Yleiskaava ja toimitilatarpeen mitoitus

Yleis­kaa­vas­sa varau­du­taan siis väes­tön­kas­vuun 260 000 asuk­kaal­la (jos­ta 28 000 on kaa­va­työn olles­sa kes­ken jo tul­lut kau­pun­kiin). Tämän on kat­sot­tu tar­koit­ta­van noin 180 000 uut­ta työ­paik­kaa ja sen taas on kat­sot­tu vaa­ti­van 5,4 mil­joo­naa ker­ros­ne­liö­tä uut­ta toi­mi­ti­laa. Tehok­kuu­del­la yksi tähän meni­si siis 5,4 neliökilometriä.

Pure­taan­pa vähän oletuksia.

Työ­paik­kao­ma­va­rai­suus ennallaan

Täs­sä ole­te­taan, että Hel­sin­gin suh­teel­li­nen työ­paik­kay­lio­ma­va­rai­suus säi­lyy ennal­laan. (Minun tas­ku­las­ki­me­ni muu­ten antaa uusien työ­paik­ko­jen tar­peek­si 165 000 lisä­työ­paik­kaa, enkä ole otta­nut edes huo­mioon työi­käis­ten ikä­luok­kien pie­ne­ne­mis­tä. Var­maan­kin olen ymmär­tä­nyt jotain väärin.)

Naa­pu­ri­kun­nat var­maan­kin näke­vät tämän vähän eri taval­la, eikä ole­tus oikein vas­taa myös­kään men­nyt­tä kehi­tys­tä. Mut­ta tämä luku onkin tavoit­teel­li­nen. Esi­mer­kik­si Tuk­hol­mas­sa kes­kus­tan osuus työ­pai­kois­ta on sel­väs­ti suu­rem­pi kuin Hel­sin­gis­sä, jos­sa nii­tä on sirot­tu­nut yltym­pä­riin­sä. Työ­paik­ko­jen kes­kit­ty­mi­nen hyvien lii­ken­neyh­teyk­sien var­rel­le on hyvä asia. Tilas­toim­me yleen­sä jouk­ko­lii­ken­teen käy­tön työ­mat­koil­la kodin sijain­nin mukaan. Jos tilas­toi­sim­me sen työ­pai­kan sijain­nin mukaan huo­mai­sim­me, että tämä tuot­taa suu­rem­mat erot. Espoo­lai­set tule­vat jouk­ko­lii­ken­teel­lä Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa ole­vaan työ­paik­kaan pal­jon toden­nä­köi­sem­min kuin hel­sin­ki­läi­nen Espoos­sa sijait­se­vaan työpaikkaan.

Työ­paik­ko­jen tuot­ta­vuus kas­vaa kasau­tu­mi­se­tu­jen vuok­si. Pal­jon työ­paik­ko­ja lähel­lä toi­si­aan lisää­vät vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kaut­ta tois­ten­sa kehi­tys­tä. Pelk­kä fyy­si­nen lähei­syys ei rii­tä. Tar­vi­taan kon­tak­ti­kau­pun­kia, jos­sa lii­ku­taan päi­vi­sin kävellen.

Naa­pu­ri­kau­pun­git ovat kyl­lä kehit­tä­neet toi­mi­van kokoi­sia työ­paik­ka­kes­kit­ty­miä – esi­mer­kik­si Espoo Kei­la­nie­meen – mut­ta taval­la, jos­sa ”Tör­mä­sin töis­tä läh­ties­sä­ni naa­pu­ri­fir­man tuo­te­ke­hi­ty­sin­si­nöö­riin.” tar­koit­taa lom­moa lokasuojassa.

Ei siis ole huo­no aja­tus sinän­sä vah­vis­taa Hel­sin­gin pää­kes­kus­ta työpaikkakeskittymänä.

Hel­sin­gin ongel­ma­na on työ­paik­ko­jen kaa­voit­ta­mi­nen melu­muu­rik­si pit­kin pää­tei­den var­sia paik­koi­hin, jot­ka ovat työ­paik­ka-aluei­na aika heikkoja.

Epäi­len, että tämä tavoi­te ei tule toteu­tu­maan, vaan työ­paik­ko­ja on kym­me­niä tuhan­sia suun­ni­tel­tua vähem­män sii­nä vai­hees­sa, kun asuk­kai­ta on tuo 860 000, mut­ta en läh­de tätä lukua vastustamaan.

Toi­mis­to­jen väl­jyys ennallaan

Jos 180 000 työ­paik­kaa edel­lyt­tää 5,4 ker­ros­ne­liö­tä tar­koit­taa tämä, että tilaa on 30 k‑m2 työn­te­ki­jää koh­den. Näin on ollut jos­kus, mut­ta näin ei ole enää tule­vai­suu­des­sa. Uusis­sa toi­mis­tois­sa on nykyi­sin neliöi­tä 10 – 15 työn­te­ki­jää kohden.

Jos toi­mis­to­ti­la hen­keä koh­den vähe­nee vaik­ka vain yhdel­lä kol­man­nek­sel­la, 560 000 työ­paik­ka mah­tuu samaan tilaan kuin 380 000 työ­paik­kaa nyt.

Nyt täy­tyy toki teh­dä ero ker­ros­ne­liön ja toi­mis­to­ne­liön välil­lä. Kol­me­kym­men­tä ker­ros­ne­liö­tä tar­koit­taa noin 25 toimistoneliötä.

Minun mie­les­tä­ni yleis­kaa­vas­sa on mil­joo­nia toi­mis­to­ne­liöi­tä lii­an pal­jon. Yli­mi­toi­tus ei ole sinän­sä vaa­ral­lis­ta, kos­ka se antaa yri­tyk­sil­le mah­dol­li­suu­den vali­ta itsel­leen opti­maa­li­nen sijainti.

Varas­tois­sa ja myy­mä­löis­sä tie­tys­ti on pin­ta-alaa hen­keä koh­den sel­väs­ti enem­män kuin toimistoissa.

Kaa­va­mer­kin­tä ei sai­si olla niin vah­va, että se estää toi­mis­tol­le varat­tu­jen aluei­den muut­ta­mis­ta asumiseen.

 

15 vastausta artikkeliin “Yleiskaava ja toimitilatarpeen mitoitus”

 1. … ei sai­si olla niin vah­va, ettei se estä … ” 

  Het­ki­nen … !

  Siis pitäi­si­kö tuon olla ‘niin vah­va, että se estää … ’ ?

  Oli­si­ko teks­tin tuon koh­dan tar­kis­tus paikallaan?

 2. Espoo­lai­set tule­vat jouk­ko­lii­ken­teel­lä Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa ole­vaan työ­paik­kaan pal­jon toden­nä­köi­sem­min kuin hel­sin­ki­läi­nen Espoos­sa sijait­se­vaan työpaikkaan.

  Tar­koit­taa­ko tuo jotain vapaa­eh­toi­suut­ta vai kaa­voi­tuk­sel­la ohjaa­mis­ta? Nykyi­ses­sä tilan­tees­sa, jos­sa Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa on run­saas­ti työ­paik­ko­ja, Hel­sin­gis­tä on pal­jon hel­pom­pi käy­dä jouk­ko­lii­ken­ne­vä­li­neil­lä töis­sä Espoos­sa kuin Espoos­ta Hel­sin­gis­sä, sil­lä bus­se­ja on tuo­hon suun­taan tar­joil­la run­saas­ti, ne ovat lähes tyh­jiä, ja teil­lä ei ole ruuhkaa.

  Tar­vi­taan kon­tak­ti­kau­pun­kia, jos­sa lii­ku­taan päi­vi­sin kävellen.

  On mah­dol­lis­ta, että jot­kut espoo­lai­set työ­net­ki­jät oli­si­vat jos­kus ryh­ty­neet kes­kus­te­le­maan jon­kun tun­te­mat­to­man kans­sa jos­tain luo­vas­ta aja­tuk­ses­ta pikai­ses­ti lou­nas­taes­saan, mut­ta ei tuo ole mikään mer­kit­tä­vä kon­tak­tien syn­ty­mis- tai yllä­pi­to­ta­pa. Nyky­ään voi kom­mu­ni­koi­da netis­sä­kin, tai alan tilaisuuksissa/kokouksissa, ja vapaa-ajal­la mis­sä tahan­sa pääkaupunkiseudulla.

  Ei siis ole huo­no aja­tus sinän­sä vah­vis­taa Hel­sin­gin pää­kes­kus­ta työpaikkakeskittymänä.

  On huo­no aja­tus aina­kin sii­nä mie­les­sä, että nie­mel­le tule­van lii­ken­teen ruuh­kau­tu­mi­nen ja pit­kät työ­mat­kat Nur­mi­jär­vel­tä asti ovat jo nyt sel­vä ongel­ma. Oli­si jär­ke­väm­pää muut­taa muu­ta­ma kes­kus­tan toi­mis­to asun­noik­si, niin kau­pun­ki elä­vöi­tyi­si parem­min, ja saat­tai­si myös hou­ku­tel­la luo­vaa väkeä tuol­lais­ta pen­de­löin­ti­mam­mut­tia paremmin.

  Ja jos täh­täät johon­kin luo­van väen lou­nas­tau­ko­ta­paa­mi­siin, sata­tu­hat­ta työ­paik­kaa ei auta, jos nii­tä vah­vim­min luo­via ihmi­si­sä on tuos­sa suu­res­sa jou­kos­sa vain tuhat. Luo­vuut­ta voi­si parem­min yllä­pi­tää Ota­nie­men tek­no­lo­gia­ky­län tyy­liin pai­kois­sa, jot­ka kes­kit­ty­vät mää­rän sijas­ta laatuun.

  Epäi­len, että tämä tavoi­te ei tule toteu­tu­maan, vaan työ­paik­ko­ja on kym­me­niä tuhan­sia suun­ni­tel­tua vähem­män sii­nä vai­hees­sa, kun asuk­kai­ta on tuo 860 000

  Mik­si nuo 860 000 tuli­si­vat kau­pun­kiin, vaik­ka heil­lä ei ole työ­paik­kaa? Luu­let­ko luo­vien ihmis­ten ensin tule­van hen­gai­le­maan kah­vi­loi­hin, odot­ta­maan, että Hel­sin­ki jär­jes­tää heil­le työ­paik­ko­ja? Eikö mars­si­jär­jes­tyk­sen pitäi­si olla toinen?

 3. Juho Laa­tu: Tar­koit­taa­ko tuo jotain vapaa­eh­toi­suut­ta vai kaa­voi­tuk­sel­la ohjaa­mis­ta? Nykyi­ses­sä tilan­tees­sa, jos­sa Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa on run­saas­ti työ­paik­ko­ja, Hel­sin­gis­tä on pal­jon hel­pom­pi käy­dä jouk­ko­lii­ken­ne­vä­li­neil­lä töis­sä Espoos­sa kuin Espoos­ta Hel­sin­gis­sä, sil­lä bus­se­ja on tuo­hon suun­taan tar­joil­la run­saas­ti, ne ovat lähes tyh­jiä, ja teil­lä ei ole ruuhkaa. 

  Espoon työ­pai­kat ovat hajal­laan ja toi­saal­ta pitää vaih­taa toi­ses­ta bus­sis­ta tai ´muus­ta kul­ku­neu­vos­ta Espoon bus­siin Kam­pis­sa. Se tosin muut­tuu ensi syk­sys­tä läh­tien kun län­si­met­ro aloit­taa jol­loin hel­sin­ki­läi­set­kin pää­se­vät hel­pom­min töi­hin aina­kin Kei­la­nie­men-Ota­nie­men-Tapio­lan-Ola­rin ja Matin­ky­län seuduille.

  Juho Laa­tu:
  Ja jos täh­täät johon­kin luo­van väen lou­nas­tau­ko­ta­paa­mi­siin, sata­tu­hat­ta työ­paik­kaa ei auta, jos nii­tä vah­vim­min luo­via ihmi­si­sä on tuos­sa suu­res­sa jou­kos­sa vain tuhat. Luo­vuut­ta voi­si parem­min yllä­pi­tää Ota­nie­men tek­no­lo­gia­ky­län tyy­liin pai­kois­sa, jot­ka kes­kit­ty­vät mää­rän sijas­ta laatuun.

  Tie­don­vaih­toa ei syn­ny siten että insi­nöö­ri koh­taa toi­sen insi­nöö­rin kos­ka hei­tä sitoo salas­sa­pi­to­vel­vol­li­suu­det vaan esim jos insi­nöö­ri koh­taa muo­toi­li­jan. Ja voi sii­nä sivus­sa syn­tyä “muu­ta­kin vaihtoa”

 4. R. Silf­ver­berg: Espoon työ­pai­kat ovat hajal­laan ja toi­saal­ta pitää vaih­taa toi­ses­ta bus­sis­ta tai ´muus­ta kul­ku­neu­vos­ta Espoon bus­siin Kam­pis­sa. Se tosin muut­tuu ensi syk­sys­tä läh­tien kun län­si­met­ro aloit­taa jol­loin hel­sin­ki­läi­set­kin pää­se­vät hel­pom­min töi­hin aina­kin Kei­la­nie­men-Ota­nie­men-Tapio­lan-Ola­rin ja Matin­ky­län seuduille.

  Luu­len että val­tao­sa Espoon työ­pai­kois­ta on suo­ran bus­siyh­tey­den pääs­sä Hel­sin­gin kes­kus­tas­ta. En usko met­ron hel­pot­ta­van reii­tys­tä, vaan tuo­van vain lisäkapasiteettia.

  Ja nyt bus­sit siis aje­le­vat toi­seen suun­taan tyh­ji­nä, mikä on tie­ten­kin resurs­sien tuh­laus­ta. On sel­vä että, Hel­sin­gin nykyi­nen (epä­op­ti­maa­li­nen) täh­ti­mäi­nen jouk­ko­lii­ken­ne tar­jo­aa kes­kus­tan asuk­kail­le hel­pom­man mah­dol­li­suu­den käy­dä töis­sä Espoos­sa kuin mitä töis­sä käy­mi­nen on toi­seen suuntaan.

  Tie­don­vaih­toa ei syn­ny siten että insi­nöö­ri koh­taa toi­sen insi­nöö­rin kos­ka hei­tä sitoo salas­sa­pi­to­vel­vol­li­suu­det vaan esim jos insi­nöö­ri koh­taa muo­toi­li­jan. Ja voi sii­nä sivus­sa syn­tyä “muu­ta­kin vaihtoa”

  Aivan, luo­nas­tauol­la ei sovi lör­pö­tel­lä. Tie­ten­kin voi kes­kus­tel­la sekä insi­nöö­rin että muo­toi­li­jan kans­sa aiheis­ta, jot­ka eivät lii­ty oman fir­man salai­suuk­siin. Mut­ta Hel­sin­gis­sä lou­nas­tauol­la sään­tö on, että ven­to­vie­rai­ta ei pidä puhu­tel­la. Tutut voi­vat sopia lou­nas­ta­paa­mi­ses­ta, mut­ta nyky­ään infor­maa­tion vaih­to somes­sa tai­taa olla mer­kit­tä­väm­pää, Mekin tapaam­me tääl­lä blo­gis­sa yhte­nään ja voim­me vaih­taa aja­tuk­sia, ole­mat­ta siis sidok­sis­sa mihin­kään tiet­tyyn yhden kau­pun­gin kortteliryhmään.

  Tar­koi­tan täl­lä sitä, että OS puhal­taa mie­lel­lään hie­man ilmaa tuo­hon satun­nai­seen kah­vi­la­ta­paa­mis­kult­tuu­riin tukeak­seen suo­sik­ki­kaa­voi­tus­rat­kai­su­jaan. Satun­nai­set tai lyhyt­mat­kai­set kah­vi­la­ta­paa­mi­set oli­si­vat tie­ten­kin pie­ni lisäe­tu tämän net­ti­kom­mu­ni­koin­tiin pääl­le, mut­ta aika mar­gi­naa­li­nen. Koko pää­kau­pun­ki­seu­dul­la tut­tu­jen tapaa­mi­nen jär­jes­tyy hel­pos­ti muu­ten­kin, sii­tä riip­pu­mat­ta ovat­ko kah­den tutun työ­pai­kat sadan met­rin pääs­sä toi­sis­taan vai eri kaupunginosissa.

 5. Juho Laa­tu: Luu­len että val­tao­sa Espoon työ­pai­kois­ta on suo­ran bus­siyh­tey­den pääs­sä Hel­sin­gin kes­kus­tas­ta. En usko met­ron hel­pot­ta­van reii­tys­tä, vaan tuo­van vain lisäkapasiteettia.

  Ja nyt bus­sit siis aje­le­vat toi­seen suun­taan tyh­ji­nä, mikä on tie­ten­kin resurs­sien tuh­laus­ta. On sel­vä että, Hel­sin­gin nykyi­nen (epä­op­ti­maa­li­nen) täh­ti­mäi­nen jouk­ko­lii­ken­ne tar­jo­aa kes­kus­tan asuk­kail­le hel­pom­man mah­dol­li­suu­den käy­dä töis­sä Espoos­sa kuin mitä töis­sä käy­mi­nen on toi­seen suuntaan.

  Aivan, luo­nas­tauol­la ei sovi lör­pö­tel­lä. Tie­ten­kin voi kes­kus­tel­la sekä insi­nöö­rin että muo­toi­li­jan kans­sa aiheis­ta, jot­ka eivät lii­ty oman fir­man salai­suuk­siin. Mut­ta Hel­sin­gis­sä lou­nas­tauol­la sään­tö on, että ven­to­vie­rai­ta ei pidä puhu­tel­la. Tutut voi­vat sopia lou­nas­ta­paa­mi­ses­ta, mut­ta nyky­ään infor­maa­tion vaih­to somes­sa tai­taa olla mer­kit­tä­väm­pää, Mekin tapaam­me tääl­lä blo­gis­sa yhte­nään ja voim­me vaih­taa aja­tuk­sia, ole­mat­ta siis sidok­sis­sa mihin­kään tiet­tyyn yhden kau­pun­gin kortteliryhmään.

  Tar­koi­tan täl­lä sitä, että OS puhal­taa mie­lel­lään hie­man ilmaa tuo­hon satun­nai­seen kah­vi­la­ta­paa­mis­kult­tuu­riin tukeak­seen suo­sik­ki­kaa­voi­tus­rat­kai­su­jaan. Satun­nai­set tai lyhyt­mat­kai­set kah­vi­la­ta­paa­mi­set oli­si­vat tie­ten­kin pie­ni lisäe­tu tämän net­ti­kom­mu­ni­koin­tiin pääl­le, mut­ta aika mar­gi­naa­li­nen. Koko pää­kau­pun­ki­seu­dul­la tut­tu­jen tapaa­mi­nen jär­jes­tyy hel­pos­ti muu­ten­kin, sii­tä riip­pu­mat­ta ovat­ko kah­den tutun työ­pai­kat sadan met­rin pääs­sä toi­sis­taan vai eri kaupunginosissa. 

  Tämä blo­gia­lus­ta on ihan hem­me­tin pal­jon hal­vem­pi rat­kai­su kuin raken­taa Suo­mi uudes­taan. Mut­ta ei sil­lä, omis­tan vähän raken­nus­liik­kei­tä ja infra­fir­mo­ja, ehkä Osmo­kin, kan­nat­tai­si aina­kin. Muul­la ei ole mer­ki­tys­tä. Koe­te­taan vau­ras­tua ilmiöis­tä vaik­ka ne eivät oli­si­kaan kovin mielekkäitä.

 6. max: Tämä blo­gia­lus­ta on ihan hem­me­tin pal­jon hal­vem­pi rat­kai­su kuin raken­taa Suo­mi uudes­taan. Mut­ta ei sil­lä, omis­tan vähän raken­nus­liik­kei­tä ja infra­fir­mo­ja, ehkä Osmo­kin, kan­nat­tai­si aina­kin. Muul­la ei ole mer­ki­tys­tä. Koe­te­taan vau­ras­tua ilmiöis­tä vaik­ka ne eivät oli­si­kaan kovin mielekkäitä.

  Hyvä veik­kaus voi­si olla sijoit­taa aina rahaa sii­hen, mitä hel­sin­ki­läi­set vaa­ti­vat, oli se sit­ten tukia lisä­ra­ken­ta­mi­seen tai pala naa­pu­ri­kun­nas­ta. Tämä perus­tuu sii­hen ole­tuk­seen, että kos­ka suu­ri osa päät­tä­jis­tä ja vai­ku­tus­val­tai­sis­ta lob­ba­reis­ta joka tapauk­ses­sa asuu pää­kal­lon­pai­kal­la, myös sikä­läi­set haa­veet saa­vat taval­lis­ta useam­min poliit­tis­ta tukea.

 7. …Työ­paik­ko­jen tuot­ta­vuus kas­vaa kasau­tu­mi­se­tu­jen vuok­si. Pal­jon työ­paik­ko­ja lähel­lä toi­si­aan lisää­vät vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kaut­ta tois­ten­sa kehi­tys­tä. Pelk­kä fyy­si­nen lähei­syys ei rii­tä. Tar­vi­taan kon­tak­ti­kau­pun­kia, jos­sa lii­ku­taan päi­vi­sin kävellen…”

  Osmo, miten tähän sopii val­tion ja Hel­sin­gin kau­pun­gin toi­min­to­jen siir­tä­mi­nen pois ruu­tu­kaa­va­kes­kus­tas­ta, spå­ran ulottuvilta?

 8. Ette tain­neet ymmär­tää mitä tar­koi­tin. En kir­joit­ta­nut luo­nais­tauois­ta mitään vaan muis­ta tilan­teis­ta jois­sa insi­nöö­ri ja muo­toi­li­ja voi­vat kohdata.

 9. Juho Laa­tu: Luu­len että val­tao­sa Espoon työ­pai­kois­ta on suo­ran bus­siyh­tey­den pääs­sä Hel­sin­gin kes­kus­tas­ta. En usko met­ron hel­pot­ta­van reii­tys­tä, vaan tuo­van vain lisäkapasiteettia.

  Luu­lo, har­ve­min usko­kaan, on tie­don väärti.

  Juho Laa­tu: Ja nyt bus­sit siis aje­le­vat toi­seen suun­taan tyh­ji­nä, mikä on tie­ten­kin resurs­sien tuhlausta.

  Kum­pi on suu­rem­paa resurs­sien tuh­laus­ta, yksit­täi­set tyh­jä­nä ruuh­kaa vas­taan aja­vat jul­ki­sen lii­ken­nen kul­ku­vä­li­neet, vai ne Espoo­ta hal­ko­vat moot­to­ri­tiet, joi­den toi­nen suun­ta on aina tukos­sa ja toi­nen suun­ta lähes tyh­jä autoista.

  Tätä voi­si toki jat­kaa kaik­kiin nii­hin resurs­sei­hin, jot­ka esi­mer­kik­si yöai­kaan ovat käyt­tä­mät­tä. Tai tuu­li­myl­lyi­hin, joi­ta vas­tus­te­taan sen takia, että 100% ajas­ta ei tuule.

  Ylei­ses­ti kan­nat­taa pyr­kiä resurs­si­te­hok­kuu­teen. Esi­mer­kik­si ihmi­sen lii­kut­te­lu 2000 kg pai­na­val­la autol­la len­to­ken­tän levyis­tä moot­to­ri­tie­tä pit­kin on eri ker­ta­luo­kan asia kuin vas­taa­van asian hoi­ta­mi­nen kävel­len tai pyö­räl­lä. Yleis­kaa­va osal­taan täh­dän­nee sii­hen, että vaik­ka­pa esi­mer­kin tapauk­ses­sa koko autoi­lun vaa­ti­man infran sijaan käyt­tä­mät­tä­mät­tö­mä­nä oli­si­kin pelk­kä kenkäpari.

 10. Koti-isä: Luu­lo, har­ve­min usko­kaan, on tie­don väärti.

  Onko tie­toa?

  Kum­pi on suu­rem­paa resurs­sien tuh­laus­ta, yksit­täi­set tyh­jä­nä ruuh­kaa vas­taan aja­vat jul­ki­sen lii­ken­nen kul­ku­vä­li­neet, vai ne Espoo­ta hal­ko­vat moot­to­ri­tiet, joi­den toi­nen suun­ta on aina tukos­sa ja toi­nen suun­ta lähes tyh­jä autoista.

  Eivät­kö nuo ole jok­seen­kin yksi ja sama asia? Vai tar­koi­tit­ko, että moot­to­ri­tiet ovat tur­hia? Jos­sain mää­rin oli­sin tuos­ta samaa miel­tä. Hel­poi­ten moot­to­ri­tei­tä (hen­ki­lö­au­toi­lua, ja bus­si­lii­ken­net­tä­kin) voi­si vähen­tää lait­ta­mal­la fos­sii­li­sil­le polt­toai­neil­le nii­den hait­ta­vai­ku­tuk­sia vas­taa­vat maksut.

  Tätä voi­si toki jat­kaa kaik­kiin nii­hin resurs­sei­hin, jot­ka esi­mer­kik­si yöai­kaan ovat käyt­tä­mät­tä. Tai tuu­li­myl­lyi­hin, joi­ta vas­tus­te­taan sen takia, että 100% ajas­ta ei tuule.

  Mie­lui­ten nii­hin, jot­ka ovat käyt­tä­mät­tä, mut­ta joil­le löy­tyi­si hyvää käyttöä.

  Ylei­ses­ti kan­nat­taa pyr­kiä resurs­si­te­hok­kuu­teen. Esi­mer­kik­si ihmi­sen lii­kut­te­lu 2000 kg pai­na­val­la autol­la len­to­ken­tän levyis­tä moot­to­ri­tie­tä pit­kin on eri ker­ta­luo­kan asia kuin vas­taa­van asian hoi­ta­mi­nen kävel­len tai pyörällä.

  Pit­kil­lä etäi­syyk­sil­lä käve­ly ja pyö­räi­ly voi­vat käy­dä pit­käs­tyt­tä­vik­si. Mut­ta nii­den osuut­ta voi­si tosi­aan nos­taa fos­sii­lis­ten haittamaksuilla.

  Yleis­kaa­va osal­taan täh­dän­nee sii­hen, että vaik­ka­pa esi­mer­kin tapauk­ses­sa koko autoi­lun vaa­ti­man infran sijaan käyt­tä­mät­tä­mät­tö­mä­nä oli­si­kin pelk­kä kenkäpari.

  OS:n jutuis­ta sai vähän sen vai­ku­tel­man, että hän aikoo mak­si­moi­da pen­de­löin­ti­lii­ken­teen mää­rän (ja myös uuden raken­ta­mi­sen mää­rän). Ei ollen­kaan hyvä.

 11. Osmo, voi­sit­ko selit­tää, mik­si kaa­vaan pitää mer­ki­tä toimitila?

 12. Tätä voi­si toki jat­kaa kaik­kiin nii­hin resurs­sei­hin, jot­ka esi­mer­kik­si yöai­kaan ovat käyttämättä.” 

  Joo, kuten esmes sun pas­ka­huus­sis ja suih­ku­kaap­pis. Käyt­tä­mät­tä suu­rim­man osan aikaa, joten var­maan­kin kun­non vih­reä­nä haluat nyt luo­pua moko­mis­ta kers­ka­ku­lu­tuk­sen ja yksi­tyi­so­mis­tuk­sen inhois­ta sym­bo­leis­ta ja alat aja­maan talo­yh­ti­öön­ne kol­lek­tii­vi­huus­se­ja porraskäytäviin? 

  Mut­ta kyl­lä­hän sun kom­ment­tis tie­ten­kin sii­nä mie­les­sä ymmär­tää, että olet kom­men­teis­ta­si pää­tel­len pato­lo­gi­nen auto­jen­vi­haa­ja. Mut­ta har­vem­min niin sinä kuin muut­kaan kui­ten­kaan näke­vät sitä mal­kaa siel­lä omas­sa silmässään…

 13. Mut­ta nii­den osuut­ta voi­si tosi­aan nos­taa fos­sii­lis­ten haittamaksuilla.” 

  Voi­si joo, mut­ta noi­ta­han ei kyl­lä tul­la näke­mään. Onneksi.

 14. Mau­rizio:
  “Mut­ta nii­den osuut­ta voi­si tosi­aan nos­taa fos­sii­lis­ten haittamaksuilla.” 

  Voi­si joo, mut­ta noi­ta­han ei kyl­lä tul­la näke­mään. Onneksi.

  Sil­tä tosi­aan vähän näyt­tää, että puhei­ta polii­ti­koil­ta tul­laan kuu­le­maan, mut­ta teko­ja ei näh­dä. Onni tuo ei ole edes autoil­le. Voi­vat jos­sain vai­hees­sa ryh­tyä las­ten­las­ten autot vaik­ka köhi­mään, kun on ilma pak­su­na hii­li­diok­si­dis­ta. Tosin kul­jet­ta­jal­ta voi men­nä taju jo aiemmin.

Vastaa käyttäjälle R, Silfverberg Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.