Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015

Kok­ous kesti neljä ja puoli tuntia!

Mel­lun­mäen tiivistyskaava

Pöy­dälle. Blogillanikin esi­in­tyneestä havain­neku­vas­ta todet­ti­in, että sen täy­tyy olla väärin piir­ret­ty. Möhkälemäisyys johtuu runk­osyvyy­destä, joka on niin suuri, ettei sel­l­ainen ole mah­dol­lista. Vähän ris­tiri­itaisia tun­tei­ta noin raju tiivistämi­nen aiheutti.

Pohjolan van­han pääkont­toriko­rt­telin kaa­va Munkkivuoressa 

Tätä kiitet­ti­in ja moitit­ti­in. Min­ua kauhis­tut­taa se, kuin­ka tyl­sältä uhkaa Huopalah­den­tien katu­maise­mas­ta tul­la. Kaa­va ei kiel­lä rak­en­tamista kadun var­teen, mut­ta ei siihen pako­takaan, eikä viite­su­un­nitel­man mukaan niin aio­ta tehdä.

Tästä toiv­ot­ti­in lau­takun­nan intranet­ti­in kuvia.

Malmin kaavarunko

Läpi muu­tok­sis­sa. Perus­suo­ma­lais­ten Tom Pack­alén olisi halun­nut säi­lyt­tää ken­tän toisen kiitoradan, mut­ta ei saanut kan­na­tus­ta, joten ei tarvin­nut edes äänestää. Viras­tossa oli las­ket­tu, paljonko toisen kiito­tien pois­t­a­mi­nen tuot­taisi mah­dol­lisuuk­sia asun­torak­en­tamiseen. 2000 asukas­ta, kun molem­pi­en pois­t­a­mi­nen mah­dol­lis­taa 25 000 asukasta.

Pöl­lölaak­son asuntokaava

Tämän olin näköjään jät­tänyt pois lis­taa esitel­lessäni. MTV3 muut­taa muualle pienem­pi­in tiloi­hin, sen toim­i­ti­lat pure­taan ja vapau­tu­valle alueelle raken­netaan asun­not 900 ihmiselle. Läpi yksimieleis­es­ti. Ei pöl­lömpi kaa­va. Jotenkin tämä suun­nitel­ma tun­tui parem­min laa­di­t­ul­ta kuin se Mel­lun­mäen tiivistyskaa­va, vaik­ka tehokku­us oli läh­es yhtä suuri.

Pohjolan asuinalue Lapinmäentiellä

Suo­jelukaa­va läpi yksimielisesti.

Roi­hu­pel­lon ammat­tiopis­ton kaava

Läpi muu­tok­sis­sa

Lasitus­li­ik­keen toim­i­ta­lo Roihuvuoreen

Läpi muu­tok­sit­ta

Plan­mecan koulu­tusti­lat Vuosaaressa

Pöy­dälle. Tästä on tulos­sa han­kala asia, kos­ka yhtiö ei ole suun­nitelmis­sa nou­dat­tanut ton­tin­va­rauk­seen liitet­tyjä ehto­ja, vaan on sijoit­tanut koulu­tusti­lat rantaan.

Hämeen­tien joukkoli­iken­nekatu ja pyörätiet

Kokoomus esit­ti palaut­tamista siten, että raken­netaan myöhem­min ja ensin ”kokeil­laan”. Vaikea kokeil­la, jos ei ensin raken­neta, kos­ka sil­loin kokeil­laan jotain, joka ei voi toimia.

Läpi äänin 5–4. Puoles­ta vas, sd ja vihr. Vas­taan kok ja ps.

Asuin­talo­jen pysäköintinormit

Pöy­dälle.

Ihme­tys­tä herät­ti se, mitä kaupung­in­hal­li­tus on päät­tänyt ja mitä se on luul­lut päät­täneen­sä lau­takun­nan pysäköin­tis­trate­gias­sa esit­tämästä mah­dol­lisu­ud­es­ta toteut­taa rak­en­tamisen yhtey­dessä vain esimerkik­si puo­let autopaikoista ja lop­ut myöhem­min, jos mak­suhalukas­ta kysyn­tää aiheutuu.

Toim­i­talo­jen parkkinormi

Niin ikään pöydälle

Katupi­irus­tuk­set Jätkäsaaressa

Läpi muu­tok­sit­ta.

 

= = = =

Tämä oli lau­takun­nan toisek­si viimeinen kok­ous tänä vuon­na. Ensi kok­ouk­seen ei pitäisi tul­la enää uusia asioi­ta. Pöytä on tarkoi­tus puhdis­taa pöy­dälle jääneistä asioista.

 

 

 

21 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015”

 1. Pitäisi ehkä ottaa tavak­si, että vas­tae­hdo­tuk­sen tek­i­jän pitäisi osoit­taa kor­vaa­va paik­ka minne vas­taa­va määrä asukkai­ta asutet­taisi­in jot­ka eivät vas­tae­hdo­tuk­sen men­nessä läpi pää­sisi asumaan äänestet­tävänä ole­valle kaavalle.

  Hieno jut­tu toi Pöl­lölaak­so. Alueesta voi kas­vaa ihan ok asuinalue. Ja aika monel­la olisi hyvät mahkut asua lähel­lä duu­nia mikäli sel­l­aisia halu­ja on.

  Ilmeis­es­ti Yli­nen on ollut akti­ivi­nen case Plan­mecan kanssa. Hyvä niin. Plan­mecan taivaas­ta tip­pu­vi­in erikoisjär­jeste­ly­i­hin sopisikin paneu­tua. Joskus ihan vaik­ka poliisiviranomaisenkin.

  Meltsin kaavas­ta sen ver­ran, että asukas­määrä­tavoit­teista ei tarvit­sisi tin­kiä jos bygat­tais tohon vaan korkei­den hoikkien tor­ni­talo­jen keskittymä…

  Ja sama jut­tu itik­seen: kaup­pakeskus vaan kokon­aan nurin jol­lain tähtäimel­lä ja asuin­tor­nia tilalle. On vaan hyvä, että kau­pan keskit­tymät siir­tyvät lähem­mäs keskustaa.

  Ase­manseudun on hyvä näyt­tääkin kaupungilta. Nythän ne ovat useim­miten ihan hirveetä katseltavaa.

 2. “Plan­mecan koulu­tusti­lat Vuosaaressa

  Pöy­dälle. Tästä on tulos­sa han­kala asia, kos­ka yhtiö ei ole suun­nitelmis­sa nou­dat­tanut ton­tin­va­rauk­seen liitet­tyjä ehto­ja vaan on sijoit­tanut koulu­tusti­lat rantaan.”

  Tässä ei pitäisi olla mitään han­kalaa. Yhtiö ei ole nou­dat­tanut ehto­ja, joten suun­nitel­man palaut­ta­mi­nen valmis­telu­un on täysin luon­te­va toimenpide.

  Sään­tö­jen pitäisi olla kaikille samat. On huolestut­tavaa, että niin ei näytä olevan.

 3. “kaup­pakeskus vaan kokon­aan nurin jol­lain tähtäimel­lä ja asuin­tor­nia tilalle” 

  Sitä asuin­tor­nia on halut­tu rak­en­taa tiivi­isti mm. sik­si, että riit­tävä asukasti­heys takaa hyvät palve­lut. Ja sin­un mielestäsi nuo jo nykyisen asukaspo­h­jan mah­dol­lis­ta­mat (ja sik­si ole­mas­saol­e­vat) hyvät palve­lut pitäisi nyt purkaa pois asuin­talo­jen tieltä? 

  No, kehätei­den automar­ketit kyl­lä kiit­täi­sivät, kos­ka oma­l­la biilil­lä Jum­boon olisi kuitenkin edelleenkin käteväm­pää men­nä kuin metrol­la keskus­taan. Mut­ta ihan miten vaan…

 4. Munkkivuores­sa kostau­tuu väärin piir­ret­ty kaa­va. Ei noi­ta kaupun­gin ulkop­uolisia aluei­ta kan­na­ta tiivistää ilman tont­ti­jaon muut­tamista. Ensin kaa­va kun­toon ja vas­ta sit­ten uut­ta tilalle. 

  Malmin lento­ken­tästä täy­tyy jälleen sanoa, etten vieläkään usko moi­seen hölmöi­lyyn. Muual­la rai­vataan kakkoskent­tiä keskus­toi­hin pahim­mil­laan kaata­mal­la kort­te­likau­pal­la raken­nuk­sia. Helsin­ki aikoo seu­ra­ta yhä Berli­inin hölmöi­lyjä. Berli­iniläisetkin ovat jo sitä mieltä, ettei idea Tem­pel­hofin tuhoamis­es­ta ollut kelvollinen.

 5. Mau­r­izio: hyvät palve­lut pitäisi nyt purkaa pois asuin­talo­jen tieltä?
  No, kehätei­den automar­ketit kyl­lä kiit­täi­sivät, kos­ka oma­l­la biilil­lä Jum­boon olisi kuitenkin edelleenkin käteväm­pää men­nä kuin metrol­la keskus­taan. Mut­ta ihan miten vaan…

  Olen tätä aihet­ta käsitel­lyt vuo­laam­min tääl­lä: http://www.soininvaara.fi/2015/11/13/ymparistorikas-kaupunkirakenne-on-levinnyt-kuin-syopa/

  Näk­isin, että kysyn­tää nyt vaan on enem­män asun­noille kuin kau­pan uusille keskittymille.

  Suurin osa kaup­pakeskuk­sista kyn­tää vuodes­ta toiseen aika syväl­lä. Ehkä just toi mainit­se­masi Jum­bo tekee kun­nol­la tulosta.

  Kun nyt on jo men­ty päät­tämään, että Kalasa­ta­maan ja Kes­ki-Pasi­laan (plus uusi Cit­tari kahdessa vai­heessa itik­seen sekä ostoskeskus Hert­toniemeen johon ankkurik­si uusi Pris­ma) nousee ihka uudet ostoshel­vetit, niin tässä pudo­tus­pelis­sä joku tulee otta­maan nyky­istäkin enem­män takkiin.

  Ja se nyt ei vaan hyödytä yhtään ketään eikä mitään.

  Kaup­pa on jo kovaa vauh­tia siir­tymässä verkkoon. Taval­laan raken­namme tässä valmi­ik­si men­nyt­tä maail­maa men­neen maail­man laskuop­pi­in perustuen.

  Järkevää? Not much.

 6. Kalle:
  Munkkivuores­sa kostau­tuu väärin piir­ret­ty kaa­va. Ei noi­ta kaupun­gin ulkop­uolisia aluei­ta kan­na­ta tiivistää ilman tont­ti­jaon muut­tamista. Ensin kaa­va kun­toon ja vas­ta sit­ten uut­ta tilalle. 

  Malmin lento­ken­tästä täy­tyy jälleen sanoa, etten vieläkään usko moi­seen hölmöi­lyyn. Muual­la rai­vataan kakkoskent­tiä keskus­toi­hin pahim­mil­laan kaata­mal­la kort­te­likau­pal­la raken­nuk­sia. Helsin­ki aikoo seu­ra­ta yhä Berli­inin hölmöi­lyjä. Berli­iniläisetkin ovat jo sitä mieltä, ettei idea Tem­pel­hofin tuhoamis­es­ta ollut kelvollinen. 

  Tarken­nan nyt sen ver­ran että Berli­inin ja aiem­min Län­si-Berli­inin 1940-luvul­ta asti toimin­ut pää­len­to­kent­tä on nimeltään Tegel, ei Tem­pel­hof. 1920-luvul­la raken­net­tu Tem­pel­hof sul­jet­ti­in van­hanaikaise­na ja nykyli­iken­teelle sopi­mat­tomana jo usei­ta vuosia sitten. 

  Lisäk­si Berli­inis­sä on mui­ta kent­tiä kuten Itä-Berli­inin enti­nen pää­len­to­kent­tä Schöne­feld jota hal­pa­len­toy­htiöt käyttävät. 

  Ahtaak­si käynyt Tegel on tarkoi­tus sulkea kun­han uusi Berlin-Bran­den­burg ‑nimi­nen pää­len­to­kent­tä joka tulisi Schöne­feldin viereen, saa luvan aloit­taa. Tämä on se asia johon Berli­iniläiset ovat kyl­lästyneet, sitä ei ole saatu avat­tua kos­ka ei ole läpäis­syt ilmailu­vi­ra­nomais­ten tarkas­tuk­sia, se on seis­syt tyhjänä yli 5 vuotta. 

  Lisäk­si koko Sak­san pää­len­to­kent­tä ja koko lentoli­iken­teen sol­muko­h­ta on Frank­fur­tis­sa. Sek­sas­sa lento­kent­tien rak­en­t­a­mi­nen ja laa­jen­t­a­mi­nen on vaikeaa kos­ka maa on niin tiheään asutet­tu että melumääräyk­set tule­vat vas­taan, sik­si esim Frank­furtin kent­tää ei ole saatu laajennettua. 

  Saksan/Berliinin lentoli­iken­teel­lä ei ole mitään yhteistä Suomen ja Helsinign kanssa. Helsingillä ja koko Suomel­la on toimi­va nykyaikainen pää­len­to­kent­tä hyvien lui­iken­ney­hteyk­sien var­rel­la Van­taan Veromiehenkylässä, ja sitä on varaa laa­jen­taa vaik­ka huru myck­et. Mui­ta liiken­ne­len­to­kent­tiä ei Helsinki­in tarvi­ta. Mah­dolli­nen pelkästään vira­nomaiskäyt­töä tarkoitet­tu pieni kent­tä voitaisi­in rak­en­taa San­ta­ham­i­naan jos­sa on kent­tä ollut aiem­min ja jos­sa se ei häir­it­sisi ketään.

 7. OS:“Jotenkin tämä suun­nitel­ma tun­tui parem­min laa­di­t­ul­ta kuin se Mel­lun­mäen tiivistyskaa­va, vaik­ka tehokku­us oli läh­es yhtä suuri.”

  Sadas­ta viras­ton kaupunkisu­un­nit­teli­jas­ta 10 on super­lah­jakkuuk­sia, 10 täysiä surkimuk­sia ja 50 tuot­taa tasaisen var­maa tuubaa. Jäl­ki on sen mukaista. 

  Mel­lun­mäen havain­neku­vas­sa pistää silmään auringon puolel­la ole­vat päädyt ilman ain­ut­takaan ikku­na-aukkoa. Ikävä on Eliel Saarista ja hänen tus­silaveer­auk­siansa. Cadil­la nos­taa pil­ven­pi­irtäjiä maas­ta kätevästi mut­ta jäl­ki on pahempaa kuin apuk­oul­u­laisen tuher­ruk­set. Sanoiko Ode joitakin viikko­ja sit­ten, että viras­to on oppin­ut tekemään esityskuvia?

 8. R. Sil­fver­berg:
  Saksan/Berliinin lentoli­iken­teel­lä ei ole mitään yhteistä Suomen ja Helsinign kanssa. Helsingillä ja koko Suomel­la on toimi­va nykyaikainen pää­len­to­kent­tä hyvien lui­iken­ney­hteyk­sien var­rel­la Van­taan Veromiehenkylässä, ja sitä on varaa laa­jen­taa vaik­ka huru myck­et. Mui­ta liiken­ne­len­to­kent­tiä ei Helsinki­in tarvita. 

  Kiitos Sil­fver­berg hyvästä yhteenvedosta.

  Olisi ihan kiva jutu, että tästä Malmin ken­tästä ei tarvit­sisi kiis­tel­lä vielä 3000-luvullakin…

  Kalle brief­fan­nee seu­raavak­si mik­si Malmia ei kuitenkaan ole järkevä rak­en­taa. Ole hyvä Kalle, puhu­japönt­tö vapau­tui juuri.

  PS. Kuvit­te­lenko vain vaiko onko mei­dän keskuste­lu­ta­vat jo hie­man Oden herät­te­lyn jäl­keen paran­tuneet? Allekir­joit­ta­neesta ainakin alkaa tun­tua ikään kuin olisimme vähän nytkähtäneet tässä asi­as­sa eteen­päin. Hienoa jos tot­ta vaik­ka kyl­lä mä pelkkään illu­u­sioonkin tyydyn. 🙂

 9. “Ja se nyt ei vaan hyödytä yhtään ketään eikä mitään.” 

  Itis = ItäKESKUS. Ja keskuk­ses­sa, joka on idän keskus, on tietenkin vähit­täis­myyn­tikeskit­tymä = kaup­paKESKUS. Purat sen pois, niin sul­la on Itis = ItäLÄHIÖ pelkästään ja ain­oas­taan (eli siis vieläkin enem­män kuin nyt). 

  Ja vetäiset siihen sit­ten vielä x*n tor­nia, niin sit­ten sul­la on ItäMEGALÄHIÖ ilman palvelui­ta. Tiedätkö, mil­laisia tuol­la suures­sa maail­mas­sa tup­paa­vat ole­maan kaupunkien laita­mille raken­netut isot ker­rosta­lo- ja palveluerämaa-alueet? 

  Jos Itik­sen kaup­pis ei kan­na­ta, sen toim­inta lakkaa jos­sain vai­heessa, eli mitään sun purku­pal­loas ei tarvi­ta. Menkööt alas jos on men­näk­seen ja kat­so­taan sit­ten, mitä tilalle, jos näin käy. Tosin en vält­tis pidätä hen­gi­tys­täni tuon ske­naar­i­on toteu­tu­mista odotellessani…

 10. Pohjolan asuinalue Lap­in­mäen­tiel­lä: Suo­jelukaa­va läpi yksimielisesti.

  Mik­si, oi mik­si ihmeessä????

  Samaan aikaan toisaal­la tiivis­tetään, niin kuitenkin sit­ten tehdään näitä aivan kum­mia veto­ja, kuten suo­jel­la joitain 60-luvun murjuja.

  Voitko ker­toa Osmo oman perustelusi sille, mik­si nämä piti suojella?

 11. Mau­r­izio,

  Toki voimme jäädä odot­tele­maan sairaan miehen viereen kun hän tekee hidas­ta mut­ta vääjäämätön­tä kuolemaa.

  Vaik­ka ei sil­lä, aina joitain ihmeitäkin tapah­tuu. Voi Itiskin uusien kau­pan keskit­tymien paineessa ehkä jotenkin pärjätäkin.

  Pär­jäämi­nen ei kuitenkaan ole ollenkaan sama asia kuin men­estymi­nen. Tästä lienemme samaa mieltä?

  Joten lop­putule­mak­si jäisi vas­ten­mielistä epäkaupunkia sekä tuhan­sia asukkai­ta jot­ka jou­tu­isi­vat muut­ta­maan jon­nekin vieläkin kauemmaksi.

  Itik­seen jäisi Pris­ma sekä uuden Cit­tarin kaup­pakeskus. Eläm­me­hän edelleen oligopoliassa.

  Lisäk­si kan­nat­taisi palaut­taa Suomen ensim­mäi­nen oikea ostari wan­haan asu­un­sa — ja arvoon­sa. Siitä saisi gen­tri­fioi­tu­misen myötä jopa ihan kan­nat­ta­van buo­tique ostarin hip­stereille — jos­sa hip­steri voisi ihan aidosti viihtyä.

  Tätä kat­taus­ta kat­tavampi­en palvelu­jen pari­in pääsee varsin pikaises­ti ja suo­raan ovelle metrolla:

  4min Hert­toniemeen
  6min Columbukseen
  8min Rediin

  En oikein näe, että tässä ske­naar­ios­sa jätet­täisi­in Megaitik­sen asuk­it varsi­nais­es­ti kitu­maan palvelu­iden mus­taan aukkoon…

  Por­voon suun­nal­la on panos­tet­tu omi­in kau­pan keskit­tymi­in eikä sieltä enää lähde­tä tekemään päivit­täis- eikä vält­tämät­tä enää edes herä­teostok­sia Itik­seen kuten oli tapana vielä takavuosina.

  Ja henk.koht. mulle on aivan sama vaik­ka Itäkeskus brändät­täisi­in uud­estaankin — ei tehnyt pahaa Vuosaaren Musta­lahdellekaan. Itseasi­as­sa voisi olla ihan hyväkin jut­tu — kun se maine nyt on mikä se on.

  Itäkeskuk­ses­ta saisi mageen asuinalueeen. Myös rikkaille. Tai näin ainakin itse uskon mikäli tah­toa vain löytyy.

 12. “Pär­jäämi­nen ei kuitenkaan ole ollenkaan sama asia kuin men­estymi­nen. Tästä lienemme samaa mieltä?” 

  Mitä ihmettä sä supel­lat? Itik­sen kaup­pakeskus on liike­toim­intaa, joka joko jatkuu tai ei jatku riip­puen täysin siitä, onko sen pyörit­tämi­nen kan­nat­tavaa vaiko eikö ole. Ja se, ettei sen ole­mas­sao­lo vas­taa sun haaveti­laas, onkin sit­ten voi voi — mut­ta eipä kyl­lä yhtään enempää. 

  Niin että pidä kuule se purku­pal­lo ihan kiltisti siel­lä jemek­sis­sä vaan vielä for the time being (jos nyt käytetään näitä sun vil­jelemiäs väsähtäneitä anglismeja)

 13. R. Sil­fver­berg: Tarken­nan nyt sen ver­ran että Berli­inin ja aiem­min Län­si-Berli­inin 1940-luvul­ta asti toimin­ut pää­len­to­kent­tä on nimeltään Tegel, ei Tem­pel­hof. 1920-luvul­la raken­net­tu Tem­pel­hof sul­jet­ti­in van­hanaikaise­na ja nykyli­iken­teelle sopi­mat­tomana jo usei­ta vuosia sitten… 

  Hyvä kooste Sil­ver­bergiltä, mut­ta nyt meni Tegel ja Tem­pel­hof sekaisin. Juuri 2008 lakkaute­tun Tem­pel­hofin kohta­lo har­mit­taa monia berli­iniläisiä. Se olisi mod­erni kaupunkikent­tä kuten Brom­ma Tukhol­mas­sa, Lon­don City Air­port Lon­toos­sa tai Mal­mi meil­lä Helsingis­sä. Kan­nat­taisi oppia muiden virheistä, eikä tehdä samaa mokaa itse.

 14. Mau­r­izio:
  Mitä ihmettä sä supel­lat? Itik­sen kaup­pakeskus on liike­toim­intaa, joka joko jatkuu tai ei jatku riip­puen täysin siitä, onko sen pyörit­tämi­nen kan­nat­tavaa vaiko eikö ole. Ja se, ettei sen ole­mas­sao­lo vas­taa sun haaveti­laas, onkin sit­ten voi voi – mut­ta eipä kyl­lä yhtään enempää. 

  Niin että pidä kuule se purku­pal­lo ihan kiltisti siel­lä jemek­sis­sä vaan vielä for the time being (jos nyt käytetään näitä sun vil­jelemiäs väsähtäneitä anglismeja)

  Oletko Mau­r­izio pan­nut merkille, että kiihdyt nol­las­ta sataan (‘zero to hun­dred’, alunp. ‘naught to six­ty’) aika nopeasti (‘pret­ty fast’)?

  Ei Itik­sen kaup­pakeskuk­sen ole­mas­sao­lo omaa elämääni mitenkään hait­taa. Käyn siel­lä aika ajoin (‘from time to time’) itsekin vaik­ka en mikään kaup­pakeskusten fani olekaan. 

  Itäkeskus myl­lätään tulev­ina vuosikym­meninä joka tapauk­ses­sa (‘in any case’) uuteen uskoon (‘give a new look’) kun Itäväylää kan­site­taan joten olisi ihan hyväkin jut­tu (‘a good thing’), että alueen kehit­tämistä (‘rede­vel­op­ment’) funtsit­taisi­in (ruots. ‘fun­dera’) vähän laajemminkin/radikaalimmin.

  Kuten jo totesin, asun­noista on huu­ta­va pula (‘a grave / great short­age’) ja ihan kan­sain­välis­es­tikin on pidet­ty hyvänä ohjen­uo­rana (‘as a good guide­line’) rak­en­taa asemien seu­tu tiiviisti.

  Eikö nyt olisi jo korkea aika (‘a high time’) yrit­tää kor­ja­ta (‘to try and fix’) edeltäv­inä vuosikym­meninä tehtyjä virheitä?

  Joka tapauk­ses­sa (‘in any case’) huonoa kaupunki­raken­net­ta voidaan — ja mon­en mielestä pitäisikin — paran­taa. Itäkeskus olisi hyvä kan­di­daat­ti (‘a great can­di­date’) rohkealle uud­is­tu­miselle Mel­lun­mäen tapaan.

  Jos vihreät osaisi­vat pela­ta yhtä kovaa (‘play as tough / rough’) peliä (‘game’) kuin kokoomus niin he oli­si­vat voineet esimerkik­si esit­tää, että mikäli Hert­toniemen pelti­halleista ei luovu­ta, Itäkeskuk­sen ase­manseu­tu kaavoite­taan — kun sen aika tulee (‘when the time comes’) — kokon­aan uudestaan.

  Olet tehnyt selväk­si (‘made it clear’), että olet tästä asi­as­ta jok­seenkin eri mieltä.

  Kun Kehä I:n bule­vardis­oin­ti ei tai­da toteu­tua ihan ensim­mäis­ten joukos­sa (‘among the first’) — ja jos kokoomuk­sen hel­limä liit­tymä saadaan sinne vielä aikaisek­si — niin aika kauan joudumme odot­tele­maan, että Itäkeskuk­ses­ta kas­vaisi aidosti houkut­tel­e­va, kaupunki­mainen, asuinalue.

  Sekin olisi hyvä pitää mielessä (‘to keep in mind’), että ilman teko­ja (‘with­out action’) on myös täysin mah­dol­lista (‘entire­ly pos­si­ble’), että Itis myös jää karseak­si moottoritilaksi.

  Sinäl­lään olen posi­ti­ivis­es­ti ilah­tunut (‘pos­i­tive­ly delight­ed’) jos joku kuvit­telee, että allekir­joit­ta­neel­la (‘yours tru­ly’) voisi olla minkään val­takun­nan val­taa (‘no pow­er what so ever’) päät­tää Itik­sen kohtalosta sitä tai tätä (‘this or that’).

  Mut­ta kiitos voimaannuttamisesta! 🙂

  Epäilemät­tä (‘with­out a doubt’) pitkässä juok­sus­sa (‘in the long run’) Itik­ses­täkin tulee parati­isi maan päälle (‘par­adise on earth’).

  Toi anglis­mi jut­tu meni mul­ta kyl­lä nyt ihan yli hilseen (‘way over my head’)…

 15. “Mut­ta kiitos voimaannuttamisesta! :)” 

  Ole hyvä vaan, tosin TL;RD vaik­ka kai sul­la joku mielipi­dekin siel­lä oli. Joten Itik­sen lanaamista odotel­lessa, jota odotel­lessani en tosin odota edelleenkään pidät­televäni hen­gi­tys­täni millisekuntiakaan…

 16. Mau­r­izio: Ole hyvä vaan, tosin TL;RD vaik­ka kai sul­la joku mielipi­dekin siel­lä oli. 

  Tai jos tarkko­ja ollaan niin näin­hän päin tuon tietenkin pitäisi men­nä: TL;DR (tai vieläkin yksinker­taisem­min TLDR).

  Sanal­la sanoen pidän englan­nin kielestä — ja kielistä sekä kie­len vivahteikkaas­ta käytöstä ylipäätään enkä koe tarpeel­lisek­si tältä osin alkaa omaa ilmaisu­va­paut­tani rajoit­taa vaik­ka siitä joku aina mie­len­sä pahoittaisikin.

  Olen itse sitä mieltä, että Oden blo­gi on niin täyn­nä insinöörikieltä, virkamiespuhet­ta ynnä muun­laista pin­got­tamista, että pidän pelkästään hyvänä jut­tuna jos ja kun joku ilmaisee asioi­ta vähän ren­nom­mal­la ja mikä jot­tei joskus ron­skil­lakin otteella.

  Siinä vai­heessa on syytä aina vähän huolestua kun huumori tun­tuu katoa­van keskustelus­ta tyystin. 

  Any­ways, ker­tasin vain, että olisi hyvä, että samal­la kun Meltsin assanseu­tua nyt suun­nitel­laan uusik­si, kan­nat­taisi Itistäkin alkaa kat­sel­la sil­lä silmäl­lä — varsinkin kun ihan real­is­tise­na uhkana on, että Itik­sen kaup­pakeskus tulee otta­maan tässä kaup­pakeskusten pudo­tus­pelis­sä ehkä isostikin takkiin.

  Esitin, että täl­lais­es­ta hitaan tai nopean kur­jis­tu­misen ske­naar­ios­ta ei hyö­ty­isi kukaan — päin vastoin.

  Esitin, että kau­pankäyn­nin pelisään­nöt ovat tänä päivänä toiset kuin vielä joitakin vuosikym­meniä sitten.

  Esitin, että juuri täl­lä het­kel­lä — ja mon­en mielestä myös pitkälle tule­vaisu­u­teen — tarvet­ta olisi nimeno­maan asun­noista eikä niinkään kau­pan suuryksiköistä.

  Esitin, että Itik­sen kaup­pakeskuk­sen purkamisen jäl­keenkin jäl­jelle jäisi duop­o­lin omat kaup­pakeskuk­set sekä wan­ha rän­sistymään päästet­ty his­to­ri­alli­nen ostari.

  Jota esitin kun­nos­tet­tavak­si — tai mah­dol­lis­es­ti jopa palautet­tavak­si alku­peräiseen asu­un­sa — jos­ta voisi hyväl­lä tuuril­la tul­la tuhan­sien uusien itäkeskus­lais­ten viihty­isä ihmisenkokoinen palvelukeskittymä.

  Parhaim­mil­laan jopa sel­l­ainen ostari joka voisi tar­jo­ta sel­l­aisia brän­de­jä tai kon­septe­ja joi­ta ei muual­ta Suomes­ta löy­ty­isi (kos­ka isot kau­pan yksiköt nyt vaan ovat tah­mei­ta kokeile­maan uutta).

  Jos Itäkeskuk­sen alueelle saataisi­in täy­den­nys­rak­en­tamisen myötä riit­tävästi myös halut­tu­ja asun­to­ja rikkaille, niin alueen gen­tri­fioi­tu­mi­nen olisi toden­näköisem­pää ja sitä myöten tulisi mah­dol­lisek­si hip­sterikahviloiden, fil­lariko­r­jaamoiden, pien­ar­ti­saanien työ­pa­ja-myymälöi­den ja vas­taavien palvelu­jen ylläpitämi­nen kannattavasti.

  Ain­oa kun­non ankkuri Itik­sen kaup­pakeskuk­ses­sa on nyt Stock­mann jol­la menee todel­la heikosti vaik­ka kuluku­uri on ollut kova (ja myös jatkuu kovana): tänä vuon­na myyti­in Sep­pälä, Aka­teem­i­nen kir­jakaup­pa, kodinkonei­den ja elek­tron­i­ikkalait­tei­den myyn­ti siir­tyi vuokralaiselle eli Exper­tille, Oulun tavarat­a­lo sul­je­taan viimeistään 2017 alus­sa, Hob­by Hallille etsitään osta­jaa, ulko­maille laa­jen­tu­mi­nen on pysähtynyt ja sekin on mah­dol­lista, että Venäjäl­lä ja Bal­ti­as­sa joudu­taan tekemään nopeastikin exit (ellei olla jo tehty?).

  Yhden ana­lyytikon mukaan seu­raavak­si Stock­man­nil­ta lähtevät huoneka­lut ja urheilu­vä­li­neet (ts. nämäkin ottaisi “vuokrakump­pani” hoitaakseen).

  Täl­lä het­kel­lä Lin­dex taitaa olla ain­oa joka tekee voit­toa. Mut­ta kuin­ka pitkään — ja ennen kaikkea, tekeekö omistajien/lainoittajien mielestä riittävästi?

  Ylipäätään tavarat­alo­jen kulu­rakenne on tänä päivänä — san­o­taanko — erit­täin haas­ta­va: on suuret kiin­teät kulut joiden kat­ta­mi­nen edel­lyt­täisi jatku­vaa isoa myyntivolyymia.

  Tavarat­alon peru­sole­muk­seen on aina kuu­lunut sel­l­ainen aja­tus, että se siel­lä ole­va tavara olisi vähän laadukkaam­paa kuin pel­tomar­ketis­sa eli kat­teet ovat per­in­teis­es­ti olleet ns. kohdallaan.

  Lisäk­si tavarat­alot ovat pyrki­neet muutenkin sat­saa­maan esillepanoon ja houkut­tele­maan asi­akkaitaan jäämään kahville — tai vaik­ka par­ille drinkille kakku­palan kera.

  Kukaan ei asioi pel­tomar­keteis­sa niiden muka­van kiiret­tömän ilmapi­irin vuok­si. Fast in, fast out. Hirvee stres­si, mut­ta oli­pa hyvät tar­jouk­set huna­ja­mari­noiduista broi­ler­in­paloista… (vaik­ka Lidl:ssä olisi päässyt tutk­i­tusti halvemmalla).

  Ei Stock­mann voi alkaa kil­pail­la halpu­udel­la samal­la tavoin kuin vaikka­pa toinen Itik­sen nyt de fac­to ankkurik­si muo­dos­tunut Tok­man­ni. Kiinalai­sista verkkokaupoista puhumattakaan.

  Ajat ovat yksinker­tais­es­ti muut­tuneet. Ja jos johonkin suun­taan Stock­mann näyt­täisi ole­van menos­sa niin pikem­minkin skaalau­tu­mas­sa pienem­mäk­si eikä toisin päin. 

  Toinen alku­peräi­nen ankkuri, raskaasti tap­pi­olli­nen Antti­la, myyti­in — tai käytän­nössä lahjoitet­ti­in ilmaisek­si — sak­salaisille viime vuonna.

  Sake­man­nit voivat kyetä puhal­ta­maan Antti­lan uud­estaan henki­in, mut­ta yhtä hyvin he voivat myös räknäi­lyn päät­teek­si tul­la siihen lop­putu­lok­seen, että on parem­pi fol­da­ta koko pulju ja joko aloit­taa puh­taal­ta pöy­dältä tai yrit­tää jos­sain muual­la — eikä tämä kon­sep­ti vält­tämät­tä näy fyy­sis­inä liiketiloina, tai jos näkyykin niin ei vält­tämät­tä kuitenkaan Itiksessä…

  Itik­sen kaup­pakeskuk­sen itäväylän eteläpuoleinen osa on — pait­si äärim­mäisen köm­pelö ja erit­täin keinotekoisen tun­tu­inen ollut alus­ta asti — päästet­ty myös pahasti slummiutumaan.

  Aivan jokainen voi käy­dä tämän itse paikan pääl­lä toteamassa.

  Ei sitä kat­sot­tu puu­naamisen arvoisek­si viime vuon­na valmis­tuneessa pin­to­jen puleerausoperaatiossa.

  Rihka­maa siel­lä yrit­tävät vielä jotkut myy­dä, kel­lo- ja kul­tasep­päli­ike on lopettamassa.

  Vain hal­paa lounas­mät­töä myyvät etniset rav­in­to­lat tun­tu­vat pär­jäävän — kiitos köy­hien joiden rahat riit­tävät juuri ja juuri 6€:n lounaaseen (kun muis­taa ottaa pelkkää kraanavettä).

  Saman aikaises­ti Kesko sat­saa oman kil­pail­e­van kaup­pakeskuk­sen syn­nyt­tämiseen — luvas­sa on mm. Finnk­i­non teat­teri (jotain mis­sä ei olla aikaisem­min idässä onnis­tut­tu) — ja luul­tavasti siinä myös ihan hyvin onnistuu.

  Sum­ma sum­marum: ihan mielel­läni kävisin rak­en­tavaa ja muutenkin ter­ve­henkistä keskustelua (tästäkin aiheesta) mikäli se sulle vaan sopii.

  Vaatisi kyl­lä melkein sen, että toinen osa­puoli myös vaivau­tu­isi luke­maan mitä toisel­la on san­ot­tavaa, muuten menee aika vaikeaksi…

  Kaikin mokomin voit toki skipa­ta yli kielel­liset muo­to­seikat jot­ka syys­tä taik­ka tois­es­ta aiheut­ta­vat kiihtymystä.

  Ehdin jo itse tehdä oman alus­ta­van uuden vuo­den lupauk­seni, ja se oli se, että pidät­täy­ty­isin romaanien kir­joit­tamiselta mikäli suinkin mahdollista.

  Joten näil­lä puhein on parem­pi lopet­taa nyt tähän.

  Ehkä sin­unkin kan­nat­taisi tehdä jotain snadisti vas­taavaa? Vaik­ka yrit­tää vähem­män aggron keskustelun käymistä…? Mitäs san­ot, yritetäänkö?

 17. Cap­tain Awe­some, et selvästikään edes tiedä mis­tä puhut tai sit­ten vain trol­laat. Itäväylän eteläpuolel­la ei ole Itistä, vaan se on oma kaup­pakeskuk­sen­sa Cityjät­ti, joka on jo saanut purku­tuomion. Samoin Hansasil­ta, joka ei ole itistä, vaan kaupun­gin omis­ta­ma liiketi­la. Itik­sen eteläpuolelle on jo kaavoitet­tu 5 asun­to­tor­nia sekä lisää liiketi­laa Itäväylän päälle. Tästä johtuen basaari­mainen ja kulah­tanut ilmapi­iri ja ulkoasu.

  Itis ei tarvitse ankkurili­ikkeitä, kuten ei Kamp­pi tai Forumkaan, kos­ka ne ovat keskeisil­lä paikoil­la ja liiken­teel­lis­es­ti hel­posti ja nopeasti saavutet­tavis­sa ja tar­jon­ta on monipuo­li­nen ilman ankkure­itakin. Niis­sä voidaan käy­dä het­ken mieli­jo­hteesta osta­mas­sa vaat­tei­ta ym. vaik­ka lounas­tauol­la. Nämä Idea­park­it, Jum­bot ja muut kaupunki­rak­en­teesta irral­laan ole­vat keskuk­set tarvit­se­vat ankkure­i­ta, jot­ka varmis­ta­vat, että asi­akkaat vaivau­tu­vat paikalle myös ark­isin osta­maan päivit­täis­tavaraa Pris­moista tai City­mar­keteista. Itäkeskuk­ses­sa ei ole vain Itis vaan myös kir­jas­to, uima­hal­li, kirkko, Kela, lääkäri­asemia, liikun­tatilo­ja, pari hyper­mar­ket­tia jne. Itäkeskus on toisin sanoen oikea kaupunkikeskus monipuoli­sine palveluineen, jonne poike­taan toi­hin ja asioille muutenkin. Hyper­mar­ket­ti­toim­inta on luo­jan kiitos ulkois­tet­tu Itik­sen ulkopuolelle.

  En ole itsekään mikään kaup­pakeskus­fani, mut­ta Itis on sekä kaupunkisu­un­nit­telun että arkkite­htu­urin kannal­ta Helsin­gin parhait­en onnis­tunut kaup­pakeskus, ja se aivan selvästi nos­taa itä-Helsin­gin palve­lu­ta­soa ja sta­tus­ta, joten en ymmär­rä tätä point­tia Itik­sen purkamis­es­ta ollenkaan. Turun­lin­nantien var­rel­la on parkkipaikko­ja ja ker­rostalo­tont­te­ja, joiden tehokku­us on luokkaa 0,5. Aloite­taan täy­den­nys­rak­en­t­a­mi­nen niistä. Puhok­ses­ta 1/3 on alku­peräistä 60-luvun ostoskeskus­ta, joka toden­näköis­es­ti suo­jel­laan. Uuden osan voi purkaa asun­to­jen tieltä. Van­halle puolelle voi tul­la se ehdotet­tu basaari.

 18. Tuo­mas L.:
  Cap­tain Awe­some, et selvästikään edes tiedä mis­tä puhut tai sit­ten vain trollaat.

  Heh, suo­ma­laista keskustelua parhaimmillaan. 🙂

  Heti on trol­li jos nos­taa esille kul­man, että Itik­sen ase­manseu­tukin voitaisi­in kaavoit­taa uud­estaan ja siinä yhtey­dessä voisi pohtia myös onko Helsingis­sä ylipäätään todel­lista tarvet­ta näin mon­elle kauppakeskukselle. 

  Voin olla väärässä mut­ta kuvit­telisin että aika har­va kuitenkaan mieltää Hansasil­lan ja Cityjätin ei-Itikseksi?

  Se että sinä ja minä tiedän parem­min, ei muu­ta tilan­net­ta muuksi.

  Tiedän että Itäkeskus menee uusik­si, sik­si sanoin että “tul­laan myl­läämään uuteen uskoon” (or some­thing to that effect anyways).

  Tarkem­mas­ta aikataulus­ta että mil­loin tämä kaik­ki toteutetaan ei itsel­läni ollut/ole tietoa. Käsit­tääk­seni puhumme nyt kuitenkin useista vuo­sista — ja hel­posti pitkälti yli kymmen­estäkin — ennen kuin mainit­se­masi han­kkeet real­isoitu­vat (jos ylipäätään realisoituvat)?

  Ymmärtääk­seni ‘ankkuri’ on yksinker­tais­es­ti kaup­pakeskuk­sen isoin/suurin/kaunein yri­tys. Toki niitä nykyään voi olla ja usein onkin use­ampia kuin yksi.

  Ja ilman muu­ta ankkurin funk­tio on toimia päähoukut­ti­me­na ostok­sille lähtijöille. 

  Joten en allekir­joi­ta aja­tus­ta että ankkuril­la viitat­taisi­in pel­lolle — eli kauas jon­nekin — raken­net­tuun ostoskeskuk­seen sijoit­tuvaan vetovoimaisim­mak­si ajatel­tu­un liikeyritykseen. 

  Kaik­ki erik­seen mainit­se­masi palve­lut sijait­se­vat — kuten koet tarpeel­lisek­si väit­tää — kyl­läkin varsi­naisen kaup­pakeskuk­sen ulkop­uolel­la (pl. yksi­tyiset lääkäri­palve­lut sekä yksi Sats kuntosali).

  Sekä Kelan että entisen poli­isi­laitok­sen talotkin ovat irral­laan kauppakeskuksesta. 

  Vaik­ka en Kampin keskuk­ses­sa tykkääkään asioi­da edus­taa se mielestäni kuitenkin aivan eri tasoa jos kri­teer­inä pide­tään hyvää kaupunkisu­un­nit­telua sekä arkkite­htu­uria (KUN ver­tailuko­hteena on Itik­sen kauppakeskus). 

  Itis on oman aikakaut­en­sa näköi­nen ja väitän että se olisi tänä päivänä toteutet­tu aivan eri taval­la. Sen päälle olisi raken­net­tu asun­to­ja ihmisille ja luul­tavasti myös muodoltaan se olisi jotain muu­ta kuin hem­metin pitkä käytävä joka on joka ker­ta käveltävä päästä päähän vain päästäk­seen siihen ankkurili­ik­keeseen asioimaan. 🙂

  Val­okate on toki näyt­tävä. Mut­ta samal­la myös niin kovin paljon tilaa tuh­lail­e­vaa suun­nit­telua. 80-luvun bling-blingiä. 

  Ja kuten aina kun jonkun aluk­si säväyt­tävän on ker­ran tai pari näh­nyt se on sen jäl­keen enem­män tai vähem­män meh.

  Uloshan päin tilo­ja ei olisi voin­utkaan ava­ta kos­ka se olisi pal­jas­tanut kävi­jöille kaiken sen esteet­tisen karmeu­den joka metrolle ja metrol­ta kiiruh­taval­ta nyt jää kokon­aan tai enim­mäk­seen — onnek­si — näkemättä. 

  Kiva kum­minkin että tykkäät — etkä var­masti ole ainoa.

  Oma vies­ti­ni tässä on ollut ain­oas­taan se että kyl­lä me parem­paankin tänä päivänä pysty­isimme. Jos koh­ta kaikille näille kaup­pakeskuk­sille ylipäätään tulee ole­maan riit­tävästi kysyn­tää — varsinkaan kun men­emme tässä vielä pari vuosikym­men­tä eteenpäin.

  Vain asumisen suh­teen olen täysin vaku­ut­tunut että kysyn­tää löy­ty­isi vaik­ka kuin­ka ja paljon. 

  En itse oikein jak­sa uskoa että Itik­sen kaup­pakeskuk­sen seu­tu saataisi­in aidosti houkut­tel­e­vak­si pelkäl­lä Turun­lin­nantien tiivistämisellä.

  Ja itseasi­as­sa pala palal­ta tiivistämi­nen voisi osoit­tau­tua hyvinkin huonok­si strate­gisek­si valin­naksi kos­ka se tek­isi entistäkin vaikeam­mak­si suun­nit­telun aloit­tamisen ns. puh­taal­ta pöydältä. 

  Kär­jistäen väit­täisin että saisimme paljon parem­paa kaupunkia aikaisek­si kun van­han kivikaupun­gin ulkop­uoliselle rak­en­tamiselle lyötäisi­in automaagis­es­ti paras­ta ennen päiväys minkä jäl­keen nurin ja ener­giate­hokkaam­paa, monikäyt­töisem­pää ja ‑muo­toisem­paa sekä viihty­isäm­pää tilalle. 

  Me hölmöläiset prefer­oimme has­sa­ta mil­jarde­ja putkiremp­poi­hin ja “perus­paran­nuk­si­in”. Ilmeis­es­tikin ad infinitum. 

  Lop­putule­m­ana talot pysyvät enem­män tai vähem­män yhtä ener­giasiep­poina ja sen sijaan että tiivistäisimme ylöspäin lohkomme mielum­min ne vähäisetkin viher­iöivät alueet yhä hienom­mak­si silpuksi.

  Logi­ik­ka toki tuokin.

  Puhos joko suo­jel­laan tai sit­ten se tuho­taan kuten vas­taa­va tääl­lä meil­lä Kulosaaressa. 🙂

  Funtsin vaan että mah­datko olla sil­loin puo­lus­ta­mas­sa Puhok­sen säi­lyt­tämistä kun sen kohtalosta on päätet­tävä? Ääneen ja voimallisesti. 

  Toiv­otaan, toivotaan. 

  Ps. En kyl­lä itse näe miten Puhok­ses­ta basaari taiot­taisi­in. Sehän ei ole katet­tu tila vaan kun­non van­hana­jan open air ostari. Kun meil­lä on se talvikin… Vaikkakin ei ehkä enää kauaa.

  Pps. Ajat­teletko ihan oikeasti niin että nyt Itäkeskuk­ses­sa kort­teer­aa­vat todel­la prefer­oisi­vat ajaa vaikka­pa Jum­boon sen sijaan että köröt­telisivät metrol­la Kalasa­ta­maan (mikäli nykyi­nen Itik­sen kaup­pakeskus siis katoaisi kokon­aan — mitä muuten en ole esit­tänyt, saati vaat­in­ut) kun Keskon oman uuden kaup­pakeskuk­sen ynnä Pris­man tar­jon­ta ei sat­tuisi tyydyttämään?

 19. Tuo­mas L.: En ole itsekään mikään kaup­pakeskus­fani, mut­ta Itis on sekä kaupunkisu­un­nit­telun että arkkite­htu­urin kannal­ta Helsin­gin parhait­en onnis­tunut kaup­pakeskus, ja se aivan selvästi nos­taa itä-Helsin­gin palve­lu­ta­soa ja sta­tus­ta, joten en ymmär­rä tätä point­tia Itik­sen purkamis­es­ta ollenkaan. 

  Tai oikeas­t­aan oli ennen uuden puolen sisätilo­jen ankeut­tamista. Nykyi­nen sisäti­la­ratkaisu on saman­lainen muo­visen oloinen him­meli kuin mis­sä tahansa maakun­nas­sa, jo uute­na vähän nuhjuinen ja epäar­vokkaasti ikääntyvä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.