Hajahuomioita AM-ohjelmasta (1)

Olen teh­nyt reu­na­huo­mioi­ta asun­to-ohjel­ma­luon­nok­seen. Ylei­sen avoi­muu­den nimis­sä käyn nii­tä täs­sä läpi. Mie­li­pi­teet ovat siis omia­ni eivät­kä vält­tä­mät­tä edus­ta aina vih­rei­den kantaa.

Asun­to­tuo­tan­non mää­rä s. 5–6

Kau­pun­ki luo­vut­taa tont­te­ja vähin­tään 360 000 k‑m2 (= 9 000 asu­kas­ta), kaa­voi­te­taan vähin­tään 562 500 k‑m2 (=14 000 asu­kas­ta) ja asun­to­tuo­tan­to on 5500 asun­toa (=9 900 asu­kas­ta). Pitäi­si nos­taa asun­to­tuo­tan­to nopeas­ti 10 000 asun­toon, jot­ta asun­to­mark­ki­nat saa­tai­siin sosi­aa­li­ses­ti hyväk­syt­tä­vään tasapainoon.

Hal­lin­ta­muo­to­ja­kau­ma

25 % ara-vuo­kra-asun­to­ja, jois­ta 300 opiskelija-asuntoja
35 % välimuotoa,
40 % kovan rahan tuotantoa

Minus­ta tämä hal­lin­ta­muo­to­ja­kau­ma on van­han­ai­kai­nen ja pai­kal­leen jämäh­tä­nyt kei­no pyr­kiä sosi­aa­li­ses­ti kes­tä­vään asun­to­po­li­tiik­kaan. Pitäi­si raken­taa sää­te­le­mä­tön­tä tuo­tan­toa, vara­ta sii­tä osa kau­pun­gil­le vuo­kra-asun­noik­si, joi­den vuo­kraan ei sisäl­ly tukea, ja tämän kan­nan sisäl­lä tukea vuo­kran alen­nuk­sin pie­ni­tu­loi­sia niin kau­an kuin nämä ovat pie­ni­tu­loi­sia. Asun­to­ti­lan­teen hel­pot­ta­mi­sen pitäi­si kos­kea kaik­kia samas­sa ase­mas­sa ole­via tas­a­puo­li­ses­ti eikä sat­tu­man­va­rai­ses­ti vain nii­tä onnek­kai­ta, jot­ka pää­se­vät tue­tun asu­mi­sen pii­riin.  Pitäi­si tukea ihmi­siä eikä sei­niä, mut­ta toteut­taa noi­ta mark­ki­naeh­toi­sia vuo­kra-asun­to­tuo­tan­toa kau­pun­gin toi­mes­ta, kos­ka täs­sä asun­to­po­liit­ti­ses­sa epä­ta­sa­pai­no­ti­lan­tees­sa jul­kis­ta rahaa valui­si tur­han pal­jon vää­riin taskuihin.

Eri­tyi­sen höl­mö on VM:n vaa­ti­mus, että ara-asun­not pitäi­si vara­ta asu­mis­tu­kea ja toi­meen­tu­lo­tu­kea saa­vil­le. Se on ymmär­ret­tä­vää val­tion­ta­lou­den kan­nal­ta, mut­ta oli­si asun­to­po­liit­ti­ses­ti ihan pöh­köä. Sehän tar­koit­tai­si, ettei noi­hin asun­toi­hin oli­si asi­aa per­heil­lä, jois­sa kum­pi­kaan ei ole työ­tön ja jos alun perin on, hää­tö oli­si edes­sä, jos töi­hin men­nään. Täs­tä tuli­si kaik­kien kan­nus­tin­louk­ku­jen äiti. Lisäk­si se jyr­ken­täi­si segre­gaa­tio­ta, kun vuo­kra-asun­to­val­tai­sil­ta alueil­ta hää­det­täi­siin kaik­ki työs­sä käyvät.

Asun­to­lau­ta­kun­ta on esit­tä­nyt lausun­nos­saan, että jos val­tio näin päät­tää, Hel­sin­ki ei enää ano ara-lai­no­ja, vaan rahoit­taa vuo­kra-asun­to­tuo­tan­non itse. Näin kan­nat­tai­si teh­dä ehkä joka tapauk­ses­sa, kos­ka pääs­täi­siin Aran nor­su­mai­sis­ta sään­nöis­tä. Tuli­si esi­mer­kik­si mah­dol­li­sek­si hoi­taa tämä yli­tu­loi­suuson­gel­ma myy­mäl­lä asun­to yli­tu­loi­sel­le vuokralaiselle.

Kau­pun­gin oma tuo­tan­to eli ATT

ATT raken­taa 750 Ara-asun­toa ja 750 Hitas-asun­toa. Kovan rahan tuo­tan­toa ATT raken­taa vain, kun se on tar­peen tuo­tan­non aikaan­saa­mi­sek­si alueil­le, joil­le ei kovan rahan tuo­tan­toa muu­ten syn­ny. On kokoo­muk­sen van­ha vaa­ti­mus, ettei ATT mene pilaa­maan yksi­tyis­ten raken­nus­liik­kei­den mark­ki­noi­ta edes kar­tel­lin murtajana.

Kun näin pää­te­tään, mene­te­tään yksi asun­to­po­liit­ti­nen instru­ment­ti, jol­la voi­tai­siin nopeut­taa asun­to­tuo­tan­toa ja ohja­ta asun­to­jen kor­keas­ta mark­ki­na­hin­nas­ta nykyis­tä suu­rem­pi osa kau­pun­gil­le käy­tet­tä­väk­si asun­to­tuo­tan­toa pal­ve­le­viin infrainvestointeihin.

Mut­ta kun ATT raken­taa 750 ARA-asun­toa, kuka raken­taa loput 275? Ei kai taas anne­ta tont­te­ja joil­le­kin “yleis­hyö­dyl­li­sil­le”, jot­ka otta­vat Hel­sin­gis­sä mark­ki­na­vuo­kraa voi­dak­seen alen­taa vuo­kraa siel­lä, mis­sä asun­not jää­vät käsiin? VVO on lopet­ta­nut toi­min­nan täl­lä alal­la, onneksi.

[VIIMEINEN KAPPALE LISÄTTY 31.1.KLO 20:40]

 

3 vastausta artikkeliin “Hajahuomioita AM-ohjelmasta (1)”

 1. Vain työt­tö­mien asut­ta­mi­nen ara-asun­toi­hin tulee vain lisää­mään segre­gaa­tio­ta kan­nus­tin­louk­ku­jen kaut­ta kuten kir­joi­tit­kin. Tämä oli­si vii­mei­nen nau­la lähiöi­den ja lähiö­asu­mi­sen ark­kuun. Ara-asun­to­ja­han tai aina­kin kau­pun­gin asun­to­ja on mel­ko pal­jon juu­ri­kin lähiöissä. 

  Työs­sä­käy­vät ja kes­ki­tu­loi­set alkai­si­vat luul­ta­vas­ti vält­te­le­mään aluei­ta, joil­la on pal­jon kau­pun­gin vuo­kra-asun­to­ja ja ara-asun­to­ja, joi­hin asu­tet­tai­siin vain tuil­la elä­viä ihmisiä. 

  Lähiöi­den mai­nees­ta meni­si loput­kin ja samal­la luo­tai­siin ehkä syr­jäy­ty­nei­den yhtei­söä asut­ta­mal­la hei­tä samoi­hin taloihin.

 2. ” Pitäi­si raken­taa sää­te­le­mä­tön­tä tuo­tan­toa, vara­ta sii­tä osa kau­pun­gil­le vuo­kra-asun­noik­si, joi­den vuo­kraan ei sisäl­ly tukea, ja tämän kan­nan sisäl­lä tukea vuo­kran alen­nuk­sin pie­ni­tu­loi­sia niin kau­an kuin nämä ovat pienituloisia.”

  Asun­to­lau­ta­kun­ta on esit­tä­nyt lausun­nos­saan, että jos val­tio näin päät­tää, Hel­sin­ki ei enää ano ara-lai­no­ja, vaan rahoit­taa vuo­kra-asun­to­tuo­tan­non itse. Näin kan­nat­tai­si teh­dä ehkä joka tapauk­ses­sa, kos­ka pääs­täi­siin Aran nor­su­mai­sis­ta säännöistä. ”

  Nämä hyviä ideoi­ta, toi­vot­ta­vas­ti toteu­tuu. Täl­lä het­kel­lä ara-lai­noil­le ei tai­da pal­joa kor­ko­tu­kea edes saa­da mark­ki­na­kor­ko­jen alhai­suu­den vuoksi.

  On kokoo­muk­sen van­ha vaa­ti­mus, ettei ATT mene pilaa­maan yksi­tyis­ten raken­nus­liik­kei­den mark­ki­noi­ta edes kar­tel­lin murtajana.”

  Kokoo­mus on juos­ta­va kumoon täs­sä asias­sa. Raken­nus­liik­keet koko ajan jar­rut­ta­vat uudis­tuo­tan­toa pitääk­seen uusien kovan rahan asun­to­jen hin­nat ja raken­nus­toi­min­nan kat­teet kor­keal­la. Jo pel­käs­tään työl­li­syy­den ja kan­san­ta­lou­den takia raken­ta­mi­seen on pan­ta­va lisää vauh­tia, toi­vot­ta­vas­ti suo­ma­lai­sin rakennusmiehin.

 3. Kii­ret­tä tun­tuu pitä­vän siel­lä kes­kus­suun­nit­te­lu­ko­mi­tean asun­to­ja­kau­ma­suun­nit­te­lun alajjaostossa.

  Nämä ovat kaik­ki kysy­myk­siä, joi­den rat­kai­se­mi­seen taval­li­sen ihmi­sen käsi­tys­ky­ky ei rii­tä alkuun­kaan. Vas­ta sit­ten, kuin tuo taval­li­nen ihmi­nen nimi­te­tään hyvä­palk­kai­seen vir­kaan tai arvos­tet­tuunn lau­ta­kuhn­taan, hänen älyn­sä kuin tai­ka­sau­vann iskus­ta muut­tuu ylivertaiseksi,n kun sitä ver­ra­taan hal­lin­toa­la­mai­seenn rahvaaseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.