Valinnanvapaus terveydenhuollossa voi tulla erittäin kalliiksi, mutta muuten se on hyvä asia

Pää­tös valin­nan­va­pau­des­ta perus­ter­vey­den­huol­los­sa teh­tiin taval­la, jol­la sitä ei pitäi­si teh­dä – ilman mitään kun­nol­lis­ta val­mis­te­lua. On tätä tie­tys­ti poh­dit­tu pit­kään, kos­ka Ruot­sin esi­merk­kiä­hän täs­sä on tar­koi­tus noudattaa.

Aloi­te­taan sii­tä, mitä tämä ei merkitse

Jos minun tar­vit­see käväis­tä lää­kä­ril­lä hake­mas­sa itses­tään sel­vä resep­ti, en varaa aikaa ter­veys­kes­kuk­seen vaan valit­sen työ­pai­kan vie­res­sä ole­val­ta lää­kä­ria­se­mal­ta ajan. Nii­tä nimit­täin on siel­lä yllin kyl­lin niin, että voi vali­ta sopi­van ajoi­tet­tu­na niin, että mat­kal­la lau­ta­kun­nan kokouk­seen voin hakea tämän lää­kä­ril­tä. Se vie minul­ta 15 minuut­tia. Pelk­kä mat­kus­ta­mi­nen Viis­kul­man ter­veys­a­se­mal­le ja takai­sin vie enem­män. Se, että Ter­veys­ta­los­ta löy­tyy sama­na päi­vä­nä kym­me­niä vapai­ta lää­kä­ri­nai­ko­ja ja ter­veys­kes­kuk­ses­sa vas­ta viik­ko­jen pääs­tä, ker­too jotain epä­ta­sa­pai­nos­ta ja resurs­sien haas­kauk­ses­ta, mut­ta tämä on toi­nen tarina.

Täl­lais­ta pal­ve­lu­ta­soa oikeus vali­ta ter­veys­a­se­ma ei tar­koi­ta eikä voi tar­koit­taa, kos­ka ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nuk­set nousi­si­vat räjäh­dys­mäi­ses­ti. Meno­ja piti vähen­tää kol­mel­la mil­jar­dil­la eikä lisä­tä kol­mel­la mil­jar­dil­la. Jos haluan sääs­tää omaa aikaa­ni, on oikein, että mak­san sii­tä itse.

Ruot­sis­sa valin­nan­va­paus tar­koit­taa sitä, että ter­veys­a­se­ma pitää vali­ta vuo­dek­si ker­ral­laan ja sitä sen osa­puil­leen pitää tar­koit­taa Suomessakin.

Olin jos­kus kata­ja­nok­ka­lai­se­na Kelan jär­jes­tä­mäs­sä kokei­lus­sa, jos­sa oma­lää­kä­rim­me toi­mi yksi­tyi­ses­sä lää­kä­ria­se­mas­sa. Pal­ve­lu­ta­so oli ihan tyy­dyt­ty­vä, mut­ta paras­ta sii­nä oli kes­kei­nen sijain­ti Man­ner­hei­min­tiel­lä. Aiko­ja jou­tui jonot­ta­maan samal­la taval­la kuin siel­lä kun­nan ter­veys­kes­kuk­ses­sa­kin. Jos haluan resep­tin 15 minuu­tis­sa itse valit­se­mal­la­ni kel­lo­na­jal­la, minun on edel­leen käy­tet­tä­vä koko­naan yksi­tyis­tä tietä.

Kus­tan­nus­ten kar­kaa­mi­nen –mis­tä maksetaan

Valin­nan­va­pau­des­sa olen­nais­ta on, mis­tä yksi­tyi­sel­le ter­veys­a­se­mal­le mak­se­taan. Jos sil­le mak­se­taan jokai­ses­ta käyn­nis­tä samaan tapaan kuin yksi­tyis­lää­kä­ril­le nyt, jono­ja ei todel­la­kaan ole, mut­ta kus­tan­nuk­set kar­kaa­vat mah­dot­to­mik­si. Yksi­tyi­sen ter­veys­a­se­man ansain­ta­lo­gii­kan kan­nal­ta ei tur­haa lää­kä­ris­sä käyn­tiä nimit­täin ole, jos vain mak­sa­ja löytyy.

Ruot­sis­sa yksi­tyi­set lää­kä­ria­se­mat saa­vat mak­sun osit­tain kapi­taa­tion (kir­jau­tu­nei­den poti­lai­den luku­mää­rän) ja osit­tain suo­rit­tei­den mukaan. Näi­den kes­ki­näis­tä pai­no­tus­ta kokeil­laan. Jokai­sel­la 20 lands­tin­ge­til­lä on täs­tä omat sään­tön­sä. Koke­muk­sen kaut­ta oikea suh­de var­maan­kin löy­tyy. Olen­nais­ta on, että jokai­sen toi­men­pi­teen pitää tuot­taa mar­gi­naa­li­kus­tan­nus­mie­les­sä lää­kä­ria­se­mal­le vähän tap­pio­ta, jot­ta yli­hoi­don insen­tii­vi poistuisi.

Ter­vei­den hoi­ta­mi­nen on hal­vem­paa kuin sairaiden

Lää­kä­ri­kes­kus, joka onnis­tuu saa­maan asiak­kaik­seen vain ter­vet­tä kes­ki­luok­kaa, pär­jää parem­min kuin huo­no-osai­sil­la alueil­le toi­mi­va. Tätä ongel­maa voi yrit­tää kor­ja­ta pis­teyt­tä­mäl­lä asia­kas­kun­ta –ja mak­sa­mal­la osa kor­vauk­ses­ta suo­rit­tei­den perus­teel­la. Help­poa se ei ole. Täs­sä on koko jär­jes­tel­män ehkä vai­kein koh­ta taklattavaksi.

Jul­ki­sil­le ter­veys­kes­kuk­sil­le samat säännöt

Mis­tä sit­ten jul­ki­sil­le ter­veys­kes­kuk­sil­le mak­se­taan? Tois­tai­sek­si niil­le mak­se­taan taval­laan kapi­taa­tion perus­teel­la. Bud­jet­ti on kiin­teä, eikä poti­las­käyn­neis­tä tule mitään lisä­tu­loa. Jos halu­taan rei­lu kil­pai­lu, pitää myös ter­veys­kes­kuk­sil­le mak­saa saman kaa­van mukaan kuin yksi­tyi­sil­le lää­kä­ri­kes­kuk­sil­le. Sil­loin nekin voi­vat laa­jen­taa toi­min­taan­sa, jos käyn­te­jä on pal­jon. Täs­sä on ilmei­nen bud­jet­ti­ris­ki, mut­ta ei se sen suu­rem­pi ole kuin noi­den yksi­tyis­ten lää­kä­ria­se­mien kanssa.

Oli­si kan­nat­ta­nut seu­ra­ta Ruot­sin kokei­lua vie­lä vähän aikaa ennen kuin ryn­tää otta­maan sen kes­ke­ne­räi­se­nä käyttöönsä.

Tasa-arvo unoh­det­tu­na?

On herät­ty sano­maan, että Ruot­sis­sa kokei­lu on joh­ta­nut ter­vey­se­ro­jen kas­vuun, kos­ka vain isois­sa kau­pun­geis­sa on valin­nan­va­raa ja kos­ka vain hyvä­osai­set käyt­tä­vät sitä.

Kut­sun täl­lais­ta ratik­ka-argu­men­tik­si. Kos­ka suu­rim­mas­sa osas­sa Suo­mea ratik­ka ei sovel­lu kul­ku­vä­li­neek­si, ei rati­koi­ta saa tasa-arvon nimis­sä olla Hel­sin­gis­sä­kään. Jos ei voi­da osoit­taa, että hoi­to kau­pun­kien ulko­puo­lel­la on huo­non­tu­nut sen takia, että kau­pun­geis­sa on valin­nan­va­raa, ei valin­nan­va­ran mah­dot­to­muus maal­la voi olla argu­ment­ti valin­nan­va­raa vas­taan kaupungeissa.

Jos otam­me vaka­vas­ti argu­men­tin, ettei valin­nan­va­paut­ta saa toteut­taa, kos­ka se paran­taa hyvä­osais­ten hoi­toa huo­non­ta­mat­ta huo­no-osais­ten, pitäi­si mei­dän ensim­mäi­sek­si kiel­tää ter­veys­va­lis­tus, kos­ka se uppo­aa hyvä­osai­seen väes­töön pal­jon parem­min kuin huono-osaisiin.

On toki ihan oikea tasa-arvoar­gu­ment­ti­kin. Jos hyvä­osai­set siir­ty­vät veron­mak­sa­jien tuke­mi­na yksi­tyis­ten pal­ve­lu­jen käyt­tä­jik­si, hei­dän kiin­nos­tuk­se­na pitää kun­nan pal­ve­lu­jen tasos­ta huol­ta kato­aa. Täl­tä osin asiat eivät voi men­nä enää nykyis­tä huo­nom­min. Nyt­hän hyvä­osai­set eivät aina­kaan Hel­sin­gis­sä edes tie­dä, mis­sä hei­dän ter­veys­a­se­man­sa sijait­see, kos­ka kol­mi­kan­nan lob­bauk­sen tulok­se­na meil­lä on val­tion avo­kä­ti­ses­ti kus­tan­ta­ma työ­ter­veys­hoi­to työs­sä käy­vil­le. (Ei tar­vit­se vii­sas­tel­la, että työ­an­ta­jat ja työn­te­ki­jät mak­sa­vat tämän­kin, niin kuin jok­seen­kin kaik­ki verot Suo­mes­sa.) Tämä oli­si ollut argu­ment­ti 20 vuot­ta sit­ten, mut­ta ei ole sitä enää, kos­ka kaik­ki mah­dol­li­nen tuho on jo aiheutettu.

En sinän­sä usko, että yksi­tyi­sil­lä lää­kä­ria­se­mil­la saa lää­ke­tie­teel­li­ses­ti parem­paa hoi­toa – nii­den ansain­ta­lo­giik­ka kan­nus­taa yli­mal­kai­suu­teen. Hel­poim­min saa­vu­tet­ta­via ne kyl­lä ovat, joten sitä tule­vat käyt­tä­mään ihmi­set, jot­ka las­ke­vat nor­maa­lia suu­rem­man hin­nan ajalleen.

Ja sit­ten on vie­lä se integroin­ti sosi­aa­li­toi­meen. Miten se Mehi­läi­sen vas­taa­no­tol­la toteutuu?

Ei sur­kean ter­veys­a­se­man vangiksi

Tär­kein argu­ment­ti valin­nan­va­pau­den puo­les­ta on sen muo­dos­ta­ma laa­tu­ta­kuu. Jos jul­ki­nen orga­ni­saa­tio toi­mii huo­nos­ti, se ei pys­ty kor­jaa­maan itse­ään kuin epä­pä­te­vän pomon elä­köi­ty­mi­sen kaut­ta. Suu­rin osa ter­vey­den­huol­lon toteu­tu­neis­ta yksi­tyis­tä­mi­sis­tä on joh­tu­nut sii­tä, että kun­nan pal­ve­lu on men­nyt joten­kin sol­muun, eikä epä­pä­te­vää joh­toa voi irti­sa­noa kuin lopet­ta­mal­la koko toi­min­ta. Kun asiak­kail­le anne­taan mah­dol­li­suus äänes­tää jaloil­laan, on poti­las­ka­don koh­teek­si jou­tu­neen pak­ko joten­kin paran­taa toi­min­taan­sa. Tämä on pal­jon tehok­kaam­paa kuin nyky­jär­jes­tel­män kel­vot­to­mas­ta pal­ve­lus­ta kär­si­vil­le poti­lail­le tar­joa­ma mah­dol­li­suus kir­jel­möi­dä kau­pun­gin­val­tuu­te­tuil­le ja jat­kos­sa jon­ne­kin vie­lä kau­em­mas 1,6 mil­joo­nan asuk­kaan sote-pii­rin päättäjille.

Mut­ta se talous

Jäl­jel­le jää se argu­ment­ti, että kus­tan­nuk­set saat­ta­vat nous­ta ja todel­la pal­jon. Täs­sä minua huo­les­tut­taa lähin­nä se, että sopi­muk­sia yksi­tyis­ten kans­sa on val­mis­te­le­mas­sa kokoo­mus, jon­ka edus­ta­jis­ta ei aina tie­dä, kum­mal­la puo­lel­la neu­vot­te­lu­pöy­tää he istuvat.

129 vastausta artikkeliin “Valinnanvapaus terveydenhuollossa voi tulla erittäin kalliiksi, mutta muuten se on hyvä asia”

 1. Täy­tyy aivan ensik­si kiit­tää sinua blo­gis­ta­si, joka on ansiok­kaas­ti käsi­tel­lyt asian eri puo­lia. Kiitos!

  Jos haluan resep­tin 15 minuu­tis­sa itse valit­se­mal­la­ni kel­lo­na­jal­la, minun on edel­leen käy­tet­tä­vä koko­naan yksi­tyis­tä tietä.

  Eli menen työ­ter­veys­lää­kä­ril­le, kos­ka työ­nan­ta­jan aikaa­han minä tuh­laan läh­te­mäl­lä jonot­ta­maan — en omaani.

  Isom­pi ongel­ma on las­ten ter­vey­den­hoi­to. Joko vie­tän puo­li päi­vää työ­nan­ta­jan aikaa vie­den las­ta ensin lää­kä­ril­le ja sit­ten takai­sin päi­vä­ko­tiin, tai sit­ten valit­sen yksi­tyi­sel­tä lää­kä­ril­tä vakuu­tuk­sen tur­vin ajan illak­si päi­vä­ko­din jäl­keen. Jäl­kim­mäi­nen on kyl­lä työ­nan­ta­jan etu, mut­ta työn­te­ki­jä mak­saa lap­si­va­kuu­tuk­sen­sa itse.

 2. Jos halu­taan rei­lu kil­pai­lu, pitää myös ter­veys­kes­kuk­sil­le mak­saa saman kaa­van mukaan kuin yksi­tyi­sil­le lääkärikeskuksille.”

  Jos sekä yksi­tyi­nen että jul­ki­nen kes­kit­tyy jat­kos­sa samaan ryh­mään, niin luo­daan­ko sit­ten joku kol­mas mal­li, jos­sa hoi­de­taan potilaat?

 3. Jos muis­te­lee sitä vajaa vuo­si sit­ten perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nas­sa kaa­tu­nut­ta soten “kun­tayh­ty­mä­mal­lia” niin on vai­kea perus­tel­la itsel­leen miten tämä uusi sote-häk­ky­rä oli­si yhtään sen tas­a­puo­li­sem­pi kan­sa­lais­ten ter­vey­den ja hyvin­voin­nin kan­nal­ta. Jään mie­len­kiin­nol­la odot­ta­maan valio­kun­nan ratkaisua.

 4. Ja sit­ten on vie­lä se integroin­ti sosi­aa­li­toi­meen. Miten se Mehi­läi­sen vas­taa­no­tol­la toteutuu?”

  Kai­ken kaik­ki­aan valin­nan vapaut­ta kos­ke­van näkö­kul­man ja inte­graa­tiois­ta haet­ta­vien hyö­ty­jen välis­tä proble­ma­tiik­kaa ei kokoo­mus­lais­ten hah­mo­tel­mis­sa ole lain­kaan pohdittu. 

  Kui­ten­kin inte­graa­tio on ollut koko sote-uudis­tuk­sen kes­kei­sin lähtökohta.

 5. Täs­sä minua huo­les­tut­taa lähin­nä se, että sopi­muk­sia yksi­tyis­ten kans­sa on val­mis­te­le­mas­sa kokoo­mus, jon­ka edus­ta­jis­ta ei aina tie­dä, kum­mal­la puo­lel­la neu­vot­te­lu­pöy­tää he istuvat.”

  Höh?
  Tähän men­nes­sä kuul­tu­jen oppo­si­tion edus­ta­jien kom­ment­teis­ta pää­tel­len tär­kein­tä on olla hal­li­tus­ta vas­taan, ovat­han vaa­lit jo kol­men ja puo­len vuo­den päästä…

 6. Mikä on oleel­li­nen muu­tos nyky­ti­lan­tee­seen ver­rat­tu­na? Onhan kun­nal­lis­ten ter­veys­a­se­mien jou­kos­ta saa­nut tähän­kin asti vali­ta par­hai­ten sopi­van. Ter­veys­a­se­mal­le on voi­nut soit­taa ja pyy­tää uusi­maan resep­tin, ja sen on voi­nut hakea vas­taa­no­tos­ta ohi kul­kies­saan. Aina­kin edel­li­ses­sä koti­kau­pun­gis­sa­ni — jos­sa olen jou­tu­nut käyt­tä­mään ter­veys­pal­ve­lui­ta — päi­vys­ty­sa­jat on saa­nut ihan näp­pä­räs­ti samal­le päi­väl­le. Vähem­män kii­reel­li­sis­sä tapauk­sis­sa on toki jou­tu­nut odot­ta­maan, mut­ta se on mie­les­tä­ni ihan ymmär­ret­tä­vää. Jos rahaa on ker­ran tuh­lat­ta­vak­si asti, eikö sitä oli­si voi­tu antaa suo­raan ter­veys­kes­kuk­sil­le tämän pal­ve­lu­ta­son turvaamiseksi?

 7. Ter­vey­den­huol­ton­sa Pih­la­lin­nal­le (tai jole­kin muul­le) ulkois­ta­neet kunnat/kuntayhtymät ovat toi­saal­ta hyvä refe­rens­si jul­ki­sel­le puo­lel­le. Hyväs­sä ja pahassa.

  Huo­noi­mil­laan hom­ma tar­koit­taa jat­ku­vaa kil­pai­lut­ta­mis­ta, hal­vin hin­ta voittaa.

  Mikä oli­si meka­nis­mi jol­la hyviä mene­tel­miä ja onnis­tu­nei­ta kokei­lu­ja saa­daan siir­ret­tyä käy­tän­töön koko maan alueilla?
  Työ­ter­veys ja ysi­tyi­nen puo­li on ollut jous­ta­vam­pi ja innok­kaam­pi oppi­maan uut­ta, kun­nis­sa tas on teh­ty hel­pos­ti kuten ennen­kin (kos­ka se ei muu­ta mitään­saa­vu­te­tua ja saa­vut­ta­mat­ta jäävää).

  STM:n tiuk­ka ohjaus tus­kin aut­taa. OKM yli­opis­to­jen auto­no­mian koh­dal­la on lähin­nä söh­ri­nyt mikromanageerauksellaan.
  Tavoit­teel­li­nen kultuuri?

  Hoi­to­vir­hees­tä joh­tu­nut kole­ma pois­taa koko shp:n joh­don bonuk­set ja tulos­palk­kiot nol­laan? Asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den ja jono­jen pituus vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti rahoitukseen?

  Uusin tilan­ne on sai­raan­hoi­to­pii­rien kil­pa­va­rus­te­lu raken­nus­hank­keil­laan ja suo­ral­la vel­kaan­tu­mi­sel­la ennen muu­tok­sia. Mikä­hän kun­ta taas ennen sote:n mak­su­mal­lia inves­toi mihin­kään ter­veys­kes­kuk­seen lannttiakaan?

  Pal­jon liik­ku­via osia. Ainoa visio tule­vas­ta on teo­reet­ti­sen val­lan jaka­mi­nen omil­le jou­koil­le. Sil­lä ei hyvin­voin­tia nosteta.

 8. Lisäys: Sosi­aa­li­puo­len ideoi­den puut­tu­mi­nen on huo­les­tut­ta­vaa. Tar­koit­taa­ko tämä nyt koti­sii­vouk­sel­le mitä? Hoi­taa­ko pos­tin­kan­ta­ja lumen luon­nin ja kodin­hoi­ta­jan hom­mat, jol­loin rei­tin lop­pu­puo­lel­la kir­jei­tä saa odo­tel­la aika pal­jon pidempään?

 9. Aivan lii­an mah­dot­to­ma­na pide­tään mars­si­jär­jes­tys­tä, että pal­ve­lu­jen digi­ta­li­saa­tio toteu­te­taan jul­ki­seen pal­ve­lu­kon­sep­tiin ensin ja vas­ta sen jäl­keen pääs­te­tään pri­vaat­ti­sek­to­ri mellastamaan. 

  Sitä­kään ei hyväk­sy­tä, että poti­laal­le ase­tet­tai­siin vel­voi­te käyt­tää jul­kis­ta ensim­mäi­se­nä vaih­toeh­to ja vas­ta jos pal­ve­lua ei ole tar­jol­la, nap­sah­tai­si oikeus hakea pal­ve­lu mis­tä haluaa.

  Pal­ve­luse­te­lis­tä” tun­nu­taan puhu­van jonain uute­na inno­vaa­tio­na joka rat­kai­see jul­ki­sen puo­len pal­ve­lu­tar­jon­nan vähyy­den. Vali­tan, pal­ve­luse­te­li on vain uudel­leen nimet­ty Kelan yksi­tyis­ten lää­kä­ri­käyn­tien kor­vaus­jär­jes­tel­mä, mut­ta ilman auto­ma­ti­saa­tio­ta. Miten sote-alu­een hoi­ta­ma­na jär­jes­tel­mä toi­mi­si parem­min kuin Kelan hoi­dos­sa, jos valin­nan­va­paus jäte­tään potilaalle?

  Se että lisä­tään jat­ku­vas­ti yksi­tyis­tä sek­to­rin osuut­ta, ei lisää lää­kä­ri­nai­ko­ja vaan vähen­tää jul­ki­sen sek­to­rin tar­jon­taa. Lää­kä­rien mää­rä rat­kai­see pal­jon­ko lää­kä­ri­nai­ko­ja on tarjolla.

  Kun täl­läi­set asiat lois­ta­vat jul­ki­ses­ta kes­kus­te­lus­ta pois­sao­lol­laan, pis­tää epäi­lyt­tä­mään ettei ihmi­set vir­ka­mie­het, polii­ti­kot ja kaik­ki muut aikui­set ole ollen­kaan vii­sai­ta vaik­ka 10 vuo­ti­aan lap­si ehkä niin oppii kuvittelemaan.

  Pää­asia että 3 mil­jar­dia sääs­tyy, joten pri­va­ti­soin­ti pitää teh­dä sääs­tö­jen syn­ty­mi­sen näkö­kul­ma edellä.

 10. Tätä oikeas­taan hain eilen mut­ta sit­ten tote­sin miet­ti­vä­ni olen­ko puo­les­ta vai vas­taan. Läh­tö­koh­tai­ses­ti olen valin­nan­va­pau­den puo­les­ta. “Valin­nan­va­paus” vaan tosi­aan run­tat­tiin val­mis­te­le­mat­ta aamu­yön vään­nöl­lä mukaan ja se oli sur­kea esitys.

  Sen sijaan IMO Osmo olet vää­räs­sä visioi­des­sa­si ter­vey­den­huol­lon tule­vai­suu­den kuvaa — et tai­da tie­tää, mitä pin­nan alla on menossa?

  Jos arvioi­daan, että tule­vai­suu­des­sa­kin lääkärin/vastaanoton teh­tä­vä on toi­mia Ker­be­rok­se­na joka lyö tai evää lupa­lap­pui­hin lei­mo­ja “pää­set tutkittavaksi/hoitoon eteen­päin”, niin aja­tus­ta voi kehit­tää kuten visioit. On kui­ten­kin pal­jon mah­dol­lis­ta, että tämä puo­li­vuo­si­sa­tai­nen tapa toi­mia muut­tuu pal­jon. Sano­taan vaik­ka, että olen pääs­syt pii­pah­ta­maan pöy­dis­sä jois­sa näi­tä mie­ti­tään ja hämmästynyt.

  Take my words: tie­don on kul­jet­ta­va pal­jon enem­män kuin potilaan. 

  Tou­hun rahoit­ta­ja saa ja kyke­nee päät­tä­mään, mil­lä taval­la se kus­tan­taa ja mitä. Ruot­sin mal­lia ei ole mikään pak­ko eikä edes jär­keä seu­ra­ta sel­lai­se­naan. Toki on niin, että tode­tuil­la poliit­ti­sen ohjaa­mi­sen tai­doil­la pääs­tään kyl­lä rys­si­mään asia hie­nos­ti, mut­ta jos nyt pää­si­si ammat­ti-ihmi­set sit­ten kun­nol­la osallistumaan.

  Ja niil­le jot­ka sano­vat että “hoi­ta­koot yksi­tyi­set ne hei­kos­ti kan­nat­ta­vat pal­ve­lut ja vas­tat­koot sit­ten myös teho­hoi­dos­ta ..kele”, voi sanoa, että val­tao­sa ihmi­sis­tä kulut­taa pää­asias­sa muu­ta kuin eri­kois­sai­raan­hoi­toa eikä kukaan irvis­te­le ter­veys­kes­kuk­sil­le että “hoi­ta­kaa ne komplikaatiot”.

  -Työn­ja­koa ja tehok­kuut­ta voi paran­taa hyö­dyn­tä­mäl­lä kaik­kia pal­ve­lun­tar­joa­jia ja mak­sa­ja, jol­la on raha­pus­sin nyö­rit, voi aivan vapaas­ti sää­del­lä, mitä se mak­saa, miten se mak­saa, jne.

  Hyvää on, että nyt voi­daan vii­mein­kin läh­teä kat­so­maan asi­aa aivan toi­sel­la taval­la poti­laan näkö­kul­mas­ta kuin tähän asti.

 11. Osmo: “Jos halu­taan rei­lu kil­pai­lu, pitää myös ter­veys­kes­kuk­sil­le mak­saa saman kaa­van mukaan kuin yksi­tyi­sil­le lääkärikeskuksille.”

  Näin­hän sen täy­tyy men­nä eli ‘raha seu­raa poti­las­ta’ — mut­ta tär­ke­ää oli­si poh­tia sitä, mis­tä se raha tulee.
  Jos rahoi­tus tulee val­tiol­ta (kuten on esi­tet­ty, mut­ta mis­tä sitä tie­tää, mitä lopul­ta pää­te­tään) niin voi­si aja­tel­la erään­lais­ta vakuu­tus­mal­lia, jos­sa val­tio toi­mi­si vakuu­tus­yh­tiö­nä — ilman mitään kapi­taa­tio­ta — ja sama sai­raa­loil­le, van­hus­ten hoi­toon jne. eli suo­ri­te­pe­rus­tei­nen rahoitus.

  1. Rai­mo K
   Tuos­sa vaih­toeh­dos­sa ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nuk­set vähin­tään­kin kak­sin­ker­tais­tui­si­vat. Vakuu­tus­muo­toi­ses­sa ter­vey­den­huol­los­sa mak­sa­jan on aoi­ta­va val­voa rahan­käyt­töä. Yksi­tyi­set yri­tyk­set voi­vat kek­siä suo­rit­tai­ta rajat­ta, jos val­tion piik­ki on auki. Ter­vet­tä ihmis­tä voi­daan hoi­taa kym­me­nil­lä tuhan­sil­la euroil­la — tai siis aina­kin tutkia. 

 12. Mats:
  Jos muis­te­lee sitä vajaa vuo­si sit­ten perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nas­sa kaa­tu­nut­ta soten “kun­tayh­ty­mä­mal­lia” niin on vai­kea perus­tel­la itsel­leen miten tämä uusi sote-häk­ky­rä oli­si yhtään sen tas­a­puo­li­sem­pi kan­sa­lais­ten ter­vey­den ja hyvin­voin­nin kan­nal­ta. Jään mie­len­kiin­nol­la odot­ta­maan valio­kun­nan ratkaisua. 

  Kun­tayh­ty­mä­mal­li ei oli­si ollut (eikä ole) demokraattine.

 13. Eikö voi­si toi­mia myös niin, että yksi­tyi­sel­lä käy­des­sä sote-alue kor­vaa vas­taa­van, ta lähes vas­taa­van, sum­man, mitä käyn­ti jul­ki­sel­la oli­si aiheut­ta­nut sote-alueelle.

  1. Rol­le.
   Sote-alue toi­mi­si siis vakuu­tus­yh­tiö­nä, joka mak­saa ihan mitä tahan­sa. Yksi­kään vakuu­tus­yh­tiö ei ole noin höl­mö. Suo­ma­lai­set vakuu­tus­yh­tiöt hai­rah­tui­vat tuo­hon ja vakuut­ti­vat maa­il­man ter­veim­mät ihmi­set, eli suo­ma­lai­set lap­set ilman mitään kont­rol­lia sii­tä, onko hoi­to tar­peel­lis­ta. Kus­tan­nuk­set ylit­ti­vät arvioi­dut yli kym­men­ker­tai­ses­ti. Vaik­ka kuin­ka ter­vet­tä ihmis­tä voi­daan tut­kia ja hoi­taa rajat­to­mas­ti, jos joku kah­jo suos­tuu maksamaan.

 14. kuka tekee ennal­taeh­käi­se­vää työ­tä? Yksi­tyi­sel­lä ei lie­ne motii­via tähän, kos­ka sil­le­hän sama miten maan talous lepää ja pal­jon­ko sote vie kan­sa­kun­nan varo­ja. Mitä enem­män hei­dän yllä­pi­tä­mil­lä vas­taa­no­toil­la on käyn­te­jä, hoi­to­toi­men­pi­tei­tä niin sen parempi/sitä suu­rem­pi lii­ke­vaih­to. Kan­san ja yhteis­kun­nan tahol­la taas parem­pi oli­si jos kukaan ei kos­kaan sai­ras­tai­si mitään.

 15. JTS:
  Lisäys: Sosi­aa­li­puo­len ideoi­den puut­tu­mi­nen on huo­les­tut­ta­vaa. Tar­koit­taa­ko tämä nyt koti­sii­vouk­sel­le mitä? Hoi­taa­ko pos­tin­kan­ta­ja lumen luon­nin ja kodin­hoi­ta­jan hom­mat, jol­loin rei­tin lop­pu­puo­lel­la kir­jei­tä saa odo­tel­la aika pal­jon pidempään?

  Aika hyvä idea!
  Ennen van­haan mai­toau­to oli myös aura-auto, ja jos ei se sel­vin­nyt mäis­tä ja mut­kis­ta nuos­ka­lu­men sata­mi­sen jäl­keen, koko kylä läh­ti lapiotalkoisiin.
  Pos­tin kan­to ja auraa­mi­nen voi­tai­siin hyvin yhdis­tää maaseudulla.
  Sotea se on sekin, kun tar­kem­min mietitään.

 16. Edus­kun­nan kuu­lui­si hank­kia työ­ter­veys­huol­ton­sa nor­maa­lis­ti jul­ki­sel­ta puo­lel­ta, jot­ta polii­ti­kot ja edus­kun­nan vir­ka­mie­het oli­si­vat samas­sa ase­mas­sa kuin muu­kin rah­vas. Jos halua­vat parem­paa pal­ve­lua niin mak­sa­vat itse, eikä suin­kaan veronmaksaja.

  Ole­tan, että edus­kun­ta ostaa pal­ve­lun­sa jol­tain pri­vaa­til­ta ulko­maa­lai­so­mis­tei­sel­ta firmalta.

 17. Min­kä lais­ta mal­lia Japa­nis­ta sai­si? Ystä­vä­ni on aset­tu­nut sin­ne ja saa­nut kan­sa­lai­suu­den. Ei ole pahaa sanaa sano­nut sikä­läi­ses­tä systeemistä.

 18. AM:
  Ter­veys­a­se­mal­le on voi­nut soit­taa ja pyy­tää uusi­maan resep­tin, ja sen on voi­nut hakea vas­taa­no­tos­ta ohi kulkiessaan. 

  E‑reseptiä ei tar­vit­se hakea. Tar­vit­see vain men­nä apteekkiin.

 19. Itse oli­sin toi­vo­nut aivan päin­vas­tais­ta sote-uudis­tus­ta kuin mitä nyt luo­tiin. Mah­dol­li­sim­man vähän ja suu­ria aluei­ta jot­ka otta­vat koko­nais­vas­tuun, ja joil­la on yhtä hyvät edel­ly­tyk­set kai­kil­la toteut­taa tas­a­puo­li­ses­ti pal­ve­lu­ja, ja joil­la oli­si ollut osto­voi­maa kil­pai­lut­taa, ja ei mitään valinnanvapautta.

  Nyt pää­tet­ty 15–18 alu­een “itse­hal­lin­to” yhdis­tet­ty­nä valin­nan­va­pau­den kans­sa tulee tar­koit­ta­maan että hei­kom­pia aluei­ta tule­vat yksi­tyi­set ter­veys­pal­ve­lu­tuot­ta­jat vie­mään kuin lit­ran mit­taa ja val­tio (lue Ete­lä-Suo­mi) mak­saa lystin.

 20. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Rolle.
  Sote-alue toi­mi­si siis vakuu­tus­yh­tiö­nä, joka mak­saa ihan mitä tahan­sa. Yksi­kään vakuu­tus­yh­tiö ei ole noin höl­mö. Suo­ma­lai­set vakuu­tus­yh­tiöt hai­rah­tui­vat tuo­hon ja vakuut­ti­vat maa­il­man ter­veim­mät ihmi­set, eli suo­ma­lai­set lap­set ilman mitään kont­rol­lia sii­tä, onko hoi­to tar­peel­lis­ta. Kus­tan­nuk­set ylit­ti­vät arvioi­dut yli kym­men­ker­tai­ses­ti. Vaik­ka kuin­ka ter­vet­tä ihmis­tä voi­daan tut­kia ja hoi­taa rajat­to­mas­ti, jos joku kah­jo suos­tuu maksamaan.

  Kui­ten­kin nyky­jär­jes­tel­mäs­sä kun­ta on juu­ri­kin noin tyh­mä, mut­ta jono­tut­ta­mal­la vai­keut­taa hoi­toon pääsyä…

  Noi­ta ter­vei­tä, tut­ki­muk­sia ker­jää­viä sosio­paat­te­ja pitää kait­sea joten­kin muu­ten kuin kiusaa­mal­la ja hank­ka­loit­ta­mal­la kaik­kien mui­den hoi­don­saan­tia. Ei kai “ilmais­ta” työ­ter­veys­hoi­toa­kaan käy­te­tä kuin tar­pees­sa? Miten pal­jon “tur­hia” työ­ter­veys­käyn­te­jä teh­dään (muu­ten kuin työ­nan­ta­jan sai­raus­to­dis­tuk­sen saan­nin vuoksi)?

 21. Rol­le: Kui­ten­kin nyky­jär­jes­tel­mäs­sä kun­ta on juu­ri­kin noin tyh­mä, mut­ta jono­tut­ta­mal­la vai­keut­taa hoi­toon pääsyä…

  Noi­ta ter­vei­tä, tut­ki­muk­sia ker­jää­viä sosio­paat­te­ja pitää kait­sea joten­kin muu­ten kuin kiusaa­mal­la ja hank­ka­loit­ta­mal­la kaik­kien mui­den hoi­don­saan­tia. Ei kai “ilmais­ta” työ­ter­veys­hoi­toa­kaan käy­te­tä kuin tar­pees­sa? Miten pal­jon “tur­hia” työ­ter­veys­käyn­te­jä teh­dään (muu­ten kuin työ­nan­ta­jan sai­raus­to­dis­tuk­sen saan­nin vuoksi)?

  Ja vie­lä, eikös siel­tä se tk-kiri­tys juu­ri tuli­si, että asiak­kaat mene­vät yksi­tyi­sel­le, jos sote-alue ei saa omia hoi­to­paik­ko­jan­sa toimimaan?

 22. Poh­jan akka:
  Pos­tin kan­to ja auraa­mi­nen voi­tai­siin hyvin yhdis­tää maa­seu­dul­la. Sotea se on sekin, kun tar­kem­min mietitään. 

  Pos­tin­kan­to ja mm van­hus­ten ruo­ka­huol­to ja jot­kut hoi­va­hom­mat on jo kuu­le yhdistelty.

 23. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Rai­mo K
  Tuos­sa vaih­toeh­dos­sa ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nuk­set vähin­tään­kin kak­sin­ker­tais­tui­si­vat. Vakuu­tus­muo­toi­ses­sa ter­vey­den­huol­los­sa mak­sa­jan on aoi­ta­va val­voa rahan­käyt­töä. Yksi­tyi­set yri­tyk­set voi­vat kek­siä suo­rit­tai­ta rajat­ta, jos val­tion piik­ki on auki. Ter­vet­tä ihmis­tä voi­daan hoi­taa kym­me­nil­lä tuhan­sil­la euroil­la – tai siis aina­kin tutkia. 

  No aina­kin Sak­sas­sa vakuu­tus­yh­tiöt (3 kpl) val­vo­vat rahan­käyt­töä, jopa rakentamista.

  Ja Suo­meen ehdo­te­tus­sa sys­tee­mis­sä tul­lee ole­maan val­tion ohjaus ja jos (niin­kuin on esi­tet­ty) rahat tule­vat val­tiol­ta, val­tiol­la­kin on mah­dol­li­suus sään­nel­lä, mitä mak­se­taan, eihän se tar­koi­ta, että “piik­ki on auki” — toi­vot­ta­vas­ti ei.
  Val­tio ei kir­joit­te­le avoi­mia shek­ke­jä, pait­si tie­to­tek­niik­kaa hankkiessaan.

 24. R. Silf­ver­berg:
  ‘snip’
  Nyt pää­tet­ty 15–18 alu­een “itse­hal­lin­to” yhdis­tet­ty­nä valin­nan­va­pau­den kans­sa tulee tar­koit­ta­maan että hei­kom­pia aluei­ta tule­vat yksi­tyi­set ter­veys­pal­ve­lu­tuot­ta­jat vie­mään kuin lit­ran mit­taa ja val­tio (lue Ete­lä-Suo­mi) mak­saa lystin. 

  Eipä se vält­tä­mät­tä niin mene — vrt. Ahve­nan­maan mal­li. Pal­ve­lui­ta voi­daan ostaa myös jul­ki­sel­ta sek­to­ril­ta kuten nykyi­sin­kin tehdään.

  Ja jos jotain eri­kois­ta leik­kaus­ta teh­dään Suo­mes­sa 1 kpl vuo­des­sa, ei se miten­kään tar­koi­ta sitä, että koko Suo­men pitää olla samaa aluetta.

  Mitä isom­mat alu­eet, sitä isom­pi byrokratia!

 25. ripa:
  “Ja sit­ten on vie­lä se integroin­ti sosi­aa­li­toi­meen. Miten se Mehi­läi­sen vas­taa­no­tol­la toteutuu?”

  Kai­ken kaik­ki­aan­va­lin­nan vapaut­ta kos­ke­van näkö­kul­man ja inte­graa­tiois­ta haet­ta­vien hyö­ty­jen­vä­lis­tä proble­ma­tiik­kaa ei kokoo­mus­lais­ten hah­mo­tel­mis­sa ole lain­kaan pohdittu. 

  Kui­ten­kin inte­graa­tio on ollut koko sote-uudis­tuk­sen kes­kei­sin lähtökohta. 

  Tuo integroin­ti­han on hei­dän aika help­po jär­jes­tää, esim. näin: 

  Perus­te­taan Uudel­le­maal­le ne (ao. sote-alu­een) myös sosi­aa­li­asioi­ta hoi­ta­maan tar­vit­ta­vat sote-toi­mi­pis­teet vaik­ka­pa Kark­ki­lan ja/tai Puk­ki­lan peru­koil­le. (Pit­kiä etäi­syyk­siä on myös Lapin sote-alu­eel­la, joten tuo edis­tää tasa-arvon toteu­tu­mis­ta sote-aluei­den välil­lä.) Kum­paan­kin voi­ta­neen pal­ka­ta yksi (esim. osa-aikai­nen) sosi­aa­li­työn­te­ki­jä. Ter­veyt­tä hoi­ta­maan vali­taan vuo­sit­tain koko sote-alu­een ter­veys­a­se­mis­ta vähi­ten asiak­kai­den tyy­ty­väi­syys­pis­tei­tä saa­neet ja eni­ten hoi­to­vir­hei­tä teh­neet. (Sama peri­aa­te sopii ehkä myös sen sosi­aa­li­työn­te­ki­jän valin­nas­sa, riip­puen toki sii­tä, mihin suun­taan ne edel­lis­vuo­den vir­heet sosi­aa­li­tu­kien myön­tä­mi­ses­sä on tyy­pil­li­ses­ti tehty!) 

  Vapaus vali­ta em. vaih­toeh­to­jen välil­tä (jos asia­kas sii­hen itse kyke­nee) jää asiak­kaal­le. Kun samaa peri­aa­tet­ta käy­te­tään kai­kil­la sote-alueil­la, ja asiak­kuu­den edel­ly­tyk­sek­si palau­te­taan päih­tee­tön olo­ti­la, saa­daan kyl­lä aikaan mah­ta­vat säästöt!

 26. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Rai­mo K
  Tuos­sa vaih­toeh­dos­sa ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nuk­set vähin­tään­kin kak­sin­ker­tais­tui­si­vat. Vakuu­tus­muo­toi­ses­sa ter­vey­den­huol­los­sa mak­sa­jan on aoi­ta­va val­voa rahan­käyt­töä. Yksi­tyi­set yri­tyk­set voi­vat kek­siä suo­rit­tai­ta rajat­ta, jos val­tion piik­ki on auki. Ter­vet­tä ihmis­tä voi­daan hoi­taa kym­me­nil­lä tuhan­sil­la euroil­la – tai siis aina­kin tutkia. 

  Kyl­lä vakuutus(yhtiö)muotoinenkin jär­jes­tel­mä toi­mii, jos sen omis­ta­jat ovat tar­peek­si ahnei­ta ja hei­dän valit­se­man­sa hal­li­tus pitää toi­mi­van joh­don kurissa.

  Demo­kraat­ti­ses­ti valit­tu hal­li­tus ei tähän pys­ty kuin satun­nai­ses­ti ja demo­kraat­ti­ses­ti valit­tu “yhtiö­ko­kous” vie­lä har­vem­min. On vai­ke­aa sekä vaa­tia että miellyttää.

 27. R. Silf­ver­berg:
  kil­pai­lut­taa, ja ei mitään valinnanvapautta. 

  En osaa myös­kään ihail­la valin­nan­va­paut­ta. Jos perus­ter­ve perus­suo­ma­lai­nen käy ker­ran vii­des­sä vuo­des­sa lää­kä­ris­sä on aivan sama vaik­ka tämä lai­tos osoi­te­taan. Ja jos täy­tyy käy­dä tiu­hem­min niin mie­ti­tään kuin­ka sel­lai­sia pro­ses­se­ja yksin­ker­tais­te­taan esi­mer­kik­si asioin­nik­si pel­käs­tään aptee­kin tai muun hoi­to­tar­vik­kei­ta jake­le­van tahon kans­sa. Ei ram­pa­ta lääkärissä.

  Toi­von vie­lä, että abso­luut­ti­nen valin­nan­va­paus nyt kui­ten­kin tar­koit­tai­si van­hus­väes­tön vapaut­ta vali­ta (jot­ka siis asu­vat pal­ve­lun armoil­la 24/7/365, ei ker­ran vii­des­sä vuo­des­sa) hen­nes­syn tai mar­tel­lin spon­so­roi­man sika­ri- ja kon­jak­kiklu­bin l. pal­ve­lu­ta­lon välil­lä. Tarkoittaahan.

  En osaa olla huo­lis­sa­ni meis­tä hyväosaisista.

 28. Olen­nais­ta on, että jokai­sen toi­men­pi­teen pitää tuot­taa mar­gi­naa­li­kus­tan­nus­mie­les­sä lää­kä­ria­se­mal­le vähän tap­pio­ta, jot­ta yli­hoi­don insen­tii­vi poistuisi.

  Pitäi­sin jär­ke­vä­nä, että aina ennen anti­bioot­ti­kuu­rin mää­rää­mis­tä otet­tai­siin veri­koe tai aina­kin tar­jot­tai­siin poti­laal­le sii­hen mah­dol­li­suut­ta. On äly­tön­tä syöt­tää poti­laal­le anti­bioot­te­ja, jos ei ole kyse bakteeritulehduksesta.

  Itse olen jo vuo­sia pyy­tä­nyt veri­ko­keen asian var­mis­ta­mi­sek­si. Puo­lel­la ker­rois­ta on jää­nyt (tur­ha ja sik­si hai­tal­li­nen) anti­bioot­ti­kuu­ri syömättä.

 29. Osmo kun olet huo­lis­sa­si kus­tan­nuk­sis­ta, olet­ko tar­kas­tel­lut asi­aa sil­tä kan­til­ta, että suo­rit­tei­den hin­ta on sama jokai­sel­la alu­eel­la. Kun val­tio alkaa ohjail­la. Vain mää­rä vaihtelee(kapitaatio). Eli sote-vero oli­si­kin kai­kil­le sama, kuin yle-vero? Joh­tai­si­ko tämä jopa sii­hen, että noin puo­let nykyi­ses­tä kun­nal­lis­ve­ros­ta (jos sote on noin puo­let?) tasaan­tui­si kai­kil­le samk­si? Ja näin kun­ta­lais­ten yhden­ver­tai­suus toteu­tui­si? Mik­si nykyi­sin kun­nal­lis­ve­ro­äy­ri vaih­te­lee niin kovin pal­jon? Mitä jos jot­kut alu­eet ovat­kin lii­an pie­niä ja yksik­kö­mak­su alkai­si nous­ta, kun yhtä­lö ei mene tasan? Yhdis­te­tään­kö aluei­ta, jot­ta ns suu­ruu­den eko­no­mia alkai­si taas toi­mia? Kait täl­lai­ses­ta on jo jokin lausuma?
  Vai toteu­te­aan­ko vero­jen keruu joten­kin palk­ka­tu­lon tapai­ses­ti? Ei kait? Kun on ääneen lausut­tu, ettei vero­tus kiristy!
  Nyt odot­tai­sin avaus­ta­si rahoitusmallista?

 30. Kes­kus­te­lu on ollut vähän tur­han­kin innostunutta.

  Valin­nan­va­paus tul­lee kos­ke­maan nokn 10 — 20 % sotes­ta, ei enem­pää eilä vähempää.

  Kir­jaus­ten mer­ki­tys sel­vi­ää vas­ta jat­ko­työs­sä. Mini­mis­sään kyse on sii­tä valin­na­va­pau­des­ta, jota Suo­men hal­lin­non kau­huk­si EU on meil­tä joka tapauk­ses­sa edel­lyt­tä­mäs­sä vuo­teen 2019 men­nes­sä. On hie­noa, jos tämä on voi­nut olla kaup­pa­ta­va­ra­na ratkaisussa.

  Todel­li­nen hyö­ty saa­daan, jos pys­ty­tään toteut­ta­maan Oba­maca­re Suo­mes­sa, eli irrot­ta­maan ter­veys­pal­ve­lui­den tar­jon­ta ja laa­tu työ­suh­tees­ta. Se oli radi­kaa­li vaa­ti­mus USAs­sa, Euroo­pas­sa­han täl­lais­ta eriar­voi­suut­ta ei onnek­si ole ollut juu­ri muu­al­la kuin Suomessa. 

  Tämä avai­si aidos­ti yksi­tyi­sen ja jul­ki­sen pal­ve­lun väli­sen rajan. Ilman tätä ope­raa­tio­ta jul­ki­nen per­ter­vey­den­huol­to mar­gi­na­li­soi­tuu ja on väki­sin vai­keuk­sis­sa, kun pitää olla kus­tan­nus­te­ho­kas ja samal­la veto­voi­mai­nen työ­nan­ta­ja, vaik­ka asia­kas­kun­ta ja hoi­don tar­ve ovat kes­ki­mää­rin niin eri­lai­sia kuin yksi­tyi­sel­lä puolella.

 31. JY: erveys­a­se­mal­le on voi­nut soit­taa ja pyy­tää uusi­maan resep­tin, ja sen on voi­nut hakea vas­taa­no­tos­ta ohi kulkiessaan.
  E‑reseptiä ei tar­vit­se hakea. Tar­vit­see vain men­nä apteekkiin.

  Hel­sin­gil­lä on käy­tös­sään e‑asiointi, mut­ta lää­kä­rit ja hoi­ta­jat käyt­tä­vät tätä hei­kos­ti .Eri­tyi­ses­ti vas­taa­mi­nen kysy­myk­siin on mahdotonta.

  Ja leku­ri mie­luum­min soit­taa kuin kes­kus­te­lee säh­kö­pos­tin kaut­ta, kos­ka sii­tä jää vaa­ral­li­nen dokumentti

  Resep­tin uusin­nan voi tila­ta apteek­ki eli kun olet osta­mas­sa lääk­kei­tä, far­ma­seut­ti kyl­lä ilmoit­taa resep­tin lop­pu­van ja sama­la hän voi pyyn­nös­tä­si lähet­tää uusi­mis­pyyn­nön ja e‑resepti löy­tyy max vii­kon kulut­tua tietokannasta 

  Säh­köis­tä vies­tin­tää hyö­dyn­ne­tään hei­kos­ti vaik­ka sii­hen on uhrat­tu miljoonia

  Ja sii­hen­kin kek­si­tään uut­ta byro­kra­ti­aa: INR arvon sai kun kävi labras­sa ja labra pis­ti muu­ta­man tun­nin kulut­tua teks­ta­rin ja lää­ki­tys­tä saat­toi sää­tää oitis

  Nyt sys­tee­mi muut­tui ja labra lähet­tää­kin tulok­sen ensin terk­ka­riin ja hoi­ta­ja lähet­tää tulok­sen 3–7 päi­vän kuluessa.

  Se on leik­kauk­seen mene­väl­le aivan lii­an hidas­ta ja niin­pä sit­ten pitää ottaa kak­si koet­ta n 10 päi­vää aiem­min ja leik­kaus­päi­vää edel­tä­vä­nä päi­vä­nä sairaalassa

  Näin nii­tä kulu­ja kerä­tään, mitään lisä­ar­voa ei terk­ka­ris­sa syn­ny täs­sä prosessissa

 32. Kii­tos artik­ke­lis­ta­si. Aivan mah­ta­va esitys.Esimerkitkin sopi­vat täy­sin. Aika on tär­keä teki­jä pal­ve­lui­ta valittaessa.

 33. Minua har­mit­taa eni­ten, että sote pää­tök­set ajau­tu­vat joten­kin aina kau­as sii­tä yksin­ker­tai­ses­ta pää­ta­voit­tees­ta: ter­ve ihminen!
  Ter­vey­den­huol­to kään­tyy yleen­sä jo toi­ses­sa lausees­sa oikeas­ti sai­rauk­sien hoi­toon. Sai­raus kas­vat­taa yhteis­kun­nan meno­ja ja yri­tyk­set yrit­tä­vät sii­tä sik­si hyötyä.
  Ter­vey­den­huol­los­sa pitäi­si oikeas­ti pal­ki­ta ihmis­ten ter­vey­des­tä. Siis sii­tä, että ei tar­vi­ta hoi­toa. Tämä tut­ki­tus­ti syn­tyy riit­tä­väs­tä lii­kun­nas­ta ja sopi­vas­ta ravin­non ja nau­tin­toai­nei­den kulu­tuk­ses­ta. Eli ter­vey­den­huol­los­sa pitää mak­saa poti­lai­den ter­vees­tä ajas­ta ei sai­rauk­sien hoi­dos­ta. Voit­to­jen toi­mi­joil­le pitää syn­tyä sai­rauk­sien vält­tä­mi­ses­tä. Sil­loin palk­kai­sim­me sote pal­ve­lui­na lii­kun­na­noh­jaa­jia ja ravin­to-oppai­ta ja ame­rik­ka­lai­sen tut­ki­muk­sen poh­jal­ta sääs­töä voi syn­tyä 40% kun lii­kum­me tar­peek­si ja olem­me terveempiä.
  Ei tai­da nyt syn­ty­nyt sote uudis­tus onnis­tua täs­sä, vai?

 34. Hel­sin­gin Sano­mien haas­tat­te­le­mat asian­tun­ti­jat ovat vas­tak­kais­ta miel­tä tasa-arvovaikuksesta.

  http://www.hs.fi/politiikka/a1446992435472?jako=942fc03420718c4be3e9e2e37aa66bf3&ref=fb-share

  Kii­rees­tä puhu­mi­nen­kin on hiu­kan kyseenalaista.
  Pää­tök­set teh­dään kuten Soi­nin­vaa­ra itse­kin tie­tää leh­män­kaup­po­jen kaut­ta. Tämä oli peri­aa­te­pää­tös, joka saa­tiin aikaan leh­män­kau­pal­la — ja toteu­tuk­sen suun­nit­te­luun käy­te­tään vie­lä pal­jon aikaa.

  Jos Vih­rei­den ja SDP:n hal­li­tus tulee niin var­maan voit­te vie­lä tuho­ta tämän uudis­tuk­sen tai napa­ta omiin nimiin­ne. Ihme­tyt­tää muu­ten­kin Vih­rei­den vel­jei­ly Suo­men anti­li­be­raa­leim­man puo­lu­een SDP:n kanssa.

 35. Itse kir­joi­tin samas­ta huo­les­ta pari­sen päi­vää sitten. 

  Kir­joi­tuk­ses­sa­ni on tilas­to eri mai­den ter­vey­den­huol­to­me­nois­ta osuu­te­na BKT:stä. Suun­ta on sel­väs­ti se, että mitä enem­män sys­tee­mi perus­tuu yksi­tyi­siin toi­mi­joi­hin, sitä enem­män sii­tä maksetaan.

  Vah­vas­ti epäi­len luva­tun kol­men mil­jar­din sääs­tön syntymistä.

  http://kyseenalaistava.blogspot.fi/2015/11/sote-syo-sinunkin-poydassasi.html

 36. Niin kau­an kuin olen Japa­nis­sa asu­nut (yli 20 vuot­ta), olen ihme­tel­lyt, mik­sei Suo­mes­sa ole Japa­nin mal­lin mukais­ta terveyspalvelua. 

  Japa­nis­sa pakol­li­nen ter­veys­va­kuu­tus mak­se­taan vero­tuk­sen yhtey­des­sä siten että val­tio verot­taa tulois­ta ja omai­suu­des­ta progres­sii­vi­ses­ti ensin oman osuu­ten­sa. Sen jäl­keen kun­nat verot­ta­vat oman osuu­ten­sa JA ter­veys­va­kuu­tus­mak­sun progres­sii­vi­ses­ti. Yhteen­sä veroa kerä­tään esim. kes­ki­tu­loi­sil­ta noin 15 %, jos­ta ter­veys­va­kuu­tus on noin 4–5 %. Lisäk­si mak­se­taan enim­mil­lään noin 100 euroa van­huus­va­kuu­tus­ta, jon­ka kun­nat kerää­vät rahas­toon­sa tule­via tar­pei­ta varten.

  Progres­sii­vi­suu­des­ta joh­tuen rik­kaat mak­sa­vat (pal­jon) enem­män kuin köy­hät terveydenhoidostaan.

  Ter­veys vakuu­tus kor­vaa 70% ja yli 70-vuo­tiail­le 80% kai­kis­ta ter­veys­pal­ve­luis­ta, kuten sai­raa­la­ku­luis­ta, lääk­keis­tä, lää­kä­ris­sä käyn­neis­tä (myös ham­mas­hoi­dos­ta). Vähä­tu­loi­sil­la oma vas­tuun ylä­ra­ja on noin 50 euroa kuu­kau­des­sa. Sen yli­me­ne­vä osa palautetaan.

  Esi­mer­kik­si asuin­kau­pun­gis­sa­ni Tokion Hinos­sa (noin 200.000 asu­kas­ta) on jul­ki­nen täy­den pal­ve­lun kau­pun­gin sai­raa­la ja kym­me­niä yksi­tyi­siä kli­ni­koi­ta (jois­sa on lääkäri,sairaanhoitaja, labo­rant­ti ja pari toi­mis­to­vir­kai­li­jaa). Mat­ka asun­nos­ta­ni lää­kä­ril­le on noin 500 m ja ham­mas­lää­kä­ril­le 100 m. Yksi­tyi­ses­sä kli­ni­kas­sa ei voi vara­ta aikaa, mut­ta jono­tus kes­tää kor­kein­taan puo­li tun­tia. Jos poti­las tar­vit­see kii­reel­lis­tä jat­ko­tut­ki­mus­ta ja ‑toi­men­pi­tei­tä (kai­ku­tut­ki­mus­ta perus­teel­li­sem­pia), kli­nik­ka tilaa heti ajan eri­kois­lää­kä­ril­le (jon­ne pää­see siis välit­tö­mäs­ti joko omin neu­voin tai ambulanssilla). 

  Hin­nat jul­ki­sel­la ja yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la ovat samat ja kor­vauk­set samat (mak­su on vain omavastuuosuus…ei tar­vit­se anoa palau­tus­ta). Sopi­val­la lisä­va­kuu­tuk­sel­la voi rahoit­taa oma­vas­tuu­osuut­ta ja sai­raa­la­mak­sun (ruo­ka ja vuode)sekä saa­da kipu­ra­haa. Sap­pi­lei­kauk­ses­sa­ni jäin rei­lus­ti plus­san puolelle.

  Noin 800 euroa ylit­tä­vä osuus vuo­des­sa on val­tion­ve­ro­tuk­ses­sa vähennyskelpoinen.

  Voi tie­tys­ti men­nä suo­raan sai­raa­laan­kin jonot­ta­maan, mut­ta nopeam­min pää­see kli­ni­kan kaut­ta myös erikoislääkärille.

 37. Hei Osmo Soininvaara
  Olen aina arvos­ta­nut tapaa­si kri­ti­soi­da poli­tii­ko­jen teke­miä rat­kai­su­ja. Nyt teh­ty SOTE rat­kai­su teh­tiin KEPU:n ehdoil­la. Maa­kun­ta­mal­li tuo KEPU:lle val­taa ‚mel­kein rajat­to­mas­ti, ja huna­ja­pur­kin, kos­ka vero­ra­hat val­tion pus­sis­ta tur­vaa tulot. KEPU:n teh­tä­vät hävi­ää, kerä­tä vero­ra­hat omil­ta kan­nat­ta­jil­ta kun­nal­lis­ve­roi­na lop­puu. Nyt varat tule­vat kuin manul­le illal­li­nen, sii­tä yhtei­ses­tä poh­jat­to­mas­ta kuk­ka­ros­ta. Tääl­tä lyp­sä­mi­sen KEPU on aina osannut.

  Kokoo­mus sai kerät­tyä rahat yksi­tyi­sel­le puo­lel­le. Tämän potin suu­ruus on mää­rit­te­le­mät­tä. Poti­laan mak­sun pitää olla suu­rem­pi, kuin ylei­sel­lä puo­lel­la. Tasa­ver­tai­suus ei täs­sä voi toteutua. 

  Vaa­ra­na on, että tur­hat käyn­nit lisään­ty­vät. Tämän estä­mi­nen on todel­la vaa­ti­va teh­tä­vä, eikä mis­sään nimes­sä help­po. Tätä vali­tet­ta­vas­ti tapah­tuu nyt. Tämä mak­saa, vie pai­kan todel­la avun tar­vit­se­vil­ta, ja ruuh­kaut­taa. Täs­sä pitää raja­ta sitä sum­ma ja todel­lis­ta lää­kä­rin tar­vet­ta, mitä käyn­ti siel­lä mak­saa. On luu­lo­tau­ti­sia, joil­la todel­lis­ta lää­kä­rin tar­vet­ta ei ole, jos näil­lä on piik­ki auki, sii­tä mak­se­taan aivan tur­haan. Eikä tääl­lä puo­lel­la saa tilan­ne men­nä sii­hen, että yli­opis­to sai­raa­lan pal­ve­lun saa hel­pom­mil­la perus­teil­la, joka raken­taa sin­ne tur­hia tutkimuskäyntejä.

 38. Osmo: “Jos ei voi­da osoit­taa, että hoi­to kau­pun­kien ulko­puo­lel­la on huo­non­tu­nut sen takia, että kau­pun­geis­sa on valin­nan­va­raa, ei valin­nan­va­ran mah­dot­to­muus maal­la voi olla argu­ment­ti valin­nan­va­raa vas­taan kaupungeissa.”

  Olen tasan ja täy­sin samaa miel­tä, tämä on tehok­kuus­pe­ri­aa­te toi­sin lausut­tu­na. Voi­tai­siin­ko perus­tus­la­kiin saa­da sel­lai­nen pykä­lä, että sel­lai­nen ihmi­nen joka ei tätä peri­aa­tet­ta hyväk­sy, on auto­maat­ti­ses­ti hen­ki­pat­to, eikä nau­ti lain suo­jaa mis­sään asioissa?

 39. Ulko­mai­sia ter­veys­pal­ve­lu­ja tar­joa­via sijoi­tus­yh­tiöi­tä, “Mehi­läi­siä”, en ole tavan­nut edes Tokios­sa. Nii­tä saat­taa olla, mut­ta veron­sa ne jou­tu­vat mak­sa­maan Japa­nis­sa ja pää­osin sii­hen kau­pun­kiin, mis­sä kli­nik­ka toimii. 

  Sen sijaan ulko­mai­sia vakuu­tus­yh­tiöi­tä sekä USA:sta että Euroo­pas­ta ym. toi­mii run­saas­ti. Ne tar­joa­vat lisä­tur­vaa Japa­nin kai­kil­le Japa­nis­sa asu­vil­le pakol­li­sen ter­veys­va­kuu­tuk­sen omavastuuosuuteen.

  Pie­ni, yhden lää­kä­rin yksi­tyiskli­nik­ka mah­dol­lis­taa oma­lää­kä­rin, joka tun­tee hyvin asiak­kaan­sa koko ter­veys­his­to­rian käyt­tä­mät­tä vas­taan­ot­toai­kaa tie­to­ko­neel­ta luke­mi­seen. Minun lää­kä­ril­lä­ni (joka on koko kau­pun­gin joh­ta­va lää­kä­ri) ei ole edes tie­to­ko­net­ta, vaan pak­su ruu­tu­vih­ko, jos­sa on mer­kin­nät jokai­ses­ta käyn­nis­tä­ni ja toi­men­pi­teis­tä tähän asti 15 vuo­den ajal­ta. Pää­asias­sa käyn­nit ovat resep­tien uusi­mi­sia. Ne on uusit­ta­va ker­ran kuus­sa. Joka toi­nen kuu­kausi ote­taan veren­ku­va ja ker­ran vuo­des­sa teh­dään täy­del­li­nen ter­veys­tar­kas­tus (jon­ka kau­pun­ki mak­saa kai­kil­le yli 65-vuotiaille).

 40. Mitä ovat nämä “itses­tään sel­vät resep­tit”? Eikö nii­den pitäi­si olla käsi­kau­pas­sa? Vai onko niin, että lää­ke­vi­ran­omai­set arvioi­vat asian huo­nom­min kuin Soininvaara?

  Uudis­tuk­ses­sa kan­nat­tai­si miet­tiä myös nii­tä sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen suur­ku­lut­ta­jia, jot­ka tuot­ta­vat kym­me­nien tuhan­sien euro­jen kulu­ja vuo­si toi­sen­sa jäl­keen. Koko­nais­kus­tan­nus­ten kan­nal­ta on var­sin yhden­te­ke­vää mis­sä perus­ter­ve ihmi­nen asioi ker­ran kah­des­sa vuo­des­sa yleislääkärillä.

 41. ij:
  Eli menen työ­ter­veys­lää­kä­ril­le, kos­ka työ­nan­ta­jan aikaa­han minä tuh­laan läh­te­mäl­lä jonot­ta­maan – en omaani. 

  Vää­rin jos menet lää­kä­ril­le asias­sa joka ei edel­ly­tä sai­raus­lo­maa on se sinun omaa aikaasi

 42. Atso Eeri­käi­nen:
  Niin kau­an kuin olen Japa­nis­sa asu­nut (yli 20 vuot­ta), olen ihme­tel­lyt, mik­sei Suo­mes­sa ole Japa­nin mal­lin mukais­ta terveyspalvelua.
  ‘snip’

  Ei kai sii­hen muu­ta syy­tä lie­ne kuin että Osmo ja kump­pa­nit pitä­vät vakuu­tus­muo­tois­ta jär­jes­tel­mää lii­an kal­lii­na — ja pakot­ta­vat kaik­ki muut­kin tah­to­maan jotain muuta.

 43. max: En osaa myös­kään ihail­la valin­nan­va­paut­ta. Jos perus­ter­ve perus­suo­ma­lai­nen käy ker­ran vii­des­sä vuo­des­sa lää­kä­ris­sä on aivan sama vaik­ka tämä lai­tos osoitetaan. 

  Miten ker­ran vii­des­sä vuo­des­sa lää­kä­ris­sä käy­vä perus­ter­ve perus­suo­ma­lai­nen pys­tyy valit­se­maan par­haan hoi­to­pai­kan ja hoitajan?

  Saa­daan­ko ter­veys­puo­len Tri­pad­vi­sor, jos­sa saa teh­tyä haun vaik­ka­pa Uuden­maan tuhan­sis­ta lää­kä­reis­tä ja tar­vit­taes­sa lai­tet­tua ne jär­jes­tyk­seen joko hin­nan tai asia­kas­ar­vion perusteella.

  Rin­nak­kai­nen toi­mi­ja nykyi­sen jul­ki­sen pal­ve­lun rin­nal­le tar­koit­taa lisää nor­me­ja, sään­te­lyä, mit­taus­ta, mää­rit­te­ly­jä ja val­von­taa. Eli ko koneis­ton pyö­rit­tä­mi­seen val­ta­vat mää­rät kova­palk­kai­sia “asian­tun­ti­joi­ta”, jot­ka teke­vät kan­sa­lais­ten ter­vey­den kan­nal­ta täy­sin tur­haa työtä.

  Yhtei­ses­tä pus­sis­ta mak­set­ta­vien ter­veys­pal­ve­lui­den yksi­tyis­tä­mi­seen läh­det­täes­sä on teh­ty val­ta­va vir­he eikä paluu­ta ole. Kuten on todet­tu, ter­veen­kin ihmi­sen “hoi­ta­mi­seen” voi­daan käyt­tää lopu­ton mää­rä rahaa ja resurs­se­ja. Ja kun kysees­sä on ihmi­sen ter­veys, kukaan ei pys­ty lähi­main­kaan kat­ta­vas­ti mää­rit­te­le­mään, mikä on tur­haa ja mikä vähem­män turhaa.

 44. Tie­de­mies:
  Osmo: “Jos ei voi­da osoit­taa, että hoi­to kau­pun­kien ulko­puo­lel­la on huo­non­tu­nut sen takia, että kau­pun­geis­sa on valin­nan­va­raa, ei valin­nan­va­ran mah­dot­to­muus maal­la voi olla argu­ment­ti valin­nan­va­raa vas­taan kaupungeissa.”

  Olen tasan ja täy­sin samaa miel­tä, tämä on tehok­kuus­pe­ri­aa­te toi­sin lausut­tu­na. Voi­tai­siin­ko perus­tus­la­kiin saa­da sel­lai­nen pykä­lä, että sel­lai­nen ihmi­nen joka ei tätä peri­aa­tet­ta hyväk­sy, on auto­maat­ti­ses­ti hen­ki­pat­to, eikä nau­ti lain suo­jaa mis­sään asioissa?

  HS:n sano­mien haas­tat­te­le­ma asian­tun­ti­ja tote­si valin­nan­va­ras­ta lisäk­si näin:

  Ainoa kei­no tur­va­ta esi­mer­kik­si laa­duk­kaat sosi­aa­li­pal­ve­lut kuten van­hus­ten­hoi­to pie­nil­lä, syr­jäi­sil­lä paik­ka­kun­nil­la on juu­ri valinnanvapaus.”

 45. eggo:
  Mitä ovat nämä “itses­tään sel­vät resep­tit”? Eikö nii­den pitäi­si olla käsi­kau­pas­sa? Vai onko niin, että lää­ke­vi­ran­omai­set arvioi­vat asian huo­nom­min kuin Soininvaara?

  Uudis­tuk­ses­sa kan­nat­tai­si miet­tiä myös nii­tä sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen suur­ku­lut­ta­jia, jot­ka tuot­ta­vat kym­me­nien tuhan­sien euro­jen kulu­ja vuo­si toi­sen­sa jäl­keen. Koko­nais­kus­tan­nus­ten kan­nal­ta on var­sin yhden­te­ke­vää mis­sä perus­ter­ve ihmi­nen asioi ker­ran kah­des­sa vuo­des­sa yleislääkärillä.

  Täs­mäl­leen.

  Pit­käs­sä juok­sus­sa suu­rim­mat sääs­töt saa­daan sii­tä, että ter­veys- ja sosi­aa­li­toi­met ovat saman ope­ra­tii­vi­sen joh­don alai­se­na. Nyt­hän kun­nat ja kun­tayh­ty­mät pom­pot­te­le­vat eräi­tä asia­kas­ryh­miä, mm. van­huk­sia, sosi­aa­li­puo­lel­ta ter­veys­puo­lel­le ja päinvastoin.

 46. Uudis­tus on ter­ve­tul­lut. Suo­mes­sa on ollut lii­an kau­an lii­an hal­pa, teho­kas ja oikeu­den­mu­kai­nen terveydenhuolto.

 47. ij:

  Eli menen työ­ter­veys­lää­kä­ril­le, kos­ka työ­nan­ta­jan aikaa­han minä tuh­laan läh­te­mäl­lä jonot­ta­maan – en omaani.

  Pää­see­kö työ­ter­veys­lää­kä­ril­le ihan ylei­ses­ti hoi­dat­ta­maan asioi­ta, jot­ka eivät var­si­nai­ses­ti lii­ty työ­teh­tä­viin (esim. työs­sä syn­ty­neen rasi­tus­vam­man hoi­to, sai­ras­lo­man hake­mi­nen)? Aina­kin meil­lä on kiel­let­ty kävi­jäl­le osoi­tet­ta­van las­kun uhal­la käyt­tä­mäs­tä työ­ter­veys­huol­toa esim. vapaa-ajal­la tapah­tu­neen kohun tut­kit­ta­mi­seen, ja aika har­va resep­ti­kään var­maan juon­taa työs­sä syn­ty­neis­tä vaivoista.

 48. Jou­ko Leh­to:
  ‘snip’
  Vaa­ra­na on, että tur­hat käyn­nit lisään­ty­vät. Tämän estä­mi­nen on todel­la vaa­ti­va teh­tä­vä, eikä mis­sään nimes­sä help­po. Tätä vali­tet­ta­vas­ti tapah­tuu nyt.
  ‘snip’

  Ei nii­tä lää­kä­ris­sä vain har­ras­tuk­sen vuok­si käy­viä ihmi­siä kovin pal­jon ole — ja kuka sinä (tai Osmo) olet päät­tä­mään, mikä kenel­le­kin on turhaa?

  Voi­si olet­taa, että Sak­sas­ta löy­tyi­si asias­ta tut­ki­mus­tie­toa (ehkä Suo­mes­ta­kin), mut­ta eipä tääl­lä kukaan mitään kon­kreet­tis­ta ole esittänyt.

 49. Vähän googlai­lin noi­ta tur­hia lää­kris­sä­käyn­te­jä, mut­ta eipä nii­tä niin vain löydy.

  USA:ssa lää­kä­ris­sä­käyn­tien syi­tä on tut­kit­tu, esim: “stu­dy inclu­ded data from 14,000 people in Olms­ted Coun­ty, Minn., who were part of the Roc­hes­ter Epi­de­mio­lo­gy Pro­ject and who visi­ted a doc­tor or other health care pro­vi­der some­ti­me between Jan. 1, 2005 and Dec. 31, 2009” — 10 kär­jes­sä lis­ta ei sisäl­lä tur­hia käyntejä.

  http://www.huffingtonpost.com/2013/01/17/common-reasons-see-a-doctor-skin-disease_n_2497424.html

 50. Vapaus vali­ta mis­sä jonos­sa seisoo?

  Ihmet­te­len kyl­lä vähän tuo­ta valin­nan­va­pau­den käsi­tet­tä — itse olen aina­kin aika huo­no arvioi­maan mis­sä joku hoi­to pitäi­si teh­dä ja vle­lä huo­nom­pi olen ennus­ta­maan tule­vai­suut­ta, eli mikä tule­vai­suu­den hoi­don­tar­pee­ni pitäi­si olla.

  Kos­ka en toden­nä­köi­ses­ti voi vali­ta Sveit­si­läis­tä kli­nik­kaa Alp­pi­mai­se­mil­la, niin mie­luus­ti jät­täi­sin nämä akuu­tit valin­nat ammat­ti­lais­ten käsiin. Vai mis­tä täs­sä nyt oikein on kyse?

  Polii­ti­kot teki­si­vät ison pal­ve­luk­sen, kun puhui­si­vat ymmär­ret­tä­väs­ti. Tähän asti­sen poti­las­his­to­ria­ni valos­sa valin­nan­va­paus ei ollut se suu­rin ter­vey­den­huol­lol­li­nen ongelma.

 51. > Jul­ki­sil­le ter­veys­kes­kuk­sil­le samat säännöt

  Ensim­mäi­sen sään­nön pitäi­si olla jul­ki­sen sote-pii­rin kon­kurs­sin sal­li­mi­nen. Vas­ta täs­tä läh­tö­koh­das­ta alkaen voi­daan puhua samois­ta sään­nöis­tä. – Täl­löin myös sote-pii­rien mää­rä oli­si epä­re­le­vant­ti kysymys.

  Nyt sym­met­ri­aa yri­te­tään luo­da valit­se­mal­la yksi­tyi­sik­si toi­mi­joik­si vain poliit­ti­ses­ti sopi­via fir­mo­ja. – Jos on vää­rin loban­nut tai tuke­nut vää­rää puo­luet­ta, voi syyt­tää vain itse­ään. – Sote-pii­ri sen kun pors­kut­taa, kyl­lä joku sen puut­tu­van rahan lähet­tää, niin kuin aina ennenkin.

  > Ruot­sin kokei­lua vie­lä vähän aikaa ennen
  > kuin ryn­tää otta­maan sen keskeneräisenä
  > käyttöönsä.

  Val­mis­ta maa­il­maa ei ole eikä tule. Mei­dän on itse se teh­tä­vä. Täs­sä ja nyt. Päi­vä päi­väl­tä paremmaksi.

 52. Eikö tosi­aan ole mui­ta kei­no­ja hil­li­tä tur­hien ter­veys­kes­kus­asioin­tien mää­rää kuin jono? Yksit­täi­sen 20 minuu­tin yleis­lää­kä­ria­jan tuo­tan­to­kus­tan­nuk­set tus­kin poik­kea­vat ter­veys­kes­kuk­ses­sa ja yksi­tyi­sel­lä lää­kä­ria­se­mal­la juu­ri toi­sis­taan. Tai jos niin ehkä yksi­tyi­sen eduk­si, kos­ka yksi­tyi­sil­lä monia käy­tän­nön asioi­ta kuten tie­to­jär­jes­tel­miä pide­tään parem­mas­sa kun­nos­sa eikä lää­kä­rin aika mene jumit­ta­viin ohjelmiin.

  Noin muu­ten kuvit­te­li­sin, että sääs­tö­jen kan­nal­ta tär­ke­ää oli­si kes­kit­tyä rat­kai­se­maan nii­den 20 pro­sen­tin ter­veys­pal­ve­lu­jen tuo­tan­to, jot­ka käyt­tä­vät 80 pro­sent­tia resurs­seis­ta, vai oli­si­ko­han se täs­sä jakau­ma jyr­kem­pi­kin. Enem­mis­tö poliit­ti­seen kes­kus­te­luun osal­lis­tu­vis­ta kuu­luu kui­ten­kin sii­hen 80 pro­sent­tiin joka käyt­tää 20 pro­sent­tia resurs­seis­ta — ja he tie­tys­ti kes­kus­te­le­vat sii­tä, mikä hei­dän arjes­saan on tut­tua. Sii­tä tus­kin voi kau­heas­ti säästää.

  1. Jot­kut uusa­vut­tom­kat van­hem­mat rai­jaa­vat muk­sun­sa lää­kä­riin joka ker­ran, kun tämä saa nuhan. On arvos­tus­ky­sy­mys, onko käyn­ti tur­ha, mut­ta jos tätä hel­po­te­taan, kus­tan­nuk­set kyl­lä kasvavat.

 53. Rai­mo K: Ei nii­tä lää­kä­ris­sä vain har­ras­tuk­sen vuok­si käy­viä ihmi­siä kovin pal­jon ole – ja kuka sinä (tai Osmo) olet päät­tä­mään, mikä kenel­le­kin on turhaa?

  Ehkä nii­tä tur­hia ensi­käyn­te­jä on vähän, mut­ta yksi­tyi­sel­lä lää­kä­ril­lä on tur­han suu­ri kiusaus mää­rä­tä var­mis­ta­via tut­ki­muk­sia ja seurantakäyntejä.

 54. Kim­mo: Pää­see­kö työ­ter­veys­lää­kä­ril­le ihan ylei­ses­ti hoi­dat­ta­maan asioi­ta, jot­ka eivät var­si­nai­ses­ti lii­ty työ­teh­tä­viin (esim. työs­sä syn­ty­neen rasi­tus­vam­man hoi­to, sai­ras­lo­man hake­mi­nen)? Aina­kin meil­lä on kiel­let­ty kävi­jäl­le osoi­tet­ta­van las­kun uhal­la käyt­tä­mäs­tä työ­ter­veys­huol­toa esim. vapaa-ajal­la tapah­tu­neen kohun tut­kit­ta­mi­seen, ja aika har­va resep­ti­kään var­maan juon­taa työs­sä syn­ty­neis­tä vaivoista. 

  Jot­kut anta­vat, jot­kut ei. Jot­kut työ­ter­veys­a­se­mat taas ei anna sai­ras­lo­maa käyn­nin ajak­si, jol­loin teh­tä­vä sisään aika vaik­ka on jou­tu­nut mat­kus­ta­maan kau­pun­gin toi­sel­le puo­lel­le sen vuok­si. Sik­si vähän han­ka­lam­mat asiat hoi­da­tan jul­ki­sel­la puo­lel­la kos­ka anta­vat sai­ras­lo­maa koko päiväksi.

 55. Nyt­hän hyvä­osai­set eivät aina­kaan Hel­sin­gis­sä edes tie­dä, mis­sä hei­dän ter­veys­a­se­man­sa sijaitsee”

  Hel­sin­gis­sä on saa­nut muu­ta­man vii­me vuo­den aika­na har­ras­taa jon­kin ver­ran tark­kaa­vai­suut­ta kenen tahan­sa tie­tääk­seen mis­sä ter­veys­a­se­ma kul­loin­kin sijait­see. Asues­sam­me Kruu­nun­haas­sa oma ter­veys­a­se­ma lak­kau­tet­tiin ja piti siir­tyä Viis­kul­man ta:n asiak­kaak­si. Käpy­lään muu­tet­tuam­me ei tain­nut men­nä kuin noin vuo­si, kun jäl­leen oma Kos­ke­lan ta lak­kau­tet­tiin ja piti­kin siir­tyä Oulun­ky­län ta:n asiak­kaak­si. Eli ovat nuo ter­vey­ase­mat aina­kin omal­la koh­dal­la olleet aina vain kau­em­mas pake­ne­vaa laatua.

 56. Koti-isä: Rin­nak­kai­nen toi­mi­ja nykyi­sen jul­ki­sen pal­ve­lun rin­nal­le tar­koit­taa lisää nor­me­ja, sään­te­lyä, mit­taus­ta, mää­rit­te­ly­jä ja val­von­taa. Eli ko koneis­ton pyö­rit­tä­mi­seen val­ta­vat mää­rät kova­palk­kai­sia “asian­tun­ti­joi­ta”, jot­ka teke­vät kan­sa­lais­ten ter­vey­den kan­nal­ta täy­sin tur­haa työtä.

  Miten jul­ki­nen pal­ve­lu nyky­ään mää­rit­tää min­kä­lais­ta hoi­toa kenel­le­kin anne­taan niin että ihmi­set ovat tasa-arvoi­ses­sa ase­mas­sa eri puo­lil­la maa­ta? Osaa­ko jul­ki­nen pal­ve­lu toteut­taa tuon nykyi­sin ihan auto­maat­ti­ses­ti ilman mitään eri­tyi­sem­pää ohjeis­tus­ta, mut­ta yksi­tyis­puo­len tol­loil­le pitää joka iki­nen toi­men­pi­deoh­je kir­ja­ta johon­kin toi­men­pi­deoh­jeis­tuk­seen että var­mas­ti osaa­vat aller­gia­lää­ke­re­sep­tin vii­des­sä minuu­tis­sa kirjoittaa?

  1. Yksi­tyi­sel­le puo­lel­le pitää kir­joit­taa mää­räyk­set sii­tä, mikä hoi­to kat­so­taan taro­peel­li­sek­si, kos­ka yksi­tyi­sen ansain­ta­lo­gii­kan kan­nal­ta kaik­ki hoi­to ja tut­ki­mus on kannattavaa.

 57. > jokai­sen toi­men­pi­teen pitää tuottaa
  > mar­gi­naa­li­kus­tan­nus­mie­les­sä lääkäriasemalle
  > vähän tappiota

  Tämä saa­vu­te­taan siten, että sote-alu­een lää­kä­ri­käyn­ti mak­saa hal­vim­man tar­jouk­sen teh­neel­lä toi­mi­jal­la nol­la euroa (tai muu poliit­ti­ses­ti pää­tet­ty mak­su) ja muut peri­vät käyn­nis­tä sen mitä sie­lu sie­tää. – En meni­si tuon nol­lan alle – että­kö poti­laal­le vie­lä mak­set­tai­siin käynnistä.

  Toi­min­nan tehok­kuu­den kan­nal­ta on olen­nai­sen tär­ke­ää, että tuo mar­gi­naa­li­nen tap­pio aiheu­te­taan poti­laal­le! – Vas­ta täl­löin poti­laas­ta tulee pal­ve­lun asia­kas eikä tuo­te, niin kuin nyky­me­no tai­taa olla.

  1. Uskoi­sin, että tul­laan toi­mi­maan niin, että sote­pii­ri jul­kis­taa hin­nas­ton, jon­ka perus­teel­la lää­kä­ria­se­mil­le mak­se­taan. Pää­osa mak­sus­ta perus­tuu kir­jau­tu­nie­den poti­lai­den mää­rään ja riit­tävfän pie­ni osa teh­dyis­tä toi­men­pi­tis­tä. Täl­lä väl­te­tään se, ettei kor­va­tu­loeh­dus­ta pote­val­ta teh­dä malariatestiä.

 58. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jot­kut uusa­vut­tom­kat van­hem­mat rai­jaa­vat muk­sun­sa lää­kä­riin joka ker­ran, kun tämä saa nuhan. On arvos­tus­ky­sy­mys, onko käyn­ti tur­ha, mut­ta jos tätä hel­po­te­taan, kus­tan­nuk­set kyl­lä kasvavat. 

  Tur­hien lää­kä­ri­käyn­tien estä­mi­nen (jo nykyi­sin­kin) onnis­tuu vain sil­lä, että hoi­ta­ja kysyy oireet tai tut­kii poti­laan ja tekee diag­noo­sin joko puhe­li­mes­sa tai vas­taa­no­tos­sa. Duo­deci­min “Etsi diag­noo­si” ‑pal­ve­lun voi­si ava­ta jul­ki­seen käyt­töön, niin ihmi­set voi­si­vat ensin sel­vit­tää asi­aa itse, niin ei tar­vit­tai­si niin pal­jon hoitajiakaan…

 59. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Yksi­tyi­sel­le puo­lel­le pitää kir­joit­taa mää­räyk­set sii­tä, mikä hoi­to kat­so­taan taro­peel­li­sek­si, kos­ka yksi­tyi­sen ansain­ta­lo­gii­kan kan­nal­ta kaik­ki hoi­to ja tut­ki­mus on kannattavaa.

  Entä jul­ki­nen puo­li? Mikä takaa sen että oireis­ta A teh­dään tut­ki­mus B, eikä teh­dä tut­ki­muk­sia C ja D? Onko täs­sä joku ohjeis­tus jo ole­mas­sa, vai osaa­ko jul­ki­sen puo­len lää­kä­rit tuon jo peruskoulupohjalta?

  1. Jul­ki­sen puo­len lää­kä­ri ei hyö­dy mitään sii­tä, että teet­tä labo­ra­to­riol­la pal­jon tut­ki­muk­sia, päin vas­toin, oman orga­ni­saa­tion bud­jet­ti hupenee,m kun yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la jokai­nen tut­ki­mus tuot­taa voit­toa. Sik­si yksi­tyi­sen puo­len labo­ra­to­rio­lä­het­tei­tä kan­nat­taa vähän seu­ra­ta. Vakuu­tus­muo­toi­ses­sa ter­vey­den­huol­los­sa vakuu­tus­yh­tiöt val­vo­vat nii­tä tarkasti.

 60. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Yksi­tyi­sel­le puo­lel­le pitää kir­joit­taa mää­räyk­set sii­tä, mikä hoi­to kat­so­taan taro­peel­li­sek­si, kos­ka yksi­tyi­sen ansain­ta­lo­gii­kan kan­nal­ta kaik­ki hoi­to ja tut­ki­mus on kannattavaa.

  Yhtä­lail­la yksi­tyi­sel­le puo­lel­le pitää aset­taa myös vel­voi­te kor­ja­ta hoi­to­vir­heet ja kompli­kaa­tiot omal­la kustannuksellaan.

  Nykyi­nen mal­li, jos­sa yksi­tyi­nen lähet­tää vir­heen­sä vero­va­roin jul­ki­sel­le puo­lel­le kor­jat­ta­vak­si, on kes­tä­mä­tön. Hyvää bis­nes­tä se toki on.

 61. R.Silfverberg: Jot­kut anta­vat, jot­kut ei. Jot­kut työ­ter­veys­a­se­mat taas ei anna sai­ras­lo­maa käyn­nin ajak­si, jol­loin teh­tä­vä sisään aika vaik­ka on jou­tu­nut mat­kus­ta­maan kau­pun­gin toi­sel­le puo­lel­le sen vuoksi.

  Käy­tän­tö­jä on monen­lai­sia, minul­la on laa­ja ja vapaa työterveys.

  Koko työ­ura­ni ajan (yli 10 vuot­ta) olen saa­nut sai­ras­lo­maa aina halu­tes­sa­ni omal­la ilmoi­tuk­sel­la, pääs­syt aina halua­mal­le­ni eri­kois­lää­kä­ril­le kos­ka haluan, vara­ta aiko­ja vaik­ka fysio­te­ra­peu­til­le tai saa­nut halu­tes­sa­ni vaik­ka mag­neet­ti­ku­vaut­taa itseäni.

  Jul­ki­ses­ta ter­vey­den­huol­los­ta en tie­dä mitään, kos­ka en ole tain­nut sel­lai­ses­sa täl­lä vuo­si­tu­han­nel­la käydä.

  Osmo:
  Jot­kut uusa­vut­tom­kat van­hem­mat rai­jaa­vat muk­sun­sa lää­kä­riin joka ker­ran, kun tämä saa nuhan. 

  Tilas­to­ja kii­tos. Olen sii­nä käsi­tyk­ses­sä että ter­vey­den­huol­toa kuor­mit­ta­vat yli 60-vuo­ti­aat ja alkoholistit.

 62. ant­ti: Miten jul­ki­nen pal­ve­lu nyky­ään mää­rit­tää min­kä­lais­ta hoi­toa kenel­le­kin anne­taan niin että ihmi­set ovat tasa-arvoi­ses­sa ase­mas­sa eri puo­lil­la maa­ta? Osaa­ko jul­ki­nen pal­ve­lu toteut­taa tuon nykyi­sin ihan auto­maat­ti­ses­ti ilman mitään eri­tyi­sem­pää ohjeis­tus­ta, mut­ta yksi­tyis­puo­len tol­loil­le pitää joka iki­nen toi­men­pi­deoh­je kir­ja­ta johon­kin toi­men­pi­deoh­jeis­tuk­seen että var­mas­ti osaa­vat aller­gia­lää­ke­re­sep­tin vii­des­sä minuu­tis­sa kirjoittaa?

  tasa-arvoi­nen koh­te­lu ter­vy­den­hoi­dos­sa ole edes tavoi­te vaan kun­nal­li­sen itse­hal­lin­non puit­teis­sa joka kun­nas­sa on eri­lai­nen pal­ve­lu­ta­so ja eri­kois­sai­raan­hi­toon pää­see vain pai­kal­li­sen isä-aurin­koi­sen päätöksellä.

  Jos et kuu­lu suo­sik­kei­hin niin olet prio­ri­soin­nis­sa hännillä

 63. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Yksi­tyi­sel­le puo­lel­le pitää kir­joit­taa mää­räyk­set sii­tä, mikä hoi­to kat­so­taan taro­peel­li­sek­si, kos­ka yksi­tyi­sen ansain­ta­lo­gii­kan kan­nal­ta kaik­ki hoi­to ja tut­ki­mus on kannattavaa.

  Kokoo­mus on ihas­tu­nut palveuseteihin,sko-Seljavaaran mukaan Hel­sin­ki­kin jakaa pal­ve­luse­te­lei­tä, mut­ta kun kyse­lin terk­ka­ris­ta , mis­tä nii­tä saa niin eivät tienneet !!

  Ilmei­ses­ti nii­tä jake­lavt polii­ti­kot tis­kin alta tuttaville ?

  Sama ongel­ma var­maan laa­je­nee val­ta­kun­nan tasolle.

  Uudis­tuk­sen tavoi­te­han on pie­nen­tää kus­tan­nuk­sia, mut­ta Ruot­sin koke­mus­ten mukaan jono­jen tuo­mien rajoit­tei­den pois­ta­mi­nen on joh­ta­nut kus­tan­nus­ten nousuun eli aivan päin­vas­tai­seen tulokseen.

  Niin­pä Kokoo­mus jo ilmoit­ti, ettei mal­li voi olla Ruot­sin mal­li eli vapaa­ta valin­taa ei sallita

  Niin­pä pal­ve­lun saa­ta­vuut­ta halu­taan edel­leen rajoit­taa sääs­tö­jen vuoksi

  Yksi rat­kai­su ovat nuo pal­ve­luse­te­lit, joi­ta voi pyy­tää yksi­tyis­tä hoi­toa varten.
  Sete­lin oma­vas­tuu voi olla esim 30 % luok­kaa ja se rajaa käyt­tä­jiä vain ns parem­paa väkeen.

  Tai kuten Aki Lin­den juu­ri esit­tää, poti­laal­la ei voi antaa valin­nan­va­paut­ta vaan valin­nan­va­paus kos­kee vain lähet­teen anta­jaa eli isä aurin­koi­nen päät­tää edel­leen kuka hoi­de­taan ja missä

 64. Kim­mo: Pää­see­kö työ­ter­veys­lää­kä­ril­le ihan ylei­ses­ti hoi­dat­ta­maan asioi­ta, jot­ka eivät var­si­nai­ses­ti lii­ty työ­teh­tä­viin (esim. työs­sä syn­ty­neen rasi­tus­vam­man hoi­to, sai­ras­lo­man hake­mi­nen)? Aina­kin meil­lä on kiel­let­ty kävi­jäl­le osoi­tet­ta­van las­kun uhal­la käyt­tä­mäs­tä työ­ter­veys­huol­toa esim. vapaa-ajal­la tapah­tu­neen kohun tut­kit­ta­mi­seen, ja aika har­va resep­ti­kään var­maan juon­taa työs­sä syn­ty­neis­tä vaivoista. 

  Mä taas oli­sin halun­nut mak­saa nor­mi­käy­tän­nön mukaan kuten las­ten­kin kans­sa käy­des­sä (vaik­ka vakuu­tuk­ses­ta osa kuluis­ta takai­sin), mut­ta sin­ne johon­kin mys­ti­seen piik­kiin meni. Oli vähän outo olo. Ei ihme, että maan talous ei ole kun­nos­sa. Hyvä­kun­toi­sen, aikui­sen, perus­suo­ma­lai­sen elä­mää oikein imel­le­tään. Voi­sin taas ker­ran äänes­tää aino­aa mah­dol­lis­ta puo­lue­vaih­toeh­toa eli Vih­rei­tä jos he edes perään­kuu­lut­tai­si­vat vähän karum­paa ja sääs­te­liäs­tä menoa. Lai­tet­tai­sin pau­kut ja kon­ja­kit van­huk­sil­le ja huono-osaisille.

 65. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jot­kut uusa­vut­tom­kat van­hem­mat rai­jaa­vat muk­sun­sa lää­kä­riin joka ker­ran, kun tämä saa nuhan. On arvos­tus­ky­sy­mys, onko käyn­ti tur­ha, mut­ta jos tätä hel­po­te­taan, kus­tan­nuk­set kyl­lä kasvavat.

  Se on van­hem­muut­ta, eikä uusa­vut­to­muut­ta. Ammat­ti­lai­set­kin ovat usein sokei­ta, kun on omas­ta lap­ses­ta kyse.

 66. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jul­ki­sen puo­len lää­kä­ri ei hyö­dy mitään sii­tä, että teet­tä labo­ra­to­riol­la pal­jon tut­ki­muk­sia, päin vas­toin, oman orga­ni­saa­tion bud­jet­ti hupenee,m kun yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la jokai­nen tut­ki­mus tuot­taa voit­toa. Sik­si yksi­tyi­sen puo­len labo­ra­to­rio­lä­het­tei­tä kan­nat­taa vähän seu­ra­ta. Vakuu­tus­muo­toi­ses­sa ter­vey­den­huol­los­sa vakuu­tus­yh­tiöt val­vo­vat nii­tä tarkasti.

  Mikä estää, ettei­vät uudet sote-alu­eet val­voi­si asioi­ta yhtälailla.

  Taval­li­set labo­ra­to­rio­ko­keet eivät ole oikein hyvä esi­merk­ki, sil­lä labra-ana­lyy­seis­sä toi­mii suu­ruu­den eko­no­mia, t.s. että on varaa auto­ma­ti­soi­da ja on riit­tä­väs­ti kuor­maa pyö­rit­tää lait­tei­ta 24/7. Aina­kin jot­kut jul­ki­so­mis­tei­set labo­ra­to­riot ovat hyvin kil­pai­lu­ky­kyi­siä. Perin­tei­nen kima­lais­ten ansain­ta­mal­li on murroksessa.

 67. Kivi­ken­kä: Nykyi­nen mal­li, jos­sa yksi­tyi­nen lähet­tää vir­heen­sä vero­va­roin jul­ki­sel­le puo­lel­le kor­jat­ta­vak­si, on kes­tä­mä­tön. Hyvää bis­nes­tä se toki on.

  Tämä oli­si ollut hyvin help­poa kor­ja­ta yksi­tyi­sen toi­mi­jan pakol­li­sel­la vir­he­vas­tuu­va­kuu­tuk­sel­la. Käsit­tä­mä­tön­tä, ettei sitä ole teh­ty. Toi­vot­ta­vas­ti nyt tehdään.

 68. OS:
  “Ter­vei­den hoi­ta­mi­nen on hal­vem­paa kuin sairaiden

  Lää­kä­ri­kes­kus, joka onnis­tuu saa­maan asiak­kaik­seen vain ter­vet­tä kes­ki­luok­kaa, pär­jää parem­min kuin huo­no-osai­sil­la alueil­le toi­mi­va. Tätä ongel­maa voi yrit­tää kor­ja­ta pis­teyt­tä­mäl­lä asia­kas­kun­ta –ja mak­sa­mal­la osa kor­vauk­ses­ta suo­rit­tei­den perus­teel­la. Help­poa se ei ole. Täs­sä on koko jär­jes­tel­män ehkä vai­kein koh­ta taklattavaksi.”

  Ensim­mäi­nen askel on se, että lain­sää­dän­nöl­lä kiel­le­tään sote-hyväk­syt­ty­jä lää­kä­ri­kes­kuk­sia vali­koi­mas­ta asiak­kai­taan. Vali­koin­ti­ta­vat voi­vat olla var­sin “hie­nos­tu­nei­ta”.

  1. Pelk­kä sijain­ti vali­koi asiak­kai­ta. Ter­ve­sua­se­ma Munk­ki­nied­mes­sä saa eri­lai­sia asiak­kai­ta kuin Itä­kes­kuk­ses­sa tai Vallilassa.

 69. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Yksi­tyi­sel­le puo­lel­le pitää kir­joit­taa mää­räyk­set sii­tä, mikä hoi­to kat­so­taan tar­peel­li­sek­si, kos­ka yksi­tyi­sen ansain­ta­lo­gii­kan kan­nal­ta kaik­ki hoi­to ja tut­ki­mus on kannattavaa. 

  Epäi­le­mät­tä — ja samat sään­nöt jul­ki­seen perus­ter­vey­den­huol­toon, kos­ka siel­lä taas kaik­ki mak­saa eikä raha seu­raa potilasta.

  Täl­lä het­kel­lä meil­lä­päin kier­tää huhu, että ter­veys­kes­kus­lää­kä­rien irti­sa­nou­tu­mi­sen taus­tal­la oli­si mää­räys vält­tää kaik­kien lähet­tei­den kir­joit­ta­mis­ta oli­vat­pa ne tar­peel­li­sia tai eivät.

 70. Mark­ki­na­ta­lous epä­on­nis­tuu hyvin usein sil­loin, kun tran­sak­tion (ter­vey­den­hoi­to) osa­puo­lil­la on epä­sym­met­ri­nen infor­maa­tio sovit­ta­vas­ta pal­ve­lus­ta. Täs­sä tapauk­ses­sa poti­las ei pys­ty arvioi­maan lää­kä­rin toi­men­pi­tei­den hyö­dyl­li­syyt­tä saa­tik­ka sotea­lu­een vir­ka­mies. Tämän takia jul­ki­sen sek­to­rin toteut­ta­ma ter­vey­den­hoi­to on talou­del­li­ses­ti tehok­kaam­pi tapa tuot­taa palvelut. 

  Jen­keis­sä on yksi­tyi­seen pal­ve­lun­tar­jon­taan perus­tu­va ter­vey­den­hoi­to, jos­sa ihmi­set otta­vat vakuu­tuk­sen, joka mak­saa pal­ve­lun­tar­joa­jil­le kulut. Siel­lä ter­vey­den­hoi­to­me­not ovat n. 16% bkt:stä. Suo­mes­sa n. 8%. 

  Jul­ki­sen ter­vey­den­hoi­don tuot­ta­vuut­ta voi­tai­siin paran­taa pal­jon tehok­kaam­min tehos­ta­mal­la sen orga­ni­soin­tia ja pois­ta­mal­la yksi­tyi­sen ter­vey­den­huol­lon kela-korvaukset.

 71. > Olen­nais­ta on, että jokai­sen toi­men­pi­teen pitää tuot­taa mar­gi­naa­li­kus­tan­nus­mie­les­sä lää­kä­ria­se­mal­le vähän tap­pio­ta, jot­ta yli­hoi­don insen­tii­vi poistuisi.

  Ja tuo­han tar­koit­taa tie­ten­kin ali­hoi­don insen­tii­viä. Minus­ta perin­tei­set lää­ke­tie­teel­li­set kri­tee­rit ovat luon­te­vin tapa ohja­ta hoi­to­pää­tök­siä. Rahal­li­set insen­tii­vit eri­lais­ten kehi­tel­ty­jen kor­vaus­sään­nös­ten kaut­ta ovat huo­no approk­si­maa­tio, joka vää­re­tää hoi­toa aina jois­sain koh­dis­sa yhteen tai toi­seen suun­taan. Mie­luum­min lää­kä­rit päät­tä­mään sii­tä, mitä hoi­toa kenel­le­kin kan­nat­taa antaa, kuin antaa eko­no­mien ja polii­tik­ko­jen ohja­ta poti­las­koh­tai­sia hoitovalintoja.

  1. Lää­kä­ril­le voi antaa tulos­palk­kauk­sen. Lää­kä­ria­se­mien lää­kä­rit saa­vat huo­mat­ta­van osan tulois­taan osin­koi­na, jotyen nii­den kan­nat­taa teet­tää tut­ki­muk­sia mah­dol­li­sim­man pal­jon. Muis­ta, miten kävi, kun vakuu­tus­yh­tiöt toi­vat lap­si­va­kuu­tuk­set, jois­sa lupa­si­vat mak­saa kai­ken. Täy­sin ter­vet­tä ihmis­tä voi tut­kia loputtomiin.

 72. Tämä ei tule kos­kaan toteu­tu­maan, kos­ka se kaa­tuu maa­kun­tien kepu­ka­pi­naan. Oma “alue­sai­raa­la” läh­tee ja sehän ei kun­non kepu­loi­sel­le kelepaa!

 73. Jos ker­ran Ruot­sin kes­ke­ne­räi­nen mal­li ei kel­paa, niin miten oli­si kana­da­lai­nen Bri­tish Colum­bia-mal­li. Työ­ter­veys on siel­lä­kin suur­ten yri­tys­ten oma asia. Nor­maa­li sys­tee­mi on hyvä ja yksin­ker­tai­nen. Oma lää­kä­ri on AINOA kun­non ratkaisu!

  Lää­kä­reil­lä on siel­lä yleen­sä kim­pas­sa ter­veys­a­se­mat (kes­ki­mää­rin 4–6 lää­kä­riä), jois­sa on sai­raan­hoi­ta­jat myös. Labo­ra­to­rio­pal­ve­lut oste­taan ulko­puo­lel­ta. Jokainen
  poti­las valit­see itsel­leen lää­kä­rin, jos­ta tulee todel­li­nen per­he­lää­kä­ri vau­vas­ta vaariin.
  Tar­vit­taes­sa hän mää­rää eri­kois­lää­kä­ril­le. Mut­ta vain oman lää­kä­rin kautta.

  Lyhy­käi­syy­des­sään pro­vins­si mää­rää tak­sat jokai­sel­le toi­men­pi­teel­le. Jokai­nen poti­las mak­saa tulo­jen­sa mukais­ta ter­veys­mak­sua kuu­kausit­tain ja pie­ni­tu­loi­sel­le se on ilmaista.
  Päi­vys­tys hoi­tuu sai­raa­loi­den päi­vys­tyk­ses­sä, mut­ta myös ns. wal­king-kli­ni­koil­la, joi­hin voi men­nä, jos esim sai­raa­la on kau­ka­na. Tak­sat on kai­kil­la samat, joi­ta pro­vins­si säätelee. 

  BC on Suo­men kokoi­nen ‘maa’, jos­sa pro­vins­si hal­lin­noi ter­vey­den­hoi­toa mukaan­luet­tu­na tak­sat. Ehkä sil­lä on parem­min narut hal­lin­nas­sa ja poliit­ti­set muu­tok­set eivät hor­ju­ta sys­tee­miä. Kan­nat­tai­si tutus­tua vaka­vas­ti. Jos tääl­lä tätä sote-uudis­tus­ta syn­ny­te­tään 15 vuot­ta, en ymmär­rä, mik­si pyö­rä on kek­sit­tä­vä uudel­leen ja uudel­leen, mut­ta ei ole varaa ottaa mal­lia toi­mi­vis­ta rat­kai­suis­ta, vaik­ka Ruot­sis­ta ja teh­dä kor­jauk­sia eikä antaa yksi­tyis­ten lää­kä­ria­se­mien kas­vaa hol­tit­to­mas­ti ja periä suu­ria mak­su­ja. Kan­san­edus­ta­jat mat­kus­ta­vat pal­jon ja ymmär­rän esim. Ete­lä-Ame­ri­kan hou­kut­te­le­vuu­den, mut­ta eikö mat­koi­hin voi­tai­si sisäl­lyt­tää myös hyö­dyl­li­siä opintomatkoja?

 74. TL: Tilas­to­ja kii­tos. Olen sii­nä käsi­tyk­ses­sä että ter­vey­den­huol­toa kuor­mit­ta­vat yli 60-vuo­ti­aat ja alkoholistit.

  Ihmi­sen kol­me-vii­si vii­meis­tä elin­vuot­ta ovat kal­leim­mat. Mut­ta ne ovat kal­lim­pia myös sinun kohdallasi.

  Alko­ho­lis­ti ei juu­ri­kaan työl­lis­tä ter­vey­den­hoi­toa enem­pää kuin muut­kaan, kol­me-vii­si vii­meis­tä vuot­ta ovat ne kalleimmat

  Eikä ala­ko­ho­lis­ti nyky­ään ole mikään enti­sai­ko­jen kor­vik­kei­ta juo­va pultsari.

  Nyky­ään n 85 % alko­ho­lin suur­ku­lut­ta­jis­ta on töis­sä ja käyt­tää työ­ter­veys­huol­lon palveluita.

  Yli 75-vuo­tiait­ten käy lää­kä­ris­sä yhtä pal­jon kuin alle 2 vuo­ti­aat, joten elon molem­mis­sa päis­sä käy­dään yhtä useas­ti lääkärille

  Lää­kä­ris­sä­käyn­nit nouse­vat jo 35-ikä­vuo­den jäl­keen mer­kit­tä­väs­ti eivät­kä poik­kea olen­nai­ses­ti +65-vuo­tiait­ten määristä

  http://www.stat.fi/artikkelit/2014/art_2014-12–08_002.html?s=0#6

 75. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Uskoi­sin, että tul­laan toi­mi­maan niin, että sote­pii­ri jul­kis­taa hin­nas­ton, jon­ka perus­teel­la lää­kä­ria­se­mil­le maksetaan. 

  Lää­kä­ria­se­mil­le mak­se­tun kor­vauk­sen täy­tyi­si olla oleel­li­ses­ti sote­pii­rin oma­kus­tan­nus­hin­taa pie­nem­pi jot­ta jar­ru­tus­me­ka­nis­min (jono­tus) pois­tu­mi­sen aiheut­ta­ma tut­ki­mus­ten lisään­ty­mi­nen ei aiheut­tai­si budjettiylityksiä. 

  Rea­lis­mia on että uudes­sa­kin maa­il­man­jär­jes­tyk­ses­sä pitää olla tapa jol­la hyvä­tu­loi­set saa­daan mak­sa­maan pal­ve­lus­taan enem­män. Tämä tapa lie­nee vakuu­tus­ve­toi­suus, jos­sa mak­sa­mal­la pree­mio oheis­pal­ve­lu para­nee. Oma­sai­raa­lan esi­merk­ki osoit­taa että vakuu­tusa­la on Suo­mes­sa oppi­nut kus­tan­nus­tie­toi­sek­si. Käy­tän­nös­sä isän­nät­tö­män rahan ongel­ma pois­tuu kun vakuu­tus­yh­tiö omis­taa asiak­kuu­den ja amma­tin­har­joit­ta­jat toi­mi­vat vakuu­tus­yh­tiön alihankkijoina.

  Yksi­tyis­sek­to­ril­la on siis jat­kos­sa kor­kean ja mata­lan kat­teen poti­lai­ta. Vähän sama kuin taka­vuo­sien eri­kois­mak­su­luok­ka jul­ki­ses­sa sairaanhoidossa.

  Saat­tai­si toi­mia­kin, siis ter­vei­den­hoi­to­puo­lel­la. Har­va jak­saa när­käs­tyä sii­tä että osta­mal­la tripla­hin­tai­sen busi­ness-lipun pää­see len­to­ko­nee­seen nopeam­min, istui­met ovat muka­vam­pia, ruo­ka parem­paa ja len­to­hen­ki­lö­kun­ta esteet­ti­ses­ti kor­kea­ta­soi­sem­paa kun subs­tans­si, siis siir­ty­mi­nen pai­kas­ta A paik­kaan B on kui­ten­kin sama. Mik­sei siis terveydenhuollossa?

 76. Usko siir­tää vaik­ka vuo­ria, niin­pä niin. Mut­ta hyvin har­voin poliit­ti­nen tai ideo­lo­gi­nen usko aut­taa ihmis­tä, joka tar­vit­see sairaanhoitopalveluja.

  Kun puhum­me ter­vey­des­tä, puhum­me ihmi­sen koko elä­mäs­tä. Noin 80- 100 vuo­des­ta. Me emme tie­dä, kukaan ei tie­dä mitä sai­rauk­sia on edes­säm­me seu­raa­van sadan vuo­den aika­na. Voim­me tie­tää vain väes­tö­poh­jan, sen iän ja mah­dol­li­sen ter­vey­den­ti­lan noin kuta­kuin­kin, mut­ta emme miten­kään sata­pro­sent­ti­sel­la varmuudella. 

  Olkaam­me rea­lis­te­ja ja pelät­kääm­me pahin­ta ja toi­vo­kaam­me paras­ta kans­saih­mis­tem­me kans­sa. Se mikä tapah­tuu voi olla myös yllät­tä­vää. Ter­veys tai sai­raus on jotain sel­lais­ta mitä ei voi ennus­taa, ei kos­kaan ihan varmasti.

  Olen hyvin pahoil­la­ni, että sinä Osmo S annat niin kovin yksi­puo­li­sen kuvan näen­näi­sen hyvin­voi­vas­ta kes­ki­luo­kas­ta. Uskon sii­hen vas­ta sit­ten kun kes­ki­luok­kai­ses­sa per­hees­sä kas­va­nut nuo­ri ei räjäy­tyä ostos­ke­kuk­sis­sa pom­me­ja tai uhkai­le kou­luis­sa toi­sia tai mene sin­ne aseis­tau­tu­nee­na, vas­ta sil­loin uskon hyvin­voi­vaan ja ter­vee­seen kes­ki­luok­kaan, kun kes­ki­luok­kai­set eivät toteu­ta yhtään itse­mur­haa tai sur­maa per­het­tään tai eivät sai­ras­tu alko­ho­li­si­miin tai tar­vit­se mie­lia­la­lääk­kei­tä tai elä­köi­dy mie­len­ter­vey­del­li­sis­tä syistä.

  Illuusio ter­vees­tä ja hyvin­voi­vas­ta kes­ki­luo­kas­ta on hyvin hau­ras, sekin.

 77. Mie­len­kiin­tois­ta asias­sa on, että kaik­kien kiin­nos­tus tun­tuu ole­van hal­lin­to­him­me­lis­sä, kun todel­li­set sääs­töt saa­daan vas­ta pal­ve­lun tasoa las­ke­mal­la. Kysy­mys onkin, mikä oikeas­ti on jul­kis­ta pal­ve­lua ja mikä on tur­haa rahan hukkaa?

 78. Jos on outo­ja oirei­ta, esim. yllät­tä­vää pään­sär­kyä tai mui­ta oirei­ta, miten voi asian­ti­laan sel­vyyt­tä saa­dak­seen tie­tää etu­kä­teen, onko sitä sel­vit­tä­vä yhtey­den­ot­to ter­veys­a­se­mal­le, ja mah­dol­li­ses­ti eri­kois­lää­kä­ril­le sekä tar­vit­ta­vat tut­ki­muk­set tur­hia? Oirei­siin on kai kui­ten­kin aina jokin syy …

  Pitää­kö pois­sul­ke­vien tut­ki­mus­ten teos­ta luo­pua nyt sit­ten koko­naan? Entä jos nii­den ansios­ta on löy­det­tä­vis­sä, jotain progres­sii­vi­ses­ti kehit­ty­vää, mut­ta vie­lä var­hai­ses­sa vai­hees­sa paran­net­ta­vis­sa ole­vaa? Ilmei­ses­ti lää­kä­rien diag­noo­sien tulee jat­kos­sa tuot­taa joka ker­ta napa­kymp­pi, jopa sel­lai­sis­sa, ei ehkä edes kovin tavan­omai­sis­sa tapauk­sis­sa, jois­sa var­tee­no­tet­ta­via vaih­toeh­to­ja on monia.

 79. Sitee­raan pro­fes­so­ri Juha­ni Leh­don mielipidekirjoitusta: 

  Noin kym­me­nen pro­sent­tia sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen asiak­kais­ta tar­vit­see niin pal­jon tai kal­lii­ta pal­ve­lui­ta, että hei­dän hoi­toon­sa käy­te­tään vuo­si­ta­sol­la noin 80 pro­sent­tia kai­kis­ta ter­vey­den­huol­lon resurs­seis­ta. Onko siis tar­koi­tus antaa kym­me­nel­le pro­sen­til­le asiak­kais­ta val­ta vali­ta, mis­sä 80 pro­sent­tia rahoi­tuk­ses­ta käy­te­tään? Näi­tä poten­ti­aa­li­ses­ti vai­ku­tus­val­tai­sia asiak­kai­ta on eri­tyi­ses­ti van­huk­sis­sa, las­ten­suo­je­lun tar­pees­sa ole­vis­sa per­heis­sä, päih­de- ja mie­len­ter­vey­son­gel­mis­ta kär­si­vis­sä ja vammaisissa.”

  Olen usein miet­ti­nyt että monil­le poti­lail­le kan­nat­tai­si pal­ka­ta pal­ve­lu­koor­di­naat­to­ri, joka hoi­tai­si vaik­ka vii­den poti­laan asi­aa pää­työk­seen. Pal­ve­lu­jen suur­ku­lut­ta­ja voi aiheut­taa hel­pos­ti yli sadan tuhan­nen euron kulut vuo­des­sa. Nämä oli­si usein mah­dol­lis­ta vähin­tään puo­lit­taa jos joku ottai­si sen asiakseen.

 80. Hami­lo: Noin muu­ten kuvit­te­li­sin, että sääs­tö­jen kan­nal­ta tär­ke­ää oli­si kes­kit­tyä rat­kai­se­maan nii­den 20 pro­sen­tin ter­veys­pal­ve­lu­jen tuo­tan­to, jot­ka käyt­tä­vät 80 pro­sent­tia resurs­seis­ta, vai oli­si­ko­han se täs­sä jakau­ma jyr­kem­pi­kin. Enem­mis­tö poliit­ti­seen kes­kus­te­luun osal­lis­tu­vis­ta kuu­luu kui­ten­kin sii­hen 80 pro­sent­tiin joka käyt­tää 20 pro­sent­tia resurs­seis­ta – ja he tie­tys­ti kes­kus­te­le­vat sii­tä, mikä hei­dän arjes­saan on tuttua.”

  Hami­lo osuu naulankantaan!

  Täs­sä on jon­kun­moi­nen “ego­sent­ri­nen” näkö­kul­ma: asioi­ta poh­di­taan vain omas­ta koke­mus­maa­il­mas­ta käsin, eikä koko sys­tee­min näkökulmasta.
  Toi­saal­ta “valin­nan­va­paus” reto­riik­ka on kovin myyvää.

  On todel­la häm­men­tä­vää huo­ma­ta, että jopa monien Kokoo­muk­sen sote-asian­tun­ti­joi­den ajat­te­lus­sa vain kil­pai­lun edis­tä­mi­nen usko­taan tuo­van sääs­tö­jä. He eivät näy­tä edes vie­lä ymmär­tä­vän inte­graa­tioon liit­ty­viä mah­dol­li­suuk­sia, eivät­kä lain­kaan ole poh­ti­neet kil­pai­lun koros­ta­mi­sen synyt­tä­vän haas­tei­ta inte­graa­tion ja hoi­to­ket­ju­jen toi­mi­vuu­den näkökulmasta.

 81. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Lää­kä­ril­le voi antaa tulos­palk­kauk­sen. Lää­kä­ria­se­mien lää­kä­rit saa­vat huo­mat­ta­van osan tulois­taan osin­koi­na, jotyen nii­den kan­nat­taa teet­tää tut­ki­muk­sia mah­dol­li­sim­man pal­jon. Muis­ta, miten kävi, kun vakuu­tus­yh­tiöt toi­vat lap­si­va­kuu­tuk­set, jois­sa lupa­si­vat mak­saa kai­ken. Täy­sin ter­vet­tä ihmis­tä voi tut­kia loputtomiin.

  Toi­saal­ta ennal­taeh­käi­syn väi­te­tään ole­van kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa kuin sai­rauk­sien hoi­don. Eli pitäi­si panos­taa ter­vei­siin, että pysy­vät terveinä.

 82. Vil­le: Toi­saal­ta ennal­taeh­käi­syn väi­te­tään ole­van kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa kuin sai­rauk­sien hoi­don. Eli pitäi­si panos­taa ter­vei­siin, että pysy­vät terveinä.

  Sem­mois­ta jul­kis­ta jut­tua ei ole­kaan, mihin panos­ta­mal­la ei kuu­lem­ma syn­tyi­si pidem­mäl­lä täh­täi­mel­lä pal­jon sääs­tö­jä (en viit­taa nyt Odeen, vaan epä­mää­räi­siin “euro asias­sa X on kah­de euron sääs­tö äasias­sa Y”). Jän­nä jut­tu kun tämä ikiai­kai­nen “panos­tat mihin tahan­sa jul­ki­seen pal­ve­luun kuin­ka pal­jon tahan­sa, niin aina vaan tulee säästöä”-ajattelumalli ei kui­ten­kaan toi­mi yksi­tyis­ten kanssa.

  Tai sit­ten tuos­sa lauseen­par­res­sa on jotain pahas­ti pie­les­sä. Muu­ten­han koko kes­tä­vys­va­je saa­tai­siin rat­kais­tua sijoi­ta­mal­la joku­nen mil­jar­di polkupyöräilyyn.

 83. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Pelk­kä sijain­ti vali­koi asiak­kai­ta. Ter­ve­sua­se­ma Munk­ki­nied­mes­sä saa eri­lai­sia asiak­kai­ta kuin Itä­kes­kuk­ses­sa tai Vallilassa.

  Tot­ta, tätä tuo esit­tä­mä­si pis­tei­tys tasoittaa.

  Tar­koi­tin itse vali­koin­nil­la sitä, ettei lää­kä­ri­kes­kus saa tor­jua sin­ne pyr­ki­vää ihmis­tä. Käy­tän­nös­sä tämän voi teh­dä esim. anta­mal­la aiko­ja tie­tyn pro­fii­lin tai his­to­rian omaa­vil­le ihmi­sil­le vain kuu­kausien päähän.

 84. eggo: Olen usein miet­ti­nyt että monil­le poti­lail­le kan­nat­tai­si pal­ka­ta pal­ve­lu­koor­di­naat­to­ri, joka hoi­tai­si vaik­ka vii­den poti­laan asi­aa pää­työk­seen. Pal­ve­lu­jen suur­ku­lut­ta­ja voi aiheut­taa hel­pos­ti yli sadan tuhan­nen euron kulut vuo­des­sa. Nämä oli­si usein mah­dol­lis­ta vähin­tään puo­lit­taa jos joku ottai­si sen asiakseen.

  Tule­vai­suu­des­sa tämä on mah­dol­lis­ta, sil­lä sekä sosi­aa­li- että ter­veys­puo­li ammen­ta­vat samas­ta raha­pus­sis­ta. Nyt tämä ei onnis­tu, sil­lä sosi­aa­li­puo­li on (pää­asias­sa) kun­tien, mut­ta sai­raan­hoi­to (pää­asias­sa) kun­tayh­ty­mien vas­tuul­la. Kum­pi­kin halu­aa mini­moi­da kus­tan­nuk­si­aan ja sysii asiak­kai­taan naa­pu­rin kustannukseksi.

 85. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Lää­kä­ril­le voi antaa tulos­palk­kauk­sen. Lää­kä­ria­se­mien lää­kä­rit saa­vat huo­mat­ta­van osan tulois­taan osin­koi­na, jotyen nii­den kan­nat­taa teet­tää tut­ki­muk­sia mah­dol­li­sim­man paljon.
  ‘snip’

  Jaa, että Atten­do, Pih­la­ja­lin­na ym. ovat lää­kä­rien omistamia???

 86. Vil­le: Toi­saal­ta ennal­taeh­käi­syn väi­te­tään ole­van kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa kuin sai­rauk­sien hoidon.
  ‘snip’

  Kaik­kea sitä väi­te­tään… en ole vie­lä tähän ikään (67 v.) men­nes­sä jou­tu­nut ennal­taeh­käi­syn kans­sa teke­mi­siin enkä usko, että iki­nä jou­dun­kaan — ergo: ei sitä ennal­taeh­käi­syä ole Suomessa.

 87. Lää­kä­rei­den mää­rä ei lisään­ny, joten jonot pysy­vät jat­kos­sa­kin. Vii­mei­nen elin­vuo­si­si on kal­lein, nii­tä minul­la ja Mar­kol­la on yksi — tosin suur­ten ikä­luok­kien muka­na nii­tä tulee aika monel­le ja lyhyes­sä ajassa.
  Suu­ret ikä­luo­kat tule­vat hoi­vai­kään 2025–2030 (80 v mit­ta­ris­sa). Se oli­si syy­tä alkaa muis­taa. Nykyi­set elä­ke­läi­sak­ti­vis­tit ja puu­hak­kaat senio­rit ovat tuol­loin koti­pal­ve­lun ja van­hain­ko­tien asiakkaita. 

  Lisäk­si hin­taa tuo­vat kal­liit tehok­kaat hoi­dot. Ne tuplaa­vat yleis­ty­mi­sen syö­pä­sai­rauk­sien hoitokulut! 

  Täs­sä ei oli­si tar­vet­ta mas­kun­ta­hen­gell­le ja muul­le pel­lei­lyl­le. Ei enää teko­ni­ve­liä tar­vit­se lei­ka­ta huo­nos­ti 30 pai­kas­sa ja hyvin vii­des­sä vaan hyvin kym­me­nel­lä työl­lis­te­tyl­lä tiimillä.
  Sil­miä lei­ka­taan lii­an mones­sa pai­kas­sa ja lii­an huo­nos­ti — se pn yksi­tyis­tä bis­nes­tä huo­noim­mil­laan. Ongel­mia on siis niin bis­nek­ses­sä kuin maakintamenossa.

 88. Tapio:
  Käy­tän­nös­sä tämän voi teh­dä esim. anta­mal­la aiko­ja tie­tyn pro­fii­lin tai his­to­rian omaa­vil­le ihmi­sil­le vain kuu­kausien päähän. 

  Kat­so diacor.fi. Miten ajat­te­lit pro­fi­loin­nin toimivan?

 89. Eräs kei­no on sää­del­lä yhteis­kun­nan toi­mes­ta niin, että esim. lää­kä­ri­käyn­nil­lä ja eri toi­men­pi­teil­lä on vakio/kattohinta. Näin­hän on teh­ty mm. labo­ra­to­rio­tut­ki­muk­sis­sa. Käsit­tääk­se­ni jota­kin täl­lais­ta on suunnitteillakin.

  Peri­aat­tees­sa yksi­tyis­sek­to­rin valin­nan mah­dol­li­suus lisää tasa-arvoa toi­sin kuin taval­li­nen dema­ri luu­lee. Myös köy­hät voi­vat vali­ta yksi­tyis­sek­to­rin. Alu­eel­lis­ta tasa-arvoa tämä kyl­lä taas hei­ken­tää, kos­ka yksi­tyis­sek­to­ri kes­kit­tyy suu­rem­piin keskuksiin.

  Sote-uudis­tuk­ses­sa oli­si hyvä muis­taa, ettei sil­lä tavoi­tel­la pel­käs­tään sääs­tö­jä vaan hyvää hoitoa/hoitomahdollisuuksia.

  On kum­mal­lis­ta lukea ja kuul­la medias­ta kuin­ka aluei­ta tulee ensin lii­kaa, mut­ta jo seu­raa­va­na päi­vä­nä sur­raan sai­raa­loi­den häviä­mis­tä (ehdo­te­tul­la 15 sote-alu­eel­la). Juu­ri tätä­hän se merkitsee.

 90. Kal­le:
  Mie­len­kiin­tois­ta asias­sa on, että kaik­kien kiin­nos­tus tun­tuu ole­van hal­lin­to­him­me­lis­sä, kun todel­li­set sääs­töt saa­daan vas­ta pal­ve­lun tasoa las­ke­mal­la. Kysy­mys onkin, mikä oikeas­ti on jul­kis­ta pal­ve­lua ja mikä on tur­haa rahan hukkaa?

  Yli­diag­nos­tiik­ka, yli­hoi­to ja yli­seu­lon­ta eivät ole kor­kea­ta­sois­ta pal­ve­lua. Ne eivät edis­tä ter­veyt­tä, mut­ta vie­vät poti­laal­ta­kin aikaa ja aiheut­ta­vat tur­haan ahdistusta.

  Myös­kään ihmis­ten jono­tut­ta­mi­nen ei sinän­sä sääs­tä yhtään sen enem­pää kuin ali­hin­noi­tel­tu­jen park­ki­paik­ka­re­surs­sien allo­koin­ti siten, että autoi­li­jat aja­vat kort­te­lin ympä­ri niin kau­an, että­löy­tä­vät vapau­tu­van tienvarsipaikan.

  Hal­lin­to­him­me­lit rat­kai­se­vat eri toi­mi­joi­den insen­tii­vit ja insen­tii­vit rat­kai­se­vat, saa­vat­ko oikeat ihmi­set oike­aa hoi­toa oike­aan aikaan, vai tuh­la­taan­ko resurs­sit epäolennaiseen.

 91. Rai­mo K: Ei nii­tä lää­kä­ris­sä vain har­ras­tuk­sen vuok­si käy­viä ihmi­siä kovin pal­jon ole – ja kuka sinä (tai Osmo) olet päät­tä­mään, mikä kenel­le­kin on turhaa?

  Voi­si olet­taa, että Sak­sas­ta löy­tyi­si asias­ta tut­ki­mus­tie­toa (ehkä Suo­mes­ta­kin), mut­ta eipä tääl­lä kukaan mitään kon­kreet­tis­ta ole esittänyt. 

  Jos joku muu mak­saa lää­kä­ri­käyn­nin ja tut­ki­muk­set, yllät­tä­vän monel­le tulee kiusaus käy­dä var­muu­den vuok­si tut­ki­tut­ta­mas­sa pie­niä­kin vai­vo­ja, jot­ka voi­si hyvin hoi­taa koti­kons­tein (laas­ta­ri, tuleh­dus­ki­pu­lää­ket­tä, lepoa), eten­kin jos on kyse lapsista. 

  Tämän todis­ti hyvin se, mitä tapah­tui las­ten sai­raus­va­kuu­tuk­sil­le jos­kus mui­noin. Sys­tee­mi toi­mi ilmei­ses­ti niin, että vakuu­tys­yh­tiön kort­tia näyt­tä­mäl­lä las­ku läh­ti suo­raan vakuu­tus­yh­ti­öön, eikä van­hem­pien tar­vin­nut mak­saa mitään itse. Tulok­se­na oli vakuu­tus­kor­vaus­ten räjäh­tä­mi­nen ja vakuu­tus­mak­su­jen nopea nousu.

  Nyky­ään sys­tee­mi on toi­sen­lai­nen. Aina­kin mei­dän vakuu­tuk­sem­me toi­mi­vat niin, että kulut mak­se­taan ensin itse ja sit­ten hae­taan vakuu­tus­yh­tiöl­tä kor­vaus­ta ja saa­daan osa rahas­ta takaisin.

  Meil­lä on kai­kil­la lap­sil­la sai­raus­ku­lu­va­kuu­tus. Neu­vo­la­pal­ve­lut ja vas­taa­vat on haet­tu jul­ki­sel­ta puo­lel­ta, mut­ta jos lää­kä­riä on tar­vit­tu, olem­me käyt­tä­neet lähes pel­käs­tään yksi­tyis­tä, kos­ka jopa Hel­sin­gis­sä mat­kat ovat pit­kiä. Autot­to­mal­le per­heel­le mat­ka Itä-Hel­sin­gis­tä las­ten vii­kon­lop­pu­päi­vys­tyk­seen on lii­an pit­kä (jul­ki­sil­la sai­raan lap­sen kans­sa tun­ti suun­taan­sa on pal­jon) tai kal­lis (tak­si mak­sai­si 2x30 euroa), kun ver­taa sii­hen, että yksi­tyi­nen las­ten­lää­kä­ri päi­vys­tää noin kilo­met­rin pääs­sä ilta­kah­dek­saan asti.

 92. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jot­kut uusa­vut­tom­kat van­hem­mat rai­jaa­vat muk­sun­sa lää­kä­riin joka ker­ran, kun tämä saa nuhan. On arvos­tus­ky­sy­mys, onko käyn­ti tur­ha, mut­ta jos tätä hel­po­te­taan, kus­tan­nuk­set kyl­lä kasvavat. 

  Tuos­sa asias­sa ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen neu­von­ta­pu­he­lin­nu­me­ro (kuten se enti­nen hel­pos­ti muis­tet­ta­va 10023 ja nykyi­nen hel­sin­ki­läis­ten 09 310 10023) on tar­peel­li­nen. Vaik­ka poti­las­ta näke­mät­tä ei voi var­mas­ti sanoa, onko tar­vet­ta kii­reel­li­sel­le hoi­dol­le, ammat­ti-ihmi­sen mie­li­pi­de sii­tä, että kor­va­tu­leh­dus­ta tai nuhaa ei tar­vit­se hoi­dat­taa päi­vys­tyk­ses­sä kes­kel­lä yötä, voi estää mon­ta tar­pee­ton­ta lää­kä­ri­käyn­tiä tai aina­kin siir­tää ne hal­vem­paan ajankohtaan.

  Ammat­ti-ihmi­nen osaa ker­toa myös sen, mil­lai­set oirei­den muu­tok­set ovat vaka­via ja vaa­ti­vat väli­tön­tä hoi­toon­läh­töä tai jopa hätä­nu­me­roon soit­ta­mis­ta. Se on hyvä, kos­ka poti­las itse tai hänen van­hem­pan­sa eivät aina tun­nis­ta vaka­via oirei­ta. Toi­saal­ta neu­von­ta­nu­me­ron ole­mas­sao­lo saat­taa siir­tää osan perus­teet­to­mis­ta hätä­nu­me­roon soit­ta­mi­sis­ta neu­von­ta­nu­me­ron puo­lel­le ja sekin on hyvä.

 93. Count­ry­boy: Peri­aat­tees­sa yksi­tyis­sek­to­rin valin­nan mah­dol­li­suus lisää tasa-arvoa toi­sin kuin taval­li­nen dema­ri luulee.

  Ei välttämättä.Ruotsissa on pää­dyt­ty kas­va­vaan eriarvoisuuteen:Hoidetaan ter­vei­tä ja hyl­jek­si­tään sairaita.

  Tämä joh­tu sii­tä, että puo­let las­ku­tuk­ses­ta tulee lää­kä­ri­käyn­neis­tä eli kun terk­ka­ri imee tehok­kaas­ti kävi­jöi­tä niin las­ku­tus kasvaa.

  Mut­ta tuli­joi­den pitää olla help­po­ja tapauk­sia , jois­ta sel­vi­ää vii­des­sä minuutissa.Heitä myös koh­del­laan kuin kuningasta

  Sen sijaan vai­kei­ta tapauk­sia koh­del­laan hyl­jek­si­sen ja he eivät tula kuin tau­din pakottamina

  Niin­pä havain­to Ruot­sis­sa on, että ter­vei­den käyn­nit ovat lisään­ty­neet ja sai­rai­den vähentyneet

 94. Pek­ka Pes­si: Kat­so diacor.fi. Miten ajat­te­lit pro­fi­loin­nin toimivan?

  Jos lää­kä­ria­se­mien tulot muo­dos­tu­vat jat­kos­sa mer­kit­tä­väl­tä osin kapi­taa­tion perus­teel­la, niil­le syn­tyy insen­tii­vi saa­da mah­dol­li­sim­man pal­jon ter­vei­tä ihmi­siä asiak­kaik­seen. Nyt tätä insen­tii­viä ei ole.

  Kyl­lä pro­fi­loin­tiin kei­not löy­tyy. Se on kovin help­poa, jos jat­kos­sa myös yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la pitää kir­jau­tua jon­kin lää­kä­ria­se­man asiak­kaak­si, kuten nyt on lai­ta jul­ki­ses­sa TH:ssa. Täs­sä yhtey­des­sä ilmoit­tau­tu­ja antaa mm. sotu-tunnuksensa. 

  Tuo kapi­taa­tio­pe­ri­aa­te on sinän­sä mie­len­kiin­toi­nen, sil­lä se antaa insen­tii­vin asia­kas­kun­nan ter­vey­den ja hyvin­voin­niin paran­ta­mi­seen. Ymmär­tääk­se­ni Oba­maca­res­sa on täl­lai­sia elementtejä.

 95. Minun mie­les­tä kal­liis­sa ja hyväs­sä ei ole mitään vikaa. Mut­ta arvai­sin että vähä­va­rai­sil­la ei ole varo­ja käyt­tää hyvää ja kal­lis­ta. Että mikä täs­sä nykyi­ses­sä jär­jes­tel­mäs­sä on vika­na, kun varak­kaat saa­vat rahoil­laan jo nyt kal­lis­ta ja hyvää. Kun taas varat­to­mat saa­vat ovel­la kuu­kau­den pääs­tä läm­min­tä kät­tä ja laastarilappuja.

 96. Tämä ei ole yksin­ker­tais­ta mut­ta ei se mah­do­ton­ta­kaan ole rat­kais­ta. Täs­sä on pää­mies-agent­ti ongel­ma, kos­ka pää­mies (poti­las) halu­aa olla ter­ve, agent­ti (pal­ve­lun­tuot­ta­ja) halu­aa rahaa, jota se saa jos poti­las on sai­ras. Ei ole väliä kuka mak­saa ja mis­sä tilan­tees­sa, asym­met­ri­nen infor­maa­tio, val­ta-ase­ma, jne, kaik­ki tuot­ta­vat poik­kea­man sii­tä, mikä takaa tehok­kaan mark­ki­na­rat­kai­sun olemassaolon.

  Mut­ta jos ongel­ma on yli­diag­nos­tiik­ka, niin mak­se­taan asial­li­sis­ta diag­noo­seis­ta ja las­ku­te­taan tur­his­ta tes­teis­tä. Jul­ki­nen puo­li kat­taa kus­tan­nuk­set. Jakoon tule­va raha tulee poti­las­ta koh­den, kor­jat­tu­na sil­lä, kuin­ka toden­nä­köis­tä on että hän sai­ras­tuu. Poti­las mak­saa hen­ki­lö­koh­tai­sel­la ajal­laan ja voi kom­pen­soi­da sitä rahal­la. Jos poti­laan aika on tär­ke­ää jol­le­kul­le muul­le kuin poti­laal­le, niin tämä joku muu voi mak­saa sen ajal­li­sen kompensaation. 

  Näin saa­daan insen­tii­vit koh­dal­leen. Jos poti­las kokee että hoi­toon hakeu­tu­mi­nen on tur­haa, niin hän ei hakeu­du. Jos taas kokee tar­peel­li­sek­si, niin jonot­taa tai mak­saa rahal­la. Näi­den para­met­rien suu­ruus on vapausas­te, jos­ta voi­daan poliit­ti­ses­ti päät­tää maa­kun­ta­ta­sol­la. Nyt, joku väit­tää, että val­tion pitää päät­tää tämä asia kos­ka muu­ten perus­tus­la­kia riko­taan, mut­ta tämä on hölynpölyä. 

  Jos­sain mää­rin raha seu­raa poti­las­ta sin­ne ensim­mäi­sel­le vas­taa­no­tol­le, mut­ta sen jäl­keen rahan pitäi­si men­nä sin­ne, mis­tä tulee toi­vot­tua outco­mia ja sin­ne mis­sä aiheu­tuu kus­tan­nuk­sia, ja rahan pitäi­si läh­teä sen pus­sis­ta joka kus­tan­nuk­ses­ta päättää. 

  Joten­kin niin, että minä menen lää­kä­riin ja mul­la on maha kipeä. Lää­kä­ri pai­ne­lee mahaa ja tote­aa, että umpi­suo­li pitäi­si lei­ka­ta ja lähet­tää sai­raa­laan. Sai­raa­las­sa kiru­gi tote­aa, että joo niin pitää ja leik­kaa. Tai tote­aa, että ei pidä­kään lei­ka­ta, tark­kail­laan ilta­päi­vä ja lähe­te­tään kotiin.

  Jos umpi­suo­li kuu­luu lei­ka­ta, niin kirur­gin leik­kaus­pää­tös on oikea, samoin TK-lää­kä­rin pää­tös lähet­tää minut. Täl­löin TK-lää­kä­ril­le ja kirur­gin sai­raa­lal­le kuu­luu jää­dä pik­kui­sen voit­toa. Jos leik­kaus­pää­tös on vää­rä, TK-lää­kä­ri ei saa mitään, mut­ta kos­ka kirur­gi oli samaa miel­tä ja leik­ka­si sil­ti, niin leik­kauk­sen kuu­luu olla sai­raa­lal­le tappiollinen. 

  Jos kirur­gi lähet­ti minut kotiin ja para­nin, niin TK-lää­kä­ril­le kuu­luu tul­la pik­kui­sen tap­pio­ta ja sai­raa­lal­le pik­kui­sen voit­toa. Jos kirur­gi lähet­ti minut kotiin ja kuo­len akuut­tiin vat­sa­kal­von­tu­leh­duk­seen, niin sai­raa­lan kuu­luu teh­dä iso tap­pio, ja TK-lää­kä­rin kuu­luu saa­da pik­kui­sen voittoa. 

  Jos TK-lää­kä­ri lähet­tää minut kotiin ja para­nen, niin TK-lää­kä­rin kuu­luu teh­dä voit­toa. Jos kuo­len TK-lää­kä­rin kotiin lähet­tä­mä­nä, niin TK-lää­kä­rin kuu­luu saa­da iso tappio. 

  Tämä ei ole help­poa, eri­tyi­sen vai­kea on tun­nis­taa tilan­ne, jos­sa kirur­gi leik­ka­si tur­haan. Mut­ta ei sitä tar­vit­se teh­dä yksi­lö­ta­sol­la. Jos sai­raa­la leik­ke­lee poti­lai­ta enem­män kuin kes­ki­mää­rin ja sil­ti poti­lai­ta ei kuo­le vähem­pää, niin tämä näkyy tilas­tos­sa, sai­raa­la saa voit­ton­sa sii­tä, että poti­lai­ta kuo­lee vähem­män, ja kus­tan­nus­ta­son mää­rää leik­kaus­ten mää­rä, jois­ta ei erik­seen mak­se­ta, vaan sii­tä että poti­laat eivät kuole.

 97. En sinän­sä usko, että yksi­tyi­sil­lä lää­kä­ria­se­mil­la saa lää­ke­tie­teel­li­ses­ti parem­paa hoi­toa – nii­den ansain­ta­lo­giik­ka kan­nus­taa ylimalkaisuuteen. ”

  Samal­la logii­kal­la jul­ki­nen puo­li kan­nus­taa jät­tä­mään hoi­ta­mat­ta; jonot lyhe­nee ja kus­tan­nuk­sia sääs­tyy, kun asia­kas pää­te­tään jät­tää hoitamatta.

  Eikö­hän ole aika lopet­taa yksi­tyi­sen puo­len demonisointi.

 98. Kal­le:
  Mie­len­kiin­tois­ta asias­sa on, että kaik­kien kiin­nos­tus tun­tuu ole­van hal­lin­to­him­me­lis­sä, kun todel­li­set sääs­töt saa­daan vas­ta pal­ve­lun tasoa las­ke­mal­la. Kysy­mys onkin, mikä oikeas­ti on jul­kis­ta pal­ve­lua ja mikä on tur­haa rahan hukkaa? 

  Polii­tik­ko­ja ei kan­na­ta ottaa kovin vaka­vas­ti ennen­kuin he ker­to­vat uudis­tus­ten yhtey­des­sä aina häviä­jät. Jopa uinu­va (eli vähem­män valis­tu­nut?) äänes­tä­jä tie­tää, että kaik­ki eivät voi voittaa.

  Lisäk­si aika pal­jon täs­tä uudis­tuk­ses­ta ker­toi­si se, että odo­te­taan­ko yksi­tyis­ten ter­veys­va­kuu­tus­ten käy­vän tar­peet­to­mik­si. Ja jos eivät käy niin mik­si ihmees­sä eivät. Ja toi­saal­ta voi­ko omal­la osto­voi­mal­la paran­taa jat­kos­sa­kin ase­maan­sa. Uuti­soin­ti luke­mal­la se oli­si lop­pu nyt tai aina­kin tar­pee­ton­ta kos­ka huip­pu­laa­tu kai­kil­la tar­peen mukaan. Tun­tuu vain usko­mat­to­mal­ta kun meil­lä ei ole joh­dos­sa kimilsung.

 99. Ter­veys­a­se­mien sijoit­tu­mis­ta (resurs­sien allo­koin­tia) pitää tie­ten­kin ohjail­la rahal­la. Syr­jä­seu­dul­le tai alhai­sen sosio­eko­no­mi­sen sta­tuk­sen alu­eel­le sijoit­tu­vaa pal­ve­lun­tuot­ta­jaa hyvi­te­tään kor­keam­mal­la suh­teel­li­sel­la rahoi­tuk­sel­la. Alkaa pal­ve­lun­tuot­ta­jia kiinnostamaan.

 100. Kal­le:
  Mie­len­kiin­tois­ta asias­sa on, että kaik­kien kiin­nos­tus tun­tuu ole­van hal­lin­to­him­me­lis­sä, kun todel­li­set sääs­töt saa­daan vas­ta pal­ve­lun tasoa las­ke­mal­la. Kysy­mys onkin, mikä oikeas­ti on jul­kis­ta pal­ve­lua ja mikä on tur­haa rahan hukkaa?

  24/7‑päivystyksiä ollaan jo ehkä lak­kaut­ta­mas­sa. Parin lää­kä­rin yötyö­kor­vaus­ten sääs­tä­mi­sen lisäk­si (pait­si jos nuo virat siir­re­tään kes­kus­sai­raa­laan) väl­ty­tään muil­ta­kin hoi­to­ku­luil­ta, kun sai­raim­pien hoi­to­tar­ve lop­puu jo ambulanssissa 🙂 .

 101. Juho Laa­tu: 24/7‑päivystyksiä ollaan jo ehkä lak­kaut­ta­mas­sa. Parin lää­kä­rin yötyö­kor­vaus­ten sääs­tä­mi­sen lisäk­si (pait­si jos nuo virat siir­re­tään kes­kus­sai­raa­laan) väl­ty­tään muil­ta­kin hoi­to­ku­luil­ta, kun sai­raim­pien hoi­to­tar­ve lop­puu jo ambulanssissa .

  Sääs­tö­jä pitäi­si tul­la ter­vey­den­hoi­don ja sosi­aa­li­puo­len inte­graa­tios­ta jon­kin ver­ran. Täl­tä vai­kut­taa aina­kin EKSOTE:n kulu­jen perus­teel­la. Sen tar­ve­kor­ja­tut kulut/henki ovat lähes Suo­men pie­nim­mät, vaik­ka alue ei ole suu­ri (Ete­lä-Kar­ja­la). Samoin sääs­tö­jä pitäi­si tul­la perus- ja eri­kois­sai­raan­hoi­don inte­graa­tios­ta (väl­te­tään joi­ta­kin lää­kä­ris­sä­käyn­te­jä ja uusia labo­ra­to­rio­tut­ki­muk­sia). Aika näyt­tää miten käy. Kulut tus­kin juu­ri­kaan vähe­ne­vät kos­ka väes­tö van­he­nee ja tuu­li uusia kal­liim­pia hoi­to­ja. Mut­ta sääs­tö­jä tulee kyl­lä mel­ko var­mas­ti sii­hen näh­den, että jat­ket­tai­siin täl­lä kun­nal­li­sel­la poh­jal­la ja 180 jär­jes­tä­väl­lä taholla.

 102. Lii­an van­ha: Ei välttämättä.Ruotsissa on pää­dyt­ty kas­va­vaan eriarvoisuuteen:Hoidetaan ter­vei­tä ja hyl­jek­si­tään sairaita.

  Taval­li­nen Tek­nik­ko:
  Että mikä täs­sä nykyi­ses­sä jär­jes­tel­mäs­sä on vika­na, kun varak­kaat saa­vat rahoil­laan jo nyt kal­lis­ta ja hyvää. Kun taas varat­to­mat saa­vat ovel­la kuu­kau­den pääs­tä läm­min­tä kät­tä ja laastarilappuja. 

  Eikö tuo kehi­tys juu­ri­kin ole ns. luon­non­la­ki ja ns. oikea ratkaisu?

  Olen nyt vara­kas, ter­ve ja käyn töis­sä. Pää­sen tar­vit­taes­sa lää­kä­ril­le välit­tö­mäs­ti, ja kaik­ki hoi­de­taan. Mut­ta en ole tar­vin­nut lää­kä­riä vuo­si­kausiin yhtään mihin­kään. Olen siis puh­das net­to­mak­sa­ja, ja “ykkös­luo­kan kansalainen”.

  Jos/kun muu­tun sai­raak­si ja rai­hi­nai­sek­si, eli muu­tun net­to­saa­jak­si, muu­tun samal­la myös kak­kos­luo­kan kan­sa­lai­sek­si. Eri­tyi­ses­ti jos olen pit­kä­ai­kais­sai­ras ja elä­keiäs­sä, minuun ei kan­na­ta enää pal­joa panos­taa ter­vey­den­huol­lon resursseja.

  Jos siis resurs­se­ja on rajal­li­ses­ti, on luon­nol­lis­ta että “sai­raat ja varat­to­mat” “kak­kos­luo­kan kan­sa­lai­set” jou­ta­vat odottamaan.

 103. Count­ry­boy: Sääs­tö­jä pitäi­si tul­la ter­vey­den­hoi­don ja sosi­aa­li­puo­len inte­graa­tios­ta jon­kin ver­ran. Täl­tä vai­kut­taa aina­kin EKSOTE:n kulu­jen perus­teel­la. Sen tar­ve­kor­ja­tut kulut/henki ovat lähes Suo­men pie­nim­mät, vaik­ka alue ei ole suu­ri (Ete­lä-Kar­ja­la). Samoin sääs­tö­jä pitäi­si tul­la perus- ja eri­kois­sai­raan­hoi­don inte­graa­tios­ta (väl­te­tään joi­ta­kin lää­kä­ris­sä­käyn­te­jä ja uusia labo­ra­to­rio­tut­ki­muk­sia). Aika näyt­tää miten käy. Kulut tus­kin juu­ri­kaan vähe­ne­vät kos­ka väes­tö van­he­nee ja tuu­li uusia kal­liim­pia hoi­to­ja. Mut­ta sääs­tö­jä tulee kyl­lä mel­ko var­mas­ti sii­hen näh­den, että jat­ket­tai­siin täl­lä kun­nal­li­sel­la poh­jal­la ja 180 jär­jes­tä­väl­lä taholla.

  Ekso­tea on tosi­aan ilmei­ses­ti pidet­ty onnis­tu­nee­na kokei­lu­na. Tämä ei vält­tä­mät­tä takaa sitä, että sote-tois­tai­si saman. Päin­vas­tai­seen suun­taan puhuu mm. se, että kaik­kein talou­del­li­sim­mat ter­vey­den­hoi­don toteu­tuk­set löy­ty­vät pie­nis­tä kun­nis­ta (ref. THL:n tilas­tot tar­ve­va­kioi­dusi­ta menois­ta). Suu­ret yksi­köt ovat olleet pää­sään­töi­ses­ti tehot­to­man puo­lei­sia. Voi­sit siis sanoa yhtä hyvin “Sen tar­ve­kor­ja­tut kulut/henki ovat lähes Suo­men pie­nim­mät, vaik­ka alue ei ole PIENI (Ete­lä-Kar­ja­la).”

  Perus- ja eri­kois­sai­raan­hoi­don inte­graa­tios­ta voi peri­aat­tees­sa tul­la joi­tain sääs­tö­jä, kos­ka olen ymmär­tä­nyt, että nyky­ään kun­nat jou­tu­vat usein mak­sa­maan aika pal­jon eri­koiss­sai­raan­hoi­don pal­ve­luis­ta. Tätä jot­kut kun­nat ovat kor­jail­leet osta­mal­la pal­ve­lui­ta (eri­kois- tai kaik­ki) yksi­tyi­sil­tä. Täl­lai­nen eri­kois­sai­raan­hoi­don kil­pai­lut­ta­mi­nen voi­si pudot­taa hin­to­ja. Mut­ta suun­ni­tel­luil­la suur­alueil­la tämä kil­pai­lu­kom­po­nen­ti puto­aa pois, kun maa jae­taan pysy­vik­si mega­hal­lin­noik­si. Ehkä sovit­tu kil­pai­lu­tus yksi­tyis­ten kaut­ta palaut­taa tähän vaih­toeh­dot­to­maan byro­kra­ti­aan jotain hintatietoisuutta.

  En voi ostaa väi­tet­tä­si sii­tä, että uusi jär­jes­tel­mä oli­si hal­vem­pi kuin nykyi­nen kun­ta­poh­jai­nen, ennen kuin näen noi­ta tulok­sia. Monet pie­net kun­nat ovat jo vii­lan­neet jär­jes­tel­män­sä hyvin talou­del­li­sik­si. Ja jos tähän lisäi­si vähän kil­pai­lu­tus­ta eri­kois­sai­raan­hoi­toon, tulok­set voi­si­vat paran­tua nykyi­ses­tä­kin. Toi­saal­ta kes­kit­tä­mi­nen voi­si käy­tän­nös­sä tar­koit­taa vaik­ka­pa sitä, että Uuden­maan uusi sote raken­net­tai­siin Hel­sin­gin nykyi­sen jär­jes­tel­män pojal­le, ja sen nykyi­nen tuh­lai­lu leviäi­si koko maakuntaan.

  Jos uudis­tus toteu­te­taan hyvin, joi­tain kalk­keu­mia saa­daan ehkä pois­tet­tua (help­po sau­ma teh­dä jotain jär­ke­vää), ja tulok­set para­ne­vat­kin. Mut­ta koko ei siis mitään auto­maat­tis­ta edul­li­suut­ta tuo, vaik­ka sii­hen näyt­tä­vät monet (minis­te­rei­tä myö­ten) usko­van. Hal­li­tus puhuu kol­men mil­jar­din sääs­töis­tä. En näe mitään auto­maat­ti­sia sääs­tö­jä. Pie­nis­tä purois­ta ja pie­nis­tä jär­keis­tä­mi­sis­tä pitää yrit­tää koostaa.

  (Tie­ten­kin Kal­len mai­nit­se­mat pal­ve­lui­den leik­kauk­set on yksi mahdollisuus.Nuo sääs­töt toteu­tui­si­vat kai lähin­nä syrjäseuduilla.)

 104. Count­ry­boy: Sääs­tö­jä pitäi­si tul­la ter­vey­den­hoi­don ja sosi­aa­li­puo­len inte­graa­tios­ta jon­kin ver­ran. Täl­tä vai­kut­taa aina­kin EKSOTE:n kulu­jen perus­teel­la. Sen tar­ve­kor­ja­tut kulut/henki ovat lähes Suo­men pie­nim­mät, vaik­ka alue ei ole suu­ri (Ete­lä-Kar­ja­la).
  ‘snip’

  Hyvä point­ti!
  Ja käy­tän­nön perus­te­lu sil­le, mik­si THL:n ym. asian­tun­ti­ja­lää­kä­rien kuo­ros­sa hoke­ma 5 alu­een mal­li ei ole ainoa oikea — tus­kin edes oikea.
  Mitä suu­rem­pi alue, sitä suu­rem­pi byrokratia!

 105. Tie­de­mies:
  Joten­kin niin, että minä menen lää­kä­riin ja mul­la on maha kipeä. Lää­kä­ri pai­ne­lee mahaa ja tote­aa, että umpi­suo­li pitäi­si lei­ka­ta ja lähet­tää sai­raa­laan. Sai­raa­las­sa kiru­gi tote­aa, että joo niin pitää ja leik­kaa. Tai tote­aa, että ei pidä­kään lei­ka­ta, tark­kail­laan ilta­päi­vä ja lähe­te­tään kotiin.

  Jos umpi­suo­li kuu­luu lei­ka­ta, niin kirur­gin leik­kaus­pää­tös on oikea, samoin TK-lää­kä­rin pää­tös lähet­tää minut. Täl­löin TK-lää­kä­ril­le ja kirur­gin sai­raa­lal­le kuu­luu jää­dä pik­kui­sen voit­toa. Jos leik­kaus­pää­tös on vää­rä, TK-lää­kä­ri ei saa mitään, mut­ta kos­ka kirur­gi oli samaa miel­tä ja leik­ka­si sil­ti, niin leik­kauk­sen kuu­luu olla sai­raa­lal­le tappiollinen. 

  Jos kirur­gi lähet­ti minut kotiin ja para­nin, niin TK-lää­kä­ril­le kuu­luu tul­la pik­kui­sen tap­pio­ta ja sai­raa­lal­le pik­kui­sen voit­toa. Jos kirur­gi lähet­ti minut kotiin ja kuo­len akuut­tiin vat­sa­kal­von­tu­leh­duk­seen, niin sai­raa­lan kuu­luu teh­dä iso tap­pio, ja TK-lää­kä­rin kuu­luu saa­da pik­kui­sen voittoa. 

  Jos TK-lää­kä­ri lähet­tää minut kotiin ja para­nen, niin TK-lää­kä­rin kuu­luu teh­dä voit­toa. Jos kuo­len TK-lää­kä­rin kotiin lähet­tä­mä­nä, niin TK-lää­kä­rin kuu­luu saa­da iso tappio. 

  Ensin­nä­kin, mikä täs­sä on hyö­ty ver­rat­tu­na sii­hen sys­tee­miin, että TK-lää­kä­ri koit­taa teh­dä paras­ta mah­dol­lis­ta lää­kä­ri­työ­tä ja saa sii­tä nor­maa­lia kuu­kausi­palk­kaa? Ja tähän par­haa­seen mah­dol­li­seen lää­kä­ri­työ­hön liit­tyy se, että hän koit­taa lähet­tää epäi­le­män­sä umpi­suo­li­ta­pauk­set sai­raa­laan ja olla lähet­tä­mät­tä nii­tä, jois­sa ei usko ole­van kyse umpisuolitulehduksesta.

  Eihän hän hyö­dy nyky­ti­lan­tees­sa hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti sen puo­leen sii­tä, että lähet­tää poti­laan sai­raa­laan eikä sii­tä, ettei lähe­tä, joten hänel­lä ei sii­nä mie­les­sä ole insen­tii­viä teh­dä kum­paa­kaan enem­pää kuin omas­ta mie­les­tään on tarpeen. 

  Yleen­sä­hän asia lää­ke­tie­tees­sä on niin, että kyse on toden­nä­köi­syyk­sis­tä. Eten­kään, kun puhu­taan sii­tä diag­nos­tiik­ka­ta­sos­ta, jota TK-lää­kä­ril­lä on käy­tös­sään, on epä­to­den­nä­köis­tä, että oli hän kuin­ka hyvä tahan­sa, hän pys­tyi­si teke­mään aina oikean valin­nan. Hyvin pal­jon ter­vey­den­huol­los­sa men­nään kui­ten­kin var­man pääl­le (ja niin minus­ta kuu­luu­kin), min­kä vuok­si hän nykyi­sin lähet­tää kirur­gil­le sel­lai­sia­kin tapauk­sia, jois­sa mah­dol­li­suus umpi­suo­li­tu­leh­duk­seen on sel­väs­ti alle 50%. 

  Jos siis on mah­dol­lis­ta muut­taa oikeas­ti nume­roar­voik­si se, mitä yksi vää­rä posi­tii­vi­nen on ver­rat­tu­na vää­rään nega­tii­vi­seen, niin tämä nume­roar­vo on myös mah­dol­lis­ta ker­toa tk-lää­kä­ril­le ekspli­siit­ti­ses­ti ja sanoa, että lähet­tää sai­raa­laan poti­laan, jos uskoo yli X%:n toden­nä­köi­syy­del­lä hänel­lä ole­van umpi­suo­li­tu­leh­dus. Hänel­lä ei ole mitään eri­tyis­tä syy­tä lähet­tää sen enem­pää tai vähem­pää. Jos ajan kulues­sa jon­kun tk-lää­kä­rin näh­dään lähet­tä­vän lii­an usein tai har­voin umpi­suo­lie­päi­ly­jä sai­raa­laan, niin hänel­le voi­daan täs­tä ekspli­siit­ti­ses­ti ker­toa. Minus­ta tämä on pal­jon parem­min oike­aan tulok­seen joh­ta­va kuin se, että koi­te­taan kik­kail­la noil­la mak­suil­la, kos­ka täs­sä jää välis­tä se pykä­lä, että tk-lää­kä­ri koit­taa muut­taa mak­suin­for­maa­tion jon­kin­lai­sek­si lisäin­for­maa­tiok­si sii­tä, miten hänen tuli­si muut­taa toimintaansa. 

  Jos kyse on jos­tain hyvin har­vi­nai­ses­ta asias­ta, niin yksi vää­rä nega­tii­vi­nen voi sit­ten joh­taa ihan lii­an yli­lyön­tiin, kun lää­kä­ri rea­goi saa­maan­sa mak­suin­for­maa­tioon. Jos hänel­le seu­raa kym­me­nien tuhan­sien las­ku jon­kun umpi­suo­li­tu­leh­duk­seen kuol­leen vuok­si (mikä on siis täy­sin mah­dol­lis­ta ns. “täy­del­li­sel­le lää­kä­ril­le” puh­taas­ti tou­huun liit­ty­vän satun­nai­suu­den vuok­si), niin hän rei­vaa omaa sai­raa­laan lähet­tä­mis­kyn­nys­tään rei­lus­ti sii­hen suun­taan, että lähet­tää sin­ne huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­mal­la todennäköisyydellä. 

  Tämä ei ole help­poa, eri­tyi­sen vai­kea on tun­nis­taa tilan­ne, jos­sa kirur­gi leik­ka­si turhaan. 

  Ei sitä­kään ole vält­tä­mät­tä help­poa tun­nis­taa, että tk-lää­kä­ri lähet­ti kotiin tur­haan. Siis lop­pu­tu­los toki havai­taan (kun poti­las kuo­lee), mut­ta kos­ka lää­ke­tie­teel­li­ses­sä diag­nos­tii­kas­sa ei kos­kaan olla mil­lään binää­ri­ta­sol­la, niin ei ole miten­kään yksi­se­lit­teis­tä, että tuos­sa tapauk­ses­sa lää­kä­ri toi­mi vää­rin, eikä kyse ole sii­tä, että oireet nyt vain sat­tui­vat sii­nä nimen­omai­ses­sa tapauk­ses­sa ole­maan sel­lai­set, ettei umpi­suo­len­tu­leh­dus vai­kut­ta­nut todennäköiseltä.

 106. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Lää­kä­ril­le voi antaa tulos­palk­kauk­sen. Lää­kä­ria­se­mien lää­kä­rit saa­vat huo­mat­ta­van osan tulois­taan osin­koi­na, jotyen nii­den kan­nat­taa teet­tää tut­ki­muk­sia mah­dol­li­sim­man pal­jon. Muis­ta, miten kävi, kun vakuu­tus­yh­tiöt toi­vat lap­si­va­kuu­tuk­set, jois­sa lupa­si­vat mak­saa kai­ken. Täy­sin ter­vet­tä ihmis­tä voi tut­kia loputtomiin.

  Lää­kä­ri­lii­ton tulos­palk­kio­suo­si­tus (sito­va?) on esim. reu­ma­po­lil­la työs­ken­te­le­väl­le lää­kä­ril­le 86,32 / vas­taan­ot­to­ker­ta siten, että ensi­käyn­nis­tä saa vie­lä 21,58 lisän ja jäl­ki­käyn­nil­tä 10,80 lisän. Kum­ma jut­tu, että tulos­pal­kal­la saa nii­tä käyn­ti­ker­to­ja. Jos mak­se­taan “päi­vää” sano­mi­ses­ta, niin se ehdi­tään kyl­lä sano­maan aika monel­le. Koh­tuu­ton­ta? Erittäin. 

  Pal­kan mak­sa­jan kan­nat­tai­si pitää mie­les­sä se, että sitä saa mitä tilaa.

  Koko­naan toi­nen kysy­mys on se, että mak­se­taan­ko palk­kaa ollen­kaan työn teki­jäl­le, vai mak­se­taan­ko se koko­naan toi­sel­le hen­ki­löl­le. Esim. osas­toil­la teh­tä­vät lausun­not. Mones­sa pai­kas­sa hoi­ta­jat teke­vät lausun­not koko­naan ja lää­kä­ri saa lausun­to­palk­kion. Tai että lää­kä­ri, jol­la on 2 opin­to­pis­tet­tä kun­tou­tuk­sen opin­to­ja lin­jaa kun­tou­tus­ta, jos­ta ei omaa edes perus­tie­tä­mys­tä. Epä­koh­tia on usei­ta ja ne kär­jis­ty­vät edel­leen enti­ses­tään. Lää­kä­rei­den ja osas­ton­hoi­ta­jien pal­kat oli­vat samal­la tasol­la, kun minä aloi­tin työ­ura­ni. Nyt oh saa sh:n pal­kan (shl­la lisät, ohl­la päi­vä­työ) ja lää­kä­rin palk­ka sen­kuin kas­vaa samal­la kun työ­ai­ka vähe­nee. Aiem­min molem­mat teki­vät saman ver­ran tun­te­ja, nykyi­sin lää­kä­rit viet­tä­vät aika vähän aikaa työpaikoillaan.

 107. Lie­nee kai­kil­le kui­ten­kin sel­vää, että jos halu­tut 3Mrd:n sääs­töt syn­ty­vät ajan mit­taan, niin se tar­koit­taa tuo­tan­non tehos­ta­mis­ta= Sai­raa­loi­ta ja ter­veys­kes­kuk­sia lak­kau­te­taan, hal­lin­toa leikataan(senkun näkisi..).

  Eli palk­ka­kus­tan­nuk­sis­ta se val­tao­sin muo­dos­tuu tuo sääs­tö ja se ei onnis­tu muu­ten kuin pois­ta­mal­la (esi­merk­ki) vaik­ka­pa 20 ter­veys­kes­kus­ta ja sat­saa­mal­la näi­den sijas­ta YHTEEN isoon ter­veys­kes­kus­tyyp­pi­seen “sai­raa­laan”.

  Ei tar­vi­ta 20 ayl:iä tai 20:ntä yli­lää­kä­riä, ei tar­vi­ta 20:ntä toi­mis­to­sih­tee­riä ja jne jne…

  Sama se on kun­tien­kin kans­sa. Onnek­si 5:n vuo­den jär­je­tön irti­sa­no­mis­suo­ja poistuu.

 108. Ei noi­ta yksit­täi­siä tapauk­sia voi­kaan tun­nis­taa. Mut­ta tilas­tois­ta kyl­lä näh­dään var­sin hyvin. Jos ter­veys­a­se­man — oli se sit­ten yksi­tyi­nen tai jul­ki­nen — poti­lai­ta kuo­lee, vam­mau­tuu, jää kroo­ni­ses­ti sai­raak­si jne, enem­män kuin tilas­tol­li­ses­ti kat­soen pitäi­si, niin poti­laan pitää voi­da vali­ta joku toi­nen pal­ve­lun­tar­joa­ja. Yksin­ker­tai­sim­mil­laan tämä toteu­tuu jos raha seu­raa poti­las­ta, kun­han poti­lail­le on täs­tä riit­tä­väs­ti tie­toa. Mut­ta ei sil­loin kun eri­kois­sai­raan­hoi­to on erikseen. 

  Kun teh­tä­viä on eri tasoil­la, peli­sään­tö­jen sii­tä, miten raha seu­raa poti­las­ta, pitäi­si olla sel­lai­set että aina se joka seu­raa­vas­ta kus­tan­nuk­ses­ta päät­tää, ottaa osan ris­kis­tä. Eli jos lähet­tää poti­laan oike­aan paik­kaan, rahaa jää ja jos lähet­tää vää­rään paik­kaan, raha menee poti­laan muka­na kokonaan. 

  Aja­tus että tut­ki­mus tuot­taa aina vähän tap­pio­ta, on ongel­ma ellei tut­ki­mat­ta jät­tä­mi­sen ris­kis­tä myös osa kaa­du sil­le joka päät­tää ettei tut­ki­ta. Tämä on jo nyt ongel­ma jul­ki­sel­la puo­lel­la kun tie­de­tään että on toden­nä­köi­sem­pää että masen­nus­po­ti­las­ta tut­kit­tai­siin tur­haan useam­min cete­ris pari­bus. Joten depres­sio­diag­noo­si lisää syö­pä­kuol­lei­suut­ta ja kuol­lei­suut­ta sydän- ja veri­suo­ni­tau­tei­hin sitä enem­män, mitä pahem­pi raha­pu­la sai­raan­hoi­to­pii­ril­lä on, ja mitä tiu­kem­mat kri­tee­rit tur­hien tut­ki­mus­ten osal­ta on. 

  Tämä on sil­lä lail­la tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suuson­gel­ma että lää­kä­ri on ihmi­nen ja aina aivan var­mas­ti tekee par­haan­sa. Mut­ta pai­neet ovat sii­hen suun­taan että kus­tan­nuk­sia pitää kar­sia. Ja sii­hen rea­goi­daan niin hyvin kuin osa­taan, mut­ta ihmis­ten hah­mo­tus ei ole­täy­del­li­sen baye­si­lais­ta, on bias­ta ja on myös toki vää­rää informaatiota.

 109. TL: Olen nyt vara­kas, ter­ve ja käyn töis­sä. Pää­sen tar­vit­taes­sa lää­kä­ril­le välit­tö­mäs­ti, ja kaik­ki hoi­de­taan. Mut­ta en ole tar­vin­nut lää­kä­riä vuo­si­kausiin yhtään mihin­kään. Olen siis puh­das net­to­mak­sa­ja, ja “ykkös­luo­kan kansalainen”.

  Muu­tut jo 35 vuo­ti­aa­na II-luo­kan kan­sa­lai­sek­si, tuon iän jäl­keen käy­dään suu­rin piir­tein yhtä mon­ta ker­taa lää­kä­ril­lä iäs­tä riip­pu­mat­ta .Jos olet ter­ve niin sil­loin­han sai­raat pää­se­vät hoitoon.Nyt lää­kä­ris­sä käy­vät ter­veet nuha­ne­nät, ei sii­nä­kään mitään jär­keä ole ?

  Ja 80 % yksi­lön hoi­to­ku­luis­ta syn­tyy kah­den vii­mei­sen elin­vuo­den aika­na, eli aktii­vi­nen euta­na­sia käyttöön ?

 110. Soi­nin­vaa­ra toi hyvin esil­le tuon vaa­ran kus­tan­nus­ten hal­lit­se­mat­to­maan kohoa­mi­seen, jos yksi­tyi­sil­le toi­mi­joil­le lai­te­taan piik­ki auki ilman mitään rajoituksia.

  Huo­nom­pio­sais­ten ja hyvä­osais­ten aluei­den pal­ve­lut ovat vas­tak­kain, jos ja kun val­tio pitää raha­sä­kin nyö­rit tiu­kal­la. Ei rii­tä resurs­se­ja joka paik­kaan. Pitää vali­ta tur­va­taan­ko köy­hem­pien pal­ve­lut vai run­sas valin­nan­va­ra ja tur­hat lää­kä­ri­käyn­nit varak­kail­le. Resurs­sit pitää suun­na­ta ris­ki­ryh­miin, ter­veys­pom­mien pur­ka­mi­seen siel­tä. Ei ole yhteis­kun­nan asia huo­leh­tia, että hyvä­osais­ten alu­eel­la on ter­veys­a­se­mia vie­ri vieressä.

  Vähät, kal­li­sar­voi­set veroeu­rot pitää suun­na­ta tehok­kaas­ti ja oikeu­den­mu­kai­ses­ti pää­asias­sa jul­ki­sen sek­to­rin sote-tuo­tan­toon. Kun pau­kut lai­te­taan sin­ne ja hyvää hoi­toa saa koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa, suu­rin osa kan­sas­ta on aivan tyy­ty­väis­tä ja valin­nan­va­ra­hö­pö­tys ei tule edes mie­leen­kään. Yksi­tyi­set toi­mi­jat ovat nii­tä var­ten, jot­ka halua­vat mak­saa ekstraa välit­tö­mäs­tä hoi­toon pää­sys­tä tai toi­men­pi­teis­tä ja yli­mää­räi­ses­tä pal­ve­lus­ta, joi­ta ei saa jul­ki­sel­la puolella.

  Voit­toa tavoit­te­le­vat, vero­pa­ra­tii­se­ja hyväk­si­käyt­tä­vät rahas­tusau­to­maat­tiy­ri­tyk­set eivät kuu­lu perus­pal­ve­lu­jen hiek­ka­laa­ti­kol­le ollen­kaan. Jos oste­taan pal­ve­lu­ja, etusi­jal­le pitää lait­taa pie­net, pai­kal­li­set yri­tyk­set. Pal­ve­lu­jen osto voi­tai­siin kiel­tää vaik­ka yri­tyk­sen ulko­mai­sen omis­tuk­sen ja vero­pa­ra­tii­si­kyt­kös­ten perusteella.

  Ahnei­den sote-fir­mo­jen pul­lei­na pitä­mi­nen on kal­lis­ta puu­haa. Yhtei­siä veroeu­ro­ja uppo­aa osin­gon­ja­koon ja kal­lis­palk­kai­siin laki­mie­hiin, jot­ka miet­ti­vät vero­ket­kui­lu­ja ja sitä miten pal­ve­lu­lu­pauk­sis­ta luis­te­taan mah­dol­li­sim­man taitavasti.

  Kus­tan­nus­ten kar­si­mi­nen tie­don­kul­kua paran­ta­mal­la onnis­tuu var­maan par­hai­ten, jos kai­kes­ta huo­leh­tii pää­asias­sa yksi jul­ki­nen toi­mi­ja saman hal­lin­non alai­suu­des­sa, eikö? Jos pitää pääs­tää yksi­tyi­set fir­mat sot­ke­maan mukaan, tie­don­kul­ku tak­ku­aa ja kus­tan­nuk­set kohoavat.

 111. Tapio: Ehkä nii­tä tur­hia ensi­käyn­te­jä on vähän, mut­ta yksi­tyi­sel­lä lää­kä­ril­lä on tur­han suu­ri kiusaus mää­rä­tä var­mis­ta­via tut­ki­muk­sia ja seurantakäyntejä. 

  Ehdo­tan tähän lääk­keek­si sote-pii­reil­le mah­dol­li­suut­ta sosia­li­soi­da itsel­leen hal­lin­nol­li­sel­la pää­tök­sel­lä kos­ka tahan­sa min­kä tahan­sa yksi­tyi­sen toi­mi­jan omai­suuk­si­neen. Säi­lyy edes joku roti toi­min­nas­sa. Fir­man omis­ta­jat sit­ten hake­vat oikeu­des­sa omai­suut­taan joh­dol­ta, joka on jul­ki­sen puo­len kup­paa­mi­sen sallinut..

 112. Kipu­lääk­keis­sä muu­ten voi­si sääs­tää aika pal­jon sal­li­mal­la aina­kin lää­kin­näl­li­nen käyt­tö erääl­le rikkakasville.

 113. Täs­sä ket­jus­sa kehut­tu Japa­nin ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mä on mie­len­kiin­toi­nen. Siel­lä kes­kus­joh­to jär­jes­tää vakuu­tuk­set ja mää­rää hoi­to­suo­rit­tei­den hin­nat, mut­ta tuot­ta­ji­na on pää­asias­sa yksi­tyi­siä kli­ni­koi­ta, jois­ta poti­las saa vali­ta vapaas­ti. Sys­tee­mi on progres­sii­vi­nen: pie­ni­tu­loi­sen vakuu­tuk­ses­sa on mata­la oma­vas­tuu­osuus ja maksukatto.

  Lop­pu­tu­lok­se­na sys­tee­mi tun­tuu pää­se­vän pal­jon parem­min Suo­men dema­rien tavoit­tei­siin kuin Suo­men oma. ISSP:n kyse­lys­sä 2011, Suo­mes­sa 10% poti­lais­ta ei saa­nut edel­li­sen vuo­den aika­na halua­maan­sa hoi­toa lii­an kovan hin­nan takia, 7% kos­ka hoi­toa ei ollut saa­ta­vil­la lähia­lu­eel­la, ja 17% hoi­to­jo­non pituu­den takia. Japa­nis­sa luvut oli­vat puol­ta pie­nem­mät: 4%, 4%, 7%. Kus­tan­nus­ta­so osuu­te­na BKT:sta on samaa luok­kaa kuin Suo­mes­sa. Suo­ma­lai­sen kas­ti­jaon sijaan kaik­ki saa­vat pit­käl­ti saman­lais­ta hoitoa.

  Toi­saal­ta japa­ni­lai­set ovat sel­väs­ti vähem­män tyy­ty­väi­siä jär­jes­tel­mään­sä, mene ja tie­dä. (https://www.nhk.or.jp/bunken/english/reports/pdf/report_15070801.pdf)

  Netis­sä mai­ni­taan sys­tee­min ongel­mik­si, että tuot­ta­jil­la on insen­tii­ve­jä lähin­nä hoi­don mää­räl­lä kil­pai­luun, kos­ka hin­nat on fik­sat­tu. Kun poti­lail­la ei ole poh­jaa ver­tail­la yksi­tyis­ten kli­ni­koi­den laa­tua, parem­paa hoi­toa yri­te­tään etsiä jul­ki­sis­ta yli­opis­to­sai­raa­lois­ta, joi­hin syn­tyy jonoa. Nyky­ai­ka­na sys­tee­miä luu­li­si paran­ta­van sel­väs­ti Yelp:n tai eat.fi:n tyyp­pi­nen web-sof­ta johon poti­laat kir­jai­si­vat hoitokokemuksensa.

 114. ano­nyy­mi: Ehdo­tan tähän lääk­keek­si sote-pii­reil­le mah­dol­li­suut­ta sosia­li­soi­da itsel­leen hal­lin­nol­li­sel­la pää­tök­sel­lä kos­ka tahan­sa min­kä tahan­sa yksi­tyi­sen toi­mi­jan omai­suuk­si­neen. Säi­lyy edes joku roti toi­min­nas­sa. Fir­man omis­ta­jat sit­ten hake­vat oikeu­des­sa omai­suut­taan joh­dol­ta, joka on jul­ki­sen puo­len kup­paa­mi­sen sallinut..

  Näyt­tää mene­vän vie­lä­kin mut­kik­kaam­mak­si. Piia Elo­sen (HS 15.11.15 s A4) mukaan myös ruot­sa­lai­set ter­veys­kes­kuk­set ovat ruven­neet vali­koi­maan potilaitaan. 

  Ne insen­tii­vit, ne insentiivit…

 115. Tänään oli leh­dis­sä, että If… irti­sa­noo 30000 hoi­to­va­kuu­tus­ta. Tai­si tul­la erit­tain kal­liik­si, mut­ta muu­ten hoi­to oli var­maan hyvää.

 116. Tapio: Näyt­tää mene­vän vie­lä­kin mut­kik­kaam­mak­si. Piia Elo­sen (HS 15.11.15 s A4) mukaan myös ruot­sa­lai­set ter­veys­kes­kuk­set ovat ruven­neet vali­koi­maan potilaitaan. 

  Jul­ki­sil­la­kin on bud­jet­ti­raa­mit, jne. Ole­tet­ta­vas­ti Ruotsissa(kin) lää­kä­ri­pal­ve­lu­ja tar­joa­va saa jotain etua sii­tä, että poti­las on rikas. Jos ei muu­ten niin siten, että köy­hä on hei­kom­mas­sa kun­nos­sa ja hoi­ta­mi­nen tulee myös kal­liim­mak­si. Tai sit­ten yri­te­tään pääs­tä leik­kaus­ten edel­le, kun ei ole pelk­kiä köy­hiä asiakaskunnassa..

 117. Osmo, täs­men­täi­sit­kö tätä koh­taa: “Tätä ongel­maa voi yrit­tää kor­ja­ta pis­teyt­tä­mäl­lä asia­kas­kun­ta –ja mak­sa­mal­la osa kor­vauk­ses­ta suo­rit­tei­den perus­teel­la. Help­poa se ei ole. Täs­sä on koko jär­jes­tel­män ehkä vai­kein koh­ta taklattavaksi.”

  Tar­koi­tat­ko että CNI-indek­siin tai vas­taa­vaan perus­tu­va ikä- ja sai­ras­ta­vuus­pai­no­tet­tu alueit­tai­nen rahoi­tus oli­si lii­an vai­kea las­ku­har­joi­tus Suo­mes­sa muuttoliikkeen/jonkin muun takia? Englan­nis­sa­han kai perus­ter­vey­den­huol­to rahoi­te­taan alueit­tain näin, aina­kin teo­rias­sa kuu­los­tai­si fiksulta.

  1. Jos minä sai­sin vali­ta saman SCI-indek­sin poti­lais­ta halua­ma­ni, pys­tyi­sin valit­se­maan hal­vat. Tuol­lai­nen indek­si selit­tää osan varians­sis­ta, mut­ta vain osan. Vähän niin kuin jos tie­täi­sit ihmi­sen pituu­den, osai­sit ennus­taa hänen pai­non­sa parem­min kuin jos et tie­täi­si edes pituut­ta, mut­ta et kovin hyvin kui­ten­kaan. Hen­ki­lö­koh­tai­sen tapaa­mi­sen perus­teel­la osai­sit ennus­taa pai­non parem­min kuin pel­kän pituu­den perusteella.

 118. Lii­an van­ha: Hel­sin­gil­lä on käy­tös­sään e‑asiointi, mut­ta lää­kä­rit ja hoi­ta­jat käyt­tä­vät tätä hei­kos­ti .Eri­tyi­ses­ti vas­taa­mi­nen kysy­myk­siin on mahdotonta.

  Ja leku­ri mie­luum­min soit­taa kuin kes­kus­te­lee säh­kö­pos­tin kaut­ta, kos­ka sii­tä jää vaa­ral­li­nen dokumentti

  Resep­tin uusin­nan voi tila­ta apteek­ki eli kun olet osta­mas­sa lääk­kei­tä, far­ma­seut­ti kyl­lä ilmoit­taa resep­tin lop­pu­van ja sama­la hän voi pyyn­nös­tä­si lähet­tää uusi­mis­pyyn­nön ja e‑resepti löy­tyy max vii­kon kulut­tua tietokannasta 

  Säh­köis­tä vies­tin­tää hyö­dyn­ne­tään hei­kos­ti vaik­ka sii­hen on uhrat­tu miljoonia

  Ja sii­hen­kin kek­si­tään uut­ta byro­kra­ti­aa: INR arvon sai kun kävi labras­sa ja labra pis­ti muu­ta­man tun­nin kulut­tua teks­ta­rin ja lää­ki­tys­tä saat­toi sää­tää oitis

  Nyt sys­tee­mi muut­tui ja labra lähet­tää­kin tulok­sen ensin terk­ka­riin ja hoi­ta­ja lähet­tää tulok­sen 3–7 päi­vän kuluessa.

  Se on leik­kauk­seen mene­väl­le aivan lii­an hidas­ta ja niin­pä sit­ten pitää ottaa kak­si koet­ta n 10 päi­vää aiem­min ja leik­kaus­päi­vää edel­tä­vä­nä päi­vä­nä sairaalassa

  Näin nii­tä kulu­ja kerä­tään, mitään lisä­ar­voa ei terk­ka­ris­sa syn­ny täs­sä prosessissa

  Aptee­kin resep­tin uusi­mi­nen on hui­jaus­ta. Kuka täy­si­jär­ki­nen mak­saa 5 euroa per resep­ti jos­tain reseps­tin uusimisesta?

  Minä olen yhtey­des­sä lää­kä­rii­ni säh­kö­pos­til­la ja hän uusii resep­tin. Mones­ti hän uusii sen jo vii­kon­lop­pu­na vaik­ka pyy­täi­sin uusi­mis­ta lau­an­tai­na. Ei mak­sa mitään ja vie erit­täin vähän resurs­se­ja myös lää­kä­ril­tä. Hän myös AINA lait­taa resep­til­le ajan ja sen mak­si­mil­le (jos puhu­taan lääk­keis­tä mitä syö­dään pysyvästi).

  Eli ei tar­vit­se jat­ku­vas­ti olla uusi­mas­sa reseptejä.

Vastaa käyttäjälle Nimetön Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.