Suomen synkkä tulevaisuus (6) Päätöksentekokyky

Suomen sisäpoli­ti­ikas­ta on oudosti kadon­nut kyky tehdä päätök­siä. Meil­lä ei ole ollut yli kymme­neen vuo­teen hal­li­tus­ta, joka pysty­isi kun­nol­la vas­taa­maan ajan haasteisi­in. Ahon ja Lip­posen hal­li­tusten toimista voi olla mon­ta mieltä, mut­ta ne hal­li­tuk­set sen­tään tekivät jotain. Sen jäl­keen päätök­siä on aina vain lykät­ty. Nykyisel­lä olisi henkistä valmi­ut­ta päätöksin, mut­ta jotenkin ne vain menevät silti sykkyrään.

Yksi seli­tys asialle on vetokra­tia. Liian monel­la tahol­la on veto-oikeus siihen, mitä maas­sa tapah­tuu ja sik­si ei tapah­du mitään.

Maail­ma kuitenkin ympäril­lä muut­tuu ja päätök­siä pitäisi tehdä. Mitä pidem­pään odotel­laan, sitä suurem­mak­si kas­vaa kuilu todel­lisu­u­den ja vaa­timusten välil­lä. Kateel­lise­na kat­soo naa­puri­amme Viroa, joka on ohit­tanut Suomen mon­es­sa asi­as­sa, eri­tyis­es­ti tieto­jär­jestelmien tasolla.

Yksi ongel­ma on juris­ter­ian ja perus­tus­lak­inäköko­h­tien voimakas koros­tu­mi­nen. Kysymys juridis­es­ta puh­da­sop­pisu­ud­es­ta syr­jäyt­tää kovin usein aineel­lisen sisäl­lön. En ole alan asiantun­ti­ja, joten en pysty sanomaan, onko perus­tus­lakimme vain huono ja köm­pelö, vai onko vikaa sen tulkitsijoissa.

Ennen esimerkik­si sote-jär­jestelmää uud­is­tet­taes­sa olisi keski­tyt­ty miet­timään, mil­lainen jär­jestelmä olisi hyvä, taloudelli­nen ja oikei­den­mukainen, nyt mikä tahansa kel­paa, kun­han se täyt­tää perus­tus­lain kovin teo­reet­tiset ja köm­pelöt käsi­tyk­set kun­nal­lisen itse­hallinnon ase­mas­ta. Lain tulk­it­si­joil­la ei selvästikään ole käsi­tys­tä kun­tien toimin­nas­ta, niin kuollei­ta kir­jaimia he puolustavat.

Kovin paljon haaskaavaa käytän­töä syn­tyy myös han­k­in­ta­lain san­gen orjal­lis­es­ta nou­dat­tamis­es­ta. Muis­sa Euroopan mais­sa samat direk­ti­iv­it johta­vat selvästi väl­jem­pi­in tulk­in­toi­hin. Tänään saimme lukea, että markki­natuomiois­tu­in on sulkenut Helsin­gin yleiset käymälät.

Yksi päätök­sen­teon ongelmista liit­tyy kolmikan­taan ja sen moni­ta­hoisi­in veto-oikeuk­si­in. Kolmikan­ta toi­mi hyvin, kun oli aina lisää hyvää jaet­ta­vana, mut­ta ei pysty päätök­si­in ikävistä asioista.

Olen kir­joit­tanut asi­as­ta enem­män kir­jas­sani Jäähyväiset eduskun­nalle.

 

54 vastausta artikkeliin “Suomen synkkä tulevaisuus (6) Päätöksentekokyky”

 1. Hal­li­tustyön ja kolmikan­nan lisäk­si olemme luoneet ELY hirviön joka kyke­nee estämään jopa omienkin päätösten­sä toteut­tamisen. Vetokra­tia puree jopa itseensä.

  Suuryri­tyk­set ovat siirtäneet toim­intansa suurelta osin ulko­maille. Suomeen on jäänyt vain rapor­toin­ti. Rahat ja toim­inta ovat ulkoistetut.

  Talous­poli­it­tis­es­ti on siir­ret­ty pankki­jär­jestelmä läh­es kokon­aan ulko­maisi­in käsi­in. Pankkimme muut­tuvat sivuli­ikkeik­si ilman omaa päätök­sen­teko­val­taa. Jo nyt läh­es kaik­ki suurem­mat rahoi­tus­päätök­set tehdään rajo­jemme ulkopuolella.

  Mikäli poli­iti­nen maail­ma ei nopeasti ryhdis­täy­dy on reunaval­tio Suomel­la edessään tilanne jos­ta ei ole enää ylöspääsyä. Jos maas­sa ei ole kykyä käyt­tää pääo­maa ei ole myöskään kykyä investoi­da tai kehit­tää suomes­sa tapah­tu­vaa tuotan­toa. Meistä tulee start uppi­en kehto jos­sa kansa on köy­hää ja muu­tamille osaa­jille voi sat­tua onnen­potku­ja kovan työn jäl­keen. Jos niidenkin toim­intaa ja vero­tus­ta tarpeek­si kiris­tetään voi olla että nekin siir­tyvät juridis­es­ti ulko­maille ja itse toim­inta tehdään suomen sivuli­ik­keessä. Luu jää käteen.

  ‘tart­tis tehdä jotain‘

 2. Hyviä point­te­ja ja asiaa!

  Nykyi­nen hal­li­tus on, ainakin uutisti­eto­jen perus­teel­la yrit­tänyt saa­da aikaan päätök­siä, paljon edeltäjiään parem­min. Työ on tosi­aan vain sit­ten alka­nut kangis­tua esit­tämääsi prob­leemaan, kun kaikkea vas­tuste­taan ja mikään, pienikään muu­tos tai viilaus, ei tun­nu jollekulle kelpaavan? 

  Pitäisikö sit­ten vain olla rohkeampi. “Carpe diem!” Ja jos muu ei auta, käyt­tää sit­ten vaik­ka juus­to­höylää vähän kaikkial­la, mut­ta samaan aikaan tai jo sitä ennen purkaa ennen muu­ta ainakin nyky­isin yri­tys­toim­intaa riiva­vat byrokra­ti­ataak­ka ja muut kaik­ki työl­listämisen esteet ja riip­pakivet? (Lukui­sista säädök­sistä ja kir­jaimel­li­sista tulkin­noista ei liene vieläkään täysin haal­is­tunut vasem­mis­ton ja muiden hölmöläis­ten “Eskon puumerkki”.) 

  Maamme kaipaa enem­män sisua ja ket­teryyt­tä, kuten nuorten jääkiekon MM-joukkue kaipasi vielä het­ken ennen sitä viimeistä voit­tomaalia. Ei pidä koskaan lan­nis­tua ja tilaisuuk­si­in tulee vain uskaltaa tart­tua. Hyvä Suomi!

 3. Sakke:

  Maamme kaipaa enem­män sisua ja ket­teryyt­tä, kuten nuorten jääkiekon MM-joukkue kaipasi vielä het­ken ennen sitä viimeistä voit­tomaalia. Ei pidä koskaan lan­nis­tua ja tilaisuuk­si­in tulee vain uskaltaa tart­tua. Hyvä Suomi! 

  Tarken­nus edelliseen:
  Tarkoitin siis, että ilman sisua, perää­nan­ta­mat­to­muut­ta ja ket­teryyt­tä, ja rohkeut­ta tart­tua tilaisu­u­teen, joi­ta joukkueelta toki löy­tyi, ei pär­jää hyvin mis­sään kisois­sa. Tiukas­sakin paikas­sa on kyet­tävä löytämään ja näkemään val­oisam­man tule­vaisu­u­den mahdollisuudet!

 4. Kovin paljon haaskaavaa käytän­töä syn­tyy myös han­k­in­ta­lain kovin orjal­lis­es­ta nou­dat­tamis­es­ta. Muis­sa Euroopan mais­sa samat direk­ti­iv­it johta­vat selvästi väl­jem­pi­in tulk­in­toi­hin. Tänään saimme lukea, että markki­natuomiois­tu­in on sulkenut Helsin­gin yleiset käymälät.

  Liit­tyykö ves­so­jen sulkem­i­nen han­k­in­tadi­rek­ti­ivi­in? Mitäs siinä olisi pitänyt kil­pailut­taa? Tuo­tok­sia vai tuottajia? 😀

  Guuglailin pikaises­ti mut­ten löytänyt niiden sulkemis­es­ta mitään.

  1. Ves­so­jen siivous oli kil­paiutet­tu, mut­ta voit­tanut yri­tys meni konkurssi­in. Ote3ttiin toinen, mut­ta olisikin pitänuyt kil­pailut­taa uud­estaan. Ves­so­ja ei saa siiv­ota, ennen kuin kil­pailöu­tus on tehty ja val­i­tu­sai­ka lop­punut. Jos joku valit­ta, ei saa siiv­ota pitkään aikaan.

 5. OSlla on tässä hyvä joh­da­tus aiheeseen, mut­ta ratkaisu-ehdo­tuk­set vähissä.

  Olen samaa mieltä siitä, että Suo­mi on nyt päätöksenteko-umpikujassa.

  Ensin pitää laa­jal­la enem­mistöl­lä olla yhteinen tilannekuva.

  Suo­mi elää nyt post­mo­d­er­mis­sa, jos­sa kansa on jakau­tunut moni­in kovin eri­laisi­in klaanei­hin Niil­lä kul­lakin on oma par­a­dig­mansa, omat usko­muk­set ja usein kan­sain­väliset verkos­tot. Näil­lä kul­lakin on sit­ten oma käsi­tyk­sen­sä siitä, että mitkä asi­at ovat Suomes­sa ensisi­jaisen tärkeitä.

  Täl­laisia asioi­ta voi olla esimerkik­si ympäristöasi­at, tasa-arvo, maan­puo­lus­tus, talous, musi­ik­ki, urheilu, sosial­is­mi, uskon­to, kolmikan­ta, vir­tu­aal­i­maail­ma, oma etu, evoluu­tio, ihmisoikeudet, kan­sain­välistymi­nen, jne.

  Voikin kysyä, että onko tässä tilanteessa ollenkaan mah­dol­lista löytää yhteistä agen­daa Suomen nos­tamisek­si nykyis­es­tä umpikujasta.

  Pes­simisti tietenkin sanoo, että tilanne on toiv­o­ton ja ulospääsyä ei ole. Tiedos­sa on siten täys­rom­ah­dus ja jou­tu­mi­nen EUn ja IMFn holhoukseen.

  Olen itse opti­misti ja tar­joan seu­raavaa ratkaisua:

  1) Peruste­taan erikoiskomis­sio, jot­ta on laa­jat val­tu­udet julkisen sek­torin saneer­auk­seen ja pykälävi­idakon raivaamiseen
  2) Lopete­taan kolmikan­ta ja yleis­si­tovu­us. Ote­taan käyt­töön laa­ja paikalli­nen sopimi­nen palkoista ja työehdoista
  3) Lait­tomista lakoista sakotet­taisi­in niiden aiheut­tamien vahinko­jen mukaan
  4) Rajoitet­taisi­in radikaal­isti val­i­tu­soikeuk­sia ja määrät­täisi­in oikeuk­sien ja virao­mais­ten päätök­sille lyhyet määräajat
  5) Muutet­taisi­in PK-sek­torin vero­tus­ta niin, että investoin­nit, työl­listämi­nen ja riskinot­to Suomes­sa kan­nat­ta­vat. (Kan­sain­väliset suuryri­tyk­set vero­su­un­nit­teluineen ja veroparati­isi-oper­aa­tioi­neen kyl­lä pär­jäävät ilman uusia toimia)

  Sep­po Korp­poo, yri­tyäjä ja optimisti

 6. Täysin tot­ta. Tämän takia olen toivonut, että nykyi­nen hal­li­tus saisi ohjel­mansa vietyä läpi, vaik­ka monia hal­li­tuk­sen säästöideoita sinän­sä vas­tus­tankin. Maan tule­vaisu­u­den takia päätök­siä pitää kuitenkin saa­da aikaan.

  Pahin­ta on, jos koko vetokra­tia — oppo­si­tio, juris­te­ria, työ­markki­nat — onnis­tuu vesit­tämään kaik­ki hal­li­tuk­sen yri­tyk­set. Sen jäl­keen tulee uusi hal­li­tus, jol­la on edessään sama tilanne, pait­si että ongel­mat ovat ehti­neet pahen­tua. Se aloit­taa samat kuviot omine säästö­pain­o­tuksi­neen, mut­ta vetokra­tia pyrkii taas estämään kaik­ki muu­tok­set. Suo­mi parka.

  Onko tähän ongel­maan mitään ratkaisua? Sinän­sä olisi, jos vain ihmiset (siis kaik­ki edun­valvon­taryh­mät) toimi­si­vat järkevästi. Sel­l­ainen ei kuitenkaan ole näköpi­iris­sä. Eiköhän Suomea johde­ta jatkos­sakin samaan tyyli­in kuin viime vuosi­na: tilanteen huonontues­sa tehdään hätäisiä kri­isipäätök­siä, liian vähän ja liian myöhään, jol­loin tilanne huononee edelleenkin.

 7. En ole alan asiantun­ti­ja, joten en pysty sanomaan, onko perus­tus­lakimme vain huono ja köm­pelö, vai onko vikaa sen tulkitsijoissa. 

  Kol­mas vai­h­toe­hto: eduskun­nan lainvalmistelu. 

  Jos valmis­telee lait huonos­ti ja tekee niistä epäy­h­teen­sopivia keskenään, mitä muu­ta voi odot­taa? Eduskun­nan säätämien lakien rin­nalle on tul­lut val­ta­vat määrä eduskun­nan rat­i­fioimaa kan­sain­välistä lain­säädän­töä. Suomen peru­soikeudet ovat pääosin kansal­lis­es­ti sovel­let­tu­ja johdan­naisia kan­sain­väli­sistä ihmisoikeuk­sista. Lep­su lain­tulk­in­ta kumo­taan viimeistään Stras­bour­gis­sa. Perus­tus­laki­valiokun­ta tai tuomiois­tu­in eivät voi kumo­ta lake­ja, ne jäävät loju­maan mität­töminä jos perus­tus­la­ki kävelee sen yli. 

  Suomeen tarvit­taisi­in perus­tus­lak­i­tuomiois­tu­in joka voisi mitätöidä lain ja pistää
  kansane­dus­ta­jat takaisin sorvin ääreen kunnes tulee kunnollista.

 8. Puo­las­sa oli Liberi­um Veto 1700-luvul­la ja se johti Puolan jakoi­hin, kos­ka mikään ei kehit­tynyt eikä uud­is­tunut. Osmon esit­tämä Vetora­tia on nyt siis Suo­mi-demokra­tia uusi hallintoma­lli, jos­sa ELY saa elyt­tää. Kun ELY luoti­in, kat­soi kertä sinne tuli johta­jik­si ja näin kur­jis­tuk­sen kukkasen syn­tyneen jälleen ker­ran val­tion byrokra­t­ian koristeeksi!

 9. Ennen esimerkik­si sote-jär­jestelmää uud­is­tet­taes­sa olisi keski­tyt­ty miet­timään, mil­lainen jär­jestelmä olisi hyvä, taloudelli­nen ja oikei­den­mukainen, nyt mikä tahansa kel­paa, kun­han se täyt­tää perus­tus­lain kovin teo­reet­tiset ja köm­pelöt käsi­tyk­set kun­nal­lisen itse­hallinnon asemasta.

  Yksi ongel­ma var­maan on, että julk­ishallinnon päätök­sen­teossa on selkeä lahjakkuusvaje.

  Kansane­dus­ta­jan työ on nykyään niin julk­ista ja suh­teel­lis­es­ti kuitenkin kevyesti palkat­tua työtä, että juuri sem­moi­set keskimääräisen fik­sut ihmiset, eivät koe sitä työtä real­is­tise­na uraval­in­tana. Ja juuri hei­dän panos­taan nyt tarvittaisiin.

  Niin­pä val­ti­ol­lis­es­ta poli­ti­ikas­ta on tul­lut erään­lainen kut­sumusam­mat­ti, johon vain jonkun tyyp­piset ihmiset ajau­tu­vat — käsit­tääk­seni joskus 1970-luvul­la asia oli toisen­lainen. Täl­löin lah­jakkaille opiske­li­joille siir­tymi­nen poli­ti­ikkaan oli täysin nor­maalia. Käsit­tääk­seni esim. Jor­ma Ollila olisi voin­ut hyvin val­in­ta myös politiikan.

  Nyt kun medi­aa on niin paljon, huip­puta­son poli­ti­ikkaan lähtevät mukaan lähin­nä julk­isu­ushakuiset tai medi­anäkyvyyt­tä saa­vat ihmiset, “kohukansane­dus­ta­jana” olem­i­nen alkaa olla jo mon­elle ammatti.

  Medi­as­ta ei pääse eroon, mut­ta ihmisiä voisi aktivoi­da kehit­tämäl­lä paikallis­demokra­ti­aa. eli Sveitsin tapaan annet­taisi­in ihmisille mah­dol­lisu­us äänestää niistä asioista, jot­ka hän­tä itseään koske­vat. Täl­löin ei päätök­sen tek­i­jän iden­ti­teet­tiä olisi tiedos­sa, vaan päätös olisi yhteinen val­in­ta, jol­loin kukaan ei menetä ääniä seu­raavis­sa vaaleis­sa päätök­sen vuoksi.

 10. Osmo Soin­in­vaara:
  Ves­so­jen siivous oli kil­paiutet­tu, mut­ta voit­tanut yri­tys meni konkurssi­in. Ote3ttiin toinen, mut­ta olisikin pitänuyt kil­pailut­taa uud­estaan. Ves­so­ja ei saa siiv­ota, ennen kuin kil­pailöu­tus on tehty ja val­i­tu­sai­ka lop­punut. Jos joku valit­ta, ei saa siiv­ota pitkään aikaan.

  Tämä on oikeasti vain huonoa asioiden hoitoa Helsin­n­gin kaupungilta. Jos­sain toises­sa kaupungis­sa olisi tekni­nen johta­ja tuo­tu jo pöy­dän ääreen ja kysyt­ty, että miten ihmeessä on mah­dol­lista, että wc:t on kiin­ni. Min­ua hävet­tää Helsin­gin puoles­ta, että siel­lä oikeasti on niin pikkusieluisia ihmisiä, että täl­läi­nen pääsee tapah­tu­maan ja siitä vielä itketään blo­geis­sa ja hesarin sivuilla.

  Nor­maalis­sa kaupungis­sa tämä ei aiheut­taisi ongel­maa. Nor­maalis­sa kaupungis­sa tiede­tään, että WC:n pitää pysyä auki ja asi­as­ta vas­taa­va johta­ja ker­too sen alaisilleen, jot­ka hoita­vat homman.

  Nor­maalis­sa kaupungis­sa joku kiin­teistöhuol­lon poruk­ka toteaisi, että “voi vit­tu tätä lain­säädän­töä” ja kävisi avaa­mas­sa wc:t ja pri­or­isoisi­vat oman työn­sä siten, että jotain vähem­män tärkeää jäisi tekemät­tä. Kar­avaani kulk­isi ja läh­es 100% toden­näköisyy­del­lä hom­man hoi­tanut voisi tode­ta, että me hoidamme hom­man jatkos­sakin kil­pailu­tus­tanne halvem­mal­la, jos vain saamme palkata siihen työn­tek­i­jän eikä tarvitse vään­tää hom­maa ylkkynä oman työn ohessa.

 11. Wc- esimerk­ki on hyvä esimerk­ki päätök­sen­tekokyvyn ongel­mas­ta. Sitä tarkastel­laan kuitenkin hyvin Helsinkikeskeis­es­ti tässä blogissa.

  Kuvitel­laan tilanne. Sama asia tapah­tuu samaan aikaan Itä-Suo­ma­laises­sa kaupungis­sa ja Helsingis­sä ja pää­tyy lehteen. Kaupung­in­jo­hta­ja soit­taa asi­as­ta vas­taavalle tahol­la ja sanoo: “mitä vit­tua mä just luin?”

  Helsingis­sä pohdi­taan, että on kur­jaa, että näin pääsi käymään. Jatkos­sa pide­tään huoli, että kil­pailu­tuk­set hoide­taan niin jämp­tisti, että jokainen mah­dolli­nen aukko on tilkit­ty. Peruste­taan kak­si eril­listä työryh­mää pohti­maan tilantei­ta, jois­sa wc:n auki­o­lo tulee uhatuk­si ja päätetään lue­tut­taa kaupun­gin lakimiehel­lä tule­vat kil­pailu­tuk­set ennen niiden julkaisemista. Jos vaikut­taa, että oma työryh­mä ja omat lakimiehet eivät pysty 100% tur­vaa­maan selus­taa, niin palkataan ulkop­uo­li­nen kon­sult­tiyri­tys ja ulkop­uo­li­nen lak­i­fir­ma tehtävään.

  Itä-Suomes­sa pohdi­taan, että miten hitossa tein täl­läisen virheen. Nyt jumalau­ta ne ves­sat auki. Suo­mi voit­ti eilen jääkiekon nuorten mm:n ja meil­lä oli ves­sat kiin­ni. Hävet­tää. Ja kaupung­in­jo­hta­ja sai lukea siitä lehestä. Soi­tan Mikoa ja Jaakon mukaan ja haen ne 10 min­uutin päästä kotoaan lop­pi­aise­na, vaik­ka on pyhä ja avataan ne hel­vetin ves­sat. Huomen­na sovi­taan, kuka pitää ne auki siihen saak­ka, että saa­vat selvitet­tyä tämän sotkun.

 12. Kos­ka Suomes­sa on viimek­si päätet­ty jotain kolmikan­nas­sa? Ei ainakaan Sip­ilän hal­li­tuk­sen aikana. Katisen/Stubin hal­li­tuk­sen aikana oli kyl­lä laa­jo­ja työ­markki­na­sopimuk­sia, mut­ta en muista hal­li­tuk­sen niihin puut­tuneen. Olisko Van­hasen hal­li­tuk­sen aloit­ta­ma Eläkeu­ud­is­tus 2017 viimeisin tai ehkä viimeinen. Mut­ta eikö siinäkin hal­li­tuk­sen osa ollut lähin­nä aloitteentekijä?

  Tämä oli siis kysymys, kos­ka en vas­taus­ta oikein googlaa­maal­la löytänyt. 

  Oma käsi­tyk­seni on, että kolmikan­taa ei oikeas­t­aan enää ole eikä tule. Kan­nat­ta­jik­si jäävät lähin­nä demar­it ja ammat­tikeskus­li­itot. Ne voivat kyl­lä pysäyt­tää maan mut­ta eivät ne voi kolmikan­taa saa­da kahdestaan aikaiseksi.

 13. Muis­takaa­pa, että nois­sa Lip­posen hal­li­tuk­sis­sa oli kum­mas­sakin viisi(!) puoluet­ta! Vihreät läh­tivät tois­es­ta ydin­voiman vuoksi.

  Miten noin laa­ja poh­ja kykeni hyvi­in päätök­si­in 2000-luvun vai­h­teessa, mut­ta enää 2010-luvun vai­h­teessa ei kyetä?

  Mikä on muuttunut?

 14. Halu­an lisätä synkän tule­vaisu­u­den (7): etu­mat­ka kän­nyköis­sä, kän­nykkäverkois­sa, inter­net-yhteyk­sis­sä ja tietokoneis­sa hupe­nee; köy­him­mätkin maat ovat pykän­neet nykyaikaista infra­struk­tu­uria ja Android-puhe­limet ovat edullisia

 15. Osmo Soin­in­vaara:
  Ves­so­jen siivous oli kil­paiutet­tu, mut­ta voit­tanut yri­tys meni konkurssi­in. Ote3ttiin toinen, mut­ta olisikin pitänuyt kil­pailut­taa uud­estaan. Ves­so­ja ei saa siiv­ota, ennen kuin kil­pailöu­tus on tehty ja val­i­tu­sai­ka lop­punut. Jos joku valit­ta, ei saa siiv­ota pitkään aikaan.

  Ja mik­si siivous­ta ei voi hoitaa kaupun­gin omana työnä? Joku ide­olo­gia kil­pailu­tuk­ses­ta ilmeis­es­ti. Yleen­sä on tapana haukkua julki­nen sek­tori siitä että “kil­pailu­tus­ta ei osa­ta”. Tätä per­seilyä on nyt kat­sot­tu yli 20 vuot­ta ja kil­pailu­tus var­masti osa­taan. Se ei ole raket­ti­tiedet­tä. Ongel­ma on aina (yhtä aina kuin kepu pet­tää), siis ihan aina sel­l­ainen, että ei niin pien­tä kil­pailu­tus­ta, ettei joku siitä vali­ta. Näitä val­i­tuk­sia on markki­naoikeudessa kym­meniä ja pienikin asia kestää kuukausi­tolkul­la ratkaista. 

  Vuo­den vai­h­teessa tuli mon­ta kansalaista koske­vaa tehokas­ta kiel­toa voimaan. Esimerkik­si hallinto-oikeu­teen valit­tamis­es­ta mätkäistään mieli­v­al­tainen 250 euron lasku. Oikeasti, mitään laskel­maa, mihin tuol­lainen sopi­vasti lähim­pään 50 euroon pyöris­tet­ty sum­ma perus­tuu, ei ole näkynyt. Vain epämääräi­nen “kus­tan­nuk­sia vas­taa­va”. Tuo­ta samaa stet­son-har­ri­son ‑lasku­tus­ta voisi har­ras­taa myös kil­pailu­tus­val­i­tuk­sista, esimerkik­si 25000 euroa olisi sopi­va summa.

  Ja tämä kil­pailu­tuk­sen voit­tanut, konkurssi­in men­nyt yri­tys var­masti yrit­ti kil­pail­la liian pie­nil­lä veloituk­sil­la. Ei sem­mo­nen pis­nis vetele. Suuret kan­sain­väliset siivousyri­tyk­set voivat tehdä vuos­i­tolkul­la tap­pi­o­ta ja jät­tää näkyvästi ali­hin­taisen tar­jouk­sen, niin sit­ten kun hin­to­ja yht’äkkiä nos­te­taan, niin siinä sitä on ihmettelemistä.

 16. Eikö näitä perus­tus­la­ki fun­da­men­tal­is­te­ja voisi lait­taa uud­is­tuk­sia valmis­tele­vi­in työryh­mi­in. He voisi­vat saa­da mah­dol­lis­es­ti jonkin kor­vauk­sen, mut­ta oli­si­vat sit­ten osit­tain vas­tu­us­sa aikaansaannoksista.

 17. Jos töitä ulkois­te­taan ja ulkois­te­tut vielä tilaa­vat töitä ali­hankki­joil­ta syn­tyy tilantei­ta että infor­maa­tioketju katkeaa ja osa työstä jää tekemät­tä tai tehdään huonos­ti. Tähän pitäisi löytää lääkkeitä. Kuvit­telisin että isoil­la raken­nus­fir­moil­la ja telakoil­la on jotain takataskus­saan kos­ka he voivat rak­en­taa iso­ja kiv­i­talo­ja ja ris­teily­laivo­ja moni­toimit­ta­jaym­päristöis­sä ja saa­da ne valmi­ik­si aikataulun mukaan. Niiden toim­intaa valvotaan myös tarkkaan ettei syn­ny veronkier­toti­lantei­ta ja palkata pimeää, ammat­ti­taido­ton­ta työvoimaa.

  Se on tot­ta että Suomes­ta on tul­lut juris­tiy­hteiskun­ta kuten USAs­ta. Esim yksi­ty­isalueelle ilman lupaa pysäköidy­ille autoille ei saa määrätä mitään mak­sua kos­ka perus­tus­la­ki kieltää, jos kul­jet­ta­ja ja p‑paikan omis­ta­ja ei ole tois­t­en­sa läs­näol­lessa allekir­joit­tanut “kir­jal­lista sopimus­ta” joka ker­ta kun autoil­li­ja pysäköi. 

  Kolmikan­nas­sa ja yleis­si­to­vis­sa TES:eissä ei sinän­sä ole mitään vikaa kos­ka ne pitää huolen että kaikil­la yri­tyk­sil­lä on samat toim­intaedel­ly­tyk­set työvoiman käytöön suh­teen ja työn­tek­i­jöil­lä samat oikeudet. Useim­mis­sa län­ti­sis­sä teol­lisu­us­mais­sa toimii saman­tyyp­piset kolmikan­nat ja TES:it ovat yleis­si­tovia, mik­si mei­dän pitäisi kokon­aan luop­ua siitä? Kolmikan­ta tarkoit­taa yksinker­taisu­udessaan sopimus­menet­te­lyä, miten työe­htosopimuk­sia saadaan aikaisek­si. Jos Suomen työe­htosopimuk­set eivät miel­lytä voi siirtää fir­mansa ulkomaille.

 18. Itä-Suomen ääni:
  Nor­maalis­sa kaupungis­sa joku kiin­teistöhuol­lon poruk­ka toteaisi, että “voi vit­tu tätä lain­säädän­töä” ja kävisi avaa­mas­sa wc:t ja pri­or­isoisi­vat oman työn­sä siten, että jotain vähem­män tärkeää jäisi tekemät­tä. Kar­avaani kulk­isi ja läh­es 100% toden­näköisyy­del­lä hom­man hoi­tanut voisi tode­ta, että me hoidamme hom­man jatkos­sakin kil­pailu­tus­tanne halvem­mal­la, jos vain saamme palkata siihen työn­tek­i­jän eikä tarvitse vään­tää hom­maa ylkkynä oman työn ohessa.

  Suomes­sa virkamiehet ovat myös jostain syys­tä alka­neet pelätä virhei­den tekemistä ja päivän­selvis­sä tapauk­sis­sakin sään­tö­jen rikkomista, vaik­ka siitä ei ole edes saanut mitään varsi­naisia sank­tioi­ta. Itse wc-pääl­likkönä määräisin siivoo­jat töi­hin ja pyytäisin jälkikä­teen tekemääni anteek­si. Jos tulisi potkut, vai­h­taisin toiseen kun­taan wc-päälliköksi.

 19. mmk:
  Eikö näitä perus­tus­la­ki fun­da­men­tal­is­te­ja voisi lait­taa uud­is­tuk­sia valmis­tele­vi­in työryh­mi­in. He voisi­vat saa­da mah­dol­lis­es­ti jonkin kor­vauk­sen, mut­ta oli­si­vat sit­ten osit­tain vas­tu­us­sa aikaansaannoksista.

  Sitä se vielä puut­tuisi. Kun kat­soo näitä julk­isu­udessa ollei­den perus­tus­lak­i­juristien kan­nan­ot­to­ja, niin he kyl­lä saisi­vat aikaan sen viimeisenkin päätök­sen­tekokyvyn katoamisen. Ainakin, jos halut­taisi­in saa­da aikaan sel­l­aisia päätök­siä, jot­ka toimi­vat myös elävässä elämässä.

 20. Anony­mous:
  Oikeasti, mitään laskel­maa, mihin tuol­lainen sopi­vasti lähim­pään 50 euroon pyöris­tet­ty sum­ma perus­tuu, ei ole näkynyt. 

  Ota silmä googleen ja kat­so. Peruste­lut ja laskel­mat ovat julk­isia ja ne ovat olleet webis­sä koh­ta 20 vuotta.

  Tuomiois­tu­in­mak­su­lais­sa markki­naoikeu­teen valit­ta­mi­nen kil­pailu­a­siois­sa sääde­tään 2000–6000 € hintaiseksi.

 21. R.Silfverberg:

  Kolmikan­nas­sa ja yleis­si­to­vis­sa TES:eissä ei sinän­sä ole mitään vikaa kos­ka ne pitää huolen että kaikil­la yri­tyk­sil­lä on samat toim­intaedel­ly­tyk­set työvoiman käytöön suh­teen ja työn­tek­i­jöil­lä samat oikeudet. Useim­mis­sa län­ti­sis­sä teol­lisu­us­mais­sa toimii saman­tyyp­piset kolmikan­nat ja TES:it ovat yleis­si­tovia, mik­si mei­dän pitäisi kokon­aan luop­ua siitä? Kolmikan­ta tarkoit­taa yksinker­taisu­udessaan sopimus­menet­te­lyä, miten työe­htosopimuk­sia saadaan aikaisek­si. Jos Suomen työe­htosopimuk­set eivät miel­lytä voi siirtää fir­mansa ulkomaille. 

  Siis tässä sys­tee­mis­sä ei ole mitään vikaa vaik­ka maas­sa on reilut puoli miljoon­aa työtön­tä, teol­lisu­u­den työ­paikoista suuri osa on karan­nut ulko­maille, julkisen talouden ali­jäämät koh­ta 10 vuot­ta maail­ma­nen­nä­tys­lu­okkaa eikä use­am­mal­lakaan yri­tyk­sel­lä saa­da aikaisek­si sop­ua tilanteen kor­jaamis­es­ta? Siis kolmikan­ta mielestäsi toimii niin hienos­ti, että valit­ta­jat voivat pois­tua maasta?

  Aika pak­sua tuubaa.

 22. O.S:“Yksi päätök­sen­teon ongelmista liit­tyy kolmikan­taan ja sen moni­ta­hoisi­in veto-oikeuk­si­in. Kolmikan­ta toi­mi hyvin, kun oli aina lisää hyvää jaet­ta­vana, mut­ta ei pysty päätök­si­in ikävistä asioista.”

  Tuos­sa se nyt tuli, arvostet­tu asiantun­ti­ja sanoo ääneen se, mitä Suomes­sa ei ole saanut sanoa. Keis­ar­il­la ei olekaan vaat­tei­ta, ja sen kansa on näh­nyt jo vuosikymmenet.

  SAK on irvokkaasti tois­tanut slo­ga­nia:” SAK on tehnyt Suomes­ta hyv­in­voin­ti­val­tion “. Kyseinen vel­jeskun­ta on kupan­nut yri­tys­ten tulosta veren­im­i­jän lail­la , mut­ta tuos­ta pelistä on pitänyt olla hissuk­seen kos­ton pelossa. 

  Kun val­tio­varain­min­is­teri nyt yrit­tää Suomeen yhteiskun­ta­sopimus­ta, joka perus­tuu real­is­mi­in, niin Piirainen puuhaa lakkoa, törkeää.

  Nyt pitäisi Niin­istön jyrähtää oikein kun­nol­la, uuden­vuo­den­puheen hien­o­varainen ilmaus ei näytä näille röyhkeille, ahneille saaal­is­ta­jille riittävän.

  Ja kansa peukut­taa demareille, SAK:n jatkeelle.

 23. Perus­tus­la­ki on enää reli­ik­ki men­neisyy­destä, sen ver­ran rumasti se vedet­ti­in ves­san­py­tys­tä Eu:iin liityt­täessä. Sil­lä on jonkin ver­ran käyt­töar­voa poli­it­tis­ten pikkuri­ito­jen työkalupakissa.
  Omi­tu­ista miten nopeasti poli­it­ti­nen päätök­sen­teko on sotien jäl­keen pystyynkuol­lut, vaik­ka demokraat­ti­nen, sosi­aa­li­nen markki­na­t­alous luulisi ole­van jous­ta­va ja uudistumiskykyinen.
  Nuo hyveet sopi­vat parem­min jopa keskusjo­htoiseen Kiinaan, mut­ta toisaal­ta onhan meil­läkin erään­lainen yksipuolue­jär­jestelmä, nykyään ilman edes sitä näen­näisop­po­si­tio­ta. (Per­sut).

 24. Vesa: Siis tässä sys­tee­mis­sä ei ole mitään vikaa vaik­ka maas­sa on reilut puoli miljoon­aa työtön­tä, teol­lisu­u­den työ­paikoista suuri osa on karan­nut ulko­maille, julkisen talouden ali­jäämät koh­ta 10 vuot­ta maail­ma­nen­nä­tys­lu­okkaa eikä use­am­mal­lakaan yri­tyk­sel­lä saa­da aikaisek­si sop­ua tilanteen kor­jaamis­es­ta? Siis kolmikan­ta mielestäsi toimii niin hienos­ti, että valit­ta­jat voivat pois­tua maasta?

  Aika pak­sua tuubaa. 

  Kaik­ki län­tiset teol­lisu­us­maat kamp­pail­e­vat raken­nemuu­tok­sen kanssa.

  Se että yhteiskun­ta­sopimus­ta tai muu­ta keinoa sopeu­tua ei ole saatu aikaan ei ole yksin kolmikan­nan vika vaan joidenkin yksit­täis­ten liit­to­jen jot­ka kuvit­tel­e­vat että kolmikan­ta ei koske heitä. 

  Toinen jut­tu että mikä ero on yhteiskun­ta­sopimuk­ses­sa lis­ta­tu­il­la toimen­piteil­lä ns pakko­lakei­hin? Molem­mis­sa tapauk­sis­sa läh­tee lomara­ha eli läh­tee puolen kuukau­den palk­ka pois ja muu­ta­ma arkipy­hä muut­tuu palkat­tomik­si. Onko se vain se että jos yhteiskun­ta­sopimus saadaan aikaan, sitä voidaan muut­taa kun tulee parem­mat ajat, mut­ta laki jää voimaan pysyvästi?

 25. Pekka Pes­si: Ota silmä googleen ja kat­so. Peruste­lut ja laskel­mat ovat julk­isia ja ne ovat olleet webis­sä koh­ta 20 vuotta.

  Vuo­den vai­h­teessa voimaan tul­lut yksi­ty­isiä henkilöitä koske­va mak­su on siis ollut webis­sä 20 vuot­ta? Does not compute.

 26. Ilmeis­es­ti ollaan pää­tymässä dik­datu­uri­in. Dik­datu­uris­sa ei tarvitse kuun­nel­la kenekään mielip­iteitä, dik­daat­torin ja hänen lähipi­irin­sä ratkaisee kaik­ki ongel­mat pienessä piirissä.

  Itäi­nen naa­puri­maa on hyvä esimerk­ki miten tehokas ja hyvää tuot­ta­va täl­lainen dik­datu­uri on

  Eikä ole kitisijöitä .

  Kitisi­jät on tunget­tu turpeen alle uusi­u­vaa ener­giaa kasvattamaan

  Mut­ta jostain syys­tä läntsessä maas­sa demokra­tia toimii ja kun val­ta on tas­apain­os­sa niin asi­at sovi­taan eikä esim lait­to­mia lakko­ja tarvita .

  Suomen ongel­ma on, että Suomen johtamiskult­tuuri on edelleen ryssäläi­nen man­age­ment-by-perkele ja se sopii huonos­ti nykymaailmaan.Kuten Noki­akin osoitti

 27. Kolmikan­nan ain­oa etu on, että sem­moi­sel­la saadaan näp­pärästi aikaan sisäi­nen deval­vaa­tio sopi­mal­la. Jos tätä(kään) etua ei ole, koko kolmikan­ta joutaa his­to­ri­an romukoppaan. 

  Aina eri­tyis­es­ti vasem­mal­la suit­sute­taan niitä kaikkia hienouk­sia, joi­ta kolmikan­ta ja eri­tyis­es­ti työ­markki­nako­r­po­raa­tiot ovat Suomes­sa saa­neet aikaan. 

  Eli val­taa on ollut. 

  Jos ker­ran on ollut ja on saatu aikaan, niin siinä tapauk­ses­sa olemme niiden takia myös nykyis­esä suos­sa. Ei tämä hom­ma voi men­nä niin että kaik­ki hyvät asi­at viisipäiväis­es­tä työvi­ikos­ta palkanko­ro­tuk­si­in ovat työ­markkin­jär­jestö­jen aikaansaamia, mut­ta niil­lä ei mys­tis­es­ti ole mitään tekemistä jät­ti­työt­tömyy­den ja talouden konkurssin kanssa.

 28. eemil: Kun val­tio­varain­min­is­teri nyt yrit­tää Suomeen yhteiskun­ta­sopimus­ta, joka perus­tuu real­is­mi­in, niin Piirainen puuhaa lakkoa, törkeää.
  Nyt pitäisi Niin­istön jyrähtää oikein kun­nol­la, uuden­vuo­den­puheen hien­o­varainen ilmaus ei näytä näille röyhkeille, ahneille saaal­is­ta­jille riittävän.
  Ja kansa peukut­taa demareille, SAK:n jatkeelle.

  Tämä on hyvä esimerk­ki siitä, miten Suomeen haikail­laan putini­laista hallintoa. Suo­mi vois liit­tyä Venäjään niin sil­loin tuo näköjään mon­en unel­ma toteutuisi

  Ei SAK yksin tap­pele, EK ilmoit­ti, että se kerää vain ruisi­nat pul­las­ta eikä kan­na vas­tu­u­ta sop­parista lop­pu­un saakka

  Seu­rauk­se­na on ollut , että EK sijalle sopimus­neu­vot­telui­hin on tul­lut hal­li­tus, joka edus­taa nyt EK:ta

  Tämä on hal­li­tuk­sen paha virhe­laskel­ma , aset­tumal­la EK juok­supo­jak­si ja itse asi­as­sa työ­nanata­jien edus­ta­jak­si se ei enää edus­ta Suomen etua vaan EK:n etua.

 29. Demarien syytä
  Suomen talousahdinko on vasem­mistop­uoluei­den syytä. Ei sik­si, että niiden rooli­in kuu­luu puo­lus­taa palka­nsaa­jien etua ja siinä ne takavu­osi­na onnis­tu­i­v­at monien mielestä liiankin hyvin. Kuitenkaan säästämi­nen ja palkka­malt­ti eivät auta. Parhaim­mil­laankin sel­l­ainen vain hidas­taa köy­htymistä. Sen sijaan demar­it ovat vai­en­neet laman ykkössyys­tä, vaik­ka sen ker­tomi­nen olisi luon­te­vim­min demarien tehtävä.

  Kaiken edelle menee, että tarvi­taan lisää tulo­ja ja siihen aut­ta­vat sel­l­aiset investoin­nit, jol­loin ote­taan käyt­töön uut­ta. Mik­sei Suomes­sa tarpeek­si investoi­da inno­vaa­tioi­hin — itse kehitet­ty­i­hin tai muil­ta kopi­oi­tu­i­hin — se on demarien vika. Nimit­täin liian suuri osa elinkeinoille tarkoite­tu­ista tuk­i­toimista ja palkka­maltin sekä säästämisen hyödy­istä on kier­tynyt omis­ta­jien tileille eikä uud­is­ta­maan yri­tyk­siä. Sel­l­aista kehi­tys­tä vas­taan tais­telu kuu­luu poli­it­tises­sa jär­jestelmässämme vasem­mistop­uolueille. Kokoomuk­sen ja myös Sip­ilän vetämän keskus­tan rooli on antaa omis­ta­jille itselleen rahoista suuri osa, vaik­ka maamme kuin­ka kär­sii. Medi­akaan ei pidä epäko­htaa näkyvästi esille, vaik­ka toki myön­tää, joten saan riit­tävästi tukea sille, mitä nyt kir­joi­tan. Viimeisim­mäk­si Hesari Robert Solowin opeista, iso jut­tu 20.12.15.

  Tämän hal­li­tus ja muukin johto kyl­lä ymmärtävät, mut­ta eihän voi toimia vas­toin sitä, että oman puolueen etu on aina lähempänä kuin pussin suu. Siinä syy päätök­sen­teon hapuilu­un. Kan­nat­taisi tässäkin ottaa mallia Viros­ta; investoin­nit omaan yri­tyk­seen ovat siel­lä osin­gon­jakoa edullisem­pia. Val­lan lin­nakkeis­sa henkilö­suh­teet ovat niin tärkeitä, että tämä rajoit­taa Antti Rin­teenkin liikkumavaraa. 

  Vielä ker­ran ker­taus­ta: Yri­tys­ten tuot­tavu­us para­nee, kun lait­teet, koneet, mate­ri­aalit ja mielu­um­min koko yri­tys­ten ajat­telu pan­naan uusik­si. Onnistues­saan vain täl­lainen palaut­taa teol­lisu­utemme kil­pailukyvyn. Eikö vasem­mis­tomme näin halua, kos­ka se vähen­tää ratkai­sev­asti työ­paikko­ja? Sitähän työn tuot­tavu­u­den parane­m­i­nen tarkoit­taa. Se on kuitenkin edel­ly­tys, että vien­nin arvo voi kas­vaa, mikä näyt­tää ole­van ain­oa tie, että myös vien­ti­t­u­lot kas­va­vat ja lama voitetaan. 

  Valitet­tavasti uudet työ­paikat syn­tyvät talous­re­mon­tis­sa viimeisenä, vaik­ka hal­li­tus kuin­ka muu­ta lupailee. Sata vuot­ta sit­ten pel­lol­la piti raataa var­maankin 1000 ihmistä, jot­ta saati­in raa­ka-aineet sille ruokamäärälle, minkä nyt tuot­taa yksi koneis­tet­tu ammat­ti­taitoinen vil­jeli­jä. Työ­paikat eivät viime vuosikym­meninä ole juurikaan lisään­tyneet edes teol­lisu­udessa, kos­ka nämä työ­paikat siir­tyvät robot­eille. Sen sijaan palvelu­am­mat­tien osu­us kas­vaa ja on jo 80 pros­ent­tia. Vas­ta kun maamme saa lisää vien­ti­t­u­lo­ja, rahaa ker­tyy kohot­ta­maan palvelu­iden kysyn­tää. Dig­i­tal­isoin­nista ja automaa­tios­ta huoli­mat­ta palvelu­aloille tarvi­taan paljon uusia työn­tek­i­jöitä; ainakin heitä tarvi­taan paikkaa­maan paisu­vaa huoltajuusvajetta.

 30. SAK:lla ei ole mitään kiiret­tä tehdä yhteiskuntasopimusta.Hallitus on jo osoit­tanut, ettei se halua men­nä pakko­lakiehin vaan pyrkii epä­toivois­es­ti yhteiskuntasopimukseen

  Kun YS alkaa vas­ta uon­na 2017 niin sopimuk­sen voi tehdä myöhemminkin.

  SAK­l­la on tärkeämpiäkin tavoit­tei­ta ja ne liit­tyvät paikalliseen sopimiseen ja se tarvit­see neu­vot­telu­valtin ja YS on aika hyvä kortti. 

  Hal­li­tus ja EK pyrkivät sel­l­aiseen paikalliseen sopimiseen, jos­sa “neu­vot­telu” tarkoit­taa sitä, että työ­nan­ta­ja voi yksipuolis­es­ti sanel­la ehdot eli työ­nan­ta­ja ilmoit­taa, että nyt on kri­isi ja tiputamme palkko­janne 70 % ja siinä oli koko neuvottelu.Tai ilmoit­taa aamul­la, että teem­mekin nyt 16 tun­tia päivässä seu­raa­vat kolme kuukautta

  Eikä SAK ole suurin häviäjä pakko­laeis­sa , SAKn jäsenistöstä 85–90% työsken­teee yksi­tyisel­lä sek­to­ril­la ja pakko­lakien leikkauk­set koske­vat eniten julk­ista sektoria.

  AKAVA väistää vaiku­tus­ta sil­lä, että mon­et jäsenet ovat ylem­piä toim­i­h­nek­ilöitä ja niin­pä esim lomae­dut säi­lyvät kun muis­taa kir­ja­ta ne työsopimukseen.

  STTK­laiset ovat niitä, joi­hin pakko­lait kolah­ta­vat täy­del­lä voimalla

  SAK pelaa aivan oikein eikä luovu­ta valt­tiko­rt­te­jaan ennenaikaises­ti. SAK ehdot­ti kaikkine asioidne pistämistä pöytään mut­ta se ei Sip­ilälle sopin­ut Nyt SAK ajaa kaik­ki asi­at samaan pöytään ja var­maan STTK ja AKAVAkin tukee tätä.

  Ja mitä tulee ylei­isi­tovu­u­teen niin ei sen jatku­misel­la tai lop­pumisel­la ole suur­ta merkistytä.Ruotsissa eikä muis­sakaan mais­sa ola sitä, mut­ta siitä huoli­mat­ta sopimuk­set ovat kat­tavia aivan ILOn sopimusten ja osopimusjuridi­ikan kautta

  Suomes­sa ei oikein ymmär­retä, että työ­sopimus tai työe­htosopimus naut­tii samaa perus­tus­lain omaaisu­u­den suo­jaa kuin työ­nan­ta­jienkin asi­akkait­en eikä niil­lä voi pyyhk­iä persettä.

  Suomen ongel­ma on, ettei työn­tek­i­jää pide­tä koiraa arvokkaam­pana ja epälu­ot­ta­mus on suuri työn­tek­i­jöi­den puolel­lani­in hal­li­tuk­seen kuin työnanatajiin

  Täl­laises­sa ympäristössä ei päätök­siä hel­posti syn­ny, kos­ka kun pistät nimen paperi­in niin epäedullisen kohdan kor­jaami­nen on kiv­en alla

 31. Liian van­ha:
  Ilmeis­es­ti ollaan pää­tymässä dik­datu­uri­in. Dik­datu­uris­sa ei tarvitse kuun­nel­la kenekään mielip­iteitä, dik­daat­torin ja hänen lähipi­irin­sä ratkaisee kaik­ki ongel­mat pienessä piirissä. 

  Tässäpä on hyvin tiivis­tet­tynä tämä suo­ma­lais­ten ongel­ma. Kun hal­li­tus alkaa hal­lit­se­maan, alkaa ininä diktatuurista.

  Kyl­lä se vaan niin on, että suo­ma­laistyyp­pisessä tasaval­ti­ases­sa demokra­ti­as­sa hal­li­tus saa hal­li­ta, jos sil­lä on eduskun­nan luottamus. 

  Hal­li­tuk­sen *ei* siis tarvitse naut­tia kor­po­raa­tio­jo­hta­jien kuten Lylyn, Piiraisen tai Häkämiehen, saatik­ka oppo­si­tiopamp­pu­jen kuten Rin­teen tai vihrei­den Niin­istön luot­ta­mus­ta. Pikeminkin päin­vas­toin, olisi­han se has­sua jos hal­li­tuk­sel­la olisi oppo­si­tion ja kaikkien kor­po­raa­tioiden ja siihen vielä koko kansan täysi luot­ta­mus takanaan. 

  Tuol­laisi­in kan­na­tus­lukui­hin ja määri­in ei kuitenkaan ylletä kuin diktatuureissa.

  Hal­li­tus­puoluei­den gallup­kan­natuk­senkaan ei tarvitse olla minkään maagisen rajan ylitse, kos­ka eduskun­ta­paikko­ja ei jyvitetä gallup­tulosten, vaan ain­oas­taan eduskun­tavaaleis­sa annet­tu­jen äänien perusteella.

 32. R.Silfverberg: Jos Suomen työe­htosopimuk­set eivät miel­lytä voi siirtää fir­mansa ulkomaille.

  Niin­hän on juuri tehtykin ja siitähän tämä nykyi­nen surkeus johtuukin. 

  Suomen suurim­mat fir­mat kas­va­vat ja investoi­vat pääosin ulko­maille ja ulko­mail­la. Ota melkein mikä tahansa suurim­mista pörssi­fir­moista, merkit­tävä osa työvoimas­ta ja toimin­nas­ta on ulkomailla.

 33. Suomen parus­tus­laki­in taisi jäädä paha val­u­vi­ka EU:iin ja euroon liityt­täessä. Nyt hal­li­tuk­sel­la ei ole enää val­tuuk­sia tehdä talous­poli­ti­ikkaa. EEC-sopimuk­sen ehtona 1970-luvul­la oli nimeno­maan val­tu­us­lait hal­li­tuk­selle talous­poli­ti­ikan hoita­misek­si. Nyt syvem­määssä inte­graa­tios­sa ne oli­si­vat vieläkin tarpeel­lisem­mat. Ne taisi­vat uno­htua kokon­aan EU-huumas­sa 90-luvul­la. “Pöyti­in” pääsem­i­nen oli tärkeäm­pää kuin asioiden hoit­a­mi­nen tääl­lä kotona.

  Ves­so­jen sulkem­i­nen ja vas­taa­vat hölmöy­det on kyl­lä aivan mei­dän omaa kekseliäisyyttä.

 34. Van­hat jäärät muis­tel­e­vat, ettei merkit­täviä kun­tau­ud­is­tuk­sia ole koskaan saatu aikaan, ellei kepu ole hal­li­tuk­ses­sa, eikä merkit­täviä työelämän uud­is­tuk­sia, elleivät demar­it ole siellä. 

  Näyt­tää pitävän paikkansa. Kolmikan­nan päätök­sen­tekokyky ei tai­da pala­ta ilman uusia vaaleja.

 35. On jotenkin surullista, että kielikysymys, pieni yksi­tyisko­h­ta tässä kokon­aisu­udessa, on kerän­nyt yli 250 kom­ment­tia, suuri osa suu vaah­dos­sa kir­joitet­tu­ja, kun taas tämä olen­nais­es­ti tärkeämpi aihe on tuot­tanut reilut 30 kir­joi­tus­ta (itsekin olen harmil­lis­es­ti sot­keen­tut­nut kielikeskusteluihin).

  On hienoa, että Osmo Soin­in­vaara pitää esil­lä tätä kysymys­tä vetokra­ti­as­ta (mainio ter­mi muuten, en tiedä kenen alun perin kek­simä), sil­lä tämän sol­mun aukaisem­i­nen on avain Suomen nousuun.

  Ratkaisua ongel­maan on kuitenkin vaikea löytää. Kyse on ikävästä alaspäin vievästä kier­teestä, jos­sa järkevän poli­ti­ikan- ja päätök­sen­teon nykyi­nen han­kalu­us saa mon­et fik­sut kansane­dus­ta­jat luop­umaan vapaae­htois­es­ti paikas­taan, jol­loin kansane­dus­ta­jien laatu heikke­nee ja päät­tämi­nen käy yhä enem­män säh­läämisek­si, ja sit­ten yhä use­am­mat fik­sut anta­vat perik­si. Ja niin edelleen.

  Kuten Osmo Soin­in­vaara on kir­joit­tanut, kyse on mon­es­ta samanaikaises­ta ilmiöstä. Työ­markki­na­jär­jestelmäl­lä on upea his­to­ria, mut­ta tässä vält­tämät­tömän muu­tok­sen tilas­sa se on jar­rut­ta­va voima. Poli­ti­ik­ka on men­nyt pin­nal­lisek­si ja henkilöko­htaisek­si, jol­loin tärkeää eivät ole asi­at vaan se miltä ne näyt­tävät. Juris­te­ria on siirtänyt val­taa hal­li­tuk­selta ja eduskunnal­ta juris­teille, joil­la ei ole asioista mitään poli­it­tista vastuuta.

  Kaikkia näitä ja mui­ta ongelmia pitäisi saa­da jotenkin kor­jat­tua, mut­ta miten? Pikku hil­jaa ongelmia esi­in nos­taen, niistä keskustellen, kor­jaus­li­ikkeitä tehden. Kai.

 36. Tuo ves­sa-asia on tässä kokon­aisu­udessa pieni yksi­tyisko­h­ta, mut­ta puu­tun­pa siihen minäkin kun olen joutunut vas­taa­van kanssa ammat­ti­ni puoles­ta tekemisiin.

  Taustal­la on siis laki julk­i­sista han­k­in­noista, han­k­in­ta­la­ki. Sil­lä on hyvä tavoite: taa­ta julk­isten han­k­in­to­jen tas­a­puolisu­us ja mah­dol­lis­ten tar­joa­jien syr­jimätön kohtelu. Tavoite on hyvä sik­si, että muuten kaiken näköi­nen suosimi­nen ja kor­rup­tio pääsee rehot­ta­maan paljon helpom­min, ja sehän ei todel­lakaan ole veron­mak­sajien etu.

  Ongel­ma tulee siitä, että sama han­k­in­ta­la­ki kos­kee usei­ta eri­laisia mai­ta ja kaikkia mah­dol­lisia toimi­alo­ja. Tämän takia se ei toi­mi oikein notkeasti mil­lään alal­la. Lisäk­si han­k­in­ta­la­ki sin­isilmäis­es­ti olet­taa, että kaik­ki tar­joa­jat ovat sekä päte­viä että vil­pit­tömiä, vaik­ka näin ei todel­lises­sa maail­mas­sa todel­lakaan ole. Edelleen mon­et päät­täjät pelkäävät liikaakin val­i­tuk­sia Markkinaoikeuteen.

  Han­k­in­ta­lakia tulisi siis kehit­tää siten, että hyvät puolen­sa säi­lyt­täen se olisi paljon nyky­istä jous­tavampi ja helpom­pi käyttää.

 37. Tapio:
  Van­hat jäärät muis­tel­e­vat, ettei merkit­täviä kun­tau­ud­is­tuk­sia ole koskaan saatu aikaan, ellei kepu ole hal­li­tuk­ses­sa, eikä merkit­täviä työelämän uud­is­tuk­sia, elleivät demar­it ole siellä. 

  Näyt­tää pitävän paikkansa. Kolmikan­nan päätök­sen­tekokyky ei tai­da pala­ta ilman uusia vaaleja.

  Jos näin on niin eikö se ole tavat­toman surullista demokra­t­ian kannalta?

 38. Pekka T.: Jos näin on niin eikö se ole tavat­toman surullista demokra­t­ian kannalta?

  On.

  Rippeet voitaisi­in pelas­taa siir­tymäl­lä jonkin­laisi­in blok­ki-vaalei­hin. Kepu ja per­sut saisi­vat sit­ten siinä seila­ta aina voit­ta­jan siiv­el­lä. Kokoomuk­sellekin jäisi paik­ka aina välil­lä rak­en­taa sivistysy­hteiskun­taa ja tasoit­taa hul­vat­tom­inta menoa 🙂

 39. Pekka T.: Jos näin on niin eikö se ole tavat­toman surullista demokra­t­ian kannalta?

  Sama tuli mieleen syksyl­lä kun demar­it marssit­ti­vat mil­i­tant­tisi­ipen­sä Rauta­tien­to­rille muis­tut­ta­maan Suomen ole­van edelleen ensisi­jais­es­ti kor­po­ra­tivisti­nen val­tio. Jos tuo ei pelästytä investoi­jia niin ei sit­ten mikään.

  Onnek­si AY-liike saa bar­rikaadeille enää sen ver­ran vähän joukko­ja että Hakaniemen tori on käynyt liian suurek­si. Ehkäpä pohjoisen kan­takaupun­gin kaupunki­raken­net­ta voidaan tule­vaisu­udessa eheyt­tää tuol­ta osin.

 40. Sylt­ty: Hal­li­tuk­sen *ei* siis tarvitse naut­tia kor­po­raa­tio­jo­hta­jien kuten Lylyn, Piiraisen tai Häkämiehen, saatik­ka oppo­si­tiopamp­pu­jen kuten Rin­teen tai vihrei­den Niin­istön luot­ta­mus­ta. Pikeminkin päin­vas­toin, olisi­han se has­sua jos hal­li­tuk­sel­la olisi oppo­si­tion ja kaikkien kor­po­raa­tioiden ja siihen vielä koko kansan täysi luot­ta­mus takanaan.

  Val­las­sa oli­joiden val­taa on aina rajoitet­tu, se on demokra­t­ian elinehto.

  Kun joku saa kaiken val­lan niin kysymys on dikdatuurista

  Ensim­mäisen ker­ran hal­lit­si­jan val­taa rajoitet­ti­in Englan­nis­sa 1215 Magna Char­tal­la , jol­la rajoitet­ti­in Juhan Maat­toman val­taa ja Juhana jou­tui neu­vot­tele­maan aatelin kanssa

  Magna Char­ta koos­t­uu 63 lauseesta .Lau­seisi­in kuu­lui muun muas­sa kuninkaan met­säalan pienen­tämi­nen ja tiet­ty­jen vero­jen pois­t­a­mi­nen. Lauseessa 39 todet­ti­in, että ketään ei saa van­gi­ta ilman oikeu­denkäyn­tiä, ja lauseessa 40 että kukaan ei voi ostaa tai evätä oikeutta.

  Eli se tur­vasi saavutet­tu­ja etuja

  Suomen perus­tus­lain laa­ti­vat aikoinaan sisäl­liso­dan voit­ta­jat ja he halu­si­vat varmis­taa, ettei sitä muute­ta yksinker­taisel­la enem­mistöl­lä vaan 2/3 ja jopa 4/5 enemmistöllä.

  Tavoite oli vasem­mis­ton pitämi­nen ruo­dus­sa. Nyt kun vasem­mis­to on heiken­tynyt ja oikeis­to val­las­sa niin halu­taan pala­ta 30-luvulle eli saneluy­hteiskun­taan mut­ta itse säädet­ty perus­tus­la­ki iskee nyt omaan nilkkaan.

  Demokra­ti­as­sakin on sään­töjä, jot­ka rajoit­ta­vat kul­loinkin val­las­sa ole­van val­taa ja suo­jel­e­vat vähem­mistöjä, jos nyt palka­nsaa­jia vähem­mistönä voi pitää.

  Kuten Paasikivi lainasi englan­ti­laisen his­to­ri­oit­si­ja Thomas Babing­ton Macaulayn lauset­ta: “Tosi­a­sioiden tun­nus­t­a­mi­nen on kaiken viisauden alku.”

  SSS-hal­li­tuk­sen pitäisi selvit­tää ensin tämä tilan­neku­va ja sen jäl­keen pala­ta neu­vot­telupöytään. Muiden syyt­te­ly ei paran­na tilannetta

 41. Numeroidenkin val­os­sa Suomel­la menee parem­min kuin tilan­neku­va antaa ymmärtää:

  Esim työl­lisiä oli 1989)2 373 747 1994) 1 917 051 2007) 2 369 066 ja 2013) 2 301 75

  Eli työl­lisyys ei ole paljoakaan muut­tunut ja viimeinen lama ei ole juurikaan vähen­tänyt työl­lisiä ja vähän ver­rat­tuna 1994 tilanteeseen

  http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__tyokay/010_tyokay_tau_101.px/table/tableViewLayout1/?rxid=82c28a33-b737-4f6e-b167-10665edceeb3

  Työt­tömyys on kyl­lä kas­vanut mut­ta viralli­nen työt­tömyys hyvin maltil­lis­es­ti 1989) 108 331 1994) 491 556 2007) 218 673 2013) 328 371

  Tosin viime vuosien työt­tömyys­määrä on Potemkinin kulis­si Työl­lisyyskat­sauk­sen mukaan työn­hak­i­joi­ta oli n 630000, joista 130000 oli työssä avoimil­la markki­noil­la eli todel­lisia työt­tömiä on n 500000.

  Mut­ta ei sekään hait­taa, sil­lä “talousti­eteil­i­jöi­den” arvioiden mukaan noista 500000 työt­tömästä n 60000–100000 kel­paa työelämään

  Pääsyy työt­tömyy­den kasvulle on työt­tömyy­seläk­keen pois­tu­mi­nen ja eläkeiän nostaminen .

  Eli pääosa +50-vuo­ti­aista työt­tömistä on vai­h­tanut työt­tömyy­seläk­keen pitkäaikaistyöttömyyteen.

  Samaan suun­taan on vaikut­tnut eläkeiän nosto

  Ei ole ihme , jos luot­ta­mus on kaikon­nut kun sato­ja tuhan­sia ihmisiä on syr­jäytet­ty ja ajet­tu sosi­aaliseen katas­trofi­in . Työt­tömien ikärakenne on tois­taisek­si estänyt radikalisoitumisen 

  Ja kun hal­li­tus toitot­taa ympäri maail­maa, ettei Suomes­sa ole työvoimaa niin kuka­pa tänne investoisi ?

 42. Eikä vien­tikään ole eri­tyisem­min sakan­nut , siitä pyyhky­tyi Noki­aku­pla pois

  Ja öljyn hin­nan putoami­nen on myös vienyt vien­nistä huipun pois.Suomen vien­nistä kun 10 % on öljyn vientiä.

  2014) 55 973 291 2013) 56 047 549 2012) 56 878 038 2011) 56 855 202 2010) 52 438 587
  2009) 45 063 410 2008) 65 580 219
  2007) 65 687 616 2006) 61 489 232
  2005) 52 453 007 2004 ) 48 916 985

  Eli Noki­a/öljy-kuplan pois­tu­misen myötä todel­li­nen vien­ti ei ole romahtanut

  Ain­oa mikä on rom­ah­tanut on se, ettei meil­lä ole mitään myytävää .Yleen­säkin van­hen­tuneit­ten tuot­tei­den myyn­ti supis­tuvil­la markki­noil­la on aika huono busi­ness ja sitä teko­hen­gitetään palkko­ja polke­mal­la, joka ajaa koti­markki­natkin supistumaan.

  Ja saamme odot­taa viimeiseen suo­ma­laiseen investoi­jia tänne ellei meil­lä ole jotakin uut­ta , erikoista kasvu­tuotet­ta tarjottavana

 43. Soin­in­vaara: En ole alan asiantun­ti­ja, joten en pysty sanomaan, onko perus­tus­lakimme vain huono ja köm­pelö, vai onko vikaa sen tulkitsijoissa.

  Olisi mie­lenki­in­toista nähdä ver­tailu miten eduskun­nas­sa ja Ahve­nan­maan maakun­tapäivil­lä päätetään vaikka­pa sotes­ta. Molem­mil­la on sama perus­tus­la­ki, mut­ta eri insi­tuu­tiot sitä tulkitsemassa.

  Lain tulk­it­si­joil­la ei selvästikään ole käsi­tys­tä kun­tien toimin­nas­ta, niin kuollei­ta kir­jaimia he puolustavat.

  Joku konkreet­ti­nen esimerk­ki aut­taisi hah­mot­ta­maan parem­min mis­tä on kyse.

 44. Liian van­ha: Suomen perus­tus­lain laa­ti­vat aikoinaan sisäl­liso­dan voit­ta­jat ja he halu­si­vat varmis­taa, ettei sitä muute­ta yksinker­taisel­la enem­mistöl­lä vaan 2/3 ja jopa 4/5 enemmistöllä.

  1919 hal­li­tus­muo­dos­sa­han ei ollut sään­töä perus­tus­lain muut­tamis­es­ta, siinä vain viitat­ti­in jos­sain muual­la ole­vaan sään­töön. Sään­tö löy­tyykin Niko­lai Toisen esi­tyk­ses­tä sääde­tys­tä 1906 val­tiopäiväjärjestyk­ses­tä, joten sen esit­tämi­nen sisäl­lis­so­dan voit­ta­jien ansiona on hie­man erikoista.

  Sään­nössä ei myöskään vaa­dit­tu 4/5 ennem­mistöä, vaan 2/3 tai 5/6.

 45. Liian van­ha: Val­las­sa oli­joiden val­taa on aina rajoitet­tu, se on demokra­t­ian elinehto. 

  Sin­ul­la nämä jutut pyörivät ihan tuulivi­irin tapaan kom­men­tista toiseen. 

  Tuos­sa vähän aikaisem­min juuri esi­tit, kuin­ka hal­li­tus on läh­es täysin voima­ton kor­po­raa­tioiden edessä, eikä “tule nim­iä paperiin”.

  Nyt sit­ten esität, että Suomes­sa on dik­tatu­uri ja hal­li­tus tekee mitä haluaa.

  Mites tämä nyt sit­ten oikein menee? Puo­lus­taako se ay-liike onnis­tuneesti kansalais­ten oikeuk­sia pysäyt­tämäl­lä kaiken ja demokraat­tis­es­ti valit­tu hal­li­tus on voima­ton, vai onko sil­lä hal­li­tuk­sel­la dik­tatu­urei­hin ver­rat­tavis­sa ole­va rajoit­tam­a­ton toimi­val­ta? Ja jos ay-liik­keel­lä on niin paljon val­taa niin eikö tämä kur­ju­us ole sen sytä? Jos ei ole niin mik­sei? Miten voi olla val­taa ilman vastuuta? 

  Ja jos sil­lä ei ole val­taa, mik­si hal­li­tus ei saa halu­ami­aan uud­is­tuk­sia läpi?

  ——————————

  Tämä on just tätä, argu­men­tit kään­tyvät 180 astet­ta ja samat asi­at ovat joko hyviä tai huono­ja, tai jopa ihan päin­vas­toin, riip­puen tietenkin siitä mikä sat­tuu ole­maan keskustelun aihe.

  Kaikkein paras työelämään liit­tyvä argu­men­taa­tioketju on tietenkin “Meil­lä ei ole kus­tan­nuskil­pailukyky­on­gel­maa, vaan palkat ovat ihan kohdil­laan.” JA sit­ten melkein heti perään sama henkilö voi tode­ta “talouden kur­ju­us on Kokoomuk­sen syytä, kos­ka se yksinän­sä aiheut­ti palkko­jen liian suuret koro­tuk­set 2007”.

  Miten ihmeessä palkko­ja on korotet­tu liikaa, jos ne ovat ihan oikeal­la tasol­la? No tietenkin sik­si, että täl­lä näp­päräl­lä aivo­jen kään­tötem­pul­la saadaan vasem­mis­ton aja­mat liian suuret palkanko­ro­tuk­set ja uud­is­tus­vas­taisu­us hyväk­si asi­ak­si, jon­ka jäl­keen syy näistä hyvistä asioista vieritetänkin sit­ten oikeis­ton niskaan.

  “On se hyvä, että vasem­mis­to on tais­tel­lut meille hyvät palkat ja hyvät edut, ei niitä kukaan olisi muuten antanut. Eikä ne ole edes liian hyvät, itseasi­as­sa palkko­ja pitäisi nos­taa koti­maisen kysyn­nän paran­tamisek­si. Mut­ta liian korkeat palkat ja liian korkeat edut ovat muuten oikeis­ton vika, eri­tyis­es­ti se, että nämä ne johta­vat työt­tömyy­teen”. Niin­pä niin.

  Ihmi­nen ei yksinekr­tais­es­ti uskoa asi­aa, joka sotii hänen maail­mankat­so­mus­ta vas­taan. Vasem­mis­toli­iton poli­it­ti­nen sih­teeri on tästä surulli­nen esimerkki.

 46. Mielestäni poli­ti­ikas­ta on tul­lut niin hyvä bisnes, ettei voi­da tehdä vaikei­ta päätök­siä. Jokainen kansane­dus­ta­ja tuo puolueelle niin paljon rahaa, että se panee lupaa­maan vaan hyvää, joka mak­saa. Edus­tuk­selli­nen demokra­tia nykyisel­lä puolue­tuki­ra­hoituk­sel­la lopet­taa yhteiskun­nas­ta päätök­senkekokyvyn vaikeis­sa asioissa.

 47. Liian van­ha:
  SAK:lla ei ole mitään kiiret­tä tehdä yhteiskuntasopimusta.Hallitus on jo osoit­tanut, ettei se halua men­nä pakko­lakiehin vaan pyrkii epä­toivois­es­ti yhteiskuntasopimukseen

  Kun­YS alkaa vas­tauon­na 2017 niin sopimuk­sen voi tehdä myöhemminkin.

  SAK­l­la on tärkeämpiäkin tavoit­tei­ta ja ne liit­tyvät paikalliseen sopimiseen ja se tarvit­see neu­vot­telu­valtin ja YS on aika hyvä kortti. 

  Hal­li­tus ja EK pyrkivät sel­l­aiseen paikalliseen sopimiseen, jos­sa “neu­vot­telu” tarkoit­taa sitä, että työ­nan­ta­ja voi yksipuolis­es­ti sanel­la ehdot eli työ­nan­ta­ja ilmoit­taa, että nyt on kri­isi ja tiputamme palkko­janne 70 % ja siinä oli koko neuvottelu.Tai ilmoit­taa aamul­la, että teem­mekin nyt 16 tun­tia päivässä seu­raa­vat kolme kuukautta

  Eikä SAK ole suurin häviäjä pakko­laeis­sa , SAKn jäsenistöstä 85–90% työsken­teee yksi­tyisel­lä sek­to­ril­la ja pakko­lakien leikkauk­set koske­vat eniten julk­ista sektoria.

  AKAVA väistää vaiku­tus­ta sil­lä, että mon­et jäsenet ovat ylem­piä toim­i­h­nek­ilöitä ja niin­pä esim lomae­dut säi­lyvät kun muis­taa kir­ja­ta ne työsopimukseen.

  STTK­laiset ovat niitä, joi­hin pakko­lait kolah­ta­vat täy­del­lä voimalla

  SAK pelaa aivan oikein eikä luovu­ta valt­tiko­rt­te­jaan ennenaikaises­ti. SAK ehdot­ti kaikkine asioidne pistämistä pöytään mut­ta se ei Sip­ilälle sopin­ut Nyt SAK ajaa kaik­ki asi­at samaan pöytään ja var­maan STTK ja AKAVAkin tukee tätä.

  Ja mitä tulee ylei­isi­tovu­u­teen niin ei sen jatku­misel­la tai lop­pumisel­la ole suur­ta merkistytä.Ruotsissa eikä muis­sakaan mais­sa ola sitä, mut­ta siitä huoli­mat­ta sopimuk­set ovat kat­tavia aivan ILOn sopimusten ja osopimusjuridi­ikan kautta

  Suomes­sa ei oikein ymmär­retä, että työ­sopimus tai työe­htosopimus naut­tii samaa perus­tus­lain omaaisu­u­den suo­jaa kuin työ­nan­ta­jienkin asi­akkait­eneikä niil­lä voi pyyhk­iä persettä.

  Suomen ongel­ma on, ettei työn­tek­i­jää pide­tä koiraa arvokkaam­pana ja epälu­ot­ta­mus on suuri työn­tek­i­jöi­den­puolel­lani­in hal­li­tuk­seen kuin työnanatajiin

  Täl­laises­sa ympäristössä ei päätök­siä hel­posti syn­ny, kos­ka kun pistät nimen paperi­in niin epäedullisen kohdan kor­jaami­nen on kiv­en alla

  Tämä oli mielestäni ihan hyvä ana­lyysi. Yhteisku­ta­sopimus tul­laan allekir­joit­ta­maan mut­ta liitot halu­a­vat varmis­tua että paikalli­nen sopimi­nen ei ole sama kuin palk­ka ja kohtelu by pärstäkerroin.

 48. R.Silfverberg: ettei työn­tek­i­jää pide­tä koiraa arvokkaampana 

  Onko­han noin ? Suomes­sa palkat ovat suh­teel­lisen korkei­ta, mon­esti jopa ylit­täneet yri­tyk­sen kan­tokyvyn. Työ on halvem­paa kaikkial­la muualla.

  SAK ei luo yhtään uuttatyöpaikkaa.

  Liian van­ha: Tämä on hal­li­tuk­sen paha virhe­laskel­ma , aset­tumal­la EK juok­supo­jak­si ja itse asi­as­sa työ­nanata­jien edus­ta­jak­si se ei enää edus­ta Suomen etua vaan EK:n etua.

  Elinkei­noelämä tekee työ­paikat ja kan­taa yrit­tämisen riskit. Eikö sil­lä ole mitään sanaval­taa , eikä saisi olla sen puoles­ta puhujia ?

 49. eemil:

  R.Silfverberg: “ettei työn­tek­i­jää pide­tä koiraa arvokkaampana” 

  Onko­han noin ? Suomes­sa palkat ovat suh­teel­lisen korkei­ta, mon­esti jopa ylit­täneet yri­tyk­sen kantokyvyn.Työ on halvem­paa kaikkial­la muualla. 

  Siteer­a­sit väärää henkilöä.

  Mä kir­joitin :
  “Yhteiskun­ta­sopimus tul­laan allekir­joit­ta­maan mut­ta liitot halu­a­vat varmis­tua että paikalli­nen sopimi­nen ei ole sama kuin palk­ka ja kohtelu by pärstäkerroin.”

  Eli että liitot eivät halua että työ­nan­ta­jil­la olisi lailli­nen oikeus kohdel­la alaisi­aan eri­ar­vois­es­ti ja syrjivästi.

 50. R.Silfverberg: Siteer­a­sit väärää henkilöä.

  Mä kir­joitin :
  “Yhteiskun­ta­sopimus tul­laan allekir­joit­ta­maan mut­ta liitot halu­a­vat varmis­tua että paikalli­nen sopimi­nen ei ole sama kuin palk­ka ja kohtelu by pärstäkerroin.”

  Kyl­lä, näin kävi epähuomios­sa, anteeksi.

  En usko liit­to­jen noin ylevään tavoit­teeseen. Tavoite on yksinker­tais­es­ti mak­si­moi­da palka­nsaa­jien edut ja lyp­sää työ­nan­ta­jil­ta viimeisetkin sen­tit. Oliko se juuri Sil­fver­berg , joka yleisen harhalu­u­lon lail­la otak­sui, että jos­sakin työ­nan­ta­jil­la on suun­na­ton Liiton Ark­ki, jos­sa on mil­jarde­ja piilos­sa työntekijöiltä.

  Tiedän, että nytkin moni PK-yrit­täjä teet­tää urakoi­ta nol­lakat­teel­la saadak­seen työn­tek­i­jöille töitä. Puuhaa sinä lakkoa Piirainen.

 51. eemil: Oliko se juuri Sil­fver­berg , joka yleisen harhalu­u­lon lail­la otak­sui, että jos­sakin työ­nan­ta­jil­la onsuun­na­ton Liiton Ark­ki, jos­sa on mil­jarde­ja piilos­sa työntekijöiltä. 

  Kuka Sil­fver­berg? Mei­dän suvus­sa on mon­en­laista hiihtäjää.

 52. R.Silfverberg: Kuvit­telisin että isoil­la raken­nus­fir­moil­la ja telakoil­la on jotain takataskus­saan kos­ka he voivat rak­en­taa iso­ja kiv­i­talo­ja ja ris­teily­laivo­ja moni­toimit­ta­jaym­päristöis­sä ja saa­da ne valmi­ik­si aikataulun mukaan

  PK-yrit­täjät ovat pieniä ja keskisu­uria fir­mo­ja. Ei pidä sekoit­taa pörssiy­htöi­hin ja monikansal­lisi­in yri­tyk­si­in. Suur­fir­mo­jen johta­jien öky­palkat ja hallintoneu­vos­to­jen jäsen­ten sika­maiset palkkiot eivät mil­lään taval­la liity PK-yri­tyk­si­in. PK-yri­tyk­set työl­listävät Suomes­sa joidenkin arvioiden mukaan 50 — 60 pros­ent­tia työl­li­sistä. Kor­jatkaa , jos luke­ma heittää.

  Nämä fir­mat ovat nyt ahtaal­la ja työvoimakus­tan­nuk­sia on saata­va alem­mas järkevälle tasolle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.