Kokkolan synnytyssairaala

Olen saanut palautet­ta siitä, että ihmettelin radion suo­ras­sa lähetyk­sessä keskusta­laisen keskipo­h­jalaisen kansane­dus­ta­jan Mika Lin­tilän var­muut­ta siitä, että 68 000 asukkaan Kes­ki-Poh­jan­maal­la säi­lyy syn­ny­tys­sairaala. Laskin nopeasti päässä, että Kes­ki-Poh­jan­maal­ta syn­nyt­täjiä riit­tää korkein­taan kak­si päivässä.

Min­ua on val­is­tet­tu, että Kokkolan sairaalas­sa on 1500 syn­ny­tys­tä vuodessa eli neljä päivässä.  On siis nyt, kun syn­ny­tyk­sen tois­taisek­si vielä mak­sa­vat kun­nat. Mon­elle Poh­jan­maan tai Pohjois-Poh­jan­maan kun­nalle Kokkolan sairaala on lähempänä kuin oman maakun­nan Vaasa ja Oulu. Kun­nalle on aivan sama, mihin sairaalaan se mak­sun mak­saa, kun sairaalaa ei kuitenkaan omas­sa kun­nas­sa ole.

Tilanne muut­tuu, kun vas­tuu sotes­ta siir­tyy maakun­nalle. Jos Poh­jan­maan maakun­ta ostaa syn­ny­tyk­siä Vaasan sijas­ta Kokko­las­ta, rahaa siir­tyy omas­ta kiin­teästä bud­jetista naa­purin bud­jet­ti­in. Omaa toim­intaa pitää siis supis­taa, jos käyt­tää naa­purin palvelu­ja. Voi hyvinkin käy­dä niin, että maakun­ta ei kat­so hyväl­lä rahan siir­toa naapurimaakuntaan.

Tämä on siis vain yksi mah­dol­lisu­us. Voi toki olla, että val­takun­nal­liset sään­nöt tehdään niin, että naa­puril­ta ost­a­mi­nen tulee taloudel­lis­es­ti järkeväk­si tai poti­las saa valita.

Tois­taisek­si kun­nat eivät ole kat­soneet hyvässä sitä, että käyt­tää naa­purikun­nan palvelu­ja ja lähet­tää laskut kotikun­taan. En ymmär­rä, mik­si maakun­nan logi­ik­ka olisi toinen.

Kokko­las­sa on hyvä ja iso sairaala. Sen tule­vaisu­us olisi tur­va­tumpi isos­sa maakunnassa.

Sote-uud­is­tuk­ses­ta tiedämme vas­ta maakun­tien ja sote-piirien lukumäärän, emme uud­is­tuk­sen sisältöä, jota var­maankin nyt ryhdytään hahmottamaan.

27 vastausta artikkeliin “Kokkolan synnytyssairaala”

 1. Niin siis Kes­ki-Poh­jan­maal­la ja 68000. Näytäisi syn­tyvät n. 2,5 lasta/päivä. Viime vuon­na 888.

 2. “68 asukkaan Etelä-Poh­jan­maal­la säi­lyy syn­ny­tys­sairaala. Laskin nopeasti päässä, että Etelä-Poh­jan­maal­ta syn­nyt­täjiä riit­tää korkein­taan kak­si päivässä.”
  Eli _68 tuhannen_ ja Keskipohjanmaalla…

  Ja mielestäni noi soter­a­jat pitäisi vetää mah­dol­lisuuk­sien mukaan suorik­si, van­hoil­la maakun­tara­joil­la ei ole mitään itseisarvoa.

 3. Tark­istatko Osmo vielä, että sin­ul­la ei ole nyt men­nyt tuos­sa Poh­jan­maat sekaisin. Tarkoititko mah­dol­lis­es­ti Kes­ki-Poh­jan­maa­ta, kos­ka Kokko­la kuitenkin siel­lä sijait­see. Ei Etelä-Poh­jan­maal­la? Kan­nat­taa kyl­lä tarkas­taa nuo paikat ja fak­tat vielä ker­ran, että ei mene itse asian pihvi pieleen sen takia. Kiitos.

  1. Mikko, joo lap­sus. Kes­ki-Poh­jan­maa. Se, että ulkop­uoliselta menee neljä Poh­jan­maan maakun­taa sekaisin, ei ole pelkästään ulkop­uolisen vika.

 4. > Kun­nalle on aivan sama, mihin sairaalaan se mak­sun mak­saa, kun sairaalaa ei kuitenkaan omas­sa kun­nas­sa ole.

  > Tilanne muut­tuu, kun vas­tuu sotes­ta siir­tyy maakun­nalle. Jos Poh­jan­maan maakun­ta ostaa syn­ny­tyk­siä Vaasan sijas­ta Kokko­las­ta, rahaa siir­tyy omas­ta kiin­teästä bud­jetista naa­purin bud­jet­ti­in. Omaa toim­intaa pitää siis supis­taa, jos käyt­tää naa­purin palvelu­ja. Voi hyvinkin käy­dä niin, että maakun­ta ei kat­so hyväl­lä rahan siir­toa naapurimaakuntaan.

  Taloudel­lis­es­ti kun­nalle on sama, mis­tä palvelun­sa ostaa, jos ei las­ke­ta matkus­tusku­lu­ja mukaan. Palve­lu­mielessä kun­nalle ei ole saman­tekevää saadaanko palve­lut läheltä vai kaukaa. Syn­ny­tyk­sis­sä kohtu­ulli­nen etäisyys palvelui­hin kiin­nos­taa erityisesti.

  Yhtä keskeiStä pääsään­töä et näytä otta­van huomioon. Kek­suskaupun­git halu­a­vat keskit­tää palvelui­ta itselleen, kuten pienetkin, mut­ta isot ovat tässä pelis­sä voimakkaampia. Tässä tapauk­ses­sa kyse ei tain­nut olla niinkään siitä, että Kokko­la veisi isom­mil­ta resursse­ja, vaan siitä, että isom­mat vievät ehkä Kokko­lal­ta resursseja.

  Hallinnol­liset halut ovat huono­ja argu­ment­te­ja tässä asi­as­sa. Keskit­tämishalu­ja keskusjo­hdol­la ja ‑paikkakun­nil­la on myös aina. Järkevämpiä oli­si­vat Lääketi­eteel­liset argu­men­tit sairaalan koon vaiku­tuk­sista, palveluetäisyy­den vaiku­tuk­sista ja tavanomais­ten ja erikoisem­pi­en syn­ny­tys­ten jakamis­es­ta sairaaloiden kesken.

 5. Ensim­mäi­nen alue joka var­maan pois­tuu sote-alueista on Itä-Savo (Savon­lin­nan alue). Sen asukaspo­h­ja on vain 44000. Se yhdis­tet­täneen Etelä-Savoon (Mikke­li).

  Mut­ta pelkästään väestöpo­h­jaan ei voitane perus­taa kaikkea. Kyl­lä etäisyy­del­läkin on jotain merk­i­tys­tä. Lapis­sa (180000 asukas­ta) saat­taa poti­las kuol­la matkalla sairaalaan tai lap­si syn­tyä autoon.

 6. Siinä näyt­tää ole­van 3 Poh­jan­maan kun­taa, Pietarsaari, Ped­er­söre ja Luo­to, joista on matkaa Kokko­laan n. 35 km ja Vaasaan 100 km. Niis­sä syn­tyi viime vuon­na 435 las­ta. Olisiko se sote ‑ratkaisun mukaan oikein, jos joutu­vatkin Vaasaan?

 7. Eikös tässä sote-paketis­sa sovit­tu, että raha seu­raa poti­las­ta tai jotakin sin­nepäin elikkä poti­las voi vali­ta myös julk­i­sista ter­veyspalveluista sen, joka parhait­en miel­lyt­tää rajoista viis? Kokkolan talousalue on muutenkin paljon isom­pi kuin se “maakun­ta”, johon se las­ke­taan kuuluvan.

 8. Jus­siP:

  Ja mielestäni noi soter­a­jat pitäisi vetää mah­dol­lisuuk­sien mukaan suorik­si, van­hoil­la maakun­tara­joil­la ei ole mitään itseisarvoa.

  On niil­lä sen ver­ran väliä, että kiin­teistö­jen ja tilo­jen rajat määrit­tävät kun­nan rajat ja kun­nan­ra­jat puolestaan läänin tai maakun­nan rajan. Maan­mit­taus on Suomes­sa aika van­ha laji ja van­hat lään­in­ra­jat ovat muo­dos­tuneet omis­tusten perus­teel­la. Nyky­isin pyritään siihen, että kiin­teistöt kuu­lu­vat yhteen kun­taan ja esimerkik­si van­ho­ja enklaave­ja on pois­tet­tu hallinnol­lisil­la päätök­sil­lä. Suomes­sa kaiken perus­ta on maan omis­tus ja sen omis­tus­suh­teet. Mitään ei oikein voi säätää otta­mat­ta huomioon kiinteistörekisteriä.

 9. Osmo Soin­in­vaara: “Tois­taisek­si kun­nat eivät ole kat­soneet hyvässä sitä, että käyt­tää naa­purikun­nan palvelu­ja ja lähet­tää laskut kotikuntaan.”

  Sinäl­lään kun­ta­laisille on jo koh­ta kak­si vuot­ta ollut ihan sama mitä kotikun­ta siitä tykkää. “Vuodes­ta 2014 alka­en poti­laal­la on ollut mah­dol­lisu­us vali­ta ter­veysase­ma ja erikois­sairaan­hoidon yksikkö kaik­ista Suomen julk­i­sista ter­veysasemista ja sairaaloista.”

  Lähde: http://stm.fi/hoitopaikan-valinta

  Jos tuo­ta oikeut­ta meinataan romut­taa SOTE-uud­is­tuk­ses­sa, niin ei kai nyt sentään?

 10. Täy­tyypä kom­men­toi­da kun olen Kokko­las­ta kotoisin. Kokko­la saa tosi­aan syn­nyt­täjiä ruotsinkieli­sistä naa­purikun­nista, jot­ka uudessa sote-mallis­sa kuu­luisi­vat ruotsinkielisen Poh­jan­maan sote-alueelle. Maakun­nan ole­mas­sao­lo johtuu rkp:stä, ei kepus­ta. Toden­näköis­es­ti kielipoli­it­ti­sista syistä Poh­jan­maan­lle eli Vaasalle annetaan sote-oikeus ja Kokko­la joutuu liit­tymään siihen. Järkevää olisi muo­dostaa Kokkolan, Seinäjoen ja Vaasan maakun­nista yksi sote-alue.

 11. Poh­jan­maita­han on 4 ja ne yhteen­laitet­tuna tulis suuri ja komia alue mut­ta ei tai­da suurin eli Oulun alue tarvi­ta “pikku­veljiään”, joista KP on pienin mut­ta Poh­jan­maa alueena keinotekoisin. Kokkolan kannal­ta tärkeä asia on oys-erva ‑yhteistyö ja siis Oulu yliopis­tol­lise­na sairaalana. Ei var­maan ole järkeä, että se vai­h­tu­isi eepeen Tam­pereek­si tai Vaasan kaut­ta Turuk­si. Itse­hallinto-alue on sit­ten toinen asia ja sen alueen opti­mikoko on kyl­lä avainkysymys.

 12. Voihan Kes­ki-Poh­jan­maa liit­tyä sote-asiois­sa myös Pohjois-Poh­jan­maa­han. Ylivieskan seu­tukun­nas­sa oli 45000 asukas­ta ja 630 syn­ntys­tä vuon­na 2014. Kar­tan mukaan Kokko­la on selvästi Oulua lähempänä. Ja onhan siinä Nivala-Haa­pa­järvi seu­tukun­takin 33000 asukas­ta ja 340 syn­ny­tys­tä. Mis­sä mah­ta­vat nyt asioi­da? Jotenkin tun­tu­isi, että Pohjois-Poh­jan­maa tarvit­see Kes­ki-Poh­jan­maa­ta enem­män kuin muut.

  Kun Pietarsaaren seu­tukun­nas­sa on 50000 asukas­ta ja 590 syn­ny­tys­tä, niin yhteen­las­ket­tuna siinä sairaalan ympäril­lä 100 km säteel­lä asuu 194000 ihmistä ja 2400 syn­ny­tys­tä. Ehkä se Lin­tilän itse­var­muus kumpuaa siitä?

 13. Osmo Soin­in­vaara:
  Mikko, joo lap­sus. Kes­ki-Poh­jan­maa. Se, että ulkop­uoliselta menee neljä Poh­jan­maan maakun­taa sekaisin, ei ole pelkästään ulkop­uolisen vika.

  Entiseltä kansane­dus­ta­jal­ta voisi edel­lyt­tää hie­man parem­paa Suomen tun­te­mus­ta. Vai eikö mikään Helsingistä pohjoiseen ole­va kiinnosta.

  1. Entiseltä kansane­dus­ta­jal­ta voisi edel­lyt­tää hie­man parem­paa Suomen tun­te­mus­ta. Vai eikö mikään Helsingistä pohjoiseen ole­va kiinnosta.

   Se oli lap­su­us, mut­ta osaatko nimetä Helsin­gin suurpi­ir­it? Paljon isom­pia kuin Keski-Pohjanmaa.
   Voisiko Poh­jan­maan lukuisat maakun­nat nimetä kansane­dus­ta­jien mukaan. Töllin Poh­jan­maa (Pohjois-) Lin­tilän Poh­jan­maa (Kes­ki-) Nor­backin poh­jan­maa (Poh­jan­maa) ja Saarakkalan Poh­jan­maa (Etelä-)

 14. Vaasa siir­tyi TYKS:n erva-alueelle, jot­ta ei mis­sään tapauk­ses­sa joudu tekemään yhteistyötä 80 km:n päässä ole­van Seinäjoen kanssa. Seinäjo­ki jatkaa TAYS:n Eeva-alueella. 

  Muual­la: Hämeen­lin­na ja Etelä-Häme voisi olla osa Pirkan­mas­ta ihan suoraan. 

  Ensi­hoitoa ja vas­taavaa tässä ei olla lopet­ta­mas­sa. Se on vähän eri asia. Lapista osa poti­laista on mielekkäm­pää viedä ambu­lanssilen­nol­la HUS:iin kuin pitää osaamista varalla.
  No, nyky­isinkin kaik­ki las­ten syövät hoide­taan HUS:ssa.

  Etäisyyt­tä voi pohtia, että Beck­ham tuli Turku­un jalka­op­er­aa­tioon vaik­ka lähempänä olisi ollut hoitoa tar­jol­la. Osaami­nen ja tulok­set merk­it­sevät. Vaa­ti­va hoito on yhä enem­män erikois­tu­mista eikä maakun­tasar­jan harrastamista. 

  Onnelli­nen kun­ta toki omaa keskus­sairaalan syn­ny­tysosas­tol­la ja vähin­tään prikaatin kokoisen varuskun­nan. (Tämä kap­pale oli ironiaa. )

 15. Oliko se kar­di­naali Riche­lieu, jon­ka mielestä Ran­s­ka pitäisi hallinnol­lista syistä jakaa neliöi­hin? Ei tarvit­sisi ottaa huomioon iki­aikaisia val­taku­vioi­ta, “maakun­ta­henkeä” tai muitakaan irra­tionaal­isia kotipaikkarakkauksia.

  Mut­ta jos his­to­ri­an mukaan pitää men­nä, Suomi­han jakau­tuu alun­perin kolmeen maakun­taan: Suo­mi, Häme ja Kar­jala. Jotkut laske­vat Satakun­nan ja Ahve­nan­maan vielä päälle. 

  Nylandin asut­ti­vat ruot­salaiset (vapaute­tut orjat, kuulem­ma). Vaik­ka asui­han siel­lä jokunen suomenkieli­nenkin. Ekenäs (tam­minie­mi) on suomek­si Tam­misaari. Maankohoaminen.

  Ruotsinkieli­nen Poh­jan­maa ymmär­ret­ti­in pitkään pikem­min Ruotsin — Väster­bot­tenin ja Öster­bot­tenin muo­dosta­mak­si kokon­aisu­udek­si — kuin Suomen osaksi. 

  Muut “maakun­nat” ovat myöhäisem­piä. Lapis­sa puhut­ti­in neljää, viit­tä kieltä eikä maakun­taa sik­si voin­ut olla ole­mas­sa. Savo ja suomenkieli­nen Poh­jan­maa asutet­ti­in Hämeestä ja Kar­jalas­ta vas­ta keski­a­jal­ta lähtien.

  Lisäk­si joil­lakuil­la ruotsinkielisil­lä on ollut pyrkimys­tä määritel­lä itsenä omak­si kansakseen.

  Suo­ma­laisia “maakun­tia” on — tai oli vielä joku aika sit­ten — ulko­mail­la: Pohjois-Nor­jas­sa ja Ruotsissa.

  Min­ul­la kun ei ole mitään tun­nesidet­tä maakun­ti­in, kan­natan Richele­un ideaa. Suo­mi voitasi­in jakaa noin 200 x 200 kilo­me­terin neliöi­hin etelässä ja vähän isom­pi­in pohjoisessa..

 16. Osmo Soin­in­vaara: Se oli lap­su­us, mut­ta osaatko nimetä Helsin­gin suurpi­ir­it? Paljon isom­pia kuin Keski-Pohjanmaa.
  Voisiko Poh­jan­maan lukuisat maakun­nat nimetä kansane­dus­ta­jien mukaan. Töllin Poh­jan­maa (Pohjois-) Lin­tilän Poh­jan­maa (Kes­ki-) Nor­backin poh­jan­maa (Poh­jan­maa) ja Saarakkalan Poh­jan­maa (Etelä-)

  Ei kai pitäisi olla vaikeaa muis­taa, että kun Kokko­la on Oulun ja Vaasan välis­sä niin se on juuri Kes­ki-Poh­jan­maal­la. Pohjois-Poh­jan­maa on pohjoises­sa niin kuin Oulu ja Etelä-Poh­jan­maa vähän vähem­män itses­tään­selvästi koko Poh­jan­maan kaakkoisosas­sa. Pelkkä Poh­jan­maa se, joka jäi jäl­jelle. Kun ne Helsin­gin suurpi­ir­itkin on nimet­ty ilman­su­un­tien mukaan niin äkkiähän ne oppisi kansalainenkin. Jos siis tarvit­sisi kom­men­toi­da jotain suurpi­irin lakkaut­tamista eikä tietäisi, mis­sä päin Helsinkiä se ylipäätään sijaitsee.

  JTS:
  Vaasa siir­tyi TYKS:n erva-alueelle, jot­ta ei mis­sään tapauk­ses­sa joudu tekemään yhteistyötä 80 km:n päässä ole­van Seinäjoen kanssa. Seinäjo­ki jatkaa TAYS:n Eeva-alueella.

  Rkp ja kielipoli­ti­ik­ka on tässäkin taustal­la. Ruotsinkieliset toivo­vat ymmär­ret­tävästi saa­vansa hoitoa oma­l­la kielel­lään ja Turus­sa se on edes hie­man toden­näköisem­pää kuin Tampereella.

 17. Tom­pe­lo: Oliko se kar­di­naali Riche­lieu, jon­ka mielestä Ran­s­ka pitäisi hallinnol­lista syistä jakaa neliöi­hin? Ei tarvit­sisi ottaa huomioon iki­aikaisia val­taku­vioi­ta, “maakun­ta­henkeä” tai muitakaan irra­tionaal­isia kotipaikkarakkauksia.

  His­to­ri­al­lis­ten maakun­tien määrä on yhdek­sän: Ahve­nan­maa, Häme, Kar­jala, Lap­pi, Poh­jan­maa, Satakun­ta, Savo, Uusi­maa ja Varsinais-Suomi. 

  Keski­a­jal­la perustet­tu hallinnolli­nen jako lin­naläänei­hin nou­dat­ti maakuntajakoa 

  Lin­naläänit kor­vat­ti­in vuon­na 1634 maa­her­ra­jo­htoisil­la sivi­ililääneil­lä, jot­ka eivät enää täysin nou­datelleet van­haa maakuntajakoa.

  Tässä yhtey­dessä maakun­nat menet­tivät roolin­sa hallinnol­lisi­na alueina

  Mut­ta vuon­na 1994 maakun­ta­hallintoa herätelti­in henkiin,mutta nyt alueel­lis­es­ti pienemp­inä yksikköinä ‚määrä on 19

  On aika vaikea kuvitel­la, että 20 vuodessa olisi raken­net­tu sel­l­ainen maakun­taiden­ti­teet­ti ja oma kult­tuuri, joka poikkeaisi keskimääräis­es­tä kult­tuurista niin paljon, että alueel­la pitäisi olla val­tion tapainen itsemääräämisoikeus. 

  Enää ei ole edes kielion­gelmia kuten esim 50–60-luvulla

 18. Mari­aK: Rkp ja kielipoli­ti­ik­ka on tässäkin taustal­la. Ruotsinkieliset toivo­vat ymmär­ret­tävästi saa­vansa hoitoa oma­l­la kielel­lään ja Turus­sa se on edes hie­man toden­näköisem­pää kuin Tampereella.

  En ymmär­rä. Meil­lähän opetel­laan ruot­sia koulus­sa niin, että kaik­ki sitä osaavat.

  Joko ruotsin opiskelu on turhaa kun sitä ei opi­ta, jol­loin sen opetuk­sen jär­jestämisen järkevyy­destä tulee suuri epäilys tai sit­ten ruot­salaiset ovat nir­so­ja, kun heille ei kel­paa suomen­su­o­ma­lainen lääkäri.

  Ruotsinkieliset osoit­ta­vat oma­l­la toimin­nal­laan koko ajan, ettei ruotsin opet­tamis­es­ta ole mitään todel­lista hyötyä.

 19. Niin, aika hyvä olisi esim kat­soa kes­ki-poh­jan­maan piir­iä monis­sa kansalaisjär­jestöis­sä, esim. pal­loli­iton kes­ki-poh­ja­maam piiri. Helsin­gin suurpi­ir­itkin ovat oma­l­la taval­laan sekavia, esim. Itä-Helsin­ki on jaet­tu ainakin kolmeen piiriin.
  Mari Kivinie­mi yrit­ti liit­tää Kes­ki-poh­jan­maan Oulun suun­taa, mut­ta siitä ei tul­lut mitään kos­ka Kokko­la on kielirajalla.

 20. Sylt­ty: En ymmär­rä. Meil­lähän opetel­laan ruot­sia koulus­sa niin, että kaik­ki sitä osaavat.

  Joko ruotsin opiskelu on turhaa kun sitä ei opi­ta, jol­loin sen opetuk­sen jär­jestämisen järkevyy­destä tulee suuri epäilys tai sit­ten ruot­salaiset ovat nir­so­ja, kun heille ei kel­paa suomen­su­o­ma­lainen lääkäri.

  Ruotsinkieliset osoit­ta­vat oma­l­la toimin­nal­laan koko ajan, ettei ruotsin opet­tamis­es­ta ole mitään todel­lista hyötyä.

  Kaikille tar­jo­taan mah­dol­lisu­us oppia, mut­ta kaik­ki eivät hyö­dyn­nä sitä. Samoin käy muunkin perusk­oulun tar­jon­nan kanssa. Ovatko muuten ne Tyksinkään lääkärit ruotsinkielisiä? Oman koke­muk­seni perus­teel­la ovat enim­mäk­seen ihan suomen­su­o­ma­laisia. Vaasas­sa vain ajatelti­in, että jos he pär­jäävät Ahve­nan­maan ummikoiden kanssa, niin ehkä Poh­jan­maan pakko­suomen­sa uno­hta­neet demen­tikotkin tarvit­taes­sa hoitu­vat parem­min kuin Tam­pereel­la, jos­ta oli jo koke­mus­ta. En sit­ten tiedä, onko käytän­nössä paran­tunut vaihtamalla.

 21. Sylt­ty: Ruotsinkieliset osoit­ta­vat oma­l­la toimin­nal­laan koko ajan, ettei ruotsin opet­tamis­es­ta ole mitään todel­lista hyötyä.

  Pakko­ruot­si­in onkin syylli­nen eduskun­nan enem­mistö, ei parin pros­entin ruotsinkieli­nen vähem­mistö. Mut­ta, joo, pakko­ruot­si on outo ilmiö ter­veen jär­jen ulottumattomissa.

 22. Liian van­ha: His­to­ri­al­lis­ten maakun­tien määrä on yhdek­sän: Ahve­nan­maa, Häme, Kar­jala, Lap­pi, Poh­jan­maa, Satakun­ta, Savo, Uusi­maa ja Varsinais-Suomi. 

  Niin, minähän tämän asian jo selitin. Alku­jaan Suomes­sa oli his­to­ri­an oppikir­janäke­myk­sen mukaan kolme maakun­taa: Suo­mi, Häme ja Kar­jala. His­to­ri­al­lisel­la ajal­la on sit­ten syn­tynyt mui­ta asu­tus­toimin­nan ansios­ta. Satakun­ta on tosin mon­en mielestä esi­his­to­ri­alli­nen ja Ahve­nan­maa myös, jos se lue­taan Suomeen.

  Mut­ta ihan sama, en minä näistä epämääräi­sistä maakun­nista paljon perusta.

 23. Entisenä paikallise­na sanois­in, että jom­pikumpi keskus­sairaaloista on liikaa, Vaasa tai Kokko­la. Toiselle on tar­jol­la jatkos­sa vain paikallis­sairaalan rooli. Myös erva-alue ei ole ollenkaan selvä. Yhtey­det Turku­un ovat huonom­mat kui n Tam­pereelle tai Oulu­un. Koko Turun YKS pitäisi lopet­taa ja yhdis­tää Helsinki­in ja Tampereeseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.