Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 8.9.2015

(Esi­tys­lis­taan tästä)

Lasi­palatsin kort­telin asemakaava

Tämä oli meil­lä käsit­telyssä 14.4. Sen jäl­keen se on ollut lausun­nol­la. Niiden perus­teel­la on tehty vähäisiä muu­tok­sia. Tärkein on, että maan­pin­ta tulee tasa­ta niin, että teras­sir­av­in­to­la ei tarvitse eril­listä alus­taa. Museon laa­jen­e­m­i­nen alueelle on hieno jut­tu. Tilaa jää muillekin aktiviteeteille.

Lähiöpro­jek­tin toim­intak­er­to­mus 2014

Kym­meniä hyviä han­kkei­ta, joi­hin on rahaa puoli miljoon­aa. Var­maankin han­kkei­ta rahoite­taan lähin­nä muu­ta kautta.

Rasti­lan­raitin liikennesuunnitelma

Rait­ti muute­taan pihakaduk­si, jol­loin pysäköin­ti on merk­i­ty­ille paikoille mah­dol­lista, mut­ta autot joutu­vat väistämään jalankulk­i­joi­ta ja aja­maan max 20 km/h.

Laut­tasaar­en­tie 25

Entiselle huoltoase­ma­ton­tille asun­to­ja ja bussien kään­tö­paik­ka. Tämä oli meil­lä 12.5.2015. Nyt siihen on tehty vähäisiä tark­istuk­sia. Taas vähän lisää ahtaut­ta Laut­tasaaren kouluihin.

Man­ner­heim­intie 102, irtaimistovarasto

Liike­ta­lo Man­ner­heim­intie 102:ssa muute­taan irtaimis­to­varas­tok­si, kos­ka muu­takaan käyt­töä ei ole. Talos­sa oli aikanaan Finnairin pääkont­tori. Jos toimis­toti­la ei mene kau­pak­si edes tuol­laisel­la paikalla, neljän ratikkalin­jan var­rel­la, kan­nat­taisi ehkä muut­taa ylimääräisiä toimis­to­talokaavo­ja muutenkin asun­noik­si. Tästä talosta ei ilmeis­es­ti saa sel­l­aista asuin­taloa, että se voisi olla noin meluisal­la ja saasteisel­la paikalla.

Auto­hal­li hyö­tykäyt­töön Punavuoressa

Poikkeamis­lu­val­la myön­netään oikeus muut­taa Perämiehenkau 11:n alla ole­va parkki­hal­li varas­tok­si. Pysäköin­tipaikoille ei ole käyt­töä, kos­ka asukkail­la ei ole auto­ja. Osaan hal­lista ei autol­la edes pääse, kok­sa on tehty ylimääräisiä pilareita.

Lista oli taas niin lyhyt, että lop­pusyksys­tä kok­ouk­set ovat pitkiä.

 

25 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 8.9.2015”

 1. Onko tuon Man­ner­heim­intie 102:n ongel­ma asuinkäytössä juuri talon rakenne? Nimit­täin tuos­sa­han on asuin­talo­ja joka puolel­la ja vastapäätä kat­ua. Siten tuo esi­tys­listal­ta löy­tyvä totea­mus “Man­ner­heim­intien aiheut­ta­ma melu- ja hiukkaspäästöt ovat pois­sulke­neet asumisen pääkäyt­tö­tarkoituk­se­na” kuu­lostaa aika oudolta.

 2. Poikkeamis­lu­val­la myön­netään oikeus muut­taa Perämiehenkau 11:n alla ole­va parkki­hal­li varastoksi. 

  Pikkuisen pistää miet­timään, että hoide­taanko nämä asi­at nyt ihan oike­as­sa paikassa?

  Jos pari koural­lista luot­ta­mushenkilöjä kokoon­tuu yhteen pohti­maan kaupunkisu­un­nit­telu­un liit­tyviä kysymyk­siä ja anta­maan siitä lausun­to­ja, onko jonkun kel­larik­er­roksen auto­tallin, joka ei vält­tämät­tä edes näy ulospäin mil­lään taval­la, muut­ta­mi­nen sel­l­ainen asia, jota varten nämä ihmiset kan­nat­taa kerätä yhteen?

  Asian tekee hupaisam­mak­si se, että sikäli kuin asi­aa tun­nen, auto­tallis­sa ja varas­tossa on mm. erona se, että niis­sä saa säi­lyt­tää eri asioi­ta, jot­ka ovat osin toisen­sa pois­sulke­via. Esimerkik­si, palavaa irtaimis­toa, kuten huonekalu­ja, ei saa säi­lyt­tää auto­tallis­sa, mut­ta autoa ja pienen määrän ben­si­iniä irtokanis­teris­sa taas saa, jos suinkin muis­tan oikein tai edes sinne päin.

  Mut­ta kuin­ka ollakaan, auto­tallin ja varas­ton ero vain on parhaim­mil­laan yksi leima oike­as­sa paikas­sa. Kun oikeaan proo­puskaan saadaan oikea leima oikeaan kohtaan, auto­tallista tuleekin varas­to, jon­ka jäl­keen siel­lä onkin taas tur­val­lista säi­lyt­tää mitä eri­laisimpia asioi­ta, kuten huonekalu­ja, mut­ta ei esimerkik­si autoa ja ben­si­iniä. Tämä siis ei edel­lytä mitään muu­tok­sia itse tilaan, vaan on pelkkä byrokraat­ti­nen muodol­lisu­us. (Voi toki olla, että juuri Perämiehenkadul­la asia ei ole noin triviaali.)

  Tuol­lainen olisi yksinker­taisim­mil­laan mielestäni enin­tään ilmoi­tus­lu­on­toinen asia kaupun­gin suun­taan ja ideaal­i­ti­lanteessa pelkästään taloy­htiön sisäi­nen päätös.

  1. Simo,
   Voin lohdut­taa, että käsit­telemme tuo­ta asi­aa korkein­taan 15 sekun­tia. Ellei siten joku ole esi­tyk­ses­tä eri mieltä.

 3. Hie­man ihme­tyt­tää tuo main­in­ta Man­sku 102:n paikas­ta: “Tästä talosta ei ilmeis­es­ti saa sel­l­aista asuin­taloa, ettäö se voisi olla noin meluisal­la ja saasteisel­la paikalla”.

  Miten on mah­dol­lista, että 70 vuot­ta sit­ten osat­ti­in tehdä siihen viereen talo­ja, jot­ka ovat yhtä meluisal­la ja saasteisel­la paikalla kuin tämä. Tietääk­seni yksikään Man­skun var­ren asuin­taloista ei ole tyhjil­lään, joten ilmeis­es­ti ne kel­paa­vat asuintaloiksi?

 4. Lähiöpro­jek­tin osio ‘Pyöräi­lyn edis­tämi­nen esikaupunkialueil­la’ sisältää Malmin pyöräkeskuk­sen avaamisen, kenel­läkään ei tai­da olla kuvaa mitä täl­lä oikein tarkoite­taan. Taik­ka jokaisel­la on ihan oma käsi­tyk­sen­sä mikä joku pyöräkeskus joskus on. Sinän­sä kum­ma kohde kun samaan aikaan Itä-Helsin­gin ankeut­tamis­pro­jek­tin nimis­sä on raken­net­tu uusia, entistä kovem­pia ja korkeampia reunakiviä Itä-Helsin­gin pyöräteille hakkaa­maan pyöräil­i­jöitä käsille ja sormille.

 5. Autopaikat pois­te­taan, mik­si? Punavuoren talot ovat jääneet vähälle huomi­olle, kuka omis­taa nykyisen autoille varatun ker­roksen? Onko aiko­mus pan­na kanakoppe­ja tila täy­teen ja jakaa asukkaille ilman rahal­lista korvausta.

  1. Lis­tatek­stin mukaan tässä talos­sa asuvil­la ei ole tarvet­ta enem­pi­in autopaikkoi­hin. Taloy­htiöl­lä ei ole mitään velvbol­lisu­ut­ta tar­jo­ta niitä muiden käyt­töön. Var­masti tar­joaisi, jos joku mak­saisi kil­pailukykyisen hin­nan. Se, ettei autopaikoille ole mak­suhalukas­ta kysyn­tää on hyvä osoi­tus siitä, kuin­ka tarpeel­lisik­si ne koetaan.

 6. Man­ner­heim­intie 102, irtaimistovarasto

  Tästä talosta ei ilmeis­es­ti saa sel­l­aista asuin­taloa, että se voisi olla noin meluisal­la ja saasteisel­la paikalla.

  Mil­lä taval­la se eroaa vierei­sistä tai vas­takkai­sista asuin­taloista? Ei täl­laista pelleilyä saa päästää läpi.

 7. Kuvit­telin että Man­ner­heim­intie 102 olisi Ruskea­suol­la, mut­ta tuo­han on Taka-Töölöä. Kävin itse asi­as­sa kat­so­mas­sa asun­toa tuos­sa parin kort­telin päässä, mut­ta se meni ennen kuin ehdit­ti­in edes miet­tiä tar­jouk­sen tekemistä.

  Tun­tu­isi että mikä tahansa repont­ti (sis. parem­pi äänieristys ja ilman­suo­da­tus) kan­nat­taisi tuos­sa osoit­teessa. Ei kai autopaikkanor­mi tai joku muu älyt­tömyys tee siitä kannattamatonta?

 8. Kak­si viimeistä kohtaa oli­vat täyt­tä asiaa.

 9. Man­ner­heim­intie 102:n — siis “Are­an” talon — kaavoitus varas­toik­si tai raakati­lak­si kuu­lostaa ihmeel­liseltä. Esimerkik­si Man­ner­heim­intie 100 ja 104 ovat halut­tu­ja töölöläisasuintaloja.

  Are­an talo muis­tut­taa ainakin ulkois­es­ti ja dimen­sioil­taan Iso-Roba 28:ia, jota muute­taan nyt toimis­tos­ta kovan rahan asun­noik­si. Eiväthän kaava­muu­tok­sen raskaus / autopaikkanor­mi / kiin­teistön omis­ta­jan kiire saa­da tyhjälle tilalle tuot­toa / jokin muu kum­malli­nen syy estä harv­inaista uud­is­tuotan­toa Taka-Töölöön?

 10. Osmo Soin­in­vaara:
  Simo,
  Voin lohdut­taa, että käsit­telemme tuo­ta asi­aa korkein­taan 15 sekun­tia. Ellei siten joku ole esi­tyk­ses­tä eri mieltä. 

  Joo, en usko että tuo­hon teiltä arvokas­ta työaikaa var­maankaan menisi. Mietin vaan koko pros­es­sia, että mitä jonkun raken­nuk­sen kel­lar­i­tilo­jen käyt­tö­tarkoituk­sen muu­tos tekee kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nas­sa, viime kädessä.

  (Tosin teo­ri­as­sa, jos ei juuri muu­ta ole esi­tys­listal­la, niin tuol­lainen auto­tal­li saat­taisi jos­sain tilanteessa olla riit­tävä syy kokoon­tua ja näin mak­saa ajas­sa huo­mat­tavasti 15 sekun­tia enem­män, kun matkat ote­taan huomioon. Käsit­te­lyä kai pysty­isi lykkäämään jonkun ker­ran, mut­ta pakko­han siitä on joskus tehdä päätös.)

 11. Simo Mele­nius: Mietin vaan koko pros­es­sia, että mitä jonkun raken­nuk­sen kel­lar­i­tilo­jen käyt­tö­tarkoituk­sen muu­tos tekee kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nas­sa, viime kädessä.

  Ihan hyvin voitaisi­in luop­ua siitä, että kaavas­sa määrätään raken­nuk­sen ja sen tilo­jen käyt­tö­tarkoituk­set joka ton­tille. Suurim­mal­la osal­la tont­te­ja voisi antaa olla mitä toim­into­ja nyt ihmiset sat­tuvat tarvit­se­maan. Kouluille, ter­veyskeskuk­sille ym. ehkä on tarpeen kaavoit­taa tilo­ja, jos vapail­ta markki­noil­ta tilo­jen han­kkimi­nen tulisi liian kalliiksi.

 12. Man­ner­heim­intie 102, street view: https://goo.gl/maps/f26DD

  Tuos­ta saisi vaik­ka väli­aikaisia lisätilo­ja vas­taan­ot­tokeskuk­selle. No, kos­ka Helsin­ki niin varastohotelliksi.

 13. Tutk­i­ja Punavuores­ta: Man­ner­heim­intie 102:n – siis “Are­an” talon – kaavoitus varas­toik­si tai raakati­lak­si kuu­lostaa ihmeelliseltä.

  Are­an talon tilalle suun­nitelti­in uut­ta toimis­to­taloa vas­ta muu­ta­ma vuosi sit­ten, joten irtaimis­to­varas­to on mitä ilmeisim­min tilapäi­nen ratkaisu — parem­pia suh­dan­tei­ta odotel­lessa saa edes jotain tuot­toa ilman että tarvit­see paljon investoida…

 14. Simo Mele­nius: Joo, en usko että tuo­hon teiltä arvokas­ta työaikaa var­maankaan menisi. Mietin vaan koko pros­es­sia, että mitä jonkun raken­nuk­sen kel­lar­i­tilo­jen käyt­tö­tarkoituk­sen muu­tos tekee kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nas­sa, viime kädessä.

  (Tosin teo­ri­as­sa, jos ei juuri muu­ta ole esi­tys­listal­la, niin tuol­lainen auto­tal­li saat­taisi jos­sain tilanteessa olla riit­tävä syy kokoon­tua ja näin mak­saa ajas­sa huo­mat­tavasti 15 sekun­tia enem­män, kun matkat ote­taan huomioon. Käsit­te­lyä kai pysty­isi lykkäämään jonkun ker­ran, mut­ta pakko­han siitä on joskus tehdä päätös.)

  Fir­mal­lanio oli aikoinaan omis­tuk­ses­san Urheilukadul­la autoal­li, jon­ka käyt­tä­takroi­tus oli vuon­na 1962 hyväsksy­tyssä y‑järjsetylsessä varas­to / auto­tal­li. Antoi liikku­mavaraa. Nykyään tietääk­seni molem­mis­sa käytöissä.

 15. Man­ner­hem­intie 102 (Finnairin enti­nen pääkont­tori) on Päivärin­nankadun kul­mas­sa, jok­senkin Nor­den­skiöldinkadun ja Rei­jolankadun puo­livälis­sä kadun vasem­mal­la puolel­la keskus­tas­ta katosen.

  Jok­seenkin sitä vastapäätä on raken­net­tu noin 5–10 vuo­tat sit­ten uusi asuin­raken­nus. Puolit­tuu­ni osti siel­lä autopaikkaosak­keen, vaikak ei asu talossa.

 16. Osmo Soin­in­vaara: Lis­tatek­stin mukaan tässä talos­sa asuvil­la ei ole tarvet­ta enem­pi­in autopaikkoi­hin. Taloy­htiöl­lä ei ole mitään velvbol­lisu­ut­ta tar­jo­ta niitä muiden käyt­töön. Var­masti tar­joaisi, jos joku mak­saisi kil­pailukykyisen hin­nan. Se, ettei autopaikoille ole mak­suhalukas­ta kysyn­tää on hyvä osoi­tus siitä, kuin­ka tarpeel­lisik­si ne koetaan.

  Naa­puris­sa, 200 metrin päässä, auto­hal­li­paikas­ta pyy­de­tään 55000 euroa http://www.etuovi.com/kohde/1132629 ja Punavuores­sa auto­tal­li- tai auto­hal­li­paikko­jen markki­navuokra on 100–200 euroa kuus­sa. Toki voi olla, että ko. tila ei ole kuitenkaan oikein auto­hal­lik­si sopi­va. Kysyn­nän puut­teesta tuskin kuitenkaan on kysymys.

  1. Auto­hal­li­paikan markki­navuokra on siis noin 3 — 6 euroa /m2. (Paik­ka ramppei­neen vie 25 — 30 m².) Varas­tos­ta saa paljon enem­män. Tuo 55000 euroakin on vaivaiset 2000 €/m2. Jos käyt­tö­tarkoi­tus olisi vapaa, noin hal­val­la ei menisi.

 17. Osmo Soin­in­vaara: Voin lohdut­taa, että käsit­telemme tuo­ta asi­aa korkein­taan 15 sekun­tia. Ellei siten joku ole esi­tyk­ses­tä eri mieltä.

  Mon­tako sekun­tia meni siihen, että Man­ner­heim­intiel­lä Finnairin taloa ei voi muut­ta asuntokäyttöön.
  Joku juuri son anomas­sa “Miten sit­ten siinä voi olla koko kadun matkalla asunt…” Ja siinä vai­heessa siten kuu­lui “Käsitel­ty jo, ei enää puheen­vuoro­ja. Ei asuntoja.”

 18. Van­ho­jen lähiöi­den elinkaari on siinä vai­heessa, ettei ole mitään järkeä lait­taa sinne euroakaan yhteiskun­nan raho­ja. Pusku­trak­tori on läh­es poikkeuk­set­ta ain­oa taloudel­lis­es­ti perusteltavis­sa ole­va toimenpide.

 19. Osmo Soin­in­vaara:
  Auto­hal­li­paikan markki­navuokra on siis noin 3 – 6 euroa /m2. (Paik­ka ramppei­neen vie 25 – 30 m².) Varas­tos­ta saa paljon enem­män. Tuo 55000 euroakin on vaivaiset 2000 €/m2. Jos käyt­tö­tarkoi­tus olisi vapaa, noin hal­val­la ei menisi.

  Niin, Kaupun­ki pol­kee hin­to­ja vuokraa­mal­la pysäköin­ti­ti­laa kadul­ta noin 1,5€/m2/kk ja yök­si sekä viikon­lopuk­si halleista noin 3€/m2/kk sisältäen var­tioin­nin. Varas­toti­lana kaupun­gin kat­ua ei saa käyttää.

  http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/pysakointi/asukas-ja-yrityspysakointi/

 20. Osmo hyvä,

  saanko ennen kir­joi­tus­tani kysyä, mis­sä itse asut?

  Sep­po

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.