Kaupunkien voitto (1): Aluksi

Rykäisimme yhdessä Mikko Särelän kanssa Eva-pam­fletin “Kaupunkien voit­to”. Nimi viit­taa EdWard Glae­serin kir­jaan Tirumpf of the City. Koko julka­isu on ladat­tavis­sa Evan sivuil­ta tämän linkin kaut­ta. [LINKKI KORJATTU; TOIMII NYT] Men­emäl­lä Evan sivuil­la löytää myös linkin e‑kirjan ilmaiseen lataukseen.

Tarkoituk­se­nani on palastel­la raport­timme jaet­tuna use­aan postauk­seen. Toivon, että keskustelu pysy­isi kunkin postauk­sen raja­tus­sa aihep­i­iris­sä, kos­ka koko raportista keskustelu yhtä aikaa johtaisi pahaan kakofoniaan.

 1. ALUKSI

Kaupungis­tu­mi­nen ja eri­tyis­es­ti suurten kaupunkien kasvu on nopeu­tunut kaikkial­la maail­mas­sa. Suo­mi on kaupungis­tu­mises­sa selvästi jäl­jessä mui­ta Pohjo­is­mai­ta ja jok­seenkin kaikkia yhtä vau­rai­ta maita.
Sik­si voidaan olet­taa, että tulemme otta­maan mui­ta kiin­ni. Kaupunkien kasvu tulee Suomes­sa ole­maan vielä suurem­paa kuin muualla.
Viime viiden vuo­den aikana vuosi­na 2010–2014 yhteen­las­ket­tu väk­ilu­vun kasvu 20 suurim­mas­sa kaupungis­sa on ollut yli 133 000 henkeä. Yli puo­let tästä, yli 71 000 henkeä, on kohdis­tunut Helsinki­in, Espooseen ja Vantaalle.
Näköpi­iris­sä ole mitään, mikä hidas­taisi tätä kehi­tys­tä. Päin­vas­toin, mon­et seikat viit­taa­vat siihen, että suurten kaupunkien kasvu tulee kiihtymään.
Suomen taloudel­lisen men­estyk­sen kannal­ta keskeiset kas­va­vat elinkeinoalat ovat sel­l­aisia, että ne viihtyvät kaikkial­la maail­mas­sa parhait­en suuris­sa kaupungeis­sa. Har­va asu­tuk­semme vaikeut­taa entis­es­tään vuorovaiku­tuk­seen perus­tu­vien elinkeino­jen toim­intaa suurten kaupunkien ulkopuolella.
Tämä ei tarkoi­ta, ettei muun­laista elinkeino­toim­intaa tarvi­ta tai ettei muil­la paikkakun­nil­la kuin suurim­mil­la kaupungeil­la ole merk­i­tys­tä. Se tarkoit­taa vain, että opti­mi on siir­tymässä: voisimme kansakun­tana parem­min, jos suurim­mat kaupunkimme oli­si­vat suurempia.
Vaik­ka kaupunkien kasvu jatkuisi vain viime viiden vuo­den tasol­la, seu­raa­van 15 vuo­den aikana kaupungeis­sa tarvit­taisi­in asun­to­ja noin 400 000 lisäa­sukkaalle eli noin 15 miljoon­aa asuin­neliötä. Tämä tarkoit­taisi samaa kuin Turun ja Tam­pereen kaupunkien rak­en­t­a­mi­nen täysin tyhjästä aloittaen.
Lisäk­si Tilas­tokeskus ennus­taa suurten kaupunkien kehyskun­ti­in sadan­tuhan­nen asukkaan lisäys­tä. Mah­dolli­nen asum­isväljyy­den kasvu saat­taa tuo­da kaupunkei­hin rak­en­tamis­tarvet­ta yhtä paljon kuin väk­ilu­vun lisäys.
Asun­to­jen lisäk­si uudet asukkaat tarvit­se­vat teitä, katu­ja ja raitei­ta, koulu­ja, päiväkote­ja ynnä muu­ta. Helsingis­sä on arvioitu, että uusista asukkaista syn­tyy kun­nalle investoin­ti­tarpei­ta run­saat 30 000 euroa uut­ta asukas­ta kohden.
Yleis­tet­tynä kaikki­in kas­vavi­in kaupunkei­hin tämä merk­it­see, että asun­torak­en­tamisen ohel­la kaupunkien kasvu tuot­taa kun­nal­lisia investoin­te­ja 10–15 mil­jar­dia euroa. Lisäk­si tule­vat investoin­nit työ­paikkoi­hin ja asukkaiden käyt­tämi­in yksi­ty­isi­in palveluihin.
Maamme taloudelli­nen tule­vaisu­us ratkaistaan kaupungeis­sa. Urban­isoi­tu­mi­nen on lähivu­osikym­meninä Suomen talouden suurin pro­jek­ti. Tätä taus­taa vas­ten kaupunkipoli­ti­ikkaan kiin­nitetään oudon vähän huomiota.
Kaupunkien merk­i­tys Suomen taloudelle on jo nyt aivan olen­nainen, mikä käy ilmi muut­toli­ike­tutk­i­ja Timo Aron teet­tämästä kar­tografista (kuvio 1). Tam­pereen, Turun ja Helsin­gin merk­i­tys on jo nyt hallitseva.
Koko kansan­talouden kohta­lo ratkaistaan kaupungeis­sa, vaik­ka jotkut kaupunkien ulkop­uoliset han­kkeet voivat olla hyvinkin men­estyk­sel­lisiä ja tuo­da hyv­in­voin­tia ja kasvua paikallisesti.

alueellinen BKT
Tämä EVA Pam­flet­ti on kir­joi­tus siitä, mik­si kaupunkien kasvu on väistämätön­tä ja mik­si se on myös hyvä ja mon­en kaupunkei­hin muut­ta­van kannal­ta onnelli­nen asia. Keski­tymme kaupungeista eri­tyis­es­ti city­i­hin, monipuolisen osaamisen verkos­to­jen ympärille rak­en­tuneisi­in kaupunkei­hin, jot­ka väistämät­tä ovat Suomen olois­sa maan suurimpia kaupunke­ja. Kaupungeil­la on myös mui­ta funk­tioi­ta, mut­ta niitä ei tässä pam­fletis­sa käsitel­lä kuin pintapuolisesti.
Kir­jas­sa käsitel­lään hyvin paljon Helsinkiä. Tämä johtuu kir­joit­ta­jien taus­tas­ta – siitä, että tun­nemme Helsin­gin mui­ta kaupunke­ja parem­min. Paljon on tek­stiä myös Tam­pereesta, kos­ka se näyt­tää muo­dosta­van Helsingille tärkeim­män kil­pail­i­jan tai kump­panin Suomessa.
Tämän pam­fletin sisältöön ovat vaikut­ta­neet molem­mat kir­joit­ta­jat, Mikko Särelä ja Osmo Soin­in­vaara. Tek­stin lop­ulli­nen muo­toilu ja siihen sisäl­tyvät kan­nan­otot ovat Osmo Soin­in­vaaran vas­tu­ul­la. Niin­pä tek­stis­sä paikoin ilmenevä minä-muo­to viit­taa Osmo Soin­in­vaaraan ja me-muo­to molem­pi­in kirjoittajiin.
Olemme työn kulues­sa saa­neet arvokkai­ta kom­ment­te­ja ja neu­vo­ja lukuisil­ta henkilöiltä. Halu­amme kiit­tää eri­tyis­es­ti Timo Aroa, Mika Kor­te­laista, Juha Kos­ti­aista, Markku Lehmus­ta, Antti Moisio­ta, Tuuk­ka Saari­maa­ta, Antti Suvan­toa ja Janne Tukiaista.

 

49 vastausta artikkeliin “Kaupunkien voitto (1): Aluksi”

 1. Pam­fletin tek­sti hei­jastelee nähdäk­seni kir­joit­ta­jien­sa ajatusmaailmaa.

  Kenen piikki­in tuo arvioitu 30.000 euron infrakus­tan­nus per uusi asukas oikeas­t­aan kuuluu?

  Mil­lä keskimääräisel­lä tulota­sol­la kaupun­gin uudet asukkaat kykenevät itse kus­tan­ta­maan tuot­ta­mansa investoin­ti­tarpeen infraan (sitä asun­toin­vestoin­tia uno­hta­mat­ta)? Ts. miten suuret tulot tulee tulokkail­la olla, jot­ta rah­keen­sa riit­tävät tuo­hon kaik­keen? Pitääkö koko esim. neli­henkisen per­heen tehdä lap­sia myöten hyvä­palkkaista ansiotyötä. 

  Entä mis­sä ajas­sa se hei­dän infransa tulee mak­saa? Vai kerätäänkö yhteen isoon “säkki­in”, siis rahat sitä uut­ta infaa varten peräti kaik­il­ta kaupunki­laisil­ta? Siinä piilee sil­loin myös sel­l­ainen vaara, että kaupun­gin jo ole­mas­saol­e­van infran kun­nos­s­api­to jää enem­män (tai vähem­män) hun­ningolle, jos kaiken huomion saa pelkästään vain kaik­ki uusi. Se voisi olla san­gen lyhyt­näköistä, kun se van­ha infra ikään­tyy ja myös kun­noltaan heikkenee.

  1. Tarkoi­tus on, että he mak­sa­vat siitä suurim­man osan asun­toa ostaes­saan. Tai siis raken­nus­li­ike tont­tia ostaessaan.

 2. Lähdeluet­telosta näyt­tää puut­tuvan alan klas­sikot Alexan­der ja Cristaller. Helsin­gin kohdal­la kuusikul­mio muut­tuu hel­posti kolmiok­si, siihen aut­taa Chermayeff.

  Pietari..? Putin ei ole val­las­sa ikuis­es­ti, pika­ju­na Pietari­in Kou­volan kaut­ta on yhtä tärkeä kuin ruma ELSA. 

  Tal­li­nan tun­neli..? Sit­ten­hän siinä on jo viisi kuud­es­ta kristallin särmästä. 

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Keskuspaikkateoria

 3. Yksi seli­tys kaupunkien kasvulle on tässä kuvaajassa:
  http://www.stat.fi/til/tjt/2011/03/tjt_2011_03_2013-04–10_kat_002_fi_001.gif

  Nuorten tulot painu­vat. Se selit­tää mik­si päätök­sen­teko ja itsenäistymi­nen hidas­tu­vat kuten Talouselämä taan­noin uuti­soi. Tuet­tu asum­i­nen ja elämä on houkut­tel­e­vam­paa kaupungis­sa kuin karikatyyri­nen itsenäistymi­nen pien­taloon kasvukeskuk­sen työssäkäyntialueella.

  Osmo, anna nuo­rille kokoaikaista, kon­ser­vati­ivista ja hyvä­palkkaista työtä ja he, mah­dol­lis­es­ti osta­vat kyl­lä kaupunki­a­sun­non jostakin urbaanista lon­toos­ta kult­tuuri- tai viihde­tekona ja aset­tuvat asumaan johonkin mukavaan ja tun­nel­malliseen oxfordi­in. Aivan kuten tekevät kaik­ki muutkin jos on valin­nan­varaa ja resursse­ja. Kaupunkien voit­to on etenkin tulo­ero­jen kasvun ja työn lop­pumisen voit­to. Toki aina on poikkeuksiakin.

 4. “Tuet­tu asum­i­nen ja elämä on houkut­tel­e­vam­paa kaupungis­sa kuin karikatyyri­nen itsenäistymi­nen pien­taloon kasvukeskuk­sen työssäkäyntialueella.”

  Tuo meni päin prinkalaa (kak­si aja­tus­ta sotkeu­tui), “houkut­tel­e­vam­paa kaupungis­sa kuin kasvukeskuk­sen työssäkäyn­tialueel­la”. Tämä jo pelkästään opinahjo­jen maanti­eteel­lisen sijain­nin vuoksi.

 5. Pitää vähän ava­ta tuo­ta väk­ilu­vun kasvua. Onko tuo nyt sit­ten mega­tren­di? Ehkä siinä on vähän liikaa mahtipontisuutta.

  1.1.2010–30.6.2015
  syn­tyvyys, maas­samuut­to, maa­han­muut­to, yhteensä
  Espoo+Helsinki+Vantaa..29178..18311..31239…79025
  20 suurinta.….….…46595..32010..57014..135619
  muu maa.….….….…-5751.–32010..27449..-10312

  20 suur­in­ta kasvupros­entin mukaan
  Espoo.….…11842…3139…7679…9,43
  Oulu.….…..8746…3372…2162…7,81
  Vantaa.….…7676…-234…6606…7,44
  Seinäjoki.….1784…1729.…584…7,19
  Helsinki.…..9660..15406..16954…7,08
  Tampere.……3590…5006…2989…5,49
  Jyväskylä.….3592.…575…1671…4,57
  Turku.….…..702…3281…3865…4,37
  Kuopio.….….849…2233…1322…4,15
  Vaasa.….….1126…-322…1861…4,11
  Joensuu.….…507.…635…1070…3,02
  Lahti.….….-238…1634…1457…2,81
  Rovaniemi.….1168…-912…1173…2,43
  Hämeenlinna…-289.…729…1115…2,32
  Lappeenranta..-220…-602…1466…0,86
  Pori.….…..-840.…438.…835…0,52
  Mikkeli.……-436…-184.…647…0,09
  Kotka.….….-989..-1269…1860..-0,72
  Salo.….…..-240..-1094.…665..-1,21
  Kouvola.…..-1395..-1550…1033..-2,17

 6. Aimo:
  Pietari..? Putin ei ole val­las­sa ikuis­es­ti, pika­ju­na Pietari­in Kou­volan kaut­ta on yhtä tärkeä kuin ruma ELSA. 

  Putin ei ole mikään anom­alia Venäjän his­to­ri­as­sa, eikä hänen pois­tu­misen­sa muu­ta maan peru­sole­mus­ta. Venäjä on ekspan­si­ivi­nen ja laa­jen­tu­mishaluinen val­tio, on aina ollut ja tulee edelleenkin ole­maan nähtävis­sä olevas­sa lähitulevaisuudessa.

  Eli Venäjä on halun­nut ja edelleenkin halu­aa sanan­val­lan pien­nem­pi­en naa­purei­den asioi­hin. Täämä ei yhden putinin tulem­i­nen tai men­e­m­i­nen muu­ta miksikään.

  Toisin sanoen liian voimakkaat taloudel­liset siteet Venäjään ovat suur­ta tyh­myyt­tä. Sen Fen­novoiman ja For­tu­min veivaus osoittaa.

 7. Jos BKT per capi­ta on kaupungis­sa reilusti korkeampi kuin maaseudul­la, niin infrakus­tan­nuk­set saa mak­set­tua kyl­lä ilman mitään ongelmia.

  Se, että minä verona / maavuokrana jne. nuo kerätään vaikut­taa taloudel­liseen tehokku­u­teen, mut­ta ero jäänee mar­gin­aalisek­si jos vero­tus­ta ei hoide­ta eivan pähkähullusti.

 8. Itse mak­san noin 10000 euroa kun­nal­lisveroa vuodessa, siitä vaan lisää kaupunkia rakentamaan!

 9. max:
  Yksi seli­tys kaupunkien kasvulle on tässä kuvaajassa:
  http://www.stat.fi/til/tjt/2011/03/tjt_2011_03_2013-04–10_kat_002_fi_001.gif

  Nuorten tulot painu­vat. Se selit­tää mik­si päätök­sen­teko ja itsenäistymi­nen hidas­tu­vat kuten Talouselämä taan­noin uuti­soi. Tuet­tu asum­i­nen ja elämä on houkut­tel­e­vam­paa kaupungis­sa kuin karikatyyri­nen itsenäistymi­nen pien­taloon kasvukeskuk­sen työssäkäyntialueella.

  Osmo, anna nuo­rille kokoaikaista, kon­ser­vati­ivista ja hyvä­palkkaista työtä ja he, mah­dol­lis­es­ti osta­vat kyl­lä kaupunki­a­sun­non jostakin urbaanista lon­toos­ta kult­tuuri- tai viihde­tekona ja aset­tuvat asumaan johonkin mukavaan ja tun­nel­malliseen oxfordi­in. Aivan kuten tekevät kaik­ki muutkin jos on valin­nan­varaa ja resursse­ja. Kaupunkien voit­to on etenkin tulo­ero­jen kasvun ja työn lop­pumisen voit­to. Toki aina on poikkeuksiakin.

  Kantsii kuitenkin pan­na merkille, että nuoret tien­aa­vat enem­män ja jopa huo­mat­tavasti enem­män nyt kuin sil­loin kun omakoti­talobu­u­mi oli voimakkaim­mil­laan. Sik­si on vaikea hyväksyä väitet­tä että tulo­jen vähen­e­m­i­nen olisi syynä halu­un asua kaupungissa. 

  Sinän­sä kyl­lä ihan mie­lenki­in­toinen tren­di tuo nuorten ansioiden jämähtämi­nen (ei kuitenkaan laskem­i­nen, toisin kuin väität). Var­maan sil­lä on yhteys siihen, että yhä use­ampi pitää pääkaupunkiseudulle — ja mui­hin kaupunkei­hin — muut­tamista järkevänä. Töitä on tar­jol­la enem­män ja ura­put­ki ei ole ihan toivoton. 

  Tämä kehi­tys myös ruokkii itseään: mitä enem­män poruk­ka muut­taa kaupunkei­hin, sitä huonom­pi on sijoi­tus omakoti­taloon nurmijärvillä.

  Kepu ja näem­mä muutkin hal­li­tus­puolueet halu­a­vat hidas­taa kehi­tys­tä maat­alous­tukia nos­ta­mal­la ja bio­talouteen liit­tyvil­lä “kärk­i­hankkeil­la”. “Kär­ki” taitaa tässä kuitenkin viita­ta ikään kuin vitsin kär­keen. Pait­si että ei paljon naurata.

  1. Sik­si on vaikea hyväksyä väitet­tä että tulo­jen vähen­e­m­i­nen olisi syynä halu­un asua kaupungissa

   Vielä vaikeam­mak­si tämän tekee se, että asum­i­nen kaupungis­sa on paljon kalli­im­paa kuin asum­i­nen kehyskunnissa.Argumentissa on jokin etumerkki­in liit­tyvä ongelma.

   .

 10. Helsin­ki on ongel­ma, pien­i­t­u­lois­t­en rahat eivät riitä asumiseen. Helsin­gin kasvu perus­tuu julkisen sek­torin kasvu­un, mut­ta se on onnek­si tait­tumas­sa. Suurin tuote lie­nee erlaiset tutkimus­ra­por­tit. Sekin taitaa hiipua, hal­li­tus tekee päätök­siä ilman 2+ vuo­den valmis­telua, toki joutuu joskus kor­jaile­maan, mut­ta vauhdil­la menee.
  PS oonko liian räväkkä

 11. Kesäl­lä oli lehdis­sä 20 suurim­man kaupun­git työt­tömyysas­teet. Ei kovin mairit­tel­e­vaa luet­tavaa, korkein Kotkas­sa 20,5 %. Helsinginkin luku 13% lähe­nee jo Kou­volan lukua 14,5%. Maa­han­muut­to tullee lisäämään vielä Helsin­gin ja muiden kaupunkien työt­tömyyt­tä huo­mat­tavasti. Onko tämä nyt sit­ten men­estys­ta­ri­na ? Ehkä. Pien­im­mät työt­tömyyspros­en­tit ovat per­in­teis­es­ti Poh­jan­maal­la ja Ahvenanmaalla.

 12. Osmo Soin­in­vaara: Vielä vaikeam­mak­si tämän tekee se, että asum­i­nen kaupungis­sa on paljon kalli­im­paa kuin asum­i­nen kehyskunnissa.Argumentissa on jokin etumerkki­in liit­tyvä ongelma.
  .

  Latasin pam­fletin mut­ta en vielä juurikaan lukenut sitä. Voi olla, että seu­raa­va selviää siitä suo­raan tai ainakin riv­ien välistä…

  Voinko pyytää Osmo määrit­telemään minkä tuos­sa las­kette kaupungik­si ja mikä ei ole enää kaupunkia. (Kun­tali­itosten myötä yhä use­ampi asuu kaupungis­sa mut­ta sitä ette tietenkään tarkoit­tane. Vaikea toisaal­ta mieltää, että tarkoit­taisitte kaupungik­si myöskään autois­tunut­ta alikaupunkia(?))Ja arvio tarvit­seeko määritelmää muut­taa jos ja kun nau­timme joskus taas voimakkaas­ta talouskasvusta.

 13. Pääkaupunkiseu­tua pitäisi tarkastel­la yht­enä kokon­aisuute­na. Näin asum­ista ja työssäkäyn­tiä voitaisi­in ohja­ta järkevästi laa­jem­malle alueelle, eikä rak­en­taa Helsin­gin viher­aluei­ta ja meren­ran­to­ja täy­teen asuntoja.

 14. Osmo Soin­in­vaara:
  Kaupun­ki on paik­ka, jos­ta on alle 300 metriä ratikkapysäkille .;-) On myös laveampia määritelmiä.

  Tässä on nyt taas jotain vaikeasti ymmär­ret­tävää huumor­in­ta­paista. Kuten on san­ot­tu aikaisem­min, sin­un kan­nat­taa jät­tää huumori niille, jot­ka sen taitavat.

 15. Tom­pe­lo: Kantsii kuitenkin pan­na merkille, että nuoret tien­aa­vat enem­män­ja jopa huo­mat­tavasti enem­män nyt kuin sil­loin kun omakoti­talobu­u­mi oli voimakkaim­mil­laan. Sik­si on vaikea hyväksyä väitet­tä että tulo­jen vähen­e­m­i­nen olisi syynä halu­un asua kaupungissa. 

  Sinän­sä kyl­lä ihan mie­lenki­in­toinen tren­di tuo nuorten ansioiden jämähtämi­nen (ei kuitenkaan laskem­i­nen, toisin kuin väität). Var­maan sil­lä on 

  Tuo­hon saat­taa nipin napin riit­tää, että asun­to­lain­o­jen korot ovat laske­neet nos­taen käytet­tävis­sä ole­vien tulo­jen asun­to­tu­lo-osu­ut­ta. Niin ja asum­is­tuk­i­han on ainakin mas­sana kas­vanut. Se on nos­tanut käytet­tävis­sä ole­vien tulo­jen tulon­si­ir­to-osu­ut­ta. Sotkuinen juttu.

  Kaupunkien kasvu on otet­ta­va. Mut­ta siitä olen rankasti eri mieltä ettakö se koos­t­u­isi vain koural­lis­es­ta posi­ti­ivisia ker­toimia vail­la mus­tia joutsenia.

  Olen jo aiem­minkin tääl­lä blo­gis­sa kehunut Osmoa, että hän sen­tään antaa nuo­rille toivoa.

 16. Eiköhän se näis­sä kaupun­ki vs maaseu­tu ‑jutuis­sa ole kuitenkin niin, että vir­taa­va vesi voit­taa seiso­van — jos ihmiset jämähtää kaupunkei­hin naut­ti­maan niiden elin­ta­sos­ta ja palveluista, eivätkä enää joko tietois­es­ti tai tiedosta­mat­ta kehi­ty oman sivi­il­isaa­tion henkisen tason kehit­tämiseen, siitä on seu­raus­ta pait­si henk­i­nen taan­tu­mi­nen myös viimekädessä taloudelli­nen taantuminen. 

  Ei siis ole vielä todis­tet­tu, että tämä nykyi­nen sukupolvi tai sitä seu­raa­vat eivät jumi­u­tu­isi velak­si elämisen kult­tuuri­in, jota ylläpi­de­tään kaupunkien rak­en­tamis­es­ta saadul­la ilmaisel­la rahal­la. Ja ei käsit­tääk­seni ole todis­tet­tu sitäkään, etteikö kaupunkien työ­paikoista suuri osa ole seu­raus­ta juuri tästä aav­is­tuk­sen keinotekois­es­ta, asun­to­tuotan­topo­h­jais­es­ta rahasta.

  Nyt kun tois­taal­ta maaseudul­ta vir­taa sen lah­jakkain­ta pääo­maa kaupunkei­hin, ja toisaal­ta pankit voivat luo­da uut­ta rahaa tyhjästä, kaupun­git pysyvät elin­voimaisemp­ina — mut­ta jos­sain vai­heessa tämä muu­tos tasoit­tuu ja lop­ul­ta taas kaupun­gin ääni, valo, ja ilmansaas­teet, melu ja muut tek­i­jät taas alka­vat muut­taa evo­lu­ti­ivista tas­apain­oa heiken­täen kaupungis­sa asu­vien kap­a­siteet­tia suh­teel­lis­es­ti enem­män kuin keskit­tymiskykyä parem­min ylläpitävän, maaseu­tu­maisem­man olo­suhtei­den lap­sil­la. Rauhal­liset kiv­i­talot kaupunkien keskus­tois­sa ovat ehkä juuri sik­si niin kalli­ita — niis­sä häir­iötek­i­jät ovat kohtu­ullis­es­ti minimoituina.

  Kaupunki­han ei itsessään tuo­ta mitään muu­ta “reaal­ista” kuin asum­i­paikan — kult­tuurikeskit­tymän, kau­pan ja talouden keskit­tymän — sen sijaan moni kau­pan käytävä asia syn­tyy kaupunkien ulkop­uolel­la, kahvi, sok­eri, paperi, maito, elek­tron­i­ikkatuot­teet, sähkö, läm­pö, vil­la, vaat­teet, lin­ja-autot, junat etc. raken­netaan pääosin kaupunkien ulkop­uolisil­la alueil­la, tai ainakin ydinkeskus­tan ulkop­uolel­la tai alueille joi­ta voitaisi­in luokitel­la ns. teol­lisu­usalueik­si. Läm­pövoimalois­sa käytet­tävää hiiltäkään ei tietääk­seni louhi­ta urbaaneil­ta alueil­ta. Nämä ovat niitä todel­lista arvoa sisältäviä “tuot­tei­ta”, jot­ka lop­ul­ta pitävät ihmisen tai ihmiskun­nan elossa.

 17. Osmo Soin­in­vaara:
  Kaupun­ki on paik­ka, jos­ta on alle 300 metriä ratikkapysäkille .;-) On myös laveampia määritelmiä. 

  Voit­to ei kuitenkaan suju kuin tanssi? 

  “Mak­suhäir­iöi­den määrä nousi ennä­tys­ta­solle – jo joka kuu­den­nel­la kolmekymp­pisel­lä merk­in­tä” ‑HS

  “Tääl­lä eivät mak­suhäir­iöt paina – kat­so oman alueesi tiedot” ‑Helsin­gin Uutiset

  jälkim­mäistä luke­mal­la selviää, että pääkaupunkiseudul­la mak­suhäir­iötä on lievim­min Espoossa.

  Onko Espoo siis lop­ul­ta (ain­ut posi­ti­ivi­nen) mallies­imerk­ki Kaupunkien Voitos­ta. (Joo 300 metriä rait­sikkapysäk­istä on lähin­nä pit­tores­ki anom­alia mut­ta nas­ta sel­l­ainen, tun­nus­tan jos voit­taisin loto­s­ta ostaisin sieltä käm­pän kult­tuu­ritekona vaikka­pa Pal­mu-eloku­via kohtaan.) 

  Vai onko voit­to nyt tässä tulkit­ta­va vähän saman­laisek­si kuin olen jos­sakin aikanaan kom­men­toin­ut vuo­teen 2007 päät­tynyt­tä nousukaut­ta — vielä yksi täl­lainen nousukausi ja olemme kaik­ki konkurssissa.

 18. Coun­try­boy:
  Kesäl­lä oli lehdis­sä 20 suurim­man kaupun­git työt­tömyysas­teet. Ei kovin mairit­tel­e­vaa luet­tavaa, korkein Kotkas­sa 20,5 %. Helsinginkin luku 13% lähe­nee jo Kou­volan lukua 14,5%. Maa­han­muut­to tullee lisäämään vielä Helsin­gin ja muiden kaupunkien työt­tömyyt­tä huo­mat­tavasti. Onko tämä nyt sit­ten men­estys­ta­ri­na ? Ehkä. Pien­im­mät työt­tömyyspros­en­tit ovat per­in­teis­es­ti Poh­jan­maal­la ja Ahvenanmaalla. 

  Lapin työt­tömyyspros­ent­ti on 16,3. Tässä lapin kun­nat eriteltynä:

  Enon­tek­iö 16,2
  Inari 16,9
  Kemi 18,9
  Kemi­järvi 18,2
  Kem­in­maa 12,7
  Kit­tilä 16,8
  Kolari 19,0
  Muo­nio 20,3
  Pelkosen­nie­mi 23,7
  Pel­lo 16,8
  Posio 20,5
  Ran­ua 15,3
  Rovanie­mi 15,6
  Sal­la 21,0
  Savukos­ki 20,9
  Simo 14,6
  Sodankylä 14,1
  Ter­vola 16,0
  Tornio 15,1
  Utsjo­ki 11,8
  Yli­tornio 15,9

  Niin kauan kuin työt­tömyys pysyy pienis­sä kun­nis­sa näin alhaise­na, minus­ta ei ole mitään syytä kiihdyt­tää kehi­tys­tä, jos­sa ihmisiä aje­taan kaupunkei­hin jakau­tu­maan syr­jäy­tyji­in ja men­estyji­in ja luo­maan kult­tuuria, jos­sa sekä men­estys että kur­ju­us periy­tyvät. Pie­nil­lä paikkakun­nil­la täl­laista jakau­tu­mista ei tapah­du. Pie­nil­lä paikkakun­nil­la myös elinkus­tan­nuk­set ovat mata­lam­mat kuin kaupungeis­sa, veroin tue­tu­ille työttömillekin.

  Epäilemät­tä kaupun­ki tar­joaa dynaamisille ja kun­ni­an­hi­moisille ihmisille väylän verkos­toitua ja kehit­tyä, mut­ta dynaamisia ja kun­ni­an­hi­moisia on vain pieni osa kansas­ta. Sitä kansanosaa, joka pääasi­as­sa pystyy ain­oas­taan suorit­ta­maan, ei ole mitään syytä ohja­ta kaupunkei­hin, vaan se päin­vas­toin pitäisi saa­da pysymään maal­la. Kaupun­git ovat joka tapauk­ses­sa tule­vaisu­udessa syvässä nes­teessä jo pelkkien maa­han­muut­ta­jien vuoksi.

  Taitaa tässäkin asi­as­sa päteä se van­ha väit­tämä, että Suo­mi on pieni maa, johon mah­tuu vain yksi totu­us ker­ral­laan. Täl­lä het­kel­lä se on kaupungis­timi­nen. Kaupungis­tu­misen etu­ja nos­te­taan tois­tamiseen esi­in, hait­to­ja ei niinkään.

 19. Osmo Soin­in­vaara:
  Kaupun­ki on paik­ka, jos­ta on alle 300 metriä ratikkapysäkille .;-) On myös laveampia määritelmiä.

  Joo, pait­si niis­sä paikois­sa, jois­sa kaupunkisu­un­nit­telu ajaa keskus­tan pysäkkien vähen­tämistä ratikan “nopeut­tamisen” veruk­keel­la. Tämä 300 m toteu­tuu (ja alit­tuukin) pääasi­as­sa Kata­janokalla. Määritelmäsi mukaan esim. Eut-Töölö ei ole koh­ta enää kaupunkia.

 20. Tero Tolo­nen:


  Nyt kun tois­taal­ta maaseudul­ta vir­taa sen lah­jakkain­ta pääo­maa kaupunkei­hin, ja toisaal­ta pankit voivat luo­da uut­ta rahaa tyhjästä …

  No tuo rahan tyhjästä luomi­nen ei ihan pidä paikkaansa.

  Pankit luo­vat rahaa luot­ta­mus­ta vas­taan, ei tyhjästä. Jollei ole luot­ta­mus­ta siihen että lainan­ot­ta­ja pystyy mak­samaan lainansa takaisin ei pank­ki anna lainaa, eli uut­ta rahaa ei synny.

  Se mik­si pankkil­la sit­ten ei ole luot­ta­mus­ta voi taas johtua talousti­lanteesta (taantuma/lama), kos­ka ei pankil­la ole hyviä edel­ly­tyk­siä arvioi­da esim. uusien tuotteiden/innovaatioiden menestymismahdollisuuksia.

  Tämä on syy mik­si EKP:n QE-ohjel­ma ei suo­raan siir­ry reaal­i­talouteen: pankit ei myön­nä uut­ta lainaa, eikä fir­mat investoi eli eivät tarvitse uut­ta lainaa. Narul­la ei voi työntää.

  Uut­ta rahaa syn­tyykin sit­ten julkisen puolen lainan­oton kaut­ta: val­tioiden ei tarvitse vält­tämät­tä edes koskaan mak­saa kaikkea otta­maansa lainaa takaisin toisin kuin koti­talouk­sien: Korot pitää mak­saa, mut­ta kun Suomen pank­ki ostaa Suomen val­tion laina­pa­pere­i­ta jälki­markki­noil­ta ja tilit­tää korot val­ti­olle, niin rahaa siir­tyy vaan taskus­ta toiseen.

  QE-ohjel­mal­la on kyl­lä ollut mui­ta myön­teisiä vaiku­tuk­sia, kuten euron kurssin lasku ja val­tio­den + yksi­ty­is­ten lain­o­jen korko­jen lasku.

 21. Perusjunt­ti:

  Epäilemät­tä kaupun­ki tar­joaa dynaamisille ja kun­ni­an­hi­moisille ihmisille väylän verkos­toitua ja kehit­tyä, mut­ta dynaamisia ja kun­ni­an­hi­moisia on vain pieni osa kansas­ta. Sitä kansanosaa, joka pääasi­as­sa pystyy ain­oas­taan suorit­ta­maan, ei ole mitään syytä ohja­ta kaupunkei­hin, vaan se päin­vas­toin pitäisi saa­da pysymään maal­la. Kaupun­git ovat joka tapauk­ses­sa tule­vaisu­udessa syvässä nes­teessä jo pelkkien maa­han­muut­ta­jien vuoksi. 

  Tuo­hon ensim­mäiseen väit­teeseesi kysyn että tarkoi­tatko ihan tosis­sasi että vähän yksinker­taisem­mat ihmiset kol­hoosi­hom­mi­in lan­delle vaan? Mil­lä takaat sen että maaseudun miehet pää­sevät perus­ta­maan per­heitä jos naiset eivät suos­tu maalle jäämään?

  Maa­han­muut­ta­jia Suomes­sa ei ole läh­eskään niin paljon kuin muis­sa län­si­mais­sa, Nyt viime aikoina on tul­lut n 10.000 lyhyessä ajas­sa mut­ta se on kaiketi tilapäi­nen ilmiö. Siihen voi löy­tyä sjopa sel­l­ainen ratkaisu että Put­ler saa tah­ton­sa läpi: Jos län­si­maat lakkaa­vat tuke­mas­ta Ukrainaa ja Janukovitsh palaa pres­sak­si, antaa Putin län­si­maille vapaat kädet miehit­tää Syyr­ia ja kaataa Al Assadin hal­li­tus ja lopet­taa ISI:ksen touhut siel­lä. Tar­jous voi olla vaikea niel­lä mut­ta nämä kak­si asi­aa: Ukraina ja lähi-itä ovat käytän­nössä Putinin näpeissä.

 22. “Tuo­hon ensim­mäiseen väit­teeseesi kysyn että tarkoi­tatko ihan tosis­sasi että vähän yksinker­taisem­mat ihmiset kol­hoosi­hom­mi­in lan­delle vaan?”

  Ei lan­den työn­tek­i­jöistä tee varsi­naista maat­aloustyötä kuin pieni osa. 

  Suomes­sa on maatilo­ja reilut 50 tuhat­ta, ei sen enem­pää. Tilan ulkop­uolisia työn­tek­i­jöitä on hyvin har­val­la. Ja kun huomioidaan, että Suomen kymme­nessä suurim­mas­sa kaupungis­sa asuu väestöstä vähän yli kak­si miljoon­aa, niin selviää, että näen­näiskaupungeis­sa tai maal­la työsken­telee huo­mat­ta­va osa Suomen väestöstä, kos­ka pikkukun­tien työt­tömyyspros­en­tit eivät ratkai­sev­asti eroa kaupunkien työttömyysprosenteista. 

  “Maa­han­muut­ta­jia Suomes­sa ei ole läh­eskään niin paljon kuin muis­sa länsimaissa”

  Silti pääkaupunkiseudul­la asun­top­u­la ja sen vuok­si asumisen hin­ta on aivan sietämätön. Suurin osa maa­han­muut­ta­jista val­uu sinne. Lähivu­osi­na heitä tulee arvi­ol­ta vähin­tään yli sata tuhat­ta (per­heeny­hdis­tämiset) ja seu­raa­van kymme­nen vuo­den aikana kaiketi yli puoli miljoon­aa. Siinäpähän sit­ten pääkaupunkiseu­tu taistelee.

  Näistä ihmi­sistä merkit­tävä osa syr­jäy­tyy tai eristäy­tyy, mikä johtaa slum­mi­u­tu­miseen. Soma­lialais­ten ja irak­i­lais­ten työl­l­lisyysaste on 13 %. Ei näille ihmisille voi pova­ta muu­ta kuin kaupunki­laiskur­jal­is­ton osaa.

  https://vaestotiede.files.wordpress.com/2015/06/nepal1.jpg?w=728&h=748

  Ei minus­takaan ole luo­vaan työhön. Jos min­ulle ei ole suorit­tavaa työtä, niin sit­ten ei ole työtä ollenkaan, kos­ka oikeasti pystyn parhaim­mil­lani vain esit­tämään luo­vaa. Kog­ni­ti­ivisil­ta kyvy­iltäni olen liian heikko maail­maan, jos­sa täy­ty­isi pär­jätä muuten kuin mekaanis­es­ti suorittamalla. 

  Mitä hyödyl­listä min­un laiseni kaupungis­sa tekisi?

 23. Ter­ve,
  pikkuisen ma ihmette­len taas ker­ran tata ns. keskustelua. Ihmiset muut­ta­vat noi­hin isom­pi­in kaupunkei­hin. Nail­la keskustelu­pal­stoil­la me kinataan siita, mik­si niiden niiden ei pitaisi teh­da niin. Aika has­sua, kai ne tietavat.

  t. Mikko

 24. Perusjunt­ti:
  Näistä ihmi­sistä merkit­tävä osa syr­jäy­tyy tai eristäy­tyy, mikä johtaa slum­mi­u­tu­miseen. Soma­lialais­ten ja irak­i­lais­ten työl­l­lisyysaste on 13 %. Ei näille ihmisille voi pova­ta muu­ta kuin kaupunki­laiskur­jal­is­ton osaa. 

  Mä asun itse yhden suuren siir­to­lais­lähiön leiman saa­neen ker­rostaloalueen vier­essä. Ei soma­leil­la ym näytä niin huonos­ti menevän. Miehet aja­vat töik­seen tak­sia tai bus­sia, naiset sairaan­hoita­ji­na. Paljon lap­sia heil­lä on tosin. 

  Perusjunt­ti:

  Ei minus­takaan ole luo­vaan työhön. Jos min­ulle ei ole suorit­tavaa työtä, niin sit­ten ei ole työtä ollenkaan, kos­ka oikeasti pystyn parhaim­mil­lani vain esit­tämään luo­vaa. Kog­ni­ti­ivisil­ta kyvy­iltäni olen liian heikko maail­maan, jos­sa täy­ty­isi pär­jätä muuten kuin mekaanis­es­ti suorittamalla. 

  Mitä hyödyl­listä min­un laiseni kaupungis­sa tekisi? 

  Luovu­ute­si näkyy ainakin siinä että osaat kir­joit­taa. Kaupungis­sa tutus­tu­isit mui­hin jot­ka osaa­vat ja joil­la on mieli­ip­iteitä asiosta.
  Sekin on lah­ja jos osaa tehdä suorit­tavaa työtä, kaupungis­sa riit­tää töitä put­ki- ja sähkömiehille ja muille remonttitaitoisille.

 25. mikko siito­nen:
  Terve,
  pikkuisen ma ihmette­len taas ker­ran tata ns. keskustelua. Ihmiset muut­ta­vat noi­hin isom­pi­in kaupunkeihin.

  Kos­ka on pakko. Jos kaupunki­in muut­ta­neet joskus vauras­tu­vat tai saa­vat muuten mah­dol­lisu­u­den, mon­et heistä muut­ta­vat pois esimerkik­si kaupun­gin lähikun­ti­in, jois­sa on asumisen väljyyt­tä, mut­ta joista kaupun­gin palvelui­hin on vielä kohtu­ulli­nen matka.

  Tämä ei tarkoi­ta, etteikö kaupun­ki olisi paras elinympäristö monille, mut­ta meitä ihmisiä on eri­laisia, eikä kaupunkia voi tar­jo­ta yleis­ratkaisuk­si. On pidet­tävä huoli siitä, että myös maaseudul­la säi­lyy elämisen mah­dol­lisu­us. Se on myös kaupunki­lais­ten etu, kos­ka kuten totesin, on kaupungis­tu­misen kiis­ta­ton var­jop­uoli sosi­aal­is­ten luokkien koros­tu­mi­nen ja kansan jakau­tu­mi­nen kaupunkikur­jal­is­toon ja luo­vaan hyvin toimeen­tule­vaan luokkaan.

  Kaupungis­tu­mi­nen on lähtöko­htaisia ero­ja tasan­neen pohjo­is­maisen hyv­in­voin­tiy­hteiskun­nan tuhoaja.

  1. Perusjunt­ti:
   Jos ihmisil­lä ei ole varaa muut­taa halpoi­hin asun­toi­hin kehyskun­ti­in, miten heil­lä on varaa asua kalli­is­sa asun­nois­sa kaupungissa?
   Jos kaupungis­tu­mi­nen on pohjo­is­maisen hyv­in­voin­tiy­hteiskun­nan tuhoa­ja, se on var­maan aivan rau­nioina Ruot­sis­sa ja eri­tyis­es­ti Tanskassa.

 26. Perusjunt­ti:
  Niin kauan kuin työt­tömyys pysyy pienis­sä kun­nis­sa näin alhaise­na, minus­ta ei ole mitään syytä kiihdyt­tää kehi­tys­tä, jos­sa ihmisiä aje­taan kaupunkei­hin jakau­tu­maan syr­jäy­tyji­in ja men­estyji­in ja luo­maan kult­tuuria, jos­sa sekä men­estys että kur­ju­us periytyvät. 

  Työt­tömyyspros­en­tit ovat matalia kos­ka työt­tömät työikäiset ovat muut­ta­neet pois niiden töi­den perässä.

  Jos sata työtön­tä muut­taa taan­tu­vas­ta kun­nas­ta pois kaupunki­in ja heistä 50 työl­listyy kaupungis­sa, koko maan kokon­aistyöt­tömyys vähe­nee, taan­tu­van kun­nan työt­tömyyspros­ent­ti vähe­nee ja kun­nan työl­lisyyspros­ent­ti kas­vaa, mut­ta kaupun­gin työt­tömyyspros­ent­ti kas­vaa, kos­ka vain puo­let tuli­joista työllistyi.

 27. “Ei soma­leil­la ym näytä niin huonos­ti menevän.” 

  Ja täl­lä sun sub­jek­ti­ivisel­la huomi­ol­la on yllä­maini­tun työl­lisyysas­teen kanssa tekemistä… niin mitä?

 28. “Jos ihmisil­lä ei ole varaa muut­taa halpoi­hin asun­toi­hin kehyskun­ti­in, miten heil­lä on varaa asua kalli­is­sa asun­nois­sa kaupungissa?”

  Eihän heil­lä olekaan. Hei­dän on pakko, kos­ka keskit­täväl­lä poli­ti­ikalla on ohjat­tu tilanne sel­l­aisek­si, että ihmis­ten on pakko hakeu­tua seuduille, joil­la he eivät omi­nen­sa pärjää.

  Viimei­sis­sä uuti­sis­sa on ker­rot­tu pääkaupunkiseudun asun­toahdin­gos­ta, jon­ka pako­laiset aiheut­ta­vat. Eikös jo opiske­li­ja-asun­to­jakin ehdotet­tu pako­laisille? Mihin opiske­li­jat sit­ten menevät? 

  http://www.hel.fi/www/uutiset/fi/tietokeskus/toimeentulotuen-ja-asumistuen-saajien-maarat-+jatkavat-kasvuaan

  “Toimeen­tu­lotuen saa­jien määrä kasvoi tammi‒maaliskuussa pääkaupunkiseudul­la jälleen läh­es kymme­ne­sos­al­la edel­lisvuo­den vas­taavaan ajan­jak­soon ver­rat­tuna. Tukea sai keskimäärin kuukaudessa 65 560 henkeä, mikä oli yli 5 000 henkeä enem­män kuin edel­lisvuon­na. Helsingis­sä toimeen­tu­lo­tukea sai ensim­mäisel­lä vuosineljän­nek­sel­lä 41 620 henkeä, joka oli 7 pros­ent­tia edel­lisvuot­ta enem­män. Espoos­sa toimeen­tu­lotuen saa­jien määrä kasvoi 14 pros­ent­tia 11 330 hen­keen ja Van­taal­la 8 pros­ent­tia 12 610 hen­keen. Kasvu­vauhti on ollut viimeisen vuo­den aikana pääkaupunkiseudun kun­nis­sa kohta­laisen yhtenäistä.

  Asum­istuen ja toimeen­tu­lotuen saa­jien määrät ovat viime vuosi­na kehit­tyneet pääkaupunkiseudul­la saman­su­un­tais­es­ti. Maalisku­un lopus­sa yleistä asum­is­tukea sai pääkaupunkiseudul­la 54 410 ja Helsin­gin seudul­la 63 200 ruokakun­taa, mikä oli molem­mis­sa tapauk­sis­sa 12 pros­ent­tia enem­män kuin vas­taa­vana ajanko­htana vuot­ta aikaisemmin.”

 29. Osmo Soin­in­vaara:
  Perusjuntti:
  Jos ihmisil­lä ei ole varaa muut­taa halpoi­hin asun­toi­hin kehyskun­ti­in, miten heil­lä on varaa asua kalli­is­sa asun­nois­sa kaupungissa?

  Suurim­mille kaupungeille mak­set­ta­vat korkeat asum­is­tuki­aiset lienevät ainakin yksi keskeinen syy.

 30. Lain­aus alla ole­van linkin jutus­ta: ‘Pien­talo­rak­en­t­a­mi­nen houkut­telee helsinkiläisiä, ker­too yliopis­to­tutk­i­ja Han­nu Kytö Helsin­gin yliopistolta.’ 

  Joo, että sem­moinen ‘kaupunkien voit­to’. Itse asumisen­sa mak­sa­van porukan suurem­pit­u­loinen puolisko muut­taa faar­tilla Espooseen ja Van­taallekin, kos­ka lisäneliöt ja asumisen väljyys pihapi­irei­neen yms. viehät­tävät. Joten mitä tässä val­os­sa on tämä tiivistämiski­ima? Urbaa­nia autu­ut­ta sel­l­aisille, jot­ka joko eivät mak­sa asum­is­taan itse, tai eivät ainakaan voi mak­saa siitä kovinkaan paljoa? 

  http://tinyurl.com/nw2cpdu

  WTG, Helsin­ki. Vas­ta 370 milt­siä vero­tu­lois­sa tap­pi­ol­la ja laskuri käy. Mut­ta saa­han sitä, totanoin öh, sitä velkaa tietysti — tai siis saa ainakin toistaiseksi…

 31. Jos Suo­mi lopet­taisi koko maan asut­tamisen tukemisen, niin Suo­mi voisi laskea vero­tus­taan roimasti (n. 10 %) ja ottaisi täten “10 % kilpailukykyloikan”.

  Nimit­täin koko maan asutet­tuna pitämi­nen mak­saa Suomelle yli 10 mil­jar­dia euroa vuodessa. 

  Kun­tien tukem­i­nen on 8,5 mil­jar­dia vuodessa ja maat­alous­tu­ki yri­tys­tuki­neen yli 2 mil­jar­dia (ei eu-tukea mukana).

  Joka vuosi tämä sum­ma verote­taan ja ripotel­laan pitkin kuole­via pitäjiä.

  On suo­ras­taan sairas­ta ihmiselämien tuh­laamista, että ihmisille syötetään pajunköyt­tä ja oikein rahal­la tuke­mal­la pyritään mak­si­moimaan hukat­tu­jen elämien määrä hevon kuusessa.

  Nytkin Suo­mi antaa kaiken kaikki­aan puolisen mil­jar­dia euroa Äänekosken sel­l­ute­htaan mod­ernisoin­ti­in. Tai antoi jo. Siis tämä tulee lainana, tuke­na ja välil­lisenä tukena.

  Tal­vi­vaara, 200 miljoon­aa per vuosi, nikke­lin hin­ta on samoissa luke­mis­sa kuin vuon­na 2009. Tren­di alaspäin.

  Miten Suo­mi panos­taa esimerkik­si Helsin­gin seudun start up yrityksiin?

  Ei sit­ten mitenkään.

  On suo­ras­taan käsit­tämätön­tä, että kokoomus on mukana täl­läisessä äärikepu­laises­sa hal­li­tuk­ses­sa, joka tekee kaikken­sa Suomen men­estyk­sen estämiseksi.

  Tek­isi melkein kysyä Lep­omäeltä, että miltä tun­tuu olla kepuisän­tien *piip*?

  Sel­l­un hin­takin on laskusuh­dan­teessa ja tulee nor­mal­isoi­tu­maan. 1000 euron raja ei men­nyt rik­ki, eikä tule men­emään. Öljyn hin­ta tulee laske­maan pitkäl­lä tähtäimel­lä, kos­ka Kiina tuup­paa hal­vat 5k-10k euron sähköau­tot markki­noille, joka pakot­taa per­in­teiset suuret auto­valmis­ta­jat tuup­paa­maan omat mallinsa markki­noille, ettei Kiina vie niitä. Jo nyt sak­salaiset sähkökon­sep­tisedan­it aja­vat yli 700 km yhdel­lä latauksella. 

  Laske­va raakaöljyn hin­ta tarkoit­taa myös sitä, että siitä valmis­tet­tu­jen tuot­tei­den, joi­ta nyt puul­la yritetään kor­va­ta, tulee laske­maan, ja siten puus­ta tehdyt tuot­teet pysyvät kannattamattomina.

  Vuo­den 2010 öljykatas­trofi Mek­sikon­lahdel­la tuot­ti tutk­i­joille yllä­tyk­sen. Öljy katosi. Sit­tem­min on havait­tu, että on ole­mas­sa bak­teere­ja, jot­ka kykenevät hajot­ta­maan öljyn. Jopa stry­rox­il­la on kyet­ty elät­tämään mato­ja. Mitä tämä tarkoit­taa? No sitä, että raakaöljy ei ole ympäristölle niin haitallista, kuin on kuvitel­tu ja toden­näköis­es­ti raakaöljy­po­h­jaiset tuot­teet voidaan “bio­ha­joit­taa” tulevaisuudessa.

  Raakaöljyä riit­tää maa­pal­lol­la vielä sadoik­si vuosik­si varsinkin, kun autoli­ikenne siir­tyy sähköau­to­jen vuok­si seu­raaval­la vuosikymmenel­lä pois sen kulu­tuk­ses­ta. Jopa raskasli­ikenne voi siir­tyä kaa­sun kulu­tuk­seen, jota niin ikään on ole­mas­sa val­ta­vat esi­in­tymät, mut­ta eri­tyis­es­ti sitä voidaan tuot­taa syn­teet­tis­es­ti. Myös öljyä voidaan tuo­taa synteettisesti.

  Bio(sellu)talous on huuhaa­ta ja oikea märkä rät­ti suo­ma­lais­ten kaupunkien ja kaupungis­sa elävien yrit­täjien kasvoille.

  On suo­ras­taan myk­istävää, että aio­taan upot­taa 2 mil­jar­dia euroa liian suuren tiev­erkos­ton kor­jaamiseen, joka niin ikään menee met­sä­te­ol­lisu­u­den laari­in. Pitäisi lakkaut­taa val­taosa tiev­erkos­tos­ta ja met­sä­te­ol­lisu­us hoitakoot ja omis­takoot omat tieverkkonsa.

  Suo­raan san­ot­tuna ran­nikkoa luku­unot­ta­mat­ta Suomea ei kan­na­ta pitää asut­tuna. Ain­oas­taan ne sijain­nit, joista saadaan luon­non­va­ro­ja raa­ka-aineik­si. Itä- ja Pohjois-Suomen maat­aloustuet pitäisi lakkaut­taa, jot­ta täysin kan­nat­ta­mat­tomas­ta maat­aloud­es­ta päästäisi­in eroon. Kaik­ki suo­ma­lainen maat­alous pitäisi olla keskitet­ty parhaim­malle kasvu­vyöhyk­keelle, eli ran­nikon tuntumaan.

  Suuret ikälu­okat, eläkeläiset, men­neisyy­dessä märe­htivät poli­it­tiset broi­ler­it, alki­o­laiset ja totaalisen pihal­la ole­vat kokoomus­laiset (ihan oikeasti mitä v?) tekevät kaikken­sa, jot­ta Suo­mi ei pysty­isi talouskasvu­un ja että nuorten ikälu­okkien elämä ei koskaan alkaisi.

  Esimerkik­si yrit­täjyyt­tä pitäisi helpot­taa siten, että opiske­li­ja saisi perus­taa yri­tyk­sen ja silti saa­da opin­to­tukea. Nimit­täin opiske­li­ja kykenisi luke­mat­tomil­la aloil­la toteut­ta­maan pien­imuo­toista yri­tys­toim­intaa, ilman mit­tavia investoin­te­ja, ja tehdä oman alansa töitä.

  Helsin­gin seudun asun­to­tuotan­to on pakko saa­da isol­la vai­h­teel­la käyn­ti­in ja kaavoit­ta­jille kenkää. Uudet tilalle.

  Jos tämä meno jatkuu, niin eihän tässä ole muu­ta vai­h­toe­htoa, kuin perus­taa uusi lib­er­aalipuolue, joka ajaa Helsin­gin seudun itsenäistymistä muus­ta Suomesta.

 32. “Pitäisi lakkaut­taa val­taosa tieverkostosta” 

  No entäs se jen­gi joka kuitenkin asuu näi­den tei­den var­rel­la? Pakkosi­ir­rot kehiin? 

  “joka ajaa Helsin­gin seudun itsenäistymistä muus­ta Suomesta” 

  Niin, onhan näitä hih­huliryh­miä ennenkin toki perustet­tu. Mut­ta kiin­nos­taisiko Espoo­ta ja/tai Van­taa­ta siltikään kaupunk­in­val­tion perus­t­a­mi­nen Helsin­gin kanssa? Tuskinpa.

 33. Kehit­tyvien Myyt­tien Suo­mi: Nimit­täin koko maan asutet­tuna pitämi­nen mak­saa Suomelle yli 10 mil­jar­dia euroa vuodessa.

  Koko maan asut­tuna pitämi­nen ja maat­alouden tukem­i­nen ovat olleet pitkälti myös puo­lus­tus­poli­ti­ikkaa ja kri­isi­ti­lanteisi­in varautu­mista (“huolto­var­muus”). Toisen­lainenkin ratkaisu on mah­dolli­nen ja Puo­lus­tusvoimat on ilmeis­es­ti jo pri­or­isoin­ut omis­sa strate­giois­saan, miten eri osia Suomes­ta tosi­ti­lanteessa puo­lus­tet­taisi­in. Ehkä poikkeusti­lantei­den elin­tarvike­tuotan­non voisi toteut­taa kus­tan­nuste­hokkaam­min kuin maataloustuilla?

 34. Osmo Soin­in­vaara:
  Kaupun­ki on paik­ka, jos­ta on alle 300 metriä ratikkapysäkille .;-) On myös laveampia määritelmiä.

  Onko Nou­si­at­sen­tie 8 Ruskea­suo­lal kaupunkia (matkaa r‑pysäkille 500m). Onko Haa­ga kaupunkia? Ei teit­enkään; sehän kaup­pala. Puhu­mat­takoon tuos­ta epäur­baanisu­u­den iljet­tävyy­det­sä eli Munkkivuores­ta franmannikouluineen. 🙂

 35. Kehit­tyvien Myyt­tien Suo­mi:
  Esimerkik­si yrit­täjyyt­tä pitäisi helpot­taa siten, että opiske­li­ja saisi perus­taa yri­tyk­sen ja silti saa­da opin­to­tukea. Nimit­täin opiske­li­ja kykenisi luke­mat­tomil­la aloil­la toteut­ta­maan pien­imuo­toista yri­tys­toim­intaa, ilman mit­tavia investoin­te­ja, ja tehdä oman alansa töitä. 

  Ei kai yrit­täjyys vaiku­ta opin­to­tukioikeu­teen? Vai onko tämä viime vuosi­na muuttunut?

 36. Kehit­tyvien Myyt­tien Suo­mi: Nytkin Suo­mi antaa kaiken kaikki­aan puolisen mil­jar­dia euroa Äänekosken sel­l­ute­htaan mod­ernisoin­ti­in. Tai antoi jo. Siis tämä tulee lainana, tuke­na ja välil­lisenä tukena.

  Kan­nat­taisi vähän pere­htyä asi­aan ennen kuin kir­joit­taa mitään.

  Han­kkeen hin­nas­ta 1,2 mil­jar­dia, rahoite­taan omis­ta­jan Met­sä Fibre rahoil­la 40% (480 milj.) ja velal­la 60%, jon­ka takaa­jana on mm. Finnvera (ei ole annet­tua rahaa !). Met­sä Fibren pääomis­ta­ja on Met­säli­it­to eli suo­ma­laiset met­sän­o­mis­ta­jat. Met­sä­Fi­brestä noin 25% omis­taa japani­lainen Itochu. Laite­toim­i­tuk­set tule­vat pääosin Suomes­ta (Val­met). Varsi­naista val­tion­tukea han­ke on saanut TEM:ltä 32 miljoon­aa uusi­u­tu­van ener­gian tukea (noin 3% kus­tan­nuk­sista). Laitos tuot­taa ener­giaa noin 4 TWh, joka on merkit­tävä määrä (noin 1/2 ydin­voimalaitok­sen tuotannosta). 

  Eli pääosin yksi­tyisel­lä rahal­la tehdään.

 37. Totte: Ei kai yrit­täjyys vaiku­ta opin­to­tukioikeu­teen? Vai onko tämä viime vuosi­na muuttunut?

  Kyl­lä Kela tekee parhaansa, että jokainen euro las­ke­taan tulok­si ja jos tulo­ra­jat ylit­tyvät, niin opin­to­tu­ki per­itään koronkiskon­tako­rol­la takaisin. Yrit­tää toki voi, mut­ta tulo­ja siitä ei saa ker­tyä, mikä nyt oikeas­t­aan vie idean yrit­tämis­es­tä. Vaik­ka opin­to­jen alus­sa on oikeus 55 opin­to­tukikuukau­teen, niin takaisin­per­i­tyt kuukaudet las­ke­taan käyte­tyik­si vaik­ka oikeus tukeen perutaan ja raha ote­taan takaisin.

 38. Coun­try­boy: Kan­nat­taisi vähän pere­htyä asi­aan ennen kuin kir­joit­taa mitään.

  Han­kkeen hin­nas­ta 1,2 mil­jar­dia, rahoite­taan omis­ta­jan Met­sä Fibre rahoil­la 40% (480 milj.) ja velal­la 60%, jon­ka takaa­jana on mm. Finnvera (ei ole annet­tua rahaa !). 

  Kir­joitin: “lainal­la, tuel­la ja välil­lisenä tukena”.

  Lainaa Finnver­al­ta ja takaus­ta, sit­ten tue­taan mm. uud­is­ta­mal­la Äänekosken tiestöä ja Kes­ki-Suomen tiestöä yleis­es­tikin, joku 100–200 miljoon­aa euroa.

  Siis kaik­ki tämä jär­jetön panos­tus yhden kup­pasen sel­l­ute­htaan modernisointiin!

  Mon­tako­han start­up yri­tys­tä tai jo jaloil­laan ole­vaa pienem­pää high­tech fir­maa olisi saanut aimo annok­sen boos­t­ia tuol­la puolen mil­jardin lainal­la ja lisäk­si vielä suuril­la takauksilla?

  Sel­l­un­hin­ta nor­mal­isoituu seu­raa­van viiden vuo­den kulues­sa sinne alle 500 dol­lar­in tun­tu­maan. Kat­sokaa­pa vain.

  Joka tapauk­ses­sa on aivan käsit­tämätön­tä, että yksi tehdas, kepun sydän­mail­la, saa täl­läisen panos­tuk­sen! Ja kun se ei ole ain­ut, vaan Tal­vi­vaara saa suo­raan bud­jetista 200Me/a luokkaa pätäkkää muu­ta­man sadan keputyö­paikan tekohengitykseen!

  Entä työl­listävyys? Täl­lä yli mil­jardin euron investoin­nil­la saadaan pari sataa uut­ta met­sä­trak­torikuskia ja tukkirekkakuskia.

  Entäs bio­tuot­teet? Sel­l­ua, sel­l­ua ja sel­l­ua. Niin no, toki tehdas tuot­taa oman sähkön­sä, johon niin ikään saadaan val­tion tukea. 

  Mis­sä muus­sa val­tios­sa käytetään läh­es kokon­aisu­udessaan val­tion käytössä ole­vien “tuki-instru­ment­tien” voima yhden tehtaan modernisointiin???

  Clean­tech Suomes­sa: keit­etään sel­l­ua ja polte­taan jätepu­u­ta sähköksi.

 39. Kehit­tyvien Myyt­tien Suo­mi: Kir­joitin: “lainal­la, tuel­la ja välil­lisenä tukena”.

  Lainaa Finnver­al­ta ja takaus­ta, sit­ten tue­taan mm. uud­is­ta­mal­la Äänekosken tiestöä ja Kes­ki-Suomen tiestöä yleis­es­tikin, joku 100–200 miljoon­aa euroa.

  Siis kaik­ki tämä jär­jetön panos­tus yhden kup­pasen sel­l­ute­htaan modernisointiin!

  Mon­tako­han start­up yri­tys­tä tai jo jaloil­laan ole­vaa pienem­pää high­tech fir­maa olisi saanut aimo annok­sen boos­t­ia tuol­la puolen mil­jardin lainal­la ja lisäk­si vielä suuril­la takauksilla?

  Sel­l­un­hin­ta nor­mal­isoituu seu­raa­van viiden vuo­den kulues­sa sinne alle 500 dol­lar­in tun­tu­maan. Kat­sokaa­pa vain.

  Joka tapauk­ses­sa on aivan käsit­tämätön­tä, että yksi tehdas, kepun sydän­mail­la, saa täl­läisen panos­tuk­sen! Ja kun se ei ole ain­ut, vaan Tal­vi­vaara saa suo­raan bud­jetista 200Me/a luokkaa pätäkkää muu­ta­man sadan keputyö­paikan tekohengitykseen!

  Entä työl­listävyys? Täl­lä yli mil­jardin euron investoin­nil­la saadaan pari sataa uut­ta met­sä­trak­torikuskia ja tukkirekkakuskia.

  Entäs bio­tuot­teet? Sel­l­ua, sel­l­ua ja sel­l­ua. Niin no, toki tehdas tuot­taa oman sähkön­sä, johon niin ikään saadaan val­tion tukea. 

  Mis­sä muus­sa val­tios­sa käytetään läh­es kokon­aisu­udessaan val­tion käytössä ole­vien “tuki-instru­ment­tien” voima yhden tehtaan modernisointiin???

  Clean­tech Suomes­sa: keit­etään sel­l­ua ja polte­taan jätepu­u­ta sähköksi.

  Sen ver­ran pur­naisin, että kyl­lä sel­l­ul­la ja varsinkin havusel­lul­la on tule­vaisu­ut­ta. Puuvil­laa ei koh­ta voi enää vil­jel­lä samas­sa määrin kuin aikaisem­min, kos­ka ilmas­ton­muu­tos ja kuiv­u­mi­nen. Maa-alaa tarvi­taan myös ruokakasveille aiem­paa enem­män. Kyl­lä sel­l­u­loos­apo­h­jaisil­la tot­teil­la on oma markkinarakonsa.

 40. Ree-vita­mi­iniä purk­ista: Kyl­lä Kela tekee parhaansa, että jokainen euro las­ke­taan tulok­si ja jos tulo­ra­jat ylit­tyvät, niin opin­to­tu­ki per­itään koronkiskon­tako­rol­la takaisin. Yrit­tää toki voi, mut­ta tulo­ja siitä ei saa ker­tyä, mikä nyt oikeas­t­aan vie idean yrit­tämis­es­tä. Vaik­ka opin­to­jen alus­sa on oikeus 55 opin­to­tukikuukau­teen, niin takaisin­per­i­tyt kuukaudet las­ke­taan käyte­tyik­si vaik­ka oikeus tukeen perutaan ja raha ote­taan takaisin.

  Jos puhutaan “pien­imuo­tois­es­ta yri­tys­toimin­nas­ta” opin­to­jen ohel­la, niin kyl­lä se vajaa 12000 euroa vuodessa joka oikeut­taa _täyteen_ tukeen on suht riit­tävä. Jos lip­sah­taa vähän yli voi sen tuen palaut­taa eikä se kulu­ta niitä rajat­tu­ja opintotukikuukausia.

  Sitä pait­si, jos puhutaan pelk­istä tuloista eikä yrit­täjäs­tatuk­ses­ta, niin ongel­ma on sama myös palka­nsaa­jille. Opin­to­tuk­i­han on erit­täin yrit­täjäys­tävälli­nen ver­rat­tuna esim. työt­tömyys­tur­va + yleinen asum­is­tu­ki ‑kom­boon.

 41. Vaik­ka kaupunkien kasvu jatkuisi vain viime viiden vuo­den tasol­la, seu­raa­van 15 vuo­den aikana kaupungeis­sa tarvit­taisi­in asun­to­ja noin 400 000 lisäa­sukkaalle eli noin 15 miljoon­aa asuin­neliötä. Tämä tarkoit­taisi samaa kuin Turun ja Tam­pereen kaupunkien rak­en­t­a­mi­nen täysin tyhjästä aloittaen.

  Jos tämä ker­ran on niin vääjäämätön­tä, eikö tässä olisi nyt tuhan­nen taalan paik­ka miet­tiä, mihin kohtaa Suomea olisi hyvä saa­da iso uusi kaupun­ki ja rak­en­taa sinne semmoinen?

 42. Osmo Soin­in­vaara:
  Tarkoi­tus on, että he mak­sa­vat siitä suurim­man osan asun­toa ostaes­saan. Tai siis raken­nus­li­ike tont­tia ostaessaan. 

  Onko jos­sain viimeaikoina puhut­tu liian korkeista asun­to­jen hin­noista? Kaavoitus­mo­nop­o­li ja oikeus ostaa tont­ti­maa­ta ovat yksi syy kohtu­ut­toman korkeisi­in hin­toi­hin. Monop­o­li on aina kulut­ta­jan kannal­ta vahin­golli­nen. Kun­tien monop­o­li, jota tue­taan lain­säädän­nöl­lä, on eri­tyisen vahin­golli­nen kuluttajalle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.