Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 17.11.2015

Kokouk­sen tär­kein asia tai­taa olla Hämeen­tie pyörätiet.

Val­tuus­toa­loi­te kol­me vuot­ta tyh­jil­lään ole­vien toi­mis­to­jen muut­ta­mi­ses­ta asuintaloiksi

Viras­to puo­lus­taa totut­tua lin­jaan­sa nou­dat­taen tilo­jen pitä­mis­tä toi­mis­toi­na vaik­ka juu­ri nyt onkin pal­jon toi­mis­to­ti­laa tyh­jil­lään. Eri­tyi­ses­ti näin tulee teh­dä kes­kus­tas­sa, jos­sa vajaa­käyt­tö­as­te on vain 7,2 %. Minul­la on jon­kin ver­ran ymmär­rys­tä sil­le, että tar­jol­la on olta­va myös vähän huo­nom­paa ja ennen kaik­kea pal­jon hal­vem­paa toi­mis­to­ti­laa, mut­ta joten­kin tun­tuu, ettei suh­teel­li­sen edus käsi­te kuu­lu ark­ki­teh­tien ope­tuk­seen. Se, että kes­kus­tan toi­mis­tot mene­vät parem­min kau­pak­si kuin toi­mis­tot jos­sain Espoon peru­koil­la ei tar­koi­ta, että alue sovel­tuu parem­min toi­mis­toi­hin kuin asu­mi­seen, kos­ka ne ovat myös hyvin halut­tu­ja asumiseen.

Tois­tan aja­tuk­sen, että pitäi­si sovel­taa jotain kyn­nys­tä. Esi­mer­kik­si, että toi­mis­to on jär­ke­vää muut­taa asu­mi­seen, jos sen arvo asun­toi­na on vaik­ka­pa 1000 €/neliö kor­keam­pi kuin toi­mis­toi­na. Toi­mis­to­ja suo­sit­tai­siin suh­tees­sa asun­toi­hin, mut­ta suh­teel­li­sen edun peri­aa­te voi­si toi­mia. Pahin­ta on, jos lupa hel­ti­ää suhteilla.

Se on todel­la huo­no perus­te muu­tok­sel­le, että on pitä­nyt taloa kol­me vuot­ta tyh­jä­nä. Kan­nus­tee­na ongel­mal­li­nen, eikä joh­da oikei­den toi­mis­to­jen muuntamiseen.

Munk­ki­nie­men Rakuu­nan­tiel­le 400 uut­ta asukasta.

Huo­pa­lah­den­tien var­rel­la, pai­kas­sa jos­sa Turun­väy­lä koh­taa Huo­pa­lah­den­tien, muu­te­taan käyt­tä­mät­tö­mäk­si jää­nyt toi­mis­to­kaa­va asun­ta­kaa­vak­si. Bule­var­din äärel­lä asu­mis­ta pääs­tään kokei­le­maan käy­tän­nös­sä, kos­ka aika vil­kas­lii­ken­tei­nen paik­ka tuo on. Mut­ta asu­taan­han Huo­pa­lah­den­tien var­rel­la nyt­kin ja van­hois­sa talois­sa, jois­sa äänen eris­tys ja puh­taan ilman saa­mi­nen eivät tai­da olla ihan nykytasolla.

Myl­ly­pu­ron täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sen suunnitteluperiaatteet

(Pöy­däl­tä)

Ris­to Rau­ta­va pyy­si pöy­däl­le, mut­ta en tie­dä, mitä hänel­lä on mie­les­sä. Myl­ly­pu­roa tii­vis­tä­mäl­lä 2500 asu­kas­ta lisää. Voi­si tul­la pal­jon enem­män­kin, jos yleis­kaa­vaa ei tul­kit­tai­si sen mini­mi­ta­sol­la. Oli­si hyvä, jos asun­to-osa­keyh­tiöis­sä voi­si koh­tuul­li­sel­la mää­räe­nem­mis­töl­lä päät­tää, että perus­kor­jauk­seen menos­sa ole­va talo pure­taan ja raken­ne­taan tilal­le nel­jä uutta.

Tämä pitäi­si toteut­taa hyvin, jot­ta sii­tä tuli­si myön­tei­nen esi­merk­ki lähiöi­den tii­vis­tä­mi­ses­tä. Ollaan­han täs­sä muut­ta­mas­sa lähiön ilmet­tä sel­väs­ti kaupunkimaisemmaksi.

 Kivik­koon kaa­va ampu­maur­hei­lu­hal­lil­le ja agility-hallille

Me vain kaa­voi­tam­me, emme ota kan­taa sii­hen, onko näi­den hank­kei­den toteut­ta­mi­nen hyvä rahan­käyt­töä. Hyvää nyt aina­kin on, että pys­sy­jen pau­kut­te­lu tapah­tuu sisä­ti­lois­sa eikä siten häi­rit­se muita.

Hämeen­tien pyörätie-suunnitelma

Viras­to esit­tää, että Hämeen­tiel­lä pyö­räi­li­jöi­den ja rai­tio­vau­nu­jen käy­tös­sä ole­vaa tilaa lisä­tään lait­ta­mal­la Hämeen­tiel­le kol­mi­ta­so­rat­kai­su­na pyö­rä­tiet. Auto­lii­ken­teen kais­tat kar­si­taan 1+1:ksi. Hen­ki­lö­au­tol­la läpia­jo este­tään, mut­ta Hämeen­tien sivu­ka­duil­ta saa ajaa Hämeen­tiel­le, jot­ta ton­teil­le on mah­dol­lis­ta päästä.

Kos­ka ratik­ka saa rat­kai­se­vat sen­tit lisää tilaa, rati­koi­den nopeus para­nee aivan olen­nai­ses­ti esteet­tö­män kulun vuoksi.

Ete­lään tul­taes­sa pois­tuu Käen­ku­jan ratik­ka­py­säk­ki (ei tilaa). Muu­ta­ma lii­ken­ne­va­lo on mah­dol­lis­ta pois­taa, kos­ka Hämeen­tien lii­ken­ne vähe­nee. Tämä nopeut­taa kaik­kien osa­puol­ten liikkumista.

Auto­lii­ken­ne hidas­tuu jon­kin ver­ran, mut­ta tämän kom­pen­soi monin­ker­tai­ses­ti jouk­ko­lii­ken­teen nopeu­tu­mi­nen, onhan bus­seis­sa ja rati­kois­sa pal­jon enem­män ihmi­siä kuin henkilöautoissa.

 

 

37 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 17.11.2015”

 1. Ete­lään tul­taes­sa pois­tuu Käen­ku­jan ratik­ka­py­säk­ki (ei tilaa).”

  Näin tosi­aan näkyy teh­tä­vän, eli poh­joi­sen suun­nan pysäk­ki säi­lyi­si. Toi­vot­ta­vas­ti HSL kui­ten­kin taju­aa pois­taa sen­kin. Var­sin­kaan ratik­ka­ver­kol­la ei pidä olla vai­keas­ti hah­mo­tet­ta­via epä­sym­met­ri­siä pysäk­ke­jä. Käen­ku­jan kans­sa pysäk­ki­vä­li on todel­la lyhyt, ja ilman sitä vie­lä täy­sin halu­tun pal­ve­lu­ta­son mukai­nen. Hämeen­tien rati­kois­ta tulee kah­den bule­var­din run­ko­ra­ti­kan reit­ti, joten pysäh­dys­ten suh­teen on har­ras­tet­ta­va riit­tä­vää kriittisyyttä.

  Ei kui­ten­kaan yhtään hait­tai­si, jos lau­ta­kun­ta pois­tai­si tuon poh­joi­sen pysä­kin saman tien, niin sen tilan voi käyt­tää johon­kin hyödyllisempään.

 2. KSV:n Tuo­mas Haka­lan mukaan katu­ta­son lii­ke­ti­lat eivät kiin­nos­ta raken­ta­jia, kos­ka mm. “[ei] lii­ke­ti­loi­hin kukaan tule, kun vie­res­sä on tuol­lai­nen kes­kus” (Kala­sa­ta­man kes­kus) tai “ne eivät mah­du, kun vaa­di­taan niin pal­jon yhteis­ti­lo­ja, tai talous ei juu­ri nyt mil­lään kes­tä”. Kala­sa­ta­mas­sa tai­det­tiin ihan sopia kaup­pa­kes­kuk­sen deve­lop­pe­rin kans­sa, ettei kil­pai­le­via lii­ke­ti­lo­ja kaa­voi­te­ta, mut­ta ruo­ka­kaup­pa piti sit­ten sal­lia, kun kaup­pa­kes­kuk­sen raken­ta­mi­nen vii­väs­tyi. Ruo­ho­lah­des­sa yri­tet­tiin olla fik­su­ja ja raken­nuk­siin teh­tiin lii­kun­ta­vä­li­ne­va­ras­to­ja katu­ta­son näy­teik­ku­noi­den taak­se, mut­ta han­ka­las­ti ne muut­tu­vat jäl­ki­kä­teen lii­ke­ti­loik­si. Ylei­ses­ti ottaen ongel­ma­na on, että kaa­voi­tuk­ses­sa mää­rä­tään lii­an tiu­kas­ti, mihin mitä­kin tilaa saa käyt­tää ja mitä muu­tok­sia jul­ki­si­vuun saa teh­dä. Raken­nuk­sia ja tilo­jen käyt­tö­tar­koi­tuk­sia pitää voi­da muut­taa (hel­pom­min) tar­pei­den muuttuessa.

 3. Onko mie­tit­ty, miten ja min­ne poh­joi­ses­ta tule­vat autot siir­ty­vät pois Hämeentieltä?

  Eri­tyi­ses­ti Mäke­län­ka­dul­ta Sör­näis­ten ran­ta­tiel­le siir­ty­mi­nen on täl­lä het­kel­lä var­sin tuk­koi­nen, eikä var­mas­ti tee aamu­ruuh­kal­le hyvää, jos tämä lii­ken­ne tuk­kii Junatien?

 4. >Hämeen­tien pyörätie-suunnitelma

  Vih­doin. Suun­ni­tel­ma on katu­pui­ta vail­le erin­omai­nen (toki nämä eivät tai­da lii­ken­ne­suun­ni­tel­ma­ta­son kysy­mys ollakaan).

  Läpia­jo Ran­ta­tiel­le siir­tä­mäl­lä saa­daan raken­net­tua hyvin tär­keä pyö­räyh­teys kun­nol­la, vähen­net­tyä melua ja saas­tei­ta, paran­net­tua jalan­kul­kuo­lo­suh­tei­ta pyö­rät jal­ka­käy­tä­väl­tä pois­ta­mal­la sekä pai­koin jal­ka­käy­tä­vää leven­tä­mäl­lä, lisät­tyä las­taus­ruu­dut sekä nopeu­tet­tua huo­mat­ta­vas­ti rai­tio­vau­nu- ja bus­si­lii­ken­net­tä. Hyö­dyt ylit­tä­vät sel­väs­ti monin ver­roin haitat.

  Kun vie­lä sai­si jouk­ko­lii­ken­net­tä enem­mis­sä mää­rin bus­seis­ta rai­teil­le ja siten vähen­net­tyä enti­ses­tään pien­hiuk­ka­sia ja melua niin hyvä olisi.

 5. OS: “Auto­lii­ken­ne hidas­tuu jon­kin ver­ran, mut­ta tämän kom­pen­soi monin­ker­tai­ses­ti jouk­ko­lii­ken­teen nopeu­tu­mi­nen, onhan bus­seis­sa ja rati­kois­sa pal­jon enem­män ihmi­siä kuin henkilöautoissa.”

  Täs­sä vih­reät kai­va­vat Kal­lios­sa asu­vil­le kave­reil­leen oikein kaik­kien aiko­jen kuo­pan, kun hen­ki­lö­au­to­lii­ken­ne pako­te­taan Kal­lion ahtail­le ja mut­kai­sil­le pie­nil­le asun­to­ka­duil­le. Juu­ri näin kävi Tam­pe­reel­la, kun Hämeen­ka­tu sul­jet­tiin hen­ki­lö­au­to­lii­ken­teel­tä. Näin saa­daan aikaan kaa­os, mut­ta sehän lie­nee­kin tarkoitus.

 6. Oli­si­ko­han mah­dol­lis­ta, että Hämeen­tien jal­ka­käy­tä­vil­le tuli­si luon­non­ki­veä tai muu­ta katu­ki­veys­tä? Se nos­tai­si kadun viih­tyi­syyt­tä ja arvoa yhte­nä Hel­sin­gin pää­ka­duis­ta. No, var­maa näyt­täi­si ole­van, että katu ei näi­den suun­ni­tel­mien toteu­tues­sa enää oli­si yhtä tyl­sä ja melui­sa asfalt­ti­kui­lu kuin aikai­sem­min. Kii­tok­set siitä.

 7. Vil­le: Raken­nuk­sia ja tilo­jen käyt­tö­tar­koi­tuk­sia pitää voi­da muut­taa (hel­pom­min) tar­pei­den muuttuessa.

  Aamen.

  Lisäk­si pitäi­si sal­lia yrit­tä­jän yrit­tää tai asu­kin asua ao. tilas­sa mikä­li hän niin tah­too huo­li­mat­ta sii­tä min­kä­lai­sia fasi­li­teet­te­ja ao. tilas­sa mah­dol­li­ses­ti on tai ei ole.

 8. Hei!
  Sou­de­taan ja huovataan.…Hämeentiellä oli pyö­rä­tiet ennen. Sit­ten tuli 2+2 auto­kais­taa ja pyö­rä­tiet hävi­tet­tiin. Myös Mäke­län­ka­tu oli todel­li­nen kau­pun­ki­bu­le­var­di. Pui­den suo­jis­sa penk­ke­jä nykyi­sen ratik­ka­väy­län tilal­la ja ihmi­set käys­ken­te­li­vät ja pyö­räi­li­vät hiek­ka­väy­lil­lä. Luon­non­ki­viä oli muku­la­ki­vien muo­dos­sa, jot­ka sit­ten kär­rät­tin Kylä­saa­ren jäte­maal­le ja siel­tä pik­ku­hil­jaa löy­si­vät yksi­tyis­hen­ki­löi­den hotei­siin. Näkee­hän tämän Hel­sin­gin kehi­tyk­sen myös hie­no­jen van­ho­jen talo­jen pur­ka­mi­ses­sa ja kun uusia raken­ne­taan, ei voi ylpeil­lä suo­ma­lai­sel­la arkkitehtuurilla.
  Miten oli­si Kata­ja­no­kan tii­vis­tä­mi­nen? Oli­si upean lähel­lä kaup­pa­to­ria ja kau­pun­gin­ta­lon leh­te­reil­le lyhyt matka…

 9. Her­bert Havu:
  Onko mie­tit­ty, miten ja min­ne poh­joi­ses­ta tule­vat autot siir­ty­vät pois Hämeentieltä?

  Eri­tyi­ses­ti Mäke­län­ka­dul­ta Sör­näis­ten ran­ta­tiel­le siir­ty­mi­nen on täl­lä het­kel­lä var­sin tuk­koi­nen, eikä var­mas­ti tee aamu­ruuh­kal­le hyvää, jos tämä lii­ken­ne tuk­kii Junatien?

  Tie­ten­kin on mie­tit­ty, välis­tä tun­tuu ettei lii­ken­ne­suun­nit­te­lu muu­ta mie­ti­kään kuin mihin rat­ti mah­ta­nee kään­tyä. Viral­li­nen vas­taus on että aamun auto­lii­ken­tee­seen vai­ku­tus on koko­nai­suu­des­saan +/-0% alu­eel­la, ilta­lii­ken­tees­sä vai­ku­tus on 5% hidas­tus. Suo­mek­si puhu­taan noin 28 sekun­tis­ta kes­ki­mää­rin autoa koh­ti pahimmillaan.

  Jos tämä kuu­los­taa häm­men­tä­vän ole­mat­to­mat­to­mal­ta vai­ku­tuk­sel­ta, niin taus­tal­la lie­nee van­hen­tu­nut käsi­tys Hämeen­tien roo­lis­ta. Hämeen­tiel­lä ei nyt­kään ole niin kovin pal­joa hen­ki­lö­au­to­lii­ken­net­tä, se on jo siir­ty­nyt Ran­ta­tiel­le joka on se val­ta­väy­lä autoille.

 10. Nime­tön: Oli­si­ko­han mah­dol­lis­ta, että Hämeen­tien jal­ka­käy­tä­vil­le tuli­si luon­non­ki­veä tai muu­ta katu­ki­veys­tä? Se nos­tai­si kadun viih­tyi­syyt­tä ja arvoa yhte­nä Hel­sin­gin pääkaduista.

  Ei käyt­tis­tä. Kal­lis­ta lait­taa ja vie­lä kal­liim­pi yllä­pi­tää eikä tuo mitään lisä­ar­voa, päin vas­toin. Esim. rul­la­luis­ti­mil­la liik­ku­vil­le kai­ken­lai­set muut pääl­lys­tein­no­vaa­tiot pait­si asfalt­ti ovat hengenvaarallisia.

  Ainoa paik­ka min­ne luon­non­ki­vi­pääl­lys­teen voi­pi jät­tää on Tori­kort­te­lin ympä­ris­tö. Tosin sii­nä­kin on moni hie­no­hel­ma turis­ti­ty­pyk­kä hätää kär­si­mäs­sä, mut­ta se on lear­ning cur­ve… Itke­kööt tai oppi­koot parem­mik­si sti­le­teil­lä tanssijoiksi.

  Kyl­lä se alu­een arvo ja arvos­tus läh­tee ihan muis­ta asiois­ta liik­kel­le kuin mukulakivistä.

 11. Eikö pit­kän­sil­lan ja saman­tien myös Kai­sa­nie­men­ka­dun ja Rau­ta­tien­to­rin ympä­ris­tön voi­si rau­hoit­taa yksi­tyi­sau­toi­lul­ta? Hämeen­tien lii­ken­teen lop­pues­sa lii­ken­ne suun­tau­tu­nee ran­ta­tiel­le ja tar­ve tul­la rau­ta­tie­aa­se­mal­la poh­joi­sen suun­nas­ta loppuu.

 12. Rol­le:
  Eikö pit­kän­sil­lan ja saman­tien myös Kai­sa­nie­men­ka­dun ja Rau­ta­tien­to­rin ympä­ris­tön voi­si rau­hoit­taa yksi­tyi­sau­toi­lul­ta? Hämeen­tien lii­ken­teen lop­pues­sa lii­ken­ne suun­tau­tu­nee ran­ta­tiel­le ja tar­ve tul­la rau­ta­tie­aa­se­mal­la poh­joi­sen suun­nas­ta loppuu. 

  Jos voi vali­ta, vähen­täi­sin lii­ken­net­tä ennem­min Espal­la kuin Kai­sa­nie­men­ka­dul­la — käy­tän­nös­sä nämä ovat vaih­toeh­dot kes­kus­tan läpi mene­väl­le lii­ken­teel­le. Mie­lui­ten molem­mil­le rei­teil­le läpia­jo­kiel­to, ton­til­le ajo sallittu…

 13. Hen­ki­lö­au­tol­la läpia­jo este­tään, mut­ta Hämeen­tien sivu­ka­duil­ta saa ajaa Hämeen­tiel­le, jot­ta ton­teil­le on mah­dol­lis­ta päästä.”

  Mitä­hän läpia­jol­la täs­sä tar­koi­te­taan? Jos on tulos­sa poh­joi­sen suun­nas­ta ja menos­sa Sil­ta­saa­reen niin onko Hämeen­tien käyt­tä­mi­nen täl­löin läpiajoa?

  Itse siir­täi­sin pyö­rä­lii­ken­teen Port­ha­nin­ka­dul­le, Tork­ke­lin­ka­dul­le jne. Ja vaik­ka Fle­ma­ril­le. Hyvin mah­tui­si­vat pyö­rät jo nyt sekaan ja lisä­ti­laa pois­ta­mal­la kadun­var­ren pysä­köin­ti­pai­kat ja läpia­jo­lii­ken­teen. Aika har­va Kal­lios­ta ja Alp­pi­las­ta läh­tee Hämeen­tien kaut­ta pyö­räl­lä kier­tä­mään. Ja eipä tai­da bus­sien seas­sa pyö­räi­ly ihan herk­kua olla.

  Onko muu­ten tut­kit­tu mon­ta­ko pyö­rää per päi­vä Hämeen­tie­tä tuli­si käyttämään?

  1. Vesa.
   Ilmei­ses­ti sinus­ta pol­ku­pyö­räi­ly pitäi­si kiel­tää. Tuol­lai­nen vuo­ris­to­ra­ta, jota pyö­räi­li­jäl­le suo­si­tat, sovel­tuu vain huippu-urheilijalle.

 14. Cater­pil­lar: Pui­den suo­jis­sa penk­ke­jä nykyi­sen ratik­ka­väy­län tilal­la ja ihmi­set käys­ken­te­li­vät ja pyö­räi­li­vät hiekkaväylillä.

  Oli vis­siin sitä aikaa kun pap­pa auto­mo­bii­lin osti…?

  Auto­ja on nyt vähän eri taval­la ja vaik­ka pako­kaa­suis­ta, pääs­töis­tä ja mete­lis­tä säh­kö­au­to­jen myö­tä jos­kus pääs­täi­siin­kin koko­naan eroon, jäl­jel­le jää näis­tä­kin paran­nuk­sis­ta huo­li­mat­ta sel­lai­nen vähän vähem­män char­mant­ti ympä­ris­tö jos­sa har­vem­pi kau­pun­ki­lai­nen pre­fe­roi­si istus­kel­la vaik­ka­pa kat­kea­ma­ton­ta auto­let­kaa katsellessa.

  Nos­tal­gian isoin ongel­ma on sii­nä, että tupa­taan muis­tel­la asioi­ta parem­mak­si kuin mitä ne tosia­sias­sa olivatkaan.

  ***

  Itse en kyl­lä­kään intui­tii­vi­ses­ti ole ollen­kaan sisäis­tä­nyt vii­me­ai­kais­ta ter­veys­pa­niik­ki­hä­lyä kos­kien iso­jen väy­lien bulevardisointia.

  Eikö bule­var­di­soin­ti nime­no­maan lan­nis­tai­si useam­paa jat­kos­sa aje­le­mas­ta kes­kus­taan ja siel­tä pois mikä­li mui­ta­kin vaih­toeh­to­ja heil­le on hel­poh­kos­ti ole­mas­sa sekä vie­lä­kin parem­pia jul­ki­sia yhteyk­siä luvassa?

  Toi­sin sanoen vähem­män autoilijoita?

  Ole­tet­ta­vas­ti myös ajo­no­peu­det jon­kin ver­ran vie­lä las­ki­si­vat eli aina­kin peri­aat­tees­sa pitäi­si näkyä pääs­tö­jen vähe­ne­mi­se­nä sekä ajo­me­te­lin las­ku­na, oder?

  Yhä useam­man uuden auton­han ei edes pitäi­si tuprut­taa ulos mitään sen ajan mitä jou­tu­vat valois­sa sei­so­maan. Tek­niik­ka ei tie­ten­kään ole vie­lä idioot­ti­var­mal­la tasol­la, mut­ta riit­tä­vän lähel­le sitä tul­lee kyl­lä yltä­mään aikanaan.

  Ja säh­kö­au­toi­hin siir­ryt­täes­sä­hän kiti­nän pääs­töis­tä pitäi­si lop­pua kuin sei­nään ja mar­ma­tuk­sen ajo­me­te­lis­tä­kin aika­lail­la mini­miin, no?

  Säh­köi­lyyn siir­ty­mis­tä voi­tai­siin toki halu­tes­sa jou­dut­taa kiel­tä­mäl­lä ben­sa- ja die­sel­ko­neil­la tulo kes­kus­taan koko­naan (yksi­tyi­sau­toi­li­joil­ta) niin ei olis pak­ko venaa vuo­si­kym­me­niä ennen kuin PK-seu­tu­lais­ten­kaan auto­kan­ta oli­si riit­tä­väs­sä mää­rin luo­nut nahkansa.

  Ei köy­häl­lä — ja ala­ti köyh­ty­väm­mäl­lä — kan­sal­la voi olla varaa säh­kö­au­toi­hin. Niil­le joil­le työn­te­ko ilman autoi­lua ei miten­kään onnis­tu pitäi­si luo­da vero­kar­hun kans­sa sel­lai­nen sys­tee­mi, että säh­kö­au­ton hank­ki­mi­nen on tosia­sial­li­ses­ti mah­dol­lis­ta (vaik­ka las­kun kuit­tai­si­kin hra/rva Yrit­tä­jä itse — in the long run).

  Me köy­hät ja autoa tar­vit­set­to­mat men­nään jul­ki­sil­la, kävel­len tai fil­la­ril­le kuten tähän­kin asti. Tau­ti ei ole tap­pa­va, ainoas­taan epä­mu­ka­va (jos on tot­tu­nut autol­la joka paik­kaan liikkumaan).

  Myön­nän heti etten ole ollen­kaan jak­sa­nut tutus­tua ter­veys­vi­ran­omais­ten saa­ti alar­mis­tien pää­ar­gu­ment­tei­hin joil­la bule­var­dit on tuo­mit­tu nos­ta­van ter­veys­ris­kiä, saa­ti lisää­vän kuolleisuutta.

  Eli mil­lä perus­teel­la pääs­töt lisääntyisivät?

  Entä kos­ka vii­mek­si on (vai onko kos­kaan?) todel­la juur­ta jak­sain tut­kit­tu väit­teet, että ajo­tien vie­res­sä täl­lä­kin het­kel­lä asu­va kes­ki­ver­to hel­sin­ki­läi­nen kan­ta­kau­pun­ki­lai­nen todel­la jou­tuu altis­tu­maan lii­ken­ne­pääs­töil­le sii­nä mää­rin, että ne todel­la kyke­ni­si­vät lyhyn­tä­mään elinajanodotetta?

  Me ollaan ran­ni­kol­la joka tuu­let­taa tehok­kaas­ti koko kau­pun­kia usei­ta ker­to­ja päi­väs­sä 365 ker­taa vuodessa.

  Onko edes teo­rias­sa mah­dol­lis­ta havai­ta vie­lä­pä koko ajan vähe­ne­vis­tä lii­ken­ne­pääs­töis­tä aiheu­tu­vaa lisä­kuor­mi­tus­ta ihmi­sen ter­vey­teen kun yhtä­löön fak­to­roi­daan suo­ma­lais­ten har­ras­ta­ma yli 5 mil­jar­din vuo­sit­tai­sen tupa­kan ja sika­rin röy­hyt­te­ly sekä kaik­kia kan­sao­sia kos­ke­va arki­päi­väis­ty­nyt tol­ku­ton huma­la­ha­kui­nen juo­mi­nen? Liik­ku­mat­to­muu­des­ta puhu­mat­ta­kaan (ellei autoi­lua las­ke­ta liikkumiseksi).

  En ollen­kaan sano sitä, että autoi­lua pitäi­si lisä­tä tai että puh­taam­pia moot­to­rei­ta ei kan­nat­tai­si kehit­tää. Perään­kuu­lu­tan ainoas­taan pien­tä suh­teel­li­suu­den tajua tähän usein niin kovin epä-älyl­li­seen keskusteluun.

  Eli sil­tä varal­ta jos joku osaa heti suo­ral­ta kädel­tä sanoa mik­si bule­var­di­soin­ti oli­si pahen­nus nyky­ti­laan ver­rat­tu­na kun käy­te­tään esi­merk­ki­nä vaik­ka­pa Mans­kua, niin oli­sin tie­dos­ta kovin kiitollinen.

  Ter­veel­lis­tä maa­nan­tain jat­koa vaan kai­kil­le ikään, suku­puo­leen ja poliit­ti­seen orien­toi­tu­mi­seen katsomatta.

  Cater­pil­lar: Näkee­hän tämän Hel­sin­gin kehi­tyk­sen myös hie­no­jen van­ho­jen talo­jen pur­ka­mi­ses­sa ja kun uusia raken­ne­taan, ei voi ylpeil­lä suo­ma­lai­sel­la arkkitehtuurilla.

  Ja ker­rot­ko vie­lä mitä on suo­ma­lai­nen ark­ki­teh­tuu­ri ja mis­tä sen voi tyh­mem­pi­kin tun­nis­taa. Joten­kin itse muis­te­li­sin, että esim. jugend/art nou­veau ‑suun­taus oli muu­al­ta kuin Suo­mes­ta läh­töi­sin, mut­ta voin toki olla väärässä.

  Ker­to­net myös muu­ta­man esi­mer­kin kau­niis­ta raken­nuk­sis­ta jot­ka Hel­sin­ki on purat­ta­nut vii­me vuo­si­na. Kii­tos jo etukäteen.

 15. tpyy­luo­maHämeen­tiel­lä ei nyt­kään ole niin kovin pal­joa hen­ki­lö­au­to­lii­ken­net­tä, se on jo siir­ty­nyt Ran­ta­tiel­le joka on se val­ta­väy­lä autoille. 

  Hämeen­tiel­lä ei ole pal­joa hen­ki­lö­au­to­ja, se on tot­ta. Mut­ta kun kat­soo yhteyt­tä Mäke­län­tiel­tä Sör­näis­ten ran­ta­tiel­le, niin minus­ta ei ole sel­vää että Vääk­syn­tie-Teol­li­suus­ka­tu-Juna­tie-Pääs­ky­län­ka­tu ‑yhteys sie­tää sitä­kään lii­ken­teen lisäystä.

  Hie­man ihmet­te­len, että vai­ku­tus on ilta­lii­ken­tees­sä arvioi­tu suu­rem­mak­si, kun tun­tui­si että tuo Lau­ta­tar­han­ka­tu oli­si pie­nem­pi haas­te liikenteelle.

 16. Hämeen­tien pyörätie-suunnitelma

  Juu­ri näin esi­mer­kik­si pyö­räi­lyn mal­li­maas­sa Hol­lan­nis­sa toi­mi­taan: kevyt lii­ken­ne ja jouk­ko­lii­ken­ne kul­ke­vat läpi alu­een yti­men, eikä esi­mer­kik­si lii­ken­ne­va­lo­ja tar­vi­ta ollen­kaan. Autot melua­vat, kii­lai­le­vat ja jonot­ta­vat kes­ke­nään n‑kaistaisilla moot­to­ri­teil­lään taka­pi­han puo­lel­la. Aivan vas­taa­val­la taval­la kuin nyt ollaan siir­tä­mäs­sä omien pel­ti­laa­tik­ko­jen­sa kans­sa kul­ke­vat Sör­näis­ten ran­ta­moot­to­ri­tiel­le ja tii­viis­ti asut­tu alue rau­hoi­te­taan kevyel­le lii­ken­teel­le sekä tehok­kaal­le ihmis­ten liikuttamiselle.

  Toi­vo­taan, että esi­tys siir­tyy pikai­ses­ti toteu­tet­ta­vak­si ja monis­te­taan nopeas­ti muu­al­le­kin kan­ta­kau­pun­gin alueelle.

  Seu­raa­vak­si voi­tai­siin jär­keis­tää esi­mer­kik­si Espla­na­dien, Kai­vo­ka­dun ja Man­ner­hei­min­tien ete­lä­pään moot­to­ri­tie­mäi­set auto­kais­tat. Kapea kais­ta suun­taan­sa riit­tää, kun lii­ken­ne sei­soo joka tapauk­ses­sa valo-ohja­tuis­sa ris­teyk­sis­sä. Kau­pun­kien kes­kus­tat eivät ole tar­koi­tet­tu auto­jen kiih­dy­tys­ajo­ja var­ten, kuten nyky­ään on asiantila.

 17. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Yleis­kaa­va tuo Kata­ja­no­kal­le 2 000 asu­kas­ta lisää.

  Ja mil­loin alkaa vih­reän Käpy­lä-reser­vaa­tin täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­nen beto­noi­mal­la? Ja sit­ten on edel­leen raken­ta­mat­ta tämä Alp­pi­har­jun ainoa tyh­jä kort­te­li eli Josa­fa­tin kal­lioi­den pik­nik­py­hät­tö, joka ei ole edes puis­to vaan vaa­ral­li­nen kalliojyrkänne.

  1. Kal­lio­ta ruve­taan täy­den­nys­ra­ken­ta­maan heti, kun muu Hel­sin­ki on saa­vut­ta­nut Kal­lion asu­kas­ti­hey­den. Sil­loin Hel­sin­gis­sä onkin jo noin 3 mil­joo­naa asukasta.

 18. Cap­tain Awe­so­me:Kyl­lä se alu­een arvo ja arvos­tus läh­tee ihan muis­ta asiois­ta liik­kel­le kuin mukulakivistä

  En hae takaa muku­la­ki­viä, vaan jotain sel­lais­ta mitä Alek­san­te­rin­ka­dul­la tai Kam­pin kes­kuk­sen ympä­ris­tös­sä on, eikä vält­tä­mät­tä edes niin hie­noa. Kyl­lä siel­lä siis kor­ko­ken­gil­lä­kin pysyi­si pystyssä.

  Ja nämä­hän ovat toki sel­lai­sia kau­pun­kiym­pä­ris­tön pie­niä esteet­ti­siä yksi­tyis­koh­tia, joi­ta ilman­kin pär­jä­tään, mut­ta jot­ka yhdes­sä teke­vät ympä­ris­tös­tä laa­duk­kaan. Yhdes­sä siis esim. istu­tus­ten ja pui­den sekä valai­si­mien, tolp­pien ja penk­kien desig­nin kans­sa. Voi toki olla tois­ta­kin miel­tä sii­tä, mikä tekee jos­tain kadus­ta erin­omais­ta käve­ly-ympä­ris­töä, ja onko sel­lai­sen edis­tä­mi­seen rahaa. Sel­vää kui­ten­kin on, että nykyi­sel­lään Hämeen­tie ei ole hyvää tai edes kel­vol­lis­ta kävely-ympäristöä.

 19. Vil­le: Jos voi vali­ta, vähen­täi­sin lii­ken­net­tä ennem­min Espal­la kuin Kai­sa­nie­men­ka­dul­la – käy­tän­nös­sä nämä ovat vaih­toeh­dot kes­kus­tan läpi mene­väl­le lii­ken­teel­le. Mie­lui­ten molem­mil­le rei­teil­le läpia­jo­kiel­to, ton­til­le ajo sallittu…

  Oma ehdo­tuk­se­ni oli­si seuraava:
  — Kaisaniemenkatu/Kaivokatu yksi­suun­tai­sik­si idäs­tä länteen
  — Poh­joi­ses­pas­ta kävelykatu
  — Ete­läes­pa säi­lyi­si yksi­suun­tai­se­na län­nes­tä itään
  — Poh­jois­ran­ta yksi­suun­tai­sek­si ete­läs­tä pohjoiseen
  — Unio­nin­ka­tu säi­lyi­si yksi­suun­tai­se­na poh­joi­ses­ta etelään
  — Rau­ta­tie­a­se­mal­le/-lta säi­lyi­si yhteys Kai­sa­nie­men puis­ton kaut­ta (saat­to­lii­ken­ne)

  Plus­sat:
  — käve­ly­ka­tu P‑Espalle
  — jalan­kul­ki­joil­le ja rati­koil­le enem­män tilaa Kaivokadulle
  — Poh­jois­ran­taan tilaa Laa­ja­sa­lon ratikoille
  — kes­kus­tan saa­vu­tet­ta­vuus säi­lyy aika hyvä­nä (lii­ken­ne voi jopa suju­voi­tua yksi­suun­tais­ten katu­jen ansiosta)

  Mii­nuk­set
  ‑rek­ko­jen reit­te­jä Ete­lä­sa­ta­maan ja Kata­ja­no­kal­le pitää vähän miettiä

 20. EKK: Oma ehdo­tuk­se­ni oli­si seuraava:
  – Kaisaniemenkatu/Kaivokatu yksi­suun­tai­sik­si idäs­tä länteen
  – Poh­joi­ses­pas­ta kävelykatu
  – Ete­läes­pa säi­lyi­si yksi­suun­tai­se­na län­nes­tä itään
  – Poh­jois­ran­ta yksi­suun­tai­sek­si ete­läs­tä pohjoiseen
  – Unio­nin­ka­tu säi­lyi­si yksi­suun­tai­se­na poh­joi­ses­ta etelään
  – Rau­ta­tie­a­se­mal­le/-lta­säi­lyi­si yhteys Kai­sa­nie­men puis­ton kaut­ta (saat­to­lii­ken­ne)

  Plus­sat:
  – käve­ly­ka­tu P‑Espalle
  – jalan­kul­ki­joil­le ja rati­koil­le enem­män tilaa Kaivokadulle
  – Poh­jois­ran­taan tilaa Laa­ja­sa­lon ratikoille
  – kes­kus­tan saa­vu­tet­ta­vuus säi­lyy aika hyvä­nä (lii­ken­ne voi jopa suju­voi­tua yksi­suun­tais­ten katu­jen ansiosta)

  Mii­nuk­set
  ‑rek­ko­jen reit­te­jä Ete­lä­sa­ta­maan ja Kata­ja­no­kal­le pitää vähän miettiä

  Auto­laut­ta­sa­ta­mat nyt eivät oikein muu­ten­kaan sovi Hel­sin­gin niemelle…

 21. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Vesa.
  Ilmei­ses­ti sinus­ta pol­ku­pyö­räi­ly pitäi­si kiel­tää. Tuol­lai­nen vuo­ris­to­ra­ta, jota pyö­räi­li­jäl­le suo­si­tat, sovel­tuu vain huippu-urheilijalle.

  Heh, ja ei, pol­ku­pyö­rä on fik­suin lii­ken­ne­vä­li­ne ja pyö­räi­len päi­vit­täin. Joten päin­vas­toin teki­sin pyö­räi­lys­tä kai­kil­le pakol­lis­ta! Kal­lion nur­kil­la pyö­räi­lin jo 30 vuot­ta sitten. 

  Kyl­lä huo­no­kun­toi­sem­pi­kin pär­jää kun mat­kal­la Kal­lios­sa on nääs mon­ta tank­kaus­pis­tet­tä. Kiel­tä­mät­tä paluu töis­tä takai­sin Sta­din hui­pul­le voi olla ras­kas, mut­ta sama nousu tulee Hämeen­tiel­lä­kin vaik­ka se onkin vähän loi­vem­pi ja monel­le pitem­pi kiertotie.

  Muu­ten Hämeen­tie­tä­kin kes­kus­taan las­ke­tel­les­sa saa fil­la­ril­la hel­pos­ti nel­jän­kym­pin vauh­din. Onnet­to­muu­det jalan­kul­ki­joi­den kans­sa mm. ris­teyk­sis­sä päi­vit­täi­siä jos nopeuk­sia ei joten­kin saa­da hallintaan.

 22. Nyky­ään tuo Haka­nie­men torin seu­tu on jon­kin­lai­nen tulp­pa pyö­rä­lii­ken­teel­le. Jos Hämeen­tiel­le on nyt tulos­sa pyö­rä­tiet, oli­si pyö­rä­tie­yh­teys saa­ta­va jat­ku­maan myös kes­kus­tan suun­taan. Jos pyö­rä­tie­tä ei voi raken­taa Sil­ta­saa­ren­ka­tua Pit­kä­sil­lal­le, niin aina­kin Haka­nie­men torin lai­taa John Sten­ber­gin­ran­taan, mis­tä nykyi­nen pyö­rä­tie jat­kuu Pitkäsillalle.

  Juu­ri esil­lä ollees­ta mai­nos­toi­mis­ton Töö­lön­lah­den suun­ni­tel­mas­ta voi toki olla mon­taa miel­tä, mut­ta sii­nä tai­si olla ehdo­tus Baa­nan jat­kees­ta Töö­lön­lah­den kupees­ta rau­ta­tien ali Eläin­tar­han­lah­den­ran­taan. Täs­tä tuli­si hyvä yhteys Hämeen­tien pyörätielle.

  1. Jos todel­la ei uskal­la ajaa lail­li­ses­ti Sil­ta­saa­ren katua, voi kou­ka­ta siel­tä työ­väen­ta­lon kaut­ta Pit­käl­le sillalle.

 23. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jos todel­la ei uskal­la ajaa lail­li­ses­ti Sil­ta­saa­ren katua, voi kou­ka­ta siel­tä työ­väen­ta­lon kaut­ta Pit­käl­le sillalle.

  Sil­ta­saa­ren­ka­dul­la tai­taa olla hel­pom­pi bon­ga­ta pyö­räi­li­jä jal­ka­käy­tä­väl­tä kuin ajo­ra­dal­ta — niin vilk­kaan lii­ken­teen jou­kos­sa har­va mie­lel­lään pyö­räi­lee. Työ­väen­ta­lon kaut­ta men­nes­sä reit­ti kier­tää ja siel­lä on ikä­vä mukulakivipätkä.

 24. Nime­tön: Sel­vää kui­ten­kin on, että nykyi­sel­lään Hämeen­tie ei ole hyvää tai edes kel­vol­lis­ta kävely-ympäristöä.

  Täs­tä luul­ta­vas­ti kaik­ki samaa mieltä.

  Itse kyl­lä­kin myös sitä miel­tä, että Häm­mä­ri ei ole hyvää fil­la­roin­tiym­pä­ris­töä­kään (pait­si ala­mä­keen ellei oli­si nyky­muo­dos­saan var­sin hen­gen­vaa­ral­lis­ta tou­hua) kos­ka 1,3 km:n tauo­ton nousu yhtä not­kah­dus­ta lukuunottamatta…

  Span­dex­san­ka­rit toki hand­laa­vat mitä vain kos­ka vain kos­ka hei­dän mie­les­tä pyö­räi­li­jäl­lä jol­la ei ole Arm­stron­gin poh­kei­ta ei ole yli­pää­tään oikeut­ta fil­la­roi­da mis­sään — ovat vain nopeam­pien tiel­lä ja muu­ten­kin ihmi­si­nä ver­rat­tain huonoja.

  Hyvä kom­pro­mis­si oli­si teh­dä ala­mä­keen fil­la­ri­kais­ta ja kiel­tää ylä­mä­keen sot­ke­mi­nen koko­naan ja ohjeis­taa muna­man­ke­lit kul­ke­maan Sör­näis­ten ran­ta­tien kaut­ta (Vil­ho­vuo­ren­ka­tu-Pääs­ky­län­rin­ne-Pääs­ky­län­tie-Häm­mä­ri).

  Flä­tis­tä Sör­näis­ten ran­ta­ties­tä pitäi­si muo­ka­ta fil­la­roin­nin super­baa­na jon­ne ajo aamul­la sivu­ka­duil­ta ja jol­ta illal­la pää­sy sivu­ka­duil­le ruuh­ka-aikaan pitäi­si kiel­tää kokonaan.

  Autol­la liik­ku­vat opet­te­li­si­vat aika­tau­lut­ta­maan ajon­sa joko näi­den rajoit­tei­den mukai­sik­si tai alkai­si­vat käyt­tää vaih­toeh­toi­sia reittejä.

  Luul­ta­vaa onkin, että yllät­tä­vän moni “löy­täi­si­kin” kotoa työ­pai­kal­le sel­lai­sen ajo­rei­tin jota tie­lii­ken­ne­suun­nit­te­li­ja on alun­pe­rin­kin varo­vai­sen opti­mis­ti­ses­ti toi­vo­nut­kin jen­gin käyttävän.

  Jos todel­la halut­tai­siin edis­tää fil­la­roin­tia Pääs­ky­län­tiel­tä vedet­täi­siin kapea kevyen­lii­ken­teen sil­tayh­teys Juna­tien yli dia­go­naa­lis­ti Hämeenkadulle.

  Vil­ho­vuo­ren­ka­tuo­suus tar­joai­si lyhyen pät­kän poh­keen­kas­va­tus­har­joit­te­lua niil­le jot­ka hala­ja­vat syket­tä ilta­päi­vän kun­niak­si, muut ehkä pre­fe­roi­si­vat pie­nen alkus­pur­tin päät­teek­si (sil­lä mik­si haas­ka­ta momen­tu­mia koko­naan?) nous­ta satu­lan seläs­tä ja samal­la vet­reyt­tää jal­ko­jaan nii­den muu­ta­mien sekun­tien ajak­si jon­ka jou­tui­si tait­ta­maan jal­kai­sin Pääs­ky­län­rin­teen alkuun päästäkseen.

  Fafa’s Cafe­kin luul­ta­vas­ti kyke­ni­si jokusen ohi­kul­ki­jan hou­kut­te­le­maan kevääs­tä syk­syyn ter­del­le lat­tea litkimään.

  Ilta­päi­väl­lä, koti­mat­kal­la, eikä myö­hem­min­kään har­ras­teis­ta palat­taes­sa pitäi­si kenel­lä­kään olla enää niin kii­re mihin­kään ettei­kö malt­tai­si het­kek­si nous­ta satulasta.

  Vaih­toeh­toi­ses­ti ei myös­kään oli­si enää mis­sään muo­toa vaa­ral­lis­ta vaik­ka kai­na­lo het­kek­si vähän kas­tui­si­kin. Poh­keen­kas­vat­ta­jil­la säi­lyi­si siis aina mah­dol­li­suus nos­taa syket­tä het­kel­li­ses­ti mikä­li halua sii­hen on.

  Ter­vey­den­kin kan­nal­ta lyhyt­kes­toi­nen mut­ta high inten­si­ty har­joit­te­lu on todet­tu tasais­ta mata­la­syk­keis­tä puur­ta­mis­ta parem­mak­si vaihtoehdoksi.

  Henk.koht. en jak­sa uskoa sii­hen, että Häm­mä­ris­tä tuli­si kos­kaan koko mat­kal­taan ihmi­siä vil­lit­se­vä ja ennen kaik­kea vili­se­vä ajan­viet­to­paik­ka. Ei sii­nä­kään tapauk­ses­sa että bus­sit­kin kiellettäisiin.

  Per­sau­ki­set lihaa­kaih­ta­vat opis­ke­li­jat ja sos­sun työl­lis­tä­mät veli­kul­lat eivät­kä kou­ral­li­set turis­tit Haka­nie­men hal­lia pidä yksin pystyssä.

  Tie­dän omas­ta­kin tut­ta­va­pii­ris­tä jen­giä joka ajaa Van­taal­ta asti hake­maan lihan­sa Haka­nie­men hallista.

  En usko, että kukaan halu­aa Haka­nie­men hal­lin tai laa­jem­min­kaan torin seu­dun näi­vet­ty­vän, mut­ta sen me voim­me hyvin­kin saa­da mikä­li autoi­lu Häm­mä­ril­lä eksklusii­vi­ses­ti kielletään.

  En sano, että näin käy, totean ainoas­taan, että näin voi käy­dä. Itse lii­kun fil­la­ril­la ja julk­sil­la, autoa en omis­ta enkä myös­kään aja ellei ole muu­ta vaihtoehtoa.

  Hyvää tiis­tain jatkoa.

 25. ML: Juu­ri esil­lä ollees­ta mai­nos­toi­mis­ton Töö­lön­lah­den suun­ni­tel­mas­ta voi toki olla mon­taa miel­tä, mut­ta sii­nä tai­si olla ehdo­tus Baa­nan jat­kees­ta Töö­lön­lah­den kupees­ta rau­ta­tien ali Eläin­tar­han­lah­den­ran­taan. Täs­tä tuli­si hyvä yhteys Hämeen­tien pyörätielle.

  N2:n Töö­lön­lah­den suun­ni­tel­ma on hyvä ja itsea­sias­sa hel­sin­ki­läi­sil­le veron­mak­sa­jil­le­kin vie­lä hei­dän edel­lis­tä­kin suun­ni­tel­maa parem­pi kos­ka nyt samal­la dii­lil­lä hoi­tai­si­vat myös tuon radan ali­tuk­sen (joka 1.0 suun­ni­tel­mas­sa oli­si siis jää­nyt kau­pun­gin maksettavaksi).

  Töö­lön­lah­ti on paraa­ti­pai­kal­la. Nyky­ti­lan­teen ei pitäi­si mis­sään tapauk­ses­sa antaa jat­kua pit­kään — saa­ti loput­to­miin! — ja kui­ten­kin samaan aikaan tie­däm­me ettei kau­pun­gil­la ole rahaa Töö­lön­lah­den kas­vo­jen kohot­ta­mi­seen. Ei nyt eikä tulevaisuudessakaan.

  Hen­ki­lö­koh­tai­nen mie­li­pi­tee­ni on, että kan­nat­tai­si kiris­tää vie­lä­kin vähän lisää gutaa N2:n poij­jiil­ta: vih­re­ää valoa kun vaih­dat­ta­vat vie­lä veden­kin samal­la vai­val­la Päi­jän­teen suloi­sen puh­taa­seen veteen. Lisäk­si läjit­tä­mi­nen ja uima­ran­nan raken­ta­mi­nen pitäi­si luon­nol­li­ses­ti teh­dä ete­lä­ran­taan mis­sä on jo val­miik­si ihmi­siä, pal­ve­lui­ta ja pöri­nää sen sijaan, että ran­ta sijait­si­si auto­tien varrella.

  Kelat­kaan: sai­sim­me taas jär­ven Hel­sin­kiin! Se onkin ainoa asia joka Hel­sin­gis­sä asu­vaa on **tut­ta­nut oikein kunnolla.

  Ja min­kä­lai­sen, voi pojat! Kir­kas vesi tar­joai­si par­haim­mil­laan sukel­ta­mi­sen 30 met­rin asti (or thereabouts).

  Sukel­lus­kel­poi­nen tuu­lil­ta suo­jas­sa ole­va jär­vi ja uima­ran­ta aivan ydinkeskustassa.

  Miet­ti­kää het­ki mitä kaik­kea sel­lai­nen ympä­ris­tö voi­si mah­dol­lis­taa. Tur­val­li­nen paik­ka ope­tel­la meri­me­lon­nan alkeet. Kan­sain­vä­li­siä uin­ti- ja sukel­lus­ki­so­ja. Mie­le­tön venue kesän kaupunkifestareille.

  Miten magee­ta olis käy­dä lai­naa­mas­sa ran­nal­le hyvää luet­ta­vaa vie­rei­ses­tä Kes­kus­ta­kir­jas­tos­ta kesäi­sin ja tal­vel­la puo­les­taan pää­si­si avan­toon kes­kel­lä Hel­sin­kiä! Tar­vit­taes­sa vaik­ka savusau­nan kautta.

  Ainoa hait­ta joka Töö­lön­lah­den sul­ke­mi­ses­ta seu­rai­si oli­si melon­tayh­tey­den kat­kea­mi­nen, mut­ta se on aika pie­nen mit­ta­kaa­van ongel­ma ja kos­ket­taa hyvin mar­gi­naa­lis­ta poruk­kaa. Ja kun ali­kul­ku suun­ni­tel­laan huo­lel­la, kyl­lä siel­lä mah­tuu kajak­ki­kin ohittamaan.

  Oikeas­ti, en ymmär­rä mik­si per­sau­ki­nen kau­pun­ki han­naa vastaan.

  Tai ymmär­rän tie­tys­ti: yksi­tyi­nen yri­tys ulko­puo­li­sel­la rahoi­tuk­sel­la hyväl­lä val­miil­la ja toteut­ta­mis­kel­poi­sel­la suun­ni­tel­mal­la. Eihän sel­lai­nen käy. Suo­mes­sa kuu­luu haas­ka­ta veron­mak­sa­jien raho­ja huo­nos­ti suun­ni­tel­tui­hin ja tor­sos­ti toteu­tet­tui­hin hank­kei­siin jot­ka eivät val­mis­tut­tu­aan tyy­dy­tä ketään. Mut­ta saa­tiin­pa­han rahaa pala­maan ja muis­tioi­ta vään­ne­tyk­si. Eikä pääs­syt paha kapi­ta­lis­ti hyp­pi­mään silmille.

  Tämä pro­jek­ti nos­tai­si Hel­sin­gin ja koko Suo­men pro­fii­lia noin mil­joo­na ker­taa enem­män kuin tuhat­kaan Gug­gen­hei­mia ja toi­si ilmais­ta iloa niin kau­pun­ki­lai­sil­le kuin turis­teil­le­kin 365 päi­vää vuo­des­sa. Forever.

 26. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Vesa.
  Ilmei­ses­ti sinus­ta pol­ku­pyö­räi­ly pitäi­si kiel­tää. Tuol­lai­nen vuo­ris­to­ra­ta, jota pyö­räi­li­jäl­le suo­si­tat, sovel­tuu vain huippu-urheilijalle.

  No onpas eri­koi­nen lausun­to Hel­sin­gin fil­la­ris­tien ykkös­man­ne­kii­nil­ta. Jos Kal­lion kadut eivät sovel­lu pyö­räi­lyyn, niin mis­tä ovat tipah­ta­neet Kal­lion kaduil­la ja pihoil­la sei­so­vat ja loju­vat sadat pol­ku­pyö­rät? Len­to­ko­nees­ta vai?

 27. ML:
  Nyky­ään tuo Haka­nie­men torin seu­tu on jon­kin­lai­nen tulp­pa pyö­rä­lii­ken­teel­le. Jos Hämeen­tiel­le on nyt tulos­sa pyö­rä­tiet, oli­si pyö­rä­tie­yh­teys saa­ta­va jat­ku­maan myös kes­kus­tan suun­taan. Jos pyö­rä­tie­tä ei voi raken­taa Sil­ta­saa­ren­ka­tua Pit­kä­sil­lal­le, niin aina­kin Haka­nie­men torin lai­taa John Sten­ber­gin­ran­taan, mis­tä nykyi­nen pyö­rä­tie jat­kuu Pitkäsillalle.

  Juu­ri esil­lä ollees­ta mai­nos­toi­mis­ton Töö­lön­lah­den suun­ni­tel­mas­ta voi toki olla mon­taa miel­tä, mut­ta sii­nä tai­si olla ehdo­tus Baa­nan jat­kees­ta Töö­lön­lah­den kupees­ta rau­ta­tien ali Eläin­tar­han­lah­den­ran­taan. Täs­tä tuli­si hyvä yhteys Hämeen­tien pyörätielle. 

  Oli­si­ko­han Pit­kä­sil­ta mah­dol­lis­ta rau­hoit­taa yksi­tyi­sau­toil­ta ja joh­taa Kal­lios­ta Kai­sa­nie­men­ka­dul­le suun­tau­tu­va hen­ki­lö­au­to­lii­ken­ne uut­ta leveäm­pää Haka­nie­men sil­taa ja Sil­ta­vuo­ren­ran­taa pit­kin? Uusi Haka­nie­men sil­ta oli­si täs­sä tapauk­ses­sa siis 3+3‑kaistainen ja sal­li­si kään­ty­mi­sen län­teen päin Sil­ta­vuo­ren­ran­taan Kruu­nun­haan pääs­sä. Pit­käl­le sil­lal­le jäi­si 1+1 kais­taa bus­seil­le ja tak­seil­le sekä kais­tat rai­tio­vau­nuil­le, pyö­ril­le ja käve­li­jöil­le. Ankea Haka­nie­men torin seu­tu ja Sil­ta­saa­ren­ka­tu muut­tui­si­vat huo­mat­ta­vas­ti viih­tyi­säm­mik­si, kun läpi­kul­ku­lii­ken­ne ohja­taan alu­een ohi. Autoil­ta vapau­tu­va Haka­nie­men­ran­ta oli­si mah­dol­lis­ta raken­taa viih­tyi­säk­si urbaa­nik­si ranta-alueeksi.

  Pit­kä­sil­ta ja Sil­ta­saa­ren­ka­tu ovat var­sin­kin rai­tio­vau­nuil­le ja pyö­ril­le todel­li­set pul­lon­kau­lat ja jos rai­tio­vau­nut Laa­ja­sa­los­ta ja muis­ta lähiöis­tä tule­vai­suu­des­sa kul­ke­vat tuol­ta kaut­ta, niin mel­koi­sia tukok­sia on luvas­sa, jos asial­le ei teh­dä mitään.

 28. Jalan­kul­ki­ja: No onpas eri­koi­nen lausun­to Hel­sin­gin fil­la­ris­tien ykkös­man­ne­kii­nil­ta. Jos Kal­lion kadut eivät sovel­lu pyö­räi­lyyn, niin mis­tä ovat tipah­ta­neet Kal­lion kaduil­la ja pihoil­la sei­so­vat ja loju­vat sadat pol­ku­pyö­rät? Len­to­ko­nees­ta vai?

  Jep, ja autoi­luun sopii oikein mai­nios­ti sel­lai­nen katu, joka on yksi­suun­tai­nen, ja jon­ka molem­mat puo­let park­kee­rat­tu auto­ja niin täy­teen, että saa koko ajan varoa pei­le­jä. Myös park­ki­hal­li on oikein mai­nio autoiluun.

  Mis­tä ne autot kadun­var­teen tai pysä­köin­ti­hal­liin ovat tip­pu­neet, vai miten se meni…

 29. Jalan­kul­ki­ja: No onpas eri­koi­nen lausun­to Hel­sin­gin fil­la­ris­tien ykkös­man­ne­kii­nil­ta. Jos Kal­lion kadut eivät sovel­lu pyö­räi­lyyn, niin mis­tä ovat tipah­ta­neet Kal­lion kaduil­la ja pihoil­la sei­so­vat ja loju­vat sadat pol­ku­pyö­rät? Len­to­ko­nees­ta vai? 

  Kal­lion läpi pyö­räi­ly Hämeen­tie­tä on hitusen eri asia kuin kal­lio­lai­sil­le ton­teil­le pyö­räi­ly. Jäl­kim­mäi­ses­sä on ensin­nä­kin pak­ko käyt­tää nii­tä katu­ja, joi­ta on tar­jol­la, ja lisäk­si laa­tu­ta­so ei ole niin olen­nai­nen vii­mei­sil­lä met­reil­lä. Ton­til­le ajo autol­la­kin tar­koit­taa hitai­den ja kapei­den katu­jen käyt­töä, mut­ta sil­ti autoi­lul­le on kat­sot­tu tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti raken­taa levei­tä katu­ja ja jopa mota­rei­ta siir­ty­mä­tai­pa­lei­siin. Täs­sä on kyse ihan samas­ta, pait­si että pol­ku­pyö­rän mit­ta­kaa­va ajo­neu­vo­na sovel­tuu pal­jon parem­min kaupunkiin.

  Hämeen­tien pyö­rä­kais­to­jen idea on siis tar­jo­ta laa­du­kas väy­lä siir­ty­mi­seen sit­ten, kun siel­tä asun­to­ka­duil­ta pääs­tään pois. Toki niis­tä hyö­ty­vät myös kal­lio­lai­set, mut­ta ennen kaik­kea kau­em­paa kes­kus­taan tule­vat. Kal­lios­sa pyö­rien mää­rää lisää ennen kaik­kea kes­kus­tan lähei­syys. Pyö­räi­lyn hou­kut­te­le­vuu­den lisää­mi­seen myös pidem­mil­lä mat­koil­la tar­vi­taan laa­duk­kai­ta väyliä.

 30. ML:
  Nyky­ään tuo Haka­nie­men torin seu­tu on jon­kin­lai­nen tulp­pa pyö­rä­lii­ken­teel­le. Jos Hämeen­tiel­le on nyt tulos­sa pyö­rä­tiet, oli­si pyö­rä­tie­yh­teys saa­ta­va jat­ku­maan myös kes­kus­tan suun­taan. Jos pyö­rä­tie­tä ei voi raken­taa Sil­ta­saa­ren­ka­tua Pit­kä­sil­lal­le, niin aina­kin Haka­nie­men torin lai­taa John Sten­ber­gin­ran­taan, mis­tä nykyi­nen pyö­rä­tie jat­kuu Pitkäsillalle.

  Erit­täin hyvä point­ti. Jos koh­ta itse uskal­lan­kin bus­sien sekaan Sil­ta­saa­ren­ka­dul­le, niin en mis­sään nimes­sä suo­sit­te­li­si sitä nykyi­sel­lään esim. ikään­ty­neil­le elä­ke­läi­sil­le tai 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le, mut­ta vie­lä rajoit­tu­neen lii­ken­ne­sil­män omaa­vil­le var­hais­nuo­ril­le. Näi­den­kin ryh­mien kui­ten­kin pitäi­si siel­lä ajo­ra­dal­la kulkea.

  Muu­ten olen sitä miel­tä, että Hämeen­tien melu- ja saas­te­hai­tat lie­ne­vät nyky­ään enem­män ras­kaan lii­ken­teen kuin hen­ki­lö­au­to­jen peru­ja — viih­tyi­säs­tä kadun­var­si­ti­las­ta voi­ta­neen puhua lähin­nä vas­ta jos aina­kin Lah­den­tiel­le suun­taa­vat bus­sit rei­ti­te­tään kul­ke­maan ran­ta­tien kautta.

 31. Oli­si hyvä, jos asun­to-osa­keyh­tiöis­sä voi­si koh­tuul­li­sel­la mää­räe­nem­mis­töl­lä päät­tää, että perus­kor­jauk­seen menos­sa ole­va talo pure­taan ja raken­ne­taan tilal­le nel­jä uutta.

  Tämä pitäi­si toteut­taa hyvin, jot­ta sii­tä tuli­si myön­tei­nen esi­merk­ki lähiöi­den tii­vis­tä­mi­ses­tä. Ollaan­han täs­sä muut­ta­mas­sa lähiön ilmet­tä sel­väs­ti kaupunkimaisemmaksi.”

  Tämä muu­ten oli­si hyvä. Yksi syy mik­si en yleen­sä pidä täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­ses­ta ja tii­vis­tä­mi­ses­tä on se, että sii­nä käy­tän­nös­sä aina pila­taan se min­kä joku on aikai­sem­min toi­mi­vak­si suun­ni­tel­lut. Tuo­daan uusi ele­ment­ti kes­kel­le sitä van­haa ja kaven­ne­taan elin­ti­laa ja tuho­taan mai­se­maa. Jos sen sijaan oli­si mah­dol­lis­ta suun­ni­tel­la alus­ta asti, mut­ta tii­viim­min, lop­pu­tu­los oli­si luul­ta­vas­ti aina parem­pi. Ei uut­ta huo­ne­ka­lua­kaan kan­ne­ta kes­kel­le lat­ti­aa, vaan mie­ti­tään huo­neen koko sisus­tus uudek­si toi­mi­vak­si kokonaisuudeksi.

 32. Tuo asun­noik­si muut­ta­mi­nen on vähän kak­si­piip­pui­nen jut­tu, fir­ma­ni osti kont­to­rin hin­taan alle 1000€/neliö, mut­ta asuin­ra­ken­nuk­sis­sa samal­la alu­eel­la neliö­hin­ta on noin 3000.

  Näp­pä­rä pika­voit­to teh­dä hal­vat väli­sei­nät (sel­lai­sia­han ne aina ovat) ja pis­tää se myyn­tiin noin 250k€:lla, neliö­hin­ta on ympä­ris­tön ker­ros­ta­lo­ja kor­keam­pi kos­ka täs­sä on omia sisään­käyn­te­jä 2kpl, “omaa pihaa” joka säi­lyy, kii­tos museo­vi­ras­ton.. ja sei­nä­naa­pu­ri vain yhden sei­nän taka­na. Luu­len vaan että joku muu­kin hok­saa tämän ja kek­sii alkaa ham­straa­maan kont­to­ri­ti­laa — tämä nos­taa kont­to­rien neliö­hin­nan vähin­tään tuplak­si ja sii­nä kyl­lä hel­sin­ki­läi­nen pie­ny­rit­tä­jyys kär­sii ja kunnolla. 

  Jos hal­pa kont­to­ri­ti­la Hesas­ta kato­aa niin aika moni muu­kin työ­paik­ka muut­taa muu­al­le, kont­to­rin omis­ta­jat rahas­ta­vat ja vuo­kra­lai­sil­la ei ole enää varaa pitää toi­min­to­jaan hesassa.

  Idean jär­jet­tö­myys tulee vie­lä parem­min ilmi satel­liit­ti­ku­vis­ta, kos­ka vie­res­sä on tyh­jää lää­niä noin 2000 uudel­le asuk­kaal­le, ja jos kor­keus­kam­mo (toi­sel­ta nimel­tään kai his­si­nor­mi), jäte­tään pois niin 4000 menee hel­pos­ti. Mut­ta tuo niuk­kuus on se jol­la hin­nat pide­tään kai­kil­le saa­jaos­a­puo­lil­le sopivina. 

  Jos vaik­ka aja­tel­laan sijoi­tus­luuk­ku­ja niin ne ovat yleen­sä olleet yksiöi­tä, joten yksiöi­tä ei ole raken­net­tu … ehkä yhtään kap­pa­let­ta Hesas­sa noin aika­vä­lil­lä 1975–2010. “Hyviä” syi­tä nor­meil­le löy­tyy, ja polii­ti­kon pää­asial­li­nen teh­tä­vä äänes­tä­jän suun­taan on seli­tel­lä type­rien hin­taa nos­ta­vien sään­te­ly­jen olemassaoloa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.