Törmäyksenestoautomatiikkaa pakollisena kuorma-autoihin?

Robo­tin ohjaa­ma kuor­ma-auto ei oli­si aja­nut kuo­li­aak­si yhdek­sän­vuo­tias­ta suo­ja­tiel­lä Mec­he­li­nin­ka­dul­la, kos­ka sen näkö­ken­täs­sä ei ole kat­vea­luei­ta. Robo­toi­tua tie­lii­ken­net­tä saam­me var­maan­kin vie­lä tovin odo­tel­la, mut­ta eikä tätä tek­no­lo­gi­aa voi­si asen­taa autoi­hin asteit­tain? Jo nyt on peruu­tus­tut­kia, jot­ka varot­ta­vat lii­an lähel­lä ole­vis­ta autois­ta. Par­haat uudet autot teke­vät tas­ku­py­sä­köin­nin kul­jet­ta­jan puo­les­ta, eikä omi­nai­suus itse asias­sa ole edes kovin kallis.

Jos kuor­ma-auton hytis­tä ei ker­ran näe alas oikeal­le, eikö sin­ne voi­si asen­taa kame­raa, jos varoit­taa tör­mäys­vaa­ras­ta äänek­kääs­ti tai perä­ti pysäyt­tää auton. jos edes­sä on jotain, johon ei pitäi­si tör­mä­tä. Ei tai­tai­si mak­saa kovin­kaan paljon.

148 vastausta artikkeliin “Törmäyksenestoautomatiikkaa pakollisena kuorma-autoihin?”

 1. Se vaan ei vält­tä­mät­tä ole edes­sä, vaan usein näis­sä kään­ty­mi­sis­sä alle jää­mi­nen tapah­tuu sivus­ta. Ja kävel­jä käve­lee erit­täin nopeas­ti sen yhden aske­leen joka riit­tää pyö­rän alle jää­mi­seen. Ahtais­sa port­ti­kon­geis­sa ei sit­ten enää aje­ta ollen­kaan jos auto­ma­tiik­ka pysäyt­tää kun jotain on lii­an lähellä.

  Täs­sä­kin tapauk­sess kan­nat­tai­si ensin tut­kia ja vas­ta sen jäl­keen hut­kia, eikä läh­teä häti­köi­mään klik­ke­ja kalas­te­le­vien otsi­koi­den pohjalta.

 2. Lain­sää­dän­nöl­lä voi­ta­neen mää­rä­tä vaik­ka mitä apu­lait­tei­ta mel­kein mihin vain tek­ni­siin härdelleihin. 

  Oli syy­nä työ­hy­vin­voin­ti, työ­tur­val­li­suus, asia­kas­tur­val­li­suus tai mikä muu jut­tu tahan­sa, niin kus­tan­nuk­set mak­saa tek­ni­sen här­pät­ti­men omis­ta­ja ja ope­roi­ja ja tämä lisää sit­ten pai­nei­ta lop­pu­tuot­teen hin­noit­te­luun. Kul­je­tus­puo­lel­la kil­pai­lu lie­nee aika teho­kas­ta kun mark­ki­na­toi­mi­joi­ta on pal­jon, joten kus­tan­nuk­set var­maan siir­ty­vät hin­toi­hin aika kivasti.

  Ehkä vakuu­tus­yh­tiöt voi­si­vat hoi­taa hom­man kotiin polii­tik­ko­ja parem­min? Vakuu­tus­kor­vauk­set telo­mi­sis­ta koh­dil­leen, niin vakuu­tus­yh­tiöt kyl­lä kan­nus­ta­vat vakuu­tus­mak­suil­laan kaik­kien tek­nis­ten tur­val­li­suut­ta lisää­vien här­ve­lei­den käyttöönottoon.

  Samal­la voi­tai­siin ehkä miet­tiä sen jär­ke­vyyt­tä, että kan­nat­taa­ko auto­jen tur­val­li­suut­ta paran­ta­vis­ta lisä­va­rus­teis­ta las­kut­taa täy­si­mää­räis­tä autoveroa.

 3. Hyvä idea, aina­kin ensi­tun­tu­mal­ta, jos tuol­lai­set lait­teet eivät pal­jon mak­sa! Tapah­tu­neen kal­tai­sia lii­ken­neon­net­to­muuk­sia ei pitäi­si pääs­tää enää sat­tu­maan. (Eikä pal­jon muitakaan!)

  Moni lii­ken­neon­net­to­muus lie tapah­tu­nut aina­kin osin vain sen takia, että jokin oleel­li­sen tär­keä havain­to on jää­nyt teke­mät­tä (ajois­sa). Myös ihmi­sen kyky teh­dä havain­to­ja (ja oikei­ta pää­tök­siä) on aina jos­sain mää­rin puutteellinen.

  Täs­sä voi­si tek­niik­ka ehkä aut­taa aika pal­jon­kin. Eri­lai­sia rat­kai­su­ja, joil­la voi­daan vähen­tää näky­vyy­den, kat­vea­lueit­ten ja havain­to­ky­vyn puut­tei­ta ja ongel­mia voi tosin olla monia. Ensim­mäi­sek­si tuli aamul­la omaan mie­lee­ni vain uusi sivuik­ku­na, kuor­ma-auton apu­mie­hen puo­lei­sen oven alaosaan.

 4. Aina­kin Japa­nis­sa tai­taa kuor­ma-autois­sa olla pakol­li­se­na varus­tee­na lisä­pei­li, joka näyt­tää kuol­lee­seen kul­maan oikeal­le alas.

 5. T.:
  Se vaan ei vält­tä­mät­tä ole edes­sä, vaan usein näis­sä kään­ty­mi­sis­sä alle jää­mi­nen tapah­tuu sivus­ta. Ja kävel­jä käve­lee erit­täin nopeas­ti sen yhden aske­leen joka riit­tää pyö­rän alle jää­mi­seen. Ahtais­sa port­ti­kon­geis­sa ei sit­ten enää aje­ta ollen­kaan jos auto­ma­tiik­ka pysäyt­tää kun jotain on lii­an lähellä.

  Täs­sä­kin tapauk­ses­sa kan­nat­tai­si ensin tut­kia ja vas­ta sen jäl­keen hut­kia, eikä läh­teä häti­köi­mään klik­ke­ja kalas­te­le­vien otsi­koi­den pohjalta. 

  Tut­kia kan­nat­tai­si myös ennen kuin kom­men­toi. Aika mones­sa (henkilö)autossa on jo 360 asteen näkö­kent­tä tur­va­ka­me­rois­sa, joten sel­lais­ta voi­si kyl­lä edel­lyt­tää kuor­ma-autoil­ta. Kame­rat eivät estä tör­mäys­tä, mut­ta lait­teis­to varoittaa.

  Ja jos “kävel­jä käve­lee erit­täin nopeas­ti sen yhden aske­leen joka riit­tää pyö­rän alle jää­mi­seen”, niin sil­le ei voi mitään, itse­tu­hoi­sia ihmi­siä aina on.

  Hyvä, kon­kreet­ti­nen ehdo­tus Osmolta!

 6. Ehdo­tan, että asias­sa ei teh­täi­si mitään toi­men­pi­tei­tä. Sil­loin täl­löin sat­tuu onnet­to­muuk­sia, ja jos­kus myös lap­sia kuo­lee. Tie­dän, että tämä aja­tus on joil­le­kin täy­sin mah­do­ton hyväksyä.

  1. Mit­kään pei­lit eivät voi kor­va­ta kame­roi­ta, jot­ka kat­so­vat yhtä aikaa kaik­kiin suun­tiin, eivät­kä räplää kos­kaan kännykkää.Ihmisen ais­tit ovat puut­teel­li­sia toi­mi­maan lii­ken­tees­sä optimaalisesti.
   Mut­ta on aivan tol­ku­ton­ta, että tuol­lai­nen pei­li tulee pakol­li­sek­si vas­ta sitä mukaa kun auto­kan­ta uudis­tuu. Pal­jon­ko se pei­li maksaa?

 7. Pei­lit vai­kut­ta­vat tosi­aan aivan mur­to-osan ver­rat­tu­na auto­ma­tiik­kaan. Rek­ka­kus­ki voi kat­soa joko pei­liä, tai eteen­päin, ei molem­piin yhtä aikaa.

  Omas­sa autos­sa­ni on tuo tut­kal­la toi­mi­va adap­tii­vi­nen vakio­no­peu­den­sää­din ja sen yhtey­des­sä “tör­mäy­seh­käi­sin / varoi­tin” vai miten tuo­ta kutsutaankaan.

  On aivan ilmeis­tä, että auto­maat­ti­ses­ti jar­rut­ta­va lisä­lai­te vähen­tää tör­mäys­ris­kiä esim. ruuh­kas­sa ajet­taes­sa kun yri­tän vaih­taa kais­taa. Jos kyt­tään kais­tan­vaih­toa vasem­mal­le vilk­ku pääl­lä ja siir­rän kat­see­ni sivu­pei­liin -> pyö­räy­tän pää­tä vasem­mal­le tar­kas­taak­se­ni kuol­leen kul­man, on eteen­päin seu­ran­nas­sa­ni hel­pos­ti liki sekun­nin täy­del­li­nen kat­ve. Jos edel­lä ole­va auto jar­rut­taa rajus­ti esim. jon­kin yllät­täen lii­ken­ne­vir­taan len­tä­vän esi­neen takia tuol­la het­kel­lä, olen hyvin äkkiä edel­lä mene­vän takakontissa.

  Tut­kal­la varus­tet­tu auto­ni osaa tar­vit­taes­sa teh­dä hätä­jar­ru­tuk­sen jos oma tark­kai­suu­te­ni on kais­tan vaih­don kyt­tää­mi­sen takia juu­ri sil­lä sekun­nin kym­me­nyk­sel­lä siel­lä sivu­pei­lis­sä / kuol­lees­sa kulmassa.

  Jokai­nen voi tie­tys­ti vii­sas­tel­la, että pitää pitää tur­va­vä­lit jne. mut­ta karu tosia­sia on se, että kai­kil­le sat­tuu vir­hei­tä ja jos­kus se tur­va­vä­li ei vaan tah­do oikein riit­tää kun auto­ja nyt vaan yksin­ker­tai­ses­ti ruuh­kas­sa on pal­jon suh­tees­sa tiel­lä ole­vaan tilaan.

  Me ihmi­set olem­me todel­la huo­no­ja havain­noi­maan mon­taa asi­aa yhtä aikaa. Sen takia tämä apu­lait­teet ovat todel­la hyö­dyl­li­siä ja auttavat.

 8. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Pal­jon­ko se pei­li maksaa?

  Vii­ti­sen euroa näkyy mak­sa­van pos­ti­ku­lui­neen, kun Kii­nas­ta tilaa. Luu­li­si, että “kalan­sil­mä­pei­li” ajai­si mel­kein saman asian. Sel­lai­ses­ta ei tar­vit­se mak­saa kuin euron tai pari.

 9. Krtek:
  Ehdo­tan, että asias­sa ei teh­täi­si mitään toi­men­pi­tei­tä. Sil­loin täl­löin sat­tuu onnet­to­muuk­sia, ja jos­kus myös lap­sia kuo­lee. Tie­dän, että tämä aja­tus on joil­le­kin täy­sin mah­do­ton hyväksyä. 

  Aivan kaik­kia onnet­to­muuk­sia ei var­maan­kaan voi estää, mut­ta eikö kan­nat­tai­si edes yrit­tää vähen­tää nii­den lukumäärää?

  Jos vas­taa­vat onnet­to­muu­det ja eri­tyi­ses­ti nii­den ikä­vim­mät seu­rauk­set voi­tai­siin tule­vai­suu­des­sa estää (tai edes osa niis­tä estää) vain yhden tai muu­ta­man pie­nen, hin­nal­taan vähäi­sen ja yksin­ker­tai­sen toi­men­pi­teen tai väli­neen avul­la, mik­sei nii­tä otet­tai­si käyttöön?

  Vai onko niin, että kaik­ki toi­mi­vat lii­ken­tees­sä varo­vai­sem­min, jos onnet­to­muuk­sia sat­tui­si useam­min? Jäi­si­vät­kö onnet­to­muu­det sil­loin seu­rauk­sil­taan kes­ki­mää­rin lie­vem­mik­si? En osaa sanoa. Ihmis­lap­si (ja aikui­nen­kin) on autoon, kuor­ma-autoon ja rek­kaan ver­rat­tu­na kui­ten­kin aika hau­ras ja hento.

 10. 1.No aina­kin hel­pot­tai­si jos kään­ty­vät autot ja jalankulkijat+pyöräilijät ei oli­si samaan aikaan liik­kees­sä risteyksessä.
  2.Suojatie kau­em­mak­si ris­teyk­sis­tä (olet liik­kees­sä eteen­päin ja kuol­leis­ta kul­mis­ta tule­vat vähenevät).Puolen met­rin kor­keal­la aidal­la este­tään jalankulkijoiden+pyöräilijöiden oikaisut.
  3.Liikenneympyrä joka paik­kaan mihin se vaan on toteutettavissa.

  1. Joten­kin autoi­li­joil­ta tulaa vain ehdo­tuk­sia, jot­ka teke­vät jalan­ku­lus­ta ja pyö­räi­lys­tä vai­ke­aa tai perä­ti mah­do­ton­ta. Jos olet sitä miel­tä, että jalan­kul­ki­joil­la on aikaa moi­seen, eikä sil­loin voi­si aja­tel­la yhtä hyvin, että autoi­li­joil­la­kin on. Pakol­li­nen pysäh­dys aina oikeal­le kään­nyt­täes­sä? Aja­tuk­se­na toki jär­je­tön, mut­ta ei sen jär­het­tö­mäm­pi kuin tuo suo­je­tiet kort­te­lin kes­kel­le. Ehdo­tuk­se­si lisäi­si jalan­kul­ki­jan mat­ka-aikaa 10 — 15 sekun­tia ris­teys­tä koh­den, tämä pakol­li­nen pysäh­dys vei­si vähem­män. Miten tulit­kin ehdot­ta­neek­si jalan­kul­ki­joil­le lisää taak­kaa autoi­li­joi­den vir­hei­den takia etkä pal­jon pie­nem­pää lisä­taak­kaa autoilijoille?
   (Las­ke­taan­pa, mitä tuo sinon ehdo­tuk­se­si mak­sai­si, jos se las­ket­tai­siin niin kuin lii­ken­teen aika­kus­tan­nuk­sia las­ke­taan. Ole­te­taan, että kes­ki­mää­räi­nen suo­ma­lai­sen ylit­tää kadun kyme­nen kjer­taa päi­väs­sä ja joka ker­ta tulee 20 met­riä yli­mää­räis­tä mat­kaa. Aikaa kuluu 15 sekun­tia. Tämä 50 mil­joo­naa ker­taa päi­väs­sä, on 208 000 tun­tia. Se ker­rot­tu­na 10 eurolla/tunti on kak­si miljoonaa/päivä eli 700 miil­joo­naa euroa vuodessa.)

   Sai­sim­me Mec­he­lin­ka­dun täy­sin tuk­koon, jos ensin oli­si vih­reät valot jalan­kul­ki­joil­le ja sit­ten oikeal­le kään­ty­vil­le. Ris­teyk­sen kapa­si­teet­ti las­ki­si roi­mas­ti. Tuo ehdo­tuk­se­si, että ris­teyk­sen kah­dal­ta ei sai­si men­nä yli vaan suo­ja­tiet oli­si­vat kes­kel­lä kort­te­lia, joh­tai­si samaan. Pyö­räi­lyn mat­ka­no­peus las­ki­si pul­leen nykyi­ses­tä, kun sadan met­rin välein oli­si yli­mää­räi­nen kierros.
   Kos­ka autoi­li­joi­den suo­ja­tie­käyt­täy­ty­mi­nen on Suo­mes­sa aivan luo­ka­ton­ta euroop­pa­lai­seen tapaan ver­rat­tu­na, pitäi­si antaa rik­kei­den val­von­ta kaupn­gisl­le ja saat­taa auton omis­ta­ja niis­tä vas­tuuseen pysä­köin­ti­mak­su­jen tapaan. Kame­ra­val­von­ta ja hyvin­kor­kea kiin­ni­jää­mis­ris­ki (>50%)tekisi kul­jet­ta­jis­ta parempia.

 11. Tut­kat on oikea rat­kai­su ongel­maan ja koti­maas­sa löy­tyy pal­jon osaa­mis­ta sekä radio­tek­nii­kas­sa että ohjel­mis­tois­sa. Ei tai­da olla auton­val­mis­ta­jia pois­lu­kien val­mii­ta rat­kai­su­ja ole­mass­sa niin luu­li­si jäl­kia­sen­net­ta­val­la tut­ka­jär­jes­tel­mäl­lä ole­van mark­ki­noi­ta jos hin­ta saa­daan jär­ke­väl­le tasolle.

 12. Tek­niik­kaan ei kan­na­ta sokeas­ti panos­taa tur­val­li­suu­den nimissä.
  Kon­gin­kan­kaan bus­si­tur­ma hyvä esi­merk­ki. Onnet­to­muus tut­kin­ta lau­ta­kun­ta suo­sit­ti aikoi­naan nopeu­den rajoit­ti­mia kuor­ma-autoi­hin. Ne tuli­vat käyt­töön. Kon­gin­kan­kaan mäes­sä jäi­sel­lä tiel­lä nopeu­den­ra­joi­tin toi­mi ja vei kus­kil­ta mah­dol­li­suu­den ohja­ta heit­te­le­vää yhdistelmää.
  Onnet­to­muus­tut­kin­ta­lau­ta­kun­ta ei miten­kään kom­men­toi­nut nopeu­den rajoit­ti­men osuut­ta itse onnet­to­muu­des­sa. Vain kom­ment­ti että aikai­sem­min oli ajet­tu rajoi­tin­ta vasten.
  Onko Soi­nin­vaa­ra­kin sit­ten hil­jaa kun tode­taan ensim­mai­nen Soi­nin­vaa­ran suo­sit­te­le­man tek­nii­kan aiheut­ta­ma onnettomuus?

  1. Kon­gin­kan­kaan mäes­sä jäi­sel­lä tiel­lä nopeu­den­ra­joi­tin toi­mi ja vei kus­kil­ta mah­dol­li­suu­den ohja­ta heit­te­le­vää yhdistelmää.
   Onnet­to­muus­tut­kin­ta­lau­ta­kun­ta ei miten­kään kom­men­toi­nut nopeu­den rajoit­ti­men osuut­ta itse onnet­to­muu­des­sa. Vain kom­ment­ti että aikai­sem­min oli ajet­tu rajoi­tin­ta vasten

   Luit­ko mitä kir­joi­tit? Juu­ri tuon oikai­su­mah­dol­li­suu­den vuok­si rajoi­tin sal­lii nopeu­den kiih­dyt­tä­mi­sen 80 km/H:sta 88km/h:iin. Kul­je­tyy­ta­ja oli kui­ten­kin näh­nyt vii­sakk­si luopåua tuos­ta mah­dol­li­suu­des­ta aja­mal­la rajoi­tin­ta vas­ten. Rajoit­ti­mis­ta pitäi­si teh­dä älyk­kääm­piä niin, että ne eivät sal­li mitään yli­no­peut­ta kuin 15 sekin­tia ker­ral­laa. Sil­loin tuo­ta­kaan ongel­maa ei voi­si syntyä.
   Nämä rajoit­ti­met tulew­vat muu­ten­myös hen­ki­lö­au­toi­hin niin, että yli­no­peu­den aja­mi­nen estyy. Ne voi­vat tul­la aluk­si myös vapaa­eh­toi­si­na niin, että ne vai­kut­ta­vat vakuu­tus­mak­suun. Rajoit­ti­mesw­ta kiel­täy­ty­vät pää­se­vät sit­ten mak­sa­maan sel­lai­sia onnet­to­muuk­sia, jol­lai­nen tapah­tui vii­kon­lop­pu­na Espoos­sa ja rajoit­ti­men hyväk­sy­vät lais­ta­vat täl­lai­set kal­liit onnettomuudet. 

   Kon­gin­kan­kaan mäes­sä jäi­sel­lä tiel­lä nopeu­den­ra­joi­tin toi­mi ja vei kus­kil­ta mah­dol­li­suu­den ohja­ta heit­te­le­vää yhdistelmää.

 13. Kuul­kaas nyt soi­nin­vaa­ra ja ystä­vät on se help­po siel­tä huu­del­la kun että ole alan työ­tä iki­nä teh­nyt tai ajan­nut isoa autoa . Onne­to­muus on kyl­lä todel­la ikä­vä joi­ta ei sai­si tapah­tua mut­ta ei se ketään pelas­ta että Edus­kun­ta­ta­los­sa huu­te­laan type­riä ideoi­ta asiois­ta jois­ta ette edes tie­dä .. Mä haluan näh­dä robo­tin joka toi­mii suo­men kelis­sä kun kelissä

 14. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Mit­kään pei­lit eivät voi kor­va­ta kame­roi­ta, jot­ka kat­so­vat yhtä aikaa kaik­kiin suun­tiin, eivät­kä räplää kos­kaan kännykkää.Ihmisen ais­tit ovat puut­teel­li­sia toi­mi­maan lii­ken­tees­sä optimaalisesti.
  Mut­ta on aivan tol­ku­ton­ta, että tuol­lai­nen pei­li tulee pakol­li­sek­si vas­ta sitä mukaa kun auto­kan­ta uudis­tuu. Pal­jon­ko se pei­li maksaa?

  Vie­lä pie­ni hal­pa lisä­lai­te p.o. pei­lin lisäk­si: Oike­aan lai­taan UÄ-tut­ka, joka parah­taa, kun mit­tausa­lu­eel­la on joku riit­tä­vän iso este. Ihmi­nen vais­to­mai­ses­ti vil­kai­see äänen suuntaan.

 15. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Mut­ta on aivan tol­ku­ton­ta, että tuol­lai­nen pei­li tulee pakol­li­sek­si vas­ta sitä mukaa kun auto­kan­ta uudis­tuu. Pal­jon­ko se pei­li maksaa? 

  Tol­kut­to­min­ta on se, että autoon lisä­tään apu­vä­li­nei­tä, jot­ka suun­taa­vat kat­seen pois itse tiestä.

  Minä en pal­jon aja, mut­ta sen olen huo­man­nut, että kaik­ki lähel­tä­pi­ti­ti­lan­tee­ni ja vaa­ra­ti­lan­tee­ni liit­ty­vät sii­hen, että kat­son mit­ta­ris­toa, räplään radio­ta, tui­jo­tan kame­ra­tol­pan lähel­lä nopeus­mit­ta­ria jne.

  Lisäk­si ongel­ma on tehok­kaas­ti näky­män etu­viis­toon estä­vä suu­ri palk­ki, joka kai on ole­mas­sa tur­val­li­suu­den tähden.

  Ennen kuin autoon lisä­tään huo­mio­ta hajaut­ta­via toi­min­to­ja, niin pitäi­si ensin var­mis­tua sii­tä, että ne eivät kään­ny itse­ään vastaan. 

  Huo­mio­ta on kiin­ni­tet­tä­vä myös sii­hen, ettei yksit­täis­ten uhrien vuok­si teh­dä laa­ja­mit­tai­sia uudis­tuk­sia. Ei pidä ampua tykil­lä kär­päs­tä. Uhrit kuu­lu­vat lii­ken­tee­seen, vuo­ri­kii­pei­lyyn, melon­taan, mara­ton­juok­suun jne. Se on elämää.

  Tur­val­li­suus­vaa­ti­muk­set perus­tu­vat pal­jon useam­min ideo­lo­gi­aan kuin var­si­nai­seen pyr­ki­myk­seen vähen­tää uhre­ja. Uhri yhdes­sä tilan­tees­sa on pal­jon suu­rem­pi uhri kuin uhri toi­ses­sa tilanteessa.

 16. T.:
  Se vaan ei vält­tä­mät­tä ole edes­sä, vaan usein näis­sä kään­ty­mi­sis­sä alle jää­mi­nen tapah­tuu sivus­ta. Ja kävel­jä käve­lee erit­täin nopeas­ti sen yhden aske­leen joka riit­tää pyö­rän alle jää­mi­seen. Ahtais­sa port­ti­kon­geis­sa ei sit­ten enää aje­ta ollen­kaan jos auto­ma­tiik­ka pysäyt­tää kun jotain on lii­an lähellä.

  Täs­sä­kin tapauk­sess kan­nat­tai­si ensin tut­kia ja vas­ta sen jäl­keen hut­kia, eikä läh­teä häti­köi­mään klik­ke­ja kalas­te­le­vien otsi­koi­den pohjalta.

  Osmol­la lie­nee ollut kaik­ki esi­tut­kin­ta­pöy­tä­kir­jat ym. lausun­not käy­tet­tä­vis­sään kun blok­kauk­sen­sa kirjoitti?

  Voi­si teh­dä hyvää men­nä jos­kus kuor­ma-auton kyy­tiin vaik­ka tuo­hon­kin risteykseen.
  Sii­nä ei oikein pys­ty yli 10 km/h nopeuk­siin kääntyessään.

  Ja 10 km/h on suu­rin­piir­tein se nopeus jol­la taval­li­nen ihmi­nen juoksee.

 17. Ehdo­tus on minus­ta hyvä ja kan­na­tet­ta­va sinän­sä. Ras­kaa­seen kalus­toon tun­tu­vat vain hen­ki­lö­au­tois­sa ylei­set tur­va­va­rus­teet löy­tä­vän tien­sä aika verk­kai­ses­ti. Avai­na­se­mas­sa ovat kalus­ton val­mis­ta­jat, jot­ka pitäi­si moti­voi­da taval­la tai toi­sel­la rat­ko­maan ongel­mia kevyel­le lii­ken­teel­le aiheu­tu­vien vaa­ro­jen vähen­tä­mi­sek­si. Kuol­leen kul­man moni­to­roin­tia ei tai­da yksi­kään kuor­ma-auto­val­mis­ta­ja vie­lä tar­jo­ta. Pisim­mäl­lä lie­nee Daim­ler, joka ilmoit­taa, että heil­lä on moi­nen sys­tee­mi kokeil­ta­va­va­na ja vas­ta tulos­sa lähi­tu­le­vai­suu­des­sa ( http://wonderfulengineering.com/blind-spot-assist-technology-for-trucks-by-mercedes-benz-is-here/ ). Kun ottaa huo­mioon, että ras­kas kalus­to uusiu­tuu aika verk­kai­seen tah­tiin teil­lä, voi kyl­lä olla uto­pis­tis­ta toi­voa oleel­lis­ta paran­nus­ta aina­kaan lähim­män vuo­si­kym­me­nen aikana.

 18. Riit­tä­vä tek­niik­ka on ole­mas­sa. Vakuut­ta­vim­mil­ta vai­kut­ti­vat kame­ra­jär­jes­tel­mät, jois­sa on kalan­sil­mä­ob­jek­tii­vi kai­kil­la auton nel­jäl­lä sivul­la. Kuvis­ta muo­dos­te­taan tie­to­ko­neen avul­la näky­vä auton ylä­puo­lel­ta. Täl­lai­sia on useil­la val­mis­ta­jil­la ja jol­len aivan vää­rin ymmär­tä­nyt, tuol­lai­sen jär­jes­tel­män voi ostaa ja asen­nut­taa van­haan­kin autoon.

  Netis­tä löy­tyy aika vakuut­ta­via videoi­ta, jois­ta näkee, että min­kään­lais­ta kuol­lut­ta kul­maa ei ole. Jopa peruut­ta­mi­nen ahtaas­sa pai­kas­sa hel­pot­tuu, kun kus­ki näkee koko ajan ylhääl­tä, mis­sä esteet ovat. 

  Jos tuol­lai­seen sai­si vie­lä yhdis­tet­tyä varoi­tus­jär­jes­tel­män, joka varoit­taa sekä lii­an lähel­lä ole­via kul­ki­joi­ta että kus­kia, tiet­ty­jen onnet­to­muuk­sien pitäi­si kado­ta lähes täysin.

  Googlaa­mal­la vaik­ka blind spot bir­deye tai jotain vas­taa, löy­tää esimerkkivideoita.

 19. Krtek:
  Ehdo­tan, että asias­sa ei teh­täi­si mitään toi­men­pi­tei­tä. Sil­loin täl­löin sat­tuu onnet­to­muuk­sia, ja jos­kus myös lap­sia kuo­lee. Tie­dän, että tämä aja­tus on joil­le­kin täy­sin mah­do­ton hyväksyä.

  Mik­si ihmees­sä? Onnet­to­muu­det eivät “vain” satu. Kyl­lä siel­tä löy­tyy aina tapah­tu­ma­ket­ju, jon­ka kat­kai­se­mi­sel­la onnet­to­muus oli­si voi­tu estää. Sii­tä tapah­tu­ma­ket­jus­ta voi ottaa opik­si ja kehit­tää rat­kai­su­ja, jot­ka vähen­tä­vät onnet­to­muuk­sia tai aina­kin lie­ven­tä­vät nii­den seurauksia.

  Jos ihmis­ten hen­ki ei mer­kit­se mitään, voi sil­ti las­kea, mitä mene­tet­ty ihmis­hen­ki mak­saa ja mitä onnet­to­muu­den estä­mi­nen oli­si mak­sa­nut. Jotain arvoa oli­si ehkä sil­lä­kin, että oli­si vähem­män ihmi­siä, jot­ka jou­tu­vat lop­pui­kän­sä katu­maan sitä, että tap­poi­vat vahin­gos­sa jonkun.,

 20. Suo­mes­sa pitäi­si muut­taa lii­ken­ne­sään­töä joka kos­kee, ajo­neu­vot jot­ka kään­ty­vät oikeal­le niin sil­loin ei jalan­kul­ki­jat taik­ka pyö­räi­li­jät saa men­nä suojatielle.autoilija jou­tuu samal­la seu­raa­maan lais­kas­ti valois­ta edes­sä läh­te­vän perää kun samal­la fill­la­ris­tit ovat kyl­jes­sä tai alla.Alle jää­vää sat­tuu var­mas­ti enem­män kuin autoi­li­jaa joka on sys­tee­min syyllinen.

  Täl­lä taval­la jäis monet alle­jään­nit koko­naan pois

 21. Kyl­lä vas­tuu tur­val­li­ses­ta lii­ken­tees­tä kuu­luu myös jalan­kul­ki­joil­le ja pyö­räi­li­jöil­le. Tur­val­li­suus­vä­li­vaa­ti­mus kos­kee myös hei­tä, ei pel­käs­tään bema­ri­kus­ke­ja. Jos jalan­kul­ki­ja tai pyö­räi­li­jä ei näe ras­kaan ajo­neu­von kul­jet­ta­jaa, niin hän ei ole tur­val­li­ses­sa pai­kas­sa. Sil­loin myös­kään ajo­neu­von kul­jet­ta­ja ei näe hän­tä. Sii­tä tilan­tees­ta pitää pyr­kiä mah­dol­li­sim­man nopeas­ti pois, ei lähem­mäs. Näi­tä “kuol­lei­ta kul­mia” on sekä ajo­neu­von edes­sä, sivuil­la että eten­kin taka­na. Mitä isom­pi ajo­neu­vo on kysees­sä, sen kau­em­pa­na sii­tä on pysy­tel­tä­vä. Lii­ken­tees­sä ei ole syy­tä kos­kaan perä­tä oikeuk­sia, oikeal­le kään­ty­väl­le rekal­le on aina syy­tä antaa tilaa. Muu­ten lii­ken­ne sei­soo pit­kät ajat.

 22. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  ‘snip’
  Kos­ka autoi­li­joi­den suo­ja­tie­käyt­täy­ty­mi­nen on Suo­mes­sa aivan luo­ka­ton­ta euroop­pa­lai­seen tapaan ver­rat­tu­na, pitäi­si antaa rik­kei­den val­von­ta kau­pun­gil­le ja saat­taa auton omis­ta­ja niis­tä vas­tuuseen pysä­köin­ti­mak­su­jen tapaan. Kame­ra­val­von­ta ja hyvin kor­kea kiin­ni­jää­mis­ris­ki >50% teki­si kul­jet­ta­jis­ta parempia. 

  50% on aika pal­jon, mut­ta edes jon­kin­lai­nen kiin­ni­jää­mis­ris­ki paran­tai­si tilan­net­ta oleel­li­ses­ti, nyt­hän val­von­taa ei ole käy­tän­nös­sä lainkaan.

  Jos ja kun Viros­sa on onnis­tut­tu asia rat­kai­se­maan, pitäi­si onnis­tua meil­lä­kin — eri­tyi­ses­ti, kun muis­taa mil­lai­nen lii­ken­ne­kultt­tu­ri oli Viros­sa esim. 10 vuot­ta sitten.

 23. T.:
  Se vaan ei vält­tä­mät­tä ole edes­sä, vaan usein näis­sä kään­ty­mi­sis­sä alle jää­mi­nen tapah­tuu sivus­ta. Ja kävel­jä käve­lee erit­täin nopeas­ti sen yhden aske­leen joka riit­tää pyö­rän alle jää­mi­seen. Ahtais­sa port­ti­kon­geis­sa ei sit­ten enää aje­ta ollen­kaan jos auto­ma­tiik­ka pysäyt­tää kun jotain on lii­an lähellä.

  Täs­sä­kin tapauk­sess kan­nat­tai­si ensin tut­kia ja vas­ta sen jäl­keen hut­kia, eikä läh­teä häti­köi­mään klik­ke­ja kalas­te­le­vien otsi­koi­den pohjalta. 

  Vies­tis­sä­hän ei syyl­lis­tet­ty tai hut­kit­tu kul­jet­ta­jaa; jul­ki­suu­des­sa ole­vat tie­dot eivät ole­kaan riit­tä­vän tark­ko­ja syyl­li­syy­den arvioimiseen. 

  Mel­ko ilmei­nen ja täs­sä­kin tapauk­ses­sa vähiun­tään­kin koh­tuul­li­sel­la toden­nä­köi­syy­del­lä rele­vant­ti etu oli­si myös robo­tin yli-inh­mil­li­nen reaktioaika.

 24. Lap­si on sii­tä hyvä väli­ne, että sil­lä voi teh­dä lii­ken­ne­po­li­tiik­kaa pal­jon parem­min kuin vihai­sel­la van­hal­la miehellä.

  Minus­ta on todel­la arve­lut­ta­vaa, että täs­tä tra­ge­dias­ta vään­ne­tään nar­ra­tii­via, jon­ka ydin­vies­ti on paha autoi­li­ja vs. hyvä joku muu.

  1. Tai­si vies­tin kär­ki olla kuor­ma-autos­sa, jos­ta ei voi näh­dä alas oikeal­le ja sik­si kul­jet­ta­ja tar­vit­si­si tek­nis­tä apua.

 25. Perus­junt­ti: Uhrit kuu­lu­vat lii­ken­tee­seen, vuo­ri­kii­pei­lyyn, melon­taan, mara­ton­juok­suun jne. Se on elämää.

  Luin­ko nyt tosi­aan, että sinun mie­les­tä­si ihmis­ten suo­ras­taan kuu­luu kuol­la onnet­to­muuk­sis­sa? Miten käy­tän­nös­sä pakol­lis­ta lii­ken­tees­sä liik­ku­mis­ta voi edes ver­ra­ta har­kit­tuun ris­kin­ot­toon vapaa­eh­toi­sis­sa harrastuksissa?

  Onnet­to­muu­det eivät todel­la­kaan kuu­lu lii­ken­tee­seen. Jos onnet­to­muus sat­tuu, syy­nä on lähes aina sar­ja tilan­tei­ta, jois­sa on valit­tu ris­kial­tis tapa toi­mia. Jotain on pie­les­sä, jos vuo­des­ta toi­seen sat­tuu saman­lai­sia onnet­to­muuk­sia, eikä mitään teh­dä ris­kien vähentämiseksi.

  Esi­mer­kik­si näis­sä ras­kai­den ajo­neu­vo­jen kään­ty­mi­son­net­to­muuk­sis­sa ris­ke­jä ja siten myös onnet­to­muuk­sia voi­tai­siin vähen­tää huo­mat­ta­vas­ti monel­la tavalla.

  1) Lii­ken­ne­va­lo­ris­teyk­ses­sä odo­te­taan muu­ta­maa met­riä kau­em­pa­na ris­teyk­ses­tä, jot­ta näh­dään jalan­kul­ki­jat, jot­ka odot­ta­vat suo­ja­tien reunassa.

  2) Han­ki­taan autoon pei­le­jä, jois­ta voi­daan tar­kis­taa, että jalan­kul­ki­joi­ta ja pyö­räi­li­jöi­tä ei ole lii­an lähel­lä. Täyt­tä var­muut­ta ei saa, mut­ta aina­kin tilan­ne paranee.

  3) Han­ki­taan kame­ra­jär­jes­tel­mä, joka aut­taa näke­mään kuol­lei­siin kul­miin. Esi­mer­kik­si jokin sel­lai­nen kuin ASL360.

  Vas­tuu auton alle jää­mi­ses­tä ei voi olla pel­käs­tään jalan­kul­ki­jal­la tai pyö­räi­li­jäl­lä. Auto­kus­kin on teh­tä­vä osan­sa ja vaa­dit­ta­va paran­nuk­sia, eikä alkaa selit­tää, että mitään paran­nuk­sia ei tar­vi­ta, eivät­kä onnet­to­muu­det ole ongelma.

 26. Voi Osmo Osmo sun kanssas.

  Nyt sit­ten menet ja otat umpi­la­val­li­sen kuor­ma-auton ja ajat ris­teyk­seen jos­sa kään­ny­tään oikeal­le ja jalankulkijat+pyöräilijät tulee samaan aikaan.Vaikka jos­sain vilk­kaas­sa paikassa.
  Näki­sit kuin­ka et näki­si­kään kaik­kea mitä pitäisi.

  10–15 met­riä suo­ja­tien koh­dal­le jak­saa kävel­lä ris­teyk­ses­tä vaik­ka kuka,minäkin.Varmaan sinäkin.Kuolleen kul­man ihmi­set poistuu.
  Itse käve­len ja autoilen,en pyöräile.

  Las­ke­taan­pa, mitä tuo sinon ehdo­tuk­se­si mak­sai­si, jos se las­ket­tai­siin niin kuin lii­ken­teen aika­kus­tan­nuk­sia lasketaan” 

  Ööö… ‑5 hengetöntä ?
  Ei hajua­kaan mitä tänä päi­vä­nä on hen­gen hinta.

  Ja jos auto on täyn­nä moni­to­re­ja ja kame­roi­ta niin aika­han menee nii­den vilkuilemiseen.

  Ps. Kait sul­la on C‑kortti ?

  1. Ei sitä kame­raa tar­vit­se vil­kuil­la kos­ka se joko varoit­taa äänek­kääs­ti tai mie­luum­min pysäyt­tää koko auton. Aivan tri­vi­aa­li tewk­niik­kaa. Aja­tus, että jokai­ses­sa ris­teyk­ses­sä jalan­kul­ki­jal­le tuli­si 30 met­riä lisä­mat­kaa, eli kort­te­li­vä­lil­lä 30 %, on kyl­lä aivan tol­ku­ton aja­tus vain sen takia, että meil­lä on pääs­syt kat­sas­tuk­ses­ta läpi auto­ja, jois­ta ei näe ulos.

 27. Alan­ko kal­le:
  Kuul­kaas nyt soi­nin­vaa­ra ja ystä­vät on se help­po siel­tä huu­del­la kun että ole alan työ­tä iki­nä teh­nyt tai ajan­nut isoa autoa . Onne­to­muus on kyl­lä todel­la ikä­vä joi­ta ei sai­si tapah­tua mut­ta ei se ketään pelas­ta että Edus­kun­ta­ta­los­sa huu­te­laan type­riä ideoi­ta asiois­ta jois­ta ette edes tie­dä .. Mä haluan näh­dä robo­tin joka toi­mii suo­men kelis­sä kun kelis­sä lai­na­ten vie­lä omaa teks­tiä tuli tuos­sa vaan mie­leen että jos robo­tit tur­vaa tämän lii­ken­ne tur­val­li­suu­den niin miten me ammat­ti autoi­liat täs­sä maa­il­man tilan­tees­sa mih­kä mei­dät mei­naat­te sit­ten työl­lis­tää kun tuo työt­tö­myys pro­sent­ti on jo aika suu­ri jo nyt ! Ja mie­tin samal­la sitä näkyä kuin robot­ti lait­teet ajaa pai­kois­sa mitä navi­gaat­to­rit ei tun­ne se var­mas­ti toi­mii siel­lä­kin.. Ja on todel­la ikä­vää että täl­lä­siä onnet­to­muuk­sia pää­see sat­tu­maan mut­ta sii­nä mis­sä mei­dän pitäi­si käy­dä osta­mas­sa kai­ken maa­il­man pei­le­jä niin suo­sit­te­len myös muil­le osta­maan sel­lai­sen pei­lin ja kat­so­maan itse­ään sii­tä ja miet­ti­mään min­kä­lai­sen lii­ken­ne esi­mer­kin annan ja kuin­ka käyt­täy­dyn autolla/jalan/pyörällä liikenteessä .. 

  1. Tämä vies­ti jäi jul­kai­se­mat­ta ihan sen takia, että kir­joit­ta­ja oli lait­ta­nut sen koko­nai­suu­te­na lai­nauk­se­na itsel­tään ja teks­tin alku tun­tui tutul­ta, joten luu­lin, että teks­ti on jo julkaistu.
   Kir­joi­tus sisäl­tää vää­rin­kä­si­tyk­sen. Se, että kuor­ma-autoi­hin lai­te­taan auto­maat­ti­nen tör­mäyk­se­nes­to­lai­te ei tar­koi­ta, että sitä ei muu­ten tar­vit­si­si ohja­ta. Täs­sä sovel­let­tai­siin vain pien­tä osaa sii­tä tek­no­lo­gias­ta, joi­ta robot­ti­au­tot käyttävät.

 28. Yksi vaih­toeh­to on myös myös että hyt­ti las­ke­taan kuor­ma-autois­ta samal­le tasol­le kuin suuuu­rin osa tiel­lä­kul­ki­jois­ta on.

  + Näet muut (pei­lis­tä­kin) hei­dän tasoltaan,et 3:n met­rin korkeudesta.

  - Jos hir­vi hyp­pää eteen isol­la valtatiellä,se tulee raa­ka­na suu­hun ja mais­tuu pahalle.
  — Moot­to­rin sijoitus
  — Ei auta ole­mas­sa ole­viin kuorma-autoihin.

 29. Pelk­kä etäi­syys­tut­ka ei tosi­aan toi­mi, kos­ka autoil­la aje­taan kapeis­sa­kin port­ti­kon­geis­sa, tun­ne­leis­sa ja jopa pysä­köi­ty­jen auto­jen vie­res­sä; jos eri antu­rei­den varoi­tus­va­lot palaa vähän väliä, oikea vaa­ra huk­kuu infor­maa­tioon — syt­tyi­kö etu­nur­kan sivun etäi­syys­tun­nis­tin lii­ken­ne­va­lo­pyl­vään vai jalan­kul­ki­jan takia, eri­tyi­ses­ti jos/kun kul­ki­jas­ta ei ollut havain­toa ennen käännöstä?

  Kone­nä­kö voi jo yllät­tä­vän luo­tet­ta­vas­ti erot­taa kuvas­ta liik­ku­van ihmi­sen, jos kame­ra kat­soo eteen­päin tai pysyy pai­kal­laan, mut­ta sivul­le tai taka­viis­toon on vai­keam­paa, vie­lä kun hah­mo pitäi­si erot­taa “heti” eikä useam­man peräk­käi­sen kuvan jäl­keen — ja vie­lä ennus­taa onko hän vaa­ras­sa jou­tua lii­an lähel­le tai lii­ke­ra­dal­le. Voi onnis­tua jos­kus riit­tä­vän nopeas­ti, mut­ta ei vie­lä. Auto­no­mi­sel­la autol­la on hel­pom­paa, kos­ka se voi madel­la sen­so­rien mah­dol­lis­ta­mal­la nopeu­del­la ja muo­dos­taa useam­mil­la ja kal­liim­mil­la lait­teil­la kol­miu­lot­teis­ta mal­lia koko ympä­ris­tös­tä, mut­ta lisä­va­rus­te ete­nee kul­jet­ta­jan valit­se­mal­la nopeu­del­la ja tule­vai­suu­des­sa lisä­lait­teel­le tun­te­mat­to­maan suuntaan.

  Ns. kuol­leen kul­man vah­deis­ta on nyky­au­to­jen ohje­kir­jas­sa pit­kät varoi­tus­lauseet että varoi­tus voi olla tur­ha, yleen­sä mata­lal­ta pais­ta­vas­ta aurin­gos­ta joh­tuen, tai kuol­lees­sa kul­mas­sa voi olla ajo­neu­vo vaik­kei merk­ki­lamp­pu palai­si, ja vas­tuu on vain kuljettajalla. 

  Osmo Soi­nin­vaa­ra: pakol­li­sek­si vas­ta sitä mukaa kun auto­kan­ta uudis­tuu. Pal­jon­ko se pei­li maksaa?

  Lie­nee­kö mitään varus­tei­ta mää­rät­ty jäl­ki­kä­teen autoi­hin pakol­li­ses­ti asen­net­ta­vik­si? Tal­vi­ren­kaat lie­nee ainut, mut­ta ren­kaat kulu­vat ja vaih­de­taan joka tapauk­ses­sa. Vaik­ka uusia pei­le­jä vaa­dit­tai­siin tääl­lä kat­sas­tuk­ses­sa, voi­daan­ko tääl­lä vaa­tia rajal­la jokai­sel­ta ulko­mail­le rekis­te­röi­dyl­tä rekal­ta lisä­pei­lin pika-asen­nus­ta? Jos ei, kil­pai­lu­lain­sää­dän­tö… Vakuu­tus­mak­sua­len­nuk­set (jos pei­li on asen­net­tu­na) ehkä voi­vat toi­mia, mut­ta vak. yhtiöt tai­ta­vat päät­tää niis­tä itsenäisesti.

  Sepi: Kul­je­tus­puo­lel­la kil­pai­lu lie­nee aika teho­kas­ta kun mark­ki­na­toi­mi­joi­ta on pal­jon, joten kus­tan­nuk­set var­maan siir­ty­vät hin­toi­hin aika kivasti.

  Aina­kin kul­je­tus­yrit­tä­jät medias­sa valit­ta­vat aina että katet­ta jää niu­kas­ti, kos­ka sopi­muk­set on yleen­sä pit­kiä ja hin­ta ei nouse kus­tan­nus­ten myö­tä — ja tilaa­jal­la on varaa ottaa seu­raa­va yrit­tä­jä joka ei vaa­di mitään indek­sieh­toa sopi­muk­seen esim. die­se­lin tai palk­ko­jen seuraamiseksi.

  1. Ymmär­tääk­se­ni on vaa­dit­tu. Pysä­kön­ti­kiek­ko, varoi­tus­kol­mio nyt esi­mer­kik­si. Tuo pei­li on hin­nal­taa samaa luok­kaa. Uskoi­sin, että vaa­ti­mus nopeus­mit­ta­ris­ta kos­kee kai­ke­ni­käi­siä autoja. 

 30. Turus­sa autoi­li­jat pysäh­ty­vät suo­ja­tien edes­sä, jos on menos­sa yli — jopa lii­an innok­kaas­ti sii­nä mie­les­sä, että jos­kus haluan jalan­kul­ki­ja­na edis­tää eko­lo­gis­ta ajo­ta­paa ja yri­tän hidas­ta­mal­la ja osoit­taa, että mene vain. Mut­ta aika har­va ymmärtää.

  Mikä lie hesa­lai­sis­sa autoi­li­jois­sa vika­na … Höl­möä kui­ten­kin väit­tää, että Suo­mes­sa autoi­li­jat sitä tai tätä sen perus­teel­la, mitä Hel­sin­gis­sä tehdään.

 31. Nämä rajoit­ti­met tulew­vat muu­ten­myös henkilöautoihin” 

  Suo­men kal­tai­ses­sa vie­mä­ris­tä pik­ku­hil­jaa alas valu­vas­sa derk­ku­lää­väs­sä ehkä, mut­ta esim. tääl­lä Sak­sas­sa en kyl­lä pitäi­si kovin­kaan toden­nä­köi­se­nä. Mut­ta mil­loin­kas ne sirut sin­ne nahan alle sit­ten saa­daan, kun ker­ran näil­le lin­joil­le lähdetään?

 32. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Sai­sim­me Mec­he­lin­ka­dun täy­sin tuk­koon, jos ensin oli­si vih­reät valot jalan­kul­ki­joil­le ja sit­ten oikeal­le kään­ty­vil­le. Ris­teyk­sen kapa­si­teet­ti las­ki­si roimasti.

  Eril­li­set vih­reät valot jalan­kul­ki­joil­le eivät vält­tä­mät­tä las­ke ris­teyk­sen kapa­si­teet­tia mer­kit­tä­väs­ti. Jos suo­ja­tie­tä ylit­tää pal­jon jalan­kul­ki­joi­ta, samoil­la vih­reil­lä ei vält­tä­mät­tä pää­se läpi kuin yksi tai kak­si autoa. Toi­saal­ta jos jalan­kul­ki­joi­ta ei ole, ei jalan­kul­ki­joil­le tar­vi­ta vih­re­ää ollen­kaan (sen­so­ri tai pai­no­nap­pi). Jalan­kul­ki­joi­den vih­reät voi­daan myös lait­taa samaan aikaan molem­piin suun­tiin, näin teh­dään jois­sain suur­kau­pun­geis­sa, jois­sa on pal­jon Hel­sin­kiä enem­män liikennettä…

 33. Voi­si­ko aja­tel­la että myös niil­le jalan­kul­ki­joil­le jot­ka ei näe edes­sään ole­vaa kuor­ma-autoa kehi­tet­täi­siin joku eteen­päin­kä­ve­ly­tut­ka joka äänek­kääs­ti varoit­taa tiel­lä ole­vas­ta estees­tä? Lii­ken­tees­sä välil­lä näkee jopa lii­ken­ne­merk­ke­jä päin käve­le­viä jalan­kul­ki­joi­ta jot­ka ovat niin kes­kit­ty­nei­tä kän­nyk­kään­sä ettei­vät näe lain­kaan eteen­sä. (ei vält­tä­mät­tä lii­ty tähän tapauk­seen vaan noin yleisesti)

 34. Yksi käve­li­jää tur­vaa­va mah­dol­li­suus oli­si että käve­li­jä lähet­tää vaik­ka­pa blue­tooth-sig­naa­lia ajo­ra­dal­le ja autos­sa lai­te las­ki­si etäi­syy­den käve­li­jään. Lisäk­si auton lait­tee­seen voi­si ase­tel­la mui­ta ehto­ja joil­la annet­tai­siin häly­tys. Esim. ratin asen­to­tie­to ja ajo­no­peus. Mut­ta voi­si olla han­ka­laa eli­mi­noi­da tur­hat häly­tyk­set pois.

  1. Tätä tek­niik­kaa­han on kokeil­tu Google-autol­la. Annat­te ymmär­tää, että se pysäh­te­li jat­ku­vas­ti vää­rien häly­tys­ten takia? Onko tämän perus­tak­si jotain näyt­töä. Google-autoon ver­rat­tu­na tämä on aivan tri­vi­aa­lia tek­niik­kaa, kos­ka sen ei tar­vit­se ohja­ta autoa. Vain pysäyt­tää se.

 35. Mau­rizio:
  “Nämä rajoit­ti­met tulew­vat muu­ten­myös henkilöautoihin” 

  Suo­men kal­tai­ses­sa vie­mä­ris­tä pik­ku­hil­jaa alas valu­vas­sa derk­ku­lää­väs­sä ehkä, mut­ta esim. tääl­lä Sak­sas­sa en kyl­lä pitäi­si kovin­kaan toden­nä­köi­se­nä. Mut­ta mil­loin­kas ne sirut sin­ne nahan alle sit­ten saa­daan, kun ker­ran näil­le lin­joil­le lähdetään? 

  Ei nii­tä siru­ja nahan alla kai sen­tään Ruot­sis­sa­kaan käytetä?

  Tuos­ta­pa muu­ten tuli mie­leen eräs tilas­to (ks. alla).

  Road fata­li­ties per 100,000 inha­bi­tants per year:
  Fin­land: 4.7
  Ger­ma­ny: 4.3
  Swe­den: 3

  (Läh­de: wiki­pe­dia, List of count­ries by traf­fic-rela­ted death rate)

  Noi­ta luku­ja ja pai­kal­lis­ta ajo­kult­tuu­ria sopii poh­tia yhdessä.

  Tar­vit­tai­siin­ko­han auton nopeu­den hil­jen­tä­vää ja tar­vit­taes­sa pysäyt­tä­vää tör­mäyk­se­nes­toau­to­ma­tiik­kaa ihan ensik­si esim. Audei­hin tai yli­pää­tään sel­lai­siin autoi­hin, joi­hin on ihan tie­tyl­lä (tie­dän kyl­lä mil­lä) tar­koi­tuk­sel­la teh­ty “häi­jyn ruma” etu­mas­ki? Kus­kien psy­ko­lo­gi­set, ajoa­sen­teet sel­vit­tä­vät tes­tit voi­si aina­kin niis­tä aloittaa. 

  Ehdot­ta­ma­si idea (näin sen ajat­te­lin: siru pääs­sä, joka mää­räi­si auton hil­jen­tä­mään, aina sil­loin, kun kus­ki haluai­si pai­naa kaa­sua vää­räs­sä pai­kas­sa) voi­si sil­ti jopa toimia!

 36. Joku ihmet­te­li, eikö tur­val­li­suut­ta tule yrit­tää paran­taa. No, tulee, mut­ta elä­män maun rajois­sa ja suhteuttaen. 

  Esi­mer­kik­si hoi­to­vir­hei­siin kuo­lee THL:n arvion mukaan Suo­mes­sa vuo­sit­tain 700‑1700 ihmis­tä ja ne käy­vät yhteis­kun­nal­le myös rahal­li­ses­ti erit­täin kal­liik­si, mut­ta asia ei tun­nu kiin­nos­ta­van oikein ketään. Sek­sik­kääm­pää on nos­taa esiin tun­tei­siin vetoa­va ker­to­mus ja vaa­tia sen nojal­la autoi­hin tek­niik­kaa, jon­ka hyö­ty­ar­vo on erit­täin kyseenalainen.

 37. Taval­li­nen Tek­nik­ko:
  Yksi käve­li­jää tur­vaa­va mah­dol­li­suus oli­si että käve­li­jä lähet­tää vaik­ka­pa blue­tooth-sig­naa­lia ajo­ra­dal­le ja autos­sa lai­te las­ki­si etäi­syy­den kävelijään.
  ‘snip’

  Mik­si juu­ri käve­li­jän pitäi­si lähet­tää jotain sig­naa­lia, kun autoi­li­jan vain pitäi­si nou­dat­taa liikennesääntöjä?

 38. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Tätä tek­niik­kaa­han on kokeil­tu Google-autolla.

  Lii­ken­teen osal­ta on tehok­kuu­den nimis­sä käy­tän­nös­sä hyväk­syt­ty, että ihmi­siä kuo­lee ja vam­mau­tuu jon­kin ver­ran. Jos nämä kuo­le­mat ja vam­mau­tu­mi­set aiheut­taa­kin robot­ti­au­to, ylei­nen mie­li­pi­de ei vält­tä­mät­tä ole yhtä ymmär­tä­väi­nen. Sik­si robot­ti­au­to­jen pitää olla pal­jon ihmis­kul­jet­ta­jia parem­pia, että ne voi­daan ylei­ses­ti hyväksyä.

 39. On oikeas­taan aika pelot­ta­vaa lukea näi­tä kom­ment­te­ja. Huo­mat­ta­van suu­ri osa kir­joit­ta­jis­ta näyt­tää ole­van sitä miel­tä, että vas­tuu onnet­to­muuk­sien estä­mi­ses­tä pitäi­si pis­tää jalan­kul­ki­joil­le ja pyö­räi­li­jöil­le tai aina­kin hei­dän pitäi­si kier­tää ris­teyk­set vie­lä kau­em­paa. Puhu­taan siis onnet­to­muuk­sis­ta, jois­sa vam­mau­tu­va tai kuo­le­va osa­puo­li on suo­ja­ton ihmi­nen ja syyl­li­nen on kat­vei­den vuok­si pääl­le aja­va autokuski.

  Mik­si tek­ni­set paran­nuk­set, joil­la aute­taan auto­kus­kia näke­mään muut kul­ki­jat tai lisä­tään auto­ma­tiik­kaa, joka varoit­taa muis­ta kul­ki­jois­ta, oli­vat vää­rä rat­kai­su? Eivät­kö ne juu­ri kor­jaa var­si­nai­sen ongel­man? Mikä niis­sä on vikana?

  Miten kukaan voi olla sitä miel­tä, että onnet­to­muu­den kuu­lu­vat asi­aan, eikä nii­tä tar­vit­se yrit­tää vähen­tää? Ei koko auton ympä­ris­tön kuvaa­va kame­ra­jär­jes­tel­mä mah­dot­to­mia mak­sa, eikä kovin pal­joa mak­sa lähi­tu­le­vai­suu­des­sa edes robot­ti­au­tois­ta kopioi­ta­va jär­jes­tel­mä, jon­ka ainoa teh­tä­vä oli­si seu­ra­ta muu­ta lii­ken­net­tä ja varoit­taa, jos näyt­tää sil­tä, että on tulos­sa törmäys.

 40. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Minul­la ei ole tie­toa, että tyt­tö oli­si juos­sut suojatielle. 

  Lap­sil­le on syy­tä teh­dä sel­väk­si, että jalan­kul­ki­joi­den vih­reäs­tä valos­ta huo­li­mat­ta on lii­ken­tees­sä olta­va AINA valp­paa­na ja seu­rat­ta­va kai­ken aikaa, mitä ympä­ril­lä tapah­tuu, jot­ta ehtii havai­ta ja vält­tää vaa­rat ajois­sa. Asia ei kos­ke ainoas­taan lapsia.

 41. Voi­si­ko rat­kai­su olla, että kun­nal­li­sis­sa kil­pai­lu­tuk­sis­sa alet­tai­siin vaa­tia tek­ni­siä apu­vä­li­nei­tä kuor­ma-autoi­hin. Esim. jokai­ses­sa ros­ka-autos­sa pitäi­si olla 360 asteen kame­ra­jär­jes­tel­mä. Voi­si käy­dä niin, että kul­jet­ta­jat kiit­täi­si­vät kun työ hel­pot­tui­si. Ja voi­si tul­la jopa sääs­tö­jä, kun pahaan paik­kaan oli­si hel­pom­pi ja nopeam­pi ajaa. 

  Täl­lai­set lisä­va­rus­teet ovat monen yrit­tä­jän mie­les­tä tur­hia menoe­riä, kun onhan ennen­kin työn­te­ki­jät tul­leet toi­meen ilman.

  Toi­nen ongel­ma on maan­tei­den rekat, jot­ka aja­vat käy­tän­nös­sä aina niin lujaa kun rajoit­ti­mes­ta pää­see. Tätä ei lie­ne lain sää­tä­jä tar­koit­ta­nut. Rek­ka­kus­keil­la on myös tapa­na tul­la todel­la lähel­le hen­ki­lö­au­ton perään roik­ku­maan, jos joku ereh­tyy edes­sä aja­maan rajoi­tuk­sen mukaan. Kuor­ma-autos­ta var­maan näkee hen­ki­lö­au­ton yli, mut­ta hen­ki­lö­au­tol­le tilan­ne on ahdis­ta­va, kun perä­pei­lis­tä näkyy vain rekan etusä­leik­kö. Mitä­hän vää­rää hen­ki­lö­au­toi­li­ja on täs­sä tilan­tees­sa tehnyt?

 42. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Nämä rajoit­ti­met tulew­vat muu­ten­myös hen­ki­lö­au­toi­hin niin, että yli­no­peu­den aja­mi­nen estyy.

  Eikö täl­läi­nen rajoi­tin vaa­ti­si ajo­neu­von jat­ku­van GPS-seu­ran­nan jot­ta lai­te tie­tää mikä on oikea nopeus­ra­joi­tus. Tätä­hän puu­hat­tiin kilo­met­ri­ve­ro­tar­koi­tuk­ses­sa mut­ta ei onnis­tu­nut. Veik­kaan mel­kois­ta muutosvastarintaa.

  1. Tuol­lai­nen lai­te on mel­kein kai­kis­sa autois­sa ja mat­ka­pu­he­li­mis­sa. Sen ei tar­vit­se lähet­tää mitään tie­toa ulos­päin. Ker­too­ko navi­gaat­to­ri­si jol­le­kin, mis­sä liikut?

 43. Eri­tyis­tä nopeus­mit­ta­ria ei van­hois­sa autois­sa vaa­di­ta, vaan nopeus­mit­ta­ri on pakol­li­nen vain 1.1.1984 jäl­keen ensi­re­kis­te­röi­dyis­sä autois­sa. Ilmei­ses­ti jopa v. 1998 asti riit­tää esim. kier­ros­no­peus­mit­ta­ri ja muun­to­ker­toi­met vaih­teit­tain, kun vas­ta tuol­loin tuli nopeus­mit­ta­ril­le tuli ns. E‑sääntövaatimus.

  Piti nyt sit­ten ihan sel­vit­tää mitä on jäl­ki­kä­teen vaa­dit­tu lisät­tä­vik­si, enkä väi­tä että oli­si var­mas­ti kat­ta­va lista:
  — 1930 yli 3,5 t ajo­neu­vois­sa peruutuspeili
  — 1938 jar­ru­va­lo kaikkiin
  — 1949 suun­ta­vii­tat vanhoihinkin
  — 1957 kaik­kiin loka­suo­jat ja roiskeläpät
  — 1968 kaik­kiin varoi­tus­kol­mio, osaan 1967
  — 1968 van­hoi­hin­kin hinausau­toi­hin vilkkuvalo
  — 1969 van­hoi­hin­kin häly­tys­ajo­neu­voi­hin sinivilkut
  — 1970 van­hoi­hin­kin pit­kiin ajo­neu­vo­yh­dis­tel­miin (yli 15,5 m) ns. pituus­kil­pi taakse
  — 1971 tiet­tyi­hin ras­kai­siin ajo­neu­voi­hin turvapuskurit
  — 1985 hitaat trak­to­rit yms. hitaan ajo­neu­von kolmiolla
  — 1995 aika­na pai­neil­ma­jar­rul­li­set ras­kaan kalus­ton perä­vau­nut kuor­man­tun­te­vil­la jar­ru­voi­man säätimillä

  Vii­mei­sin löy­tä­mä­ni muu­tos on pitä­nyt toteut­taa ensim­mäi­sen eu-jäse­nyys­vuo­den mää­rä­ai­kais­kat­sas­tuk­ses­sa… Muu­toin muu­tok­set on kate­go­ri­ses­ti ajo­neu­von raken­ta­mis­päi­vän, ensi­re­kis­te­röin­nin tai tyyp­pi­hy­väk­syn­nän mukaan vai sää­dök­sen voi­maan­tu­lon jäl­kei­sil­le ajo­neu­voil­le. Pei­li­sään­nök­set ovat muu­ten v. 1993 jäl­keen vii­tan­neet vain suo­raan EY-direk­tii­vei­hin, ja siel­lä on yksi poik­keus sii­hen että jo käy­tös­sä ollei­siin ei ole tar­vin­nut lisä­tä mitään: v. 2000–2006 käyt­töö­no­te­tut kuor­ma-autot on pitä­nyt, ellei pei­lit jo täyt­tä­neet v. 2003 direk­tii­viä, 31.3.2009 men­nes­sä varus­taa ilmei­ses­ti täs­sä­kin puhee­na olleil­la v. 2007 direk­tii­vin mukai­sil­la kuol­leen kul­man pei­leil­lä. Pei­lin pitää olla tyyp­pi­hy­väk­syt­ty sii­hen käyt­töön, eikä mikä tahan­sa sin­ne päin.

  Kai­ken kaik­ki­aan aikoi­naan (30–70 ‑luvuil­la) on mää­räyk­siä muu­tel­tu miten on lys­tät­ty, mut­ta sit­ten on ymmär­ret­ty miten lake­ja tai mää­räyk­siä on sal­lit­tua muut­taa. Jäl­ki­kä­teen kaik­kiin vaa­di­tut näyt­tä­vät olleen sil­loin­kin liit­ty­neen suo­raan mui­den mah­dol­li­suu­teen havai­ta ajo­neu­vo (valot, merk­ki­laa­tat, loka­suo­jat ja rois­ke­lä­pät), jar­rui­hin tai estä­mään tör­mäyk­ses­sä pie­nem­män ajo­neu­von pää­ty­mi­nen rekan alle, joka vai­kut­ti kuo­le­man toden­nä­köi­syy­teen merkittävästi. 

  Ajo­neu­vo­lais­sa varoi­tus­kol­mio on mai­nit­tu ainoa­na asia­na joka vaa­di­taan käyt­töön­ot­toa­jan­koh­das­ta riip­pu­mat­ta, muu­toin tar­kas­tel­laan ensim­mäi­sen käyt­töön­o­ton aika­na voi­mas­sa ollei­ta vaa­ti­muk­sia. Ilmei­ses­ti jos nyt kai­vai­si jon­kun vin­til­tä vm. 1929 auton, sii­nä ei vaa­dit­tai­si edes jar­ru­va­loa vaik­ka välil­lä se on ollut olta­va jos ajo­neu­voa käy­tet­tiin. (Sai­var­rel­laan vie­lä että pysä­köin­ti­kiek­ko ei ole pakol­li­nen, jos ei pysä­köi kiekkopaikoille.)

 44. Yksi asia mil­lä voi­tai­siin myös sääs­tää ihmis­hen­kiä oli­si miet­tiä mis­sä koh­taa suo­ja­tien kan­nat­taa olla — ja miten esim. vih­rei­den valo­jen kan­nat­taa olla päällä.

  Jois­sain mais­sa­han koko ris­teys sul­je­taan lii­ken­teel­tä sik­si aikaa kun­nes ihmi­set pää­se­vät sii­tä ylit­se. Nyt­hän tuos­sa ilmei­ses­ti oli vih­reät pääl­lä — jos oikein luin — sekä autoil­le että jalan­kul­ki­jal­le. Sehän on suo­mes­sa aika ylei­nen käy­tän­tö, mut­ta monel­la jalan­kul­ki­jal­la tai pyö­räi­li­jäl­lä ei ole käsi­tys­tä sii­tä että samaan aikaan voi auto kään­tyä eteen.

  Mie­les­tä­ni sii­nä anne­taan toi­saal­ta myös lap­sil­le vir­heel­li­nen käsi­tys tur­val­li­suu­des­ta, kun ensin ker­ro­taan että on ole­mas­sa “suo­ja­tie” ja sit­ten on “vih­reät valot” — kui­ten­kin siel­tä voi tul­la joku joka ei yksin­ker­tai­ses­ti jos­tain syys­tä huo­maa sinua.

  Voi­si myös miet­tiä sitä, voi­si­ko ris­teyk­siin saa­da tun­nis­ti­mia sil­le, että siel­lä kul­kee nyt kou­lu­lai­nen. Voi­si­ko kou­lu­lai­sil­la olla jokin RF ‑lap­pu muka­na jol­la he saa­vat vaik­ka omal­la koo­dil­laan valot vih­reäk­si ja autot pysäh­ty­mään jois­sain turvaristeyksissä.

 45. Yksi asia mil­lä voi­tai­siin myös sääs­tää ihmis­hen­kiä oli­si miet­tiä mis­sä koh­taa suo­ja­tien kan­nat­taa olla — ja miten esim. vih­rei­den valo­jen kan­nat­taa olla päällä.

  Jois­sain mais­sa­han koko ris­teys sul­je­taan lii­ken­teel­tä sik­si aikaa kun­nes ihmi­set pää­se­vät sii­tä ylit­se. Nyt­hän tuos­sa ilmei­ses­ti oli vih­reät pääl­lä — jos oikein luin — sekä autoil­le että jalan­kul­ki­jal­le. Sehän on suo­mes­sa aika ylei­nen käy­tän­tö, mut­ta monel­la jalan­kul­ki­jal­la tai pyö­räi­li­jäl­lä ei ole käsi­tys­tä sii­tä että samaan aikaan voi auto kään­tyä eteen.

  Mie­les­tä­ni sii­nä anne­taan toi­saal­ta myös lap­sil­le vir­heel­li­nen käsi­tys tur­val­li­suu­des­ta, kun ensin ker­ro­taan että on ole­mas­sa “suo­ja­tie” ja sit­ten on “vih­reät valot” — kui­ten­kin siel­tä voi tul­la joku joka ei yksin­ker­tai­ses­ti jos­tain syys­tä huo­maa sinua.

  Voi­si myös miet­tiä sitä, voi­si­ko ris­teyk­siin saa­da tun­nis­ti­mia sil­le, että siel­lä kul­kee nyt kou­lu­lai­nen. Voi­si­ko kou­lu­lai­sil­la olla jokin RF ‑lap­pu muka­na jol­la he saa­vat vaik­ka omal­la koo­dil­laan valot vih­reäk­si ja autot pysäh­ty­mään jois­sain turvaristeyksissä.

  1. Jalan­kul­ki­jan tur­val­li­suut­ta voi­daan paran­taa sil­lä, että jalan­kul­ki­jan vih­reä menee pääl­le muu­ta­ma sekun­ti ennen kään­ty­vän auton vih­re­ää, jol­loin jalan­kul­ki­ja ehtii pidem­mäl­le ja kuor­ma-autos­ta­kin hnet näkee.

 46. Uusis­sa Mer­suis­sa on lisä­va­rus­tee­na 360° kame­ra­jär­jes­tel­mä, joka näyt­tää auton ympä­ris­tön kes­ki­pa­nee­lis­sa ja tekee kuvil­le geo­met­riat­rans­for­maa­tion niin että auto ja sen ympä­ris­tö näky­vät ikään­kuin ulkoa päin: http://www.caricos.com/cars/m/mercedes-benz/2013_mercedes-benz_gl-class/15.html

  Ole näh­nyt tämän käy­tän­nös­sä park­kee­raus­ti­lan­teis­sa. Vakuut­ta­van näköinen!

  Tes­loi­hin saa auto­pi­lot-jär­jes­tel­mää, jos­sa on tör­mäyk­se­nes­to. Kuu­lem­ma jär­jes­tel­mä jar­rut­te­lee toi­si­naan esim. iso­jen yöper­hos­ten takia, mikä voi olla ongel­ma jos ajaa Tes­lan takana.

 47. OS: “Sai­sim­me Mec­he­lin­ka­dun täy­sin tuk­koon, jos ensin oli­si vih­reät valot jalan­kul­ki­joil­le ja sit­ten oikeal­le kään­ty­vil­le. Ris­teyk­sen kapa­si­teet­ti las­ki­si roimasti.”

  Et ole vis­siin käy­nyt Mec­he­li­nin­ka­dul­la muu­ta­maan vuo­teen. Calo­niuk­sen­ka­dun ris­teyk­ses­sä syt­tyy vih­reä valo ensin jalan­kul­ki­joil­le ja vas­ta sit­ten muul­le lii­ken­teel­le. Mer­kit­tä­vä tur­val­li­suus­te­ki­jä han­ka­las­sa ris­teyk­ses­sä, jos­sa on myös pal­jon kään­ty­vää liikennettä.

  1. Juu­ri tuo­ta jalan­kul­ki­jan valot pääl­le ensin Hel­sin­ki pyr­kii nou­dat­ta­maan. Ter­vei­siä ölau­ta­kun­nan kokouksesta.

 48. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Se, että kuor­ma-autoi­hin lai­te­taan auto­maat­ti­nen tör­mäyk­se­nes­to­lai­te ei tar­koi­ta, että sitä ei muu­ten tar­vit­si­si ohjata.

  Entäs ulko­mai­set kuor­ma-autot? Lait­teet pitäi­si saa­da EU alu­eel­la kaik­kiin kuor­ma-autoi­hin, ja kiel­tää Venä­läi­set rekat kokonaan.

  Minus­ta on toden­nä­köi­sem­pää että auto­maat­ti­set rekat siir­ty­vät aja­maan öisin tyh­jil­lä teil­lä. Perin­tei­nen rek­ka­kus­kin ammat­ti kuo­lee pik­ku­hil­jaa pois. Tuo tapah­tu­nee 10–20 vuo­den täh­täi­mel­lä. 10 vuo­den kulut­tua siis ilmes­ty­vät ensim­mäi­set pro­to­tyy­pit yölii­ken­tee­seen. 20 vuo­den kulut­tua suu­rin osa rekka/junaliikenteestä on auto­ma­ti­soi­tu aina­kin kehit­ty­neim­mis­sä länsimaissa.

 49. Täs­sä tai­taa kyl­lä olla aika perus­ta­van­laa­tui­en vää­rin­kä­si­tys robot­ti­au­to­jen valmiusasteesta. 

  Täl­lä het­kel­lä robot­ti­au­tot aja­vat tes­te­jä tie­ver­kos­tol­la joka on etu­kä­teen var­mis­tet­tu suun­nil­leen vas­taa­van robot­ti­au­to­jen tämän­het­ki­siä kykyjä.

  Omas­sa autos­sa­ni on täl­lä het­kel­lä mel­koi­sen kat­ta­vat antu­rit, ja jos sii­nä oli­si piip­pauk­sen sijaan pysäy­ty­sau­to­ma­tii­kat, en pää­si­si sil­lä edes pihas­ta tiel­le, kun piha­tiel­lä men­nään pii­pit­täen ruusu­pen­saan vie­res­tä ja kään­nök­ses­sä nok­ka hipoo vadel­ma­pus­kaa. Pit­käl­lä ja leveäl­lä kuor­ma-autol­la jou­tuu kau­pun­gis­sa aja­maan ja kään­ty­mään var­sin pie­nil­lä mar­gi­naa­leil­la talo­jen kul­miin, lii­ken­ne­merk­ke­hi­hin ja ‑valo­hin, aitoi­hin, pen­sai­siin, pysä­köi­tyi­hin tai pysäh­ty­nei­siin autoi­hin. Edes met­rin levyi­nen vyö­hy­ke joka puo­lel­le on monin pai­koin toi­vea­jat­te­lua. Ja taas jalan­kul­ki­joi­den suo­je­lun kan­nal­ta se met­ri ei rii­tä mihinkään.

 50. Sit­ten var­maa kan­nat­taa puhua asiois­ta niit­ten oikeil­la nimil­lä ettei tule vää­rin käsi­tyk­siä eli sel­vi­tä ensin mis­tä puhut … Jos peruu­tus kame­ra mak­saa jo noin 500€ (laa­du­kas jos­ta on hyö­tyä ) mitä mak­saa täl­lai­nen robot­ti mikä huo­mioi­si kai­ken ei tai­da riit­tää tuo 700 € sii­hen ja jos las­ke­taan että kat­ve aluei­ta on vaik­ka 5 niin 5 *500 = 2500e sit­ten rupeat ker­to­maan sitä kul­je­tus­liik­keen kalus­to mää­räl­lä. Eli 2500 € * 10= 25 000 € aika pauk­ku kui­ten­ki ja tus­kin­pa täl­läi­seen saa mitään tukea !? Ja olet­ko oikeas­ti sitä miel­tä että käve­li­jöil­le ei ole aikaa pysäh­tyä ?! Suo­sit­te­len yhtey­den ottoa johon­kin kul­je­tus­liik­kee­see ja kysy siel­tä jos pää­sit vaik­ka kyy­tiin istuu mil­le tämä maa­il­ma näyt­tää ja seu­raa­maan kuin­ka te jalan­kul­ki­jat ja pyö­räi­li­jät liikutte

 51. Sak­ke: Lap­sil­le on syy­tä teh­dä sel­väk­si, että jalan­kul­ki­joi­den vih­reäs­tä valos­ta huo­li­mat­ta on lii­ken­tees­sä olta­va AINA valppaana 

  Epäi­len että kaik­ki van­hem­mat ope­ta­vat näin lap­sian­sa. Vali­tet­ta­vas­ti lap­set eivät ole iki­nä “aina valp­paa­na”. He eivät näe mitään muu­ta, jos näke­vät jotain jän­nää. Toi­sin sanoen ehdo­tuk­se­si tus­kin tuo mitään uut­ta tähän keskusteluun.

  Rat­kai­sut jot­ka perus­tu­vat sii­hen, että lap­set kat­so­vat valp­paas­ti ympä­ril­leen, ovat ainoas­taan osaratkaisuja.

  Näin on aina ollut ja näin on aina oleva.

 52. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Google-autoon ver­rat­tu­na tämä on aivan tri­vi­aa­lia tek­niik­kaa, kos­ka sen ei tar­vit­se ohja­ta autoa. Vain pysäyt­tää se.

  Jos var­tin videoon on aikaa, lähim­pä­nä nyky­het­keä jul­kais­tu kuvaus sii­tä mitä google-auto “näkee” ja las­kee, visua­li­soin­neil­la, on käsit­tääk­se­ni tämä maa­lis­kuul­ta — tek­nii­kan vai­keuk­sia ja mene­tel­miä kuvail­laan n. het­kes­tä 7:12 eteenpäin:
  https://www.ted.com/talks/chris_urmson_how_a_driverless_car_sees_the_road

  Poin­tit:
  — ras­kas­ta las­ken­taa suo­rit­ta­va tie­to­ko­ne yhdis­tää joka suun­taan skan­naa­van lidar-tut­kan (75 000 $, tule­vai­suu­des­sa ehkä 8 tuhat­ta) datan useam­paan kame­raan ja muu­hun lähie­täi­syy­san­tu­riin, sekä kulut­ta­ja­lait­tei­ta tar­kem­paan (ja tuhan­sien hin­tai­seen) GPS:ään.
  — jos on iki­nä kokeil­lut käsi­tel­lä laser­kei­lausai­neis­to­ja, data­mää­räl­tään vas­taa­van pis­te­par­ven mikään edis­ty­neem­pi algo­rit­mi­kä­sit­te­ly ei onnis­tu reaa­lia­jas­sa edes joi­tain vuo­sia van­hal­ta kotikoneelta.
  — näin luo­tu kol­miu­lot­tei­nen mal­li täs­mä­tään tar­kas­ti aiem­min mitat­tuun yksi­tyis­koh­tai­seen kart­ta­da­taan (ei rii­tä perus­kart­ta-tasoi­nen esi­tys), ja algo­rit­mit yrit­tää tun­nis­taa tut­kan 3d-pis­teis­tä ja — osit­tain — nii­hin yhdis­te­tyis­tä kame­ra­hah­mois­ta eri­lai­set liik­ku­jat ja jopa sen mikä on nii­den toden­nä­köi­sin suun­ta, kun tie­de­tään mah­dol­li­set suun­nat juu­ri sii­nä risteyksessä/kohdassa (esim. kään­ty­vä jalan­kul­ki­ja liik­kuu ennen kään­nös­tä eri taval­la kuin suo­raan käve­le­vä). Mut­ta näi­tä vari­aa­tioi­ta on ope­tet­tu algo­rit­mil­le vuo­des­ta 2009, joten yksin­ker­tai­sin “tuos­sa on ihmi­nen” ei vie­lä riitä.
  — Vas­ta kun koko ympä­ris­tön tilas­ta ja tule­vis­ta liik­keis­tä on ennus­tus­mal­li, auto etsii lail­li­sen ja par­haan rei­tin navi­goi­ta­vaan suun­taan, sekä nopeu­den jol­la jää aikaa rea­goi­da poik­kea­miin aiem­mis­ta ennusteista. 

  Aika kau­ka­na “tri­vi­aa­lis­ta” laa­ti­kos­ta pei­lin vie­res­sä ollaan siis yhä.

  Jos (eli kun, kos­ka kul­jet­ta­ja voi ajaa suo­raan tai kään­tyä) lisä­va­rus­te­jär­jes­tel­mä ei tie­dä miten oman ajo­neu­von lii­ke­ra­ta muut­tuu seu­raa­vien sekun­tien aika­na, sen täy­tyi­si las­kea tör­mäys­to­den­nä­köi­syys jokai­sel­la mah­dol­li­sel­la “omal­la” ajo­lin­jal­la — ja hidas­taa käve­ly­vauh­tiin jokai­ses­sa ris­teyk­ses­sä jos riit­tä­vän lähel­lä sei­soo jalan­kul­ki­ja, kos­ka jos kul­jet­ta­ja kään­tyy, vauh­din pitää olla val­miik­si alhai­nen, mut­ta jos ajaa­kin suo­raan, vauh­tia ei oli­si tar­vin­nut hil­jen­tää. Jos jär­jes­tel­mä ei hidas­ta­nut aina suun­nas­ta riip­pu­mat­ta, vauh­tia onkin lii­kaa kun kään­ty­mi­nen alkaa ja ainoak­si hyö­dyk­si jäi lii­an myö­hään annet­tu äänimerkki.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra: että se pysäh­te­li jat­ku­vas­ti vää­rien häly­tys­ten takia? Onko tämän perus­tak­si jotain näyttöä.

  Yllä lin­ka­tus­sa videos­sa­kin kehit­tä­jät ker­to­vat kuin­ka kul­jet­ta­jan avus­ti­me­na jär­jes­tel­mä ei voi tie­tää satun­nai­ses­ta tien vie­res­sä sei­so­vas­ta ihmis­hah­mos­ta onko se aikeis­sa astua ajo­ra­dal­le vai “vaa­ra­ton” havain­to; kun jär­jes­tel­mä hal­lit­see myös suun­taa, se voi tie­tää onko pak­ko hidas­taa tai pysäh­tyä tar­kem­man ennus­teen saa­mi­sek­si vai onko tilan­tees­sa esim. muu­ten­kin tilaa väis­tää jos käve­li­jän lii­ke kään­tyy ajo­ra­dal­le. Ja esi­merk­ki­vi­deois­sa ollaan avoi­mem­mas­sa tie­ym­pä­ris­tös­sä, jos­sa muut kul­ki­jat voi­daan havai­ta jo kau­kaa, eikä kau­pun­gis­sa mis­sä jalan­kul­ki­ja voi tul­la muu­rin nur­kan takaa n. sekun­nis­sa kant­ti­ki­ves­tä yli.

  Lisäk­si vii­me jou­lu­kuul­ta tes­ti, jos­sa auto todel­la­kin jäi useam­man ker­ran het­kek­si arpo­maan aikoo­ko jalan­kul­ki­ja tai pyö­räi­li­jä men­nä yli vai ei. Ja osa oli vain sen kal­liin tut­kan havait­se­mia pen­sa­sai­dan takaa, pel­käl­lä kame­ral­la ei pär­jä­tä. Mah­dol­lis­ta, kal­lis­ta ja hitaas­ti etenevää.
  http://theoatmeal.com/blog/google_self_driving_car

  1. HNuk­kaan meni,
   Sivis­tys­mais­sa lii­ken­ne pysäh­tyy, jos olet jää­nyt suo­ja­tien eteen luke­maan kart­taa. Pel­käät, että tör­mäyk­se­nes­to­lai­te toi­mi­si sivis­tys­mai­den tapaan eikä sik­si sovel­tui­si suo­ma­lai­seen liikennekulttuuriin. 🙂
   Jos tek­niik­ka ei ole riit­tä­vän kehit­ty­nyt­tä tör­mäyk­sen esto­lait­tee­le, se on joka tapauk­ses­sa riit­tä­vän teh­jo­kas­ta varoitusäänelle.

 53. näin sen ajat­te­lin: siru päässä” 

  Se, joka halu­aa mak­si­moi­da tur­val­li­suu­den vapau­den kus­tan­nuk­sel­la, ei ansait­se niin vapaut­ta kuin turvallisuuttakaan. 

  Ei mul­la muu­ta, moro.

 54. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tuol­lai­nen lai­te on mel­kein kai­kis­sa autois­sa ja mat­ka­pu­he­li­mis­sa. Sen ei tar­vit­se lähet­tää mitään tie­toa ulos­päin. Ker­too­ko navi­gaat­to­ri­si jol­le­kin, mis­sä liikut?

  Itse asias­sa en tie­dä. Ole­tan että ei. Tie­tää­kö sinun navi­gaat­to­ri­si mitä muut­tu­va nopeus­ra­joi­tus tien lai­das­sa näyt­tää, ole­mat­ta yhtey­des­sä mihin­kään. Vai päi­vit­tää­kö se kaik­ki muut­tu­vien rajoi­tus­ten tie­dot reaa­lia­jas­sa, myös sen pel­ti­sen mer­kin jon­ka joku kaa­pe­lin­kor­jaa­ja tms aset­taa tien reu­naan kun aloit­taa työnsä.

  1. Navi­gat­to­ri voi ottaa vas­taan tie­toa ilman, että sen tar­vit­see lähet­tää sitä itse min­ne­kään. Edel­leen lai­te tien vie­res­sä, joka ker­too nopeus­ra­joi­tuk­sen navi­gaat­to­ril­le on hal­vem­pi kuin se maa­lat­tu merk­ki. Ja onhan sii­nä autosl­sa joka tapauk­ses­sa pakol­li­se­na lisä­lait­tee­na se, joka hälyt­tää onnet­to­muu­des­ta ja ker­too sijainnin.

 55. Pelk­kä jäl­kia­sen­tei­nen tut­ka on kau­nis aja­tus mut­ta kau­pun­kiym­pä­ris­tös­sä käy­tän­nös­sä tar­koi­tuk­seen näh­den toi­mi­ma­ton rat­kai­su. Illuusio tur­val­li­suu­des­ta mut­ta vain pelk­kä illuusio.

  Tii­vis­sä kau­pun­kiym­pä­ris­tös­sä on ris­kialt­tiil­la kat­vea­lu­eel­la jat­ku­vas­ti pin­to­ja jot­ka tuot­tai­si­vat jalan­kul­ki­jaan rin­nas­tet­ta­vaa häly­tys­tä jol­loin tut­kan piip­pauk­ses­ta tuli­si vain jat­ku­vaan taus­ta­me­luun rin­nas­tet­ta­vis­sa ole­va nor­mi johon kul­jet­ta­ja joko tur­tui­si tai jon­ka kul­jet­ta­ja vain hil­jen­täi­si taval­la tai toisella.

  Esi­mer­kik­si jokai­sen lii­ken­ne­va­lo­ris­teyk­sen ohia­ja­mi­nen tuot­tai­si vähin­tään lii­ken­ne­va­lo­jen pyl­vääs­tä tule­van varoi­tuk­sen jol­loin iro­nis­ta kyl­lä ris­teys­piip­pauk­ses­ta eten­kin tuli­si tois­tu­va ilmiö, ei satun­nai­nen ja ääni­maa­il­mas­ta erot­tu­va signaali.

  Lisäk­si kan­ta­kau­pun­gin tii­viis­sä ympä­ris­tös­sä vii­mei­sen nii­tin muo­dos­taa se että useim­mi­ten tien ylit­tä­vän suo­ja­tien punai­sis­sa valois­sa sei­so­va jalan­kul­ki­ja muo­dos­taa mas­kin sil­le jalan­kul­ki­jal­le joka on hänen sel­kän­sä taka­na mat­kal­la ylit­tä­mään tien suun­tais­ta suo­ja­tie­tä jol­loin tila jos­ta ylit­tä­jän enää voi­si havai­ta on aivan lii­an pie­ni sil­le että jär­jes­te­ly toi­mi­si luotettavasti…

 56. Osmo Soi­nin­vaa­ra: jalan­kul­ki­jan vih­reä menee pääl­le muu­ta­ma sekun­ti ennen kään­ty­vän auton vih­re­ää, jol­loin jalan­kul­ki­ja ehtii pidem­mäl­le ja kuor­ma-autos­ta­kin hnet näkee.

  Pää­ka­tu­jen (kuten Mec­he­li­nin­ka­tu) poik­ki­ka­duil­ta on hyvin lyhyet vih­reät valot ja pit­kä odo­tusai­ka, jol­loin niin autoi­li­joi­ta kuin kevyt­tä lii­ken­net­tä voi hou­kut­taa kiih­dyt­tää vauh­ti­aan ehtiäk­seen ris­teyk­ses­tä van­hoil­la vih­reil­lä — autoi­li­jan vii­väs­te­tyt vih­reät eivät tähän auta. Aina­kin ruuh­ka-aiko­jen ulko­puo­lel­la poik­ki­ka­tu­jen vih­rei­den valo­jen kes­toai­kaa voi­si hyvin pidentää.

 57. Alan­ko kal­le:
  Sit­ten var­maa kan­nat­taa puhua asiois­ta niit­ten oikeil­la nimil­lä ettei tule vää­rin käsi­tyk­siä eli sel­vi­tä ensin mis­tä puhut … Jos peruu­tus kame­ra mak­saa jo noin 500€ (laa­du­kas jos­ta on hyö­tyä ) mitä mak­saa täl­lai­nen robot­ti mikä huo­mioi­si kai­ken ei tai­da riit­tää tuo 700 € sii­hen ja jos las­ke­taan että kat­ve aluei­ta on vaik­ka 5niin5 *500= 2500e sit­ten rupeat ker­to­maan sitä kul­je­tus­liik­keen kalus­to mää­räl­lä. Eli 2500 € * 10= 25 000 € aika pauk­ku kui­ten­ki ja tus­kin­pa täl­läi­seen saa mitään tukea !? Ja olet­ko oikeas­ti sitä miel­tä että käve­li­jöil­le ei ole aikaa pysäh­tyä ?! Suo­sit­te­len yhtey­den ottoa johon­kin kul­je­tus­liik­kee­see ja kysy siel­tä jos pää­sit vaik­ka kyy­tiin istuu mil­le tämä maa­il­ma näyt­tää ja seu­raa­maan kuin­ka te jalan­kul­ki­jat ja pyö­räi­li­jät liikutte 

  Aika pauk­ku (?) ja tosi­aan tar­pee­ton, jos lii­ken­ne­sään­tö­jä noudatettaisiin.

  Vähän val­von­taa lisää niin äkkiä tuo 2500 € tulee kaa­hai­li­jal­le täy­teen — ja sit­ten voi­daan kes­kus­tel­la liikenneluvasta.

  Muu­ten, näyt­tää esim. Vol­vo XC90:ssä ole­van “jalan­kul­ki­jan sekä pyö­räi­li­jän havait­se­mis­toi­min­to” vakiona.

 58. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Navi­gat­to­ri voi ottaa vas­taan tie­toa ilman, että sen tar­vit­see lähet­tää sitä itse min­ne­kään. Edel­leen lai­te tien vie­res­sä, joka ker­too nopeus­ra­joi­tuk­sen navi­gaat­to­ril­le on hal­vem­pi kuin se maa­lat­tu merk­ki. Ja onhan sii­nä autosl­sa joka tapauk­ses­sa pakol­li­se­na lisä­lait­tee­na se, joka hälyt­tää onnet­to­muu­des­ta ja ker­too sijainnin. 

  Navi­gaat­to­ri ei tun­nis­ta lii­ken­ne­merk­ke­jä, mut­ta eräis­sä autois­sa (esim. Vol­vo CX90) on jär­jes­tel­mä, joka lukee lii­ken­ne­merk­ke­jä — mitään lai­tet­ta tien vie­res­sä ei tarvita.

  Ei siis kor­vaa lii­ken­ne­merk­ke­jä, mikä on hyvä jut­tu, sil­lä har­vas­sa autos­sa on edes navi­gaat­to­ri saa­ti sit­ten lii­ken­ne­merk­ke­jä luke­va lai­te — mut­ta kehi­tys kehittyy.

 59. Mau­rizio:
  “näin sen ajat­te­lin: siru päässä” 

  Se, joka halu­aa mak­si­moi­da tur­val­li­suu­den vapau­den kus­tan­nuk­sel­la, ei ansait­se niin vapaut­ta kuin turvallisuuttakaan. 

  Ei mul­la muu­ta, moro. 

  Piti kir­joit­taa: “ole­tin”.

  Tur­val­li­suut­ta ei voi mak­si­moi­da rajat­ta, jos puhu­taan viran­omais­ten aset­ta­mis­ta, kaik­kia kos­ke­vis­ta mää­räyk­sis­tä. Sitä vain lisä­tään niin pit­käl­le kuin yhteis­kun­ta sitä edel­lyt­tää, tai vähen­ne­tään sen ver­ran kuin yhteis­kun­ta tuon löy­hen­tä­mis­tä sallii.

 60. Sylt­ty: Epäi­len että kaik­ki van­hem­mat ope­ta­vat näin lap­sian­sa. Vali­tet­ta­vas­ti lap­set eivät ole iki­nä “aina valp­paa­na”. He eivät näe mitään muu­ta, jos näke­vät jotain jän­nää. Toi­sin sanoen ehdo­tuk­se­si tus­kin tuo mitään uut­ta tähän keskusteluun.

  Rat­kai­sut jot­ka perus­tu­vat sii­hen, että lap­set kat­so­vat valp­paas­ti ympä­ril­leen, ovat ainoas­taan osaratkaisuja.

  Näin on aina ollut ja näin on aina oleva. 

  En ole ihan var­ma kai­kis­ta van­hem­mis­ta. Voi­han joku tokais­ta jos­kus lap­sil­leen vain, (ei vält­tä­mät­tä nyt sat­tu­nees­sa tapauk­ses­sa) että “sit­ten vas­ta saa men­nä, kun vih­reä valo syt­tyy”. Tuo ohje ei tai­da mones­sa­kaan kau­pun­gis­sa riit­tää, mut­ta voi­han olla, että joku lap­sis­ta ottaa tuol­lai­sen­kin asian ihan kirjaimellisesti.

  Eipä ole riit­tä­vä sekään aikoi­naan itse saa­ma­ni ohje, että “kat­so ensin vasem­mal­le, sit­ten oikeal­le, ja vie­lä ker­ran vasem­mal­le”, jos vaa­ra “vaa­nii­kin” taka­viis­tos­sa suun­nas­sa! Tuo ohje ja omat osa­rat­kai­su­ni ovat kui­ten­kin pitä­neet minut hen­gis­sä, aina­kin toistaiseksi.

  Sii­nä olet oikeas­sa, että lap­sel­ta saat­taa muut asiat koko­naan unoh­tua, jos kai­ken huo­mion vie jokin yksit­täi­nen asia, jopa kadun toi­sel­la puolella.

 61. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Juu­ri tuo­ta jalan­kul­ki­jan valot pääl­le ensin Hel­sin­ki pyr­kii nou­dat­ta­maan. Ter­vei­siä ölau­ta­kun­nan kokouksesta.

  Olen­kin tuo­ta asi­aa ihme­tel­lyt Hel­sin­gis­sä. Oulus­sa aikau­tus on ollut käy­tös­sä jo vuo­sia. Tuo jalan­kul­ki­ja­vih­reän vaih­tu­mi­nen myös jous­ta­voit­taa autoi­li­joi­den liik­keel­le­läh­töä, kun näkee, että koh­ta minul­le­kin tulee vihreä.

  Täl­lai­nen valo­jen aikau­tus ei kui­ten­kaan pois­ta kuol­leen kul­man ongel­maa, vaan sii­hen tar­vi­taan vähin­tään tuo pakol­li­nen kuol­leen kul­man pei­li mie­lel­lään yksin­ker­tai­sel­la uä-tut­kal­la varustettuna.

  Ongel­ma esiin­tyy myös monis­sa katu­maas­tu­reis­sa yms. kor­keam­mis­sa autois­sa, kun liik­keel­lä on palo­sam­mut­ti­men kokois­ta poruk­kaa esim. piha­ka­duil­la. Auto­ni uä-tut­ka hälyt­tää ongel­mas­ta, jos ajan hitaasti

 62. https://m.youtube.com/watch?v=QJ6z3IArINI Sii­tä link­kiä kat­so­maan ei kes­tä kun vähän rei­lun minuu­tin mut­ta sii­nä näh­dää kuin­ka huip­pu hyvin toi­mii tämä pysäh­ty­mis tek­niik­ka kun sen tekee auto itse 😀 olis­ko vähä hox hox

  1. Kal­le Alan­ko: Vol­vol­la näyt­tää ole­van vie­lä kehit­tä­mis­tä itseoh­jau­tu­van auton kans­sa. Täl­lä ei kui­ten­kaan ole mitään teke­mis­tä sen kans­sa, voi­si­ko auto­ma­tiikk­ka kui­ten­kin varoit­taa sii­tä, että on aja­mas­sa lap­sen kuo­li­aak­si. Kuu­los­d­taa sil­tä, että jos meil­lä­sat­tuu ole­maan lii­ken­tees­tä kuor­ma-auto­ja, jois­ta ei näe alas oikeal­le, ei voi kuin tode­ta, että jouk­ko lap­sia uhra­taan tämän takia.

 63. Mitä toi­men­pi­tei­tä Osmo on aja­tel­lut rei­lun 1200 vuo­sit­tai­sen ja ilmei­sen tur­han kaa­tu­mis­pe­räi­sen kuo­le­man varalle? 

  Tuli­si­ko nas­ta­ken­gät mää­rä­tä pakol­li­sik­si, entä miten on huol­to­mies­ten rikos­vas­tuun kans­sa? Myös kyl­py­huo­ne­tur­val­li­suus on kes­kei­nen parametri.

  Kysy­mys on tosis­saan esi­tet­ty, eri­tyi­ses­ti kun tilas­to­mie­hel­lä luu­li­si ker­ta­luo­kat ja toden­nä­köi­syy­det läh­te­vän selkärangasta!

 64. Hel­sin­gin suo­ja­teis­tä, eri­tyi­ses­ti niis­tä valot­to­mis­ta, on syy­tä muis­taa jouk­ko­lii­ken­ne. Jos joka suo­ja­tiel­le asen­net­tai­siin mans­kul­la­kin valot, niin rati­koi­den ja bus­sien kul­ku hidas­tui­si. Jos­sain kul­kee raja!

  1. Peri­aat­tees­sa valo­jen pois­to hidas­taa ajo­neu­vo­lii­ken­net­tä, kos­ka jalan­kul­ki­joi­ta, joil­le siis sil­loin palaa pysy­vä vih­reä, pitää väis­tää koko ajan. Suu­ri osa valois­ta en teh­ty vain tar­koi­tuk­se­na pakot­taa aja­lan­kul­ki­jat odot­ta­maan. Jos man­ner­hei­min­tiel­lä ei Sokokj­sen edes­sä oli­si valo­ja, yhte­näi­nen jalan­kul­ku­vir­ta tuk­ki­si koko tien välil­lä 6:30 — 22:30.

 65. Jyri:
  ‘snip’
  Esi­mer­kik­si jokai­sen lii­ken­ne­va­lo­ris­teyk­sen ohia­ja­mi­nen tuot­tai­si vähin­tään lii­ken­ne­va­lo­jen pyl­vääs­tä tule­van varoi­tuk­sen jol­loin iro­nis­ta kyl­lä ris­teys­piip­pauk­ses­ta eten­kin tuli­si tois­tu­va ilmiö, ei satun­nai­nen ja ääni­maa­il­mas­ta erot­tu­va signaali.
  ‘snip’

  Mik­si se lii­ken­ne­va­lo­pyl­vään koh­dal­la piip­pai­si, var­sin har­va autoi­li­ja­han nii­hin tör­mää? Eikä tai­da tolp­pa hel­pos­ti auton alle rynnätäkään?

 66. ter­ve,

  Koko edel­li­sen kes­ku­te­lu­ket­jun idea on, etta nuo 5–12 v. lap­set ovat kaik­ki ais­tit val­paa­na kave­le­via arja­lai­sia, joi­ta autoil­la aja­vien aikuis­ten (siis mei­den) ei tar­vit­se eri­tyi­ses­ti huo­mioi­da, jos ne kul­ke­vat kir­jois­sa lue­tel­tu­jen saan­to­jen vas­tai­ses­ti. Onko teil­la sel­lai­sia lapsia?

  t. Mik­ko

 67. En nyt oikein ymmär­rä, tääl­lä puhu­taan tut­kis­ta, kame­rois­ta ja järjestelmistä. 

  Mik­si se yksin­ker­tai­nen lisä­pei­li ei kel­paa? Eikö sil­lä vaan näe vai tuk­kii­ko se omal­ta osal­taan näky­mää johon­kin muu­hun suuntaan?

  1. Lisä­pei­lil­lä ja äänek­kääs­ti varot­ta­val­la tut­kal­la (tai kame­ral­la) on se ero, että lisä­pei­liä pitää kat­soa, samal­la kun pitäi­si kat­soa muuallekin.

 68. Sylt­ty:
  En nyt oikein ymmär­rä, tääl­lä puhu­taan tut­kis­ta, kame­rois­ta ja järjestelmistä.
  ‘snip’

  Oli­si­ko­han syn­nyn­näi­nen ominaisuus?

 69. Kal­le Alan­ko:

  Sii­tä link­kiä kat­so­maan ei kes­tä kun vähän rei­lun minuu­tin mut­ta sii­nä näh­dää kuin­ka huip­pu hyvin toi­mii tämä pysäh­ty­mis­tek­niik­ka kun sen tekee auto itse olis­ko vähä hox hox 

  Hox? Ko. klip­pi on 5 vuot­ta van­ha ja sii­nä jos­ta­kin syys­tä auto aje­taan estee­seen nopeu­del­la 35 km/h kun sys­tee­min piti toi­mia alle 25 km/h nopeuksissa.

  Kehi­tys kehit­tyy! Ja aika vauh­tia. Ei muu­ta kuin osta­maan Vol­vo ja kokeilemaan!

 70. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Suu­ri osa valois­ta en teh­ty vain tar­koi­tuk­se­na pakot­taa aja­lan­kul­ki­jat odottamaan.

  Mut­ta mik­si ruuh­ka-ajan ulko­puo­lel­la niis­sä valois­sa, mis­sä jalan­kul­ku­va­lon muut­tu­mi­nen vih­reäk­si vaa­tii napin pai­na­mi­sen, autoi­li­joi­den valot eivät muu­tu kel­tai­sek­si välit­tö­mäs­ti nap­pia pai­na­mal­la? Luu­lee­ko joku, että tuo lisä­odo­tus lähes tyh­jäl­lä tiel­lä ede­saut­taa lainkuuliaisuutta?

 71. tcrown: Mut­ta mik­si ruuh­ka-ajan ulko­puo­lel­la niis­sä valois­sa, mis­sä jalan­kul­ku­va­lon muut­tu­mi­nen vih­reäk­si vaa­tii napin pai­na­mi­sen, autoi­li­joi­den valot eivät muu­tu kel­tai­sek­si välit­tö­mäs­ti nap­pia painamalla?

  Hie­man tun­tuu, ettei niil­lä napeil­la oikeas­ti ole mitään vai­ku­tus­ta mones­sa pai­kas­sa… Ruuh­ka-ajan ulko­puo­lel­la lii­ken­ne­va­lo­jen suu­rin hyö­ty on, että ne hil­lit­se­vät auto­jen vauhtia.

 72. Eräs syn­ti­puk­ki on jat­ku­vas­ti suu­ren­tu­va auton koko. Lii­ken­ne­väy­lät vain eivät yhtään levene.

  Hel­sin­gin kes­kus­taan ei oikein sovi mikään ras­kas liikenne.Kuitenkin yri­tys­ten jake­luau­tot jou­tu­vat liik­ku­maan ahtais­sa pai­kois­sa park­kee­ra­ten mm. jalkakäytäville.Kuulemma pie­net kul­je­tusau­tot tule­vat tur­han kalliiksi.

  Esim jäteau­tot ovat kool­taan mel­koi­sia jät­te­jä nykyi­sin. Sit­ten valit­ta­vat, että kapeam­mil­la kujil­la ei oikein mah­du. Puu­nok­sat raa­pi­vat ja kal­liit säh­kö­pei­lit on vaarassa.Myöskin tei­den pin­ta vau­rioi­tuu ras­kais­ta ajoneuvoista.Teiden kun­nos­tus­vel­ka on jo muu­ta­mia miljardeja.

  Sitä ei tie­ten­kään las­ke­ta, pal­jon­ko mak­saa kuop­pien aiheut­ta­mat vau­riot autoille.

  Syn­ti­siä ovat myös kau­pun­ki­maas­tu­rit. Iso­ko­koi­si­na eivät tah­do mah­tua park­ki­ruu­tui­hin. Ne kol­hi­vat täl­löin jat­ku­vas­ti naapuriautoja.Sen takia otan aina rekis­te­ri­nu­me­ron muis­tiin, että tie­dän mis­tä löy­tyy syyllinen.Niissä yleen­sä myös näky­vyys ulos­päin on huo­no tuu­li­la­sin tuke­van sivu­pi­la­rin takia.

  Iso kum­mas­tus on se, mik­si kau­pun­gis­sa on olta­va maasturi.Samoin se, mik­si auto­jen huip­pu­no­peus on nyky­ään lähes 200 km/h. Mis­sä sitä tar­vi­taan. Sak­sas­sa yri­tet­tiin jo saa­da nopeus­ra­joi­tuk­sia, mut­ta auto­teh­taat vastustivat.

 73. No Rai­mo k just tätä haen että joku kum­ma syy tapah­tuu ja tämä ei toi­mik­kaan ja esim tämä tosi­aan toi­mii alle 25km/h vauh­dis­sa mut­ta mie­les­tä­ni suo­ja­tei­tä on myös isom­mil­la nopeuk­sil­la ja sit kun läh­tee kat­too uusia auto­ja jos­sa on peruu­tus TUTKA miks niit­ten pus­ku­reis­sa on kol­hu­ja ???? Ja joku kyse­li että mik­si ei vain pei­liä niin pei­li näyt­tää aika pie­nen alu­een ker­ral­laan ja jos­sa­kin tapauk­sis­sa tulee näkö­kent­tää ja muis­ta­kaa myös se että näil­lä isoil­la autoil­la aje­taan pal­jon pal­jon myös muu­al­la­kin kuin pel­käl­lä asfal­til­la ja muis­sa­kin keleis­sä ku kesäl­lä aurin­gon pais­tees­sa. Soi­nin­vaa­ra ker­ro kuu­le meil­le mil­lä este­tään nämä itse­mur­ha aja­jat jot­ka ajaa rek­ko­jen / bus­se­jen keu­laa ? Ne ne vas­ta ris­ke­jä tääl­lä lii­ken­tees­sä on ja todel­la ylei­siä kui­ten­kin ja vahin­goit­taa mon­taa ulko­puo­lis­ta ihmis­tä hen­ki­ses­ti ja fyysisesti .

 74. Kun kään­ny­tään jyr­käs­ti oike­aan, yleen­sä kat­so­taan ensin vasem­paan ja sit­ten tiu­kas­ti oike­aan, siis sin­ne, mis­sä sen kat­vea­lu­een pei­lin­kin pitäi­si olla. Mik­si siis pitäi­si sil­loin kat­soa jon­ne­kin muu­al­le? (Tosin jot­kut autoi­li­jat eivät edes vil­kai­se oikeal­le, siel­tä kun tulee vain sitä kevyt­tä lii­ken­net­tä.) Kun auto ajaa suo­raan, ei oikeal­la jää­vä kat­vea­lue ole saman­lai­nen ongel­ma, kos­ka auto ei aja sen alu­een yli.

  Peruu­tus­ka­me­ra on yksi niis­tä lait­teis­ta, jot­ka eivät ole pakol­li­sia, mut­ta var­mas­ti hyö­dyl­li­siä. Pihal­la harak­kaa ihai­le­va pik­ku­lap­si kun ei havah­du piip­paa­vaan peruu­tus­va­roit­ti­meen, joka on oikeas­taan ter­ve­jal­kai­sen aikui­sen tur­va­vä­li­ne. Jäte­huol­to­yh­tiöt voi­si­vat käyt­tää tätä mark­ki­noin­nis­saan eli tar­joi­si­vat asiak­kaal­le mah­dol­li­suut­ta tila­ta pihal­leen vain sel­lai­sia jäteau­to­ja, jois­ta peruu­tus­ka­me­ra löytyy.

  Itse näen asian niin, että lap­sel­la on oikeus leik­kiä ker­ros­ta­lon­kin pihal­la, mut­ta kenel­lä­kään ei ole oikeut­ta ajel­la sok­ko­na ton­nien pai­noi­sel­la lait­teel­la samal­la alu­eel­la. Kom­men­toi­jis­sa lie­nee nii­tä­kin, jot­ka täl­lai­ses­sa­kin tilan­tees­sa hyväk­syi­si­vät muu­ta­man uhrin, aina­han sitä rois­kuu kun rapataan.

 75. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jyri
  Täs­tä kai­kes­ta voi­daan pää­tel­lä, että ker­to­muk­set Google-autos­ta ovat valetta.

  Tut­ki­mus­fir­ma Gart­ner valit­si tuos­sa joku­nen päi­vä sit­ten nämä google-autot tämän het­ken yli­hy­pe­te­tyim­mäk­si tek­no­lo­giak­si. Nii­hin usko­vil­la on siis edes­sä raju­ja pet­ty­myk­siä kun sii­ry­tään hype­käy­räl­lä eteen­päin disil­lusion­ment-vai­hee­seen. Laa­jal­le levin­nyt käyt­töön­ot­to ei todel­la­kaan ole vii­den vuo­den pääs­tä, mie­luum­min vii­den vuo­si­kym­me­nen päästä.

 76. Minus­ta on aivan tur­haa seli­tel­la, etta las­ten paal­le voi ajaa sil­la 1000 kg metal­li­mas­sal­la, jos ne rik­ko­vat ns. lii­ken­ne­saan­to­ja. Lap­set ovat lap­sia. Jos hei­dan paal­le saa ajaa, niin kiel­le­taan lap­sil­ta yksin kave­le­mi­nen jal­ka­kay­ta­vil­la ja suo­ja­teil­la (valo-ohja­tuil­la­kin). Sit­ten saa ajaa niin kuin halu­aa ja aikui­sis­ta ei tar­vit­se niin valit­taa. Voi ajaa lujem­paa eika tar­vit­se varoa. Jos aikui­nen kave­li­ja rik­koo saan­to­ja, niin kuo­le­man­ran­gais­tus tai sil­pou­tu­mi­nen auto­moh­ka­leen alle on ok. Joten­kin sur­ke­aa argumentointia.

  t. Mik­ko

 77. Jos jotain hyvää edel­li­nen hal­li­tus sai aikaan, aina­kin vii­mein vilk­kaim­mat kehä I ja III saa­tiin perus­kor­jat­tua! Nyt lii­ken­teen rahat mene­vät muualle. 

  Lii­ken­ne­mi­nis­te­rei­tä ei ole kiin­nos­ta­nut edes Kon­gin­kaan kola­rin onnet­to­muus­tut­kin­nan anta­mat suositukset. 

  Liik­ku­van polii­sin lak­kaut­ta­mi­nen näkyy lii­ken­ne­val­von­nan vähe­ne­mi­se­nä. Pel­ti­po­lii­si on ihan hyvä, mut­ta se ei puhal­lu­ta eikä val­vo ras­kas­ta liikennettä.

 78. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Lisä­pei­lil­lä ja äänek­kääs­ti varot­ta­val­la tut­kal­la (tai kame­ral­la) on se ero, että lisä­pei­liä pitää kat­soa, samal­la kun pitäi­si kat­soa muuallekin.

  Tar­joan edel­leen rat­kai­suk­si nii­tä lin­tu­pers­pek­tii­vi­ka­me­ra­jär­jes­tel­miä. Toki sel­lais­ta käy­tet­täes­sä­kin pitäi­si kat­soa muu­ta­kin kuin kame­ra­ku­vaa, mut­ta sii­tä kuvas­ta näkyy kui­ten­kin yhdel­lä ker­taa kaik­ki auton ympä­ril­lä tapah­tu­va. Netin videoi­den perus­teel­la kuvas­ta näkee hyvin hel­pos­ti kai­ken ajo­lin­jal­la tai lähel­lä sitä ole­van, joten tur­val­li­suus para­ni­si rat­kai­se­vas­ti, kun kai­ken lähel­lä ole­van näkee yhdes­tä kuvas­ta monen pei­lin sijasta.

  Voi­si­ko tuol­lai­sen vaa­tia pakol­li­sek­si kaik­kiin sel­lai­siin ajo­neu­voi­hin, joi­den aja­mi­seen ei rii­tä pelk­kä A- tai B‑ajokortti?

  Tur­val­li­suu­den paran­ta­mi­sen lisäk­si jär­jes­tel­mä hel­pot­tai­si aja­mis­ta ahtaas­sa tilas­sa ja aivan eri­tyi­ses­ti peruuttamista.

 79. Noja­tuo­li-auto­suun­nit­te­li­jan kommentti:
  Voi­ko ras­kai­den ajo­neu­vo­jen etu­kul­miin (aina­kin oikean­puo­lei­seen) lait­taa jois­sa­kin tapauk­sis­sa ikku­nan. OK, useim­mi­ten vai­ke­aa. Entä jon­kin­lai­sen hei­jas­tus­näy­tön siel­tä kojetauluun?

  Lap­suu­des­ta­ni, kun Suo­mes­sa vie­lä oli brit­ti­au­to­ja, muis­tan kuor­mu­rei­ta, jois­sa oli ikku­nat alhaal­la etukulmissa.
  Täy­tyi oikein nos­tal­gi­ses­ti googlettaa:
  Austin/Morris/Leyland FG.

 80. mik­ko sii­to­nen:
  Jos hei­dan paal­le saa ajaa, niin kiel­le­taan lap­sil­ta yksin kave­le­mi­nen jal­ka­kay­ta­vil­la ja suo­ja­teil­la (valo-ohja­tuil­la­kin)

  Jos type­räs­ti teh­dyt lait tap­pa­vat ihmi­siä niin syyl­li­set löy­ty­vät Arka­dian­mäel­tä. Täs­sä­kin koh­din monet onnet­to­muu­det oli­si väl­tet­ty paril­la pik­ku laki­muu­tok­sel­la jot­ka edes eivät mak­sa mitään.

  Jalan­kul­ki­jan pelas­tai­si se että oikeal­le kään­ty­mi­nen punai­sil­la sal­lit­tai­siin autoi­li­joil­le niin­kuin sivis­tys­mais­sa onkin. Pyö­räi­li­jän taa­sen pelas­taa se että kiel­le­tään oikeal­ta ohit­ta­mi­nen joka muu­toin­kin on aivan äly­tön tie­lii­ken­teen epäloogisuus.

  Jos näin oli­si niin useam­pi vii­me aiko­jen uhri oli­si elos­sa. Nyky­ti­lan­teen jat­kues­sa uhre­ja tulee aivan var­mas­ti lisää tasai­seen tahtiin.

  1. Vai­kea ymmär­tää, miten jalan­kul­ki­joi­den tur­val­li­suut­ta paran­tai­si se, että suo­ja­tie­tä vih­reäl­lä ylit­tä­vän pääll­pää­si­si aja­maan sil­loin­kin, kun autol­le palaa punainen.

 81. Minul­la on uusi MB-hen­ki­lö­au­to, jos­sa on pal­jon uut­ta hie­noa tek­niik­kaa. Auto muun muas­sa osaa ohja­ta itse­ään jos kais­ta­mer­kit ovat näky­vis­sä, pitää tur­va­vä­lin edel­lä ole­vaan, tekee paniik­ki­jar­ru­tuk­sen tar­vit­taes­sa, ei anna ylit­tää kais­ta­merk­ke­jä ellei kus­ki ole ilmoit­ta­nut aikei­taan suun­ta­vil­kul­la, 360 asteen kame­ra, park­kee­rausau­to­ma­tiik­ka jne. Veik­kaan, että monet näis­tä varus­teis­ta tulee pakol­li­sik­si vähitellen.

  Kuor­ma-autois­sa tuol­lai­nen 360 asteen kame­ra oli­si aivan ehdo­ton. Se voi­si esim. men­nä auto­maat­ti­ses­ti pääl­le liik­keel­le läh­det­täes­sä vähäk­si aikaa. Toden­nä­köi­ses­ti se oli­si sääs­tä­nyt Mec­he­lin­ka­dun pik­ku­ty­tön hengen.

 82. Alan­ko kal­le:
  No Rai­mo k just tätä haen että joku kum­ma syy tapah­tuu ja tämä ei toi­mik­kaan ja esim tämä tosi­aan toi­mii alle 25km/h vauh­dis­sa mut­ta mie­les­tä­ni suo­ja­tei­tä on myös isom­mil­la nopeuk­sil­la ja sit kun läh­tee kat­too uusia auto­ja jos­sa on peruu­tus TUTKA miks niit­ten pus­ku­reis­sa on kol­hu­ja ???? Ja joku kyse­li että mik­si ei vain pei­liä niin pei­li näyt­tää aika pie­nen alu­een ker­ral­laan ja jos­sa­kin tapauk­sis­sa tulee näkö­kent­tää ja muis­ta­kaa myös se että näil­lä isoil­la autoil­la aje­taan pal­jon pal­jon myös muu­al­la­kin kuin pel­käl­lä asfal­til­la ja muis­sa­kin keleis­sä ku kesäl­lä aurin­gon paisteessa.
  ‘snip’

  Tek­niik­ka kehit­tyy… ja jos hom­ma toi­mii esim. 50 pro­sen­tis­sa, sekin oli­si sel­vä parannus.
  Pei­li on sekin ihan hyvä eikä sitä kukaan kiel­lä hank­ki­mas­ta — ostin just sel­lai­sen, tosin moottoripyörään.

  Ja — kuten olen aikai­sem­min­kin toden­nut — val­von­nan lisää­mi­nen vai­kut­tai­si pal­jon eikä mak­sa mitään, päin­vas­toin, val­tio sai­si tuloja.

 83. Jori Pus­ka:
  Jalan­kul­ki­jan pelas­tai­si se että oikeal­le kään­ty­mi­nen punai­sil­la sal­lit­tai­siin autoi­li­joil­le niin­kuin sivis­tys­mais­sa onkin. 

  AJATUS ON TÄYSIN JÄRJETÖN!!!

  Kun autoi­li­ja kään­tyy punai­sil­la oikeal­le, niin onko hänen katseensa
  a) niis­sä toi­sis­ta suun­nis­ta tule­vis­sa autois­sa, joil­le palaa vih­reät valot ja joi­ta kään­ty­jän on väistettävä?
  b) kevyen lii­ken­teen tulosuunnassa??

  Lop­pu­tu­lok­se­na puusil­mät autoi­li­jat kei­lai­si­vat aivan rutii­nin­omai­ses­ti pyö­räi­li­jöi­tä ja jalan­kul­ki­joi­ta, kos­ka tui­jot­tai­si­vat aivan vää­rään suuntaan.

  Ajan ja pyö­räi­len töi­hin (tänään taas hyp­pään rat­tiin, kun en lais­kut­taa enkä viit­si pol­kea). Taas täl­lä vii­kol­la oli­sin jää­nyt pyö­rä­lää­ni auton alle, kos­ka joku vajaa­ä­lyi­nen aly­kää­piö lii­ken­ne­sään­tö­jä tun­te­ma­ton ämmä ajoi kän­nyk­kä pos­kel­la suo­raan kol­mion takaa eteen!

  TÄTÄ TAPAHTUU LÄHES VIIKOTTAIN! Täl­lä alu­eel­la asuu pal­jon lap­sia eikä päs­sin­päät autoi­li­jat tun­nut käsit­tä­vät lii­ken­ne­sään­nöis­tä tuon taivaallista! 

  On aivan käsit­tä­mä­tön­tä että joku idioot­ti tun­kee kol­mion takaa suo­raan eteen! Kun on kään­ty­mäs­sä oikeal­le, ei edes vil­kais­ta, onko oikeal­ta tulos­sa yhtään mitään, kat­se on kiin­teäs­ti vasemmalla!

  Hit­to minun pitää hom­ma­ta joku sumu­tor­vi ja joka ker­ta kun joku tört­töi­lee, antaa palaa. 

  (Ylit­se ei tääl­lä pää­se aja­maan, joten heik­ko­her­moi­set jur­pot jou­tu­vat pois­tu­maan metal­li­häk­ky­rän­sä suo­jis­ta, mikä taas tar­koit­taa sitä että aivan var­mas­ti lataan jur­poa tur­paan ja teen sen vie­lä ihan mie­lel­lä­ni! P**&¤%¤%LE! )

 84. Sylt­ty:
  Kun autoi­li­ja kään­tyy punai­sil­la oikeal­le, niin onko hänen katseensa
  a) niis­sä toi­sis­ta suun­nis­ta tule­vis­sa autois­sa, joil­le palaa vih­reät valot ja joi­ta kään­ty­jän on väistettävä?
  b) kevyen lii­ken­teen tulosuunnassa?? 

  Kos­ka se väis­tet­tä­vä kevyt lii­ken­ne tulee samas­ta suun­nas­ta kun autot­kin sen näkee hel­pom­min. Eri­tyi­ses­ti sen näkee pal­jon hel­pom­min kuin takaa tule­van liikenteen.

  Täl­lä yksin­ker­tai­sel­la lii­kenn­sään­tö­muu­tok­sel­la sekä Tam­pe­reen että Mec­he­li­nin­ka­dun onnet­to­muu­det oltai­siin voi­tu vält­tää ja kak­si las­ta oli­si edel­leen hengissä.

  1. Jori Pus­ka: Jos kään­ny­tään punai­sia päin oikeal­le, pitää väis­tää vasem­mal­ta tule­via auto­ja ja oikeal­la ole­via jalan­kul­ki­joi­ta. Var­si­nai­nen kuolem,anloukku jalankulkijoille.

 85. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kal­le Alan­ko: Vol­vol­la näyt­tää ole­van vie­lä kehit­tä­mis­tä itseoh­jau­tu­van auton kans­sa. Täl­lä ei kui­ten­kaan ole mitään teke­mis­tä sen kans­sa, voi­si­ko auto­ma­tiikk­ka kui­ten­kin varoit­taa sii­tä, että on aja­mas­sa lap­sen kuo­li­aak­si. Kuu­los­d­taa sil­tä, että jos meil­lä­sat­tuu ole­maan lii­ken­tees­tä kuor­ma-auto­ja, jois­ta ei näe alas oikeal­le, ei voi kuin tode­ta, että jouk­ko lap­sia uhra­taan tämän takia.

  Kyl­lä­hän nyt on pak­ko tode­ta, että täs­sä Osmon avauk­ses­sa on mel­koi­nen ripaus hurs­kas­te­lua. Ideo­lo­gian­sa mukai­ses­ti hän löy­tää ylia­jon syyn vain autoi­li­jois­ta, joil­le pitäi­si sälyt­tää sekä vas­tuu että kus­tan­nuk­set, vaik­ka näi­hin asioi­hin voi­si hel­pos­ti vai­kut­taa parem­mal­la kaupunkisuunnittelulla.

  Muis­tu­tan­pa nyt mie­liin, mitä vih­reä kau­pun­ki­suun­nit­te­lu halu­aa tar­jo­ta seu­raa­vak­si Tai­val­lah­den kou­lu­lai­sil­le. Jos Mec­he­li­nin­ka­dun katusuun­ni­tel­ma pan­naan toi­meen lau­ta­kun­nan halua­mas­sa muo­dos­sa, se tar­koit­taa Mec­he­li­nin­ka­dun ja Calo­niuk­sen­ka­dun kul­man ratik­ka­py­sä­kin pois­toa. Sen jäl­keen pysä­kin suu­rin yksit­täi­nen käyt­tä­jä­ryh­mä eli kaik­ki rati­kal­la Ruo­ho­lah­teen päi­vit­täin mat­kus­ta­vat kou­lu­lai­set pako­te­taan käyt­tä­mään seu­raa­vak­si lähin­tä pysäk­kiä Apol­lon­ka­dul­la. Käy­tän­nös­sä se mer­kit­see sitä, että he kaik­ki ylit­tä­vät päi­vit­täin men­nen tul­len saman vaa­ral­li­sen Hes­pe­rian­ka­dun ris­teyk­sen, jos­sa pik­ku­tyt­tö juu­ri kuo­li. Vaa­ran ris­ki monin­ker­tais­tuu ker­ta­laa­kil­la ihan pel­kil­lä viranomaistoimilla.

  Lii­ken­ne­suun­nit­te­lu­pääl­lik­kö Put­ko­nen keh­ta­si Hesa­ris­sa väit­tää, että katusuun­ni­tel­ma paran­taa jalan­kul­ki­joi­den tur­val­li­suut­ta. Onpa mel­koi­nen väi­te tätä taus­taa vasten.

 86. Jori Pus­ka: Kos­ka se väis­tet­tä­vä kevyt lii­ken­ne tulee samas­ta suun­nas­ta kun autot­kin sen näkee hel­pom­min. Eri­tyi­ses­ti sen näkee pal­jon hel­pom­min kuin takaa tule­van liikenteen.

  Täl­lä yksin­ker­tai­sel­la lii­kenn­sään­tö­muu­tok­sel­la sekä Tam­pe­reen että Mec­he­li­nin­ka­dun onnet­to­muu­det oltai­siin voi­tu vält­tää ja kak­si las­ta oli­si edel­leen hengissä.

  Kuvi­tel­laan­pa het­ki. Kuor­ma-auto sei­soo ris­teyk­ses­sä odot­ta­mas­sa kään­ty­mis­tä oikeal­le. Palaa punai­nen. Kus­ki kat­soo, onko vasem­mal­ta tule­vas­sa lii­ken­ne­vir­ras­sa kat­ko, joka sal­li­si liik­keel­le läh­dön ja kään­ty­mi­sen oikeal­le. Het­ken pääs­tä vii­mei­nen auto menee ohi ja kus­ki pai­naa kaasua.

  Mikä unoh­tui? Se OIKEALTA lähes­ty­vä pyö­räi­li­jä tai jalan­kul­ki­ja, jol­le palaa vih­reä valo.

  Suo­ma­lai­ses­sa lii­ken­ne­kul­tuu­ris­sa oikeal­le kään­ty­mi­sen sal­li­mi­nen päin punais­ta joh­tai­si sii­hen, että jalan­kul­ki­jat eivät pää­si­si enää kadun yli tai he liis­kaan­tui­si­vat oikeal­le kään­ty­vien auto­jen alle, kun autoi­li­ja kes­kit­tyi­si vasem­mal­ta tule­viin autoi­hin ja kaa­sut­tai­si kevyen lii­ken­teen yli. Toki ihan vahingossa.

  Autoil­le voi­daan har­ki­ta lisäe­tu­ja sit­ten, kun autoi­li­joil­ta onnis­tuu nykyis­ten sään­tö­jen noudattaminen.

 87. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jori Pus­ka: Jos kään­ny­tään punai­sia päin oikeal­le, pitää väis­tää vasem­mal­ta tule­via auto­ja ja oikeal­la ole­via jalan­kul­ki­joi­ta. Var­si­nai­nen kuolem,anloukku jalankulkijoille. 

  Kuten jo yllä sanoin kysy­mys on sii­tä kum­pi joh­taa tur­val­li­sem­paan lop­pu­tu­lok­seen: se että autoi­li­ja väis­tää lii­ken­net­tä etu­viis­tos­sa vai se että autoi­li­ja väis­tää takaa tule­vaa liikenettä.

  Vähän­kään loo­gi­seen ajat­te­luun kyke­ne­väl­tä täs­sä ei pitäi­si olla mitään mietittävää.

  1. Jori.

   Onhan sen autoi­li­jan edel­leen väis­tet­tä­vä sitä “takaa tule­vaa lii­ken­net­tä” vaik­ka sai­si ajaa päin punais­ta valoa. Vai tar­koi­tat­ko, että päin punais­ta kään­ty­vän ei tar­vit­si­si enää väis­tää jalan­ku­lik­joi­ta ja pyö­räi­li­jöi­tä vaan sai­si ajaa vapaas­ti pääl­le? Esi­tyk­se­si myös tar­koit­tai­si, ettei jalan­kul­ki­jal­la oli­si kos­kaan tur­val­lis­ta yli­tys­mah­dol­li­suut­ta. Nyt on vali­tet­tu, että molem­mil­le paloi vih­reä valo. Esi­tät, että tämän tilan­teen pitäi­si olla aina. päälle.

 88. Oman poh­din­ta­ni tulos, kan­na­tan tek­no­lo­gia­rat­kai­su­ja. Mut­ta ne pitäi­si tuot­taa mah­dol­li­sim­man “arki­ses­ti”. Sen pitäi­si olla lai­te, joka han­ki­taan mui­den ostos­ten muka­na “kark­ki­tis­kil­tä”. Ei mitään päi­vi­tyk­siä. Ei loki­tie­to­ja. Ei yhteyk­siä mihin­kään ulko­maa­il­maan. Lait­teen osoit­tau­tues­sa keh­nok­si oste­taan uusi. Kulut­ta­jat ja autoi­li­jat pitäi­si hukut­taa lait­tei­siin, run­sau­den­pu­laa. Vrt. puhe­li­met ja (muut­kin) pelit ja viih­de. Ei lii­an moni­mut­kais­ta ja byro­kraat­tis­ta. Ei edes mitään ser­ti­fi­kaat­te­ja. Mark­ki­naeh­toi­ses­ti. Vakuu­tus­yh­tiöt mukaan tuot­ta­maan mark­ki­naeh­toi­suut­ta kuten Osmo aiem­min ehdotti.

 89. Monis­sa mais­sa voi kyl­lä kään­tyä päin punai­sia oikeal­le, mut­ta vain jos ris­teys on tyh­jä. Eli kaik­kia on väistettävä.

 90. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jori Pus­ka: Jos kään­ny­tään punai­sia päin oikeal­le, pitää väis­tää vasem­mal­ta tule­via auto­ja ja oikeal­la ole­via jalan­kul­ki­joi­ta. Var­si­nai­nen kuo­le­man­louk­ku jalankulkijoille.

  Joo ei ole. Esi­mer­kik­si Yhdys­val­lois­sa tuol­lai­nen jär­jes­tel­mä toi­mii oikein hyvin. Miten type­rät amer­kik­ka­lai­set republi­kaa­ni­au­toi­li­jat pys­ty­vät väis­tä­mään jalan­kul­ki­joi­ta, mut­ta suo­ma­lai­set autoi­li­jat Nur­mi­jär­vel­tä eivät sel­lai­seen pystyisi?

 91. Jalan­kul­ki­ja: Käy­tän­nös­sä se mer­kit­see sitä, että he kaik­ki ylit­tä­vät päi­vit­täin men­nen tul­len saman vaa­ral­li­sen Hes­pe­rian­ka­dun ris­teyk­sen, jos­sa pik­ku­tyt­tö juu­ri kuoli. 

  Pik­ku­tyt­tö kuo­li Poh­joi­sen Hes­pe­rian­ka­dun ja Mec­he­li­nin­ka­dun kul­mas­sa. Mik­si ihmees­sä Tai­val­lah­den kou­lu­lai­set kier­täi­si­vät sen kaut­ta? Ete­läi­nen Hes­pe­rian­ka­tu tai Museo­ka­tu on pal­jon lyhyem­pi reitti.

  Ei kai oma pysäk­ki ja park­ki­paik­ka ole kat­kol­la, vai mik­si ihmees­sä Jalan­kul­ki­ja yrit­tää sumuttaa?

 92. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Sivis­tys­mais­sa lii­ken­ne pysäh­tyy, jos olet jää­nyt suo­ja­tien eteen

  Vain jos on jää­nyt sen suo­ja­tien eteen, jon­ka yli ollaan aja­mas­sa, mut­ta ei ris­teä­vää tie­tä ylit­tä­vän suo­ja­tien eteen, jon­ka yli en aio kään­tyä. Tur­ha ottaa sivis­ty­nei­syy­sar­gu­ment­te­ja, kun puhe on loo­gi­sis­ta mahdollisuuksista.

  1. Todet­ta­koon, että Helsn­gis­sä pyri­tään jalan­kul­ki­joi­den tilan­net­ta paran­ta­maan sil­lä, että jalan­kul­ki­ja pää­see liik­keel­le ennen kään­ty­vää autoa, jol­loin valois­sa odot­ta­va ehti­si sel­väs­ti van­han­kin kuor­ma-auton näkö­kent­tään. Mai­nis­tus­sa ris­teyk­ses­säö tätä jalan­kul­ki­jal­le vain vih­reä ‑aikaa on 11 sekntia.

 93. Pek­ka Pes­si: Pik­ku­tyt­tö kuo­li Poh­joi­sen Hes­pe­rian­ka­dun ja Mec­he­li­nin­ka­dun kul­mas­sa. Mik­si ihmees­sä Tai­val­lah­den kou­lu­lai­set kier­täi­si­vät sen kautta?Eteläinen Hes­pe­rian­ka­tu tai Museo­ka­tu on pal­jon lyhyem­pi reitti.

  Ei kai oma pysäk­ki ja park­ki­paik­ka ole kat­kol­la, vai mik­si ihmees­sä Jalan­kul­ki­ja yrit­tää sumuttaa?

  Tar­koi­tat­ko, että Poh­joi­sen Hes­pe­rian­ka­dun kul­ma on ainoa koh­ta, jos­sa voi jää­dä auton alle ja sii­tä kään­ty­vät kuor­ma-autot ovat ainoi­ta, jot­ka voi­vat ajaa kou­lu­lais­ten pääl­le? Kas kun sama kii­vas lii­ken­ne rul­laa pit­kin Mec­he­li­nin­ka­tua ete­lään ja poh­joi­seen hur­jaa vauh­tia (= enem­män mitat­tu­ja yli­no­peuk­sia kuin muu­al­la). Nyt kou­lu­lai­set pää­se­vät Calo­niuk­sen­ka­dun pysä­kil­le tur­val­li­sil­la valoil­la ja yhdel­lä ajo­kais­tan yli­tyk­sel­lä. Apol­lon­ka­dun pysä­kil­le jou­tuu ylit­tä­mään Mec­he­li­nin­ka­dun molem­mat kais­tat (kadun­kul­mas­ta riip­pu­mat­ta) ja lisäk­si yhden ajo­kais­tan Runeberginkadulla.

 94. newy­or­kis­ta: Joo ei ole. Esi­mer­kik­si Yhdys­val­lois­sa tuol­lai­nen jär­jes­tel­mä toi­mii oikein hyvin. Miten type­rät amer­kik­ka­lai­set republi­kaa­ni­au­toi­li­jat pys­ty­vät väis­tä­mään jalan­kul­ki­joi­ta, mut­ta suo­ma­lai­set autoi­li­jat Nur­mi­jär­vel­tä eivät sel­lai­seen pystyisi?

  Yksi ero Suo­men ja Yhdys­val­to­jen välil­lä tulee heti mie­leen: Yhdys­val­lois­sa kau­pun­ki voi jär­jes­tää lii­ken­ne­val­von­nan oman polii­si­lai­tok­sen kaut­ta, Suo­mes­sa polii­si on val­tion eikä val­tio­val­taa kiin­nos­ta, miten Hel­sin­gin kaduil­la aje­taan. Ylei­sen elä­män­ko­ke­muk­sen mukaan ainoa asia, joka saa suo­ma­lai­set aja­maan sään­tö­jen mukaan on näky­vis­sä ole­va poliisiauto.

 95. Kiin­teis­tön sei­nään voi­si asen­taa lii­ken­ne­pei­lin, joka näyt­tää sekä suo­ja­tien että jal­ka­käy­tä­vää pidem­mäl­le taak­se­päin. Näin autoi­li­ja ehti­si rea­goi­da myös lähes­ty­vään span­dex-pyö­räi­li­jään tai mopoon.

  Kiin­teis­tö, lähei­nen kou­lu tai asuk­kaat voi­si­vat mak­saa sen itse (ei ole kal­lis, olen itse asen­ta­nut sel­lai­sen omal­le kiin­teis­tö­tiel­le­ni), jol­loin ei tar­vit­si­si odot­taa byro­kra­tian vuok­si. Kiin­teis­tön omis­ta­ja var­maan­kin ymmär­täi­si saa­man­sa goodwillin.

 96. newy­or­kis­ta: Joo ei ole. Esi­mer­kik­si Yhdys­val­lois­sa tuol­lai­nen jär­jes­tel­mä toi­mii oikein hyvin. Miten type­rät amer­kik­ka­lai­set republi­kaa­ni­au­toi­li­jat pys­ty­vät väis­tä­mään jalan­kul­ki­joi­ta, mut­ta suo­ma­lai­set autoi­li­jat Nur­mi­jär­vel­tä eivät sel­lai­seen pystyisi? 

  Haa! Vai­kut­tai­si pikai­sel­la selai­lul­la jot­ta (myös) jen­keis­sä suh­teet­to­man suu­ri osuus kevyen lii­ken­teen tur­mis­ta tapah­tuu right turn on red ‑joh­dan­nai­sis­sa. (läh­de: kuka välit­tää, löy­tyy kyl­lä jos kiin­nos­taa, ja vie­lä kun on nur­mi­jär­ve­läi­sen maa­lais­jär­jen mukai­nen niin vie­lä vähem­män kiin­nos­taa sinän­sä läh­teet, läh­de­tie­to­ja yliar­vos­te­taan, parem­pi oli­si lait­taa vaik­ka hakusa­nat uni­ver­saa­lin tie­to­kan­taan eli inter­ne­tiin ja suk­ke­la selaa­ja ja luki­ja muo­dos­taa oman käsi­tyk­sen­sä asias­ta ennen kuin ehtii kis­saa sanoa.)

 97. ainoa asia, joka saa suomalaiset” 

  Hei siis­tii, pösi­löy­leis­tys! No jos mäkin sitten: 

  Ainoa asia, joka saa vih­reän syö­mään lihaa, on ideo­lo­gian hyl­kää­mi­nen ja lah­kos­ta eroa­mi­nen. Meniks tää­kin oikein?

 98. newy­or­kis­ta: Joo ei ole. Esi­mer­kik­si Yhdys­val­lois­sa tuol­lai­nen jär­jes­tel­mä toi­mii oikein hyvin. 

  Mää­rit­te­le “hyvin”.

  Ensim­mäi­se­nä tulee mie­leen, että siel­lä ei ihan hir­veän pal­joa edes käve­les­kel­lä tai pyö­räil­lä. Ete­läi­nen osa maas­ta on lisäk­si niin kuu­maa, ettei pol­ku­pyö­räi­ly about 40 asteen aurin­gon­pais­tees­sa ole mikään jär­jel­li­nen vaihtoehto.

 99. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Lisä­pei­lil­lä ja äänek­kääs­ti varot­ta­val­la tut­kal­la (tai kame­ral­la) on se ero, että lisä­pei­liä pitää kat­soa, samal­la kun pitäi­si kat­soa muuallekin. 

  Ja kuten erääs­sä pos­tauk­ses­sa ole­vas­ta lin­kis­tä näkee, kyl­lä kuor­ma-autois­sa on jo pal­jon pei­le­jä ja ne ovat pakol­li­sia (jut­te­lin eilen yhden kuor­ma-auto­kus­kin kans­sa) — eli ei lisää peilejä.

  1. Nämä pei­lit eivät ole pakol­li­sia ennen vuot­ta 2000 rekis­te­röi­dyis­sä kuor­ma-autois­sa. Minus­ta sel­lai­sel­la ei pitäi­si saa­da ajaa kau­pun­geis­sa, jois­sa pitäi­si kui­ten­kin näh­dä ulos.

 100. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Nämä pei­lit eivät ole pakol­li­sia ennen vuot­ta 2000 rekis­te­röi­dyis­sä kuor­ma-autois­sa. Minus­ta sel­lai­sel­la ei pitäi­si saa­da ajaa kau­pun­geis­sa, jois­sa pitäi­si kui­ten­kin näh­dä ulos.

  Kau­pun­gis­sa tai­taa saa­da ajaa myös autoil­la, jois­sa ei ole vilk­ku­ja. Nekään kun eivät ole olleet aina pakol­li­sia. Suun­ta­merk­kin anta­mi­seen oli aika­naan mui­ta mene­tel­miä, ja sil­loin vaa­di­tut varus­teet riit­tä­vät nii­hin autoi­hin myös tänään liikennekäyttöön.

 101. Jou­ni Mar­ti­kai­nen: Kau­pun­gis­sa tai­taa saa­da ajaa myös autoil­la, jois­sa ei ole vilk­ku­ja. Nekään kun eivät ole olleet aina pakol­li­sia. Suun­ta­merk­kien anta­mi­seen oli aika­naan mui­ta mene­tel­miä, ja sil­loin vaa­di­tut varus­teet riit­tä­vät nii­hin autoi­hin myös tänään liikennekäyttöön. 

  Riit­tä­vät kyl­lä, mut­ta autos­sa pitää olla rekis­te­röin­ti­vuo­den mukai­set varus­teet eli suun­ta­vil­kut­to­mat autot ovat jo noin 60-vuo­tiai­ta (jos uudem­mis­sa vilk­kua ei käy­te­tä, se joh­tuu kul­jet­ta­jas­ta) ja kädel­lä annet­ta­val­la suun­ta­mer­kil­lä kul­ke­vat var­maan jo yli 80-vuo­tiai­ta eli nii­tä on niin vähän, että lii­ken­ne­tur­val­li­suu­teen niil­lä ei ole vaikutusta.

 102. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Nämä pei­lit eivät ole pakol­li­sia ennen vuot­ta 2000 rekis­te­röi­dyis­sä kuor­ma-autois­sa. Minus­ta sel­lai­sel­la ei pitäi­si saa­da ajaa kau­pun­geis­sa, jois­sa pitäi­si kui­ten­kin näh­dä ulos. 

  Luu­len­pa, että noin van­hat ovat kool­taan niin vaa­ti­mat­to­mia ja luku­mää­räl­tään vähäi­siä, että ne eivät aiheu­ta ongelmia.

 103. Miten suur­ta ajo­no­peut­ta saa pol­ku­pyö­räi­li­jä käyttää
  a) kau­pun­gin kadulla,
  b) pyörätiellä,
  c) jalan­kul­ki­joi­den kans­sa jae­tul­la pyö­rä­tiel­lä (kum­pai­sel­le­kin ryh­mäl­le oman kais­ta­leen erot­te­le­van jako­vii­van kera) tai
  d) jalan­kul­ki­joi­den kans­sa jae­tul­la pyö­rä­tiel­lä (ilman em. jakoviivaa),
  e) jalkakäytävällä,
  jos hän ei ole siel­lä, sil­lä käy­tä­väl­lä, kadul­la tai tiel­lä, tai nii­den ris­teyk­siin valoisaan/hämärän/pimeän aikaan saa­pues­saan yksin, eikä käy­tä valo­ja tai edes hei­jas­ti­mia, kat­seen­sa suun­tau­tues­sa ajoa­sen­non takia tien pintaan?

  Mitä virk­kaa asias­ta Osmo? Tar­vi­taan­ko fil­la­rei­hin­kin tör­mäyk­se­nes­toau­to­ma­tiik­kaa vai mitä? Nykyi­sel­lä vähäl­tä-piti-tapaus­ten mää­räl­lä ei mene var­maan­kaan kau­an, kun koh­ta jo seu­raa­vak­si saa­daan aikaan myös fil­la­ris­tien itse tuot­ta­mia ruumiita …

  Fil­la­ris­ti, joka ajaa esi­mer­kik­si nopeu­del­la 40 km/h, ete­nee 11.1 met­rin mat­kan 1.0 sekun­nis­sa, joten tuol­lais­ta on var­sin­kaan jon­kin raken­nuk­sen kul­man, puun tai pen­saan takaa täy­sin mah­do­ton ajois­sa aina­kaan autos­ta havai­ta. Jos nopeus on 30 km/h, on vas­taa­va, sekun­nis­sa kul­jet­tu mat­ka 8.3 metriä. 

  Moi­set pyö­rien ajo­no­peu­det voi­vat sopia pit­kil­le suo­ril­le maan­tien reu­nal­le, mut­ta eivät pää­kau­pun­ki­seu­dul­le tai katu­ver­kon tahi kevyen lii­ken­teen kul­ku­teil­le, mis­sä jalan­kul­ki­joi­ta­kin liik­kuu. Noil­la nopeuk­sil­la myös fil­la­ri tulee jalan­kul­ki­jan tai autoi­li­jaan näh­den (esim. auton pei­lis­tä kat­soen autoi­li­jan näkö­kent­tään sen kovin pie­nek­si osa­sek­si) takaa lähel­le aivan lii­an nopeas­ti, var­sin­kin, jos auto on koh­ta kään­ty­mäs­sä ja lii­ken­tees­sä pitää monia mui­ta­kin suun­tia tarkkailla. 

  Kau­pun­kiim­me on kyl­vet­ty useam­paan paik­kaan aivan käsit­tä­mät­tö­miä kär­ki­kol­mioi­ta (var­maan­kin vih­rei­den aloit­teis­ta) tuo­den autoi­li­jal­le väis­tä­mis­vel­vol­li­suu­den pyö­riin näh­den pai­kois­sa, jois­sa hei­tä on autos­ta käsin liki mah­do­ton näh­dä, ellet autoi­li­ja aja ensin pyörätien/suojatien pääl­le, ja sit­ten­kin kään­te­le pää­tään kuin jokin nopea­liik­kei­nen pöllö. 

  Miten ihmees­sä tuol­lai­set pää­tök­set on saa­tu hyväk­sy­tet­tyä? Pyö­rän satu­las­ta on pal­jon hel­pom­paa havai­ta autot ympä­ril­lään kuin päin­vas­toin, aina­kin jos ajaa kau­pun­kiin ja kau­pun­kia­joon tar­koi­te­tul­la pyö­räl­lä, jol­lai­ses­ta minul­la­kin on kokemusta.

  1. Pol­ku­pyö­rää kos­kee sama nopeus­ra­joi­tus kuin ajo­ra­dal­la aja­vaa autoa, ellei sitä ole lii­ken­ne­mer­kil­lä toi­sin mää­rät­ty. Kär­ki­kol­mio suo­jaa pyö­rää samoil­la rei­teil­lä kuin autojakin.

 104. Ennen ku soi­nin­vaa­ra yhtää rupeat enem­pää selit­tää että mis­sä saa ajaa ja mil­lä niin ota nyt ihan oikees­ti asiois­ta sel­vää ennen ku alat seli­tää pas***. Ja sit­te mie­ti sitä että ei ras­kas­lii­ken­ne sais muka ajaa kau­pun­gis­sa mil­läs se sun mai­to purk­kia sit­ten sin­ne kaup­paa vie­dää hevo­sel­la vai ? Ja se pei­li ei todel­la­kaan oo tul­lu pakol­li­sek­si 2000 vaan 2007

  1. Oli puhe 16 vuo­ta van­hois­ta kuor­ma-autois­ta, jois­ta ei näe ulos. Pei­lit tuli­vat pakol­li­sik­si 2008 , mut­ta ne on sen jäl­keen vaa­dit­tu jäl­kia­sen­net­ta­vik­si kaik­kiin täl­lä vuo­si­tu­han­nel­la käyt­töön otet­tui­hin autoihin. 

 105. Minus­ta sel­lai­sel­la ei pitäi­si saa­da ajaa kau­pun­geis­sa, jois­sa pitäi­si kui­ten­kin näh­dä ulos.” 

  No hyvin­kin mitä käyt­tö­lii­ken­tee­seen tulee, mut­ta hel­vet­tiä­kö sää siit­tä tääl­lä kiti­set. Sää­hän olet vai­kut­ta­ja. Koi­ta siis juma­lau­ta vaikuttaa. 

  nii­tä on niin vähän, että lii­ken­ne­tur­val­li­suu­teen niil­lä ei ole vaikutusta.” 

  Jep. Ja muu­ta­man­kin har­ras­tea­jo­neu­von omis­ta­nee­na voin myös vakuut­taa, ettei näil­lä veh­keil­lä läh­de­tä muu­ten­kaan kyr­vä otsas­sa per­jan­tain nel­jän­ruuh­kaan psy­ko­paat­tei­na tap­pa­maan viat­to­mia jalan­kul­ki­joi­ta — eikä edes (tosin no joo aika har­vo­ja, mut­ta kui­ten­kin) lii­ken­ne­sään­nöis­tä piit­taa­mat­to­mia egoistipyöräilijöitä. 

  Joten lop­pu­ka­nee­tik­si klas­si­nen lausah­dus, johon kaik­ki (eli siis jopa kal­tai­se­ni pata­kon­ser­va­tii­vi­nen, anti­vih­reä ja läpi­mä­tä satun­nai­sau­toi­le­va pas­ka­ma­ha­kin) voi­ne­vat yhtyä: 

  HEY, CAN’T WE ALL JUST GET ALONG?

 106. Tyy­pil­li­nen vaa­ra­ti­lan­ne aina­kin omas­sa ajos­sa on seu­raa­van­lai­nen: valot ovat olleet pit­kään vih­reät ja “vie­lä ehtii kään­tyä oikeal­le” — täs­sä tilan­tees­sa taas valot ovat olleet myös jalan­kul­ki­jal­le tai pyö­räi­li­jöil­le vih­reät jo jon­kin aikaa ja mah­dol­li­ses­ti jalan­kul­ki­jal­la on sama aja­tus — men­nään nyt kun vie­lä ehtii. Täl­löin kui­ten­kin havain­to teh­dään liik­kees­sä — kat­vea­lu­eet liik­ku­vat jat­ku­vas­ti, esim.puu, mai­nos­tau­lu tai lumi­penk­ka voi peit­tää ihmi­sen näkymästä.

  Jos suo­ja­ties­tä pitäi­si teh­dä infor­maa­tio­mie­les­sä tur­val­li­nen paik­ka (= vih­reä tar­koit­taa että on tur­val­lis­ta ylit­tää tie), niin yksi vaih­toeh­to voi­si olla myös se, että jalan­kul­ki­joi­den valot ovat todel­la lyhyt “puls­si” joka tulee vas­ta kun autot ovat pysäh­ty­neet. Täl­löin auto­jen valo vaih­tuu vih­reäk­si vas­ta kun jalan­kul­ki­joi­den valo on ollut het­ken aikaa punai­sel­la ja ris­teyk­ses­sä odot­ta­neet ovat toden­nä­köi­ses­ti pääs­seet jo ylit­se. Lisää odo­tusai­kaa ei tuli­si kuin muu­ta­ma sekun­ti autoil­le, mut­ta tämä kom­pen­soi­tui­si sil­lä että jalan­kul­ki­joi­den vih­reät ovat lyhyem­mät eikä kään­tyes­sä tar­vit­si­si miet­tiä väis­tä­mis­vel­vol­li­suut­ta, kos­ka jalan­kul­ki­joi­den valo on jo punai­sel­la ollut tar­peek­si kau­an ris­teyk­sen tyhjentymiseksi.

  Täm­möi­nen sään­tö ei tie­ten­kään estäi­si aikui­sia käve­le­mäs­tä päin punais­ta, mut­ta tär­kein koh­de­ryh­mä täs­sä ovat­kin lap­set, jot­ka eivät vie­lä osaa kysee­na­lais­taa vir­heän valon tur­val­li­suut­ta samaan tapaan kuin aikui­nen osaa.

  YLE Puhe radio­ka­na­val­la muu­ten haas­ta­tel­tiin jotain asian­tun­ti­jaa, joka oli sitä miel­tä, että saman­ai­kais­ten vih­rei­den pois­ta­mi­nen lisäi­si auto­li­joi­den halua ajaa päin punais­ta. Epäi­len itse tätä suu­res­ti, kos­ka eivät ne valot nyt­kään aina loo­gi­sia ole ja en sil­ti koe tar­vet­ta olles­sa­ni eri miel­tä valo­jen kans­sa ajaa punai­sia päin ja toi­saal­ta, autol­la ajaes­sa oikeal­le kään­ty­mi­nen on todel­la stres­saa­vaa kun siel­lä voi olla samaan aikaan vaik­ka mitä pääl­le — pysäh­ty­mi­nen ja ris­teyk­sen tyh­jyy­den tar­kas­ta­mi­nen­han oli­si edes­sä kui­ten­kin. Por­ras­tus sel­keyt­täi­si tilan­net­ta huo­mat­ta­vas­ti ja teki­si kään­ty­mi­ses­tä suju­vam­paa ja tur­val­li­sem­paa, eten­kin sil­loin kun valot ovat vih­reä­nä olleet jo het­ken aikaa. Tämä­hän on se lii­ken­ne­va­lo­jen alku­pe­räi­nen tar­koi­tus­kin ollut — antaa vink­kiä sii­tä mil­loin ris­tey­sa­lu­eel­le voi ajaa. Lisäk­si jalan­kul­ki­joi­den ris­teyk­sis­sä on nyky­ään pai­nik­kei­ta, joil­la jalan­kul­ki­ja pys­tyy “ilmoit­ta­maan” että on ris­teyk­ses­sä joten tyh­jää ris­teys­tä var­ten ei edes tuli­si mitään hidas­tet­ta nyky­ti­laan verrattuna.

  1. Mai­ni­tus­sa onnet­to­muus­ris­teyk­ses­sä on jalan­kul­ki­joil­le vih­reä valo 11 sekun­tia ennen kuin oikeal­le kään­ty­vil­le syt­tyy vih­reä valo. Tar­koi­tus on, että jalan­kul­ki­ja on näky­vil­lä. Kun vih­reä valo alkaa vilk­kua, kään­ty­väl­le autol­le on punai­nen, joten tilan­net­ta, jos­sa molem­mat yrit­tä­vät ehtiä vii­mei­sil­lä vih­reil­lä yli, ei pitäi­si syntyä.

 107. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Oli puhe 16 vuo­ta van­hois­ta kuor­ma-autois­ta, jois­ta ei näe ulos. Pei­lit tuli­vat pakol­li­sik­si 2008 , mut­ta ne on sen jäl­keen vaa­dit­tu jäl­kia­sen­net­ta­vik­si kaik­kiin täl­lä vuo­si­tu­han­nel­la käyt­töön otet­tui­hin autoihin. 

  Kävin äsken ulko­na len­kil­lä ja tulin kotiin n. klo 21:12. Vii­mei­set kuusi pyö­räi­li­jää seit­se­mäs­tä, jot­ka tuol­la ulko­na hämä­räs­sä jalan­kul­ki­ja­na näin, ajoi­vat ilman min­kään­lai­sia valo­ja tai hei­jas­ti­mia, ja sen seit­se­män­nen ajo­va­lo oli aika onne­ton otsa­lamp­pu. Taak­se vil­kais­tes­sa­ni en tuol­la­kaan fil­la­ris­til­la voi­nut mitään kun­nol­lis­ta hei­jas­tin­ta havaita. 

  Mik­si kun­nol­li­set valot ja hei­jas­ti­met eivät ole pyö­ris­sä pakol­li­sia varus­tei­ta, joi­den kun­toa ja ole­mas­sao­loa val­vo­taan ja joi­ta ilman pyö­rän myy­mi­nen ja osta­mi­nen vei­si kau­pan molem­mat osa­puo­let lei­vät­tö­män pöy­dän äärel­le? Pyö­räi­li­jä saat­taa vie­lä kuvi­tel­la että joku (siis autoi­li­ja) hänet näkee, kun hän­kin ker­ran voi havai­ta autot. Tuo on aivan usko­ma­ton harhaluulo! 

  Pitää­kö tämän­kin asian tär­keys huo­ma­ta vas­ta sit­ten kun ruu­mii­ta on jo saa­tu taas jäl­leen ker­ran useam­pia aikaan?

  Autol­la­kin liik­ku­va­na voin vain tode­ta, että näi­tä hämä­rän kes­kel­tä ilman valo­ja ja hei­jas­ti­mia yllät­täen eteen, etu­viis­toon tai kään­tyes­sä sivul­le ilmes­ty­viä fil­la­rei­ta on autoi­li­jan ERITTÄIN vai­kea havai­ta niin pimeäl­lä kuin jo sitä ennen, illan hämär­tyes­sä. Mitä täl­le ongel­mal­le ja ilmei­sel­le vaa­ral­le voi­daan tehdä?

 108. Sak­ke, valot ja hei­had­ti­met ovat pyö­räs­sä pakol­li­sia. Kyse on vain sii­tä, että polii­si ei val­vo nii­tä, ei mis­tään muus­ta. Asen­ne on jäi jää­nyt ajalta,jolloin calot oli­vat sur­kei­ta pat­te­ri­syöp­pö­jä. Kui­ten­kin ledien aika­na valo­jen tek­niik­ka on niin kehittynyttä,että mitään syy­tä jät­tää se kym­pin tai kah­den tuik­ku kaup­paan ei ole.

  Uuis­sa pol­ku­pyö­ris­sä on aina hei­jas­ti­met. Valo pitää ostaa erikseen,koska nii­tä on sato­ja erilaisia.

  Itse ihmet­te­len muu­ten ihan samaa, en siis val­von­nan puutetta,vaan valot­to­mien pyö­rien itsetuhoisuutta.Mielestäni valo kuu­luu jo ensim­mäi­seen apu­rat­tail­la varus­tet­tuun polkupyörään.

 109. Ter­ve,

  On ole­mas­sa sel­lai­nen yksin­ker­tai­nen kay­tan­to. Kat­so mita edes­sa ja sivul­la tapah­tuu. Luo­ta sii­hen, etta taka­na tule­va kayt­taa jar­ke­aan, ja kat­soo samal­la lail­la. Niin se toimii.

  t. Mik­ko

  ps. ma tie­dan, ettei tama toi­mi Suo­mes­sa (Sylt­ty yms.).

 110. Ja Alan­ko Kal­le. Jata ne mai­to­pur­kit aja­mat­ta, jos et nii­ta ihmis­ten paal­le aja­mat­ta saa perille.

  t. Mik­ko

 111. Tero Tolo­nen: Jos suo­ja­ties­tä pitäi­si teh­dä infor­maa­tio­mie­les­sä tur­val­li­nen paik­ka (= vih­reä tar­koit­taa että on tur­val­lis­ta ylit­tää tie), niin yksi vaih­toeh­to voi­si olla myös se, että jalan­kul­ki­joi­den valot ovat todel­la lyhyt “puls­si” joka tulee vas­ta kun autot ovat pysähtyneet.

  Hyvä havain­to, että vih­reä valo antaa vää­rän vies­tin. Peri­aat­tees­sa autoil­le ja jalan­kul­ki­joil­le yhtei­sen vih­reän valon kans­sa ident­ti­nen tilan­ne on, kun autoil­le vilk­kuu kel­tai­nen ja jalan­kul­ki­joi­den valot ovat pois pääl­tä — mut­ta jäl­kim­mäi­ses­sä tilan­tees­sa ollaan toden­nä­köi­ses­ti varovaisempia.

 112. Makei­dis: Lii­ken­neym­py­rä joka paik­kaan mihin se vaan on toteutettavissa. 

  Lii­ken­neym­pä­röis­sä toi­saal­ta aje­taan aika suo­raan, jos vain rei­kä löy­tyy, eli kevyt lii­ken­ne on hel­pos­ti tuli­lin­jal­la. Ehkä se vähem­pi sää­tä­mi­nen sit­ten vapaut­taa lisää hen­ki­siä resursseja..?

 113. Vil­le: Toi­saal­ta jos jalan­kul­ki­joi­ta ei ole, ei jalan­kul­ki­joil­le tar­vi­ta vih­re­ää ollen­kaan (sen­so­ri tai painonappi). 

  Pyö­räi­li­jöil­le pai­no­na­pit ovat aika­mois­ta ket­tui­lua. Oli­si kiva näh­dä edes yksi ris­teys, jos­sa pai­no­na­pit oli­si­vat autoilijoille.

  Jou­ni Mar­ti­kai­nen: Kau­pun­gis­sa tai­taa saa­da ajaa myös autoil­la, jois­sa ei ole vilk­ku­ja. Nekään kun eivät ole olleet aina pakollisia. 

  Kau­pun­geis­sa ajaa ihan hem­me­tis­ti autoi­li­joi­ta, jot­ka eivät aina käy­tyä vilk­ku­ja, vaik­ka se onkin pakol­lis­ta. Hei­dän alleen on yllät­tä­vän help­po kävel­lä tai ajaa eten­kin lii­ken­neym­py­röis­sä eikä tätä var­tenn tar­vit­se har­haut­taa itse­ään kännykällä.

  1. Lii­ken­neym­pyrfäs­sä fil­la­ril­la on etuoi­keus AINA olet­taen, että käyt­tää kevyen lii­ken­teen väy­lää. Sitä ei vil­kun käyt­tö muu­ta miksikään.

 114. Tuli tuos­sa vähän aikaa sit­ten ajet­tua pyö­räl­lä Van­taal­le ennes­tään tun­te­mat­to­maan paik­kaan ja en kyl­lä ihmet­te­le, mik­si autoi­li­jat pitä­vät pyö­räi­li­jöi­tä tört­töi­li­jöi­nä. Toi­saal­ta autoi­li­jat eivät lain­kaan ymmär­rä, mik­si näin on. Heil­le­hän kaik­ki on hyvin — koko ties­tö on raken­net­tu hei­dän ajo­mu­ka­vuut­taan silmälläpitäen.

  Ensin­nä­kin on sanot­ta­va, että pyö­räi­li­jän tavoit­tee­na on säi­lyt­tää edes jon­kin­lai­nen mie­le­käs kes­kia­jo­no­peus. Kysees­sä on kul­ku­vä­li­ne eikä sei­son­ta­vä­li­ne. Tar­koi­tus oli­si siis liik­kua eikä seis­tä jat­ku­vas­ti jal­ka maas­sa. Ennus­tan tämän sei­kan unoh­tu­van tätä kom­men­toi­vil­ta ja alkaa vali­tus lii­an suu­res­ta ajo­no­peu­des­ta. Täs­tä ei kui­ten­kaan ole kyse.

  Var­si­nai­ses­ti asia­ni asia oli se, että kun ei pääs­syt aja­maan kevyel­le lii­ken­teel­le pyhi­te­tyl­lä alu­eel­la, reit­ti oli täyn­nä kuol­lei­ta kul­mia, punai­sia nap­pi­va­lo­ja, alas-ylös­mä­kiä, täy­sin enna­koi­mat­to­mis­sa ole­via sok­ko­ris­teyk­siä ja mut­kia eikä ajo­reit­tiä pai­koit­tain voi­nut suun­ni­tel­la kym­men­tä met­riä pidem­mäl­le, vaik­ka kuin­ka yrit­ti tähys­tää ja miet­tiä. Näi­den kaik­kien ongel­mien pää­asial­li­nen syy oli se, että kevyen lii­ken­teen tiet kie­mur­te­li­vat auto­tei­den ja park­ki­paik­ko­jen ympä­ri ja alit­se. Täl­lä ker­taa ei tosin tar­vin­nut vuo­ro­kort­te­lein vaih­del­la pyö­rä­tiel­tä yhdis­te­tyl­le pyö­rä­tiel­le ja yli­tel­lä jat­ku­vas­ti auto­tie­tä, kos­ka kysees­sä ei ollut kort­te­li­kau­pun­ki. Auto­tien puo­len valin­nas­sa toki tar­vit­tiin nor­maa­lia pyö­räi­ly­sel­vä­nä­ke­mis­tä, kos­ka tie hävi­si mäkien ja mut­kien taak­se eikä opas­tei­ta ollut. Tämä ei onnis­tu­nut — yleen­sä kyse on vain rei­tin oppimisesta.

  Jos siis pyö­räi­li­jät tört­töi­le­vät ja hor­toi­le­vat lii­ken­tees­sä, oikea ongel­ma on yleen­sä sii­nä, että heil­le tar­koi­tet­tu lii­ken­nein­fra on täy­sin jär­je­tön­tä. Pyö­räi­li­jöi­den lii­ket­tä voi olla vai­kea­ta ennus­taa, kos­ka heil­le itsel­leen on min­kään­lai­nen enna­koi­va ajo­ta­pa teh­ty erit­täin vai­keak­si. Täs­sä maas­sa ei ajai­si autol­la kukaan, mikä­li auto­tiet oli­si­vat lähel­le­kään tuollaisia.

 115. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Lii­ken­neym­pyrfäs­sä fil­la­ril­la on etuoi­keus AINA olet­taen, että käyt­tää kevyen lii­ken­teen väy­lää. Sitä ei vil­kun käyt­tö muu­ta miksikään. 

  Hyvä tie­tää.
  Tie­tä­vät­kö tämän myös autoi­li­jat, jot­ka eivät osaa tilan­tees­sa edes vilkkusääntöjä?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.