Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 2.11.2015

Koirasaarentie

Yleis­kaa­va.

Alun perin oli sovit­tu, että yleis­kaa­va hyväk­syt­täi­siin täs­sä kokouk­ses­sa, mut­ta se lyk­kään­ty­nee vii­kol­la, jot­ta viras­to ehti­si kom­men­toi­da lau­ta­kun­nan neu­vot­te­le­mia muu­tok­sia. Vaik­ka ei pitäi­si, neu­vot­te­lu­ja hiu­kan han­ka­loit­taa se, että bud­je­tis­ta ei ole pääs­ty sopuun.

Kruu­nu­vuo­ren asemakaava 

Kaa­va­luon­nos oli meil­lä käsit­te­lys­sä hel­mi­kuus­sa, jol­loin lau­ta­kun­ta vah­vis­ti tär­keim­mät lin­jauk­set. Kaa­van eri­koi­suu­te­na on town­house-rivis­tö, jos­sa tont­ti­te­hok­kuus ylit­tää roi­mas­ti ker­ros­ta­lo­lä­hiöi­den tehok­kuu­den. Menee­kö­hän kau­pak­si? Myy­viä kuvia kaa­voit­ta­ja on oppi­nut tekemään.

’Täl­lä kaa­val­la 1600 uut­ta asukasta.

Tii­vis­tys­kaa­va Pitä­jän­mäen sul­ka­po­lun alueella

Pitä­jän­mäen­tie 25:n koh­dal­la tii­vis­tä­mäl­lä ja van­ha lii­ke­ra­ken­nus pur­ka­mal­la saa­daan lisää sui8nkerrosalaa lähes 10000 k‑m2:n edes­tä, eli run­saat 200 lisä­asu­kas­ta. Ton­til­la ole­vat kak­si van­haa, mata­laa asuin­ra­ken­nus­ta suo­jel­laan. Tämä suo­je­lu alkaa minua mie­ti­tyt­tää, kos­ka hel­pos­ti syn­tyy mit­ta­kaa­va­ris­ti­rii­ta uuden ja van­han välille.

Kale­van­ka­dul­le pari­kym­men­tä asu­kas­ta lisää

Kale­van­ka­dul­la, Köy­den­pu­no­jan puis­ti­kon vier­res­sä ker­ros­ta­loon lai­te­taan yksi ker­ros lisää ja pihal­le teh­dään lisä­ra­ken­nus, yhteen­sä 770 k‑m2.

Hert­to­nie­men yri­ty­sa­lu­een suunnitteluperiaatteet

Olen täs­tä aivan eri miel­tä, kos­ka alue ei sovel­lu teol­li­suu­del­le ja on sik­si lähin­nä rän­sis­ty­mäs­sä. Huka­taan erin­omai­nen asui­na­lue ja sato­jen mil­joo­nien euro­jen arvos­ta kau­pun­gin maa­omai­suut­ta tehot­to­maan käyt­töön. Poh­jois­mai­den suu­rin auto­kau­pan kes­kit­ty­mä voi­si olla vähän hal­vem­mal­la maalla.

Kar­hun­kaa­ta­jan suunnitteluperiaatteet

Pöy­däl­tä. Iso asui­na­lue joka vie joil­tain lähi­met­sän. Tukeu­tuu joke­ri­ra­tik­kaan. Jotain noin 4000 asu­kas­ta. Tämä ei vie­lä ole kaa­va eikä voi olla­kaan, kos­ka edel­lyt­tää yleis­kaa­van muutosta.

Län­si­sa­ta­man lii­ken­neyh­teyk­sien vaih­toeh­toi­set ratkaisut

Suo­si­tel­laan pie­niä toi­men­pi­tei­tä tun­ne­lin tai sil­lan sijas­ta. Täs­sä vaih­toeh­dos­sa pois­tui­si pari tär­ke­ää suo­ja­tie­tä. Nyt ei kui­ten­kaan pää­te­tä yksi­tyis­koh­dis­ta vaan sii­tä, mitä vaih­toeh­dois­ta ryh­dy­tään työstämään.

Mik­ko Säre­lä esit­ti mie­len­kiin­toi­sen aja­tuk­sen Ruo­ho­lah­den met­roa­se­man toi­ses­ta sisään­käyn­nis­tä, joka tuli­si lähel­le Mec­he­li­nin­ka­tua. Se lisäi­si sel­väs­ti met­ron käyt­töä ja toi­si ase­man olen­nai­ses­ti lähem­mäs laivaterminaalia.

54 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 2.11.2015”

 1. …Ruo­ho­lah­den met­roa­se­man toi­ses­ta sisäänkäynnistä…”

  Hie­no aja­tus! Onkin suo­ras­taan häm­mäs­tyt­tä­vää, miten kan­ta­kau­pun­gin met­roa­se­mil­le ei juu­ri ole teh­ty toi­sia sisään­käyn­te­jä. Luu­li­si, että kun met­ro ker­ran on teh­ty kus­tan­nuk­sis­ta välit­tä­mät­tä, sii­tä kan­nat­tai­si ottaa kaik­ki irti. Odo­tan län­si­met­ron avau­dut­tua kau­hul­la, miten esim. Rau­ta­tien­to­ril­le yhtä aikaa saa­pu­vis­ta idän ja län­nen junis­ta pur­kau­tu­vat mat­kus­ta­jat tun­gek­si­vat sii­tä ainoas­ta ulos­käyn­nis­tä maan pinnalle.

 2. En ole onnis­tu­nut ahke­ras­ta googlet­ta­mi­ses­ta huo­li­mat­ta löy­tä­mään nitä tilas­to­ja joi­den perus­teel­la alue on “Poh­jois­mai­den suu­rin auto­kau­pan kes­kit­ty­mä”. Toki täl­le on joku fak­tu­aa­li­nen poh­ja eikä kau­pun­ki­suun­nit­te­lua agi­toi­da pel­kil­lä tyh­jil­lä mie­li­ku­vil­la ja markkinointisloganeilla. 

  On nimit­täin aika help­poa ja hal­paa pel­kis­tää alu­een käyt­tö pel­käk­si kan­nat­ta­mat­to­mak­si ren­kaan­pot­kin­nak­si. Samal­la sivuu­te­taan käte­väs­ti esim Plan­meca jon­ka tuhat työ­paik­kaa ovat täs­sä kaa­va­kiis­tas­sa pal­jon mer­kit­tä­väm­pi kivi kengässä. 

  Vih­rei­den kan­nat­ta­jat kun hyväk­sy­vät ehkä hel­pom­min yksi­tyi­seen kers­ka­ku­lu­tuk­seen kuu­lu­van auto­kau­pan hää­tä­mi­sen kau­pun­gin ulko­puo­lel­le. Menes­ty­vän kor­kean tek­no­lo­gian ter­veys­tie­de­vien­tiy­ri­tyk­sen pak­ko­siir­to voi olla han­ka­lam­min perusteltavissa.…

  1. Tie­to pöoh­jois­mai­den (jopa Poh­jois-Euroo­pan) suu­rim­mas­ta auto­kau­pan kes­kit­ty­mäs­tä löy­tyy listatekstistä.

 3. Kaa­van eri­koi­suu­te­na on town­house-rivis­tö, jos­sa tont­ti­te­hok­kuus ylit­tää roi­mas­ti ker­ros­ta­lo­lä­hiöi­den tehok­kuu­den. Menee­kö­hän kau­pak­si? Myy­viä kuvia kaa­voit­ta­ja on oppi­nut tekemään.

  Nuo näyt­täi­si­vät ole­van sii­nä mie­les­sä parem­min sijoi­tel­tu kuin Kala­sa­ta­man ongel­ma­ta­pauk­set, että samas­sa kort­te­lis­sa ei ole pihan peräl­lä vii­si-kuusi­ker­rok­sis­ta ker­ros­ta­loa. Ts. yksi­tyi­syys on tuos­sa ran­nan rivis­tös­sä parem­pi. Vii­me kädes­sä tie­tys­ti menek­ki riip­puu hin­nas­ta. Jos teh­dään 150-neliöi­siä asun­to­ja ja pyy­de­tään niis­tä mil­joo­naa euroa kap­pa­le, niin osta­ja­kun­ta on aika rajattu.

 4. PRNDL:
  En ole onnis­tu­nut ahke­ras­ta googlet­ta­mi­ses­ta huo­li­mat­ta löy­tä­mään nitä tilas­to­ja joi­den perus­teel­la alue on “Poh­jois­mai­den suu­rin auto­kau­pan kes­kit­ty­mä”. Toki täl­le on joku fak­tu­aa­li­nen poh­ja eikä kau­pun­ki­suun­nit­te­lua agi­toi­da pel­kil­lä tyh­jil­lä mie­li­ku­vil­la ja markkinointisloganeilla. 

  On nimit­täin aika help­poa ja hal­paa pel­kis­tää alu­een käyt­tö pel­käk­si kan­nat­ta­mat­to­mak­si ren­kaan­pot­kin­nak­si. Samal­la sivuu­te­taan käte­väs­ti esim Plan­meca jon­ka tuhat työ­paik­kaa ovat täs­sä kaa­va­kiis­tas­sa pal­jon mer­kit­tä­väm­pi kivi kengässä. 

  Vih­rei­den kan­nat­ta­jat kun hyväk­sy­vät ehkä hel­pom­min yksi­tyi­seen kers­ka­ku­lu­tuk­seen kuu­lu­van auto­kau­pan hää­tä­mi­sen kau­pun­gin ulko­puo­lel­le. Menes­ty­vän kor­kean tek­no­lo­gian ter­veys­tie­de­vien­tiy­ri­tyk­sen pak­ko­siir­to voi olla han­ka­lam­min perusteltavissa….

  Tapaus­koh­tai­ses­ti näi­tä pitää tar­kas­tel­la. Plan­mecan raken­nus ei ole yksi­ker­rok­si­nen peltihalli.

 5. Täy­si­mää­räi­nen hyö­ty met­ron toi­sis­ta sisään­käyn­neis­tä saa­daan, jos lii­ken­nöi­dään pit­kil­lä junil­la. Tämä ei kui­ten­kaan ole jat­kos­sa mah­dol­lis­ta, kos­ka Län­si­met­ron ase­mil­le on lou­hit­tu lyhyem­mät lai­tu­rit kuin Helsingissä.

 6. Mis­sä jär­jes­tyk­ses­sä noi­ta sisään­tu­lo­väy­liä aio­taan muut­taa bule­var­deik­si? Osmo mai­nit­si jos­sain toi­ses­sa ket­jus­sa, että Län­si­väy­lä on kär­ki­pääs­sä lis­tal­la. Miten­käs Itä­väy­lä? Onko ensim­mäis­ten vai vii­meis­ten joukossa?

 7. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tie­to pöoh­jois­mai­den (jopa Poh­jois-Euroo­pan) suu­rim­mas­ta auto­kau­pan kes­kit­ty­mäs­tä löy­tyy listatekstistä. 

  Tuk­hol­man Norr­mal­mil­la on mää­räl­li­ses­ti pal­jon enem­män auto­kaup­po­ja, voi olla että nii­den lii­ke­vaih­to on sit­ten pienempi.

 8. Mites ne isot toi­met, joil­la Län­si­sa­ta­man kaut­ta kul­ke­vaa auto- ja rah­ti­lii­ken­net­tä ker­ta­kaik­ki­aan läh­de­tään suit­si­maan? Pik­kusää­tö ei auta, kun jo nyt sata­man lii­ken­ne on häi­rit­se­vää ja sekä asu­kas­mää­rien että sata­man lii­ken­teen odo­te­taan kasvavan.

  Autol­la liik­ku­mi­sen (myös lai­van sisäl­lä) pitäi­si alkaa jää­dä historiaan.

 9. Pitem­män pääl­le asia pitää var­maan rat­kais­ta joten­kin toi­sin, mut­ta olen pit­kään ihme­tel­lyt, mik­si Kata­ja­no­kal­la sei­so­te­taan suu­rim­man osan vuot­ta jään­mur­ta­jia tyh­jän pant­ti­na. Sii­nä oli­si ison­kin lai­van men­tä­vä paik­ka, jos sii­tä ei jous­te­ta, että kes­kus­taan pitää pääs­tä lai­val­la, ja halu­taan sil­ti hel­pot­taa Jät­kä­saa­ren kuormitusta…

 10. Myy­viä kuvia kaa­voit­ta­ja on oppi­nut tekemään.”

  Jos havain­ne­ku­vas­ta puhu­taan, niin se näyt­tää hyväl­tä, kos­ka sii­tä puut­tu­vat lii­ken­ne­mer­kit, lii­ken­ne­va­lot, rati­kan ajo­joh­ti­met, ker­jä­läi­set, jal­ka­käy­tä­väl­le pysä­köi­dyt paket­ti­au­tot ja yleen­sä­kin kaik­ki ympä­ris­töä rumen­ta­va aines. Aurin­ko­kin näyt­tää pais­ta­van eri suu­nis­ta eri osas­sa kuvaa.

 11. PRNDL: On nimit­täin aika help­poa ja hal­paa pel­kis­tää alu­een käyt­tö pel­käk­si kan­nat­ta­mat­to­mak­si ren­kaan­pot­kin­nak­si. Samal­la sivuu­te­taan käte­väs­ti esim Plan­meca jon­ka tuhat työ­paik­kaa ovat täs­sä kaa­va­kiis­tas­sa pal­jon mer­kit­tä­väm­pi kivi kengässä.

  Plan­mecal­la on yksi tont­ti, eikä kenel­le­kään ole tämän kans­sa mitään ongel­maa. Ongel­ma on ne 40 muu­ta tont­tia, esi­mer­kik­si niin että osa niis­tä pus­kee pajua.

 12. Yleis­kaa­van selos­tuk­ses­sa (6.10.2015), sivun 25 vasem­mas­sa ylä­nur­kas­sa tode­taan mm., että “Laut­ta­saa­ri yhdis­tyy Län­si­väy­län bule­var­din väli­tyk­sel­lä luon­te­vas­ti osak­si kantakaupunkia.”

  Aika­mois­ta luo­vuut­ta sii­nä var­maan tar­vi­taan, jot­ta liki­pi­täen 600 met­rin pitui­sen Lapin­lah­den sil­lan, ja Laut­ta­saa­ren­sal­men sen alla, voi koko­naan unohtaa. 

  Kan­ta­kau­pun­ki on Viron­nie­mel­lä ja Laut­ta­saa­ri on edel­len­kin saa­ri. Vesi­tor­nin pur­ka­mi­nen tai jokin bule­var­din pät­kä ei asi­aa muu­ta. Laut­ta­saa­ri on jat­kos­sa­kin oma, eri­tyi­nen alu­een­sa, moni­ne luon­tai­si­ne omi­nais­piir­tei­neen. (Voi­si ehkä pär­jä­tä jopa oma­na, nykyis­tä itse­näi­sem­pä­nä kun­ta­na ihan hyvin, aina­kin ilman ikä­viä meren­täyt­tö­jä, joi­ta kan­ta­kau­pun­gin kaa­voit­ta­jat tup­paa­vat alu­een kart­toi­hin jat­ku­val­la syö­töl­lä luonnostelemaan.)

  Onko­han tuol­le pit­käl­le ja aika kor­keal­le sijoit­tu­val­le Lapin­lah­den sil­lal­le tar­koi­tus teh­dä myös jal­ka­käy­tä­vät (sen uuden ‘bule­var­din’ molem­min puo­lin), kuten kan­ta­kau­pun­gis­sa tapaa olla?

  1. Lapin­lah­den sil­ta jou­du­taan uusi­maan. Sen molem­piin päi­hin tulee huo­mat­ta­van pal­jon raken­ta­mis­ta, myösd sin­ne man­te­reen puolelle.

 13. Aloin poh­dis­kel­la, että mil­tä kai­kil­ta met­roa­se­mil­ta puut­tuu toi­nen sisään­käyn­ti. Oli­si­ko tämä lis­ta lähel­lä oike­aa: Ruo­ho­lah­ti, Rau­ta­tien­to­ri, Yli­opis­to, Sör­näi­nen, Kala­sa­ta­ma, Ras­ti­la? Miten­käs Kon­tu­la? Näis­tä aina­kin Rau­ta­tien­to­ril­la ja Sör­näi­sis­sä on jo nyt pal­jon käyt­tä­jiä ja toi­nen sisään­käyn­ti pal­ve­li­si var­sin suur­ta käyt­tä­jä­jouk­koa. Rau­ta­tien­to­ril­la se kai­ke­ti tuli­si jon­ne­kin Man­ner­hei­min­tien lähel­le, ja Sör­näi­sis­sä Hämeen­tiel­le nykyi­ses­tä sisään­käyn­nis­tä Haka­nie­men suun­taan? Kai­sa­nie­mes­sä se var­maan­kin tuli­si lähel­le Lii­san­ka­dun ris­teys­tä ja pal­ve­li­si parem­min Kruu­nu­ha­kaan mene­viä matkustajia. 

  Plan­meca muis­taak­se­ni ei ole kovin lähel­lä Hert­to­nie­men eikä Sii­li­tien met­roa­se­mia. Eikö edes met­roa­se­mien lähel­le voi­si raken­taa asuntoja?

  Kar­hun­kaa­ta­jan alue on lähi­met­sä var­sin har­val­le. Siel­lä ei nykyi­sel­lään ole oikein edes ulkoi­lu­reit­te­jä­kään. Luul­lak­se­ni Hert­to­nie­me­läi­set ja Myl­ly­pu­ro­lai­set oli­vat pal­jon tyy­ty­väi­sem­piä jos Vii­kin pel­toi­hin rajoit­tu­va met­sä säi­ly­tet­täi­siin nykyi­sel­lään. Kau­pun­gil­la tai­taa kui­ten­kin olla suun­ni­tel­mis­sa naker­taa sitä täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sen var­jol­la. Entä onko Kar­hun­kaa­ta­jan alue tar­koi­tus raken­taa ennen kuin rai­de­jo­ke­ri valmistuu?

 14. Tur­vais­tuin taka­na:
  Mis­sä jär­jes­tyk­ses­sä noi­ta sisään­tu­lo­väy­liä aio­taan muut­taa bulevardeiksi? 

  Ensik­si muu­te­taan Hämeen­lin­nan­väy­lä, kos­ka Kes­kus­puis­toon on hel­poin­ta raken­taa asuntoja.

  1. Ensik­si teh­dään Laa­ja­sa­lon­tie, on jo mel­kein kaa­voi­tet­tu. Län­si­väy­lä, kos­ka se menee remont­tiin joka tapauk­ses­sa. Sit­ten minun suo­sik­ki­ni on Tar­von­tie Munk­ki­vuo­ren kohdalla.

 15. Yleis­kaa­van mate­ri­aa­leis­ta havainto: 

  Var­si­nai­ses­sa kaa­va­kar­tas­sa (“Yleis­kaa­vaeh­do­tuk­sen kart­ta, päi­vät­ty 6.10.2015”) on härs­kis­ti allo­koi­tu raken­ta­mis­pik­se­lei­tä Van­han­kau­pun­gin­lah­den ran­ta-alu­een välit­tö­mään lähei­syy­teen sekä Por­nais­ten­nie­mel­lä että Hert­to­nie­men Sau­na­lah­den vie­res­sä, vaik­ka samai­set alu­eet on toi­ses­sa kar­tas­sa (“Tee­ma­kart­ta: Kau­pun­ki­luon­to, 6.10.2015”) sel­keäs­ti mer­kit­ty kate­go­rioi­hin “Luon­non­suo­je­lua­lu­eet ja luon­non­suo­je­lu­lain rau­hoi­te­tut luon­to­tyy­pit” tai “Suo­jel­ta­vak­si tar­koi­te­tut alu­eet”. Por­nais­ten­nie­men osal­ta vie­lä­pä kor­kein kan­ta­kau­pun­gin tehokkuusluvuin.

  Kos­ka on sel­vää, että juu­ri var­si­nai­nen kaa­va­kart­ta on se, jon­ka perus­teel­la jat­kos­sa voi­daan juri­di­ses­ti päte­väs­ti teh­dä raken­ta­mis­pää­tök­siä, näyt­tää ikä­väs­ti sil­tä, että luon­to­kart­ta on vain sil­män­lu­met­ta, jol­la pyri­tään luo­maan mie­li­ku­vaa luon­toar­vo­jen säi­lyt­tä­mis­ha­lus­ta ja hys­sy­tel­lä ihmi­set val­heel­li­seen turvallisuudentunteeseen.

  En ole ehti­nyt tar­kis­ta­maan, onko sama koh­ta­lo käy­nyt myös muil­le arvok­kail­le luontoalueille.

 16. Tai­taa olla että kun tar­peek­si mon­ta ker­taa tois­taa samaa itse kek­si­mään­sä kli­set­tä, se alkaa mui­den­kin mie­les­tä muut­tua totuudeksi… 

  Kun ei mie­li­pi­teen muok­kaa­mi­sek­si löy­dy tilas­to­ja, kek­si­tään hyvä tarina.

  https://helsinki2050.wordpress.com/2015/10/25/pohjoismaiden-suurin-autokaupan-keskittyma-mutta-kuinka-pitkaan/

  Hert­to­nie­mes­sä on yksi Poh­jois­mai­den suu­rim­mis­ta kes­kit­ty­mis­tä, tai aina­kin pääkaupunkiseudun.”

  http://www.tekniikkatalous.fi/arkisto/2010–03-23/Kolmannes-autoista-myyd%C3%A4%C3%A4n-pk-seudulla-3287225.html

  …Hel­sin­gin Hert­to­nie­men, joka lie­nee täl­lä het­kel­lä pää­kau­pun­ki­seu­dun suu­rin auto­kau­pan keskittymä.”

  1. Meil­le se on suul­li­ses­ti esi­tet­ty Poh­jois­mai­den suu­rim­mak­si auto­kau­pan kes­kit­ty­mäk­si. En ole tie­toa tarkistanut.

 17. Tuo kuva ei poik­kea hir­veäs­ti jos­tain Klauk­ka­lan kes­kus­tas­ta. Tai jos­tain muus­ta suo­ma­lai­sen kun­nan paraa­ti­pai­kal­ta. Saman­lais­ta neuk­ku­be­to­ni­kuu­tio­ta ovat Suo­men kun­nat täynnä.

 18. Kruu­nu­vuo­res­sa on pon­ten­ti­aa­lia, näh­tä­väk­si jää muo­dos­tuu­ko ran­ta-alueis­ta niin viih­tyi­siä, kuin mihin alue antai­si mah­dol­li­suu­det. Hert­to­nie­men Lai­va­lah­ti ja Vuo­saa­ren Aurin­ko­lah­ti ovat kui­ten­kin aika roh­kai­se­via esi­merk­ke­jä. Kruu­nu­lai­tu­rin alu­ees­ta voi tul­la aika kiva. 

  Yllä näky­vä havain­ne­ku­va taas ei ihan vie­lä rii­tä vakuut­ta­maan, että koko alue toi­mi­si viih­ty­vyys­mie­les­sä yhtä hyvin. Tämä hyvin ava­rak­si ja mon­o­to­ni­sek­si piir­ret­ty Koi­ra­saa­ren­tien pät­kä saat­taa­kin sisäl­tää alu­een suu­rim­man ris­kin, eli muo­dos­tuu­ko sii­tä käy­tän­nös­sä suu­ren osan vuot­ta tyh­jäk­si ja tuu­len piek­se­mäk­si kivi­ken­täk­si jää­vä ark­ki­teh­to­ni­nen antiklii­mak­si. Toi­vot­ta­vas­ti katu­ka­lus­teet, run­saam­mat istu­tuk­set jne. vie­lä ilmaan­tu­vat myö­hem­piin suunnitelmiin.

 19. Aurin­ko­kin näyt­tää pais­ta­van eri suun­nis­ta eri osas­sa kuvaa.” 

  Jep, eikä yhtä­kään autoa. Vih­reä mär­kä uni? 

  Autot­kin kuu­lu­vat kau­pun­kiin. Tosin sii­tä voi­daan aina kes­kus­tel­la, että min­ne ja paljonko.

 20. Tur­vais­tuin taka­na: Miten­käs Itäväylä? 

  Itä­väy­län vie­res­sä on met­ro­ra­ta, joka pitäi­si kat­taa tai kai­vaa tun­ne­liin, ennen kuin bule­var­din var­teen voi­si raken­taa. Ts. Itä­väy­lä lie­nee kal­leim­mas­ta ja han­ka­lim­mas­ta päästä.

  Ilman bule­var­di­soin­tia­kin Itä­väy­läl­lä on kyl­lä mm. Vii­kin­tien liit­ty­mä, johon on haas­kat­tu maa­ta aivan käsit­tä­mät­tö­mäs­ti. Sen vois var­maan lait­taa laihdutuskuurille.

 21. Autol­la liik­ku­mi­sen (myös lai­van sisäl­lä) pitäi­si alkaa jää­dä historiaan.” 

  Odo­te­taan joi­tain kym­me­niä vuot­ta ja tode­taan, ettei jää­nyt. Lii­ken­tee­noh­jauk­sel­lis­ta pai­kal­lis­sää­töä toki voi­daan teh­dä, mut­ta muu­toin tulet näke­mään, että käy­tös­sä ne yksi­tyi­sau­tot ovat vie­lä tuolloinkin.

 22. Ty:
  “…Ruo­ho­lah­den met­roa­se­man toi­ses­ta sisäänkäynnistä…”

  Hie­no aja­tus! Onkin suo­ras­taan häm­mäs­tyt­tä­vää, miten kan­ta­kau­pun­gin met­roa­se­mil­le ei juu­ri ole teh­ty toi­sia sisään­käyn­te­jä. Luu­li­si, että kun met­ro ker­ran on teh­ty kus­tan­nuk­sis­ta välit­tä­mät­tä, sii­tä kan­nat­tai­si ottaa kaik­ki irti. Odo­tan län­si­met­ron avau­dut­tua kau­hul­la, miten esim. Rau­ta­tien­to­ril­le yhtä aikaa saa­pu­vis­ta idän ja län­nen junis­ta pur­kau­tu­vat mat­kus­ta­jat tun­gek­si­vat sii­tä ainoas­ta ulos­käyn­nis­tä maan pinnalle.

  Kuka tie­tää? Franze­ni­nau­kiol­la on epäi­lyt­tä­väs­ti met­ron sisään­käyn­nil­tä näyt­tä­vä pöm­pe­li. Onko se tar­koi­tet­tu Sör­näis­ten met­roa­se­man toi­sek­si sisään­käyn­nik­si ja jos on, niin mik­si se on tyhjänpanttina?

  https://www.google.fi/maps/@60.185513,24.9527881,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1s-DTQ9fdprL8g%2FTeC8a1LWkNI%2FAAAAAAABB6U%2FBJOGcnHNUis!2e4!3e12!6s%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-DTQ9fdprL8g%2FTeC8a1LWkNI%2FAAAAAAABB6U%2FBJOGcnHNUis%2Fs203-k-no%2F!7i1024!8i615

  1. Tuol­la FRanze­ni­nau­kiol­la met­ron sisään­käyn­ti ei oli­si vaan Tork­ke­lin­mäen toi­sel­la puo­lel­la. Mut­ta ottaen huo­mioon pal­jon­ko väkeä Kal­lios­sa asuu, kan­nat­tai­si teh­dä ehdot­to­mas­ti. Sel­väs­ti päät­tä­jät arvos­ta­vat jalan­kul­ki­jan aikaa vähem­män kuin autoi­li­jan aikaa. Jos moot­to­ri­tiel­le teh­täöi­siin shi­kaa­ni, joka hidas­taa mat­kaa vii­si minuut­tia, kapi­na sii­tä nousisi.

 23. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ensik­si teh­dään Laa­ja­sa­lon­tie, on jo mel­kein kaa­voi­tet­tu. Län­si­väy­lä, kos­ka se menee remont­tiin joka tapauk­ses­sa. Sit­ten minun suo­sik­ki­ni on Tar­von­tie Munk­ki­vuo­ren kohdalla.

  Tämä alkaa jo hie­man kuu­los­taa enti­sen itä­naa­pu­rin päät­tä­jien lausun­nol­ta. Pää­tök­set kai ovat vie­lä teke­mät­tä. Toi­vot­ta­vas­ti laut­ta­saa­re­lais­ten mie­li­pi­tei­tä jak­se­taan kuun­nel­la, kun kyse on kui­ten­kin hei­dän koti­saa­res­taan. Esi­tet­ty­jen suun­ni­tel­mien perus­teel­la vai­kut­taa sil­tä, että läpia­jo­lii­ken­ne levi­ää hyvin ikä­väs­ti saa­ren muil­le­kin kaduille.

 24. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Lapin­lah­den sil­ta jou­du­taan uusi­maan. Sen molem­piin päi­hin tulee huo­mat­ta­van pal­jon raken­ta­mis­ta, myösd sin­ne man­te­reen puolelle. 

  Uudes­ta sil­las­ta voi­si teh­dä moder­nin Pon­te Vecc­hion. Vaik­ka­pa Zaha Hadi­dia voi pyy­tää kon­sul­toi­maan asiassa.

 25. Vil­le: Uudes­ta sil­las­ta voi­si teh­dä moder­nin Pon­te Vecc­hion. Vaik­ka­pa Zaha Hadi­dia voi pyy­tää kon­sul­toi­maan asiassa. 

  Bru­taa­li ensi­kom­ment­ti, joka nousee mie­leen, on että puut­tuu vain his­to­ria, kult­tuu­ri­his­to­ria ja ilmas­to. Tas­ku­ja tyh­jen­te­le­vät ker­jä­läi­set on hel­poi­ten saatavissa.

 26. On joten­kin häpeäl­lis­tä, että teh­dään hir­mui­sen kal­lis met­ro, mut­ta sit­ten jäte­tään se kaik­kein tär­kein eli sisään­käyn­nit teke­mät­tä, jot­ta ihmi­set voi­si­vat sitä käyt­tää. Ruo­ho­lah­ti, Kai­sa­nie­mi ja Sör­näi­nen ovat ne kaik­kein kiireellisimmät.

 27. Ruo­ho­lah­den met­roa­se­mal­la voi­si olla jär­ke­väm­pää ensin toteut­taa oikeus­ta­lol­le joh­ta­van enti­sen Alkon varas­to­tun­ne­lin integroin­ti ase­man tiloi­hin. Nykyi­sel­lään Hii­li­ka­dun ympä­ris­tön toi­mis­tog­het­toon kul­ke­mi­nen met­roa­se­mal­ta on var­sin ankea kokemus.

  Inves­toin­nin hin­ta 2011 arvioi­tiin 16,3 mil­joo­nak­si, H/K 0,77–1,06 pal­ve­lu­ta­so­hyö­ty­jä ja pysä­köin­ti­tar­peen vähe­ne­mis­tä huo­mioi­mat­ta. Tämä siis vii­mei­sen-pääl­le ‑ver­sio liu­ku­käy­tä­vil­lä ja tason­vaih­to­lait­teil­la. Kar­va­lak­ki­mal­li (vrt. Opin­to­put­ki) syn­tyi­si var­mas­ti huo­mat­ta­vas­ti edullisemmin.

  Las­kel­mas­sa on muu­ten käy­tet­ty 30 vuo­den dis­kont­taus­ta 5% kor­ko­ta­sol­la. Nopeas­ti kulu­via ja van­he­ne­via tun­ne­lei­ta, siis.

 28. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ensik­si teh­dään Laa­ja­sa­lon­tie, on jo mel­kein kaa­voi­tet­tu. Län­si­väy­lä, kos­ka se menee remont­tiin joka tapauk­ses­sa. Sit­ten minun suo­sik­ki­ni on Tar­von­tie Munk­ki­vuo­ren kohdalla.

  Jos Län­si­väy­lä oli­si oikeas­ti tar­koi­tus muut­taa kau­pun­ki­bu­le­var­dik­si, ei sitä ennen oli­si kos­kaan pitä­nyt jat­kaa moot­to­ri­tie­tä Kirk­ko­num­men puo­lel­le tai hyväk­syä Län­si­sa­ta­man laa­jen­nus­suun­ni­tel­mia. Nyt kui­ten­kin Kirk­ko­num­men puo­len moot­to­ri­tie on ole­mas­sa ja sen var­rel­le raken­teil­la yksi­tyi­sau­to­val­tai­sia pien­ta­loa­luei­ta lii­an kau­ka­na Län­si­met­ron jat­keel­ta­kaan, jot­ta sii­tä oli­si apua. Län­si­sa­ta­man raken­nus­työt ovat myös hyvää vauh­tia käyn­nis­sä ja kaa­voi­hin hyväk­sy­tään sil­loin täl­löin tipoit­tain eri­lai­sia ras­kas­ta lii­ken­net­tä hel­pot­ta­via jär­jes­te­ly­jä kuten lisäkaistoja.

  Mil­loin on kuvi­tel­tu, että kau­pun­ki­ra­ken­ta­mi­sen ja lii­ken­ne­suun­nit­te­lun kään­ne pois yksi­tyi­sau­toi­lus­ta, suu­ris­ta tava­ra­vo­lyy­meis­ta ja teho­mark­ki­na­ta­lou­des­ta koh­ti tasa-arvois­ta niuk­kuut­ta tapahtuisi?

 29. QTC: Jos havain­ne­ku­vas­ta puhu­taan, niin se näyt­tää hyväl­tä, kos­ka sii­tä puut­tu­vat lii­ken­ne­mer­kit, lii­ken­ne­va­lot, rati­kan ajo­joh­ti­met, ker­jä­läi­set, jal­ka­käy­tä­väl­le pysä­köi­dyt paket­ti­au­tot ja yleen­sä­kin kaik­ki ympä­ris­töä rumen­ta­va aines. 

  Toi­vot­ta­vas­ti sekä ark­ki­teh­ti­toi­mis­to yri­tyk­se­nä että ark­ki­teh­dit yksi­tyis­hen­ki­löi­nä pis­te­tään vas­tuuseen sii­tä, että todel­li­suus sit­ten myös vas­taa kuvaa tai muu­ten kaik­ki enti­soi­dään hei­dän yhteis­vas­tuul­li­sel­la kus­tan­nuk­sel­laan aikaan ennen tuo­ta kaa­vaa. Tuo beto­ni­geo­met­ria näyt­tää nimit­täin mel­koi­sen rumal­ta vii­meis­tään kah­den vuo­den pääs­tä raken­ta­mi­ses­ta. Tie­dok­si myös, ettei teräk­sen ja lasin käyt­tä­mi­nen suin­kaan sitä korjaa.

  Mel­koi­sen lähel­le auto­tie­tä on myös­kin raken­net­tu. Aika ohuik­si jää­vät jal­ka­käy­tä­vät paikoin.

  QTC: Aurin­ko­kin näyt­tää pais­ta­van eri suu­nis­ta eri osas­sa kuvaa. 

  Lisäk­si nuo ilmei­ses­ti kesäi­sen alkuil­lan var­jot on aika kevyi­tä eli siis valais­tu kuvan ulko­puo­lel­ta ja aurin­ko on luonn­ot­to­man korkealla.
  Näh­tä­väs­ti Espoo tai Kirk­ko­num­mi on tulessa.

 30. Kruuu­vuo­res­sa­han on val­mii­na ja tätä nykyä tyh­jän pant­ti­na val­ta­vat luo­las­tot öljy­sa­ta­man ajoil­ta, onko muu­ten mie­tit­ty voi­tai­siin­ko ne uudis­taa parkkiluoliksi?

 31. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Lapin­lah­den sil­ta jou­du­taan uusi­maan. Sen molem­piin päi­hin tulee huo­mat­ta­van pal­jon raken­ta­mis­ta, myösd sin­ne man­te­reen puolelle.

  Maa­il­ma on pul­lol­laan vuo­si­sa­tai­sia sil­to­ja, joi­ta pide­tään kun­nos­sa eikä raken­ne­ta uudel­leen n. 60 vuo­den välein. Mitä tääl­lä teh­dään toisin?

 32. tuen mak­sa­ja: Kuka tie­tää? Franze­ni­nau­kiol­la on epäi­lyt­tä­väs­ti met­ron sisään­käyn­nil­tä näyt­tä­vä pöm­pe­li. Onko se tar­koi­tet­tu Sör­näis­ten met­roa­se­man toi­sek­si sisään­käyn­nik­si ja jos on, niin mik­si se on tyhjänpanttina?

  https://www.google.fi/maps/@60.185513,24.9527881,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1s-DTQ9fdprL8g%2FTeC8a1LWkNI%2FAAAAAAABB6U%2FBJOGcnHNUis!2e4!3e12!6s%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-DTQ9fdprL8g%2FTeC8a1LWkNI%2FAAAAAAABB6U%2FBJOGcnHNUis%2Fs203-k-no%2F!7i1024!8i615

  Tuo pöm­pe­li on kal­lio­suo­jan yksi sisäänkäynneistä.

 33. Vil­le: Uudes­ta sil­las­ta voi­si teh­dä moder­nin Pon­te Vecc­hion. Vaik­ka­pa Zaha Hadi­dia voi pyy­tää kon­sul­toi­maan asiassa. 

  Sel­lai­nen tai­tai­si kyl­lä sopia parem­min Sil­ta­vuo­ren­sal­men ylle, kun siel­tä pure­taan se van­ha Haka­nie­men silta.

  Löy­tyi­si­kö­hän ao. Suun­nit­te­li­jan taka­tas­kus­ta myös tyy­li­käs laut­ta­de­sign Haka­nie­men tai Kata­jan­no­kan ran­nas­ta Laajasaloon?

 34. Kes­kus­puis­to on arvo­kas ja hel­sin­ki­läi­sil­le tär­keä vir­kis­ty­sa­lue, joka ulot­tuu poh­joi­ses­ta Van­taan­joen mai­se­mis­ta Töö­lön­lah­del­le saak­ka. Se on sääs­ty­nyt kau­pun­gin kas­vaes­sa tois­ta­sa­taa vuot­ta raken­ta­mi­sel­ta, vaik­ka sitä on reu­noil­ta nakerrettukin.

  Uusi yleis­kaa­vaeh­do­tus kau­pun­ki­bu­le­var­dei­neen kui­ten­kin aikoo kaa­voit­taa Pirk­ko­lan ja Mau­nu­lan met­sät täy­teen asun­to­ja. Ei voi olla niin, että Kes­kus­puis­ton yhte­näi­nen met­sä­alue tuho­taan vain sik­si, että joku poruk­ka kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­tos­sa on kek­si­nyt täl­lais­ta ehdot­taa. Kau­pun­gin päät­tä­jien tuli­si ottaa ohjat käsiinsä.

 35. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Lapin­lah­den sil­ta jou­du­taan uusi­maan. Sen molem­piin päi­hin tulee huo­mat­ta­van pal­jon raken­ta­mis­ta, myösd sin­ne man­te­reen puolelle.

  Mik­si. Sehän on pal­jon nuo­rem­pi kuin Brokkly­nin silta.

 36. Hei Osmo. Pitä­jän­mäen kaa­vaa kos­kien. Kysei­sel­la alu­eel­la on nyt rän­sis­ty­nyt Sul­ka­po­lun yri­ty­sa­lue, jos­sa on ollut tyh­jil­lään ole­via huo­neis­to­ja jo vuo­sia. Aikai­sem­min täl­lä alu­eel­la oli vaik­ka mitä, ruo­ka­kaup­pa (Ses­to), pos­ti ja Hel­sin­gin his­to­ri­aan jo jol­lain taval­la kuu­lui­sa, ensim­mäi­nen luo­kas­saan, ruo­ka­ra­vin­to­la Wos­sik­ka. Nyt osta­ri on hil­jen­ty­nyt, ja tar­vit­see tosis­saan jotain uutta.

  Raken­nuk­set joi­ta kuvai­let (Asun­to Oy Syree­ni) ovat säi­lyt­tä­mi­sen arvoi­sia, sii­nä mää­rin, että ne remon­toi­tai­siin perus­teel­li­ses­ti. Näin on teh­ty esi­mer­kik­si Pitä­jän­mäen radio­teh­taaan ja pia­no­teh­taan koh­dal­la (kat­so esim. Pitä­jän­mäen­tie 20) Täs­sä ei tie­tys­ti ole kyse teh­taas­ta, mut­ta perus­teel­li­sen remon­tin jäl­keen oli­si kui­ten­kin mah­dol­lis­ta korot­taa asui­na­lu­een arvoa (talo­yh­tiöt saa­ta­va mukaan tähän+saatava rahaa kunnostukseen).

  Tämän lisäk­si Pitä­jän­mäel­lä oli­si mah­dol­lis­ta raken­taa pal­jon­kin uudis­ra­ken­nuk­sia juna­ra­dan var­teen. Pai­kal­la juna-ase­man ete­lä­puo­lel­la on nyt Tek­nos Oy, joka käsit­te­lee niin sano­tus­ti myr­kyl­li­siä ainei­ta, joten tilo­jen muut­ta­mi­nen ei käy noin vain asuin­käyt­töön. Osaat­ko sanoa mikä mät­tää ase­ma­kaa­van 12066 kans­sa (Hiil­los­ku­ja 1 ja 5)? Suun­ni­tel­mat val­mii­na jo vuon­na 2011=(toivoisin ripeyt­tä kaa­voi­tuk­seen Pitäjänmäellä)

  Tämän lisäk­si ase­man seu­dun poh­jois­puo­lel­la sai­si vaik­ka mitä. Täl­lä het­kel­lä pai­kal­la on rän­sis­ty­nyt ase­ma­ra­ken­nus ja sii­hen liit­ty­viä vr:n raken­nuk­sia. Jos minä sai­sin kaa­voit­taa Pitä­jän­män ase­ma-alu­een, tähän koh­taan tuli­si kivo­ja ker­ros­ta­lo­ja, pal­ve­lui­ta katu­ta­sos­sa, ja mikä paras­ta, 1 minuu­tin pääs­sä juna-ase­mas­ta, 12 minuu­tin pääs­sä keskustasta.

  t. Jan­ne Leivo
  Pitä­jän­mä­ki-seu­ran viestintä-aktiivi

 37. Ter­ve,

  Has­sua tuo­ta ns. kes­kus­te­lua on seu­ra­ta. Vai puut­tuu met­ron sisaan­kayn­te­ja ja tiet­kin ovat vaa­ris­sa pai­kois­sa. Mita­pa tuos­ta ajattelisi.

  t. Mik­ko

  (ps. asuin Kal­lios­sa 10 v. 1991–2001).

 38. Haka­nie­men met­roa­seml­le titaa olal yhten­sä vii­si siääbn­käyn­tiä. En osaa sanoa, kuin­ka mon­ta nii­tä todel­li­suu­des­sa on.

 39. ML: Ruo­ho­lah­ti, Rau­ta­tien­to­ri, Yli­opis­to, Sör­näi­nen, Kala­sa­ta­ma, Ras­ti­la? Miten­käs Kontula? 

  Lisäk­si nyt aina­kin Kulos­aa­ri, Sii­li­tie, Puo­ti­la. Sii­li­tiel­le­kin on raken­net­tu varau­los­käyn­ti toi­seen pää­hän ´, mut­ta jos­tain älyt­tö­mäs­tä syys­tä sii­tä ei teh­ty sisäänkäyntiä.

 40. Visio­nää­re­jä Espoos­sa: Täy­si­mää­räi­nen hyö­ty met­ron toi­sis­ta sisään­käyn­neis­tä saa­daan, jos lii­ken­nöi­dään pit­kil­lä junilla. 

  Eihän sisään­käyn­nin sisään­käyn­nin met­ro­lai­tu­ril­la tar­vit­se olla lai­tu­rin päässä.

 41. koh­ti tasa-arvois­ta niukkuutta” 

  Tasa-arvoi­nen niuk­kuus mei­kä­läi­sen hai­ta­ri. Perustelut: 

  1) Ei tule mene­mään läpi demo­kraat­ti­ses­ti -> pakkovalta. 

  2) Kun on pak­ko­val­ta, on etu­jouk­ko, jol­la on val­ta. Näyt­tää olleen his­to­rial­li­ses­ti niin, että etu­jou­kol­la, jol­la on val­ta, on etu­ja, joi­ta muil­la ei ole. 

  3) Jos ollaan ns. tasa-arvoi­ses­sa niuk­kuu­des­sa, on myös poruk­ka, joka ei tähän tyy­dy -> mus­tan­pörs­sin kauppa. 

  Joten työn­nä­pä tuo, min­ne aurin­ko ei pais­ta. What say?

 42. Mik­ko H: Itä­väy­län vie­res­sä on met­ro­ra­ta, joka pitäi­si kat­taa tai kai­vaa tun­ne­liin, ennen kuin bule­var­din var­teen voi­si raken­taa. Ts. Itä­väy­lä lie­nee kal­leim­mas­ta ja han­ka­lim­mas­ta päästä.

  Ilman bule­var­di­soin­tia­kin Itä­väy­läl­lä on kyl­lä mm. Vii­kin­tien liit­ty­mä, johon on haas­kat­tu maa­ta aivan käsit­tä­mät­tö­mäs­ti. Sen vois var­maan lait­taa laihdutuskuurille. 

  Ei Itä­väy­län bule­var­di­soin­ti miten­kään mah­do­ton­ta oli­si. Jos moot­to­ri­tie­tä muis­tut­ta­vas­ta väy­läs­tä teh­täi­siin 2+2 ‑kais­tai­nen bule­var­di, voi­tai­siin hyvin raken­taa ensin radan vas­tak­kai­nen puo­li tavan­omai­sek­si kaduksi.

  Met­ro­ra­dan puo­lei­sel­le reu­nal­le mah­tui­si sil­loin talo­ri­vi, jon­ka taka­pi­hal­la rata kul­ki­si. Kal­lio­leik­kauk­sia ja vas­taa­via met­ro­ra­dan var­rel­la on aika pal­jon ja nii­den koh­dal­la voi­tai­siin hel­poh­kos­ti raken­taa met­ro­ra­dan pääl­le. Ei kai mikään estä raken­ta­mas­ta met­ro­ra­dan vie­reen. Jos ei asun­to­ja, niin aina­kin lii­ke­ti­lo­ja kai voi rakentaa.

 43. Mat­ti Kin­nu­nen: Lisäk­si nyt aina­kin Kulos­aa­ri, Sii­li­tie, Puo­ti­la. Sii­li­tiel­le­kin on raken­net­tu varau­los­käyn­ti toi­seen pää­hän ´, mut­ta jos­tain älyt­tö­mäs­tä syys­tä sii­tä ei teh­ty sisäänkäyntiä. 

  Sama jut­tu Kulos­aa­res­sa­kin. Logiik­ka tai­si olla, että kun varau­los­käyn­nis­tä ei ole estee­tön­tä ver­sio­ta, niin kenel­lä­kään ei saa olla kivaa. Samal­la perus­te­lul­la tyy­pil­li­sen suur­kau­pun­gin met­roa­se­mis­ta kes­ki­mää­rin ehkä 80% pitäi­si sul­kea kokonaan.

  Sör­kan ete­lä­pään puo­les­taan voi­si var­mas­ti hyvin hoi­taa pel­kil­lä hisseilläkin.

 44. Mik­ko H: Itä­väy­län vie­res­sä on met­ro­ra­ta, joka pitäi­si kat­taa tai kai­vaa tun­ne­liin, ennen kuin bule­var­din var­teen voi­si raken­taa. Ts. Itä­väy­lä lie­nee kal­leim­mas­ta ja han­ka­lim­mas­ta päästä.

  Tai sit­ten niin päin, että kai­ve­taan Itä­väy­lä saa­ren kes­kio­sis­sa pari met­riä nykyis­tä pin­ta­ta­so­aan alem­mak­si ja lai­te­taan sil­le ajo­ra­ta ker­ral­laan laa­tois­ta kat­to pari met­riä alku­pe­räi­sen maan­ta­son ylä­puo­lel­le. Lopuk­si mai­se­moi­daan syn­ty­nyt kum­pa­re mul­lal­la ja raken­ne­taan sen päälle. 

  Sijain­nil­taan­han paik­ka on niin hyvä, että ton­teis­ta pitäi­si irro­ta todel­la mer­kit­tä­vät tulot. Raken­ta­mi­nen voi olla tii­vis­tä ja kor­ke­aa­kin. Vajaa­käy­töl­lä ole­va Kulik­sen met­roa­se­ma­kin saa­tai­siin lopul­ta täys­mää­räi­ses­ti hyödynnettyä.

 45. Mat­ti Kin­nu­nen: Lisäk­si nyt aina­kin Kulos­aa­ri, Sii­li­tie, Puo­ti­la. Sii­li­tiel­le­kin on raken­net­tu varau­los­käyn­ti toi­seen pää­hän ´, mut­ta jos­tain älyt­tö­mäs­tä syys­tä sii­tä ei teh­ty sisäänkäyntiä.

  Puo­ti­las­sa on kak­si sisään­käyn­tiä, yksi var­si­nai­sen Puo­ti­lan puo­lel­la, toi­nen Pris­man vieressä. 

  Mie­les­tä­ni Kulos­aa­reen ja Sii­li­tiel­le on raken­net­tu toi­set sisään­käyn­nit remon­tin yhtey­des­sä. Sii­li­tiel­lä hie­man vaa­ti­mat­to­man oloi­nen sil­ta oma­ko­tia­lu­eel­le ja Kulos­aa­rees­sa käy­tä­vä Kulos­aa­ren Puis­to­til­le (ei ole var­ma tie­to). Kum­paan­kin voi­si aja­tel­la käyn­tiä myös Itä­väy­län toi­sel­le puolelle.

 46. Län­si­sa­ta­man lii­ken­neyh­teyk­sien vaih­toeh­toi­set ratkaisut

  Suo­si­tel­laan pie­niä toi­men­pi­tei­tä tun­ne­lin tai sil­lan sijas­ta. Täs­sä vaih­toeh­dos­sa pois­tui­si pari tär­ke­ää suojatietä.”

  Täs­sä blo­gis­sa on pari ker­taa mai­nit­tu miten Län­si­väy­län pääs­sä sää­del­lään auto­jen mää­rää lii­ken­ne­va­loil­la. Ja nyt nii­den lii­ken­ne­va­lo­jen koh­dal­la aio­taan kiel­tää jalan­kul­ku jot­ta saa­tai­siin sää­det­tyä auto­jen mää­rää isommaksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.