Hajahuomioita AM-ohjelmasta (1)

Olen tehnyt reunahuomioi­ta asun­to-ohjel­malu­on­nok­seen. Yleisen avoimuu­den nimis­sä käyn niitä tässä läpi. Mielip­i­teet ovat siis omi­ani eivätkä vält­tämät­tä edus­ta aina vihrei­den kantaa.

Asun­to­tuotan­non määrä s. 5–6

Kaupun­ki luovut­taa tont­te­ja vähin­tään 360 000 k‑m2 (= 9 000 asukas­ta), kaavoite­taan vähin­tään 562 500 k‑m2 (=14 000 asukas­ta) ja asun­to­tuotan­to on 5500 asun­toa (=9 900 asukas­ta). Pitäisi nos­taa asun­to­tuotan­to nopeasti 10 000 asun­toon, jot­ta asun­tomarkki­nat saataisi­in sosi­aalis­es­ti hyväksyt­tävään tasapainoon.

Hallinta­muo­to­jakau­ma

25 % ara-vuokra-asun­to­ja, joista 300 opiskelija-asuntoja
35 % välimuotoa,
40 % kovan rahan tuotantoa

Minus­ta tämä hallinta­muo­to­jakau­ma on van­hanaikainen ja paikalleen jämähtänyt keino pyrk­iä sosi­aalis­es­ti kestävään asun­topoli­ti­ikkaan. Pitäisi rak­en­taa säätelemätön­tä tuotan­toa, vara­ta siitä osa kaupungille vuokra-asun­noik­si, joiden vuokraan ei sisäl­ly tukea, ja tämän kan­nan sisäl­lä tukea vuokran alen­nuksin pien­i­t­u­loisia niin kauan kuin nämä ovat pien­i­t­u­loisia. Asun­toti­lanteen helpot­tamisen pitäisi koskea kaikkia samas­sa ase­mas­sa ole­via tas­a­puolis­es­ti eikä sat­tuman­varais­es­ti vain niitä onnekkai­ta, jot­ka pää­sevät tue­tun asumisen piiri­in.  Pitäisi tukea ihmisiä eikä seiniä, mut­ta toteut­taa noi­ta markki­nae­htoisia vuokra-asun­to­tuotan­toa kaupun­gin toimes­ta, kos­ka tässä asun­topoli­it­tises­sa epä­tas­apain­oti­lanteessa julk­ista rahaa valuisi turhan paljon vääri­in taskuihin.

Eri­tyisen hölmö on VM:n vaa­timus, että ara-asun­not pitäisi vara­ta asum­is­tukea ja toimeen­tu­lo­tukea saav­ille. Se on ymmär­ret­tävää val­tion­talouden kannal­ta, mut­ta olisi asun­topoli­it­tis­es­ti ihan pöhköä. Sehän tarkoit­taisi, ettei noi­hin asun­toi­hin olisi asi­aa per­heil­lä, jois­sa kumpikaan ei ole työtön ja jos alun perin on, häätö olisi edessä, jos töi­hin men­nään. Tästä tulisi kaikkien kan­nustin­loukku­jen äiti. Lisäk­si se jyrken­täisi seg­re­gaa­tio­ta, kun vuokra-asun­to­val­taisil­ta alueil­ta häädet­täisi­in kaik­ki työssä käyvät.

Asun­to­lau­takun­ta on esit­tänyt lausun­nos­saan, että jos val­tio näin päät­tää, Helsin­ki ei enää ano ara-lain­o­ja, vaan rahoit­taa vuokra-asun­to­tuotan­non itse. Näin kan­nat­taisi tehdä ehkä joka tapauk­ses­sa, kos­ka päästäisi­in Aran nor­sumai­sista sään­nöistä. Tulisi esimerkik­si mah­dol­lisek­si hoitaa tämä yli­t­u­loisu­u­songel­ma myymäl­lä asun­to yli­t­u­loiselle vuokralaiselle.

Kaupun­gin oma tuotan­to eli ATT

ATT rak­en­taa 750 Ara-asun­toa ja 750 Hitas-asun­toa. Kovan rahan tuotan­toa ATT rak­en­taa vain, kun se on tarpeen tuotan­non aikaansaamisek­si alueille, joille ei kovan rahan tuotan­toa muuten syn­ny. On kokoomuk­sen van­ha vaa­timus, ettei ATT mene pilaa­maan yksi­ty­is­ten raken­nus­li­ikkei­den markki­noi­ta edes kartellin murtajana.

Kun näin päätetään, menetetään yksi asun­topoli­it­ti­nen instru­ment­ti, jol­la voitaisi­in nopeut­taa asun­to­tuotan­toa ja ohja­ta asun­to­jen korkeas­ta markki­nahin­nas­ta nyky­istä suurem­pi osa kaupungille käytet­täväk­si asun­to­tuotan­toa palvele­vi­in infrainvestointeihin.

Mut­ta kun ATT rak­en­taa 750 ARA-asun­toa, kuka rak­en­taa lop­ut 275? Ei kai taas anneta tont­te­ja joillekin “yleishyödyl­lisille”, jot­ka otta­vat Helsingis­sä markki­navuokraa voidak­seen alen­taa vuokraa siel­lä, mis­sä asun­not jäävät käsi­in? VVO on lopet­tanut toimin­nan täl­lä alal­la, onneksi.

[VIIMEINEN KAPPALE LISÄTTY 31.1.KLO 20:40]

 

3 vastausta artikkeliin “Hajahuomioita AM-ohjelmasta (1)”

 1. Vain työt­tömien asut­ta­mi­nen ara-asun­toi­hin tulee vain lisäämään seg­re­gaa­tio­ta kan­nustin­loukku­jen kaut­ta kuten kir­joititkin. Tämä olisi viimeinen naula lähiöi­den ja lähiöa­sumisen arkku­un. Ara-asun­to­ja­han tai ainakin kaupun­gin asun­to­ja on melko paljon juurikin lähiöissä. 

  Työssäkäyvät ja keski­t­u­loiset alka­isi­vat luul­tavasti vält­telemään aluei­ta, joil­la on paljon kaupun­gin vuokra-asun­to­ja ja ara-asun­to­ja, joi­hin asutet­taisi­in vain tuil­la eläviä ihmisiä. 

  Lähiöi­den maineesta menisi lop­utkin ja samal­la luo­taisi­in ehkä syr­jäy­tynei­den yhteisöä asut­ta­mal­la heitä samoi­hin taloihin.

 2. ” Pitäisi rak­en­taa säätelemätön­tä tuotan­toa, vara­ta siitä osa kaupungille vuokra-asun­noik­si, joiden vuokraan ei sisäl­ly tukea, ja tämän kan­nan sisäl­lä tukea vuokran alen­nuksin pien­i­t­u­loisia niin kauan kuin nämä ovat pienituloisia.”

  “Asun­to­lau­takun­ta on esit­tänyt lausun­nos­saan, että jos val­tio näin päät­tää, Helsin­ki ei enää ano ara-lain­o­ja, vaan rahoit­taa vuokra-asun­to­tuotan­non itse. Näin kan­nat­taisi tehdä ehkä joka tapauk­ses­sa, kos­ka päästäisi­in Aran nor­sumai­sista säännöistä. ”

  Nämä hyviä ideoita, toiv­ot­tavasti toteu­tuu. Täl­lä het­kel­lä ara-lain­oille ei tai­da paljoa korko­tukea edes saa­da markki­nako­rko­jen alhaisu­u­den vuoksi.

  “On kokoomuk­sen van­ha vaa­timus, ettei ATT mene pilaa­maan yksi­ty­is­ten raken­nus­li­ikkei­den markki­noi­ta edes kartellin murtajana.”

  Kokoomus on juosta­va kumoon tässä asi­as­sa. Raken­nus­li­ik­keet koko ajan jar­rut­ta­vat uud­is­tuotan­toa pitääk­seen uusien kovan rahan asun­to­jen hin­nat ja raken­nus­toimin­nan kat­teet korkeal­la. Jo pelkästään työl­lisyy­den ja kansan­talouden takia rak­en­tamiseen on pan­ta­va lisää vauh­tia, toiv­ot­tavasti suo­ma­laisin rakennusmiehin.

 3. Kiiret­tä tun­tuu pitävän siel­lä keskus­su­un­nit­telukomitean asun­to­jakau­ma­su­un­nit­telun alajjaostossa.

  Nämä ovat kaik­ki kysymyk­siä, joiden ratkaisemiseen taval­lisen ihmisen käsi­tyskyky ei riitä alku­unkaan. Vas­ta sit­ten, kuin tuo tavalli­nen ihmi­nen nimitetään hyvä­palkkaiseen virkaan tai arvostet­tuunn lau­takuh­n­taan, hänen älyn­sä kuin taikasauvann iskus­ta muut­tuu ylivertaiseksi,n kun sitä ver­rataan hallintoala­maiseenn rahvaaseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.