Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 12.1.2016

Viras­tossa näköjään sulatel­laan vielä kinkku­ja, kos­ka lista on aika inhimillinen.

Kuninkaan­tam­men tark­istet­tu asemakaavanmuutos

Aiem­pi kaa­va ei ilmeis­es­ti ollut rak­en­ta­jien mielestä toteut­tamiskelpoinen. (Helsingis­säkin on siis mah­dol­lista tehdä kaa­va, jota ei kan­na­ta toteut­taa!) Nyt tätä on vähän muutet­tu edullisemmaksi.

Tärkeim­mät muu­tok­set ovat autopaikkavaa­timusten kohtu­ullis­t­a­mi­nen (nor­mi 1/120 k‑m2, ennen 1/110 k‑m2 ) ja halvem­man toteu­tuk­sen sal­lim­i­nen sekä tin­kimi­nen ener­gialu­okas­ta. Tämä jälkim­mäi­nen vähän oudok­sut­taa. Val­tu­us­tostrate­gias­sa taide­taan sanoa tästä jotain.

Alueelle on tulos­sa 900 uut­ta asukasta.

Kan­nelmäen ostari pure­taan ja tilalle asuntoa

Van­ha ostari ei ole kaikkien häm­mästyk­sek­si pär­jän­nyt 600 metrin päässä ole­valle kaup­pakeskus Kaarelle. Omis­ta­jat ehdot­ta­vat purkamista ja tilalle asuin­talo­ja. Kau­pal­lisia palvelu­ja jää kuitenkin merkit­tävästi, yli 2000 k‑m2 . Samas­sa yhtey­dessä Kan­telettar­en­tielle raken­netaan pyöräkai­stat. Tai siis raken­netaan, jos jostain löy­tyy rahaa.

Taas hissiri­ita

Tehtaankatu 19:ssa halu­taan rak­en­taa por­rashuoneisi­in hissit ase­makaa­van suo­jelumääräys­ten vas­tais­es­ti. Viras­to esit­tää, ettei tähän voi­da suos­tua, kos­ka por­rashuoneet turmeltu­vat. Min­ua ihme­tyt­ti suun­nitel­mas­sa se, että por­taiden lev­eys jää jopa alle 90 sentin. Miten se fly­ygeli saadaan kul­jete­tuk­si puhu­mat­takaan sydänko­htaus­poti­laan paarikuljetuksesta?

 

= = =

Vaik­ka lista vaikut­ti ohkaiselta, oli tässäkin kuitenkin asun­to­ja yli 1500 hen­gelle. Tätä viikko­tah­tia kun jatke­taan vuden lop­pu­un asti, niin hyvä tästä tulee.

5 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 12.1.2016”

  1. 90-sent­tiset por­taat? Mit­tasin äsken huvikseni olo­huoneen sohvan. Ihan tavalli­nen Askon soh­va. Menisi kai moot­torisa­hal­la palasik­si, sil­lä noista por­taista se ei ainakaan mahtuisi.

  2. Por­tai­ta on kaven­net­tu vas­taaval­la taval­la hissien rak­en­tamisek­si ennenkin. Paarikul­je­tuk­sen osalta hisse­jä jopa pide­tään hyvänä, kos­ka 800x1400 hissis­sä voidaan kul­jet­taa istuma­paare­ja ja 800x1900 hissis­sä maku­u­paare­ja. Pois­tu­mistien min­im­i­levey­den pitäisi lain mukaan olla 1200 mm, mut­ta YM on 1998 selvit­tänyt, että pois­tu­misen han­kaloi­tu­mista voidaan kom­pen­soi­da parem­mil­la palo­hä­lyt­timil­lä, ja pelas­tus­miehistö voidaan koulut­taa kulke­maan kapeam­mas­sakin por­raskäytävässä. Kun normin­purkutalkoot ovat meneil­lään, voita­neen uud­is­rak­en­tamises­sakin hyväksyä tästä läh­tien 800 mm lev­eät por­taan kerrostaloihin… 😉

  3. Eikös voitaisi lait­taa Ams­ter­damin tyyliset köysipyörät joil­la tavarat nousee hel­posti. Man­u­aaliset, ja sopi­vat myös ‘museo­taloi­hin’.

  4. smokin’ joe:
    Eikös voitaisi lait­taa Ams­ter­damin tyyliset köysipyörät joil­la tavarat nousee hel­posti. Man­u­aaliset, ja sopi­vat myös ‘museo­taloi­hin’.

    Ei kai sil­lä väliä, juok­sute­taanko köyt­tä juok­supyörän ympäri käsi- vaiko konevoimalla…?

  5. Köysipyörät vaa­ti­vat myös isot ikku­nat. Mielel­lään sel­l­aiset par­i­ovet, joista auke­nee ran­skalainen parveke. Ilman täl­laista kadulle aukeavaa seinää ei köysipyörästä, tai mod­ernil­la taval­la ihan nos­turimuu­tos­ta, ole paljon apua sen fly­ygelin saamises­sa asuntoon.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.