Eläköön se pieni riita!

Järkyt­tävän pie­neen asi­aan ollaan hal­li­tus­ta kaata­mas­sa, tai ainakin kaatamisel­la uhataan.

Itse asi­as­sa kysymys ei ole pieni. Ihmeel­listä on neu­vot­te­lu­tak­ti­ik­ka, jos­sa päämin­is­teri ja val­tio­varain­min­is­teri menevät julk­isu­udessa sanomaan, mis­tä eivät tin­gi. Kasvo­ja menet­tämät­tä on vaikea päästä ulos. Itseään ei pidä koskaan maala­ta nurkkaan.

Kyse ei ole enem­mästä eikä vähem­mästä kuin keskus­tan van­has­ta tavoit­teesta, maakun­tait­se­hallinnos­ta. Se on myös vihrei­den van­ha tavoite.

On aivan järkevää antaa vaaleil­la val­i­tu­ille itse­hallinnol­lisille alueille, joi­ta kut­sun tässä lyhyesti maakun­niksi, muitakin tehtäviä kuin sote: maakun­nan elinkei­nop­o­li­ti­ik­ka, yleiskaavoitus, toisen asteen koulu­tus, joukkoli­ikenne ja niin edelleen. Kun näin joka tapauk­ses­sa tehdään, alueen opti­maaliseen kokoon vaikut­ta­vat muutkin näköko­h­dat kuin sote.

Keskus­ta olisi saanut tähän maa­han 12 maakun­taa, jos olisi malt­tanut tyy­tyä murskavoit­toon, mut­ta Sip­ilä päät­ti omien­sakin häm­mästyk­sek­si saa­da selkävoit­toa. Oli kuulemme jo melkein sovit­tu 12 maakun­nas­ta, kun Sip­ilä oli jos­sain kepu-tilaisu­udessa men­nyt lupaa­maan, että kaik­ki nykyiset maakun­nat kokoon kat­so­mat­ta voivat jatkaa itsenäisinä.

Joskus eduskun­nas­sa vit­sailti­in, että jos sote-aluei­ta tulee vain viisi, niistä joka tapauk­ses­sa neljä on Poh­jan­maal­la. Keskipo­h­jan­maal­la on 68 000 asukas­ta, se vas­taa siis keskikokoista kun­taa. Sil­lä ei ole edel­ly­tyk­siä selvitä ter­veyspalveluista niin kuin on ajatel­tu maakun­tien selviävän.

Tämä ei ole vain Kes­ki-Poh­jan­maan murhe. Jos sote-lait kir­joite­taan niin, että keskikokoisen kaupun­gin kokoinen maakun­takin niistä selviää, sil­loin myös maakun­nan kokoiset maakun­nat tule­vat jou­tu­maan turhaan holhoukseen.

Minus­ta keskus­ta voisi tyy­tyä vähän pienem­pään määrään maakun­tia. Jos ne siel­lä Kes­ki-Poh­jan­maal­la halu­a­vat tiivistää keskinäistä yhteistyötään, mik­si eivät perus­ta Kes­ki-Poh­jan­maan kun­taa. Se ei pää­sisi edes kymme­nen suurim­man kun­nan joukkoon.

Ja kokoomus. Kokoomus on koko ajan puhunut suurem­pi­en kun­tien puoles­ta. Jos keskus­ta suos­tuu anta­maan kun­tien tehtävät alle 20 kun­nalle sil­lä ehdol­la, että kun­tia kut­su­taan jatkos­sa maakun­niksi, eikä kokoomuskin voisi pitää tätä voittona?

Lähidemokra­tial­lakin on merk­i­tys­tä. Vaik­ka melkein kaik­ki kun­tien tehtävät annetaan maakun­nille, peruskun­nil­lakin tulee ole­maan oma, ei niin kovin merkit­tävä roolinsa.

Kisas­tu­dios­sa ei ole pitkään aikaan ollut näin viihdyttävää!

49 vastausta artikkeliin “Eläköön se pieni riita!”

 1. Viihdyt­tävää joo,

  Mut­ta entä jos kaupunki­laista pelot­taa tämä veivaus?

 2. Ihme kahvikup­pikun­ta kinastelua.

  Suo­mi on korkein­taan yhden (1) sote-alueen kokoinen.
  Ja maakun­ta on korkein­taan yksi kunta.

 3. Raha ja val­ta. Tästä on kyse.

  Kepu halu­aa varmis­taa, että maakun­tien val­ta pysyy hei­dän käsis­sään. Toisaal­ta Kepu halu­aa varmis­taa, että kas­vavien kaupunkien vero­ker­tymil­lä kate­taan elinkelvot­tomien maakun­tien menot. 

  Näin helsinkiläisenä tulen jatkos­sakin mak­samaan kepumaakun­tien palvelu­ja ja mikäli asia on Kepun käsis­sä niin mak­su­o­suuteni tulee vain kasvamaan.

 4. Enpä usko, että kysymys on pelkästään maakun­tien määrästä.

  Enem­mänkin taustal­la on EK/Kokoomuksen vuorineuvokset,jotka halu­a­vat varmis­taa riit­tävän iso­ja kil­pailuko­htei­ta, jot­ta pienet yrit­täjät pide­tään pois markkinoilta.Näin markki­nat jae­taan suurille kan­sain­välisille toimijoille

  Tähän viit­taa sekin, ettei Stub­bille ole annet­tu man­daat­tia sopia vaan kaik­ki pitää hyväksyt­tää EK/Kokoomuksen vuorineuvoksilla

  Sinän­sä sote-alue olisi se oikeampi kil­pailu­tusalue kuin maakunta:Jos vain han­k­in­ta osa­taan hoitaa.

  Sote-alueelle sopii use­ampikin palvelun­tuot­ta­ja samoille funk­tioille. Nythän tapana on antaa koko sote yhden toim­i­jan tehtäväk­si, mikä on täysin holti­ton­ta hankinta.

  Yhden toim­i­jan ympäristössä ei syn­ny mitään ver­tailu­aineis­toa, jatkuvvu­den hallinta on huonoa ja yleen­säkin osta­ja tulee liian riip­pu­vaisek­si ain­oas­ta palveluntuottajasta

  Myöskään asi­akkaan valin­nan­mah­dol­lisu­us ei juurikaan kas­va, har­va viit­sii käy­dä lääkäris­sä tai oper­aa­tios­sa 100 km lisä­matkan päässä

  Ja ennenkaikkea kor­rup­tio kasvaa,koska kil­pail­i­joiden kon­trol­li puuttuu

 5. Taustal­la on myös puoluei­den valta-asema:

  Jos tehdään vah­va sote-alue esim tuo viisi , joka vaalialue niin voit­ta­jia ova kokoomus, SDP ja Vihreät

  Jos taas 18 vaalialuet­ta niin voit­ta­jia ovat Kepu ja Persut

 6. Päät­tämät­tömyys ei paljoa viihdytä. En myöskään hur­raisi liian pitkään jatku­valle kiistelylle.

  Nyt SOTE kun­toon, ettemme ajaudu Kreikan tielle! 

  Jos muu­ta keinoa ei löy­dy, valit­takoon ratkaisuk­si vaik­ka kol­men nopan yhtäaikainen heit­to, jol­loin ratkaisu saadaan aikaan nopeasti ker­ta­heitol­la. Silmäluku­jen sum­ma ker­too sil­loin tule­van SOTE-aluei­den lukumäärän (jos tuos­ta ei päästä muu­toin yksimielisyyteen).

 7. Sakke:
  Päät­tämät­tömyys ei paljoa viihdytä. En myöskään hur­raisi liian pitkään jatku­valle kiistelylle.

  Nyt SOTE kun­toon, ettemme ajaudu Kreikan tielle! 

  Jos muu­ta keinoa ei löy­dy, valit­takoon ratkaisuk­si vaik­ka kol­men nopan yhtäaikainen heit­to, jol­loin ratkaisu saadaan aikaan nopeasti ker­ta­heitol­la. Silmäluku­jen sum­ma ker­too sil­loin tule­van SOTE-aluei­den lukumäärän (jos tuos­ta ei päästä muu­toin yksimielisyyteen). 

  Jos anti­ikin Rooman val­ti­aalle, Julius Cae­sar’ille, tehty vaikea ratkaisu (ja nop­paan viit­taus) kel­pasi, luulisi kel­paa­van myös ministereille.

 8. Kansalaiset äänestävät jaloil­laan ja muut­ta­vat paikas­ta toiseen, hallinto ei vain muu­tu. Ilmeis­es­ti päät­täjien paikat ovat per­in­töo­suuk­sia tai muu­ta pyhää.

  Jos vaalipi­iri ja “alue” oli­si­vat samo­ja, se helpot­taisi mon­ta asi­aa. Kum­malisel­la taval­la perus­tus­la­ki edel­lyt­tää 12 vaalipi­ir­iä, joten se siitä.

  Jotain kansalaisia palvel­e­vaa ja samal­la uuden­laisia ideoita olisi syytä kehit­tää, nyt ei enää ole kysymys muus­ta kuin vallasta.

  Ainakin Helsin­ki, Espoo ja Van­taa olisi syytä saa­da samaan vaalipi­iri­in ja hallinnol­liseen kokon­aisu­u­teen jol­lain tasol­la, mielel­lään toki koko YTV-alue. Samal­la Uuden­maan vaalpi­irin voisi pilkkoa kah­tia ja reuno­jakin vähän miet­tiä onko sit­tenkään Hang­os­sa samat ajatuk­set kuin Porvoossa?

  Pelot­tavin­ta sote:ssa ovat jonkin­laiset puoli-itsenäiset alueet ja muut himmelit.

 9. Viihty­isin kat­so­mossa, jos se sijait­sisi jos­sain muus­sa maas­sa. Kotisuomes­ta tapah­tu­maketjun eten­e­mistä seu­rates­sa kuitenkin hirvit­tää: edelli­nen hal­li­tus hukkasi neljä vuot­ta, ja yhtään parem­mal­ta ei täl­läkään ker­taa näytä huoli­mat­ta julis­tuk­sista että nyt on tekemisen meinin­ki. Niin­pä näyt­tää, suurim­mat edis­tysaskeleet on tähän men­nessä otet­tu tutkimuk­sen ja koulu­tuk­sen heiken­tämisessä sekä har­maan talouden helpot­tamises­sa Ja nyt tämä sotesotku.

  Jos nuoret koke­vat poli­ti­ikan etäisek­si ja vas­ten­mielisek­si, taita­vat olla ihan oikeassa.

 10. Sakke: Jos anti­ikin Rooman val­ti­aalle, Julius Caesar’ille, tehty vaikea ratkaisu (ja nop­paan viit­taus) kel­pasi, luulisi kel­paa­van myös ministereille. 

  … ja jot­ta keskinäi­nen luot­ta­mus säi­ly­isi parhait­en voisi kukin min­is­teri (Sip­ilä, Soi­ni ja Stubb) tuo­da yhteisheit­toti­laisu­u­teen oman noppansa!

  (Mikäli uskot­tavu­us ja viihdyt­tävyys (sirkushu­ve­ja kansalle) ovat tärkeitä, voisi ehkä YLE tele­vi­sioi­da tuon “alea iac­ta est”-tapahtuman.)

  Ter­vey­den­hoito voi olla kuitenkin hyvin mon­elle suo­ma­laiselle myös kysymys elämästä ja kuole­mas­ta. Vas­taavas­ta oli kyse myös Rubi­con-joen yli­tyk­sessä, kun Julius Cae­sar teki vaikean päätök­sen­sä, eli lähti joukkoi­neen val­loit­ta­maan val­takun­nan pääkaupunkia, Roomaa. 

  Nähdäänkö Helsingis­sä lop­ul­ta päätök­si­in kykenevä (, vaik­ka arpaa heit­täen), vai val­las­ta kokon­aan luop­u­va triumviraatti?

 11. Soin­in­vaar­al­la taitaa olla hyvin eri­lainen näke­mys tule­vaisu­u­den kun­nas­ta kuin kuntaliitossa.

  “Jos keskus­ta suos­tuu anta­maan kun­tien tehtävät alle 20 kun­nalle sil­lä ehdol­la, että kun­tia kut­su­taan jatkos­sa maakun­niksi, eikä kokoomuskin voisi pitää tätä voittona?”

  Kun­tali­iton toim­i­tusjo­hta­ja Jari Koskisen tämän­päiväis­es­tä esitelmästä (s. 5–6.) voi tutus­tua kun­tali­iton näkemykseen: 

  http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/media/tiedotteet/2015/11/20151106sotevalmisteluseminaari/TIEDOTELIITE_Kuntaliiton%20toimitusjohtaja%20Jari%20Koskinen%20_Itsehallintoalueet-esitys_06112015.pdf

  1. Soin­in­vaar­al­la taitaa olla hyvin eri­lainen näke­mys tule­vaisu­u­den kun­nas­ta kuin kuntaliitossa.

   Näyt­ti kun­tali­iton kuvitelmis­sa ole­van, ettei maakun­nille siir­retä mitään mui­ta tehtäviä kuin sote. Löusin vetoa, että siir­retään. Sehän oli peruste suureen määrään maakun­tia. Toisen asteen koul­tu­us nyt siir­tyy ihan varmasti.

 12. Muka­van viisas ja maltill­i­nen puheen­vuoro Osmo Soin­in­vaar­al­ta näinä surullisi­na päiv­inä, kun poli­it­tiset val­tapelit jyräävät suh­teel­lisu­us­ta­jun täysin. 

  Mikä ihme Sip­ilään on men­nyt, kun tähän asti ihan tolkul­ta vaikut­tanut mies nyt yht’äkkiä näin jäykän jous­ta­mat­tomak­si on heit­täy­tynyt? Ymmär­rän kyl­lä, että Kokoomuk­sen ajoit­tain kovin ylim­ieliseltä vaikut­ta­va poli­ti­ik­ka ärsyt­tää, mut­ta eihän poli­ti­ikas­sa pär­jää eikä saa mitään aikaan, jos sel­l­aiselle on kovin herkkä.

  Maan taloudelli­nen tilanne on sel­l­ainen, että se tarvit­sisi päätöskykyisen hal­li­tuk­sen. Mis­täs sel­l­ainen saataisi­in, kun tämä nykyi­nenkin näyt­tää pet­tävän odotuk­set? Mon­et hal­li­tuk­sen lin­jauk­set ovat toki tun­tuneet ikäviltä, mut­ta tuolle kokoon­panolle kansa antoi vaaleis­sa valtuutuksen.

 13. Ja vielä: kyl­lähän tämä huikean dra­maat­tista poli­it­tista draa­maa on ollut, ja siinä mielessä viihdyt­tävää, mut­ta vaikea siitä on aidosti naut­tia kun samal­la mieltä painaa huoli maan tulevaisuudesta.

  Jatku­uhan se elämä, vaik­ka hal­li­tus kaa­tu­isikin, mut­ta pakkoko maan talouden kun­toon lait­ta­mi­nen on aina tehdä vaikeim­man kautta?

 14. Ainakin media on houkutel­tu pois perus­suo­ma­lais­ten kimpusta.

 15. Vähän tarkku­ut­ta.

  Kes­ki-Poh­jan­maal­la keskus­sairaala on sairaan­hoitopi­irien joukos­sa poikkeuk­selli­nen siten, että se neljän sairaan­hoitopi­irin välis­sä palvelee Kes­ki-Poh­jan­maan lisäk­si Kala­jok­i­laak­soa ja Pietarsaaren seu­tua. Alue on siis oikeasti Uusikaar­lepyys­tä Ylivieskaan ja keskus­sairaalan palvelui­ta käyt­tävä väestöpo­h­ja on n. 200000 asukas­ta. Eli ison shp kokolu­okkaa (Seinäjo­ki, Pori jne). Syn­ny­tyk­siäkin on n. 1600 ja kun Oulaskankaan alue­sairaalan syn­ny­tyk­set ensi vuon­na lop­puu, niin syn­ny­tyk­siä on yli 2000. Ver­tailun vuok­si Kuo­pi­on Yliopis­to­sairaalas­sa on syn­ny­tyk­siä tänä vuon­na n. 2200.

  Kielipoli­ti­ik­ka estää Pietarsaaren yhteistyön K‑P kanssa ja eteläisen Pohjois-Poh­jan­maan pikkukun­ta ei kiin­nos­ta yhteistyö, kun pelkäävät palvelu­iden määräys­val­lan val­u­van Kokkolaan. 

  Kokon­aan eri asia toki on, että kan­nat­taako ylipäätään edes min­imis­sään n. 200000 asukkaalle rak­en­taa itse­hallintoaluet­ta. Ei kan­na­ta mut­ta päivys­tävä sairaala kannattaa.

 16. 90-luvun alus­sa Suo­mi vält­ti aivan viime tin­gas­sa jou­tu­mas­ta ulkop­uoliseen talous-holhoukseen. 

  Tieto­jeni mukaan väl­ty­imme tältä katas­tro­fil­ta vain muu­ta­man tun­nin marginaalilla…

  Sil­loinen val­tio­varain­min­is­teri Iiro Viina­nen ja val­tiosi­h­teeri Raimo Sailas ovat muis­teluis­saan ker­toneet miten tuos­ta Koivis­ton kon­klaavin ja kolmikan­nan aiheut­ta­mas­ta umpiku­jas­ta selvittiin.

  Tuos­sa tilanteessa Viina­nen ja Sailas pani­vat maan edun omien etu­jen­sa edelle.

  Nämä kak­si harv­inaisen kyvykästä isän­maanys­tävää sai­vat erään sak­salaisen pank­in­jo­hta­jan vielä usko­maan Suomeen. Ain­os­taan hän suos­tui ratkai­se­val­la het­kel­lä anta­maan vielä yhden lainan, joka pelasti maamme katastrofilta.

  Hal­li­tuk­sen koomisi­akin piirteitä saanut ”pieni sote-riita” on nyt jotenkin ratkaistu, mut­ta Suomen ongel­mat eivät ole vielä min­nekään hävin­neet. Päinvastoin!

  Tieto­jen mukaan Suo­mi kopi­oi nyt Ruotsin mallia, jos­sa raha seu­raa potilasta.

  Kaikille var­maan on jo val­jen­nut, että koko Suo­mi on nyt taloudel­lista suur-onnet­to­muusaluet­ta, jos­sa poti­laina ovat työt­tömät ja muut syr­jäy­tyneet, ylisu­uri julki­nen sek­tori, 90% uusista työ­paikoista luo­va hir­mu-vero­jen / pykälävi­idakon riivaa­ma PK-sek­tori, jne.

  Kuten tiedämme, suur-onnet­to­muuk­sis­sa ne poti­laat, jot­ka ovat vielä voimis­saan pitävät kov­in­ta ään­tä. Huonoim­mas­sa kun­nos­sa ole­vat, eniten hoitoa tarvit­se­vat ovat hiljaa..

  Käykö Suomelle nyt niin, että raha seu­raa niitä pop­ulisti-poti­lai­ta, jot­ka huu­ta­vat eniten?

  Sen sijaan ne hil­jaiset, jot­ka todel­lisu­udessa voivat nos­taa maan tästä talouskri­i­sistä jätetään heitteille?

  Sep­po Korppoo
  Hil­jainen yrittäjä

 17. Veikkaan, että kokoomuk­sen intres­sit ovat sote-“sovun” tuol­la­puolen. Siel­lä on herät­ty siihen, että yksikanavara­hoi­tus, joka on sovit­tu seu­raavak­si vään­nön kohteek­si tuhoaa maas­ta nykyisen työter­veyshuol­lon rahasam­mon, jos­sa ei tarvitse juuri mitään tehdä tai osa­ta ja rahaa tulee ovista ja ikkunoista.

  Kokoomus on lääkärei­den puolue, joka halu­aa ehdot­tomasti säi­lyt­tää jäykät rak­en­teet ja pitää kiin­ni saavute­tu­ista eduista.

 18. Ruot­sis­sa alueelli­nen itse­hallinto toimii. Mik­sei meil­lä? Voisiko tämä tarkoit­taa, että kun­tien pakkoy­hdis­tymisiä ei enää tarvi­it­taisi? Jos sote-rahoi­tus pois­tuu kun­tien vas­tu­ul­ta, niin sil­loin­han kun­nat voivat keskit­tyä opetuk­seen ja sivistyk­seen ja ken­ties alka erot­tau­tua ja kil­pail­la koulutusmahdolisuuksilla…

  1. Kun­nat voivat kil­pail­la koulu­tus­mah­dol­lisuuk­sil­la vain perusk­oulun osalta. Lukios­sa ja muus­sa toisen asteen opetuk­ses­sa ei saa pan­na oman kun­nan oppi­lai­ta muiden edelle. Niin­pä Helsin­gin ressus­sa joil­lakin luokil­la enem­mistö oppi­laista tulee muista kunnista.

 19. Osmo Soin­in­vaara:
  Kun­nat voivat kil­pail­la koulu­tus­mah­dol­lisuuk­sil­la vain perusk­oulun osalta. Lukios­sa ja muus­sa toisen asteen opetuk­ses­sa ei saa pan­na oman kun­nan oppi­lai­ta muiden edelle. Niin­pä Helsin­gin ressus­sa joil­lakin luokil­la enem­mistö oppi­laista tulee muista kunnista.

  Ihan sel­l­ainen hölmö kysymys. Kumpia lukioi­ta Suomes­sa on enem­män, niitä jois­sa enem­mistö oppi­laista on oman kun­nan asukkai­ta, vai niitä jois­sa enem­mistö oppi­laista on muista kunnista?

  Ressu voi olla poikkeus Helsingis­sä, mut­ta ei Suomessa.

 20. Osmo Soin­in­vaara: Näyt­ti kun­tali­iton kuvitelmis­sa ole­van, ettei maakun­nille siir­retä mitään mui­ta tehtäviä kuin sote. Löusin vetoa, että siir­retään. Sehän oli peruste suureen määrään maakun­tia. Toisen asteen koul­tu­us nyt siir­tyy ihan varmasti.

  Oli siel­lä maininta:
  “Toisen asteen koulu­tuk­sen siir­to alueille tulee
  selvit­tää osana valmis­telua kiinnittäen
  huomio­ta eri­tyis­es­ti lukion ja peruskoulun
  yläk­oulun yhteistyötarpeisiin”

 21. Pekka T.:
  Mikä ihme Sip­ilään on men­nyt, kun tähän asti ihan tolkul­ta vaikut­tanut mies nyt yht’äkkiä näin jäykän jous­ta­mat­tomak­si on heittäytynyt? 

  Sip­ilä on tark­ka määräa­joista. Ja lop­ullis­es­ti kilahti Kokoomuk­sen vuodet­tua tieto­ja medi­aan. Hom­ma oli lev­ähtämässä käsi­in. Ajoi tilanteen sit­ten siihen pis­teeseen, että päätök­sen oli syn­nyt­tävä. Kokoomus ei olisi muul­la hal­li­tus­po­h­jal­la saanut läpi sote-palvelu­jen avaamista kil­pailulle. Ja Keskus­ta ei lähde maakun­tia karsimaan.

 22. Niina:
  Ruot­sis­sa alueelli­nen itse­hallinto toimii. Mik­sei meil­lä? Voisiko tämä tarkoit­taa, että kun­tien pakkoy­hdis­tymisiä ei enää tarviittaisi?Jos sote-rahoi­tus pois­tuu kun­tien vas­tu­ul­ta, niin sil­loin­han kun­nat voivat keskit­tyä opetuk­seen ja sivistyk­seen ja ken­ties alka erot­tau­tua ja kil­pail­la koulutusmahdolisuuksilla… 

  Sote näyt­telee suur­ta osaa rahavir­roista mut­ta toden tot­ta surullista jos suo­ma­laiset val­it­se­vat asuin­paikkansa Sosi­aali- ja Ter­veystoimen perus­teel­la! Siis me, pikku-amerikkalaiset. Sote on yliar­vostet­tua. (Huom! tämä ei pois­sul­je mil­lään­lail­la hoitoon­hakeu­tu­mista kuten esimerkik­si eräskin david polvileikkaukseensa.)

 23. Niina: Ruot­sis­sa alueelli­nen itse­hallinto toimii. Mik­sei meillä?

  Kos­ka pyörä pitää kek­siä itse, eikä tois­t­en koke­muk­sista halu­ta oppia.

 24. Keskus­tan val­lan­hi­mo kampit­taa pros­es­sia, mut­ta tari­nan varsi­nainen kon­na on kokoomus. Sote-uud­is­tus olisi jo maalis­sa ilman kokoomuk­sen aggres­si­ivista sote-alan yri­tys­ten edun­valvom­istyötä. Meil­lä olisi maakun­ta­malli ja vah­va julki­nen palvelun­tuotan­to. Raha ei seu­raisi poti­las­ta, kos­ka se johtaa vain eri­ar­voiseen hoitoon.

  Nimeno­maan kokoomus on ollut kan­tona kaskessa. Media ei ole muis­tanut tiedot­taa tästä kansalle. Ehkä sik­si, että ainakin puo­let medi­aeli­itistä kan­nat­taa kokoomusta. 

  Kokoomuk­sen julk­isu­usku­vas­sa häir­it­see se, että se esitetään vakavasti otet­ta­vana, vas­tu­u­ta kan­ta­vana puolueena. Kun on tarpeek­si kauan seu­ran­nut tätä teat­te­ria, kokoomus näyt­täy­tyy kaikessa karu­udessaan jonkin­laise­na ban­di­tos-jeng­inä, joka ajaa häikäilemät­tömästi vain EK:n, FK:n ja yleen­sä pääo­man etua. Kakku on päältä komea, mut­ta son… siis silkkoa sisältä. Kokoomuk­sen julki­nen arvos­tus kuu­luisi olla siel­lä samas­sa katuo­jas­sa mis­sä perussuomalaistenkin.

  Kekko­nen oli viisas ja piti johdon­mukaises­ti kokoomuk­sen hal­li­tuk­sen ulkop­uolel­la. Ei ehkä olisi ollut hul­lumpi idea jatkaa tätä käytän­töä ihan näi­hin päivi­in asti. Mitään posi­ti­ivista lisäar­voa puolue ei ole tuonut yhteis­ten asioiden hoitoon, paljon vahinkoa kyl­lä aiheut­tanut. Ja ei, kokoomus ei ole sivistyspuolue. Niil­lä asioil­la, mitä puolue ajaa, ei ole mitään tekemistä sivistyk­sen kanssa.

 25. Kun tarkem­min miet­tii näitä sote-aluei­ta niin jako voi olla järkeväkin tule­vaisu­u­den muu­tok­sia ajatellen.

  Kuten aikaisem­min esitin , edel­lis­ten hal­li­tusten olisi pitänyt lähteä eten­emään sote edel­lä eli ensin saneer­ataan sote , sit­ten muu hallinto eli kun­nat näivetetään viemäl­lä niiltä resursse­ja ja valtaa.Nyt hukat­ti­in 15 vuot­ta näpertelyyn

  Soten pois­tu­mi­nen puolit­taa kun­tien bud­jetit eivätkä ne ole enää niin kiin­nos­tavia val­lan käytön kannal­ta kuin nykyiset kunnat

  Kun seu­raavak­si siir­retään koulu­tus niin kun­nas­ta on jäl­jel­lä 20 % ja sil­loin ei enää kukaan suurem­pi isäau­rinkoinen ole kiin­nos­tunut istu­maan täl­lais­ten organ­isaa­tioiden hallinnossa,

  Veikkaan­pa, että kansane­dus­ta­jat siir­tyvät jo ensim­mäi­sis­sä sote-vaaleis­sa sote-val­tu­us­toi­hin ja jät­tävät kunnat.

  Ja sim­sal­abim , n 10–15 kulut­tua Suomes­sa on vain 12 kun­taa tai ehkä vain 5.Tämä on paljon parem­pi tulos kuin nyt esite­tyt 80–200 kun­taa ja vas­tus­tus vähäistä

  Tässä suh­teessa Osmo on oike­as­sa ja poli­itikot oikeal­la tiellä

 26. Toivoisin Osmol­ta asiantun­ti­jakom­ment­tia siitä, mitä to “raha seu­raa potilasta”-malli käytän­nössä tarkoit­taa. Onko jokin palvelu jatkos­sa käyt­täjälleen saman hin­tainen niin yksi­tyisel­lä kuin julkisel­la, vai mak­saako asi­akas halvim­man mukaan määrite­tyn stan­dard­i­hin­nan ja sitä kalli­im­man palvelun ero­tuk­sen omas­ta taskustaan?

  Tuleeko tästä taas yksi byrokra­ti­ahim­meli lisää, kun esim. röntgen­op­er­aa­tion hin­taan pitää avoimen kil­pailun mah­dol­lis­tamisek­si laskea julkisellekin lop­puasi­akashin­nat? Niihin tiet­ty pitää sit­ten jyvit­tää mukaan Senaat­tiki­in­teistö­jen sisäiset vuokrat ja niihin sisäl­tyvät sotealueen 60-luvul­la raken­netun keskus­sairaalan mas­si­iviset peruskorjauskulut?

  Jos näin on, niin saat­taa­pa käy­dä niin, että vuokratilois­sa, ‑kalus­tol­la ja ‑henkilöstöl­lä toimi­vat yksi­tyiset ketjut voivat ainakin lyhyel­lä tähtäimel­lä tehdä sel­l­aisia tar­jouk­sia, joi­hin juk­lki­nen ei voi juuri suurten his­to­ri­al­lis­ten taakko­jen­sa vuok­si edullisu­udel­la vas­ta­ta -> asi­akas val­it­see yksi­tyisen -> julkisen palvelun kysyn­tä las­kee -> tar­jon­taa supis­te­taan -> yksiköt tode­taan liian pieniksi ja tehot­tomik­si ja lakkaute­taan -> jäl­jelle jää vain muu­ta­ma suuryk­sikkö ja muu ter­vey­den­hoito on yksityistetty. 

  Sen jäl­keen onkin voit­ta­jan help­po nos­taa hin­to­jaan, kun julk­ista vai­h­toe­htoa ei enää ole. Ja niitä yksi­ty­isiäkin toden­näköis­es­ti vain pari mas­si­ivista, mallia S- ja K‑ryhmien “toimi­va” kilpailu.

 27. ft maail­mal­ta: Veikkaan, että kokoomuk­sen intres­sit ovat sote-“sovun” tuol­la­puolen. Siel­lä on herät­ty siihen, että yksikanavara­hoi­tus, joka on sovit­tu seu­raavak­si vään­nön kohteek­si tuhoaa maas­ta nykyisen työter­veyshuol­lon rahasam­mon, jos­sa ei tarvitse juuri mitään tehdä tai osa­ta ja rahaa tulee ovista ja ikkunoista.
  Kokoomus on lääkärei­den puolue, joka halu­aa ehdot­tomasti säi­lyt­tää jäykät rak­en­teet ja pitää kiin­ni saavu

  EU pakot­taa Suomen yhteen rahoi­tuskanavaan .Ja kun suo­ma­laisil­la on jo valin­nan­mah­doll­si­u­us käyt­tää esim Tallinnan tai muun maan palvelu­ja niin tuo asi­akkaan valin­nan­va­paus on vain aikataulukysymys .

  Mitä tulee Ruotsin ja muiden maid­en koke­muk­si­in “valin­nan­va­pud­es­ta ” niin käytän­nössä palvelun tuot­t­ja val­it­see asiakkaat

  Ei edes Tukhol­mas­sa ykistyiset sijoitu ns huonoille alueille ja niil­läkin alueil­la, jois­sa ne toimi­vat niin ne ovat soma­l­isuo­dat­timien takana eli huonoil­ta alueil­ta ei pääse hel­posti terkkari­in tai lääkärille

  Niin­pä asi­akaskun­ta on jakau­tunut kuten nytkin eli yksi­ty­istä käyt­tävät ter­veet ja varakkaat nuha­nenät, julk­ista sairaat ja köyhät.

  Ja jos köy­hä ere­htyy yksi­tyiselle niin huonol­la palvelul­la hänet saadaan häipymään
  Jos Eiran sailaankin ilmesty­isi pult­sari hienos­torou­vien viereen niin lähtö valkenisi alle aikayksikön

  Ei tuo “valin­nan­va­paus” mitään muuta

 28. Työter­vey­den­hoitoon leiv­ot­tu eli­hin­noitel­tu “sote” tulee siirtää varsi­naiseen soteen. Näin työ­nan­ta­jat säästävät sato­ja miljoo­nia, mil­lä rahoil­la luo­daan kym­meniä­tuhan­sia uusia työ­paikko­ja. Soteen liit­tyvä vero­tus tulee ohjeis­taa ennen uuden soten käyt­töönot­toa (veropako tulee estää lain nimissä).

 29. Jos ne maakun­nat mak­saisi­vat omat menon­sa oman veropo­h­jansa mukaan, niin olkoon kepul­la vaik­ka 237 342 238 maakuntaa.

  Mut­ta, kun se kaik­ki hallinto­him­meli ja muu kuse­tus rahoite­taan pääkaupunkiseu­tua kuppaamalla.

  Lisää poli­itikko­ja, lisää paper­in­pyörit­täjiä, lisää kivi­jalko­ja, lisää kustannuksia!

  Jos joku kuvit­telee, että nyt siir­tymäl­lä 15 sotealueeseen ja 18 itse­hallintoalueeseen, jostakin supis­te­taan, niin olette täysin väärässä!

  Kepukun­nat tule­vat jatkos­sakin lyp­sämään sen 8,5 mil­jar­dia euroa vuodessa val­tiono­suuksi­na, mut­ta lisäk­si päälle tulee itse­hallintoaluei­den kustannukset.

  Arvio: joku 6000–8000 uut­ta paper­in­pyörit­täjää maakun­ti­in, ja 300–500 uut­ta poli­itikkoa itse­hallinto­val­tu­us­toi­hin tms. 

  Suomen “suuret” kaupun­git lypsetään hengiltä.

  Ja tässä ei ole mitään tekemistä SOTEn kanssa, vaan sen, että Suomes­ta tehti­in juuri liit­to­val­tio, jota KEPU johtaa.

 30. KEpu halusi paljon aluei­ta alue­poli­ti­ikan ja omien työl­lisyy­den takia. Selit­tääkö tämä asevelvol­lisu­u­den suo­sion kepus­sa myös? Asevelvol­lisu­us on alue­poli­ti­ikkaa, jol­la luo­daan töitä maalle?

 31. Liian van­ha: Niin­pä asi­akaskun­ta on jakau­tunut kuten nytkin eli yksi­ty­istä käyt­tävät ter­veet ja varakkaat nuha­nenät, julk­ista sairaat ja köyhät.
  Ja jos köy­hä ere­htyy yksi­tyiselle niin huonol­la palvelul­la hänet saadaan häipymään

  Yksi tietoinen val­in­ta yksi­ty­isil­lä tun­tuu ole­van se, että niihin ei sairaana pääse. Vaikut­taa, että jonkin­lainen esteel­lisyys on ehdo­ton vaa­timus toim­i­tiloista päätet­täessä. MIelel­lään ker­roksis­sa, mielel­lään por­tai­ta kul­jet­tavak­si ja ehdot­tomasti ei saa olla saavutet­tavis­sa paarikyy­dil­lä, p‑tuoli asi­akkaatkin yritetään torpata. 

  Yksi­tyisel­lä lääkärit tekevät suuris­sa määrin työtä, jota julkisel­la ei ole. Julkisel­la ei tarvitse tehdä turhaa työtä, kun sille ei ole perustet­ta, yksi­tyisel­lä se tehdään. Siinä, mis­sä yksi­tyisel­lä varataan aika erikois­lääkärille flun­ssan vuok­si saa julkisel­la lapun kouraan sh:lta.

 32. Ruot­sis­sa on jo koke­muk­sia raha seu­raa poti­las­ta-mallista. Ruotsin val­tion­talouden tarkas­tusvi­ras­to on arvostel­lut ankarasti tehtyä uud­is­tus­ta. Se on lisän­nyt kansalais­ten eri­ar­voisu­ut­ta ter­veyspalveluis­sa. Hyväo­sais­ten asuinalueil­la on run­saasti palvelui­ta ja valin­nan­varaa. Siel­lä käy­dään mon­esti turhaankin lääkäris­sä. Köy­hem­mil­lä asuinalueil­la ter­veyspalve­lut ovat huonon­tuneet ja palvelu­jen käyt­tö vähen­tynyt. Hoitoa annetaan kysyn­nän, ei tarpeen mukaan. Ne, jot­ka eniten hoitoa tarvit­si­si­vat, eivät sitä saa.

  Yksi­ty­isil­lä ter­veyspalvelu­jen tuot­ta­jil­la on kyl­lä kissan­päivät. Raha seu­raa poti­las­ta-malli on käytän­nössä Verovarat seu­raa­vat kon­serniketjua veroparati­isi­in piiloon-malli.

 33. Pia-Petri Pam­pu­la-Kutri:
  ‘snip’
  Sote-uud­is­tus olisi jo maalis­sa ilman kokoomuk­sen aggres­si­ivista sote-alan yri­tys­ten edun­valvom­istyötä. Meil­lä olisi maakun­ta­malli ja vah­va julki­nen palvelun­tuotan­to. Raha ei seu­raisi poti­las­ta, kos­ka se johtaa vain eri­ar­voiseen hoitoon.
  ‘snip’

  Ei se maakun­ta­mallikaan ilman rahaa toi­mi, joten jol­lakin kon­stil­la rahan on seu­rat­ta­va potilasta.

 34. Game Over:

  ‘snip’
  Lisää poli­itikko­ja, lisää paper­in­pyörit­täjiä, lisää kivi­jalko­ja, lisää kustannuksia!

  Jos joku kuvit­telee, että nyt siir­tymäl­lä 15 sotealueeseen ja 18 itse­hallintoalueeseen, jostakin supis­te­taan, niin olette täysin väärässä!
  ‘snip’

  Kuvit­teletko, että maakun­nil­la nyt ei ole johta­jaa? Eikä sairaan­hoitopi­ireil­lä? Palo­toimil­la? Toisen asteen koulu­tuk­sel­la on useitakin johta­jia jne. Ja kun nämä kaik­ki siir­retään maakun­ta­jo­hta­jan alaisu­u­teen, mis­tähän se lisäys tulee?

  Kun 100-jäs­eni­nen maakun­taval­tu­us­to ja 100-jäs­eni­nen sairaan­hoitopi­irin val­tu­us­to yhdis­tetään vaaleil­la valit­tavak­si, siitä tuskin tulee 200 jäsenistä maakun­taval­tu­us­toa. Sama kos­kee näi­den hal­li­tuk­sia. Poli­itikko­ja ei tule lisää, vaan vähemmän.

  Byrokra­tia tullee jonkin ver­ran lisään­tymään, mut­ta ei esit­tämäl­läsi tavalla.

 35. On har­mi, että väli­por­taan hallintoa kat­so­taan “kepuin­ho linssien läpi”, jon­ka myötä ana­lyyt­tisyys katoaa. 

  Väli­por­taan hallintoa on vas­tustet­tu, kos­ka sen pelätään lisäävän byrokra­ti­aa ja veror­a­situs­ta. EVA:n mielestä tämä ei pidä paikkaansa, mikäli siir­tymä­vai­he hoide­taan oikein.

  EVA huo­maut­taa, että väli­por­taan hallinto on voimas­sa käytän­nössä kaikissa Län­si-Euroopan maissa

  http://yle.fi/uutiset/eva_ratkaisu_kuntauudistukseen_on_valiportaan_hallinto/7688721

 36. Sosi­aalipuolel­la saadaan kil­pailu­tushel­vetti, jos­sa ainakaan kah­den hen­gen yri­tyk­siä ei jatkos­sa tule ole­maan mis­sään muo­dos­sa. Fys­ioter­apeu­tit ja vas­ta­vat, äkkiä isom­mak­si konklaaviksi.

  No, tulok­ses­ta ei kukaan tai­da ymmärtää mitään. Hämäryys lisää hyksyt­tävyyt­tä. Kansalais­ten etu­ja ei aje­ta. Ai niin, eikä yhtään uut­ta lääkäriä tule minnekään.

  Mitähän Sote pro­jek­i­jo­hta­ja Pöysti (ex val­tion­talouden tarkas­ta­ja) tekee? Ain­oa mah­dol­lisu­us lie­nee ero­ta, Sen ver­ran reip­paasti kansal­isia puo­lus­ta­neen asiantun­ti­jan ylitse kävelti­in. Eikä tiedol­la jotamis­es­ta tarvitse kum­mankaan puoleen enää puhua.

 37. Toiv­otaan että tämä sote­sop­pa johtaa lop­ul­ta siihen että maakunnat/läänit tai vast. saa­vat tule­vaisu­u­den EU-liit­to­val­tios­sa vero­tu­soikeu­den ja itse­hallinnon, sil­loin esim. eduskun­ta ja muut korkea­palkkaiset tuolin­läm­mit­täjät ovat turha meno­erä ja niiltäkin osin maakun­tien taak­ka pääkaupunkiseudun elät­tämis­es­tä helpot­tuu ja ne voivat parem­min käyt­tää resurssin­sa asukkaiden­sa hyväksi.

 38. Pia-Petri Pam­pu­la-Kutri:

  Ruot­sis­sa on jo koke­muk­sia raha seu­raa poti­las­ta-mallista. Ruotsin val­tion­talouden tarkas­tusvi­ras­to on arvostel­lut ankarasti tehtyä uud­is­tus­ta. Se on lisän­nyt kansalais­ten eri­ar­voisu­ut­ta ter­veyspalveluis­sa. Hyväo­sais­ten asuinalueil­la on run­saasti palvelui­ta ja valin­nan­varaa. Siel­lä käy­dään mon­esti turhaankin lääkäris­sä. Köy­hem­mil­lä asuinalueil­la ter­veyspalve­lut ovat huonon­tuneet ja palvelu­jen käyt­tö vähen­tynyt. Hoitoa annetaan kysyn­nän, ei tarpeen mukaan. Ne, jot­ka eniten hoitoa tarvit­si­si­vat, eivät sitä saa.

  Yksi­ty­isil­lä ter­veyspalvelu­jen tuot­ta­jil­la on kyl­lä kissan­päivät. Raha seu­raa poti­las­ta-malli on käytän­nössä Verovarat seu­raa­vat kon­serniketjua veroparati­isi­in piiloon-malli.

  Ruotsin mallikaan ei ratkaise eri­ar­voisu­ut­ta, mut­ta se vähen­tää suo­ma­laista piilokorruptiota.

  Ruot­sis­sa yksi­tyi­nen palvelun­tuot­ta­ja käytän­nössä val­it­see asi­akkaat , sil­lä ei yksi­ty­isiä näy lähiöis­sä vaan ns parem­man väen kaupungi­nosis­sa ja sil­loinkin mon­en soma­l­isuo­dat­ti­men takana. Köy­hille ne ovat liian kaukana.Eikä vähänkään syr­jem­mäl­lä ole vaihtoehtoja.
  Mut­ta kyl­lä sys­tee­mi on parem­pi kuin suo­ma­lainen esim Rääkkylän malli, jos­sa julki­nen monop­o­li vai­hdet­ti­in yksi­tyiseen monopoliin.
  Ruotsin mallin etu on että osta­ja sanelee hin­nat ja jokainen, joka halu­aa tuot­taa palvelu­ja saa tehdä sen annetul­la hinnalla 

  Eikä palvelua tarvitse kil­pailut­taa kuten Suomes­sa tehdään ja päädytään kalli­isin riitoi­hin , oikeu­denkäyn­tei­hin ja yksi­ty­isi­in monopoleihin.
  Ruot­sis­sa kun val­it­see eli kil­pailut­taa asi­akas ja kun kil­pailudi­rek­ti­ivi ei koske kulut­ta­jaa niin eipä syn­ny vas­taavia riito­ja eivätkä kan­sain­väliset toim­i­jat kykene pain­os­ta­maan voit­toa itselleen aja­mal­la taita­m­a­ton julki­nen osta­ja nurkkaan

  Tämän mah­dol­lisu­u­den EK/Kokoomus hävisi ja yrit­tää nyt kään­tää asioi­ta parhain päin.

  Kokoomuk­sen tavoite oli vai­h­ta julki­nen monop­o­li yksi­tyiseen eikä tavoite ole mihinkään kadonnut.Yksi tais­telu on hävit­ty, mut­ta ei sotaa

 39. Nyt sote-ratkais­us­sa on hehkutet­tu valin­nan­va­paut­ta, mut­ta tiel­lä on vielä mon­ta sudenkuoppaa

  Ruotsin mallis­sakin todel­li­nen val­in­tamh­dol­lisu­us on hyvin rajallinen.

  Suomes­sa sekin voidaan pila­ta sil­lä, että julki­nen sek­tori kil­pailut­taa vai­h­toe­hdot ja val­in­tamah­doll­sisu­us on vain monop­o­lien välillä

 40. Pia-Petri Pam­pu­la-Kutri:
  Yksi­ty­isil­lä ter­veyspalvelu­jen tuot­ta­jil­la on kyl­lä kissan­päivät. Raha seu­raa poti­las­ta-malli on käytän­nössä Verovarat seu­raa­vat kon­serniketjua veroparati­isi­in piiloon-malli. 

  Verora­ho­jen kup­paus kaikin keinoin on hyvää busines­ta. En voi ymmärtää mik­si vasem­mis­to sal­lii tuol­laista ja hymisee hil­jaa, tai haukkuu jotain väärää puu­ta. Joko vasem­mis­ton edus­ta­jia lahjo­taan hil­jaisek­si, tai sit­ten vasem­mis­to­lais­es­ti ajat­tel­e­vat ovat vain nai­ive­ja ja yksinker­taisia. Face­bookin ja Arhin­mäen kom­ment­tien perus­teel­la uskon lähin­nä jälkimmäiseen. 

  http://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3162990-laakarit-privatisoivat-suomen-terveydenhuoltoa

  http://yle.fi/uutiset/turvapaikkabisnes_pihlajalinna_aikoo_perustaa_useita_vastaanottokeskuksia/8350943

 41. ripa:
  On har­mi, että väli­por­taan hallintoa kat­so­taan “kepuin­ho linssien läpi”, jon­ka myötä ana­lyyt­tisyys katoaa. 

  Väli­por­taan hallintoa on vas­tustet­tu, kos­ka sen pelätään lisäävän byrokra­ti­aa ja veror­a­situs­ta. EVA:n mielestä tämä ei pidä paikkaansa, mikäli siir­tymä­vai­he hoide­taan oikein.

  EVA huo­maut­taa, että väli­por­taan hallinto on voimas­sa käytän­nössä kaikissa Län­si-Euroopan maissa
  ‘snip’

  Niin­pä, mut­ta useim­mis­sa mais­sa tuo väli­por­ras on suun­nilleen koko Suomen kokoinen.

  Mut­ta toki silti on kan­natet­tavaa yksinker­tais­taa kun­tien välisiä hallinto­him­meleitä eli kun­tay­htymien, isän­täkun­tien, osakey­htiöi­den ja yhteis­toim­inta­sopimusten jne. tiheikköä (ja onpa nyt ole­mas­sa yksi kun­tien osuuskuntakin!).

  1. Erit­täin vaikea­ta on ymmärtää Kes­ki-Poh­jan­maa­ta maakun­tana, kun se on kuitenkin Lappeen­ran­nan kaupunkia pienem­pi. Voisi­vatko ne perus­taa siel­lä Kes­ki-Poh­jan­maan kun­nan? Jos maakun­tien tehtävät mitoite­taan Kes­ki-Poh­jan­maan mukaan, ei maakun­nille paljon tehtäviä voi­da antaa.

 42. Joo joo:
  Toiv­otaan että tämä sote­sop­pa johtaa lop­ul­ta siihen että maakunnat/läänit tai vast. saa­vat tule­vaisu­u­den EU-liit­to­val­tios­sa vero­tu­soikeu­den ja itse­hallinnon, sil­loin esim. eduskun­ta ja muut korkea­palkkaiset tuolin­läm­mit­täjät ovat turha meno­erä ja niiltäkin osin maakun­tien taak­ka pääkaupunkiseudun elät­tämis­es­tä helpot­tuu ja ne voivat parem­min käyt­tää resurssin­sa asukkaiden­sa hyväksi. 

  Jos Lap­pi ja Itä-Suo­mi jou­tu­isi­vat omil­la verovaroil­laan elämään, melko korkea olisi veroprosentti.

 43. Osmo Soin­in­vaara:
  Erit­täin vaikea­ta on ymmärtää Kes­ki-Poh­jan­maa­ta maakun­tana, kun se on kuitenkin Lappeen­ran­nan kaupunkia pienem­pi. Voisi­vatko ne perus­taa siel­lä Kes­ki-Poh­jan­maan kun­nan? Jos maakun­tien tehtävät mitoite­taan Kes­ki-Poh­jan­maan mukaan, ei maakun­nille paljon tehtäviä voi­da antaa. 

  Erit­täin kan­natet­ta­va aja­tus sinänän­sä — mut­ta Sip­ilä on pohojalainen.

  Ja ota­pa huomioon, että Ahve­nan­maan min­i­maakun­ta hoitaa tehtävän­sä main­iosti ja niin myös muut, koos­ta riip­pumat­ta — jos rahoi­tus järjestyy.

  Ahve­nan­maa lähet­tää vaikeim­mat kirur­giset tapauk­set (ym.) Turku­un tai Tukhol­maan eikä siinä mitään kum­mallista tai epä­toiv­ot­tavaa ole.
  Työn­jakoa tulee ter­vey­den­huol­los­sa aina ole­maan, ei joka niemeen, notkoon tai saarel­maan saa­da yliopis­to­sairaalan palvelui­ta eli turha selit­tää että joka paikkaan pitää saa­da samat palve­lut. Joka hehtaar­illeko vai neliökilometrille?

 44. Raimo K: Jos Lap­pi ja Itä-Suo­mi jou­tu­isi­vat omil­la verovaroil­laan elämään, melko korkea olisi veroprosentti.

  En tiedä Itä-Suomes­ta, mut­ta Lapis­sa on vähän­lais­es­ti väkeä ja paljon luon­non­va­ro­ja, ener­giaa ja turismia.
  Nuukasti elämäl­lä voisi­vat hyvinkin pärjätä.

 45. Tuo Poh­jan­maan tilkkutäk­ki taitaa johtua RKP:stä, jolle pitää aina jotenkin yksi maakun­ta man­ner-Suomes­takin jär­jestää. Se menisi, jos kaik­ki entisen Vaasan läänin “maakun­nat” laitet­taisi­in yhteen.

 46. Osmo Soin­in­vaara:
  Erit­täin vaikea­ta on ymmärtää Kes­ki-Poh­jan­maa­ta maakun­tana, kun se on kuitenkin Lappeen­ran­nan kaupunkia pienem­pi. Voisi­vatko ne perus­taa siel­lä Kes­ki-Poh­jan­maan kun­nan? Jos maakun­tien tehtävät mitoite­taan Kes­ki-Poh­jan­maan mukaan, ei maakun­nille paljon tehtäviä voi­da antaa.

  Keskipo­h­jan­maa­ta on muutenkin vaikea ymmärtää maakun­tana, se on jonkin­lainen jako­jään­nös jos­ta osa kat­soo Oulu­un, osa Vaasaan ja kai vielä osa Kes­ki-suomeen tai E‑Pohjanmaalle.
  Jos van­hat läänit olisi pidet­ty voimas­sa, ne oli­si­vat nyt automaat­tis­es­ti sote-aluei­den poh­jana. Yhdek­sänkö niitä aikanaan oli, numero­ma­gian har­ras­ta­jille kuulem­ma juuri sopi­va luku sotealuei­den määräksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.