Taas lämpöennätys

Nasan mukaan maa­pal­lon keskiläm­pöti­la oli heinäku­us­sa taas mit­taushis­to­ri­an lämpimin. Samal­la 12 kk:n keskiar­vo, jota itse seu­raan, saavut­ti uuden ennä­tyk­sen. Viime vuosi oli tois­taisek­si lämpimin vuosi ja tästä on tulos­sa selvästi lämpimämpi. Näit6ä kaikkien aiko­jen ennä­tyk­siä tulee nyt kiusal­lisen tiheästi.

 

12 kuukautta heinäkuu 2015

50 vastausta artikkeliin “Taas lämpöennätys”

  1. Myös Nasan mielestä läm­pöti­la las­ki heinäku­us­ta edel­liseen kesäku­uhun näh­den. Se oli mit­taushis­to­ri­an lämpimin heinäkuu ei lämpimin kuukausi. Eri kuukau­sia ei voi suraan ver­ra­ta keskenään, kos­ka tässäkin ilmiössä on vuo­de­naikavai­htelua. Siks heinäku­u­ta kan­nat­taa ver­ra­ta mui­hin heinäkuihin.

 1. Nousemista ei pysty estämään kuin talousjär­jestelmän täys­tuhol­la ja syani­dilo­tol­la. Eikä sil­loinkaan kuin väli­aikaises­ti, kos­ka luon­nol­liset muu­tok­set läm­pötilois­sa ovat niin suuria.

  Parem­pi siis vain pyrk­iä sopeu­tu­maan kuin jatkaa tämän näen­näisen iden­ti­teet­tipoli­ti­ikan tekemistä. Jos läm­pöti­lat nou­se­vat, niin sit­ten ne nou­se­vat. Sil­lä on seu­rauk­sen­sa, joi­hin sopeudu­taan miten sopeudutaan.

  Sinä itsekin taas teit täysin turhan matkan Euroop­paan oman mieli­hyvän nimis­sä. Ei läm­pen­e­mistä täl­laisel­la kult­tuuril­la estetä. Maail­ma pelaste­taan köy­hyy­del­lä, kur­ju­udel­la, lyhy­il­lä elämil­lä ja pienel­lä ihmis­määräl­lä. Tämän tulee olla tavoite, jos ilmas­toa tah­do­taan suojella.

 2. No, nyt saamme var­masti taas kuul­la pitkät seli­tyk­set siitä, miten epälu­otet­ta­va on tämäkin mit­taus­sar­ja ja miten tulok­sia ei mis­sään tapauk­ses­sa pidä tulki­ta niin että ihmi­nen aiheut­taisi ilmastonmuutosta…

  Mon­et ovat uskos­saan väkeviä.

 3. Samaan aikaan voi lukea mon­es­ta paikas­ta ja mon­een eri läh­teeseen tukien ettei maa­pal­lon keskiläm­pöti­la ole nous­sut koh­ta 20 vuoteen.
  Onko tämä Osmonkin tilas­to juuri tuo­ta van­haa sanon­taa tilas­toista tukevaa?
  Vähän tulee mieleen Cos­ta Ric­as­sa kuule­mani sikäläi­nen kansan­vi­isaus: Kyl­lä banaan­it aina van­hat Fordit voit­taa, riip­puen tietysti siitä onko niitä vaiko eikö.

 4. En ma tieda,

  Mut­ta onhan tuo tren­di harv­inaisen sel­va. Kuumaan pain men­naan, ja kaik­ki viime aikaiset tiedot Siperi­as­ta ym. ker­to­vat samaa. Onnek­si on jo yli 50 v. mies. Mun aikana iso­ja asioi­ta ei enaa tapah­du. Mietin vaan, mita las­ten las­ten aikana tapah­tuu. Se ei nay­ta huo­let­ta­van taman paivan ministereita.

  t. Mikko

 5. Näi­den laskel­men perusvirhe on se, että parin sadan vuo­den mit­tauk­sil­la tehdään ilmas­tol­lisia johtopäätök­siä ilmiöistä, joi­ta pitäisi mita­ta kym­me­nien tuhan­sien vuosien peri­odil­la. Grön­lan­nin jääpeit­e­tutkimusten mukaan olemme viimeisen jääkau­den jälkeisen vai­htelu­välin ala­rau­nan lähel­lä ja läh­estymässä toisik­si alin­ta neljännestä.http://jonova.s3.amazonaws.com/graphs/lappi/gisp-last-10000-new.png

 6. Läm­pöti­lan nousutrendin vai­htelu (hidas aiem­min, nyt nopea) selit­tyy aika pitkälle Tyy­nen­meren oskil­laa­ti­ol­la (Pacidic decadal oscil­la­tion, PDO). 

  “The PDO is essen­tial­ly a nat­ur­al mode of vari­abil­i­ty, […] so the plateau in warm­ing is not because glob­al warm­ing has ceased. The evi­dence sup­ports con­tin­ued heat­ing of the cli­mate sys­tem as man­i­fest­ed by melt­ing of Arc­tic sea ice and glac­i­ers, as well as Green­land, but most of the heat is going into the oceans and increas­ing­ly into the deep ocean, and thus con­tributes to sea-lev­el rise.” 

  Em. on kir­joit­tu v. 2013, kun PDO oli ollut pitkään negati­ivi­nen. PDO on kään­tynyt nyt positiiviseksi.

 7. Näin ne vihreät tuho­si­vat maail­man joka olisi voitu pelas­taa muu­ta­mal­la ydinvoimalalla.

 8. Perusjunt­ti: Maail­ma pelaste­taan köy­hyy­del­lä, kur­ju­udel­la, lyhy­il­lä elämil­lä ja pienel­lä ihmismäärällä.

  Olet ymmärtänyt asian väärin päin. 

  Köy­hyys, kur­ju­us, lyhyet elämät ja pieni ihmis­määrä ovat tulos jos maail­maa ei pelasteta. 

  Lap­sikin tämän ymmärtää. Aikuis­ten kanssa on joskus ongelmia.

 9. “Tämän tulee olla tavoite, jos ilmas­toa tah­do­taan suojella.” 

  Jep. Ja onnek­si kukaan ei kuitenkaan _oikeasti_ ole niin kahe­li, että tuol­laiseen suostuisi. 

  Mut­ta onhan tässä alarmis­mis­sa toki jotain hyvääkin. On nimit­täin aina taku­u­var­masti nau­run­turskah­duk­sia aiheut­tavaa kuun­nel­la ketä hyvän­sä ylälu­okkaista mulkvis­tia, joka lässyt­tää nyky-yhteiskun­nan romut­tamisen tarpeesta astut­tuaan juuri lentokoneesta jonkun (tietenkin) kaukaises­sa ja eksoot­tises­sa lomako­hteessa jär­jeste­tyn ilmas­tokon­fer­enssin puhu­jan­pönt­töön sössöttämään. 

  T:voo Berli­inin kakkosasun­noltaan raa­pustel­e­va mielihyvämatkailija

 10. Jori Pus­ka:
  Näin ne vihreät tuho­si­vat maail­man joka olisi voitu pelas­taa muu­ta­mal­la ydinvoimalalla.

  Jaa, Vihreäthän oli­vat hal­li­tuk­ses­sa _hyväksymässä_ Fen­novoiman luvan…

  1. Viime aikoina lupi­en saami­nen ei ole rajoit­tanut ydin­voimaloiden rak­en­tamista vaan raha. Kaikkia luvan saaneitakaan ei rakenneta.

 11. Har­mi, että se heinäku­un kaik­ki ennä­tys­läm­pö viihtyi kaikkial­la muual­la maail­mas­sa pait­si Suomes­sa. Tosin, kämp­pä on kyl­lä pysynyt muka­van viileänä tänä kesänä.

  Perusjunt­ti:
  Parem­pi siis vain pyrk­iä sopeu­tu­maan kuin jatkaa tämän näen­näisen iden­ti­teet­tipoli­ti­ikan tekemistä. Jos läm­pöti­lat nou­se­vat, niin sit­ten ne nou­se­vat. Sil­lä on seu­rauk­sen­sa, joi­hin sopeudu­taan miten sopeudutaan.

  Yri­tys pysäyt­tää tai ainakin hillitä ilmas­ton­muu­tos­ta on uhrausten tekemistä siinä mis­sä ilmas­ton­muu­tok­seen sopeu­tu­mi­nenkin. Oleelli­nen ero on se, mitkä sukupol­vet joutu­vat uhrautu­maan ja kuin­ka paljon. Eikö ole ihan moraalis­es­ti kestävä lähtöko­h­ta, että mei­dän sukupolvi edes yrit­tää tehdä jotain asialle? Jos ei onnis­tu­ta, niin ainakin yritet­ti­in. Sil­loin 2100-luvul­la ei ihmis­ten tarvitse lukea veden­paisumuk­sen kas­tamista his­to­ri­ankir­joista, kuin­ka ahnei­ta pask­i­aisia 2000-luvun ihmiset olivat.

 12. Jori Pus­ka: «

  Ei se nyt IHAN noin help­poa ole. Ydin­voimaakin tarvit­taisi­in maail­man mit­takaavas­sa aivan tajut­toman paljon enem­män. Mikä tarkoit­taa sitä, että tuulimyl­ly­il­lä ei ole pien­in­täkään mah­dol­lisu­ut­ta onis­tua mis­sään muus­sa kuin hyvän oman­tun­non antamisessa.

  Koko talouden dekar­bon­isaa­tio on jät­timäi­nen urak­ka. Sähkön­tuotan­non dekar­bon­isoin­ti on aivan las­ten keikkiä, se onnis­tuu Suomes­sakin hel­posti muu­ta­mal­la ydinvoimalaitoksella.

  Tan­skan kehut­tu tuulivoimatuotan­to on muuten palt­tiar­al­la OL3 tasoa vuodessa. Elo OL3 on yhtä suuri ilmas­toteko kuin koko Tan­skan tuulivoima. Kun se joskus valmis­tuu, niin se on silti nopeam­min raken­net­tu kuin Tanskassa.

 13. “Jos googlaat, voit löytää myös tutkimuk­sia, joiden mukaan tupakoin­ti ei aiheuta kleuhkosyöpää.”

  Jos googlaat, voit löytää tutkimuk­sia, joiden mukaan tuulivoima alen­taa sähkön hin­taa ja että tuulivoima tule­vaisu­udessa tuot­taa tarpeek­si sähköä teol­lisu­udelle ja Suomen kotien läm­mitt­tämiseen ja että jäävuoret sulavat ja hiilid­iok­si­di on myrkkyä ja että ihmis­ten pitäisi asua mah­dol­lisim­man tiheään asu­tuis­sa kaupungeissa…osv.

 14. Osmo Soin­in­vaara:
  Myös Nasan mielestä läm­pöti­la las­ki heinäku­us­ta edel­liseen kesäku­uhun näh­den. Se oli mit­taushis­to­ri­an lämpimin heinäkuu ei lämpimin kuukausi. Eri kuukau­sia ei voi suraan ver­ra­ta keskenään, kos­ka tässäkin ilmiössä on vuo­de­naikavai­htelua. Siks heinäku­u­ta kan­nat­taa ver­ra­ta mui­hin heinäkuihin.

  Ei UAHn satel­li­it­ti­datas­sa kulunut heinäkuu ollut lämpimin, vaan vuo­den 1998 heinäkuu. Täl­lä het­kel­lä eri­tyidesti merien yläpuo­li­nen läm­pöti­la on korkea. Ei niinkään materei­den yllä.

 15. Edel­lisen ker­ran kun El Nino oli pitkään aikaan voimakkain, saavutet­ti­in maa­pal­lon keskiläm­pöti­las­sa 1990-luvun lop­un huip­pu. Sama lie­nee edessä tänä ja ensi vuon­na — saman El Nino ‑ilmiön takia.

  Muuten nousu on ollut trendiltään hitaan tasaista.

 16. Janne Sinkko­nen: Olet ymmärtänyt asian väärin päin. 

  Köy­hyys, kur­ju­us, lyhyet elämät ja pieni ihmis­määrä ovat tulos jos maail­maa ei pelasteta. 

  Lap­sikin tämän ymmärtää. Aikuis­ten kanssa on joskus ongelmia.

  Lap­sikin voi antaa maail­man tuhoutua jos pitää vali­ta karkin ja ilmas­ton­muu­tok­sen välil­lä. Hiilivedyt ovat aikuis­ten karkkia. 

  Ennuste vuodelta 2010: Glob­al Emis­sions Pre­dict­ed to Grow through 2035 on toteu­tunut tähän asti. Jos olisi mitään aiko­mus­ta pysäyt­tää ilmas­ton­muu­tos 2 asteeseen, se näky­isi öljy-yhtiöi­den kurs­seis­sa ja öljyn­viejä­maid­en luot­tokelpoisu­udessa, eikä öljy­hiekkae­si­in­tymiä otet­taisi käyt­töön. Mei­dän olisi pitänyt leika­ta CO2 päästöjä mon­ta pros­ent­tia vuodessa jo jonkin aikaa. 

  Jos ollaan real­is­tisia mut­ta työsken­nel­lään kovasti ilmas­ton­muu­tok­sen pysäyt­tämisek­si, ehkä 3–4 astet­ta on real­isti­nen. Ainakaan vielä poli­itikot eivät kovin mielel­lään ota vakavasti ilmas­ton­muu­tok­sen pysäyt­tämisen kus­tan­nuk­sia (esim. IPP:n arvoiden perus­teel­la). CO2 päästöjä vähen­netään vain jos bkt:n kasvu ei vaaran­nu. Ei voi sanoa että ollaan valmi­ita tositoimiin.

 17. Osmo Soin­in­vaara:
  Viime aikoina lupi­en saami­nen ei ole rajoit­tanut ydin­voimaloiden rak­en­tamista vaan raha. Kaikkia luvan saaneitakaan ei rakenneta.

  Älä viit­si. Ydin­voimalaitosten rak­en­t­a­mi­nen tai kan­nat­tavu­us on ihan puh­taasti poli­itikko­jen käsis­sä, aivan kuten Fen­novoiman sekoilu osoittaa. 

  Vai jos kyseessä on puh­taasti raha, mik­si ihmeessä For­tum ei raken­na omaa myl­lyä? Aini­in, sil­lä ei ole lupaa! Mik­sei TVO raken­na Olk­ilu­o­to nelosta? Aini­in, sen lupa perut­ti­in kun OL3 myöhästyi! Mik­si Fen­novoiman laitos raken­netaan jon­nekin kor­peen, mil­jardin kalli­im­malle paikalle? Sik­si että se olisi saanut luvan. Mik­si ihmeessä pitää rak­en­taa aina niin iso­ja myl­lyjä, kun pienem­mät oli­si­vat tek­nis-taloudel­lis­es­ti parem­pia? No lupae­hto­jen takia!

  Kenen mielestä han­kkei­den vain tekniset seikä ja puh­taaasti taloudel­liset reali­teetit ovat ratkaisseet kaik­ki kolme em. pro­jek­tia! :facepalm:

  Ruot­sis­sa muuten sul­je­taan pari ydin­voimalaitos­ta etu­a­jas­sa, syynä raha. Se mikä aina uno­htuu maini­ta, on punav­ihreän hal­li­tuskoali­tion säätämä uraanivero, joka on johtanut tähän. Myös Sak­san osoit­taa, että ydin­voimalaitosten rak­en­tamises­sa on otet­ta­va hiomioon poli­it­tisia riske­jä. Sopi­va poruk­ka kun pääsee val­taan, kalli­it laitok­set menevät kiin­ni ja sil­lä sipuli.

  —————-

  Eikö poli­itikoil­la ole mitään tekemistä kan­natavu­u­den ja riskien kanssa, vaan ain­oas­taan raha ratkaisee? No siinä tapauk­ses­sa voidaan päätel­lä, että myös For­tu­min osal­lis­tu­mi­nen Fen­novoimaan on vain ja ain­os­taan puh­taasti ratio­naa­li­nen ja taloudelli­nen päätös, eikä poli­ti­ikalla ollut sen kanssa mitään tekemistä…Fennonvoiman on siis pakko olla hyvä sijoitus.

 18. Ihan nät­ti graafi, mut­ta ei tuol­la ole mitään arvoa tässä keskustelus­sa. Ilmas­ton muu­tok­sia pitää seu­ra­ta sato­jen, tuhan­sien ja miljoonien vuosien aikasarjoina.

 19. Puo­las­sa sään­nöstel­lään täl­lä het­kel­lä hel­teen takia sähköä, useis­sa kaupungeis­sa on sähköt poik­ki välil­lä ja teol­lisu­us kärsii.

  http://www.ft.com/cms/s/0/8ba97b72-3f52-11e5-9abe-5b335da3a90e.html

  Puo­la on myös tuo­mas­sa syöt­tö­tar­if­fin uusi­u­tu­valle energialle.
  http://www.wind-works.org/cms/index.php?id=460

  Lisäk­si Puo­la suun­nit­telee omaa ydin­voimalaa, ja on mukana Liet­tuan ydinvoimahankkeessa.

  Toivoisin Vihreiltä jonkin­laista tek­nis-taloudel­lisi­in ja tilas­tol­lisi­in reali­teet­tei­hin perus­tu­vaa ana­lyysiä Suomen ener­gianku­lu­tuk­sen nykyti­lanteesta ja reali­teeteistä 10–20 vuo­den tähtäimellä. 

  Sit­ten voi lait­taa myös pro­pel­li­hatut päähän ja esit­tää mullis­tavia sci­fi-visioi­ta vaik­ka kier­toradal­la ole­vista aurinkopa­neeleista, fuu­siovoimas­ta ja nanoputki-avaruushisseistä.

  Ja toki Vihrei­den kukka­hat­tu-osas­to voi myös esit­tää oman näke­myk­sen­sä tavoiteltavas­ta ide­al­is­tis­es­ta rinnakkaistodellisuudesta. 

  Mut­ta kaikki­in noi­hin halu­aisin lukemi­in perus­tu­van arvion, että mikä on yhteiskun­nan ener­gianku­lu­tus ver­rat­tuna nykyti­lanteeseen, mihin ener­gia käytetään, ja miten se tuotetaan.

 20. Poju Antsa­lo:Eikö ole ihan moraalis­es­ti kestävä lähtöko­h­ta, että mei­dän sukupolvi edes yrit­tää tehdä jotain asialle?

  Mei­dän sukupolves­tamme asialle tekevät jotain köy­hät. Heil­lä ei ole muu­ta mah­dol­lisu­ut­ta. Tiedosta­vat keskilu­okkaiset kek­sivät aina kulut­tamiselleen näen­näisen perustelun. 

  Niin kauan kuin ihmisil­lä on mah­dol­lisu­us kulut­taa, he myös kulut­ta­vat. Tiedosta­va puhe ei tilan­net­ta muuta.

 21. Puolan sähköpu­la johtuu siis kuumuu­den aiheut­ta­mas­ta veden puut­teesta, hiilivoimaloille ei riitä jäähdytysvettä.

  http://mobile.reuters.com/article/idUSL5N10L2QJ20150810

  “Health and Envi­ron­ment Allian­cen raportin mukaan hiilivoima aiheut­taa Euroopas­sa vuosit­tain yli 18 000 kuole­maa ja 43 mil­jardin euron terveysmenot.”

  En “tiedosta­vana” keskilu­okkaise­na kykene potemaan täl­lais­ten yhtälöi­den jäl­keen enää maail­man­tuskaa, joten kulu­tan ja lennän maail­malle jatkos­sakin ihan hyväl­lä omallatunnolla.

 22. Mon­tako puu­ta pitäisi kaukoitään edestakaisin lentävän näis­sä nyky­i­sis­sä läm­pöti­laluke­mis­sa istut­taa, jot­ta CO2-bal­anssi pysy­isi ennallaan?

 23. Armei­jois­sa on val­ta­va taloudelli­nen poten­ti­aali, jon­ka voisimme käyt­tää saha­ran met­sit­tämiseen ja ydin­voima- ja aurinkote­knolo­gian kehittämiseen.

  Euroop­pa voisi olla edel­läkävi­jä aseis­tari­isun­nas­sa sijoit­ta­mal­la vaik­ka 50%puolustusbudjetistaan joidenkin vuosien ajak­si näi­hin tarkoituk­si­in. Venäjä ei ole uhka, se ei ole suur­val­ta kuin pin­ta-alal­la ja raa­ka-aineil­la mitat­tuna. Vaik­ka Euroopan maat puolit­taisi­vat puo­lus­tus­bud­jet­tin­sa, olisi näi­den puo­lus­tus­bud­jet­ti silti Venäjää paljon suurempi.

 24. Olisi saata­va euroopan­la­juinen aseistakieltäytymiskampanja.

 25. jok­eri:
  Armei­jois­sa on val­ta­va taloudelli­nen poten­ti­aali, jon­ka voisimme käyt­tää saha­ran metsittämiseen 

  Lai­tan pro­pel­li­hatun päähän. Egyp­tis­sä on mie­lenki­in­toinen Qat­taran syvänkö meren­pin­nan ala­puolel­la. Sen täyt­tämistä merivedel­lä on suun­nitel­tu. Itse muut­taisin ennem­min osaa Niilin vir­tauk­ses­ta niin että Niilin makea vesi vir­taisi syvänköön. Tuol­laisel­la alueel­la olisi jo äkkiä vähin­täänkin alueel­lisia ilmas­tol­lisia vaikutuksia.

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Qattara_Depression

  Armei­jat ovat siitä hyödyl­lisiä, että ne tun­tu­vat kiin­nos­ta­van ja motivoivan ihmisiä. Suurin osa mod­ernista teknolo­gias­ta on alun­perin soti­laste­knolo­giaa. Lop­ul­ta kaikessa on kyse kuitenkin siitä, mihin maa­pal­lon muu­ta­mat val­takeskit­tymät suun­taa­vat mie­lenki­in­ton­sa. Täl­lä het­kel­lä tun­tuu että suuret mas­sat kinastel­e­vat lähin­nä pilkuista ja pähkinöistä.

  1. Päästöoikeuk­sien osto tuhot­tavak­si on loogisin tapa kui­tata omat syntin­sä, jotak on tehty päästökaup­pasek­torin ulkop­uolel­la, esimerkik­si lentoliikenteessä.

 26. Osmo Soin­in­vaara:
  Päästöoikeuk­sien osto tuhot­tavak­si on loogisin tapa kui­tata omat syntin­sä, jotak on tehty päästökaup­pasek­torin ulkop­uolel­la, esimerkik­si lentoliikenteessä.

  https://www.eex.com/en/market-data/emission-allowances/spot-market/european-emission-allowances#!/2015/08/19

  Suomes­sa CO2 päästöt henkeä kohden ovat noin 10 ton­nia. 8.31 EUR/tonni voisin kui­tata vuo­tuiset päästöni satasel­la. Lentomat­ka edestakaisin Kauko-Itään tai keskimääräi­nen auton kilo­metrimäärä vuodessa tuot­ta­vat hiilid­iok­sidipäästöjä n. 2–3 tonnia. 

  Onko se todel­la näin hal­paa vai teinkö laskuvirheen? 

  Suo­mi voisi olla hiilineu­traali muu­ta­mal­la sadal­la miljoon­al­la! Vaik­ka hin­ta tuplaan­tu­isi kysyn­nän kas­vaes­sa, sen voisi silti mak­saa hel­posti. Se ettemme ole hiilineu­traale­ja on ilmeis­es­ti hyvä osoi­tus siitä kuin­ka vähän välitämme.

  1. Se on näin hal­paa. Sik­si kus­tan­nuste­hokkain tapa alen­taa päästöjhä on ostaa noi­ta oikeuk­sia pois, kos­ka päästöt eivät peri­aat­teessa voi ylit­tää liik­keel­lä ole­vien oikeuk­sien määrää.

 27. Kalle:
  Ihan nät­ti graafi, mut­ta ei tuol­la ole mitään arvoa tässä keskustelus­sa. Ilmas­ton muu­tok­sia pitää seu­ra­ta sato­jen, tuhan­sien ja miljoonien vuosien aikasarjoina. 

  Kos­keeko tuo myös Van­hus­ten­talon keskiläm­pöti­laa vai voisiko olla niin että 

  a)pitää etsiä selit­tää syy oudolle äkil­liselle läm­mön­nousulle eikä vain tarkkail­la tumput suo­rana sivus­ta sen tuhat-miljoona tun­tia ja koit­taa selit­tää luon­nol­lisil­la syil­lä kuten auringonpilkuil­la.

  b)
  sille pitää tehdä jotain aika pian kun muuten alkaa ihmisiä kär­siä ja kuiv­ua ja menehtyä
  ?

 28. Entä met­sän ost­a­mi­nen? Onko se hul­lua hom­maa, kun sitäkin voi ostaa sademetsistä.

 29. Oman elämäni ympäristöteko tulee ole­maan se, kun potkaisen tyhjää. Olen sopin­ut tule­van leskeni kanssa, että min­ut polte­taan kre­ma­to­rios­sa. Nuoriso, tehkää perässä!

 30. Jo Eläkeläi­nen:
  Nuoriso, tehkää perässä! 

  Onko ns. itsen­sä pois­t­a­mi­nen kulu­tuk­sen ora­van­pyörästä ekoteko? Tai muodikas lapset­tomak­si jäämi­nen. Tai siis tarkoi­tan sitä, että voiko ihmiselle laskea hiil­i­jalan­jäl­jen ja ekol­o­gisen lokeron?

  Tuol­loin­han ihmiselle las­ke­taan arvo vihreässä ajat­telus­sa. Mut­ta kun muute­taan hie­man näkökul­maa, ihmisille ei voikaan laskea arvoa, kos­ka ns. punav­ihreä human­is­mi­a­jat­telu totaalis­es­ti kieltää sen.

  Tuos­ta seu­raa äkkiä kauhea määrä paradok­se­ja, joi­ta punav­ihreät tut­tuni eivät suos­tu käsit­telemään alkuunkaan. 

  Viit­taan siis siihen, että minus­ta koko län­si­mainen ajat­telu- ja arvopo­h­ja näi­den asioiden suh­teen on hajalla.

 31. Osmo Soin­in­vaara:
  Se on näin hal­paa. Sik­si kus­tan­nuste­hokkain tapa alen­taa päästöjhä on ostaa noi­ta oikeuk­sia pois, kos­ka päästöt eivät peri­aat­teessa voi ylit­tää liik­keel­lä ole­vien oikeuk­sien määrää. 

  Niin, tai siis ainakin olisi, jos noiden päästöoikeuk­sien määrän aset­taisi mekaa­ni­nen tietokone ennal­tu määrä­tyn muut­ta­mat­toman ohe­jl­man perus­teel­la tai kaikesta talousasioista eris­tet­ty her­meet­ti­nen munkkiveljeskunta. 

  Tässä mei­dän maail­mas­samme, jos­sa tämä on poli­it­ti­nen päätös ja ener­gian hin­ta ja sen vaiku­tuk­set talouteen ja työl­lisyy­teen vaikut­ta­vat kansalais­ten tyy­tyväisyy­teen noi­hin poli­itikkoi­hin taitaa olla kuitenkin niin, että ener­giaa säästävän teknol­gian kehit­tämi­nen vähen­tää päästöjä, kun niitä päästöoikeuk­sia uskalletaan myön­tää vähem­män, ja kään­täen, jos päätöoikeuk­sien ostos­ta mitätöitäväk­si tulisi yleinen tapa, niin tämän seu­rauk­se­na nou­se­va ener­gian hin­ta taitaisi lisätä painet­ta pitää alun­perin myön­net­tävien päästöoikeuk­sien määrää korkeam­mal­la kuin se muuten olisi.

 32. Satel­li­it­timit­tauk­sis­sa (UAH)heinäkuu 1998 on edelleenkin lämpimin (maa ja meret). NOAA:n aineis­tossa man­tereil­la viime heinäkuu ei myöskään ollut lämpimin, mut­ta lämpimät meret (El Nino ?) tekivät siitä yhdessä lämpim­im­män. Olisi hyvä, että näistä kum­mas­takin aikasar­jas­ta tehtäisi­in yhteinen graafinen esi­tys, eikä valit­taisi vain toista.

  1. Jos pitää ottaa huomioon El Nino, se pitää ottaa huomioon myös vujon­na 1998, jol­loin se oli poikkeruk­sel­lisen voimakas. Nyt se on vas­ta kehittymässä.

 33. TL: Onko ns. itsen­sä pois­t­a­mi­nen kulu­tuk­sen ora­van­pyörästä ekoteko? Tai muodikas lapset­tomak­si jäämi­nen. Tai siis tarkoi­tan sitä, että voiko ihmiselle laskea hiil­i­jalan­jäl­jen ja ekol­o­gisen lokeron?

  Tuol­loin­han ihmiselle las­ke­taan arvo vihreässä ajat­telus­sa. Mut­ta kun muute­taan hie­man näkökul­maa, ihmisille ei voikaan laskea arvoa, kos­ka ns. punav­ihreä human­is­mi­a­jat­telu totaalis­es­ti kieltää sen.

  Tuos­ta seu­raa äkkiä kauhea määrä paradok­se­ja, joi­ta punav­ihreät tut­tuni eivät suos­tu käsit­telemään alkuunkaan.

  Viit­taan siis siihen, että minus­ta koko län­si­mainen ajat­telu- ja arvopo­h­ja näi­den asioiden suh­teen on hajalla.

  Ter­ve,

  Brasil­ias­sa 1.6.–31.7. oli mit­taushis­to­ri­an lampimin talvi. Js se his­to­ria oli noin 200 vuotta.

  t. Mikko

 34. mikko siito­nen: Ter­ve,
  Brasil­ias­sa 1.6.–31.7. oli mit­taushis­to­ri­an lampimin talvi. Js se his­to­ria oli noin 200 vuotta. 

  No var­masti oli, ja var­masti ilmas­to läm­pe­nee. Kuiv­u­us, hakku­ut ja eroosio kulut­ta­vat maas­toa. Brasil­ias­sakin hakataan edelleen sademet­sää pel­loik­si ja lai­tu­mik­si, jot­ta Pris­mas­ta saa brasil­ialaista härän filet­tä entistäkin halvem­mal­la. Halu­aisin nähdä mie­lenosoit­ta­jien tukki­van Pris­mo­jen ovia, protestoivan ulko­maisen lihan rah­taus­ta Suomeen ja ruoan pois heit­tämistä. Mut­ta ei.

  Olen tiedostanut nämä ilmas­ton läm­pen­e­miset ainakin viimeiset 20 vuot­ta, ja ollut niistä huolis­sani. Kuitenkin jostain syys­tä Vihreässä ajat­telus­sa on tapah­tunut jokin muu­tos viimeisen n. 5 vuo­den aikana. Ihmiset ovat men­neet luon­non edelle. 

  Näen että sys­tee­mi ei toi­mi. Näen että poli­ti­ikalla ei voi­da asi­aan enää vaikut­taa. Joten ihan sama. Var­masti ilmas­tokin oli yksi syy Syyr­i­an tilanteeseen ja “ara­bikeväisi­in”. Minus­ta kaik­ista suurin syy oli EU:n ja NATO:n soti­laal­liset oper­aa­tiot Gaddafin ja Assadin syr­jäyt­tämisek­si. Kri­ti­soin noi­ta oper­aa­tioi­ta, Stub­bia ja Haglun­dia voimakkaasti usei­ta vuosia sit­ten. Ja tästä sados­ta saamme nyt nauttia.

 35. http://tinyurl.com/nodkcky

  Eli tässäpä sit­ten se tämän­päiväi­nen ilmas­toai­het­ta sivua­va huu­tonau­ru­pläjäys. Ville Niin­istö on huolestunut hal­li­tus­puolueen vas­tus­ta­ja­n­im­ilis­tas­ta, mut­ta Vihreän Lan­gan jo ammoin julka­istu mus­ta lista on tietenkin A‑OK, kos­ka siinä lis­tataan Niitä Oikei­ta Maail­mankat­so­muk­sel­lis­es­ti Paho­ja Ihmisiä™. 

  WTG, neropatit!

 36. Kan­nat­taa kat­soa YouTubesta Green­pea­cen perus­ta­jan, Dr. Patric Mooren lausun­to gob­al warmingista:

  https://www.youtube.com/watch?v=pbgcyW-MqtY&feature=youtu.be

  Moore sanoo, että CO2 ei ole vaar­alli­nen kasvi­huonekaa­su. Päinvastoin!

  CO2 on kasvien kaikkein tärkein ruo­ka ja ilman CO2 pitoisu­us onkin nos­tet­tu kaikissa kasvihuoneissa!

  Kaikkien kasvien kannal­ta ilmas­ton opti­mi CO2 määrä on 1500 ppm, eli 4 ker­taa suurem­pi kuin nykyi­nen määrä.

  Viimeis­ten 200 milj. vuo­den CO2 keskiar­vo on 2000 ppm!

  Todel­la opet­tavista tarinaa…

  Sep­po Korp­poo, joka on samaa mieltä Green­pea­cen perus­ta­jan kanssa

 37. Sep­po Korp­poo:
  ‘snip’
  CO2 on kasvien kaikkein tärkein ruo­ka ja ilman CO2 pitoisu­us onkin nos­tet­tu kaikissa kasvihuoneissa!

  Kaikkien kasvien kannal­ta ilmas­ton opti­mi CO2 määrä on 1500 ppm, eli 4 ker­taa suurem­pi kuin nykyi­nen määrä.

  Viimeis­ten 200 milj. vuo­den CO2 keskiar­vo on 2000 ppm!

  Todel­la opet­tavista tarinaa…

  Sep­po Korp­poo, joka on samaa mieltä Green­pea­cen perus­ta­jan kanssa 

  Eli hienoa, että kasvit tule­vat pär­jäämään, ihmi­sistä ei niin väliä.

 38. Green­pea­cen perus­ta­ja, Pro­fes­sori Dr. Patric Moore jatkaa:

  “Ilmas­to-mallit ovat vain malle­ja, eivät fysi­ikan lake­ja, vaik­ka ilmas­to-usko­vaiset niitä sel­l­aisik­si väittävät…”

  “Tiede­maail­ma on tässä asi­as­sa jakau­tunut jyrkästi kahtia”

  “Ihmisen aiheut­ta­mal­la / CO2 Glob­al warm­ing — ide­al­la ei ole tieteel­listä poh­jaa, vaan se perus­tuu pelkästään uskomuksiin.”

  “Tieteen kri­tee­rien mukaan tehdyis­sä mit­tauk­sis­sa viimeis­ten 18 vuo­den aikana maa­pal­lon ilmas­ton läm­pen­e­mistä ei ole tapahtunut…”

  “Ne jot­ka kieltävät ihmisen aiheut­ta­man Glob­al warmin­gin on leimat­tu denialisteiksi.
  Todel­lisu­udessa ne, jot­ka eivät usko tieteen tulok­si­in ovat niitä oikei­ta denialisteja.” 

  “Ilmas­ton CO2 nousu on ihmiskun­nalle hyväk­si, sil­lä sen mukana kasvien ruokatuotan­to var­masti kas­vaa, sen sijaan ilmas­ton läm­pen­e­m­i­nen ei ole ollenkaan varmaa…”

  Sep­po Korp­poo, joka tykkää Mooresta

 39. Sep­po Korp­poo, jos jonkun henkilön puheet ovat liian hyviä ollak­seen tot­ta, niin ne eivät myöskään ole totta.

  Win­capi­ta “400% vuosi­tuo­tot” vs Patrick Moore “ilmas­ton­muu­tos­ta ei ole ja C2-on vain hyväksi”

  Ihan samaa sarjaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.