Blogin tilastot vuodelta 2015

Täl­lä blo­gil­la jul­kais­tiin vuon­na 2015 yhteen­sä 251 ja 14786 hyväk­syt­tyä kom­ment­tia. Vii­kos­sa tuli siis kes­ki­mää­rin vii­si pos­taus­ta. Kom­ment­te­ja tuli päi­väs­sä kes­ki­mää­rin 40 ja yhtä pos­taus­ta koh­den 59. Kes­kus­te­lu on siis ollut vilkasta.

Käyn­te­jä oli Aws­tat­sin mukaan 1 687 792. Tämä on jok­seen­kin yhtä pal­jon kuin vuon­na 2014 (1 666 417) Sivu­ja luet­tiin yhteen­sä 8,7 mil­joo­naa ja tämä aiheut­ti lii­ken­net­tä 832 GB.

Luki­ja­mää­rät oli­vat kevääl­lä nousus­sa, mut­ta syk­syl­lä vas­taa­vas­ti oli vähän hiljaisempaa.

Suo­si­tuin sivu on ollut ällis­tyt­tä­väs­ti ”Köy­hän lak­koa­se on tyl­sä” vuo­del­ta 2010. Täs­sä on ilmei­ses­ti etsit­ty jotain kom­ment­tia sivul­ta 2, mut­ta en pys­ty sel­vit­tä­mään mitä. Artik­ke­li kos­ki elin­tar­vi­kea­lan lak­koa. Minul­la ei ole aavis­tus­ta­kaan, mil­tä sivus­toil­ta täl­lai­nen luku­ryn­täys on peräisin.

Top 10 lis­ta oli seuraava

20.4.2010 Köy­hän lak­koa­se on tyl­sä/com­ment-page‑2/   46278 lukukertaa

7.3.2015 Juha­na Loik­ka­si kokoo­muk­seen   19722 lukukertaa

18.4.2015 Kes­kus­ta voit­toon sam­mu­te­tuin lyh­dyin 15588 lukukertaa

8.10.2015 Hel­sin­gin yli­opis­ton näi­vet­tä­mi­nen on hal­li­tuk­sen toi­mis­ta vahin­gol­li­sin 15509 lukukertaa

5.8.2015 Suo­men työ­ai­ka on Län­si-Euroo­pan pisim­piä 14317 lukukertaa

13.9.2015 Hal­li­tus – tah­toa on, oli­si­pa vie­lä tai­toa 13570 lukukertaa

6.3.2015 Puhee­ni pak­ko­ruot­sis­ta, jota en onnis­tu­nut pitä­mään 12963 lukukertaa

2.8.2015 Immo­nen kave­rei­neen estää kes­kus­te­lun maa­han­muu­tos­ta 12871 lukukertaa

18.5.2015 Vasem­mis­to­lai­nen stra­te­gia 12327 lukukertaa

14.8.2015 Pitäi­si­kö euros­ta  ero­ta 12175 lukukertaa

3.5.2015 Kekus­tan talous­maan­tie­tel­li­nen työ­ryh­mä 3 asun­to­tuo­tan­toa on jar­ru­tet­ta­va 11188 lukukertaa

9.8.2015 Hesa­rin mai­nos­ta­mat tulok­set eivät olleet tilas­tol­li­ses­ti mer­kit­se­viä 11110 lukukertaa

 

Blo­gi on pysäh­ty­nyt vähän pai­kal­leen. Kun jäin edus­kun­nas­ta haa­vei­lin, että voi­sin ansai­ta elan­to­ni täl­lä blo­gil­la ja panos­taa sii­hen vas­taa­vas­ti enem­män, mut­ta en ole kek­si­nyt miten se tapah­tui­si. Kokei­lin jos­kus google­mai­nok­sia. Ne oli­vat epä­miel­lyt­tä­viä ja tuo­tot niis­tä jäi­vät vaa­ti­mat­to­mik­si, noin 200 euroon kuussa.

On vali­tet­tu, että blo­gin kom­men­toin­tien­ta­so on las­ke­nut. Syk­syl­lä käy­tiin kes­kus­te­lu mode­roin­ti­pe­ri­aat­tei­den muu­tok­sis­ta. Muu­tok­sia ei juu­ri kan­na­tet­tu, mut­ta jos­sain vai­hees­sa tule uudis­ta­maan kom­men­toin­nin ohjeet – tai siis mode­roin­tioh­jeet itsel­le­ni, jot­ka kui­ten­kin julkistan.

 

 

27 vastausta artikkeliin “Blogin tilastot vuodelta 2015”

 1. 14786 hyväk­syt­tyä kommenttia”

  Voi­sit­ko ker­toa mon­ta­ko jäi hyväksymättä ? ? ?

 2. Eräs nouse­va tapa rahoit­taa blo­gin tapai­sia ‘sisäl­lön­luon­ti­pal­ve­lui­ta’ ovat eri­lai­set jouk­ko­ra­hoi­tus­ka­na­vat. Esi­mer­kik­si alle­kir­joit­ta­neel­la on jos­sain mää­rin tut­tu Pat­reon (patreon.com), jos­sa pat­ro­nit mak­sa­vat suo­raan teki­jöil­le pien­tä sään­nöl­li­ses­tä kuu­kausi­ti­laus­sum­maa sii­tä että nämä teke­vät mitä teke­vät­kään (vii­koit­tais­ta podcas­tia / net­ti­sar­ja­ku­vaa / jotain).

  En tie­dä miten Suo­men verot­ta­ja suh­tau­tui­si asi­aan. Blo­gin kes­to­ti­laus? Ja yleen­sä täl­lai­sis­sa jouk­ko­ra­hoi­tus­me­ne­tel­mis­sä menes­ty­vät viihdetuotteet.

 3. Ei sel­lais­ta com­ment page kak­kos­ta näyt­täi­si olevan.

  Jos haluat mai­nok­sia, mut­ta et viit­si itse nii­tä myy­dä, haki avuk­si joku joka viit­sii ja ehtii vaik­ka pro­vi­sio­pal­kal­la. Täy­tyy­hän ola sadoit­tain fir­mo­ja, joi­ta kiin­nos­taa mai­nos­ta­mi­nen juu­ri täl­lai­sel­la sivul­la. Tai tsek­kaa näi­tä: http://www.bannerinvaihto.fi/?J%26auml%3Brjestelm%26auml%3B::Osta_edullista_mutta_tehokasta_mainostilaa

 4. Kan­na­tan muu­tok­sia blo­giin. Osmo Soi­nin­vaa­ran omat kir­joi­tuk­set ja kom­men­tit ovat erin­omai­sia, ja ne luen kaik­ki. Myös par­haat kom­men­toi­jat ovat hyviä, mut­ta lii­an pal­jon jou­kos­sa on tur­haut­ta­vaa tava­raa, johon en ker­ta kaik­ki­aan viit­si­si aikaa­ni käyt­tää (enkä käytäkään).

  Mitä pitäi­si teh­dä? On hyväk­syt­tä­vä, että kaik­ki mie­li­pi­teet eivät ole yhtä arvok­kai­ta. Tämä käsi­te­tään yleen­sä (tahal­laan?) vää­rin, joten seli­tän. Eri miel­tä saa ja pitää­kin olla, sil­lä sehän on hyvän kes­kus­te­lun läh­tö­koh­ta. On kui­ten­kin aivan eri asia hui­tais­ta blo­giin ennak­koa­sen­tei­siin perus­tu­va löy­sä ja yli­mie­li­nen heit­to kuin mie­tit­ty ja perus­tel­tu mie­li­pi­de. On tär­ke­ää kun­nioit­taa tois­ten oikeut­ta mie­li­pi­tee­seen­sä, mut­ta epä­asial­lis­ta käy­tös­tä ei ole syy­tä kunnioittaa.

  Minä luot­tai­sin Soi­nin­vaa­ran omaan kykyyn mode­roi­da epä­asial­li­sin aines pois blo­gis­ta. Peri­aat­teet on syy­tä jul­kais­ta, jot­ta kaik­ki tie­täi­sim­me mil­lä sään­nöil­lä toi­mi­taan. Oli­si tie­tys­ti muka­va kuul­la syy, jos oma kom­ment­ti jätet­täi­siin jul­kai­se­mat­ta, mut­ta se voi olla käy­tän­nös­sä mah­do­ton­ta. Kaik­keen ei blo­gin­pi­tä­jän aika rii­tä, sem­min­kin kun monet kes­kus­te­lun pilaa­jat var­maan vän­käi­si­vät loput­to­mas­ti oikeut­taan saa­da asen­teen­sa jul­kai­suu­teen “ilman sensuuria”.

  Toi­vo­tan onnea pyr­ki­myk­sel­le paran­taa blo­gin kes­kus­te­lua. Itse oli­sin enem­män muka­na, mikä­li kes­kus­te­lun laa­tu para­ni­si. Toi­von laa­tua mää­rän sijaan!

  1. Yleen­sä, kun olen jät­tä­nyt jotain jul­kai­se­mat­ta, olen lähet­tä­nu­yt seli­tyk­sen sii­hen säöh­kö­pos­tio­soit­tee­seen, jon­ka kir­joit­ta­ja on ilmoittanut.

 5. Blo­gi on pysäh­ty­nyt vähän pai­kal­leen. Kun jäin edus­kun­nas­ta haa­vei­lin, että voi­sin ansai­ta elan­to­ni täl­lä blo­gil­la ja panos­taa sii­hen vas­taa­vas­ti enem­män, mut­ta en ole kek­si­nyt miten se tapahtuisi.

  Tämä blo­gi on sivus­to­na van­ha ja vakaa (hyväs­sä mie­les­sä), joten se on saa­vut­ta­nut Suo­men kie­lia­lu­eel­la kai­ken mah­dol­li­sen näky­vyy­den sel­lai­se­naan. Luki­ja­mää­rä ei täs­tä lisään­ny, mai­nos­tu­lot eivät myös­kään täs­tä lisään­ny. Var­sin­kin kun nuo­ri­so lukee vuo­si vuo­del­ta vähem­män ja kat­soo enemmän.

  Jos haluai­sin kehit­tää täl­lais­ta blo­gia ns. tuot­ta­vuus- ja vai­ku­tus­mie­les­sä, pitäi­si tavoit­teek­si aset­taa muu­ta­mas­sa vuo­des­sa luki­ja­mää­rän kym­men­ker­tais­ta­mi­nen. Käy­tän­nös­sä pitäi­si saa­da lisää huo­lel­la purek­sit­tua sisäl­töä, ja kään­tää jutut vie­lä­pä useal­le kie­lel­le. Eli blo­gia pitäi­si muo­ka­ta enem­män verk­ko­leh­den suun­taan. Tuo edel­lyt­täi­si tiet­tyä yrit­tä­jä­ris­kiä, eli palk­kioi­den mak­sa­mis­ta vie­rai­le­vil­le kir­joit­ta­jil­le, enem­män rahaa tek­ni­seen yllä­pi­toon ja kehi­tyk­seen. Jut­tu­jen kään­tä­jil­le ja ulko­mais­ten kom­ment­tien mode­roi­jil­le täy­tyi­si myös mak­saa jotain.

  Tuo ei vält­tä­mät­tä kui­te­naan oli­si enää muka­vaa, vaan täyt­tä työ­tä. Eräs vaih­toeh­to on tie­tys­ti pysyä nykyi­ses­sä lin­jas­sa, naut­tia minis­te­rin elä­ket­tä, ja sen tur­vin jat­kaa kir­joit­ta­mis­ta ja yhteis­kun­nal­lis­ta vai­kut­ta­mis­ta. Tuo oli­si minus­ta erit­täin arvostettavaa.

  Englan­nin­kie­lis­tä poliit­tis­ta blog­gaus­ta Suo­men poli­tii­kas­ta, ulko­mai­si­ne kom­ment­tei­neen, oli­si mie­les­tä­ni erit­täin mie­len­kiin­tois­ta seu­ra­ta. Tuol­lai­sia blo­ge­ja on hyvin vähän. Tuol­lais­ta voi­si kokeil­la niin, että ottaa jo aiem­min suo­mek­si kir­joit­tet­tu­ja blo­gi­pos­tauk­sia. Kir­joit­taa ne uudel­leen kom­ment­tien kans­sa pures­kel­tui­na ns. puh­taak­si, ja kään­tää tai kään­nät­tää ne sit­ten englanniksi.

 6. Tääl­tä myös ääni jouk­ko­ra­hoi­tuk­sel­le (Pat­reon, Kicks­tar­ter, indie­go­go, Flattr tai sit­ten vain suo­raan rahan pyy­tä­mi­nen etusi­vul­la). Tämä — ja ehkä myös mai­nos­tus sil­loin kun se toi­mii — on oikea tapa rahoit­taa sisäl­lön­tuo­tan­toa inter­net aika­kau­del­la, ei lukuoi­keuk­sien tms. myy­mi­nen. En tosin usko että jouk­ko­ra­hoi­tuk­sel­la­kaan pää­set ihan kan­san­edus­ta­jan kuukausituloihin.

 7. Minua kiin­nos­tai­si esi­mer­kik­si kau­pun­gis­tu­mi­sen taus­tal­la ole­vat ilmiöt Suo­mes­sa, mut­ta lisäk­si mm. pää­kau­pun­ki­seu­dun luon­to, yhdis­tä­mi­nen ja pienomakotitaloasuminen.

  Entä­pä se suur­mos­kei­ja­han­ke? Kyl­lä luu­li­si sadan mil­joo­nan euron vär­väys­kes­kuk­sen ole­van kiin­nos­ta­va kes­kus­te­lu­nai­he. Noil­la resurs­seil­la kal­pe­nee miek­ka­lä­he­tys­kin. Ensi vuon­na voi taas tul­la pari mil­joo­naa tur­va­pai­kan haki­jaa Euroop­paan ja Hel­sin­kiin toi­set 10 000. Kes­tää­kö Sak­san talous, jos vuo­des­sa saa­puu maa­han mil­joo­na tur­va­pai­kan haki­jaa kym­me­nen vuo­den ajan? Entä­pä Hel­sin­gin talous, jos vuo­sit­tain kau­pun­kiin saa­puu 10 000 tur­va­pai­kan haki­jaa ja suo­ma­lai­set muut­ta­jat sii­hen päälle?

  Miten tämä vai­kut­taa pää­kau­pun­ki­seu­tuun kau­pun­gin kehit­tä­mi­sen näkö­kul­mas­ta? Entä­pä asun­to­jen hin­ta­ta­soon? Entäs kris­til­li­sen kult­tuu­ri­pe­rin­teen ja isla­mi­lai­sen kult­tuu­ri­pe­rin­teen tör­mäys? Kum­pi­kaan taho ei ole val­mis luo­pu­maan omas­taan, joten syn­tyy­kö Hel­sin­kiin oma isla­mi­lai­nen kaupunginosa? 

  Kyl­lä­hän näi­tä polt­ta­via aihei­ta riittää.

  Nyt folio­hat­tu syväl­le pää­hän ja vie­lä vii­mei­nen kysy­mys: onko tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den mas­sa­ryn­täys vain Venä­jän masi­noi­maa hajoi­ta ja hal­lit­se ‑stra­te­gi­aa? Vai pel­käs­tään inter­ne­tin ja sosi­aa­li­sen median kaut­ta syn­ty­nyt­tä laumailmiötä?

 8. 14.8.2015 Pitäi­si­kö kir­kos­ta ero­ta 12175 lukukertaa”

  Oli­ko tahal­li­nen vai taha­ton lip­sah­dus? Osu­va kui­ten­kin, euros­sa on tosi­aan uskon­non piirteitä.

  1. 14.8.2015 Pitäi­si­kö kir­kos­ta ero­ta 12175 lukukertaa”

   Has­sua. Kävin jo eilen­kor­jaa­mas­sa tuon. Mik­si se ei kor­jaan­tu­nut. Nyt pitäi­si olla korjattu.

 9. blo­gin arvos­tus tulee sen laadusta.
  Pitä­mä­si blo­gin kes­kus­te­lu on usein todel­la taso­kas­ta ja uria avaavaa.
  Toi­saal­ta taas usein esim. joi­den­kin vakio­kom­men­taat­to­rien sano­mat kuu­lui­si­vat suo­mi 24 sivuil­le. Ehkä­pä he voi­si­vat täs­tä tun­nis­taa itsen­sä ja miet­tiä toimintaansa.
  Toi­von, että jak­sat edel­leen pitää blo­gia­si, mut­ta ehkä muun työ­si takia kom­men­toi­mi­se­si voi­si aika­tau­lut­taa esim 2–3 ker­taa vii­kos­sa tapah­tu­vak­si. Nyt välil­lä tun­tuu sil­tä, että roi­kut koneel­la 24/7 joka todel­la­kaan ei mei­dän luki­joi­den kan­nal­ta ole tarpeen.

  Ter­vei­sin
  sari

 10. Kun kat­soo suo­si­tuim­pia blo­ge­ja, joil­la blo­gis­tien ker­ro­taan tie­naa­van elan­ton­sa huo­maa, että mai­nok­sia on pal­jon, eivät­kä ne ole mitään Google mai­nok­sia. Pape­ri-hesa­rin etusi­vu mak­saa kym­me­niä tuhan­sia ja veik­kaan että suo­si­tuim­mat web­bi­si­vut saa­vat aina­kin saman huomion.

  Sisäl­tö­puo­lel­la täs­tä voi­si tul­la ihan oikea verk­ko­leh­ti jos kir­joi­tuk­sia saa­tai­siin lisää ja useil­ta kir­joit­ta­jil­ta. Leh­den iden­ti­teet­ti ja toi­min­ta­ta­pa pitäi­si kui­ten­kin joten­kin mää­ri­tel­lä. Monet blo­gin kom­men­toi­jis­ta kir­joit­taa tasok­kai­ta jut­tu­ja, jot­ka sinäl­lään oli­si pos­tauk­sen arvoisia.

 11. Lähin­nä kai lifes­ty­le-blo­geil­la teh­dään hyvin rahaa.

  En kui­ten­kaan ole vakuut­tu­nut, oli­si­ko blo­gi jos­sa esit­te­li­sit vaik­ka uut­ta pyö­räi­ly­muo­tia (pyö­räi­ly­housu­ja tms.) jättimenestys.

 12. LK:
  Nyt folio­hat­tu syväl­le pää­hän ja vie­lä vii­mei­nen kysy­mys: onko tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den mas­sa­ryn­täys vain Venä­jän masi­noi­maa hajoi­ta ja hal­lit­se ‑stra­te­gi­aa? Vai pel­käs­tään inter­ne­tin ja sosi­aa­li­sen median kaut­ta syn­ty­nyt­tä laumailmiötä?

  Venä­jä ei ole masi­noi­nut mitään, aina­kaan pako­lais­ten suh­teen. Päin­vas­toin, kuten Ahti­saa­ri­kin tote­si, Syy­rian tilan­ne oli­si rau­hoit­tu­nut jo vuo­sia sit­ten, jos Assa­din oli­si annet­tu rau­hoit­taa tilan­ne. Mut­ta NATO ja EU-maat lai­va­si­vat alus­ta läh­tien Syy­ri­aan asei­ta ja kapi­nal­li­sia min­kä ehti­vät, kos­ka halusi­vat hajoit­taa Venä­jä — Iran — Syy­ria ket­jun. En tue Assa­din teko­ja, mut­ta ne eivät ole sen kum­mal­li­sem­pia kuin mitä Sau­deis­sa tai Egyp­tis­sä tapah­tuu dik­taat­to­rien toimesta.

  Venä­jä puo­lus­ti tuol­loin Syy­rian lail­lis­ta hal­li­tus­ta, Venä­jä kokee edel­leen puo­lus­ta­van­sa Syy­rian lail­lis­ta hal­li­tus­ta. Kaik­ki Venä­jän toi­met sinäl­lään ovat kui­ten­kin enem­män oman sisäi­sen jär­jes­tyk­sen puo­lus­ta­mis­ta. Venä­jä on teh­nyt pal­jon vää­rin, ja arve­len että Venä­jäl­lä syn­tyy sisäi­siä levot­to­muuk­sia seu­raa­van 5 vuo­den aikana.

  Tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den mas­sa­ryn­täys on kui­ten­kin seu­raus­ta EU:n vää­räs­tä poli­tii­kas­ta Liby­an ja Syy­rian suh­teen. Stubb ja puo­lus­tus­mi­nis­te­ri-Haglund valeh­te­li­vat ja nuo­les­ke­li­vat Liby­an ja Syy­rian krii­sin aika­na EU:n iso­ja poi­kia ja NATO-her­ro­ja min­kä ehtivät. 

  Iso osa EU:n pako­lai­suu­des­ta perus­tuu kui­ten­kin tosi­asioi­hin, ihmi­sil­lä on oikeas­ti hätä, kos­ka EU itse sal­li sen että 18 mil­joo­nan asuk­kaan Syy­ria ajet­tiin sisäl­lis­so­taan. Ja kun sit­ten muis­sa mais­sa huo­mat­tiin että Euroop­paan voi vain kävel­lä, tän­ne läh­ti muis­ta­kin mais­ta lau­ma jou­ti­lai­ta seik­kai­li­joi­ta, pol­kien aidot hädä­na­lai­set jalkoihinsa.

 13. Blo­gil­la on siis alle 10 000 sään­nöl­lis­tä luki­jaa, mai­nok­sien myyn­ti on työ­läs­tä ja hait­taa luki­ja­ko­ke­mus­ta ja toi­saal­ta luki­joi­den suo­ra rahas­ta­mi­nen non vaikeaa.

  Ei ole help­po yhtä­lö muut­taa tätä kan­nat­ta­vak­si bis­nek­sek­si kun isom­mil­la­kin sisäl­lön tuot­ta­jil­la on vai­keuk­sia las­kut­taa kymp­piä kuus­sa luki­joil­taan. Ja yksit­täis­ten tukieu­ro­jen kinua­mi­nen luki­joil­ta on kovin hankalaa.

  Suo­mes­sa ollaan aika pal­jon peräs­sä anglo­sak­sis­ta fun­drai­sing kult­tuu­ria jos­sa kai­ken­lai­set tuki­jä­se­nyy­det ovat luon­nol­li­nen tapa tukea tahoja.

 14. TL: Tämä blo­gi on sivus­to­na van­ha ja vakaa (hyväs­sä mie­les­sä), joten se on saa­vut­ta­nut Suo­men kie­lia­lu­eel­la kai­ken mah­dol­li­sen näky­vyy­den sel­lai­se­naan. Luki­ja­mää­rä ei täs­tä lisään­ny, mai­nos­tu­lot eivät myös­kään täs­tä lisään­ny. Var­sin­kin kun nuo­ri­so lukee vuo­si vuo­del­ta vähem­män ja kat­soo enemmän.

  Jos haluai­sin kehit­tää täl­lais­ta blo­gia ns. tuot­ta­vuus- ja vai­ku­tus­mie­les­sä, pitäi­si tavoit­teek­si aset­taa muu­ta­mas­sa vuo­des­sa luki­ja­mää­rän kym­men­ker­tais­ta­mi­nen. Käy­tän­nös­sä pitäi­si saa­da lisää huo­lel­la purek­sit­tua sisäl­töä, ja kään­tää jutut vie­lä­pä useal­le kie­lel­le. Eli blo­gia pitäi­si muo­ka­ta enem­män verk­ko­leh­den suun­taan. Tuo edel­lyt­täi­si tiet­tyä yrit­tä­jä­ris­kiä, eli palk­kioi­den mak­sa­mis­ta vie­rai­le­vil­le kir­joit­ta­jil­le, enem­män rahaa tek­ni­seen yllä­pi­toon ja kehi­tyk­seen. Jut­tu­jen kään­tä­jil­le ja ulko­mais­ten kom­ment­tien mode­roi­jil­le täy­tyi­si myös mak­saa jotain.

  Tuo ei vält­tä­mät­tä kui­te­naan oli­si enää muka­vaa, vaan täyt­tä työ­tä. Eräs vaih­toeh­to on tie­tys­ti pysyä nykyi­ses­sä lin­jas­sa, naut­tia minis­te­rin elä­ket­tä, ja sen tur­vin jat­kaa kir­joit­ta­mis­ta ja yhteis­kun­nal­lis­ta vai­kut­ta­mis­ta. Tuo oli­si minus­ta erit­täin arvostettavaa.

  Englan­nin­kie­lis­tä poliit­tis­ta blog­gaus­ta Suo­men poli­tii­kas­ta, ulko­mai­si­ne kom­ment­tei­neen, oli­si mie­les­tä­ni erit­täin mie­len­kiin­tois­ta seu­ra­ta. Tuol­lai­sia blo­ge­ja on hyvin vähän. Tuol­lais­ta voi­si kokeil­la niin, että ottaa jo aiem­min suo­mek­si kir­joit­tet­tu­ja blo­gi­pos­tauk­sia. Kir­joit­taa ne uudel­leen kom­ment­tien kans­sa pures­kel­tui­na ns. puh­taak­si, ja kään­tää tai kään­nät­tää ne sit­ten englanniksi.

  Hyviä ideoi­ta. Mei­kä­läi­nen voi ryh­tyä kään­tä­mään ja edi­toi­maan. Emai­lil­la löy­tyy CV ja lisätietoja.

 15. On vali­tet­tu, että blo­gin kom­men­toin­tien­ta­so on laskenut.”

  Näin se on muu­al­la­kin, että aikan­sa kuta­kin ja mitä­kin asi­aa. Uusiu­tu­mis­ta tulee tapah­tua, jos aikoo olla koko ikän­sä val­ta­kun­nan arvos­ta­ma terä­vä partaveitsi.

  Mut­ta tuos­ta huo­li­mat­ta, las­ken Osmon yhdek­si val­ta­kun­nan rehel­li­sim­mäk­si poli­tii­kas­ta kiinnostuneeksi.

 16. Aivan yli­voi­mai­nen enem­mis­tö kan­nat­ti tois­ton ja himo­kom­men­toi­jien suit­si­mis­ta. Huo­no­jen pois­ta­mi­nen jakoi mie­li­pi­teet. Minus­ta huo­not voi jät­tää, jos ne ovat lyhyi­tä ja yti­mek­käi­tä, tuo­vat esiin ylei­siä har­ha­luu­lo­ja ja kir­voit­ta­vat hyviä kom­ment­te­ja. Muu­ten nekin pois. Näin syn­tyi­si hyvää kes­kus­te­lua, jota viit­si­si myö­hem­min­kin seu­ra­ta ja joka vei­si ymmär­rys­tä ja kehi­ty­sä eteen­päin. http://www.soininvaara.fi/2015/12/04/millaista-kommenttien-moderointia-toivot/

 17. Vapaa­eh­toi­nen: Hyviä ideoi­ta. Mei­kä­läi­nen voi ryh­tyä kään­tä­mään ja editoimaan. 

  Tämä blo­gia­lus­ta on wordpress, joka tukee usei­ta auto­maat­ti­sia käännöspalveluita. 

  Jos oli­sin blo­gin yllä­pi­tä­jä, asen­tai­sin kokeek­si muu­ta­man kään­nös­mo­du­lin, jot­ka lähet­tä­vät sisäl­lön ihmis­ten kään­net­tä­väk­si johon­kin kään­nös­pal­ve­luun. Noi­ta löy­tyy Googlel­la esim. “wordpress con­tent trans­la­tion ser­vices”. Yhden blo­gi­pos­tauk­sen kään­nös tuol­lai­ses­sa pal­ve­lus­sa mak­saa n. 0.1€/sana, eli esim. tämän blo­gi­pos­tauk­sen kään­nös mak­sai­si n. 28€.

  Hie­man sopi­muk­sia vii­laa­mal­la pääs­täi­siin ehkä kes­ki­mää­räi­seen 20€ jut­tu tasoon, joka mak­saa itsen­sä äkkiä takai­sin Englan­nin kie­li­se­nä huo­mio­na ja ‑mai­nos­tu­lo­na. Toki tuo­hon hin­taan var­mas­ti löy­tyy myös koti­mai­sia kiel­ten opis­ke­li­joi­ta teke­mään kään­nök­siä. Ja par­haat mai­nos­tu­lot Suo­mes­sa saa teke­mäl­lä suo­raan kiin­tei­tä sopi­muk­sia eri taho­jen kans­sa. Tai ulkois­ta­mal­la mai­nos­myyn­nin, kuten yllä todettiin.

 18. Taval­li­nen Tek­nik­ko:
  “On vali­tet­tu, että blo­gin kom­men­toin­tien­ta­so on laskenut.”

  Uusiu­tu­mis­ta tulee tapah­tua, jos aikoo olla koko ikän­sä val­ta­kun­nan arvos­ta­ma terä­vä partaveitsi.

  Vie­ras­tan aja­tus­ta uusiu­tu­mi­ses­ta vain uusiu­tu­mi­sen vuok­si. Ei toi­mi­vaa kon­sep­tia kan­na­ta muut­taa, vaik­ka nyky­ai­ka­na moni kyl­läs­tyy­kin nopeas­ti jos ei koko ajan tule jotain uutta.

  Soi­nin­vaa­ran blo­gis­sa on pal­jon erin­omais­ta, eri­tyi­ses­ti Soi­nin­vaa­ran omat kir­joi­tuk­set, kes­kus­te­lun avauk­set ja kom­men­tit. Ei sitä tar­vit­se muuttaa.

  Sen sijaan muun kom­men­toin­nin tasos­sa todel­la­kin oli­si paran­ta­mi­sen varaa. Suo­mi 24 ‑tyy­li­set tavat ja käy­tän­nöt leviä­vät tän­ne­kin. Ei kom­ment­tien mää­rä ole mikään itsei­sar­vo. Minä oli­sin vain tyy­ty­väi­nen, jos asen­teik­kaim­pien kom­ment­tien mää­rä vähe­ni­si ja se mikä jäi­si jäl­jel­le oli­si aitoa, hyvää kes­kus­te­lua ja pohdintaa. 

  Vali­tet­ta­vas­ti minä­kään en tie­dä sitä ihme­kons­tia, jol­la laa­duk­kaan yhteis­kun­nal­li­sen kes­kus­te­lun voi­si yhdis­tää talou­del­li­seen kannattavuuteen.

 19. Isos­sa maa­il­mas­sa eri­näi­set blo­git ja podcas­tit, jot­ka eivät halua Googlen mai­nok­sia tms. sivuil­leen, ovat hoi­ta­neet asian siten, että blo­gi­pos­tauk­sis­ta osa on blo­gis­tin itsen­sä kir­joit­ta­mia kau­pal­li­sia tie­dot­tei­ta. Nämä on mer­kit­ty mai­nok­sik­si heti otsi­kos­sa, mut­ta muu­ten näky­vät blo­gi­teks­tei­nä mui­den jou­kos­sa. Blo­gis­til­la on itsel­lään yleen­sä joku suh­de mai­nos­tet­ta­vaan tuot­tee­seen tai pal­ve­luun ja hän pys­tyy sano­maan sii­tä jotain muu­ta­kin kuin että erit­täin hyvä, osta. Vas­taa­vas­ti podcas­taa­ja lausuu itse mai­nok­sen ääneen podcas­tin­sa alus­sa tai välis­sä. Täm­möi­nen mai­nos­paik­ka sit­ten mak­saa usei­ta tuhan­sia euroja/dollareita per ker­ta, ja hin­taa selit­tää osal­taan se, että paik­ko­ja on har­vak­sel­taan ja sivul­la ei var­mas­ti ole mui­ta mai­nok­sia sil­loin, kun luki­ja täm­möi­sen näkee. Pie­ni mää­rä myös mah­dol­lis­taa sen, että blo­gis­ti voi vali­ta sovel­tu­vat mainostajat/sponsorit.

  Mal­li tosin tai­taa sovel­tua hei­kon­lai­ses­ti poliit­ti­seen blo­giin suo­men pie­nel­lä kielialueella.

 20. Blo­gi on pysäh­ty­nyt vähän paikalleen.…
  On vali­tet­tu, että blo­gin kom­men­toin­tien­ta­so on laskenut”

  Samaa miel­tä molem­mis­ta. Luin ja kom­men­toin aiem­min aika ahke­ras­ti, mut­ta nyky­ään sekä pos­tauk­set että kom­men­tit tun­tu­vat kier­tä­vän kehää. Nyky­ään käyn vil­kui­le­mal­la blo­gia ehkä ker­ran pari kuus­sa kun aiem­min tämä kuu­lui vaki­tui­siin book-mark­kei­hin ja tuli luet­tua ja kom­men­toi­tua lähes päivittäin. 

  Poli­tiik­kaa tai yhteis­kun­nal­li­sia asioi­ta mie­len­kiin­toi­ses­ti käsit­te­le­viä laa­tu­blo­ge­ja on todel­la vähän. Oikeas­taan en tun­ne yhtään. Joko blo­gia käy­te­tään aja­maan oman puo­lu­een asi­aa “mai­nos­mai­ses­ti” ja/tai sit­ten sisäl­tö on hii­ren­har­maa­ta asioi­den käsittelyä. 

  Mie­les­tä­ni tämä blo­gi on ansioi­tu­nut eri­tyi­ses­ti siinä,että vaik­ka kir­joit­ta­ja on tun­ne­tus­ti lähel­lä vih­re­ää lii­ket­tä ja puo­luet­ta niin sisäl­tö on ollut kuin­te­kin enemm­män kir­joit­ta­jan­sa kuin puo­lu­een näköi­nen, mikä on teh­nyt luke­mi­sen mah­dol­li­sek­si myös vaik­ka ei kaik­si­sa asiois­sa vih­rei­den kan­to­ja kannattaisikaan. 

  Yri­tä kek­siä tapa mur­taa tuo kehän­kier­tä­mi­nen ja hank­kia uusia aktii­vi­sia luk­ki­joi­ta ja kom­men­toi­jia. Rahan teke­mi­seen blog­gaa­mal­la en osaa neu­voa. Ainoa tun­te­ma­ni “ammat­ti­blog­ga­ri” käsit­tääk­se­ni kir­joit­taa aikan­sa kuluk­si ja hakee elan­ton­sa sossusta.

 21. Yksi tapa voi­si olla pyy­tää ihmi­sil­tä jot­ka tie­tä­vät jotain, vie­rai­le­via kir­joi­tuk­sia. Näin­hän media toi­mii. Kir­joi­tuk­set voi­si­vat olla myös nimi­mer­kin takaa.

 22. Tero Tolo­nen:
  Yksi tapa voi­si olla pyy­tää ihmi­sil­tä jot­ka tie­tä­vät jotain, vie­rai­le­via kir­joi­tuk­sia. Näin­hän media toi­mii. Kir­joi­tuk­set voi­si­vat olla myös nimi­mer­kin takaa.

  Tuos­sa vain on sel­lai­nen ongel­ma, että vähä­va­rai­se­na pie­ny­rit­tä­jä­nä Soi­nin­vaa­ral­la tus­kin on varaa vie­rai­le­vien kir­joit­ta­jien palk­kioi­hin. Jos taas seu­ra­taan median esi­merk­kiä, niin sil­loin tulok­se­na on luo­ka­ton­ta kuraa.

 23. Kuten muis­tam­me, Osmo Soi­nin­vaa­ra edus­ti edus­kun­nas­sa vih­rei­tä ja jat­kaa vih­rei­den kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­na. Omien havain­to­je­ni mukaan vih­reät tus­kin ovat kovin pal­jon ylie­dus­tet­tui­na blo­gin luki­joi­den ja kom­men­toi­jien jou­kos­sa. Kat­so­taan­ko Osmo Soi­nin­vaa­ran edus­ta­van vih­reis­sä jotain sel­lais­ta frak­tio­ta, jos­ta kaik­ki vih­reät eivät pidä.

 24. Mikä on suu­rin kom­ment­tien luku­mää­rä jon­ka yksit­täi­nen pos­taus kos­kaan on saanut ?

  (ja mikä pos­taus se oli ?)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.