Onko arava-vuokratalojen politiikka epäonnistunut torjumaan segregaatiota?

Essi Eero­la ja Tuuk­ka Saari­maa ovat julkaisseet VATT:n julka­is­usar­jas­sa tutkimuk­sen sosi­aalisen asun­to­tuotan­non vaikut­tavu­ud­es­ta (Who Ben­e­fits from Pub­lic Hous­ing?, VATT work­ing papers 68). Tutkimuk­sen voi lada­ta itselleen tästä. Se on voimakas puheen­vuoro nou­datet­tua poli­ti­ikkaa vas­taan. Niin ainakin minä sen tulkitsen.

Vai­h­toe­htona sille, että tehdään eril­lisiä halpo­ja asun­to­ja pien­i­t­u­loisille, on tukea pien­i­t­u­loisia asun­totuen kaut­ta. Kyse on siis siitä, kohdis­te­taanko tuki seini­in vai asukkaisiin.

Seinien tukemista puo­lus­te­taan viral­lis­es­ti sil­lä, että näin voidaan ohja­ta sosi­aal­ista asun­to­tuotan­toa myös parem­mille alueille. Asun­totuen mukana pien­i­t­u­loiset pyrk­i­sivät asumaan sinne, mis­sä asum­i­nen on halv­in­ta ja tulok­se­na olisi seg­re­gaa­tio ja slum­mit. Tosi­asi­as­sa luulen, että tähän poli­ti­ikkaan on alun perin päädyt­ty aivan muista syistä, joista alem­pana tässä artikkelissa.

Tutkimuk­sen mukaan juuri tätä tavoitet­ta sosi­aa­li­nen asun­to­tuotan­to ei ole toteut­tanut lainkaan, vaan on saat­tanut jopa edis­tää segregaatiota.

Hyvä­tu­loiset asu­vat hyvä­tu­loisil­la alueil­la myös arava-kannassa 

Tutkimuk­sen kiusal­lisimpia tulok­sia on, että sosi­aalisen asun­tokan­nan sisäl­lä köy­him­mät keskit­tyvät sosi­aalis­es­ti leimau­tuneim­mille alueille jopa jyrkem­min kuin vapaara­hoit­teises­sa asun­tokan­nas­sa. Kun ver­rataan alimpaan tulovi­iden­nek­seen kuu­lu­via asukkai­ta ara­va-vuokrat­alois­sa ja vapaara­hoit­teisil­la markki­noil­la, ara­va-kan­nas­sa asu­vat asu­vat toden­näköisem­min alueil­la, joil­la tulota­so on mata­la koulu­tus­ta­so heikko ja työt­tömyys korkea. Jos tämä on tot­ta, valit­tu poli­tik­ka edis­tää seg­re­gaa­tio­ta eikä jar­ru­ta sitä.

[POISTETTU arvelu opiske­li­joiden vaiku­tuk­ses­ta tuloi­hin Tuuk­ka Saari­maan kom­mentin johdosta]

Kiusal­lista kuitenkin on joka tapauk­ses­sa se, että korkeam­man tulota­son alueil­la myös vuokrat­alo­jen asukkaat ovat suu­rit­u­loisem­pia kuin muual­la. Miten siinä näin on käynyt?

Tässä ei vält­tämät­tä tarvitse olla mitään hämärää. Olet­takaamme ensin, että alus­sa asun­not jae­taan vaik­ka arpoen. Tule­vat hyvä­tu­loiset jakau­tu­vat siis samoin kuin pysyvästi köy­hät. Kun tulot kas­va­vat, huonomp­ina pide­ty­ille asuinalueille arvo­tut muut­ta­vat pois, mut­ta Jätkäsaa­reen päässeet eivät muu­ta vaik­ka mikä olisi. Tämä mekanis­mi on taustal­la var­maankin siinäkin, että aravakan­nan sisäl­lä heikoim­mas­sa ase­mas­sa ole­vat kasautu­vat lop­ul­ta heikoim­mille alueille.

Tämän lisäk­si asi­aan voi vaikut­taa mekanis­me­ja, jot­ka eivät oikein kestä julk­isu­ut­ta. San­o­taan nyt vaik­ka, että Tukhol­mas­sa on havait­tu, että poli­it­ti­nen eli­it­ti on men­estynyt häm­mästyt­tävän hyvin jaet­taes­sa kun­nan omis­tamia asun­to­ja tavoitel­luim­mil­ta paikoilta.

Kaupun­gin vuokra-asun­nois­sa asuu jonkin ver­ran yli­t­u­loisia. Tätä tutkimus­ta on julk­isu­udessa refer­oitu niin, että kaupun­ki tukee yli­t­u­lois­t­en asum­ista 40 miljoon­al­la eurol­la vuodessa. Sum­ma on saatu ver­taa­mal­la kuin­ka paljon alem­paa vuokraa kaupun­gin vuokra-asun­nois­sa asu­vat mak­sa­vat ver­rat­tuna vapaara­hoit­teisi­in vuokra-asun­toi­hin samoil­la asuinalueil­la. Näin lask­ien yli­t­u­lois­t­en saa­ma tuki on suurem­paa kuin pien­i­t­u­lois­t­en, kos­ka he asu­vat alueil­la, joil­la ver­rokkivuokra on korkeampi.

Vään­täkäämme veistä vielä vähän. Noil­la hyvil­lä uusil­la alueil­lakin vuokrat ovat matalia, kos­ka vuokrien tasauk­ses­sa van­hem­mis­sa (ja huonom­min sijait­se­vis­sa) asun­nois­sa ole­vat pien­i­t­u­loiset tuke­vat näitä parem­pi­en aluei­den vuokria omis­sa vuokrissaan.

Tuo hyvä­tu­lois­t­en saa­ma tuki on minus­ta kyl­lä vähän väärin las­ket­tu. Jos hei­dät häädet­täisi­in asun­nois­taan, eivät he tietenkään menisi kallisvuokraisi­in vapaan rahan kohteisi­in asumaan, kos­ka kenenkään hyvä­tu­loisen kan­na­ta sitä tehdä. Hei­dän vai­h­toe­hton­sa on omis­tusasum­i­nen, jota tue­taan suh­teessa vapaan rahan vuokra-asun­toi­hin vero­tuk­ses­sa suun­nilleen yhtä paljon kuin ara­va-vuokra-asun­to­ja. (Vapaan rahan vuokri­in sisäl­tyy 30 %:n vuokravero, joka ei rasita omis­tusasum­ista, mut­ta tästähän on täl­lä blogilla puhut­tu aiemminkin)

Ara­vatu­ki on ollut bud­jetin ulkop­uolista, mut­ta nyt se on tyrehtynyt

Viral­lis­es­ti Ara­va-vuokra-asun­to­jakaan ei tue­ta ja tässä taitaa olla syy siihen, mik­si niiden rak­en­t­a­mi­nen on valit­tu asun­topoli­ti­ikan keinok­si. Vuokralaiset mak­sa­vat vuokris­saan sekä lain­o­jen lyhen­nyk­set että korot. Korot ovat aivan markki­nako­rko­jen tasol­la, van­hois­sa asun­nois­sa jopa yli markki­nako­ron (jon­ka vuok­si ne yleen­sä mak­se­taankin pois.) Jos korot joskus nousi­si­vat todel­la korkeik­si, sil­loin astu­isi kuvaan korkoleikkuri, mut­ta nykyti­lanteessa ei ole mitään tukea.

Men­neinä vuosikym­meninä ain­oa Ara­va-jär­jestelmään liit­tyvä etu oli se, että tähän tarkoituk­seen sai pitkäaikaista lainaa, jos­sa ei ollut indek­siehtoa. Noina luo­ton­sään­nöste­lyn aikoina se olisi erit­täin suuri etu, mut­ta sitä ei tarvin­nut kir­ja­ta menok­si val­tion bud­jet­ti­in. Vai­h­toe­htona ole­va asum­istuen kaut­ta tukem­i­nen olisi pitänyt kir­ja­ta menok­si bud­jetis­sa. Tässä on ymmärtääk­seni todel­li­nen syy koko arava-vuokratalopolitiikkaan.

Luo­ton­saan­tia ei enää sään­nöstel­lä. Nykyiset ara­va-vuokra-asun­not eivät saa mitään muu­ta etua kuin pienen alen­nuk­sen maan­vuokras­sa. Tämä tarkoit­taa huo­mat­tavaa etua Jätkäsaa­res­sa ja ei juuri mitään etua Haku­ni­las­sa. Jos korot nou­se­vat, saadaan pien­tä korko­tukea, joka kuitenkin on pienem­pi kuin omis­tusasu­jien asun­to­lain­oi­hin liit­tyvä verovähen­nysoikeus, joka nyt sen­tään on poistumassa.

Lasken­nalli­nen vuokra uusis­sa ara­vat­alois­sa onkin aivan samaa luokkaa kuin vapaara­hoit­teiset vuokrat joitakin ääri­ta­pauk­sia luku­un ottamatta.

Van­ho­jen ara­va-talo­jen pääo­ma on joko mak­set­tu pois tai inflaa­tio on sen syönyt. Niiden lasken­nal­liset vuokrat vas­taisi­vat velat­tomien omis­tusasun­to­jen yhtiö­vastiket­ta. Uusista ara­vat­aloista tehdään kohtu­uhin­taisia vuokrien tasauk­sel­la. Van­hois­sa vuokraa nos­te­taan, jot­ta sitä voidaan uusis­sa laskea. Tämä tie on jos­sain vai­heessa lop­pu­un kul­jet­tu, kos­ka nykyisen mata­lan inflaa­tion val­lites­sa uusista ara­vat­aloista ei tule koskaan van­ho­ja ja halpoja.

Sään­nöstel­lyt asun­tomarkki­nat toimi­va muuttotappioalueilla

Suomes­sa ihan­noidaan mon­en keskieu­roop­palaisen kaupun­gin hyvää asun­topoli­ti­ikkaa, joka perus­tuu yhteiskun­nan omis­tami­in vuokra-asun­toi­hin ja sään­nöstel­ty­i­hin vuokri­in. Eri­tyis­es­ti on mainit­tu Berli­i­ni ja Wien. Niis­sä molem­mis­sa asukasluku on laskenut pitkän ajan. Tämä poli­ti­ik­ka toimii hyvin, kun asun­noista on yli­tar­jon­taa, mut­ta muut­tovoit­toalueil­la se voi jopa kär­jistää ongelmia. Tukhol­man asun­topoli­ti­ikkaakin kehut­ti­in, mut­ta ei kehuta enää, kun kaupungis­tu­misen uusi aal­to on saavut­tanut Tukhol­mankin ja tuot­tanut arve­lut­ta­vat pimeät asuntomarkkinat.

Yli­t­u­loiset häädet­täköön kaupun­gin vuokra-asunnoista?

VM on esit­tänyt tois­tu­vasti, että kaupun­gin vuokra-taloista pitäisi häätää pois yli­t­u­loiset. Helsin­gin olois­sa yli­t­u­loisel­la tarkoite­taan työssä käyviä. Ainakin jos molem­mat aviop­uolisot tekevät kokopäivä­työtä, ei VM:n mukaan pitäisi olla asi­aa kaupun­gin vuokra-asun­toon. Tämä jos mikä edis­täisi seg­re­gaa­tio­ta. Kaupun­gin vuokrat­aloista tulisi synkkiä köy­hyys­tasku­ja. Ei se myöskään edis­täisi työn perässä muuttamista.

Aikamoista kan­nustin­loukkua VM on tässä myös leipo­mas­sa, sil­lä eri­tyis­es­ti noil­la hyväo­sais­ten alueil­la vuokras­sa saata­va etu vas­taa liki tuhan­nen euron vero­ton­ta etua kuus­sa. Ei kan­na­ta men­nä töi­hin, jos se tietää häätöä edullis­es­ta asun­nos­ta. VM esit­tää, että töi­hin menos­ta ei rankaistaisi heti vaan vas­ta muu­ta­man vuo­den jäl­keen. He näyt­tävät luot­ta­van ihmis­ten huonoon laskupäähän. Aina­han voi jär­jestää itsen­sä vähäk­si aikaa pois töistä, sil­lä onhan tulo­jen tark­istusvu­osi tiedossa.

Eril­lis­ten pien­i­t­u­lois­t­en asuin­talo­jen poli­ti­ik­ka on lopetettava

Koko tämä yli­t­u­loisille val­u­va vuokratu­ki johtuu siitä, että asun­topoli­ti­ikan keinok­si on otet­tu eril­liset hal­vat pien­i­t­u­loisille tarkoite­tut asun­not. Jos pien­i­t­u­lois­t­en asum­ista tuet­taisi­in asum­istuel­la, koko ongel­maa ei syn­ty­isi, ei tarvit­si keskit­tää pien­i­t­u­loisia omi­in ker­rostaloi­hin­sa eikä tuki valuisi yli­t­u­loisille. Siis­pä seinien tukemis­es­ta ihmis­ten tukemiseen.

Kom­pro­missi­na voisi olla, että sosi­aalisen asun­to­tuotan­non sisäl­lä vuokra määräy­ty­isi tulota­son mukaan. Töi­hin meno ei johtaisi häätöön vaan vähän ajan kulut­tua vuokran koro­tuk­seen. Vaik­ka esi­tys kuu­lostaa yksinker­taiselta, se voi olla hyvin vaikea toteut­taa taval­la, joka tyy­dyt­tää perustuslakivaliokuntaa.

Helsingis­sä voisi ajatel­la, että yhdis­täisimme HITAS- ja Ara­va-talot ton­tin­lu­ovu­tuk­sis­sa uudek­si välimuodon vuokrat­aloik­si, jois­sa perit­täisi­in sel­l­aista VVO-tasoista vuokraa (mut­ta ei annet­taisi talo­ja VVO:n lyp­sylehmik­si), ja tämän asun­tokan­nan sisäl­lä pien­i­t­u­loisimpi­en vuokria alen­net­taisi­in tai heille mak­set­taisi­in Helsin­gin oloisin sovel­tuvaa asumistukea.

Itses­tään selvyys on, ettei asun­tomarkki­noi­ta saa­da tas­apain­oon, ellei asun­to­ja raken­neta lisää ja todel­la paljon.

48 vastausta artikkeliin “Onko arava-vuokratalojen politiikka epäonnistunut torjumaan segregaatiota?”

 1. Muis­tuu mieleen kan­sain­vä­li­nen tutkimus, jos­sa pääkaupunke­ja jaet­ti­in ruu­tu­i­hin ja sit­ten kat­sot­ti­in, miten homogeenista porukkaa kus­sakin ruudus­sa asui. Olisiko ollut noin 15 vuot­ta sit­ten ja koskenut rikkaiden maid­en pääkaupunke­ja? Helsin­ki oli joka tapauk­ses­sa omas­sa luokassaan. 

  Ajat­telin jo sil­loin, että ei ole kauan. Jos “kukaan” muu ei ole onnis­tunut seg­re­gaa­tio­ta estämään, mik­si sit­ten Helsinki/pääkaupunkiseutu?

  Helsingis­sä kun tuo sosi­aa­li­nen kier­to ja vähäi­nen seg­re­gaa­tio taitaa — tai taisi — johtua pääasi­as­sa maan hitaas­ta kehit­tymis­es­tä suh­teessa mui­hin vau­raisi­in mai­hin. Kun melkein kaik­ki oli­vat yhteistä rah­vas­ta, tot­ta kai oli pakos­ta paljon sosi­aal­ista nousua, mut­ta “kaik­ki” eliv­ät kuitenkin vielä sikin­sokin. Tietysti ns. hyv­in­voin­ti­val­tiokin aut­toi asiaa.

  Nyt on kuitenkin moder­nit ajat saavut­ta­mas­sa Suomen täysil­lä: työt­tömyyt­tä, eri­ar­vois­tu­mista ja maa­han­muut­toa vähem­män mod­erneista maista. 

  En ymmär­rä, miten joku voi kuvitel­la voivansa ratkaista tästä johtu­van seg­re­gaa­tion, kun se siis ei tietääk­seni ole onnis­tunut mis­sään. Ei edes esimerkik­si Hong Kongis­sa, joka sen­tään vetää puoleen­sa Man­ner-Kiinan parhaim­mis­toa, joka vielä usein puhuu samaa kieltä.

  Peru­songel­ma lie­nee kaikkial­la se, että “mod­ernin val­tion” men­estyjä halu­aa asua kaltais­ten­sa paris­sa jo koulu­jen takia mut­ta muis­takin syistä. Niin halu­a­vat mon­et alakult­tuu­ritkin. Ainakaan men­estyjät eivät halua mak­saa siitä, että köy­hät pää­sevät asumaan puoli-ilmaisek­si naa­puri­in. Ja miten muka voitaisi­in oikeu­den­mukaises­ti päät­tää, kuka sinne paraati­paikoille pääsee?

  Jos seg­re­gaa­ti­olle jotain pystyy, se var­maan tapah­tuu työ­markki­noiden puolel­la. Yhdys­val­lat ei ole mikään esiku­va, mut­ta siel­lä nyt kuitenkin on työtä ja sen mukana mah­dol­lisu­us seg­re­gaa­tio­ta vähen­tävään sosi­aaliseen nousuun.

  Se ei tienkään estä rinke­byi­den syn­tymistä Suomeen, siis näi­den, joista ei pahemin töis­sä käy­dä ja joiden kouluis­sa ei opi­ta luke­maan, mut­ta voi vähen­tää niiden aiheut­tamia ongelmia.

  No, toki asun­topoli­ti­ikkaakin kan­nat­taa viila­ta niin, että se ei ainakaan pahen­na tilannetta.

 2. Niin­pä. Toimi­iko suun­nitel­mat­alous olenkaan? Ikö sitä tuos­sa itä­naa­puris­sa ja näköjään myös meil­lä ole kokeil­tu, eikä tun­nu toimi­van. Osa saa veron­mak­sa­jal­ta pienen­voiton, jon­ka muut mak­sa­vat. Mik­sei markki­noi­hin luote­ta? Vai onko niin, että nyky­mallis­sa sopivil­la suhteil­la pääsee asumaan kivoille paikoille halvalla?

 3. Pitäisi lopet­taa säätämi­nen kaiken kaikki­aan. Ennenkaikkea sosi­aalipum­mien asut­ta­mi­nen arvokkaille alueille on kuol­lut aja­tus. Sen sijaan pitäisi pyrk­iä nos­ta­maan huono­ken aluei­den arvos­tus­ta ja löytää keino­ja, joil­la kun­non väkeä saisi muut­ta­maan itähelsin­gin get­toutuville alueille.

 4. “Eri­tyis­es­ti on mainit­tu Berli­i­ni ja Wien. Niis­sä molem­mis­sa asukasluku on laskenut pitkän ajan. Tämä poli­ti­ik­ka toimii hyvin, kun asun­noista on yli­tar­jon­taa, mut­ta muut­tovoit­toalueil­la se voi jopa kär­jistää ongelmia.”

  Berli­inis­sä hin­nat ovat jo alka­neet nous­ta, mut­ta Wien on ihan oma lukun­sa. Karl Marx-Hof on yhä halut­tu asuin­paik­ka, mut­ta niin ovat mon­et uudem­mat sosi­aalisen asumisen kohteetkin. Nyky­isin ydinidea on jär­jestää ensin hyvä joukkoli­ikenne, mut­ta myös pake­toi­da uud­isko­hteet niin, että vuokrat­alo­jen laatu­vaa­timuk­set ovat korkeat, eli myy­dään samalle raken­nut­ta­jalle vuokra- ja omis­tusasun­to­ton­tit niin, että vuokra-asun­noista tulee usein laadukkaampia kuin omis­tusasun­noista (jostain syys­tä ne omis­tusasun­notkin silti käyvät kau­pak­si…) Helsingis­sä on yritet­ty jotain saman­su­un­taista pake­toimal­la vuokra- ja omis­tusasun­to­tont­te­ja, mut­ta jostain syys­tä ei ole men­nyt ihan nappiin.

 5. Meille on san­ot­tu, että pitää vain totutel­la suureen pako­lais­määrään. entä jos pitäisi vain totutel­la segregaatioon?

  Sekrekaa­tio­ta kaik­ki nääs

 6. Etni­nen eriy­tymi­nen on vas­ta aluil­laan, mut­ta jo hyvässä vauhdis­sa. Itse henkilöko­htais­es­ti tiedän:

  1. Per­heen, joka on muut­tanut pois lähiöstä X vierastet­tuaan sen monikultuuristumista
  2. Ker­rostalon, jos­sa yli 50% asun­noista on maa­han­muut­ta­jataus­tais­ten asuttamia.

  Etni­nen eriy­tymi­nen ei ainakaan vähen­nä seg­re­gaa­tio­ta vaan on osa sitä. Ja ei, tämä ei ole maa­han­muut­ta­javas­tainen kom­ment­ti, vaan ihan vaan havain­to­ja ja pohdintaa.

 7. Vai­mon työn, joukkoli­iken­teen toimivu­u­den, Viikin ulkoilu­aluei­den ja palvelu­jen (itis, liikun­tamyl­ly) takia olen jo vuosia kat­sel­lut Myl­ly­puron suun­taan, josko ostaisi sieltä seu­raa­van asun­non. Paikka­han vaikut­taa oikeasti kival­ta kun olen fil­laroin­ut kesäisin joskus siel­lä. Aja­tus on aina kipristynyt siihen, että asun­nos­ta voi olla han­kala päästä eroon alueen “maineen” takia. On niin paljon henkises­ti helpom­paa kat­sel­la asun­to­ja muualta.

 8. Tilas­tomiehenä on kyl­lä todet­ta­va että Berli­inin asukasluku on ollut kasvus­sa jo jonkin aikaa. Sen sijaan ympäröivän Bran­den­bur­gin alueen väki väheni aina vuo­teen 2014 saak­ka jol­loin sek ekaa ker­taa kasvoi vuosi­tuhanne vai­h­teesta. Toki nykyi­nen pako­lais­ti­lanne mon­imutkaistaa tilas­to­jen tulk­in­taa. Samoin siel­lä joskus aiem­min asuneena on pakko tode­ta että Berli­i­ni ei muutenkaan monista syistä johtuen oikein sovi Helsin­gin asun­topoli­ti­ikan verrokiksi.

 9. Huomionar­voista tässä on se, että Ara­va peri­aat­teessa menet­ti merk­i­tyk­sen­sä 1987 ja tuli turhak­si ja tarpeet­tomak­si sen jäl­keen. Sitä ei ajet­tu alas ja se jäi elämään.

  Nyky­isin siel­lä lähin­nä pain­ote­taan, että “yli puo­let suomen raken­nuskan­nas­ta on mei­dän ansio­ta”. Bullsshit. Nykyi­nen ara teko­hen­gitet­ti­in ympäristömin­is­ter­iön alle vuon­na 2008 ja nyt se on pysyvä fos­si­ili suomen poli­it­tis­ten tur­va­paikko­jen kentällä. 

  Ketään ei kiin­nos­ta se tosi­a­sia, että aravalainal­la rahoite­taan vuodessa nyky­isin alle 200 asun­toa ja korko­tukea näp­sähtää muu­ta­malle tuhan­nelle asun­nolle. Aiheutuneil­la kuluil­la saisi markki­noil­ta enemmän.

  Aran purkamisen ongel­ma on se, että aras­sa lil­luu 500–600 miljoon­aa euroa käteistä irtora­haa, jolle ei ole käyt­töä. Se taitaa olla tyyp­il­listä täl­laisille fos­si­ileille. Kun hyeenat huo­maa­vat tämän niin ne lähtevät haaskalle. Sit­ten se jär­jestelmä teko­hen­gitetään uudelle tasolle ja veikkaan, että araa ei edelleenkään lakkaute­ta turhana. Päin­vas­toin, sen toimenku­vaa laa­jen­netaan, kos­ka rahaa on niin paljon.

  Real­is­tisin tule­vaisu­us on se, että ara laa­je­nee kaavoituk­sen ja infran suun­taan jar­rut­ta­maan suomea yht­enä vira­nomaise­na. Todennnäköis­es­ti se tulee niihin pöyti­in, jois­sa infra­s­ta vään­netään ja meil­lä on yksi jar­rupoljin lisää tässä maassa.

 10. Tämän kaltai­sis­sa asiois­sa olisi var­maan syytä tehdä tutkimus jalka­u­tu­mal­la. Siis selvit­tämäl­lä kun­nol­la, minkä kaltaisia ihmisiä mis­säkin talos­sa asuu. Tilas­tokeskuk­sen tiedot tuskin riit­tävät per­hei­den ja ihmis­ten aidon tilanteen tunnistamiseen.

 11. Asum­is­tu­ki on huono idea sikäli, että se val­uu vuokri­in (koita­pa vuokra­ta yksiötä Helsingistä halvem­mal­la kuin mikä on min­i­mi asum­is­tu­ki) ja nos­tat­ta­vat asum­is­tukea saa­mat­tomien asuinkustannuksia.

  Samoin ei ole real­is­tista yrit­tää liikaa tasoit­taa asum­istuel­la sijain­nin kus­tan­nuk­sia: Kon­tu­lan ja Kru­u­nun­haan hin­to­jen ero lie­nee sitä luokkaa, että ei sel­l­aisia asum­is­tukia voi käytän­nössä mak­saa, mikä mah­dol­lis­taisi vähä­varaiselle edes teo­ri­as­sa yhtäläiset mah­dol­lisu­udet asua kum­mas­sakin paikassa.

  Tätä tukee sekin “luon­non­la­ki”, että ihmiset hakeu­tu­vat ajan kulues­sa jos­sain määrin eri alueille yhteiskun­nal­lisen men­estyk­sen­sä perus­teel­la. Voita­neen lähin­nä vaikut­taa siihen, että minkälaisen haitarin sisäl­lä ihmisiä pystyy sekoit­ta­maan, eli mon­enko tulode­si­ilin päässä ole­vat ihmiset voivat hel­posti asua samas­sa kaupunginosassa.

  Muis­sa kaupungeis­sa näkee usein sel­l­aista, että tietyt kort­telit saat­ta­vat olla hyvinkin arvostet­tu­ja, mut­ta heti vier­essä on taas “duu­nariko­rt­telei­ta”. Näk­isinkin sen ole­van tärkeää, että sekä varat­tomat että varakkaat tör­määvät toisi­in­sa kaupungilla sama­nar­voisel­la maaperäl­lä; asun­to­jen sekoit­ta­mi­nen voi olla liian haas­teel­lista. Tämä tosin vaatii, että raken­netaan kaupunkia eikä asuinaluei­ta, jol­loin hyvän ja huonon alueen välis­sä ei ole kuin ehkä yksi katu eikä pari kokoo­jamo­taria ja kilo­metri metsää.

  Itsekin olen toden­nut, että paras olisi, että kaupun­ki rak­en­taisi suo­ras­taan ylen­palt­tis­es­ti vuokra-asun­to­ja ja vuokraisi niitä nor­maal­isti kaupunki­laisille noin omakus­tan­nush­in­taan, mut­ta antaisi pien­i­t­u­loisille alen­nus­ta tulo­jen suh­teessa. Mikähän tuos­sa muka riepoisi sitä perustuslakivaliokuntaa?

 12. Kiitos osu­vas­ta kir­joituk­ses­ta. Nopea kom­ment­ti: opiske­li­jat eivät ole mukana tarkastelus­samme juuri tuos­ta Osmon mainit­se­mas­ta syys­tä. Luen jutun vielä ajatuk­sel­la läpi ja kom­men­toin lisää, jos tarpeen.

 13. Eril­lis­ten pien­i­t­u­lois­t­en asuin­talo­jen poli­ti­ik­ka on lopetettava

  Koko tämä yli­t­u­loisille val­u­va vuokratu­ki johtuu siitä, että asun­topoli­ti­ikan keinok­si on otet­tu eril­liset hal­vat pien­i­t­u­loisille tarkoite­tut asun­not. Jos pien­i­t­u­lois­t­en asum­ista tuet­taisi­in asum­istuel­la, koko ongel­maa ei syn­ty­isi, ei tarvit­si keskit­tää pien­i­t­u­loisia omi­in ker­rostaloi­hin­sa eikä tuki valuisi yli­t­u­loisille. Siis­pä seinien tukemis­es­ta ihmis­ten tukemiseen.

  Jos pien­i­t­u­lois­t­en tukem­i­nen hoidet­taisi­in asum­istuel­la, miten saat tukimekanis­min toim­i­maan niin, että pien­i­t­u­loisil­ta pois­tuu intres­si asua ja keskit­tyä halvim­mille alueille? Tukia tuskin mak­set­taisi­in niin, että kaik­ki pien­i­t­u­loiset voisi­vat asua val­in­tansa mukaan Län­sisa­ta­mas­sa tai Kaivopuis­tossa samal­la hin­nal­la kuin kaikkein halvim­mil­la alueil­la. Oletet­ti­inko tuos­sa asun­to­jen arpomi­nen ja osoit­ta­mi­nen (kaupun­gin toimes­ta) kullekin pien­i­t­u­loiselle tms.? Oletin tässä, että tavoite oli vält­tää seg­re­gaa­tio­ta, eikä mah­dol­lis­es­ti lisätä sitä.

  Itses­tään selvyys on, ettei asun­tomarkki­noi­ta saa­da tas­apain­oon, ellei asun­to­ja raken­neta lisää ja todel­la paljon.

  Miten run­sas rak­en­t­a­mi­nen muka tas­apain­ot­taisi asuntomarkkinat?

 14. Hei!

  Aja­tus ara­va-asun­toi­hin perus­tu­van asun­topoli­ti­ikan kor­vaamis­es­ta lisäämäl­lä asun­to­tukea (mitä etenkin kokoomuk­ses­ta aina välil­lä esitetään) johtaisi yhteiskun­nan todel­lisen tuen ohjau­tu­mis­es­ta varakkaille paljon nyky­istä vahvem­min. Nykyään yhteiskun­ta tulee ara­va-asum­ista lähin­nä korkotuen (jon­ka hyö­ty on alhainen kun korot ovat alhaal­la) kaut­ta ja hiukan alen­netul­la tont­tivuokral­la. Jos ara­va-asukkaat siiretään ylsi­ty­isille markki­noille, asun­non­o­mis­ta­jien tuo­tois­sa näkyy se asunis­tuli suoraan. 

  En ole lukenut vielä tutkimus­ta yhteen­ve­toa pidem­mälle. Keskustelun perus­teel­la siinä on vaka­va pul­ma juuri siinä että yhteiskun­nan tuek­si ara­va-asukkaille las­ke­taan kaupun­gin vuokrakäm­pän vuokran ja aravuokran ero­tus vaik­ka eihän markkin­vuokra ole yhteiseen kont­ti­in tulos­sa vaan on sijoite­tun pääo­man tuot­toa asun­non omistajalle!!

  Tutkimuk­sen kiin­nos­tavin osu­us liit­tyy asukkaiden tulota­so­jen arvioin­ti­in mut­ta olen­nainen puute ilmeis­es­ti (?) on siinä että tulota­so­jen kohdal­la ei arvioi­da tulota­son pysyvyyt­tä eikä niitä suh­teuteta talouk­sien kokoi­hin. Jos näin ei ole tehty, kan­natt­taisi jatko­tutkimus­ta tehdä juuri varakkaampi­in desi­ilei­hin kuu­lu­vien talouk­sien moti­ivesi­ta asua yhä aravuokra-asun­nois­sa. Veikkaan että suurim­man osan kohdal­la tulota­so per per­heen­jäsen ei ole vaki­in­tuneesti korkea. Joillekin oma koti ja naa­pu­rus­to ovat ehkä syynä. Asun­topoli­it­tis­es­ti kiin­nos­tavaa tietenkin olisi ava­ta kuvaa siitä mitä olete­tun välistäve­don takana oikeasti tapahtuu.

  1. Aja­tus ara­va-asun­toi­hin perus­tu­van asun­topoli­ti­ikan kor­vaamis­es­ta lisäämäl­lä asun­to­tukea (mitä etenkin kokoomuk­ses­ta aina välil­lä esitetään) johtaisi yhteiskun­nan todel­lisen tuen ohjau­tu­mis­es­ta varakkaille paljon nyky­istä vahvem­min. Nykyään yhteiskun­ta tulee ara­va-asum­ista lähin­nä korkotuen (jon­ka hyö­ty on alhainen kun korot ovat alhaal­la) kaut­ta ja hiukan alen­netul­la tonttivuokralla. 

   Kyl­lä se, että saa asun­non halvem­mal­la kuin muut on tukea. Lisäk­si ara-asun­to­ja Jätkäsaa­res­sa tuke­vat myös muut ara-asukkaat vuokrien tasauk­sen kautta.

   Jos ara­va-asukkaat siiretään ylsi­ty­isille markki­noille, asun­non­o­mis­ta­jien tuo­tois­sa näkyy se asunis­tuli suoraan. 

   Tämä on han­kalampi argu­ment­ti. Noin yleis­es­ti, jos olev­as­ta asun­tokan­nas­ta varataan osa tietylle joukolle halvem­paan hin­taan, nos­taa kaikkien muiden asumisku­lu­ja, mikä on eri­tyisen ikävä asia niille pien­i­t­u­loisille, jot­ka jäävät tämän joukon ulkopuolelle.
   Tuo­mas on tässä kuitenkn ainakin osit­tain oike­as­sa. Jos Ara-poli­ti­ikas­ta luovut­taisi­in pikaises­ti, haaskalle tulisi paljon sijoit­ta­jia, jot­ka VVO:n tavoin tahkoaisi­vat omaisuuk­sia Helsin­gin asun­top­u­lal­la. Sik­si olen esit­tänyt, että HITAS- ja Ara-ton­tit yhdis­tet­täisi­in kaupun­gin markki­navuokraik­sik­si taloik­si, joi­hin pää­sisi kuka vain mut­ta jois­sa pien­i­t­u­loisia tuet­taisi­in alen­netul­la vuokral­la. Tämä vaatisi lain­muu­tok­sen, kos­ka tuos­ta vuokrat­ues­ta tulisi hel­posti verotet­tavaa tuloa, mitä hal­vat ara-asun­not eivät ole. Täl­löin ei tulisi taloko­htaista seg­re­gaa­tio­ta, rikkaat eivät pää­sisi syömään köy­hien riisikupista eikä töi­hin pää­se­viä joudut­taisi häätäämään, kuten VM esit­tää. Kaupungille ytulisi tästä paljon tulo­ja nykyiseen ver­rat­tuna, jol­la se voisi rahoit­taa nopeam­paa kaupun­gin kasvua ja asun­to­tar­jon­nan lisäämistä. 

   Tutkimuk­sen kiin­nos­tavin osu­us liit­tyy asukkaiden tulota­so­jen arvioin­ti­in mut­ta olen­nainen puute ilmeis­es­ti (?) on siinä että tulota­so­jen kohdal­la ei arvioi­da tulota­son pysyvyyt­tä eikä niitä suh­teuteta talouk­sien kokoihin. 

   Tulot on suh­teutet­tu ruokakun­nan kokoon. 

   kan­natt­taisi jatko­tutkimus­ta tehdä juuri varakkaampi­in desi­ilei­hin kuu­lu­vien talouk­sien moti­iveista asua yhä aravuokra-asunnoissa.

   Moti­ivia näyt­tää ole­van, kun asun­to on arvostelul­la alueel­la ja moti­ivia ei näytä ole­van, kun asun­to on vähem­män arvostelul­la alueel­la. Juuri tämän ilmiön takia seg­ra­gaa­tio ara-kan­nan sisäl­lä on suur­ta: rikkaat yli­t­u­loiset asu­vat arvosteluil­la alueil­la ja pien­i­t­u­loiset pakkau­tu­vat köy­hien kaupungi­nosi­in voimakkaam­min kuin vapaara­hoit­teises­sa kannassa.

 15. Voisiko seg­re­gaa­tio­ta estää edullisem­min julk­isten palvelu­jen laadul­la kuin asum­ista tukemalla? 

  Esim. Yhdys­val­lois­sa asun­to­jen hin­to­jen nousu­un vaikut­ti paljolti per­hei­den halu saa­da lapsen­sa parhaisi­in koului­hin. Iso asun­to­laina oli lapsen koulu­tus­ta varten. 

  Jos matal­im­man tulota­son lähiöis­sä olisi esim. 10 oppi­las­ta vähem­män per opet­ta­ja, miten tämä vaikut­taisi seg­re­gaa­tioon ja olisiko se halvem­paa kokonaisuutena?

 16. Iso kysymys on, mik­si seg­re­gaa­tio­ta pitäisi estää? Minus­ta ennen kuin edes miet­tii keino­ja, pitää olla selvä syy keino­jen käyt­töön. Syy ei ole muu­ta­ma vasem­mis­to­lainen tutk­i­ja, jot­ka eivät ymmär­rä yhdyskun­tarak­en­teesta yhtään mitään. Toimi­va kaupunkiym­päristö vaatii riit­tävää segregaatiota.

  Helsin­gin tavoite tehdä kaik­ista alueista har­maa­ta mössöä, joka ei kel­paa kenellekkään, ei ole hyväksyt­tävä. Alueil­la pitää olla selkeä luonne. Kipeim­min Helsin­ki tarvit­see juuri nyt uut­ta työväenkaupungi­nosaa: tiivistä ruu­tua, 6 ker­rosta, umpip­i­hat, 10 — 25 neliön asun­to­ja, 10 000 — 20 000 asun­toa, spåra­matkan päässä keskustasta.

  Mitä itse Aravaan tulee, niin se on yhtä hölmö vir­i­tys kuin kaik­ki muutkin yhteiskun­nan sekoilut asun­tomarkki­noil­la. Ymmär­rän työ­suhdea­sun­not kil­pailutek­i­jänä, kos­ka val­tio tai kun­ta ei kykene useinkaan kil­paile­maan palkoil­la. Kaik­ki muu on vain kus­tan­nuk­sia nos­tavaa, jon­ka me lop­ul­ta mak­samme asun­to­jen hin­nois­sa ja vuokrissa.

  Eli mitä nopeam­min ara­vat ja hitak­set kuopataan, sitä nopeam­min asumiskus­tan­nuk­set saadaan kuriin.

 17. Olemme tör­män­neet Suomes­sa ja laa­jem­minkin ongel­maan, jos­sa sys­tee­mi ei pär­jää mitenkään ihmis­ten oma­lle päätök­sen­te­olle. Eri­tyis­es­ti tämä johtuu siitä, että päätök­sen­teko ja sen rajat eivät tot­tele todel­lisu­ut­ta. Kansal­lis­val­tioiden mah­dol­lisu­udet päät­tää asioista rajat­tomas­sa maail­mas­sa ovat rajal­liset!. Val­lan ja vas­tu­un kohtaa­mat­to­muus on perussyy. 

  Toisen ker­talu­okan virhe, jota vas­tu­ut­toman val­lankäytön kohtaamisongel­ma vahvis­taa, on tuen vaikut­tavu­us. Osmo, sanoit jo, että Seiniä ei kan­na­ta tukea (on vain reunae­hto), kan­nat­taako edes ihmisiä sinäl­lään (on staat­ti­nen asia). Pitäisi var­maan kan­nus­taa ihmisien ajatuk­sia ja teko­ja (dynaamisia muu­tok­sia). Mitään tukea ei saisi muuten kuin oman akti­ivisen yrit­tämisen tuek­si. (Tietenkin on aina pieni joukko joka ei näin voi toimia, mut­ta se on eri juttu.)

  Jär­jenkäyt­tö alkaa kun rahat vähe­nee. Peri­aat­teessa mitä vähemään rahaa kiertää sys­teemin kaut­ta sen parem­pi. Jot­ta sys­teemille olisi oikeu­tus, Sys­teemin pitää pystyä saa­maan rahal­la enem­män aikaan kuin samal­la rahal­la saataisi­in ilman Sys­teemiä. Miten varmis­te­taan, että Sys­tee­mi on net­tote­hokas? Asum­istuet, korkotuet yms. yms. val­u­vat vain hin­toi­hin ja net­to­vaiku­tus on negati­ivi­nen. Onko tämä jotenkin yllät­tävää ? Miksi ?

  Seg­re­gaa­tio on vaka­va ongel­ma, mut­ta olisiko se eri­lainen, jos aluei­den välil­lä ihmiset muut­taisi­vat molem­pi­in suun­ti­in ja yksilöl­lis­ten tilantei­den muuttues­sa suun­ta vois vai­h­tua. Olisiko henkilöi­dent­ti­nen ongel­ma oleel­lisem­pi ratkaista kuin tilastollinen ?

 18. Kela mak­soi asum­is­tukia yhteen­sä 1523 miljoon­aa euroa vuon­na 2014. Mik­si? Sum­ma kasvoi edel­lisvuodes­ta (2013) peräti 8 %. Mik­si? Mikä mah­taa olla vuo­den 2015 tilanne? 

  Eikö juuri ns. sosi­aalisen asun­to­tuotan­non (tai asumisen) tukem­i­nen ns. “hyvil­lä alueil­la” kas­va­ta tuo­ta sum­maa eniten?
  Paljonko voitaisi­in säästää, jos asumisen tukien käyt­töä järkiperäis­tet­täisi­in edes hieman?

  Haluttuihin/halutuimpiin kaupungi­nosi­in muut­ta­maan halukkaat lienevät eniten valmi­ita mak­samaan asumis­es­taan ihan itse. Mik­si ihmeessä niis­sä asum­ista pitäisi tukea, jos tuen mak­sa­jan kannal­ta edullisem­piakin vai­h­toe­hto­ja on löydettävissä?

  1. Vuokrata­sol­la on kovin vähän vaiku­tus­ta Kelan mak­sami­in asum­is­tuki­in, kos­ka korkein hyväksyt­ty vuokra alit­taa kaik­ki ajateltavis­sa ole­vat markki­navuokrat. Helsingis­sä asuvil­la tuki riip­puu käytän­nössä vain tuloista, ei lainkaan vuokras­ta. Kun vuokral­la asu­vien osu­us kas­vaa, kas­vaa myös asum­is­tukea saavien määrä, kos­ka asum­is­menot ovat omis­tusasun­nois­sa niin pienet, ettei niil­lä yleen­sä saa asum­is­tukea tai sitä saa aika vähän. (Lainan lyhen­nyt ei ole meno)

 19. Tutkimuk­sen kiin­nos­tavin osu­us liit­tyy asukkaiden tulota­so­jen arvioin­ti­in mut­ta olen­nainen puute ilmeis­es­ti (?) on siinä että tulota­so­jen kohdal­la ei arvioi­da tulota­son pysyvyyt­tä eikä niitä suh­teuteta talouk­sien kokoihin. 

  Tulota­so on kulu­tusyk­siköit­täin, joten vas­tan­nee varsin hyvin todellisuutta.

 20. Kalle:
  Iso kysymys on, mik­si seg­re­gaa­tio­ta pitäisi estää? Minus­ta ennen kuin edes miet­tii keino­ja, pitää olla selvä syy keino­jen käyt­töön. Syy ei ole muu­ta­ma vasem­mis­to­lainen tutk­i­ja, jot­ka eivät ymmär­rä yhdyskun­tarak­en­teesta yhtään mitään. Toimi­va kaupunkiym­päristö vaatii riit­tävää segregaatiota.

  Helsin­gin tavoite tehdä kaik­ista alueista har­maa­ta mössöä, joka ei kel­paa kenellekkään, ei ole hyväksyt­tävä. Alueil­la pitää olla selkeä luonne. Kipeim­min Helsin­ki tarvit­see juuri nyt uut­ta työväenkaupungi­nosaa: tiivistä ruu­tua, 6 ker­rosta, umpip­i­hat, 10 – 25 neliön asun­to­ja, 10 000 – 20 000 asun­toa, spåra­matkan päässä keskustasta. 

  Vaik­ka Alek­sis Kiv­en kadun ja Teol­lisu­uskadun välis­sä ole­valle, entiselle VR:n käytössä olleelle ton­tille, sekä Her­man­ni­in ja Kalasa­ta­maan onkin jo vähän jotain uut­ta raken­net­tu, on ehdot­ta­masi rak­en­tamis­pe­ri­aat­teen toteu­tus Pitkän­sil­lan pohjois­puolen työläisko­rt­telei­den reuna-alueil­la, rauta­tien ja Van­hankaupungin­lah­den välis­sä, ilmeis­es­ti jäänyt varsin pahasti kesken. 

  Koko ison “Kivimäen” alueen tiivistämät­tä jät­tämi­nen (siel­lä Alp­pi­lan ja Kallion kupeessa) saat­toi ehkä johtua jopa siitä, että, ainakin näin lep­äilen, joskus vuo­den 1975 kieppeil­lä paikalliset asukkaat sai­vat vas­tus­ta­mat­toman “Mil­lan” elin­pi­irin­sä matalia puu­talo­ja päät­täväis­es­ti puo­lus­tavak­si val­tu­us­toe­hdokkaak­seen. Eihän sitä nyt edes kukaan nor­maali mies, joi­ta tuo­hon aikaan seudul­la sen­tään vielä asui, olisi luul­lak­seni ainakaan “Mil­lalle” tuo­hon aikaan kyen­nyt sanomaan “EI”.

  Oliko tuo sit­ten kaupungille hyväksi?

 21. dio­di: Jos matal­im­man tulota­son lähiöis­sä olisi esim. 10 oppi­las­ta vähem­män per opet­ta­ja, miten tämä vaikut­taisi seg­re­gaa­tioon ja olisiko se halvem­paa kokonaisuutena? 

  Ei se riitä. Yksi, joka ei saa opetuk­ses­ta mitään irti, riit­tää pilaa­maan koko muun luokan mah­dol­lisu­udet oppia. Tämä yksi voi tietysti olla kieltä ymmärtämätön tai koulukult­tuuri­in tot­tuma­ton maa­han­muut­ta­ja. Mut­ta toisaal­ta ei tuon yhden tarvitse olla maa­han­muut­ta­ja ollenkaan, ihan suo­ma­lainen eri­tysop­pi­laskin kel­paa val­lan hyvin.

  Perusk­oulus­sa on tehty suuri virhe, kun on halut­tu hienos­ti sanoen inte­groi­da eri­ty­is­tarpei­ta omaa­vat oppi­laat taval­lisi­in luokki­in. Se nyt vaan ei toimi.

 22. Kalle:
  Iso kysymys on, mik­si seg­re­gaa­tio­ta pitäisi estää? 

  No ainakin niin pitkälle menevänä pitäisi estää, että alueel­liset alakult­tuu­rit erot­tuvat niin voimakkaasti val­takult­tuurista, että val­takult­tuuria edus­ta­vat poli­isit eivät enää pääsään­töis­es­ti saa todis­ta­jia ko. alueel­la tapah­tu­vi­in rikok­si­in. Ja seg­re­gaa­tion syven­e­miselle olisi kyl­lä mielestäni olla aikalail­la mar­gin­aalia tuo­hon tilanteeseen näh­den. Maail­mal­la kom­ment­ti­ni ekas­sa lauseessa kuvat­tu­ja aluei­ta kuulem­ma on — Suomeen niitä ei kaivata.

 23. Osmo Soin­in­vaara:
  Vuokrata­sol­la on kovin vähän vaiku­tus­ta Kelan mak­sami­in asumistukiin… 

  Ehkä noin, mut­ta toisin päin tiede­tään, että kaik­ki tuet menevät suo­raan hin­toi­hin. Asum­is­tu­ki on idioot­ti­maisimpia keksin­töjä sosi­aal­i­tur­vamme konkurssis­sa. Ja tarkoi­tan sekä omis­tus- että vuokra-asumisen tukea.

 24. Muu­ta­ma kom­ment­ti edellisiin:

  >Osmo Soin­in­vaara: Kyl­lä se, että saa asun­non halvem­mal­la kuin muut on tukea. Lisäk­si ara-asun­to­ja Jätkäsaa­res­sa tuke­vat myös muut ara-asukkaat vuokrien tasauk­sen kautta.

  Tuo­mas: tässä voidaan tietenkin filoso­foi­da käsit­teen “tuki” sisäl­löstä mut­ta minus­ta yhteiskun­nan tuek­si ei voi laskea sitä ero­tus­ta joka on markki­navuokraisen ja aravavuokraisen asun­non vuokran ero­tus kos­ka yhteiskun­ta ei tätä ero­tus­ta mak­sa. Jos tämä kuitenkin tulk­i­taan tuek­si on outoa ajatel­la että muut aravavuokralaiset tuke­vat jätkäsaare­laisia (tai mui­ta pääo­makus­tan­nuk­sil­taan kalli­iden kohtei­den asukkai­ta), kos­ka he saa­vat edel­lä las­ke­tul­la taval­la sit­ten paljon enem­män tukea kuin mak­sa­vat sitä edelleen. 

  Ode:

  Noin yleis­es­ti, jos olev­as­ta asun­tokan­nas­ta varataan osa tietylle joukolle halvem­paan hin­taan, nos­taa kaikkien muiden asumisku­lu­ja, mikä on eri­tyisen ikävä asia niille pien­i­t­u­loisille, jot­ka jäävät tämän joukon ulkopuolelle.
  Tuo­mas on tässä kuitenkn ainakin osit­tain oike­as­sa. Jos Ara-poli­ti­ikas­ta luovut­taisi­in pikaises­ti, haaskalle tulisi paljon sijoit­ta­jia, jot­ka VVO:n tavoin tahkoaisi­vat omaisuuk­sia Helsin­gin asun­top­u­lal­la. Sik­si olen esit­tänyt, että HITAS- ja Ara-ton­tit yhdis­tet­täisi­in kaupun­gin markki­navuokraik­sik­si taloik­si, joi­hin pää­sisi kuka vain mut­ta jois­sa pien­i­t­u­loisia tuet­taisi­in alen­netul­la vuokral­la. Tämä vaatisi lain­muu­tok­sen, kos­ka tuos­ta vuokrat­ues­ta tulisi hel­posti verotet­tavaa tuloa, mitä hal­vat ara-asun­not eivät ole. Täl­löin ei tulisi taloko­htaista seg­re­gaa­tio­ta, rikkaat eivät pää­sisi syömään köy­hien riisikupista eikä töi­hin pää­se­viä joudut­taisi häätäämään, kuten VM esit­tää. Kaupungille ytulisi tästä paljon tulo­ja nykyiseen ver­rat­tuna, jol­la se voisi rahoit­taa nopeam­paa kaupun­gin kasvua ja asun­to­tar­jon­nan lisäämistä.

  Tuo­mas: tämä voisi toimia jos meil­lä olisi saatavil­la täl­laisia tont­te­ja niin suuri määrä että se kat­taisi nykyiset heikon­pi tuloiset aravuokralaiset plus sit­ten ne markki­navuokraan kykenevät.

  Ode:
  Tulot on suh­teutet­tu ruokakun­nan kokoon.
  Moti­ivia näyt­tää ole­van, kun asun­to on arvostelul­la alueel­la ja moti­ivia ei näytä ole­van, kun asun­to on vähem­män arvostelul­la alueel­la. Juuri tämän ilmiön takia seg­ra­gaa­tio ara-kan­nan sisäl­lä on suur­ta: rikkaat yli­t­u­loiset asu­vat arvosteluil­la alueil­la ja pien­i­t­u­loiset pakkau­tu­vat köy­hien kaupungi­nosi­in voimakkaam­min kuin vapaara­hoit­teises­sa kannassa.

  Tuo­mas: joo, ymmärsin että on taloon­sien koot huomioitu mut­ta tässä on siis huomioitu senä verotet­ta­va tulo että per­he edel­lisen vuo­den tieto­jen perus­teel­la. Jos muu­ut­tuvien tulo­ken ja talouk­sien todel­lisu­ut­ta halu­taan selvit­tää tarkem­min kan­nat­taisi tehdä se jatko­tutkimus mis­sä selviäisi kuin­ka paljon on todel­lista asumise­dun hyö­dyn­tämistä ja kuin­ka paljon kyse on per­heen­jäsenko­htaistrn tulo­jen pysyvy­destä tai vaik­ka siitä että pank­ki ei anna lainaa. Sinän­sä uskon kyl­lä että arvoste­tu­il­la aluel­la asumiseen liit­tyy lähtök­itkaa kuvaa­mal­lasi taval­la. Halu­aisin tietää kuitenkin kuin­ka laa­jaa se on ennen kuin masi­noidaan koko arakan­taan liit­tyviä iso­ka muutoksia. 

  Tulo­rajo­jen selvit­tämi­nen viiden vuo­den välein on kaupungille työlästä ja kallista. Jos siihen kuitenkin lain­säätäjän vaa­timuk­ses­ta men­nään, olisi mah­dol­lista spelu­loi­da sil­lä että talouden tulo­jen noustes­sa, vuokrakin nousee. Näin tilpäisen tulo­jen nousun takia ei kämp­pä menisi alta mikä on omi­aan kan­nus­ta­maan töistä kieltäy­tymiseen. Kaupun­gin kan­nat­taisi myös luo­da sosi­aalisen pankki­takauk­sen kon­sep­ti, jot­ta vuokral­la asu­vien olisi helpom­pi tulo­jen noustessq saa­da pankista lainaa. Tämähän ei useinkaan onnis­tu jos ei ole omaisu­ut­ta tai takaa­jia. Tarpeisi­in­sa näh­den isois­sa asun­nois­sa asum­istuen turvin asu­via ikään­tyneitä kan­nat­taisi houkutel­la kan­nustein muut­ta­maaan pienem­pi­in asun­toi­hin tai mielu­um­min tue­tun asumisen tehokkaam­min mah­dol­lis­tavi­in yhteisö- tai asun­to­latyyp­pisi­in asuntoihin. 

 25. Sakke:

  Oliko tuo sit­ten kaupungille hyväksi? 

  Oli, … ehdottomasti!

  Vaikken ole tuol­la alueel­la koskaan asunutkaan, on selvää että Puu-Vallilan ja Puu-Käpylän kort­telit, joista ensim­mäi­nen oli tapah­tuma­paikkana Ris­to Jar­van eloku­vas­sa, juuri siinä mis­sä “Mil­lakin”, eli “Mies joka ei osan­nut sanoa ei”, ovat ihan kivaa kaupunkim­iljöötä, ne ovat oma­l­la taval­laan upei­ta, varsinkin kesäisin. 

  Kivan miljöön purkami­nen tiivi­in ruu­tukaa­van, tai muunkaan beton­is­lum­min tai vaik­ka sit­ten hulp­pean teräs-/lasi­hel­vetin tieltä ei ole mielestäni kuitenkaan oikein, asui siel­lä sit­ten kau­nis “Mil­la” tai vaik­ka vain vähän liikaa viinaan menevä “maalari Ren­lund” puolisoi­neen. Kaupunki­laisia kaikki!

  Ongel­ma on ris­tiri­ita, joka syn­tyy vääjäämät­tä mis­sä hyvän­sä, jos paikalle, alueen keskelle tai sen reunalle, yritetään tunkea liikaa väkeä. Eikö asum­isym­päristö­jen tulisi olla asukkailleen täyn­nä sel­l­aisia viihty­isiä paikko­ja, jois­sa kaupun­gin asukkaiden ei tarvitse tun­tea itseään muu­ra­haisik­si, joi­ta kaupun­ki yrit­tää vain saap­pait­ten­sa alle väk­isin litistää, rai­vates­saan tilaa uusille uhreille?

  PS. Yleiskaavae­hdo­tus­ta ehtii vielä kommentoimaan …

 26. Jos ihmi­nen ei ide­ol­o­gi­sista syistä halu­aa ostaa omis­tusasun­toa, kos­ka omaisu­us on saatanas­ta, tulee muiden kansalais­ten antaa hänelle vuokra-asun­to alen­nuk­sel­la. Puolueen jäse­nil­lähän on aina ollut käytössään ilmaiset asun­not ja loma-paikat.

 27. Helpom­pi tie…byrokraattisen kikkailun ja kor­rup­tion(?) sijaan…

  Halpoa asum­ista kaikille halukkaille- varakkaat ja halukkaat saa rak­en­taa minkä­moisia miljoon­alin­no­ja haluavat…

  Veroil­la kus­tan­net­tavia asum­is­tukia (N mil­jar­dia vuodessa) voitaisi­in oleel­lis­es­ti vähen­tää kun asumiseen pystyi 100–300€/kk.
  Ja hal­pa asum­i­nen mah­dol­lis­taa pienem­mät nimel­lispalkat vaik­ka reaalian­siot kasvaa?
  Pienem­pi­en työkus­tan­nusten takia työl­lisyys ja vero­tu­lot läh­tee kasvuun..

  Asun­to­jen hin­taku­plan pitää puh­je­ta, mielu­um­min ennen kuin myöhemmin…

  Luon­non­lain voimal­la pitää myös asumisen kus­tan­nusten olla järk­isuh­teessa suo­ma­laisen tuloihin.

  Tuos­sa lähel­lä itäisessä EUssa keskipalk­ka onn 300–800€/kk

  Suo­ma­laisen työn arvo globaaleil­la työ­markki­noil­la, mitä se on?
  Meil­lä keskipalk­ka on nyt n 3–4 ton­nia, siis työ­nan­ta­jakus­tan­nuk­set n 4–6 ton­nia kuussa.
  Eli meil­lä mak­se­taan noin 5–10 ker­taista lik­saa samoil­la markki­noil­la ole­vi­in ver­rat­tuna? Ihmekkös jos työ­nan­ta­jat karkaa muualle.

  Viime 7 vuot­ta julki­nen hallinto on ottanut velkaa 10 mrd/v mak­saak­seen julkisen puolen kovia palkko­ja ja palkanko­ro­tuk­sia- n +30% vuodessa (?)- samal­la kun yksityis/avoimella sek­to­ril­la palkka­sum­ma on laskenut ‑30% ?

  Mielestäni vas­tu­u­nalais­ten päät­täjien pitää rivakasti päät­tää toimista, joil­la raken­netaan ne Raken­nus­li­iton 600 000 edullista vuokra-asun­toa kasvukeskuksiin.

  Teolli­nen mod­u­uli­talo­jen sar­javalmis­tus mah­dol­lis­taa kyl­lä yksikkökus­tan­nusten oleel­lisen tiput­tamisen, kts esim http://www.lapwall.fi- 50 m² kak­sio pitkälle valmi­ina n 20 k€, vuokra­ton­til­la pohji­neen ja sisäkaluineen alle 40–50 k€? Not bad?

  Ja kun­tay­rokraat­tien pitää nopeasti kaavoit­taa edullisia tont­te­ja hyvien (uusienkin) liiken­ney­hteyk­sien ääreen.
  Tuo hin­ta-arvioni perus­tui myös Raken­nus­te­ol­lisu­us-lehdessä n10 v sit­ten olleeseen jut­tuun, jos­sa Moel­ven­Byg­gmod­ul rak­en­si Jäämeren ran­nalle käyp­iä yksiöitä öljykent­tä­työn­tek­i­jöille sil­loin n 15 000 / 24 m² yksiö.
  Kurkkaa:
  http://www.moelven.com/se/Produkter-och-tjanster/Byggmoduler/

  Googlaa englan­niksi, niin saat tuha­sia sivu­ja esimerkkimoduuleista:
  Mod­u­lar houses

  Meil­läkin löy­tyy näitä osaavia ja inno­vati­ivisia puu‑, metalli‑, merikontti‑, yms mod­u­uli­rak­en­ta­jia- kuten tuo Lap­wall Pohjanmaalla.
  Mm kesäl­lä Poris­sa oli esil­lä Nuorisosäätiön merikont­ti­in tekemä pikku-yksiö, jota ne tar­josi pien­sar­jatuotan­tona n. 25 tonnia.Isompi 40 jalan kont­ti pitkissä sar­jois­sa voi olla tuo 20 tonnia/yksiö moduuli.
  Ongel­ma oli tont­tien puute kuulemma.…taas tökkii tuo byrokratia?

  Kul­jen päivit­täin erään raken­nustyö­maan ohi, jonne ilmaan­tui paris­sa päivässä 50kpl jämäkän näköisiä työ­maa­parakke­ja, joista pikkuisen tuu­naa­mal­la saa ihan kivo­ja peruskämppiä.
  Eivätkä var­maan mak­sa 50 ton­ni­a/k­pl- sähkötöineen.

 28. Kalle:

  Helsin­gin tavoite tehdä kaik­ista alueista har­maa­ta mössöä, joka ei kel­paa kenellekkään, ei ole hyväksyt­tävä. Alueil­la pitää olla selkeä luonne. Kipeim­min Helsin­ki tarvit­see juuri nyt uut­ta työväenkaupungi­nosaa: tiivistä ruu­tua, 6 ker­rosta, umpip­i­hat, 10 – 25 neliön asun­to­ja, 10 000 – 20 000 asun­toa, spåra­matkan päässä keskustasta.

  Kun Helsin­ki nyt on asum­is­ta­soltaan “hyvää itäeu­roop­palaista tasoa, niin näi­den kalle­jen korkea veisu on saa­da Helsinki­in “huonoa itäeu­roop­palaista tasoa” lisää. En oikein jak­sa ymmärtää näitä kanikop­pi­en fanit­ta­jia. Sivistys­mais­sa vähim­mäis­ta­so per henkilö on lähempänä 50 neliötä kuin Suomen ara­van min­i­mi eli mak­si­mi 35 neliötä. Kalle­jen 10 neliön yksiöstä kun 6 neliötä annetaan esteet­tömyy­delle, niin aika vekkuli saa olla jos viihtyy kylp­pärin eteisessä.

 29. Asum­is­tu­ki on huono tapa tukea asum­ista. Se nos­taa keinotekois­es­ti vuokria ja tekee asumis­es­ta yli­hin­taista kaikille. Vuokrata­son nos­t­a­mi­nen keinotekois­es­ti nos­taa myös asun­to­jen hin­to­ja keinotekois­es­ti. Markki­na ei toimikaan markki­na­t­alouden lakien mukaan.

  Köy­hien asum­ista pitää tukea rak­en­ta­mal­la köy­hille halpo­ja vuokra-asun­to­ja. Ongel­mana on nyt se, että niitä talo­ja pitää var­ta vas­ten rak­en­taa hyville ja halu­tu­ille alueille ja niiden varuste­lu­ta­son on olta­va heti huip­puta­soa. Sosi­aal­ista asun­to­tuotan­toa, nääs, ja yhteiskuntapolitiikkaa. 

  Ei ennen ollut niin, vaan talot raken­net­ti­in kaukaisi­in lähiöi­hin (kuvitelkaa miten jumalan selän takana joku Kon­tu­la oli 1960-luvul­la) ja ne oli­vat ihan perus­laatikko­ja ilman lasitet­tu­ja parvekkei­ta ja infra­punasauno­ja. Jos talo sijait­see ns. huonol­la alueel­la tai on juuri sen näköi­nen, että sen ylläpi­to hoide­taan min­imivuokril­la, ei kukaan hyvä­tu­loinen halua siinä asua. On ihan sama men­näänkö Vesalaan tai Tapan­in­vain­ioon tai Palo­heinään (560:n ikku­nas­ta voi tehdä nämä havain­not), kaupun­gin vuokrat­alot kyl­lä erot­tuvat maisemasta.

  Joku nyt älähtää, että her­ra­nen aika ei se niin voi men­nä. Tuol­lainen leimaa ihmistä! Siihen vas­taan, että ei talo miestä pahen­na, jos ei mies taloa. Pien­i­t­u­loinen ihmi­nen asuu tyy­tyväisenä siinä kaupun­gin vuokra-asun­nos­saan eikä todel­lakaan mieti tekeekö se hänestä muiden silmis­sä sitä tai tätä. Ja sit­ten taas se hyvä­tu­loinen, jon­ka hyvä­tu­loiset kaver­it ovat näitä ihmisiä leimaavia kermaper­seitä, muut­taa sosi­aalisen stig­man takia omakoti­taloon heti kun kyn­nelle kyke­nee. Ja niin­hän sen juuri pitää mennäkin!

  Yli­t­u­loisia ei pidä suo­raan kenkiä ulos, mut­ta vetovoi­matek­i­jöitä on kar­sit­ta­va. Siis ei enää yhtään “köy­hille” raken­net­tua kat­to­huoneis­toa meren äärel­lä Kalasa­ta­man tai Ara­bi­an­ran­nan tyyli­in, kiitos. Sen sijaan Sipoon pel­loil­ta löy­tyy tilaa mihin rak­en­taa halvim­mal­la mah­dol­lisel­la tekni­ikalla tornitaloja.

 30. dio­di:

  Jos matal­im­man tulota­son lähiöis­sä olisi esim. 10 oppi­las­ta vähem­män per opet­ta­ja, miten tämä vaikut­taisi seg­re­gaa­tioon ja olisiko se halvem­paa kokonaisuutena?

  Paljon parem­pi olisi tehdä koulu­valin­noista niin mer­i­tokraat­tisia kuin mah­dol­lista. Jos lap­si on fik­su, niin hän menisi fik­suille tarkoitet­tuun paikalliseen koulu­un. Tai ainakin pitäisi sal­lia yksi­tyiset koulut.

  Oppimiskykyyn suh­teutet­tu ope­tus myös lisäisi opitun määrää jokaises­sa koulus­sa. Min­ulle on ilmeistä, että tämä on paljon suurem­pi vaiku­tus kuin jokin hyvistä oppi­laista lähtevä tsemp­pisäteily, joka hypo­teet­tis­es­ti paran­taisi muiden tulok­sia. Pikem­minkin, kun huonot oppi­laat huo­maa­vat ole­vansa kyken­emät­tömiä työsken­telemään samal­la tasol­la, he alka­vat kek­siä syitä, mik­si koulumen­estys ei olekaan tärkeää ja keskit­tyä jonkin muun taidon hiomiseen, esim. nokkapokkaan opet­ta­jan kanssa. Ver­tais­ten joukos­sa kil­pailu olisi mielekästä, mikä taas lisäisi kilpaluhenkeä.

  Lapsen saami­nen hyvään koulu­un on aivan liian iso asun­non­va­l­in­taa ohjaa­va tek­i­jä. Tämä aiheut­taa taas yhden­laista tehot­to­muut­ta, kun työ­matkat, läheiset ym. tärkeät tek­i­jät eivät pääse vaikut­ta­maan hin­toi­hin yhtä paljon. Ja jos halu­taan mak­saa hyvästä koulus­ta, eivätkö gryn­der­it ja ansiot­toman onnekkaat maan­omis­ta­jat ole väärä osoite rahalle? Val­tio tekee tämän kyn­imisen mah­dol­lisek­si tekemäl­lä kaik­ista muista kouluseg­re­gaa­tion muodoista mah­dol­lisim­man vaikeita.

  1. Tuuk­ka Saari­maal­la on myös tutkimus koulupi­irien vaiku­tuk­seen asun­to­jen hin­toi­hin Helsingis­sä. Vaiku­tus on aika iso.

 31. Pitääkö vielä paikkansa että val­tion tukemien ARA-lain­o­jen korot ovat markki­nae­htois­t­en lain­o­jen korko­ja paljon korkeam­mat? Jos näin on niin olisi syytä tehdä kor­jaus­li­ike. Eniten siitä kär­sivät ns asum­isoikeusasun­to­jen asukkaat jot­ka mak­sa­vat kallista vastiket­ta huonos­ti hoide­tun lainapoli­ti­ikan takia. 

  Mielestäni pk-seudul­la pitäisi luo­da pieni- ja keski­t­u­loisille hin­tasään­nöstel­tyjä omis­tus- ja asum­isoikeusasun­to­ja. Käytän­nössä että HITAS ulot­tuisi Espooseen ja Van­taalle kanssa. Ei kaukaisimpi­in nurkki­in vaan tiivi­isi­in kaupunki­maisi­in alueisi­in Tapi­o­la-Otanie­mi, Lep­pä­vaara, Matinkylä, Myyr­mä­ki ja Tikkuri­la. Niistä alueista kohtu­uhin­taisen asun­non saami­nen on jo nyt vaikeaa.

  1. ARA-lain­o­jen vahat korot oli­vat tai yri­tivät olla vuosia sit­ten mui­ta korkeampia. Tätä pidet­ti­in ARA:ssa ymmär­ret­tävästi oikeu­den­mukaise­na, kos­ka asumiskus­tan­nuk­set nois­sa inflaa­tion tuke­mis­sa van­hois­sa aravis­sa oli­vat kovin matralat ja uusis­sa asun­nois­sa korkeat. Yritet­ti­in täl­laista ris­tisub­ven­tio­ta, mut­ta van­hat yhtiöt tietysti mak­soi­vat velat pois halvem­mal­la pankki­lainal­la. En usko, että tästä yri­tyk­ses­tä on jäl­jel­lä enää mitään.

 32. Timo Ali-Vehmas:
  Olemme tör­män­neet Suomes­sa ja laa­jem­minkin ongel­maan, jos­sa sys­tee­mi ei pär­jää mitenkään… 

  Tuo on hyvin san­ot­tu, kun ymmärtää sen, etteivät ihmiset ole väärässä, vaan jär­jestelmä. Meil­lä on yhä DDR:stä ja Ruot­sista, sama asia, lainat­tu­ja kelvot­to­mia metode­ja käytössä muual­lakin kuin taidepolitiikassa.

  Timo Ali-Vehmas:

  …Seg­re­gaa­tio on vaka­va ongelma… 

  Tuo­ta hoetaan jatku­vasti, mut­ta kukaan ei pysty perustele­maan väitet­tä. Sen sijaan maail­mal­la on lukuisia esimerkke­jä päinvastaisesta.

  Toki on myös esimerkke­jä äärim­milleen viedys­tä seg­re­gaa­tios­ta, joka hoide­taan pusku­trak­to­ril­la. Eli kyse on enem­män kaupunki­rak­en­teen muu­tok­ses­ta, joka tun­tuu ole­van hyvin vaikeaa joillekin ymmärtää.

 33. Osmo Soin­in­vaara:
  Tuuk­ka Saari­maal­la on myös tutkimus koulupi­irien vaiku­tuk­seen asun­to­jen hin­toi­hin Helsingis­sä. Vaiku­tus on aika iso. 

  Syy ja seu­raus voi olla kyl­lä tuos­sa väärin­päin, mut­ta ei tuo ole uuti­nen kenellekään opet­ta­jalle. Jo ainakin 80-ja 90-luvuil­la opet­ta­jat val­it­si­vat asun­non koulupi­irin mukaan. Oli tapauk­sia, jois­sa henkilö ns. viral­li­sis­sa yhteyk­sis­sä puhui soopaa tasa-arvois­es­ta koulus­ta, mut­ta itse toi­mi fik­susti valiten las­ten­sa kannal­ta parhaan vaihtoehdon. 

  Aja­tus siitä, että kaik­ki koulut oli­si­vat tasa-arvoisia on jotenkin epäre­helli­nen. Ei edes tarvitse olla. Tarvi­taan eri­laisia koulu­ja eri­laisille alueille.

 34. Taku­ul­la toimi­va ja ilmainen tapa vähen­tää seg­re­gaa­tio­ta on edis­tää erikokois­t­en asun­to­jen rak­en­tamista. Eri­tyisen tärkeää on edis­tää (Helsin­gin tapauk­ses­sa edes mah­dol­lis­t­a­mi­nen olisi jo suuri askel) pien­ten asun­to­jen rak­en­tamista arvoste­tu­im­mille alueille. 

  Vas­taavasti vähem­män arvoste­tul­la alueil­la tulee houkutel­la suu­rit­u­loisia kaupunki­in sopivil­la pien­taloil­la, eli town­house-rak­en­tamisel­la (kuten jo toki jos­sain määrin tehdäänkin).

  Kuten jo todet­tu, julk­isten palvelu­jen laatu vähem­män arvoste­tu­il­lakin alueil­la on tärkeää. Korostaisin tässä myös joukkoli­iken­net­tä, mis­tä päästään kaavoituk­seen — tiivis ja yht­enäi­nen kaupunki­rakenne on tärkeää myös seg­re­gaa­tion estämisek­si. Yksi­ty­is­ten ja julk­isten palvelu­iden sekä joukkoli­iken­teen taso kytkey­tyvät tiivi­isti asukasti­hey­teen. Syr­jäisem­mil­lä alueil­la (Malmin lento­kent­tä, esimerkik­si) Puu-Vallilan kaltainen rakenne toimii hyvin: pääkatu­jen var­ret ker­rostaloa, joiden kivi­jalas­sa palve­lut, ja näi­den ulkop­uolel­la kytket­tyjä kaupunkip­i­en­talo­ja sekä viher­alueet. Näin saavute­taan riit­tävä asukastiheys. 

  Kaupunki­maisem­pi kaavoitus mah­dol­lis­taisi myös asun­to­tar­jon­nan voimakkaam­man lisäämisen, minkä merk­i­tyk­ses­tä tasa-arvon kannal­ta (mm. var­al­lisu­u­den jakau­tu­mi­nen) onkin kir­joitel­tu jo paljon mm. New Yorkia ja SF:ää varoit­tavina esimerkkeinä käyttäen.

  Siinä mis­sä syr­jäis­ten aluei­den ongel­mana on hyvä­tu­lois­t­en houkut­telu (mihin edel­lä ratkaisumalli­ni), on keskeisem­mil­lä paikoil­la ongel­mana se, ettei pien­i­t­u­loisil­la ole niihin varaa. Tässä korostan taas pien­ten asun­to­jen saatavu­ut­ta, mikä on uusil­la alueil­la polt­ta­va ongel­ma. Kallio ei ole seg­re­goitunut hyvä­tu­lois­t­en alueek­si pien­ten asun­to­jen­sa ansios­ta. Kos­ka Kallio on pien­ten asun­to­jen­sa kanssa kuitenkin Helsingis­sä varsin yksin eikä uud­is­tuotan­to vas­taa pien­ten hyvin sijait­se­vien asun­to­jen kysyn­tään, uhkaa­vat Kallion pien­tenkin asun­to­jen vuokrat kara­ta käsistä. Tässä olisi peili­in kat­somisen paik­ka poli­itikoil­la ja virkamiehillä. Esimerkik­si hyvään tarkoituk­seen sääde­tyt esteet­tömyyssäädök­set vaikut­ta­vat estävän pien­ten asun­to­jen rak­en­tamista. Vaik­ka muu­ta­man lisäneliön kus­tan­nus­ta on hyvä­tu­loisen help­po ylenkat­soa, painaa pien­i­t­u­loisel­la yksineläjäl­lä jokainen ylimääräi­nen neliö paljon. Myös pysäköin­ti­vaa­timuk­set ovat samas­ta syys­tä ongel­ma — kun vaa­timuk­set ovat tyyp­piä x ap / asun­to, suosii se suurem­pi­en asun­to­jen rak­en­tamista. Nor­mit suo­si­vat hyvää tarkoit­taen autopaikkaa tarvit­se­via ja invalide­ja, mut­ta pien­i­t­u­lois­t­en kustannuksella.

  Normien järkevöit­tämi­nen ja kaupunki­maisem­pi kaavoitus oli­si­vat halpo­ja ja tehokkai­ta tapo­ja ehkäistä segregaatiota.

 35. Ehkä voisi lisätä tähän keskustelu­un vielä yhden uuden näkökul­man tai kysymyksen. 

  Tois­taisek­si kaik­ki puheen­vuorot ovat kat­soneet tilan­net­ta pienistä/halvemmista asun­noista isompiin/kalliimpiin, jois­sa asum­is­tu­ki yms. aut­taa ihmisiä pääsemään kohti “parem­paa”.

  Mut­ta samal­la on jäänyt huomiotta se, miten asum­is­tu­ki alare­unan osalta nos­taa kaikkein pien­impi­enkin kop­per­oiden vuokria, kos­ka tukien ehtoi­hin ei ymmärtääk­seni paljon kuu­lu laadullisia tek­i­jöitä (pait­si sijaintikunta). 

  Tästä on seu­rauk­se­na se että kukaan ei tar­joa tarpeek­si hyvin edullisia asun­to­ja… mikä saisi muidenkin asun­to­jen vuokrien jous­ta­maan alaspäin. Voi olla, että asum­is­tu­ki vaikut­taa vain vähän vuokria nos­tavasti yläre­unal­la mut­ta se saat­taa olla merkit­tävä tek­i­jä alare­unal­la, jol­loin kokon­ais­vaiku­tus kuitenkin voi olla huo­mat­ta­va. Onko tästä tutkimuksia ?

  Kokon­aan toinen kysymys myös on, että asun­to­ja vain pitäisi olla enem­män tar­jol­la, niin se kyl­lä pudot­taisi markki­navuokria ihan var­masti. Use­at ovat jo toden­neet että hyvien yhteyk­sien päässä edulliset asun­not oli­si­vat toden­näköisin ratkaisu ongel­maan. Niin minäkin uskon.

 36. En itse kan­na­ta seg­re­gaa­tio­ta, mut­ta ihmette­len mik­si sitä vas­tus­ta­vat myös ne, jot­ka halu­a­vat jatkaa monikult­tuuris­tu­miske­hi­tys­tä entis­es­tään. Monikult­tuuri-ide­olo­gian kan­na­tus voi olla puh­taasti ide­ol­o­gista vihrei­den opiske­li­joiden, nuorten yms. piiris­sä, mut­ta jot­ta kokoomus­ta äänestävä keskilu­ok­ka ja siten enem­mistökin äänestäjistä sen hyväksyy, sen hai­tat pitää siiv­ota pois keskilu­okan silmistä. Kun seg­re­gaa­tio lakkaa toim­i­mas­ta, keskilu­ok­ka persuuntuu.

  Olen joskus ihme­tel­lyt, miten tukhol­malainen ylem­pi keskilu­ok­ka voi hyväksyä sen, mitä Rinke­byssä ja sen naa­purilähiöis­sä tapah­tuu. Syy on tietysti se, ettei Salt­sjöbadenis­sa tai Sol­si­danis­sa tarvitse tietää, mitä siel­lä tapah­tuu. Itse en ole Ullan­lin­nas­sa havain­nut puolen vuo­den aikana mitään muu­tos­ta mis­sään, vaik­ka kaik­ki puhu­vat pako­lais­tul­vas­ta. Räkälöi­den muut­tumi­nen fine diningik­si vain jatkuu, eikä sitä pysäytä kuin se että räkälät loppuvat.

 37. Simo Mele­nius: Kon­tu­lan ja Kru­u­nun­haan hin­to­jen ero lie­nee sitä luokkaa, että ei sel­l­aisia asum­is­tukia voi käytän­nössä mak­saa, mikä mah­dol­lis­taisi vähä­varaiselle edes teo­ri­as­sa yhtäläiset mah­dol­lisu­udet asua kum­mas­sakin paikassa.

  Kun kat­soo esimerkik­si Oiko­tien sivuil­ta markki­navuokria, ero lähiöi­den ja keskus­tan välil­lä on huo­mat­tavasti pienem­pi kuin voisi luul­la. Vuokra samankokois­es­ta asun­nos­ta on Kru­unuhaas­sa enin­tään 1,5‑kertainen ver­rat­tuna Kon­tu­laan. Myyn­ti­hin­nois­sa ero sen sijaan voi olla kolminkertainenkin.

 38. Helsinki­in tulee tule­vaisu­udessa nouse­maan uusia asun­to­ja huimaavaa tah­tia. Muu­tos kos­kee myös Kaare­laa, joka osit­tain tukeu­tuu Myyr­mäen palvelui­hin. Olen ihme­tel­lyt mik­si Kaare­las­sa ei ole omaa uima­hal­lia. Myyr­mäen uima­hal­li on täpötäyn­nä ja samaa ongel­maa on myös muis­sa pk-seudun uima­halleis­sa. Esim. Vuosaares­ta ja Kon­tu­las­takin täl­läiset löy­tyvät. Kan­nelmäestä ja Malminkar­tanos­ta joutuu lähtemään uimaan kauem­mak­si kun Myyr­mäen hal­li­in ei meinaa mah­tua. Muut hal­lit ovat Mar­tin­laak­sos­sa (tule­vaisu­udessakin tarvit­see aluelipun), Mäkelän­rin­teessä tai etelä-haagassa. 

  Tule­vaisu­udessa kun Kaarela, Malminkar­tano ja Myyr­mä­ki kas­va­vat lähialuei­den van­hois­sa halleis­sa tulee ole­maan entistä vähem­män tilaa pulikoi­da. Onko Kaare­lan kas­vav­ille alueille edes kaavoitet­tu palvelu­ja kuten uima­hal­lia? Jäähal­lista olen kuul­lut, mut­ta uima­hallille tulisi ole­maan tule­vaisu­udessa käyttöä. 

  Jos Kon­tu­las­sakin on hal­li, niin luulisi että Kaare­las­takin löy­ty­isi tarpeek­si väestöpo­h­jaa yhden hallin asiakaskunnaksi.

 39. ML: Kun kat­soo esimerkik­si Oiko­tien sivuil­ta markki­navuokria, ero lähiöi­den ja keskus­tan välil­lä on huo­mat­tavasti pienem­pi kuin voisi luul­la. Vuokra samankokois­es­ta asun­nos­ta on Kru­unuhaas­sa enin­tään 1,5‑kertainen ver­rat­tuna Kon­tu­laan. Myyn­ti­hin­nois­sa ero sen sijaan voi olla kolminkertainenkin.

  Olen asunut idän huonos­sa lähiössä vuokral­la heikkokun­toises­sa ja pienessä asun­nos­sa. Vuokra oli sitä luokkaa, että jos siihen olisi lyönyt pari satkua lisää niin olisin asunut kivas­sa pikkukäm­pässä sosi­aalis­es­ti arvoste­tul­la alueel­la. Hin­ta-laa­tusuhde oli huono. 

  On tot­ta että suurim­mal­la osal­la ei ole varaa ostaa asun­toa Helsin­gin keskus­tas­ta, mut­ta keskus­tas­ta vuokraami­nen ei ole huonol­ta alueelta vuokraamista tähti­ti­eteel­lis­es­ti kalli­im­paa. Jos kat­so­taan tuloti­las­to­ja, niin keskus­tan pikkua­sun­nois­sakin kaiketi asuu vuokral­la erit­täin pien­i­t­u­loisia. Onhan esim. Kallios­sa paljon opiske­li­joitakin, jot­ka eivät tun­netusti kovin paljoa tienaa.

 40. Täy­tyy sanoa että pelkään vuokrat­alo­jen rak­en­tamisen lisäävän oma­l­la alueel­lani häir­iöitä. Minus­ta olisi parem­pi tukea omis­tusasun­to­jen rak­en­tamista tai raken­nut­taa niitä, jos on jotain pakko rak­en­taa. Yksi­tyiset osta­vat kyl­lä taloista asun­to­ja sijoi­tusasun­noik­sikin, joi­ta he vuokraa­vat eteenpäin. 

  Vuokrat­aloi­hin ei pitäisi olla tulo­rajo­ja kuin eri­ty­istapauk­sis­sa (opiske­li­ja-asun­not). Muu­toin saate­taan luo­da talo­ja, jois­sa asuu pelkästään syr­jäy­tyneitä mikä vaikut­taa negati­ivis­es­ti alueen viihty­isyy­teen. Lähiöi­hin ei tulisi myöskään Mar­tin­laak­son tapaan raken­nut­taa mitään minikoppe­ja kokon­aista raken­nus­ta täy­teen. Toden­näköis­es­ti tule­va ongel­mat­a­lo ja liian pieniä asun­to­ja lähiöa­sun­noik­si (7–15 neliön asun­to­ja). Jos­sain punavuores­sa tuol­laiset ehkä toimi­si­vat opiske­li­ja-asun­toina jos oli­si­vat halvem­pia, mut­ta eivät todel­lakaan mis­sään Mar­tin­laak­sos­sa keskel­lä peltoa. 

  Sosi­aa­li­nen kon­trol­li var­masti toimii parem­min talos­sa, jos­sa vuokralainen on kir­joil­la yksi­ty­ishenkilön vuokraa­mas­sa asun­nos­sa. Tosin itse en pidä yri­tyk­sistä ja organ­isaa­tioista, jot­ka osta­vat asun­to­ja asun­to-osakey­htiöistä vuokratak­seen niitä eteen­päin. Ongel­mat­a­paus­ta tai huonos­ti käyt­täy­tyvää vuokralaista on melkein mah­do­ton­ta saa­da pihalle joko yksi­ty­isyri­tyk­sen tai organ­isaa­tion omis­tavas­ta asunnosta. 

  Myöskin on erit­täin huolestut­tavaa, että kuule­mani mukaan omis­tusasun­noik­si raken­ne­tu­ista asun­to-osakey­htiöistä on myy­ty usei­ta asun­to­ja jollekin yksi­tyiselle suur­fir­malle joka vuokraa niitä eteen­päin. Olen kuul­lut että jois­sain talois­sa yksi­tyisel­lä yri­tyk­sel­lä olisi jopa äänienem­mistö taloy­htiön hal­li­tuk­ses­sa. Sil­loin asun­to-osak­keen omis­tavil­la yksi­ty­ishenkilöil­lä ei ole mitään mah­dol­lisu­ut­ta vaikut­taa taloy­htiön­sä asioihin.

 41. HITAS talot välimuodon vuokrat­aloik­si Ara­van kanssa?!! Minus­ta Hitas talo­jen kyl­lä pitäisi edelleenkin pysyä omis­tusasun­toina. Hitas-asun­to­jen hin­nat, arvos­tus ja kysyn­tä tulee rom­ah­ta­maan jos osa hitas-asun­tokan­nan asun­noista muute­taan kaupun­gin(?) omis­tamik­si vuokra-asun­noik­si. Kuka ihme sen jäl­keen halu­aa oma­l­la rahal­laan ostaa asun­toa Hitak­ses­ta jos naa­puri asuu samas­sa talos­sa edullisel­la tai keski­ta­soisel­la vuokral­la saaden kaik­ki edut ja tuet pien­i­t­u­loise­na vielä asumiseensa. 

  Hitas-omis­tusasumises­sa ei ole yhtään mitään järkeä sen jäl­keen. Itse en ainakaan enää koskisi tikul­lakaan Hitak­seen jos tuo­ta suunniteltaisiin.

 42. Kai Läh­teen­mä­ki:
  Helpom­pi tie…byrokraattisen kikkailun ja kor­rup­tion(?) sijaan…

  Kul­jen päivit­täin erään raken­nustyö­maan ohi, jonne ilmaan­tui paris­sa päivässä 50kpl jämäkän näköisiä työ­maa­parakke­ja, joista pikkuisen tuu­naa­mal­la saa ihan kivo­ja peruskämppiä.
  Eivätkä var­maan mak­sa 50 ton­ni­a/k­pl- sähkötöineen.

  Kan­nat­taisi minus­ta ennem­min selvit­tää miten raken­netaan kohtu­uhin­taisia asun­to­ja, joil­la on pitkä elinkaari. Parakki­hökö­tyk­set tule­vat vain aiheut­ta­maan ihmisille murhet­ta, varsinkin jos niitä myy­dään omis­tusasun­noik­si. Niiden elinkaari ja kor­jaus­mah­dol­lisu­udet eivät lie­nee ole kum­moi­set. Jos Helsinki­in raken­net­taisi­in rikkaille, keskilu­okalle ja ylem­mälle keskilu­okalle laat­u­a­sumuk­sia hyville paikoille, niin hei­dän entisiä asumuk­si­aan vapau­tu­isi muille. Kaik­ki varakkaat ja hyvä­tu­loiset eivät kuitenkaan asu mis­sään millin talois­sa Espoon ran­nikol­la ja Kauniaisissa. 

  Ker­ral­la pitäisi rak­en­taa kun­nol­lista, kestävää ja viihty­isää kaupunkia eikä mitään ker­takäyt­töä ja tule­vaisu­u­den ongel­ma­jätet­tä. Ottaa melkein silmi­in kipeää kun joutuu kat­se­le­maan jotain lama-aikana hal­val­la kyhät­tyjä van­ho­ja koti­maisia ele­ment­ti­talo­ja ja uudet parakki­ratkaisut oli­si­vat var­maan näitäkin teknis­es­ti ja elinkaari­a­jat­telun per­spek­ti­ivistä huonompia. 

  Ihmis­ten tulisi saa­da asua naa­pu­rus­tossa, jos­ta he voivat olla ylpeitä. Huonot ja hal­vat ratkaisut johta­vat tule­vaisu­udessa vain ongelmiin. 

  Tuskin mikään iso raken­nus­fir­ma niitä tei­dän parakke­jan­nekaan ilmaisek­si kyhää vaan niistäkin ote­taan run­saasti yli­hin­taa jos raken­nustapa tulee yleistymään. Mielu­um­min kun­non talo­ja kerralla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.