Huomioita AM-ohjelmasta (2) Huoneistokokojakauma

(Link­ki asun­to-ohjel­ma­luon­nok­seen)

Huo­neis­to­ko­ko­ja­kau­ma

Hel­sin­ki mää­rä­si aiem­min uusien asun­to­jen kes­ki­kook­si 75 neliö­tä. Se oli tar­koi­tet­tu koko kau­pun­gin kes­kiar­vok­si, mut­ta sitä alet­tiin toteut­taa kau­pun­gin­osa- ja jopa tont­ti­koh­tai­ses­ti. Nyt tämä on väl­jen­net­ty niin, että asun­to­jen pin­ta-alas­ta Hitas-koh­teis­sa 60 — 70 pro­sent­tia on per­hea­sun­to­ja (vähin­tään kol­mioi­ta) ja kovan­ra­han tuo­tan­nos­sa 40 – 50 prosenttia.

Mik­ko Säre­lä on kri­ti­soi­nut, että noi­den pin­ta-ala­pro­sent­tien vie­reen on lai­tet­tu suluis­sa per­hea­sun­to­jen osuu­det (50 – 60 pro­sent­tia ja 30 – 40 pro­sent­tia). Olin ensin samaa miel­tä, mut­ta sit­ten oival­sin, että nii­den pois­ta­mi­nen voi­si joh­taa taas sii­hen, että per­hea­sun­to­vel­voi­te toteu­tet­tai­siin yhdel­lä yli­suu­rel­la asunnolla.

Espoos­sa uusien asun­to­jen kes­ki­ko­ko on 90 neliö­tä, eikä kukaan urpu­ta mitään.

Lap­si­per­hei­den puo­lus­ta­mi­nen on aina ollut yksi asun­to­po­li­tii­kan tavoit­tei­ta ja näin tulee olla jat­kos­sa­kin, vaik­ka mark­ki­na­me­ka­nis­mi antai­si kaik­ki asun­not sin­kuil­le. Sen sijaan tuos­sa nor­mis­sa pitäi­si olla alue­koh­tais­ta vaih­te­lua, sil­lä Öster­sun­do­miin tulee luon­nos­taan isom­pia asun­to­ja ja kan­ta­kau­pun­kiin pie­nem­piä. Toi­saal­ta pitäi­si ottaa huo­mion myös van­ho­jen ausn­to­jen koko­ja­kau­ma. Niin­pä on täh­del­li­sem­pää vaa­tia per­hea­sun­to­ja Munk­ki­vuo­reen kuin Munk­ki­nie­meen, jos­sa nii­tä jo on. Vaik­ka Kal­lios­sa on luon­nol­lis­ta olla enem­män pie­niä asun­to­ja kuin lähiöis­sä, Kal­lioon raken­net­ta­vis­sa uudis­koh­teis­sa oli­si hyvä olla per­hea­sun­to­ja, kos­ka van­has­sa kan­nas­sa nii­tä ei juu­ri ole.

Asun­to­jen koko on Hel­sin­gis­sä erit­täin pien­tä ver­rat­tu­na muu­hun maa­han tai mui­hin euroop­pa­lai­siin kau­pun­kei­hin. Oli­si vir­he raken­taa pelk­kiä kana­kop­pe­ja edel­leen. Hyvin pie­niä asun­to­ja­kin voi raken­taa jon­kin ver­ran nuor­ten ensim­mäi­sik­si asun­noik­si. Niis­sä ei oli­si ihan pak­ko olla inva­ves­saa, kos­ka niis­sä asu­taan tilapäisesti.

16 vastausta artikkeliin “Huomioita AM-ohjelmasta (2) Huoneistokokojakauma”

 1. Tuli­si tosi­aan pyr­kiä sii­hen että tule­vai­suu­des­sa asut­tai­siin entis­tä suu­rem­mis­sa asun­nois­sa, eikä pie­nem­mis­sä. Joku 40 neliö­met­riä tai 50 on sopi­va yksi­na­su­jal­le. Tie­ten­kin saa ostaa suu­rem­man­kin jos on varaa ostaa. 

  Vähän pel­kään että tren­di­nä tule­vai­suu­des­sa ovat kanan­ko­pit sekä per­heil­le että yksi­na­su­jil­le. Mm. Mar­tin­laak­son minia­sun­not (oli­vat­ko ne nyt 7 tai 15 neliö­tä) ja sit­ten myös per­hea­sun­to­jen lisäk­si erääs­sä uudis­koh­tees­sa joka on alu­eel­lam­me on 30 neliön asuntoja. 

  Suo­mes­sa sää on aivan hir­vit­tä­vä suu­rim­man osan vuo­des­ta. Sataa lun­ta tai rän­tää… tai sit­ten kesäl­lä tulee vet­tä kaa­ta­mal­la. Tääl­lä ei oikeas­taan ole mitään ravin­to­la eikä katu­kult­tuu­ria. Lisäk­si monil­la ei ole lait­taa rahaa juu­ri­kaan kulu­tuk­seen, kult­tuu­riin, ulko­na syö­mi­seen ja mui­hin kivoi­hin akti­vi­teet­tei­hin kau­pun­gil­la, joten elä­mä tulee ole­maan sur­ke­aa ja yksi­näis­tä vähä­va­rai­se­na mini­ko­pis­sa istuen kun pie­nes­sä asun­nos­sa ei ole edes tilaa har­ras­tus­tar­vik­keil­le ja lii­ka ahtaus ärsyttää. 

  Pie­net asun­not ovat OK opis­ke­li­joil­le, mut­ta eivät hyväk­syt­tä­viä pysy­vik­si asunnoiksi. 

  Raken­nus­fir­mo­jen ahneu­den vuok­si mini­ko­pit kyl­lä tule­vat var­mas­ti yleis­ty­mään ja ovat pian stan­dar­di jos nii­den raken­ta­mi­nen vain sal­li­taan. Niis­tä saa parem­man hin­nan per neliö­met­ri. Sit­ten media selit­tää kil­van miten 2 neliö­met­rin bok­sis­sa asu­mi­nen on muotia. 

  Hong Kon­gin neliö­hin­to­ja tut­kai­lin ja siel­lä kai­ke­ti kes­ki­mää­rin 18 neliön asun­to mak­saa noin 400 tuhat­ta euroa. Vuo­krien täy­tyy olla var­maan­kin hal­vem­pia kuin osto­hin­ta. Luu­len että muu­ten poru­kat asui­si­vat kadulla.

 2. Näi­tä kuningasajtauksiani:

  Suu­re­maaa huoen­sios­sa on mie­le­käs­tä olla eril­lien huo­ne oma­lal siään­käyn­nil­lä ja kh:lla (ns. kotia­pu­lai­en huo­ne ennen vanhaa).

  Tämän osa­kas voi halu­tes­saan vuo­kra­ta eril­li­se­nä asun­to­na. Vöä­li­säs on äänen­pi­tä­vä ovi. Ja jos hau­aa, aukon­kin voi pan­na umpeen.
  Ja toi­saal­ta asun­toon saa lisää tilaa tar­vit­taes­sa. Täl­la­sia huo­neis­to­ja on muu­ten kak­si täs­sä enti­ses­sä ara­va-talos­sa, jos­sa asun.

  tätä asia on syy­tä edis­tää, vaik­ka se vai­kut­ta­kain hai­tal­li­ses­ti skeä vuo­kra­ta­soon että rakenn­su­yh­tiöid­ne katteisiin.

 3. Kani­kop­pien raken­ta­mi­nen joh­taa kan­san näi­vet­ty­mi­seen, sil­lä kuka­pa halu­aa teh­dä lap­sia kanikoppeihin ?

  Syn­ty­vyys on läh­te­nyt las­kuun , syy­nä ovat leik­kauk­set, palk­kae­roo­sio, lomien ja van­hem­pain- vapai­den leik­kausuh­ka, asu­mi­sen hin­nan nousu ja asun­to­jen koon pieneneminen

 4. Eihän täs­tä niin kovin kau­an aikaa ole, kun nime­no­maan Vih­rei­den pii­ris­sä moni koros­ti sitä, että jopa Hel­sin­gis­sä muka asut­tai­siin aivan lii­an suu­ris­sa asun­nois­sa. Niis­sä kani­ko­peis­sa ja/tai solua­sun­nois­sa oli­si pie­nem­mät hii­li­diok­si­di­pääs­töt asu­kas­ta koh­ti. Onko suun­ta nyt sit­ten muut­tu­mas­sa ylei­sem­min­kin Vih­rei­den sisällä?

 5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Espoos­sa uusien asun­to­jen kes­ki­ko­ko on 90 neliö­tä, eikä kukaan urpu­ta mitään. 

  Itse asias­sa Espoos­sa 2015 kol­mel­la ensim­mäi­sel­lä vuo­si­nel­jän­nek­sel­lä aloi­tet­tu­jen asun­to­jen kes­ki­ko­ko on 65,4 m².*

  Hel­sin­gis­sä sama­na ajan­jak­so­na aloi­tet­tu­jen asun­to­jen kes­ki­ko­ko on 62,9 m².**

  Espoon asun­to­tuo­tan­to talo­tyy­peit­täin eriteltynä:
  — Eril­lis­pien­ta­lois­sa 29% huo­neis­toa­las­ta, kes­ki­ko­ko 137,4 m²
  — Rivi- ja ket­ju­ta­lois­sa 9% huo­neis­toa­las­ta, kes­ki­ko­ko 79,8 m²
  — Ker­ros­ta­lois­sa 62% huo­neis­toa­las­ta, kes­ki­ko­ko 51,6 m²

  En löy­tä­nyt äkki­sel­tään asias­ta tilas­toa, mut­ta arve­len Hel­sin­gis­sä ker­ros­ta­lo­jen muo­dos­ta­van suu­rem­man osan uudis­tuo­tan­non koko­nais­huo­neis­toa­las­ta kuin Espoos­sa. En pitäi­si täten yllät­tä­vä­nä jos Hel­sin­gis­sä aloi­tet­tu­jen ker­ros­ta­lo­jen kes­ki­huo­neis­toa­la oli­si parem­pio­sai­sia suo­si­vas­ta suurasun­to­po­li­tii­kas­ta joh­tuen itse asias­sa suu­rem­pi kuin Espoossa.

  Suur­ten asun­to­jen sub­ven­toin­ti pien­ten kus­tan­nuk­sel­la on net­to­mää­räi­ses­ti hyvä­tu­loi­sia suo­si­va toi­men­pi­de, kos­ka suu­rem­mis­sa asun­nois­sa asuu kes­ki­mää­rin parem­pi­tu­loi­sia. Se on myös ympä­ris­tö­nä­kö­kul­mas­ta arve­lut­ta­vaa, kos­ka suu­rem­mis­sa asun­nois­sa myös asu­mis­väl­jyys on kes­ki­mää­rin suu­rem­pi.

  Jos halu­taan tukea lap­si­per­hei­tä, teh­dään se lap­si­li­sien tms. kaut­ta, jol­loin tuki oikeas­ti löy­tää kohteeseensa. 

  *) Eet­vart­ti 4/2015, s. 31–32 tie­dois­ta laskettu.
  **) Raken­ta­mi­nen Hel­sin­gis­sä vuo­den 2015 kol­man­nel­la vuo­si­nel­jän­nek­sel­lä, s. 5 tie­dois­ta laskettu.

  1. Itse asias­sa Espoos­sa 2015 kol­mel­la ensim­mäi­sel­lä vuo­si­nel­jän­nek­sel­lä aloi­tet­tu­jen asun­to­jen kes­ki­ko­ko on 65,4 m².*

   Kat­sos vain, onpasd iso muu­tos Espoos­sa. Tie­to­ni oli muu­ta­man vuo­den vanhoja.

 6. Ainoa tut­ta­va­pa­ris­kun­ta, joka asuu min­kään kau­pun­gin kes­kus­tas­sa rei­lun­ko­koi­ses­sa asun­nos­sa, on lap­se­ton lääkäri-toimitusjohtaja-pariskunta. 

  Vai­kea kui­ten­kin on ymmär­tää, mil­lä perus­teel­la juu­ri heil­le pitää jär­jes­tää jul­ki­sen val­lan avul­la asutoja. 

  Noh, ehkä Hel­sin­gis­sä kaik­ki asiat ovat toisin.

 7. Osmo: syy­nä tuo­hon kään­tee­seen lie­nee se, että Espoon pien­ta­loa­lu­eet alka­vat ole­maan val­mii­ta ja uusi kas­vu tulee tii­viim­mis­tä ker­ros­ta­loa­lueis­ta eri­tyi­ses­ti met­ron varteen.

 8. Asu­mis­väl­jyy­den kas­vat­ta­mi­sen tuke­mi­nen on johon­kin rajaan saak­ka perus­tel­tua sosi­aa­li­sis­ta ja ter­vey­del­li­sis­tä syis­tä. Luu­len, että asu­mis­väl­jyy­den kas­vat­ta­mi­sen net­to­hyö­ty menee kui­ten­kin nega­tii­vi­sen puo­lel­le jo pal­jon nykyis­tä pie­nem­mäl­lä asumisväljyydellä.

  Toi­sin sanoen, on toden­nä­köis­tä, että jos 5‑henkinen per­he asuu 50 neliön asun­nos­sa, neliö­mää­rän tuplaa­mi­nen tuot­taa enem­män hyvin­voin­tia kuin mitä sii­tä aiheu­tuu kus­tan­nuk­sia. Sen sijaan olen var­sin skep­ti­nen sen suh­teen, pätee­kö tämä enää 25 neliön asun­nos­sa asu­van yksi­ne­lä­jän koh­dal­la. Olen mel­ko var­ma, että nykyi­set pin­ta-ala­nor­mit tuot­ta­vat koko­nai­suu­des­saan yhteis­kun­nal­le hyvin­voin­ti­tap­pio­ta sen kaut­ta, että asu­mis­väl­jyyt­tä sub­ven­toi­daan isom­mal­la sum­mal­la kuin mitä sub­ven­tion aikaan­saa­ma hyö­ty on.

  Onko tätä muu­ten tutkittu?

 9. Moni köy­hä per­he on valin­nut asua kes­kus­tan yksiös­sä tai kak­sios­sa, kos­ka sijain­ti on kokoa tär­keäm­pi. Hel­sin­gin sosia­lis­ti­nen sään­te­ly siir­tää rahaa heil­tä rik­kail­le paris­kun­nil­le. Se nos­taa pien­ten asun­to­jen hin­to­ja ja vuo­kria. Pitäi­si antaa mark­ki­noi­den raken­taa vapaas­ti sitä, mis­tä on eni­ten puu­tet­ta, ja pal­jon nykyis­tä enemmän.

 10. Ihan mie­len­kiin­nos­ta kysyn, kun en asi­aa tie­dä: Kuin­ka pal­jon työn ja mate­ri­aa­lien ynnä pakol­lis­ten mak­su­jen sum­ma on 20 neliö­met­rin asun­nos­sa ja kuin­ka pal­jon sum­ma kas­vaa kun asun­non koko kas­vaa 35 neliö­met­riin? Tai 50 neliö­met­riin? En siis halua tie­tää asun­to­jen hin­noi­te­lu­me­ka­nis­mia vaan työn ja mate­ri­aa­lien hin­nan suh­teen neliö­met­ri­mää­rään nähden.

 11. Ei pie­niä asun­to­ja:
  Tuli­si tosi­aan pyr­kiä sii­hen että tule­vai­suu­des­sa asut­tai­siin entis­tä suu­rem­mis­sa asun­nois­sa, eikä pie­nem­mis­sä. Joku 40 neliö­met­riä tai 50 on sopi­va yksi­na­su­jal­le. Tie­ten­kin saa ostaa suu­rem­man­kin jos on varaa ostaa. 

  Mis­sä ovat perus­te­lut nykyis­tä suu­rem­mil­le asun­noil­le, kuka nii­tä halu­aa. Esi­mer­kik­si toi­mi­va 30 m³ yksiö riit­tää hyvin yhdel­le, 50 m² kak­sio kah­del­le jne. Juu­ri täl­lai­sia ovat myös kan­ta­kau­pun­gin halu­tuim­mat asun­not. Eivät toti­ses­ti mitään kur­jia koppeja.

  Tava­ran mää­rä vähe­nee kun kaik­kea ei enää tar­vit­se omis­taa itse. Yhtei­söl­li­ses­sä kau­pun­kia­su­mi­ses­sa olo­huo­nee­na on koko kau­pun­ki. Koto­na vie­te­tään yhä vähem­män aikaa. Maa­seu­dul­la oma­ko­ti­ta­los­sa ihan­noi­ta­vat neliöt eivät ole tar­peen kaupungissa.

  On nurin­ku­ris­ta, että täh­dä­tään pro­sen­tin parin ener­gian­sääs­töön las­ke­mal­la huo­neis­ton läm­pö­ti­laa muka­vuus­ra­jal­le samal­la kun aivan hyvin voi­tai­siin tur­his­ta neliöis­tä luo­pu­mal­la sääs­tää kym­me­niä prosentteja.

 12. Mark­ku af Heur­lin:
  Näi­tä kuningasajtauksiani:

  Suu­re­maaa huoen­sios­sa on mie­le­käs­tä olla eril­lien huo­ne oma­lal siään­käyn­nil­lä ja kh:lla (ns. kotia­pu­lai­en huo­ne ennen vanhaa).

  Tämän osa­kas voi halu­tes­saan vuo­kra­ta eril­li­se­nä asun­to­na. Vöä­li­säs on äänen­pi­tä­vä ovi. Ja jos hau­aa, aukon­kin voi pan­na umpeen.
  Ja toi­saal­ta asun­toon saa lisää tilaa tar­vit­taes­sa. Täl­la­sia huo­neis­to­ja on muu­ten kak­si täs­sä enti­ses­sä ara­va-talos­sa, jos­sa asun.

  tätä asia on syy­täe­dis­tää, vaik­ka se vai­kut­ta­kain hai­tal­li­ses­ti skeä vuo­kra­ta­soon että rakenn­su­yh­tiöid­ne katteisiin.

  Tämä on var­sin kan­na­tet­ta­va idea. Raken­taa enem­män per­hea­sun­to­ja, jot­ka oli­si alus­ta läh­tien suun­ni­tel­tu ja raken­net­tu help­poa erotettavuutta/yhdistettävyyttä sil­mäl­lä pitäen. Samal­la pitäi­si luul­ta­vas­ti uudis­taa jotain lake­ja ja ase­tuk­sia sil­lä nyky­ään asun­non jaka­mi­nen kah­dek­si ei ole vält­tä­mät­tä mikään kevyt prosessi.

 13. Hel­sin­gis­sä vuon­na 2015 val­mis­tu­nei­den asun­to­jen kes­ki­pin­ta-ala oli 65,5 m². (Muka­na täs­sä luvus­sa ei ole nii­den vajaan 350 asun­non tie­dot, jot­ka syn­tyi­vät käyt­tö­tar­koi­tuk­sen muu­tos­ten vuoksi)
  Täl­lä vuo­si­tu­han­nel­la val­mis­tu­neis­sa kes­ki­ko­ko on 71,3 m², eli alas­päin on tultu.
  tie­to­kes­kuk­sen jul­kai­su raken­ta­mi­ses­ta ilmes­ty­nee ensi viikolla.

 14. Eikö täs­tä ole mitään tut­ki­mus­tie­toa, min­kä kokoi­seen asun­toon ihmi­set halu­vat, kun ote­taan huo­mioon suu­rem­man koon aikaan­saa­ma hinnannousu?

  Net­ti­kes­kus­te­luis­sa on näkö­jään help­po huu­del­la oman miel­ty­myk­sen mukaan, että tar­vi­taan sen ja sen kokoi­sia asun­to­ja. Pitäi­si kui­ten­kin var­maan sel­vit­tää, mikä on kan­sa­lais­ten pre­fe­rens­sien kirjo.

  Itse haluai­sin 20 m² asun­non jos­tain Kehä I:n tun­tu­mas­ta (7–12 km kes­kus­taan), kun en tar­vit­se tilaa ja jokai­nen neliö­met­ri näyt­tää lisää­vän asun­non vuo­kraa tun­tu­vas­ti (pie­nen­nän myös mie­lel­lä­ni hii­li­ja­lan­jäl­keä­ni), mut­ta näin pie­niä asun­to­ja ei juu­ri näy kan­ta­kau­pun­gin iki­van­ho­jen kort­te­lei­den ulko­puo­lel­la. Takuul­la on aina pal­jon nii­tä­kin, jot­ka eivät ahdis­tu asun­to­jen pie­nuu­des­ta vaan vuo­kris­ta. Näil­le ihmi­sil­le voi­si olla vaih­toeh­to­ja kan­ta­kau­pun­gin ulko­puo­lel­la­kin. Itse en uskal­la noi­hin kan­ta­kau­pun­gin iki­van­hoi­hin pik­ku­yk­siöi­hin edes muut­taa huo­non äänie­ris­tyk­sen pelossa.

 15. Jari S.: Eikö täs­tä ole mitään tut­ki­mus­tie­toa, min­kä kokoi­seen asun­toon ihmi­set halu­vat, kun ote­taan huo­mioon suu­rem­man koon aikaan­saa­ma hinnannousu?

  En tie­dä tut­ki­muk­sis­ta mut­ta täl­lä het­kel­lä esi­mer­kik­si kau­pun­gin vuo­kra-asun­to­jen haki­jois­ta 60% (~8300 haki­jaa) on yhden ihmi­sen ruokakuntia.

  En pys­ty puhu­maan mui­den puo­les­ta mut­ta sen voin sanoa että olen yksi nois­ta 8300 haki­jas­ta, ja mie­les­sä­ni ei edes kävi­si mak­saa 40 m² kokoi­ses­ta yksiös­tä tai kak­sios­ta 600e/kk jos oli­si mah­dol­li­suus asua 25 m² kokoi­ses­sa yksiös­sä 375e/kk (nämä nume­rot 15e/m2 oletuksella).

  Kyl­lä­hän tuo about 200e/kk ja 2400e/vuosi on monel­le yksi­na­su­jal­le niin iso asia että on todel­la vai­kea kuvi­tel­la että 15 ekstra­ne­liös­tä saa­ta­va hyö­ty voit­tai­si tuon rahal­li­sen säästön.

  Kah­del­la ja puo­lel­la donal­la len­tää hel­pos­ti pari ker­taa vuo­des­sa tro­piik­kiin ahdis­tus­ta helpottamaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.