Blogin tilastot vuodelta 2015

Täl­lä blogilla julka­isti­in vuon­na 2015 yhteen­sä 251 ja 14786 hyväksyt­tyä kom­ment­tia. Viikos­sa tuli siis keskimäärin viisi postaus­ta. Kom­ment­te­ja tuli päivässä keskimäärin 40 ja yhtä postaus­ta kohden 59. Keskustelu on siis ollut vilkasta.

Käyn­te­jä oli Awstatsin mukaan 1 687 792. Tämä on jok­seenkin yhtä paljon kuin vuon­na 2014 (1 666 417) Sivu­ja luet­ti­in yhteen­sä 8,7 miljoon­aa ja tämä aiheut­ti liiken­net­tä 832 GB.

Luk­i­jamäärät oli­vat kevääl­lä nousus­sa, mut­ta syksyl­lä vas­taavasti oli vähän hiljaisempaa.

Suosi­tu­in sivu on ollut ällistyt­tävästi ”Köy­hän lakkoase on tyl­sä” vuodelta 2010. Tässä on ilmeis­es­ti etsit­ty jotain kom­ment­tia sivul­ta 2, mut­ta en pysty selvit­tämään mitä. Artikke­li kos­ki elin­tarvikealan lakkoa. Min­ul­la ei ole aav­is­tus­takaan, miltä sivus­toil­ta täl­lainen lukuryn­täys on peräisin.

Top 10 lista oli seuraava

20.4.2010 Köy­hän lakkoase on tyl­sä/­com­ment-page‑2/   46278 lukukertaa

7.3.2015 Juhana Loikkasi kokoomuk­seen   19722 lukukertaa

18.4.2015 Keskus­ta voit­toon sam­mute­tu­in lyhdyin 15588 lukukertaa

8.10.2015 Helsin­gin yliopis­ton näivet­tämi­nen on hal­li­tuk­sen toimista vahin­gol­lisin 15509 lukukertaa

5.8.2015 Suomen työai­ka on Län­si-Euroopan pisimpiä 14317 lukukertaa

13.9.2015 Hal­li­tus – tah­toa on, olisi­pa vielä taitoa 13570 lukukertaa

6.3.2015 Puheeni pakko­ruot­sista, jota en onnis­tunut pitämään 12963 lukukertaa

2.8.2015 Immo­nen kavere­i­neen estää keskustelun maa­han­muu­tos­ta 12871 lukukertaa

18.5.2015 Vasem­mis­to­lainen strate­gia 12327 lukukertaa

14.8.2015 Pitäisikö eurosta  ero­ta 12175 lukukertaa

3.5.2015 Kekus­tan talous­maanti­etelli­nen työryh­mä 3 asun­to­tuotan­toa on jar­rutet­ta­va 11188 lukukertaa

9.8.2015 Hesarin main­os­ta­mat tulok­set eivät olleet tilas­tol­lis­es­ti merk­it­se­viä 11110 lukukertaa

 

Blo­gi on pysähtynyt vähän paikalleen. Kun jäin eduskun­nas­ta haaveilin, että voisin ansai­ta elan­toni täl­lä blogilla ja panos­taa siihen vas­taavasti enem­män, mut­ta en ole keksinyt miten se tapah­tu­isi. Kokeilin joskus google­main­ok­sia. Ne oli­vat epämiel­lyt­täviä ja tuo­tot niistä jäivät vaa­ti­mat­tomik­si, noin 200 euroon kuussa.

On valitet­tu, että blo­gin kom­men­toin­tien­ta­so on laskenut. Syksyl­lä käyti­in keskustelu moderoin­tiperi­aat­tei­den muu­tok­sista. Muu­tok­sia ei juuri kan­natet­tu, mut­ta jos­sain vai­heessa tule uud­is­ta­maan kom­men­toin­nin ohjeet – tai siis moderoin­tio­hjeet itsel­leni, jot­ka kuitenkin julkistan.

 

 

27 vastausta artikkeliin “Blogin tilastot vuodelta 2015”

 1. “14786 hyväksyt­tyä kommenttia”

  Voisitko ker­toa mon­tako jäi hyväksymättä ? ? ?

 2. Eräs nou­se­va tapa rahoit­taa blo­gin tapaisia ‘sisäl­lön­lu­on­tipalvelui­ta’ ovat eri­laiset joukko­ra­hoi­tuskana­vat. Esimerkik­si allekir­joit­ta­neel­la on jos­sain määrin tut­tu Patre­on (patreon.com), jos­sa patron­it mak­sa­vat suo­raan tek­i­jöille pien­tä sään­nöl­lis­es­tä kuukausi­ti­laus­sum­maa siitä että nämä tekevät mitä tekevätkään (viikoit­taista pod­cas­tia / net­ti­s­ar­jaku­vaa / jotain).

  En tiedä miten Suomen verot­ta­ja suh­tau­tu­isi asi­aan. Blo­gin kestoti­laus? Ja yleen­sä täl­lai­sis­sa joukko­ra­hoi­tus­menetelmis­sä men­estyvät viihdetuotteet.

 3. Ei sel­l­aista com­ment page kakkos­ta näyt­täisi olevan.

  Jos halu­at main­ok­sia, mut­ta et viit­si itse niitä myy­dä, haki avuk­si joku joka viit­sii ja ehtii vaik­ka pro­vi­siopal­ka­lla. Täy­tyy­hän ola sadoit­tain fir­mo­ja, joi­ta kiin­nos­taa main­os­t­a­mi­nen juuri täl­laisel­la sivul­la. Tai tsekkaa näitä: http://www.bannerinvaihto.fi/?J%26auml%3Brjestelm%26auml%3B::Osta_edullista_mutta_tehokasta_mainostilaa

 4. Kan­natan muu­tok­sia blogi­in. Osmo Soin­in­vaaran omat kir­joituk­set ja kom­men­tit ovat eri­no­maisia, ja ne luen kaik­ki. Myös parhaat kom­men­toi­jat ovat hyviä, mut­ta liian paljon joukos­sa on turhaut­tavaa tavaraa, johon en ker­ta kaikki­aan viit­sisi aikaani käyt­tää (enkä käytäkään).

  Mitä pitäisi tehdä? On hyväksyt­tävä, että kaik­ki mielip­i­teet eivät ole yhtä arvokkai­ta. Tämä käsitetään yleen­sä (tahal­laan?) väärin, joten selitän. Eri mieltä saa ja pitääkin olla, sil­lä sehän on hyvän keskustelun lähtöko­h­ta. On kuitenkin aivan eri asia huitaista blogi­in ennakkoasen­teisi­in perus­tu­va löysä ja ylim­ieli­nen heit­to kuin mietit­ty ja perustel­tu mielipi­de. On tärkeää kun­nioit­taa tois­t­en oikeut­ta mielip­i­teeseen­sä, mut­ta epäasial­lista käytöstä ei ole syytä kunnioittaa.

  Minä luot­taisin Soin­in­vaaran omaan kykyyn moderoi­da epäasial­lisin aines pois blo­gista. Peri­aat­teet on syytä julka­ista, jot­ta kaik­ki tietäisimme mil­lä sään­nöil­lä toim­i­taan. Olisi tietysti muka­va kuul­la syy, jos oma kom­ment­ti jätet­täisi­in julkaise­mat­ta, mut­ta se voi olla käytän­nössä mah­do­ton­ta. Kaik­keen ei blogin­pitäjän aika riitä, sem­minkin kun mon­et keskustelun pilaa­jat var­maan vänkäi­sivät lop­ut­tomasti oikeut­taan saa­da asen­teen­sa julka­isu­u­teen “ilman sensuuria”.

  Toiv­otan onnea pyrkimyk­selle paran­taa blo­gin keskustelua. Itse olisin enem­män mukana, mikäli keskustelun laatu paranisi. Toivon laat­ua määrän sijaan!

  1. Yleen­sä, kun olen jät­tänyt jotain julkaise­mat­ta, olen lähet­tänuyt seli­tyk­sen siihen säöhkö­pos­tiosoit­teeseen, jon­ka kir­joit­ta­ja on ilmoittanut.

 5. Blo­gi on pysähtynyt vähän paikalleen. Kun jäin eduskun­nas­ta haaveilin, että voisin ansai­ta elan­toni täl­lä blogilla ja panos­taa siihen vas­taavasti enem­män, mut­ta en ole keksinyt miten se tapahtuisi.

  Tämä blo­gi on sivus­tona van­ha ja vakaa (hyvässä mielessä), joten se on saavut­tanut Suomen kielialueel­la kaiken mah­dol­lisen näkyvyy­den sel­l­aise­naan. Luk­i­jamäärä ei tästä lisään­ny, main­os­tu­lot eivät myöskään tästä lisään­ny. Varsinkin kun nuoriso lukee vuosi vuodelta vähem­män ja kat­soo enemmän.

  Jos halu­aisin kehit­tää täl­laista blo­gia ns. tuot­tavu­us- ja vaiku­tus­mielessä, pitäisi tavoit­teek­si aset­taa muu­ta­mas­sa vuodessa luk­i­jamäärän kym­menker­tais­t­a­mi­nen. Käytän­nössä pitäisi saa­da lisää huolel­la purek­sit­tua sisältöä, ja kään­tää jutut vieläpä use­alle kielelle. Eli blo­gia pitäisi muoka­ta enem­män verkkole­hden suun­taan. Tuo edel­lyt­täisi tiet­tyä yrit­täjäriskiä, eli palkkioiden mak­samista vieraileville kir­joit­ta­jille, enem­män rahaa tekniseen ylläpi­toon ja kehi­tyk­seen. Jut­tu­jen kään­täjille ja ulko­mais­ten kom­ment­tien moderoi­jille täy­ty­isi myös mak­saa jotain.

  Tuo ei vält­tämät­tä kuite­naan olisi enää mukavaa, vaan täyt­tä työtä. Eräs vai­h­toe­hto on tietysti pysyä nykyisessä lin­jas­sa, naut­tia min­is­terin eläket­tä, ja sen turvin jatkaa kir­joit­tamista ja yhteiskun­nal­lista vaikut­tamista. Tuo olisi minus­ta erit­täin arvostettavaa.

  Englan­ninkielistä poli­it­tista blog­gaus­ta Suomen poli­ti­ikas­ta, ulko­mai­sine kom­ment­tei­neen, olisi mielestäni erit­täin mie­lenki­in­toista seu­ra­ta. Tuol­laisia blo­ge­ja on hyvin vähän. Tuol­laista voisi kokeil­la niin, että ottaa jo aiem­min suomek­si kir­joit­tet­tu­ja blogi­postauk­sia. Kir­joit­taa ne uudelleen kom­ment­tien kanssa pureskel­tu­ina ns. puh­taak­si, ja kään­tää tai kään­nät­tää ne sit­ten englanniksi.

 6. Täältä myös ääni joukko­ra­hoituk­selle (Patre­on, Kick­starter, indiegogo, Flat­tr tai sit­ten vain suo­raan rahan pyytämi­nen etu­sivul­la). Tämä — ja ehkä myös main­os­tus sil­loin kun se toimii — on oikea tapa rahoit­taa sisäl­lön­tuotan­toa inter­net aikakaudel­la, ei lukuoikeuk­sien tms. myymi­nen. En tosin usko että joukko­ra­hoituk­sel­lakaan pääset ihan kansane­dus­ta­jan kuukausituloihin.

 7. Min­ua kiin­nos­taisi esimerkik­si kaupungis­tu­misen taustal­la ole­vat ilmiöt Suomes­sa, mut­ta lisäk­si mm. pääkaupunkiseudun luon­to, yhdis­tämi­nen ja pienomakotitaloasuminen.

  Entäpä se suur­moskei­ja­hanke? Kyl­lä luulisi sadan miljoo­nan euron värväyskeskuk­sen ole­van kiin­nos­ta­va keskustelu­nai­he. Noil­la resurs­seil­la kalpe­nee miekkalähetyskin. Ensi vuon­na voi taas tul­la pari miljoon­aa tur­va­paikan hak­i­jaa Euroop­paan ja Helsinki­in toiset 10 000. Kestääkö Sak­san talous, jos vuodessa saa­puu maa­han miljoona tur­va­paikan hak­i­jaa kymme­nen vuo­den ajan? Entäpä Helsin­gin talous, jos vuosit­tain kaupunki­in saa­puu 10 000 tur­va­paikan hak­i­jaa ja suo­ma­laiset muut­ta­jat siihen päälle?

  Miten tämä vaikut­taa pääkaupunkiseu­tu­un kaupun­gin kehit­tämisen näkökul­mas­ta? Entäpä asun­to­jen hin­tata­soon? Entäs kris­til­lisen kult­tuuriper­in­teen ja islami­laisen kult­tuuriper­in­teen tör­mäys? Kumpikaan taho ei ole valmis luop­umaan omas­taan, joten syn­tyykö Helsinki­in oma islami­lainen kaupunginosa? 

  Kyl­lähän näitä polt­tavia aihei­ta riittää.

  Nyt folio­hat­tu syvälle päähän ja vielä viimeinen kysymys: onko tur­va­paikan­hak­i­joiden mas­saryn­täys vain Venäjän masi­noimaa hajoi­ta ja hal­litse ‑strate­giaa? Vai pelkästään inter­netin ja sosi­aalisen medi­an kaut­ta syn­tynyt­tä laumailmiötä?

 8. “14.8.2015 Pitäisikö kirkos­ta ero­ta 12175 lukukertaa”

  Oliko tahalli­nen vai taha­ton lip­sah­dus? Osu­va kuitenkin, eurossa on tosi­aan uskon­non piirteitä.

  1. 14.8.2015 Pitäisikö kirkos­ta ero­ta 12175 lukukertaa”

   Has­sua. Kävin jo eilenko­r­jaa­mas­sa tuon. Mik­si se ei kor­jaan­tunut. Nyt pitäisi olla korjattu.

 9. blo­gin arvos­tus tulee sen laadusta.
  Pitämäsi blo­gin keskustelu on usein todel­la tasokas­ta ja uria avaavaa.
  Toisaal­ta taas usein esim. joidenkin vakiokom­men­taat­to­rien sanomat kuu­luisi­vat suo­mi 24 sivuille. Ehkäpä he voisi­vat tästä tun­nistaa itsen­sä ja miet­tiä toimintaansa.
  Toivon, että jak­sat edelleen pitää blo­giasi, mut­ta ehkä muun työsi takia kom­men­toimis­esi voisi aikataulut­taa esim 2–3 ker­taa viikos­sa tapah­tu­vak­si. Nyt välil­lä tun­tuu siltä, että roikut koneel­la 24/7 joka todel­lakaan ei mei­dän luk­i­joiden kannal­ta ole tarpeen.

  Ter­veisin
  sari

 10. Kun kat­soo suosi­tu­impia blo­ge­ja, joil­la blo­gistien ker­ro­taan tien­aa­van elan­ton­sa huo­maa, että main­ok­sia on paljon, eivätkä ne ole mitään Google main­ok­sia. Paperi-hesarin etu­sivu mak­saa kym­meniä tuhan­sia ja veikkaan että suosi­tu­im­mat web­bi­sivut saa­vat ainakin saman huomion.

  Sisältöpuolel­la tästä voisi tul­la ihan oikea verkkole­hti jos kir­joituk­sia saataisi­in lisää ja useil­ta kir­joit­ta­jil­ta. Lehden iden­ti­teet­ti ja toim­intat­a­pa pitäisi kuitenkin jotenkin määritel­lä. Mon­et blo­gin kom­men­toi­jista kir­joit­taa tasokkai­ta jut­tu­ja, jot­ka sinäl­lään olisi postauk­sen arvoisia.

 11. Lähin­nä kai lifestyle-blo­geil­la tehdään hyvin rahaa.

  En kuitenkaan ole vaku­ut­tunut, olisiko blo­gi jos­sa esit­telisit vaik­ka uut­ta pyöräi­ly­muo­tia (pyöräi­ly­housu­ja tms.) jättimenestys.

 12. LK:
  Nyt folio­hat­tu syvälle päähän ja vielä viimeinen kysymys: onko tur­va­paikan­hak­i­joiden mas­saryn­täys vain Venäjän masi­noimaa hajoi­ta ja hal­litse ‑strate­giaa? Vai pelkästään inter­netin ja sosi­aalisen medi­an kaut­ta syn­tynyt­tä laumailmiötä?

  Venäjä ei ole masi­noin­ut mitään, ainakaan pako­lais­ten suh­teen. Päin­vas­toin, kuten Ahti­saarikin tote­si, Syyr­i­an tilanne olisi rauhoit­tunut jo vuosia sit­ten, jos Assadin olisi annet­tu rauhoit­taa tilanne. Mut­ta NATO ja EU-maat laiva­si­vat alus­ta läh­tien Syyr­i­aan asei­ta ja kap­inal­lisia minkä ehtivät, kos­ka halu­si­vat hajoit­taa Venäjä — Iran — Syyr­ia ketjun. En tue Assadin teko­ja, mut­ta ne eivät ole sen kum­mallisem­pia kuin mitä Saudeis­sa tai Egyp­tis­sä tapah­tuu dik­taat­to­rien toimesta.

  Venäjä puo­lusti tuol­loin Syyr­i­an lail­lista hal­li­tus­ta, Venäjä kokee edelleen puo­lus­ta­vansa Syyr­i­an lail­lista hal­li­tus­ta. Kaik­ki Venäjän toimet sinäl­lään ovat kuitenkin enem­män oman sisäisen järjestyk­sen puo­lus­tamista. Venäjä on tehnyt paljon väärin, ja arve­len että Venäjäl­lä syn­tyy sisäisiä lev­ot­to­muuk­sia seu­raa­van 5 vuo­den aikana.

  Tur­va­paikan­hak­i­joiden mas­saryn­täys on kuitenkin seu­raus­ta EU:n väärästä poli­ti­ikas­ta Libyan ja Syyr­i­an suh­teen. Stubb ja puo­lus­tus­min­is­teri-Haglund vale­hte­liv­at ja nuoleske­li­v­at Libyan ja Syyr­i­an kri­isin aikana EU:n iso­ja poikia ja NATO-her­ro­ja minkä ehtivät. 

  Iso osa EU:n pako­laisu­ud­es­ta perus­tuu kuitenkin tosi­a­sioi­hin, ihmisil­lä on oikeasti hätä, kos­ka EU itse sal­li sen että 18 miljoo­nan asukkaan Syyr­ia ajet­ti­in sisäl­lis­so­taan. Ja kun sit­ten muis­sa mais­sa huo­mat­ti­in että Euroop­paan voi vain kävel­lä, tänne lähti muis­takin maista lau­ma jouti­lai­ta seikkail­i­joi­ta, polkien aidot hädä­nalaiset jalkoihinsa.

 13. Blogilla on siis alle 10 000 sään­nöl­listä luk­i­jaa, main­ok­sien myyn­ti on työlästä ja hait­taa luk­i­jakoke­mus­ta ja toisaal­ta luk­i­joiden suo­ra rahas­t­a­mi­nen non vaikeaa.

  Ei ole help­po yhtälö muut­taa tätä kan­nat­tavak­si bis­nek­sek­si kun isom­mil­lakin sisäl­lön tuot­ta­jil­la on vaikeuk­sia laskut­taa kymp­piä kuus­sa luk­i­joil­taan. Ja yksit­täis­ten tukieu­ro­jen kin­u­ami­nen luk­i­joil­ta on kovin hankalaa.

  Suomes­sa ollaan aika paljon perässä anglosak­sista fundrais­ing kult­tuuria jos­sa kaiken­laiset tuk­i­jäsenyy­det ovat luon­nolli­nen tapa tukea tahoja.

 14. TL: Tämä blo­gi on sivus­tona van­ha ja vakaa (hyvässä mielessä), joten se on saavut­tanut Suomen kielialueel­la kaiken mah­dol­lisen näkyvyy­den sel­l­aise­naan. Luk­i­jamäärä ei tästä lisään­ny, main­os­tu­lot eivät myöskään tästä lisään­ny. Varsinkin kun nuoriso lukee vuosi vuodelta vähem­män ja kat­soo enemmän.

  Jos halu­aisin kehit­tää täl­laista blo­gia ns. tuot­tavu­us- ja vaiku­tus­mielessä, pitäisi tavoit­teek­si aset­taa muu­ta­mas­sa vuodessa luk­i­jamäärän kym­menker­tais­t­a­mi­nen. Käytän­nössä pitäisi saa­da lisää huolel­la purek­sit­tua sisältöä, ja kään­tää jutut vieläpä use­alle kielelle. Eli blo­gia pitäisi muoka­ta enem­män verkkole­hden suun­taan. Tuo edel­lyt­täisi tiet­tyä yrit­täjäriskiä, eli palkkioiden mak­samista vieraileville kir­joit­ta­jille, enem­män rahaa tekniseen ylläpi­toon ja kehi­tyk­seen. Jut­tu­jen kään­täjille ja ulko­mais­ten kom­ment­tien moderoi­jille täy­ty­isi myös mak­saa jotain.

  Tuo ei vält­tämät­tä kuite­naan olisi enää mukavaa, vaan täyt­tä työtä. Eräs vai­h­toe­hto on tietysti pysyä nykyisessä lin­jas­sa, naut­tia min­is­terin eläket­tä, ja sen turvin jatkaa kir­joit­tamista ja yhteiskun­nal­lista vaikut­tamista. Tuo olisi minus­ta erit­täin arvostettavaa.

  Englan­ninkielistä poli­it­tista blog­gaus­ta Suomen poli­ti­ikas­ta, ulko­mai­sine kom­ment­tei­neen, olisi mielestäni erit­täin mie­lenki­in­toista seu­ra­ta. Tuol­laisia blo­ge­ja on hyvin vähän. Tuol­laista voisi kokeil­la niin, että ottaa jo aiem­min suomek­si kir­joit­tet­tu­ja blogi­postauk­sia. Kir­joit­taa ne uudelleen kom­ment­tien kanssa pureskel­tu­ina ns. puh­taak­si, ja kään­tää tai kään­nät­tää ne sit­ten englanniksi.

  Hyviä ideoita. Meikäläi­nen voi ryhtyä kään­tämään ja edi­toimaan. Emailil­la löy­tyy CV ja lisätietoja.

 15. “On valitet­tu, että blo­gin kom­men­toin­tien­ta­so on laskenut.”

  Näin se on muual­lakin, että aikansa kutakin ja mitäkin asi­aa. Uusi­u­tu­mista tulee tapah­tua, jos aikoo olla koko ikän­sä val­takun­nan arvosta­ma terävä partaveitsi.

  Mut­ta tuos­ta huoli­mat­ta, lasken Osmon yhdek­si val­takun­nan rehellisim­mäk­si poli­ti­ikas­ta kiinnostuneeksi.

 16. Aivan ylivoimainen enem­mistö kan­nat­ti tois­ton ja himokom­men­toi­jien suit­simista. Huono­jen pois­t­a­mi­nen jakoi mielip­i­teet. Minus­ta huonot voi jät­tää, jos ne ovat lyhy­itä ja ytimekkäitä, tuo­vat esi­in yleisiä harhalu­u­lo­ja ja kir­voit­ta­vat hyviä kom­ment­te­ja. Muuten nekin pois. Näin syn­ty­isi hyvää keskustelua, jota viit­sisi myöhem­minkin seu­ra­ta ja joka veisi ymmär­rystä ja kehi­tysä eteen­päin. http://www.soininvaara.fi/2015/12/04/millaista-kommenttien-moderointia-toivot/

 17. Vapaae­htoinen: Hyviä ideoita. Meikäläi­nen voi ryhtyä kään­tämään ja editoimaan. 

  Tämä blo­gialus­ta on word­press, joka tukee usei­ta automaat­tisia käännöspalveluita. 

  Jos olisin blo­gin ylläpitäjä, asen­taisin kokeek­si muu­ta­man kään­nös­mod­ulin, jot­ka lähet­tävät sisäl­lön ihmis­ten kään­net­täväk­si johonkin kään­nös­palvelu­un. Noi­ta löy­tyy Googlel­la esim. “word­press con­tent trans­la­tion ser­vices”. Yhden blogi­postauk­sen kään­nös tuol­laises­sa palvelus­sa mak­saa n. 0.1€/sana, eli esim. tämän blogi­postauk­sen kään­nös mak­saisi n. 28€.

  Hie­man sopimuk­sia viilaa­mal­la päästäisi­in ehkä keskimääräiseen 20€ jut­tu tasoon, joka mak­saa itsen­sä äkkiä takaisin Englan­nin kielisenä huomiona ja ‑main­os­tu­lona. Toki tuo­hon hin­taan var­masti löy­tyy myös koti­maisia kiel­ten opiske­li­joi­ta tekemään kään­nök­siä. Ja parhaat main­os­tu­lot Suomes­sa saa tekemäl­lä suo­raan kiin­teitä sopimuk­sia eri taho­jen kanssa. Tai ulkois­ta­mal­la main­os­myyn­nin, kuten yllä todettiin.

 18. Tavalli­nen Teknikko:
  “On valitet­tu, että blo­gin kom­men­toin­tien­ta­so on laskenut.”

  Uusi­u­tu­mista tulee tapah­tua, jos aikoo olla koko ikän­sä val­takun­nan arvosta­ma terävä partaveitsi.

  Vieras­tan aja­tus­ta uusi­u­tu­mis­es­ta vain uusi­u­tu­misen vuok­si. Ei toimi­vaa kon­sep­tia kan­na­ta muut­taa, vaik­ka nykyaikana moni kyl­lästyykin nopeasti jos ei koko ajan tule jotain uutta.

  Soin­in­vaaran blo­gis­sa on paljon eri­no­maista, eri­tyis­es­ti Soin­in­vaaran omat kir­joituk­set, keskustelun avauk­set ja kom­men­tit. Ei sitä tarvitse muuttaa.

  Sen sijaan muun kom­men­toin­nin tasos­sa todel­lakin olisi paran­tamisen varaa. Suo­mi 24 ‑tyyliset tavat ja käytän­nöt lev­iävät tän­nekin. Ei kom­ment­tien määrä ole mikään itseis­ar­vo. Minä olisin vain tyy­tyväi­nen, jos asen­teikkaimpi­en kom­ment­tien määrä vähenisi ja se mikä jäisi jäl­jelle olisi aitoa, hyvää keskustelua ja pohdintaa. 

  Valitet­tavasti minäkään en tiedä sitä ihmekon­s­tia, jol­la laadukkaan yhteiskun­nal­lisen keskustelun voisi yhdis­tää taloudel­liseen kannattavuuteen.

 19. Isos­sa maail­mas­sa erinäiset blog­it ja pod­castit, jot­ka eivät halua Googlen main­ok­sia tms. sivuilleen, ovat hoi­ta­neet asian siten, että blogi­postauk­sista osa on blo­gistin itsen­sä kir­joit­tamia kau­pal­lisia tiedot­tei­ta. Nämä on merkit­ty main­ok­sik­si heti otsikos­sa, mut­ta muuten näkyvät blog­itek­steinä muiden joukos­sa. Blo­gis­til­la on itsel­lään yleen­sä joku suhde main­os­tet­tavaan tuot­teeseen tai palvelu­un ja hän pystyy sanomaan siitä jotain muu­takin kuin että erit­täin hyvä, osta. Vas­taavasti pod­cas­taa­ja lausuu itse main­ok­sen ääneen pod­castin­sa alus­sa tai välis­sä. Täm­möi­nen main­o­spaik­ka sit­ten mak­saa usei­ta tuhan­sia euroja/dollareita per ker­ta, ja hin­taa selit­tää osaltaan se, että paikko­ja on har­vak­seltaan ja sivul­la ei var­masti ole mui­ta main­ok­sia sil­loin, kun luk­i­ja täm­möisen näkee. Pieni määrä myös mah­dol­lis­taa sen, että blo­gisti voi vali­ta sovel­tu­vat mainostajat/sponsorit.

  Malli tosin taitaa sovel­tua heikon­lais­es­ti poli­it­tiseen blogi­in suomen pienel­lä kielialueella.

 20. “Blo­gi on pysähtynyt vähän paikalleen.…
  On valitet­tu, että blo­gin kom­men­toin­tien­ta­so on laskenut”

  Samaa mieltä molem­mista. Luin ja kom­men­toin aiem­min aika ahk­erasti, mut­ta nykyään sekä postauk­set että kom­men­tit tun­tu­vat kiertävän kehää. Nykyään käyn vilkuile­mal­la blo­gia ehkä ker­ran pari kuus­sa kun aiem­min tämä kuu­lui vak­i­tu­isi­in book-markkei­hin ja tuli luet­tua ja kom­men­toitua läh­es päivittäin. 

  Poli­ti­ikkaa tai yhteiskun­nal­lisia asioi­ta mie­lenki­in­tois­es­ti käsit­tele­viä laatublo­ge­ja on todel­la vähän. Oikeas­t­aan en tunne yhtään. Joko blo­gia käytetään aja­maan oman puolueen asi­aa “main­os­mais­es­ti” ja/tai sit­ten sisältö on hiiren­har­maa­ta asioiden käsittelyä. 

  Mielestäni tämä blo­gi on ansioitunut eri­tyis­es­ti siinä,että vaik­ka kir­joit­ta­ja on tun­netusti lähel­lä vihreää liiket­tä ja puoluet­ta niin sisältö on ollut kuin­tekin enem­m­män kir­joit­ta­jansa kuin puolueen näköi­nen, mikä on tehnyt lukemisen mah­dol­lisek­si myös vaik­ka ei kaik­sisa asiois­sa vihrei­den kan­to­ja kannattaisikaan. 

  Yritä kek­siä tapa mur­taa tuo kehänkiertämi­nen ja han­kkia uusia akti­ivisia lukki­joi­ta ja kom­men­toi­jia. Rahan tekemiseen blog­gaa­mal­la en osaa neu­voa. Ain­oa tun­te­mani “ammat­tiblog­gari” käsit­tääk­seni kir­joit­taa aikansa kuluk­si ja hakee elan­ton­sa sossusta.

 21. Yksi tapa voisi olla pyytää ihmisiltä jot­ka tietävät jotain, vieraile­via kir­joituk­sia. Näin­hän media toimii. Kir­joituk­set voisi­vat olla myös nim­imerkin takaa.

 22. Tero Tolo­nen:
  Yksi tapa voisi olla pyytää ihmisiltä jot­ka tietävät jotain, vieraile­via kir­joituk­sia. Näin­hän media toimii. Kir­joituk­set voisi­vat olla myös nim­imerkin takaa.

  Tuos­sa vain on sel­l­ainen ongel­ma, että vähä­varaise­na pienyrit­täjänä Soin­in­vaar­al­la tuskin on varaa vieraile­vien kir­joit­ta­jien palkkioi­hin. Jos taas seu­rataan medi­an esimerkkiä, niin sil­loin tulok­se­na on luoka­ton­ta kuraa.

 23. Kuten muis­tamme, Osmo Soin­in­vaara edusti eduskun­nas­sa vihre­itä ja jatkaa vihrei­den kaupung­in­val­tu­utet­tuna. Omien havain­to­jeni mukaan vihreät tuskin ovat kovin paljon yliedustet­tuina blo­gin luk­i­joiden ja kom­men­toi­jien joukos­sa. Kat­so­taanko Osmo Soin­in­vaaran edus­ta­van vihreis­sä jotain sel­l­aista frak­tio­ta, jos­ta kaik­ki vihreät eivät pidä.

 24. Mikä on suurin kom­ment­tien lukumäärä jon­ka yksit­täi­nen postaus koskaan on saanut ?

  (ja mikä postaus se oli ?)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.