Immonen kavereineen estää keskustelun maahanmuutosta

Tei­ja Suti­nen kir­joit­ti Hesa­ris­sa 29.7., ettei maa­han­muut­to­kes­kus­te­lua pitäi­si jät­tää vain kiih­koi­li­joil­le. En voi­si olla enem­pää samaa miel­tä. Kysy­mys maa­han­muu­tos­ta ono­len­nai­nen Suo­mel­le, jon­ka on vai­kea sel­vi­tä talous­ah­din­gos­taan ilman työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa. Työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to on taval­laan epä­rei­lu tapa pär­jä­tä, kos­ka maa saa työ­ky­kyis­tä, osaa­vaa työ­voi­maa ilman, että on jou­tu­nut mak­sa­maan lap­si­li­sä ja kou­lu­tus­ta. Toi­saal­ta he muut­ta­vat jos­tain, jos­sa hei­dän työ­voi­mal­leen ei ole käyt­töä. Eivät kai he muu­ten muut­tai­si. Suo­mes­ta­kin läh­ti aika­naan sato­ja­tu­han­sia siir­to­lai­sik­si, kos­ka heil­le ei löy­ty­nyt asun­toa kau­pun­geis­ta eikä maa­ta­lous hei­tä enää tarvinnut.

Suo­men­osal­ta ongel­ma on, ettei maam­me ole niin kovin hou­kut­te­le­va emme­kä sik­si saa nii­tä maa­han­muut­ta­jia, joi­ta haluaisimme.

Suo­men tar­ve saa­da täy­den­nys­tä työ­voi­maan­sa ja veron­mak­sa­jiin­sa, kau­pun­kien asun­to­pu­la, raken­teel­li­nen työt­tö­myys, val­ta­vat maa­il­man­laa­jui­set tuloe­rot, Afri­kan lii­ka­kan­soi­tuson­gel­mat ja kan­sain­vä­li­ses­ti ante­lias asu­mis­pe­rus­tei­nen sosi­aa­li­tur­va muo­dos­ta­vat han­ka­las­ti opti­moi­ta­van koko­nai­suu­den var­sin­kin jos opti­moin­nis­ta on muka­na eet­ti­siä ulot­tu­vuuk­sia. Täs­tä jos mis­tä pitäi­si kes­kus­tel­la analyyttisesti.

Olin suun­ni­tel­lut kir­joit­ta­va­ni täs­tä jotain, mut­ta kii­tos Immo­sen ja hänen kave­rian­sa aktii­vi­suu­den, pää­tin jät­tää väliin. On luo­tu tilan­ne, jos­sa jokai­nen, joka kir­joit­taa jotain maa­han­muu­tos­ta, lei­mau­tuu natsiksi.

En ymmär­rä maa­han­muut­to­kriit­tis­ten kes­kus­te­lustra­te­gi­aa lain­kaan. He toi­mi­vat jär­jes­tel­mä­li­ses­ti estääk­seen kes­kus­te­lun asias­ta. Kun olen aihees­ta blo­gil­la­ni jos­kus kes­kus­tel­lut, he ovat orga­ni­soi­neet spam­mi­kam­pan­jan tuho­tak­seen keskustelun.

Mik­si?

150 vastausta artikkeliin “Immonen kavereineen estää keskustelun maahanmuutosta”

 1. On luo­tu tilan­ne, jos­sa jokai­nen, joka kir­joit­taa jotain maa­han­muu­tos­ta, lei­mau­tuu natsiksi.”

  Ei se niin mene. Sinul­la­kin on sen ver­ran kult­tuu­ris­ta ja sosi­aa­lis­ta pai­noar­voa, että voi­sit kir­joit­taa näke­myk­se­si. Niin ovat teh­neet myös alle lin­ka­tut kir­joit­ta­jat, enkä usko, että kukaan ter­ve­jär­ki­nen hei­tä tuomitsee.

  Sen enem­pää puna­vih­rei­den kuin rasis­tien­kaan ääri­päi­hin ei erit­te­le­vä puhe tehoa, mut­ta he ovat kan­sas­ta vain pie­ni osa.

  Uskal­la olla moniar­voi­nen. Moniar­voi­suu­teen kuu­luu konflik­ti ja sen sie­tä­mi­nen. Moniar­voi­nen ihmi­nen uskal­taa ottaa nis­kaan­sa myös natsileiman.

  http://suomenkuvalehti.fi/americana/en-pida-monikulttuurisuudesta/?shared=2401–2898dd6a-999

  http://timo-vihavainen.blogspot.fi/2015/07/kun-demokratia-ei-kelpaa.html

  http://vanhavittuilee.omasivu.fi/40/monikulttuurisuuden-paradoksi/

 2. Sen enem­pää puna­vih­rei­den kuin rasis­tien­kaan ääri­päi­hin ei erit­te­le­vä puhe tehoa, mut­ta he ovat kan­sas­ta vain pie­ni osa.

  Oli­si kyl­lä kiva kuul­la ketä tähän pun­va­vih­re­ään ääri­pää­hän kuu­luu. Se tun­tuu ole­van lähin­nä maa­han­muut­to­vas­tais­ten hauk­ku­ma­sa­na kel­le tahan­sa joka ei kan­na­ta hei­dän nihi­lis­tis­tä suh­tau­tu­mis­ta asiaan.

  Ei tai­da olla ainut­ta­kaan puo­luet­ta tai edes poliit­tis­ta pien­ryh­mää joka ajai­si raju­ja hel­po­tuk­sia maahanpääsyyn.

 3. Olen täy­sin samaa miel­tä Osmo Soi­nin­vaa­ran kans­sa. En yleen­sä viit­si osal­lis­tua maa­han­muut­to­kes­kus­te­lui­hin, sil­lä ne muut­tu­vat alta aikayk­si­kön mata­la­mie­li­sek­si sät­ti­mi­sek­si. Niis­tä tulee pel­käs­tään paha mie­li. Sil­ti tar­ve täl­lai­sel­le kes­kus­te­lul­le, kun­han se osat­tai­siin käy­dä sivis­ty­nees­ti, on tavat­to­man suuri.

  Koko kysy­mys maa­han­muu­tos­ta on tavat­to­man moni­muo­toi­nen ja sii­hen vai­kut­ta­vat lukui­sat eri­lai­set teki­jät. Se kes­kus­te­lu, jota yleen­sä käy­dään, kes­kit­tyy kui­ten­kin vain pariin osaan täs­tä moni­muo­toi­suu­des­ta. Pahim­min tähän mata­la­mie­li­syy­teen sor­tu­vat maa­han­muut­to­kriit­ti­set (vaik­kei­vät tie­ten­kään kaik­ki), mut­ta lähi­main­kaan syn­nit­tö­miä eivät ole myös­kään maahanmuuttomyönteiset.

  Voi­si­ko sivis­ty­nyt kes­kus­te­lu onnis­tua tääl­lä Osmo Soi­nin­vaa­ran blo­gis­sa? Se alkai­si sii­tä, että kun­nioi­tet­tai­siin ihmis­ten oikeut­ta omaan mie­li­pi­tee­seen­sä. Mitään nat­si- tai rasis­ti- tai kuk­ka­ha­tu­tä­ti- tai yli­pää­tään mui­ta­kaan lei­mo­ja ei lyö­täi­si, aina­kaan ennen kuin kes­kus­te­li­ja itse todel­la osoit­tai­si kan­nat­ta­van­sa esi­mer­kik­si nat­sien ideo­lo­gi­aa. Väl­tet­täi­siin tois­ten sät­ti­mis­tä, sil­loin­kin kun he esit­tä­vät ärsyt­tä­viä mielipiteitä.

  Eipä tai­da onnis­tua. Hei­tän kui­ten­kin haas­teen tämän blo­gin luki­joil­le ja kir­joit­ta­jil­le: näyt­tä­kää­pä van­hal­le epäi­li­jäl­le, että olen vää­räs­sä! Näyt­tä­kää, että Suo­mes­sa osa­taan kes­kus­tel­la sivis­ty­nees­ti vai­keas­ta asiasta!

 4. Maa­han­muut­to­kriit­ti­sis­sä on joku ult­raklik­ki joka ei sie­dä min­kään­lais­ta poik­kea­maa omis­ta aja­tuk­sis­taan. Tun­tuu sil­tä, että se kat­soo vähem­män fanaat­ti­sen kes­kus­te­lun uhak­si itsel­leen ja sabo­toi sen par­haan­sa mukaan. Ja kuten Ode tote­aa­kin, samal­la menee asia­kes­kus­te­lu mah­dot­to­mak­si. Kai­pa tuo on esi­merk­ki saman­mie­lis­ten ihmis­ten muo­dos­ta­mas­ta kuplas­ta tuo­kin. Tai van­hem­man sanon­nan mukaan jou­kos­sa tyh­myys tiivistyy.

 5. Olin suun­ni­tel­lut kir­joit­ta­va­ni täs­tä jotain, mut­ta kii­tos Immo­sen ja hänen kave­rian­sa aktii­vi­suu­den, pää­tin jät­tää väliin. On luo­tu tilan­ne, jos­sa jokai­nen, joka kir­joit­taa jotain maa­han­muu­tos­ta, lei­mau­tuu natsiksi.

  Kun kat­soo Ruot­sin tilan­net­ta, ja sitä miten maa 100 0000 lähen­ty­vi­ne vuo­sit­tai­si­ne tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­neen on sel­väs­ti useim­mil­le jul­ki­suu­des­sa ole­vil­le vih­reil­le esi­ku­va, ihan­ne ja tavoi­te seu­rat­ta­vak­si, niin kyl­lä myös tuo pyr­ki­mys raja­ta sal­li­tut mie­li­pi­teet (myös medias­sa) on hei­dän näkö­kul­mas­taan ihan toi­vot­tua ja tar­koi­tuk­sel­lis­ta, eikä mikään työtapaturma.

  Miten muu­ten esi­mer­kik­si on seli­tet­tä­vis­sä se, että täs­sä “kes­kus­te­lus­sa” aate nimel­tä “muticul­tu­ra­lism” (jon­ka epä­on­nis­tu­mi­ses­ta muu­al­la Eur­poo­pas­sa ovat puh­neet mm. sel­lai­set ärrim­mäi­ses­sä mar­gi­naa­lis­sa ole­vat hör­höt kuin Sak­san lii­to­kans­lee­ri, Bri­tan­nian pää­mi­nis­te­ri ja Rans­kan enti­nen (ja mah­dol­li­ses­ti tule­va) pre­si­dent­ti) niin sys­te­maat­ti­ses­ti kää­net­tiin “moni­kult­tuu­ri­suu­dek­si” ja annet­tiin ymmär­tää sen joko impli­siit­ti­ses­ti tai ekspli­siit­ti­ses­ti kat­ta­van kai­ken pit­sas­ta, Fin­lay­so­nin kaut­ta lap­sen puo­li­ve­ri­seen koulukaveriin.

  Vih­reät toki voi­vat toki kiel­täy­tyä kes­kus­te­le­mas­ta maa­han­muu­tos­ta, yhdis­tää kaik­ki kriit­ti­set äänen­pai­not fasis­miin tai johon­kin pahem­paan tai pyr­kiä (kuten nyt­kin) kään­tä­mään kes­kus­te­lun meta­kes­kus­te­luk­si (kes­kus­te­luk­si maa­han­muut­to­kes­kus­te­lus­ta), mut­ta rehel­li­syy­den nimes­sä, älkää syyt­tä­kö omas­ta lin­jas­tan­ne vastustajianne.

 6. Itse olen maa­han­muut­to­myön­tei­nen sekä huma­ni­tää­ri­ses­sä että työl­li­syys­mie­les­sä, yksi kysy­mys on kui­ten­kin jää­nyt hie­man epä­sel­väk­si: min­kä­lais­ta työ­voi­maa tän­ne tar­vi­taan kun ottaa huo­mioon koko ajan enem­män ja enem­män auto­ma­ti­soi­tu­van yhteis­kun­nan? Eli mil­lä aloil­la työ­voi­ma­pu­la tulee ole­maan kova? Tähän ei kenen­kään val­taa­pi­tä­vän kom­ment­ti ole osu­nut vie­lä sil­mii­ni, ellei nyt puhu­ta EK:n toi­tot­ta­mas­ta halpatyövoimasta.

 7. Ongel­ma on ikui­nen: kysy­mys sanan­va­pau­des­ta ja esim. juu­ri maa­han­muu­tos­ta on sel­keä niin kau­an kuin mie­li­pi­teet ovat oikean­lai­sia. Sanan­va­paus muut­tuu ongel­mak­si kun esi­te­tään val­ta­vir­ran (HS, Yle, puna­vih­reät) kans­sa ris­teä­viä ajatuksia.
  Sama jut­tu kuin ns. ilmas­ton­muu­tos­kes­kus­te­lus­sa. Vain oikeat aja­tuk­set ovat oikeita…

 8. Vasem­mis­to-oikeis­to-kuvio on men­nyt rik­ki glo­ba­li­saa­tion aiheut­ta­man “reaa­li­to­del­li­suu­den ja toi­saal­ta dema­rei­den val­miik­si saa­man “hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan” ansiosta. 

  Poliit­ti­nen jako on ene­ne­väs­sä mää­rin maa­han­muu­ton, tai laa­jem­min trans­na­tio­na­lis­mi/­na­tio­na­lis­mi-akse­lin ympä­ril­lä leijuvaa.

  Molem­mil­la lei­reil­lä on hyviä point­te­ja ja mal­til­li­nen kes­kus­ta. Sit­ten siel­lä on etu­ri­veis­sä tai ulko­ke­häl­lä hör­hö­jä, jot­ka ovat äänek­käi­tä ja näky­viä. Vii­me­päi­vien “kes­kus­te­lu” on ollut irvo­kas­ta seurattavaa.

  Tämä on ongel­ma — esi­mer­kik­si EU-liit­to­val­tion puo­les­ta ei uskal­le­ta liput­taa avoi­mes­ti. Tai luo­da mal­lea, joil­la ns. vapaa liik­ku­vuus oli­si aidos­ti toteuttavissa. 

  Britti‑, aus­si- tai USA-tyyp­pi­sen maa­han­muut­to­po­li­tii­kan ehdot­ta­mi­nen on nat­sia. Totea­mi­nen, että väes­tö ja huol­to­suh­de supis­tuu, on suvak­ki­va­jaa­ta. Edes maa­han­tu­li­joi­den nimeä­mi­nen ei onnis­tu — toi­set puhu­vat siir­to­lai­sis­ta, kun tar­koit­ta­vat lait­to­mas­ti maa­han yrit­tä­nei­tä. Toi­set taas 

  Akse­lin eri päis­sä ole­vien taho­jen on itse tor­pat­ta­va omat ääri­pään­sä ja ase­tet­ta­va sel­keät lin­jat — se avai­si dis­kurs­sin mah­dol­li­suu­den. Jos per­sut muka-flirt­taa­vat äärioi­keis­ton kans­sa, samal­la lail­la vasem­mis­to­lii­tos­sa ja vih­reis­sä lar­pa­taan antifasismia. 

  Pel­lei­lyn on loput­ta­va, ja on palat­ta­va asioi­hin asioi­na. Muu­ten asiat päät­tä­vät mei­dän puolestamme.

 9. Eipä ole enää kysy­mys moni­kult­tuu­ri­suu­den vas­tus­ta­mi­ses­ta tai maa­han­muut­to­kriit­ti­syy­des­tä, vaan sel­väs­tä ulko­maa­lais­vi­han liet­son­nas­ta ja natsismistakin.

  Ja kes­ki­pis­tee­nä on jul­ki­suu­den­ki­peä pel­le Immo­nen, joka yrit­tää esiin­tyä maa­han­muut­ta­ja­vai­moi­neen moni­kult­tu­ri­suu­den vas­tus­ta­ja­na — ja kun kes­kus­te­lua syn­tyi, pake­ni ulko­mail­le. Siis ulko­mail­le, ei sii­nä Brei­vi­kin näköi­syy­den tavoit­te­lu auta.

  Jos kuvit­te­lee, että moi­nen cock­tail menee läpi: tyh­mä. No, ehkä sii­nä poru­kas­sa meneekin?

 10. Mik­si­kö? Kos­ka tar­koi­tuk­se­na ei ole kes­kus­tel­la, vaan saa­da kon­for­mis­tit usko­maan että vaa­ti­mus Suo­men perus­tus­lain tur­vaa­man yhden­ver­tai­suus­pe­ri­aat­teen kor­vaa­mi­sel­la kan­sal­lis­so­sia­lis­ti­sel­la rotu­hie­rar­kial­la on legi­tii­mi ehdo­tus, yksi mie­li­pi­de kes­kus­te­luk­si usko­tel­lus­sa jos­ta on mää­ri­tet­tä­vis­sä niin ääri­päät kuin nii­den väliin jää­vä kul­tai­nen kes­ki­tie. Pyr­ki­myk­se­nä on mani­pu­loi­da pel­koon tai­pu­vai­set teke­mään valin­to­ja joi­ta he halua­vat tehdä.

 11. Työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to on taval­laan epä­rei­lu tapa pär­jä­tä, kos­ka maa saa työ­ky­kyis­tä, osaa­vaa työ­voi­maa ilman, että on jou­tu­nut mak­sa­maan lap­si­li­sä ja koulutusta”

  Onpa outo tapa aja­tel­la. Talou­del­lis­ti oli­si pal­jon kan­nat­ta­vam­paa työl­lis­tää ensin omat työt­tä­mät, joi­ta on mel­keen puo­li mil­joo­naa. Våi­tän, että tyt­tö­män työl­lis­tä­nen on talou­del­li­ses­ti ain­kain tuplas­ti kan­nat­ta­vam­paa, kun hank­kia työ­voi­maa rajo­jen ulko­puo­lel­ta, kos­ka jos mui­den “elä­tet­tä­vä” kan­sa­lai­nen siir­tyy itse “elät­tä­jien” jouk­koon. Maa­han­muut­ta­jan otta­mi­nen tän­ne tääs tari­koit­taa, että “elät­tä­jä” tulee ulko­puo­lel­ta ja tuo vie­lä mones­ti mui­ta “elä­tet­tä­viä” mukanaan.

  Lisäk­si olet Soi­ni­vaa­ra itsek­kin sano­nut, että kun köy­hem­mis­tä mais­ta käy­dään töis­sä rik­kaa­mis­sa mais­sa, siel­tä lähe­tään jär­jet­tö­mäs­ti rahaa kotiin. Ja suo­mes­sa­han riit­tää näi­tä köy­hem­mis­tä mais­ta tule­via maa­han­muut­ta­jia, jos rajo­ja vie­lä avva­taan nii­tä tulee vie­lä lisää.

 12. Toi­saal­ta, kes­kus­te­luil­ma­pii­ri on paran­tu­nut 10 vuo­den takai­ses­ta, jol­loin nat­si­lei­ma todell­la lyö­tiiin jokai­seen maa­han­muuut­toon liit­ty­viä ongel­mia esiiin­nos­ta­nei­siin. Nyky­ään ongel­mis­ta voi­daan jo puhua ja kii­tos Immo­sen, vähän rajum­paa­kin kri­tiik­kiä voi esit­tää muu­ten­kin kuin saman­mie­lis­ten kans­sa ilman pel­koa jou­tu­mi­ses­ta kivitetyksi.

  Eri­lais­ten näke­mys­ten pitäi­si pääs­tä saman pöy­dän ääreen. Jos saman­mie­li­set ovat vaik kes­ke­nään, tapah­tuu radi­ka­li­soi­tu­mis­ta. Immo­nen sen­tään uskal­si aloit­taa sanan­vaih­toa maa­il­man kans­sa. Vali­tet­ta­vas­ti viher­va­sem­mis­to tun­tuu halua­van kiel­tää kai­ken kriit­ti­sen kes­kus­te­lun. Maa­han­muu­ton kri­ti­soi­jat eivät olleet ter­ve­tul­lei­ta tiis­tain hurmostilaisuuteen.

 13. Oli: Oli­si kyl­lä kiva kuul­la ketä tähän pun­va­vih­re­ään ääri­pää­hän kuuluu. 

  Iso kasa Hesa­rin ja ilta­päi­vä­leh­tien toi­mit­ta­jia, jot­ka hih­kui­vat onnes­ta, kun löy­si­vät Immo­sen face-postauksen.

 14. Minus­ta­kin oli­si erit­täin mie­len­kiin­tois­ta kuul­la Soi­nin­vaa­ran aja­tuk­sia maa­han­muu­tos­ta. Täl­lai­nen taval­li­nen tal­laa­ja tosi­aan lei­maan­tuu – aina­kin jois­sa­kin pii­reis­sä – suu­rin piir­tein nat­sik­si, jos roh­ke­nee sanoa jota­kin muu­ta kuin “moni­kult­tu­ris­mi on rik­kaus, ei mul­la muu­ta”, niin tuleh­tu­nut on keskustelumme.

  Mut­ta luu­len ja haluan uskoa, ettei nat­si­lei­ma lan­ke­ai­si kovin her­käs­ti Oden pääl­le sil­loin­kaan, jos Ode esit­täi­si myös kriit­ti­siä näke­myk­siä ja, kuten tapa­na on, parannusehdotuksia.

  Ehkä voi­sit osal­ta­si ter­veh­dyt­tää tuleh­tu­nut­ta ilma­pii­riä tar­joa­mal­la tol­kul­li­sen vaih­toeh­don, johon me muut voi­sim­me sit­ten nojata?

  Luit­te­ko, miten Tshe­kin pre­si­dent­ti “jyräh­ti”? http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2015080220122618_ul.shtml Minus­ta se, mitä hän sanoi, on itses­tään sel­vyys. Mut­ta voi­sit­te­ko kuvi­tel­la jon­kun polii­ti­kon uskal­ta­van sanoa mitään tuol­lais­ta ääneen Suo­mes­sa? Niinpä.

 15. En näe asi­aa alkuun­kaan näin. Eivät “immo­set” ole yht’äk­kiä omi­neet maa­han­muut­to­kes­kus­te­lua, vaan heil­le on tun­nus­tet­tu sii­hen mono­po­li jo aina­kin vuo­si­kym­men sit­ten. Koko sen ajan ovat kaik­ki kriit­ti­set kan­na­no­tot asi­aa kos­kien tul­leet näil­tä henkilöiltä.

  Taas vii­me­vii­kol­la avau­tui eri osa­puo­lil­le erin­omai­nen mah­dol­li­suus ottaa maa­han­muut­to­kes­kus­te­lua hal­tuun­sa Immo­sen yli­lyön­nin myö­tä. Sitä seu­ran­nut media­ko­hu ja kan­na­no­tot osoit­ti­vat kui­ten­kin vie­lä vah­vem­min, että Immo­nen kave­rei­neen on — vir­hei­neen­kin — ainoa vaih­toeh­to maa­han­muut­toon kriit­ti­ses­ti suhtautuville.

 16. Älä Osmo luo­vu noin vähäl­lä! Blo­gi­si vai­ku­tus ei rajoi­tu pel­käs­tään sen kom­ment­tio­sioon. Case-Immo­sen myö­tä syn­ty­nyt tilan­ne pitää mie­les­tä­ni näh­dä enem­män­kin mah­dol­li­suu­te­na käy­dä objek­tii­vis­ta maa­han­muut­to­kes­kus­te­lua. Oma
  koke­muk­se­ni on vas­taa­vas­ti sel­lai­nen, että vähän­kin kriit­ti­set äänen­pai­not lei­ma­taan oman puo­lu­ee­si suun­nal­ta usein rasistisiksi.

 17. mitä­hän se ker­too sit­ten niis­tä lei­maa­jis­ta? tämä on oikeas­ti todel­la pelot­ta­vaa, eikä sik­si että olli immo­nen tai joku hänen kave­reis­taan sanoi­si jotain rasistista.

  vaan sik­si, että sosi­aa­li­sen ekskluusion, häpeän, ja lei­maa­mi­sen avul­la yri­te­tään immos­ta teko­syy­nä käyt­täen tukah­dut­taa kaik­ki kes­kus­te­lu aiheesta.

  ter­ve­tu­loa maon kiinaan.

 18. Samaa miel­tä. Jos­kin epäi­len, että kes­kus­te­lun tyreh­dyt­tä­jiä löy­tyy hyvin­kin myös muu­al­ta kuin Immo­sen mölyjengistä.
  Tut­ta­va­pii­ri­ni on kau­pun­ki­lai­sia libe­raa­le­ja, joi­hin tai­dan lukeu­tua itse­kin. Vali­tet­ta­vas­ti tun­tuu, että täl­lä jou­kol­la ei ole maa­han­muu­tos­ta mitään kes­kus­tel­ta­vaa. Asia on sel­vä ja kes­kus­te­lu­na­vaa­jat kapea­kat­sei­sia glo­ba­li­saa­tion­kiel­tä­jiä (krii­tik­ko­ja). Tämä(kin) yhden totuu­den ideo­lo­gia on pelottava.

 19. Osmo: En ymmär­rä maa­han­muut­to­kriit­tis­ten kes­kus­te­lustra­te­gi­aa lainkaan.

  Stra­te­gi­aa on mah­do­ton­ta ymmär­tää niin kau­an kuin olet­taa, että maa­han­muut­to­kriit­tis­ten tavoi­te on kes­kus­tel­la, luo­da parem­paa maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa jne. Ei ole. Hei­dän tavoit­teen­sa on liet­soa pel­koa ja muu­ka­lais­vi­haa. Ja nii­den avul­la saa­da val­taa. Hom­ma on tähän men­nes­sä toi­mi­nut hyvin. Kir­joit­ta­mal­la net­tiin rasis­tis­ta pas­kaa pää­see nyky­ään mm. edus­kun­nan puhe­mie­hek­si. Mui­ta poliit­ti­sia ansioi­ta ei tarvita.

  Kun luo­vut aja­tuk­ses­ta, että maa­han­muut­to­krii­ti­kot halua­vat kes­kus­tel­la (sii­nä mie­les­sä kuin sana yleen­sä ymmär­re­tään) maa­han­muu­tos­ta, niin todel­li­suut­ta on hel­pom­pi hahmottaa. 

  Jos kuu­los­taa lii­an tylyl­tä, niin lue vie­lä ker­ran näit­ten Immos­ten ja Hal­la-aho­jen jut­tu­ja. Onko nii­den kir­joit­ta­mi­nen edis­tä­nyt enem­män ana­lyyt­tis­ta kes­kus­te­lua maa­han­muu­tos­ta vai hei­dän poliit­tis­ta uraan­sa? Ja toi­sin päin, oli­si­ko tosi­aan hei­dän int­res­seis­sään, että öyhöt­tä­mi­nen lop­pui­si ja alet­tais puhu­maan asi­aa? Nyt sil­mät auki!

 20. Uskoak­se­ni juu­ri kes­kus­te­lun tap­pa­mi­nen on “maa­han­muut­to­kriit­tis­ten” tavoi­te. Maa­han­muut­to­asioi­den kehit­ty­mi­nen edel­lyt­tää vaka­vaa ja rea­lis­tis­ta kes­kus­te­lua. Kun sitä ei voi lei­maan­tu­mi­sen pelos­sa käy­dä, maa­han­muut­to­asioi­ta ei voi jär­ke­väs­ti kehit­tää. Stra­te­gia, jol­la “maa­han­muut­to­kriit­ti­set” pyr­ki­vät tähän tavoit­tee­seen­sa, on tämä monen­sor­tin mesoaminen. 

  Vali­tet­ta­vas­ti meil­lä on käy­nyt niin, että maa­han­muu­ton puo­lus­ta­jat ovat toi­min­nal­laan voi­mis­ta­neet “maa­han­muut­to­kriit­tis­tä” puol­ta. Tämä joh­tuu sii­tä, että puo­lus­ta­jat ovat käsi­tel­leet maa­han­muut­toa ja maa­han­muut­ta­jia yksiu­lot­tei­ses­ti ja yleis­täen. Asioi­den monia puo­lia ja sävy­jä ei ole näh­ty tai ymmär­ret­ty, vaan ote asioi­hin on lii­an pit­kään ollut yksi­puo­li­sen hyväk­sy­vä. Mei­dän aikam­me maa­han­muut­to sen­tään alkoi sel­väs­ti voi­mis­tua jo 25 vuot­ta sit­ten! Toki puo­lus­ta­jat ovat rea­goi­neet niin kuin ovat osit­tain sik­si, että “krii­ti­koi­den” aja­tuk­set ja eri­to­ten reto­riik­ka ovat kovin usein olleet vali­tet­ta­van luokattomia.

  Nyt asiois­sa pitäi­si kui­ten­kin herä­tä ja roh­kais­tua kes­kus­te­le­maan niis­tä, sil­lä maa­han­muut­to on pait­si val­ta­van suu­ri asia maa­han­muut­ta­jil­le hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti myös par­haim­mil­laan mit­ta­va kan­san­ta­lou­del­li­nen tekijä.

 21. Voi­si­ko oles­ke­lu­lu­van saa­da edes rahal­la? Nyky­ti­lan­ne on se, että jos halu­aa asua Suo­mes­sa, ei rii­tä, että on rahaa. Pitää jär­jes­tää itsel­leen koh­tuul­li­sen vakuut­ta­va Suo­mes­sa vero­tet­ta­va tulonlähde.

  Pie­ni asia ja kos­kee vain hyvin pien­tä ja hyvin etuoi­keu­tet­tua ryh­mää, mut­ta come on. Olen kuul­lut tapauk­sis­ta, jois­sa ulko­mail­ta tul­lei­ta Suo­mes­sa vapaa­eh­tois­työ­tä teh­nei­tä ihmi­siä (jot­ka ovat siis oles­kel­leet maas­sa turis­ti­vii­su­mil­la ja elä­neet sääs­töil­lään, ulko­mail­ta han­ki­tuil­la pää­oma­tu­loil­la tai ulko­mail­la asu­vien suku­lais­ten tuel­la) on kar­koi­tet­tu. Siis ihmi­siä, jot­ka eivät miten­kään päin ole oikeu­tet­tu­ja Suo­men sosiaaliturvaan.

 22. min­kä­lais­ta työ­voi­maa tän­ne tar­vi­taan kun ottaa huo­mioon koko ajan enem­män ja enem­män auto­ma­ti­soi­tu­van yhteiskunnan? ”

  Näyt­täi­si sil­tä, että työ­pe­räi­ses­sä maa­han­muu­tos­sa tar­vi­taan sel­lais­ta työ­voi­maa, jol­la ei ole ihan samo­ja oikeuk­sia kuin kuin vaki­nai­sel­la väestöllä.

  Pari esi­merk­kiä.

  1) Kor­kean tek­no­lo­gian työ­läi­set. Minul­la on pari intia­lais­ta kol­le­gaa, jot­ka ovat työs­ken­nel­leet Suo­mes­sa vuo­sia. Sit­ten he sai­vat Suo­men kan­sa­lai­suu­den. Pian tämän jäl­keen he päät­ti­vät läh­teä töi­hin Bri­tan­ni­aan. Suo­mes­sa he oli­vat niin kau­an kun Suo­men myön­tä­mä työ­lu­pa on voi­mas­sa vain tääl­lä; nyt kun heil­lä on Suo­men pas­si, sil­lä ja tääl­lä ker­ty­neel­lä osaa­mi­sel­la pää­see Bri­tan­nian isom­mal­le tuloe­ro­hai­ta­ril­le suh­teel­li­sen korkealle. 

  2) Mata­lan tek­no­lo­gian työn­te­ko ja koti­mai­nen puu­tar­ha­mar­ja­sa­to. Man­sik­ka­pel­loil­la raa­ta­mi­nen on kovaa hom­maa. Olin lukioi­käi­nen 30 vuot­ta sit­ten ja sil­loin tuo työ kel­pa­si, rahoi­tin ensim­mäi­sen oman tie­to­ko­neen mar­jan­poi­min­nal­la ja sii­tä tämä työ­ura­kin urke­ni. Omil­le lap­sil­le­ni poi­min­ta­työ ei kel­paa enkä raas­ki hei­tä sii­hen pakot­taa. Sen sijaan man­si­kan­poi­mi­jat rek­ry­toi­daan tila­päis­työ­voi­ma­na Venä­jäl­tä ja Ukrainasta.

 23. En ymmär­rä maa­han­muut­to­kriit­tis­ten kes­kus­te­lustra­te­gi­aa lainkaan. 

  Ei kysees­sä ole kes­kus­te­lustra­te­gia vaan dema­go­gia eli kan­san­kii­ho­tus. Immo­set vetoa­vat tun­tei­siin, ennak­ko­luu­loi­hin, pelkoihin.

 24. Meil­lä on n 475000 työ­tön­tä , joten työ­voi­ma­re­ser­viä kyl­lä on vaik­ka muil­le jakaa

  TEM tilas­ton mukaan työn­ha­ki­joi­ta oli n 625000 ja heis­tä työl­li­siä n 150000 .

  Tun­tuu oudol­ta, että mei­dän kan­nat­taa tuo­da Afri­kas­ta luku-ja kir­joi­tus­tai­dot­to­mia ja kou­lut­taa hei­tä 10–20 vuot­ta , jot­ta heis­tä saa­daan edes siivoojia.

  Tosin ei heil­le­kään sii­vous­työt kel­paa, Hel­sin­gis­sä on kuu­lem­ma pulaa siivoojista.Samaan aikaan maa­han­muut­ta­jien työt­tö­myys on 25–30 % kun kan­ta­väes­tön vain 10 % luokkaa.

  Mei­dän kan­nat­taa siis elät­tää 480000 kan­ta­suo­ma­lis­ta kor­tis­tos­sa ja kou­lut­taa saman ver­ran lisää maa­han­muut­ta­jia kortistoon.

  Olen nyt jou­tu­nut kul­ke­maan HUS:ssa kun mene­tin näön toi­ses­ta sil­mäs­tä ja sitä yri­te­tään palauttaa.Kovin hyväl­tä ei tilan­ne näy­tä, joka ker­ral­la lää­kä­rik­si on sat­tu­nut maa­han­muut­ta­ja, joka ei sel­viä ilman suo­ma­li­sen lää­kä­rin apua.

  Ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la piti kut­sua kan­ta­suo­ma­lai­nen teke­män diag­noo­si, kun maa­han­muut­ta­ja ei osan­nut päät­tää, mikä minua vaivaa

  Toi­sel­la ker­ral­la taas maa­han­muut­ta­ja ei sel­vin­nyt ilman minun­kaan apua, lää­kä­ri ei saa­nut edes vir­taa ult­ra­lait­tee­seen, joten minä jou­duin pis­tä­mään sen pääl­le ja näyt­tä­mään, miten kuva tulostetaan.Minä kun olin ker­ran näh­nyt miten se tehdään.

  Ja lopul­ta kun kuva näyt­ti vain mus­taa niin pai­kal­le piti kut­sua kan­ta­suo­ma­lai­nen lää­kä­ri aut­ta­maan ja opastamaan.Lopulta hän teki koko tut­ki­muk­sen, kun maa­han­muut­ta­ja ei saa­nut mitään näkymää.

  Kun ulko­maa­lai­nen asian­tun­tiia ei sel­viä edes alkeel­li­sis­ta teh­tä­vis­tä niin pitää epäil­lä hei­dän kou­lu­tuk­sen tasoa

  Ja mitä hyö­tyä on lää­kä­ris­tä, joka ei sel­viä kuin avustettuna ?

  1. Lii­an vanha.
   Tai­sit olla ope­tus­sai­raa­las­sa, jos­sa kou­lu­te­taan lää­kä­rei­tä. Minä aika­naan vie­rai­lin siel­lä sil­mä­sai­rau­den kans­sa usei­ta ker­toa ja aina minut tut­ki ensin kan­di joka sen jäl­keen kut­sui val­mis­tu­neen lää­kä­rin pai­kal­le. Sai­rau­te­ni oli aika har­vi­nai­nen ja sik­si sitä halut­tiin näyht­tää kai­kil­le harjoittelijoille.

 25. Immo­nen on pää­hän haa­voit­tu­nut ja sel­lai­se­na hän­tä pitäi­si käsitellä.

  En ymmär­rä mik­si koko polii­tik­ko ja media koh­kaa ihmi­ses­tä, jos­ta jokai­nen tavis voi sanoa, ettei kaik­ki ruu­vit ole paikallaan.

  On tie­tys­ti muka­vaa koh­ka­ta aihees­ta, joka on vaa­ra­ton ja jol­le ei tar­vit­se teh­dä mitään.

  Näin voi unoh­taa ja vält­tää kes­kus­te­lun todel­li­sis­ta ongelmista

 26. Ja kun ollaan hou­kut­tee­mas­sa tän­ne inves­toin­te­ja niin val­tion joh­to ja media heh­kut­taa val­ta­vaa työvoimapulaa

  Kuka hul­lu inves­toi maa­han, joka ilmoit­taa viral­li­ses­ti kär­si­vän­sä työvoimapulasta

  Ja joka mai­nos­taa, ettei tääl­lä ole tar­jol­la kuin juop­po­ja pummeja ?

 27. Rai­mo K:
  Eipä ole enää kysy­mys moni­kult­tuu­ri­suu­den vas­tus­ta­mi­ses­ta tai maa­han­muut­to­kriit­ti­syy­des­tä, vaan sel­väs­tä ulko­maa­lais­vi­han liet­son­nas­ta ja natsismistakin.

  Ja kes­ki­pis­tee­nä on jul­ki­suu­den­ki­peä pel­le Immo­nen, joka yrit­tää esiin­tyä maa­han­muut­ta­ja­vai­moi­neen moni­kult­tu­ri­suu­den vas­tus­ta­ja­na – ja kun kes­kus­te­lua syn­tyi, pake­ni ulko­mail­le. Siis ulko­mail­le, ei sii­nä Brei­vi­kin näköi­syy­den tavoit­te­lu auta.

  Jos kuvit­te­lee, että moi­nen cock­tail menee läpi: tyh­mä. No, ehkä sii­nä poru­kas­sa meneekin?

  Kuten mai­nit­sit, Immo­sel­la on Bos­nia­lai­nen vai­mo, joten kyse tus­kin on ulko­maa­lais­vi­has­ta — eikä mikään sii­hen viit­taa­kaan, että olisi.

  Mut­ta vaik­ka kyse ei rasis­mis­ta ole­kaan, niin ei ole vai­ke­aa olla eri miel­tä Perus­suo­ma­lais­ten kans­sa monis­ta muis­ta asiois­ta; en voi jakaa hei­dän arvo­kon­ser­va­tii­vis­ta maailmankuvaa.

  Yhdes­tä val­ta­van tär­keäs­tä asias­ta minä ja monet muut ovat kui­ten­kin samaa miel­tä PS:n ja Immo­sen kans­sa, ja niin kau­an kuin vaih­toeh­to­ja ei ole ole­mas­sa, on tur­ha ihme­tel­lä tai pahek­sua hei­dän saa­maan­sa tukea.

 28. Jos mul­ti­kul­tu­ra­lis­mil­la (huom. ‑ismi) tar­koi­te­taan esim. Ruot­sin kal­tais­ta aatet­ta, tai poliit­tis­ta lii­ket­tä, jos­sa haa­li­taan maa­han­muut­ta­jia mus­li­mi­mais­ta asu­maan eris­täy­ty­neis­sä lähiöis­sä, niin vas­tus­tan tuol­lais­ta aatet­ta erit­täin voimakkaasti.

  Mut­ta en ole kek­si­nyt että mis­tä täs­sä vou­ho­tuk­ses­sa on kyse. Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa kan­na­tan ehdot­to­mas­ti, mut­ta sil­lä ei ole mitään teke­mis­tä mul­ti­kul­tu­ra­lis­min kans­sa. Vai osaa­ko joku selit­tää kuin­ka Immo­sen kom­ment­ti ja työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to liit­ty­vät toisiinsa?

 29. En tie­dä, kan­na­tan­ko huma­ni­taa­ris­ta maa­han­muut­toa. En kan­na­ta sitä aina­kaan kovin laa­jas­sa mit­ta­kaa­vas­sa, mut­ta nyky­ti­lan­teen hyväk­syn pie­nin hie­no­sää­döin. Kehi­tys­a­pua ei pitäi­si mie­les­tä­ni vähen­tää, vaan lisä­tä. EU:n pitäi­si pois­taa tuon­ti­tul­le­ja. Näil­lä tavoin elin­ta­so­kui­lu ja tur­va­paik­ka­tu­ris­mi voi­daan poistaa. 

  Kes­kus­te­lu aiheen ympä­ril­lä on ikä­vä kyl­lä mel­ko vas­ten­mie­lis­tä. Yksi pie­ni, mut­ta ärsyt­tä­vä koh­ta pis­ti sil­mään Rol­len muu­ten hyväs­tä viestistä:

  Rol­le:
  Vali­tet­ta­vas­ti viher­va­sem­mis­to tun­tuu halua­van kiel­tää kai­ken kriit­ti­sen kes­kus­te­lun. Maa­han­muu­ton kri­ti­soi­jat eivät olleet ter­ve­tul­lei­ta tiis­tain hurmostilaisuuteen.

  Minus­ta tämä uhriu­tu­mi­nen on ehkä yksi likai­sim­mis­ta piir­teis­tä koko maa­han­muut­to­kes­kus­te­lus­sa. Hom­ma­lai­sen tul­kin­nan mukaan suvait­se­vais­ten tuli­si aina suvai­ta kaik­kea. Tuli­si muka suvai­ta rasis­mia ja tuli­si muka suvai­ta ääri-isla­mia, kun on ker­ta leik­kiin läh­det­ty. Tuli­si muka kut­sua hom­ma­lai­set samal­le hiek­ka­laa­ti­kol­le, kun kokoon­nu­taan rasis­mia vas­taan. Sit­ten itke­tään netin kom­ment­ti­pals­tat täy­teen, kun joku BUUASI ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa. Voi ei! Ne halu­aa estää mei­dän sananvapauden!

  Samaa uhriu­tu­mis­ta har­ras­taa myös viher­va­sem­mis­to, mut­ta joko elän kuplas­sa, tai olen muu­ten vaan sokea, kos­ka se ei pis­tä yhtä laa­jas­sa mää­rin sil­mään. Sen sijaan viher­va­sem­mis­ton bra­vuu­ri lie­nee tämä nat­si­kort­ti, jota hei­lu­tel­laan välil­lä tur­han­kin ahke­ras­ti. Kai sekin on sanan­va­paut­ta, mut­ta tuho­aa hel­pos­ti kes­kus­te­lu­yh­tey­den. Ei pitäi­si hauk­kua tois­ta kak­ka­pyl­lyk­si, vaik­ka hiek­ka­laa­ti­kol­la tuli­si eri­mie­li­syyk­siä. Toi­saal­ta rasis­tia pitäi­si saa­da sanoa rasis­tik­si. Han­ka­la juttu.

  Pes­si­mis­ti­nen ennus­tee­ni on, että ns. libe­raa­lit ja kon­ser­va­tii­vit eivät kyke­ne elä­mään rau­han­omai­ses­ti yhdes­sä loput­to­miin. Inter­net pola­ri­soi ajat­te­lua enti­ses­tään ja lopul­ta jäl­jel­le jää vain nol­lia ja ykkö­siä, aivan kuten tie­to­ko­neen sisuk­sis­sa. Jos­sain vai­hees­sa ollaan sit­ten tois­ten kur­kus­sa kiin­ni. (Huom! En kan­nus­ta täs­sä ihmi­siä väki­val­taan, vaan kan­nus­tan väki­val­tai­sen ajat­te­lun tuo­mit­se­mi­seen.) Sel­lai­nen kehi­tys oli­si suu­ri sää­li, sil­lä vaik­ka olen­kin 67 % libe­raa­li ja 33 % kon­ser­va­tii­vi, minul­la on myös hyviä kon­ser­va­tii­viys­tä­viä. Ehkä ei oli­si pitä­nyt kas­vaa nii­den kans­sa samal­la hiek­ka­laa­ti­kol­la, kun nyt niis­tä ei pää­se enää eroon.

  Opti­mis­ti­sem­pi ennus­te on, että ihmi­set hakeu­tu­vat asu­maan oman­lai­siin kupliin­sa, viih­ty­vät niis­sä ja kaik­ki menee kivas­ti. Puna­vih­rei­tä kuplia kehit­tyy Suo­mes­sa Hel­sin­gin seu­dul­le ja ehkä johon­kin muu­hun yli­opis­to­kau­pun­kiin, aivan kuten nyt on tapah­tu­mas­sa. Mui­ta­kin kuplia saat­taa kehit­tyä min­ne mil­loin­kin. Koko val­tio saat­taa hajo­ta useik­si kau­pun­ki­val­tioik­si tai lähes itse­näi­sik­si maa­kun­nik­si, jol­loin ei tar­vit­se rii­del­lä niin pal­jon. Maa­il­ma glo­ba­li­soi­tuu ja tek­no­lo­gia kehit­tyy niin nopeas­ti, että tämä voi tapah­tua jo hyvin­kin aikaisin.

  Pak­ko vie­lä lin­ka­ta puo­li­tu­tun blo­gis­tin paki­na Suo­men lipun muut­ta­mi­ses­ta ihan vain sin­ne ker­ty­nei­den tör­ky­kom­ment­tien vuok­si. Sopii lukea, jos tap­pouh­kauk­set ja muu väri­käs kie­len­käyt­tö kiin­nos­taa: http://blogbook.fi/ottolehto/suomen-siniristilippu-loukkaa-vahemmistoja/

  Jos Suo­mi jos­kus hajo­aa osiin, niin sil­loin lip­pu­kin saat­taa kyl­lä men­nä. Toi­vot­ta­vas­ti se ollaan sil­loin val­mii­ta hyväk­sy­mään, eikä asian vuok­si tar­tu­ta asei­siin tai jotain vas­taa­vaa. Tänä päi­vä­nä lip­pu näyt­täi­si sil­ti ole­van mel­ko suu­ri tabu joil­le­kin pii­reil­le. Niin suu­ri, että sen vuok­si pitää ladel­la tap­pouh­kauk­sia ja hauk­kua kir­joit­ta­jaa mitä eri­lai­sim­min tavoin. Mut­ta kos­ka kir­joit­ta­ja on suvait­se­vai­nen, niin sen pitää vaan suvai­ta mouk­ka­mais­ta käy­tös­tä. Itse­hän se on sop­pan­sa keit­tä­nyt. Vai?

 30. Kau­hean lap­sel­lis­ta “kes­kus­te­lua”. Ja sit­ten ne vie­la ihmet­te­le­vat, mik­si Suo­mes­sa ei oikein mene hyvin.

  t. Mik­ko

 31. Osmo Soi­nin­vaa­ra:Suo­men­osal­ta ongel­ma on, ettei maam­me ole niin kovin hou­kut­te­le­va emme­kä sik­si saa nii­tä maa­han­muut­ta­jia, joi­ta haluaisimme.

  Suo­men tar­ve saa­da täy­den­nys­tä työ­voi­maan­sa ja veron­mak­sa­jiin­sa, kau­pun­kien asun­to­pu­la, raken­teel­li­nen työt­tö­myys, val­ta­vat maa­il­man­laa­jui­set tuloe­rot, Afri­kan lii­ka­kan­soi­tuson­gel­mat ja kan­sain­vä­li­ses­ti ante­lias asu­mis­pe­rus­tei­nen sosi­aa­li­tur­va muo­dos­ta­vat han­ka­las­ti opti­moi­ta­van koko­nai­suu­den var­sin­kin jos opti­moin­nis­ta on muka­na eet­ti­siä ulot­tu­vuuk­sia. Täs­tä jos mis­tä pitäi­si kes­kus­tel­la analyyttisesti.

  Noi­hin kah­teen kap­pa­lee­seen kitey­tyy kes­kus­te­lun lähtökohtaongelma.

  Sen min­kä olen syr­jä­sil­mäl­lä seu­ran­nut ns. maa­han­muut­to­kriit­tis­tä kes­kus­te­lua, niin sana “maa­han­muut­to” tar­koit­taa sii­nä kon­teks­tis­sa huma­ni­tää­ris­tä maa­han­muut­toa. Eli jos tääl­lä muus­sa kes­kus­te­lu­maa­il­mas­sa joku halu­aa kes­kus­tel­la niin, että pain­opis­te kes­kus­te­lus­sa oli­si työ­pe­räi­ses­sä maa­han­muu­tos­sa, niin maa­han­muut­to­kriit­ti­sen kon­teks­tin näkö­kul­mas­ta kes­kus­te­lua yri­te­tään ohja­ta epäolennaiseen.

  Tämä taas näyt­tää joh­ta­van reak­tioon, jos­sa maa­han­muut­to­kriit­ti­nen kes­kus­te­lu­mas­sa pyr­kii nos­ta­maan myös sen kes­kus­te­lun kes­ki­öön isla­mi­saa­tion, soma­lit, maa­han­muut­to­bis­nek­sen, Dubli­nin sopi­muk­sen nou­dat­ta­mi­sen jne… Vaik­ka­pa EK:n näkö­kul­mas­ta noi­hin kes­kit­ty­mi­nen taas ei lie­ne kovin kiin­nos­ta­vaa maa­han­muut­to­kes­kus­te­lua. Talous­e­lä­män ulos­tu­lois­sa koko sanan maa­han­muut­to mer­ki­tys on ihan eri.

  Kun siis sanal­la “maa­han­muut­to” on kes­kus­te­li­joil­le eri mer­ki­tys, kuin­ka sii­tä voi­si syn­tyä hedel­mäl­lis­tä kes­kus­te­lua? Edes kes­kus­te­lun rajaa­mis­yri­tys kes­kus­te­lun avaa­jan halua­maan mer­ki­tyk­seen ei toi­mi, kos­ka rajaa­mi­nen koe­taan (molem­min puo­lin) kes­kus­te­lun sen­su­roin­nik­si epäolennaiseen. 

  Työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton kas­vat­ta­mis­ta halua­vat ker­to­vat miten epä­olen­nais­ta huma­ni­tää­ri­nen maa­han­muut­to on työ­pe­räi­seen maa­han­muut­toon näh­den, ja pyr­ki­vät fokusoi­maan kes­kus­te­lun nopeas­ti työl­lis­ty­viin muut­ta­jiin. Maa­han­muut­to­kriit­ti­set taas ker­to­vat miten epä­olen­nais­ta (sii­tä näkö­kul­mas­ta) on yrit­tää kes­kus­tel­la työ­pe­räi­ses­tä maa­han­muu­tos­ta, kun kiin­nos­ta­vaa oli­si miten Afrii­kan sar­ves­ta on Dubli­nin sopi­muk­ses­ta huo­li­mat­ta pää­dyt­ty Suo­meen, miten kysei­siä tuli­joi­ta sii­tä näkö­kul­mas­ta hyy­sä­tään ja miten nämä täy­sin eri kult­tuu­ris­ta tule­vat mut­ta­vat Suomea.

 32. Oli:

  Ei tai­da olla ainut­ta­kaan puo­luet­ta tai edes poliit­tis­ta pien­ryh­mää joka ajai­si raju­ja hel­po­tuk­sia maahanpääsyyn. 

  Pape­rit­to­mat siir­to­lai­set on lail­lis­tet­ta­va ja pape­rit­to­mil­le siir­to­lai­sil­le on taat­ta­va perus­oi­keuk­sia kuten perus­ter­vey­den­huol­to ja perus­kou­lu­tus, jot­ta he voi­vat parem­min kotou­tua yhteiskuntaan.”

  Läh­de: https://www.vihreat.fi/suomessa-tarvitaan-uutta-maahanmuuttopolitiikkaa

  Vih­rei­den mie­les­tä siis jokai­nen Suo­meen pääs­syt ihmi­nen, joka ei halua tääl­tä läh­teä, pitää ottaa viral­li­sen yhteis­kun­nan jäse­nek­si. Kyl­lä tuo oli­si tosi raju muu­tos nyky­ti­lan­tee­seen ja toteu­tues­saan oli­si mah­ta­va siir­to­lais­mag­neet­ti. Mie­les­tä­ni se oli­si takuu­var­ma tapa tuho­ta tulon­siir­toi­hin perus­tu­va hyvinvointiyhteiskunta. 

  Minus­ta tuol­lai­nen nai­vi ja todel­li­suus­pa­koi­nen pon­si vih­rei­den ohjel­mas­sa demo­stroi hyvin sitä, kuin­ka tuke­vas­ti vih­rei­den poli­tii­kan perus­ta on irti maasta.

 33. Ehkä pitäi­si myön­tää, että ei ole yhtä maa­han­muut­to­kes­kus­te­lua. Sen sijaan pitäi­si puhua erik­seen aina­kin seu­raa­vis­ta asioista:
  ‑Miten hou­ku­tel­la työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa kes­tä­vyys­va­jet­ta korjaamaan?
  ‑Miten paran­taa Väli­me­ren kata­stro­faa­lis­ta tilannetta?
  ‑Kuin­ka pal­jon pako­lai­sia tuli­si ottaa (täs­tä on ehkä vähi­ten kes­kus­te­lua, kos­ka mie­li­pi­de-erot ovat pieniä)?
  ‑Mil­lä muil­la kei­noil­la kuin kehi­ty­sa­vul­la Suo­mi voi­si aut­taa tilan­net­ta läh­tö­mais­sa. Oma ehdo­tuk­se­ni oli­si EU-tason kauppapolitiikka.

 34. En ymmär­rä maa­han­muut­to­kriit­tis­ten kes­kus­te­lustra­te­gi­aa lain­kaan. He toi­mi­vat jär­jes­tel­mä­li­ses­ti estääk­seen kes­kus­te­lun asias­ta. Kun olen aihees­ta blo­gil­la­ni jos­kus kes­kus­tel­lut, he ovat orga­ni­soi­neet spam­mi­kam­pan­jan tuho­tak­seen keskustelun.”

  No tuo on tie­tys­ti surullista. 

  Toi­saal­ta ei onnek­si ole mitään yhtä maa­han­muut­to­kriit­tis­tä stra­te­gi­aa, vaikk­ka kes­kus­te­lun pola­ri­saa­tio on joh­ta­nut sii­hen, että jos­kus sil­tä näyttää. 

  Pidän kont­ri­buu­tio­ta­si suo­ma­lai­seen kes­kus­te­luun erit­täin positiivisena.

  Oma kont­ri­buu­tio­ni asial­li­sel­le keskustelulle:

  http://sarastuslehti.com/2014/01/12/hirvenmetsastys-kansalaisyhteiskunta-ja-monikulttuurisuus/

 35. Daniel Feder­ley:
  ‘snip’
  Luit­te­ko, miten Tshe­kin pre­si­dent­ti “jyräh­ti”?
  ‘snip’
  Minus­ta se, mitä hän sanoi, on itses­tään sel­vyys. Mut­ta voi­sit­te­ko kuvi­tel­la jon­kun polii­ti­kon uskal­ta­van sanoa mitään tuol­lais­ta ääneen Suo­mes­sa? Niinpä. 

  Niin­pä.
  Muis­tis­sa on vie­lä, mil­lai­nen kohu nousi, kun Jut­ta Urpi­lai­nen sitee­ra­si van­haa sanan­las­kua: maas­sa maan tavalla.
  Rea­lis­mia maa­han­muut­to­kes­kus­te­lu kai­paa, ei ulko­maa­lais­vi­han liet­son­taa. Eikä muu­ta­kaan sontaa.

 36. Jou­ni Mar­ti­kai­nen: Mik­si emme teki­si maas­tam­me hou­kut­te­le­vaa maa­han­muut­to­koh­det­ta mui­den EU-mai­den eläkeläisille?

  Vää­rät levey­sas­teet ja ilmas­to: pime­ää, kole­aa ja mär­kää. Ja kallista.

 37. Täs­sä voi­si olla yksi läh­tö­koh­ta keskustelulle:

  Maa­han­muut­to on euroop­pa­lais­ten suu­rin huo­li, sel­vi­ää Euroo­pan komis­sion kyse­lys­tä. Maa­han­muu­ton jäl­keen tule­vat talous­ti­lan­ne ja työttömyys.
  http://www.kaleva.fi/uutiset/ulkomaat/eu-kysely-maahanmuutto-on-eurooppalaisten-suurin-huoli/703507/

  Perus­suo­ma­lai­set, Immo­nen sekä muut maa­han­muut­to­krii­ti­kot ovat aika hyvin oival­ta­neet ylei­seu­roop­pa­lai­set näkemykset.
  On outoa että suo­men median toi­mit­ta­jat näyt­tä­vät edus­ta­van päin­vas­tais­ta näke­mys­tä mitä euroo­pas­sa ajatellaan.

 38. Immo­nen kave­rei­neen estää”- ei ihme, ettei täs­sä maas­sa ole ollut min­kään­lais­ta kun­non asial­lis­ta toden­pe­räis­tä kes­kus­te­lua muu­tos­ta, kun Osmo S tul­kit­see Immo­sen näin. Hän yrit­ti aloit­taa kes­kus­te­lun ja sai son­taa pääl­leen sii­tä. En puhu jutun sisäl­lös­tä, vaan aja­tuk­ses­ta puhua. Tie­tys­ti arvos­te­li­joi­den kan­nat­tai­si ensin lukea ja myös ymmär­tää englantia.
  Osmol­la on ollut jo vuo­sia aikaa aloit­taa rehel­li­nen kes­kus­te­lu. Ne, jot­ka kai­paa­vat oike­aa, salaa­ma­ton­ta tie­toa esim tulok­kai­den saa­mis­ta avus­tuk­sis­ta, on lei­mat­tu f‑n-lei­moil­la. Ei saa edes kysyä saa­ti kyseenalaistaa.
  Osmo, aloi­ta tai jat­ka kes­kus­te­lua älä­kä heit­täy­dy mart­tyy­rik­si kom­men­til­la­si, että joku jo pila­si hiek­ka­laa­ti­kon astu­mal­la sin­ne ensin juu­ri kun sinä olit har­kin­nut sin­ne menoa. Tämä on tär­keä asia.

 39. Älä nyt hyvä mies vai­ke­ne, niin tekee jo ihan lii­an moni.

 40. Soi­ni yms. myön­si juu­ri lähes 100 mil­joo­naa lati­no­jen mamu­jen vas­taan­ot­toon. Lati­no­jen mie­les­tä tämä pro­vo­kaa­tio. Olis var­maan tar­vin­nut heti mil­jar­di vara­ta: Ita­lia on vaa­ti­nut jo aikai­sem­min kovin sanoi koko EU:ta aut­ta­maan siir­to­lai­son­gel­mas­sa. Maan pää­mi­nis­te­ri Mat­teo Renzi on kuvail­lut Euroo­pan komis­sion esi­tys­tä 40 000 tur­va­pai­kan­ha­ki­jan siir­tä­mi­ses­tä muu­al­le EU:hun on ”täy­sin riit­tä­mä­tök­si” ja ”pro­vo­kaa­tiok­si”.

 41. Tääl­lä “suvak­ki” puo­lel­la ymmär­räm­me, että ros­vo­ja ja vas­taa­via on kai­kis­sa ihmi­sis­sä — ja niin on fik­su­ja ja ahkeriakin. 

  Rotuop­pi­jen­gi” taas ei pys­ty muu­hun kuin kat­so­maan naa­man väriä tai pas­sia. Kii­na­lai­nen toh­to­ri saa tur­piin kos­ka muis­tut­taa jotain mis­tä ei pide­tä sii­nä kuin amerikkalainenkin. 

  Ulko­maa­lai­son­gel­ma oli aiem­min ihan sama kuin koti­mai­nen lähiö­on­gel­ma ja ongel­ma­lä­hiöt, niis­tä­kin tul­leil­le annet­tiin pataan. Syyt ongel­miin ovat samat kuin kenel­lä tahan­sa: kun on nuo­ria sat­tuu ja tapah­tuu, varak­kaat elä­ke­läi­set eivät taas pal­joa rötöstele. 

  Hom­mas­sa voi­si pääs­tä alkuun jos myön­net­täi­siin ihmis­ten ole­van ihmi­siä ja käyt­täy­ty­vän hyväs­sä ja pahas­sa kuin ihmiset. 

  Mar­gi­naa­li­nen hom­ma­foo­ru­mi onnis­tui tavoit­tees­saan. Type­ryyk­siä tois­ta­mal­la ja hoke­mal­la pää­see pit­käl­le eikä nii­tä jak­sa fik­sut tor­pa­ta. Tämä höl­mö­jen väit­tei­den torp­paa­mi­nen tuo Vih­reil­le sor­mi pys­tys­sä ole­van ima­gon. Timo Soi­nil­le taas kel­paa lep­poi­sa tyyp­pi, joka vähän huma­las­sa tört­töi­lee ja sat­tuu­han sitä… Mel­kein kai­kil­la on hauskaa. 

  Sik­si akti­vis­tit tuhoa­vat _kaikki_ net­ti­kes­kus­te­lut. Maa­il­mal­la tämän mukaan osa­taan toi­mia eikä sitä pide­tä sananvapausongelmana. 

  Jos ei oli­si mamu­ja syyl­li­se­nä kaik­keen, sil­loin kel­pai­si­vat kreik­ka­lai­set, suo­men­ruot­sa­lai­set, savo­lai­set, iltis­läi­set tai ihan kuka tahan­sa muu. 

  Suo­mi on osan­nut oppia Ruot­sin ongel­mis­ta vähän ja rat­kai­suis­ta hie­man: koti­kie­len osaa­mi­nen, asial­li­set moni­kie­li­set pal­ve­lut ja tuki yhtei­söil­le ehkäi­see ongelmia. 

  Työ­elä­mäs­sä englan­tia osaa­vat suo­ma­lai­set ujos­te­le­vat. Se on ongel­ma ja este kan­sain­vä­li­sel­le bis­nek­sel­le. Ilman maa­han­muut­ta­jia Suo­mi ei ole kos­kaan pärjännyt.

 42. En ymmär­rä maa­han­muut­to­kriit­tis­ten kes­kus­te­lustra­te­gi­aa lain­kaan. He toi­mi­vat jär­jes­tel­mä­li­ses­ti estääk­seen kes­kus­te­lun asiasta.

  Eivät toi­mi jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti, mut­ta hei­dän kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin­sa on rat­kai­su­kiel­tei­nen, ja tämä lie­nee osin taha­ton­ta. Näin sik­si että ne jutut ovat pit­käl­ti kier­rä­tys­tä ihan van­han­ai­kai­ses­ta oikeis­to­kon­ser­va­ti­mis­ta. Se menee yksin­ker­tais­taen niin että noi on köy­hiä kos­ke ne on tol­la­sia, eikä sil­le voi teh­dä mitään, ja teh­dä täs­sä yhtey­des­sä tar­koit­taa että lausu­jal­le aiheu­tui­si jon­kin­lai­sia kus­tan­nuk­sia muo­dos­sa tai toi­ses­sa. Tuon nar­ra­tii­vin kur­jal­lis­ton ongel­mis­ta, vaik­ka sit­ten mamu­jen, ei ole kos­kaan ole tar­koi­tus­kaan ollut tuot­taa mitään rat­kai­su­ja vaan selit­tää mik­si nii­tä ei voi rat­koa muu­ten kuin vaih­ta­mal­la ihmi­set, mikä on sii­tä­kin näp­pä­rää ettei niin voi käy­tän­nös­sä tehdä.

  Jos haluat sanoa jotain maa­han­muu­ton ongel­mis­ta, niin älä nyt her­ra parat­koon puhu mitään maa­han­muu­tos­ta jonain ylei­sot­sik­ko­na, kos­ka kaik­ki sii­tä sanot­tu on nyt vaan lähes var­mas­ti abstrak­tia hut­tua. Kos­ka maa­il­maa paran­ne­taan pala ker­raan, niin joten­kin niin ettäa yhdel­lä asias­ta kon­kreet­ti­siä ja edes joten­kin rea­lis­ti­sia (ei esi­mer­kik­si vaa­di perus­tus­lain muu­tos­ta) ehdo­tuk­sia ver­tail­len. Esi­mer­kik­si työ­lu­vis­ta, kie­len ope­tuk­ses­ta, tms.

 43. On luo­tu tilan­ne, jos­sa jokai­nen, joka kir­joit­taa jotain maa­han­muu­tos­ta, lei­mau­tuu natsiksi.”

  Pas­sii­vi ei luo eikä lei­maa. Jos ilmiö on ole­mas­sa, on se pal­jon hai­tal­li­sem­pi kuin yksi epät­ren­dik­kääl­lä paa­tok­sel­la argu­men­toi­va perus­suo­ma­lai­nen kan­san­edus­ta­ja. Ongel­ma ovat pikem­min­kin yksi­löt jot­ka lei­maa­vat, ja hei­dän käyt­täy­ty­mis­tään kan­nat­tai­si pyr­kiä muut­ta­maan. Luul­ta­vaa on että täs­sä asias­sa on nime­no­maan viher­va­sem­mis­ton vaikuttajilla.

  Popu­laa­ri­re­to­rii­kas­sa näen­näis­ten ääri­päi­den kan­na­no­tot eli Immosen 

  I’m drea­ming of a strong, bra­ve nation that will defeat this night­ma­re cal­led multiculturalism.”

  ja vih­rei­den maa­han­muut­to­po­liit­ti­ses­ta lin­ja­pa­pe­ris­ta poimittu 

  Suo­mes­sa elä­mi­nen edel­lyt­tää sitou­tu­mis­ta demo­kra­tian, ihmi­soi­keuk­sien ja lakien nou­dat­ta­mi­seen. Näis­tä vaa­ti­muk­sis­ta ei poi­ke­ta kult­tuu­riin vetoamalla.”

  ovat hyvin­kin lin­jas­sa. Jäl­kim­mäi­nen joh­taa edel­li­seen, ja molem­mis­sa pide­tään mul­ti­kul­tu­ra­lis­mia huo­no­na poliit­ti­se­na vaih­toeh­to­na. Oikeas­taan Immo­sen kan­nan­ot­to on täl­tä osin perin­teis­tä olkiuk­koi­lua kos­ka mul­ti­kul­tu­ra­lis­min kan­nat­ta­jia on vai­kea Suo­mes­ta löytää. 

  Mul­ti­kul­tu­ra­lis­min “ugly bubble” on puh­jen­nut ja saa­nut väis­tyä assi­mi­laa­tio­po­li­tii­kan tiel­tä jo aiko­ja sit­ten kun se todet­tiin huo­nok­si yhteis­kun­ta­po­liit­ti­sek­si työkaluksi.

  Immo­sen “nation” on perus­suo­ma­lai­sel­le luon­te­vas­ti kan­sal­lis­val­tio, mut­ta vaih­ta­mal­la sen tilal­le vaik­ka EU:n pro­tes­tant­ti­sen Lut­her-vyö­hyk­keen aja­tus­maa­il­ma tai euroop­pa­lai­nen elä­män­ta­pa ja usko­mus­jär­jes­tel­mät (demo­kra­tia, ihmi­soi­keu­det, lait) noin yleen­sä, saa­daan vies­ti joka on lopul­ta vain poliit­tis­ta val­ta­vir­taa höys­tet­ty­nä vii­kon­lo­pun aamu­yön tun­tien koros­tu­neel­la sub­jek­tii­vi­sel­la dramatiikalla.

 44. Työ­voi­ma­pu­laa ei kan­na­ta sekoit­taa Mes­si­aan eli Mes­sin odo­tuk­seen. Jokai­sel­le työ­pai­kal­le kel­pai­si toki oma ihme­nai­nen tai ‑mies, Mes­si, joka muut­taa kaiken.

  Työ­voi­ma­pu­laa ei kan­na­ta sekoit­taa tuot­tei­den kes­ki­näi­seen kil­pai­luun. Jokai­sel­le työ­pai­kal­le kel­paa koo­da­ri joka koo­daa voittajapelin.

  Työ­voi­ma­pu­laa ei kan­na­ta sekoit­taa tuot­tei­den ole­mat­to­maan kysyn­tään mark­ki­noil­le. Jokai­sel­le työ­pai­kal­le kel­paa myy­jä joka myy eski­moil­le jää­tä, pel­käl­lä puhelinsoitolla.

  Muun­lai­ses­ta työ­voi­ma­pu­las­ta ei lie­ne savumerkkejä?

  1. Hel­sin­gis­sä on pulaa raken­nus­mie­his­tä ja van­hus­ten hoi­ta­jis­ta eikä sii­voo­jia­kaan ole tun­gok­seen asti. Ilman viro­lai­sia raken­nus­mie­hiä ei mikään onnistuisi.

 45. max:
  ‘snip’
  Työ­voi­ma­pu­laa ei kan­na­ta sekoit­taa tuot­tei­den kes­ki­näi­seen kil­pai­luun. Jokai­sel­le työ­pai­kal­le kel­paa koo­da­ri joka koo­daa voittajapelin.
  ‘snip’

  Muun­lai­ses­ta työ­voi­ma­pu­las­ta ei lie­ne savumerkkejä? 

  Miten­kä­hän se koo­da­ri siel­lä rak­sal­la sit­ten pär­jäi­si? Tus­kin siel­lä edes mois­ta pulaa on?

 46. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Hel­sin­gis­sä on pulaa raken­nus­mie­his­tä ja van­hus­ten hoi­ta­jis­ta eikä sii­voo­jia­kaan ole tun­gok­seen asti. Ilman viro­lai­sia raken­nus­mie­hiä ei mikään onnistuisi.

  Kuin­ka pal­jon tilan­ne muut­tui­si, jos tulon­siir­to­jär­jes­tel­mää muutettaisiin?

  Jos sos­sus­ta ja työk­kä­ris­tä ei enää jäi­si­kään käteen (mel­kein) yhtä pal­jon, alkai­si­ko suo­ma­lais­ta työ­tön­tä kiinnostaa?

 47. tpyy­luo­ma: Jos haluat sanoa jotain maa­han­muu­ton ongel­mis­ta, niin älä nyt her­ra parat­koon puhu mitään maa­han­muu­tos­ta jonain yleisotsikkona..

  Ja yli­pää­tään, työ­voi­man siir­ty­mis­tä Euroo­pan sisäl­lä, joka kui­ten­kin muo­dos­taa yhte­näi­sen talous- kult­tuu­ri- ja yhä ene­ne­väs­sä mää­rin lain­sää­dän­nöl­li­sen alu­een on aika absur­dia kut­sua maa­han­muu­tok­si vain sik­si että Euroo­pan de jure fede­raa­tio­pro­ses­si laa­haa de fac­to pro­ses­sien perässä.

 48. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Hel­sin­gis­sä on pulaa raken­nus­mie­his­tä ja van­hus­ten hoi­ta­jis­ta eikä sii­voo­jia­kaan ole tun­gok­seen asti. Ilman viro­lai­sia raken­nus­mie­hiä ei mikään onnistuisi. 

  Hel­sin­gin kan­nat­tai­si luo­pua (osas­ta) kou­lu­tus­lai­tok­sis­ta? Kau­pun­ki vaih­tai­si vie­lä opis­ke­le­van nuo­ren aikui­sen työ­mark­ki­noil­le jo täh­tää­vään nuo­reen aikui­seen. Ja edel­leen luot­tai­si sii­hen, että pidem­mäs­tä put­kes­ta val­mis­tu­vat kyl­lä palaa­vat val­tion hal­lin­nol­li­seen ja talou­del­li­seen pää­kau­pun­kiin. Täs­tä on maa­il­mal­la pal­jon esi­merk­ke­jä jos­sa hyvät­kin kam­puk­set sijait­se­vat pik­ku­kau­pun­geis­sa tai suur­kau­pun­kien vai­ku­tusa­lu­eel­la mah­dol­li­ses­ti jopa edul­li­si­ne elin­kus­tan­nuk­si­neen(?). Kaik­ki voit­tai­si­vat, tai siis kuka häviäisi?

 49. Olen­nai­nen jäi. Opis­ke­li­ja-asun­not täyt­tyi­si­vät nuo­ril­la ammattilaisilla.

 50. Mikään ei estä todel­lis­ta Äly­mys­töä kes­kus­te­le­mas­ta asias­ta jul­ki­ses­ti ja teke­mäl­lä nii­tä fan­tas­ti­sia aloit­tei­ta joi­ta heil­tä on totut­tu kuu­le­maan. Kiih­koi­li­jat jou­tui­si­vat nau­ru­na­lai­sik­si ja menet­täi­si­vät hege­mo­nian­sa. Vai joh­tui­si­ko Äly­mys­tön hil­jai­suus ehkä kui­ten­kin sii­tä ettei sil­lä ole mitään jär­ke­vää sanot­ta­vaa tähän­kään asiaan..

 51. Minun mie­les­tä­ni maa­han­muut­to­kes­kus­te­lun pahin ongel­ma on se, että maa­han­muut­toon posi­tii­vi­ses­ti suh­tau­tu­vat eivät juu­ri­kaan puhu maa­han­muu­tos­ta. Sen sijaan he puhu­vat rasis­mis­ta. Näin maa­han­muu­tos­ta puhu­mi­nen jää yksi­no­maan maahanmuuttokriittisille.

 52. Kap­pas, kes­kus­te­lu­na­vaus maa­han­muu­ton kes­kus­te­lu­ta­vois­ta sisäl­täen Immo­sen hen­ki­lön. Löy­sin tämän avauk­sen kave­rei­de­ni tyk­käyk­sis­tä. He ovat täs­sä asias­sa vasem­mal­la ja piti­vät teks­tis­tä. Minä haluai­sin mie­lel­lä­ni kuul­la aja­tuk­sia­si itse maa­han­muu­tos­ta­kin, joten älä anna nat­si­lei­mau­tu­mi­sen ja kom­ment­ti­tul­van häi­ri­tä. Suu­rem­pi yhteis­kun­nal­li­nen dia­lo­gi käy­dään nykai­ka­na blo­gi­kir­joi­tuk­sis­sa, ja nii­den vastineissa. 

  Näi­tä kes­kus­te­lu­na­vauk­sia ja nii­den vas­ti­nei­ta jae­taan sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, jaka­mal­la, komp­paa­mal­la ja “tyk­kää­mäl­lä”. Jos on joku oikein hyvä blo­gi­jut­tu, se saat­taa saa­da leh­ti­pals­ta­ti­laa. Tätä leh­ti­jut­tua jae­taan sit­ten edel­leen sosi­aa­li­ses­sa mediassa. 

  Blo­gin kom­ment­te­ja ei suu­rin osa ihmi­sis­tä lue. Nii­hin ei siis kan­na­ta panos­taa, eikä niis­tä kan­na­ta välit­tää. Kom­men­teil­la ei ole juu­ri min­kään­lais­ta näky­vyyt­tä. Kom­men­toi­jil­la ei vält­tä­mät­tä ole mitään suu­rem­paa agendaa.

 53. Kau­an­ko tämä maa aikoo nuk­kua sem­mois­ta Nokian jäl­keis­tä post-trau­maat­tis­ta unta — kaik­ki fak­tat puhu­vat sen puo­les­ta, että tääl­tä on työ­vä­ki kulu­mas­sa lop­puun ja nime­no­maan se osaa­va väki on läh­dös­sä pois. Jos tän­ne ei saa­da lisää väkeä, niin pitää koh­ta vali­ta mihin maa­han Suo­mi liitetään.

  Ongel­ma­han ei ole se, ettei­kö tääl­lä oli­si jou­ti­lai­ta ihmi­siä — niil­le vain eivät kel­paa työt. Jos joku tulee köy­his­tä olo­suh­teis­ta, jois­sa mai­to­kin on ylel­li­syys­tuo­te, työt siis­teis­sä suo­ma­lai­sis­sa olo­suh­teis­sa kel­paa­vat mainiosti.

 54. Anu: Anu

  Vih­doin­kin raken­ta­va kommentti!

  Työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to: Työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to kor­jaa kes­tä­vyys­va­jet­ta ja paran­taa Suo­men kil­pai­lu­ky­kyä. Kei­no­ja: Englan­ti viral­li­sek­si kie­lek­si ja yri­tyk­sen perus­ta­mi­nen englan­nik­si mah­dol­li­sek­si + kaik­ki yri­tys­pal­ve­lut englanniksi. 

  Väli­me­ren tilan­ne: Minul­la ei ole vas­taus­ta, mut­ta ihmis­ten pysäyt­tä­mi­nen merel­lä lie­nee hie­man myöhäistä.

  Pako­lais­mää­rä: Suo­mi ei ota lii­an pal­jon pako­lai­sia vas­taan. Tuli­si var­mis­taa että pro­ses­si toimii.

  Miten Suo­mi voi­si aut­taa tilan­net­ta läh­tö­mais­sa: EU:n kalas­tus­po­li­tiik­ka, ase­kaup­pa ja maa­ta­lous­sub­ven­tiot on osa­syy joi­den­kin mai­den ongel­miin. Tuli­sim­me myös tie­dos­taa miten kan­sain­vä­li­set yhtiöt teke­vät kaup­paa eri mais­sa. Ja miet­tiä min­kä­lai­set esim. Malin mah­dol­li­suu­det menes­tyä maa­il­mas­sa oikeas­ti on.

 55. Moni­kult­tuu­ri­suu­den hyö­ty­jen arvos­ta­mi­nen ei loo­gi­ses­ti pois sul­je rajoit­ta­vaa, jopa kyynistä
  maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa joka kos­kee sekä siir­to­lai­sia että pako­lai­sia. Tois­ta ryh­mää toki koh­del­tai­siin eri taval­la suh­tees­sa toi­seen ja pyrit­täi­siin heti totea­maan onko kysees­sä pako­lai­nen vai talou­del­lis­ta ase­maan­sa paran­ta­maan pyr­ki­vä siirtolainen.

 56. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Lii­an vanha.
  Tai­sit olla ope­tus­sai­raa­las­sa, jos­sa kou­lu­te­taan lää­kä­rei­tä. Minä aika­naan vie­rai­lin siel­lä sil­mä­sai­rau­den kans­sa usei­ta ker­toa ja aina minut tut­ki ensin kan­di joka sen jäl­keen kut­sui val­mis­tu­neen lää­kä­rin pai­kal­le. Sai­rau­te­ni oli aika har­vi­nai­nen ja sik­si sitä halut­tiin näyht­tää kai­kil­le harjoittelijoille.

  Olin silmäpolilla.Otin yhteyt­tä HUS sivuil­la ollee­seen päi­vys­tys­nu­ne­roon ja siel­tä soi­tet­tiin aamulla.
  En usko, että ihmi­sel­le näin­kin kriit­ti­ses­sä asias­sa ale­taan pel­leil­lä vaan hoi­de­taan asiallisesti

 57. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Hel­sin­gis­sä on pulaa raken­nus­mie­his­tä ja van­hus­ten hoi­ta­jis­ta eikä sii­voo­jia­kaan ole tun­gok­seen asti. Ilman viro­lai­sia raken­nus­mie­hiä ei mikään onnistuisi.

  Tuo­kin on pelk­kä myytti.Tuttavani oli suu­ren sii­vousir­man työn­joh­ta­ja­na ja hänen mukaan­sa mitään ongel­maa ei ole, tuli­joi­ta on jonok­si astai

  Enem­män tuo­ta tilaa kuvaa työsuojelutarkastutkset:Helsingissä 30 % sii­vou­fir­mois­ta oli vaka­va­via puut­tei­ta: Pal­kat mak­sa­mat­ta , yli­työt mak­sa­mat­ta, ali­palk­kaus­ta, sotut mak­sa­mat­ta , työ­suo­je­lu rem­pal­laan etc

  Ja kun suu­rim­mas­ta osas­ta oli palk­kaon­gel­mia niin ei ole ihme jos osa sii­vous­fir­mois­ta kär­sii­kin työvoimapulasta

  Pitäi­si­kö ihmi­set pakot­taa hui­ja­ri­fir­moi­hin töihin ?

  Vie­lä 80-luvul­la työk­kä­ri piti mus­taa lis­taa fir­mois­ta, joi­den pal­ve­luk­seen ei ketään pako­te­ta karens­sin uhalla.

  Nyt karens­si tai­taa pauk­kua ellei suos­tu huijattavaksi ?

 58. Tuo­mas Korp­pi:
  Minun mie­les­tä­ni maa­han­muut­to­kes­kus­te­lun pahin ongel­ma on se, että maa­han­muut­toon posi­tii­vi­ses­ti suh­tau­tu­vat eivät juu­ri­kaan puhu maa­han­muu­tos­ta. Sen sijaan he puhu­vat rasis­mis­ta. Näin maa­han­muu­tos­ta puhu­mi­nen jää yksi­no­maan maahanmuuttokriittisille.

  Minus­ta taas tuon ongel­man aiheut­taa se, että aihees­ta “maa­han­muut­to” kes­kus­te­le­mi­nen on loput­to­man laa­ja koko­nai­suus. Pel­käs­tään maa­han­muu­tos­ta kek­su­te­le­vat vain ihmi­set jot­ka ovat val­mii­ta yksin­ker­tais­ta­maan asiat äärim­mil­leen ja otta­maan näkö­kul­mak­si sen kaik­kein sopeu­tus­mis­ha­lut­to­mim­man soma­lin. Tuo­ta he sit­ten kut­su­vat “maa­han­muu­ton ongelmiksi”.
  Fik­sut ihmi­set tajua­vat maa­han­muu­ton tar­koit­ta­van lopu­ton­ta mää­rää eri­lai­sia ihmi­siä ja tapauk­sia joten he kes­kus­te­le­vat maa­han­muu­ton sijaan mm. pako­lai­sis­ta, tur­va­pai­kan­ha­ki­jois­ta, työ­pe­räi­ses­tä maa­han­muu­tos­ta, Eu-alu­een sisäi­ses­tä työ­voi­man liik­ku­vuu­des­ta jne.

 59. Työ­pe­räi­nen­maa­han­muut­to pitäi­si raja­ta pakol­lis­ten töi­den ulko­puo­lel­le, kos­ka muu­ten koi­tuu mil­jar­dien kus­tan­nuk­set syr­jäy­ty­neis­tä vuosittain.
  Alat kuten sii­vous, raken­ta­mi­nen, ter­vey­den­hoi­to, ruu­an­lait­to, jul­ki­nen­lii­ken­ne… ovat pakol­li­sia töi­tä ja ne teh­dään var­mas­ti myös ilman maa­han­muut­toa. (Täy­sin käsit­tä­mä­tön­tä väit­tää ettei näin oli­si.) Sik­si jokai­nen vie mei­kä­läi­sil­tä var­man työ­pai­kan, joka mak­saa mil­joo­nan. Tämä pätee niin kau­an kuin työ­paik­ko­ja ei rii­tä kaikille.

 60. Maa­han­muu­tos­sa sekoi­te­taan niin turis­mi (Hel­din­gin rikol­li­suus), Poh­jois­mai­den ja EU:n vapaa liik­ku­vuus, työn- tai avio­lii­ton tai opis­ke­lun vuok­si tule­va maa­han­muut­to ja var­sin pie­ni poruk­ka tur­va­pai­kan haki­joi­ta ja eteen­kin tur­va­pai­kan saa­nei­ta ja ns kiintiöpakolaiset. 

  Paha on kiel­tää per­heen rak­kaan miniän tai vävyn tuloa maa­han. Toi­sin puo­li­so­na tul­leet jää­vät hel­poi­ten syr­jään pal­ve­luis­ta ja kotouttamisesta. 

  Työ- ja opis­ke­lu, sii­nä kiel­tä­jiä on vähän vähän. Rumem­mat rans­ka­lai­set sof­tan teki­jät käy­vät baa­ri­tap­pe­lus­sa mamuis­ta oikein hyvin. 

  Mitä voi­si teh­dä? Myön­tää, että polii­si ja van­kein­hoi­to tar­vit­se­vat lisää rahaa kun väes­tö kas­vaa. Lapis­sa turis­ti­kes­kuk­sen pal­ve­lu mitoi­te­taan vaki­se­dän mukaan, koka on vää­rin. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la turis­mi ja liik­ku­vuus tuo­vat omia lisäongelmia. 

  Polii­si-AMK jou­tuu miet­ti­mään miten saa­da eri­lai­sen taus­tan omaa­via hyviä haki­joi­ta, siel­lä tosin vir­ka­ruot­si on tär­keäm­pää kuin vaik­ka ser­bian kie­len taito. 

  Poliit­ti­nen joh­to voi­si sanoa, että kyl­lä sel­vi­tään ja todel­la iso osa ja lähes kaik­ki uus­suo­ma­lai­set ovat hyviä ihmi­siä ja kun­non kan­sa­lai­sia sii­nä kuin muut­kin. Ei tai­da uskal­lus riittää? 

  Ruot­sin koh­dal­la voi muis­taa, että siel­lä menee var­sin hyvin ja ulko­maa­lais­taus­tai­sia on vii­si ker­taa enem­män n 15% suh­tees­sa kuin tääl­lä. Siel­lä ole­via lähiö­on­gel­ma voi tääl­lä välttää. 

  Kou­luis­sa koti­kie­len ope­tuk­sen ja tent­ti­mi­sen voi­si ottaa vaih­toeh­dok­si ruot­sil­le. Samal­la äidin­kie­li tar­vit­see enem­mö lisä­tun­te­ja kuin liikunta. 

  Kun­nat voi­si­vat moni­kult­tuu­ri­seen ja yhtei­seen nuo­ri­so­työ­hön sijoit­ta­mal­la vält­tää ongel­mia, samo­ja lap­sia ne ovat. Per­sut onnis­tu­vat tätä­kin vastustamaan. 

  2030 tääl­lä tar­vi­taan väkeä ihan oikeas­ti. Tämä oli­si syy­tä jo selit­tää sel­keäs­ti. Vau­vas­ta ei ihan sii­hen men­nes­sä saa­da uusia suo­ma­lai­sia työ­hön tarpeeksi. 

  EK sai­si sanoa suo­raan, että rasis­mi on este inves­toin­neil­le maa­han. Kaup­pa ja teol­li­suus on kan­sain­vä­lis­tä. Ruot­si osaa täs­sä hyö­dyn­tää uus­kan­sal­si­si­aan loistavasti. 

  Muut­to maas­ta toi­seen on iso asia, pako­lai­suus lisäk­si iso tra­ge­dia. He ovat ihmisiä.

 61. Nimi (vaa­di­taan!):

  Kes­kus­te­lu aiheen ympä­ril­lä on ikä­vä kyl­lä mel­ko vas­ten­mie­lis­tä. Yksi pie­ni, mut­ta ärsyt­tä­vä koh­ta pis­ti sil­mään Rol­len muu­ten hyväs­tä viestistä:

  Minus­ta tämä uhriu­tu­mi­nen on ehkä yksi likai­sim­mis­ta piir­teis­tä koko maa­han­muut­to­kes­kus­te­lus­sa. Hom­ma­lai­sen tul­kin­nan mukaan suvait­se­vais­ten tuli­si aina suvai­ta kaik­kea. Tuli­si muka suvai­ta rasis­mia ja tuli­si muka suvai­ta ääri-isla­mia, kun on ker­ta leik­kiin läh­det­ty. Tuli­si muka kut­sua hom­ma­lai­set samal­le hiek­ka­laa­ti­kol­le, kun kokoon­nu­taan rasis­mia vas­taan. Sit­ten itke­tään netin kom­ment­ti­pals­tat täy­teen, kun joku BUUASI ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa. Voi ei! Ne halu­aa estää mei­dän sananvapauden!

  Hyvin sanot­tu ja point taken. Yri­tin sanoa, että tiis­tain tilai­suus­kin oli hen­gel­tään enem­män vas­tus­tus-tilai­suus kuin kan­na­tus-tilai­suus. Raken­ta­vam­paa oli­si jär­jes­tää tilai­suuk­sia, jois­sa sen sijaan että tai­vas­tel­laan immos­ten fb-päi­vi­tyk­siä yri­tet­täi­siin saa­da hom­ma­lai­set näke­mään mitä kaik­kea hyvää muis­ta kult­tuu­reis­ta Suo­meen saadaan.

 62. Maa­han­muut­to­kes­kus­te­lu on kes­kit­tynt vain pakolaisuuteen.
  Todel­li­suu­des­sa pako­lai­suus on vain alle 10 % maa­han­muu­tos­ta, joten sitä kaut­ta ei suu­ria vähem­mis­tö­jä synny.

  Pää­asias­sa maa­han­muut­to tapah­tuu lähia­lueil­ta eli Viro, Venä­jä ja Ruot­si ovat kärkimaita
  Kii­na ja Intia on nyt pää­se­mäs­sä suur­ten joukkoon.

  Maa­han­muut­ta­jis­ta­kin var­sin suu­ri jouk­ko tulee pari­suh­teen muka­na ja tämä näkyy sukupuolijakumassa

  Suo­mes­sa asu­vis­ta 300000 ulko­maan­kan­sa­lai­ses­ta n 200000 on nai­sia eli suo­ma­lai­nen mies hakee vai­mon ulkomailta

  Ilmei­ses­ti nämä hel­lan ja nyr­kin väliin sopeu­tu­neet nai­set vie­hät­tä­vät per­su­ja .Pie­ni otan­ta tut­ta­va­pii­ris­sä osoit­ti, että monen per­sun puo­li­so on ulkomaalainen

 63. Dia­lo­gin estee­nä on myös kieli.

  Kou­lu­tus on val­taa. Yhteis­kun­tam­me on yhä ene­ne­väs­sä mää­rin jakau­tu­nut nii­hin, jot­ka osaa­vat yhdys­sa­nat ja nii­hin, jot­ka eivät osaa. Vaik­ka myös jäl­kim­mäi­sil­lä on legi­tii­me­jä maa­han­muut­toon liit­ty­viä huo­lia, hei­tä ei ole kut­sut­tu nii­hin kes­kus­te­lui­hin, jot­ka käy­dään möblee­ra­tuis­sa huo­neis­sa. Ilman oikei­ta sano­ja on mie­li­pi­tee­si mer­ki­tyk­se­tön. Hal­la-ahon pro­fee­tal­li­nen ase­ma perus­tuu sii­hen, että hän antaa aka­tee­mi­sen kie­len suu­rel­le sanat­to­mien joukolle.

  Tämä on syy­tä muis­taa, kun niin ker­naas­ti tuoh­dum­me mui­den mie­li­pi­teis­tä. Rasis­tis­ten lausu­mien jou­kos­sa on toki aitoa rasis­mia. Mut­ta on myös väit­tei­tä, joi­den kök­köys kum­pu­aa kie­lel­lis­ten nyans­sien ja his­to­rian­ta­jun puutteesta.

  Erin­omais­ten ihmis­ten tuli­si aika ajoin hil­li­tä moraa­lis­ta ylem­myy­den­tun­to­aan ja pyr­kiä näke­mään ihmi­nen mah­dol­li­ses­ti epä­on­nis­tu­neen ilmai­sun taka­na. Halu ymmär­tää tois­ta on aidon dia­lo­gin edel­ly­tys. Vali­tet­ta­vas­ti tätä halua ei näy­tä lii­em­mäl­ti ole­van. Val­lit­se­va käy­tän­tö onkin näl­vin­tä, jon­ka ainoa funk­tio on oman ryh­mä­ni­den­ti­tee­tin vahvistaminen.

 64. Alus­sa­han maa­han­muut­to tar­koit­ti värik­kyyt­tä, rum­pu­musiik­kia, eri­kois­ta ruo­kaa, moni­kult­tuu­ria, maa­il­man­kan­sa­lai­suut­ta. Myö­hem­pi­nä aikoi­na Var­tiai­nen, Ruot­sin mal­lin mukaan, esit­ti että työn tar­jon­ta lisää työn kysyn­tää. Myö­hem­min aja­tus­ta kor­jat­tiin kos­ke­maan tilan­net­ta, jos­sa Nokia tar­vit­see intia­lai­sen insi­nöö­rin koo­daa­maan. 90 ‑luvun maa­il­man­kan­sa­lai­suusa­jat­te­lu tuot­ti myös kes­tä­mä­tön­tä lain­sää­dän­töä, jota jou­du­taan muut­ta­maan. Kun itse on köy­häi­lyt koko ikän­sä, niin Suo­men ja Euroo­pan taan­tu­mi­nen 70–80 ‑luvun tasol­le ei tun­nu mis­sään, mut­ta pelot­taa kun taan­tu­man tulo­ja­ko­vai­ku­tuk­ses­ta ei pys­ty­tä mil­lään sopimaan.
  Olen aikai­sem­min­kin esit­tä­nyt täl­lä blo­gil­la arvauk­sia­ni tule­vas­ta kehi­tyk­ses­tä ja mel­ko pes­si­mis­ti­seen sävyyn. Ensi­nä­kin työ vähe­nee Euroo­pas­sa (glo­ba­li­saa­tio ja auto­maa­tio). Työ eriy­tyy: pal­kan­saa­jien kes­ki­luok­ka kato­aa. Vero­tus ei voi kas­vaa. Jul­ki­sen sek­to­rin nykyi­set tuot­ta­vuus­pu­heet sadan mil­joo­nan, radan tai tien, oikai­sus­ta tule­vas­ta hyö­dys­tä ovat mitä irvok­kain­ta talous­a­jat­te­lua. Toi­sek­si siir­to­lai­suus Lähi-idäs­tä ja Afri­kas­ta on ver­rat­ta­vis­sa USA:n ete­lä­ra­jaan tai Austra­li­aan. Tuli­joi­ta on lii­kaa. Suo­mel­la ei voi olla täs­sä mitään muu­ta mal­lia kun ”rusi­nat pul­las­ta”, kos­ka jos ”poh­jois­mai­nen hyvin­voin­ti­val­tio” halu­taan säi­lyt­tää, niin tuli­joi­den pitää olla ”net­to­ve­ro­mak­sa­jia”. Itse en usko, että näi­tä tuli­joi­ta on. Jos väi­te­tään, että Suo­mi tar­vit­see ”kai­ken­lai­sia” maa­han­muut­ta­jia väes­tö­py­ra­mi­din­sa oikai­suun, niin enem­pää ei voi olla vää­räs­sä. Se miten soli­daa­ri­sia ollaan maa­il­mal­le, se on toi­nen asia.

 65. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Sil­mä­po­li on opetussairaala.

  Käsit­tääk­se­ni opis­ke­li­joi­den läs­nä­olon voi kiel­tää, jos poti­las näin halu­aa. Näin siis nykyi­sin EIT:n pää­tök­sen jäl­keen. Aikai­sem­min näin ei vält­tä­mät­tä ollut eikä poti­las aina oudos­sa tilan­tees­sa voi estää opis­ke­li­joi­den läs­nä­oloa vaik­ka haluaisi.

 66. Kyl­lä val­tio­mies­ta­son polii­ti­kon voi­si odot­taa otta­van ohjat käsiin­sä eikä syyt­tä­vän mui­ta omis­ta valin­nois­taan, var­sin­kaan nii­tä joi­ta leimataan.

 67. Daniel Feder­ley: Kuin­ka pal­jon tilan­ne muut­tui­si, jos tulon­siir­to­jär­jes­tel­mää muutettaisiin?

  Jos sos­sus­ta ja työk­kä­ris­tä ei enää jäi­si­kään käteen (mel­kein) yhtä pal­jon, alkai­si­ko suo­ma­lais­ta työ­tön­tä kiinnostaa? 

  Muu­tet­tu on!
  20 vuot­ta sit­ten mini­mi toi­meen­tu­lo­tur­va oli 70% köy­hyys­ra­jas­ta, nyt se on 40% — kuin­ka alas pitää mie­les­tä­si mennä?

 68. Hoh­hoi­jaa taas.

  Kyl­lä­pä Immo­nen on kave­rei­neen ollut teho­kas kes­kus­te­lun estä­jä, mikä­li Soi­nin­vaa­raa on uskominen.

  Las­ku­je­ni mukaan vih­reät (Ode mukaan lukien) yrit­tä­vät nyt seit­se­mät­tä vuot­ta käy­dä kes­kus­te­lua sii­tä kuin­ka maa­han­muu­tos­ta tuli­si kes­kus­tel­la. Pääs­tään­kö­hän jo ensi vuo­si­kym­me­nel­lä itse asiaan?

  Mikä sii­nä on, ettei pys­ty hyväk­sy­mään eri­lai­sia kriit­ti­siä — jopa radi­kaa­le­ja — näkö­kul­mia tiet­tyi­hin asioi­hin? Onko tämä jokin kek­kos­lo­va­kian jään­ne? En ymmär­rä, miten joku voi tul­ki­ta, että Immo­nen “estää” jon­kin keskustelun.

  Haluai­sin itse­kin näh­dä Oden kes­kus­te­le­mas­sa maa­han­muu­tos­ta Hal­la-ahon kans­sa. Pit­kä ja rau­hal­li­nen keskustelu.

 69. Suo­mes­ta läh­ti aikoi­naan sato­ja­tu­han­sia siir­to­lai­sik­si Ruot­siin, ja heil­lä oli myös hyvät edel­ly­tyk­set sopeu­tua sin­ne. Myös Viros­ta on tul­tu töi­hin Suo­meen. Mut­ta mik­si maa­han­muut­ta­jia pitäi­si tuo­da Suo­meen kes­kel­tä Afrikkaa?

 70. Täs­sä on jotain min­kä pitäi­si herät­tää aja­tuk­sia — maa­han­muu­ton ongel­mat ovat myös alu­eel­li­sia ongel­mia (TEM sel­vi­tys­ten mukaan eri puo­lil­ta maa­pal­loa tule­vil­la ihmi­sil­lä on eri­lai­sia työl­lis­ty­mi­sas­tei­ta) ja pel­käs­tään pai­ni­mal­la tääl­lä koti­maas­sa emme voi paran­taa omaa­kaan asemaamme:

  https://www.youtube.com/watch?v=3VEEvGBykYY

  Sano­taan, että kehi­tys­a­pua pitää lei­ka­ta. Kat­so­kaa tuo video ja miet­ti­kää sen jäl­keen uude­taan mil­lä perusteilla.

 71. vta­pio:Erin­omais­ten ihmis­ten tuli­si aika ajoin hil­li­tä moraa­lis­ta ylem­myy­den­tun­to­aan ja pyr­kiä näke­mään ihmi­nen mah­dol­li­ses­ti epä­on­nis­tu­neen ilmai­sun taka­na. Halu ymmär­tää tois­ta on aidon dia­lo­gin edellytys.

  Erin­omai­sil­la ihmi­sil­lä on myös se ongel­ma, että he eivät ymmär­rä, että moniar­voi­suus on eri­lai­sia arvo­ja ja tavoit­tei­ta yhteis­kun­nan sisäl­lä. Moniar­voi­suus siis tar­koit­taa konflik­tis­sa elä­mis­tä ja sen sietämistä. 

  Moni­kult­tuu­ri­suus on sitä, että kai­nuu­lai­sel­la kan­sal­lis­mie­li­sel­lä per­sul­la ja hel­sin­ki­läi­sel­lä puna­vih­reäl­lä glo­ba­lis­til­la on oikeus mie­li­pi­tee­seen­sä ja kum­pi­kin mie­li­pi­de on yhtä arvo­kas ja oikea, kos­ka eri­lai­sia arvo­ja ei pys­ty yhteis­mi­tal­li­ses­ti arvioimaan. 

  En oikein ymmär­rä­kään, kuin­ka on syn­ty­nyt käsi­tys, että moniar­voi­suus ja moni­kult­tuu­ri­suus oli­si­vat muka­via jut­tu­ja. Useim­mat meis­tä kun tah­to­ne­vat elää rau­has­sa saman­kal­tais­ten jou­kos­sa sen sijaan että koko ajan tar­vit­si­si puo­lus­taa ase­maan­sa tai sopeu­tua muihin.

  Maa­han­muut­to­kes­kus­te­lun kär­jis­ty­mi­nen on esi­merk­ki moniar­voi­suu­des­ta ja moni­kult­tuu­ri­suu­des­ta. Sii­nä eri­lai­set arvot ja tavoit­teet koh­taa­vat. On hyvä miet­tiä, kuin­ka hyvin puna­vih­reät täl­lais­ta moni­kult­tuu­ri­suut­ta sie­tä­vät. Omas­ta mie­les­tä­ni huo­nos­ti. He käyt­täy­ty­vät kuin kan­sal­lis­mie­li­syys oli­si joten­kin abso­luut­ti­ses­ti huo­no arvo, vaik­ka sitä toteu­tet­tai­siin lakien puitteissa. 

  Mil­loin olet­te näh­neet Hesa­ris­sa edes yhden jutun, jos­sa ase­tut­tai­siin sel­väs­ti kan­sal­lis­mie­lis­ten puolelle?

 72. En ole vie­lä tör­män­nyt maa­han­muu­tos­ta kes­kus­te­le­vaan ihmi­seen, joka osaa selit­tää nykytilan. 

  Veik­kaan, että täs­sä ket­jus­sa nii­tä ker­ran­kin löy­tyy. Ihan mitä tahan­sa asias­ta ale­taan vään­tä­mään, niin nyky­ti­la tuli­si olla tie­dos­sa kes­kus­te­li­joil­la. Jois­sain pai­kois­sa suo­mea maa­han­muut­to näyt­tää hel­pos­ti nuri­ja puo­li­aan (esim. Itä-Hel­sin­ki) ja jois­sain näkyy vain posi­tii­vi­sia puo­lia (esim. Lappeenranta). 

  Jon­kun pitäi­si näh­dä se vai­va, että kir­jot­tai­si nyky­ti­lan kuvauksen.

 73. Ongel­mia tie­dos­sa:
  Suo­mes­ta läh­ti aikoi­naan sato­ja­tu­han­sia siir­to­lai­sik­si Ruot­siin, ja heil­lä oli myös hyvät edel­ly­tyk­set sopeu­tua sin­ne. Myös Viros­ta on tul­tu töi­hin Suo­meen. Mut­ta mik­si maa­han­muut­ta­jia pitäi­si tuo­da Suo­meen kes­kel­tä Afrikkaa? 

  Sitä pitäi­si kysyä niil­tä, jot­ka orga­ni­soi­vat tätä laa­ja­mit­tais­ta ihmis­sa­la­kul­je­tus­ta eikä esim. Suo­men viranomaisilta.

 74. On har­mi, jos Soi­nin­vaa­ra päät­tää jät­täy­tyä kes­kus­te­lus­ta, mikä­li hän on todel­la poh­ti­nut asi­aa ja kat­soo, että hänel­lä oli­si asi­aan sanot­ta­vaa. Toi­saal­ta kes­kus­te­lus­ta jät­täy­ty­mi­nen on Soi­nin­vaa­ran oikeus, mikä­li hän näin halu­aa toi­mia. Minus­ta hänen ei kui­ten­kaan tuli­si syyt­tää omas­ta pää­tök­ses­tään jät­tää osal­lis­tu­mat­ta kes­kus­te­luun ketään muu­ta kuin itseään.

  Lisäk­si Soi­nin­vaa­ra päät­ti jos­tain syys­tä osal­lis­tua asian meta­kes­kus­te­luun, mikä vähen­tää itse asias­ta kes­kus­te­lua. Tämä ei anna hänes­tä hyvää kuvaa. Toki osal­lis­tun tähän meta­kes­kus­te­luun itse­kin, joten sama asia las­ket­ta­koon omak­si­kin tappiokseni.

  Jou­ni Mar­ti­kai­nen myös kiteyt­tää hyvin kes­kus­te­lun ongel­mia jäl­kim­mäi­ses­sä vies­tis­sään: Maa­han­muut­to ylei­sai­hee­na on lii­an laa­ja yhdek­si kes­kus­te­luk­si. Ehdo­tan tähän rat­kai­su­na, että kukin kes­kus­te­lu­na­loit­ta­ja ottai­si kan­taa yhteen hyvin rajat­tuun asi­aan. Täl­löin ohi aiheen rön­syi­le­vä kes­kus­te­lu voi­daan sen­su­roi­da, ja kus­ta­kin aihees­ta näki­si mitä kes­kus­tel­laan ja mitä miel­tä ihmi­set näis­tä ovat.

 75. Kum­pi nyt oikeas­taan oli­kaan ensin, muna vai kana?

  Miten olem­me pää­ty­neet tilan­tee­seen, jos­sa ylei­seu­roop­pa­lai­sen vir­tauk­sen mukais­ta “maa­han­muut­to­kriit­tis­tä” ajat­te­lua Suo­men tasa­val­lan par­la­men­tis­sa edus­ta­vat näky­vim­min sel­lai­set hah­mot kuin Immo­nen, Hir­vi­saa­ri (2011–15) ja Hal­la-aho (2011–14)? Lisäk­si on toki mui­ta­kin, mut­ta tyy­pil­li­nen hal­la-aho­lai­nen rivie­dus­ta­ja ei ilmei­ses­ti sano tai tee kos­kaan mitään.

  Edus­ta­ja Immo­nen on niin törp­pö, että suos­tuu samaan kuvaan pesun­kes­tä­vien uus­nat­sien kans­sa. Siis ihan aito­jen, väki­val­ta­ri­kos­tuo­mioi­ta kerän­nei­den, rotuo­pil­lis­ten kan­sal­lis­so­sia­lis­tien kanssa.

  Ex-edus­ta­ja Hir­vi­saa­ri toi pato­lo­gi­sen net­ti­häi­ri­kön teke­mään roo­ma­lais­ter­veh­dys­tä edus­kun­nan lehtereille.

  Euroe­dus­ta­ja Hal­la-aho, vaik­ka­kin äly­käs mies, ei osaa olla äänes­sä möläyt­te­le­mät­tä sään­nöl­li­ses­ti mitä kar­meim­pia asioi­ta. Hän­kin näyt­tää rat­kais­seen ongel­man ole­mal­la enim­mäk­seen hiljaa.

  Terä­väl­le ja sosi­aa­li­ses­ti tai­ta­val­le ihmi­sel­le ei luu­li­si ole­van temp­pu eikä mikään syr­jäyt­tää nämä hah­mot pelis­tä ja aset­tua hei­dän pai­kal­leen. Näin ei kui­ten­kaan tapah­du, kos­ka sosi­aa­li­ses­ti tai­ta­va ihmi­nen toi­saal­ta tie­tää, että tähän aihee­seen ei kan­na­ta kos­kea pit­käl­lä tikullakaan. 

  Sosi­aa­li­ses­ti herk­kä ihmi­nen toden­nä­köi­ses­ti tun­tee tämän niin syväl­lä luis­saan, että ei uskal­la aja­tel­la­kaan vää­riä asioi­ta edes hypo­tee­sin tasol­la. Pal­jon vähem­mäs­tä­kin olen näh­nyt ihmis­ten näky­väs­ti hermostuvan.

  Vaa­lien jäl­keen viih­de­leh­dis­sä (luen töis­sä sään­nöl­li­ses­ti) oli tavan­omai­nen kausi, jon­ka aika­na teh­tiin kivo­ja ja posi­tii­vi­sia jut­tu­ja uusis­ta kiin­nos­ta­vis­ta kan­san­edus­ta­jis­ta. Oli­si­ko mah­dol­lis­ta kuvi­tel­la­kaan, että kiva ja kiin­nos­ta­va edus­ta­ja oli­si täs­tä asias­ta muu­ta kuin yhtä ja tiet­tyä mieltä?

  En usko, että immo­set ovat ne, jot­ka ovat teh­neet täs­tä aihe­pii­ris­tä tabun. Tabu oli ole­mas­sa jo ennen hei­tä, ja juu­ri sen vuok­si saam­me pelk­kiä immo­sia. Parem­man puut­tees­sa näil­le tyy­peil­le anne­taan sit­ten vaa­leis­sa tuhan­sia ääniä. Immo­set elä­vät tabus­ta, ei toisinpäin.

  Toi­saal­ta, eipä oli­si Tei­ja Suti­sen tapais­ta kir­joit­te­lua näky­nyt hesa­ris­sa vie­lä kym­me­nen vuot­ta sit­ten. Ei tämä loput­to­mas­ti kes­tä, niin kuin ei mikään muukaan.

 76. Hal­la-aho arve­li radios­sa, että Immo­nen oli kän­nis­sä kun kir­joit­ti “viha­pu­heen­sa”. Vai miten pitäi­si ymmär­tää väi­te, että on otet­ta­va huo­mioon, kos­ka, eli lau­an­tai­nyöl­lä, jut­tu oli kirjoitettu?

  Samas­sa kes­kus­te­lus­sa Tuo­mio­ja väit­ti, että Immo­nen ei ollut pois­ta­nut fb-sivul­taan ryh­mä­ku­vaa, jos­sa oli nii­tä vat­sa­rin­ta­nat­se­ja. Jos se on tot­ta, Immo­sel­la joko on vas­ten­mie­li­nen maa­il­man­ku­va tai heik­ko julkisuudenhallinta. 

  Joka tapauk­ses­sa Immo­nen argu­men­toi blo­gis­saan ihan koh­tuul­li­sen jär­ke­väs­ti vaik­ka yksi­puo­li­ses­ti tie­tyn­tyyp­pi­ses­tä siir­to­lai­suu­des­ta. Hän osaa asian­sa niin kuin vain voi osa­ta sel­lai­nen, joka lähes mono­maa­ni­ses­ti kes­kit­tyy yhteen asi­aan vuo­si­kau­det ja jak­saa vie­lä kir­joit­taa argu­ment­tin­sa ylös. 

  Mut­ta eihän jär­ke­vyys kiin­nos­ta. Pitää löy­tää se suu­ri saa­ta­na kun­nol­li­suu­den kulis­sien takaa, jot­ta media ja muut poliit­ti­set vas­tus­ta­jat herää­vät “kes­kus­te­le­maan”.

 77. Joten­kin pel­käs­tään tätä ket­jua lukies­sa tulee mie­leen, että (ääri)oikeiston resep­ti Suo­men pelas­ta­mi­sek­sii on lak­kaut­taa sosi­aa­li­tur­va, ja luot­taa sii­hen, että maa­seu­dun työt­tö­mät duu­na­rit (jot­ka ylei­sen käsi­tys­ten mukaan ovat per­su­jen ydin­ryh­mää) työl­lis­ty­vät pää­kau­pun­ki­seu­dun palveluammatteihin.

  Koe­ta täl­tä poh­jal­ta sit­ten kes­kus­tel­la yhtään mis­tään ratio­nas­li­ses­ti — Jos on syy­tä puhua maa­han­muu­tos­ta, on myös puhut­ta­va pakos­ta muut­taa maan sisäl­lä. Eikä se pak­ko ole lain sane­le­ma vaan sama kuin osal­la maa­han­muut­ta­jis­ta­kin. Eli epä­toi­voi­sil­ta ja tuhou­tu­vil­ta seu­duil­ta pake­ne­mi­nen. Toki van­hem­pi väes­tö, joka jota­kin maa­han sidot­tua omis­taa ei läh­de mihin­kään, vaan kuten aina nuo­rem­mat, joil­la ei ole muu­ta kuin toi­vo parem­mas­ta joko itsel­leen rai lspsilleen. 

  Sit­ten on nii­tä, jot­ka tah­to­vat väki­sin­kin vies­tit­tää, ettei mitään toi­voa ole. Kel­lään. Mut­ta usko­vais­ten kans­sa on paha kes­kus­tel­la uskon perusteista.

 78. JTS:
  Ruot­sin koh­dal­la voi muis­taa, että siel­lä menee var­sin hyvin ja ulko­maa­lais­taus­tai­sia on vii­si ker­taa enem­män n 15% suh­tees­sa kuin tääl­lä. Siel­lä ole­via lähiö­on­gel­ma voi tääl­lä välttää. 

  Ruot­sil­la menee talou­del­li­ses­ti niin hyvin, että sii­nä sivus­sa on aina­kin tois­tai­sek­si ollut varaa yllä­pi­tää laa­jaa huma­ni­tää­ris­tä maahanmuuttoa. 

  En sil­ti tie­dä, mil­lä perus­teel­la Ruot­sia pitäi­si pitää esi­ku­va­na integraatioasioissa.
  Työl­li­syys­kui­lu maa­han­muut­ta­jien ja kan­ta­ruot­sa­lais­ten välil­lä on OECD-mai­den suu­rim­pia. Seit­se­män maas­sao­lo­vuo­den jäl­keen kes­ki­mää­rin vain joka toi­sel­la huma­ni­tää­ri­sis­tä maa­han­muut­ta­jis­ta on työ­paik­ka. Vas­ta­jul­kais­tun tut­ki­muk­sen mukaan aina­kin 29% Ruot­sin PISA-tulos­ten heik­ke­ne­mi­ses­tä vii­me vuo­si­kym­me­nel­lä joh­tuu maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ten oppi­lai­den huo­nom­mis­ta oppi­mis­tu­lok­sis­ta. Jne.

 79. Näkö­jään maa­han­muut­to­kes­kus­te­lus­ta kes­kus­te­le­mi­nen on pari­kym­men­tä ker­taa mer­kit­tä­väm­pi asia ihmi­sil­le, kuin ilmas­ton­muu­tos. Tätä kom­ment­tia kir­joit­taes­sa­ni Oden edel­lis­tä “Ilmas­ton läm­pe­ne­mi­nen on taas kiih­ty­nyt” ‑artik­ke­lia on jaet­tu näkö­jään 89 ker­taa faces­sa ja 237 ker­taa vih­reäl­lä Sha­re-pai­nik­keel­la. Tätä maa­han­mut­to­kes­kus­te­lus­ta kes­kus­te­lua on taas jaet­tu täl­lä het­kel­lä 2929 ker­taa faces­sa ja 3372 ker­taa vih­reäl­lä “Share“lla.

 80. Perus­junt­ti: Mil­loin olet­te näh­neet Hesa­ris­sa edes yhden jutun, jos­sa ase­tut­tai­siin sel­väs­ti kan­sal­lis­mie­lis­ten puolelle? 

  Mai­nit­ta­koon nyt, että olen itse pari­kin ker­taa saa­nut kan­sal­lis­mie­li­sik­si esit­täy­ty­vil­tä luki­joil­ta palau­tet­ta, kun olen kir­joit­ta­nut Hesa­riin aset­tuen hei­dän puo­lel­leen — hei­dän omas­ta mie­les­tään. Itse en tosin näis­sä tapauk­sis­sa ollut teks­tiä kir­joit­taes­sa­ni miel­tä­nyt aset­tu­nee­ni sen enem­pää hei­dän puo­lel­leen kuin hei­tä vastaankaan.

  (Pyy­luo­ma, mikä muu­ten blo­gis­sa­si on, kun taan­noin kir­joit­ta­ma­ni kom­ment­ti ei ole ilmes­ty­nyt sinne?)

 81. Tur­ha sitä immos­ta on syyt­tää vää­ris­tä mie­li­pi­teis­tä, tila­sit­te hänet itse kun kaik­ki mal­til­li­sem­mat vai­en­sit­te lei­maa­mal­la rasis­tik­si. Vii­mein tulee se joka ei vai­ke­ne käskystänne.

 82. Jou­ni Mar­ti­kai­nen:
  Näkö­jään maa­han­muut­to­kes­kus­te­lus­ta kes­kus­te­le­mi­nen on pari­kym­men­tä ker­taa mer­kit­tä­väm­pi asia ihmi­sil­le, kuin ilmas­ton­muu­tos. Tätä kom­ment­tia kir­joit­taes­sa­ni Oden edel­lis­tä “Ilmas­ton läm­pe­ne­mi­nen on taas kiih­ty­nyt” ‑artik­ke­lia on jaet­tu näkö­jään 89 ker­taa faces­sa ja 237 ker­taa vih­reäl­lä Sha­re-pai­nik­keel­la. Tätä maa­han­mut­to­kes­kus­te­lus­ta kes­kus­te­lua on taas jaet­tu täl­lä het­kel­lä 2929 ker­taa faces­sa ja 3372 ker­taa vih­reäl­lä “Share”lla.

  Maa­han­muut­to on help­po, ihmi­sen kokoi­nen vihol­li­nen. Sitä on help­po vas­tus­taa. Ilmas­ton­muu­tos on puo­les­taan niin iso ja pelot­ta­va uhka, että on tur­val­li­sem­paa vain kiel­tää ja vai­e­ta koko asia.

 83. Täs­sä­pä teil­le erään Ruot­siin saa­pu­neen mus­li­mi­maa­han­muut­ta­ja­nai­sen näke­myk­siä moni­kult­tu­ris­ta ja maa­han­muut­toon liit­ty­vis­tä piir­teis­tä jos­ta oli­si aihet­ta kes­kus­tel­la ja syis­tä mik­si moni­kult­tu­ris­mia on syy­tä vastustaa.

  Glöm aldrig Pela och Fadi­me ‑jär­jes­tön perus­ta­ja Sara Moham­mad kir­joit­taa, että tasa-arvoa ja mies­ten ja nais­ten yhden­ver­tais­ta koh­te­lua vas­tus­te­taan taas uskon­nol­li­sin ja kult­tuu­ri­sin argumentein.
  http://rahmispossu.net/2015/08/03/erilliset-uimavuorot-ovat-osoitus-islamistien-vallasta/

 84. Perus­junt­ti:
  Mil­loin olet­te näh­neet Hesa­ris­sa edes yhden jutun, jos­sa ase­tut­tai­siin sel­väs­ti kan­sal­lis­mie­lis­ten puolelle? 

  Kir­joi­tuk­se­si oli muu­ten alkuo­sal­taan osin raken­ta­van oloi­nen, ihan yhtä hyvin moni­kult­tuu­ri­suu­den puol­ta­ja voi­si sanoa “onko joku sano­nut että maa­han­muut­to on VAIN miel­lyt­tä­vä asia?” — ei se ole vain muka­va asia, kos­ka jos asiat oli­si­vat hyvin, kukaan ei muu­tai­si — mie­les­tä­ni oli oival­li­nen ilmai­su, että maa­han­muut­to ja moni­kult­tuu­ri­suus on stressitila.

  Stres­si on muu­ten­kin hyvä ter­mi kuvaa­maan Suo­men ja ehkä koko Euroo­pan nyky­ti­laa — maa­han­muut­to on yksi stres­si­te­ki­jä mui­den jou­kos­sa. Suo­mi on täl­lä het­kel­lä yli­ra­sit­tu­nut, mut­ta ei yksin maa­han­muu­ton takia vaan monis­ta muis­ta­kin syistä.

  Mut­ta kyl­lä Hesa­ri on käsi­tel­lyt asioi­ta myös Immo­sen tuki­joi­den näkökulmasta:

  http://www.hs.fi/ilta/28072015/a1438051026224

  Mik­si Mer­kel saa arvos­tel­la moni­kult­tuu­ri­suut­ta mut­ta Immo­nen ei?”

  HS 28.7.2015

  Jos Suo­mes­sa jär­jes­tet­täi­siin 25.000 hen­gen kokoon­tu­mi­nen, jos­sa vas­tus­tet­tai­siin Sak­san liit­to­kans­le­rin aja­tuk­sia ja laval­le pyy­det­täi­siin puhu­maan Sak­san suur­lä­het­ti­läs, se oli­si kau­his­tus. Sen sijaan Immo­sen Ollia on tur­val­lis­ta pil­ka­ta — taval­laan se on kol­lek­tii­vis­ta raukkamaisuutta.

 85. JTS: 2030 tääl­lä tar­vi­taan väkeä ihan oikeas­ti. Tämä oli­si syy­tä jo selit­tää sel­keäs­ti. Vau­vas­ta ei ihan sii­hen men­nes­sä saa­da uusia suo­ma­lai­sia työ­hön tarpeeksi.

  Työi­käi­nen väes­tö vähe­nee vuo­teen 2030 men­nes­sä n 150000 .Kun meil­lä on 480000 työ­tön­tä niin työt­tö­miä jää vie­lä 330000

  Vaik­ka työ loi­si työ­tä niin se näkyi­si kor­kea­na kas­vu­na .Kui­ten­kin ennus­ten on nol­ka­su tai hie­man yli, joten net­to­työ­paik­ko­ja ei synny

  Työ­paik­ko­jen mää­rä ei ole staat­ti­nen vaan luo­va tuho syö nii­tä, pit­käs­sä juok­sus­sa meil­tä hävi­ää n 120000 työ­paik­kaa vuo­des­sa tuot­ta­vuu­den kas­vun ja tuo­te­va­li­koi­man muu­tok­sen vuoksi

  Tuol­lai­nen 3 % kas­vu on luo­nut suu­rin piir­tein saman ver­ran uusia työpaikkoja

  Mut­ta kun nyt ennus­te­taan nol­laks­vua vuo­teen 2030 niin työ­paik­ko­jen mää­rä vain vähe­nee eli työn mää­rä vähenee

  Talous­kas­vua syn­tyy vain kun tuo­te­taan kor­keam­min jalos­tet­tu­ja tuotteita,

  Mut­ta Suo­men suun­ta on päin­vas­tai­nen: kou­lu­tusas­tet­ta las­ke­taan las­ke­mal­la kan­ta­suo­ma­lais­ten kou­lu­tus­ta­soa ja tuo­mal­la maa­han kou­lut­ta­ma­ton­ta työvoimaa

  Tämä joh­taa jalos­tusas­teen las­kuun ja sitä kaut­ta elin­ta­son laskuun

  Ei ole ihme jos tar­vi­taan yhteiskuntasopimusta

 86. Jou­ni Mar­ti­kai­nen:
  Näkö­jään maa­han­muut­to­kes­kus­te­lus­ta kes­kus­te­le­mi­nen on pari­kym­men­tä ker­taa mer­kit­tä­väm­pi asia ihmi­sil­le, kuin ilmastonmuutos. 

  Aina­kin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la maa­han­muut­to näkyy ja tun­tuu arjes­sa ihan joka päi­vä. Ilmas­ton­muu­tos ei.

 87. Rai­mo K: Muu­tet­tu on!
  20 vuot­ta sit­ten mini­mi toi­meen­tu­lo­tur­va oli 70% köy­hyys­ra­jas­ta, nyt se on 40% – kuin­ka alas pitää mie­les­tä­si mennä?

  Ei minul­la ole antaa Sinul­le pro­sent­ti­lu­ku­ja. Mut­ta jos sosi­aa­li­tur­val­la “tie­naa” käy­tän­nös­sä saman sum­man kuin mata­la­palk­kais­ta työ­tä teke­mäl­lä, lii­an moni valit­see sosiaaliturvan.

 88. Minus­ta on aika mois­ta nari­se­mis­ta tämä pos­taus kui­ten­kin. Olen luke­nut Osmon kir­joi­tuk­sia pal­jon ja olen arvos­ta­nut hän­tä. Kir­joi­tus tur­val­li­suus­po­li­tii­kas­ta oli edel­li­nen jol­loin ajat­te­lin että hiu­kan on kui­ten­kin rajoit­tu­nut Osmon ajat­te­lu (http://www.soininvaara.fi/2014/03/22/mina-ja-nato/). Sama jos sanoi­si että ilmas­ton läm­pe­ne­mi­nen on var­maan tot­ta mut­ta se ei minua oikein vaan kiinnosta.

  Kyl­lä minus­ta sinun vel­vol­li­suu­te­si on ottaa tähän asi­aan kan­taa. Olet sem­moi­sen roo­lin otta­nut mis­sä otat hyvin tär­kei­siin asioi­hin kan­taa ja omaa kan­taa­si arvos­te­taan ja kuun­nel­laan myös mei­dän ei-vih­reit­ten keskuudessa.

  Itse olen pit­kän lin­jan maa­han­muut­to­kriit­ti­nen ja toi­voi­sin täs­sä asias­sa jo jotain kon­sen­suk­sen saa­vut­ta­mis­ta. Näen myös äärim­mäi­sen suu­ren ongel­man sii­nä, että pola­ri­saa­tio maa­han­muu­ton osal­ta Euroo­pas­sa hyö­dyt­tää Puti­nia. Jo nyt Suo­mes­sa­kin on Janus Put­ko­sen ja IPUn ympä­ril­le kas­va­mas­sa puti­nis­ti­mie­li­nen sak­ki, johon osa maa­han­muut­to- ja EU-kriit­ti­sis­tä on valu­mas­sa. Muis­sa Euroo­pan mais­sa tämä on jo vah­vaa todel­li­suut­ta. Koko Euroo­pan tule­vai­suus on kyseessä.

  Immos-gate voi tie­tys­ti tei­dän näkö­kul­mas­ta näyt­tää onnis­tu­neel­ta koko kan­san teke­mäl­tä rasis­min tuo­mit­se­mi­sel­ta. Ruot­sin ja Rans­kan esi­merk­ki osoit­taa, että maa­han­muut­to­kriit­tis­ten onnis­tu­nut­kaan demo­ni­soin­ti ei kan­na pit­käl­le. Putin tuo tähän lisäongelman.

 89. Tero Tolo­nen:
  Mut­ta kyl­lä Hesa­ri on käsi­tel­lyt asioi­ta myös Immo­sen tuki­joi­den näkökulmasta:

  En tar­koit­ta­nut tuo­ta. Tar­koi­tin sitä, että moniar­voi­sen leh­dis­tön täy­tyi­si ihan­noi­da vas­ta­vuo­roi­ses­ti kan­sal­lis­mie­li­syyt­tä samal­la innol­la kuin se ihan­noi moni­kult­tuu­ri­suut­ta. Moni­kult­tuu­ri­suut­ta tupu­te­taan myön­tei­ses­sä valos­sa medias­sa vähin­tään vii­koit­tain, mut­ta mil­loin olet näh­nyt Hesa­ris­sa kir­joi­tuk­sia, jois­sa kan­sal­lis­mie­li­syys ja val­koi­nen Suo­mi esi­te­tään ihanteena? 

  Ei sel­lai­sia ole, kos­ka media ei edes pyri moni­ää­ni­syy­teen. Ei se tue näke­myk­siä, jois­sa Suo­mi tah­do­taan suomalaisille. 

  Suo­men media on pelot­ta­van yksi­ää­ni­nen. Jos tah­too tukea näke­myk­sil­leen val­koi­ses­ta Suo­mes­ta, sitä ei saa medias­ta, vaan se on haet­ta­va ääri­liik­keis­tä. Val­kois­ta Suo­mea toi­vo­via pai­ne­taan medias­sa mar­gi­naa­liin, hei­dät pyri­tään vaimentamaan.

  Medias­ta on tul­lut demo­kra­tia­vas­tai­nen. Se tah­too tar­jo­ta ihmi­sil­le ennal­ta pää­te­tyn maa­il­man sen sijaan että toi­si esiin eri­lais­ten ihmis­ten kat­so­muk­sia ja antai­si niil­le tilaa.

  1. Vapaan leh­dis­tön ei tar­vit­se olla kaik­kien aja­tus­suun­tien edus­ta­ja. Saa olla vapaas­ti myös xeno­fo­bi­aa vas­taan. Pitäi­si­kö Hesa­rin kir­joit­taa myön­tei­ses­ti myös pedofiliasta?

 90. Juk­ka Aaku­la:Immos-gate voi tie­tys­ti tei­dän näkö­kul­mas­ta näyt­tää onnis­tu­neel­ta koko kan­san teke­mäl­tä rasis­min tuo­mit­se­mi­sel­ta. Ruot­sin ja Rans­kan esi­merk­ki osoit­taa, että maa­han­muut­to­kriit­tis­ten onnis­tu­nut­kaan demo­ni­soin­ti ei kan­na pit­käl­le. Putin tuo tähän lisäongelman.

  Immo­nen ei ole vain tavan­omai­nen mamu­kriit­ti­nen rasisti. 

  Hänen kyvyt­tö­myy­ten­sä sanoa mitään pahaa Suo­men Vas­ta­rin­ta­liik­keen kan­sal­lis­so­sia­lis­teis­ta ja yhteis­toi­min­ta Suo­men sisun puheen­joh­ta­ja­na em. kan­sal­lis­so­sia­lis­tien kans­sa puhu­vat omaa kiel­tän­sä sii­tä, että hän toi­mii aika lail­la nat­si­po­ru­kan polit­ti­se­na siipenä. 

  Immo­sen some-ja hom­ma­kir­joit­te­lun perus­teel­la voi pää­tel­lä, että hän tor­juu väki­val­lan vain puheis­sa, mut­ta käy­tän­nös­sä on val­mis toi­mi­aan väki­val­tai­sen nat­sien kans­sa yhteis­työs­sä heti, kun sii­hen vain tulee jär­ke­vä mahdollisuus.

  Omien havain­to­je­ni mukaan Hal­la-aho taas ei ole miten­kään nat­si­myön­tei­nen, ellei hänen tuke­aa Immo­sel­le las­ke­ta sellaiseksi.

  Ja minua on ihan tur­ha vään­tää suva­kik­si. Moni umpi­ra­sis­ti pitää minua jonain suvak­ki­na ihan vain sik­si, kos­ka pidän Immos­ta ja Hal­la-ahoa idioot­tei­na. Ja on ihan tur­ha väit­tää ettei­kö per­su­jen perus­kan­nat­ta­jis­sa oli­si vaik­ka kuin­ka pal­jon ihan täy­si­ve­ri­siä umpi­ra­sis­te­ja, täs­tä­kin voi var­mis­tua hel­pos­ti seu­raa­mal­la per­su-ehdok­kai­den ja kan­nat­ta­jien some-kir­joit­te­lua. Se että rotu kor­va­taan ter­mil­lä moni­kult­tuu­ri­suus ei vai­ku­ta mitään. Immo­sen tais­te­lu­huu­toon vas­tat­tiin hänen kan­nat­ta­jien jou­kos­ta sel­lai­sil­la sanan­kään­teil­lä, että se ymmär­ret­tiin juu­ri­kin kut­su­na fyy­si­seen taisteluun.

  Eikä Immo­sen mamu-vai­mo todis­ta mies­tä ei-rasis­tik­si. Johan eräs lopul­li­sen rat­kai­sun nat­si­pamp­pu aikoi­naan valit­ti sitä kun jokai­sel­la SS-mie­hel­lä on yksi “koti­juu­ta­lai­nen”, eli hyvä juu­ta­lai­nen, aivan eri­lai­nen kuin ne kaik­ki muut ja jota ei pitäi­si lähet­tää lei­reil­le! Ja sitä, että on hyvin vai­kea­ta iskos­taa kivim­mil­le­kin SS-mie­hel­le, ettei ole ainut­ta­kaan hyvää juutalaista.

  Ihan sama ilmiö kos­kee suo­ma­lai­sia rasisteja.

  En jak­sa nyt aloit­taa niis­tä ongel­mis­ta, joi­ta on vas­ta­puo­lel­la. Välil­lä vain tun­tuu, että kum­man­kin ääri­lai­dan tar­koi­tuk­se­na on syöt­tää vas­ta­puo­len lapaan oman maa­lin edes­sä. Tämä ker­too sekä älyt­tö­mäs­tä ajat­te­lu­maa­il­mas­ta että kyvyt­tö­myy­des­tä poliit­ti­seen analyysiin.

 91. Ja kai­kil­le vie­lä sem­moi­nen huo­mau­tus, että nat­seis­ta ja juu­ta­lai­si­ta puhu­mi­nen ei ole Hit­ler-kort­ti kos­ka kes­kus­te­lun aihee­na on suo­ma­lai­set kan­sal­lis­so­sia­lis­tit! Sil­loin kun puhu­taan ant­seis­ta, hei­dän oppi-isän­sä ja “real thing” kuu­luu olen­nai­se­na osa­na aihepiiriin.

 92. Itse asias­sa asian­tun­ti­ja­ni­mik­keel­lä tule­vil­le ei ole mitään estet­tä, kaik­ki saa­vat työ-ja oleskeluluvan.

  Sii­tä on Nokia pitä­nyt huolen

  Niin­pä kun enti­nen työ­nan­ta­ja­ni ulkois­ti IT-tukea Inti­aan niin intia­li­set oli­vat tääl­lä jo kah­den vii­kon kulut­tua ja työ­lu­vat kunnossa

  Kan­ta­suo­ma­lai­sen pal­kaa­mi­nen vie enem­män aikaa supo ym tar­kas­tus­ten vuoksi.

  Ilmie­ses­ti tän­ne tule­vien taus­to­ja ei tar­vit­se tar­kis­taa ja he ovat aina luo­tet­ta­via eikä taus­to­jen tar­kis­tus­ta tar­vi­ta ? Toi­sin kuin kan­ta­suo­ma­lai­nen jon­ka taus­ta tar­kis­te­taan aina kun hei­tä pal­ka­taan tur­val­li­suu­den kan­nal­ta kriit­ti­siin tehtäviin ?+

 93. Kau­niin kuu­loi­nen aja­tus, että Suo­meen otet­tai­siin vain aka­tee­mi­ses­ti kou­lu­tet­tua työ­voi­maa ulko­mail­ta. Tot­ta ihmees­sä näi­tä tar­vi­taan, mut­ta ei sovi unoh­taa, että aina­kin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja vaja­vai­sen koke­muk­se­ni perus­teel­la ene­ne­vis­sä mää­rin muu­al­la­kin isois­sa kau­pun­geis­sa suu­ri enem­mis­tö sii­voo­jis­ta, bus­si­kus­keis­ta, kebab-ravin­to­loit­si­jois­ta ym. vas­taa­vis­ta rumas­ti sanoen pas­ka­työ­tä teke­vis­tä on maa­han­muut­ta­jia. Luku­mää­räi­ses­ti näi­tä tar­vi­taan vie­lä enem­män kuin aka­tee­mi­ses­ti kou­lu­tet­tu­ja, sil­lä nämä työt eivät aina­kaan nykyi­sen sosi­aa­li­tur­van puit­teis­sa tun­nu enää kel­paa­van suomalaisille.

  Koko­naan toi­nen asia onkin se miten ja mik­si tilan­ne on pääs­tet­ty sel­lai­sek­si, että meil­lä on pal­jon työ­tä, jon­ka teke­mi­nen on niin vas­ten­mie­lis­tä tai kan­nat­ta­ma­ton­ta, että sen teki­jät on vält­tä­mät­tä haet­ta­va ulko­mail­ta. Pit­kän pääl­le tämä on kes­tä­mä­tön tilan­ne. Ei voi olla niin, että “ylem­piar­voi­set kan­ta­suo­ma­lai­set” poi­mi­vat vain rusi­nat pul­las­ta ja jät­tä­vät kai­ken ikä­vän mui­den harteille.

 94. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Vapaan leh­dis­tön ei tar­vit­se olla kaik­kien aja­tus­suun­tien edus­ta­ja. Saa olla vapaas­ti myös xeno­fo­bi­aa vas­taan. Pitäi­si­kö Hesa­rin kir­joit­taa myön­tei­ses­ti myös pedofiliasta? 

  Aut­tai­si sitä kiih­ko­ton­ta kes­kus­te­lua jos ne eri aja­tus­suun­nat pää­si­si­vät ääneen.

  On luo­tu tilan­ne, jos­sa jokai­nen, joka kir­joit­taa jotain maa­han­muu­tos­ta, lei­mau­tuu natsiksi. 

  Eikä pel­käs­tään nat­sik­si, sitä voi myös lei­mau­tua xeno­foo­bik­si tai pedo­fi­lian puolustajaksi. 

  Ilmei­ses­ti se kiih­ko­ton kes­kus­te­lu on vai­kea asia.

 95. Perus­junt­ti: Tar­koi­tin sitä, että moniar­voi­sen leh­dis­tön täy­tyi­si ihan­noi­da vas­ta­vuo­roi­ses­ti kan­sal­lis­mie­li­syyt­tä samal­la innol­la kuin se ihan­noi monikulttuurisuutta. 

  Kuten Osmo­kin jo ehti kom­men­toi­da, sanan­va­paus ja tasa-arvo eivät tar­koi­ta sitä, että median pitäi­si kri­tii­kit­tä tois­taa kaik­kia mie­li­pi­tei­tä yhtä­läi­ses­ti. Minun mie­les­tä­ni media on nyky­ään ennem­min lii­an­kin tas­a­puo­li­nen ja kri­tii­ki­tön. Kai­ken maa­il­man enke­li­hoi­to­ja ja säh­kö­al­ler­gi­aa ym. hömp­pää pro­pa­goi­vat hen­ki­löt pääs­te­tään ääneen muka tasa-arvoi­si­na oikei­den asian­tun­ti­joi­den kans­sa. Jouk­koon mah­tuu tie­tys­ti pal­jon hyvä­us­koi­sia höl­mö­jä, mut­ta aivan lii­kaa myös härs­ke­jä hyväk­si­käyt­tä­jiä, joi­den oma bis­nes perus­tuu näil­le val­heil­le. Sama pätee myös rasis­mil­la ja väki­val­lal­la rat­sas­ta­viin jär­jes­töi­hin ja nii­den edus­ta­jiin. Sanan­va­pau­den nimis­sä heil­lä­kin on oikeus osal­lis­tua kes­kus­te­luun, mut­ta näi­tä näke­myk­siä ei mis­sään nimes­sä saa koh­del­la yhden­ver­tai­ses­ti mui­den kanssa.

 96. Immo­ses­ta nyt ei kan­na­ta välit­tää. Hän on saman­lai­nen moni­kult­tuu­ri­suus­mies kuin se enti­nen juop­po pap­pi oli rait­tius­mies: “Älkää teh­kö niin kuin minä teen, vaan niin­kuin minä sanon.”

 97. Perus­junt­ti: En tar­koit­ta­nut tuo­ta. Tar­koi­tin sitä, että moniar­voi­sen leh­dis­tön täy­tyi­si ihan­noi­da vas­ta­vuo­roi­ses­ti kan­sal­lis­mie­li­syyt­tä samal­la innol­la kuin se ihan­noi monikulttuurisuutta. 

  Ei leh­dis­tö ihan­noi — se rapor­toi ongel­mis­ta. Jos leh­dis­tä ei rapor­toi­si näis­tä, se oli­si sokea. Jos se ei kysyi­si asian­tun­ti­joil­ta, se oli­si naii­vi. Jos se taas hyp­pi­si ja tans­si­si jokai­sen anar­kis­tin tai kan­sal­lis­mie­li­sen pil­lin mukaan, se ei enää oli­si vapaa.

  mut­ta mil­loin olet näh­nyt Hesa­ris­sa kir­joi­tuk­sia, jois­sa kan­sal­lis­mie­li­syys ja val­koi­nen Suo­mi esi­te­tään ihanteena?

  En ole niin van­ha, että oli­sin elä­nyt 1800-luvul­la, mut­ta jos oli­sin, voi olla että täm­möi­seen kir­joi­tuk­seen oli­sin voi­nut tör­mä­tä. Suo­men pyr­ki­mys itse­näi­syy­teen oli mel­koi­nen ris­ki ja ainoas­taan nyt jäl­keen­päin voi­daan tode­ta, että kaik­ki meni lopul­ta hyvin — se oli­si voi­nut päät­tyä todel­la huo­nos­ti moneen ker­taan. Sen sijaan on koko­naan toi­nen kysy­mys, mitä Suo­men kan­nat­tai­si teh­dä tule­vai­suu­des­sa — nykyi­nen käsi­tys on, että Suo­men kan­nat­tai­si olla osa län­si­mais­ta sivis­tys­val­tioi­den yhtei­söä, johon kuu­lu­mi­nen edel­lyt­tää tiet­ty­jen peli­sään­tö­jen noudattamista.

 98. Perus­junt­ti:
  Suo­men media on pelot­ta­van yksiääninen. 

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Vapaan leh­dis­tön ei tar­vit­se olla kaik­kien aja­tus­suun­tien edus­ta­ja. Saa olla vapaas­ti myös xeno­fo­bi­aa vas­taan. Pitäi­si­kö Hesa­rin kir­joit­taa myön­tei­ses­ti myös pedofiliasta?

  Nämä eivät sul­je toi­si­aan pois. Leh­dis­tö voi olla vapaa mut­ta yksi­ää­ni­nen. Ammat­ti­tai­toi­nen toi­mit­ta­ja kyke­ni­si käsit­te­le­mään maa­han­muu­ton var­jo­puo­lia myös ole­mat­ta xenofobinen.

  Ver­taus pedo­fi­li­aan on mauton.

 99. Perus­junt­ti: En tar­koit­ta­nut tuo­ta. Tar­koi­tin sitä, että moniar­voi­sen leh­dis­tön täy­tyi­si ihan­noi­da vas­ta­vuo­roi­ses­ti kan­sal­lis­mie­li­syyt­tä samal­la innol­la kuin se ihan­noi monikulttuurisuutta. 

  Mitä ihmet­tä sinä oikein hori­set? Tuol­la logii­kal­la per­su-leh­des­sä pitäi­si olla pals­ta, jos­sa Pek­ka Sau­ri kehui­si vii­kot­tain tuu­li­myl­ly­jä ja Alexan­der Stub­bin ruot­sin­kie­li­ses­sä kolum­nis­sa moni­kult­tuu­ri­suu­den saavutuksista.

  Kyl­lä Hel­sin­gin sano­mil­la saa ola jokin lin­ja. Ihan samal­la taval­la kuten esi­mer­kik­si verk­ko­leh­ti Saras­tuk­ses­sa, Mag­neet­ti­me­dias­sa ja Perus­suo­ma­lai­nen-leh­des­sä kir­joi­tel­laan natio­na­lis­mis­ta koh­tuul­li­sen myön­tei­seen sävyyn. Ts. väi­te että natio­na­lis­miin myön­tei­ses­ti suh­tau­tu­via jul­kai­su­ja ei Suo­mes­sa oli­si, on täyt­tä roskaa.

  Lop­pu oli­kin sit­ten sitä ihte­ään elik­kä 100%-sti immos­lais­ta rasis­ti­pas­kaa val­koi­ses­ta suo­mes­ta ja vali­tus­ta sii­tä, että kun oma fasis­ti­nen aja­tus­maa­il­ma ei saa kan­na­tus­ta, vika on jos­sain muu­al­la kuin omis­sa vähä­jär­ki­sis­sä ajatuksissa!

 100. Tvaa­ra:
  Joten­kin pel­käs­tään tätä ket­jua lukies­sa tulee mie­leen, että (ääri)oikeiston resep­ti Suo­men pelas­ta­mi­sek­sii on lak­kaut­taa sosi­aa­li­tur­va, ja luot­taa sii­hen, että maa­seu­dun työt­tö­mät duu­na­rit (jot­ka ylei­sen käsi­tys­ten mukaan ovat­per­su­jen ydin­ryh­mää) työl­lis­ty­vät pää­kau­pun­ki­seu­dun palveluammatteihin. 

  Kun kir­joi­tat tuon auki noin, se kuu­los­taa kama­lal­ta. Mut­ta kun asi­aa miet­tii pidem­mäl­le, niin onko se sit­ten­kään niin kamalaa?

  Nyky­tyyp­pi­nen sosi­aa­li­tur­va on joka tapauk­ses­sa tien­sä pääs­sä vii­meis­tään 15–20 vuo­den kulut­tua, voi olla nopeam­min­kin. Ihan yksin­ker­tai­ses­ti sik­si, että sii­hen ei ole varaa.

  Jos hyvin­voin­ti-Suo­mea on luo­tu sil­loin, kun työ­elä­mään astut­tiin 20-vuo­ti­aa­na, siel­tä pois­tut­tiin 60–65-vuotiaana ja kuol­tiin 70–75-vuotiaana, niin ei sitä pys­ty­tä enää yllä­pi­tä­mään tilan­tees­sa, jos­sa työ­elä­mään astu­taan täy­si­pai­noi­ses­ti vas­ta 30-vuo­ti­aa­na, siel­tä pois­tu­taan 58-vuo­ti­aa­na ja kuol­laan 90-vuo­ti­aa­na. Eikä tilan­tees­sa, jos­sa (a) suo­rit­ta­va työ on ulkois­tet­tu kehi­tys­mai­hin, (b) Neu­vos­to­liit­toa ei ole © eikä ole Euroo­pas­sa tul­le­ja­kaan, joten työt­tö­myys­kor­tis­tos­ta löy­ty­vät kaik­ki (a1) enti­set suo­rit­ta­van työn teki­jät, (a2) ne, jot­ka eivät pys­ty teke­mään muu­ta kuin suo­rit­ta­vaa työ­tä, jos sel­lais­ta oli­si tar­jol­la, (b) Neu­vos­to­lii­ton vien­nin työn­te­ki­jät sekä ne työn­te­ki­jät, jot­ka tyy­dyt­ti­vät koti­mais­ta kysyn­tää ennen kuin hei­dän työn­sä hedel­miä alet­tiin tuo­da Euroo­pas­ta ©. Ei siis ole koh­ta sosi­aa­li­tur­va­jär­jes­tel­mää, kos­ka sii­hen ei ole varaa. Onko sen tilal­la sit­ten val­ta­vas­ti pik­ku­ri­kol­li­suut­ta, jol­la köy­hät yrit­tä­vät elät­tää itsen­sä, onko sen tilal­la köy­häin­ta­lo makuusa­lei­neen ja sop­pa­lau­tai­si­neen? En tie­dä, mut­ta vähän pelot­taa. (Jos, tai kun, sosi­aa­li­tur­va tuol­lai­sek­si muut­tuu, ei tar­vit­se enää miet­tiä sitä, tah­too­ko joku muut­taa Suo­meen vas­tik­keet­to­mien tulon­siir­to­jen houkuttelemana.)

  Maa­seu­dun työt­tö­mien duu­na­rei­den työl­lis­ty­mi­nen pää­kau­pun­ki­seu­dun pal­ve­luam­mat­tei­hin on käyn­nis­sä jo nyt, ja oli­si voi­mak­kaam­min, jos pk-seu­dun asu­mis­kus­tan­nuk­set oli­si­vat koh­tuul­li­sem­mat. Prop­sit vih­reil­le sii­tä, että asial­le yri­te­tään teh­dä jota­kin. Kan­san­ta­lou­den kan­nal­ta on myös parem­pi, että maan sisäl­lä siir­tyy hen­ki­lö työn peräs­sä ja samal­la sosi­aa­li­tur­vas­ta veron­mak­sa­jak­si kuin että maas­sa ole­va hen­ki­lö jat­kaa elä­mis­tä sosi­aa­li­tur­val­la ja maa­han ote­taan veron­mak­sa­ja teke­mään sitä työ­tä, jota maas­sa jo ole­va ei ryh­dy tekemään.

 101. Oma ongel­man­sa alkaa olla maas­ta­muut­to, sil­lä se on kään­ty­nyt nega­tii­vi­sek­si kan­ta­suo­ma­lais­ten osalta.

  Eli kun suo­si­taan ulko­maa­lai­sia niin suo­ma­lai­nen kou­lu­tet­tu väki häipyy

  Eli vuon­na 2014 10000 Suo­men kan­sa­lais­ta läh­ti ja vain 7800 palasi

  Vie­lä 10 vuot­ta sit­ten lii­ke oli toi­seen suuntaan

 102. Aka­tee­mi­se­na näen että nime­no­maan mata­liin palk­koi­hin tyy­ty­viä duu­na­rei­ta tar­vi­taan, että hin­ta­ta­soa saa­daan Suo­mes­sa kil­pai­lu­ky­kyi­sem­mäk­si. Aka­tee­mi­sia ei kan­na­ta ottaa maa­han kos­ka muu­ten mei­dän asian­tun­ti­joi­den neu­vot­te­lua­se­ma kärsii..

 103. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Pitäi­si­kö Hesa­rin kir­joit­taa myön­tei­ses­ti myös pedofiliasta?

  Sikä­li osu­va esi­merk­ki että muu­ta­man vuo­den takai­nen (14.9.2012) Hesa­rin Nyt-liit­teen pedo­fi­lia-artik­ke­li aut­toi maal­li­kon muu­ten vai­keas­ti yli­tet­tä­vän tor­jun­nan yli näke­mään ilmiö neut­raa­lim­mas­sa valos­sa. Minus­ta artik­ke­lis­sa toteu­tui vapaan leh­dis­tön mis­sio oikein hyvin.

  Samaa ei voi sanoa vii­me­ai­kai­ses­ta “jour­na­lis­mis­ta” jon­ka oikea paik­ka oli­si hen­ki­lö­koh­tai­sis­sa blo­geis­sa tai mie­li­pi­deo­sas­toil­la. Ehkä­pä jut­tu­jen laa­tu para­nee loma­kau­den jälkeen.

 104. Rai­mo K: Muu­tet­tu on!
  20 vuot­ta sit­ten mini­mi toi­meen­tu­lo­tur­va oli 70% köy­hyys­ra­jas­ta, nyt se on 40% – kuin­ka alas pitää mie­les­tä­si mennä? 

  Nykyi­sin toi­meen­tu­lo­tu­kea saa yli 99 % köhyys­ra­jas­ta. Köy­hyys­ra­ja on 1170 €, toi­meen­tu­lo­tu­kea saa kuu­kau­des­sa 1160,50 €.

  1. Pek­ka Pes­si, toi­meen­tu­lo­tuen nor­mi on alle 500 €/kk. Tuo­hon 1160,50 euroon pää­see, kun asuu todel­la kal­liis­ti ja vain Helsingissä.

 105. Lau­ri Oja­la:
  Kau­niin kuu­loi­nen aja­tus, että Suo­meen otet­tai­siin vain aka­tee­mi­ses­ti kou­lu­tet­tua työ­voi­maa ulko­mail­ta. Tot­ta ihmees­sä näi­tä tar­vi­taan, mut­ta ei sovi unoh­taa, että aina­kin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja vaja­vai­sen koke­muk­se­ni perus­teel­la ene­ne­vis­sä mää­rin muu­al­la­kin isois­sa kau­pun­geis­sa suu­ri enem­mis­tö sii­voo­jis­ta, bus­si­kus­keis­ta, kebab-ravin­to­loit­si­jois­ta ym. vas­taa­vis­ta rumas­ti sanoen pas­ka­työ­tä teke­vis­tä on maa­han­muut­ta­jia. Luku­mää­räi­ses­ti näi­tä tar­vi­taan vie­lä enem­män kuin aka­tee­mi­ses­ti kou­lu­tet­tu­ja, sil­lä nämä työt eivät aina­kaan nykyi­sen sosi­aa­li­tur­van puit­teis­sa tun­nu enää kel­paa­van suomalaisille. 

  Onko ruuh­ka-Suo­men ulko­puo­lel­la joten­kin huo­nom­pi sosi­aa­li­tur­va, kun nämä työt vie­lä “kel­paa­vat” suo­ma­lai­sil­le? (Olen itse aka­tee­mi­ses­ti kou­lu­tet­tu­na paluu­muut­ta­ja­na hake­nut myös ns. hant­ti­hom­mia, jois­ta osa on tut­tu­ja opis­ke­lua­joil­ta. Ehkä ali­tui­seen nur­kan taka­na vaa­ni­va työ­voi­ma­pu­la ei vie­lä ole ehät­tä­nyt tän­ne asti, kun suu­rim­paan osaan hake­muk­sis­ta ei tule edes vastausta.)

  Vaik­ka näi­tä maa­han­muut­ta­jia jos­tain näkö­kul­mas­ta “tar­vi­taan”, aina­kaan kes­tä­vyys­va­je ei kohe­ne tuo­mal­la mata­la­palk­ka­työn­te­ki­jöi­tä pal­ve­lua­loil­le. Tääl­lä jo asu­vien parem­pi työl­lis­tä­mi­nen näil­le aloil­le saat­taa olla kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti jär­ke­vää­kin, mut­ta sii­hen­kään ongel­maan maa­han­muut­to ei tuo hel­po­tus­ta, kuten nimim. “Lii­an van­han” mai­nit­se­mat Hel­sin­gin työt­tö­myys­lu­ke­mat osoittavat.

 106. Mitä­pä sanot­te seu­raa­vas­ta? Eero Palo­hei­mo kir­joit­taa blo­gil­laan, että Saha­ran met­sit­tä­mi­nen mak­sai­si rei­lus­ti alle puo­let maa­pal­lon armei­joi­den vuo­si­bud­je­tis­ta. Kun Euroop­pa puo­les­taan on anti-xeno­fo­bi­nen, niin mihih tar­vit­sem­me armeijoita?Jos Euroo­pas­sa ei ole rajo­ja, niin lai­te­taan Euroo­pan armei­joi­den rahoi­tus parin vuo­den ajak­si Saha­ran met­sit­tä­mi­seen. Tuli­si niil­le­kin rahoil­le käyt­töä ja xeno­fo­bit­kin oli­si­vat tyytyväisiä.

 107. Lau­ri Oja­la: Kuten Osmo­kin jo ehti kom­men­toi­da, sanan­va­paus ja tasa-arvo eivät tar­koi­ta sitä, että median pitäi­si kri­tii­kit­tä tois­taa kaik­kia mie­li­pi­tei­tä yhtäläisesti.

  Ei pidä sit­ten ihme­tel­lä radi­ka­li­soi­tu­mis­ta. Jos asial­li­sia mie­li­pi­tei­tä ja eri­lai­sia arvo­ja ei pääs­te­tä leh­dis­tön kaut­ta esiin, ne nouse­vat esiin muu­ta kautta. 

  Minä olen arvo­li­be­raa­li. Kan­na­tan yhteis­kun­taa, jos­sa kukin ihmi­nen saa olla sitä mitä on sek­su­aa­li­ses­ta suun­tau­tu­mi­ses­ta tai maa­il­man­kat­so­muk­ses­ta riip­pu­mat­ta, kun­han hän ei aiheu­ta har­mia muille.

  Koen leh­dis­tön hyök­kää­vän arvo­li­be­raa­liut­ta­ni vas­taan, kos­ka se ei kan­na­ta yhteis­kun­taa, jos­sa eri­lai­suu­del­le on tilaa. Se yrit­tää tun­kea ihmi­siä yhteen muot­tiin eikä pääs­tä esiin ristiriitoja.

  Seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa jou­dun kär­si­mään leh­dis­tön asen­tees­ta kon­ser­va­tii­vien ja perus­suo­ma­lais­ten nousu­na. Kun kes­kus­te­lu tukah­du­te­taan, ihmi­set käyt­tä­vät nii­tä kei­no­ja, joi­ta käy­tet­tä­vis­sä on. Näi­hin kuu­lu­vat suo­ra toi­min­ta ja äänes­tä­mi­nen vaaleissa.

  Tur­ha ihme­tel­lä muu­ta­man vuo­den pääs­tä, mik­si Suo­mi äänes­tää niin kuin äänes­tää. Mitä enem­män suo­ma­lai­sia suit­si­taan yhteen muot­tiin, sitä voi­mak­kaam­pia ovat vastareaktiot.

 108. > “Rotuop­pi­jen­gi” taas ei pys­ty muu­hun kuin kat­so­maan naa­man väriä tai passia. 

  Tämä on sikä­li has­su aja­tus, että itse ark­ki­nat­si Immo­nen on nai­mi­sis­sa Bos­nias­ta muut­ta­neen kanssa.

  Täs­tä tuo kui­ten­kin mie­lee­ni, mik­si moni­kul­tu­ris­mi on joil­le­kin pai­na­jai­nen: mikä­li yhteis­kun­ta saa hajau­tua aliyh­tei­söik­si, jois­sa on kus­sa­kin oma kult­tuu­rin­sa ja lakin­sa — kuten Englan­nis­sa Rot­her­ha­min lap­si­sek­si­ta­pauk­ses­sa, Tower Ham­le­tin ään­ten­las­ken­nas­sa tai Ali Diza­ein “tar­vit­sem­me maa­han­muut­ta­jia polii­sik­si” ‑tapauk­ses­sa — niin seu­rauk­se­na on mm. aliyh­tei­sö, joka sovel­taa sha­ri­aa, myös sitä pykä­lää jos­sa isla­min hylän­nyt ihmi­nen tai vää­rän mie­hen mukaan läh­te­nyt nai­nen ansait­see tul­la tapetuksi.

  Täs­sä mie­les­sä siis ehdot­to­mas­ti vas­tus­tan moni­kul­tu­ris­mia ja haluan tasa-arvois­ta ja yhden­ver­tais­ta lakia kai­kil­le. Lie­nen “rotuop­pi­jen­giä” tämän perusteella.

 109. Rai­mo K: 20 vuot­ta sit­ten mini­mi toi­meen­tu­lo­tur­va oli 70% köy­hyys­ra­jas­ta, nyt se on 40% – kuin­ka alas pitää mie­les­tä­si mennä?

  20 vuot­ta sit­ten aina­kin köy­hyys­ra­ja oli 50 % medi­aa­ni­tu­los­ta, nyt se on 60 % — kuin­ka ylös pitää mennä?

  20 vuot­ta sit­ten oli myös tilan­ne, jos­sa olin samaan aikaan sekä suu­ri­tu­loi­nen (brut­to­tu­lot ylim­mäs­sä vii­den­nek­ses­sä) että köy­hyys­ra­jal­la (net­to­tu­loi­na per­heel­le jäi käteen toi­meen­tu­lo­tu­ki­nor­min ver­ran). Tämä­kään ei tun­nu oikein mie­lek­kääl­tä ratkaisulta.

 110. Nyky­tyyp­pi­nen sosi­aa­li­tur­va on joka tapauk­ses­sa tien­sä pääs­sä vii­meis­tään 15–20 vuo­den kulut­tua, voi olla nopeam­min­kin. Ihan yksin­ker­tai­ses­ti sik­si, että sii­hen ei ole varaa.”

  Kaik­ken­sa tämä yhteis­kun­ta kui­ten­kin tekee sen eteen, että työs­sä­käy­vien taak­ka kas­vaa ja uusia työ­läi­siä ei työ­mark­ki­noil­le pääs­te­tä. Suo­mes­sa työ­tun­tien mää­rä / hen­ki­lö on todel­la pie­ni, mut­ta työ­tun­tien mää­rä / työn­te­ki­jä on euroo­pan suu­rim­pia. Ne, joil­la on yli­työl­lis­te­tään ja ne joil­la ei ole ei saa teh­dä yhtään mitään.

  Itse jul­ki­sel­la puo­lel­la työs­ken­te­le­vä­nä sain juu­ri 2,5 tun­nin lisäyk­sen viik­ko­työ­ai­kaan. Uudet työ­teh­tä­vät pitää opis­kel­la nykyi­sin vapaa-ajal­la ja työ­nan­ta­ja on jär­jes­tä­nyt työ­teh­tä­viin liit­ty­vän kou­lu­tuk­sen tapah­tu­vak­si vii­kon­lop­pui­sin (omal­la ajal­la, tietenkin.) 

  Minun työs­tä­ni riit­täi­si hyvin jaettavaa.

 111. Vähän ihme­tyt­tää tuo vihai­suus, joka usein liit­tyy näi­den maa­han­muut­to­kriit­tis­ten tai “immos­lais­ten” kir­joi­tuk­siin. Hei­dät on kuu­lem­ma vai­en­ta­nut joku epä­mää­räi­nen taho, joka välil­lä mää­ri­tel­lään viher­va­sem­mis­tok­si, ja joka hal­lit­see tätä kon­ser­va­tii­vi­hal­li­tuk­sen joh­ta­maa Suomea.

  Aina­kin täs­sä blo­gis­sa, jota pitää tuo­hon hämä­rään vas­tus­ta­vaan tahoon ilmei­ses­ti kuu­lu­va ihmi­nen, hei­tä ei ole vai­en­net­tu (en tosin tie­dä pal­jon­ko kir­joi­tuk­sia on täy­ty­nyt jät­tää julkaisematta).

  Mel­kein voi­si sil­ti esit­tää kai­non toi­veen, että vai­en­ta­kaa itse vähän itseän­ne niin kuu­li­sin parem­min. Jos flirt­tai­let­te nat­sien tai rasis­tien rai mui­den kiih­ko­ryh­mien kans­sa niin en halua osal­lis­tua. Sen sijaan jos haluat­te raken­ta­vaa kes­kus­te­lua maa­han­muu­ton ongel­mis­ta niin olen kiinnostunut. 

  Olen näet sitä miel­tä, että maa­han­muut­toon sisäl­tyy (myös) pal­jon ongel­mal­li­sia puo­lia, jois­ta oli­si syy­tä kiih­kot­to­mas­ti kes­kus­tel­la. En tosin tie­dä mis­sä sel­lai­nen oli­si mahdollista.

 112. Sylt­ty: Kyl­lä Hel­sin­gin sano­mil­la saa ola jokin linja.

  Vaan onko ja mikä? Vuo­den 2011 vaa­lien jäl­keen Sano­ma ei ole käy­tän­nös­sä jul­kais­sut enää sel­lai­sia anti­ra­sis­ti­sen posi­tion otta­nei­ta kom­ment­te­ja tai mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­sia joil­la voi­si olla mer­ki­tys­tä kes­kus­te­lun vie­mi­ses­sä uudel­le tasol­le. Moni­kult­tu­rel­lis­mi­kes­kus­te­lu jun­naa kun äärioi­keis­ton taus­tois­ta tie­tä­viä tai koh­teek­si jou­tu­nei­ta ei pääs­te­tä ääneen. Sel­viä­mät­tä jää luki­joil­le mik­si rotu- ja rasis­mi­kes­kus­te­lua käy­dään nyt kol­men vuo­si­kym­me­nen vii­veen jäl­keen vii­mein Suo­mes­sa­kin kiertoilmaisuin.

  Ainoa fasis­min vas­tai­nen vas­ta­rin­nan muo­to joka esim. Ilta­soi­ni-Sano­mis­sa vie­lä oppo­si­tiol­le sal­li­taan, on Ullal­le osoi­te­tut ylis­tä­vät kii­tos­vies­tit mah­ta­viin, elä­mäm­me suun­nan muut­ta­nei­siin pulitzer-tason kolumneihinsa.

  Vii­mek­si tänään Hesa­ri pääs­ti Put­ko­sen net­ti­ver­sion­sa etusi­vul­le vaa­ti­maan puo­lu­ee­seen­sa kriit­ti­ses­ti suh­tau­tu­via sank­tioi­den uhal­la pal­jas­ta­maan todis­teen­sa puo­lu­een yhteyk­sis­tä nat­sis­miin. Täl­lai­sia todis­tei­ta HS ei kui­ten­kaan pääs­tä sen enem­pää mei­tä maa­han­muut­ta­jia kuin mui­ta­kaan äärioi­keis­ton koh­tei­ta sivuil­leen kertomaan.

  Kyl­lä Sano­man lin­ja omaan sil­mää­ni näyt­tää vaih­te­le­van itä­naa­pu­rin edus­kun­tae­dus­tuk­sen myö­tä vaa­li­kau­des­ta toi­seen. Anti­ra­sis­mi aina­kin vai­kut­tai­si tul­leen mää­ri­tel­lyk­si kan­san­edus­ta­ja Pac­kalé­nia myö­täi­le­väs­ti ääri­pääk­si, samai­sen mää­rit­te­lyn myö­tä tul­leen sul­je­tuk­si kes­kus­te­lun ulko­puo­lel­le. Venä­jä-ymmär­tä­jä­nä (<=itse­sen­suu­ria kir­jai­mel­li­ses­ti) pro­fi­loi­tu­nees­ta Pac­kalé­nis­ta HS tun­tuu­kin nyt lei­po­van jon­kin­lais­ta sisu­nas­hien vastavoimaa.

 113. Daniel Feder­ley: Ei minul­la ole antaa Sinul­le pro­sent­ti­lu­ku­ja. Mut­ta jos sosi­aa­li­tur­val­la “tie­naa” käy­tän­nös­sä saman sum­man kuin mata­la­palk­kais­ta työ­tä teke­mäl­lä, lii­an moni valit­see sosiaaliturvan.

  Aina tulee ole­maan näin.Vain kor­kea mini­mi­palk­ka ja mini­mi­tun­tien rajaus voi teh­dä pie­ni­palk­kai­se­ta houkutteevaa

  Ja ian on jokin kannustinloukku:Eivät ihmi­set Indo­ne­sias­sa­kaan läh­te­neet töi­hin mil­lä pal­kal­la tahan­sa vaan har­kit­si­vat tark­kaan kan­nat­taa­ko työ ottaa vastaan.Siis ne , jot­ka oli­vat vapaita

  Näin siis maas­sa, jos­sa sosi­aa­li­tur­vaa ei ole

 114. Mik­si vain muu­ta­man maa­han­muut­ta­ja­ryh­män mie­li­pi­de käy­tän­nös­sä edus­taa Suo­mes­sa kaik­kien maa­han­muut­ta­jien mie­li­pi­det­tä ja “moni­kult­tuu­ri­suu­den” ääntä? 

  Kun on enem­män teke­mi­sis­sä maa­han­muut­ta­jien kans­sa, huo­maa miten kau­ka­na on ylei­nen polii­tik­ko­jen ja median luo­ma käsi­tys todel­li­suu­des­ta. Käy­tän­nös­sä maa­han­muut­ta­jien ongel­mat ovat muu­ta­mien etnis­ten ryh­mien ongel­mia. Joka pal­ve­lee hyvin poliit­tis­ta kam­pan­jaa niin maa­han­muu­ton puo­les­ta kuin vastaan.

 115. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Pek­ka Pes­si, toi­meen­tu­lo­tuen nor­mi on alle 500 €/kk. Tuo­hon 1160,50 euroon pää­see, kun asuu todel­la kal­liis­ti ja vain Helsingissä.

  Entä mikä pitää olla brut­to­palk­ka kuu­kau­des­sa, jot­ta pää­see net­to­tu­lois­sa 1160,50 €/kk tuloihin?

 116. sint­ti: Onko ruuh­ka-Suo­men ulko­puo­lel­la joten­kin huo­nom­pi sosi­aa­li­tur­va, kun nämä työt vie­lä “kel­paa­vat” suo­ma­lai­sil­le? (Olen itse aka­tee­mi­ses­ti kou­lu­tet­tu­na paluu­muut­ta­ja­na hake­nut myös ns. hant­ti­hom­mia, jois­ta osa on tut­tu­ja opis­ke­lua­joil­ta. Ehkä ali­tui­seen nur­kan taka­na vaa­ni­va työ­voi­ma­pu­la ei vie­lä ole ehät­tä­nyt tän­ne asti, kun suu­rim­paan osaan hake­muk­sis­ta ei tule edes vastausta.)

  Var­maan osak­si kyse on asu­mi­sen hin­nas­ta. Ulko­maa­lai­set keik­ka­työ­läi­set suos­tu­vat asu­maan samal­la pat­jal­la toi­sen vuo­ro­työ­läi­sen ja samas­sa asun­nos­sa tusi­nan maan­mie­hen kans­sa. (HT: miten tämä vai­kut­taa asun­to­jen hin­toi­hin?) Kan­ta­väes­tön työ­läi­se­dus­ta­jat pk-seu­dul­la eivät ole ryh­ty­neet vie­lä näin eko­tie­toi­sik­si. Hei­tä ehkä myös kat­sot­tai­siin vähän vinoon, ei vähi­ten työ­haas­tat­te­lus­sa. Las­ten­suo­je­lun­kin kans­sa saat­tai­si tul­la ongelmia.

  Täs­sä­kin asias­sa muu­ka­lais­ten kur­juus on vaan hurskaampaa.

  Vaik­ka näi­tä maa­han­muut­ta­jia jos­tain näkö­kul­mas­ta “tar­vi­taan”, aina­kaan kes­tä­vyys­va­je ei kohe­ne tuo­mal­la mata­la­palk­ka­työn­te­ki­jöi­tä palvelualoille.

  Aina pys­ty­tään toteut­ta­maan enem­män pro­jek­te­ja, kun tin­gi­tään stan­dar­deis­ta tai säly­te­tään kus­tan­nuk­sia jul­ki­sel­le talou­del­le tai muil­le ulko­puo­li­sil­le. Kyse on sii­tä, mil­lä reu­naeh­doil­la talou­den anne­taan toi­mia. Euroop­pa­lai­sen mark­ki­na­ta­lou­den juma­lat ovat anka­ria, ja ne tuo­mit­se­vat useam­pia pro­jek­te­ja lim­boon kuin levä­pe­räi­sem­mät glo­baa­lin työ­voi­ma­tar­jon­nan mark­ki­na­ju­ma­lat. Suo­ma­lai­sen veron­mak­sa­jan kan­nat­taa pal­voa ensin mai­nit­tu­ja, vaik­ka jäl­kim­mäi­siä kan­nat­ta­vat työ­nan­ta­jat viki­si­vät­kin, miten mata­lan tuot­ta­vuu­den lyp­sä­mä­tön leh­mä ammuu tus­kis­saan ja man­si­kat mätä­ne­vät pellolle.

  Mata­laa palk­kaa mak­sa­vien työ­nan­ta­jien mie­les­tä kai­kil­la hei­dän hank­keil­laan on tie­ten­kin jon­kin­lai­nen a prio­ri ole­mas­sao­lon oikeu­tus, kun­han jos­tain päin maa­il­maa on löy­det­tä­vis­sä työ­eh­toi­hin suos­tu­vaa poruk­kaa. Jos mul­la oisi suk­set vaan, kyl­lä näyttäisin…

  Olet tie­ten­kin oikeas­sa kes­tä­vyys­va­jeen suh­teen pit­käl­lä aika­vä­lil­lä. Hyvin­voin­ti­val­tios­sa mata­la­palk­kai­nen on kes­ki­mää­rin plus­sal­la lopus­sa ja val­tio mii­nuk­sel­la. Näin vaik­ka kou­lu­tus ja lap­suu­den pal­ve­lut oli­si­kin hoi­det­tu muualla.

  Ei yksi­kään val­tio eikä kan­sa ole vau­ras­tu­nut lisää­mäl­lä köy­hän väes­tön­sä mää­rää. Sen sijaan talous­teo­rias­sa kie­li­tai­dot­to­mas­ta ja vähem­män moni­neu­voi­ses­ta työ­väes­tös­tä seu­raa lyhyel­lä aika­vä­lil­lä lisää eriar­voi­suut­ta. Kovem­pien tie­tei­den ja koke­mus­ten mukaan eriar­voi­suus saat­taa jat­kua myös pidem­mäl­lä aikavälillä.

 117. vta­pio: Erin­omais­ten ihmis­ten tuli­si aika ajoin hil­li­tä moraa­lis­ta ylem­myy­den­tun­to­aan ja pyr­kiä näke­mään ihmi­nen mah­dol­li­ses­ti epä­on­nis­tu­neen ilmai­sun taka­na. Halu ymmär­tää tois­ta on aidon dia­lo­gin edel­ly­tys. Vali­tet­ta­vas­ti tätä halua ei näy­tä lii­em­mäl­ti ole­van. Val­lit­se­va käy­tän­tö onkin näl­vin­tä, jon­ka ainoa funk­tio on oman ryh­mä­ni­den­ti­tee­tin vahvistaminen.

  Nyky­ään käsi­tys ihmis­ten vaih­te­le­vis­ta hen­ki­sis­tä kyvyis­tä ei ole pin­nal­la. Hyvä­osai­nen pitää ase­maan­sa moraa­li­sen parem­muu­den osoi­tuk­se­na, ei sen seu­rauk­se­na, että hän on voit­ta­nut gee­niar­pa­jai­sis­sa älyä ja muu­ta ete­vyyt­tä. Siis­pä “aate­luus” ei enää vel­voi­ta. Itse­pä ovat vähä­osai­set syyl­li­siä tilaan­sa, moraa­li­ses­ti vaja­vai­sia kun ovat. (Moraa­li ei täs­sä tar­koi­ta avious­kol­li­suut­ta tai mui­ta asioi­ta, joi­ta hyvä­osai­set har­joit­ta­vat mui­ta enem­män, vaan LQGBT-suvait­se­vai­suut­ta ja mui­ta asioi­ta, joil­la vies­ti­tään edis­tyk­sel­li­syyt­tä ja sta­tus­ta.) Ei huo­no­ja ja paho­ja ihmi­siä pidä­kään ymmär­tää. Muu­ten voi antaa sen kuvan, että maa­han­muut­to­ky­sy­myk­ses­sä on oma leh­mä ojas­sa. Ehkä joku lähei­nen asuu lähiös­sä ja kil­pai­lee sii­vousa­lal­la tuli­joi­den kans­sa. Ehkä ei omis­ta niin pal­joa osak­kei­ta ja kiin­teis­tö­jä, että oli­si voit­ta­jien puo­lel­la. Miten noloa!

  Kau­his­te­lu ja vihaa­mi­nen on sen sijaan fik­su tapa sanoa, miten erin­omai­nen itse on. “Kii­tos her­ra, etten ole niin kuin tuo publikaani.”

  Sit­ten ovat anti­fa­sis­ti­set vasem­mis­to­lai­set jot­ka eivät ole kovin­kaan usein hyvä­osai­sia. Heil­lä kova­kor­vai­suus perus­tuu aat­teen paloon. Puo­lus­te­taan tum­maa kou­lu­ka­ve­ria ja vas­tus­te­taan systeemiä. 

  He eivät jos­tain syys­tä ole vie­lä huo­man­neet, että Koc­hin vel­jek­set, Geor­ge Soros, Juha­na Var­tiai­nen ja Juha Sipi­lä kan­nat­ta­vat samaa aatet­ta kybäl­lä. “Kan­sain­vä­li­syyt­tä” ja “moni­kult­tuu­ri­suut­ta” käy­te­tään työ­läi­sen sor­ta­mi­seen kaik­kial­la maapallolla.

  Sipi­lä sanoi A‑studiossa raken­ta­van­sa “kie­lil­tään ja kult­tuu­ril­taan rikas­ta Suo­mea” hel­pot­ta­mal­la ETA-alu­een ulko­puo­li­sen työ­voi­man tuon­tia. Mil­loin­ka­han vasem­mis­to­lai­set herää­vät ja las­ke­vat 1+1?

 118. ft maa­il­mal­ta: Suo­mes­sa työ­tun­tien mää­rä / hen­ki­lö on todel­la pie­ni, mut­ta työ­tun­tien mää­rä / työn­te­ki­jä on euroo­pan suu­rim­pia. Ne, joil­la on yli­työl­lis­te­tään ja ne joil­la ei ole ei saa teh­dä yhtään mitään.

  Kokoai­kais­ten työn­te­ki­jöi­den työ­ai­ka on Suo­mes­sa Euroo­pan lyhin. Se taas joh­tuu kuu­lem­ma nais­ten suu­res­ta osuu­des­ta, nai­set teke­vät Suo­mes­sa­kin lyhyt­tä päi­vää ja pitä­vät pit­kiä lomia ja mui­ta vapai­ta, mut­ta muu­al­la Euroo­pas­sa nai­set ovat tyy­pil­li­ses­ti osa-aikai­sis­sa töissä.

  1. Kan­nat­taa kat­soa todel­li­sia vuo­si­työ­ai­ko­ja työ­ai­ko­ja eikä jotain teo­reet­tis­ta koko­työ­ajan nor­mia. Ne ovat Suo­mes­sa pit­kiä niin kuin ovat Itä-Euroo­pas­sa ja Ete­lä-Euroo­pas­sa. Lyhim­mät vuo­si­työ­ajat ovat Sak­sas­sa, Nor­jas­sa ja Hol­lan­nis­sa. Täs­tä ei voi pää­tel­lä, että lyhyt työ­ai­ka tekee talou­des­ta vah­van, mut­ta ei sii­tä voi sitä­kään pää­tel­lä, että pit­kä oli­si vält­tä­mä­tön fvah­val­le taloudelle.

 119. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Pek­ka Pes­si, toi­meen­tu­lo­tuen nor­mi on alle 500 €/kk. Tuo­hon 1160,50 euroon pää­see, kun asuu todel­la kal­liis­ti ja vain Helsingissä. 

  Espoos­sa näkyy ole­van samat (tai ehkä vie­lä hie­man ante­li­aam­mat) rajat toi­meen­tu­lo­tuel­le. Espoos­sa saa tuon lisäk­si kuu­kau­des­sa säh­köön 27 €, veteen 18 €, sau­na­mak­sun (esim. 15 €), koti­va­kuu­tuk­seen 12 €.

 120. Ano­max: Mil­loin­ka­han vasem­mis­to­lai­set herää­vät ja las­ke­vat 1+1?

  Toi­voi­sin itse­kin että vasem­mis­to­lai­set heräi­si­vät todel­li­suu­teen — täl­lä menol­la tääl­lä ei ole ole­mas­sa sem­mois­ta käsi­tet­tä kuin työ­väen­lii­ke — jos pal­kal­lis­ta sopi­mis­ta ei sal­li­ta, ensin siir­ty­vät työt, sit­ten ne oste­taan ja lopul­ta nii­tä teke­vät ne jot­ka suos­tu­vat teke­mään nii­tä mini­mi­pal­koil­la — nimit­täin aina­han on ole­mas­sa jokin minimipalkka.

  Ongel­ma on, että jos­kus mui­noin pal­kat oli­vat mata­lat, mut­ta nii­tä on hivu­tet­tu jat­ku­vas­ti ylös­päin joh­tuen sii­tä että ei ole ollut min­kään­lais­ta kil­pai­lua. Nyt kun kil­pai­lua on, pitäi­si osa­ta regoi­da — se ei tar­koi­ta aina palk­ko­jen las­ke­mis­ta muu­ten. Mut­ta se voi tar­koit­taa sitä, että hyvä Arto Ahke­ra tie­naa enem­män kuin Late Lais­ku­ri, eli se voi tar­koit­taa palk­kae­ro­jen syn­ty­mis­tä, kil­pai­lua ja hei­ken­ty­nyt­tä yhteis­hen­keä työ­pai­koil­la, ihmis­ten erot­ta­mis­ta töis­tä jos­sa he ovat olleet vuo­sia — kaik­kia nii­tä ikä­viä mark­ki­na­ta­lou­den ilmiöi­tä, mut­ta myös välil­li­ses­ti nii­tä hyviä puo­lia ja jopa mah­dol­li­suut­ta pelas­taa ns. sosi­aa­li­tur­va. Tämä kil­pai­lu­ky­vyn kehit­tä­mi­nen on se pain­opis­tea­lue, johon Suo­men ener­gian pitää olla nyt suun­nat­tu­na — sen jäl­keen voi­daan sit­ten väi­tel­lä turhanpäiväisyyksistä.

 121. sint­ti: Vaik­ka näi­tä maa­han­muut­ta­jia jos­tain näkö­kul­mas­ta “tar­vi­taan”, aina­kaan kes­tä­vyys­va­je ei kohe­ne tuo­mal­la mata­la­palk­ka­työn­te­ki­jöi­tä pal­ve­lua­loil­le. Tääl­lä jo asu­vien parem­pi työl­lis­tä­mi­nen näil­le aloil­le saat­taa olla kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti jär­ke­vää­kin, mut­ta sii­hen­kään ongel­maan maa­han­muut­to ei tuo hel­po­tus­ta, kuten nimim. “Lii­an van­han” mai­nit­se­mat Hel­sin­gin työt­tö­myys­lu­ke­mat osoittavat.

  En ymmär­rä miten työ­tä­te­ke­vien ihmis­ten maa­han­tu­lo voi­si olla pie­nen­tä­mät­tä kes­tä­vyys­va­jet­ta. Vai­ku­tus on peri­aat­tees­sa puo­let työt­tö­män suo­ma­lai­sen työl­lis­tä­mi­ses­tä (ero­tuk­se­na se, että työt­tö­män työl­lis­ty­mi­ses­sä saa­daan hyö­ty sekä työt­tö­mien vähen­ty­mi­se­nä että työn­te­ki­jöi­den lisään­ty­mi­se­nä). Näin siis aina­kin niin kau­an, kun maa­han­muut­to aidos­ti lisää työ­voi­maa eikä syr­jäy­tä ole­mas­sao­le­vaa työvoimaa.

  Suo­ma­lai­nen sosi­aa­li­tur­va ja ylei­nen ilma­pii­ri näyt­tää käy­tän­nös­sä joh­ta­van tie­tyil­lä mata­la­palk­ka-aloil­la val­lit­se­vaan työ­voi­ma­pu­laan. Tätä voi­daan kor­ja­ta joko työn­teon kan­nus­ta­vuut­ta lisää­mäl­lä tai tuo­mal­la työn­te­ki­jöi­tä muu­al­ta. Pei­raat­tees­sa ensim­mäi­nen oli­si puh­taan natio­na­lis­ti­ses­ti aja­tel­len parem­pi. En kui­ten­kaan usko, että täl­lä rat­kais­tai­siin ongel­maa aina­kaan kovin nopeas­ti ja toi­sek­si en ymmär­rä mik­si ehdoin tah­doin pitäi­si pis­tää rajat kiin­ni yrit­te­liäil­tä ihmi­sil­tä. (En myös­kään ymmär­rä mik­si niin pitäi­si teh­dä pako­lai­sil­ta, mut­ta se onkin eri asia.)

 122. pjt:
  >
  Täs­tä tuo kui­ten­kin mie­lee­ni, mik­si moni­kul­tu­ris­mi on joil­le­kin pai­na­jai­nen: mikä­li yhteis­kun­ta saa hajau­tua aliyh­tei­söik­si, jois­sa on kus­sa­kin oma kult­tuu­rin­sa ja lakin­sa — kuten Englan­nis­sa Rot­her­ha­min lapsiseksitapauksessa,Tower Ham­le­tin ään­ten­las­ken­nas­sa tai Ali Diza­ein “tar­vit­sem­me maa­han­muut­ta­jia polii­sik­si” ‑tapauk­ses­sa — niin seu­rauk­se­na on mm. aliyh­tei­sö, joka sovel­taa sha­ri­aa, myös sitä pykä­lää jos­sa isla­min hylän­nyt ihmi­nen tai vää­rän mie­hen mukaan läh­te­nyt nai­nen ansait­see tul­la tapetuksi.

  Ei kai nyt tuol­lais­ta kukaan kannata.
  Se on täy­sin krii­tik­ko-osas­ton olkiukko.

 123. Jos nyt yli­pää­tään edes mitoi­tet­tai­siin maa­han­muut­ta­jien mää­rä vas­taa­maan kotout­ta­mis­re­surs­se­ja. Esi­mer­kik­si Hel­sin­gis­sä maa­han­muut­ta­jat jou­tu­vat opis­ke­le­maan suo­mea vähän miten sat­tuu. Te-toi­mis­to ostaa kurs­se­ja välil­lä ja sit­ten taas ei osta. Alka­nee­seen kie­le­no­pis­ke­lu­put­keen tulee kat­kok­sia. Opet­ta­jat vaih­tu­vat noin kym­me­nen ker­taa vuo­des­sa ja kun yrit­tää saa­da val­miu­det YKI-tes­tin suo­rit­ta­mi­seen jou­tuu haa­li­maan kurs­se­ja vähän siel­tä sun tääl­tä jos onnis­tuu nii­tä saamaan.

  Nykyi­sil­lä resurs­seil­la ei näy­tä ole­van kapa­si­teet­tia ottaa lisää maa­han­muut­ta­jia, kun edel­lis­ten­kin kie­li­kou­lu­tuk­set ovat enem­män kuin vaiheessa.

 124. Joten­kin tun­tuu sil­tä että Suo­mes­sa media ei osaa kes­kus­tel­la kriit­ti­ses­ti maa­han­muu­tos­ta. Suo­mes­sa myös­kin kaik­ki maa­han­muu­ton muo­dot nipu­te­taan her­käs­ti samaan paa­liin, vaik­ka työ­pe­räi­sel­lä (esim. kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen ammat­ti­lais­ten) maa­han­muu­tol­la ja turvapaikanhakijoiden/tai väli­me­ren “siir­to­lais­ten” vas­taa­not­ta­mi­sel­la on täy­sin eri­lai­set vai­ku­tuk­set yhteiskuntaan. 

  Ensim­mäi­sen ryh­män osal­ta jää­dään vero­tu­lois­sa taval­li­ses­ti plus­san puo­lel­le ja toi­sen ryh­män osal­ta mit­ta­ri toden­nä­köi­ses­ti menee erit­täin syväl­le pak­ka­sel­le, kos­ka ilman kor­kea­kou­lu­tus­ta ja kie­li­tai­toa Suo­mes­sa on todel­la vai­ke­aa työl­lis­tyä. Vai­kea työl­lis­ty­mi­nen ja huo­no tulo­ta­so, taas estä­vät maa­han­muut­ta­jan tehok­kaan integroi­tu­mi­sen yhteiskuntaan. 

  Omil­la ehdoil­laan Suo­meen saa­pu­vil­la ammat­ti­lai­sil­la on har­vem­min suu­ria ongel­mia integroi­tua Suo­meen, vaik­ka he tuli­si­vat­kin täy­sin eri­lai­ses­ta lähtökulttuurista. 

  Tun­tuu sil­tä, että Suo­mes­sa hype­te­tään hir­veäs­ti jäl­kim­mäi­sen puo­leis­ta sosi­aa­lis­pe­rus­teis­ta maa­han­muut­toa, vaik­ka suu­rin osa maa­il­man muis­ta mais­ta halu­aa vetää puo­leen­sa vain nii­tä ensim­mäi­sen ryh­män muut­ta­jia nykyään.

 125. Mie­les­tä­ni rajo­ja avaa­va moni­kult­tuu­ri­suus ja run­sas sosi­aa­li­tur­van varaan tapah­tu­va maa­han­muut­to ovat hyviä asioi­ta, kos­ka ne jou­dut­ta­vat tulon­siir­toi­hin perus­tu­vas­ta “hyvin­voin­ti­val­tio­mal­lis­ta” luo­pu­mis­ta. Jokai­nen pitä­köön huol­ta vain itses­tään ja perheestään.
  Verot alas!

 126. Mimi: Tun­tuu sil­tä, että Suo­mes­sa hype­te­tään hir­veäs­ti jäl­kim­mäi­sen puo­leis­ta sosi­aa­lis­pe­rus­teis­ta maa­han­muut­toa, vaik­ka suu­rin osa maa­il­man muis­ta mais­ta halu­aa vetää puo­leen­sa vain nii­tä ensim­mäi­sen ryh­män muut­ta­jia nykyään.

  Suo­mes­sa puhu­taan pal­jo pako­lais­ten maa­han­muu­tos­ta vaik­ka se on vain alle 10 % kokonaismuutosta.

  Täs­sä asias­sa on len­net­ty per­su­jen virit­tä­mään ansaan ja se pako­lai­suus on nous­sut per­su­jen joh­dat­ta­ma­na koko­aan suu­rem­mak­si ongelmaksi

  Asian­tun­ti­joil­la ei ole peri­aat­tees­sa mitään ongel­maa tul­la Suo­meen töi­hin, eten­kin jos fir­ma ajaa asi­aa, kaik­ki jär­jes­tyy hyvin nopeas­ti ja varmasti.

  Jos­kus taus­to­jen sel­vit­te­ly vie kuu­kausia, mut­ta niin sii­hen kuluu aikaa kan­ta­suo­ma­lai­sen­kin kohdalla

  Mut­ta jos jou­dut yksi­tyi­ses­ti rekis­te­röi­ty­mään niin ongel­mat alkavat 

  Nyt esi­merk­ki­nä on sak­sa­lai­nen EU ‑kan­sa­lai­nen

  Olen nyt seu­ran­nut käy­tän­nös­sä maa­han­muut­ta­jan sopeu­tu­mis­ta, kun tut­ta­va­ni tuli töi­hin tän­ne eikä saa­nut ulko­maa­lai­se­na asun­toa kuin vuo­den sop­pa­ril­la etu­kä­teen ja pääl­le vie­lä kal­lis takuu vahin­ko­jen varalta.Niinpä tar­jo­sin hänel­le asun­non niin pit­käk­si aikaa, että löy­tyy ehkä asun­to koh­tuul­li­sil­la ehdoilla.

  Vero­vi­ras­to on ollut nyt jous­ta­vin ja sosi­aa­li­tur­va­tun­nus löy­tyi oitis eli vero­tus alkoi juos­ta oitis

  Mut­ta oli mah­do­ton­ta saa­da alen­nus­lip­pua HSL bus­siin. Vaik­ka osoi­te on Hel­sin­gis­sä niin se ei kuu­lem­ma rii­tä, pitää rekis­te­röi­tyä Hel­sin­gin kau­pun­gin mai­straa­tis­sa luu­kul­la, ver­kos­sa ei voi vaik­ka verot­ta­ja on jo hyväk­sy­nyt henkilön

  Ja sitä ennen ilmei­ses­ti on rekis­te­röi­dyt­tä­vä poliisilla .

  Kun kysy­mys on EU-kan­sa­lai­ses­ta niin juok­sut­ta­mi­nen on typerää

  Ja myös yksi­tyi­nen byro­kra­tia on val­ta­vaa esim pank­ki­ti­lin aukai­se­mi­nen on ollut ongelmallista.Yritys mak­saa pal­kan vain suo­ma­li­sel­le pank­ki­ti­lil­le vaik­ka pal­kas­ta on pidät­tey verot ja mak­set­tu sotut.

  Samoin puhe­lin­liit­ty­män saa­mi­nen on vai­ke­aa. Niin­pä on tyy­dyt­tä­vä prepaidiin

  Ja kai­ken kuk­ku­rak­si oli mah­do­ton­ta saa­da alen­nus­lip­pua HSL. Vaik­ka osoi­te on Hel­sin­gis­sä niin se ei kuu­lem­ma rii­tä, pitää rekis­te­röi­tyä Hel­sin­gin kau­pun­gin mai­straa­tis­sa luu­kul­la, ver­kos­sa ei voi vaik­ka verot­ta­ja on

 127. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kan­nat­taa kat­soa todel­li­sia vuo­si­työ­ai­ko­ja työ­ai­ko­ja eikä jotain teo­reet­tis­ta koko­työ­ajan nor­mia. Ne ovat Suo­mes­sa pit­kiä niin kuin ovat Itä-Euroo­pas­sa ja Ete­lä-Euroo­pas­sa. Lyhim­mät vuo­si­työ­ajat ovat Sak­sas­sa, Nor­jas­sa ja Hol­lan­nis­sa. Täs­tä ei voi pää­tel­lä, että lyhyt työ­ai­ka tekee talou­des­ta vah­van, mut­ta ei sii­tä voi sitä­kään pää­tel­lä, että pit­kä oli­si vält­tä­mä­tön fvah­val­le taloudelle.

  Ker­ran­kin samaa mieltä.Tuo Häk­syn lausu­ma työ­ajan lyhyy­des­tä joh­tuu sii­tä, että tuo ver­tai­lu on teh­ty osajou­kos­ta , ei siis kai­kis­ta työllisistä.

  Valit­se­mal­la juk­ko sopi­vas­ti saa­daan tuol­lai­sia­kin päätelmiä.

  Mut­ta nekin ovat väriä, sil­lä jot­ta työ­ajan pide­nyk­sel­lä oli­si oikea koh­de niin sil­loin pitä­si lyhen­tää jul­ki­sen sek­to­rin lomia ja piden­tää työ­ai­kaa, mut­ta sitä Häkä­mies tus­kin tarkoitti ?

  https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ANHRS

  Mut­ta kyl­lä työ­ajal­la on mer­ki­tys­tä tuot­ta­vuu­del­le. Ihmi­nen on sii­tä han­ka­la tuo­tan­to­vä­li­ne, että mitä vaativampaa/tuottavampaa työ on, sitä vähem­män aikaa ihmi­nen kyke­nee kes­kit­ty­mään ja teke­mään työ­tä virheettömästi.Virheet syö­vät tuottavuuden-

  http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs201/projects/crunchmode/econ-hours-productivity.html

 128. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kan­nat­taa kat­soa todel­li­sia vuo­si­työ­ai­ko­ja työ­ai­ko­ja eikä jotain teo­reet­tis­ta koko­työ­ajan nor­mia. Ne ovat Suo­mes­sa pit­kiä niin kuin ovat Itä-Euroo­pas­sa ja Ete­lä-Euroo­pas­sa. Lyhim­mät vuo­si­työ­ajat ovat Sak­sas­sa, Nor­jas­sa ja Hol­lan­nis­sa. Täs­tä ei voi pää­tel­lä, että lyhyt työ­ai­ka tekee talou­des­ta vah­van, mut­ta ei sii­tä voi sitä­kään pää­tel­lä, että pit­kä oli­si vält­tä­mä­tön fvah­val­le taloudelle.

  Mitä vah­vem­pi talous sitä enem­män ihmi­set panos­ta­vat vapaa-aikaan ja työn suh­teen kes­ki­ty­tään vain oleelliseen? 

  Työn tuot­ta­vuu­den nousu joh­taa JOKO työn tulok­sen eriar­voi­seen jaka­mi­seen tai ylei­seen työ­ajan laskuun?

  Yhteis­kun­ta on sitä parem­pi, mitä suu­rem­pia pie­nim­mät pal­kat ovat?

  Sii­nä on minun tämän päi­väi­set hypoteesini.

 129. Fei­sal Tho­mas kir­joit­ti 2.8.2015 kel­lo 21:31 :

  [Immo­sen & kump­pa­nei­den] tar­koi­tuk­se­na ei ole kes­kus­tel­la, vaan saa­da kon­for­mis­tit usko­maan että vaa­ti­mus Suo­men perus­tus­lain tur­vaa­man yhden­ver­tai­suus­pe­ri­aat­teen kor­vaa­mi­sel­la kan­sal­lis­so­sia­lis­ti­sel­la rotu­hie­rar­kial­la on legi­tii­mi ehdo­tus, yksi mie­li­pi­de kes­kus­te­luk­si usko­tel­lus­sa jos­ta on mää­ri­tet­tä­vis­sä niin ääri­päät kuin nii­den väliin jää­vä kul­tai­nen kes­ki­tie. Pyr­ki­myk­se­nä on mani­pu­loi­da pel­koon tai­pu­vai­set teke­mään valin­to­ja joi­ta he halua­vat tehdä.

  Fei­sal Tho­mas kir­joit­taa juu­ri sen, mik­si olen itse tul­lut jopa sel­lai­siin aja­tuk­siin että on parem­pi, että moni­kul­tu­ra­lis­mi dokt­rii­ni­na on kan­sa­kun­nal­le ainoa sal­lit­tu ajat­te­lu­ta­pa kuin että otet­tai­siin pie­nin­tä­kään ris­kiä sii­tä, että kes­ki­tys­lei­ri­fan­t­asiat hii­pi­vät käy­tet­tä­vis­sä ole­viin rat­kai­su­mal­lei­hin. On parem­pi vai­e­ta kuin ottaa pie­nin­tä­kään ris­kiä sii­tä, että kri­tii­kin ja ongel­mien esiin nos­ta­mi­sen myö­tä rao­te­taan ovea kes­kus­te­lun kulues­sa salon­ki­kel­pois­tu­vil­le ja par­la­men­taa­ri­sia reit­te­jä pit­kin huo­maa­mat­ta sisään livah­ta­vil­le kan­san­mur­hiin joh­ta­vil­le ideologioille.

  Nimi­merk­ki Rol­len 2.8.2015 kel­lo 21:45 lausu­ma näke­mys lie­nee kui­ten­kin ylei­sin kanta:

  Eri­lais­ten näke­mys­ten pitäi­si pääs­tä saman pöy­dän ääreen. Jos saman­mie­li­set ovat vaik kes­ke­nään, tapah­tuu radikalisoitumista.

  Nimi­merk­ki MarkusH:n huo­mau­tus 2.8.2015 kel­lo 22:33 kon­kre­ti­soi­tuu kah­den tun­ne­tun kir­joit­ta­jan kolumneissa:

  Taas vii­me­vii­kol­la avau­tui eri osa­puo­lil­le erin­omai­nen mah­dol­li­suus ottaa maa­han­muut­to­kes­kus­te­lua hal­tuun­sa Immo­sen yli­lyön­nin myö­tä. Sitä seu­ran­nut media­ko­hu ja kan­na­no­tot osoit­ti­vat kui­ten­kin vie­lä vah­vem­min, että Immo­nen kave­rei­neen on – vir­hei­neen­kin – ainoa vaih­toeh­to maa­han­muut­toon kriit­ti­ses­ti suhtautuville.

  Toi­nen tun­net­tu kir­joit­ta­ja on Maria Pet­ters­son, joka kir­joit­ti Nyt-liit­teen verk­ko­ver­sios­sa 4.8.2015 pil­kal­li­sen tra­ves­tian Mal­mön kaha­kois­ta: Sota­tan­ner – raport­ti Mal­mön moni­kult­tuu­ri­ses­ta hel­ve­tis­tä . Ymmär­rän Pet­ters­so­nin mis­sion, mut­ta juu­ri näin dia­lo­gi ehkäis­tään. Esi­mer­kik­si nykyi­sin Espan­jas­sa asu­val­la chi­le­läis­syn­tyi­sel­lä Mau­ricio Rojasilla on toi­nen käsi­tys Mal­mön tilan­tees­ta. Rojas, Ruot­sin Folk­par­tie­tin enti­nen kan­san­edus­ta­ja ja Svens­ka Dagbla­de­tin pää­kir­joi­tus­si­vun vaki­tui­nen kolum­nis­ti, kir­joit­ti 3.8.2015 kolum­nis­saan Därför blir SD störs­ta par­ti:

  Den­na mor­gon läser jag om gra­na­tat­tac­ker i Mal­mö och Pau­li­na Neu­dings repor­ta­ge om ambu­lans­per­son­alens utsatt­het, särs­kilt i utanförs­kap­sområ­de­na. Hen­rik Johans­son, ordfö­ran­de för Alarm Ambu­lansför­bun­det, säger: ”Det är också skräm­man­de att se att man inte ver­kar vil­ja ta i det här i den poli­tis­ka debat­ten. Det är som att det här proble­met inte fanns”. Och det är just den­na feg­het som kom­mer att göra SD till Sve­ri­ges störs­ta parti.

  Ja se toi­nen tun­net­tu kir­joit­ta­ja on Jari Ter­vo, joka heit­tää kes­kus­te­luun kak­si klas­sis­ta, väsy­nyt­tä ja mah­dol­li­sim­man type­rää argu­ment­tia, mikä sekin lan­nis­taa dia­lo­giy­ri­tyk­set. Argu­ment­ti on niin epä­on­nis­tu­nut, että soi­si sen jo unohtuvan: 

  Suo­ma­lai­sen puu­vil­la­teol­li­suu­den käyn­nis­ti skot­lan­ti­lai­nen James Fin­lay­son. Fis­kar­sin perus­ti hol­lan­ti­lai­nen Peter Thorwös­te. Thur­gaun kan­to­nis­ta Sveit­sis­tä saa­pui Suo­meen turk­ku­ri Eduard Peter Fazer, jon­ka jäl­ke­läi­set loi­vat edel­leen toi­mi­van makeis­kon­ser­nin. Enso-Gutzei­tin käyn­nis­ti nor­ja­lai­nen Hans Gutzeit.

  Eikä Stock­mann­kaan ole juu­ril­taan suo­ma­lai­nen. Sen lait­toi alul­le sak­sa­lai­nen Georg Franz Hein­rich Stock­mann. Suo­ma­lai­nen olut on taas kotoi­sin Mos­ko­van lähel­tä. Siel­tä on läh­töi­sin Niko­lai Sinebryc­hof­fin suku.

  Suo­ma­lai­set saa­pui­vat naa­pu­ri­maa­han­sa pie­ni­ne lap­si­neen, rahat­to­mi­na, ummik­koi­na ja ammat­ti­tai­dot­to­mi­na. He oli­vat täy­sin isän­tä­maan­sa armoilla.

  On tur­haa­kin tur­hem­paa tois­taa, mik­si nämä argu­men­tit käsit­te­le­vät ihan muu­ta kuin mis­tä hal­la-aho­lai­set (Immo­nen & kumpp., per­su­jen nui­va sii­pi) puhu­vat. Näi­den argu­ment­tien esit­tä­jät tie­tä­vät sen tie­ten­kin, mut­ta har­joit­ta­vat kään­tei­ses­ti, muu­tet­ta­vat muut­taen, samaa rähi­nä­tak­tiik­kaa kuin hal­la-aho­lai­set­kin: värit­täen ohi­te­taan se mis­tä vas­ta­puo­li oikeas­ti puhuu. Tois­te­taan nyt kui­ten­kin: kyse ei ole työ­pe­räi­ses­tä saa­ti lii­key­ri­tys­pe­räi­ses­tä maa­han­muu­tos­ta. Kyse on niis­tä maa­han­tu­li­jois­ta, joil­la ei ole mah­dol­li­suut­ta elät­tää itse­ään pit­kään aikaan.

  Mut­ta, kuten Fei­sal Tho­ma­sin kom­ment­tia kom­men­toi­des­sa­ni sanoin, voi olla että on paras­ta kun vain dokt­rii­nin mukai­nen puhe on sal­lit­tua val­ta­me­dias­sa, muun­lai­nen, asial­li­nen­kin, avaa väy­län kau­his­ta­vien rat­kai­su­jen ilmaan­tu­mi­sel­le keinovalikoimaan.

  Toi­voi­sin har­taas­ti Oden kan­nan­ot­toa sii­tä, mitä hän uskoo tapah­tu­van, jos tule­na­rat ongel­mat ote­taan käsit­te­lyyn. Lail­li­sia, par­la­men­taa­ri­sia ja demo­kraat­ti­sia reit­te­jä pit­kin on val­taan pääs­syt hir­vit­tä­viä asioita.

 130. Sylt­ty: Ja minua on ihan tur­ha vään­tää suva­kik­si. Moni umpi­ra­sis­ti pitää minua jonain suvak­ki­na ihan vain sik­si, kos­ka pidän Immos­ta ja Hal­la-ahoa idioot­tei­na. Ja on ihan tur­ha väit­tää ettei­kö per­su­jen perus­kan­nat­ta­jis­sa oli­si vaik­ka kuin­ka pal­jon ihan täy­si­ve­ri­siä umpi­ra­sis­te­ja, täs­tä­kin voi var­mis­tua hel­pos­ti seu­raa­mal­la per­su-ehdok­kai­den ja kan­nat­ta­jien some-kirjoittelua

  🙂

  Mis­säs minä — tai joku muu — sinua suva­kik­si syyt­ti tai väi­tin ettei­kö per­suis­sa oli­si yhtään rasisteja.

  Tie­tys­ti on. Samal­la­lail­la kjuin suva­keis­sa on ihmi­siä jot­ka väit­tä­vät että moni­kult­tu­ris­mi on onnis­tu­nut Euroopassa.

  Soi­nin­vaa­ra siis ei uskal­la kir­joit­taa moni­kult­tu­ris­mis­ta omien sano­jen­sa mukaan.

  Mut­ta onnek­si lähi­päi­vi­nä on mon­ta hyvää kir­joi­tus­ta aihees­ta maa­han­muut­to ja kan­sal­lis­val­tio. Häkä­mies, Val­tao­ja, Joki­si­pi­lä (http://www.ts.fi/mielipiteet/kolumnit/802067/Ei+tule+vaivatta+vapaus), Mark­ka­nen (http://www.hs.fi/kulttuuri/a1438314861401?jako=c0e0fcde097e79eb24565fb70e2f56e3&ref=fb-share).

  Immo­sen ulos­tu­lo gene­roi hie­noa keskustelua.

 131. Mimi: Omil­la ehdoil­laan Suo­meen saa­pu­vil­la ammat­ti­lai­sil­la on har­vem­min suu­ria ongel­mia integroi­tua Suo­meen, vaik­ka he tuli­si­vat­kin täy­sin eri­lai­ses­ta lähtökulttuurista. 

  Jos täl­lai­sel­la hen­ki­löl­lä on ylit­se­pää­se­mät­tö­miä ongel­mia, hän läh­tee pois. Eräs­tä van­han kou­lun maa­han­muut­ta­jaa lai­na­tak­se­ni, uuteen maa­han läh­ties­sä pitää olla suun­ni­tel­ma, vara­suun­ni­tel­ma, ja rahat paluu­lip­puun, jos sekään ei onnistu.

 132. Jou­ni Mar­ti­kai­nen: Entä mikä pitää olla brut­to­palk­ka kuu­kau­des­sa, jot­ta pää­see net­to­tu­lois­sa 1160,50 €/kk tuloihin?

  Sel­lai­set vähän rei­lu 1300 kai. Haa­ru­koi itse verot­ta­jan tar­joa­mal­la vero­pro­sent­ti­las­ku­ril­la jos ihan oikeas­ti olet kiin­nos­tu­nut tar­kem­mis­ta luvuista.

  1. Riip­puu asu­mis­ti­lan­tees­ta. Jos omis­taa velat­to­man yksiön, toi­meen­tu­lo­tu­ki vas­taan yhtiö­vas­tik­kees­ta riip­puen noin 600 euron kuu­kausi­palk­kaa. Jos on vuo­kral­la yksiös­sä, se vas­taan noin 900 euron kuu­kausi­palk­kaa, kos­ka saa asu­mis­tu­kea noin 320 euroa.

 133. Jos Osmo jos­kus aiot kui­ten­kin kir­joit­taa maa­han­muu­tos­ta, minul­la oli­si seu­raa­van­lai­nen yleisötoive.

  Olet Var­tiai­sen kans­sa esit­tä­nyt kan­nus­tin­louk­ku­jen pie­nen­tä­mis­tä tuke­mal­la mata­la­palk­kais­ta työ­tä. Lisäk­si olet­te vaa­ti­neet tar­ve­har­kin­nan pur­kua myös pie­ni­tu­loi­sil­ta ETA:n ulko­puo­li­sil­ta maa­han­muut­ta­jil­ta. Näi­den yhteen­so­vit­ta­mi­ses­ta oli­si muka­va kuul­la lisää.

  Jos dr. House mää­räi­si poti­laal­le kah­ta yhteis­vai­ku­tuk­sil­taan nor­maa­lis­ti tap­pa­vaa lää­ket­tä, hän tie­tää jotain eri­tyi­sen mie­len­kiin­tois­ta ja eri­kois­ta. Tai sit­ten hänel­lä on dii­li hau­tausu­ra­koit­si­jan kanssa.

 134. Anna-Lii­sa: Mut­ta, kuten Fei­sal Tho­ma­sin kom­ment­tia kom­men­toi­des­sa­ni sanoin, voi olla että on paras­ta kun vain dokt­rii­nin mukai­nen puhe on sal­lit­tua val­ta­me­dias­sa, muun­lai­nen, asial­li­nen­kin, avaa väy­län kau­his­ta­vien rat­kai­su­jen ilmaan­tu­mi­sel­le keinovalikoimaan.

  Jos näin on, mik­si peri­aa­tet­ta pitäi­si sovel­taa pel­käs­tään moni­kult­tuu­ri­suu­den arvos­te­luun? Kau­his­ta­via rat­kai­su­ja on monis­sa yhteis­kun­nis­sa kehi­tet­ty mui­hin­kin ongel­miin, esi­mer­kik­si van­hus­ten­huol­toon. Pitäi­si­kö kai­ken­lai­nen puhe väes­tön ikään­ty­mi­ses­tä taak­ka­na ja kus­tan­nuse­rä­nä siis välit­tö­mäs­ti kar­sia mediois­ta, jot­ta ei vahin­gos­sa­kaan edis­tet­täi­si van­hus­ten pak­koeu­ta­na­si­aa tule­vai­suu­den dys­to­pia-Suo­mes­sa? Moni-ikäi­syys on rikkautta!

 135. Mil­lä lail­la te mei­naat­te loput­to­miin estää kau­his­tut­ta­vien rat­kai­su­jen ilmaan­tu­mis­ta? Ne ilmaan­tu­vat, kun lopul­ta on pakko.

 136. Osuin suo­ma­lai­sen aka­te­mia­tut­ki­jan, Hel­sin­gin yli­opis­ton Sosi­aa­li­tie­tei­den lai­tok­sel­la toi­mi­van Mar­ja Tii­li­kai­sen kir­joit­ta­maan artik­ke­liin Euroo­pan imu. Tii­li­kai­nen on pereh­ty­nyt suo­men­so­ma­lia­lais­ten asi­aan ja on kir­joit­ta­nut esim. kir­jan Arjen Islam : soma­li­nais­ten elä­mää Suo­mes­sa. Euroo­pan imu ilmes­tyi Afri­kan sar­ves­sa, joka on Soma­lian, Dji­bou­tin, Erit­rean, Etio­pian, Suda­nin ja Ete­lä-Suda­nin kehi­tys­ky­sy­myk­siin kes­kit­ty­vä verk­ko­leh­ti. Leh­teä jul­kai­see Suo­men Soma­lia-ver­kos­to ry. Tii­li­kai­nen on Afri­kan sar­ven päätoimittaja.

  Voi perus­tel­lus­ti olet­taa, että Afri­kan sar­ves­sa ei jul­kais­ta huma­ni­taa­ri­seen maa­han­muut­toon maa­han­muut­to­kriit­ti­ses­ti (aina­kaan ns. nui­vas­sa mie­les­sä) suh­tau­tu­via artikkeleita.

  Miten pitäi­si suh­tau­tua artik­ke­liin Euroo­pan imu? Artik­ke­lis­sa ker­ro­taan, että Soma­lias­sa soma­lia­lais­ten itsen­sä teke­mien tut­ki­mus­ten mukaan maas­ta läh­de­tään ennen kaik­kea ja nime­no­maan etsi­mään parem­paa elä­mää. Tämä on olen­nai­ses­ti eri­lai­nen kuva kuin se, mikä on huma­ni­taa­ri­ses­ta maa­han­muu­tos­ta viral­li­ses­ti poliit­ti­ses­ti kor­rek­tik­si muo­dos­tu­nut. Miten vää­räs­sä olen, kun artik­ke­lin anta­ma kuva pie­nen­tää vas­taan­ot­to­vel­vol­li­suut­tam­me ja muut­taa avun­an­to­vel­vol­li­suut­ta per­su­lai­seen suun­taan: tehos­te­taan kehi­ty­syh­teis­työ­tä läh­tö­mais­sa ja koh­dis­te­taan se nai­siin ja lapsiin? 

  Entä miten tuli­si suh­tau­tua ruot­sa­lai­sen (liber­taa­rin?) talous­tie­tei­li­jän Andreas Berg­hin näke­myk­seen, jon­ka mukaan Ruot­sin kal­tai­sis­sa hyvin­voin­tia laein ja sää­dök­sin ohjai­le­vis­sa (policy­orien­te­rad) hyvin­voin­ti­val­tiois­sa maa­han­muut­ta­jien on vai­keam­pi työl­lis­tyä kuin Irlan­nin, USAn ja Iso-Bri­tan­nian kal­tai­sis­sa hyvin­voin­ti­val­tiois­sa, jois­sa mark­ki­nat mää­rää­vät tah­din (mark­nad­so­rien­te­ra­de)? (Invan­dra­re behö­ver mark­nad mer än policy)

  Huma­ni­taa­ris­ten maa­han­muut­ta­jien koh­taa­mien ongel­mien rat­kai­suk­si esi­te­tään kotout­ta­mi­sen ja tuki­toi­mien tehos­ta­mis­ta ja kan­ta­väes­tön asen­ne­kas­va­tus­ta sekä lisä­re­surs­se­ja näi­hin. Onko sel­vi­tet­ty, ovat­ko mei­dän kotout­ta­mis­toi­mem­me oikean­lai­sia? Pas­si­voi­vat­ko ja uhriut­ta­vat­ko ne tuli­jan? Monis­sa mais­sa ne tur­va­pai­kan tai oles­ke­lu­lu­van saa­neet, jot­ka meil­lä eivät työl­lis­ty ja ovat täy­sin tur­va­ver­kon varas­sa, tule­vat toi­meen omillaan.

  Berg­hin näke­mys on kovas­ti yhteen­so­pi­va sen kuvan kans­sa, min­kä Euroo­pan imu antaa.

 137. Eräs maa­han­muut­to­kes­kus­te­lun suu­rim­pia tabu­ja on mie­les­tä­ni se, että eri yhteis­kun­ta­ryh­miin kuu­lu­vat suo­ma­lai­set ovat teke­mi­sis­sä hyvin eri­lais­ten maa­han­muut­ta­jien kanssa. 

  Itse kiin­ni­tin jo kau­an sit­ten huo­mio­ta sii­hen, että esim. mus­li­mi­hui­ve­ja käyt­tä­viä nai­sia on Hel­sin­gis­sä pal­jon­kin, mut­ta omis­sa työ- tai vapaa-ajan sosi­aa­li­sis­sa ver­kos­tois­sa­ni hei­tä ei *iki­nä* ole ollut (ei myös­kään koti­ta­los­sa­ni). Kaik­ki maa­han­muut­ta­jat, joi­den kans­sa olen ollut teke­mi­sis­sä, ovat etni­ses­tä ja uskon­nol­li­ses­ta taus­tas­ta riip­pu­mat­ta olleet hyvin sopeu­tu­nei­ta suo­ma­lai­seen elä­män­muo­toon ja puhu­neet hyvää suo­mea (tai aina­kin englan­tia). Mut­ta toi­sen­lai­sis­sa työ- ja asuin­pai­kois­sa ole­vien ihmis­ten tie­dän jou­tu­neen teke­mi­siin myös toi­sen­lais­ten maa­han­muut­ta­jien kanssa.

 138. Lii­an van­ha: Suo­mes­sa asu­vis­ta 300000 ulko­maan­kan­sa­lai­ses­ta n 200000 on nai­sia eli suo­ma­lai­nen mies hakee vai­mon ulkomailta

  Mihin­kä­hän tämä tie­to perustuu? 

  Tämän läh­teen mukaan:
  http://www.stat.fi/til/vaerak/2013/02/vaerak_2013_02_2014-12–10_fi.pdf
  “Vuo­den 2013 lopus­sa ulko­maa­lais­taus­tai­sis­ta mie­hiä oli 153 007 ja nai­sia 148 517, eli mie­hiä oli 4 490 enem­män kuin naisia.”

  Eli aika fif­ty-six­ty näyt­täi­si ulko­maa­lais­ten suku­puo­li­taus­ta ole­van. Ok, tuos­sa puhu­taan “ulko­maa­lais­taus­tai­ses­ta” eikä Suo­mes­sa asu­vis­ta ulko­maa­lai­sis­ta. Minus­ta tuo -“taus­tai­nen” on kui­ten­kin jär­ke­väm­pi tar­kas­tel­ta­va jouk­ko, kos­ka sil­loin ei yhtäk­kiä tuos­ta poru­kas­ta katoa sil­lä, että saa Suo­men kansalaisuuden.

 139. EU:n pitäi­si teh­dä yksi­puo­li­nen pää­tös hyök­käyk­ses­tä Poh­jois-Afrik­kaan. Yksin­ker­tai­ses­ti pyyh­kiä ääri-isla­mis­tit kar­tal­ta ja mie­hit­tää sopi­van kokoi­nen alue, joka rajau­tuu välimereen.

  Sit­ten, muo­dos­taa sin­ne uusi val­tio, johon kaik­ki pako­lai­set sai­si­vat majoittua.

  EU pitäi­si uut­ta val­tio­ta val­las­saan jopa pari vuo­si­kym­men­tä, ehkä pidem­pään­kin. Uuteen val­tioon luo­tai­siin demo­kraat­ti­nen jär­jes­tel­mä, joka ottai­si huo­mioon eri uskon­to­kun­tien edus­ta­jat ja ennen kaik­kea län­si­maa­lai­nen peruskoulutus.

  Väi­tän, että tämä tuli­si hal­vem­mak­si, kuin 500‑1000 tuhan­nen pako­lai­sen sosi­aa­li­ku­lut seu­raa­van 20 vuo­den kuluessa.

  En äänes­tä per­su­ja, en käy hau­doil­la kät­tä nos­ta­mas­sa, enkä muu­ten­kaan innos­tu sosialisteista.

 140. Samu­li Saa­rel­ma: Mihin­kä­hän tämä tie­to perustuu? 

  Tämän läh­teen mukaan:
  http://www.stat.fi/til/vaerak/2013/02/vaerak_2013_02_2014-12–10_fi.pdf
  “Vuo­den 2013 lopus­sa ulko­maa­lais­taus­tai­sis­ta mie­hiä oli 153 007 ja nai­sia 148 517, eli mie­hiä oli 4 490 enem­män kuin naisia.”

  Eli aika fif­ty-six­ty näyt­täi­si ulko­maa­lais­ten suku­puo­li­taus­ta ole­van. Ok, tuos­sa puhu­taan “ulko­maa­lais­taus­tai­ses­ta” eikä Suo­mes­sa asu­vis­ta ulko­maa­lai­sis­ta. Minus­ta tuo -“taus­tai­nen” on kui­ten­kin jär­ke­väm­pi tar­kas­tel­ta­va jouk­ko, kos­ka sil­loin ei yhtäk­kiä tuos­ta poru­kas­ta katoa sil­lä, että saa Suo­men kansalaisuuden. 

  Nyt tai­taa olla tapah­tu­mas­sa jon­kin­lai­nen muu­tos aiem­paan tasa­pai­no­ti­lan­tee­seen ver­rat­tu­na, mikä se sit­ten olikaan.

  Osmon kir­joit­ta­maan otsik­koon vii­ta­ten veik­kaan, että kulu­neel­la vii­kol­la on puhut­tu maa­han­tu­li­jois­ta enem­män kuin kos­kaan ennen. Tämä tilan­ne voi tosin ehkä tois­tua jäl­leen ensi viikolla.

  Oli­si­ko Osmon ja kump­pa­nei­den kir­joit­ta­man pamfle­tin pitä­nyt ehkä olla nimel­tään “Seu­raa­vat 400 000 Tor­nio­lais­ta”? Asiat eivät tun­ne­tus­ti mene aina siten kuin ennustetaan …

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.