­nitel­maa suun­nitel­mal­la itsellään?

  1. On kuitenkin niin, että kun yleiskaa­va on hyvåäksyt­ty, se menee maakun­takaa­van ohi. Nyt puhutaan maakun­takaavae­hdo­tuk­ses­ta, joka ei siis vielä ohjaa yleiskaavoitusta.

 6. Osmo Soin­in­vaara:
  On kuitenkin niin, että kun yleiskaa­va on hyvåäksyt­ty, se menee maakun­takaa­van ohi. Nyt puhutaan maakun­takaavae­hdo­tuk­ses­ta, joka ei siis vielä ohjaa yleiskaavoitusta.

  Näin kyl­lä, mut­ta on aika erikoinen tilanne, että yleiskaavae­hdo­tuk­sel­la pyritään ohjaa­maan maakuntakaavaehdotusta.

  Toki nyt voimas­sa ole­vaa maakun­takaavaa olisi tul­lut käyt­tää poh­jana yleiskaava­su­un­nit­telus­sa eikä senkään perus­teel­la olisi pitänyt esit­tää Ram­sin­niemen tai Var­tiosaaren rak­en­tamista (muiden mainit­tu­jen aluei­den tilanteeseen en valitet­tavasti ole ehtinyt perehtyä).

  1. Var­tiosaari on val­lit­sevas­sa maakun­takaavas­sa valkoinen alue. Maakun­ta­hal­li­tuk­sen lausun­non mukaan ei ole esteitä sen rak­en­tamiselle. Kyl­lä tästä päätetään Helsingis­sä ja vain Helsingissä.

 7. Osmo Soin­in­vaara:
  Vesa
  Asun­to­hank­in­ta ei saa myy­dä omis­tami­aan asun­to­ja. Verova­pau­den ehto.

  Tämä ei ole este, vaan hidaste. Ratkeaa joko lob­bauk­sel­la tai hyvän vero­juristin avulla. 

  Yksi­ty­isille sijoit­ta­jille tun­tuu ole­van hyvin mah­dol­lista saa­da vaikka­pa ara-asun­to­jen osalta poikkeuslu­pia sään­nöstelystä vapau­tu­miseen, niin mik­sei sit­ten julk­ista sek­to­ria edus­ta­va kaupun­ki saisi lob­baa­mal­la tähän asi­aan joko jous­ta­van tulkin­nan tai muu­tok­sen säädök­si­in. Tai sit­ten vero­juristi rak­en­taa häkkyrän, jol­la pääo­ma voidaan vapauttaa.

 8. Osmo Soin­in­vaara:
  Var­tiosaari on val­lit­sevas­sa maakun­takaavas­sa valkoinen alue. Maakun­ta­hal­li­tuk­sen lausun­non mukaan ei ole esteitä sen rak­en­tamiselle. Kyl­lä tästä päätetään Helsingis­sä ja vain Helsingissä.

  Tässä on lain­aus Uuden­maan liiton 16.3.2015 Helsin­gin yleiskaaval­u­on­nok­ses­ta anta­mas­ta lausunnosta:

  “Voimas­sa olevas­sa maakun­takaavas­sa Var­tiosaari on valkoista aluet­ta, eli sille ei ole osoitet­tu eri­ty­istä seudullista maankäyt­töä. Var­tiosaarel­la on val­takun­nal­lista kult­tuuriym­päristöar­voa (höyry­laivare­it­tien kesähuvi­la-asu­tus). Ram­sin­nie­mi puolestaan on virk­istys- ja suo­jelu­aluet­ta. 4. vai­he­maakun­takaa­van luon­nok­ses­sa Var­tiosaa­reen ja Ram­sin­niemeen on osoitet­tu uute­na maakun­nal­lis­es­ti arvokkaan kult­tuuriym­päristön ominaisuusmerkintä.

  Maakun­takaavas­sa on ollut tapana osoit­taa näin suurille väestömäärille asun­torak­en­tamiseen tarkoite­tut alueet taa­ja­mana, eikä valkoise­na alueena. Saaris­tossa paljon vähäisem­mätkin asu­tusti­hen­tymät, esim. pin­ta-alal­taan saman kokoinen (noin 80 ha) Suomen­lin­na (noin 800 asukas­ta) on merkit­ty taa­ja­mak­si. Kult­tuuriym­päristöar­vot aset­ta­vat omat reunae­hton­sa alueen suunnittelulle.

  Tilanteessa, jos­sa kas­va­va väestömäärä lisää yhtä lail­la myös virk­istyskäyt­tö­painei­ta, tulee eri­tyisen tarkkaan harki­ta uusien vielä rak­en­ta­mat­tomien aluei­den käyt­töön ottoa. Maakun­takaa­van muut­tamisek­si taa­jam­a­toim­intoi­hin tarvi­taan enem­män taus­ta­ti­etoa ja vahvem­pia perustelu­ja. Var­tiosaari voisi vai­h­toe­htois­es­ti tar­jo­ta oival­lisen, seudullis­es­tikin merkit­tävän virkistysalueen.”

  Maakun­ta­hal­li­tus antoi kyl­lä Var­tiosaaren osayleiskaaval­u­on­nok­ses­ta poli­tikoin­nin seu­rauk­se­na hiukan löy­sem­män lausun­non, mut­ta sil­loinkin alku­peräi­nen lausun­toe­hdo­tus oli lin­jas­sa yleiskaaval­u­on­nok­ses­ta annetun lausun­non kanssa.

 9. Osmo Soin­in­vaara:
  Var­tiosaari on val­lit­sevas­sa maakun­takaavas­sa valkoinen alue. Maakun­ta­hal­li­tuk­sen lausun­non mukaan ei ole esteitä sen rak­en­tamiselle. Kyl­lä tästä päätetään Helsingis­sä ja vain Helsingissä.

  Maakun­takaa­van valkoi­sista alueista on ker­rot­tu ympäristömin­is­ter­iön maakun­takaavoitus­ta koskevas­sa oppaas­sa sivul­ta 32 alka­en. Opas on ladat­tavis­sa täältä:

  http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Maankaytto_ja_rakennuslaki_2000_sarja/Opas_6_Maakuntakaavan_sisalto_ja_esityst%284379%29

  Kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­to lob­baa Var­tiosaaren merkin­nän muut­tamista juuri sik­si, ettei valkoinen alue tue Var­tiosaaren rakentamista.

 10. Miten hyvin tas­apain­os­sa ovat mielestänne Helsin­gin viher­alueet idässä ja lännessä? 

  Oikeas­t­aan tarkoi­tan täl­lä kysymyk­sel­lä Helsin­gin kaakos­sa ja lounaas­sa sijait­se­via aluei­ta. Kun kaupun­gin kart­taa (tai pik­se­likart­taa) kat­soo, tulee alkaa mieleen nous­ta vaik­ka kuin­ka mon­ta pienem­pi­in alueisi­in liit­tyvää kysymys­tä. En vähät­tele idän suun­nan ulkoilu- ja virk­istysaluei­den, paljolti siis myös lähilu­on­non tarvetta. 

  Kysymyk­sessäni huoli pain­ot­tuu niiden lisäk­si myös noin kol­men kilo­metrin levyiselle kaistaleelle Helsin­gin län­sire­unal­la, jon­ka “betonipuolue” näyt­tää kaikesta päätellen yrit­tävän val­la­ta lähilu­on­nol­ta mm. vyörytystaktiikalla!

 11. Sakke:
  Miten hyvin tas­apain­os­sa ovat mielestänne Helsin­gin viher­alueet idässä ja lännessä? 

  Jos kysymyk­sesi oli tarkoitet­tu min­ulle, niin en aset­taisi län­nen ja idän viher­aluei­ta vas­takkain. Luon­toaluei­den säi­lyt­tämisen tulisi olla kaupunkisu­un­nit­telun lähtöko­h­ta ilman­su­un­nas­ta riippumatta.

  Mon­elta ongel­mal­ta olisi väl­tyt­ty, jos suun­nit­telu olisi aloitet­tu tarkastele­mal­la kaupun­gin itsen­sä ylläpitämää luontotietojärjestelmää.

 12. Han­na-Leena Yli­nen: Jos kysymyk­sesi oli tarkoitet­tu min­ulle, niin en aset­taisi län­nen ja idän viher­aluei­ta vas­takkain. Luon­toaluei­den säi­lyt­tämisen tulisi olla kaupunkisu­un­nit­telun lähtöko­h­ta ilman­su­un­nas­ta riippumatta.

  Mon­elta ongel­mal­ta olisi väl­tyt­ty, jos suun­nit­telu olisi aloitet­tu tarkastele­mal­la kaupun­gin itsen­sä ylläpitämää luontotietojärjestelmää.

  Ei hait­taa, vaik­ka vastasit.

  Noin sen kyl­lä oikeas­t­aan minäkin ajat­te­len. Jokainen alue tarvit­see oman lähilu­on­ton­sa, viher­alueen­sa ja puis­ton­sa. Sen lisäk­si, että jotkin kokon­aisu­udet ovat tärkeitä, tuo tärkeys voi esi­in­tyä joskus pienem­mässäkin mittakaavassa. 

  Häm­mästyin itse val­tavasti, kun löysin pari vuot­ta sit­ten aivan yllät­täen, uuden yleiskaa­van aiem­paa laa­jem­mak­si “kan­takaupungik­si” luokit­tele­mal­ta alueelta kas­vavia man­sikoi­ta. Helsin­gin lähilu­on­to on suun­nat­toman arvokas, mut­ta sitä pitää yrit­tää kaikin keinoin suo­jel­la pusku­trak­tor­eil­ta ja kaivinkoneilta. 

  Kauanko mah­taa muuten men­nä, että saamme seu­raa­vat liitos­alueet, edel­lis­ten lisäk­si? Nyt taitaisi olla jo Espoon vuoro luovuttaa …

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.