Mistä VW tinkii korjatessaan huijausautot?

Volkswa­gen aikoo kor­ja­ta kaik­ki hui­jaus­moot­to­reil­la varus­te­tut autot. Kor­jaus mak­saa muu­ta­man sata­sen autoa koh­den. Jos se oli­si näin yksin­ker­tais­ta, mik­si koko hui­jauk­seen piti ryhtyä?

Näin yksin­ker­tais­ta se ei tie­ten­kään ole. En tie­dä, mitä VW moot­to­reil­le tekee, mut­ta olet­tai­sin, että kor­jauk­sen jäl­keen jää pysy­väs­ti pääl­le sää­döt, jot­ka oli­vat pääl­lä tes­ti­ti­lan­teis­sa. Näin pääs­tään luvat­tui­hin nox-päästöihin. 

Jokin syy­hän sii­hen oli, että tuo tes­tia­jan sää­döt vaih­det­tiin todel­li­ses­sa ajos­sa pois pääl­tä toi­siin sää­töi­hin. Jokin omi­nai­suus autos­sa para­ni samal­la, kun nox-pääs­töt kasvoivat.

Jos VW:n kor­jaus tar­koit­taa moot­to­rin tehon las­ke­mis­ta, ongel­ma on osta­jan ja auto­teh­taan väli­nen. Osta­ja saa huo­nom­man auton kuin on ostanut.

Jos kor­jaus nos­taa polt­toai­neen kulu­tus­ta ja siten co2-pääs­tö­jä, täs­tä pitäi­si myös verot­ta­jan kiin­nos­tua, kos­ka auto­ve­ro ja ajo­neu­vo­ve­ro perus­tu­vat noi­hin co2-päästöihin.

55 vastausta artikkeliin “Mistä VW tinkii korjatessaan huijausautot?”

 1. Aina­kin autoe­dun vero­tusar­von tuli­si nous­ta, jos kulu­tus nousee.

 2. On kyse noin kah­des­ta lit­ras­ta 100 km koh­ti. Kun polt­toai­neen kulu­tus on kak­si­lit­raa suu­rem­pi sataa kilo­met­riä koh­ti tämä ihmeel­li­nen nox-hös­sö­tys pois­tuu. Ihan kiva dii­li vih­reil­le kah­dan lit­ran lisä­ku­lu­tus ja sen tuot­ta­mat pako­kaa­sut tai nykyi­set moot­to­rit vähem­mil­lä pakokaasumassoilla.

 3. Sel­lai­nen­kin seli­tys on mah­dol­li­nen, että jokin auton osa ei kes­tä tes­ti­moo­dia yhtä pit­kään kuin sitä tois­ta käyttötapaa.

 4. Pek­ka Pie­ti­lä:
  On kyse noin kah­des­ta lit­ras­ta 100 km koh­ti. Kun polt­toai­neen kulu­tus on kak­si­lit­raa suu­rem­pi sataa kilo­met­riä koh­ti tämä ihmeel­li­nen nox-hös­sö­tys pois­tuu. Ihan kiva dii­li vih­reil­le kah­dan lit­ran lisä­ku­lu­tus ja sen tuot­ta­mat pako­kaa­sut tai nykyi­set moot­to­rit vähem­mil­lä pakokaasumassoilla.

  Noxit nyt sat­tu­vat aiheut­ta­maan hen­gi­ty­se­lin­sai­rauk­sia…, ei nii­tä tur­haan säädellä.

 5. En mal­ta olla poh­ti­mat­ta, että onko kulut­ta­jan pak­ko ottaa tuo kor­jaus vas­taan, jos läh­tö­koh­tai­ses­ti se huo­non­taa autoa?

 6. Mart­ti:
  En mal­ta olla poh­ti­mat­ta, että onko kulut­ta­jan pak­ko ottaa tuo kor­jaus vas­taan, jos läh­tö­koh­tai­ses­ti se huo­non­taa autoa?

  Jos se on nor­mien vas­tai­nen, niin var­maan täy­tyy. Kor­jaa­mat­to­mil­le autoil­le hyl­sy katsastuksessa?

 7. Mart­ti:
  En mal­ta olla poh­ti­mat­ta, että onko kulut­ta­jan pak­ko ottaa tuo kor­jaus vas­taan, jos läh­tö­koh­tai­ses­ti se huo­non­taa autoa? 

  Val­mis­ta­ja tuol­lai­seen ei voi­ne pakot­taa, mut­ta jää­vät­kö nuo kat­sas­tuk­ses­sa kiin­ni, jos joku pakol­li­nen tes­ti teh­dään uusit­tu­jen sään­tö­jen mukai­ses­ti nokk­pel­ti kiin­ni tai kysei­nen fuku­pii­ri muu­ten pois kytekettynä?

 8. Jos se oli­si näin yksin­ker­tais­ta, mik­si koko hui­jauk­seen piti ryhtyä?”

  Nyt pal­jas­tu­nees­sa kuvios­sa alhai­nen pääs­tö­ta­so oli saa­vu­tet­tu ohjel­mal­li­ses­ti. Mikä­li tilan­ne nyt kor­ja­taan taval­la joka aiheut­taa muu­ta­man sata­sen kulut per auto niin se viit­taa sii­hen, ettå kor­jaus vaa­tii myös osien vaihtoa. 

  Mik­sei näi­tä parem­pia osia sit­ten lai­tet­tu autoi­hin jo alun­pe­rin jos lisä­kus­tan­nus on vain muu­ta­man sata­sen? Seli­tys voi olla se, että Volkswa­ge­nin voit­to myy­tyä hen­ki­lö­au­toa koh­den oli vii­me vuon­na noin 750 euroa. Toi­sin sanoen, jos val­mis­tus­kus­tan­nuk­set nouse­vat 200 niin fir­man tulok­ses­ta läh­tee kol­man­nes. Tai sit­ten pitäi­si nos­taa hin­taa, mikä hyper­kil­pail­lus­sa mark­ki­nas­sa ei var­mas­ti houkuta. 

  Ei ihme jos Vw:n joh­dos­sa ilmeet kir­kas­tui­vat kun sof­ta­tii­min vetä­jä tuli ilmoit­ta­maan, että nyt pääs­tään hal­vem­mil­la osil­la pääs­tö­ta­voit­tei­siin hänen tii­min­sä kehit­tä­män seu­raa­van suku­pol­ven algo­rit­min avul­la. Ketään tus­kin kiin­nos­ti kysyä että miten se algo­rit­mi oikein toi­mii. Se oli vain yksi yksi­tyis­koh­ta sadan muun rat­kais­ta­van ongel­man joukossa. 

  Vw kate­tie­dot on sivul­ta http://www.bloomberg.com/bw/articles/2014–03-13/volkswagen-pockets-23–000-when-you-buy-that-new-porsche

  Kaik­ki muu yllä on spekulaatiota

 9. Tääl­tä löy­tyy tie­toa sii­tä mitem Vw aikoo eri mal­le­ja kor­ja­ta. Joi­hin­kin uudem­piin riit­tää sof­ta­päi­vi­tys, mut­ta suu­rim­paan osaan tar­vi­taan tosi­aan hardwa­re muu­tok­sia ja ilmei­ses­ti avai­na­se­mas­sa on joku mys­ti­nen “urea-injec­tor”. Kuin­ka­han mon­ta puu­jal­ka­vit­siä täs­tä saa­daan suo­men­kie­leen vään­net­tyä kun sof­ta­poh­jai­nen kuse­tin kor­va­taan hardispohjaisella…

  Luon­te­va asen­nus­paik­ka tuol­le urea-injek­to­ril­le oli­si kul­jet­ta­jan aurin­ko­li­pas­sa kos­ka sii­tä on hel­poin­ta osua auton omis­ta­jaa silmään.. 🙂

 10. Noxit on typen oksi­de­ja. Yksi niis­tä on typ­piok­si­duu­lia, jota käy­te­tään sai­raal­las­sa paran­ta­maan poti­laan hapun saan­tia. Esi­mer­kik­si syn­ny­tyk­sis­sä käy­te­tään typ­piok­si­duu­lia. Tämä kai­ken julis­ta­mi­nen tut­ki­mat­ta myr­kyk­si on ylen lys­ti­käs­tä. NO on typ­pi­mon­ko­si­di ja muo­dos­taa typ­pi­ha­pok­keen veden kans­sa ja typ­pi­diok­si­di tuot­taa typ­pi­hap­poa. Näi­den mää­rää voi­daan pie­nen­tää kata­ly­saat­to­reil­la pakokaasuista.

 11. Rol­le: Noxit nyt sat­tu­vat aiheut­ta­maan hen­gi­ty­se­lin­sai­rauk­sia…, ei nii­tä tur­haan säädellä. 

  Bus­sit pois kes­kus­tois­ta, niin hom­ma on hoi­det­tu. Sitä pait­si her­ras­mies ei aja die­se­lil­lä, sen pitää olla ben­sa­ku­to­nen tai kasi.

 12. Pek­ka Pie­ti­lä:
  Noxit on typen oksi­de­ja. Yksi niis­tä on typ­piok­si­duu­lia, jota käy­te­tään sai­raal­las­sa paran­ta­maan poti­laan hapun saan­tia. Esi­mer­kik­si syn­ny­tyk­sis­sä käy­te­tään typ­piok­si­duu­lia. Tämä kai­ken julis­ta­mi­nen tut­ki­mat­ta myr­kyk­si on ylen lys­ti­käs­tä. NO on typ­pi­mon­ko­si­di ja muo­dos­taa typ­pi­ha­pok­keen veden kans­sa ja typ­pi­diok­si­di tuot­taa typ­pi­hap­poa. Näi­den mää­rää voi­daan pie­nen­tää kata­ly­saat­to­reil­la pakokaasuista.

  Typ­piok­si­duu­li (N2O) on heik­ko anes­teet­ti, jota käy­te­tään lie­vän eufo­ri­soi­van ja kipua lie­vit­tä­vän vai­ku­tuk­sen vuok­si enää hyvin vali­koi­dus­ti sai­raa­la­maa­il­mas­sa. Hapen saan­tiin se ei vai­ku­ta, jos­kin sitä yleen­sä annos­tel­laan hap­peen sekoi­tet­tu­na. Typ­piok­si­di (NO) toi­mii voi­mak­kaa­na kata­lyyt­ti­nä monis­sa eli­mis­tön reak­tiois­sa eikä täten ole lain­kaan har­mi­ton aine jat­ku­vas­ti hengitettynä.

 13. Sta­din­Pa­ro­ni:
  Joi­hin­kin uudem­piin riit­tää sof­ta­päi­vi­tys, mut­ta suu­rim­paan osaan tar­vi­taan tosi­aan hardwa­re muu­tok­sia ja ilmei­ses­ti avai­na­se­mas­sa on joku mys­ti­nen “urea-injec­tor”. Kuin­ka­han mon­ta puu­jal­ka­vit­siä täs­tä saa­daan suo­men­kie­leen vään­net­tyä kun sof­ta­poh­jai­nen kuse­tin kor­va­taan hardispohjaisella… 

  Kyses­sä on todel­la urean ruis­ku­tus. Urean ja deio­ni­soi­dun veden sekoi­tus­ta käy­te­tään kata­lyyt­ti­nä selek­tii­vi­ses­sä kata­lyyt­ti­ses­sä pel­kis­tä­mi­ses­sä pois­ta­maan typ­piok­si­de­ja pako­kaa­sus­ta. SCR-kata­ly­saat­to­ri tar­vit­see AdBlue ‑urea­liu­os­ta toimiakseen.

 14. dio­di: Kyses­sä on todel­la urean ruis­ku­tus. Urean ja deio­ni­soi­dun­ve­den sekoi­tus­ta käy­te­tään kata­lyyt­ti­nä selek­tii­vi­ses­sä kata­lyyt­ti­ses­sä pel­kis­tä­mi­ses­sä pois­ta­maan typ­piok­si­de­ja pako­kaa­sus­ta. SCR-kata­ly­saat­to­ri tar­vit­see AdBlue ‑urea­liu­os­ta toimiakseen.

  Vau!!! Jos VW alkaa oikeas­ti asen­ta­maan jäl­kia­sen­nus-urea­ruis­ku­ja, kysees­sä on erit­täin suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä aika­moi­nen sop­pa. Kuka kor­vaa, jos hom­ma ei peli­tä 100 ton­nia aje­tus­sa Gol­fis­sa samal­la taval­la, kuin tes­tio­lo­suih­tes­sa 0 kilo­met­riä aje­tul­la Gol­fil­la. Kuka tes­taa ja miten? Volk­ka­ri voi olla vie­lä suu­rem­mis­sa vai­keuk­sis­sa kuin odotammekaan.

 15. Jos VW oli­si alun perin käyt­tä­nyt mui­den die­se­lau­to­val­mis­ta­jien tavoin urea­liu­os/AdBlue- louk­kua, oli­si koko skan­daa­lil­ta väl­tyt­ty. Se ei nos­ta kovin pal­joa auton hin­taa, eikä aiheu­ta kovin pal­joa lisä­vai­vaa. Sii­nä tek­nii­kas­sa typen oksi­dit pel­kis­te­tään pää­osin typek­si ja vedeksi. 

  Edel­lä kom­men­tit osoit­ta­vat kyl­lä, että kemian tun­te­mus ei ole kovin hyvää Suo­mes­sa tänään.

 16. Kal­le: Bus­sit pois kes­kus­tois­ta, niin hom­ma on hoi­det­tu. Sitä pait­si her­ras­mies ei aja die­se­lil­lä, sen pitää olla ben­sa­ku­to­nen tai kasi. 

  Die­se­lit sopi­ne­vat par­hai­ten kai maa­lai­sil­le, maal­la asu­vil­le, kaup­pa­rat­suil­le ja tak­seil­le, jot­ka aja­vat ehkä eni­ten. Die­se­leit­ten kat­ku­ja ei ole kos­kaan ollut kiva jou­tua hais­te­le­maan park­ki­paik­ko­jen, katu­jen tai tei­den vierellä.

  Van­hat Val­me­tin joh­di­nau­tot, eli esim. trol­ley­bus­sit Hel­sin­gis­sä lin­jal­la 14, eivät lie olleet mikään iso ongel­ma. Nykyi­sin ei tar­vit­ta­ne enää joh­ti­mia, vaan riit­tä­nee, jos säh­kö­bus­sien akut lada­taan päätepysäkeillä.

  Kuin­ka suu­ri osuus VW:n Suo­mes­sa myy­mis­tä autois­ta mah­taa olla noi­ta hui­jaus­oh­jel­mil­la varus­tet­tu­ja die­se­lei­tä? Kan­nat­tai­si ehkä myös sel­vit­tää ovat­ko muut­kin teh­taat har­ras­ta­neet mois­ta vilppiä?

 17. Tom­pe­lo:
  Mik­si­hän VW nos­tet­tiin tikun nok­kaan? Kauppapolitiikkaa? 

  Voi olla, mut­ta lisää on löy­ty­nyt: Merce­des-Benz, Mit­su­bis­hi, Hon­da, Mazda.

  Tus­kin jää tähän.

 18. Konein­si­nöö­ri­nä lai­tan tähän joi­tain perus­tie­to­ja auton die­sel­moot­to­ris­ta ja sen päästöistä.

  Die­sel­moot­to­ril­la on usei­ta etu­ja ver­rat­tu­na ben­sii­ni­moot­to­riin, jois­ta räi­keim­mät ovat pie­nem­pi kulu­tus ja pie­nem­mät pääs­töt, pait­si NOX ja hiukkaset.

  Die­sel­tek­niik­ka kehit­tyy jat­ku­vas­ti var­sin­kin sylin­te­rin palo­ti­lan, polt­toai­ne­sys­tee­min ja pako­kaa­su­jen jäl­ki­kä­sit­te­lyn alueilla.

  Tämä kehi­tys vaa­tii val­ta­via inves­toin­te­ja, laa­jaa tuo­te­ke­hi­tys­oh­jel­maa, mukaan lukien moni­vai­heis­ta täy­den mit­ta­kaa­van ajo-ohjel­ma labo­ra­to­rios­sa ja eri­lai­sis­sa maantie-olosuhteissa.

  En tie­dä tar­kem­min nykyis­ten pääs­tö­ar­vo-vaa­ti­mus­ten alku­pe­rää, mut­ta pel­kään pahoin, että ne ovat peräi­sin jois­tain ”todel­li­suu­des­ta irtaan­tu­nei­den kii­lusil­mä-byro­kraat­tien” muo­dos­ta­mis­ta komiteoista.

  Aja­tel­laan­pa vaik­ka­pa teo­reet­tis­ta koeoh­jel­maa auton uudel­le die­sel­moot­to­ril­le seu­raa­vis­sa vakioi­duis­sa koeolosuhteissa: 

  1. Eri­lai­sia die­sel-polt­toai­ne­vaih­toeh­to­ja 5
  2. Ulkoil­man eri läm­pö­ti­lo­ja 5
  3. Ilman­kos­teus-vaih­toeh­to­ja 3
  4. Moot­to­rin teho­vai­toeh­to­ja 5
  5. Moot­to­rin kier­ros­lu­ku­vaih­toeh­to­ja 3
  6. Pako­kaa­su­jen jäl­ki­kä­sit­te­ly­vaih­toeh­to­ja (kata­ly­saat­to­ri, yms.) 5
  7. Palo­ti­lo­jen muo­to­ja 5
  8. Polt­toai­neen ruis­ku­tus-sys­tee­me­jä 3
  9. Tur­bo­kompres­so­re­ja 3
  10. Moot­to­rin-ohjaus­tie­to­ko­neen ohjel­ma­vaih­toeh­to­ja 11

  Koe­sar­jan ajo­pis­tei­tä täs­sä teo­reet­ti­ses­sa ohjel­mas­sa syn­tyy 2 784 375 kpl.

  Todel­li­ses­sa tuo­te­ke­hi­tys­työs­sä toi­mi­nee­na tie­dän, että vähin­tään puo­let kokeis­ta eri syis­tä etä­on­nis­tuu ja että noin mon­taa koe­pis­tet­tä ei tul­la aja­maan, vaik­ka kii­lusil­mät kuin­ka vaatisivat…ja toi­saal­ta, tosie­lä­mäs­sä mitään vakioi­tu­ja olo­suh­tei­ta ei mil­loin­kaan ole.

  Täs­tä huo­li­mat­ta en hyväk­sy VW-hui­jaus­ta, vaik­ka kii­lusil­mät näyt­tä­vät­kin aja­neen VWn ja monet muut­kin auton­val­mis­ta­jat joten­kin (koh­tuut­to­mil­la / epä­mää­räi­sil­lä vaa­ti­muk­sil­la?) nurkkaan…

  Sep­po Korppoo
  Tuotekehitysinsinöörikin

 19. Tom­pe­lo: Mik­si­hän VW nos­tet­tiin tikun nok­kaan? Kauppapolitiikkaa?

  Käsit­tääk­se­ni VW jäi ihan oikeas­ti ensim­mäi­se­nä kiin­ni, eli riip­pu­ma­ton taho sat­tui teke­mään kun­nol­li­sen, ver­tai­lu­kel­poi­sen mit­tauk­sen ja jul­kai­se­maan tulok­set. Vis­siin ylei­nen käsi­tys on, että alal­la on pal­jon laa­jem­pi­kin ongel­ma ja että jat­koa seuraa.

 20. Sta­din­Pa­ro­ni:
  “Jos se oli­si näin yksin­ker­tais­ta, mik­si koko hui­jauk­seen piti ryhtyä?”

  Nyt pal­jas­tu­nees­sa kuvios­sa alhai­nen pääs­tö­ta­so oli saa­vu­tet­tu ohjel­mal­li­ses­ti. Mikä­li tilan­ne nyt kor­ja­taan taval­la joka aiheut­taa muu­ta­man sata­sen kulut per auto niin se viit­taa sii­hen, ettå kor­jaus vaa­tii myös osien vaihtoa. 

  Mik­sei näi­tä parem­pia osia sit­ten lai­tet­tu autoi­hin jo alun­pe­rin jos lisä­kus­tan­nus on vain muu­ta­man sata­sen? Seli­tys voi olla se, että Volkswa­ge­nin voit­to myy­tyä hen­ki­lö­au­toa koh­den oli vii­me vuon­na noin 750 euroa. Toi­sin sanoen, jos val­mis­tus­kus­tan­nuk­set nouse­vat 200 niin fir­man tulok­ses­ta läh­tee kol­man­nes. Tai sit­ten pitäi­si nos­taa hin­taa, mikä hyper­kil­pail­lus­sa mark­ki­nas­sa ei var­mas­ti houkuta. 

  Ei ihme jos Vw:n joh­dos­sa ilmeet kir­kas­tui­vat kun sof­ta­tii­min vetä­jä tuli ilmoit­ta­maan, että nyt pääs­tään hal­vem­mil­la osil­la pääs­tö­ta­voit­tei­siin hänen tii­min­sä kehit­tä­män seu­raa­van suku­pol­ven algo­rit­min avul­la. Ketään tus­kin kiin­nos­ti kysyä että miten se algo­rit­mi oikein toi­mii. Se oli vain yksi yksi­tyis­koh­ta sadan muun rat­kais­ta­van ongel­man joukossa. 

  Vw kate­tie­dot on sivul­ta http://www.bloomberg.com/bw/articles/2014–03-13/volkswagen-pockets-23–000-when-you-buy-that-new-porsche

  Kaik­ki muu yllä on spekulaatiota

  Asia joka mak­saa jäl­ki­kä­teen 200€ oli­si luul­ta­vas­ti mak­sa­nut ~20€ teh­taal­la tehtynä.

 21. > Jos kor­jaus nos­taa polt­toai­neen kulu­tus­ta ja siten
  > co2-pääs­tö­jä, täs­tä pitäi­si myös verottajan
  > kiin­nos­tua, kos­ka auto­ve­ro ja ajoneuvovero
  > perus­tu­vat noi­hin co2-päästöihin.

  Tul­lin pitäi­si tie­ten­kin nopeas­ti, jo tänä vuon­na, lähet­tää lisä­ve­ro­pää­tös auton omistajille.

  – Eikö vii­mei­sim­mäs­sä auto­ve­ro­uu­dis­tuk­ses­sa juu­ri auton omis­ta­jis­ta teh­ty­kin veron mak­sa­jia. – Omaa tyh­myyt­tä, jos luot­ti auto­liik­kee­seen. Itse maksat!

  Mut­ta asia ei vält­tä­mät­tä ole­kaan noin yksinkertainen.
  http://www.uusisuomi.fi/raha/125104-autojen-paastoskandaali-taysin-uusiin-mittoihin-saannot-eivat-pakota-valvomaan

  – Sään­nöt ehkä mää­rää­vät­kin, että auton ON LÄPÄISTÄVÄ TESTI. Vält­tä­mät­tä mis­sään ei vaa­di­ta, että pääs­tö­jen pitäi­si tien pääl­lä olla samat kuin testissä.

  Kaup­pa­po­li­tiik­kaa
  —————–

  VW on varau­tu­nut inves­toi­maan 20 mil­jar­dia uuteen säh­kö­au­to­teh­taa­seen, joka tuot­tai­si tähän asti par­haat säh­kö­au­tot. Tämä kui­ten­kin oli­si kuo­li­nis­ku Tes­lal­le, joka on erit­täin tap­piol­li­nen ja toi­mii vain niin kau­an kuin val­tio syy­tää teh­taa­seen lisää rahaa.

  – No napa­taan tuo inves­toin­ti­ra­ha USA:n val­tiol­le ja tue­taan sil­lä Tes­la! Nero­kas­ta. – Kil­pai­li­ja pois pelistä.

 22. Ris­to: Val­mis­ta­ja tuol­lai­seen ei voi­ne pakot­taa, mut­ta jää­vät­kö nuo kat­sas­tuk­ses­sa kiin­ni, jos joku pakol­li­nen tes­ti teh­dään uusit­tu­jen sään­tö­jen mukai­ses­ti nokk­pel­ti kiin­ni tai kysei­nen fuku­pii­ri muu­ten pois kytekettynä?

  Autol­le­ni tuli kut­su teh­taan mää­rää­mään säh­kö­kyt­ki­men kor­jauk­seen. Kun en puo­les­sa vuo­des­sa rea­goi­nut niin sain uuden kir­jeen, jos­sa varoi­tet­tiin, että auto ei tule pää­se­mään kat­sas­tuk­ses­ta läpi, jos kor­jaus­ta ei ole teh­ty. Eli ilmei­ses­ti teh­taan kor­jaus­ke­ho­tuk­ses­ta menee tie­to kat­sas­tus­sys­tee­miin, jon­ka kor­jaa­mo sit­ten kuittaa.

 23. Sep­po Korp­poo:
  ‘snip’
  En tie­dä tar­kem­min nykyis­ten pääs­tö­ar­vo-vaa­ti­mus­ten alku­pe­rää, mut­ta pel­kään pahoin, että ne ovat peräi­sin jois­tain ”todel­li­suu­des­ta irtaan­tu­nei­den kii­lusil­mä-byro­kraat­tien” muo­dos­ta­mis­ta komiteoista.
  ‘snip’

  Sep­po Korppoo
  Tuotekehitysinsinöörikin 

  Nyt unoh­dit marxi­lai­set! Kai siel­lä EU:ssa nii­tä marxi­lai­sia kii­lusil­mä­by­ro­kraat­ti-insi­nöö­re­jä on — runsaasti!

 24. K‑Veikko:

  — Sään­nöt ehkä mää­rää­vät­kin, että auton ON LÄPÄISTÄVÄ TESTI. Vält­tä­mät­tä mis­sään ei vaa­di­ta, että pääs­tö­jen pitäi­si tien pääl­lä olla samat kuin testissä.
  ‘snip’

  Näin se tyyp­pi­kat­sas­tus ilmei­ses­ti toimii.

 25. Mart­ti:
  En mal­ta olla poh­ti­mat­ta, että onko kulut­ta­jan pak­ko ottaa tuo kor­jaus vas­taan, jos läh­tö­koh­tai­ses­ti se huo­non­taa autoa?

  Auto­ja joi­den vaka­via viko­ja ei kor­jau­te­ta takai­sin­kut­su­jen yhtey­des­sä on Suo­mes­sa aina­kin tapa­na lait­taa ajokieltoon.

 26. Mik­ko H: Käsit­tääk­se­ni VW jäi ihan oikeas­ti ensim­mäi­se­nä kiin­ni, eli riip­pu­ma­ton taho sat­tui teke­mään kun­nol­li­sen, ver­tai­lu­kel­poi­sen mit­tauk­sen ja jul­kai­se­maan tulok­set. Vis­siin ylei­nen käsi­tys on, että alal­la on pal­jon laa­jem­pi­kin ongel­ma ja että jat­koa seuraa.

  Volk­ka­ri jäi kiin­ni myös täy­sin kyl­mä­ve­ri­ses­tä ja täy­del­li­ses­tä hui­jauk­ses­ta, ei mis­tään har­maal­la alu­eel­la luis­te­lus­ta. Onhan se nyt ihan uut­ta jää­dää kiin­ni hui­jaus­sof­tan käyttämisestä.

  —————

  West Vir­gi­nia Uni­ver­si­ty and EPA speci­fical­ly loo­ked at a BMW X5 as part of its inves­ti­ga­tions into VW. The BMW PASSED.

  Also ICCT recent tests showed that BMW was one of the stron­gest per­for­mers under real world testing.

  We need to be care­ful not to mix up things here. Near­ly EVERY car has hig­her REAL WORLD emis­sions com­pa­red to what is tes­ted in the man­da­to­ry LABATORY test cycle. This alo­ne isn’t a breach of any regulation!

  ——————–

  Huo­maut­tai­sin vie­lä, että kaik­ki autot eivät ole epä­on­nis­tu­neet reaa­li­maa­il­man tes­tis­sä. Kysees­sä ei siis ole lain­sää­tä­jän todel­li­suu­des­ta irroon­neet vaa­ti­muk­set, vaan doup­paa­mi­seen ver­rat­ta­vis­sa ole­va huijaaminen. 

  Volk­ka­rin joh­ta­mi­ses­sa on muu­ten saman­lai­sia ongel­mia kuin Nokias­sa­ki oli, kes­ki­joh­to pel­kää ylin­tä johtoa:

  http://www.cnbc.com/2015/10/11/emissions-scandal-vws-demanding-culture-under-winterkorn-led-to-crisis.html

 27. Kal­le: Bus­sit pois kes­kus­tois­ta, niin hom­ma on hoi­det­tu. Sitä pait­si her­ras­mies ei aja die­se­lil­lä, sen pitää olla ben­sa­ku­to­nen tai kasi.

  Oli­ko­han aja­tuk­se­na kor­va­ta bus­sit autoil­la. On hyvä muis­taa, että jokai­ses­sa ruuh­ka­bus­sis­sa on noin 50 mat­kus­ta­jaa. Eli vas­taa­vas­ti 50 uut­ta autoi­li­jaa. Sii­nä tapauk­ses­sa ilman­laa­tu voi toki jopa paran­tua, jos näin syn­ny­tet­tä­väs­sä pai­kal­laan sei­so­vas­sa ruuh­kas­sa jokai­ses­sa autos­sa on Auto­maat­ti­nen Start-Stop-järjestelmä.

  Mart­ti:
  En mal­ta olla poh­ti­mat­ta, että onko kulut­ta­jan pak­ko ottaa tuo kor­jaus vas­taan, jos läh­tö­koh­tai­ses­ti se huo­non­taa autoa?

  Suo­sit­te­len poh­ti­maan myös sitä tosia­si­aa, että toi­sin kuin auto­mai­nok­sis­sa, autot eivät oikeas­ti kul­je jos­sain kes­kel­lä ei mitään. Vaan var­sin­kin kau­pun­geis­sa ympä­ril­lä liik­kuu ja asuu myös mui­ta ihmi­siä. Jot­ka hen­git­tä­vät sisään­sä ne typen oksi­dit, joi­den tuprut­te­lua kor­jaus­ta vält­te­le­vä autoi­li­ja halu­aa jat­kaa. NO2:n vai­ku­tus ihmi­sen ter­vey­teen on perus­teel­li­ses­ti sel­vi­tet­ty tosiasia.

  Jokai­nen pys­tyy tar­vit­taes­sa omal­la nenäl­lään ais­ti­maan, miten nykyi­set­kin autot tuot­ta­vat ihmis­ne­nän havain­to­ra­jan ylit­tä­vän mää­rän tätä myrkkyä.

  No, tänään on keho­tet­tu autoi­li­joi­ta vaih­ta­maan nas­ta­ren­kaat. Eli sulien katu­jen hio­mi­nen alkaa taas ja seu­raa­vat 7 kuu­kaut­ta saa­daan hen­git­tää jotain jopa vie­lä vaa­ral­li­sem­paa kuin NO2, ja aina­kin val­tas­ti suu­rem­pi­na pitoi­suuk­si­na: katu­pö­lyä! Nas­tat hio­vat sitä kaduis­ta tal­vi­kau­den aika­na noin 1000 kg kilometriltä.

 28. Count­ry­boy:
  Jos VW oli­si alun perin käyt­tä­nyt mui­den die­se­lau­to­val­mis­ta­jien tavoin urea­liu­os/AdBlue- louk­kua, oli­si koko skan­daa­lil­ta väl­tyt­ty. Se ei nos­ta kovin pal­joa auton hin­taa, eikä aiheu­ta kovin pal­joa lisä­vai­vaa. Sii­nä tek­nii­kas­sa typen oksi­dit pel­kis­te­tään pää­osin typek­si ja vedeksi. 

  Edel­lä kom­men­tit osoit­ta­vat kyl­lä, että kemian tun­te­mus ei ole kovin hyvää Suo­mes­sa tänään.

  Kemia ei ole suo­sit­tua, mut­ta kehi­tys meni niin, että ensin tuli vet­tä­sääs­tä­vät käy­mä­lät, jois­sa haju pois­te­taan ureas­ta ja seu­raa­va­na lis­tal­la oli urean käyt­tö Noxien hajo­tuk­seen typ­pi­kaa­suk­si ja vedek­si. Kos­ka inno­vaa­tio teh­tiin Suo­mes­sa, on sitä hau­kut­ta­va näil­lä viher­tä­vien san­ka­rien kirjoitelmissa.

 29. K‑Veikko:

  — No napa­taan tuo inves­toin­ti­ra­ha USA:n val­tiol­le ja tue­taan sil­lä Tes­la! Nero­kas­ta. – Kil­pai­li­ja pois pelistä.

  Ei niin kau­kaa haet­tu teo­ria, kuin ensi sil­mäyk­sel­lä tun­tuu. Tes­la on LA Time­sin mukaan saa­nut 4,9 mil­jar­dia jul­kis­ta tukea tämän vuo­den alkuun men­nes­sä. Sum­ma on noin mil­jar­din enem­män kuin Suo­men vuo­sit­tai­set maa­ta­lous­tuet! Mis­tään pik­kusum­mis­ta ei siis ole kyse.

  Hesa­ri on myös puf­fan­nut Tes­laa ja sen tuot­tei­ta samaan tapaan kuin Applea vuo­si­kau­det. Mis­tä se ker­too, että nime­no­maan jenk­ki­veh­keis­tä kir­joi­te­taan jut­tu­ja toi­sen­sa perään kun muun maa­il­man inno­vaat­to­rit sivuu­te­taan? Kysyn­pä­hän vain …

 30. Sylt­ty: Volk­ka­ri jäi kiin­ni myös täy­sin kyl­mä­ve­ri­ses­tä ja täy­del­li­ses­tä hui­jauk­ses­ta, ei mis­tään har­maal­la alu­eel­la luis­te­lus­ta. Onhan se nyt ihan uut­ta jää­dää kiin­ni hui­jaus­sof­tan käyttämisestä.

  —————

  West Vir­gi­nia Uni­ver­si­ty and EPA speci­fical­ly loo­ked at a BMW X5 as part of its inves­ti­ga­tions into VW. The BMW PASSED.

  Also ICCT recent tests showed that BMW was one of the stron­gest per­for­mers under real world testing.

  We need to be care­ful not to mix up things here. Near­ly EVERY car has hig­her REAL WORLD emis­sions com­pa­red to what is tes­ted in the man­da­to­ry LABATORY test cycle. This alo­ne isn’t a breach of any regulation!

  Näin on. VW oli­si voi­nut vält­tää koko jutun käyt­tä­mäl­lä urea­liu­os­ta, kuten useim­mat muut die­se­lau­to­jen val­mis­ta­jat ovat tehneet.

 31. Sep­po Korp­poo:

  Die­sel­moot­to­ril­la on usei­ta etu­ja ver­rat­tu­na ben­sii­ni­moot­to­riin, jois­ta räi­keim­mät ovat pie­nem­pi kulu­tus ja pie­nem­mät pääs­töt, pait­si NOX ja hiukkaset.

  Die­sel­tek­niik­ka kehit­tyy jat­ku­vas­ti var­sin­kin sylin­te­rin palo­ti­lan, polt­toai­ne­sys­tee­min ja pako­kaa­su­jen jäl­ki­kä­sit­te­lyn alueilla.

  Tämä kehi­tys vaa­tii val­ta­via inves­toin­te­ja, laa­jaa tuo­te­ke­hi­tys­oh­jel­maa, mukaan lukien moni­vai­heis­ta täy­den mit­ta­kaa­van ajo-ohjel­ma labo­ra­to­rios­sa ja eri­lai­sis­sa maantie-olosuhteissa.

  Täs­sä­hän oli­si sit­ten peri­aat­tees­sa hyvät mah­dol­li­suu­det Aumet Oy:n vähä­pääs­töi­sel­lä 2‑tah­ti­die­sel-kek­sin­nöl­lä, joka käyt­tää HCCI-tek­niik­kaa (Homo­ge­neous char­ge compres­sion ignition):

  https://en.wikipedia.org/wiki/Homogeneous_charge_compression_ignition

  Cont­rol­ling HCCI requi­res mic­ro­proces­sor cont­rol and phy­sical unders­tan­ding of the igni­tion process. HCCI designs achie­ve gaso­li­ne engi­ne-like emis­sions with die­sel engi­ne-like efficiency.

  HCCI engi­nes achie­ve ext­re­me­ly low levels of Nit­ro­gen oxi­de emis­sions (NOx) wit­hout a cata­ly­tic con­ver­ter. Unbur­ned hydrocar­bon and car­bon monoxi­de emis­sions still requi­re treat­ment to meet auto­mo­ti­ve emis­sion regulations.”

  —————-

  2‑tahtidieselissä tar­vi­taan puo­let vähem­män sylin­te­rei­tä kuin 4‑tahtimoottorissa saman tehon aikaan­saa­mi­sek­si (eli moot­to­ri tulee halvemmaksi).

  Aume­tin moot­to­ris­sa sylin­te­riin syö­tet­tä­vän ilman pai­net­ta nos­te­taan kompressorilla.

  Nuo vaa­dit­ta­vat isot inves­toin­nit voi­vat sit­ten koi­tua tämän­kin kek­sin­nön koh­ta­lok­si. Tosin Hon­da oli leh­ti­tie­to­jen mukaan kiin­nos­tu­nut tästä.

  Googlel­la löy­tyy lisä­tie­toa jos joku on kiinnostunut.

  Sit­ten vie­lä kun käy­tet­täi­siin meta­no­lia polt­toai­nee­na niin pääs­täi­siin nois­ta lopuis­ta­kin pääs­töis­tä eroon (pala­mat­to­mat hii­li­ve­dyt). Meta­no­lis­sa on vain yksi hiiliatomi,ja hap­pea­kin on muka­na: sen kemial­li­nen kaa­va on CH3-OH, joten nokea­kaan ei muo­dos­tu samal­la taval­la kuin die­se­löl­jys­tä, ks:

  http://www.methanol.org/energy/transportation-fuel.aspx

  Emis­sions of unbur­ned car­bons and car­bon monoxi­de are much lower when con­su­ming met­ha­nol fuel, and met­ha­nol also great­ly reduces NOx emis­sions as well. Met­ha­nol also burns with almost no par­ticu­la­te mat­ter — which can lead to res­pi­to­ry problems like asth­ma. Emis­sions from met­ha­nol fuel are also less reac­ti­ve, and crea­te less ground-level ozo­ne and smog”

 32. Count­ry­boy: Näin on. VW oli­si voi­nut vält­tää koko jutun käyt­tä­mäl­lä urea­liu­os­ta, kuten useim­mat muut die­se­lau­to­jen val­mis­ta­jat ovat tehneet. 

  Useim­mat?
  Tih­ku­nei­den tie­to­jen (Guar­dian, MTV) mukaan käryä­jiä oli­si­vat Merce­des-Benz, Maz­da, Mit­su­bis­hi, Hon­da sekä Renault, Nis­san, Hyun­dai, Cit­roen ja Volvo.

 33. Pet­ja Y: Asia joka mak­saa jäl­ki­kä­teen 200€ oli­si luul­ta­vas­ti mak­sa­nut ~20€ teh­taal­la tehtynä.

  Ei SCR oli­si mak­sa­nut noin vähän vaan todel­la­kin luok­kaa 200€, aina­kin jos on usko­mi­nen vuon­na 2012 teh­tyä raporttia:

  Esti­ma­ted Cost of Emis­sion Reduc­tion Tech­no­lo­gies for Light-Duty Vehicles
  http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_LDVcostsreport_2012.pdf

  Sii­nä SCR:n hin­nak­si arvioi­tiin luok­kaa 400$ kah­den lit­ran moot­to­ril­le ja tus­kin hin­nat on tip­pu­neet kah­des­kym­me­nes­osaan tuosta.

  Ohei­sen läh­teen mukaan VW:llä on kol­men gene­raa­tio­ta NOx-loukkuja

  Gen 1 LNT-tekniikalla
  Gen 2&3 SCR-tekniikalla

  Niis­sä kai­kis­sa kui­ten­kin voi olla saman­ta­pai­nen hui­jaus­oh­jel­ma, jos oikein ymmärsin

  Background on the 2.0L die­sel engi­nes at the core of the Volkswa­gen emis­sions tes­ting debacle”

  http://www.greencarcongress.com/2015/09/20150921-vw2l.html

 34. Rai­mo K: Useim­mat?
  Tih­ku­nei­den tie­to­jen (Guar­dian, MTV) mukaan käryä­jiä oli­si­vat Merce­des-Benz, Maz­da, Mit­su­bis­hi, Hon­da sekä Renault, Nis­san, Hyun­dai, Cit­roen ja Volvo.

  Aina­kin tämän Guar­dia­nin jutun mukaan kyse ei ole mis­tään var­si­nai­ses­ta petok­ses­ta vaan sii­tä, että auto­jen pääs­töt ovat käy­tän­nön ajos­sa suu­rem­mat kuin vakioi­duis­sa tes­tio­lo­suh­teis­sa. Ja tämä­hän on ollut tie­dos­sa kauan.

  http://www.theguardian.com/environment/2015/sep/30/wide-range-of-cars-emit-more-pollution-in-real-driving-conditions-tests-show

 35. Wiki­pe­dias­ta löy­tyy artik­ke­li, jon­ka mukaan VW saa hui­jaus­oh­jel­man avul­la moot­to­rin polt­toai­neen kulutk­sen pie­nem­mäk­si ja vään­nön parem­mak­si sen kus­tan­nuk­sel­la että NOx-pääs­töt voi­vat olla jopa 40-ker­tai­set sal­lit­tui­hin nähden.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_emissions_scandal

  The EPA’s NOV alle­ged that under nor­mal dri­ving con­di­tions, the softwa­re suppres­sed the emis­sions cont­rols, allowing the engi­ne to pro­duce more torque and get bet­ter fuel eco­no­my, at the expen­se of emit­ting up to 40 times more nit­ro­gen oxi­des than allowed by law”

 36. Rai­mo K: Useim­mat?
  Tih­ku­nei­den tie­to­jen (Guar­dian, MTV) mukaan käryä­jiä oli­si­vat Merce­des-Benz, Maz­da, Mit­su­bis­hi, Hon­da sekä Renault, Nis­san, Hyun­dai, Cit­roen ja Volvo.

  Täs­sä kan­nat­taa odo­tel­la pölyn las­keu­tu­mis­ta ennen lopul­lis­ta tuomiota.

  Näke­mä­ni rapor­toi­dut tes­tit mit­taa­vat ajo­ti­lan­teen NOx- ja CO2-pääs­tö­jä. Pääs­töt ajos­sa ja stan­dar­di­soi­dus­sa tes­ti­penk­kis­sä ovat kak­si eri asiaa.

  Ohjel­mal­li­sia hui­jauk­sia, siis että tes­ti­ti­lan­tees­sa moot­to­ri yms. menee tes­ti­moo­diin, ei lie­ne tois­tai­sek­si löy­ty­nyt VW-kon­ser­nin ulko­puo­lel­la, mut­ta nii­tä voi toki löy­tyä. Nuo ajo­tes­tit anta­vat kyl­lä suun­taa sil­le, mitä auto­ja kan­nat­taa tut­kia tarkemmin.

 37. Count­ry­boy: Aina­kin tämän Guar­dia­nin jutun mukaan kyse ei ole mis­tään var­si­nai­ses­ta petok­ses­ta vaan sii­tä, että auto­jen pääs­töt ovat käy­tän­nön ajos­sa suu­rem­mat kuin vakioi­duis­sa tes­tio­lo­suh­teis­sa. Ja tämä­hän on ollut tie­dos­sa kauan.
  ‘snip’

  Se on ollut tie­dos­sa jo iät ja ajat, mut­ta kun se on sys­te­maat­tis­ta, ei se kau­ka­na petok­ses­ta ole.
  Ja peri­aat­tees­sa se, mis­tä VW Ame­ri­kas­sa käry­si, on jok­seen­kin sama asia: tes­tis­sä auto OK, todel­li­ses­sa käy­tös­sä ei.

 38. Vin­ha Perä:2‑tahtidieselissä tar­vi­taan puo­let vähem­män sylin­te­rei­tä kuin 4‑tahtimoottorissa saman tehon aikaan­saa­mi­sek­si (eli moot­to­ri tulee halvemmaksi).

  Yhtään tutus­tu­mat­ta aihee­seen tar­kem­min, niin 2‑tahtimoottorin ongel­ma 4‑tahtiseen on sen suu­rem­pi polttoaineenkulutus. 

  Täl­le ei oikein mah­da mitään, kun nel­jän tah­din aika­na pako­kaa­sut voi­daan huuh­del­la palo­ti­las­ta aina parem­min kuin kah­den tah­din aikana.

 39. Sylt­ty: Yhtään tutus­tu­mat­ta aihee­seen tar­kem­min, niin 2‑tahtimoottorin ongel­ma 4‑tahtiseen on sen suu­rem­pi polttoaineenkulutus. 

  Täl­le ei oikein mah­da mitään, kun nel­jän tah­din aika­na pako­kaa­sut voi­daan huuh­del­la palo­ti­las­ta aina parem­min kuin kah­den tah­din aikana.

  Kan­nat­taa sit­ten tutus­tua tuo­hon Aumet Oy:n moot­to­ri­kek­sin­töön. Sil­lä on nimit­täin pie­nem­pi polt­toai­neen­ku­lu­tus, kuin nelitahtimoottorilla!

  http://www.aumet.fi/index.php
  http://www.aumet.fi/docs/HCCI-combustion.pdf

  Vii­me­mai­ni­tus­ta doku­men­tis­ta löytyy:

  the engi­ne has 44,8 % part load efficiency and 49,4 % best point efficiency”

  Eihän se muu­ten oli­si kek­sin­tö, jos sil­lä oli­si samat omi­nai­suu­det kuin perin­tei­sil­lä 2‑tahtimoottoreilla.

 40. Sylt­ty: Yhtään tutus­tu­mat­ta aihee­seen tar­kem­min, niin 2‑tahtimoottorin ongel­ma 4‑tahtiseen on sen suu­rem­pi polttoaineenkulutus. 

  Täl­le ei oikein mah­da mitään, kun nel­jän tah­din aika­na pako­kaa­sut voi­daan huuh­del­la palo­ti­las­ta aina parem­min kuin kah­den tah­din aikana. 

  Kyl­lä mah­taa! Suu­ret lai­va­die­se­lit ovat ahdet­tu­ja 2‑tahtisia juu­ri hyvän hyö­ty­suh­teen vuoksi.

 41. Rai­mo K: Kyl­lä mah­taa! Suu­ret lai­va­die­se­lit ovat ahdet­tu­ja 2‑tahtisia juu­ri hyvän hyö­ty­suh­teen vuoksi.

  En ole ihan var­ma, mut­ta luu­len että kym­me­nien tuhan­sien hep­po­jen moot­to­rit ovat 2‑tahtisia juu­ri tehon­ti­hey­den vuok­si. Käyn­ti­no­peus on väki­sin­kin isoil­la moot­to­reil­la hidas (skaa­lau­tuu kai kuin pituus^(-1)). Jäyk­kää polt­toai­net­ta polt­ta­vil­la moot­to­reil­la hitaas­ta käyn­nis­tä on se hyö­ty, että polt­toai­ne ehtii pala­maan lähem­pä­nä ylä­kuo­lo­koh­taa. Suu­ri koko rajoit­taa läm­pö­hä­viöi­tä, joten ne eivät ole niin iso ongel­ma kuin hitau­den perus­teel­la voi­si luulla.

  2‑tahtisuus ei tie­ten­kään tar­koi­ta, että tek­no­lo­gia ja talou­del­li­suus oli­si kai­kin puo­lin sama kuin pappatunturissa.

 42. Olli: En ole ihan var­ma, mut­ta luu­len että kym­me­nien tuhan­sien hep­po­jen moot­to­rit ovat 2‑tahtisia juu­ri tehon­ti­hey­den vuok­si. Käyn­ti­no­peus on väki­sin­kin isoil­la moot­to­reil­la hidas (skaa­lau­tuu kai kuin pituus^(-1)). Jäyk­kää polt­toai­net­ta polt­ta­vil­la moot­to­reil­la hitaas­ta käyn­nis­tä on se hyö­ty, että polt­toai­ne ehtii pala­maan lähem­pä­nä ylä­kuo­lo­koh­taa. Suu­ri koko rajoit­taa läm­pö­hä­viöi­tä, joten ne eivät ole niin iso ongel­ma kuin hitau­den perus­teel­la voi­si luulla.

  2‑tahtisuus ei tie­ten­kään tar­koi­ta, että tek­no­lo­gia ja talou­del­li­suus oli­si kai­kin puo­lin sama kuin pappatunturissa.

  Teho­ti­heys on var­maan mer­kit­tä­vin­tä, mut­ta kyl­lä polt­toai­ne­ta­lous­kin on nois­sa hyvä. Esi­merk­ki­nä vaik­ka maa­il­man suu­rin lai­va­moot­to­ri Wärt­siä-Sulzer RTA96‑C:

  - ahdet­tu 2‑tahtidiesel
  — 14- sylinteriä
  — teho 80 MW/107000 hp
  — pituus 27 m
  — pai­no 2300 t
  — polt­toai­neen kulu­tus 171 g/kWh

  https://en.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rtsil%C3%A4-Sulzer_RTA96‑C

  Neli­tah­ti­se­na sen pituus oli­si 54 m, pai­no 4600 t ja sylin­te­rei­tä 28 (mitat tie­ten­kin vain kar­kei­ta arvioita).

  Yllä­mai­nit­tu polt­toai­neen­ku­lu­tus on samaa luok­kaa kuin Aume­tin moot­to­ril­la par­haim­mil­laan, mut­ta parem­pi kuin Aume­tin osakuormalla:
  SFC = 192 g/kWh (ja NOx = 0,02 g/kWh)

 43. Yksin­ker­tai­nen seli­tys: käyt­tä­jä­ko­ke­mus ja pääs­tö­vaa­ti­muk­set eivät koh­taa. Asi­aa voi vaik­ka­pa miet­tiä kon­kreet­ti­ses­ti niin että mopoa viri­te­tään jot­ta se kul­ki­si kovem­paa ja oli­si muka­vem­pi käyt­tää. Var­jo­puo­le­na se ei enää nou­da­ta lain­sää­dän­töä. Jot­ta halu­aa samaan aikaan pär­jä­tä sekä auto­leh­tien tes­teis­sä että nou­dat­taa lain­sää­dän­töä pitää miet­tiä miten­kä molem­mis­sa voi­si fus­ka­ta parem­min kuin kil­pai­li­jat, jää­mät­tä toki kiinni.

  http://yle.fi/uutiset/vw-konsernin_skandaalimoottoreiden_korjaus__uhkana_tehon_lasku_tai_kulutuksen_lisaantyminen/8337786

  Konein­si­nöö­ri Korp­pool­la on hyviä point­te­ja mut­ta tapa las­kea koe­suun­nit­te­lu on jär­je­tön eikä toi­vot­ta­vas­ti täl­lä taval­la mis­sään yri­tyk­ses­sä teh­dä. Mel­ko yksin­ker­tai­sel­la mate­ma­tii­kal­la pääs­tään tes­teis­sä mur­to-osaan ehdo­te­tus­ta luvusta.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Design_of_experiments
  https://en.wikipedia.org/wiki/Dimensional_analysis

  Osa­taan sitä muu­al­la­kin. For­dil­la on aikoi­naan las­ket­tu että on hal­vem­paa polt­taa autot kus­kei­neen kuin kor­ja­ta auto­jen viat.

  http://web1.calbaptist.edu/dskubik/pinto.htm
  https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Pinto#Fuel_tank_controversy

 44. Hyee­nat haskalla:
  http://www.uusisuomi.fi/raha/126752-poliisilla-jattimainen-volkswagen-operaatio-italiassa-kahdelle-huippupomolle-syyte

  Suo­men pitäi­si toi­mia Ita­lian mal­lin mukaan: Aloit­ta kek­sit­ty­jen syi­den perus­teel­la tut­kin­ta Volkswa­ge­nin rikok­sis­ta Suo­mes­sa. Tämä on oival­li­nen tur­vaa­mis­toi­men­pi­de yhtiön kon­kurs­sin varalta.

  Jos Volkswa­gen jou­tuu kon­kurs­siin, kaik­ki yhtiön Suo­mes­sa ole­va omai­suus menee Sak­saan vel­ko­jil­le. Mut­ta jos val­tiol­la on mit­ta­vat saa­mi­set yhtiöl­tä, voi­daan omai­suu­des­ta kui­ta­ta omat saa­ta­vat ensin. – Ja täl­lai­ses­sa oikeu­den­käyn­nis­sä, jos­sa val­tio on sekä tuo­ma­ri­na että saa­ma­mie­he­nä näi­tä saa­ta­via var­mas­ti löytyy.

 45. Rai­mo K:Neli­tah­ti­se­na sen pituus oli­si 54 m, pai­no 4600 t ja sylin­te­rei­tä 28 (mitat tie­ten­kin vain kar­kei­ta arvioita).

  Niin ja tuo syy, mik­si nuo ovat 2‑tahtisia, ei Rai­mon esit­tä­mä parem­pi polt­toai­ne­ta­lou­del­li­suus 4‑tahtiin verrattuna. 

  4‑tahtisena tuo­kin kulut­tai­si var­mas­ti vähem­män, kun pal­jon pie­nem­pi 4‑tahtinen Wärt­si­län moot­to­ri kulut­taa vähemmän.

  (sikä­li kun noi­hin kulu­tusa­voi­hin on luottamista)

  Jos 2‑tahtisen sai­si kulut­ta­maan ja pääs­tä­mään yhtä vähän kuin 4‑tahtisen, niin kaik­ki­han käyt­täi­si­vät puo­let pie­ne­piä moot­to­rei­ta. Ei moot­to­rin­val­mis­ta­jat huvik­se­na käy­tä tupla­mää­rää sylintereitä.

 46. Sylt­ty: Niin ja tuo syy, mik­si nuo ovat 2‑tahtisia, ei Rai­mon esit­tä­mä parem­pi polt­toai­ne­ta­lou­del­li­suus 4‑tahtiin verrattuna. 

  4‑tahtisena tuo­kin kulut­tai­si var­mas­ti vähem­män, kun pal­jon pie­nem­pi 4‑tahtinen Wärt­si­län moot­to­ri kulut­taa vähemmän.

  (sikä­li kun noi­hin kulu­tusa­voi­hin on luottamista)

  Jos 2‑tahtisen sai­si kulut­ta­maan ja pääs­tä­mään yhtä vähän kuin 4‑tahtisen, niin kaik­ki­han käyt­täi­si­vät puo­let pie­ne­piä moot­to­rei­ta. Ei moot­to­rin­val­mis­ta­jat huvik­se­na käy­tä tupla­mää­rää sylintereitä. 

  Kyl­lä opti­moi­tu 2‑tahtinen on polt­toai­ne­ta­lou­del­taan ja teho/­pai­no-suh­teel­taan parem­pi — ja näis­sä ahde­tuis­sa 2‑tahtimoottoreissa on yleen­sä 1 vent­tii­li eli pako­vent­tii­li, joten ne eivät ole ihan niin yksin­ker­tai­sia kuin pap­pa-Tun­tu­rin moot­to­rit. Sel­lai­nen­kin moot­to­ri saa­daan kyl­lä opti­moi­duk­si, mut­ta vain kapeal­la kierroslukualueella.

  Mik­si ne eivät ole suo­sit­tu­ja, on pit­kä jut­tu ja osin muo­ti-ilmiö, osin liit­tyy pääs­töi­hin, mut­ta suo­ra­suih­ku­tuk­sel­la varus­tet­tu 2‑tahtinen saa­daan kyl­lä vähäpäästöiseksi.
  Ja yllä mai­nit­tu Aume­tin moot­to­ri näyt­täi­si ole­van sekä imu- että pako­vent­tii­lein varus­tet­tu 2‑tahtinen.

 47. Rai­mo K: Mik­si ne eivät ole suo­sit­tu­ja, on pit­kä jut­tu ja osin muo­ti-ilmiö, osin liit­tyy pääs­töi­hin, mut­ta suo­ra­suih­ku­tuk­sel­la varus­tet­tu 2‑tahtinen saa­daan kyl­lä vähäpäästöiseksi.

  2‑tahtisia die­se­lei­tä on ollut pie­nem­mis­sä­kin lait­teis­sa kuin lai­vois­sa, mut­ta niil­le on jää­nyt huo­no mai­ne voi­te­lu­öl­jyn kulu­tuk­ses­ta (joh­tuu sylin­te­rin sivus­sa ole­vas­ta imuau­kos­ta) ja täs­tä seu­raa­vas­ta nor­maa­lia­kin pahem­mas­ta die­sel­kä­rys­tä. Lai­va­moot­to­reis­sa taas on isom­mat toleranssit.

  Sivuau­kot eivät ole niin iso ongel­ma, jos voi­te­lu­öl­jyä ei käytetä.

 48. Olli: 2‑tahtisia die­se­lei­tä on ollut pie­nem­mis­sä­kin lait­teis­sa kuin lai­vois­sa, mut­ta niil­le on jää­nyt huo­no mai­ne voi­te­lu­öl­jyn kulu­tuk­ses­ta (joh­tuu sylin­te­rin sivus­sa ole­vas­ta imuau­kos­ta) ja täs­tä seu­raa­vas­ta nor­maa­lia­kin pahem­mas­ta die­sel­kä­rys­tä. Lai­va­moot­to­reis­sa taas on isom­mat toleranssit.

  Sivuau­kot eivät ole niin iso ongel­ma, jos voi­te­lu­öl­jyä ei käytetä. 

  Nois­sa mai­ni­tuis­sa Wärt­si­län die­se­leis­sä on sylin­te­rin ja kam­pi­kam­mion voi­te­lu erik­seen ja eri aineilla.

  Oma­koh­tai­nen koke­muk­se­ni 2‑tahtisista rajoit­tuu ben­sii­niin ja vene­käyt­töön, perä- ja sisä­moot­to­riin ja mie­les­tä­ni käyn­ti­läm­mön saa­vut­ta­nut 2‑tahtinen ei käryä sen enem­pää kuin 4‑tahtinenkaan — käyn­nis­tykss­sä pöläh­dys voi tulla.

 49. Sylt­ty:

  Jos 2‑tahtisen sai­si kulut­ta­maan ja pääs­tä­mään yhtä vähän kuin 4‑tahtisen, niin kaik­ki­han käyt­täi­si­vät puo­let pie­ne­piä moot­to­rei­ta. Ei moot­to­rin­val­mis­ta­jat huvik­se­na käy­tä tupla­mää­rää sylintereitä.

  Paras rat­kai­su ei aina ole se joka val­taa mark­ki­nat. Esi­merk­ki­nä vaik­ka AM-/FM-radio USAs­sa. Tai moot­to­reis­ta puhut­taes­sa ben­sa-moot­to­rit vas­taan die­sel-moot­to­rit USA:ssa: die­sel-moot­to­rei­ta on mini­maa­li­sen vähän hen­ki­lö­au­tois­sa USA:ssa.

  Se tek­niik­ka jota kehi­te­tään eni­ten voit­taa. Näin on käy­nyt 4‑tahtimoottorille hen­ki­lö­au­tois­sa: sitä on kehi­tet­ty mil­jar­deil­la, kun taas 2‑tahtimoottorin kehi­tyk­seen ei ole panostettu.

  Aume­tin die­sel 2‑tahtimoottorikeksintö osoit­taa että 2‑tahtimoottori voi­daan teh­dä vähä­pääs­töi­sem­mäk­si ja talou­del­li­semm­mak­si kuin nykyi­set 4‑tahtimoottorit. Aiem­min mai­nit­se­mas­sa­ni doku­men­tis­sa se sano­taan näin:

  The com­bus­tion of the Z‑engine has fol­lowing fea­tu­res: HCCI-com­bus­tion at all loads as all the fuel is eva­po­ra­ted and mixed with the gas in the cylin­der befo­re the igni­tion, lamb­da: 1,5–1,7, EGR=15–45%, high BMEP, as low T at TDC, rapid com­bus­tion: high efficiency and smal­ler heath los­ses, com­bus­tion dura­tion 10–15°, low NOx and par­ticu­la­tes as a HCCI com­bus­tion (88, 89), par­ticu­la­tes and CO and HC oxi­dize (33)”

  Se pys­ty­tään­kö die­sel 4‑tahtimoottoria vie­lä vas­taa­vas­ti kehit­tä­mään, jää näh­tä­väk­si. Nyt­hän sitä on lähes pak­ko kehit­tää, muu­ten on vaa­ra­na että se koh­ta kiel­le­tään lii­an suur­ten pääs­tö­jen vuoksi.

  Aume­tin moot­to­ri ei ole val­mis sar­ja­tuo­tan­toon, sii­hen vaa­di­taan vie­lä pal­jon kehi­tys­työ­tä. Aumet hakee­kin 3:n mil­joo­nan euron rahoi­tus­ta tähän, ks. seu­raa­va lähde:

  Die­se­lei­den pääs­tö­on­gel­man rat­kai­su itää Suomessa:
  http://www.talouselama.fi/uutiset/dieseleiden-paastoongelman-ratkaisu-itaa-suomessa-6001982

  Artik­ke­lis­sa on myös seli­tet­ty moot­to­rin toi­min­ta­pe­ri­aa­tet­ta help­po­ta­jui­sem­min kuin nois­sa Aume­tin tek­ni­sis­sä dokumenteissa.

 50. Auton­val­mis­ta­jat ovat aloit­ta­neet kovan vali­tuk­sen sii­tä että uudet pääs­tö­nor­mit tule­vat kal­liik­si heil­le ja sitä kaut­ta die­sel-auto­jen hin­ta nousee ja mark­ki­nao­suus las­kee. Tämä taas joh­taa hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jen kas­vuun hei­dän mukaan­sa, ks. link­ki alla.

  Aume­tin moot­to­ri­kek­sin­tö kui­ten­kin osoit­taa sen että on mah­dol­lis­ta sekä vähen­tää pääs­tö­jä että paran­taa polttoainetaloutta. 

  Kai­kil­la isoil­la val­mis­ta­jil­la on omat HCCI-kehi­tys­pro­jek­tin­sa (sama tek­niik­ka jota Aumet käyt­tää). Myös sel­lai­sia pro­to­tyyp­pe­jä on raken­net­tu jot­ka voi­vat toi­mia sekä 2‑tahtisina että 4‑tahtisina: kun tar­vi­taan pal­jon tehoa toi­mi­taan 2‑tahtimoodissa ja pie­nen tehon tar­ve toteu­te­taan 4‑tahtisena.

  Alla artik­ke­lin link­ki ja siel­tä kopioi­tua tekstiä:

  ”Mil­jar­di­leik­ki: Die­sel-autot uhkaa­vat kal­lis­tua – mal­le­ja­kin pois myynnistä”
  http://www.taloussanomat.fi/autot/2015/10/14/miljardileikki-diesel-autot-uhkaavat-kallistua-mallejakin-pois-myynnista/201513403/304

  Jos Euroo­pan komis­sio toteut­taa die­sel-auto­jen pääs­tö­tes­taus­ta kos­ke­vat suun­ni­tel­man­sa aio­tus­sa aika­tau­lus­sa, auto­teol­li­suu­del­le koi­tuu mit­ta­via kus­tan­nuk­sia. Se taas joh­taa die­sel-auto­jen hin­to­jen nousuun ja nii­den mark­ki­nao­suu­den kutis­tu­mi­seen, autoa­la pelkää.

  – Jos komis­sion nyt ehdot­ta­ma aika­tau­lu toteu­tuu sel­lai­se­naan, on iso ris­ki, että die­sel-auto­jen myy­mi­nen ja sitä kaut­ta val­mis­ta­mi­nen käy kan­nat­ta­mat­to­mak­si, Auto­tuo­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Tero Kal­lio sanoo.

  Suun­ni­tel­mat uusiksi

  Komis­sio on jo muu­ta­man vuo­den ajan suun­ni­tel­lut uut­ta pääs­tö­mit­taus­ta­paa, jol­la halu­taan rajoit­taa pien­hiuk­kas­pääs­tö­jä. Volkswa­ge­nin pääs­tö­vää­ris­te­lys­kan­daa­li on vauh­dit­ta­nut suun­ni­tel­mia ja komis­sio esit­tää nyt, että sään­te­ly tuli­si voi­maan kah­des­sa vai­hees­sa vuo­si­na 2017–2020.

  Ala tukee komis­sion suun­ni­tel­mia sinän­sä mut­ta toi­voo pidem­pää siirtymäaikaa.

  Euroo­pan auton­val­mis­ta­jien etu­jär­jes­tön ACEAn mukaan ensim­mäi­sen vai­heen uote­ke­hi­tys­pa­nos­tuk­sia ei ehdi kuo­let­taa ennen tois­ta vai­het­ta, ja sik­si auton­val­mis­ta­jat siir­ty­vät suo­raan toi­seen vaiheeseen.

  Yhden auto­mal­lin suun­nit­te­lu vie Kal­lion mukaan 5–6 vuot­ta ja mak­saa mil­jar­di euroa.

  Sekä hii­li­diok­si­di- että pien­hiuk­kas­pääs­tö­jen madal­ta­mi­nen saman­ai­kai­ses­ti on tek­ni­ses­ti vai­ke­aa. Jot­ta pien­hiuk­kas­pääs­tö­jä halu­taan vähen­tää, moot­to­ria ei voi käyt­tää sen opti­mi­te­hoa­lu­eel­la. Sil­loin polt­toai­net­ta kuluu enem­män, ja hii­li­diok­si­di­pääs­töt ovat suo­raan riip­pu­vai­sia polt­toai­neen kulutuksesta.

 51. Vin­ha Perä:
  Auton­val­mis­ta­jat ovat aloit­ta­neet kovan vali­tuk­sen sii­tä että uudet pääs­tö­nor­mit tule­vat kal­liik­si heil­le ja sitä kaut­ta die­sel-auto­jen hin­ta nousee ja mark­ki­nao­suus las­kee. Tämä taas joh­taa hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jen kas­vuun hei­dän mukaan­sa, ks. link­ki alla.
  ‘snip’

  Tut­tu lau­lu — auto­teol­li­suus on kaut­ta aiko­jen vas­tus­ta­nut (tai vii­vyt­tä­nyt) kaik­kia uudistuksia.
  Van­hem­mat ihmi­set (kuten minä) muis­ta­vat, että pakol­li­set tur­va­vyöt (!) tuli­vat niin kal­liik­si, että ihmi­set eivät enää ostai­si, seu­raa­va vali­tuk­sen aihe oli kata­ly­saat­to­ri, sehän vas­ta kal­lis oli… jne.

 52. Soi­nin­vaar hyvin muo­toil­tu kysy­mys. Täs­sä vas­taus luon­non­suo­je­lu mak­saa. Seu­raa­va kysy­mys kuk­ka mak­saa me.
  Eli nau­res­ke­len kun sinul­la ei ole omaa mie­li­pi­det­tä asias­ta vaan jou­dut kysy­mään asia näin.
  Muis­tan aikoi­naan kun lues­ke­lin 10 vuot­ta siten, VTT noin 42 sivuis­ta teke­mää raport­tia mis­sä poh­dit­tiin että miten autoi­li­jat saa­tai­siin siir­ty­mään autoi­hin joi­den co2 pääs­töt on pie­nem­mät mut­ta valtiolla
  on samat tulot . Rapor­tin lop­pu­tu­los mie­les­tään oli että pitää olla taikuri.

 53. Kir­joi­tin aika­si­man. Epäi­len että VAG yhty­mäl­lä on ongel­mia patent­tien kans­sa, en usko että tämä olisi
  ensi­mäis­tä ker­taa. Nämä asiat sovi­taan hil­jai­suu­des­sa. Kor­jaus mak­saa osis­sa 20 euro työ 60 euro ja paten­tin käyt­tö 30 euro .

 54. Nos­to.

  Uusim­pien tie­to­jen mukaan VW pääs­tös­kan­daa­lin seu­rauk­se­na yhtiö jou­tuu jen­keis­sä pulit­ta­maan täl­lä erää 15 mil­jar­dia euroa jot­ka kos­ke­neet 2.0 die­sel moot­to­ril­la varus­tet­tu­ja mal­le­ja. 3.0 mal­lin kor­vauk­set ynnä 16 osa­val­tion eril­li­set syyt­teet tule­vat aika­naan vie­lä näi­den nyt mak­suun mene­vien kor­vaus­ten päälle.

  Nyt kysees­sä ole­vas­ta sum­mas­ta noin 10 mil­jar­dia on varat­tu las­kuun jol­la pääs­tö­ma­ni­pu­loi­tu­jen auto­jen ame­rik­ka­lai­set omis­ta­jat saa­vat joko myy­dä pirs­sin­sä volk­ka­ril­le takai­sin tai vaih­toeh­toi­ses­ti antaa auton­sa volk­ka­rin “kor­jat­ta­vak­si”.

  Lopuil­la mas­seil­la har­joi­te­taan sit­ten viher­pe­sua ja yhtiö esim. pako­te­taan mai­nos­ta­maan pääs­töt­tö­miä auto­ja (omi­aan­ko?).

  Mer­kil­le pan­ta­vaa täs­sä on, että aika hel­ve­tin kal­liil­ta on saa­tu näyt­tä­mään jon­kun vitun hait­ta­sof­tan pois­ta­mi­nen. Joku perus­nii­lo kir­joit­taa himas­saan pari riviä koo­dia ja sit­ten huol­lon jamp­pa yhdis­tää tie­don­siir­to­lait­teen jol­lain proprie­ta­ry kaa­pe­lil­la johon­kin kysei­sen auton aivoon, anne­taan koneen het­ken rak­sut­taa, ja avot hom­ma paketissa.

  Noin 20K taa­laa per auto jos omis­ta­jia se puo­li­sen miljoonaa…

  Miten mus­ta tun­tuu, että tämä koko keis­si osoit­tau­tui hie­nok­si tor­jun­ta­voi­tok­si sake­man­neil­le, ja että ainoi­ta voit­ta­jia ovat — kuten yleen­sä­kin — laki­mie­het (yli 330M taa­lan saa­ma­puo­lel­la täs­sä ensim­mäi­ses­sä erässä).

  Ja miten kävi VW:lle Euroo­pas­sa? Huvin kavi. Lupaa­vat ainoas­taan pois­taa kysei­sis­tä autois­ta päästöhuijausohjelmat… 

  Ai, no mut­ta sehän on kuu­le kiva jut­tu. Ja emmäää niin tiiä… et tart­teeks… täs ny enää mitää… ku onhan tää ollu sil­lee tosi rank­kaa ja kulut­ta­vaa ihan kai­kil­le osa­puo­lil­le… duu­ni­pai­kat­kin… Pik­ku-Hors­tin per­he­kin var­maan saa­nut kär­sii niin pal­jon, niin kau­an, sekä hen­ki­ses­ti että talou­del­li­ses­ti. Sniff.

  Kulut­ta­ja ei voi siis muu­ta kuin uskoa sii­hen, että täl­lä ker­taa lupaus on ihan oikeas­ti sel­lai­nen jos­ta pide­tään kiin­ni — kos­ka nyt ollaan sen­täs poij­jaat jää­ty kiin­ni housut jalas­sa — eikä vain uusi val­he kos­ka valeh­te­lul­la ei näyt­täi­si ole­van mitään seurauksia.

  Siis aina­kaan tääl­lä usein häm­men­tä­vän­kin taka­pa­jui­sel­ta vai­kut­ta­vas­sa Euroo­pas­sa joka toi­saal­ta niin kovin mie­lel­lään pau­kut­te­lee moraa­li­sia henk­se­lei­tään muil­le mail­le aina niin muis­taes­saan — eli jok­seen­kin aina. Ei ehkä kannattais.

  Niin tai näin, voim­me siis huo­kais­ta hel­po­tuk­ses­ta, että eivät lai­ta vaan uut­ta matoa sof­taan joka lupaa tark­kai­li­joil­le sen aikaa nät­tiä dataa kun on tar­vis. Ku siis niin­ku se int­res­si jat­kaa ihmis­ten hui­jaa­mis­ta on niin­ku täl­lä nyt höi­det­ty pois päi­vä­jär­jes­tyk­ses­tä. Vir­he­hän ei ollut sii­nä, että jää­tiin kiin­ni vaan sii­nä, että teh­tiin niin pas­kaa sof­taa että sen takia jää­tiin kiin­ni. Toi­vot­ta­vas­ti sitä­kään koo­din pät­kää ei kir­joit­ta­nut joku juu­roop­pa­lai­nen insi­nöö­ri. Kos­ka jos kir­joit­ti, meil­lä ei viral­li­ses­ti­kaan ehkä osa­ta pian pal­jon mitään… 

  Tari­nan ope­tus? Jos meil­lä­kin oli­si liit­to­val­tio, sake­man­nit oli­si pis­tet­ty mak­sa­maan kor­vauk­sia kuse­te­tuil­le eurooppalaiskuskeille.

  Siis jäl­leen yksi erit­täin kon­kreet­ti­nen syy mik­si liit­to­val­tio­ke­hi­tys oli­si hyvä eikä huo­no jut­tu. Nyt Oiroo­pan mah­ta­vin val­tio tekee mitä lys­tää — kuten siis tähän­kin asti.

  Euroop­pa­lai­se­na vitut­taa aika ran­kas­ti täm­möi­nen mei­nin­ki. Jos oli­sin euroop­pa­lai­nen auto­mies vitut­tas vie­lä­kin enem­män. Jos oli­sin euroop­pa­lai­nen A3 sar­jan audi­mies vitut­tai­si ehkä kaik­kein eniten. 

  Onneks tal­lis­sa on vaan toi Cres­sun fil­la­ri jon­ka vaih­teet lak­kas toi­mi­mas­ta yhden ulko­na vie­te­tyn kesän jäl­keen kun fil­la­rin omis­ta­mi­nen on har­ras­ta­mis­ta eikä väli­ne liik­ku­mi­seen kuten auto on min­kä täh­den sitä sisä­säi­ly­tys­ti­laa ei sit­ten kau­pun­geis­sa käy­tän­nös­sä usein olekaan.

  Siis siel­lä mis­sä (sähkö)fillari oli­si mones­ti jär­ke­vin tapa siir­tyä pai­kas­ta A paik­kaan B, fil­la­ria on de fac­to huo­nom­pi käyt­tää kuin lan­del­la jos­sa ei fil­la­roi­da mut­ta jos­sa filon kum­min­kin saa läm­pi­mään tal­liin sei­so­maan — jos vaik­ka jos­kus viit­tis käyttää.

  Oli­sin itse val­mis mak­sa­maan vas­tik­kees­sa kuu­kausi­vuo­kraa jol­la vois var­mis­taa pai­kan fil­la­ri­kel­la­ris­ta (edes jos­tain talos­ta). Nii­tä aiko­ja odotellessa.

  Nyt naa­pu­ri jol­la on kau­nis hie­no fil­la­ri mut­ta jota hän ei vai­kut­tai­si pahem­min käyt­tä­vän omii ripus­tus­kou­kun pyö­räl­leen ad infi­ni­tum sen sijaan, että lait­tai­si sen samaan kasaan mui­den käyt­tä­mät­tö­mien pyö­rien kans­sa ja vapaut­tai­si näin kouk­ku­ja niil­le jot­ka pyö­rää useam­min käyttävät.

  No, kun kouk­ku sit­ten sat­tui ker­ran ole­maan tyh­jil­lään — no jon­kun vai­je­rin sii­hen kyl­lä oli jät­tä­nyt haju­mer­kik­si roik­ku­maan — pää­tin­pä nyt ker­ran käyt­tää sitä minäkin.

  Jätin lap­puun nume­ron johon voi soit­taa jos aiheut­taa­pi ongel­mia. Seu­raa­van ker­ran fil­la­ria hakies­sa löy­sin­kin oma­ni lat­tial­le siir­ret­ty­nä ja kysei­nen kouk­ku vies­til­lä varus­tet­tu­na: Pliis, älä siir­rä kos­ka en voi säi­lyt­tää muu­al­la — pyö­räs­sä­ni ei ole sei­so­ma­tu­kea.

  Just. Kesäl­lä kun vii­mek­si ostin sei­so­ma­tuen, se kus­tan­si pari euroa. Ajat­te­lin ensin, että oli­sin osta­nut kave­ril­le sei­so­ma­tuen jos se sii­tä on kiin­ni, mut­ta las­kes­ke­lin ettei mak­sa vai­vaa. Vies­ti oli men­nyt peril­le. Tur­ha haka­ta pää­tä sei­nään huvin vuoksi.

  Kyl­lä minus­ta näi­tä rau­han noo­pe­lei­ta jae­taan aivan lii­an kit­saas­ti. Nii­tä vois ihan hyvin alkaa talo­yh­tiöis­sä­kin jaka­maan. Kun nii­tä alet­tai­siin antaa sil­le vit­tu­mai­sim­mal­le tyy­pil­le uudes­taan ja uudes­taan, niin jos­sain vai­hees­sa se vies­ti luul­ta­vas­ti meni­si peril­le ja joko ymmär­täi­si pai­nua muu­al­la pen­sey­ten­sä kans­sa tai ymmär­täi­si paran­taa tapojaan.

  End of rant.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.