Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 12.1.2016

Viras­tos­sa näkö­jään sula­tel­laan vie­lä kink­ku­ja, kos­ka lis­ta on aika inhimillinen.

Kunin­kaan­tam­men tar­kis­tet­tu asemakaavanmuutos

Aiem­pi kaa­va ei ilmei­ses­ti ollut raken­ta­jien mie­les­tä toteut­ta­mis­kel­poi­nen. (Hel­sin­gis­sä­kin on siis mah­dol­lis­ta teh­dä kaa­va, jota ei kan­na­ta toteut­taa!) Nyt tätä on vähän muu­tet­tu edullisemmaksi.

Tär­keim­mät muu­tok­set ovat auto­paik­ka­vaa­ti­mus­ten koh­tuul­lis­ta­mi­nen (nor­mi 1/120 k‑m2, ennen 1/110 k‑m2 ) ja hal­vem­man toteu­tuk­sen sal­li­mi­nen sekä tin­ki­mi­nen ener­gia­luo­kas­ta. Tämä jäl­kim­mäi­nen vähän oudok­sut­taa. Val­tuus­to­stra­te­gias­sa tai­de­taan sanoa täs­tä jotain.

Alu­eel­le on tulos­sa 900 uut­ta asukasta.

Kan­nel­mäen osta­ri pure­taan ja tilal­le asuntoa

Van­ha osta­ri ei ole kaik­kien häm­mäs­tyk­sek­si pär­jän­nyt 600 met­rin pääs­sä ole­val­le kaup­pa­kes­kus Kaa­rel­le. Omis­ta­jat ehdot­ta­vat pur­ka­mis­ta ja tilal­le asuin­ta­lo­ja. Kau­pal­li­sia pal­ve­lu­ja jää kui­ten­kin mer­kit­tä­väs­ti, yli 2000 k‑m2 . Samas­sa yhtey­des­sä Kan­te­let­ta­ren­tiel­le raken­ne­taan pyö­rä­kais­tat. Tai siis raken­ne­taan, jos jos­tain löy­tyy rahaa.

Taas his­si­rii­ta

Teh­taan­ka­tu 19:ssa halu­taan raken­taa por­ras­huo­nei­siin his­sit ase­ma­kaa­van suo­je­lu­mää­räys­ten vas­tai­ses­ti. Viras­to esit­tää, ettei tähän voi­da suos­tua, kos­ka por­ras­huo­neet tur­mel­tu­vat. Minua ihme­tyt­ti suun­ni­tel­mas­sa se, että por­tai­den leveys jää jopa alle 90 sen­tin. Miten se flyy­ge­li saa­daan kul­je­te­tuk­si puhu­mat­ta­kaan sydän­koh­taus­po­ti­laan paarikuljetuksesta?

 

= = =

Vaik­ka lis­ta vai­kut­ti ohkai­sel­ta, oli täs­sä­kin kui­ten­kin asun­to­ja yli 1500 hen­gel­le. Tätä viik­ko­tah­tia kun jat­ke­taan vuden lop­puun asti, niin hyvä täs­tä tulee.

5 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 12.1.2016”

  1. 90-sent­ti­set por­taat? Mit­ta­sin äsken huvik­se­ni olo­huo­neen soh­van. Ihan taval­li­nen Askon soh­va. Meni­si kai moot­to­ri­sa­hal­la pala­sik­si, sil­lä nois­ta por­tais­ta se ei aina­kaan mahtuisi.

  2. Por­tai­ta on kaven­net­tu vas­taa­val­la taval­la his­sien raken­ta­mi­sek­si ennen­kin. Paa­ri­kul­je­tuk­sen osal­ta his­se­jä jopa pide­tään hyvä­nä, kos­ka 800x1400 his­sis­sä voi­daan kul­jet­taa istu­ma­paa­re­ja ja 800x1900 his­sis­sä makuu­paa­re­ja. Pois­tu­mis­tien mini­mi­le­vey­den pitäi­si lain mukaan olla 1200 mm, mut­ta YM on 1998 sel­vit­tä­nyt, että pois­tu­mi­sen han­ka­loi­tu­mis­ta voi­daan kom­pen­soi­da parem­mil­la palo­hä­lyt­ti­mil­lä, ja pelas­tus­mie­his­tö voi­daan kou­lut­taa kul­ke­maan kapeam­mas­sa­kin por­ras­käy­tä­väs­sä. Kun nor­min­pur­ku­tal­koot ovat meneil­lään, voi­ta­neen uudis­ra­ken­ta­mi­ses­sa­kin hyväk­syä täs­tä läh­tien 800 mm leveät por­taan kerrostaloihin… 😉

  3. Eikös voi­tai­si lait­taa Ams­ter­da­min tyy­li­set köy­si­pyö­rät joil­la tava­rat nousee hel­pos­ti. Manu­aa­li­set, ja sopi­vat myös ‘museo­ta­loi­hin’.

  4. smo­kin’ joe:
    Eikös voi­tai­si lait­taa Ams­ter­da­min tyy­li­set köy­si­pyö­rät joil­la tava­rat nousee hel­pos­ti. Manu­aa­li­set, ja sopi­vat myös ‘museo­ta­loi­hin’.

    Ei kai sil­lä väliä, juok­su­te­taan­ko köyt­tä juok­su­pyö­rän ympä­ri käsi- vai­ko konevoimalla…?

  5. Köy­si­pyö­rät vaa­ti­vat myös isot ikku­nat. Mie­lel­lään sel­lai­set pario­vet, jois­ta auke­nee rans­ka­lai­nen par­ve­ke. Ilman täl­lais­ta kadul­le aukea­vaa sei­nää ei köy­si­pyö­räs­tä, tai moder­nil­la taval­la ihan nos­tu­ri­muu­tos­ta, ole pal­jon apua sen flyy­ge­lin saa­mi­ses­sa asuntoon.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.