Taas lämpöennätys

Nasan mukaan maa­pal­lon kes­ki­läm­pö­ti­la oli hei­nä­kuus­sa taas mit­taus­his­to­rian läm­pi­min. Samal­la 12 kk:n kes­kiar­vo, jota itse seu­raan, saa­vut­ti uuden ennä­tyk­sen. Vii­me vuo­si oli tois­tai­sek­si läm­pi­min vuo­si ja täs­tä on tulos­sa sel­väs­ti läm­pi­mäm­pi. Näit6ä kaik­kien aiko­jen ennä­tyk­siä tulee nyt kiusal­li­sen tiheästi.

 

12 kuukautta heinäkuu 2015

50 vastausta artikkeliin “Taas lämpöennätys”

  1. Myös Nasan mie­les­tä läm­pö­ti­la las­ki hei­nä­kuus­ta edel­li­seen kesä­kuu­hun näh­den. Se oli mit­taus­his­to­rian läm­pi­min hei­nä­kuu ei läm­pi­min kuu­kausi. Eri kuu­kausia ei voi suraan ver­ra­ta kes­ke­nään, kos­ka täs­sä­kin ilmiös­sä on vuo­den­ai­ka­vaih­te­lua. Siks hei­nä­kuu­ta kan­nat­taa ver­ra­ta mui­hin heinäkuihin.

 1. Nouse­mis­ta ei pys­ty estä­mään kuin talous­jär­jes­tel­män täys­tu­hol­la ja syani­di­lo­tol­la. Eikä sil­loin­kaan kuin väliai­kai­ses­ti, kos­ka luon­nol­li­set muu­tok­set läm­pö­ti­lois­sa ovat niin suuria.

  Parem­pi siis vain pyr­kiä sopeu­tu­maan kuin jat­kaa tämän näen­näi­sen iden­ti­teet­ti­po­li­tii­kan teke­mis­tä. Jos läm­pö­ti­lat nouse­vat, niin sit­ten ne nouse­vat. Sil­lä on seu­rauk­sen­sa, joi­hin sopeu­du­taan miten sopeudutaan.

  Sinä itse­kin taas teit täy­sin tur­han mat­kan Euroop­paan oman mie­li­hy­vän nimis­sä. Ei läm­pe­ne­mis­tä täl­lai­sel­la kult­tuu­ril­la este­tä. Maa­il­ma pelas­te­taan köy­hyy­del­lä, kur­juu­del­la, lyhyil­lä elä­mil­lä ja pie­nel­lä ihmis­mää­räl­lä. Tämän tulee olla tavoi­te, jos ilmas­toa tah­do­taan suojella.

 2. No, nyt saam­me var­mas­ti taas kuul­la pit­kät seli­tyk­set sii­tä, miten epä­luo­tet­ta­va on tämä­kin mit­taus­sar­ja ja miten tulok­sia ei mis­sään tapauk­ses­sa pidä tul­ki­ta niin että ihmi­nen aiheut­tai­si ilmastonmuutosta…

  Monet ovat uskos­saan väkeviä.

 3. Samaan aikaan voi lukea mones­ta pai­kas­ta ja moneen eri läh­tee­seen tukien ettei maa­pal­lon kes­ki­läm­pö­ti­la ole nous­sut koh­ta 20 vuoteen.
  Onko tämä Osmon­kin tilas­to juu­ri tuo­ta van­haa sanon­taa tilas­tois­ta tukevaa?
  Vähän tulee mie­leen Cos­ta Ricas­sa kuu­le­ma­ni sikä­läi­nen kan­san­vii­saus: Kyl­lä banaa­nit aina van­hat For­dit voit­taa, riip­puen tie­tys­ti sii­tä onko nii­tä vai­ko eikö.

 4. En ma tieda,

  Mut­ta onhan tuo tren­di har­vi­nai­sen sel­va. Kuu­maan pain men­naan, ja kaik­ki vii­me aikai­set tie­dot Sipe­rias­ta ym. ker­to­vat samaa. Onnek­si on jo yli 50 v. mies. Mun aika­na iso­ja asioi­ta ei enaa tapah­du. Mie­tin vaan, mita las­ten las­ten aika­na tapah­tuu. Se ei nay­ta huo­let­ta­van taman pai­van ministereita.

  t. Mik­ko

 5. Näi­den las­kel­men perus­vir­he on se, että parin sadan vuo­den mit­tauk­sil­la teh­dään ilmas­tol­li­sia joh­to­pää­tök­siä ilmiöis­tä, joi­ta pitäi­si mita­ta kym­me­nien tuhan­sien vuo­sien perio­dil­la. Grön­lan­nin jää­pei­te­tut­ki­mus­ten mukaan olem­me vii­mei­sen jää­kau­den jäl­kei­sen vaih­te­lu­vä­lin ala­rau­nan lähel­lä ja lähes­ty­mäs­sä toi­sik­si alin­ta nel­jän­nes­tä.http://jonova.s3.amazonaws.com/graphs/lappi/gisp-last-10000-new.png

 6. Läm­pö­ti­lan nousut­ren­din vaih­te­lu (hidas aiem­min, nyt nopea) selit­tyy aika pit­käl­le Tyy­nen­me­ren oskil­laa­tiol­la (Paci­dic deca­dal oscil­la­tion, PDO). 

  The PDO is essen­tial­ly a natu­ral mode of varia­bi­li­ty, […] so the pla­teau in war­ming is not because glo­bal war­ming has cea­sed. The evi­dence sup­ports con­ti­nued hea­ting of the cli­ma­te sys­tem as mani­fes­ted by mel­ting of Arc­tic sea ice and glaciers, as well as Green­land, but most of the heat is going into the oceans and inc­rea­singly into the deep ocean, and thus cont­ri­bu­tes to sea-level rise.” 

  Em. on kir­joit­tu v. 2013, kun PDO oli ollut pit­kään nega­tii­vi­nen. PDO on kään­ty­nyt nyt positiiviseksi.

 7. Näin ne vih­reät tuho­si­vat maa­il­man joka oli­si voi­tu pelas­taa muu­ta­mal­la ydinvoimalalla.

 8. Perus­junt­ti: Maa­il­ma pelas­te­taan köy­hyy­del­lä, kur­juu­del­la, lyhyil­lä elä­mil­lä ja pie­nel­lä ihmismäärällä.

  Olet ymmär­tä­nyt asian vää­rin päin. 

  Köy­hyys, kur­juus, lyhyet elä­mät ja pie­ni ihmis­mää­rä ovat tulos jos maa­il­maa ei pelasteta. 

  Lap­si­kin tämän ymmär­tää. Aikuis­ten kans­sa on jos­kus ongelmia.

 9. Tämän tulee olla tavoi­te, jos ilmas­toa tah­do­taan suojella.” 

  Jep. Ja onnek­si kukaan ei kui­ten­kaan _oikeasti_ ole niin kahe­li, että tuol­lai­seen suostuisi. 

  Mut­ta onhan täs­sä alar­mis­mis­sa toki jotain hyvää­kin. On nimit­täin aina takuu­var­mas­ti nau­run­turs­kah­duk­sia aiheut­ta­vaa kuun­nel­la ketä hyvän­sä ylä­luok­kais­ta mul­kvis­tia, joka läs­syt­tää nyky-yhteis­kun­nan romut­ta­mi­sen tar­pees­ta astut­tu­aan juu­ri len­to­ko­nees­ta jon­kun (tie­ten­kin) kau­kai­ses­sa ja eksoot­ti­ses­sa loma­koh­tees­sa jär­jes­te­tyn ilmas­to­kon­fe­rens­sin puhu­jan­pönt­töön sössöttämään. 

  T:voo Ber­lii­nin kak­ko­sa­sun­nol­taan raa­pus­te­le­va mielihyvämatkailija

 10. Jori Pus­ka:
  Näin ne vih­reät tuho­si­vat maa­il­man joka oli­si voi­tu pelas­taa muu­ta­mal­la ydinvoimalalla.

  Jaa, Vih­reät­hän oli­vat hal­li­tuk­ses­sa _hyväksymässä_ Fen­no­voi­man luvan…

  1. Vii­me aikoi­na lupien saa­mi­nen ei ole rajoit­ta­nut ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mis­ta vaan raha. Kaik­kia luvan saa­nei­ta­kaan ei rakenneta.

 11. Har­mi, että se hei­nä­kuun kaik­ki ennä­tys­läm­pö viih­tyi kaik­kial­la muu­al­la maa­il­mas­sa pait­si Suo­mes­sa. Tosin, kämp­pä on kyl­lä pysy­nyt muka­van vii­leä­nä tänä kesänä.

  Perus­junt­ti:
  Parem­pi siis vain pyr­kiä sopeu­tu­maan kuin jat­kaa tämän näen­näi­sen iden­ti­teet­ti­po­li­tii­kan teke­mis­tä. Jos läm­pö­ti­lat nouse­vat, niin sit­ten ne nouse­vat. Sil­lä on seu­rauk­sen­sa, joi­hin sopeu­du­taan miten sopeudutaan.

  Yri­tys pysäyt­tää tai aina­kin hil­li­tä ilmas­ton­muu­tos­ta on uhraus­ten teke­mis­tä sii­nä mis­sä ilmas­ton­muu­tok­seen sopeu­tu­mi­nen­kin. Oleel­li­nen ero on se, mit­kä suku­pol­vet jou­tu­vat uhrau­tu­maan ja kuin­ka pal­jon. Eikö ole ihan moraa­li­ses­ti kes­tä­vä läh­tö­koh­ta, että mei­dän suku­pol­vi edes yrit­tää teh­dä jotain asial­le? Jos ei onnis­tu­ta, niin aina­kin yri­tet­tiin. Sil­loin 2100-luvul­la ei ihmis­ten tar­vit­se lukea veden­pai­su­muk­sen kas­ta­mis­ta his­to­rian­kir­jois­ta, kuin­ka ahnei­ta pas­kiai­sia 2000-luvun ihmi­set olivat.

 12. Jori Pus­ka: «

  Ei se nyt IHAN noin help­poa ole. Ydin­voi­maa­kin tar­vit­tai­siin maa­il­man mit­ta­kaa­vas­sa aivan tajut­to­man pal­jon enem­män. Mikä tar­koit­taa sitä, että tuu­li­myl­lyil­lä ei ole pie­nin­tä­kään mah­dol­li­suut­ta onis­tua mis­sään muus­sa kuin hyvän oman­tun­non antamisessa.

  Koko talou­den dekar­bo­ni­saa­tio on jät­ti­mäi­nen urak­ka. Säh­kön­tuo­tan­non dekar­bo­ni­soin­ti on aivan las­ten keik­kiä, se onnis­tuu Suo­mes­sa­kin hel­pos­ti muu­ta­mal­la ydinvoimalaitoksella.

  Tans­kan kehut­tu tuu­li­voi­ma­tuo­tan­to on muu­ten palt­tia­ral­la OL3 tasoa vuo­des­sa. Elo OL3 on yhtä suu­ri ilmas­to­te­ko kuin koko Tans­kan tuu­li­voi­ma. Kun se jos­kus val­mis­tuu, niin se on sil­ti nopeam­min raken­net­tu kuin Tanskassa.

 13. Jos googlaat, voit löy­tää myös tut­ki­muk­sia, joi­den mukaan tupa­koin­ti ei aiheu­ta kleuhkosyöpää.”

  Jos googlaat, voit löy­tää tut­ki­muk­sia, joi­den mukaan tuu­li­voi­ma alen­taa säh­kön hin­taa ja että tuu­li­voi­ma tule­vai­suu­des­sa tuot­taa tar­peek­si säh­köä teol­li­suu­del­le ja Suo­men kotien läm­mitt­tä­mi­seen ja että jää­vuo­ret sula­vat ja hii­li­diok­si­di on myrk­kyä ja että ihmis­ten pitäi­si asua mah­dol­li­sim­man tihe­ään asu­tuis­sa kaupungeissa…osv.

 14. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Myös Nasan mie­les­tä läm­pö­ti­la las­ki hei­nä­kuus­ta edel­li­seen kesä­kuu­hun näh­den. Se oli mit­taus­his­to­rian läm­pi­min hei­nä­kuu ei läm­pi­min kuu­kausi. Eri kuu­kausia ei voi suraan ver­ra­ta kes­ke­nään, kos­ka täs­sä­kin ilmiös­sä on vuo­den­ai­ka­vaih­te­lua. Siks hei­nä­kuu­ta kan­nat­taa ver­ra­ta mui­hin heinäkuihin.

  Ei UAHn satel­liit­ti­da­tas­sa kulu­nut hei­nä­kuu ollut läm­pi­min, vaan vuo­den 1998 hei­nä­kuu. Täl­lä het­kel­lä eri­tyi­des­ti merien ylä­puo­li­nen läm­pö­ti­la on kor­kea. Ei niin­kään mate­rei­den yllä.

 15. Edel­li­sen ker­ran kun El Nino oli pit­kään aikaan voi­mak­kain, saa­vu­tet­tiin maa­pal­lon kes­ki­läm­pö­ti­las­sa 1990-luvun lopun huip­pu. Sama lie­nee edes­sä tänä ja ensi vuon­na — saman El Nino ‑ilmiön takia.

  Muu­ten nousu on ollut tren­dil­tään hitaan tasaista.

 16. Jan­ne Sink­ko­nen: Olet ymmär­tä­nyt asian vää­rin päin. 

  Köy­hyys, kur­juus, lyhyet elä­mät ja pie­ni ihmis­mää­rä ovat tulos jos maa­il­maa ei pelasteta. 

  Lap­si­kin tämän ymmär­tää. Aikuis­ten kans­sa on jos­kus ongelmia.

  Lap­si­kin voi antaa maa­il­man tuhou­tua jos pitää vali­ta kar­kin ja ilmas­ton­muu­tok­sen välil­lä. Hii­li­ve­dyt ovat aikuis­ten karkkia. 

  Ennus­te vuo­del­ta 2010: Glo­bal Emis­sions Pre­dic­ted to Grow through 2035 on toteu­tu­nut tähän asti. Jos oli­si mitään aiko­mus­ta pysäyt­tää ilmas­ton­muu­tos 2 astee­seen, se näkyi­si öljy-yhtiöi­den kurs­seis­sa ja öljyn­vie­jä­mai­den luot­to­kel­poi­suu­des­sa, eikä öljy­hiek­kae­siin­ty­miä otet­tai­si käyt­töön. Mei­dän oli­si pitä­nyt lei­ka­ta CO2 pääs­tö­jä mon­ta pro­sent­tia vuo­des­sa jo jon­kin aikaa. 

  Jos ollaan rea­lis­ti­sia mut­ta työs­ken­nel­lään kovas­ti ilmas­ton­muu­tok­sen pysäyt­tä­mi­sek­si, ehkä 3–4 astet­ta on rea­lis­ti­nen. Aina­kaan vie­lä polii­ti­kot eivät kovin mie­lel­lään ota vaka­vas­ti ilmas­ton­muu­tok­sen pysäyt­tä­mi­sen kus­tan­nuk­sia (esim. IPP:n arvoi­den perus­teel­la). CO2 pääs­tö­jä vähen­ne­tään vain jos bkt:n kas­vu ei vaa­ran­nu. Ei voi sanoa että ollaan val­mii­ta tositoimiin.

 17. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Vii­me aikoi­na lupien saa­mi­nen ei ole rajoit­ta­nut ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mis­ta vaan raha. Kaik­kia luvan saa­nei­ta­kaan ei rakenneta.

  Älä viit­si. Ydin­voi­ma­lai­tos­ten raken­ta­mi­nen tai kan­nat­ta­vuus on ihan puh­taas­ti polii­tik­ko­jen käsis­sä, aivan kuten Fen­no­voi­man sekoi­lu osoittaa. 

  Vai jos kysees­sä on puh­taas­ti raha, mik­si ihmees­sä For­tum ei raken­na omaa myl­lyä? Ainiin, sil­lä ei ole lupaa! Mik­sei TVO raken­na Olki­luo­to nelos­ta? Ainiin, sen lupa perut­tiin kun OL3 myö­häs­tyi! Mik­si Fen­no­voi­man lai­tos raken­ne­taan jon­ne­kin kor­peen, mil­jar­din kal­liim­mal­le pai­kal­le? Sik­si että se oli­si saa­nut luvan. Mik­si ihmees­sä pitää raken­taa aina niin iso­ja myl­ly­jä, kun pie­nem­mät oli­si­vat tek­nis-talou­del­li­ses­ti parem­pia? No lupaeh­to­jen takia!

  Kenen mie­les­tä hank­kei­den vain tek­ni­set sei­kä ja puh­taaas­ti talou­del­li­set rea­li­tee­tit ovat rat­kais­seet kaik­ki kol­me em. pro­jek­tia! :face­palm:

  Ruot­sis­sa muu­ten sul­je­taan pari ydin­voi­ma­lai­tos­ta etua­jas­sa, syy­nä raha. Se mikä aina unoh­tuu mai­ni­ta, on puna­vih­reän hal­li­tus­koa­li­tion sää­tä­mä uraa­ni­ve­ro, joka on joh­ta­nut tähän. Myös Sak­san osoit­taa, että ydin­voi­ma­lai­tos­ten raken­ta­mi­ses­sa on otet­ta­va hio­mioon poliit­ti­sia ris­ke­jä. Sopi­va poruk­ka kun pää­see val­taan, kal­liit lai­tok­set mene­vät kiin­ni ja sil­lä sipuli.

  —————-

  Eikö polii­ti­koil­la ole mitään teke­mis­tä kan­na­ta­vuu­den ja ris­kien kans­sa, vaan ainoas­taan raha rat­kai­see? No sii­nä tapauk­ses­sa voi­daan pää­tel­lä, että myös For­tu­min osal­lis­tu­mi­nen Fen­no­voi­maan on vain ja ainos­taan puh­taas­ti ratio­naa­li­nen ja talou­del­li­nen pää­tös, eikä poli­tii­kal­la ollut sen kans­sa mitään tekemistä…Fennonvoiman on siis pak­ko olla hyvä sijoitus.

 18. Ihan nät­ti graa­fi, mut­ta ei tuol­la ole mitään arvoa täs­sä kes­kus­te­lus­sa. Ilmas­ton muu­tok­sia pitää seu­ra­ta sato­jen, tuhan­sien ja mil­joo­nien vuo­sien aikasarjoina.

 19. Puo­las­sa sään­nös­tel­lään täl­lä het­kel­lä hel­teen takia säh­köä, useis­sa kau­pun­geis­sa on säh­köt poik­ki välil­lä ja teol­li­suus kärsii.

  http://www.ft.com/cms/s/0/8ba97b72-3f52-11e5-9abe-5b335da3a90e.html

  Puo­la on myös tuo­mas­sa syöt­tö­ta­rif­fin uusiu­tu­val­le energialle.
  http://www.wind-works.org/cms/index.php?id=460

  Lisäk­si Puo­la suun­nit­te­lee omaa ydin­voi­ma­laa, ja on muka­na Liet­tuan ydinvoimahankkeessa.

  Toi­voi­sin Vih­reil­tä jon­kin­lais­ta tek­nis-talou­del­li­siin ja tilas­tol­li­siin rea­li­teet­tei­hin perus­tu­vaa ana­lyy­siä Suo­men ener­gian­ku­lu­tuk­sen nyky­ti­lan­tees­ta ja rea­li­tee­teis­tä 10–20 vuo­den tähtäimellä. 

  Sit­ten voi lait­taa myös pro­pel­li­ha­tut pää­hän ja esit­tää mul­lis­ta­via sci­fi-visioi­ta vaik­ka kier­to­ra­dal­la ole­vis­ta aurin­ko­pa­nee­leis­ta, fuusio­voi­mas­ta ja nanoputki-avaruushisseistä.

  Ja toki Vih­rei­den kuk­ka­hat­tu-osas­to voi myös esit­tää oman näke­myk­sen­sä tavoi­tel­ta­vas­ta idea­lis­ti­ses­ta rinnakkaistodellisuudesta. 

  Mut­ta kaik­kiin noi­hin haluai­sin luke­miin perus­tu­van arvion, että mikä on yhteis­kun­nan ener­gian­ku­lu­tus ver­rat­tu­na nyky­ti­lan­tee­seen, mihin ener­gia käy­te­tään, ja miten se tuotetaan.

 20. Poju Ant­sa­lo:Eikö ole ihan moraa­li­ses­ti kes­tä­vä läh­tö­koh­ta, että mei­dän suku­pol­vi edes yrit­tää teh­dä jotain asialle?

  Mei­dän suku­pol­ves­tam­me asial­le teke­vät jotain köy­hät. Heil­lä ei ole muu­ta mah­dol­li­suut­ta. Tie­dos­ta­vat kes­ki­luok­kai­set kek­si­vät aina kulut­ta­mi­sel­leen näen­näi­sen perustelun. 

  Niin kau­an kuin ihmi­sil­lä on mah­dol­li­suus kulut­taa, he myös kulut­ta­vat. Tie­dos­ta­va puhe ei tilan­net­ta muuta.

 21. Puo­lan säh­kö­pu­la joh­tuu siis kuu­muu­den aiheut­ta­mas­ta veden puut­tees­ta, hii­li­voi­ma­loil­le ei rii­tä jäähdytysvettä.

  http://mobile.reuters.com/article/idUSL5N10L2QJ20150810

  Health and Envi­ron­ment Alliancen rapor­tin mukaan hii­li­voi­ma aiheut­taa Euroo­pas­sa vuo­sit­tain yli 18 000 kuo­le­maa ja 43 mil­jar­din euron terveysmenot.”

  En “tie­dos­ta­va­na” kes­ki­luok­kai­se­na kyke­ne pote­maan täl­lais­ten yhtä­löi­den jäl­keen enää maa­il­man­tus­kaa, joten kulu­tan ja len­nän maa­il­mal­le jat­kos­sa­kin ihan hyväl­lä omallatunnolla.

 22. Mon­ta­ko puu­ta pitäi­si kau­koi­tään edes­ta­kai­sin len­tä­vän näis­sä nykyi­sis­sä läm­pö­ti­la­lu­ke­mis­sa istut­taa, jot­ta CO2-balans­si pysyi­si ennallaan?

 23. Armei­jois­sa on val­ta­va talou­del­li­nen poten­ti­aa­li, jon­ka voi­sim­me käyt­tää saha­ran met­sit­tä­mi­seen ja ydin­voi­ma- ja aurin­ko­tek­no­lo­gian kehittämiseen.

  Euroop­pa voi­si olla edel­lä­kä­vi­jä aseis­ta­rii­sun­nas­sa sijoit­ta­mal­la vaik­ka 50%puolustusbudjetistaan joi­den­kin vuo­sien ajak­si näi­hin tar­koi­tuk­siin. Venä­jä ei ole uhka, se ei ole suur­val­ta kuin pin­ta-alal­la ja raa­ka-aineil­la mitat­tu­na. Vaik­ka Euroo­pan maat puo­lit­tai­si­vat puo­lus­tus­bud­jet­tin­sa, oli­si näi­den puo­lus­tus­bud­jet­ti sil­ti Venä­jää pal­jon suurempi.

 24. Oli­si saa­ta­va euroo­pan­la­jui­nen aseistakieltäytymiskampanja.

 25. joke­ri:
  Armei­jois­sa on val­ta­va talou­del­li­nen poten­ti­aa­li, jon­ka voi­sim­me käyt­tää saha­ran metsittämiseen 

  Lai­tan pro­pel­li­ha­tun pää­hän. Egyp­tis­sä on mie­len­kiin­toi­nen Qat­ta­ran syvän­kö meren­pin­nan ala­puo­lel­la. Sen täyt­tä­mis­tä meri­ve­del­lä on suun­ni­tel­tu. Itse muut­tai­sin ennem­min osaa Nii­lin vir­tauk­ses­ta niin että Nii­lin makea vesi vir­tai­si syvän­köön. Tuol­lai­sel­la alu­eel­la oli­si jo äkkiä vähin­tään­kin alu­eel­li­sia ilmas­tol­li­sia vaikutuksia.

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Qattara_Depression

  Armei­jat ovat sii­tä hyö­dyl­li­siä, että ne tun­tu­vat kiin­nos­ta­van ja moti­voi­van ihmi­siä. Suu­rin osa moder­nis­ta tek­no­lo­gias­ta on alun­pe­rin soti­las­tek­no­lo­gi­aa. Lopul­ta kai­kes­sa on kyse kui­ten­kin sii­tä, mihin maa­pal­lon muu­ta­mat val­ta­kes­kit­ty­mät suun­taa­vat mie­len­kiin­ton­sa. Täl­lä het­kel­lä tun­tuu että suu­ret mas­sat kinas­te­le­vat lähin­nä pil­kuis­ta ja pähkinöistä.

 26. Mitäs miel­tä olet­te täl­lai­ses­ta pal­ve­lus­ta jos­ta saa ostaa EUn pääs­tö­lu­pia tuhot­ta­vak­si? Ymmär­tääk­se­ni on hyvä kei­no kui­ta­ta omia päästöjä.

  https://sandbag.org.uk/carbon/

  1. Pääs­tö­oi­keuk­sien osto tuhot­ta­vak­si on loo­gi­sin tapa kui­ta­ta omat syn­tin­sä, jotak on teh­ty pääs­tö­kaup­pa­sek­to­rin ulko­puo­lel­la, esi­mer­kik­si lentoliikenteessä.

 27. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Pääs­tö­oi­keuk­sien osto tuhot­ta­vak­si on loo­gi­sin tapa kui­ta­ta omat syn­tin­sä, jotak on teh­ty pääs­tö­kaup­pa­sek­to­rin ulko­puo­lel­la, esi­mer­kik­si lentoliikenteessä.

  https://www.eex.com/en/market-data/emission-allowances/spot-market/european-emission-allowances#!/2015/08/19

  Suo­mes­sa CO2 pääs­töt hen­keä koh­den ovat noin 10 ton­nia. 8.31 EUR/tonni voi­sin kui­ta­ta vuo­tui­set pääs­tö­ni sata­sel­la. Len­to­mat­ka edes­ta­kai­sin Kau­ko-Itään tai kes­ki­mää­räi­nen auton kilo­met­ri­mää­rä vuo­des­sa tuot­ta­vat hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä n. 2–3 tonnia. 

  Onko se todel­la näin hal­paa vai tein­kö laskuvirheen? 

  Suo­mi voi­si olla hii­li­neut­raa­li muu­ta­mal­la sadal­la mil­joo­nal­la! Vaik­ka hin­ta tuplaan­tui­si kysyn­nän kas­vaes­sa, sen voi­si sil­ti mak­saa hel­pos­ti. Se ettem­me ole hii­li­neut­raa­le­ja on ilmei­ses­ti hyvä osoi­tus sii­tä kuin­ka vähän välitämme.

  1. Se on näin hal­paa. Sik­si kus­tan­nus­te­hok­kain tapa alen­taa pääs­töj­hä on ostaa noi­ta oikeuk­sia pois, kos­ka pääs­töt eivät peri­aat­tees­sa voi ylit­tää liik­keel­lä ole­vien oikeuk­sien määrää.

 28. Kal­le:
  Ihan nät­ti graa­fi, mut­ta ei tuol­la ole mitään arvoa täs­sä kes­kus­te­lus­sa. Ilmas­ton muu­tok­sia pitää seu­ra­ta sato­jen, tuhan­sien ja mil­joo­nien vuo­sien aikasarjoina. 

  Kos­kee­ko tuo myös Van­hus­ten­ta­lon kes­ki­läm­pö­ti­laa vai voi­si­ko olla niin että 

  a)pitää etsiä selit­tää syy oudol­le äkil­li­sel­le läm­mön­nousul­le eikä vain tark­kail­la tum­put suo­ra­na sivus­ta sen tuhat-mil­joo­na tun­tia ja koit­taa selit­tää luon­nol­li­sil­la syil­lä kuten aurin­gon­pil­kuil­la.

  b)
  sil­le pitää teh­dä jotain aika pian kun muu­ten alkaa ihmi­siä kär­siä ja kui­vua ja menehtyä
  ?

 29. Entä met­sän osta­mi­nen? Onko se hul­lua hom­maa, kun sitä­kin voi ostaa sademetsistä.

 30. Oman elä­mä­ni ympä­ris­tö­te­ko tulee ole­maan se, kun pot­kai­sen tyh­jää. Olen sopi­nut tule­van les­ke­ni kans­sa, että minut pol­te­taan kre­ma­to­rios­sa. Nuo­ri­so, teh­kää perässä!

 31. Jo Elä­ke­läi­nen:
  Nuo­ri­so, teh­kää perässä! 

  Onko ns. itsen­sä pois­ta­mi­nen kulu­tuk­sen ora­van­pyö­räs­tä eko­te­ko? Tai muo­di­kas lap­set­to­mak­si jää­mi­nen. Tai siis tar­koi­tan sitä, että voi­ko ihmi­sel­le las­kea hii­li­ja­lan­jäl­jen ja eko­lo­gi­sen lokeron?

  Tuol­loin­han ihmi­sel­le las­ke­taan arvo vih­reäs­sä ajat­te­lus­sa. Mut­ta kun muu­te­taan hie­man näkö­kul­maa, ihmi­sil­le ei voi­kaan las­kea arvoa, kos­ka ns. puna­vih­reä huma­nis­mia­jat­te­lu totaa­li­ses­ti kiel­tää sen.

  Tuos­ta seu­raa äkkiä kau­hea mää­rä para­dok­se­ja, joi­ta puna­vih­reät tut­tu­ni eivät suos­tu käsit­te­le­mään alkuunkaan. 

  Viit­taan siis sii­hen, että minus­ta koko län­si­mai­nen ajat­te­lu- ja arvo­poh­ja näi­den asioi­den suh­teen on hajalla.

 32. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Se on näin hal­paa. Sik­si kus­tan­nus­te­hok­kain tapa alen­taa pääs­töj­hä on ostaa noi­ta oikeuk­sia pois, kos­ka pääs­töt eivät peri­aat­tees­sa voi ylit­tää liik­keel­lä ole­vien oikeuk­sien määrää. 

  Niin, tai siis aina­kin oli­si, jos noi­den pääs­tö­oi­keuk­sien mää­rän aset­tai­si mekaa­ni­nen tie­to­ko­ne ennal­tu mää­rä­tyn muut­ta­mat­to­man ohejl­man perus­teel­la tai kai­kes­ta talous­asiois­ta eris­tet­ty her­meet­ti­nen munkkiveljeskunta. 

  Täs­sä mei­dän maa­il­mas­sam­me, jos­sa tämä on poliit­ti­nen pää­tös ja ener­gian hin­ta ja sen vai­ku­tuk­set talou­teen ja työl­li­syy­teen vai­kut­ta­vat kan­sa­lais­ten tyy­ty­väi­syy­teen noi­hin polii­tik­koi­hin tai­taa olla kui­ten­kin niin, että ener­gi­aa sääs­tä­vän tek­nol­gian kehit­tä­mi­nen vähen­tää pääs­tö­jä, kun nii­tä pääs­tö­oi­keuk­sia uskal­le­taan myön­tää vähem­män, ja kään­täen, jos pää­tö­oi­keuk­sien ostos­ta mitä­töi­tä­väk­si tuli­si ylei­nen tapa, niin tämän seu­rauk­se­na nouse­va ener­gian hin­ta tai­tai­si lisä­tä pai­net­ta pitää alun­pe­rin myön­net­tä­vien pääs­tö­oi­keuk­sien mää­rää kor­keam­mal­la kuin se muu­ten olisi.

 33. Satel­liit­ti­mit­tauk­sis­sa (UAH)heinäkuu 1998 on edel­leen­kin läm­pi­min (maa ja meret). NOAA:n aineis­tos­sa man­te­reil­la vii­me hei­nä­kuu ei myös­kään ollut läm­pi­min, mut­ta läm­pi­mät meret (El Nino ?) teki­vät sii­tä yhdes­sä läm­pi­mim­män. Oli­si hyvä, että näis­tä kum­mas­ta­kin aika­sar­jas­ta teh­täi­siin yhtei­nen graa­fi­nen esi­tys, eikä valit­tai­si vain toista.

  1. Jos pitää ottaa huo­mioon El Nino, se pitää ottaa huo­mioon myös vujon­na 1998, jol­loin se oli poik­ke­ruk­sel­li­sen voi­ma­kas. Nyt se on vas­ta kehittymässä.

 34. TL: Onko ns. itsen­sä pois­ta­mi­nen kulu­tuk­sen ora­van­pyö­räs­tä eko­te­ko? Tai muo­di­kas lap­set­to­mak­si jää­mi­nen. Tai siis tar­koi­tan sitä, että voi­ko ihmi­sel­le las­kea hii­li­ja­lan­jäl­jen ja eko­lo­gi­sen lokeron?

  Tuol­loin­han ihmi­sel­le las­ke­taan arvo vih­reäs­sä ajat­te­lus­sa. Mut­ta kun muu­te­taan hie­man näkö­kul­maa, ihmi­sil­le ei voi­kaan las­kea arvoa, kos­ka ns. puna­vih­reä huma­nis­mia­jat­te­lu totaa­li­ses­ti kiel­tää sen.

  Tuos­ta seu­raa äkkiä kau­hea mää­rä para­dok­se­ja, joi­ta puna­vih­reät tut­tu­ni eivät suos­tu käsit­te­le­mään alkuunkaan.

  Viit­taan siis sii­hen, että minus­ta koko län­si­mai­nen ajat­te­lu- ja arvo­poh­ja näi­den asioi­den suh­teen on hajalla.

  Ter­ve,

  Bra­si­lias­sa 1.6.–31.7. oli mit­taus­his­to­rian lam­pi­min tal­vi. Js se his­to­ria oli noin 200 vuotta.

  t. Mik­ko

 35. mik­ko sii­to­nen: Ter­ve,
  Bra­si­lias­sa 1.6.–31.7. oli mit­taus­his­to­rian lam­pi­min tal­vi. Js se his­to­ria oli noin 200 vuotta. 

  No var­mas­ti oli, ja var­mas­ti ilmas­to läm­pe­nee. Kui­vuus, hak­kuut ja eroo­sio kulut­ta­vat maas­toa. Bra­si­lias­sa­kin haka­taan edel­leen sade­met­sää pel­loik­si ja lai­tu­mik­si, jot­ta Pris­mas­ta saa bra­si­lia­lais­ta härän filet­tä entis­tä­kin hal­vem­mal­la. Haluai­sin näh­dä mie­le­no­soit­ta­jien tuk­ki­van Pris­mo­jen ovia, pro­tes­toi­van ulko­mai­sen lihan rah­taus­ta Suo­meen ja ruo­an pois heit­tä­mis­tä. Mut­ta ei.

  Olen tie­dos­ta­nut nämä ilmas­ton läm­pe­ne­mi­set aina­kin vii­mei­set 20 vuot­ta, ja ollut niis­tä huo­lis­sa­ni. Kui­ten­kin jos­tain syys­tä Vih­reäs­sä ajat­te­lus­sa on tapah­tu­nut jokin muu­tos vii­mei­sen n. 5 vuo­den aika­na. Ihmi­set ovat men­neet luon­non edelle. 

  Näen että sys­tee­mi ei toi­mi. Näen että poli­tii­kal­la ei voi­da asi­aan enää vai­kut­taa. Joten ihan sama. Var­mas­ti ilmas­to­kin oli yksi syy Syy­rian tilan­tee­seen ja “ara­bi­ke­väi­siin”. Minus­ta kai­kis­ta suu­rin syy oli EU:n ja NATO:n soti­laal­li­set ope­raa­tiot Gad­da­fin ja Assa­din syr­jäyt­tä­mi­sek­si. Kri­ti­soin noi­ta ope­raa­tioi­ta, Stub­bia ja Haglun­dia voi­mak­kaas­ti usei­ta vuo­sia sit­ten. Ja täs­tä sados­ta saam­me nyt nauttia.

 36. http://tinyurl.com/nodkcky

  Eli täs­sä­pä sit­ten se tämän­päi­väi­nen ilmas­toai­het­ta sivua­va huu­to­nau­ruplä­jäys. Vil­le Nii­nis­tö on huo­les­tu­nut hal­li­tus­puo­lu­een vas­tus­ta­ja­ni­mi­lis­tas­ta, mut­ta Vih­reän Lan­gan jo ammoin jul­kais­tu mus­ta lis­ta on tie­ten­kin A‑OK, kos­ka sii­nä lis­ta­taan Nii­tä Oikei­ta Maa­il­man­kat­so­muk­sel­li­ses­ti Paho­ja Ihmisiä™. 

  WTG, nero­pa­tit!

 37. Kan­nat­taa kat­soa You­Tu­bes­ta Green­peacen perus­ta­jan, Dr. Pat­ric Moo­ren lausun­to gobal warmingista:

  https://www.youtube.com/watch?v=pbgcyW-MqtY&feature=youtu.be

  Moo­re sanoo, että CO2 ei ole vaa­ral­li­nen kas­vi­huo­ne­kaa­su. Päinvastoin!

  CO2 on kas­vien kaik­kein tär­kein ruo­ka ja ilman CO2 pitoi­suus onkin nos­tet­tu kai­kis­sa kasvihuoneissa!

  Kaik­kien kas­vien kan­nal­ta ilmas­ton opti­mi CO2 mää­rä on 1500 ppm, eli 4 ker­taa suu­rem­pi kuin nykyi­nen määrä.

  Vii­meis­ten 200 milj. vuo­den CO2 kes­kiar­vo on 2000 ppm!

  Todel­la opet­ta­vis­ta tarinaa…

  Sep­po Korp­poo, joka on samaa miel­tä Green­peacen perus­ta­jan kanssa

 38. Sep­po Korp­poo:
  ‘snip’
  CO2 on kas­vien kaik­kein tär­kein ruo­ka ja ilman CO2 pitoi­suus onkin nos­tet­tu kai­kis­sa kasvihuoneissa!

  Kaik­kien kas­vien kan­nal­ta ilmas­ton opti­mi CO2 mää­rä on 1500 ppm, eli 4 ker­taa suu­rem­pi kuin nykyi­nen määrä.

  Vii­meis­ten 200 milj. vuo­den CO2 kes­kiar­vo on 2000 ppm!

  Todel­la opet­ta­vis­ta tarinaa…

  Sep­po Korp­poo, joka on samaa miel­tä Green­peacen perus­ta­jan kanssa 

  Eli hie­noa, että kas­vit tule­vat pär­jää­mään, ihmi­sis­tä ei niin väliä.

 39. Green­peacen perus­ta­ja, Pro­fes­so­ri Dr. Pat­ric Moo­re jatkaa:

  Ilmas­to-mal­lit ovat vain mal­le­ja, eivät fysii­kan lake­ja, vaik­ka ilmas­to-usko­vai­set nii­tä sel­lai­sik­si väittävät…”

  Tie­de­maa­il­ma on täs­sä asias­sa jakau­tu­nut jyr­käs­ti kahtia”

  Ihmi­sen aiheut­ta­mal­la / CO2 Glo­bal war­ming — ideal­la ei ole tie­teel­lis­tä poh­jaa, vaan se perus­tuu pel­käs­tään uskomuksiin.”

  Tie­teen kri­tee­rien mukaan teh­dyis­sä mit­tauk­sis­sa vii­meis­ten 18 vuo­den aika­na maa­pal­lon ilmas­ton läm­pe­ne­mis­tä ei ole tapahtunut…”

  Ne jot­ka kiel­tä­vät ihmi­sen aiheut­ta­man Glo­bal war­min­gin on lei­mat­tu denialisteiksi.
  Todel­li­suu­des­sa ne, jot­ka eivät usko tie­teen tulok­siin ovat nii­tä oikei­ta denialisteja.” 

  Ilmas­ton CO2 nousu on ihmis­kun­nal­le hyväk­si, sil­lä sen muka­na kas­vien ruo­ka­tuo­tan­to var­mas­ti kas­vaa, sen sijaan ilmas­ton läm­pe­ne­mi­nen ei ole ollen­kaan varmaa…”

  Sep­po Korp­poo, joka tyk­kää Mooresta

 40. Sep­po Korp­poo, jos jon­kun hen­ki­lön puheet ovat lii­an hyviä ollak­seen tot­ta, niin ne eivät myös­kään ole totta.

  Winca­pi­ta “400% vuo­si­tuo­tot” vs Pat­rick Moo­re “ilmas­ton­muu­tos­ta ei ole ja C2-on vain hyväksi”

  Ihan samaa sarjaa.

Vastaa käyttäjälle Seppo Korppoo Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.