VR vähentää ristisubventiota

VR on ilmoit­ta­nut alen­ta­van­sa kau­ko­lii­ken­teen lipun­hin­to­ja mer­kit­tä­väs­ti ja kar­si­van­sa samal­la kan­nat­ta­mat­to­mia vuo­ro­ja. VR menee siten lähem­mäs sitä hin­noit­te­lua, johon pää­dyt­täi­siin, jos rau­ta­tie­lii­ken­ne oli­si kil­pail­tua. Nyt kil­pai­lu on tul­lut bus­si­lii­ken­teen puolelta.

Ennus­tan, että tämä poli­tiik­ka joh­taa rau­ta­tie­lii­ken­teen lisään­ty­mi­seen hen­ki­lö­lii­ken­teel­lä mitat­tu­na, kos­ka suo­si­tum­mil­la rei­teil­lä mat­kus­ta­ja­mää­rä nousee enem­män kuin on mat­kus­ta­jia lak­kau­tet­ta­vis­sa junavuoroissa.

Har­mi, että tämä tulee vas­ta nyt ja näin ryti­näl­lä. Mas­sair­ti­sa­no­mi­set eivät ole kos­kaan muka­na asia.

Jos haluai­sim­me opti­moi­da kan­san­ta­lou­del­lis­ta kan­nat­ta­vuut­ta yri­tys­ta­lou­del­li­sen sijas­ta, hyväk­syt­täi­siin se, että VR tuot­taa jon­kin ver­ran tap­pio­ta. Sii­tä kor­vauk­se­na sai­sim­me pal­jon enem­män juna­mat­ko­ja. Kulut­ta­jan yli­jää­mä ylit­täi­si VR:n lii­ke­ta­lou­del­li­sen tappion.

Olen kir­joit­ta­nut asias­ta tar­kem­min­kin täs­sä

128 vastausta artikkeliin “VR vähentää ristisubventiota”

 1. Tosin aika moni lak­kau­tet­ta­va vuo­ro on juu­ri noil­ta suo­si­tuil­ta rei­teil­tä hki-tku ja hki-tre…

  1. Hel­sin­ki-Tur­ku ‑välil­tä lak­kau­te­taan vuo­ro­ja, kos­ka hidas ja huo­no junayh­teys ei olke kil­pai­lu­ky­kyi­nen, mut­ta Hel­sin­ki ‑Tam­pe­re välil­tä ei yhtään.

 2. Ilta­leh­des­sä ja kaup­pa­leh­den voo­ru­mil­la todet­tiin, jotta 

  50 pro­sent­tia kai­kis­ta VR:n aja­mis­ta juna­vuo­rois­ta aje­taan alle 20 pro­sen­tin mat­kus­ta­ja­mää­räl­lä suh­tees­sa kapasiteettiin.

  Ei voi olla todel­lis­ta! Puo­let juna­vuo­rois­ta lähes tyh­jil­lä vau­nuil­la! Lopun mak­sat sinä, veronmaksaja!

  Oulu-Sei­nä­jo­ki rata­remp­pa on jo mak­sa­nut 860 mil­joo­naa euroa ja ole­tus on, että men­nään mil­jar­diin kai­ken kaikkiaan.

  Aivan hul­lua upot­taa täl­läi­siä sum­mia Kehä­kol­mo­sen ulkopuolelle!

 3. Rata­ver­kos­ton yllä­pi­don pitäi­si kuu­lua yksi­se­lit­tei­ses­ti val­tiol­le niin­kuin maan­tei­den­kin. Sen jäl­keen lii­ken­teen voi vapaut­taa, mut­ta ker­man­kuo­rin­nan vält­tä­mi­sek­si niin, että jokai­sel­ta lii­ken­nöi­jäl­tä voi ostaa liput mihin tahan­sa val­ta­kun­nas­sa. Sil­loin vain joi­tain lin­jo­ja lii­ken­nöi­vä jou­tuu osta­maan sil­tä, joka lii­ken­nöi, ja tämä tasaa huo­nom­min kan­nat­ta­vien ratao­sien kustannuksia.

 4. Kup­pa­sa­no­mat:Aivan hul­lua upot­taa täl­läi­siä sum­mia Kehä­kol­mo­sen ulkopuolelle!

  Kau­pun­ki-ideo­lo­gi­suus näyt­tää saa­van jo absur­de­ja piir­tei­tä. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la asuu rei­lu mil­joo­na suo­ma­lais­ta. Nel­jä mil­joo­naa asuu muualla.

  Pää­kau­pun­ki­seu­tu­lais­ten puheis­ta tulee yhä useam­min tun­ne, ettei näi­tä nel­jää mil­joo­naa ole edes olemassa.

 5. Nyt kil­pai­lu on tul­lut bus­si­lii­ken­teen puolelta.

  Ennus­tan, että tämä poli­tiik­ka joh­taa rau­ta­tie­lii­ken­teen loisääntymiseen …

  Jos VR yrit­tää kil­pail­la hin­nal­la bus­si­lii­ken­teen kans­sa, hin­to­ja pitää pudot­taa mel­koi­ses­ti. Sain hil­jat­tain bus­si­li­pun alle nel­jäs­osal­la VR:n vas­taa­van lipun hin­nas­ta. Jos hin­nat ovat ihmi­sil­le tär­kei­tä, on mah­dol­lis­ta, että VR:n mat­kus­ta­ja­mää­rä las­kee edel­leen, vaik­ka hin­to­ja alen­ne­taan­kin vähän.

  Jos haluai­sim­me opti­moi­da kan­san­ta­lou­del­lis­ta kan­nat­ta­vuut­ta yri­tys­ta­lou­del­li­sen sijas­ta, hyväk­syt­täi­siin se, että VR tuot­taa jon­kin ver­ran tappiota.

  Mil­lai­siin kan­san­ta­lou­del­li­siin etui­hin tuo lause viit­ta­si? Mik­si VR:n tap­piot oli­si­vat ok?

 6. Juho Laa­tu: Mil­lai­siin kan­san­ta­lou­del­li­siin etui­hin tuo lause viit­ta­si? Mik­si VR:n tap­piot oli­si­vat ok?

  Kun se on ole­mas­sa, niin yllä­pi­to on kal­lis­ta ja käyt­tä­mi­nen hala­paa. Sik­si kan­nat­tai­si käyt­tää niin maan per­ke­leen paljon. 

  Estei­tä käyt­tä­mi­sel­le on tosin pal­jon. Jos hyp­pään junaan en saa kilo­met­ri­kor­vauk­sia ja val­tio ei saa polt­toai­nees­ta vero­tu­lo­ja. Sik­si kum­pi­kaan meis­tä, val­tio enkä minä halua että käy­tän junaa.

 7. Mik­si kan­nat­ta­mat­to­mien reit­tien ja syr­jä­seu­tu­jen lii­ken­nöin­ti pitää hoi­taa juu­ri junil­la? Se on sii­hen kaik­kein ras­kain ja kal­lein ratkaisu. 

  Sen sijaan tuli­si sub­ven­toi­da tak­se­ja, kimp­pa­tak­se­ja ja mini­bus­se­ja sin­ne mis­sä on tar­vet­ta mut­tei riit­tä­väs­ti kysyntää.

  1. Täs­sä vähän aikaa sit­ten oli ikä­vä uuti­nen junan alle jää­nees­tä mie­hes­tä jos­sain Itä-Suo­mes­sa. Huo­mio­ta kiin­nit­ti uuti­sen koh­ta, jos­sa ker­rot­tiin, että junan mat­kus­ta­ja vie­tiin peril­le taksilla

 8. Juho Laa­tu:
  Mil­lai­siin kan­san­ta­lou­del­li­siin etui­hin tuo lause viit­ta­si? Mik­si VR:n tap­piot oli­si­vat ok?

  Ei kai tuo kovin radi­kaa­li aja­tus ollut. Että on hyö­dyk­kei­tä ja pal­ve­lui­ta joi­ta kan­nat­taa tar­jo­ta kan­sa­lai­sil­le pie­nel­lä tap­piol­la­kin. Vaik­ka­pa hammashuolto.

  1. Rau­ta­tei­den tap­pioi­den oikeu­tus läh­tee mata­lis­ta mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­sis­ta ja kor­keis­ta kiin­teis­tä kustannuksista.

 9. Osmo: Jos haluai­sim­me opti­moi­da kan­san­ta­lou­del­lis­ta kan­nat­ta­vuut­ta yri­tys­ta­lou­del­li­sen sijas­ta, hyväk­syt­täi­siin se, että VR tuot­taa jon­kin ver­ran tap­pio­ta. Sii­tä kor­vauk­se­na sai­sim­me pal­jon enem­män juna­mat­ko­ja. Kulut­ta­jan yli­jää­mä ylit­täi­si VR:n lii­ke­ta­lou­del­li­sen tappion.

  Miten ihmees­sä se oli­si kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa, että nyt itse mat­kan­sa mak­sa­vat bus­si­mat­kus­ta­jat siir­tyi­si­vät veron­mak­sa­jien kus­tan­ta­ma­na junien käyttäjiksi?

  1. Miten ihmees­sä se oli­si kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa, että nyt itse mat­kan­sa mak­sa­vat bus­si­mat­kus­ta­jat siir­tyi­si­vät veron­mak­sa­jien kus­tan­ta­ma­na junien käyttäjiksi?

   Kan­san­ta­lou­del­li­seen kan­nat­ta­vuu­teen pääs­tään, kun las­ke­taan bus­sin ja junan mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­sia. Kum­pi mak­saa enem­män: aajaa Hel­sin­gis­tä Tur­kuun bus­si tai liit­tää junaan yksi vau­nu lisää. Jo 1800-luvul­la oli kan­san­ta­lous­tie­teen perus­kau­raa, että kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti opti­moin­ti rau­ta­tie­jär­jes­tel­mä tuot­taa tap­pio­ta, kos­ka kiin­teät kus­tan­nuk­set ovat suu­ria ja muut­tu­vat pieniä.

 10. Perus­junt­ti: Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la asuu rei­lu mil­joo­na suo­ma­lais­ta. Nel­jä mil­joo­naa asuu muualla.

  Pää­kau­pun­ki­seu­tu­lais­ten puheis­ta tulee yhä useam­min tun­ne, ettei näi­tä nel­jää mil­joo­naa ole edes olemassa. 

  Suo­mes­sa asuu rei­lut vii­si mil­joo­naa ihmis­tä. 7,3 mil­jar­dia asuu muualla.

  Suo­ma­lais­ten puheis­ta tulee yhä useam­min tun­ne, ettei näi­tä 7,3 mil­jar­dia ole olemassa.

 11. Kup­pa­sa­no­mat:
  Oulu-Sei­nä­jo­ki rata­remp­pa on jo mak­sa­nut 860 mil­joo­naa euroa ja ole­tus on, että men­nään mil­jar­diin kai­ken kaikkiaan.

  Aivan hul­lua upot­taa täl­läi­siä sum­mia Kehä­kol­mo­sen ulkopuolelle!

  Sei­nä­jo­ki-Oulu-remont­ti teh­dään pää­asias­sa tava­ra­lii­ken­teen vuok­si. Kehä 3:n sisä­puo­lel­la ei kul­je ainut­ta­kaan tava­ra­ju­naa jos muu­ta­man kilo­met­rin sen tun­tu­mas­sa kul­ke­vaa Vuo­saa­ren sata­ma­ra­taa ei lasketa.

  1. Nopea ratayh­teys Ouluun on tär­keä myös hen­ki­lö­lii­ken­teen kan­nal­ta. Sil­lä taas on mer­ki­tys­tä elin­kei­no­po­liit­ti­ses­ti. Aja­tus Oulun eva­kuoin­nis­ta Nokian jäl­keen on jok­seen­kin päätön.

 12. Ja ei kan­na­ta unoh­taa edel­li­sen hal­li­tuk­sen teke­mää uusien vau­nu­jen pak­ko-ostat­ta­mis­ta Otan­mäen Tal­gon teh­tail­ta, jot­ka nekin on jo myy­ty ulko­maa­lai­sil­le. Kepu per­ke­le. Sil­loi­nen VR:n joh­to­han jopa ero­si pro­tes­tik­si ope­ra­tii­vi­siin asioi­hin puuttumiselle.

 13. VR ei pär­jää kil­pai­lus­sa edes lentoliikenteelle.

  Mat­kus­tan useas­ti Rova­nie­mel­le ja Ouluun ja vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa juna on ollut halvempi

 14. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Nopea ratayh­teys Ouluun on tär­keä myös hen­ki­lö­lii­ken­teen kan­nal­ta. Sil­lä taas on mer­ki­tys­tä elin­kei­no­po­liit­ti­ses­ti. Aja­tus Oulun eva­kuoin­nis­ta Nokian jäl­keen on jok­seen­kin päätön.

  Työ­voi­man­han pitää liik­kua työ­paik­ko­jen perässä.

  Työ­pai­kat eivät kuu­lem­ma siir­ry työ­voi­man mukaan

 15. Kom­ment­ti Osmo Soi­nin­vaa­ral­le 28.8.2015 kel­lo 20:58: Täs­sä joi­ta­kin aiko­ja sit­ten käy­tin rai­tio­lin­ja kah­dek­saa Län­si-Hel­sin­gis­sä Sal­mi­saa­ren pää­te­py­sä­kil­tä Pork­ka­lan­ka­dun vier­tä pit­kin. Ratik­ka saat­toi olla tyh­jä Mec­he­li­nin­ka­dul­le asti (minua lukuu­not­ta­mat­ta), mut­ta kyl­lä se kis­ko­tus rati­koi­neen on yhä ole­mas­sa (tosin eri linjauksella). 

  Ter­vei­sin Kale­vi Kämäräinen
  http://www.rautatiematkustajat.fi/

  1. Ratik­ka kasin lin­ja kuor­mit­tuu jat­kos­sa aivan eri taval­la, kun Jät­kä­saa­ren asu­tus raken­tuu. Edel­leen, se on nyt jo var­sin käy­tet­ty työ­mat­ka­lii­ken­teen aikana.

 16. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Täs­sä vähän aikaa sit­ten oli ikä­vä uuti­nen junan alle jää­nees­tä mie­hes­tä jos­sain Itä-Suo­mes­sa. Huo­mio­ta kiin­nit­ti uuti­sen koh­ta, jos­sa ker­rot­tiin, että junan mat­kus­ta­ja vie­tiin peril­le taksilla

  Kis­ko­bus­si. Dm12

 17. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Kan­san­ta­lou­del­li­seen kan­nat­ta­vuu­teen pääs­tään, kun las­ke­taan bus­sin ja junan mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­sia. Kum­pi mak­saa enem­män: aajaa Hel­sin­gis­tä Tur­kuun bus­si tai liit­tää junaan yksi vau­nu lisää. Jo 1800-luvul­la oli kan­san­ta­lous­tie­teen perus­kau­raa, että kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti opti­moin­ti rau­ta­tie­jär­jes­tel­mä tuot­taa tap­pio­ta, kos­ka kiin­teät kus­tan­nuk­set ovat suu­ria ja muut­tu­vat pieniä.

  Sinän­sä asi­aa, mut­ta mai­a­lam on muut­tu­nut sit­ten 1800-luvun. Bus­si on nyky­ään mel­kein yhtä muka­va ja usein nope­ma­pi yhteys kuin juna.

  Suo­mes­sa muu­ten ei ole muu­ta kuin pai­kall­si­lii­ken­net­tä. Koko väki­lu­kum­me on koh­ta­lai­sen suu­ren euroop­pa­lai­sin kau­pun­ki­ko­ko­nai­suu­den määrä.

  1. Mis­sä sii­nä bus­sis­sa on ravin­to­la­vau­nu? Kos­ka saan pöy­dän läp­pä­riä var­ten. Mil­loin teis­tä tulee yhtä tasai­sia kuin kiskoista?

 18. Svei­tisn juna­lii­ke­nen on suo­sit­tu ver­tia­lu­koh­de, ymmär­ret­tä­vis­tä syistä.

  Mut­ta pie­net mit­ta­kaa­va­ta­kis­tuk­set leien­vät pai­kal­lan. Sve­tit­sin väki­lu­ku on rusnt­ta 8 mil­joo­naa, siis 1,5 ker­taa maam­me väki­lu­ku ja pinta_ala 41.00 km², siis kah­dek­sao­sa maa­me pin­ta-alas­ta. Väen­ti­heys siis noin 12 ‑ker­tai­nen.

  Sen liäk­si­ma aon Euroop­na sydä­mes­sä, ja sen läpi kule­vat use­ta kan­sain­vä­li­set yhteydet.

  Mie­len­kii­nois­ta kyl­lä: topo­lo­gi­ses­ti olem­me hyvin saman­kal­tai­sia. Svei­tis­sä aus­tusat erot­ta­vat vuo­ret, meil­lä jär­vet ja soi­set metsät.

 19. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Hel­sin­ki-Tur­ku ‑välil­tä lak­kau­te­taan vuo­ro­ja, kos­ka hidas ja huo­no junayh­teys ei olke kil­pai­lu­ky­kyi­nen, mut­ta Hel­sin­ki ‑Tam­pe­re välil­tä ei yhtään. 

  Eikö tuos­sa sit­ten oli­si ratayh­teys, joka oli­si syy­tä saa­da lopul­ta­kin sel­keäs­ti parem­paan kun­toon. Mik­si ratayh­teyt­tä ei paran­ne­ta, vaan sama tilan­ne jat­kuu vuo­si­kym­me­nes­tä toi­seen? Tavoit­teek­si voi­tai­siin ottaa aluk­si mat­ka-aikaa vaik­ka­pa alle tun­ti (välil­lä Hel­sin­ki-Tur­ku ja Tur­ku- Helsinki).

 20. ft maa­il­mal­ta: Kun se on ole­mas­sa, niin yllä­pi­to on kal­lis­ta ja käyt­tä­mi­nen hala­paa. Sik­si kan­nat­tai­si käyt­tää niin maan per­ke­leen paljon. 

  Jos käyt­tä­mi­nen on hal­paa, VR:n luu­li­si teke­vän voit­toa mata­lil­la­kin hin­noil­la. OS olet­ti VR:n täs­tä huo­li­mat­ta teke­vän tap­pio­ta. OS voi ehkä selit­tää. Minä en tie­dä mis­tä ole­tuk­set tuli­vat (VR:n tap­piot, kan­san­ta­lou­del­li­set hyödyt).

 21. Kup­pa­sa­no­mat:
  …Ei voi olla todel­lis­ta! Puo­let juna­vuo­rois­ta lähes tyh­jil­lä vau­nuil­la! Lopun mak­sat sinä, veronmaksaja!

  Oulu-Sei­nä­jo­ki rata­remp­pa on jo mak­sa­nut 860 mil­joo­naa euroa ja ole­tus on, että men­nään mil­jar­diin kai­ken kaikkiaan… 

  Kehä III:n ulko­puo­lel­la on elä­mää! Jos VR sai­si päät­tää, hen­ki­lö­lii­ken­ne päät­tyi­si Suo­mes­sa heti, kos­ka tava­ra­lii­ken­ne on kan­nat­ta­vam­paa. Ver­taa rau­ta­tei­den kehi­tyk­seen USA:ssa.

  Tilan­net­ta hen­ki­lö­lii­ken­teen osal­ta hei­ken­tää Suo­men kova palk­ka­ta­so ja ennen kaik­kea hen­ki­lö­kun­nan yökor­vauk­set. Oli­si vie­lä pal­jon kan­nat­ta­vam­paa ajaa tava­ra­ju­nia päi­väl­lä, kun joil­la­kin ratao­suuk­sil­le nii­tä jou­du­taan aja­maan öisin, kun hen­ki­lö­lii­ken­ne ei haittaa.

  USA:kin on ohjaa­mas­sa yhtiöi­tä takai­sin hen­ki­lö­lii­ken­teen pariin. Run­ko­rei­teil­le (Suo­mes­sa Hel­sin­ki — Oulu, Hel­sin­ki — Tur­ku ja Tur­ku — Tam­pe­re sekä ehkä Hel­sin­ki — Kuo­pio) hen­ki­lö­lii­ken­net­tä on help­po saa­da, jos rata­verk­ko teh­dään riit­tä­vän nopeak­si, kos­ka rau­ta­tie on sil­loin kil­pai­lu­ky­kyi­nen len­to­lii­ken­teen kanssa.

  Lähi­lii­ken­net­tä­kin ohja­taan USA:ssa joi­den­kin osa­val­tioit­ten tahol­ta. Suo­mes­sa kiin­nos­tus­ta ei ole ollut. VR:n anne­taan romut­taa van­ha kalus­to, jol­la se takaa, ettei kil­pai­lua esi­mer­kik­si Turun ja Tam­pe­reen seu­duil­le syn­ny, eikä kukaan hait­taa alueil­la tava­ra­lii­ken­net­tä tur­hal­la lähiliikenteellä.

 22. max: Ei kai tuo kovin radi­kaa­li aja­tus ollut. Että on hyö­dyk­kei­tä ja pal­ve­lui­ta joi­ta kan­nat­taa tar­jo­ta kan­sa­lai­sil­le pie­nel­lä tap­piol­la­kin. Vaik­ka­pa hammashuolto.

  Ham­mas­huol­to on tosi­aan ala, jon­ka val­tio voi­si tar­jo­ta kan­sa­lai­sil­le “tap­piol­la”. Tap­piol­li­sen rau­ta­tie­lii­ken­teen kan­san­ta­lou­del­lis­ta edul­li­suut­ta OS ei selit­tä­nyt. (Huo­maa että en sano­nut, että OS:n perus­te­lut oli­si­vat vää­rät, vaan että hän ei ker­to­nut perusteluita.)

 23. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Rau­ta­tei­den tap­pioi­den oikeu­tus läh­tee mata­lis­ta mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­sis­ta ja kor­keis­ta kiin­teis­tä kustannuksista.

  Ehkä perus­a­ja­tus täs­sä on se, että Suo­mes­sa on joka tapauk­ses­sa rau­ta­tie- ja maan­tie­verk­ko, ja että on luon­te­vaa, että val­tio yllä­pi­tää nii­tä, ja että tämän jäl­keen lii­ken­nöin­ti voi olla rau­ta­teil­lä hal­paa esim. junan pie­nen vie­rin­tä­vas­tuk­sen ja suu­ren koon vuoksi.

  Jos VR:n kulut ovat tuo­hon tapaan alhai­set, sen tuli­si kai tuot­taa voit­toa, sil­lä se kyke­ni­si kul­jet­ta­maan ihmi­siä rau­ta­tie­paik­ka­kun­tien välil­lä maan­tie­ka­lus­toa hal­vem­mal­la. Siis­pä VR:n tap­piol­li­suut­ta ei tar­vit­si­si hyväksyä.

  Mis­tä VR:n ole­te­tut tap­piot sit­ten tule­vat? Veloi­te­taan­ko sil­tä nyky­ään maan­tie­ka­lus­toon ver­rat­tu­na lii­kaa val­tion joka tapauk­ses­sa yllä­pi­tä­mien rau­ta­tei­den käy­tös­tä? (Bus­si­lii­ken­teel­lä­kin on tie­ten­kin omat maksunsa.)

  VR:n kalus­ton hin­ta (vau­nut, vetu­rit) pitä­nee las­kea toi­min­nan kuluik­si (ei siis val­tion mak­set­ta­vik­si perus­in­fran kuluik­si), jot­ka VR:n tulee kat­taa lipputuloillaan.

  Onko siis sel­lai­nen mal­li rei­lu, jos­sa sekä rau­ta­tiein­fran että maan­tiein­fran kus­tan­taa val­tio, ja nii­den varas­sa VR ja bus­siyh­tiöt kil­pai­le­vat jok­seen­kin vapaas­ti (saman suu­rui­sin val­tion mak­suin ja/tai tuin)?

  1. Nyt­hän VR tekee niin kuin Juho Laa­tu halu­aa. Lak­kaut­taa ne kan­nat­ta­mat­to­mat vuo­rot ja var­maan­kin myös mon­ta kan­nat­ta­ma­ton­ta yhteyt­tä koko­naan ja kes­kit­tyy aja­maan hal­val­la nii­tä välie­jä, joil­la on pal­jon matkustajia.

 24. Mar­kus:
  Mik­si kan­nat­ta­mat­to­mien reit­tien ja syr­jä­seu­tu­jen lii­ken­nöin­ti pitää hoi­taa juu­ri junil­la? Se on sii­hen kaik­kein ras­kain ja kal­lein ratkaisu. 

  Sen sijaan tuli­si sub­ven­toi­da tak­se­ja, kimp­pa­tak­se­ja ja mini­bus­se­ja sin­ne mis­sä on tar­vet­ta mut­tei riit­tä­väs­ti kysyntää.

  Enpä tie­dä syr­jä­seu­tu­ja, joi­hin oli­si hen­ki­lö­ju­nayh­teys, tavaraliikennettä
  voi olla, jos vaik­ka Kas­ki­nen on syr­jä­seu­tua. VR:n kan­nat­tai­si kyl­lä tut­kia yhteis­työ­tä kimp­pa­tak­sien kans­sa. Samal­la lipul­la perille.

  1. Tuop samal­la lipul­la peril­le on kyl­lä tör­kein­tä ris­ti­sub­ven­tio­ta mitä on esi­tet­ty ja tuhoai­si rau­ta­tie­lii­ken­teen lii­ken­ne­muo­to­na tyystin.

 25. VR:n toi­men­pi­teet näyt­tä­vät oikean suun­tai­sil­ta, mut­ta juna­vuo­ro­jen lopet­ta­mis­ten toteu­tusai­ka­tau­lua voi­si kui­ten­kin hie­man venyttää.

  Nyt muu­tok­set aio­taan toteut­taa vuo­si­na 2015 ja 2016. Minä ottai­sin sii­hen lisäk­si myös vuo­den 2017. Näin pois­tet­ta­vaa kalus­toa voi­tai­siin hyö­dyn­tää vie­lä “ilmai­sek­si” pitem­män aikaa ja yhtiön irti­sa­no­mis­kus­tan­nuk­sia voi­tai­siin hie­man supistaa.

  Hin­to­jen alen­ta­mi­sen teki­sin kui­ten­kin nopeas­ti. Jos juna­vuo­ro­jen muu­tok­set jak­so­tet­tai­siin pidem­mäl­le ajal­le voi­tai­siin pää­tök­set juna­vuo­ro­jen lopet­ta­mi­ses­ta teh­dä myö­hem­min, jol­loin hin­to­jen alen­ta­mi­sen vai­ku­tuk­set voi­tai­siin ottaa toi­men­pi­teis­sä tar­kem­min huomioon.

  Muu­tos­ten toteu­tusai­ka­tau­lun venyt­tä­mi­nen oli­si myös työn­te­ki­jöil­le ja val­tiol­le parem­pi rat­kai­su. Eli sii­nä aja­tuk­sia YT-neuvotteluihin.

 26. Onni­bus­sien ym. aloit­taes­sa toi­min­nan olin var­ma, että vr nyky­muo­dos­saan kaa­tuu. Se, että nyt on rahat tiu­kas­sa ja lama teki sen, että tämä tapah­tui todel­la pal­jon nopeam­mas­sa aika­tau­lus­sa, mitä uskoin. Parem­mas­sa talous­ti­lan­tees­sa tyh­jil­lä junil­la oltai­siin puk­su­tel­tu vie­lä pitkään.

  Val­tion rau­ta­tei­tä vaa­di­taan toi­mi­maan mark­ki­noil­la, kuten yri­tys­tä. Kil­pai­li­joi­na on bus­sit ja autot. 

  Vaik­ka kul­ki­si juna-ase­mal­ta toi­sel­le juna-ase­mal­le, niin juna hävi­ää yksi­tyi­sau­tol­le sekä hin­nas­sa että pal­ve­lun laa­dus­sa. Jos mat­ka kul­je­taan työ­asian vuok­si, niin auton käy­tös­tä mak­se­taan lisäk­si palkkaa. 

  Vr ei ole mis­sään vai­hees­sa notee­ran­nut mil­lään taval­la autoi­li­joi­ta kil­pai­li­joik­si. Nyt, kun hin­to­ja on tar­koi­tus pai­naa bus­si­lii­ken­teen vuok­si, niin jos hin­nat tip­pu­vat yksi­tyi­sau­toi­lun kus­tan­nus­ten alle edes sen ver­ran, että yksi hen­ki­lö yhdes­sä autos­sa kul­kee jat­kos­sa junal­la hal­vem­mal­la kuin autol­la, niin yksin mat­kus­ta­vat hen­ki­löt, jot­ka eivät ole työ­mat­kal­la siir­ty­vät junaan. Ja se on pal­jon mat­kus­ta­jia se.

  1. Mik­si auton käy­tös­tä mak­set­tai­siin palk­kaa, kun ei tee mitään työ­hön liit­ty­vää vaan kul­jet­taa autoa. Junas­sa voi käyt­tää sen­kin ajan hyväk­si. Jos työ­tun­nin hin­ta työ­nan­ta­jal­le on 50 €, kan­nat­taa mat­kas­ta Tam­pe­reel­le mak­saa 75 € enem­män vain sik­si, että voit­taa 1,5 tun­tia hyvin teho­kas­ta työaikaa.

 27. Juna­lii­ken­net­tä on aiem­min kehut­tu vaik­ka mil­lä tavoin, mut­ta se todel­li­suus on aina sivuu­tet­tu. Olen tänään läh­dös­sä käy­mään Hel­sin­gis­sä ja juna-ase­ma on tuos­sa vie­res­sä. Junaa ei voi edes har­ki­ta, vaik­ka liik­kuu yksin.

  Auto: 440 km. Kiin­teät kulut on, vaik­ka ei käyt­täi­si. Polt­toai­ne 33 euroa.

  Juna: 132,40. Hin­ta kat­sot­tu juu­ri vr:n sivuilta.

  Googla­sin vie­lä bus­sin. Hin­ta 18 euroa. Mat­ka aika on tosin 3 tun­tia 15 min suun­taan­sa, kun juna on 2 tun­tia 4 minuut­tia ja auto noin 2 tun­tia 15 minuuttia. 

  Auto vs. bus­si? Bus­si ottaa aikaa odot­te­lui­neen ehkä kol­me tun­tia enem­män ja kulu­ja tulee pari­kymp­piä vähem­män. 3 tun­tia / 20 euroa. Kokei­len bus­sia, jos vaik­ka kat­soi­si mat­kal­la pari jak­soa Pea­ky Blindersia.

 28. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Nyt­hän VR tekee niin kuin Juho Laa­tu halu­aa. Lak­kaut­taa ne kan­nat­ta­mat­to­mat vuo­rot ja var­maan­kin myös mon­ta kan­nat­ta­ma­ton­ta yhteyt­tä koko­naan ja kes­kit­tyy aja­maan hal­val­la nii­tä välie­jä, joil­la on pal­jon matkustajia.

  En sano­nut halua­va­ni vuo­ro­jen alas­ajoa. Rai­de­lii­ken­teen saat­taa hyvin­kin saa­da kan­nat­ta­vak­si joko itses­sään tai joil­lain kan­san­ta­lou­del­li­sil­la eduil­la höys­tet­ty­nä. Pyy­sin vain perus­te­lu­ja sil­le, mik­si VR sai­si mie­les­tä­si tuot­taa tap­pio­ta enem­män kuin bussiliikenne.

  Ehdo­tin myös mah­dol­lis­ta mal­lia, jos­sa val­to kus­tan­taa sekä rai­dein­fran että maan­tiein­fran, ja jät­tää hen­ki­lö­lii­ken­teen sit­ten avoi­mek­si vapaal­le kil­pai­lul­le näi­den ilmais­ten infro­jen pääl­lä, ilman vero­ja ja mak­su­ja kum­mal­le­kaan kil­pai­le­val­le seg­men­til­le. Myös tas­a­puo­li­set mak­sut ja tuet ok. Oli­ko tämä tavoit­tee­si, vai pitää­kö VR:lle sal­lia suu­rem­pien tap­pioi­den teko täs­sä­kin tilanteessa?

  Ole­tan että nyky­ti­lan­teen ongel­ma on lähin­nä se, että vaik­ka aiem­min on aja­tel­tu, että rai­de­lii­ken­teen kans­sa ei kan­na­ta kil­pail­la siel­lä, mis­sä on hyvät suo­rat rau­ta­tie­yh­tey­det kau­pun­kien välil­lä, nyt jot­kut bus­siyh­tiöt ovat oival­ta­neet, että VR:n hin­nat ovat niin kor­keat, että ne voi­vat ajaa samo­ja reit­te­jä pal­jon hal­vem­mal­la. Oleel­li­nen kysy­mys on siis se, ovat­ko VR:n leik­kauk­set tämän kehi­tyk­sen syy­tä, ja onko VR:llä kykyä toi­mia täs­sä tilan­tees­sa jatkossa.

  En halua ajaa rai­de­lii­ken­net­tä alas — sii­tä­kään syys­tä, että käy­tän sitä itse­kin pal­jon. Mut­ta en myös­kään halua julis­taa val­tion piik­kiä auki VR:lle, mak­soi mitä mak­soi. Vii­sain­ta oli­si käy­dä läpi se, mil­lai­sil­la ehdoil­la haluam­me lii­ken­teen toi­mi­van jat­kos­sa. Sel­väs­ti aika on nyt uusi, ja lin­jan­ve­to­ja kaivataan.

 29. Juho Laa­tu: Jos käyt­tä­mi­nen on hal­paa, VR:n luu­li­si teke­vän voit­toa mata­lil­la­kin hin­noil­la. OS olet­ti VR:n täs­tä huo­li­mat­ta teke­vän tap­pio­ta. OS voi ehkä selit­tää. Minä en tie­dä mis­tä ole­tuk­set tuli­vat (VR:n tap­piot, kan­san­ta­lou­del­li­set hyödyt).

  Val­tio­ta on pyrit­ty joh­ta­maan, kuten yri­tys­tä. Ja se ei vain toi­mi niin. Val­tio­ta pitäi­si joh­taa, kuten kansantaloutta.

  Kaik­ki nume­rot hatusta:

  Kah­den kau­pun­gin välil­lä on kul­ki­joi­ta 1000. Autol­la menee 900 ja junal­la 100. Juna mak­saa kul­ki­jal­le 20 ja auto 10. Auton kulu on todel­li­nen, juna tuot­taa tap­pio­ta 10% eli todel­li­nen kulu oli­si 22.

  Yri­tys AB VR OY nos­taa juna­li­pun hin­taa -> autoi­li­joi­ta on aina vaan enem­män -> nos­te­taan hin­taa -> autoi­li­joi­ta on aina vaan enem­män -> nos­te­taan hintaa…

  Kom­mu­nis­ti tote­taa, että 20% käyt­tö­as­teel­la hom­ma ei toi­mi. Juna ilmai­sek­si. Kan­san­ta­los sääs­tää 400 auto­mat­kaa, kun 500 mah­tuu junaan ja enää 500 kul­kee autol­la. Ne, jot­ka mah­tuu kul­kee junal­la. Juna tekee pelk­kää tap­pio­ta, rapis­tuu, hom­ma ei toi­mi ja poli­ti­kot rii­te­le­vät hom­man kes­ke­nään kan­nat­ta­mat­to­mak­si ja lopul­ta pää­ty­vät kapi­ta­lis­miin, joka lak­kaut­taa junat ja taas autoil­laan koko­nais­ku­lu­jen lisääntyessä. 

  Se, että junan mat­kus­ta­ja­mää­rät 10 ker­tais­te­taan ei aiheu­ta pal­jon­kaan lisä­ku­lu­ja, mut­ta sääs­tö tulee aiem­min autoil­lei­den lom­pak­koon. Ja se sääs­tö on sääs­töä kan­san­ta­lou­del­le. Suo­ma­lai­set vau­ras­tu­vat ja suo­mi vaurastuu.

 30. Monel­le yli­kom­pen­sa­to­ri­set kilo­met­ri­korv­suk­set ovat tosia­sial­li­ses­ti palk­kaa oman auton käytöstä.

 31. Sak­ke: Eikö tuos­sa sit­ten oli­si ratayh­teys, joka oli­si syy­tä saa­da lopul­ta­kin sel­keäs­ti parem­paan kun­toon. Mik­si ratayh­teyt­tä ei paran­ne­ta, vaan sama tilan­ne jat­kuu vuo­si­kym­me­nes­tä toi­seen? Tavoit­teek­si voi­tai­siin ottaa aluk­si mat­ka-aikaa vaik­ka­pa alle tun­ti (välil­lä Hel­sin­ki-Tur­ku ja Tur­ku- Helsinki).

  Kos­ka RKP. RKPn yksi perus­mis­sioi­ta on ollut tor­pa­ta Turun radan oikai­su, kos­ka ran­ni­kol­la asuu ruotsinkielisiä.

 32. Mat­kus­tin Hei­no­las­ta Hel­sin­kiin Onni­bus­sil­la. Oli muu­ten nopea ja miel­lyt­tä­vä mat­ka — moot­to­ri­tie­tä koko ajan. Ja oli­si­han sii­nä ollut mah­dol­li­suus läp­pä­rin käyt­töön­kin. Jokai­ses­sa pen­kis­sä on mm. pistoke.

  Mitä tulee työ­mat­kaan junaa käyt­täen, niin näi­den kym­me­nien työ­vuo­sien aika­na ei yksi­kään mat­kan koh­de ole ollut kau­pun­kia­lu­eel­la. Sii­nä ajas­sa, kun pää­si­sin kotoa rau­ta­tie­a­se­mal­le ja juna läh­ti­si, oli­sin jo aja­nut lähes 100km. Ja koh­de­kau­pun­gis­sa pitäi­si tur­vau­tua tak­siin men­nen tullen. 

  On pal­jon hel­pom­paa ajaa suo­raan koh­tee­seen ja takai­sin. Jos­kus hom­mat suju­vat nopeas­ti, jos­kus veny­vät myö­hään. Auton käyt­tö antaa jous­to­va­raa tähänkin.

 33. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Mik­si auton käy­tös­tä mak­set­tai­siin palk­kaa, kun ei tee mitään työ­hön liit­ty­vää vaan kul­jet­taa autoa. Junas­sa voi käyt­tää sen­kin ajan hyväk­si. Jos työ­tun­nin hin­ta työ­nan­ta­jal­le on 50 €, kan­nat­taa mat­kas­ta Tam­pe­reel­le mak­saa 75 € enem­män vain sik­si, että voit­taa 1,5 tun­tia hyvin teho­kas­ta työaikaa.

  Kaik­ki eivät ole val­tiol­la tai kun­nal­la töissä.

  1. Minä olen yksi­tyis­yrit­tä­jä ja juu­ri sik­si mat­kus­tan junal­la, kos­ka voi­tan sen työ­ajan itsel­le­ni ja yritykselleni.

 34. Krtek:
  Ja ei kan­na­ta unoh­taa edel­li­sen hal­li­tuk­sen teke­mää uusien vau­nu­jen pak­ko-ostat­ta­mis­ta Otan­mäen Tal­gon teh­tail­ta, jot­ka nekin on jo myy­ty ulkomaalaisille. 

  Tal­go ei ole ollut muka­na Trans­tec­his­sa enää vuo­siin. Nyt Sko­da on osta­mas­sa suu­ren osuu­den, mut­ta ei rupea­mas­sa ainoak­si omistajakso.

 35. Täs­sä unoh­de­taan, että VR (Poh­jo­lan Lii­ken­ne) on eräs suu­rim­mis­ta toi­mi­jois­ta myös bus­si­lii­ken­tees­sä. Useil­la väleil­lä VR tar­jo­aa sekä juna- että bus­siyh­teyt­tä: esi­mer­kik­si Hel­sin­gis­tä Tur­kuun, Han­koon, Imat­ral­le ja Kuo­pioon. Bus­si poik­keuk­set­ta hal­vem­pi. Liput myy­dään kah­des­sa eri verk­ko­kau­pas­sa, jot­ka ovat jopa saman­nä­köi­siä, mut­ta toi­ses­ta saa vain juna­lip­pu­ja ja toi­ses­ta vain bussilippuja.

  Täs­sä oli­si aika pal­jon opti­moi­ta­vaa. Pois­ta­mal­la pääl­lek­käi­syyk­siä ja paran­ta­mal­la vaih­to­yh­teyk­siä saa­tai­siin asiak­kaan näkö­kul­mas­ta enem­män reit­te­jä tar­jol­le. Bus­sil­la lähim­mäl­le rau­ta­tie­a­se­mal­le ja siel­lä vaih­to junaan. Kaik­ki samas­sa verk­ko­kau­pas­sa ja samal­la lipulla.

 36. VR sai aika­naan jat­koa­jan mono­po­lia­se­mal­leen sil­lä perus­teel­la että se “paran­taa pal­ve­lu­ta­so­aan”. No täs­sä­hän on käy­mäs­sä aivan päin­vas­toin joten eikö­hän ole aika peruut­taa tämä eri­kois­a­se­ma ja aloit­taa kilpailu.

  Samal­la VR voi­tai­siin myy­dä jol­le­kin ulko­mai­sel­le pää­oma­si­joi­tus­yh­tiöl­le. Niil­lä on erin­omai­set kyvyt tiris­tää orga­ni­saa­tios­ta yli­mää­räi­set ihrat min­kä jäl­keen VRkin voi­si aivan oikeas­ti pär­jä­tä kilpailussa.

 37. ft maa­il­mal­ta: Kaik­ki eivät ole val­tiol­la tai kun­nal­la töissä.

  Eivät toki, mut­ta hur­jan moni itse­ään yksi­tyis­yri­tä­jä­nä pitä­vä saa toi­mek­sian­ton­sa val­tiol­ta tai kun­nil­ta. Osa­na jul­kis­ta sek­to­ria siis.

 38. USA:n mal­liin hen­ki­lö­lii­ken­ne ilmaan ja rah­ti­lii­ken­ne rai­teil­le. Jäl­jel­le jää­vä ties­tö maa- ja met­sä­ta­lou­den käyttöön.

  Suo­mes­sa 10–30 paik­kai­set mat­kus­ta­ja­ko­neet oli­si­vat kaik­kein par­hai­ta. Len­to­kent­tiä pitäi­si raken­taa lisää ja kos­ka kyse oli­si pien­ko­ne­ken­tis­tä, ei tar­vi­ta omaa len­non­joh­toa. Esi­merk­ki­nä Kajaa­ni, johon tosin voi las­keu­tua suihkukoneellakin.

  Sopi­vaa len­to­ka­lus­toa on Suo­men­kin kama­ral­le, mut­ta suo­ma­lai­sil­la ei ole hajua­kaan lentoliikennetoiminnasta.

  Alas­ka ja Suo­mi ovat saman­kal­tai­sia. Tyh­jää täyn­nä ja pit­kät etäi­syy­det. Alas­kas­sa len­ne­tään, Suo­mes­sa hajoil­laan kapeil­la maan­teil­la. Go figure.

 39. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Minä olen yksi­tyis­yrit­tä­jä ja juu­ri sik­si mat­kus­tan junal­la, kos­ka voi­tan sen työ­ajan itsel­le­ni ja yritykselleni. 

  Hyvin pie­ni ja ehken epä­tark­ka detal­ji. Osmo olet pop-tai­tei­li­ja mitä työ­hö­si tulee sikä­li kuin ymmär­rän. Mitä enem­män se saa ylei­söä sen parem­pi. Kaik­kien työ ei ole sel­lais­ta. Oli­sin hiu­kan häm­men­ty­nyt jos “sai­sin” teh­dä työ­tä jul­ki­ses­sa tilas­sa. (disc. en tie­dä mil­lai­set työ­ti­lat jouk­ko­lii­ken­tees­sä on oikeas­ti. voi olla suo­jat­tu­ja pis­tei­tä tms.)

  1. Junas­ta voi vali­ta pai­kan työs­ken­te­ly­hy­tis­tä kak­kos­luo­kan hin­taan. Hyvä vaih­toeh­to on myös vara­ta paik­ka Duet­to plus vau­nun ylä­ker­ras­ta. Pöy­tä ja pis­to­ra­sia käy­tös­sä. Ensimmäise3ssä luo­kas­sa jok­seen­kin kaik­ki teke­vät työ­tä läppäreillä.

 40. VR aikoo lisä­tä kil­pai­lu­ky­ky­ään ja paran­taa mat­kus­ta­jien asia­kas­ko­ke­mus­ta lak­kaut­ta­mal­la juna­vuo­ro­ja ja sul­ke­mal­la vii­mei­set­kin lipun­myyn­ti­pis­teen­sä. Liput mak­sa­vat mitä sat­tuu, ja junat kul­ke­vat peril­lä mil­loin sattuu.

 41. Meil­lä­kin töis­sä kat­so­taan noi­den mat­kus­tus­ku­lu­jen perään, joten junaa­kin jos­kus käytetään. 

  Mut­ta jos haluat olla Hkin kes­kus­tas­sa ennen yhdek­sää ilman että nouset aamu­yöl­lä ylös, niin len­to­ko­ne on ainoa vaihtoehto.

 42. max: Hyvin pie­ni ja ehken epä­tark­ka detal­ji. Osmo olet pop-tai­tei­li­ja mitä työ­hö­si tulee sikä­li kuin ymmär­rän. Mitä enem­män se saa ylei­söä sen parem­pi. Kaik­kien työ ei ole sel­lais­ta. Oli­sin hiu­kan häm­men­ty­nyt jos “sai­sin” teh­dä työ­tä jul­ki­ses­sa tilas­sa. (disc. en tie­dä mil­lai­set työ­ti­lat jouk­ko­lii­ken­tees­sä on oikeas­ti. voi olla suo­jat­tu­ja pis­tei­tä tms.)

  Suo­jat­tu­ja pis­tei­tä? Han­ki läp­pä­rii­si näy­töl­le suojakalvo

 43. ft maa­il­mal­ta: Se, että junan mat­kus­ta­ja­mää­rät 10 ker­tais­te­taan ei aiheu­ta pal­jon­kaan lisä­ku­lu­ja, mut­ta sääs­tö tulee aiem­min autoil­lei­den lom­pak­koon. Ja se sääs­tö on sääs­töä kan­san­ta­lou­del­le. Suo­ma­lai­set vau­ras­tu­vat ja suo­mi vaurastuu.

  Esit­tä­mä­si kal­tai­sia kar­kei­ta las­kel­mia täs­sä juu­ri kai­vat­tai­siin. Tuos­sa vii­mei­ses­sä para­gra­fis­sa en tosin pysy­nyt enää täy­sin mukana.

  Ilmai­set mat­kat lisäi­si­vät var­mas­ti myös tur­haa (kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­ma­ton­ta) mat­kus­ta­mis­ta. Mark­ki­na­ta­lou­den ohjaa­va vai­ku­tus poistuisi.

  Junien parem­pi täyt­tö­as­te oli­si etu. Mut­ta pitää kai olet­taa, että bus­seis­sa täyt­tö­as­te vas­taa­vas­ti huo­no­ni­si, ja siel­tä tuli­si näin kan­san­ta­lou­del­lis­ta tappiota.

  Ole­tit kai, että lisä­mat­kus­ta­jien kul­je­tus oli­si lähes ilmais­ta. Edul­li­suus tuli kai lähin­nä sii­tä, että tyh­jät junat las­tat­tiin nyt täy­teen. Uudes­sa tilan­tees­sa kan­nat­tai­si kai sit­ten täyt­tää bus­sit muut­ta­mal­la nekin ilmaisiksi??

  1. Junat kan­nat­tai­si hin­noi­tel­la täy­teen niin kuin len­to­ko­neet jo nyt hin­noi­tel­laan. Hin­nan ei kui­ten­kaan pitäi­si las­kea alle mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­sen. Yhtey­det, jot­ka eivät pei­tä edes muut­tu­via kulu­ja, kan­nat­taa jät­tää aja­mas­ta kokonaan.

 44. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Junas­ta voi vali­ta pai­kan työs­ken­te­ly­hy­tis­tä kak­kos­luo­kan hin­taan. Hyvä vaih­toeh­to on myös vara­ta paik­ka Duet­to plus vau­nun ylä­ker­ras­ta. Pöy­tä ja pis­to­ra­sia käy­tös­sä. Ensimmäise3ssä luo­kas­sa jok­seen­kin kaik­ki teke­vät työ­tä läppäreillä.

  Myös hal­pis­bus­seis­sa on säh­kö­pis­to­rasiat, ja läp­pä­rin käyt­tö onnis­tui minul­ta hyvin, vaik­ka tila oli­kin hie­man junaa ahtaam­pi. Ravin­to­la­vau­nua ei ollut, mut­ta käy­tän sitä junis­sa vain har­voin, sil­lä läp­pä­ri ja muu työ/harraste vie yleen­sä kai­ken ajan (ja ruo­kaa ja juo­maa saa yllin kyl­lin kotonakin).

  VR siis tar­jo­aa hie­man väl­jem­mät tilat työs­ken­te­lyyn, mut­ta nelin­ker­tai­nen hin­ta tuos­ta edus­ta ei tun­nu kovin perus­tel­lul­ta. Nor­mi­reis­sul­la bus­si on yhtä toimiva.

 45. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Onko bus­seis­sa pöy­dät sil­le läp­pä­ril­le, vai pitää­kö kir­joit­taa läp­pä­ri sylissä.

  Bus­seis­sa­kin voi olla yksin­ker­tai­set pöy­dät. En muis­ta miten käyt­tä­mis­sä­ni bus­seis­sa on ollut, sil­lä pidän läp­pä­riä­ni pää­sään­töi­ses­ti sylis­sä, vaik­ka junassa/bussissa oli­si pöytäkin.

  Peräk­käin istut­ta­vis­sa osas­tois­sa pöy­dät voi­vat olla aika ahtai­ta kai­kis­sa lii­ken­ne­muo­dois­sa. Vas­tak­ka­si­sen tuo­lin kans­sa jaet­tu pöy­tä on junas­sa väl­jä (samoin kuin bus­sis­sa), mut­ta aika kau­ka­na aina­kin kir­joit­ta­mi­seen, ja tie­ten­kin jaet­tu vas­ta­päi­sen istu­jan kans­sa. Hakeu­dun kui­ten­kin usein vas­tak­kain istut­ta­vil­le tuo­leil­le sekä junas­sa että bus­sis­sa sik­si, että läp­pä­rin ruu­dul­le on niis­sä joka tapauk­ses­sa hyvää tilaa.

  Kos­ka minun ergo­no­mial­le­ni läp­pä­rin pito sylis­sä on ok, ja jopa muka­vin tapa, muka­vuus palau­tuu minun koh­dal­la­ni sii­hen, että bus­sis­sa on hie­man ahtaam­paa kuin junassa.

  1. Olen kes­ki­viik­ko­na menos­sa taas jul­kis­ta­maan kau­pun­gis­tu­mi­sen ilo­sa­no­maa Tam­pe­reel­le. Ostin äsken liput junaan. Oli­sin saa­nut yhden­suun­tai­sen lipun tar­jouk­se­na noin 25 eurol­la, mut­ta sil­loin oli­sin jou­tu­nut taval­li­seen junao­sas­toon. Mak­soin täy­den hin­nan, 35,50 kos­ka halusin duet­to plus ‑vau­nuun, jos­sa saan rau­hal­li­sen tie­to­ko­ne­pai­kan. Arvos­tan sitä, että voi käyt­tää hiir­tä kir­joit­taes­sa­ni. Takak­sin päin hin­tya oli kol­me euroa kal­liim­pi, ilmei­ses­ti suo­si­tum­pi vuo­ro. Onni­bus­sin hin­ta Lem­pää­lään näyt­ti leh­ti­uu­ti­sen mukaan ole­van 22 euroa, mut­ta Tam­pe­reel­le alle kym­pin. Epä­sel­vyyt­tä on enää, voi­ko Lem­pää­lään mat­kus­ta­va ostaa lipun Tam­pe­reel­le saak­ka ja jää­dä pois Lempäälässä.

 46. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Junat kan­nat­tai­si hin­noi­tel­la täy­teen niin kuin len­to­ko­neet jo nyt hin­noi­tel­laan. Hin­nan ei kui­ten­kaan pitäi­si las­kea alle mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­sen. Yhtey­det, jot­ka eivät pei­tä edes muut­tu­via kulu­ja, kan­nat­taa jät­tää aja­mas­ta kokonaan.

  Hal­pis­bus­sit­kin näyt­tä­vät aja­van rajal­li­sen koke­mu­ke­ni perus­teel­la var­sin täy­si­nä. Ilmei­ses­ti aja­vat vie­lä voi­tol­la, vaik­ka lip­pu­jen hin­nat ovat­kin VR:ään ver­rat­tu­na alhaisia.

  VR voi var­maan­kin pitää hie­man bus­se­ja kor­keam­pia hin­to­ja, mut­ta tämä­kin saat­taa tar­koit­taa VR:lle mel­kois­ta hin­ta-alea. Toi­vot­ta­vas­ti kyke­nee tehos­ta­maan toi­min­taan­sa, ettem­me mene­tä tätä hyvää palvelua.

  Tuo kuvai­le­ma­si poli­tiik­ka on aina­kin aika sel­keä. Ei siis ole pal­ve­lu­vel­vol­li­suut­ta, mut­ta ilmei­ses­ti pre­fe­roit täy­siä junia ohi tuo­ton mak­si­moi­mi­sen. Ole­tan että val­tio kus­tan­si tuos­sa mal­lis­sa­si radat, eikä niis­tä las­ku­te­ta VR:ää enem­pää kuin auto­lii­ken­net­tä kiusa­taan eri­lai­sil­la mak­suil­la. Kil­pai­lua emme val­tion lupaa­man pit­kän mono­po­lia­jan vuok­si näe rau­ta­teil­lä. Saa näh­dä kyke­nee­kö VR kil­pai­le­maan bus­sien kans­sa suun­ni­tel­tu­jen leik­kaus­ten ja hin­nan­alen­nus­ten jälkeen.

  Henk. koht. rei­lu nelin­ker­tai­nen hin­ta juna­mat­kas­ta kir­pai­see jotain peri­aat­teel­lis­ta koh­tuul­li­suu­den kipu­kyn­nys­tä, joten seu­rai­len vähän hin­ta­ke­hi­tys­tä, ja mat­kus­te­len myös jon­kin ver­ran ahtaam­mis­sa bus­seis­sa, jos VR ei paran­na juoksuaan.

  1. Kos­ka bus­sit hin­noi­tel­laan täy­teen, bus­sin hin­ta vaih­tee huo­mat­ta­vas­ti niin kuin vaih­te­lee len­to­lip­pu­jen­kin hin­ta. Jos VR läh­tee kil­pai­luun mukaan kun­nol­la, sen on omak­sut­ta­va sama hyvin vaih­te­le­vien hin­to­jen käy­tän­tö. Jos­tain syy­sa­tä asiak­kaat eivät pidä ajat5uksesta rau­ta­tei­den osal­ta, vaik­ka hyväk­sy­vät sen bus­sien ja len­to­ko­nei­den koh­dal­la. Mut­ta voi­han VR ilmoit­taa niil­le, jot­ka vaih­te­le­via hin­to­ja kaih­ta­vat, että aina saa halu­tes­saan mak­saa täy­den alen­ta­mat­to­man hinnan.

 47. Len­to­lii­ken­ne: Alas­ka ja Suo­mi ovat saman­kal­tai­sia. Tyh­jää täyn­nä ja pit­kät etäi­syy­det. Alas­kas­sa len­ne­tään, Suo­mes­sa hajoil­laan kapeil­la maan­teil­la. Go figure.

  Alas­ka on har­vem­min asut­tu kuin Lap­pi ja suu­rem­mat asu­kas­kes­kit­ty­mät useim­mi­ten Nor­jan ran­nik­koa muis­tut­ta­vas­sa maas­tos­sa. Pää­kau­pun­kiin ei ole edes maan­tie­yh­teyt­tä man­te­reel­ta. Siel­lä tar­vi­taan­kin “mai­to­ko­nei­ta” jot­ka kus­kaa­vat päi­vit­täis­tar­vik­kei­ta kau­pun­kien ja pik­ku­ky­lien välil­lä, mut­ta ei tuol­lai­ses­sa pouk­koi­lus­sa oli­si Suo­mes­sa järkeä.

  Alas­kas­sa ajel­laan kyl­lä ahke­ras­ti maan­teil­lä­kin- hen­ki­lö­au­to­ja on asu­kas­lu­kuun näh­den noin tuplas­ti niin pal­jon kuin Suo­mes­sa. Neli­ve­to-Suba­rut ovat eri­tyi­sen suosittuja.

 48. Fins­kil­lä Hei­nä­kuus­sa Van­taa-Rova­nie­mi-Van­taa 180 ecua. Len­toai­ka suun­taan­sa n. 1 h 15 min. Noil­la Fins­kin hin­noil­la VR:n kan­nat­tai­si ajaa iso­jen kau­pun­kien ohi. Mitä junal­la mak­saa edes­ta­kai­nen mat­ka Hel­sin­gis­tä Rovaniemelle?

 49. Kat­soin äsken Omni­busin hin­nan Hel­sin­ki-Lem­pää­lä 31.8. Hal­vin on 5 euroa, kal­lein 10 euroa. Tam­pe­reel­le on sama hin­ta. VR tar­jo­aa 36,60 euroa. Ei kai täs­sä ole mitään ongel­maa, ne ovat eri tuot­tei­ta. Kulut­ta­ja voi sit­ten vali­ta, mikä hänel­le par­hai­ten sopii, näin mark­ki­na­ta­lous toimii.

  Olen mat­kus­ta­nut Onni­busil­la. Bus­si oli lop­puun­myy­ty. Lip­pu mak­soi 7 euroa, VR oli­si mak­sa­nut 25. Mei­tä oli kak­si mat­kal­la, joten sääs­tim­me 36 euroa. Sil­lä mak­soim­me lou­naan ravintolassa.

 50. Se leh­ti­jut­tu jos­sa kul­jet­ta­ja ei pääs­tä­nyt mat­kus­ta­jaa ulos bus­sis­ta ei kos­ke­nut Onni­busia vaan Pau­nua. Pau­nu on yksi kärk­käim­mis­tä Onnin kritisoijista.

 51. Suo­mes­sa junayh­teyk­sien yksi ongel­ma on se, että radat eivät oikein kul­je enää siel­tä mis­tä nii­den nyky­tar­pei­den valos­sa pitäi­si kulkea.

  Esim. Tam­pe­reen rata pitäi­si näh­däk­se­ni oikais­ta jos­tain Hyvin­kään koh­dil­ta len­to­ken­tän ali Pasi­laan ja ran­ta­ra­dan sijaan junat pitäi­si kul­jet­taa Espoon kes­kuk­ses­ta about uut­ta ykkös­tien vart­ta pit­kin Tur­kuun. Pasi­lan jäl­keen sai­si olla max 2 pysäk­kiä ennen Tur­kua / Tam­pe­ret­ta ja kes­ki­no­peu­det sin­ne 200km/h kintaille.

  Ilma­laan voi­si ehkä jopa raken­taan jon­kun kaar­re­pät­kän niin, että kak­sio­sai­sen Turun junan jäl­kim­mäi­sen pät­kän voi­si ajaa suo­raan Hel­sin­ki-Van­taan alle.

  Turun ja Tam­pe­reen suh­teel­li­set hai­tat ulko­mail­le mat­kus­taes­sa vähe­ni­si­vät ja mata­lam­mat kiin­teis­tö­jen hin­nat ja palk­ka­ta­sot hou­kut­te­li­si­vat var­mas­ti fir­mo­jen toi­mis­to­ja. Se myös vähen­täi­si pai­net­ta Hel­sin­gin hin­ta- ja palkkatasolle.

 52. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Minä olen yksi­tyis­yrit­tä­jä ja juu­ri sik­si mat­kus­tan junal­la, kos­ka voi­tan sen työ­ajan itsel­le­ni ja yritykselleni.

  Ihan hyvä näkö­koh­ta. Riip­puu kyl­lä­kin vähän sii­tä mitä tekee. On eri asia olla myyn­tie­dus­ta­ja tai käyt­töin­si­nöö­ri tai sit­ten tieto/luulokirjailija.

  (Kum­mas­ta OS:n on kyse: se on jää­nyt minul­le hie­man epäselväksi.)

 53. Len­to­lii­ken­ne:
  Alas­ka ja Suo­mi ovat saman­kal­tai­sia. Tyh­jää täyn­nä ja pit­kät etäi­syy­det. Alas­kas­sa len­ne­tään, Suo­mes­sa hajoil­laan kapeil­la maan­teil­la. Go figure.

  Kes­ki­mää­räi­nen väs­tön­ti­heys Alas­kas­sa jokin 1/40 Suo­mes­ta, vuo­ris­to­ja ym. Ei kovin saman­lai­sel­ta tunnu.

 54. On oikein tar­kas­tel­la näi­tä asioi­ta mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­sia käyt­tä­mäl­lä, mut­ta aina ei ole yksi­se­lit­teis­tä, mitä kus­tan­nuk­sia las­kel­miin pitää ottaa mukaan.

  Hyvin lyhyel­lä aika­vä­lil­lä mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­set saat­ta­vat jois­sa­kin las­kel­mis­sa olla sopi­mus­ten ja työn­te­ki­jöi­den irti­sa­no­mis­kus­tan­nus­ten vuok­si nega­tii­vi­sia. Eli tulos muo­dos­tuu parem­mak­si, jos irti­sa­no­mi­sia lykä­tään myö­häi­sem­pään ajan­koh­taan. Sik­si, jos joh­don tulos­pe­räis­ten bonus­ten las­ken­ta­päi­vä on lähel­lä, joh­don saat­taa kan­nat­taa ensin kui­ta­ta bonuk­set ja ryh­tyä vas­ta sit­ten irtisanomaan.

  Jul­ki­suu­teen esi­tet­tä­vis­sä las­kel­mis­sa irti­sa­no­mis­kus­tan­nuk­set (irti­sa­no­mi­sa­jan pal­kat, muu­tos­tur­van lisä­kus­tan­nuk­set jne) ovat kui­ten­kin usein luo­ki­tel­tu jo upon­nei­siin kus­tan­nuk­siin eikä marginaalikustannuksiin.

  Pit­käl­lä aika­vä­lil­lä mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­siin pitää yleen­sä las­kea suu­ri jouk­ko kus­tan­nuk­sia kuten VR:llä esi­mer­kik­si uuden juna­ka­lus­ton poistot.

  Mil­lai­sia las­kel­mia teh­dään, riip­puu sii­tä, mil­lais­ta har­kin­taa ollaan teke­mäs­sä ja mis­sä tilan­tees­sa yri­tys on.

  Suu­rin epä­var­muus VR:n las­kel­mis­sa on se, kuin­ka pal­jon uusia asiak­kai­ta hin­nan­alen­nuk­set tuot­ta­vat. Aina­kin joi­den­kin juna­vuo­ro­jen osal­ta pää­tök­sen­te­koa kan­nat­tai­si lykä­tä kun­nes VR saa parem­paa tie­toa asiak­kai­den valinnoista. 

  Jos kan­nat­ta­vuus­ra­jal­la ole­via juna­vuo­ro­ja on pal­jon, saat­taa VR:n irti­sa­no­mi­set jää­dä huo­mat­ta­vas­ti enna­koi­tua mak­si­mi­mää­rää pie­nem­mik­si. Sil­loin muu­tos­ten aika­tau­lu­ja voi­daan venyt­tää ja yhtiön hal­li­tuk­sel­la on mah­dol­li­suus ottaa parem­min huo­mioon myös yhteis­kun­nan kokonaisetu.

 55. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Epä­sel­vyyt­tä on enää, voi­ko Lem­pää­lään mat­kus­ta­va ostaa lipun Tam­pe­reel­le saak­ka ja jää­dä pois Lempäälässä. 

  Toden­nä­köi­ses­ti mikä­li bus­sis­sa joku muu on osta­nut lipun Lem­pää­lään (mitä et lip­pua ostaes­sa­si voi tie­tää) tämä onnis­tuu kos­ka aina­han nyt bus­sis­ta voi pois­tua kun se pysäh­tyy. Sen sijaan jos kukaan vuo­ron kyy­dis­sä ole­va ei ole osta­nut lip­pua Lem­pää­lään, bus­si ei edes kier­rä sitä kautta.

 56. Ris­ti­sub­ven­tio ei ole kau­nis­ta, mut­ta vr on nyt saa­nut pitää mono­po­lin­sa hen­ki­lö­lii­ken­tees­sä taas vii­si vuot­ta eteen­päin, kos­ka se on vas­ta­vuo­roi­ses­ti suos­tu­nut pal­ve­lu­vel­voit­tee­seen. Eli nyky­ti­lan­tees­sa vr on vel­voi­tet­tu ristisubventioon.

  Jos kil­pai­lu oli­si avat­tu, vr:n rat­kai­suis­sa ei oli­si eri­tyis­tä ongel­maa. Esi­mer­kik­si Turun ja Hel­sin­gin välil­lä vapau­tuu niin pal­jon junas­lot­te­ja, että joku kil­pai­li­ja voi­si aivan hyvin koit­taa omaa lii­ken­net­tä näi­den kau­pun­kien välil­lä vaik­ka­pa jol­la­kin edul­li­sem­mal­la konseptilla.

 57. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kos­ka bus­sit hin­noi­tel­laan täy­teen, bus­sin hin­ta vaih­tee huo­mat­ta­vas­ti niin kuin vaih­te­lee len­to­lip­pu­jen­kin hin­ta. Jos VR läh­tee kil­pai­luun mukaan kun­nol­la, sen on omak­sut­ta­va sama hyvin vaih­te­le­vien hin­to­jen käy­tän­tö. Jos­tain syy­sa­tä asiak­kaat eivät pidä ajat5uksesta rau­ta­tei­den osal­ta, vaik­ka hyväk­sy­vät sen bus­sien ja len­to­ko­nei­den koh­dal­la. Mut­ta voi­han VR ilmoit­taa niil­le, jot­ka vaih­te­le­via hin­to­ja kaih­ta­vat, että aina saa halu­tes­saan mak­saa täy­den alen­ta­mat­to­man hinnan.

  Junaa ei voi ver­ra­ta lipun­myyn­nis­sä len­to­ko­nee­seen tai bus­siin. Juna on niin pit­kä, mitä on myy­ty­jä lip­pu­ja. Jos joku läh­tee lait­ta­maan perä­vau­nu­ja len­to­ko­nee­seen ja bus­siin ja alot­taa las­taa­maan sin­ne mat­kus­ta­jia, niin tilan­ne toki muut­tuu sel­lai­sek­si, että junaa, len­to­ko­net­ta ja bus­sia voi verrata. 

  Junas­sa on peri­aat­tees­sa aina nii­tä hal­po­ja, tyhäk­si jää­viä paik­ko­ja. Hin­noit­te­le sitä sitten.

  Juna tai­puu huo­nos­ti mark­ki­naeh­toi­sel­le hin­noit­te­lul­le. Kun junal­la aje­taan, niin pitää ajaa niin hal­val­la, että aje­taan pal­jon. Täl­läi­sen paa­tu­neim­man­kin sosi­aa­li­val­tion vas­tus­ta­jan mie­les­tä rau­ta­tei­den toi­min­taan voi sekoit­taa ripauk­sen kom­mu­nis­mia. Mut­ta vain pie­nen ripauksen.

 58. Vr:n kau­ko­lii­ken­tees­sä teh­tiin vuo­des­sa 12,9 mil­joo­naa mat­kaa, jos­ta Allegro 420 000. 

  VR:n toi­mi­tus­joh­ta­jan sanoin: “Olem­me kevään mit­taan menet­tä­neet 10 pro­sent­tia mat­kus­ta­jis­ta kuukaudessa”

  Suo­ma­lais­ten liik­ku­mis­ta aja­tel­len aika pie­nes­tä mää­räs­tä on kyse. Jos tuo jakau­tui­si tasai­ses­ti, niin koko­nais­mää­rä oli­si ilman Venä­jän lii­ken­net­tä n. 17 000 edes­ta­kais­ta mat­kaa päi­vit­täin. Ja täs­sä on siis koko suo­men kaik­ki matkat. 

  Joku tuusu­lan­väy­lä on n. 70 000 autoa päivässä.

 59. Syy­nä vähem­män täy­siin juniin on usein liik­ku­van kalus­ton teho­kas käyt­tö. Jos ajet­tai­siin pel­käs­tään suo­si­tuim­pia vuo­ro­ja, ruuh­ka-aiko­jen ulko­puo­lel­la kalus­toa pitäi­si sei­sot­taa käyt­tä­mät­tö­mä­nä. On koko­nai­suu­den kan­nal­ta jär­ke­vää pitää junat lii­ken­tees­sä aamus­ta iltaan vaik­ka pie­nem­mäl­lä mat­kus­ta­ja­mää­räl­lä ja/tai lipun hin­noil­la. Näin asiak­kail­le tar­jo­taan mat­kus­tus­mah­dol­li­suuk­sia muul­loin­kin kuin vain aamul­la ja iltapäivällä.
  Rau­ta­tei­den eräs valt­ti on suu­ri nopeus. VR:n nyky­ka­lus­ton huip­pu­no­peus on 200 – 220 km/h, mihin maan­teil­lä ei iki­nä pääs­tä. Monet radat eivät tosin ole kalus­ton mukai­ses­sa kun­nos­sa, mut­ta ei lii­ken­nöit­si­jä­kään ole tois­tai­sek­si hyö­dyn­tä­nyt kaik­kia ole­mas­sa ole­via nopeutusmahdollisuuksia.
  Toi­saal­ta junan nopeut­ta ase­mal­ta ase­mal­le kom­pen­soi tar­ve lii­tyn­täyh­tey­teen kotoa/töistä ase­mal­le ja vas­taa­vas­ti peril­le lopul­li­seen pää­mää­rään. Rato­jen ”stra­te­gi­set” mut­kat myös hidas­ta­vat mat­kan­te­koa: mik­si juna­mat­kus­ta­jan on kier­ret­tä­vä Kar­jaan, Tam­pe­reen tai Kou­vo­lan kaut­ta pääs­täk­seen Hel­sin­gis­tä Tur­kuun, Poriin, Jyväs­ky­lään, Mik­ke­liin tai Kuo­pioon? Jos VR:llä on vai­keuk­sia kil­pai­li­joi­den­sa kans­sa, niin kai­kil­ta osin sitä ei täs­tä voi syyt­tä. Rata­ver­kon puut­tei­den kor­jaa­mi­nen on suo­raan val­tion vas­tuul­la LVM:n ja Lii­ken­ne­vi­ras­ton kautta.
  Juha

 60. Taval­li­nen Tek­nik­ko:
  Fins­kil­lä Hei­nä­kuus­sa Van­taa-Rova­nie­mi-Van­taa 180 ecua. Len­toai­ka suun­taan­sa n. 1 h 15 min. Noil­la Fins­kin hin­noil­la VR:n kan­nat­tai­si ajaa iso­jen kau­pun­kien ohi. Mitä junal­la mak­saa edes­ta­kai­nen mat­ka Hel­sin­gis­tä Rovaniemelle?

  Vara­sin juu­ri mat­kan Rova­nie­mel­le lokakuussa.

  Norwe­gia­nin hin­ta oli 83.90 ‚siis edes­ta­kai­nen. Pääl­le tein pari peruu­tus­vah­toeh­toa + 15 euroa

  Kat­soin hin­taa VR : Yllä­tys oli, että elä­ke­läis­hin­ta edes­ta­kai­sin oli 83,90 ??

  Ja pääl­le makuu­pai­kat nos­ti hin­nan jo lähel­le 200 euroa. Pitää olla hullu,että jak­saa tui­jot­taa ruu­tua 10 tuntia

 61. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Junas­ta voi vali­ta pai­kan työs­ken­te­ly­hy­tis­tä kak­kos­luo­kan hin­taan. Hyvä vaih­toeh­to on myös vara­ta paik­ka Duet­to plus vau­nun ylä­ker­ras­ta. Pöy­tä ja pis­to­ra­sia käy­tös­sä. Ensimmäise3ssä luo­kas­sa jok­seen­kin kaik­ki teke­vät työ­tä läppäreillä. 

  Suo­mes­sa junien penk­ki­jär­jes­tys ykkö­ses­sä­kin on sel­lai­nen, että kaik­ki näke­vät läp­pä­ri­si. Jos työn­te­ki­jät nou­dat­tai­si­vat salas­sa­pi­to­mää­räyk­siä, oli­si kovin vähän mitään, mitä junas­sa voi­si teh­dä. Suo­ma­lai­set ovat kovin sinisilmäisiä. 

  Ruot­sis­sa on aina­kin ollut junia, jois­sa yri­tys on osta­nut koko­nai­sia hyt­te­jä vain omil­le työn­te­ki­jöil­leen. Ris­ke­jä on sil­loin hel­pom­pi hallita.

 62. Sepi:
  …ran­ta­ra­dan sijaan junat pitäi­si kul­jet­taa Espoon kes­kuk­ses­ta about uut­ta ykkös­tien vart­ta pit­kin Tur­kuun. Pasi­lan jäl­keen sai­si olla max 2 pysäk­kiä ennen Tur­kua / Tam­pe­ret­ta ja kes­ki­no­peu­det sin­ne 200km/h kintaille… 

  Peri­aat­tees­sa noin, mut­ta radan ja mita­tun välin tulee olla vii­des­tä kym­me­neen kilo­met­riin. Muu­ten sitä ei voi käyt­tää jär­ke­väs­ti lähi­lii­ken­teen tarpeisiin.

 63. Kau­ko:
  Olen mat­kus­ta­nut Onnibusilla.Bussi oli loppuunmyyty.Lippu mak­soi 7 euroa, VR oli­si mak­sa­nut 25. 

  Lyhyel­lä, max 2h mat­kal­la Onni­bus vie­lä menet­te­lee, pidem­mäl­lä se on lähes sie­tä­mä­tön. Jal­ka­ti­la on lyhyem­pi kuin len­to­ko­neis­sa. Jos edes­sä ole­va kal­lis­taa penk­kiä, edes leh­den luke­mi­nen ei onnis­tu. Mat­kus­ta­mo on niin mata­la, että siel­lä pitää kul­kea kuma­ras­sa, mikä var­sin­kin täy­des­sä bus­sis­sa luo hyvin ahdis­ta­van tunnelman. 

  Tilan­ne Onni­bus 7e vs juna 25e tar­koit­taa­kin hel­pos­ti juna­vaih­toeh­toa. Näil­lä hin­noil­la auto ei enää ole vaih­toeh­to. Ja sehän oli Onni­bus­sin mukaan hei­dän ensi­si­jai­nen tar­koi­tus­kin: hou­ku­tel­la autoi­li­joi­ta jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jik­si kil­pai­lu­ky­kyi­sil­lä hin­noil­la. Hin­to­jen osal­ta tämä vai­ku­tus on hei­jas­tu­nut niin mui­hin bus­siyh­tiöi­hin kuin VR:äänkin. Jos­kin usko­mat­to­mal­la vii­veel­lä, mis­tä seu­rauk­se­na äkki­näi­set kor­jaus­liik­keet. Mark­ki­naeh­toi­sen hin­noit­te­lun lisäk­si tehos­tet­ta­vaa riit­tää edel­leen. Esi­mer­kik­si jos­sain lyhyes­sä päi­vä­vuo­ron junas­sa välil­lä Hki — Tku tai Hki — Tre kon­duk­töö­ri on tur­ha kuluerä.

 64. Lii­an van­ha: Vara­sin juu­ri mat­kan Rova­nie­mel­le lokakuussa.

  Norwe­gia­nin hin­ta oli 83.90 ‚siis edes­ta­kai­nen. Pääl­le tein pari peruu­tus­vah­toeh­toa + 15 euroa

  Kat­soin hin­taa VR : Yllä­tys oli, että elä­ke­läis­hin­ta edes­ta­kai­sin oli 83,90 ??

  Ja pääl­le makuu­pai­kat nos­ti hin­nan jo lähel­le 200 euroa. Pitää olla hullu,että jak­saa tui­jot­taa ruu­tua 10 tuntia

  Len­to­lip­pu­jen hin­ta vaih­te­lee seson­gin mukaan. Varaa­pas jou­luk­si, hiih­to­lo­ma­vii­kok­si tai pää­siäi­sek­si len­to­lip­pu lap­piin ja muis­ta vara­ta mat­ka­ta­va­roil­le ja suk­sil­le­kin kul­je­tus (mitä ete­lä­suo­ma­lai­nen tekee Lapis­sa ilman suk­sia?) niin se junal­la kul­ke­mi­nen on sit­ten­kin halvempaa.

 65. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kal­le, olet­ko aja­tel­lut sel­lais­ta sivus­ta kurk­ki­mi­se­nes­to kal­voa läp­pä­rii­si? Aika halpa. 

  Off topic:

  Muu­ten yri­tin aikoi­naan hank­kia sel­lai­sen kos­ka surf­fa­sin työ­ai­ka­na­ni lii­kaa Soininvaara.fi ja muis­sa vas­taa­vis­sa laa­tu­blo­geis­sa ettei pomo­ni ja työ­to­ve­ri­ni huo­mai­si sitä, mut­ta noi­ta kal­vo­ja oli ihan mah­do­ton läy­tää mis­tään, ei ollut gigan­teis­sa sun muis­sa elekt­ro­niik­ka­liik­keis­sä. Wulff Oy oli­si lähet­tä­nyt sel­lai­sen jos oli­sin tilan­nut sen mut­ta piti olla yri­tys­asia­kas ja se oli­si mak­sa­nut n 50 €. Lisäk­si läp­pä­ri­ni hajo­si pian sen jäl­keen ja uudes­sa oli eri kokoi­nen näyt­tö kuin van­has­sa joten se oli­si ollut huk­kaos­tos joka tapauk­ses­sa. Mut­ta ymmär­rän että pal­jon mat­kus­ta­vil­le sel­lai­nen on pakol­li­nen joten jos­tain nii­tä täy­tyy saaada?

 66. Kal­le: Suo­mes­sa junien penk­ki­jär­jes­tys ykkö­ses­sä­kin on sel­lai­nen, että kaik­ki näke­vät läp­pä­ri­si. Jos työn­te­ki­jät nou­dat­tai­si­vat salas­sa­pi­to­mää­räyk­siä, oli­si kovin vähän mitään, mitä junas­sa voi­si teh­dä. Suo­ma­lai­set ovat kovin sinisilmäisiä. 

  Ruot­sis­sa on aina­kin ollut junia, jois­sa yri­tys on osta­nut koko­nai­sia hyt­te­jä vain omil­le työn­te­ki­jöil­leen. Ris­ke­jä on sil­loin hel­pom­pi hallita.

  höpö­hö­pö, pimen­tä­vä kal­vo läp­pä­ri­ruu­dul­le, eikä vie­res­tä näe mitä kir­joi­tat. Jos jotain tai­de-elo­ku­via kat­se­let, niin sen kyl­lä huo­maa vie­res­tä vähän kurkkimalla.

 67. ft maa­il­mal­ta:
  Vr:n kau­ko­lii­ken­tees­sä teh­tiin vuo­des­sa 12,9 mil­joo­naa mat­kaa, jos­ta Allegro 420 000. 

  VR:n toi­mi­tus­joh­ta­jan sanoin: “Olem­me kevään mit­taan menet­tä­neet 10 pro­sent­tia mat­kus­ta­jis­ta kuukaudessa”

  Suo­ma­lais­ten liik­ku­mis­ta aja­tel­len aika pie­nes­tä mää­räs­tä on kyse. Jos tuo jakau­tui­si tasai­ses­ti, niin koko­nais­mää­rä oli­si ilman Venä­jän lii­ken­net­tä n. 17 000 edes­ta­kais­ta mat­kaa päi­vit­täin. Ja täs­sä on siis koko suo­men kaik­ki matkat. 

  Joku tuusu­lan­väy­lä on n. 70 000 autoa päivässä.

  Eikun vain “ympy­rä­mo­ta­ri” Hel­sin­gis­tä Tam­pe­reen, Porin ja Turun kaut­ta takai­sin Hel­sin­kiin. Sii­tä sit­ten ympy­rän sisuk­siin pis­to­ja, joi­den var­rel­le puu­tar­ha­kau­pun­ke­ja oma­ko­tia­sui­na­luei­neen ja monitoimitaloineen.

  Ruo­ka tulee käte­väs­ti verk­ko­kau­pas­ta ja mota­ria pit­kin pää­see nopeas­ti käy­mään tut­ta­vien luona.

  3‑tie on paras­ta Suo­mes­sa mitä tulee liikenteeseen.

 68. Jos VR ei kek­si kan­nat­ta­via tapo­ja syr­jem­mäs­sä ole­vien rato­jen lii­ken­nöin­tiin, eikö nämä kan­nat­tai­si ava­ta kil­pai­lul­le, jot­ta joku muu voi­si omal­la logii­kal­laan yrittää?

 69. Ker­man­kuo­rin­ta on hyve, joka kil­pai­lee hin­nat alas kus­tan­nus­ten tasol­le. Ilman sitä yli­hin­noit­te­lu kar­sii tur­haan pois monia mat­kus­ta­jia. VR pitää yksi­tyis­tää, mut­ta val­tio voi­si yllä­pi­tää radat ja veloit­taa niis­tä junayh­tiöi­tä kysyn­nän mukaan. 

  Lähes kai­kes­sa raja­hyö­ty ylit­tää raja­kus­tan­nuk­set aina­kin tuplas­ti, eikä pel­käs­tään vero­tuk­sen vuok­si. Kaik­kea pitää tukea?

 70. Vruum vruum: Eikun vain “ympy­rä­mo­ta­ri” Hel­sin­gis­tä Tam­pe­reen, Porin ja Turun kaut­ta takai­sin Hel­sin­kiin. Sii­tä sit­ten ympy­rän sisuk­siin pis­to­ja, joi­den var­rel­le puu­tar­ha­kau­pun­ke­ja oma­ko­tia­sui­na­luei­neen ja monitoimitaloineen.

  Ruo­ka tulee käte­väs­ti verk­ko­kau­pas­ta ja mota­ria pit­kin pää­see nopeas­ti käy­mään tut­ta­vien luona. 

  Voi jum­pe miten ihanaa!
  Mitä siel­lä tut­ta­vien luo­na sit­ten teh­dään? Syö­dään verk­ko­kau­pas­ta tilat­tua pas­taa jau­he­li­hal­la­ko? Katel­laan koti­teat­te­ris­ta toi­min­tae­lo­ku­via vuo­del­ta 1992?
  Täy­tyy muis­taa myös että vii­nis­sä ei saa olla pro­sent­te­ja yhtään jos ei halua että polii­si­se­tä pysäy­tä mat­kan­te­koa kotimatkalla.

 71. Kuka yli­pään­sä on mat­kus­ta­nut junal­la kun bus­si on nel­jä ker­taa hal­vem­pi? Rik­kaat, kun­nan ja val­tion työn­te­ki­jät ja bus­si­kam­moi­set. Jos­kus joku fir­ma saat­taa tar­jo­ta etu­na työn­te­ki­jäl­le juna­mat­kan, kun sen saa vähen­tää vero­tuk­ses­ta kulu­na. Me kaik­ki muut tai­de­taan jat­kos­sa­kin men­nä bus­sil­la. En nimit­täin usko, että mono­po­lin hin­to­ja voi­daan pudot­taa neljäsosaan.

  Tuli­si­ko hal­vem­mak­si lopet­taa juna­lii­ken­ne koko­naan? Vai jos­tain soti­laal­li­sis­ta syis­tä­kö sitä pide­tään yllä?

 72. Onni­bus­sin etu­na junaan ver­rat­tu­na on hin­nan lisäk­si se, että mukaan ja pois pää­see myös väli­py­sä­keil­tä. Tie­tys­ti on erit­täin tapaus­koh­tais­ta, onko täs­tä mitään hyö­tyä vai ei. Suu­rin osa mat­kus­ta­jis­ta tulee kum­min­kin mukaan linja-autoasemilta.

 73. Koti-isä:.
  Tilan­ne Onni­bus 7e vs juna 25e tar­koit­taa­kin hel­pos­ti juna­vaih­toeh­toa. Näil­lä hin­noil­la auto ei enää ole vaih­toeh­to. Ja sehän oli Onni­bus­sin mukaan hei­dän ensi­si­jai­nen tar­koi­tus­kin: hou­ku­tel­la autoi­li­joi­ta jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jik­si kil­pai­lu­ky­kyi­sil­lä hin­noil­la. Hin­to­jen osal­ta tämä vai­ku­tus on hei­jas­tu­nut niin mui­hin bus­siyh­tiöi­hin kuin VR:äänkin. Jos­kin usko­mat­to­mal­la vii­veel­lä, mis­tä seu­rauk­se­na äkki­näi­set kor­jaus­liik­keet. Mark­ki­naeh­toi­sen hin­noit­te­lun lisäk­si tehos­tet­ta­vaa riit­tää edel­leen. Esi­mer­kik­si jos­sain lyhyes­sä päi­vä­vuo­ron junas­sa välil­lä Hki – Tku tai Hki – Tre kon­duk­töö­ri on tur­ha kuluerä. 

  Junan ongel­ma kai­ken kaik­ki­aan on se että se vaa­tii pal­jon hen­ki­lö­kun­taa, ihan lain­sää­dän­nöl­li­sis­tä syis­tä. Mut­ta niin vaa­tii lentoliikennekin. 

  VR:n junien ongel­ma on myös se että kau­ko­ju­nat aje­taan aika ras­kaal­la kalus­tol­la, ras­kas säh­kö­ve­tu­ri + 2‑kerrosvaunut, jois­ta yhdes­sä vau­nus­sa on 120 istu­ma­paik­kaa. Alle 3 vau­nun pitui­sia junia ei kan­na­ta ajaa, joten vuo­ro­ja joil­la on vähän kysyn­tää jäte­tään sit­ten aja­mat­ta kos­ka kevyem­pää kau­ko­ju­na­kel­pois­ta kalus­toa ei VR:llä ole. 

  Itse en ole niin hir­veän huo­lis­sa­ni VR:n tai Suo­men juna­lii­ken­teen tule­vai­suu­des­ta. Vuo­ro­jen ja hen­ki­lö­kun­nan supis­ta­mi­sen syyk­si näk­si­sin val­ta­kun­nal­li­sen talou­del­li­sen tilan­teen. Kun elin­kei­noe­lä­mäl­lä menee huo­nos­ti, se näkyy mat­ko­jen mää­rän vähe­ne­mi­se­nä, ja että vuo­ro­ja jou­tuu kar­si­maan. Nii­tä taas lisä­tään jos tulee parem­pia aikoja.

  Hal­pa­bus­siyh­tiöis­tä en mene sano­maan mitään kun ei ole koke­mus­ta. Voi olla että ovat tul­leet jää­däk­seen, voi olla että ei. 10–15 vuot­ta sit­ten heh­ku­tet­tiin hal­pa­len­to­yh­tiöis­tä. Osa niis­tä oli Fin­nai­rin bul­vaa­ne­ja, nii­den konei­ta len­si­vät fins­kin eläk­keel­lä ole­va hen­ki­lö­kun­ta fins­kin tai mui­den yhtiöi­den van­hoil­la käy­tös­tä pois­te­tuil­la koneil­la. Mut­ta sit­ten ne kato­si­vat yksi toi­sen­sa jäl­keen. Hal­payh­tiöil­lä on har­vem­min rahaa huol­toon ja kalus­ton uusi­mi­seen. Voi olla että Omni­bus ajaa vie­lä 15 vuo­den pääs­tä samoil­la bus­seil­la kuin nyt, ja nii­den kun­to vas­taa par­haim­mil­laan nii­tä joi­ta Tran­Dev ajaa lop­puun län­si­väy­län suun­nan lii­ken­tees­sä, nyt kun län­si­met­ron aloit­ta­mi­seen on enää vajaa vuosi.

  Suo­mes­sa kaik­ki lii­ken­ne mak­saa enem­män kuin muu­al­la län­si-Euroo­pas­sa, kos­ka ilmas­to-olo­suh­teet ovat mitä ovat ja mak­sa­jia on vähem­män. Tämä kan­nat­taa muis­taa kun vali­te­taan kor­ke­aa auto­ve­ro­tus­ta tai junal­la mat­kus­ta­mi­sen kal­leut­ta. Voi­han sitä autoil­la hal­vem­mal­la kuin mitä juna­kyy­ti mak­saa mut­ta sil­loin ei voi­da puhua mis­tään mat­kus­ta­mi­sen laadusta.

 74. ft maa­il­mal­ta:
  Onni­bus­sien ym. aloit­taes­sa toi­min­nan olin var­ma, että vr nyky­muo­dos­saan kaa­tuu. Se, että nyt on rahat tiu­kas­sa ja lama teki sen, että tämä tapah­tui todel­la pal­jon nopeam­mas­sa aika­tau­lus­sa, mitä uskoin. Parem­mas­sa talous­ti­lan­tees­sa tyh­jil­lä junil­la oltai­siin puk­su­tel­tu vie­lä pitkään.

  Val­tion rau­ta­tei­tä vaa­di­taan toi­mi­maan mark­ki­noil­la, kuten yri­tys­tä. Kil­pai­li­joi­na on bus­sit ja autot. 

  Vaik­ka kul­ki­si juna-ase­mal­ta toi­sel­le juna-ase­mal­le, niin juna hävi­ää yksi­tyi­sau­tol­le sekä hin­nas­sa että pal­ve­lun laa­dus­sa. Jos mat­ka kul­je­taan työ­asian vuok­si, niin auton käy­tös­tä mak­se­taan lisäk­si palkkaa. 

  Hen­ki­lö­au­tol­la kul­jet­taes­sa pitää ajaa sitä autoa. Samaan aikaan ei voi teh­dä jota­kin muka­vam­paa, kuten lukea tai nukkua.

  Hen­ki­lö­au­to ei pär­jäi­si junal­le, jos aja­mis­työl­le las­ket­tai­siin arvo ja otet­tai­siin huo­mioon auton käy­tön muut kulut. Jos kyse on työ­mat­kas­ta, juna­mat­kas­ta ei syn­ny mat­kus­ta­jal­le omia kulu­ja, kos­ka työ­nan­ta­ja mak­saa mat­ka­li­pun ja työn­te­ki­jä voi ehkä teh­dä oike­aa työ­tä mat­kan aika­na. Autol­la ajaes­sa työ­nan­ta­ja menet­tää työn­te­ki­jän työ­pa­nok­sen oikeas­sa työs­sä, kos­ka työn­te­ki­jä kes­kit­tyy (toi­vot­ta­vas­ti) aja­mi­seen, mut­ta sil­ti jou­tuu mak­sa­maan mat­kas­ta (kilo­met­ri­kor­vauk­set).

 75. N:

  Hen­ki­lö­au­to ei pär­jäi­si junal­le, jos aja­mis­työl­le las­ket­tai­siin arvo ja otet­tai­siin huo­mioon auton käy­tön muut kulut. 

  Myös vuo­kra-auto tulee hal­vem­mak­si kuin juna

 76. Hen­ki­lö­au­to ei pär­jäi­si junal­le, jos aja­mis­työl­le las­ket­tai­siin arvo ja otet­tai­siin huo­mioon auton käy­tön muut kulut.” 

  Niin. Ja muis­te­taan toki sekin, että kun kyse _ei_ ole työ­mat­kas­ta, niin ihan kivas­ti, hal­val­la ja nopeas­ti se juna tääl­tä Kal­lios­ta­kin vaik­ka­pa tuon­ne Kas­vi­huo­neil­mi­öön ajaa. Eiku… 

  Tie­tois­ku: yksi­tyi­sau­to on tääl­lä ja pysyy, pidät­te sii­tä tai ette. Mut­ta koko­naan eri asia on tie­ten­kin se, mil­loin / mihin sitä kan­nat­taa KÄYTTÄÄ.

 77. R.Silfverberg: Voi jum­pe miten ihanaa!
  Mitä siel­lä tut­ta­vien luo­na sit­ten teh­dään? Syö­dään verk­ko­kau­pas­ta tilat­tua pas­taa jau­he­li­hal­la­ko? Katel­laan koti­teat­te­ris­ta toi­min­tae­lo­ku­via vuo­del­ta 1992?
  Täy­tyy muis­taa myös että vii­nis­sä ei saa olla pro­sent­te­ja yhtään jos ei halua että polii­si­se­tä pysäy­tä mat­kan­te­koa kotimatkalla.

  Ter­ve­tu­loo nykyaekaan!

  Netis­tä saa­daan vii­nit ja oluet, mut­ta eri­tyi­ses­ti viih­det­tä! Uusim­mat sar­jat ja lef­fat, käte­väs­ti kuukausimaksulla.

  Tila­sin juu­ri lop­pusyk­syk­si lihat netis­tä. Jau­he­li­haa 10 kg, hir­ven­li­haa 1 kg ja karit­saa 2 kg. Pari pais­tia­kin uskal­sin tila­ta. Kaik­ki tule­vat kotio­vel­le, vakuu­miin pakattuina.

  Koti­teat­te­ris­sa saa rau­has­sa naut­tia lef­fas­sa, ilman ker­ros­ta­lo­naa­pu­rin pat­te­riin tai sei­nään hak­kaa­mis­ta. Koti­teat­te­ris­sa voi myös kes­keyt­tää elo­ku­van nau­tin­toai­nei­den täy­den­nys­tä tai pois­toa var­ten. Eikä tar­vit­se istua kuin sil­lit pur­kis­sa, eikä kuun­nel­la elo­ku­van ääniä lii­an koval­la (kuten kai­kis­sa suo­ma­lai­sis­sa kau­pal­li­sis­sa leffateattereissa!).

  Ja hei, vai­mo ajaa, tie­ten­kin. Jos ei, niin maal­la­kin tak­si kuljettaa.

  Ennen tak­siin nouse­mis­ta voi­daan ihail­la vie­lä revon­tu­lia ja täh­ti­tai­vas­ta, omal­la pihal­la. Ehkä­pä kuun­nel­la huuh­ka­jan huhui­lua tai suden ulvontaa.

 78. Tom­pe­lo:
  Kuka yli­pään­sä on mat­kus­ta­nut junal­la kun bus­si on nel­jä ker­taa hal­vem­pi? Rik­kaat, kun­nan ja val­tion työn­te­ki­jät ja bus­si­kam­moi­set. Jos­kus joku fir­ma saat­taa tar­jo­ta etu­na työn­te­ki­jäl­le juna­mat­kan, kun sen saa vähen­tää vero­tuk­ses­ta kulu­na. Me kaik­ki muut tai­de­taan jat­kos­sa­kin men­nä bus­sil­la. En nimit­täin usko, että mono­po­lin hin­to­ja voi­daan pudot­taa neljäsosaan.

  Tuli­si­ko hal­vem­mak­si lopet­taa juna­lii­ken­ne koko­naan? Vai jos­tain soti­laal­li­sis­ta syis­tä­kö sitä pide­tään yllä? 

  Ei lipun hin­ta voi miten­kään olla ainoa kriteeri! 

  Kuten Osmo jo tai­si edel­lä mai­ni­ta, juna on sii­tä hyvä kul­ku­pe­li, että sii­nä voi teh­dä junan liik­kues­sa töi­tä­kin. Jos jalat kai­paa­vat lii­kun­taa on sekin junas­sa hel­pom­paa kuin busis­sa tai autos­sa, joka on sitä var­ten pysä­köi­tä­vä, jol­loin mat­ka taas ei tai­tu. Junas­sa on useim­mi­ten väl­jem­pää, joten siel­lä ei koe ole­van­sa kuin yksi sil­li tiuk­kaan paka­tus­sa tynnyrissä.

  Itse olen mat­kus­ta­nut aina toi­si­naan Hel­sin­gis­tä junal­la Tam­pe­reel­le tai Tur­kuun (ja takai­sin). Juna­mat­ka sujuu muka­vas­ti ja junas­sa on aika help­poa mm. lukea ja/tai kir­joit­taa. Miel­lyt­tä­vää mat­kan­te­koa, aina­kin minä voin kehua!

  Ainoa seik­ka, mikä jos­sain mää­rin on jos­kus ehkä voi­nut välil­lä hie­man häi­ri­tä junas­sa luke­mi­seen kes­kit­ty­mis­tä­ni, ovat ne hyvän­tuu­li­set ja hymyi­le­vät, eri ikäi­set, nuo­ret­kin nai­set, joi­ta jos­tain kum­man syys­tä on ihmeen usein ilmaan­tu­nut juu­ri samaan vau­nuo­sas­toon, jos­sa olen em. paik­ka­kun­nil­le mat­kus­ta­nut. Kuten ehkä arvaat­te, en ole tuos­ta, tai sii­tä, että emme kaik­ki istu vau­nus­sa nenät samaan suun­taan (kuten kai yleen­sä bus­sis­sa), kui­ten­kaan iki­nä VR:lle rekla­maa­tioi­ta lähet­tä­nyt, tus­kin teen sitä vas­ta­kaan, sil­lä juna­mat­kat voi­vat jos­kus jopa vir­kis­tää myös satun­nai­sen työ­mat­kai­li­jan mieltä. 

  Radan­var­ret lie­ne­vät har­vem­min kai mis­sään eri­tyi­sen kau­nis­ta kat­sel­ta­vaa, mut­ta junis­sa voi sil­ti nii­den sijaan jos­kus aivan yllät­täen onnis­tua sil­mil­leen lepo­het­ken jos toi­sen­kin suo­maan. Autoi­li­jan tapauk­ses­sa tilan­ne ei sen sijaan ole juu­ri kos­kaan moi­nen. Pitem­mis­tä bus­si­mat­kois­ta ovat koke­muk­se­ni har­vem­mas­sa, mut­ta esim. Her­van­nan kaut­ta aja­vaa onnik­kaa voi­si kai jos­kus kokeil­la, ihan vain ver­tai­lun vuoksi.

  Autol­la ajo, var­sin­kaan tuol­lai­sil­la tai pidem­mil­lä­kään mat­koil­la, ei juu­ri mil­loin­kaan voi vas­taa­vaa vir­kis­tys­tä suo­da (kuin juna). Junan käyt­tö voi toki olla jos­kus autoa tai bus­sia­kin han­ka­lam­paa, jos mat­kan pää­mää­rä on epä­suo­tui­sal­la taval­la kau­ka­na juna-ase­mas­ta ja/tai lii­tyn­täyh­tey­det har­vat tai aika­tau­lut sekä reit­ti muu­toin ongelmalliset.

 79. R. Silf­ver­berg:10–15 vuot­ta sit­ten heh­ku­tet­tiin hal­pa­len­to­yh­tiöis­tä. Osa niis­tä oli Fin­nai­rin bul­vaa­ne­ja, nii­den konei­ta len­si­vät fins­kin eläk­keel­lä ole­va hen­ki­lö­kun­ta fins­kin tai mui­den yhtiöi­den van­hoil­la käy­tös­tä pois­te­tuil­la koneil­la. Mut­ta sit­ten ne kato­si­vat yksi toi­sen­sa jäl­keen. Hal­payh­tiöil­lä on har­vem­min rahaa huol­toon ja kalus­ton uusimiseen. 

  Suo­ma­lai­set hal­pa­len­to­yh­tiöt kyl­lä tys­säh­ti­vät, mut­ta eivät ulko­maa­lai­set. Esi­mer­kik­si Norwe­gia­nin lii­ke­vaih­to vas­taa kol­mea Finnairia.

  Ja varaa hank­kia konei­ta­kin on. Norwe­gian teki pari vuot­ta sit­ten kaik­kien aiko­jen suu­rim­man lentokonetilauksen.

  http://www.iltasanomat.fi/matkat/art-1288444648595.html

  (itse luu­len, että Norwe­gia­nin koh­dal­la tuo jät­ti­kaup­pa vie­lä joh­taa todel­la suu­riin ongelmiin
  …)

  Ja hal­payh­tiöt pakot­ti­vat van­ho­ja yhtiöi­tä muut­ta­maan olen­nai­ses­ti toi­min­taan­sa. Par­hai­ten onnis­tu­neet ovat­kin laih­tu­neet käy­tän­nös­sä hal­pa­len­to­yh­tiöik­si. Fin­nair­kaan ei ole muuu­ta­maan vuo­teen pal­joa muu­ta teh­nyt kuin säästänyt.

 80. R.Silfverberg: «

  Kyl­lä se VR kin osaa seson­ki­hin­noit­te­lun ja vie­lä suu­rem­mal­la erol­la normaalihintoihin.

  Olen osta­nut len­to­lip­pu­ja lähes joka jou­lu Rova­nie­mi-Hel­sin­ki välil­le ja kyl­lä len­to­lip­pu on kil­pai­lu­ky­kyi­nen myös sesonkiaikana.

  Hiih­to­vä­li­neet­kään eivät ole suu­ri ongel­ma, ne voi vuokrata,jolloin sääs­tyy tur­hal­ta raahaamiselta

  Ostin juu­ri len­to­li­put Ouluun­kin, hin­ta oli 25 euroa per sivu VR n 90 euroa

 81. Ter­ve,

  Ongel­ma on juu­ri tuo edel­la sanot­tu. Autol­la kan­nat­taa ajaa, kos­ka tyonan­ta­ja tai tilaa­ja mak­saa km-kor­vauk­set (oli auto mika tahan­sa van­ha romu).

  Toi­saal­ta mun kan­nat­taa mat­kus­taa Suo­meen vuo­sit­tain 3–4 ker­taa, kos­ka noi­den 11+2+3 tun­nin len­to­jen aika­na ehdin teh­da pal­jon tyota, jos­ta saan hyvia korvauksia.

  On tie­tys­ti tot­ta, etta salas­sa­pi­to­maa­rays­ten puit­teis­sa joku niis­ta kan­sain­va­li­sen len­non sar­dii­ni­pur­keis­sa istu­vis­ta vie­rus­to­ve­reis­ta voi nah­da mita kir­joi­tan. Mut­ta vii­mei­seen 20 vuo­teen ei rekla­maa­tioi­ta ole tul­lut (vaik­kei edes ole nii­ta suojakalvoja).

  Olen peri­aat­tees­sa samaa miel­ta, etta Suo­mes­sa pitai­si mat­kus­taa VR-junil­la. Kay­tan­nos­sa sii­ta ei mitaan tule, kos­ka hin­nat ovat ankeat ja jous­ta­va aika­tau­lu puut­tuu. Mene­vat myos vaa­riin paikkoihin.

  Vaik­ka kuin­ka las­ki­si, niin hal­vin­ta on ajaa sil­la omal­la autol­la, vaik­ka sita­kin tar­vit­sen vain noin 2 kk/vuodessa. Olen sen ver­ran van­nou­tu­nut vih­rea, etta huvik­se­ni en aja. On otet­tu huo­mioon kaik­ki kuvi­tel­ta­vis­sa ole­va mat­ka­ku­lu, mat­ka-aika kului­neen, verot, huol­lot jne.

  Mut­ta maa­il­ma muut­tuu ja ehka jou­dun muut­ta­maan toi­min­taa­ni. Katsotaan!

 82. Hen­ki­loau­tol­la kul­jet­taes­sa pitaa ajaa sita autoa, samaan aikaan ei voi teh­da jotain mukavampaa…”.

  Jos­kus se on oikeas­taan se suu­rin syy, mik­si ajaa hen­ki­loau­tol­la. Ei nii­ta tilai­suuk­sia aina niin pal­jon mui­ta ole, kun ei tar­vit­se teh­da muu­ta kuin ajaa sita pel­ti­hak­ky­raa (aina­kin itse usein nau­tin sii­ta rauhasta).

  t. Mik­ko

 83. Nyky­ai­ka: Ter­ve­tu­loo nykyaekaan!

  Netis­tä saa­daan vii­nit ja oluet, mut­ta eri­tyi­ses­ti viih­det­tä! Uusim­mat sar­jat ja lef­fat, käte­väs­ti kuukausimaksulla.

  Tila­sin juu­ri lop­pusyk­syk­si lihat netis­tä. Jau­he­li­haa 10 kg, hir­ven­li­haa 1 kg ja karit­saa 2 kg. Pari pais­tia­kin uskal­sin tila­ta. Kaik­ki tule­vat kotio­vel­le, vakuu­miin pakattuina.

  Koti­teat­te­ris­sa saa rau­has­sa naut­tia lef­fas­sa, ilman ker­ros­ta­lo­naa­pu­rin pat­te­riin tai sei­nään hak­kaa­mis­ta. Koti­teat­te­ris­sa voi myös kes­keyt­tää elo­ku­van nau­tin­toai­nei­den täy­den­nys­tä tai pois­toa var­ten. Eikä tar­vit­se istua kuin sil­lit pur­kis­sa, eikä kuun­nel­la elo­ku­van ääniä lii­an koval­la (kuten kai­kis­sa suo­ma­lai­sis­sa kau­pal­li­sis­sa leffateattereissa!).

  Ja hei, vai­mo ajaa, tie­ten­kin. Jos ei, niin maal­la­kin tak­si kuljettaa.

  Ennen tak­siin nouse­mis­ta voi­daan ihail­la vie­lä revon­tu­lia ja täh­ti­tai­vas­ta, omal­la­pi­hal­la. Ehkä­pä kuun­nel­la huuh­ka­jan huhui­lua tai suden ulvontaa. 

  Tuol­lai­nen asu­mis­vaih­toeh­to sopii var­maan sel­lai­sil­le joil­la on iso per­he ja emän­tä joka suos­tuu kok­kaa­maan ja hoi­ta­maan isoa huus­hol­lia ja toi­mi­maan juop­po­kus­ki­na. Hakee­ko hän isän­nän myös kau­pun­gis­ta jos pala­ve­ri on men­nyt pitkäksi?

 84. Sak­ke:
  Ainoa seik­ka, mikä jos­sain mää­rin on jos­kus ehkä voi­nut välil­lä hie­man häi­ri­tä junas­sa luke­mi­seen kes­kit­ty­mis­tä­ni, ovat ne hyvän­tuu­li­set ja hymyi­le­vät, eri ikäi­set, nuo­ret­kin nai­set, joi­ta jos­tain kum­man syys­tä on ihmeen usein ilmaan­tu­nut juu­ri samaan vau­nuo­sas­toon, jos­sa olen em. paik­ka­kun­nil­le mat­kus­ta­nut. Kuten ehkä arvaat­te, en ole tuos­ta, tai sii­tä, että emme kaik­ki istu vau­nus­sa nenät samaan suun­taan (kuten kai yleen­sä bus­sis­sa), kui­ten­kaan iki­nä VR:lle rekla­maa­tioi­ta lähet­tä­nyt, tus­kin teen sitä vas­ta­kaan, sil­lä juna­mat­kat voi­vat jos­kus jopa vir­kis­tää myös satun­nai­sen työ­mat­kai­li­jan mieltä. 

  Sun pitää ehdot­to­mas­ti lähet­tää rekla­maa­tio VR:lle ja vaa­tia nai­sil­le ja mie­hil­le omat vau­nut, kuten vik­to­ri­aa­ni­sen ajan Englan­nis­sa tai jois­sa­kin Aasian mais­sa nyky­ään. Ase­tat itse­si mah­dol­li­suu­dek­si tul­la häpäis­tyk­si ja aiheu­tat viat­to­mil­le nai­sil­le mie­li­pa­haa oles­ke­le­mal­la samas­sa vau­nuo­sas­tos­sa hei­dän kanssaan!

 85. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Minä olen yksi­tyis­yrit­tä­jä ja juu­ri sik­si mat­kus­tan junal­la, kos­ka voi­tan sen työ­ajan itsel­le­ni ja yritykselleni.

  Autos­sa­kin voi hoi­taa hommia.Puhelinta käy­te­tään jne. Juna sopii var­maan Soi­nin­vaa­ran hom­miin, jois­sa käsit­tääk­se­ni mak­sa­ja vähän har­vem­min on rii­pu­vai­nen asiak­kaas­ta. Jul­ki­sel­la puo­lel­la “asia­kas mak­saa pal­kan vain vapaa­eh­toi­ses­ti” idea on vähän hei­kos­ti ymmärretty.
  Kun ollaan yksi­tyi­sen puo­len kans­sa teke­mis­sä, niin aika usein tar­vit­see olla pai­kal­la aikai­sin eikä aina ihan kes­kus­tas­sa. Koko­nai­sai­kaa las­ket­tu­na auto on hel­pos­ti nopeampi.
  Kun robot­ti­au­tot tule­vat, ovat ne kova kil­pai­li­ja nime­no­maan rautateille.
  Sil­loin voi teh­dä hom­mia ihan rau­has­sa tai siten jotain muu­ta, robot­ti­au­ton kustn­nuk­set voi­vat olla sel­väs­ti junaa pie­nem­mät, pää­see mihin halu­aa jne.

 86. Mark­ku af Heur­lin: Ihan hyvä näkö­koh­ta. Riip­puu kyl­lä­kin vähän sii­tä mitä tekee. On eri asia olla myyn­tie­dus­ta­ja tai käyt­töin­si­nöö­ri tai sit­ten tieto/luulokirjailija.

  (Kum­mas­ta OS:n on kyse: se on jää­nyt minul­le hie­man epäselväksi.)

  Mikä ihmeen let­kau­tus tämä oli olevinaan? 

  Osmo Soi­nin­vaa­ra on tie­to­kir­ja­li­ja, jon­ka teok­sia olen luke­nut suu­rel­la mie­len­kiin­nol­la. Toki hän kir­joit­taa polii­ti­kon eikä tie­de­mie­hen läh­tö­koh­das­ta, mut­ta sen hän tekee har­vi­nai­sen laaja-alaisesti.

  Mitä blo­gi­käyt­täy­ty­mis­tä tuo­kin on ole­vi­naan, että Soi­nin­vaa­ran omal­la blo­gil­la hän­tä näl­vi­tään täy­sin perus­te­le­mat­to­mal­la heitolla?

 87. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kal­le, olet­ko aja­tel­lut sel­lais­ta sivus­ta kurk­ki­mi­se­nes­to kal­voa läp­pä­rii­si? Aika halpa. 

  Perus varus­te mones­sa työ­pai­kas­sa, mut­ta vaa­tii juu­ri tuon sivus­ta­kurk­ki­mi­sen. Eli ei auta suo­ma­lai­sis­sa junis­sa, jois­sa istu­taan peräk­käin. Aut­taa esi­mer­kik­si eräis­sä brit­ti­läi­sis­sä junan­vau­nuis­sa, jois­sa ollaan hyteis­sä, eikä kukaan voi olla takanasi.

 88. Pek­ka T.: Mikä ihmeen let­kau­tus tämä oli olevinaan? 

  Osmo Soi­nin­vaa­ra on tie­to­kir­ja­li­ja, jon­ka teok­sia olen luke­nut suu­rel­la mie­len­kiin­nol­la. Toki hän kir­joit­taa polii­ti­kon eikä tie­de­mie­hen läh­tö­koh­das­ta, mut­ta sen hän tekee har­vi­nai­sen laaja-alaisesti.

  Mitä blo­gi­käyt­täy­ty­mis­tä tuo­kin on ole­vi­naan, että Soi­nin­vaa­ran omal­la blo­gil­la hän­tä näl­vi­tään täy­sin perus­te­le­mat­to­mal­la heitolla?

  Onhan sen pie­ni let­kau­tus. Mut­ta hyvin usein olen huo­ma­nut OS: väit­teis­sä ole­van taka­na enem­män luu­loa kuin tie­toa. Tul­kin­nois­ta toki voi­daan ja kuu­luu­kin kiistellä.

 89. Mau­rizio:
  “Hen­ki­lö­au­to ei pär­jäi­si junal­le, jos aja­mis­työl­le las­ket­tai­siin arvo ja otet­tai­siin huo­mioon auton käy­tön muut kulut.” 

  Niin. Ja muis­te­taan toki sekin, että kun kyse _ei_ ole työ­mat­kas­ta, niin ihan kivas­ti, hal­val­la ja nopeas­ti se juna tääl­tä Kal­lios­ta­kin vaik­ka­pa tuon­ne Kas­vi­huo­neil­mi­öön ajaa. Eiku… 

  Tie­tois­ku: yksi­tyi­sau­to on tääl­lä ja pysyy, pidät­te sii­tä tai ette. Mut­ta koko­naan eri asia on tie­ten­kin se, mil­loin / mihin sitä kan­nat­taa KÄYTTÄÄ.

  Asian ydin on, että hen­ki­lö­au­to on aina edul­li­sin, kos­ka jos sel­lai­nen on tul­lut han­kit­tua, ns. kiin­teät kulut tule­vat joka tapauk­ses­sa mak­set­ta­vak­si ja ainoa ver­tai­lu mikä voi­daan täl­löin teh­dä on mat­ka­li­pun hin­ta v polttoainekulut.

 90. R. Silf­ver­berg: Sun pitää ehdot­to­mas­ti lähet­tää rekla­maa­tio VR:lle ja vaa­tia nai­sil­le ja mie­hil­le omat vau­nut, kuten vik­to­ri­aa­ni­sen ajan Englan­nis­sa tai jois­sa­kin Aasian mais­sa nyky­ään. Ase­tat itse­si mah­dol­li­suu­dek­si tul­la häpäis­tyk­si ja aiheu­tat viat­to­mil­le nai­sil­le mie­li­pa­haa oles­ke­le­mal­la samas­sa vau­nuo­sas­tos­sa hei­dän kanssaan! 

  Kyse ei ole ollut oles­ke­lus­ta, vaan mat­kus­ta­mi­ses­ta vau­nus­sa, ja pai­kal­la, johon minul­la on ollut sekä vau­nun että istu­ma­pai­kan osoit­ta­va paik­ka­lip­pu. Sen ver­ran väl­jää on juna­mat­koil­la­ni VR:n vau­nuis­sa kui­ten­kin ollut, ettei kukaan ole ihan vie­ree­ni itse­ään tun­ke­nut. Mat­kus­tus­mu­ka­vuus on siten ollut esim. täpö­täy­teen bus­siin ver­rat­taes­sa (luul­lak­se­ni) erit­täin hyvä. Mat­ka­li­put tar­kas­ta­vat kon­duk­töö­rit­kin, jois­ta unoh­din edel­lä mai­ni­ta, ovat myös­kin aina olleet var­sin kohteliaita.

 91. tuen mak­sa­ja: Asian ydin on, että hen­ki­lö­au­to on aina edul­li­sin, kos­ka jos sel­lai­nen on tul­lut han­kit­tua, ns. kiin­teät kulut tule­vat joka tapauk­ses­sa mak­set­ta­vak­si ja ainoa ver­tai­lu mikä voi­daan täl­löin teh­dä on mat­ka­li­pun hin­ta v polttoainekulut.

  Kum­mas­ti vain ne polt­toai­ne­ku­lut eivät sit­ten rii­tä­kään, kun kes­kus­tel­laan sii­tä, pal­jon­ko työ­nan­ta­jan pitäi­si kor­va­ta oman auton käy­tös­tä työ­asioi­hin. Minus­ta on myös has­sua aja­tel­la, että aje­tut kilo­met­rit eivät vai­kut­tai­si kiin­tei­siin kulu­hin (esim. sii­hen, kuin­ka usein autoa pitää huol­taa ja kuin­ka pian se pitää vaih­taa uuteen).

 92. tuen mak­sa­ja: Asian ydin on, että hen­ki­lö­au­to on aina edul­li­sin, kos­ka jos sel­lai­nen on tul­lut han­kit­tua, ns. kiin­teät kulut tule­vat joka tapauk­ses­sa mak­set­ta­vak­si ja ainoa ver­tai­lu mikä voi­daan täl­löin teh­dä on mat­ka­li­pun hin­ta v polttoainekulut. 

  Autoi­lun muut­tu­vat kulut ovat kyl­lä tyy­pil­li­sel­lä kes­ki­hin­tai­sel­la ben­sii­ni­au­tol­la noin 2x polttoainekulut.

 93. tuen mak­sa­ja: Asian ydin on, että hen­ki­lö­au­to on aina edul­li­sin, kos­ka jos sel­lai­nen on tul­lut han­kit­tua, ns. kiin­teät kulut tule­vat joka tapauk­ses­sa mak­set­ta­vak­si ja ainoa ver­tai­lu mikä voi­daan täl­löin teh­dä on mat­ka­li­pun hin­ta v polttoainekulut. 

  Hen­ki­lö­au­ton muut­tu­via, ajo­ki­lo­met­reis­tä tai mat­ko­jen mää­ris­tä riip­pu­via kulu­ja ovat polt­toai­nei­den lisäk­si myös huol­to- ja kor­jaus­ku­lut sekä esim ren­kai­den kulu­mi­ses­ta joh­tu­vat tai auton likaan­tu­mi­ses­ta joh­tu­vat. Myös jos pysä­köin­ti mää­rän­pääs­sä mak­saa, se pitää lisä­tä­tä muut­tu­viin kului­hin. Jos ajaa pal­jon, kas­vaa kola­ri­ris­ki kans­sa, ja pie­nes­tä­kin pel­ti­ko­la­ris­ta voi tul­la iso las­ku bonus­ten mene­tyk­sen muodossa.

  Mul­la on oma­koh­tai­sia koke­muk­sia sii­tä että kyl­lä autoil­la voi hal­vem­mal­la kuin mat­kus­taa junal­la, mut­ta sel­lai­nen autoi­lu ei ole mitään muka­vaa. Rämi­se­vä­sä pik­kuau­tos­sa jos­sa istuu ahtaas­ti, ja jon­ka ajo-omi­nai­suu­det ovat hanu­ris­ta ja jos­sa ei mikään muu kuin kus­ki kiih­dy ei vedä ver­to­ja junakyydille. 

  Juna- ja hen­ki­lö­au­to­kyy­tiä ver­tail­les­sa täy­ty muis­taa että Suo­mes­sa, var­sin­kin radan­var­si­paik­ka­kun­nil­la asuu pal­jon ihmi­siä jot­ka ovat omas­ta tah­dos­taan muut­ta­neet sel­lai­sil­le pai­koil­le, että pys­tyy hyö­dyn­tä­mään junaa, esim sään­nöl­li­sil­lä työ­hön, opis­ke­luun tai har­ras­tuk­siin liit­ty­vil­lä mat­koil­la. Tämä sii­tä huo­li­mat­ta että junal­la kul­ke­mi­nen on kal­liim­paa kuin jol­lain rämi­se­väl­lä pik­kuau­tol­la ajaminen.

 94. Sak­ke: Kyse ei ole ollut oles­ke­lus­ta, vaan mat­kus­ta­mi­ses­ta vau­nus­sa, ja pai­kal­la, johon minul­la on ollut sekä vau­nun että istu­ma­pai­kan osoit­ta­va paik­ka­lip­pu. Sen ver­ran väl­jää on juna­mat­koil­la­ni VR:n vau­nuis­sa kui­ten­kin ollut, ettei kukaan ole ihan vie­ree­ni itse­ään tun­ke­nut. Mat­kus­tus­mu­ka­vuus on siten ollut esim. täpö­täy­teen bus­siin ver­rat­taes­sa (luul­lak­se­ni) erit­täin hyvä. Mat­ka­li­put tar­kas­ta­vat kon­duk­töö­rit­kin, jois­ta unoh­din edel­lä mainita,ovat myös­kin aina olleet var­sin kohteliaita. 

  Sä ehkä et ymmär­tä­nyt vitsiä?

  1. Olin hyvin lähel­lä lait­taa sii­hen vit­siin edi­toi­mal­la hymiön. Vit­si jaa täl­lai­ses­sa kes­kus­te­lus­sa usein ymmär­tä­mät­tä. Minä olen jou­tu­nut rajoit­ta­maan halua­ni pilai­uun vain sik­si, että niin moni ottaa sen tosissaan.

 95. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Olin hyvin lähel­lä lait­taa sii­hen vit­siin edi­toi­mal­la hymiön. Vit­si jaa täl­lai­ses­sa kes­kus­te­lus­sa usein ymmär­tä­mät­tä. Minä olen jou­tu­nut rajoit­ta­maan halua­ni pilai­uun vain sik­si, että niin moni ottaa sen tosissaan.

  Olet var­mas­ti hyvä tilas­to­tie­tei­li­jä ja huo­no polii­tik­ko, mut­ta sovi­taan­ko, että jätät huu­mo­rin ja pilai­lun alan ammat­ti­lai­sil­le. Täs­sä vuo­sien var­rel­la on ollut lukui­sia ker­to­ja, jol­loin täs­sä blo­gis­sa on ollut yri­tys­tä huu­mo­riplä­jäyk­sel­le, mut­ta kukaan ei kos­kaan ole ymmär­tä­nyt nii­tä ilman jäl­ki­kä­teis­tä selit­te­lyä, joka on yksi huo­non huu­mo­rin merkeistä.

 96. newy­or­kis­ta: Olet var­mas­ti hyvä tilas­to­tie­tei­li­jä ja huo­no polii­tik­ko, mut­ta sovi­taan­ko, että jätät huu­mo­rin ja pilai­lun alan ammat­ti­lai­sil­le. Täs­sä vuo­sien var­rel­la on ollut lukui­sia ker­to­ja, jol­loin täs­sä blo­gis­sa on ollut yri­tys­tä huu­mo­riplä­jäyk­sel­le, mut­ta kukaan ei kos­kaan ole ymmär­tä­nyt nii­tä ilman jäl­ki­kä­teis­tä selit­te­lyä, joka on yksi huo­non huu­mo­rin merkeistä.

  Tai pikem­min­kin kyse on vas­taa­not­ta­jien huo­nos­ta huu­mo­rin­ta­jus­ta? Tai sen puut­tu­mi­ses­ta kokonaan?

  Huu­mo­ri on oikeas­ti vai­kea laji täl­lai­ses­sa blo­giym­pä­ris­tös­sä, sem­min­kin jos se on sitä tyyp­piä jos­sa ikään kuin vaka­val­la naa­mal­la tode­taan jotain absur­dia. Eri­lai­sia luki­joi­ta on pal­jon, iso osa heis­tä ei tun­ne blo­gin­pi­tä­jän huu­mo­rin­ta­jua, ja niin­pä mel­koi­nen jouk­ko luki­jois­ta tul­kit­see jutun hau­dan­va­ka­vas­ti vää­rin. Sem­min­kin kun poliit­ti­ses­ti eri miel­tä ole­vat suo­ras­taan kärk­kääs­ti pyr­ki­vät tul­kit­se­maan vää­rin. Itse olen huo­man­nut, että jo iro­nian kans­sa saa olla varovainen. 

  Sil­ti: onpa­han surul­li­nen aja­tus, että huu­mo­ri oli­si täs­sä­kin blo­gis­sa kiel­let­tyä. Eli kos­ka osa luki­jois­ta ei kui­ten­kaan ymmär­rä ja suh­tau­tuu aihee­seen kiih­ko­mie­li­ses­ti, huu­mo­ria ei sai­si ollen­kaan viljellä?

 97. Mark­ku af Heur­lin: Onhan sen pie­ni let­kau­tus. Mut­ta hyvin usein olen huo­ma­nut OS: väit­teis­sä ole­van taka­na enem­män luu­loa kuin tie­toa. Tul­kin­nois­ta toki voi­daan ja kuu­luu­kin kiistellä.

  On tie­tys­ti tavat­to­man tär­ke­ää, että tul­kin­nois­ta kes­kus­tel­laan ja vää­riä tie­to­ja oio­taan. Uskoi­sin, että sitä myös Osmo Soi­nin­vaa­ra toivoo.

  Eri asia on heit­tää ilkeä­mie­li­nen ja perus­te­le­ma­ton let­kau­tus, johon ei voi miten­kään jär­ke­väs­ti edes vas­ta­ta, kuten oma­si nyt oli. Mikä sel­lai­sen tar­koi­tus on, pait­si siis heit­tä­jän­sä tur­hau­tu­mien purkaminen?

  Minun huo­mio­ni puo­les­taan on, että var­sin usein Soi­nin­vaa­ran tie­dot pitä­vät paik­kan­sa. Ei tie­ten­kään aina, mut­ta kuka­pa meis­tä täs­sä maa­il­mas­sa kai­ken tietäisikään.

  Olen ymmär­tä­nyt, että Soi­nin­vaa­ra tääl­lä blo­gil­laan heit­tää tar­koi­tuk­sel­la ilmaan tule­vien kir­joi­tus­ten­sa ja esiin­ty­mis­ten­sä aihei­ta ja sitä kaut­ta myös tsek­kaa aja­tus­ten toimivuutta. 

  Polii­tik­ko­jen jou­kos­sa kovin har­va roh­ke­nee moi­seen kes­kus­te­lun avoi­muu­teen. Minus­ta hän ansait­see sii­tä kii­tok­set ja asial­li­sia vas­tauk­sia — näin­hän me taval­li­set­kin pul­liai­set pää­sem­me välil­li­ses­ti vai­kut­ta­maan poli­tii­kan sisältöön.

 98. Sak­sas­sa DB on myös menet­tä­nyt roi­mas­ti mat­kus­ta­ji­aan hal­pa­bus­seil­le pari­na vii­me vuon­na. Sik­si DB on ryh­ty­nyt pikai­siin toi­miin – täy­sin päin­vas­tai­siin kuin VR:

  Seu­raa­vien vuo­sien aika­na laa­jen­ne­taan DB:n kau­ko­lii­ken­ne­verk­koa 25%, jot­ta sen pii­riin tulee 5 mil­joo­naa asu­kas­ta lisää ja saa­daan 50 mil­joo­naa lisä­mat­kaa vuo­des­sa. Samal­la ostoa­jan­koh­das­ta riip­pu­mat­to­mien sääs­tö­lip­pu­jen hin­taa las­ke­taan, ja mm. kaik­kiin juniin kel­paa­va 50 % ale-kort­ti on ensi vuo­des­ta saa­ta­vis­sa myös 3 kk ker­ral­la (täl­lä het­kel­lä vain vuodeksi). 

  Mik­si VR:llä ei edes ole kai­kil­le rei­teil­le kel­paa­via ale-kort­te­ja, jot­ka sitout­ta­vat asiak­kai­ta eko­lo­gi­seen junaan? Entä mik­si VR:n sys­tee­mis­sä hin­ta per km on toi­sil­le pal­jon kovem­pi kuin toi­sil­le ja junan­vaih­dos­ta jopa ran­gais­taan kovem­mal­la lipun­hin­nal­la? Täl­lai­nen on kan­san­ta­lou­den ja tasa-arvon kan­nal­ta täy­sin kes­tä­mä­tön tapa toimia.

  Uuti­nen englan­nik­si lyhyesti:
  http://www.railwaygazette.com/news/passenger/single-view/view/db-to-reconquer-the-long-distance-market.html

  Uuti­nen sak­sak­si pidemmin:
  http://www.deutschebahn.com/de/konzern/im_blickpunkt/9074112/20150318_kundenoffensive.html

 99. R. Silf­ver­berg: Sä ehkä et ymmär­tä­nyt vitsiä? 

  Min­käs sil­le sit­ten mitään mah­dam­me, jos osa meis­tä mie­his­tä on junas­sa­kin saman­lai­sia tosi­koi­ta kuin ne kak­si miek­kos­ta kapea­rai­tei­sen junan hyt­ky­väs­sä vau­nus­sa? (Tapah­tu­mien kuvaus vii­me kesä­kuus­sa edes­men­neen Vei­jo Meren novel­liin perus­tu­vas­ta pie­nois­näy­tel­mäs­tä pitäi­si löy­tyä googlaa­mal­la esim. “yle elä­vä arkis­to 15.7.2008 14:00”)

  Nykyi­sin junat kyl­lä kul­ke­vat pal­jon tasaisemmin …

 100. R. Silf­ver­berg: Sä ehkä et ymmär­tä­nyt vitsiä? 

  Ehkä ymmär­rän, ehkä en. Vai­heit­tain ete­ne­vää tari­naa usein mie­lel­lä­ni luen tai kuuntelen.

 101. Olen kier­rel­lyt pari viik­koa Por­tu­ga­lia ja tääl­lä näyt­tää ole­van sama ilmiö tapah­tu­mas­sa kuin Suomessa

  Juna on menet­tä­nyt kil­pai­lua­se­maan­sa. Niin­pä mat­ka Lis­sa­bo­nis­ta Albu­fei­raan oli­si mak­sa­nut junal­la 47 euroa, mut­ta bus­sil­la pää­si 20 eurolla.

  Ero on jo niin suu­ri, ettei junan lisä­pal­ve­lut estä asiakaskatoa.

  Ja yhdis­tel­mä bussi÷moottoritie on nyky­ään yhtä vakaa kuin juna.

  Ainoa ero on bus­sin ahtaam­mat tilat

 102. Sen kah­den­kym­me­nen vuo­den aika­na kun olen VR:n pal­ve­lu­ja käyt­tä­nyt (pää­asias­sa itä-län­si-suun­nas­sa), on jokai­nen minul­le näky­vä muu­tos ollut muu­tos huo­nom­paan. Vuo­rot vähe­ne­vät, ase­mat vähe­ne­vät, pysä­kit vähe­ne­vät, junat vaih­tu­vat epä­mu­ka­viin kis­ko­bus­sei­hin (sato­jen kilo­met­rien mat­kal­la!), liput kal­lis­tu­vat, aika­tau­lut lip­su­vat, pal­ve­lu huo­no­nee. Jo vuo­sia sit­ten on saa­vut­tu pis­tee­seen jos­sa kaik­ki ratio­naa­li­set syyt minun kul­kea junal­la ovat muut­tu­neet epä­pä­te­vik­si ja jäl­jel­lä on ainoas­taan ideo­lo­gi­sia syi­tä. Ilman mono­po­lia­se­maan­sa VR ei takuul­la oli­si enää ole­mas­sa, ei aina­kaan maan­laa­jui­se­na putiikkina.

  DB:n kaa­va jos­sa ikui­sen sääs­tö­kuu­rin sijaan yri­te­tään paran­taa tuo­tet­ta ja tavoit­taa asiak­kai­ta on kuin iha­na uni.

 103. sole­noi­di:
  Sen kah­den­kym­me­nen vuo­den aika­na kun olen VR:n pal­ve­lu­ja käyt­tä­nyt (pää­asias­sa itä-län­si-suun­nas­sa), on jokai­nen minul­le näky­vä muu­tos ollut muu­tos huo­nom­paan. Vuo­rot vähe­ne­vät, ase­mat vähe­ne­vät, pysä­kit vähe­ne­vät, junat vaih­tu­vat epä­mu­ka­viin kis­ko­bus­sei­hin (sato­jen kilo­met­rien mat­kal­la!), liput kal­lis­tu­vat, aika­tau­lut lip­su­vat, pal­ve­lu huo­no­nee. Jo vuo­sia sit­ten on saa­vut­tu pis­tee­seen jos­sa kaik­ki ratio­naa­li­set syyt minun kul­kea junal­la ovat muut­tu­neet epä­pä­te­vik­si ja jäl­jel­lä on ainoas­taan ideo­lo­gi­sia syi­tä. Ilman mono­po­lia­se­maan­sa VR ei takuul­la oli­si enää ole­mas­sa, ei aina­kaan maan­laa­jui­se­na putiikkina.

  DB:n kaa­va jos­sa ikui­sen sääs­tö­kuu­rin sijaan yri­te­tään paran­taa tuo­tet­ta ja tavoit­taa asiak­kai­ta on kuin iha­na uni.

  Sak­san rau­ta­eil­lä on apu­naan n 16 ker­taa suu­rem­pi oma väes­tö­poh­ja ja mel­koi­nen kan­sain­vä­li­nen liikenne

 104. Mark­ku af Heur­lin: Sak­san rau­ta­eil­lä on apu­naan n 16 ker­taa suu­rem­pi oma väes­tö­poh­ja ja mel­koi­nen kan­sain­vä­li­nen liikenne

  Täs­tä voim­me tie­tys­ti pää­tel­lä, että ns. Sak­san mal­li ei sovi Suo­meen täs­sä asias­sa, eikä pal­jon muussakaan.

 105. Juu­ri jul­kais­tun tie­don mukaan ensi maa­lis­kuus­sa VR lak­kaut­taa kai­ken lii­ken­teen Jyväs­ky­läs­tä län­teen. Lin­ja-autoa­kaan ko. suun­taan ei käy­tän­nös­sä kul­je (vuo­ro­ja on täs­mäl­leen yksi kukon­lau­lun aikaan), joten lii­ken­ne­mi­nis­te­riön keho­tuk­ses­ta ostan ensim­mäi­sen hen­ki­lö­au­to­ni ja aje­len täs­tä läh­tien sil­lä. Jul­ki­set vali­tet­ta­vas­ti eivät enää ole todel­li­nen vaihtoehto.

 106. sole­noi­di:
  Juu­ri jul­kais­tun tie­don mukaan ensi maa­lis­kuus­sa VR lak­kaut­taa kai­ken lii­ken­teen Jyväs­ky­läs­tä länteen. 

  Eipä siel­tä Jyväs­ky­läs­tä pääs­syt junal­la oikein miten­kään jär­ke­väs­ti mihin­kään. Nimi­mer­kil­lä “tut­kit­tu on aikatauluja”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.