Huomioita AM-ohjelmasta (2) Huoneistokokojakauma

(Link­ki asun­to-ohjel­malu­on­nok­seen)

Huoneis­tokoko­jakau­ma

Helsin­ki määräsi aiem­min uusien asun­to­jen keskikook­si 75 neliötä. Se oli tarkoitet­tu koko kaupun­gin keskiar­vok­si, mut­ta sitä alet­ti­in toteut­taa kaupungi­nosa- ja jopa tont­tiko­htais­es­ti. Nyt tämä on väl­jen­net­ty niin, että asun­to­jen pin­ta-alas­ta Hitas-kohteis­sa 60 — 70 pros­ent­tia on per­hea­sun­to­ja (vähin­tään kolmioi­ta) ja kovan­ra­han tuotan­nos­sa 40 – 50 prosenttia.

Mikko Särelä on kri­ti­soin­ut, että noiden pin­ta-alapros­ent­tien viereen on laitet­tu suluis­sa per­hea­sun­to­jen osu­udet (50 – 60 pros­ent­tia ja 30 – 40 pros­ent­tia). Olin ensin samaa mieltä, mut­ta sit­ten oivalsin, että niiden pois­t­a­mi­nen voisi johtaa taas siihen, että per­hea­sun­tovelvoite toteutet­taisi­in yhdel­lä ylisu­urel­la asunnolla.

Espoos­sa uusien asun­to­jen keskikoko on 90 neliötä, eikä kukaan urpu­ta mitään.

Lap­siper­hei­den puo­lus­t­a­mi­nen on aina ollut yksi asun­topoli­ti­ikan tavoit­tei­ta ja näin tulee olla jatkos­sakin, vaik­ka markki­namekanis­mi antaisi kaik­ki asun­not sinkuille. Sen sijaan tuos­sa normis­sa pitäisi olla alueko­htaista vai­htelua, sil­lä Öster­sun­domi­in tulee luon­nos­taan isom­pia asun­to­ja ja kan­takaupunki­in pienem­piä. Toisaal­ta pitäisi ottaa huomion myös van­ho­jen aus­nto­jen koko­jakau­ma. Niin­pä on tähdel­lisem­pää vaa­tia per­hea­sun­to­ja Munkkivuoreen kuin Munkkiniemeen, jos­sa niitä jo on. Vaik­ka Kallios­sa on luon­nol­lista olla enem­män pieniä asun­to­ja kuin lähiöis­sä, Kallioon raken­net­tavis­sa uud­isko­hteis­sa olisi hyvä olla per­hea­sun­to­ja, kos­ka van­has­sa kan­nas­sa niitä ei juuri ole.

Asun­to­jen koko on Helsingis­sä erit­täin pien­tä ver­rat­tuna muuhun maa­han tai mui­hin euroop­palaisi­in kaupunkei­hin. Olisi virhe rak­en­taa pelkkiä kanakoppe­ja edelleen. Hyvin pieniä asun­to­jakin voi rak­en­taa jonkin ver­ran nuorten ensim­mäisik­si asun­noik­si. Niis­sä ei olisi ihan pakko olla invaves­saa, kos­ka niis­sä asu­taan tilapäisesti.

16 vastausta artikkeliin “Huomioita AM-ohjelmasta (2) Huoneistokokojakauma”

 1. Tulisi tosi­aan pyrk­iä siihen että tule­vaisu­udessa asut­taisi­in entistä suurem­mis­sa asun­nois­sa, eikä pienem­mis­sä. Joku 40 neliömetriä tai 50 on sopi­va yksi­na­su­jalle. Tietenkin saa ostaa suurem­mankin jos on varaa ostaa. 

  Vähän pelkään että trend­inä tule­vaisu­udessa ovat kananko­pit sekä per­heille että yksi­na­su­jille. Mm. Mar­tin­laak­son mini­a­sun­not (oli­vatko ne nyt 7 tai 15 neliötä) ja sit­ten myös per­hea­sun­to­jen lisäk­si eräässä uud­isko­hteessa joka on alueel­lamme on 30 neliön asuntoja. 

  Suomes­sa sää on aivan hirvit­tävä suurim­man osan vuodes­ta. Sataa lun­ta tai rän­tää… tai sit­ten kesäl­lä tulee vet­tä kaata­mal­la. Tääl­lä ei oikeas­t­aan ole mitään rav­in­to­la eikä katukult­tuuria. Lisäk­si monil­la ei ole lait­taa rahaa juurikaan kulu­tuk­seen, kult­tuuri­in, ulkona syömiseen ja mui­hin kivoihin aktivi­teet­tei­hin kaupungilla, joten elämä tulee ole­maan surkeaa ja yksinäistä vähä­varaise­na minikopis­sa istuen kun pienessä asun­nos­sa ei ole edes tilaa har­ras­tus­tarvikkeille ja liika ahtaus ärsyttää. 

  Pienet asun­not ovat OK opiske­li­joille, mut­ta eivät hyväksyt­täviä pysyviksi asunnoiksi. 

  Raken­nus­fir­mo­jen ahneu­den vuok­si miniko­pit kyl­lä tule­vat var­masti yleistymään ja ovat pian stan­dar­di jos niiden rak­en­t­a­mi­nen vain sal­li­taan. Niistä saa parem­man hin­nan per neliömetri. Sit­ten media selit­tää kil­van miten 2 neliömetrin bok­sis­sa asum­i­nen on muotia. 

  Hong Kon­gin neliöhin­to­ja tutkailin ja siel­lä kaiketi keskimäärin 18 neliön asun­to mak­saa noin 400 tuhat­ta euroa. Vuokrien täy­tyy olla var­maankin halvem­pia kuin osto­hin­ta. Luulen että muuten porukat asu­isi­vat kadulla.

 2. Näitä kuningasaj­tauk­siani:

  Suure­maaa huoen­sios­sa on mielekästä olla eril­lien huone oma­lal siäänkäyn­nil­lä ja kh:lla (ns. koti­a­pu­laien huone ennen vanhaa).

  Tämän osakas voi halutes­saan vuokra­ta eril­lisenä asun­tona. Vöälisäs on äänen­pitävä ovi. Ja jos hauaa, aukonkin voi pan­na umpeen.
  Ja toisaal­ta asun­toon saa lisää tilaa tarvit­taes­sa. Täl­la­sia huoneis­to­ja on muuten kak­si tässä entisessä ara­va-talos­sa, jos­sa asun.

  tätä asia on syytä edis­tää, vaik­ka se vaikut­takain haitallis­es­ti skeä vuokrata­soon että rakennsuy­htiöidne katteisiin.

 3. Kanikop­pi­en rak­en­t­a­mi­nen johtaa kansan näivet­tymiseen, sil­lä kuka­pa halu­aa tehdä lap­sia kanikoppeihin ?

  Syn­tyvyys on läht­enyt lasku­un , syynä ovat leikkauk­set, palkkaeroosio, lomien ja van­hempain- vapaiden leikkausuh­ka, asumisen hin­nan nousu ja asun­to­jen koon pieneneminen

 4. Eihän tästä niin kovin kauan aikaa ole, kun nimeno­maan Vihrei­den piiris­sä moni korosti sitä, että jopa Helsingis­sä muka asut­taisi­in aivan liian suuris­sa asun­nois­sa. Niis­sä kanikopeis­sa ja/tai solu­a­sun­nois­sa olisi pienem­mät hiilid­iok­sidipäästöt asukas­ta kohti. Onko suun­ta nyt sit­ten muut­tumas­sa yleisem­minkin Vihrei­den sisällä?

 5. Osmo Soin­in­vaara:
  Espoos­sa uusien asun­to­jen keskikoko on 90 neliötä, eikä kukaan urpu­ta mitään. 

  Itse asi­as­sa Espoos­sa 2015 kolmel­la ensim­mäisel­lä vuosineljän­nek­sel­lä aloitet­tu­jen asun­to­jen keskikoko on 65,4 m².*

  Helsingis­sä samana ajan­jak­sona aloitet­tu­jen asun­to­jen keskikoko on 62,9 m².**

  Espoon asun­to­tuotan­to talo­tyypeit­täin eriteltynä:
  — Eril­lispi­en­talois­sa 29% huoneis­toalas­ta, keskikoko 137,4 m²
  — Rivi- ja ketju­talois­sa 9% huoneis­toalas­ta, keskikoko 79,8 m²
  — Ker­rostalois­sa 62% huoneis­toalas­ta, keskikoko 51,6 m²

  En löytänyt äkkiseltään asi­as­ta tilas­toa, mut­ta arve­len Helsingis­sä ker­rostalo­jen muo­dosta­van suurem­man osan uud­is­tuotan­non kokon­aishuoneis­toalas­ta kuin Espoos­sa. En pitäisi täten yllät­tävänä jos Helsingis­sä aloitet­tu­jen ker­rostalo­jen keski­huoneis­toala olisi parem­pio­saisia suo­si­vas­ta suura­sun­topoli­ti­ikas­ta johtuen itse asi­as­sa suurem­pi kuin Espoossa.

  Suurten asun­to­jen sub­ven­toin­ti pien­ten kus­tan­nuk­sel­la on net­tomääräis­es­ti hyvä­tu­loisia suo­si­va toimen­pide, kos­ka suurem­mis­sa asun­nois­sa asuu keskimäärin parem­pit­u­loisia. Se on myös ympäristönäkökul­mas­ta arve­lut­tavaa, kos­ka suurem­mis­sa asun­nois­sa myös asum­isväljyys on keskimäärin suurem­pi.

  Jos halu­taan tukea lap­siper­heitä, tehdään se lap­sil­isien tms. kaut­ta, jol­loin tuki oikeasti löytää kohteeseensa. 

  *) Eet­vart­ti 4/2015, s. 31–32 tiedoista laskettu.
  **) Rak­en­t­a­mi­nen Helsingis­sä vuo­den 2015 kol­man­nel­la vuosineljän­nek­sel­lä, s. 5 tiedoista laskettu.

  1. Itse asi­as­sa Espoos­sa 2015 kolmel­la ensim­mäisel­lä vuosineljän­nek­sel­lä aloitet­tu­jen asun­to­jen keskikoko on 65,4 m².*

   Kat­sos vain, onpasd iso muu­tos Espoos­sa. Tietoni oli muu­ta­man vuo­den vanhoja.

 6. Ain­oa tut­tava­pariskun­ta, joka asuu minkään kaupun­gin keskus­tas­sa reilunkokoises­sa asun­nos­sa, on lapse­ton lääkäri-toimitusjohtaja-pariskunta. 

  Vaikea kuitenkin on ymmärtää, mil­lä perus­teel­la juuri heille pitää jär­jestää julkisen val­lan avul­la asutoja. 

  Noh, ehkä Helsingis­sä kaik­ki asi­at ovat toisin.

 7. Osmo: syynä tuo­hon kään­teeseen lie­nee se, että Espoon pien­taloalueet alka­vat ole­maan valmi­ita ja uusi kasvu tulee tiivi­im­mistä ker­rostaloalueista eri­tyis­es­ti metron varteen.

 8. Asum­isväljyy­den kas­vat­tamisen tukem­i­nen on johonkin rajaan saak­ka perustel­tua sosi­aal­i­sista ja ter­vey­del­li­sistä syistä. Luulen, että asum­isväljyy­den kas­vat­tamisen net­to­hyö­ty menee kuitenkin negati­ivisen puolelle jo paljon nyky­istä pienem­mäl­lä asumisväljyydellä.

  Toisin sanoen, on toden­näköistä, että jos 5‑henkinen per­he asuu 50 neliön asun­nos­sa, neliömäärän tuplaami­nen tuot­taa enem­män hyv­in­voin­tia kuin mitä siitä aiheutuu kus­tan­nuk­sia. Sen sijaan olen varsin skepti­nen sen suh­teen, päteekö tämä enää 25 neliön asun­nos­sa asu­van yksineläjän kohdal­la. Olen melko var­ma, että nykyiset pin­ta-alanor­mit tuot­ta­vat kokon­aisu­udessaan yhteiskun­nalle hyv­in­voin­ti­tap­pi­o­ta sen kaut­ta, että asum­isväljyyt­tä sub­ven­toidaan isom­mal­la sum­mal­la kuin mitä sub­ven­tion aikaansaa­ma hyö­ty on.

  Onko tätä muuten tutkittu?

 9. Moni köy­hä per­he on valin­nut asua keskus­tan yksiössä tai kak­sios­sa, kos­ka sijain­ti on kokoa tärkeämpi. Helsin­gin sosial­isti­nen sään­te­ly siirtää rahaa heiltä rikkaille pariskun­nille. Se nos­taa pien­ten asun­to­jen hin­to­ja ja vuokria. Pitäisi antaa markki­noiden rak­en­taa vapaasti sitä, mis­tä on eniten puutet­ta, ja paljon nyky­istä enemmän.

 10. Ihan mie­lenki­in­nos­ta kysyn, kun en asi­aa tiedä: Kuin­ka paljon työn ja mate­ri­aalien ynnä pakol­lis­ten mak­su­jen sum­ma on 20 neliömetrin asun­nos­sa ja kuin­ka paljon sum­ma kas­vaa kun asun­non koko kas­vaa 35 neliömetri­in? Tai 50 neliömetri­in? En siis halua tietää asun­to­jen hin­noitelumekanis­mia vaan työn ja mate­ri­aalien hin­nan suh­teen neliömetrimäärään nähden.

 11. Ei pieniä asun­to­ja:
  Tulisi tosi­aan pyrk­iä siihen että tule­vaisu­udessa asut­taisi­in entistä suurem­mis­sa asun­nois­sa, eikä pienem­mis­sä. Joku 40 neliömetriä tai 50 on sopi­va yksi­na­su­jalle. Tietenkin saa ostaa suurem­mankin jos on varaa ostaa. 

  Mis­sä ovat peruste­lut nyky­istä suurem­mille asun­noille, kuka niitä halu­aa. Esimerkik­si toimi­va 30 m³ yksiö riit­tää hyvin yhdelle, 50 m² kak­sio kahdelle jne. Juuri täl­laisia ovat myös kan­takaupun­gin halu­tu­im­mat asun­not. Eivät totis­es­ti mitään kur­jia koppeja.

  Tavaran määrä vähe­nee kun kaikkea ei enää tarvitse omis­taa itse. Yhteisöl­lisessä kaupunki­a­sumises­sa olo­huoneena on koko kaupun­ki. Kotona vietetään yhä vähem­män aikaa. Maaseudul­la omakoti­talos­sa ihan­noita­vat neliöt eivät ole tarpeen kaupungissa.

  On nurinkurista, että tähdätään pros­entin parin ener­gian­säästöön laske­mal­la huoneis­ton läm­pöti­laa mukavu­us­ra­jalle samal­la kun aivan hyvin voitaisi­in turhista neliöistä luop­umal­la säästää kym­meniä prosentteja.

 12. Markku af Heurlin:
  Näitä kuningasajtauksiani:

  Suure­maaa huoen­sios­sa on mielekästä olla eril­lien huone oma­lal siäänkäyn­nil­lä ja kh:lla (ns. koti­a­pu­laien huone ennen vanhaa).

  Tämän osakas voi halutes­saan vuokra­ta eril­lisenä asun­tona. Vöälisäs on äänen­pitävä ovi. Ja jos hauaa, aukonkin voi pan­na umpeen.
  Ja toisaal­ta asun­toon saa lisää tilaa tarvit­taes­sa. Täl­la­sia huoneis­to­ja on muuten kak­si tässä entisessä ara­va-talos­sa, jos­sa asun.

  tätä asia on syytäedis­tää, vaik­ka se vaikut­takain haitallis­es­ti skeä vuokrata­soon että rakennsuy­htiöidne katteisiin.

  Tämä on varsin kan­natet­ta­va idea. Rak­en­taa enem­män per­hea­sun­to­ja, jot­ka olisi alus­ta läh­tien suun­nitel­tu ja raken­net­tu help­poa erotettavuutta/yhdistettävyyttä silmäl­lä pitäen. Samal­la pitäisi luul­tavasti uud­is­taa jotain lake­ja ja ase­tuk­sia sil­lä nykyään asun­non jakami­nen kahdek­si ei ole vält­tämät­tä mikään kevyt prosessi.

 13. Helsingis­sä vuon­na 2015 valmis­tunei­den asun­to­jen keskip­in­ta-ala oli 65,5 m². (Mukana tässä luvus­sa ei ole niiden vajaan 350 asun­non tiedot, jot­ka syn­tyivät käyt­tö­tarkoituk­sen muu­tosten vuoksi)
  Täl­lä vuosi­tuhan­nel­la valmis­tuneis­sa keskikoko on 71,3 m², eli alaspäin on tultu.
  tietokeskuk­sen julka­isu rak­en­tamis­es­ta ilmestynee ensi viikolla.

 14. Eikö tästä ole mitään tutkimusti­etoa, minkä kokoiseen asun­toon ihmiset halu­vat, kun ote­taan huomioon suurem­man koon aikaansaa­ma hinnannousu?

  Net­tikeskusteluis­sa on näköjään help­po huudel­la oman miel­tymyk­sen mukaan, että tarvi­taan sen ja sen kokoisia asun­to­ja. Pitäisi kuitenkin var­maan selvit­tää, mikä on kansalais­ten pref­er­enssien kirjo.

  Itse halu­aisin 20 m² asun­non jostain Kehä I:n tun­tu­mas­ta (7–12 km keskus­taan), kun en tarvitse tilaa ja jokainen neliömetri näyt­tää lisäävän asun­non vuokraa tun­tu­vasti (pienen­nän myös mielel­läni hiil­i­jalan­jälkeäni), mut­ta näin pieniä asun­to­ja ei juuri näy kan­takaupun­gin iki­van­ho­jen kort­telei­den ulkop­uolel­la. Taku­ul­la on aina paljon niitäkin, jot­ka eivät ahdis­tu asun­to­jen pienu­ud­es­ta vaan vuokrista. Näille ihmisille voisi olla vai­h­toe­hto­ja kan­takaupun­gin ulkop­uolel­lakin. Itse en uskalla noi­hin kan­takaupun­gin iki­van­hoi­hin pikkuyk­siöi­hin edes muut­taa huonon äänieristyk­sen pelossa.

 15. Jari S.: Eikö tästä ole mitään tutkimusti­etoa, minkä kokoiseen asun­toon ihmiset halu­vat, kun ote­taan huomioon suurem­man koon aikaansaa­ma hinnannousu?

  En tiedä tutkimuk­sista mut­ta täl­lä het­kel­lä esimerkik­si kaupun­gin vuokra-asun­to­jen hak­i­joista 60% (~8300 hak­i­jaa) on yhden ihmisen ruokakuntia.

  En pysty puhu­maan muiden puoles­ta mut­ta sen voin sanoa että olen yksi noista 8300 hak­i­jas­ta, ja mielessäni ei edes kävisi mak­saa 40 m² kokois­es­ta yksiöstä tai kak­sios­ta 600e/kk jos olisi mah­dol­lisu­us asua 25 m² kokoises­sa yksiössä 375e/kk (nämä numerot 15e/m2 oletuksella).

  Kyl­lähän tuo about 200e/kk ja 2400e/vuosi on mon­elle yksi­na­su­jalle niin iso asia että on todel­la vaikea kuvitel­la että 15 ekstraneliöstä saata­va hyö­ty voit­taisi tuon rahal­lisen säästön.

  Kahdel­la ja puolel­la don­al­la lentää hel­posti pari ker­taa vuodessa tropi­ikki­in ahdis­tus­ta helpottamaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.