Immonen kavereineen estää keskustelun maahanmuutosta

Tei­ja Suti­nen kir­joit­ti Hesaris­sa 29.7., ettei maa­han­muut­tokeskustelua pitäisi jät­tää vain kiihkoil­i­joille. En voisi olla enem­pää samaa mieltä. Kysymys maa­han­muu­tos­ta onolen­nainen Suomelle, jon­ka on vaikea selvitä talousahdin­gostaan ilman työperäistä maa­han­muut­toa. Työperäi­nen maa­han­muut­to on taval­laan epäreilu tapa pär­jätä, kos­ka maa saa työkyky­istä, osaavaa työvoimaa ilman, että on joutunut mak­samaan lap­sil­isä ja koulu­tus­ta. Toisaal­ta he muut­ta­vat jostain, jos­sa hei­dän työvoimalleen ei ole käyt­töä. Eivät kai he muuten muut­taisi. Suomes­takin lähti aikanaan sato­jatuhan­sia siir­to­laisik­si, kos­ka heille ei löy­tynyt asun­toa kaupungeista eikä maat­alous heitä enää tarvinnut.

Suomenos­alta ongel­ma on, ettei maamme ole niin kovin houkut­tel­e­va emmekä sik­si saa niitä maa­han­muut­ta­jia, joi­ta haluaisimme.

Suomen tarve saa­da täy­den­nys­tä työvoimaansa ja veron­mak­saji­in­sa, kaupunkien asun­top­u­la, rak­en­teelli­nen työt­tömyys, val­ta­vat maail­man­laa­juiset tulo­erot, Afrikan liikakan­soi­tu­songel­mat ja kan­sain­välis­es­ti antelias asum­is­pe­rusteinen sosi­aal­i­tur­va muo­dosta­vat han­kalasti opti­moita­van kokon­aisu­u­den varsinkin jos opti­moin­nista on mukana eet­tisiä ulot­tuvuuk­sia. Tästä jos mis­tä pitäisi keskustel­la analyyttisesti.

Olin suun­nitel­lut kir­joit­ta­vani tästä jotain, mut­ta kiitos Immosen ja hänen kave­ri­ansa akti­ivi­su­u­den, päätin jät­tää väli­in. On luo­tu tilanne, jos­sa jokainen, joka kir­joit­taa jotain maa­han­muu­tos­ta, leimau­tuu natsiksi.

En ymmär­rä maa­han­muut­tokri­it­tis­ten keskustelus­trate­giaa lainkaan. He toimi­vat jär­jestelmälis­es­ti estääk­seen keskustelun asi­as­ta. Kun olen aiheesta blogillani joskus keskustel­lut, he ovat organ­isoi­neet spam­mikam­pan­jan tuho­tak­seen keskustelun.

Mik­si?

150 vastausta artikkeliin “Immonen kavereineen estää keskustelun maahanmuutosta”

 1. “On luo­tu tilanne, jos­sa jokainen, joka kir­joit­taa jotain maa­han­muu­tos­ta, leimau­tuu natsiksi.”

  Ei se niin mene. Sin­ul­lakin on sen ver­ran kult­tuurista ja sosi­aal­ista pain­oar­voa, että voisit kir­joit­taa näke­myk­sesi. Niin ovat tehneet myös alle linkatut kir­joit­ta­jat, enkä usko, että kukaan ter­ve­järki­nen heitä tuomitsee.

  Sen enem­pää punav­ihrei­den kuin rasistienkaan ääripäi­hin ei erit­televä puhe tehoa, mut­ta he ovat kansas­ta vain pieni osa.

  Uskalla olla moni­ar­voinen. Moni­ar­voisu­u­teen kuu­luu kon­flik­ti ja sen sietämi­nen. Moni­ar­voinen ihmi­nen uskaltaa ottaa niskaansa myös natsileiman.

  http://suomenkuvalehti.fi/americana/en-pida-monikulttuurisuudesta/?shared=2401–2898dd6a-999

  http://timo-vihavainen.blogspot.fi/2015/07/kun-demokratia-ei-kelpaa.html

  http://vanhavittuilee.omasivu.fi/40/monikulttuurisuuden-paradoksi/

 2. Sen enem­pää punav­ihrei­den kuin rasistienkaan ääripäi­hin ei erit­televä puhe tehoa, mut­ta he ovat kansas­ta vain pieni osa.

  Olisi kyl­lä kiva kuul­la ketä tähän pun­vav­ihreään ääripäähän kuu­luu. Se tun­tuu ole­van lähin­nä maa­han­muut­to­vas­tais­ten haukku­masana kelle tahansa joka ei kan­na­ta hei­dän nihilis­tistä suh­tau­tu­mista asiaan.

  Ei tai­da olla ain­ut­takaan puoluet­ta tai edes poli­it­tista pien­ryh­mää joka ajaisi raju­ja helpo­tuk­sia maahanpääsyyn.

 3. Olen täysin samaa mieltä Osmo Soin­in­vaaran kanssa. En yleen­sä viit­si osal­lis­tua maa­han­muut­tokeskustelui­hin, sil­lä ne muut­tuvat alta aikayk­sikön mata­lamielisek­si sät­timisek­si. Niistä tulee pelkästään paha mieli. Silti tarve täl­laiselle keskustelulle, kun­han se osat­taisi­in käy­dä sivistyneesti, on tavat­toman suuri.

  Koko kysymys maa­han­muu­tos­ta on tavat­toman mon­imuo­toinen ja siihen vaikut­ta­vat lukuisat eri­laiset tek­i­jät. Se keskustelu, jota yleen­sä käy­dään, keskit­tyy kuitenkin vain pari­in osaan tästä mon­imuo­toisu­ud­es­ta. Pahim­min tähän mata­lamielisyy­teen sor­tu­vat maa­han­muut­tokri­it­tiset (vaikkeivät tietenkään kaik­ki), mut­ta lähi­mainkaan syn­nit­tömiä eivät ole myöskään maahanmuuttomyönteiset.

  Voisiko sivistynyt keskustelu onnis­tua tääl­lä Osmo Soin­in­vaaran blo­gis­sa? Se alka­isi siitä, että kun­nioitet­taisi­in ihmis­ten oikeut­ta omaan mielip­i­teeseen­sä. Mitään nat­si- tai rasisti- tai kukka­hatutäti- tai ylipäätään muitakaan leimo­ja ei lyötäisi, ainakaan ennen kuin keskusteli­ja itse todel­la osoit­taisi kan­nat­ta­vansa esimerkik­si nat­sien ide­olo­giaa. Väl­tet­täisi­in tois­t­en sät­timistä, sil­loinkin kun he esit­tävät ärsyt­täviä mielipiteitä.

  Eipä tai­da onnis­tua. Heitän kuitenkin haas­teen tämän blo­gin luk­i­joille ja kir­joit­ta­jille: näyt­täkääpä van­halle epäil­i­jälle, että olen väärässä! Näyt­täkää, että Suomes­sa osa­taan keskustel­la sivistyneesti vaikeas­ta asiasta!

 4. Maa­han­muut­tokri­it­ti­sis­sä on joku ultra­k­lik­ki joka ei siedä minkään­laista poikkea­maa omista ajatuk­sis­taan. Tun­tuu siltä, että se kat­soo vähem­män fanaat­tisen keskustelun uhak­si itselleen ja sabotoi sen parhaansa mukaan. Ja kuten Ode toteaakin, samal­la menee asi­akeskustelu mah­dot­tomak­si. Kaipa tuo on esimerk­ki saman­mielis­ten ihmis­ten muo­dosta­mas­ta kuplas­ta tuokin. Tai van­hem­man sanon­nan mukaan joukos­sa tyh­myys tiivistyy.

 5. Olin suun­nitel­lut kir­joit­ta­vani tästä jotain, mut­ta kiitos Immosen ja hänen kave­ri­ansa akti­ivi­su­u­den, päätin jät­tää väli­in. On luo­tu tilanne, jos­sa jokainen, joka kir­joit­taa jotain maa­han­muu­tos­ta, leimau­tuu natsiksi.

  Kun kat­soo Ruotsin tilan­net­ta, ja sitä miten maa 100 0000 lähen­tyvine vuosit­tai­sine tur­va­paikan­hak­i­joi­neen on selvästi useim­mille julk­isu­udessa oleville vihreille esiku­va, ihanne ja tavoite seu­rat­tavak­si, niin kyl­lä myös tuo pyrkimys raja­ta sal­li­tut mielip­i­teet (myös medi­as­sa) on hei­dän näkökul­mas­taan ihan toiv­ot­tua ja tarkoituk­sel­lista, eikä mikään työtapaturma.

  Miten muuten esimerkik­si on selitet­tävis­sä se, että tässä “keskustelus­sa” aate nimeltä “muti­cul­tur­al­ism” (jon­ka epäon­nis­tu­mis­es­ta muual­la Eur­poopas­sa ovat puh­neet mm. sel­l­aiset ärrim­mäisessä mar­gin­aalis­sa ole­vat hörhöt kuin Sak­san liitokansleeri, Bri­tann­ian päämin­is­teri ja Ran­skan enti­nen (ja mah­dol­lis­es­ti tule­va) pres­i­dent­ti) niin sys­temaat­tis­es­ti käänet­ti­in “monikult­tuurisu­udek­si” ja annet­ti­in ymmärtää sen joko implisi­it­tis­es­ti tai eksplisi­it­tis­es­ti kat­ta­van kaiken pit­sas­ta, Fin­laysonin kaut­ta lapsen puo­liv­eriseen koulukaveriin.

  Vihreät toki voivat toki kieltäy­tyä keskustele­mas­ta maa­han­muu­tos­ta, yhdis­tää kaik­ki kri­it­tiset äänen­pain­ot fasis­mi­in tai johonkin pahempaan tai pyrk­iä (kuten nytkin) kään­tämään keskustelun metakeskusteluk­si (keskusteluk­si maa­han­muut­tokeskustelus­ta), mut­ta rehellisyy­den nimessä, älkää syyt­täkö omas­ta lin­jas­tanne vastustajianne.

 6. Itse olen maa­han­muut­to­myön­teinen sekä human­itäärisessä että työl­lisyys­mielessä, yksi kysymys on kuitenkin jäänyt hie­man epä­selväk­si: minkälaista työvoimaa tänne tarvi­taan kun ottaa huomioon koko ajan enem­män ja enem­män automa­ti­soitu­van yhteiskun­nan? Eli mil­lä aloil­la työvoima­pu­la tulee ole­maan kova? Tähän ei kenenkään val­taapitävän kom­ment­ti ole osunut vielä silmi­i­ni, ellei nyt puhuta EK:n toitot­ta­mas­ta halpatyövoimasta.

 7. Ongel­ma on ikuinen: kysymys sanan­va­paud­es­ta ja esim. juuri maa­han­muu­tos­ta on selkeä niin kauan kuin mielip­i­teet ovat oikean­laisia. Sanan­va­paus muut­tuu ongel­mak­si kun esitetään val­tavir­ran (HS, Yle, punav­ihreät) kanssa ris­teäviä ajatuksia.
  Sama jut­tu kuin ns. ilmas­ton­muu­toskeskustelus­sa. Vain oikeat ajatuk­set ovat oikeita…

 8. Vasem­mis­to-oikeis­to-kuvio on men­nyt rik­ki glob­al­isaa­tion aiheut­ta­man “reaal­i­todel­lisu­u­den ja toisaal­ta demarei­den valmi­ik­si saa­man “hyv­in­voin­tiy­hteiskun­nan” ansiosta. 

  Poli­it­ti­nen jako on enenevässä määrin maa­han­muu­ton, tai laa­jem­min transna­tion­al­is­mi/­na­tion­al­is­mi-akselin ympäril­lä leijuvaa.

  Molem­mil­la leireil­lä on hyviä point­te­ja ja maltill­i­nen keskus­ta. Sit­ten siel­lä on eturiveis­sä tai ulkoke­häl­lä hörhöjä, jot­ka ovat äänekkäitä ja näkyviä. Viimepäivien “keskustelu” on ollut irvokas­ta seurattavaa.

  Tämä on ongel­ma — esimerkik­si EU-liit­to­val­tion puoles­ta ei uskalleta liput­taa avoimesti. Tai luo­da mal­lea, joil­la ns. vapaa liikku­vu­us olisi aidosti toteuttavissa. 

  Britti‑, aus­si- tai USA-tyyp­pisen maa­han­muut­topoli­ti­ikan ehdot­ta­mi­nen on nat­sia. Toteami­nen, että väestö ja huolto­suhde supis­tuu, on suvakki­va­jaa­ta. Edes maa­han­tuli­joiden nimeämi­nen ei onnis­tu — toiset puhu­vat siir­to­lai­sista, kun tarkoit­ta­vat lait­tomasti maa­han yrit­täneitä. Toiset taas 

  Akselin eri päis­sä ole­vien taho­jen on itse tor­pat­ta­va omat ääripään­sä ja asetet­ta­va selkeät lin­jat — se avaisi diskurssin mah­dol­lisu­u­den. Jos per­sut muka-flirt­taa­vat ääri­oikeis­ton kanssa, samal­la lail­la vasem­mis­toli­itossa ja vihreis­sä larpataan antifasismia. 

  Pelleilyn on lop­ut­ta­va, ja on palat­ta­va asioi­hin asioina. Muuten asi­at päät­tävät mei­dän puolestamme.

 9. Eipä ole enää kysymys monikult­tuurisu­u­den vas­tus­tamis­es­ta tai maa­han­muut­tokri­it­tisyy­destä, vaan selvästä ulko­maalaisvi­han liet­son­nas­ta ja natsismistakin.

  Ja keskip­is­teenä on julk­isu­u­denkipeä pelle Immo­nen, joka yrit­tää esi­in­tyä maa­han­muut­ta­javaimoi­neen monikult­tur­isu­u­den vas­tus­ta­jana — ja kun keskustelua syn­tyi, pak­eni ulko­maille. Siis ulko­maille, ei siinä Breivikin näköisyy­den tavoit­telu auta.

  Jos kuvit­telee, että moinen cock­tail menee läpi: tyh­mä. No, ehkä siinä porukas­sa meneekin?

 10. Mik­sikö? Kos­ka tarkoituk­se­na ei ole keskustel­la, vaan saa­da kon­formistit usko­maan että vaa­timus Suomen perus­tus­lain tur­vaa­man yhden­ver­taisu­us­pe­ri­aat­teen kor­vaamisel­la kansal­lis­sosial­is­tisel­la rotuhier­arkial­la on legi­t­i­i­mi ehdo­tus, yksi mielipi­de keskusteluk­si uskotel­lus­sa jos­ta on määritet­tävis­sä niin ääripäät kuin niiden väli­in jäävä kul­tainen keski­tie. Pyrkimyk­senä on manip­u­loi­da pelkoon taipu­vaiset tekemään val­in­to­ja joi­ta he halu­a­vat tehdä.

 11. “Työperäi­nen maa­han­muut­to on taval­laan epäreilu tapa pär­jätä, kos­ka maa saa työkyky­istä, osaavaa työvoimaa ilman, että on joutunut mak­samaan lap­sil­isä ja koulutusta”

  Onpa outo tapa ajatel­la. Taloudel­listi olisi paljon kan­nat­tavam­paa työl­listää ensin omat työt­tämät, joi­ta on mel­keen puoli miljoon­aa. Våitän, että tyt­tömän työl­listä­nen on taloudel­lis­es­ti ainkain tuplas­ti kan­nat­tavam­paa, kun han­kkia työvoimaa rajo­jen ulkop­uolelta, kos­ka jos muiden “elätet­tävä” kansalainen siir­tyy itse “elät­täjien” joukkoon. Maa­han­muut­ta­jan otta­mi­nen tänne tääs tarikoit­taa, että “elät­täjä” tulee ulkop­uolelta ja tuo vielä mon­esti mui­ta “elätet­täviä” mukanaan.

  Lisäk­si olet Soini­vaara itsekkin sanonut, että kun köy­hem­mistä maista käy­dään töis­sä rikkaamis­sa mais­sa, sieltä lähetään jär­jet­tömästi rahaa koti­in. Ja suomes­sa­han riit­tää näitä köy­hem­mistä maista tule­via maa­han­muut­ta­jia, jos rajo­ja vielä avvataan niitä tulee vielä lisää.

 12. Toisaal­ta, keskusteluilmapi­iri on paran­tunut 10 vuo­den takaises­ta, jol­loin nat­sileima todel­l­la lyöti­i­in jokaiseen maa­han­muu­ut­toon liit­tyviä ongelmia esi­i­in­nos­taneisi­in. Nykyään ongelmista voidaan jo puhua ja kiitos Immosen, vähän rajumpaakin kri­ti­ikkiä voi esit­tää muutenkin kuin saman­mielis­ten kanssa ilman pelkoa jou­tu­mis­es­ta kivitetyksi.

  Eri­lais­ten näke­mys­ten pitäisi päästä saman pöy­dän ääreen. Jos saman­mieliset ovat vaik keskenään, tapah­tuu radikalisoi­tu­mista. Immo­nen sen­tään uskalsi aloit­taa sanan­vai­h­toa maail­man kanssa. Valitet­tavasti viher­vasem­mis­to tun­tuu halu­a­van kieltää kaiken kri­it­tisen keskustelun. Maa­han­muu­ton kri­ti­soi­jat eivät olleet ter­ve­tullei­ta tiis­tain hurmostilaisuuteen.

 13. Oli: Olisi kyl­lä kiva kuul­la ketä tähän pun­vav­ihreään ääripäähän kuuluu. 

  Iso kasa Hesarin ja iltapäiväle­htien toimit­ta­jia, jot­ka hihkui­v­at onnes­ta, kun löy­sivät Immosen face-postauksen.

 14. Minus­takin olisi erit­täin mie­lenki­in­toista kuul­la Soin­in­vaaran ajatuk­sia maa­han­muu­tos­ta. Täl­lainen tavalli­nen tal­laa­ja tosi­aan leimaan­tuu – ainakin jois­sakin piireis­sä – suurin piirtein nat­sik­si, jos rohke­nee sanoa jotakin muu­ta kuin “monikult­tur­is­mi on rikkaus, ei mul­la muu­ta”, niin tule­htunut on keskustelumme.

  Mut­ta luulen ja halu­an uskoa, ettei nat­sileima lankeaisi kovin herkästi Oden päälle sil­loinkaan, jos Ode esit­täisi myös kri­it­tisiä näke­myk­siä ja, kuten tapana on, parannusehdotuksia.

  Ehkä voisit osaltasi ter­ve­hdyt­tää tule­htunut­ta ilmapi­ir­iä tar­joa­mal­la tolkullisen vai­h­toe­hdon, johon me muut voisimme sit­ten nojata?

  Luit­teko, miten Tshekin pres­i­dent­ti “jyrähti”? http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2015080220122618_ul.shtml Minus­ta se, mitä hän sanoi, on itses­tään selvyys. Mut­ta voisit­teko kuvitel­la jonkun poli­itikon uskalta­van sanoa mitään tuol­laista ääneen Suomes­sa? Niinpä.

 15. En näe asi­aa alku­unkaan näin. Eivät “immoset” ole yht’äkkiä omi­neet maa­han­muut­tokeskustelua, vaan heille on tun­nustet­tu siihen monop­o­li jo ainakin vuosikym­men sit­ten. Koko sen ajan ovat kaik­ki kri­it­tiset kan­nan­otot asi­aa koskien tulleet näiltä henkilöiltä.

  Taas viimevi­ikol­la avau­tui eri osa­puo­lille eri­no­mainen mah­dol­lisu­us ottaa maa­han­muut­tokeskustelua hal­tu­un­sa Immosen ylilyön­nin myötä. Sitä seu­ran­nut medi­ako­hu ja kan­nan­otot osoit­ti­vat kuitenkin vielä vahvem­min, että Immo­nen kavere­i­neen on — virhei­neenkin — ain­oa vai­h­toe­hto maa­han­muut­toon kri­it­tis­es­ti suhtautuville.

 16. Älä Osmo luovu noin vähäl­lä! Blo­gisi vaiku­tus ei rajoitu pelkästään sen kom­ment­tio­sioon. Case-Immosen myötä syn­tynyt tilanne pitää mielestäni nähdä enem­mänkin mah­dol­lisuute­na käy­dä objek­ti­ivista maa­han­muut­tokeskustelua. Oma
  koke­muk­seni on vas­taavasti sel­l­ainen, että vähänkin kri­it­tiset äänen­pain­ot leimataan oman puolueesi suunnal­ta usein rasistisiksi.

 17. mitähän se ker­too sit­ten niistä leimaa­jista? tämä on oikeasti todel­la pelot­tavaa, eikä sik­si että olli immo­nen tai joku hänen kavereis­taan sanoisi jotain rasistista.

  vaan sik­si, että sosi­aalisen eksklu­u­sion, häpeän, ja leimaamisen avul­la yritetään immos­ta tekosyynä käyt­täen tukah­dut­taa kaik­ki keskustelu aiheesta.

  ter­ve­tu­loa maon kiinaan.

 18. Samaa mieltä. Joskin epäilen, että keskustelun tyre­hdyt­täjiä löy­tyy hyvinkin myös muual­ta kuin Immosen mölyjengistä.
  Tut­tava­pi­iri­ni on kaupunki­laisia lib­er­aale­ja, joi­hin taidan lukeu­tua itsekin. Valitet­tavasti tun­tuu, että täl­lä joukol­la ei ole maa­han­muu­tos­ta mitään keskusteltavaa. Asia on selvä ja keskustelu­navaa­jat kapeakat­seisia glob­al­isaa­tionkieltäjiä (kri­itikko­ja). Tämä(kin) yhden totu­u­den ide­olo­gia on pelottava.

 19. Osmo: En ymmär­rä maa­han­muut­tokri­it­tis­ten keskustelus­trate­giaa lainkaan.

  Strate­giaa on mah­do­ton­ta ymmärtää niin kauan kuin olet­taa, että maa­han­muut­tokri­it­tis­ten tavoite on keskustel­la, luo­da parem­paa maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa jne. Ei ole. Hei­dän tavoit­teen­sa on liet­soa pelkoa ja muukalaisvi­haa. Ja niiden avul­la saa­da val­taa. Hom­ma on tähän men­nessä toimin­ut hyvin. Kir­joit­ta­mal­la net­ti­in rasis­tista paskaa pääsee nykyään mm. eduskun­nan puhemiehek­si. Mui­ta poli­it­tisia ansioi­ta ei tarvita.

  Kun luovut ajatuk­ses­ta, että maa­han­muut­tokri­itikot halu­a­vat keskustel­la (siinä mielessä kuin sana yleen­sä ymmär­retään) maa­han­muu­tos­ta, niin todel­lisu­ut­ta on helpom­pi hahmottaa. 

  Jos kuu­lostaa liian tylyltä, niin lue vielä ker­ran näit­ten Immosten ja Hal­la-aho­jen jut­tu­ja. Onko niiden kir­joit­ta­mi­nen edis­tänyt enem­män ana­lyyt­tista keskustelua maa­han­muu­tos­ta vai hei­dän poli­it­tista uraansa? Ja toisin päin, olisiko tosi­aan hei­dän intres­seis­sään, että öyhöt­tämi­nen lop­puisi ja alet­tais puhu­maan asi­aa? Nyt silmät auki!

 20. Uskoak­seni juuri keskustelun tap­pami­nen on “maa­han­muut­tokri­it­tis­ten” tavoite. Maa­han­muut­toa­sioiden kehit­tymi­nen edel­lyt­tää vakavaa ja real­is­tista keskustelua. Kun sitä ei voi leimaan­tu­misen pelos­sa käy­dä, maa­han­muut­toa­sioi­ta ei voi järkevästi kehit­tää. Strate­gia, jol­la “maa­han­muut­tokri­it­tiset” pyrkivät tähän tavoit­teeseen­sa, on tämä mon­en­sortin mesoaminen. 

  Valitet­tavasti meil­lä on käynyt niin, että maa­han­muu­ton puo­lus­ta­jat ovat toimin­nal­laan voimis­ta­neet “maa­han­muut­tokri­it­tistä” puol­ta. Tämä johtuu siitä, että puo­lus­ta­jat ovat käsitelleet maa­han­muut­toa ja maa­han­muut­ta­jia yksi­u­lot­teis­es­ti ja yleistäen. Asioiden monia puo­lia ja sävyjä ei ole nähty tai ymmär­ret­ty, vaan ote asioi­hin on liian pitkään ollut yksipuolisen hyväksyvä. Mei­dän aikamme maa­han­muut­to sen­tään alkoi selvästi voimis­tua jo 25 vuot­ta sit­ten! Toki puo­lus­ta­jat ovat reagoi­neet niin kuin ovat osit­tain sik­si, että “kri­itikoiden” ajatuk­set ja eri­toten retori­ik­ka ovat kovin usein olleet valitet­ta­van luokattomia.

  Nyt asiois­sa pitäisi kuitenkin herätä ja rohkaistua keskustele­maan niistä, sil­lä maa­han­muut­to on pait­si val­ta­van suuri asia maa­han­muut­ta­jille henkilöko­htais­es­ti myös parhaim­mil­laan mit­ta­va kansan­taloudelli­nen tekijä.

 21. Voisiko oleskelu­lu­van saa­da edes rahal­la? Nykyti­lanne on se, että jos halu­aa asua Suomes­sa, ei riitä, että on rahaa. Pitää jär­jestää itselleen kohtu­ullisen vaku­ut­ta­va Suomes­sa verotet­ta­va tulonlähde.

  Pieni asia ja kos­kee vain hyvin pien­tä ja hyvin etuoikeutet­tua ryh­mää, mut­ta come on. Olen kuul­lut tapauk­sista, jois­sa ulko­mail­ta tullei­ta Suomes­sa vapaae­htoistyötä tehneitä ihmisiä (jot­ka ovat siis oleskelleet maas­sa tur­is­tivi­isumil­la ja eläneet säästöil­lään, ulko­mail­ta han­ki­tu­il­la pääo­mat­u­loil­la tai ulko­mail­la asu­vien suku­lais­ten tuel­la) on karkoitet­tu. Siis ihmisiä, jot­ka eivät mitenkään päin ole oikeutet­tu­ja Suomen sosiaaliturvaan.

 22. “minkälaista työvoimaa tänne tarvi­taan kun ottaa huomioon koko ajan enem­män ja enem­män automa­ti­soitu­van yhteiskunnan? ”

  Näyt­täisi siltä, että työperäisessä maa­han­muu­tossa tarvi­taan sel­l­aista työvoimaa, jol­la ei ole ihan samo­ja oikeuk­sia kuin kuin vak­i­naisel­la väestöllä.

  Pari esimerkkiä.

  1) Korkean teknolo­gian työläiset. Min­ul­la on pari intialaista kol­le­gaa, jot­ka ovat työsken­nelleet Suomes­sa vuosia. Sit­ten he sai­vat Suomen kansalaisu­u­den. Pian tämän jäl­keen he päät­tivät lähteä töi­hin Bri­tan­ni­aan. Suomes­sa he oli­vat niin kauan kun Suomen myön­tämä työlu­pa on voimas­sa vain tääl­lä; nyt kun heil­lä on Suomen pas­si, sil­lä ja tääl­lä ker­tyneel­lä osaamisel­la pääsee Bri­tann­ian isom­malle tulo­ero­haitar­ille suh­teel­lisen korkealle. 

  2) Mata­lan teknolo­gian työn­teko ja koti­mainen puu­tarhamar­jasato. Man­sikkapel­loil­la raat­a­mi­nen on kovaa hom­maa. Olin lukioikäi­nen 30 vuot­ta sit­ten ja sil­loin tuo työ kel­pasi, rahoitin ensim­mäisen oman tietokoneen mar­jan­poimin­nal­la ja siitä tämä työu­rakin urkeni. Omille lap­sil­leni poim­intatyö ei kel­paa enkä raas­ki heitä siihen pakot­taa. Sen sijaan man­sikan­poim­i­jat rekry­toidaan tilapäistyövoimana Venäjältä ja Ukrainasta.

 23. En ymmär­rä maa­han­muut­tokri­it­tis­ten keskustelus­trate­giaa lainkaan. 

  Ei kyseessä ole keskustelus­trate­gia vaan dem­a­gogia eli kansanki­iho­tus. Immoset vetoa­vat tun­teisi­in, ennakkolu­u­loi­hin, pelkoihin.

 24. Meil­lä on n 475000 työtön­tä , joten työvoimare­serviä kyl­lä on vaik­ka muille jakaa

  TEM tilas­ton mukaan työn­hak­i­joi­ta oli n 625000 ja heistä työl­lisiä n 150000 .

  Tun­tuu oudol­ta, että mei­dän kan­nat­taa tuo­da Afrikas­ta luku-ja kir­joi­tus­taidot­to­mia ja koulut­taa heitä 10–20 vuot­ta , jot­ta heistä saadaan edes siivoojia.

  Tosin ei heillekään siivoustyöt kel­paa, Helsingis­sä on kuulem­ma pulaa siivoojista.Samaan aikaan maa­han­muut­ta­jien työt­tömyys on 25–30 % kun kan­taväestön vain 10 % luokkaa.

  Mei­dän kan­nat­taa siis elät­tää 480000 kan­ta­suo­ma­l­ista kortis­tossa ja koulut­taa saman ver­ran lisää maa­han­muut­ta­jia kortistoon.

  Olen nyt joutunut kulke­maan HUS:ssa kun menetin näön tois­es­ta silmästä ja sitä yritetään palauttaa.Kovin hyvältä ei tilanne näytä, joka ker­ral­la lääkärik­si on sat­tunut maa­han­muut­ta­ja, joka ei selviä ilman suo­ma­lisen lääkärin apua.

  Ensim­mäisel­lä ker­ral­la piti kut­sua kan­ta­suo­ma­lainen tekemän diag­noosi, kun maa­han­muut­ta­ja ei osan­nut päät­tää, mikä min­ua vaivaa

  Toisel­la ker­ral­la taas maa­han­muut­ta­ja ei selvin­nyt ilman min­unkaan apua, lääkäri ei saanut edes vir­taa ultra­lait­teeseen, joten minä jouduin pistämään sen päälle ja näyt­tämään, miten kuva tulostetaan.Minä kun olin ker­ran näh­nyt miten se tehdään.

  Ja lop­ul­ta kun kuva näyt­ti vain mus­taa niin paikalle piti kut­sua kan­ta­suo­ma­lainen lääkäri aut­ta­maan ja opastamaan.Lopulta hän teki koko tutkimuk­sen, kun maa­han­muut­ta­ja ei saanut mitään näkymää.

  Kun ulko­maalainen asiantun­ti­ia ei selviä edes alkeel­li­sista tehtävistä niin pitää epäil­lä hei­dän koulu­tuk­sen tasoa

  Ja mitä hyö­tyä on lääkäristä, joka ei selviä kuin avustettuna ?

  1. Liian van­ha.
   Taisit olla ope­tus­sairaalas­sa, jos­sa koulute­taan lääkäre­itä. Minä aikanaan vierailin siel­lä silmä­sairau­den kanssa usei­ta ker­toa ja aina min­ut tut­ki ensin kan­di joka sen jäl­keen kut­sui valmis­tuneen lääkärin paikalle. Sairaut­eni oli aika harv­inainen ja sik­si sitä halut­ti­in näy­ht­tää kaikille harjoittelijoille.

 25. Immo­nen on päähän haavoit­tunut ja sel­l­aise­na hän­tä pitäisi käsitellä.

  En ymmär­rä mik­si koko poli­itikko ja media kohkaa ihmis­es­tä, jos­ta jokainen tavis voi sanoa, ettei kaik­ki ruu­vit ole paikallaan.

  On tietysti mukavaa kohka­ta aiheesta, joka on vaara­ton ja jolle ei tarvitse tehdä mitään.

  Näin voi uno­htaa ja vält­tää keskustelun todel­li­sista ongelmista

 26. Ja kun ollaan houkut­teemas­sa tänne investoin­te­ja niin val­tion johto ja media hehkut­taa val­tavaa työvoimapulaa

  Kuka hul­lu investoi maa­han, joka ilmoit­taa viral­lis­es­ti kär­sivän­sä työvoimapulasta

  Ja joka main­os­taa, ettei tääl­lä ole tar­jol­la kuin juop­po­ja pummeja ?

 27. Raimo K:
  Eipä ole enää kysymys monikult­tuurisu­u­den vas­tus­tamis­es­ta tai maa­han­muut­tokri­it­tisyy­destä, vaan selvästä ulko­maalaisvi­han liet­son­nas­ta ja natsismistakin.

  Ja keskip­is­teenä on julk­isu­u­denkipeä pelle Immo­nen, joka yrit­tää esi­in­tyä maa­han­muut­ta­javaimoi­neen monikult­tur­isu­u­den vas­tus­ta­jana – ja kun keskustelua syn­tyi, pak­eni ulko­maille. Siis ulko­maille, ei siinä Breivikin näköisyy­den tavoit­telu auta.

  Jos kuvit­telee, että moinen cock­tail menee läpi: tyh­mä. No, ehkä siinä porukas­sa meneekin?

  Kuten mainit­sit, Immosel­la on Bosnialainen vaimo, joten kyse tuskin on ulko­maalaisvi­has­ta — eikä mikään siihen viit­taakaan, että olisi.

  Mut­ta vaik­ka kyse ei rasis­mista olekaan, niin ei ole vaikeaa olla eri mieltä Perus­suo­ma­lais­ten kanssa monista muista asioista; en voi jakaa hei­dän arvokon­ser­vati­ivista maailmankuvaa.

  Yhdestä val­ta­van tärkeästä asi­as­ta minä ja mon­et muut ovat kuitenkin samaa mieltä PS:n ja Immosen kanssa, ja niin kauan kuin vai­h­toe­hto­ja ei ole ole­mas­sa, on turha ihme­tel­lä tai pahek­sua hei­dän saa­maansa tukea.

 28. Jos mul­ti­kul­tur­al­is­mil­la (huom. ‑ismi) tarkoite­taan esim. Ruotsin kaltaista aatet­ta, tai poli­it­tista liiket­tä, jos­sa haal­i­taan maa­han­muut­ta­jia mus­lim­i­maista asumaan eristäy­tyneis­sä lähiöis­sä, niin vas­tus­tan tuol­laista aatet­ta erit­täin voimakkaasti.

  Mut­ta en ole keksinyt että mis­tä tässä vouho­tuk­ses­sa on kyse. Työperäistä maa­han­muut­toa kan­natan ehdot­tomasti, mut­ta sil­lä ei ole mitään tekemistä mul­ti­kul­tur­al­is­min kanssa. Vai osaako joku selit­tää kuin­ka Immosen kom­ment­ti ja työperäi­nen maa­han­muut­to liit­tyvät toisiinsa?

 29. En tiedä, kan­natanko human­i­taarista maa­han­muut­toa. En kan­na­ta sitä ainakaan kovin laa­jas­sa mit­takaavas­sa, mut­ta nykyti­lanteen hyväksyn pienin hienosäädöin. Kehi­tys­a­pua ei pitäisi mielestäni vähen­tää, vaan lisätä. EU:n pitäisi pois­taa tuon­ti­t­ulle­ja. Näil­lä tavoin elin­ta­sokuilu ja tur­va­paikka­tur­is­mi voidaan poistaa. 

  Keskustelu aiheen ympäril­lä on ikävä kyl­lä melko vas­ten­mielistä. Yksi pieni, mut­ta ärsyt­tävä koh­ta pisti silmään Rollen muuten hyvästä viestistä:

  Rolle:
  Valitet­tavasti viher­vasem­mis­to tun­tuu halu­a­van kieltää kaiken kri­it­tisen keskustelun. Maa­han­muu­ton kri­ti­soi­jat eivät olleet ter­ve­tullei­ta tiis­tain hurmostilaisuuteen.

  Minus­ta tämä uhri­u­tu­mi­nen on ehkä yksi likaisim­mista piirteistä koko maa­han­muut­tokeskustelus­sa. Hom­malaisen tulkin­nan mukaan suvait­se­vais­ten tulisi aina suvai­ta kaikkea. Tulisi muka suvai­ta rasis­mia ja tulisi muka suvai­ta ääri-islamia, kun on ker­ta leikki­in lähdet­ty. Tulisi muka kut­sua hom­malaiset samalle hiekkalaatikolle, kun kokoon­nu­taan rasis­mia vas­taan. Sit­ten itketään netin kom­ment­ti­pal­stat täy­teen, kun joku BUUASI yleisöti­laisu­udessa. Voi ei! Ne halu­aa estää mei­dän sananvapauden!

  Samaa uhri­u­tu­mista har­ras­taa myös viher­vasem­mis­to, mut­ta joko elän kuplas­sa, tai olen muuten vaan sokea, kos­ka se ei pistä yhtä laa­jas­sa määrin silmään. Sen sijaan viher­vasem­mis­ton bravu­uri lie­nee tämä nat­siko­rt­ti, jota heilutel­laan välil­lä turhankin ahk­erasti. Kai sekin on sanan­va­paut­ta, mut­ta tuhoaa hel­posti keskusteluy­htey­den. Ei pitäisi haukkua toista kakkapyl­lyk­si, vaik­ka hiekkalaatikol­la tulisi erim­ielisyyk­siä. Toisaal­ta rasis­tia pitäisi saa­da sanoa rasis­tik­si. Han­kala juttu.

  Pes­simisti­nen ennus­teeni on, että ns. lib­er­aalit ja kon­ser­vati­iv­it eivät kykene elämään rauhanomais­es­ti yhdessä lop­ut­tomi­in. Inter­net polar­isoi ajat­telua entis­es­tään ja lop­ul­ta jäl­jelle jää vain nol­lia ja ykkösiä, aivan kuten tietokoneen sisuk­sis­sa. Jos­sain vai­heessa ollaan sit­ten tois­t­en kurkus­sa kiin­ni. (Huom! En kan­nus­ta tässä ihmisiä väki­val­taan, vaan kan­nus­tan väki­val­taisen ajat­telun tuomit­semiseen.) Sel­l­ainen kehi­tys olisi suuri sääli, sil­lä vaik­ka olenkin 67 % lib­er­aali ja 33 % kon­ser­vati­ivi, min­ul­la on myös hyviä kon­ser­vati­iviys­täviä. Ehkä ei olisi pitänyt kas­vaa niiden kanssa samal­la hiekkalaatikol­la, kun nyt niistä ei pääse enää eroon.

  Opti­mistisem­pi ennuste on, että ihmiset hakeu­tu­vat asumaan oman­laisi­in kupli­in­sa, viihtyvät niis­sä ja kaik­ki menee kivasti. Punav­ihre­itä kuplia kehit­tyy Suomes­sa Helsin­gin seudulle ja ehkä johonkin muuhun yliopis­tokaupunki­in, aivan kuten nyt on tapah­tu­mas­sa. Muitakin kuplia saat­taa kehit­tyä minne mil­loinkin. Koko val­tio saat­taa hajo­ta useik­si kaupunki­val­tioik­si tai läh­es itsenäisik­si maakun­niksi, jol­loin ei tarvitse riidel­lä niin paljon. Maail­ma glob­al­isoituu ja teknolo­gia kehit­tyy niin nopeasti, että tämä voi tapah­tua jo hyvinkin aikaisin.

  Pakko vielä linka­ta puoli­tu­tun blo­gistin pak­i­na Suomen lipun muut­tamis­es­ta ihan vain sinne ker­tynei­den törkykom­ment­tien vuok­si. Sopii lukea, jos tap­pouhkauk­set ja muu värikäs kie­lenkäyt­tö kiin­nos­taa: http://blogbook.fi/ottolehto/suomen-siniristilippu-loukkaa-vahemmistoja/

  Jos Suo­mi joskus hajoaa osi­in, niin sil­loin lip­pukin saat­taa kyl­lä men­nä. Toiv­ot­tavasti se ollaan sil­loin valmi­ita hyväksymään, eikä asian vuok­si tar­tu­ta aseisi­in tai jotain vas­taavaa. Tänä päivänä lip­pu näyt­täisi silti ole­van melko suuri tabu joillekin piireille. Niin suuri, että sen vuok­si pitää ladel­la tap­pouhkauk­sia ja haukkua kir­joit­ta­jaa mitä eri­laisim­min tavoin. Mut­ta kos­ka kir­joit­ta­ja on suvait­se­vainen, niin sen pitää vaan suvai­ta moukka­maista käytöstä. Itse­hän se on sop­pansa keit­tänyt. Vai?

 30. Kauhean lapsel­lista “keskustelua”. Ja sit­ten ne viela ihmettel­e­vat, mik­si Suomes­sa ei oikein mene hyvin.

  t. Mikko

 31. Osmo Soin­in­vaara:Suomenos­alta ongel­ma on, ettei maamme ole niin kovin houkut­tel­e­va emmekä sik­si saa niitä maa­han­muut­ta­jia, joi­ta haluaisimme.

  Suomen tarve saa­da täy­den­nys­tä työvoimaansa ja veron­mak­saji­in­sa, kaupunkien asun­top­u­la, rak­en­teelli­nen työt­tömyys, val­ta­vat maail­man­laa­juiset tulo­erot, Afrikan liikakan­soi­tu­songel­mat ja kan­sain­välis­es­ti antelias asum­is­pe­rusteinen sosi­aal­i­tur­va muo­dosta­vat han­kalasti opti­moita­van kokon­aisu­u­den varsinkin jos opti­moin­nista on mukana eet­tisiä ulot­tuvuuk­sia. Tästä jos mis­tä pitäisi keskustel­la analyyttisesti.

  Noi­hin kah­teen kap­paleeseen kitey­tyy keskustelun lähtökohtaongelma.

  Sen minkä olen syr­jäsilmäl­lä seu­ran­nut ns. maa­han­muut­tokri­it­tistä keskustelua, niin sana “maa­han­muut­to” tarkoit­taa siinä kon­tek­stis­sa human­itääristä maa­han­muut­toa. Eli jos tääl­lä muus­sa keskustelumaail­mas­sa joku halu­aa keskustel­la niin, että pain­opiste keskustelus­sa olisi työperäisessä maa­han­muu­tossa, niin maa­han­muut­tokri­it­tisen kon­tek­stin näkökul­mas­ta keskustelua yritetään ohja­ta epäolennaiseen.

  Tämä taas näyt­tää johta­van reak­tioon, jos­sa maa­han­muut­tokri­it­ti­nen keskustelumas­sa pyrkii nos­ta­maan myös sen keskustelun keskiöön islamisaa­tion, soma­lit, maa­han­muut­to­bis­nek­sen, Dublin­in sopimuk­sen nou­dat­tamisen jne… Vaikka­pa EK:n näkökul­mas­ta noi­hin keskit­tymi­nen taas ei liene kovin kiin­nos­tavaa maa­han­muut­tokeskustelua. Talouselämän ulostu­lois­sa koko sanan maa­han­muut­to merk­i­tys on ihan eri.

  Kun siis sanal­la “maa­han­muut­to” on keskustelijoille eri merk­i­tys, kuin­ka siitä voisi syn­tyä hedelmäl­listä keskustelua? Edes keskustelun rajaamisyri­tys keskustelun avaa­jan halu­a­maan merk­i­tyk­seen ei toi­mi, kos­ka rajaami­nen koetaan (molem­min puolin) keskustelun sen­suroin­niksi epäolennaiseen. 

  Työperäisen maa­han­muu­ton kas­vat­tamista halu­a­vat ker­to­vat miten epäolen­naista human­itääri­nen maa­han­muut­to on työperäiseen maa­han­muut­toon näh­den, ja pyrkivät foku­soimaan keskustelun nopeasti työl­listyvi­in muut­ta­ji­in. Maa­han­muut­tokri­it­tiset taas ker­to­vat miten epäolen­naista (siitä näkökul­mas­ta) on yrit­tää keskustel­la työperäis­es­tä maa­han­muu­tos­ta, kun kiin­nos­tavaa olisi miten Afri­ikan sar­ves­ta on Dublin­in sopimuk­ses­ta huoli­mat­ta päädyt­ty Suomeen, miten kyseisiä tuli­joi­ta siitä näkökul­mas­ta hyysätään ja miten nämä täysin eri kult­tuurista tule­vat mut­ta­vat Suomea.

 32. Oli:

  Ei tai­da olla ain­ut­takaan puoluet­ta tai edes poli­it­tista pien­ryh­mää joka ajaisi raju­ja helpo­tuk­sia maahanpääsyyn. 

  “Paperit­tomat siir­to­laiset on lail­lis­tet­ta­va ja paperit­tomille siir­to­laisille on taat­ta­va peru­soikeuk­sia kuten peruster­vey­den­huolto ja perusk­oulu­tus, jot­ta he voivat parem­min kotoutua yhteiskuntaan.”

  Lähde: https://www.vihreat.fi/suomessa-tarvitaan-uutta-maahanmuuttopolitiikkaa

  Vihrei­den mielestä siis jokainen Suomeen päässyt ihmi­nen, joka ei halua täältä lähteä, pitää ottaa viral­lisen yhteiskun­nan jäsenek­si. Kyl­lä tuo olisi tosi raju muu­tos nykyti­lanteeseen ja toteutues­saan olisi mah­ta­va siir­to­lais­mag­neet­ti. Mielestäni se olisi taku­u­var­ma tapa tuho­ta tulon­si­ir­toi­hin perus­tu­va hyvinvointiyhteiskunta. 

  Minus­ta tuol­lainen naivi ja todel­lisu­us­pakoinen pon­si vihrei­den ohjel­mas­sa demostroi hyvin sitä, kuin­ka tukev­asti vihrei­den poli­ti­ikan perus­ta on irti maasta.

 33. Ehkä pitäisi myön­tää, että ei ole yhtä maa­han­muut­tokeskustelua. Sen sijaan pitäisi puhua erik­seen ainakin seu­raav­ista asioista:
  ‑Miten houkutel­la työperäistä maa­han­muut­toa kestävyys­va­jet­ta korjaamaan?
  ‑Miten paran­taa Välimeren katas­tro­faal­ista tilannetta?
  ‑Kuin­ka paljon pako­laisia tulisi ottaa (tästä on ehkä vähiten keskustelua, kos­ka mielipi­de-erot ovat pieniä)?
  ‑Mil­lä muil­la keinoil­la kuin kehi­tysavul­la Suo­mi voisi aut­taa tilan­net­ta lähtö­mais­sa. Oma ehdo­tuk­seni olisi EU-tason kauppapolitiikka.

 34. “En ymmär­rä maa­han­muut­tokri­it­tis­ten keskustelus­trate­giaa lainkaan. He toimi­vat jär­jestelmälis­es­ti estääk­seen keskustelun asi­as­ta. Kun olen aiheesta blogillani joskus keskustel­lut, he ovat organ­isoi­neet spam­mikam­pan­jan tuho­tak­seen keskustelun.”

  No tuo on tietysti surullista. 

  Toisaal­ta ei onnek­si ole mitään yhtä maa­han­muut­tokri­it­tistä strate­giaa, vaikkka keskustelun polar­isaa­tio on johtanut siihen, että joskus siltä näyttää. 

  Pidän kon­tribuu­tio­tasi suo­ma­laiseen keskustelu­un erit­täin positiivisena.

  Oma kon­tribuu­tioni asial­liselle keskustelulle:

  http://sarastuslehti.com/2014/01/12/hirvenmetsastys-kansalaisyhteiskunta-ja-monikulttuurisuus/

 35. Daniel Fed­er­ley:
  ‘snip’
  Luit­teko, miten Tshekin pres­i­dent­ti “jyrähti”?
  ‘snip’
  Minus­ta se, mitä hän sanoi, on itses­tään selvyys. Mut­ta voisit­teko kuvitel­la jonkun poli­itikon uskalta­van sanoa mitään tuol­laista ääneen Suomes­sa? Niinpä. 

  Niin­pä.
  Muis­tis­sa on vielä, mil­lainen kohu nousi, kun Jut­ta Urpi­lainen siteerasi van­haa sanan­laskua: maas­sa maan tavalla.
  Real­is­mia maa­han­muut­tokeskustelu kaipaa, ei ulko­maalaisvi­han liet­son­taa. Eikä muu­takaan sontaa.

 36. Jouni Mar­tikainen: Mik­si emme tek­isi maas­tamme houkut­tel­e­vaa maa­han­muut­toko­hdet­ta muiden EU-maid­en eläkeläisille?

  Väärät lev­eysas­teet ja ilmas­to: pimeää, koleaa ja märkää. Ja kallista.

 37. Tässä voisi olla yksi lähtöko­h­ta keskustelulle:

  Maa­han­muut­to on euroop­palais­ten suurin huoli, selviää Euroopan komis­sion kyselystä. Maa­han­muu­ton jäl­keen tule­vat talousti­lanne ja työttömyys.
  http://www.kaleva.fi/uutiset/ulkomaat/eu-kysely-maahanmuutto-on-eurooppalaisten-suurin-huoli/703507/

  Perus­suo­ma­laiset, Immo­nen sekä muut maa­han­muut­tokri­itikot ovat aika hyvin oival­ta­ne­et yleiseu­roop­palaiset näkemykset.
  On outoa että suomen medi­an toimit­ta­jat näyt­tävät edus­ta­van päin­vas­taista näke­mys­tä mitä euroopas­sa ajatellaan.

 38. “Immo­nen kavere­i­neen estää”- ei ihme, ettei tässä maas­sa ole ollut minkään­laista kun­non asial­lista toden­peräistä keskustelua muu­tos­ta, kun Osmo S tulk­it­see Immosen näin. Hän yrit­ti aloit­taa keskustelun ja sai son­taa päälleen siitä. En puhu jutun sisäl­löstä, vaan ajatuk­ses­ta puhua. Tietysti arvostelijoiden kan­nat­taisi ensin lukea ja myös ymmärtää englantia.
  Osmol­la on ollut jo vuosia aikaa aloit­taa rehelli­nen keskustelu. Ne, jot­ka kaipaa­vat oikeaa, salaam­a­ton­ta tietoa esim tulokkaiden saamista avus­tuk­sista, on leimat­tu f‑n-leimoil­la. Ei saa edes kysyä saati kyseenalaistaa.
  Osmo, aloi­ta tai jat­ka keskustelua äläkä heit­täy­dy mart­tyyrik­si kom­men­til­lasi, että joku jo pilasi hiekkalaatikon astu­mal­la sinne ensin juuri kun sinä olit harkin­nut sinne menoa. Tämä on tärkeä asia.

 39. Älä nyt hyvä mies vaikene, niin tekee jo ihan liian moni.

 40. Soi­ni yms. myön­si juuri läh­es 100 miljoon­aa lati­no­jen mamu­jen vas­taan­ot­toon. Lati­no­jen mielestä tämä pro­vokaa­tio. Olis var­maan tarvin­nut heti mil­jar­di vara­ta: Italia on vaat­in­ut jo aikaisem­min kovin sanoi koko EU:ta aut­ta­maan siir­to­laisongel­mas­sa. Maan päämin­is­teri Mat­teo Ren­zi on kuvail­lut Euroopan komis­sion esi­tys­tä 40 000 tur­va­paikan­hak­i­jan siirtämis­es­tä muualle EU:hun on ”täysin riit­tämätök­si” ja ”pro­vokaa­tiok­si”.

 41. Tääl­lä “suvak­ki” puolel­la ymmär­rämme, että rosvo­ja ja vas­taavia on kaikissa ihmi­sis­sä — ja niin on fik­su­ja ja ahkeriakin. 

  “Rotuop­pi­jen­gi” taas ei pysty muuhun kuin kat­so­maan naa­man väriä tai pas­sia. Kiinalainen tohtori saa turpi­in kos­ka muis­tut­taa jotain mis­tä ei pide­tä siinä kuin amerikkalainenkin. 

  Ulko­maalaisongel­ma oli aiem­min ihan sama kuin koti­mainen lähiöon­gel­ma ja ongel­malähiöt, niistäkin tulleille annet­ti­in pataan. Syyt ongelmi­in ovat samat kuin kenel­lä tahansa: kun on nuo­ria sat­tuu ja tapah­tuu, varakkaat eläkeläiset eivät taas paljoa rötöstele. 

  Hom­mas­sa voisi päästä alku­un jos myön­net­täisi­in ihmis­ten ole­van ihmisiä ja käyt­täy­tyvän hyvässä ja pahas­sa kuin ihmiset. 

  Mar­gin­aa­li­nen hom­mafoo­ru­mi onnis­tui tavoit­teessaan. Type­r­yyk­siä tois­ta­mal­la ja hoke­mal­la pääsee pitkälle eikä niitä jak­sa fik­sut tor­pa­ta. Tämä hölmö­jen väit­tei­den torp­paami­nen tuo Vihreille sor­mi pystyssä ole­van imagon. Timo Soinille taas kel­paa lep­poisa tyyp­pi, joka vähän humalas­sa tört­töilee ja sat­tuuhan sitä… Melkein kaikil­la on hauskaa. 

  Sik­si aktivis­tit tuhoa­vat _kaikki_ net­tikeskuste­lut. Maail­mal­la tämän mukaan osa­taan toimia eikä sitä pide­tä sananvapausongelmana. 

  Jos ei olisi mamu­ja syyl­lisenä kaik­keen, sil­loin kel­paisi­vat kreikkalaiset, suomen­ruot­salaiset, savolaiset, iltisläiset tai ihan kuka tahansa muu. 

  Suo­mi on osan­nut oppia Ruotsin ongelmista vähän ja ratkaisu­ista hie­man: kotikie­len osaami­nen, asial­liset monikieliset palve­lut ja tuki yhteisöille ehkäisee ongelmia. 

  Työelämässä englan­tia osaa­vat suo­ma­laiset ujostel­e­vat. Se on ongel­ma ja este kan­sain­väliselle bis­nek­selle. Ilman maa­han­muut­ta­jia Suo­mi ei ole koskaan pärjännyt.

 42. En ymmär­rä maa­han­muut­tokri­it­tis­ten keskustelus­trate­giaa lainkaan. He toimi­vat jär­jestelmälis­es­ti estääk­seen keskustelun asiasta.

  Eivät toi­mi jär­jestelmäl­lis­es­ti, mut­ta hei­dän keskustelukult­tuurin­sa on ratkaisukiel­teinen, ja tämä lie­nee osin taha­ton­ta. Näin sik­si että ne jutut ovat pitkälti kier­rä­tys­tä ihan van­hanaikaises­ta oikeis­tokon­ser­va­timista. Se menee yksinker­tais­taen niin että noi on köy­hiä koske ne on tol­la­sia, eikä sille voi tehdä mitään, ja tehdä tässä yhtey­dessä tarkoit­taa että lausu­jalle aiheu­tu­isi jonkin­laisia kus­tan­nuk­sia muo­dos­sa tai toises­sa. Tuon nar­rati­ivin kur­jal­lis­ton ongelmista, vaik­ka sit­ten mamu­jen, ei ole koskaan ole tarkoi­tuskaan ollut tuot­taa mitään ratkaisu­ja vaan selit­tää mik­si niitä ei voi ratkoa muuten kuin vai­h­ta­mal­la ihmiset, mikä on siitäkin näp­pärää ettei niin voi käytän­nössä tehdä.

  Jos halu­at sanoa jotain maa­han­muu­ton ongelmista, niin älä nyt her­ra paratkoon puhu mitään maa­han­muu­tos­ta jon­ain yleisot­sikkona, kos­ka kaik­ki siitä san­ot­tu on nyt vaan läh­es var­masti abstrak­tia hut­tua. Kos­ka maail­maa paran­netaan pala ker­raan, niin jotenkin niin ettäa yhdel­lä asi­as­ta konkreet­tisiä ja edes jotenkin real­is­tisia (ei esimerkik­si vaa­di perus­tus­lain muu­tos­ta) ehdo­tuk­sia ver­taillen. Esimerkik­si työlu­vista, kie­len opetuk­ses­ta, tms.

 43. “On luo­tu tilanne, jos­sa jokainen, joka kir­joit­taa jotain maa­han­muu­tos­ta, leimau­tuu natsiksi.”

  Pas­si­ivi ei luo eikä leimaa. Jos ilmiö on ole­mas­sa, on se paljon haitallisem­pi kuin yksi epätrendikkääl­lä paa­tok­sel­la argu­men­toi­va perus­suo­ma­lainen kansane­dus­ta­ja. Ongel­ma ovat pikem­minkin yksilöt jot­ka leimaa­vat, ja hei­dän käyt­täy­tymistään kan­nat­taisi pyrk­iä muut­ta­maan. Luul­tavaa on että tässä asi­as­sa on nimeno­maan viher­vasem­mis­ton vaikuttajilla.

  Pop­u­laarire­tori­ikas­sa näen­näis­ten ääripäi­den kan­nan­otot eli Immosen 

  “I’m dream­ing of a strong, brave nation that will defeat this night­mare called multiculturalism.”

  ja vihrei­den maa­han­muut­topoli­it­tis­es­ta lin­japa­peri­sta poimittu 

  “Suomes­sa elämi­nen edel­lyt­tää sitou­tu­mista demokra­t­ian, ihmisoikeuk­sien ja lakien nou­dat­tamiseen. Näistä vaa­timuk­sista ei poike­ta kult­tuuri­in vetoamalla.”

  ovat hyvinkin lin­jas­sa. Jälkim­mäi­nen johtaa edel­liseen, ja molem­mis­sa pide­tään mul­ti­kul­tur­al­is­mia huonona poli­it­tise­na vai­h­toe­htona. Oikeas­t­aan Immosen kan­nan­ot­to on tältä osin per­in­teistä olk­iukkoilua kos­ka mul­ti­kul­tur­al­is­min kan­nat­ta­jia on vaikea Suomes­ta löytää. 

  Mul­ti­kul­tur­al­is­min “ugly bub­ble” on puh­jen­nut ja saanut väistyä assim­i­laa­tiopoli­ti­ikan tieltä jo aiko­ja sit­ten kun se todet­ti­in huonok­si yhteiskun­tapoli­it­tisek­si työkaluksi.

  Immosen “nation” on perus­suo­ma­laiselle luon­tev­asti kansal­lis­val­tio, mut­ta vai­h­ta­mal­la sen tilalle vaik­ka EU:n protes­tant­tisen Luther-vyöhyk­keen aja­tus­maail­ma tai euroop­palainen elämän­ta­pa ja usko­musjär­jestelmät (demokra­tia, ihmisoikeudet, lait) noin yleen­sä, saadaan viesti joka on lop­ul­ta vain poli­it­tista val­tavir­taa höys­tet­tynä viikon­lop­un aamuyön tun­tien koros­tuneel­la sub­jek­ti­ivisel­la dramatiikalla.

 44. Työvoima­pu­laa ei kan­na­ta sekoit­taa Mes­si­aan eli Messin odotuk­seen. Jokaiselle työ­paikalle kel­paisi toki oma ihme­nainen tai ‑mies, Mes­si, joka muut­taa kaiken.

  Työvoima­pu­laa ei kan­na­ta sekoit­taa tuot­tei­den keskinäiseen kil­pailu­un. Jokaiselle työ­paikalle kel­paa koodari joka koodaa voittajapelin.

  Työvoima­pu­laa ei kan­na­ta sekoit­taa tuot­tei­den olemat­tomaan kysyn­tään markki­noille. Jokaiselle työ­paikalle kel­paa myyjä joka myy eski­moille jäätä, pelkäl­lä puhelinsoitolla.

  Muun­lais­es­ta työvoima­pu­las­ta ei liene savumerkkejä?

  1. Helsingis­sä on pulaa raken­nus­miehistä ja van­hus­ten hoita­jista eikä siivoo­ji­akaan ole tun­gok­seen asti. Ilman viro­laisia raken­nus­miehiä ei mikään onnistuisi.

 45. max:
  ‘snip’
  Työvoima­pu­laa ei kan­na­ta sekoit­taa tuot­tei­den keskinäiseen kil­pailu­un. Jokaiselle työ­paikalle kel­paa koodari joka koodaa voittajapelin.
  ‘snip’

  Muun­lais­es­ta työvoima­pu­las­ta ei liene savumerkkejä? 

  Mitenkähän se koodari siel­lä rak­sal­la sit­ten pär­jäisi? Tuskin siel­lä edes moista pulaa on?

 46. Osmo Soin­in­vaara:
  Helsingis­sä on pulaa raken­nus­miehistä ja van­hus­ten hoita­jista eikä siivoo­ji­akaan ole tun­gok­seen asti. Ilman viro­laisia raken­nus­miehiä ei mikään onnistuisi.

  Kuin­ka paljon tilanne muut­tuisi, jos tulon­si­ir­to­jär­jestelmää muutettaisiin?

  Jos sos­sus­ta ja työkkäristä ei enää jäisikään käteen (melkein) yhtä paljon, alka­isiko suo­ma­laista työtön­tä kiinnostaa?

 47. tpyy­lu­o­ma: Jos halu­at sanoa jotain maa­han­muu­ton ongelmista, niin älä nyt her­ra paratkoon puhu mitään maa­han­muu­tos­ta jon­ain yleisotsikkona..

  Ja ylipäätään, työvoiman siir­tymistä Euroopan sisäl­lä, joka kuitenkin muo­dostaa yht­enäisen talous- kult­tuuri- ja yhä enenevässä määrin lain­säädän­nöl­lisen alueen on aika absur­dia kut­sua maa­han­muu­tok­si vain sik­si että Euroopan de jure fed­er­aa­tio­pros­es­si laa­haa de fac­to pros­essien perässä.

 48. Osmo Soin­in­vaara:
  Helsingis­sä on pulaa raken­nus­miehistä ja van­hus­ten hoita­jista eikä siivoo­ji­akaan ole tun­gok­seen asti. Ilman viro­laisia raken­nus­miehiä ei mikään onnistuisi. 

  Helsin­gin kan­nat­taisi luop­ua (osas­ta) koulu­tus­laitok­sista? Kaupun­ki vai­h­taisi vielä opiskel­e­van nuoren aikuisen työ­markki­noille jo tähtäävään nuoreen aikuiseen. Ja edelleen luot­taisi siihen, että pidem­mästä putkesta valmis­tu­vat kyl­lä palaa­vat val­tion hallinnol­liseen ja taloudel­liseen pääkaupunki­in. Tästä on maail­mal­la paljon esimerkke­jä jos­sa hyvätkin kam­puk­set sijait­se­vat pikkukaupungeis­sa tai suurkaupunkien vaiku­tusalueel­la mah­dol­lis­es­ti jopa edulli­sine elinkus­tan­nuksi­neen(?). Kaik­ki voit­taisi­vat, tai siis kuka häviäisi?

 49. Olen­nainen jäi. Opiske­li­ja-asun­not täyt­ty­i­sivät nuo­ril­la ammattilaisilla.

 50. Mikään ei estä todel­lista Älymys­töä keskustele­mas­ta asi­as­ta julkises­ti ja tekemäl­lä niitä fan­tastisia aloit­tei­ta joi­ta heiltä on totut­tu kuule­maan. Kiihkoil­i­jat jou­tu­isi­vat nau­runalaisik­si ja menet­täi­sivät hege­mo­ni­ansa. Vai joh­tu­isiko Älymys­tön hil­jaisu­us ehkä kuitenkin siitä ettei sil­lä ole mitään järkevää san­ot­tavaa tähänkään asiaan..

 51. Min­un mielestäni maa­han­muut­tokeskustelun pahin ongel­ma on se, että maa­han­muut­toon posi­ti­ivis­es­ti suh­tau­tu­vat eivät juurikaan puhu maa­han­muu­tos­ta. Sen sijaan he puhu­vat rasis­mista. Näin maa­han­muu­tos­ta puhumi­nen jää yksi­no­maan maahanmuuttokriittisille.

 52. Kap­pas, keskustelu­navaus maa­han­muu­ton keskuste­lu­tavoista sisältäen Immosen henkilön. Löysin tämän avauk­sen kaverei­deni tykkäyk­sistä. He ovat tässä asi­as­sa vasem­mal­la ja pitivät tek­stistä. Minä halu­aisin mielel­läni kuul­la ajatuk­si­asi itse maa­han­muu­tostakin, joten älä anna nat­sileimau­tu­misen ja kom­ment­ti­t­ul­van häir­itä. Suurem­pi yhteiskun­nalli­nen dialo­gi käy­dään nykaikana blogikir­joituk­sis­sa, ja niiden vastineissa. 

  Näitä keskustelu­navauk­sia ja niiden vastinei­ta jae­taan sosi­aalises­sa medi­as­sa, jaka­mal­la, komp­paa­mal­la ja “tykkäämäl­lä”. Jos on joku oikein hyvä blogi­jut­tu, se saat­taa saa­da lehti­pal­sta­ti­laa. Tätä lehti­jut­tua jae­taan sit­ten edelleen sosi­aalises­sa mediassa. 

  Blo­gin kom­ment­te­ja ei suurin osa ihmi­sistä lue. Niihin ei siis kan­na­ta panos­taa, eikä niistä kan­na­ta välit­tää. Kom­menteil­la ei ole juuri minkään­laista näkyvyyt­tä. Kom­men­toi­jil­la ei vält­tämät­tä ole mitään suurem­paa agendaa.

 53. Kauanko tämä maa aikoo nukkua sem­moista Nokian jälkeistä post-trau­maat­tista unta — kaik­ki fak­tat puhu­vat sen puoles­ta, että täältä on työvä­ki kulumas­sa lop­pu­un ja nimeno­maan se osaa­va väki on lähdössä pois. Jos tänne ei saa­da lisää väkeä, niin pitää koh­ta vali­ta mihin maa­han Suo­mi liitetään.

  Ongelma­han ei ole se, etteikö tääl­lä olisi jouti­lai­ta ihmisiä — niille vain eivät kel­paa työt. Jos joku tulee köy­histä olo­suhteista, jois­sa maitokin on ylel­lisyys­tuote, työt siis­teis­sä suo­ma­lai­sis­sa olo­suhteis­sa kel­paa­vat mainiosti.

 54. Anu: Anu

  Vih­doinkin rak­en­ta­va kommentti!

  Työperäi­nen maa­han­muut­to: Työperäi­nen maa­han­muut­to kor­jaa kestävyys­va­jet­ta ja paran­taa Suomen kil­pailukykyä. Keino­ja: Englan­ti viral­lisek­si kielek­si ja yri­tyk­sen perus­t­a­mi­nen englan­niksi mah­dol­lisek­si + kaik­ki yri­tys­palve­lut englanniksi. 

  Välimeren tilanne: Min­ul­la ei ole vas­taus­ta, mut­ta ihmis­ten pysäyt­tämi­nen merel­lä lie­nee hie­man myöhäistä.

  Pako­lais­määrä: Suo­mi ei ota liian paljon pako­laisia vas­taan. Tulisi varmis­taa että pros­es­si toimii.

  Miten Suo­mi voisi aut­taa tilan­net­ta lähtö­mais­sa: EU:n kalas­tus­poli­ti­ik­ka, asekaup­pa ja maat­alous­sub­ven­tiot on osasyy joidenkin maid­en ongelmi­in. Tulisimme myös tiedostaa miten kan­sain­väliset yhtiöt tekevät kaup­paa eri mais­sa. Ja miet­tiä minkälaiset esim. Malin mah­dol­lisu­udet men­estyä maail­mas­sa oikeasti on.

 55. Monikult­tuurisu­u­den hyö­ty­jen arvost­a­mi­nen ei loogis­es­ti pois sul­je rajoit­tavaa, jopa kyynistä
  maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa joka kos­kee sekä siir­to­laisia että pako­laisia. Toista ryh­mää toki kohdeltaisi­in eri taval­la suh­teessa toiseen ja pyrit­täisi­in heti totea­maan onko kyseessä pako­lainen vai taloudel­lista ase­maansa paran­ta­maan pyrkivä siirtolainen.

 56. Osmo Soin­in­vaara:
  Liian vanha.
  Taisit olla ope­tus­sairaalas­sa, jos­sa koulute­taan lääkäre­itä. Minä aikanaan vierailin siel­lä silmä­sairau­den kanssa usei­ta ker­toa ja aina min­ut tut­ki ensin kan­di joka sen jäl­keen kut­sui valmis­tuneen lääkärin paikalle. Sairaut­eni oli aika harv­inainen ja sik­si sitä halut­ti­in näy­ht­tää kaikille harjoittelijoille.

  Olin silmäpolilla.Otin yhteyt­tä HUS sivuil­la olleeseen päivystys­nuneroon ja sieltä soitet­ti­in aamulla.
  En usko, että ihmiselle näinkin kri­it­tisessä asi­as­sa ale­taan pelleil­lä vaan hoide­taan asiallisesti

 57. Osmo Soin­in­vaara:
  Helsingis­sä on pulaa raken­nus­miehistä ja van­hus­ten hoita­jista eikä siivoo­ji­akaan ole tun­gok­seen asti. Ilman viro­laisia raken­nus­miehiä ei mikään onnistuisi.

  Tuokin on pelkkä myytti.Tuttavani oli suuren siivousir­man työn­jo­hta­jana ja hänen mukaansa mitään ongel­maa ei ole, tuli­joi­ta on jonok­si astai

  Enem­män tuo­ta tilaa kuvaa työsuojelutarkastutkset:Helsingissä 30 % siivoufir­moista oli vakavavia puut­tei­ta: Palkat mak­samat­ta , yli­työt mak­samat­ta, ali­palkkaus­ta, sotut mak­samat­ta , työ­suo­jelu rem­pal­laan etc

  Ja kun suurim­mas­ta osas­ta oli palkkaon­gelmia niin ei ole ihme jos osa siivous­fir­moista kär­si­ikin työvoimapulasta

  Pitäisikö ihmiset pakot­taa hui­jar­i­fir­moi­hin töihin ?

  Vielä 80-luvul­la työkkäri piti mus­taa lis­taa fir­moista, joiden palveluk­seen ei ketään pakote­ta karenssin uhalla.

  Nyt karenssi taitaa paukkua ellei suos­tu huijattavaksi ?

 58. Tuo­mas Korp­pi:
  Min­un mielestäni maa­han­muut­tokeskustelun pahin ongel­ma on se, että maa­han­muut­toon posi­ti­ivis­es­ti suh­tau­tu­vat eivät juurikaan puhu maa­han­muu­tos­ta. Sen sijaan he puhu­vat rasis­mista. Näin maa­han­muu­tos­ta puhumi­nen jää yksi­no­maan maahanmuuttokriittisille.

  Minus­ta taas tuon ongel­man aiheut­taa se, että aiheesta “maa­han­muut­to” keskustelem­i­nen on lop­ut­toman laa­ja kokon­aisu­us. Pelkästään maa­han­muu­tos­ta kek­sutel­e­vat vain ihmiset jot­ka ovat valmi­ita yksinker­tais­ta­maan asi­at äärim­milleen ja otta­maan näkökul­mak­si sen kaikkein sopeu­tus­misha­lut­tomim­man soma­lin. Tuo­ta he sit­ten kut­su­vat “maa­han­muu­ton ongelmiksi”.
  Fik­sut ihmiset tajua­vat maa­han­muu­ton tarkoit­ta­van lop­u­ton­ta määrää eri­laisia ihmisiä ja tapauk­sia joten he keskustel­e­vat maa­han­muu­ton sijaan mm. pako­lai­sista, tur­va­paikan­hak­i­joista, työperäis­es­tä maa­han­muu­tos­ta, Eu-alueen sisäis­es­tä työvoiman liikku­vu­ud­es­ta jne.

 59. Työperäi­nen­maa­han­muut­to pitäisi raja­ta pakol­lis­ten töi­den ulkop­uolelle, kos­ka muuten koituu mil­jar­di­en kus­tan­nuk­set syr­jäy­tyneistä vuosittain.
  Alat kuten siivous, rak­en­t­a­mi­nen, ter­vey­den­hoito, ruuan­lait­to, julki­nen­li­ikenne… ovat pakol­lisia töitä ja ne tehdään var­masti myös ilman maa­han­muut­toa. (Täysin käsit­tämätön­tä väit­tää ettei näin olisi.) Sik­si jokainen vie meikäläisiltä var­man työ­paikan, joka mak­saa miljoo­nan. Tämä pätee niin kauan kuin työ­paikko­ja ei riitä kaikille.

 60. Maa­han­muu­tossa sekoite­taan niin tur­is­mi (Heldin­gin rikol­lisu­us), Pohjo­is­maid­en ja EU:n vapaa liikku­vu­us, työn- tai avi­o­li­iton tai opiskelun vuok­si tule­va maa­han­muut­to ja varsin pieni poruk­ka tur­va­paikan hak­i­joi­ta ja eteenkin tur­va­paikan saanei­ta ja ns kiintiöpakolaiset. 

  Paha on kieltää per­heen rakkaan miniän tai vävyn tuloa maa­han. Toisin puolisona tulleet jäävät helpoiten syr­jään palveluista ja kotouttamisesta. 

  Työ- ja opiskelu, siinä kieltäjiä on vähän vähän. Rumem­mat ran­skalaiset sof­t­an tek­i­jät käyvät baar­i­tap­pelus­sa mamuista oikein hyvin. 

  Mitä voisi tehdä? Myön­tää, että poli­isi ja vankein­hoito tarvit­se­vat lisää rahaa kun väestö kas­vaa. Lapis­sa tur­is­tikeskuk­sen palvelu mitoite­taan vakisedän mukaan, koka on väärin. Pääkaupunkiseudul­la tur­is­mi ja liikku­vu­us tuo­vat omia lisäongelmia. 

  Poli­isi-AMK joutuu miet­timään miten saa­da eri­laisen taus­tan omaavia hyviä hak­i­joi­ta, siel­lä tosin virkaruot­si on tärkeäm­pää kuin vaik­ka ser­bian kie­len taito. 

  Poli­it­ti­nen johto voisi sanoa, että kyl­lä selvitään ja todel­la iso osa ja läh­es kaik­ki uus­suo­ma­laiset ovat hyviä ihmisiä ja kun­non kansalaisia siinä kuin muutkin. Ei tai­da uskallus riittää? 

  Ruotsin kohdal­la voi muis­taa, että siel­lä menee varsin hyvin ja ulko­maalais­taus­taisia on viisi ker­taa enem­män n 15% suh­teessa kuin tääl­lä. Siel­lä ole­via lähiöon­gel­ma voi tääl­lä välttää. 

  Kouluis­sa kotikie­len opetuk­sen ja tent­timisen voisi ottaa vai­h­toe­hdok­si ruot­sille. Samal­la äidinkieli tarvit­see enem­mö lisä­tun­te­ja kuin liikunta. 

  Kun­nat voisi­vat monikult­tuuriseen ja yhteiseen nuoriso­työhön sijoit­ta­mal­la vält­tää ongelmia, samo­ja lap­sia ne ovat. Per­sut onnis­tu­vat tätäkin vastustamaan. 

  2030 tääl­lä tarvi­taan väkeä ihan oikeasti. Tämä olisi syytä jo selit­tää selkeästi. Vau­vas­ta ei ihan siihen men­nessä saa­da uusia suo­ma­laisia työhön tarpeeksi. 

  EK saisi sanoa suo­raan, että rasis­mi on este investoin­neille maa­han. Kaup­pa ja teol­lisu­us on kan­sain­välistä. Ruot­si osaa tässä hyö­dyn­tää uuskansal­sisi­aan loistavasti. 

  Muut­to maas­ta toiseen on iso asia, pako­laisu­us lisäk­si iso trage­dia. He ovat ihmisiä.

 61. Nimi (vaa­di­taan!):

  Keskustelu aiheen ympäril­lä on ikävä kyl­lä melko vas­ten­mielistä. Yksi pieni, mut­ta ärsyt­tävä koh­ta pisti silmään Rollen muuten hyvästä viestistä:

  Minus­ta tämä uhri­u­tu­mi­nen on ehkä yksi likaisim­mista piirteistä koko maa­han­muut­tokeskustelus­sa. Hom­malaisen tulkin­nan mukaan suvait­se­vais­ten tulisi aina suvai­ta kaikkea. Tulisi muka suvai­ta rasis­mia ja tulisi muka suvai­ta ääri-islamia, kun on ker­ta leikki­in lähdet­ty. Tulisi muka kut­sua hom­malaiset samalle hiekkalaatikolle, kun kokoon­nu­taan rasis­mia vas­taan. Sit­ten itketään netin kom­ment­ti­pal­stat täy­teen, kun joku BUUASI yleisöti­laisu­udessa. Voi ei! Ne halu­aa estää mei­dän sananvapauden!

  Hyvin san­ot­tu ja point tak­en. Yritin sanoa, että tiis­tain tilaisu­uskin oli hen­geltään enem­män vas­tus­tus-tilaisu­us kuin kan­na­tus-tilaisu­us. Rak­en­tavam­paa olisi jär­jestää tilaisuuk­sia, jois­sa sen sijaan että taivastel­laan immosten fb-päiv­i­tyk­siä yritet­täisi­in saa­da hom­malaiset näkemään mitä kaikkea hyvää muista kult­tuureista Suomeen saadaan.

 62. Maa­han­muut­tokeskustelu on keskit­tynt vain pakolaisuuteen.
  Todel­lisu­udessa pako­laisu­us on vain alle 10 % maa­han­muu­tos­ta, joten sitä kaut­ta ei suuria vähem­mistöjä synny.

  Pääasi­as­sa maa­han­muut­to tapah­tuu lähialueil­ta eli Viro, Venäjä ja Ruot­si ovat kärkimaita
  Kiina ja Intia on nyt pääsemässä suurten joukkoon.

  Maa­han­muut­ta­jis­takin varsin suuri joukko tulee parisuh­teen mukana ja tämä näkyy sukupuolijakumassa

  Suomes­sa asu­vista 300000 ulko­maankansalais­es­ta n 200000 on naisia eli suo­ma­lainen mies hakee vai­mon ulkomailta

  Ilmeis­es­ti nämä hel­lan ja nyrkin väli­in sopeu­tuneet naiset viehät­tävät per­su­ja .Pieni otan­ta tut­tava­pi­iris­sä osoit­ti, että mon­en per­sun puoliso on ulkomaalainen

 63. Dialo­gin esteenä on myös kieli.

  Koulu­tus on val­taa. Yhteiskun­tamme on yhä enenevässä määrin jakau­tunut niihin, jot­ka osaa­vat yhdys­sanat ja niihin, jot­ka eivät osaa. Vaik­ka myös jälkim­mäisil­lä on legi­t­i­ime­jä maa­han­muut­toon liit­tyviä huo­lia, heitä ei ole kut­sut­tu niihin keskustelui­hin, jot­ka käy­dään möbleer­a­tuis­sa huoneis­sa. Ilman oikei­ta sano­ja on mielip­i­teesi merk­i­tyk­setön. Hal­la-ahon pro­fee­talli­nen ase­ma perus­tuu siihen, että hän antaa aka­teemisen kie­len suurelle sanat­tomien joukolle.

  Tämä on syytä muis­taa, kun niin ker­naasti tuo­hdumme muiden mielip­iteistä. Rasis­tis­ten lausum­ien joukos­sa on toki aitoa rasis­mia. Mut­ta on myös väit­teitä, joiden kökköys kumpuaa kielel­lis­ten nyanssien ja his­to­ri­anta­jun puutteesta.

  Eri­no­mais­ten ihmis­ten tulisi aika ajoin hillitä moraal­ista ylem­myy­den­tun­toaan ja pyrk­iä näkemään ihmi­nen mah­dol­lis­es­ti epäon­nis­tuneen ilmaisun takana. Halu ymmärtää toista on aidon dialo­gin edel­ly­tys. Valitet­tavasti tätä halua ei näytä liiem­mälti ole­van. Val­lit­se­va käytän­tö onkin nälv­in­tä, jon­ka ain­oa funk­tio on oman ryh­mäniden­ti­teetin vahvistaminen.

 64. Alus­sa­han maa­han­muut­to tarkoit­ti värikkyyt­tä, rumpumusi­ikkia, erikoista ruokaa, monikult­tuuria, maail­mankansalaisu­ut­ta. Myöhemp­inä aikoina Var­ti­ainen, Ruotsin mallin mukaan, esit­ti että työn tar­jon­ta lisää työn kysyn­tää. Myöhem­min aja­tus­ta kor­jat­ti­in koske­maan tilan­net­ta, jos­sa Nokia tarvit­see intialaisen insinöörin koodaa­maan. 90 ‑luvun maail­mankansalaisu­usa­jat­telu tuot­ti myös kestämätön­tä lain­säädän­töä, jota joudu­taan muut­ta­maan. Kun itse on köy­häi­lyt koko ikän­sä, niin Suomen ja Euroopan taan­tu­mi­nen 70–80 ‑luvun tasolle ei tun­nu mis­sään, mut­ta pelot­taa kun taan­tu­man tulo­jako­vaiku­tuk­ses­ta ei pystytä mil­lään sopimaan.
  Olen aikaisem­minkin esit­tänyt täl­lä blogilla arvauk­siani tulev­as­ta kehi­tyk­ses­tä ja melko pes­simistiseen sävyyn. Ensinäkin työ vähe­nee Euroopas­sa (glob­al­isaa­tio ja automaa­tio). Työ eriy­tyy: palka­nsaa­jien keskilu­ok­ka katoaa. Vero­tus ei voi kas­vaa. Julkisen sek­torin nykyiset tuot­tavu­us­puheet sadan miljoo­nan, radan tai tien, oikais­us­ta tulev­as­ta hyödys­tä ovat mitä irvokkain­ta talousa­jat­telua. Toisek­si siir­to­laisu­us Lähi-idästä ja Afrikas­ta on ver­rat­tavis­sa USA:n etelära­jaan tai Aus­trali­aan. Tuli­joi­ta on liikaa. Suomel­la ei voi olla tässä mitään muu­ta mallia kun ”rusi­nat pul­las­ta”, kos­ka jos ”pohjo­is­mainen hyv­in­voin­ti­val­tio” halu­taan säi­lyt­tää, niin tuli­joiden pitää olla ”net­tovero­mak­sajia”. Itse en usko, että näitä tuli­joi­ta on. Jos väitetään, että Suo­mi tarvit­see ”kaiken­laisia” maa­han­muut­ta­jia väestöpyra­midin­sa oikaisu­un, niin enem­pää ei voi olla väärässä. Se miten sol­i­daarisia ollaan maail­malle, se on toinen asia.

 65. Osmo Soin­in­vaara:
  Silmäpoli on opetussairaala.

  Käsit­tääk­seni opiske­li­joiden läs­näolon voi kieltää, jos poti­las näin halu­aa. Näin siis nyky­isin EIT:n päätök­sen jäl­keen. Aikaisem­min näin ei vält­tämät­tä ollut eikä poti­las aina oudos­sa tilanteessa voi estää opiske­li­joiden läs­näoloa vaik­ka haluaisi.

 66. Kyl­lä val­tiomi­es­ta­son poli­itikon voisi odot­taa otta­van ohjat käsi­in­sä eikä syyt­tävän mui­ta omista valin­nois­taan, varsinkaan niitä joi­ta leimataan.

 67. Daniel Fed­er­ley: Kuin­ka paljon tilanne muut­tuisi, jos tulon­si­ir­to­jär­jestelmää muutettaisiin?

  Jos sos­sus­ta ja työkkäristä ei enää jäisikään käteen (melkein) yhtä paljon, alka­isiko suo­ma­laista työtön­tä kiinnostaa? 

  Muutet­tu on!
  20 vuot­ta sit­ten min­i­mi toimeen­tu­lo­tur­va oli 70% köy­hyys­ra­jas­ta, nyt se on 40% — kuin­ka alas pitää mielestäsi mennä?

 68. Hohhoi­jaa taas.

  Kyl­läpä Immo­nen on kavere­i­neen ollut tehokas keskustelun estäjä, mikäli Soin­in­vaaraa on uskominen.

  Lasku­jeni mukaan vihreät (Ode mukaan lukien) yrit­tävät nyt seit­semät­tä vuot­ta käy­dä keskustelua siitä kuin­ka maa­han­muu­tos­ta tulisi keskustel­la. Päästäänköhän jo ensi vuosikymmenel­lä itse asiaan?

  Mikä siinä on, ettei pysty hyväksymään eri­laisia kri­it­tisiä — jopa radikaale­ja — näkökul­mia tiet­ty­i­hin asioi­hin? Onko tämä jokin kekko­slo­va­kian jäänne? En ymmär­rä, miten joku voi tulki­ta, että Immo­nen “estää” jonkin keskustelun.

  Halu­aisin itsekin nähdä Oden keskustele­mas­sa maa­han­muu­tos­ta Hal­la-ahon kanssa. Pitkä ja rauhalli­nen keskustelu.

 69. Suomes­ta lähti aikoinaan sato­jatuhan­sia siir­to­laisik­si Ruot­si­in, ja heil­lä oli myös hyvät edel­ly­tyk­set sopeu­tua sinne. Myös Viros­ta on tul­tu töi­hin Suomeen. Mut­ta mik­si maa­han­muut­ta­jia pitäisi tuo­da Suomeen keskeltä Afrikkaa?

 70. Tässä on jotain minkä pitäisi herät­tää ajatuk­sia — maa­han­muu­ton ongel­mat ovat myös alueel­lisia ongelmia (TEM selvi­tys­ten mukaan eri puo­lil­ta maa­pal­loa tulevil­la ihmisil­lä on eri­laisia työl­listymisas­tei­ta) ja pelkästään paini­mal­la tääl­lä koti­maas­sa emme voi paran­taa omaakaan asemaamme:

  https://www.youtube.com/watch?v=3VEEvGBykYY

  San­o­taan, että kehi­tys­a­pua pitää leika­ta. Kat­sokaa tuo video ja miet­tikää sen jäl­keen uude­taan mil­lä perusteilla.

 71. vta­pio:Eri­no­mais­ten ihmis­ten tulisi aika ajoin hillitä moraal­ista ylem­myy­den­tun­toaan ja pyrk­iä näkemään ihmi­nen mah­dol­lis­es­ti epäon­nis­tuneen ilmaisun takana. Halu ymmärtää toista on aidon dialo­gin edellytys.

  Eri­no­maisil­la ihmisil­lä on myös se ongel­ma, että he eivät ymmär­rä, että moni­ar­voisu­us on eri­laisia arvo­ja ja tavoit­tei­ta yhteiskun­nan sisäl­lä. Moni­ar­voisu­us siis tarkoit­taa kon­flik­tis­sa elämistä ja sen sietämistä. 

  Monikult­tuurisu­us on sitä, että kain­u­u­laisel­la kansal­lis­mielisel­lä per­sul­la ja helsinkiläisel­lä punav­ihreäl­lä glob­al­is­til­la on oikeus mielip­i­teeseen­sä ja kumpikin mielipi­de on yhtä arvokas ja oikea, kos­ka eri­laisia arvo­ja ei pysty yhteis­mi­tallis­es­ti arvioimaan. 

  En oikein ymmär­räkään, kuin­ka on syn­tynyt käsi­tys, että moni­ar­voisu­us ja monikult­tuurisu­us oli­si­vat mukavia jut­tu­ja. Useim­mat meistä kun tah­tonevat elää rauhas­sa samankaltais­ten joukos­sa sen sijaan että koko ajan tarvit­sisi puo­lus­taa ase­maansa tai sopeu­tua muihin.

  Maa­han­muut­tokeskustelun kär­jistymi­nen on esimerk­ki moni­ar­voisu­ud­es­ta ja monikult­tuurisu­ud­es­ta. Siinä eri­laiset arvot ja tavoit­teet kohtaa­vat. On hyvä miet­tiä, kuin­ka hyvin punav­ihreät täl­laista monikult­tuurisu­ut­ta sietävät. Omas­ta mielestäni huonos­ti. He käyt­täy­tyvät kuin kansal­lis­mielisyys olisi jotenkin absolu­ut­tis­es­ti huono arvo, vaik­ka sitä toteutet­taisi­in lakien puitteissa. 

  Mil­loin olette näh­neet Hesaris­sa edes yhden jutun, jos­sa ase­tut­taisi­in selvästi kansal­lis­mielis­ten puolelle?

 72. En ole vielä tör­män­nyt maa­han­muu­tos­ta keskustel­e­vaan ihmiseen, joka osaa selit­tää nykytilan. 

  Veikkaan, että tässä ketjus­sa niitä ker­rankin löy­tyy. Ihan mitä tahansa asi­as­ta ale­taan vään­tämään, niin nykyti­la tulisi olla tiedos­sa keskustelijoil­la. Jois­sain paikois­sa suomea maa­han­muut­to näyt­tää hel­posti nuri­ja puo­li­aan (esim. Itä-Helsin­ki) ja jois­sain näkyy vain posi­ti­ivisia puo­lia (esim. Lappeenranta). 

  Jonkun pitäisi nähdä se vai­va, että kir­jot­taisi nykyti­lan kuvauksen.

 73. Ongelmia tiedos­sa:
  Suomes­ta lähti aikoinaan sato­jatuhan­sia siir­to­laisik­si Ruot­si­in, ja heil­lä oli myös hyvät edel­ly­tyk­set sopeu­tua sinne. Myös Viros­ta on tul­tu töi­hin Suomeen. Mut­ta mik­si maa­han­muut­ta­jia pitäisi tuo­da Suomeen keskeltä Afrikkaa? 

  Sitä pitäisi kysyä niiltä, jot­ka organ­isoi­vat tätä laa­jamit­taista ihmissalakul­je­tus­ta eikä esim. Suomen viranomaisilta.

 74. On har­mi, jos Soin­in­vaara päät­tää jät­täy­tyä keskustelus­ta, mikäli hän on todel­la poht­in­ut asi­aa ja kat­soo, että hänel­lä olisi asi­aan san­ot­tavaa. Toisaal­ta keskustelus­ta jät­täy­tymi­nen on Soin­in­vaaran oikeus, mikäli hän näin halu­aa toimia. Minus­ta hänen ei kuitenkaan tulisi syyt­tää omas­ta päätök­ses­tään jät­tää osal­lis­tu­mat­ta keskustelu­un ketään muu­ta kuin itseään.

  Lisäk­si Soin­in­vaara päät­ti jostain syys­tä osal­lis­tua asian metakeskustelu­un, mikä vähen­tää itse asi­as­ta keskustelua. Tämä ei anna hänestä hyvää kuvaa. Toki osal­lis­tun tähän metakeskustelu­un itsekin, joten sama asia las­ket­takoon omak­sikin tappiokseni.

  Jouni Mar­tikainen myös kiteyt­tää hyvin keskustelun ongelmia jälkim­mäisessä viestis­sään: Maa­han­muut­to ylei­sai­heena on liian laa­ja yhdek­si keskusteluk­si. Ehdotan tähän ratkaisuna, että kukin keskustelu­naloit­ta­ja ottaisi kan­taa yhteen hyvin rajat­tuun asi­aan. Täl­löin ohi aiheen rön­sy­ilevä keskustelu voidaan sen­suroi­da, ja kus­takin aiheesta näk­isi mitä keskustel­laan ja mitä mieltä ihmiset näistä ovat.

 75. Kumpi nyt oikeas­t­aan olikaan ensin, muna vai kana?

  Miten olemme pää­tyneet tilanteeseen, jos­sa yleiseu­roop­palaisen vir­tauk­sen mukaista “maa­han­muut­tokri­it­tistä” ajat­telua Suomen tasaval­lan par­la­men­tis­sa edus­ta­vat näkyvim­min sel­l­aiset hah­mot kuin Immo­nen, Hirvisaari (2011–15) ja Hal­la-aho (2011–14)? Lisäk­si on toki muitakin, mut­ta tyyp­illi­nen hal­la-aho­lainen riv­iedus­ta­ja ei ilmeis­es­ti sano tai tee koskaan mitään.

  Edus­ta­ja Immo­nen on niin törp­pö, että suos­tuu samaan kuvaan pesunkestävien uus­nat­sien kanssa. Siis ihan aito­jen, väki­val­tarikos­tuomioi­ta kerän­nei­den, rotuopil­lis­ten kansal­lis­sosial­istien kanssa.

  Ex-edus­ta­ja Hirvisaari toi patol­o­gisen net­ti­häirikön tekemään rooma­lais­ter­ve­hdys­tä eduskun­nan lehtereille.

  Euroe­dus­ta­ja Hal­la-aho, vaikkakin älykäs mies, ei osaa olla äänessä möläyt­telemät­tä sään­nöl­lis­es­ti mitä karmeimpia asioi­ta. Hänkin näyt­tää ratkaisseen ongel­man ole­mal­la enim­mäk­seen hiljaa.

  Terävälle ja sosi­aalis­es­ti taitavalle ihmiselle ei luulisi ole­van temp­pu eikä mikään syr­jäyt­tää nämä hah­mot pelistä ja aset­tua hei­dän paikalleen. Näin ei kuitenkaan tapah­du, kos­ka sosi­aalis­es­ti taita­va ihmi­nen toisaal­ta tietää, että tähän aiheeseen ei kan­na­ta koskea pitkäl­lä tikullakaan. 

  Sosi­aalis­es­ti herkkä ihmi­nen toden­näköis­es­ti tun­tee tämän niin syväl­lä luis­saan, että ei uskalla ajatel­lakaan vääriä asioi­ta edes hypo­teesin tasol­la. Paljon vähem­mästäkin olen näh­nyt ihmis­ten näkyvästi hermostuvan.

  Vaalien jäl­keen viihdele­hdis­sä (luen töis­sä sään­nöl­lis­es­ti) oli tavanomainen kausi, jon­ka aikana tehti­in kivo­ja ja posi­ti­ivisia jut­tu­ja uusista kiin­nos­tavista kansane­dus­ta­jista. Olisiko mah­dol­lista kuvitel­lakaan, että kiva ja kiin­nos­ta­va edus­ta­ja olisi tästä asi­as­ta muu­ta kuin yhtä ja tiet­tyä mieltä?

  En usko, että immoset ovat ne, jot­ka ovat tehneet tästä aihep­i­iristä tabun. Tabu oli ole­mas­sa jo ennen heitä, ja juuri sen vuok­si saamme pelkkiä immosia. Parem­man puut­teessa näille tyypeille annetaan sit­ten vaaleis­sa tuhan­sia ääniä. Immoset elävät tabus­ta, ei toisinpäin.

  Toisaal­ta, eipä olisi Tei­ja Sutisen tapaista kir­joit­telua näkynyt hesaris­sa vielä kymme­nen vuot­ta sit­ten. Ei tämä lop­ut­tomasti kestä, niin kuin ei mikään muukaan.

 76. Hal­la-aho arveli radios­sa, että Immo­nen oli kän­nis­sä kun kir­joit­ti “viha­puheen­sa”. Vai miten pitäisi ymmärtää väite, että on otet­ta­va huomioon, kos­ka, eli lauan­tainyöl­lä, jut­tu oli kirjoitettu?

  Samas­sa keskustelus­sa Tuomio­ja väit­ti, että Immo­nen ei ollut pois­tanut fb-sivul­taan ryh­mäku­vaa, jos­sa oli niitä vat­sar­in­tanat­se­ja. Jos se on tot­ta, Immosel­la joko on vas­ten­mieli­nen maail­manku­va tai heikko julkisuudenhallinta. 

  Joka tapauk­ses­sa Immo­nen argu­men­toi blo­gis­saan ihan kohtu­ullisen järkevästi vaik­ka yksipuolis­es­ti tietyn­tyyp­pis­es­tä siir­to­laisu­ud­es­ta. Hän osaa asiansa niin kuin vain voi osa­ta sel­l­ainen, joka läh­es mono­maanis­es­ti keskit­tyy yhteen asi­aan vuosikaudet ja jak­saa vielä kir­joit­taa argu­ment­tin­sa ylös. 

  Mut­ta eihän järkevyys kiin­nos­ta. Pitää löytää se suuri saatana kun­nol­lisu­u­den kulissien takaa, jot­ta media ja muut poli­it­tiset vas­tus­ta­jat heräävät “keskustele­maan”.

 77. Jotenkin pelkästään tätä ketjua lukies­sa tulee mieleen, että (ääri)oikeiston resep­ti Suomen pelas­tamisek­sii on lakkaut­taa sosi­aal­i­tur­va, ja luot­taa siihen, että maaseudun työt­tömät duu­nar­it (jot­ka yleisen käsi­tys­ten mukaan ovat per­su­jen ydin­ryh­mää) työl­listyvät pääkaupunkiseudun palveluammatteihin.

  Koeta tältä poh­jal­ta sit­ten keskustel­la yhtään mis­tään ratio­naslis­es­ti — Jos on syytä puhua maa­han­muu­tos­ta, on myös puhut­ta­va pakos­ta muut­taa maan sisäl­lä. Eikä se pakko ole lain sanele­ma vaan sama kuin osal­la maa­han­muut­ta­jis­takin. Eli epä­toivoisil­ta ja tuhoutuvil­ta seuduil­ta pak­en­e­m­i­nen. Toki van­hempi väestö, joka jotakin maa­han sidot­tua omis­taa ei lähde mihinkään, vaan kuten aina nuorem­mat, joil­la ei ole muu­ta kuin toi­vo parem­mas­ta joko itselleen rai lspsilleen. 

  Sit­ten on niitä, jot­ka tah­to­vat väk­isinkin viestit­tää, ettei mitään toivoa ole. Kel­lään. Mut­ta usko­vais­ten kanssa on paha keskustel­la uskon perusteista.

 78. JTS:
  Ruotsin kohdal­la voi muis­taa, että siel­lä menee varsin hyvin ja ulko­maalais­taus­taisia on viisi ker­taa enem­män n 15% suh­teessa kuin tääl­lä. Siel­lä ole­via lähiöon­gel­ma voi tääl­lä välttää. 

  Ruot­sil­la menee taloudel­lis­es­ti niin hyvin, että siinä sivus­sa on ainakin tois­taisek­si ollut varaa ylläpitää laa­jaa human­itääristä maahanmuuttoa. 

  En silti tiedä, mil­lä perus­teel­la Ruot­sia pitäisi pitää esiku­vana integraatioasioissa.
  Työl­lisyyskuilu maa­han­muut­ta­jien ja kan­taruot­salais­ten välil­lä on OECD-maid­en suurimpia. Seit­semän maas­saolovuo­den jäl­keen keskimäärin vain joka toisel­la human­itääri­sistä maa­han­muut­ta­jista on työ­paik­ka. Vas­ta­julka­istun tutkimuk­sen mukaan ainakin 29% Ruotsin PISA-tulosten heikken­e­mis­es­tä viime vuosikymmenel­lä johtuu maa­han­muut­ta­jataus­tais­ten oppi­laiden huonom­mista oppimis­tu­lok­sista. Jne.

 79. Näköjään maa­han­muut­tokeskustelus­ta keskustelem­i­nen on parikym­men­tä ker­taa merkit­tävämpi asia ihmisille, kuin ilmas­ton­muu­tos. Tätä kom­ment­tia kir­joit­taes­sani Oden edel­listä “Ilmas­ton läm­pen­e­m­i­nen on taas kiihtynyt” ‑artikke­lia on jaet­tu näköjään 89 ker­taa faces­sa ja 237 ker­taa vihreäl­lä Share-painikkeel­la. Tätä maa­han­mut­tokeskustelus­ta keskustelua on taas jaet­tu täl­lä het­kel­lä 2929 ker­taa faces­sa ja 3372 ker­taa vihreäl­lä “Share“lla.

 80. Perusjunt­ti: Mil­loin olette näh­neet Hesaris­sa edes yhden jutun, jos­sa ase­tut­taisi­in selvästi kansal­lis­mielis­ten puolelle? 

  Mainit­takoon nyt, että olen itse parikin ker­taa saanut kansal­lis­mielisik­si esit­täy­tyviltä luk­i­joil­ta palautet­ta, kun olen kir­joit­tanut Hesari­in asettuen hei­dän puolelleen — hei­dän omas­ta mielestään. Itse en tosin näis­sä tapauk­sis­sa ollut tek­stiä kir­joit­taes­sani mieltänyt aset­tuneeni sen enem­pää hei­dän puolelleen kuin heitä vastaankaan.

  (Pyy­lu­o­ma, mikä muuten blo­gis­sasi on, kun taan­noin kir­joit­ta­mani kom­ment­ti ei ole ilmestynyt sinne?)

 81. Turha sitä immos­ta on syyt­tää vääristä mielip­iteistä, til­a­sitte hänet itse kun kaik­ki maltil­lisem­mat vaien­sitte leimaa­mal­la rasis­tik­si. Viimein tulee se joka ei vaikene käskystänne.

 82. Jouni Mar­tikainen:
  Näköjään maa­han­muut­tokeskustelus­ta keskustelem­i­nen on parikym­men­tä ker­taa merkit­tävämpi asia ihmisille, kuin ilmas­ton­muu­tos. Tätä kom­ment­tia kir­joit­taes­sani Oden edel­listä “Ilmas­ton läm­pen­e­m­i­nen on taas kiihtynyt” ‑artikke­lia on jaet­tu näköjään 89 ker­taa faces­sa ja 237 ker­taa vihreäl­lä Share-painikkeel­la. Tätä maa­han­mut­tokeskustelus­ta keskustelua on taas jaet­tu täl­lä het­kel­lä 2929 ker­taa faces­sa ja 3372 ker­taa vihreäl­lä “Share”lla.

  Maa­han­muut­to on help­po, ihmisen kokoinen viholli­nen. Sitä on help­po vas­tus­taa. Ilmas­ton­muu­tos on puolestaan niin iso ja pelot­ta­va uhka, että on tur­val­lisem­paa vain kieltää ja vai­eta koko asia.

 83. Tässäpä teille erään Ruot­si­in saa­puneen mus­lim­i­maa­han­muut­ta­janaisen näke­myk­siä monikult­tur­ista ja maa­han­muut­toon liit­tyvistä piirteistä jos­ta olisi aihet­ta keskustel­la ja syistä mik­si monikult­tur­is­mia on syytä vastustaa.

  Glöm aldrig Pela och Fadime ‑jär­jestön perus­ta­ja Sara Moham­mad kir­joit­taa, että tasa-arvoa ja miesten ja nais­ten yhden­ver­taista kohtelua vas­tuste­taan taas uskon­nol­lisin ja kult­tuurisin argumentein.
  http://rahmispossu.net/2015/08/03/erilliset-uimavuorot-ovat-osoitus-islamistien-vallasta/

 84. Perusjunt­ti:
  Mil­loin olette näh­neet Hesaris­sa edes yhden jutun, jos­sa ase­tut­taisi­in selvästi kansal­lis­mielis­ten puolelle? 

  Kir­joituk­sesi oli muuten alku­os­altaan osin rak­en­ta­van oloinen, ihan yhtä hyvin monikult­tuurisu­u­den puolta­ja voisi sanoa “onko joku sanonut että maa­han­muut­to on VAIN miel­lyt­tävä asia?” — ei se ole vain muka­va asia, kos­ka jos asi­at oli­si­vat hyvin, kukaan ei muu­taisi — mielestäni oli oivalli­nen ilmaisu, että maa­han­muut­to ja monikult­tuurisu­us on stressitila.

  Stres­si on muutenkin hyvä ter­mi kuvaa­maan Suomen ja ehkä koko Euroopan nykyti­laa — maa­han­muut­to on yksi stres­sitek­i­jä muiden joukos­sa. Suo­mi on täl­lä het­kel­lä yli­r­a­sit­tunut, mut­ta ei yksin maa­han­muu­ton takia vaan monista muis­takin syistä.

  Mut­ta kyl­lä Hesari on käsitel­lyt asioi­ta myös Immosen tuk­i­joiden näkökulmasta:

  http://www.hs.fi/ilta/28072015/a1438051026224

  “Mik­si Merkel saa arvostel­la monikult­tuurisu­ut­ta mut­ta Immo­nen ei?”

  — HS 28.7.2015

  Jos Suomes­sa jär­jestet­täisi­in 25.000 hen­gen kokoon­tu­mi­nen, jos­sa vas­tustet­taisi­in Sak­san liit­tokans­lerin ajatuk­sia ja lavalle pyy­det­täisi­in puhu­maan Sak­san suurlähet­tiläs, se olisi kauhis­tus. Sen sijaan Immosen Ollia on tur­val­lista pilkata — taval­laan se on kollek­ti­ivista raukkamaisuutta.

 85. JTS: 2030 tääl­lä tarvi­taan väkeä ihan oikeasti. Tämä olisi syytä jo selit­tää selkeästi. Vau­vas­ta ei ihan siihen men­nessä saa­da uusia suo­ma­laisia työhön tarpeeksi.

  Työikäi­nen väestö vähe­nee vuo­teen 2030 men­nessä n 150000 .Kun meil­lä on 480000 työtön­tä niin työt­tömiä jää vielä 330000

  Vaik­ka työ loisi työtä niin se näky­isi korkeana kasvu­na .Kuitenkin ennusten on nolka­su tai hie­man yli, joten net­to­työ­paikko­ja ei synny

  Työ­paikko­jen määrä ei ole staat­ti­nen vaan luo­va tuho syö niitä, pitkässä juok­sus­sa meiltä häviää n 120000 työ­paikkaa vuodessa tuot­tavu­u­den kasvun ja tuote­va­likoiman muu­tok­sen vuoksi

  Tuol­lainen 3 % kasvu on luonut suurin piirtein saman ver­ran uusia työpaikkoja

  Mut­ta kun nyt ennuste­taan nol­laksvua vuo­teen 2030 niin työ­paikko­jen määrä vain vähe­nee eli työn määrä vähenee

  Talouskasvua syn­tyy vain kun tuote­taan korkeam­min jalostet­tu­ja tuotteita,

  Mut­ta Suomen suun­ta on päin­vas­tainen: koulu­tusastet­ta las­ke­taan laske­mal­la kan­ta­suo­ma­lais­ten koulu­tus­ta­soa ja tuo­ma­l­la maa­han koulut­tam­a­ton­ta työvoimaa

  Tämä johtaa jalostusas­teen lasku­un ja sitä kaut­ta elin­ta­son laskuun

  Ei ole ihme jos tarvi­taan yhteiskuntasopimusta

 86. Jouni Mar­tikainen:
  Näköjään maa­han­muut­tokeskustelus­ta keskustelem­i­nen on parikym­men­tä ker­taa merkit­tävämpi asia ihmisille, kuin ilmastonmuutos. 

  Ainakin pääkaupunkiseudul­la maa­han­muut­to näkyy ja tun­tuu arjes­sa ihan joka päivä. Ilmas­ton­muu­tos ei.

 87. Raimo K: Muutet­tu on!
  20 vuot­ta sit­ten min­i­mi toimeen­tu­lo­tur­va oli 70% köy­hyys­ra­jas­ta, nyt se on 40% – kuin­ka alas pitää mielestäsi mennä?

  Ei min­ul­la ole antaa Sin­ulle pros­ent­tiluku­ja. Mut­ta jos sosi­aal­i­tur­val­la “tien­aa” käytän­nössä saman sum­man kuin mata­la­palkkaista työtä tekemäl­lä, liian moni val­it­see sosiaaliturvan.

 88. Minus­ta on aika moista narisemista tämä postaus kuitenkin. Olen lukenut Osmon kir­joituk­sia paljon ja olen arvostanut hän­tä. Kir­joi­tus tur­val­lisu­us­poli­ti­ikas­ta oli edelli­nen jol­loin ajat­telin että hiukan on kuitenkin rajoit­tunut Osmon ajat­telu (http://www.soininvaara.fi/2014/03/22/mina-ja-nato/). Sama jos sanoisi että ilmas­ton läm­pen­e­m­i­nen on var­maan tot­ta mut­ta se ei min­ua oikein vaan kiinnosta.

  Kyl­lä minus­ta sin­un velvol­lisu­ute­si on ottaa tähän asi­aan kan­taa. Olet sem­moi­sen roolin ottanut mis­sä otat hyvin tärkeisi­in asioi­hin kan­taa ja omaa kan­taasi arvoste­taan ja kuun­nel­laan myös mei­dän ei-vihre­it­ten keskuudessa.

  Itse olen pitkän lin­jan maa­han­muut­tokri­it­ti­nen ja toivoisin tässä asi­as­sa jo jotain kon­sen­suk­sen saavut­tamista. Näen myös äärim­mäisen suuren ongel­man siinä, että polar­isaa­tio maa­han­muu­ton osalta Euroopas­sa hyödyt­tää Putinia. Jo nyt Suomes­sakin on Janus Putkosen ja IPUn ympärille kas­va­mas­sa putin­is­timieli­nen sak­ki, johon osa maa­han­muut­to- ja EU-kri­it­ti­sistä on val­umas­sa. Muis­sa Euroopan mais­sa tämä on jo vah­vaa todel­lisu­ut­ta. Koko Euroopan tule­vaisu­us on kyseessä.

  Immos-gate voi tietysti tei­dän näkökul­mas­ta näyt­tää onnis­tuneelta koko kansan tekemältä rasis­min tuomit­semiselta. Ruotsin ja Ran­skan esimerk­ki osoit­taa, että maa­han­muut­tokri­it­tis­ten onnis­tunutkaan demon­isoin­ti ei kan­na pitkälle. Putin tuo tähän lisäongelman.

 89. Tero Tolo­nen:
  Mut­ta kyl­lä Hesari on käsitel­lyt asioi­ta myös Immosen tuk­i­joiden näkökulmasta:

  En tarkoit­tanut tuo­ta. Tarkoitin sitä, että moni­ar­voisen lehdis­tön täy­ty­isi ihan­noi­da vas­tavuorois­es­ti kansal­lis­mielisyyt­tä samal­la innol­la kuin se ihan­noi monikult­tuurisu­ut­ta. Monikult­tuurisu­ut­ta tupute­taan myön­teisessä val­os­sa medi­as­sa vähin­tään viikoit­tain, mut­ta mil­loin olet näh­nyt Hesaris­sa kir­joituk­sia, jois­sa kansal­lis­mielisyys ja valkoinen Suo­mi esitetään ihanteena? 

  Ei sel­l­aisia ole, kos­ka media ei edes pyri moniäänisyy­teen. Ei se tue näke­myk­siä, jois­sa Suo­mi tah­do­taan suomalaisille. 

  Suomen media on pelot­ta­van yksiääni­nen. Jos tah­too tukea näke­myk­silleen valkois­es­ta Suomes­ta, sitä ei saa medi­as­ta, vaan se on haet­ta­va äärili­ikkeistä. Valkoista Suomea toivovia paine­taan medi­as­sa mar­gin­aali­in, hei­dät pyritään vaimentamaan.

  Medi­as­ta on tul­lut demokra­ti­avas­tainen. Se tah­too tar­jo­ta ihmisille ennal­ta pääte­tyn maail­man sen sijaan että toisi esi­in eri­lais­ten ihmis­ten kat­so­muk­sia ja antaisi niille tilaa.

  1. Vapaan lehdis­tön ei tarvitse olla kaikkien aja­tus­su­un­tien edus­ta­ja. Saa olla vapaasti myös xeno­fo­bi­aa vas­taan. Pitäisikö Hesarin kir­joit­taa myön­teis­es­ti myös pedofiliasta?

 90. Juk­ka Aaku­la:Immos-gate voi tietysti tei­dän näkökul­mas­ta näyt­tää onnis­tuneelta koko kansan tekemältä rasis­min tuomit­semiselta. Ruotsin ja Ran­skan esimerk­ki osoit­taa, että maa­han­muut­tokri­it­tis­ten onnis­tunutkaan demon­isoin­ti ei kan­na pitkälle. Putin tuo tähän lisäongelman.

  Immo­nen ei ole vain tavanomainen mamukri­it­ti­nen rasisti. 

  Hänen kyvyt­tömyyten­sä sanoa mitään pahaa Suomen Vas­tar­in­tali­ik­keen kansal­lis­sosial­is­teista ja yhteis­toim­inta Suomen sisun puheen­jo­hta­jana em. kansal­lis­sosial­istien kanssa puhu­vat omaa kieltän­sä siitä, että hän toimii aika lail­la nat­si­porukan polit­tise­na siipenä. 

  Immosen some-ja hom­makir­joit­telun perus­teel­la voi päätel­lä, että hän tor­juu väki­val­lan vain puheis­sa, mut­ta käytän­nössä on valmis toimi­aan väki­val­taisen nat­sien kanssa yhteistyössä heti, kun siihen vain tulee järkevä mahdollisuus.

  Omien havain­to­jeni mukaan Hal­la-aho taas ei ole mitenkään nat­simyön­teinen, ellei hänen tukeaa Immoselle las­ke­ta sellaiseksi.

  Ja min­ua on ihan turha vään­tää suvakik­si. Moni umpi­ra­sisti pitää min­ua jon­ain suvakki­na ihan vain sik­si, kos­ka pidän Immos­ta ja Hal­la-ahoa idioot­teina. Ja on ihan turha väit­tää etteikö per­su­jen peruskan­nat­ta­jis­sa olisi vaik­ka kuin­ka paljon ihan täy­siverisiä umpi­ra­sis­te­ja, tästäkin voi varmis­tua hel­posti seu­raa­mal­la per­su-ehdokkaiden ja kan­nat­ta­jien some-kir­joit­telua. Se että rotu kor­vataan ter­mil­lä monikult­tuurisu­us ei vaiku­ta mitään. Immosen tais­teluhu­u­toon vas­tat­ti­in hänen kan­nat­ta­jien joukos­ta sel­l­aisil­la sanankään­teil­lä, että se ymmär­ret­ti­in juurikin kut­suna fyy­siseen taisteluun.

  Eikä Immosen mamu-vaimo todista miestä ei-rasis­tik­si. Johan eräs lop­ullisen ratkaisun nat­si­pamp­pu aikoinaan valit­ti sitä kun jokaisel­la SS-miehel­lä on yksi “koti­ju­u­ta­lainen”, eli hyvä juu­ta­lainen, aivan eri­lainen kuin ne kaik­ki muut ja jota ei pitäisi lähet­tää leireille! Ja sitä, että on hyvin vaikea­ta iskostaa kivim­millekin SS-miehelle, ettei ole ain­ut­takaan hyvää juutalaista.

  Ihan sama ilmiö kos­kee suo­ma­laisia rasisteja.

  En jak­sa nyt aloit­taa niistä ongelmista, joi­ta on vastapuolel­la. Välil­lä vain tun­tuu, että kum­mankin ääri­laidan tarkoituk­se­na on syöt­tää vastapuolen lapaan oman maalin edessä. Tämä ker­too sekä älyt­tömästä ajat­telumaail­mas­ta että kyvyt­tömyy­destä poli­it­tiseen analyysiin.

 91. Ja kaikille vielä sem­moinen huo­mau­tus, että nat­seista ja juu­ta­laisi­ta puhumi­nen ei ole Hitler-kort­ti kos­ka keskustelun aiheena on suo­ma­laiset kansal­lis­sosial­is­tit! Sil­loin kun puhutaan ant­seista, hei­dän oppi-isän­sä ja “real thing” kuu­luu olen­naise­na osana aihepiiriin.

 92. Itse asi­as­sa asiantun­ti­ja­n­imik­keel­lä tuleville ei ole mitään estet­tä, kaik­ki saa­vat työ-ja oleskeluluvan.

  Siitä on Nokia pitänyt huolen

  Niin­pä kun enti­nen työ­nan­ta­jani ulkoisti IT-tukea Inti­aan niin intialiset oli­vat tääl­lä jo kah­den viikon kulut­tua ja työlu­vat kunnossa

  Kan­ta­suo­ma­laisen palka­ami­nen vie enem­män aikaa supo ym tarkas­tusten vuoksi.

  Ilmieses­ti tänne tule­vien taus­to­ja ei tarvitse tark­istaa ja he ovat aina luotet­tavia eikä taus­to­jen tark­istus­ta tarvi­ta ? Toisin kuin kan­ta­suo­ma­lainen jon­ka taus­ta tark­iste­taan aina kun heitä palkataan tur­val­lisu­u­den kannal­ta kri­it­tisi­in tehtäviin ?+

 93. Kau­ni­in kuu­loinen aja­tus, että Suomeen otet­taisi­in vain aka­teemis­es­ti koulutet­tua työvoimaa ulko­mail­ta. Tot­ta ihmeessä näitä tarvi­taan, mut­ta ei sovi uno­htaa, että ainakin pääkaupunkiseudul­la ja vajavaisen koke­muk­seni perus­teel­la enenevis­sä määrin muual­lakin isois­sa kaupungeis­sa suuri enem­mistö siivoo­jista, bus­sikuskeista, kebab-rav­in­toloit­si­joista ym. vas­taav­ista rumasti sanoen paskatyötä teke­vistä on maa­han­muut­ta­jia. Lukumääräis­es­ti näitä tarvi­taan vielä enem­män kuin aka­teemis­es­ti koulutet­tu­ja, sil­lä nämä työt eivät ainakaan nykyisen sosi­aal­i­tur­van puit­teis­sa tun­nu enää kel­paa­van suomalaisille.

  Kokon­aan toinen asia onkin se miten ja mik­si tilanne on päästet­ty sel­l­aisek­si, että meil­lä on paljon työtä, jon­ka tekem­i­nen on niin vas­ten­mielistä tai kan­nat­tam­a­ton­ta, että sen tek­i­jät on vält­tämät­tä haet­ta­va ulko­mail­ta. Pitkän päälle tämä on kestämätön tilanne. Ei voi olla niin, että “ylem­piar­voiset kan­ta­suo­ma­laiset” poimi­vat vain rusi­nat pul­las­ta ja jät­tävät kaiken ikävän muiden harteille.

 94. Osmo Soin­in­vaara:
  Vapaan lehdis­tön ei tarvitse olla kaikkien aja­tus­su­un­tien edus­ta­ja. Saa olla vapaasti myös xeno­fo­bi­aa vas­taan. Pitäisikö Hesarin kir­joit­taa myön­teis­es­ti myös pedofiliasta? 

  Aut­taisi sitä kiihko­ton­ta keskustelua jos ne eri aja­tus­su­un­nat pää­si­sivät ääneen.

  On luo­tu tilanne, jos­sa jokainen, joka kir­joit­taa jotain maa­han­muu­tos­ta, leimau­tuu natsiksi. 

  Eikä pelkästään nat­sik­si, sitä voi myös leimau­tua xeno­foobik­si tai ped­ofil­ian puolustajaksi. 

  Ilmeis­es­ti se kiihko­ton keskustelu on vaikea asia.

 95. Perusjunt­ti: Tarkoitin sitä, että moni­ar­voisen lehdis­tön täy­ty­isi ihan­noi­da vas­tavuorois­es­ti kansal­lis­mielisyyt­tä samal­la innol­la kuin se ihan­noi monikulttuurisuutta. 

  Kuten Osmokin jo ehti kom­men­toi­da, sanan­va­paus ja tasa-arvo eivät tarkoi­ta sitä, että medi­an pitäisi kri­ti­ikit­tä tois­taa kaikkia mielip­iteitä yhtäläis­es­ti. Min­un mielestäni media on nykyään ennem­min liiankin tas­a­puo­li­nen ja kri­ti­ik­itön. Kaiken maail­man enke­li­hoito­ja ja sähköal­ler­giaa ym. hömp­pää propagoi­vat henkilöt päästetään ääneen muka tasa-arvoisi­na oikei­den asiantun­ti­joiden kanssa. Joukkoon mah­tuu tietysti paljon hyväuskoisia hölmöjä, mut­ta aivan liikaa myös härske­jä hyväk­sikäyt­täjiä, joiden oma bisnes perus­tuu näille val­heille. Sama pätee myös rasis­mil­la ja väki­val­lal­la rat­sas­tavi­in jär­jestöi­hin ja niiden edus­ta­ji­in. Sanan­va­pau­den nimis­sä heil­läkin on oikeus osal­lis­tua keskustelu­un, mut­ta näitä näke­myk­siä ei mis­sään nimessä saa kohdel­la yhden­ver­tais­es­ti muiden kanssa.

 96. Immoses­ta nyt ei kan­na­ta välit­tää. Hän on saman­lainen monikult­tuurisu­us­mies kuin se enti­nen juop­po pap­pi oli rait­tius­mies: “Älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan niinkuin minä sanon.”

 97. Perusjunt­ti: En tarkoit­tanut tuo­ta. Tarkoitin sitä, että moni­ar­voisen lehdis­tön täy­ty­isi ihan­noi­da vas­tavuorois­es­ti kansal­lis­mielisyyt­tä samal­la innol­la kuin se ihan­noi monikulttuurisuutta. 

  Ei lehdis­tö ihan­noi — se rapor­toi ongelmista. Jos lehdis­tä ei rapor­toisi näistä, se olisi sokea. Jos se ei kysy­isi asiantun­ti­joil­ta, se olisi nai­ivi. Jos se taas hyp­pisi ja tanssisi jokaisen anark­istin tai kansal­lis­mielisen pillin mukaan, se ei enää olisi vapaa.

  mut­ta mil­loin olet näh­nyt Hesaris­sa kir­joituk­sia, jois­sa kansal­lis­mielisyys ja valkoinen Suo­mi esitetään ihanteena?

  En ole niin van­ha, että olisin elänyt 1800-luvul­la, mut­ta jos olisin, voi olla että täm­möiseen kir­joituk­seen olisin voin­ut tör­mätä. Suomen pyrkimys itsenäisyy­teen oli melkoinen ris­ki ja ain­oas­taan nyt jäl­keen­päin voidaan tode­ta, että kaik­ki meni lop­ul­ta hyvin — se olisi voin­ut päät­tyä todel­la huonos­ti mon­een ker­taan. Sen sijaan on kokon­aan toinen kysymys, mitä Suomen kan­nat­taisi tehdä tule­vaisu­udessa — nykyi­nen käsi­tys on, että Suomen kan­nat­taisi olla osa län­si­maista sivistys­val­tioiden yhteisöä, johon kuu­lu­mi­nen edel­lyt­tää tiet­ty­jen pelisään­tö­jen noudattamista.

 98. Perusjunt­ti:
  Suomen media on pelot­ta­van yksiääninen. 

  Osmo Soin­in­vaara:
  Vapaan lehdis­tön ei tarvitse olla kaikkien aja­tus­su­un­tien edus­ta­ja. Saa olla vapaasti myös xeno­fo­bi­aa vas­taan. Pitäisikö Hesarin kir­joit­taa myön­teis­es­ti myös pedofiliasta?

  Nämä eivät sul­je toisi­aan pois. Lehdis­tö voi olla vapaa mut­ta yksiääni­nen. Ammat­ti­taitoinen toimit­ta­ja kykenisi käsit­telemään maa­han­muu­ton var­jop­uo­lia myös olemat­ta xenofobinen.

  Ver­taus ped­ofil­i­aan on mauton.

 99. Perusjunt­ti: En tarkoit­tanut tuo­ta. Tarkoitin sitä, että moni­ar­voisen lehdis­tön täy­ty­isi ihan­noi­da vas­tavuorois­es­ti kansal­lis­mielisyyt­tä samal­la innol­la kuin se ihan­noi monikulttuurisuutta. 

  Mitä ihmettä sinä oikein horiset? Tuol­la logi­ikalla per­su-lehdessä pitäisi olla pal­s­ta, jos­sa Pekka Sauri kehuisi viikot­tain tuulimyl­lyjä ja Alexan­der Stub­bin ruotsinkielisessä kolum­nis­sa monikult­tuurisu­u­den saavutuksista.

  Kyl­lä Helsin­gin sanomil­la saa ola jokin lin­ja. Ihan samal­la taval­la kuten esimerkik­si verkkole­hti Saras­tuk­ses­sa, Mag­neet­ti­me­di­as­sa ja Perus­suo­ma­lainen-lehdessä kir­joitel­laan nation­al­is­mista kohtu­ullisen myön­teiseen sävyyn. Ts. väite että nation­al­is­mi­in myön­teis­es­ti suh­tau­tu­via julka­isu­ja ei Suomes­sa olisi, on täyt­tä roskaa.

  Lop­pu olikin sit­ten sitä ihteään elikkä 100%-sti immoslaista rasis­ti­paskaa valkois­es­ta suomes­ta ja val­i­tus­ta siitä, että kun oma fasisti­nen aja­tus­maail­ma ei saa kan­na­tus­ta, vika on jos­sain muual­la kuin omis­sa vähäjärk­i­sis­sä ajatuksissa!

 100. Tvaara:
  Jotenkin pelkästään tätä ketjua lukies­sa tulee mieleen, että (ääri)oikeiston resep­ti Suomen pelas­tamisek­sii on lakkaut­taa sosi­aal­i­tur­va, ja luot­taa siihen, että maaseudun työt­tömät duu­nar­it (jot­ka yleisen käsi­tys­ten mukaan ovat­per­su­jen ydin­ryh­mää) työl­listyvät pääkaupunkiseudun palveluammatteihin. 

  Kun kir­joi­tat tuon auki noin, se kuu­lostaa kamalal­ta. Mut­ta kun asi­aa miet­tii pidem­mälle, niin onko se sit­tenkään niin kamalaa?

  Nyky­tyyp­pinen sosi­aal­i­tur­va on joka tapauk­ses­sa tien­sä päässä viimeistään 15–20 vuo­den kulut­tua, voi olla nopeam­minkin. Ihan yksinker­tais­es­ti sik­si, että siihen ei ole varaa.

  Jos hyv­in­voin­ti-Suomea on luo­tu sil­loin, kun työelämään astut­ti­in 20-vuo­ti­aana, sieltä pois­tut­ti­in 60–65-vuotiaana ja kuolti­in 70–75-vuotiaana, niin ei sitä pystytä enää ylläpitämään tilanteessa, jos­sa työelämään astu­taan täysi­pain­ois­es­ti vas­ta 30-vuo­ti­aana, sieltä pois­tu­taan 58-vuo­ti­aana ja kuol­laan 90-vuo­ti­aana. Eikä tilanteessa, jos­sa (a) suorit­ta­va työ on ulkois­tet­tu kehi­tys­mai­hin, (b) Neu­vos­toli­it­toa ei ole © eikä ole Euroopas­sa tulle­jakaan, joten työt­tömyysko­rtis­tos­ta löy­tyvät kaik­ki (a1) entiset suorit­ta­van työn tek­i­jät, (a2) ne, jot­ka eivät pysty tekemään muu­ta kuin suorit­tavaa työtä, jos sel­l­aista olisi tar­jol­la, (b) Neu­vos­toli­iton vien­nin työn­tek­i­jät sekä ne työn­tek­i­jät, jot­ka tyy­dyt­tivät koti­maista kysyn­tää ennen kuin hei­dän työn­sä hedelmiä alet­ti­in tuo­da Euroopas­ta ©. Ei siis ole koh­ta sosi­aal­i­tur­va­jär­jestelmää, kos­ka siihen ei ole varaa. Onko sen tilal­la sit­ten val­tavasti pikkurikol­lisu­ut­ta, jol­la köy­hät yrit­tävät elät­tää itsen­sä, onko sen tilal­la köy­häin­ta­lo maku­usalei­neen ja sop­palau­taisi­neen? En tiedä, mut­ta vähän pelot­taa. (Jos, tai kun, sosi­aal­i­tur­va tuol­laisek­si muut­tuu, ei tarvitse enää miet­tiä sitä, tah­tooko joku muut­taa Suomeen vastik­keet­tomien tulon­si­ir­to­jen houkuttelemana.)

  Maaseudun työt­tömien duunarei­den työl­listymi­nen pääkaupunkiseudun palvelu­am­mat­tei­hin on käyn­nis­sä jo nyt, ja olisi voimakkaam­min, jos pk-seudun asumiskus­tan­nuk­set oli­si­vat kohtu­ullisem­mat. Prop­sit vihreille siitä, että asialle yritetään tehdä jotakin. Kansan­talouden kannal­ta on myös parem­pi, että maan sisäl­lä siir­tyy henkilö työn perässä ja samal­la sosi­aal­i­tur­vas­ta veron­mak­sa­jak­si kuin että maas­sa ole­va henkilö jatkaa elämistä sosi­aal­i­tur­val­la ja maa­han ote­taan veron­mak­sa­ja tekemään sitä työtä, jota maas­sa jo ole­va ei ryhdy tekemään.

 101. Oma ongel­mansa alkaa olla maas­ta­muut­to, sil­lä se on kään­tynyt negati­ivisek­si kan­ta­suo­ma­lais­ten osalta.

  Eli kun suosi­taan ulko­maalaisia niin suo­ma­lainen koulutet­tu väki häipyy

  Eli vuon­na 2014 10000 Suomen kansalaista lähti ja vain 7800 palasi

  Vielä 10 vuot­ta sit­ten liike oli toiseen suuntaan

 102. Aka­teemise­na näen että nimeno­maan matali­in palkkoi­hin tyy­tyviä duunare­i­ta tarvi­taan, että hin­tata­soa saadaan Suomes­sa kil­pailukykyisem­mäk­si. Aka­teemisia ei kan­na­ta ottaa maa­han kos­ka muuten mei­dän asiantun­ti­joiden neu­vot­telu­ase­ma kärsii..

 103. Osmo Soin­in­vaara: Pitäisikö Hesarin kir­joit­taa myön­teis­es­ti myös pedofiliasta?

  Sikäli osu­va esimerk­ki että muu­ta­man vuo­den takainen (14.9.2012) Hesarin Nyt-liit­teen ped­ofil­ia-artikke­li aut­toi maal­likon muuten vaikeasti ylitet­tävän tor­jun­nan yli näkemään ilmiö neu­traal­im­mas­sa val­os­sa. Minus­ta artikke­lis­sa toteu­tui vapaan lehdis­tön mis­sio oikein hyvin.

  Samaa ei voi sanoa viimeaikaises­ta “jour­nal­is­mista” jon­ka oikea paik­ka olisi henkilöko­htai­sis­sa blo­geis­sa tai mielipi­deosas­toil­la. Ehkäpä jut­tu­jen laatu para­nee lomakau­den jälkeen.

 104. Raimo K: Muutet­tu on!
  20 vuot­ta sit­ten min­i­mi toimeen­tu­lo­tur­va oli 70% köy­hyys­ra­jas­ta, nyt se on 40% – kuin­ka alas pitää mielestäsi mennä? 

  Nyky­isin toimeen­tu­lo­tukea saa yli 99 % köhyys­ra­jas­ta. Köy­hyys­ra­ja on 1170 €, toimeen­tu­lo­tukea saa kuukaudessa 1160,50 €.

  1. Pekka Pes­si, toimeen­tu­lotuen nor­mi on alle 500 €/kk. Tuo­hon 1160,50 euroon pääsee, kun asuu todel­la kalli­isti ja vain Helsingissä.

 105. Lau­ri Ojala:
  Kau­ni­in kuu­loinen aja­tus, että Suomeen otet­taisi­in vain aka­teemis­es­ti koulutet­tua työvoimaa ulko­mail­ta. Tot­ta ihmeessä näitä tarvi­taan, mut­ta ei sovi uno­htaa, että ainakin pääkaupunkiseudul­la ja vajavaisen koke­muk­seni perus­teel­la enenevis­sä määrin muual­lakin isois­sa kaupungeis­sa suuri enem­mistö siivoo­jista, bus­sikuskeista, kebab-rav­in­toloit­si­joista ym. vas­taav­ista rumasti sanoen paskatyötä teke­vistä on maa­han­muut­ta­jia. Lukumääräis­es­ti näitä tarvi­taan vielä enem­män kuin aka­teemis­es­ti koulutet­tu­ja, sil­lä nämä työt eivät ainakaan nykyisen sosi­aal­i­tur­van puit­teis­sa tun­nu enää kel­paa­van suomalaisille. 

  Onko ruuh­ka-Suomen ulkop­uolel­la jotenkin huonom­pi sosi­aal­i­tur­va, kun nämä työt vielä “kel­paa­vat” suo­ma­laisille? (Olen itse aka­teemis­es­ti koulutet­tuna palu­umuut­ta­jana hak­enut myös ns. hant­ti­hom­mia, joista osa on tut­tu­ja opiskelu­a­joil­ta. Ehkä ali­tuiseen nurkan takana vaani­va työvoima­pu­la ei vielä ole ehät­tänyt tänne asti, kun suurim­paan osaan hake­muk­sista ei tule edes vastausta.)

  Vaik­ka näitä maa­han­muut­ta­jia jostain näkökul­mas­ta “tarvi­taan”, ainakaan kestävyys­va­je ei kohene tuo­ma­l­la mata­la­palkkatyön­tek­i­jöitä palvelu­aloille. Tääl­lä jo asu­vien parem­pi työl­listämi­nen näille aloille saat­taa olla kansan­taloudel­lis­es­ti järkevääkin, mut­ta siihenkään ongel­maan maa­han­muut­to ei tuo helpo­tus­ta, kuten nim­im. “Liian van­han” mainit­se­mat Helsin­gin työt­tömyys­luke­mat osoittavat.

 106. Mitäpä san­otte seu­raavas­ta? Eero Palo­heimo kir­joit­taa blogillaan, että Saha­ran met­sit­tämi­nen mak­saisi reilusti alle puo­let maa­pal­lon armei­joiden vuosi­bud­jetista. Kun Euroop­pa puolestaan on anti-xeno­fobi­nen, niin mihih tarvit­semme armeijoita?Jos Euroopas­sa ei ole rajo­ja, niin laite­taan Euroopan armei­joiden rahoi­tus parin vuo­den ajak­si Saha­ran met­sit­tämiseen. Tulisi niillekin rahoille käyt­töä ja xeno­fo­bitkin oli­si­vat tyytyväisiä.

 107. Lau­ri Ojala: Kuten Osmokin jo ehti kom­men­toi­da, sanan­va­paus ja tasa-arvo eivät tarkoi­ta sitä, että medi­an pitäisi kri­ti­ikit­tä tois­taa kaikkia mielip­iteitä yhtäläisesti.

  Ei pidä sit­ten ihme­tel­lä radikalisoi­tu­mista. Jos asial­lisia mielip­iteitä ja eri­laisia arvo­ja ei päästetä lehdis­tön kaut­ta esi­in, ne nou­se­vat esi­in muu­ta kautta. 

  Minä olen arvolib­er­aali. Kan­natan yhteiskun­taa, jos­sa kukin ihmi­nen saa olla sitä mitä on sek­suaalis­es­ta suun­tau­tu­mis­es­ta tai maail­mankat­so­muk­ses­ta riip­pumat­ta, kun­han hän ei aiheuta harmia muille.

  Koen lehdis­tön hyökkäävän arvolib­er­aal­i­ut­tani vas­taan, kos­ka se ei kan­na­ta yhteiskun­taa, jos­sa eri­laisu­udelle on tilaa. Se yrit­tää tunkea ihmisiä yhteen muot­ti­in eikä päästä esi­in ristiriitoja.

  Seu­raavis­sa vaaleis­sa joudun kär­simään lehdis­tön asen­teesta kon­ser­vati­ivien ja perus­suo­ma­lais­ten nousuna. Kun keskustelu tukah­dute­taan, ihmiset käyt­tävät niitä keino­ja, joi­ta käytet­tävis­sä on. Näi­hin kuu­lu­vat suo­ra toim­inta ja äänestämi­nen vaaleissa.

  Turha ihme­tel­lä muu­ta­man vuo­den päästä, mik­si Suo­mi äänestää niin kuin äänestää. Mitä enem­män suo­ma­laisia suit­si­taan yhteen muot­ti­in, sitä voimakkaampia ovat vastareaktiot.

 108. > “Rotuop­pi­jen­gi” taas ei pysty muuhun kuin kat­so­maan naa­man väriä tai passia. 

  Tämä on sikäli has­su aja­tus, että itse arkki­nat­si Immo­nen on naimi­sis­sa Bosni­as­ta muut­ta­neen kanssa.

  Tästä tuo kuitenkin mieleeni, mik­si monikul­tur­is­mi on joillekin paina­jainen: mikäli yhteiskun­ta saa hajau­tua aliy­hteisöik­si, jois­sa on kus­sakin oma kult­tuurin­sa ja lakin­sa — kuten Englan­nis­sa Rother­hamin lap­sisek­si­ta­pauk­ses­sa, Tow­er Ham­letin ään­ten­lasken­nas­sa tai Ali Diza­ein “tarvit­semme maa­han­muut­ta­jia poli­isik­si” ‑tapauk­ses­sa — niin seu­rauk­se­na on mm. aliy­hteisö, joka soveltaa shari­aa, myös sitä pykälää jos­sa islamin hylän­nyt ihmi­nen tai väärän miehen mukaan läht­enyt nainen ansait­see tul­la tapetuksi.

  Tässä mielessä siis ehdot­tomasti vas­tus­tan monikul­tur­is­mia ja halu­an tasa-arvoista ja yhden­ver­taista lakia kaikille. Lienen “rotuop­pi­jengiä” tämän perusteella.

 109. Raimo K: 20 vuot­ta sit­ten min­i­mi toimeen­tu­lo­tur­va oli 70% köy­hyys­ra­jas­ta, nyt se on 40% – kuin­ka alas pitää mielestäsi mennä?

  20 vuot­ta sit­ten ainakin köy­hyys­ra­ja oli 50 % medi­aan­i­t­u­losta, nyt se on 60 % — kuin­ka ylös pitää mennä?

  20 vuot­ta sit­ten oli myös tilanne, jos­sa olin samaan aikaan sekä suu­rit­u­loinen (brut­to­tu­lot ylim­mässä viiden­nek­sessä) että köy­hyys­ra­jal­la (net­to­tu­loina per­heelle jäi käteen toimeen­tu­lo­tuki­normin ver­ran). Tämäkään ei tun­nu oikein mielekkäältä ratkaisulta.

 110. “Nyky­tyyp­pinen sosi­aal­i­tur­va on joka tapauk­ses­sa tien­sä päässä viimeistään 15–20 vuo­den kulut­tua, voi olla nopeam­minkin. Ihan yksinker­tais­es­ti sik­si, että siihen ei ole varaa.”

  Kaikken­sa tämä yhteiskun­ta kuitenkin tekee sen eteen, että työssäkäyvien taak­ka kas­vaa ja uusia työläisiä ei työ­markki­noille päästetä. Suomes­sa työ­tun­tien määrä / henkilö on todel­la pieni, mut­ta työ­tun­tien määrä / työn­tek­i­jä on euroopan suurimpia. Ne, joil­la on yli­työl­lis­tetään ja ne joil­la ei ole ei saa tehdä yhtään mitään.

  Itse julkisel­la puolel­la työsken­televänä sain juuri 2,5 tun­nin lisäyk­sen viikko­työaikaan. Uudet työte­htävät pitää opiskel­la nyky­isin vapaa-ajal­la ja työ­nan­ta­ja on jär­jestänyt työte­htävi­in liit­tyvän koulu­tuk­sen tapah­tu­vak­si viikon­lop­puisin (oma­l­la ajal­la, tietenkin.) 

  Min­un työstäni riit­täisi hyvin jaettavaa.

 111. Vähän ihme­tyt­tää tuo vihaisu­us, joka usein liit­tyy näi­den maa­han­muut­tokri­it­tis­ten tai “immoslais­ten” kir­joituk­si­in. Hei­dät on kuulem­ma vaien­tanut joku epämääräi­nen taho, joka välil­lä määritel­lään viher­vasem­mis­tok­si, ja joka hal­lit­see tätä kon­ser­vati­ivi­hal­li­tuk­sen johta­maa Suomea.

  Ainakin tässä blo­gis­sa, jota pitää tuo­hon hämärään vas­tus­tavaan tahoon ilmeis­es­ti kuu­lu­va ihmi­nen, heitä ei ole vai­en­net­tu (en tosin tiedä paljonko kir­joituk­sia on täy­tynyt jät­tää julkaisematta).

  Melkein voisi silti esit­tää kain­on toiveen, että vaien­takaa itse vähän itseänne niin kuulisin parem­min. Jos flirt­tailette nat­sien tai rasistien rai muiden kiihko­ryh­mien kanssa niin en halua osal­lis­tua. Sen sijaan jos halu­at­te rak­en­tavaa keskustelua maa­han­muu­ton ongelmista niin olen kiinnostunut. 

  Olen näet sitä mieltä, että maa­han­muut­toon sisäl­tyy (myös) paljon ongel­mallisia puo­lia, joista olisi syytä kiihkot­tomasti keskustel­la. En tosin tiedä mis­sä sel­l­ainen olisi mahdollista.

 112. Sylt­ty: Kyl­lä Helsin­gin sanomil­la saa ola jokin linja.

  Vaan onko ja mikä? Vuo­den 2011 vaalien jäl­keen Sanoma ei ole käytän­nössä julkaissut enää sel­l­aisia anti­ra­sis­tisen posi­tion ottanei­ta kom­ment­te­ja tai mielipi­dekir­joituk­sia joil­la voisi olla merk­i­tys­tä keskustelun viemisessä uudelle tasolle. Monikult­turel­lis­mikeskustelu jun­naa kun ääri­oikeis­ton taus­toista tietäviä tai kohteek­si joutunei­ta ei päästetä ääneen. Selviämät­tä jää luk­i­joille mik­si rotu- ja rasis­mikeskustelua käy­dään nyt kol­men vuosikymme­nen viiveen jäl­keen viimein Suomes­sakin kiertoilmaisuin.

  Ain­oa fasis­min vas­tainen vas­tarin­nan muo­to joka esim. Ilta­soi­ni-Sanomis­sa vielä oppo­si­ti­olle sal­li­taan, on Ullalle osoite­tut ylistävät kiitosvi­estit mah­tavi­in, elämämme suun­nan muut­taneisi­in pulitzer-tason kolumneihinsa.

  Viimek­si tänään Hesari päästi Putkosen net­tiver­sion­sa etu­sivulle vaa­ti­maan puolueeseen­sa kri­it­tis­es­ti suh­tau­tu­via sank­tioiden uhal­la pal­jas­ta­maan todis­teen­sa puolueen yhteyk­sistä nat­sis­mi­in. Täl­laisia todis­tei­ta HS ei kuitenkaan päästä sen enem­pää meitä maa­han­muut­ta­jia kuin muitakaan ääri­oikeis­ton kohtei­ta sivuilleen kertomaan.

  Kyl­lä Sanoman lin­ja omaan silmääni näyt­tää vai­htel­e­van itä­naa­purin eduskun­tae­dus­tuk­sen myötä vaa­likaud­es­ta toiseen. Anti­ra­sis­mi ainakin vaikut­taisi tulleen määritel­lyk­si kansane­dus­ta­ja Pack­alé­nia myötäilevästi ääripääk­si, samaisen määrit­te­lyn myötä tulleen sul­je­tuk­si keskustelun ulkop­uolelle. Venäjä-ymmärtäjänä (<=itsesen­su­uria kir­jaimel­lis­es­ti) pro­filoituneesta Pack­alénista HS tun­tuukin nyt leipo­van jonkin­laista sisunashien vastavoimaa.

 113. Daniel Fed­er­ley: Ei min­ul­la ole antaa Sin­ulle pros­ent­tiluku­ja. Mut­ta jos sosi­aal­i­tur­val­la “tien­aa” käytän­nössä saman sum­man kuin mata­la­palkkaista työtä tekemäl­lä, liian moni val­it­see sosiaaliturvan.

  Aina tulee ole­maan näin.Vain korkea min­imi­palk­ka ja minim­i­tun­tien rajaus voi tehdä pieni­palkkaise­ta houkutteevaa

  Ja ian on jokin kannustinloukku:Eivät ihmiset Indone­si­as­sakaan läht­e­neet töi­hin mil­lä pal­ka­lla tahansa vaan hark­it­si­vat tarkkaan kan­nat­taako työ ottaa vastaan.Siis ne , jot­ka oli­vat vapaita

  Näin siis maas­sa, jos­sa sosi­aal­i­tur­vaa ei ole

 114. Mik­si vain muu­ta­man maa­han­muut­ta­jaryh­män mielipi­de käytän­nössä edus­taa Suomes­sa kaikkien maa­han­muut­ta­jien mielipi­det­tä ja “monikult­tuurisu­u­den” ääntä? 

  Kun on enem­män tekemi­sis­sä maa­han­muut­ta­jien kanssa, huo­maa miten kaukana on yleinen poli­itikko­jen ja medi­an luo­ma käsi­tys todel­lisu­ud­es­ta. Käytän­nössä maa­han­muut­ta­jien ongel­mat ovat muu­tamien etnis­ten ryh­mien ongelmia. Joka palvelee hyvin poli­it­tista kam­pan­jaa niin maa­han­muu­ton puoles­ta kuin vastaan.

 115. Osmo Soin­in­vaara:
  Pekka Pes­si, toimeen­tu­lotuen nor­mi on alle 500 €/kk. Tuo­hon 1160,50 euroon pääsee, kun asuu todel­la kalli­isti ja vain Helsingissä.

  Entä mikä pitää olla brut­topalk­ka kuukaudessa, jot­ta pääsee net­to­tu­lois­sa 1160,50 €/kk tuloihin?

 116. sint­ti: Onko ruuh­ka-Suomen ulkop­uolel­la jotenkin huonom­pi sosi­aal­i­tur­va, kun nämä työt vielä “kel­paa­vat” suo­ma­laisille? (Olen itse aka­teemis­es­ti koulutet­tuna palu­umuut­ta­jana hak­enut myös ns. hant­ti­hom­mia, joista osa on tut­tu­ja opiskelu­a­joil­ta. Ehkä ali­tuiseen nurkan takana vaani­va työvoima­pu­la ei vielä ole ehät­tänyt tänne asti, kun suurim­paan osaan hake­muk­sista ei tule edes vastausta.)

  Var­maan osak­si kyse on asumisen hin­nas­ta. Ulko­maalaiset keikkatyöläiset suos­tu­vat asumaan samal­la pat­jal­la toisen vuorotyöläisen ja samas­sa asun­nos­sa tusi­nan maan­miehen kanssa. (HT: miten tämä vaikut­taa asun­to­jen hin­toi­hin?) Kan­taväestön työläise­dus­ta­jat pk-seudul­la eivät ole ryhtyneet vielä näin ekoti­etoisik­si. Heitä ehkä myös kat­sot­taisi­in vähän vinoon, ei vähiten työhaas­tat­telus­sa. Las­ten­suo­jelunkin kanssa saat­taisi tul­la ongelmia.

  Tässäkin asi­as­sa muukalais­ten kur­ju­us on vaan hurskaampaa.

  Vaik­ka näitä maa­han­muut­ta­jia jostain näkökul­mas­ta “tarvi­taan”, ainakaan kestävyys­va­je ei kohene tuo­ma­l­la mata­la­palkkatyön­tek­i­jöitä palvelualoille.

  Aina pystytään toteut­ta­maan enem­män pro­jek­te­ja, kun tin­gitään stan­dard­eista tai sälytetään kus­tan­nuk­sia julkiselle taloudelle tai muille ulkop­uolisille. Kyse on siitä, mil­lä reunae­hdoil­la talouden annetaan toimia. Euroop­palaisen markki­na­t­alouden jumalat ovat ankaria, ja ne tuomit­se­vat use­ampia pro­jek­te­ja lim­boon kuin lev­äperäisem­mät globaalin työvoimatar­jon­nan markki­na­ju­malat. Suo­ma­laisen veron­mak­sa­jan kan­nat­taa palvoa ensin mainit­tu­ja, vaik­ka jälkim­mäisiä kan­nat­ta­vat työ­nan­ta­jat viki­sivätkin, miten mata­lan tuot­tavu­u­den lyp­sämätön lehmä ammuu tuskissaan ja man­sikat mätänevät pellolle.

  Mata­laa palkkaa mak­savien työ­nan­ta­jien mielestä kaikil­la hei­dän han­kkeil­laan on tietenkin jonkin­lainen a pri­ori ole­mas­saolon oikeu­tus, kun­han jostain päin maail­maa on löy­det­tävis­sä työe­htoi­hin suos­tu­vaa porukkaa. Jos mul­la oisi suk­set vaan, kyl­lä näyttäisin…

  Olet tietenkin oike­as­sa kestävyys­va­jeen suh­teen pitkäl­lä aikavälil­lä. Hyv­in­voin­ti­val­tios­sa mata­la­palkkainen on keskimäärin plus­sal­la lopus­sa ja val­tio miinuk­sel­la. Näin vaik­ka koulu­tus ja lap­su­u­den palve­lut olisikin hoidet­tu muualla.

  Ei yksikään val­tio eikä kansa ole vauras­tunut lisäämäl­lä köy­hän väestön­sä määrää. Sen sijaan talous­teo­ri­as­sa kieli­taidot­tomas­ta ja vähem­män monineu­vois­es­ta työväestöstä seu­raa lyhyel­lä aikavälil­lä lisää eri­ar­voisu­ut­ta. Kovem­pi­en tietei­den ja koke­musten mukaan eri­ar­voisu­us saat­taa jatkua myös pidem­mäl­lä aikavälillä.

 117. vta­pio: Eri­no­mais­ten ihmis­ten tulisi aika ajoin hillitä moraal­ista ylem­myy­den­tun­toaan ja pyrk­iä näkemään ihmi­nen mah­dol­lis­es­ti epäon­nis­tuneen ilmaisun takana. Halu ymmärtää toista on aidon dialo­gin edel­ly­tys. Valitet­tavasti tätä halua ei näytä liiem­mälti ole­van. Val­lit­se­va käytän­tö onkin nälv­in­tä, jon­ka ain­oa funk­tio on oman ryh­mäniden­ti­teetin vahvistaminen.

  Nykyään käsi­tys ihmis­ten vai­htele­vista henki­sistä kyvy­istä ei ole pin­nal­la. Hyväo­sainen pitää ase­maansa moraalisen parem­muu­den osoituk­se­na, ei sen seu­rauk­se­na, että hän on voit­tanut gee­niarpa­jai­sis­sa älyä ja muu­ta etevyyt­tä. Siis­pä “aatelu­us” ei enää velvoita. Itsepä ovat vähäo­saiset syyl­lisiä tilaansa, moraalis­es­ti vajavaisia kun ovat. (Moraali ei tässä tarkoi­ta avi­ouskol­lisu­ut­ta tai mui­ta asioi­ta, joi­ta hyväo­saiset har­joit­ta­vat mui­ta enem­män, vaan LQG­BT-suvait­se­vaisu­ut­ta ja mui­ta asioi­ta, joil­la viestitään edis­tyk­sel­lisyyt­tä ja sta­tus­ta.) Ei huono­ja ja paho­ja ihmisiä pidäkään ymmärtää. Muuten voi antaa sen kuvan, että maa­han­muut­tokysymyk­sessä on oma lehmä ojas­sa. Ehkä joku läheinen asuu lähiössä ja kil­pailee siivousalal­la tuli­joiden kanssa. Ehkä ei omista niin paljoa osakkei­ta ja kiin­teistöjä, että olisi voit­ta­jien puolel­la. Miten noloa!

  Kauhis­telu ja vihaami­nen on sen sijaan fik­su tapa sanoa, miten eri­no­mainen itse on. “Kiitos her­ra, etten ole niin kuin tuo publikaani.”

  Sit­ten ovat antifa­sis­tiset vasem­mis­to­laiset jot­ka eivät ole kovinkaan usein hyväo­saisia. Heil­lä kovako­r­vaisu­us perus­tuu aat­teen paloon. Puo­lus­te­taan tum­maa koulukave­ria ja vas­tuste­taan systeemiä. 

  He eivät jostain syys­tä ole vielä huo­man­neet, että Kochin vel­jek­set, George Soros, Juhana Var­ti­ainen ja Juha Sip­ilä kan­nat­ta­vat samaa aatet­ta kybäl­lä. “Kan­sain­välisyyt­tä” ja “monikult­tuurisu­ut­ta” käytetään työläisen sor­tamiseen kaikkial­la maapallolla.

  Sip­ilä sanoi A‑studiossa rak­en­ta­vansa “kieliltään ja kult­tuuril­taan rikas­ta Suomea” helpot­ta­mal­la ETA-alueen ulkop­uolisen työvoiman tuon­tia. Mil­loinka­han vasem­mis­to­laiset heräävät ja laske­vat 1+1?

 118. ft maail­mal­ta: Suomes­sa työ­tun­tien määrä / henkilö on todel­la pieni, mut­ta työ­tun­tien määrä / työn­tek­i­jä on euroopan suurimpia. Ne, joil­la on yli­työl­lis­tetään ja ne joil­la ei ole ei saa tehdä yhtään mitään.

  Kokoaikaisten työn­tek­i­jöi­den työai­ka on Suomes­sa Euroopan lyhin. Se taas johtuu kuulem­ma nais­ten suures­ta osu­ud­es­ta, naiset tekevät Suomes­sakin lyhyt­tä päivää ja pitävät pitk­iä lomia ja mui­ta vapai­ta, mut­ta muual­la Euroopas­sa naiset ovat tyyp­il­lis­es­ti osa-aikai­sis­sa töissä.

  1. Kan­nat­taa kat­soa todel­lisia vuos­i­työaiko­ja työaiko­ja eikä jotain teo­reet­tista koko­työa­jan normia. Ne ovat Suomes­sa pitk­iä niin kuin ovat Itä-Euroopas­sa ja Etelä-Euroopas­sa. Lyhim­mät vuos­i­työa­jat ovat Sak­sas­sa, Nor­jas­sa ja Hol­lan­nis­sa. Tästä ei voi päätel­lä, että lyhyt työai­ka tekee taloud­es­ta vah­van, mut­ta ei siitä voi sitäkään päätel­lä, että pitkä olisi vält­tämätön fvah­valle taloudelle.

 119. Osmo Soin­in­vaara:
  Pekka Pes­si, toimeen­tu­lotuen nor­mi on alle 500 €/kk. Tuo­hon 1160,50 euroon pääsee, kun asuu todel­la kalli­isti ja vain Helsingissä. 

  Espoos­sa näkyy ole­van samat (tai ehkä vielä hie­man anteliaam­mat) rajat toimeen­tu­lotuelle. Espoos­sa saa tuon lisäk­si kuukaudessa sähköön 27 €, veteen 18 €, sauna­mak­sun (esim. 15 €), koti­vaku­u­tuk­seen 12 €.

 120. Anomax: Mil­loinka­han vasem­mis­to­laiset heräävät ja laske­vat 1+1?

  Toivoisin itsekin että vasem­mis­to­laiset heräi­sivät todel­lisu­u­teen — täl­lä menol­la tääl­lä ei ole ole­mas­sa sem­moista käsitet­tä kuin työväen­li­ike — jos pal­ka­llista sopimista ei sal­li­ta, ensin siir­tyvät työt, sit­ten ne oste­taan ja lop­ul­ta niitä tekevät ne jot­ka suos­tu­vat tekemään niitä min­imi­palkoil­la — nimit­täin aina­han on ole­mas­sa jokin minimipalkka.

  Ongel­ma on, että joskus muinoin palkat oli­vat mata­lat, mut­ta niitä on hivutet­tu jatku­vasti ylöspäin johtuen siitä että ei ole ollut minkään­laista kil­pailua. Nyt kun kil­pailua on, pitäisi osa­ta regoi­da — se ei tarkoi­ta aina palkko­jen laskemista muuten. Mut­ta se voi tarkoit­taa sitä, että hyvä Arto Ahk­era tien­aa enem­män kuin Late Laiskuri, eli se voi tarkoit­taa palkkaero­jen syn­tymistä, kil­pailua ja heiken­tynyt­tä yhteishenkeä työ­paikoil­la, ihmis­ten erot­tamista töistä jos­sa he ovat olleet vuosia — kaikkia niitä ikäviä markki­na­t­alouden ilmiöitä, mut­ta myös välil­lis­es­ti niitä hyviä puo­lia ja jopa mah­dol­lisu­ut­ta pelas­taa ns. sosi­aal­i­tur­va. Tämä kil­pailukyvyn kehit­tämi­nen on se pain­opis­tealue, johon Suomen ener­gian pitää olla nyt suun­nat­tuna — sen jäl­keen voidaan sit­ten väitel­lä turhanpäiväisyyksistä.

 121. sint­ti: Vaik­ka näitä maa­han­muut­ta­jia jostain näkökul­mas­ta “tarvi­taan”, ainakaan kestävyys­va­je ei kohene tuo­ma­l­la mata­la­palkkatyön­tek­i­jöitä palvelu­aloille. Tääl­lä jo asu­vien parem­pi työl­listämi­nen näille aloille saat­taa olla kansan­taloudel­lis­es­ti järkevääkin, mut­ta siihenkään ongel­maan maa­han­muut­to ei tuo helpo­tus­ta, kuten nim­im. “Liian van­han” mainit­se­mat Helsin­gin työt­tömyys­luke­mat osoittavat.

  En ymmär­rä miten työtäteke­vien ihmis­ten maa­han­tu­lo voisi olla pienen­tämät­tä kestävyys­va­jet­ta. Vaiku­tus on peri­aat­teessa puo­let työt­tömän suo­ma­laisen työl­listämis­es­tä (ero­tuk­se­na se, että työt­tömän työl­listymisessä saadaan hyö­ty sekä työt­tömien vähen­tymisenä että työn­tek­i­jöi­den lisään­tymisenä). Näin siis ainakin niin kauan, kun maa­han­muut­to aidosti lisää työvoimaa eikä syr­jäytä ole­mas­saol­e­vaa työvoimaa.

  Suo­ma­lainen sosi­aal­i­tur­va ja yleinen ilmapi­iri näyt­tää käytän­nössä johta­van tiety­il­lä mata­la­palk­ka-aloil­la val­lit­se­vaan työvoima­pu­laan. Tätä voidaan kor­ja­ta joko työn­teon kan­nus­tavu­ut­ta lisäämäl­lä tai tuo­ma­l­la työn­tek­i­jöitä muual­ta. Peiraat­teessa ensim­mäi­nen olisi puh­taan nation­al­is­tis­es­ti ajatellen parem­pi. En kuitenkaan usko, että täl­lä ratkaistaisi­in ongel­maa ainakaan kovin nopeasti ja toisek­si en ymmär­rä mik­si ehdoin tah­doin pitäisi pistää rajat kiin­ni yrit­teliäiltä ihmisiltä. (En myöskään ymmär­rä mik­si niin pitäisi tehdä pako­laisil­ta, mut­ta se onkin eri asia.)

 122. pjt:
  >
  Tästä tuo kuitenkin mieleeni, mik­si monikul­tur­is­mi on joillekin paina­jainen: mikäli yhteiskun­ta saa hajau­tua aliy­hteisöik­si, jois­sa on kus­sakin oma kult­tuurin­sa ja lakin­sa — kuten Englan­nis­sa Rother­hamin lapsiseksitapauksessa,Tower Ham­letin ään­ten­lasken­nas­sa tai Ali Diza­ein “tarvit­semme maa­han­muut­ta­jia poli­isik­si” ‑tapauk­ses­sa — niin seu­rauk­se­na on mm. aliy­hteisö, joka soveltaa shari­aa, myös sitä pykälää jos­sa islamin hylän­nyt ihmi­nen tai väärän miehen mukaan läht­enyt nainen ansait­see tul­la tapetuksi.

  Ei kai nyt tuol­laista kukaan kannata.
  Se on täysin kri­itikko-osas­ton olkiukko.

 123. Jos nyt ylipäätään edes mitoitet­taisi­in maa­han­muut­ta­jien määrä vas­taa­maan kotout­tamis­resursse­ja. Esimerkik­si Helsingis­sä maa­han­muut­ta­jat joutu­vat opiskele­maan suomea vähän miten sat­tuu. Te-toimis­to ostaa kursse­ja välil­lä ja sit­ten taas ei osta. Alka­neeseen kie­lenopiskeluput­keen tulee katkok­sia. Opet­ta­jat vai­h­tu­vat noin kymme­nen ker­taa vuodessa ja kun yrit­tää saa­da valmi­udet YKI-testin suorit­tamiseen joutuu haal­i­maan kursse­ja vähän sieltä sun täältä jos onnis­tuu niitä saamaan.

  Nyky­isil­lä resurs­seil­la ei näytä ole­van kap­a­siteet­tia ottaa lisää maa­han­muut­ta­jia, kun edel­lis­tenkin kielik­oulu­tuk­set ovat enem­män kuin vaiheessa.

 124. Jotenkin tun­tuu siltä että Suomes­sa media ei osaa keskustel­la kri­it­tis­es­ti maa­han­muu­tos­ta. Suomes­sa myöskin kaik­ki maa­han­muu­ton muodot nipute­taan herkästi samaan paali­in, vaik­ka työperäisel­lä (esim. korkeak­oulutet­tu­jen ammat­ti­lais­ten) maa­han­muu­tol­la ja turvapaikanhakijoiden/tai välimeren “siir­to­lais­ten” vas­taan­ot­tamisel­la on täysin eri­laiset vaiku­tuk­set yhteiskuntaan. 

  Ensim­mäisen ryh­män osalta jäädään vero­tu­lois­sa taval­lis­es­ti plus­san puolelle ja toisen ryh­män osalta mit­tari toden­näköis­es­ti menee erit­täin syvälle pakkaselle, kos­ka ilman korkeak­oulu­tus­ta ja kieli­taitoa Suomes­sa on todel­la vaikeaa työl­listyä. Vaikea työl­listymi­nen ja huono tulota­so, taas estävät maa­han­muut­ta­jan tehokkaan inte­groi­tu­misen yhteiskuntaan. 

  Omil­la ehdoil­laan Suomeen saa­puvil­la ammat­ti­laisil­la on harvem­min suuria ongelmia inte­groitua Suomeen, vaik­ka he tuli­si­vatkin täysin eri­lais­es­ta lähtökulttuurista. 

  Tun­tuu siltä, että Suomes­sa hypetetään hirveästi jälkim­mäisen puoleista sosi­aal­ispe­rusteista maa­han­muut­toa, vaik­ka suurin osa maail­man muista maista halu­aa vetää puoleen­sa vain niitä ensim­mäisen ryh­män muut­ta­jia nykyään.

 125. Mielestäni rajo­ja avaa­va monikult­tuurisu­us ja run­sas sosi­aal­i­tur­van varaan tapah­tu­va maa­han­muut­to ovat hyviä asioi­ta, kos­ka ne joudut­ta­vat tulon­si­ir­toi­hin perus­tu­vas­ta “hyv­in­voin­ti­val­tioma­llista” luop­umista. Jokainen pitäköön huol­ta vain itses­tään ja perheestään.
  Verot alas!

 126. Mimi: Tun­tuu siltä, että Suomes­sa hypetetään hirveästi jälkim­mäisen puoleista sosi­aal­ispe­rusteista maa­han­muut­toa, vaik­ka suurin osa maail­man muista maista halu­aa vetää puoleen­sa vain niitä ensim­mäisen ryh­män muut­ta­jia nykyään.

  Suomes­sa puhutaan paljo pako­lais­ten maa­han­muu­tos­ta vaik­ka se on vain alle 10 % kokonaismuutosta.

  Tässä asi­as­sa on lennet­ty per­su­jen virit­tämään ansaan ja se pako­laisu­us on nous­sut per­su­jen joh­dat­ta­mana kokoaan suurem­mak­si ongelmaksi

  Asiantun­ti­joil­la ei ole peri­aat­teessa mitään ongel­maa tul­la Suomeen töi­hin, etenkin jos fir­ma ajaa asi­aa, kaik­ki järjestyy hyvin nopeasti ja varmasti.

  Joskus taus­to­jen selvit­te­ly vie kuukau­sia, mut­ta niin siihen kuluu aikaa kan­ta­suo­ma­laisenkin kohdalla

  Mut­ta jos joudut yksi­tyis­es­ti rek­isteröi­tymään niin ongel­mat alkavat 

  Nyt esimerkkinä on sak­salainen EU ‑kansalainen

  Olen nyt seu­ran­nut käytän­nössä maa­han­muut­ta­jan sopeu­tu­mista, kun tut­ta­vani tuli töi­hin tänne eikä saanut ulko­maalaise­na asun­toa kuin vuo­den sop­par­il­la etukä­teen ja päälle vielä kallis takuu vahinko­jen varalta.Niinpä tar­josin hänelle asun­non niin pitkäk­si aikaa, että löy­tyy ehkä asun­to kohtu­ullisil­la ehdoilla.

  Verovi­ras­to on ollut nyt jous­tavin ja sosi­aal­i­tur­vatun­nus löy­tyi oitis eli vero­tus alkoi juos­ta oitis

  Mut­ta oli mah­do­ton­ta saa­da alen­nus­lip­pua HSL bus­si­in. Vaik­ka osoite on Helsingis­sä niin se ei kuulem­ma riitä, pitää rek­isteröi­tyä Helsin­gin kaupun­gin mais­traatis­sa luukul­la, verkos­sa ei voi vaik­ka verot­ta­ja on jo hyväksynyt henkilön

  Ja sitä ennen ilmeis­es­ti on rek­isteröidyt­tävä poliisilla .

  Kun kysymys on EU-kansalais­es­ta niin juok­sut­ta­mi­nen on typerää

  Ja myös yksi­tyi­nen byrokra­tia on val­tavaa esim pankki­tilin aukaisem­i­nen on ollut ongelmallista.Yritys mak­saa palkan vain suo­ma­liselle pankki­tilille vaik­ka palka­s­ta on pidättey verot ja mak­set­tu sotut.

  Samoin puhe­lin­li­it­tymän saami­nen on vaikeaa. Niin­pä on tyy­dyt­tävä prepaidiin

  Ja kaiken kukku­rak­si oli mah­do­ton­ta saa­da alen­nus­lip­pua HSL. Vaik­ka osoite on Helsingis­sä niin se ei kuulem­ma riitä, pitää rek­isteröi­tyä Helsin­gin kaupun­gin mais­traatis­sa luukul­la, verkos­sa ei voi vaik­ka verot­ta­ja on

 127. Osmo Soin­in­vaara:
  Kan­nat­taa kat­soa todel­lisia vuos­i­työaiko­ja työaiko­ja eikä jotain teo­reet­tista koko­työa­jan normia. Ne ovat Suomes­sa pitk­iä niin kuin ovat Itä-Euroopas­sa ja Etelä-Euroopas­sa. Lyhim­mät vuos­i­työa­jat ovat Sak­sas­sa, Nor­jas­sa ja Hol­lan­nis­sa. Tästä ei voi päätel­lä, että lyhyt työai­ka tekee taloud­es­ta vah­van, mut­ta ei siitä voi sitäkään päätel­lä, että pitkä olisi vält­tämätön fvah­valle taloudelle.

  Ker­rankin samaa mieltä.Tuo Häksyn lausuma työa­jan lyhyy­destä johtuu siitä, että tuo ver­tailu on tehty osajoukos­ta , ei siis kaik­ista työllisistä.

  Val­it­se­mal­la jukko sopi­vasti saadaan tuol­laisi­akin päätelmiä.

  Mut­ta nekin ovat väriä, sil­lä jot­ta työa­jan pidenyk­sel­lä olisi oikea kohde niin sil­loin pitäsi lyhen­tää julkisen sek­torin lomia ja piden­tää työaikaa, mut­ta sitä Häkämies tuskin tarkoitti ?

  https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ANHRS

  Mut­ta kyl­lä työa­jal­la on merk­i­tys­tä tuot­tavu­udelle. Ihmi­nen on siitä han­kala tuotan­tovä­line, että mitä vaativampaa/tuottavampaa työ on, sitä vähem­män aikaa ihmi­nen kyke­nee keskit­tymään ja tekemään työtä virheettömästi.Virheet syövät tuottavuuden-

  http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs201/projects/crunchmode/econ-hours-productivity.html

 128. Osmo Soin­in­vaara:
  Kan­nat­taa kat­soa todel­lisia vuos­i­työaiko­ja työaiko­ja eikä jotain teo­reet­tista koko­työa­jan normia. Ne ovat Suomes­sa pitk­iä niin kuin ovat Itä-Euroopas­sa ja Etelä-Euroopas­sa. Lyhim­mät vuos­i­työa­jat ovat Sak­sas­sa, Nor­jas­sa ja Hol­lan­nis­sa. Tästä ei voi päätel­lä, että lyhyt työai­ka tekee taloud­es­ta vah­van, mut­ta ei siitä voi sitäkään päätel­lä, että pitkä olisi vält­tämätön fvah­valle taloudelle.

  Mitä vahvem­pi talous sitä enem­män ihmiset panos­ta­vat vapaa-aikaan ja työn suh­teen keski­tytään vain oleelliseen? 

  Työn tuot­tavu­u­den nousu johtaa JOKO työn tulok­sen eri­ar­voiseen jakamiseen tai yleiseen työa­jan laskuun?

  Yhteiskun­ta on sitä parem­pi, mitä suurem­pia pien­im­mät palkat ovat?

  Siinä on min­un tämän päiväiset hypoteesini.

 129. Feisal Thomas kir­joit­ti 2.8.2015 kel­lo 21:31 :

  [Immosen & kump­panei­den] tarkoituk­se­na ei ole keskustel­la, vaan saa­da kon­formistit usko­maan että vaa­timus Suomen perus­tus­lain tur­vaa­man yhden­ver­taisu­us­pe­ri­aat­teen kor­vaamisel­la kansal­lis­sosial­is­tisel­la rotuhier­arkial­la on legi­t­i­i­mi ehdo­tus, yksi mielipi­de keskusteluk­si uskotel­lus­sa jos­ta on määritet­tävis­sä niin ääripäät kuin niiden väli­in jäävä kul­tainen keski­tie. Pyrkimyk­senä on manip­u­loi­da pelkoon taipu­vaiset tekemään val­in­to­ja joi­ta he halu­a­vat tehdä.

  Feisal Thomas kir­joit­taa juuri sen, mik­si olen itse tul­lut jopa sel­l­aisi­in ajatuk­si­in että on parem­pi, että monikul­tur­al­is­mi dok­tri­in­i­na on kansakun­nalle ain­oa sal­lit­tu ajat­te­lu­ta­pa kuin että otet­taisi­in pien­in­täkään riskiä siitä, että keski­tysleir­i­fan­tasi­at hiip­ivät käytet­tävis­sä ole­vi­in ratkaisumallei­hin. On parem­pi vai­eta kuin ottaa pien­in­täkään riskiä siitä, että kri­ti­ikin ja ongelmien esi­in nos­tamisen myötä raote­taan ovea keskustelun kulues­sa salonkikelpois­tuville ja par­la­men­taarisia reit­te­jä pitkin huo­maa­mat­ta sisään livah­taville kansan­murhi­in johtaville ideologioille.

  Nim­imerk­ki Rollen 2.8.2015 kel­lo 21:45 lausuma näke­mys lie­nee kuitenkin yleisin kanta:

  Eri­lais­ten näke­mys­ten pitäisi päästä saman pöy­dän ääreen. Jos saman­mieliset ovat vaik keskenään, tapah­tuu radikalisoitumista.

  Nim­imerk­ki MarkusH:n huo­mau­tus 2.8.2015 kel­lo 22:33 konkreti­soituu kah­den tun­netun kir­joit­ta­jan kolumneissa:

  Taas viimevi­ikol­la avau­tui eri osa­puo­lille eri­no­mainen mah­dol­lisu­us ottaa maa­han­muut­tokeskustelua hal­tu­un­sa Immosen ylilyön­nin myötä. Sitä seu­ran­nut medi­ako­hu ja kan­nan­otot osoit­ti­vat kuitenkin vielä vahvem­min, että Immo­nen kavere­i­neen on – virhei­neenkin – ain­oa vai­h­toe­hto maa­han­muut­toon kri­it­tis­es­ti suhtautuville.

  Toinen tun­net­tu kir­joit­ta­ja on Maria Pet­ters­son, joka kir­joit­ti Nyt-liit­teen verkkover­sios­sa 4.8.2015 pil­ka­llisen trav­es­t­ian Malmön kahakoista: Sotatan­ner – raport­ti Malmön monikult­tuuris­es­ta hel­vetistä . Ymmär­rän Pet­terssonin mis­sion, mut­ta juuri näin dialo­gi ehkäistään. Esimerkik­si nyky­isin Espan­jas­sa asu­val­la chileläis­syn­tyisel­lä Mauri­cio Rojasilla on toinen käsi­tys Malmön tilanteesta. Rojas, Ruotsin Folk­par­ti­etin enti­nen kansane­dus­ta­ja ja Sven­s­ka Dag­bladetin pääkir­joi­tus­sivun vak­i­tu­inen kolum­nisti, kir­joit­ti 3.8.2015 kolum­nis­saan Där­för blir SD störs­ta par­ti:

  Den­na mor­gon läs­er jag om granatat­tack­er i Malmö och Pauli­na Neud­ings reportage om ambu­lansper­son­alens utsatthet, särskilt i utan­förskap­som­rå­de­na. Hen­rik Johans­son, ord­förande för Alarm Ambu­lans­för­bun­det, säger: ”Det är ock­så skräm­mande att se att man inte verkar vil­ja ta i det här i den poli­tiska debat­ten. Det är som att det här prob­lemet inte fanns”. Och det är just den­na feghet som kom­mer att göra SD till Sveriges störs­ta parti.

  Ja se toinen tun­net­tu kir­joit­ta­ja on Jari Ter­vo, joka heit­tää keskustelu­un kak­si klas­sista, väsynyt­tä ja mah­dol­lisim­man type­r­ää argu­ment­tia, mikä sekin lan­nistaa dialogiyri­tyk­set. Argu­ment­ti on niin epäon­nis­tunut, että soisi sen jo unohtuvan: 

  Suo­ma­laisen puuvil­la­te­ol­lisu­u­den käyn­nisti skot­lanti­lainen James Fin­layson. Fiskarsin perusti hol­lan­ti­lainen Peter Thor­wöste. Thur­gaun kan­ton­ista Sveit­sistä saa­pui Suomeen turkkuri Eduard Peter Faz­er, jon­ka jälkeläiset loi­vat edelleen toimi­van makeiskon­sernin. Enso-Gutzeitin käyn­nisti nor­jalainen Hans Gutzeit.

  Eikä Stock­mannkaan ole juuril­taan suo­ma­lainen. Sen lait­toi alulle sak­salainen Georg Franz Hein­rich Stock­mann. Suo­ma­lainen olut on taas kotoisin Mosko­van läheltä. Sieltä on lähtöisin Niko­lai Sine­brychof­fin suku.

  Suo­ma­laiset saa­pui­v­at naa­puri­maa­hansa pie­nine lapsi­neen, rahat­tom­i­na, ummikkoina ja ammat­ti­taidot­tom­i­na. He oli­vat täysin isän­tä­maansa armoilla.

  On turhaakin turhempaa tois­taa, mik­si nämä argu­men­tit käsit­televät ihan muu­ta kuin mis­tä hal­la-aho­laiset (Immo­nen & kumpp., per­su­jen nui­va siipi) puhu­vat. Näi­den argu­ment­tien esit­täjät tietävät sen tietenkin, mut­ta har­joit­ta­vat kään­teis­es­ti, muutet­ta­vat muut­taen, samaa rähinä­tak­ti­ikkaa kuin hal­la-aho­laisetkin: värit­täen ohite­taan se mis­tä vastapuoli oikeasti puhuu. Tois­te­taan nyt kuitenkin: kyse ei ole työperäis­es­tä saati liikeyri­tysperäis­es­tä maa­han­muu­tos­ta. Kyse on niistä maa­han­tuli­joista, joil­la ei ole mah­dol­lisu­ut­ta elät­tää itseään pitkään aikaan.

  Mut­ta, kuten Feisal Thomasin kom­ment­tia kom­men­toidessani sanoin, voi olla että on paras­ta kun vain dok­tri­inin mukainen puhe on sal­lit­tua val­ta­me­di­as­sa, muun­lainen, asialli­nenkin, avaa väylän kauhis­tavien ratkaisu­jen ilmaan­tu­miselle keinovalikoimaan.

  Toivoisin har­taasti Oden kan­nan­ot­toa siitä, mitä hän uskoo tapah­tu­van, jos tule­narat ongel­mat ote­taan käsit­te­lyyn. Lail­lisia, par­la­men­taarisia ja demokraat­tisia reit­te­jä pitkin on val­taan päässyt hirvit­täviä asioita.

 130. Sylt­ty: Ja min­ua on ihan turha vään­tää suvakik­si. Moni umpi­ra­sisti pitää min­ua jon­ain suvakki­na ihan vain sik­si, kos­ka pidän Immos­ta ja Hal­la-ahoa idioot­teina. Ja on ihan turha väit­tää etteikö per­su­jen peruskan­nat­ta­jis­sa olisi vaik­ka kuin­ka paljon ihan täy­siverisiä umpi­ra­sis­te­ja, tästäkin voi varmis­tua hel­posti seu­raa­mal­la per­su-ehdokkaiden ja kan­nat­ta­jien some-kirjoittelua

  🙂

  Mis­säs minä — tai joku muu — sin­ua suvakik­si syyt­ti tai väitin etteikö per­su­is­sa olisi yhtään rasisteja.

  Tietysti on. Samal­lalail­la kjuin suvakeis­sa on ihmisiä jot­ka väit­tävät että monikult­tur­is­mi on onnis­tunut Euroopassa.

  Soin­in­vaara siis ei uskalla kir­joit­taa monikult­tur­is­mista omien sano­jen­sa mukaan.

  Mut­ta onnek­si lähipäiv­inä on mon­ta hyvää kir­joi­tus­ta aiheesta maa­han­muut­to ja kansal­lis­val­tio. Häkämies, Val­tao­ja, Jok­isip­ilä (http://www.ts.fi/mielipiteet/kolumnit/802067/Ei+tule+vaivatta+vapaus), Markka­nen (http://www.hs.fi/kulttuuri/a1438314861401?jako=c0e0fcde097e79eb24565fb70e2f56e3&ref=fb-share).

  Immosen ulostu­lo gen­eroi hienoa keskustelua.

 131. Mimi: Omil­la ehdoil­laan Suomeen saa­puvil­la ammat­ti­laisil­la on harvem­min suuria ongelmia inte­groitua Suomeen, vaik­ka he tuli­si­vatkin täysin eri­lais­es­ta lähtökulttuurista. 

  Jos täl­laisel­la henkilöl­lä on ylit­sepääsemät­tömiä ongelmia, hän läh­tee pois. Erästä van­han koulun maa­han­muut­ta­jaa lainatak­seni, uuteen maa­han lähtiessä pitää olla suun­nitel­ma, vara­su­un­nitel­ma, ja rahat palu­ulip­pu­un, jos sekään ei onnistu.

 132. Jouni Mar­tikainen: Entä mikä pitää olla brut­topalk­ka kuukaudessa, jot­ta pääsee net­to­tu­lois­sa 1160,50 €/kk tuloihin?

  Sel­l­aiset vähän reilu 1300 kai. Haarukoi itse verot­ta­jan tar­joa­mal­la vero­pros­ent­ti­laskuril­la jos ihan oikeasti olet kiin­nos­tunut tarkem­mista luvuista.

  1. Riip­puu asum­isti­lanteesta. Jos omis­taa velat­toman yksiön, toimeen­tu­lo­tu­ki vas­taan yhtiö­vastik­keesta riip­puen noin 600 euron kuukausi­palkkaa. Jos on vuokral­la yksiössä, se vas­taan noin 900 euron kuukausi­palkkaa, kos­ka saa asum­is­tukea noin 320 euroa.

 133. Jos Osmo joskus aiot kuitenkin kir­joit­taa maa­han­muu­tos­ta, min­ul­la olisi seu­raa­van­lainen yleisötoive.

  Olet Var­ti­aisen kanssa esit­tänyt kan­nustin­loukku­jen pienen­tämistä tuke­mal­la mata­la­palkkaista työtä. Lisäk­si olette vaati­neet tarve­harkin­nan purkua myös pien­i­t­u­loisil­ta ETA:n ulkop­uolisil­ta maa­han­muut­ta­jil­ta. Näi­den yhteenso­vit­tamis­es­ta olisi muka­va kuul­la lisää.

  Jos dr. House määräisi poti­laalle kah­ta yhteis­vaiku­tuk­sil­taan nor­maal­isti tap­pavaa lääket­tä, hän tietää jotain eri­tyisen mie­lenki­in­toista ja erikoista. Tai sit­ten hänel­lä on diili hau­tausurakoit­si­jan kanssa.

 134. Anna-Liisa: Mut­ta, kuten Feisal Thomasin kom­ment­tia kom­men­toidessani sanoin, voi olla että on paras­ta kun vain dok­tri­inin mukainen puhe on sal­lit­tua val­ta­me­di­as­sa, muun­lainen, asialli­nenkin, avaa väylän kauhis­tavien ratkaisu­jen ilmaan­tu­miselle keinovalikoimaan.

  Jos näin on, mik­si peri­aatet­ta pitäisi soveltaa pelkästään monikult­tuurisu­u­den arvostelu­un? Kauhis­tavia ratkaisu­ja on monis­sa yhteiskun­nis­sa kehitet­ty mui­hinkin ongelmi­in, esimerkik­si van­hus­ten­huoltoon. Pitäisikö kaiken­lainen puhe väestön ikään­tymis­es­tä taakkana ja kus­tan­nuseränä siis välit­tömästi kar­sia medioista, jot­ta ei vahin­gos­sakaan edis­tet­täisi van­hus­ten pakkoeu­tanasi­aa tule­vaisu­u­den dystopia-Suomes­sa? Moni-ikäisyys on rikkautta!

 135. Mil­lä lail­la te meinaat­te lop­ut­tomi­in estää kauhis­tut­tavien ratkaisu­jen ilmaan­tu­mista? Ne ilmaan­tu­vat, kun lop­ul­ta on pakko.

 136. Osuin suo­ma­laisen akatemiatutk­i­jan, Helsin­gin yliopis­ton Sosi­aal­i­ti­etei­den laitok­sel­la toimi­van Mar­ja Tiilikaisen kir­joit­ta­maan artikke­li­in Euroopan imu. Tiilikainen on pere­htynyt suomen­so­ma­lialais­ten asi­aan ja on kir­joit­tanut esim. kir­jan Arjen Islam : soma­li­nais­ten elämää Suomes­sa. Euroopan imu ilmestyi Afrikan sarves­sa, joka on Soma­lian, Dji­boutin, Eritre­an, Etiopi­an, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehi­tyskysymyk­si­in keskit­tyvä verkkole­hti. Lehteä julkaisee Suomen Soma­lia-verkos­to ry. Tiilikainen on Afrikan sar­ven päätoimittaja.

  Voi perustel­lusti olet­taa, että Afrikan sarves­sa ei julka­ista human­i­taariseen maa­han­muut­toon maa­han­muut­tokri­it­tis­es­ti (ainakaan ns. nuiv­as­sa mielessä) suh­tau­tu­via artikkeleita.

  Miten pitäisi suh­tau­tua artikke­li­in Euroopan imu? Artikke­lis­sa ker­ro­taan, että Soma­lias­sa soma­lialais­ten itsen­sä tekemien tutkimusten mukaan maas­ta lähde­tään ennen kaikkea ja nimeno­maan etsimään parem­paa elämää. Tämä on olen­nais­es­ti eri­lainen kuva kuin se, mikä on human­i­taaris­es­ta maa­han­muu­tos­ta viral­lis­es­ti poli­it­tis­es­ti kor­rek­tik­si muo­dos­tunut. Miten väärässä olen, kun artikke­lin anta­ma kuva pienen­tää vas­taan­ot­tovelvol­lisu­ut­tamme ja muut­taa avu­nan­tovelvol­lisu­ut­ta per­su­laiseen suun­taan: tehoste­taan kehi­tysy­hteistyötä lähtö­mais­sa ja kohdis­te­taan se naisi­in ja lapsiin? 

  Entä miten tulisi suh­tau­tua ruot­salaisen (lib­er­taarin?) talousti­eteil­i­jän Andreas Bergh­in näke­myk­seen, jon­ka mukaan Ruotsin kaltai­sis­sa hyv­in­voin­tia laein ja säädöksin ohjaile­vis­sa (pol­i­cy­ori­en­ter­ad) hyv­in­voin­ti­val­tiois­sa maa­han­muut­ta­jien on vaikeampi työl­listyä kuin Irlan­nin, USAn ja Iso-Bri­tann­ian kaltai­sis­sa hyv­in­voin­ti­val­tiois­sa, jois­sa markki­nat määräävät tahdin (mark­nad­sori­en­ter­ade)? (Invan­drare behöver mark­nad mer än pol­i­cy)

  Human­i­taaris­ten maa­han­muut­ta­jien kohtaamien ongelmien ratkaisuk­si esitetään kotout­tamisen ja tuk­i­toimien tehostamista ja kan­taväestön asen­nekas­va­tus­ta sekä lisäresursse­ja näi­hin. Onko selvitet­ty, ovatko mei­dän kotout­tamis­toimemme oikean­laisia? Pas­sivoivatko ja uhri­ut­ta­vatko ne tuli­jan? Monis­sa mais­sa ne tur­va­paikan tai oleskelu­lu­van saa­neet, jot­ka meil­lä eivät työl­listy ja ovat täysin tur­vaverkon varas­sa, tule­vat toimeen omillaan.

  Bergh­in näke­mys on kovasti yhteen­sopi­va sen kuvan kanssa, minkä Euroopan imu antaa.

 137. Eräs maa­han­muut­tokeskustelun suurimpia tabu­ja on mielestäni se, että eri yhteiskun­taryh­mi­in kuu­lu­vat suo­ma­laiset ovat tekemi­sis­sä hyvin eri­lais­ten maa­han­muut­ta­jien kanssa. 

  Itse kiin­nitin jo kauan sit­ten huomio­ta siihen, että esim. mus­lim­i­huiv­e­ja käyt­täviä naisia on Helsingis­sä paljonkin, mut­ta omis­sa työ- tai vapaa-ajan sosi­aal­i­sis­sa verkos­tois­sani heitä ei *ikinä* ole ollut (ei myöskään koti­talos­sani). Kaik­ki maa­han­muut­ta­jat, joiden kanssa olen ollut tekemi­sis­sä, ovat etnis­es­tä ja uskon­nol­lis­es­ta taus­tas­ta riip­pumat­ta olleet hyvin sopeu­tunei­ta suo­ma­laiseen elämän­muo­toon ja puhuneet hyvää suomea (tai ainakin englan­tia). Mut­ta toisen­lai­sis­sa työ- ja asuin­paikois­sa ole­vien ihmis­ten tiedän joutuneen tekemisi­in myös toisen­lais­ten maa­han­muut­ta­jien kanssa.

 138. Liian van­ha: Suomes­sa asu­vista 300000 ulko­maankansalais­es­ta n 200000 on naisia eli suo­ma­lainen mies hakee vai­mon ulkomailta

  Mihinkähän tämä tieto perustuu? 

  Tämän läh­teen mukaan:
  http://www.stat.fi/til/vaerak/2013/02/vaerak_2013_02_2014-12–10_fi.pdf
  “Vuo­den 2013 lopus­sa ulko­maalais­taus­tai­sista miehiä oli 153 007 ja naisia 148 517, eli miehiä oli 4 490 enem­män kuin naisia.”

  Eli aika fifty-six­ty näyt­täisi ulko­maalais­ten sukupuoli­taus­ta ole­van. Ok, tuos­sa puhutaan “ulko­maalais­taus­tais­es­ta” eikä Suomes­sa asu­vista ulko­maalai­sista. Minus­ta tuo -“taus­tainen” on kuitenkin järkevämpi tarkastelta­va joukko, kos­ka sil­loin ei yhtäkkiä tuos­ta porukas­ta katoa sil­lä, että saa Suomen kansalaisuuden.

 139. EU:n pitäisi tehdä yksipuo­li­nen päätös hyökkäyk­ses­tä Pohjois-Afrikkaan. Yksinker­tais­es­ti pyyhk­iä ääri-islamistit kar­tal­ta ja miehit­tää sopi­van kokoinen alue, joka rajau­tuu välimereen.

  Sit­ten, muo­dostaa sinne uusi val­tio, johon kaik­ki pako­laiset saisi­vat majoittua.

  EU pitäisi uut­ta val­tio­ta val­las­saan jopa pari vuosikym­men­tä, ehkä pidem­päänkin. Uuteen val­tioon luo­taisi­in demokraat­ti­nen jär­jestelmä, joka ottaisi huomioon eri uskon­tokun­tien edus­ta­jat ja ennen kaikkea län­si­maalainen peruskoulutus.

  Väitän, että tämä tulisi halvem­mak­si, kuin 500‑1000 tuhan­nen pako­laisen sosi­aa­liku­lut seu­raa­van 20 vuo­den kuluessa.

  En äänestä per­su­ja, en käy hau­doil­la kät­tä nos­ta­mas­sa, enkä muutenkaan innos­tu sosialisteista.

 140. Samuli Saarel­ma: Mihinkähän tämä tieto perustuu? 

  Tämän läh­teen mukaan:
  http://www.stat.fi/til/vaerak/2013/02/vaerak_2013_02_2014-12–10_fi.pdf
  “Vuo­den 2013 lopus­sa ulko­maalais­taus­tai­sista miehiä oli 153 007 ja naisia 148 517, eli miehiä oli 4 490 enem­män kuin naisia.”

  Eli aika fifty-six­ty näyt­täisi ulko­maalais­ten sukupuoli­taus­ta ole­van. Ok, tuos­sa puhutaan “ulko­maalais­taus­tais­es­ta” eikä Suomes­sa asu­vista ulko­maalai­sista. Minus­ta tuo -“taus­tainen” on kuitenkin järkevämpi tarkastelta­va joukko, kos­ka sil­loin ei yhtäkkiä tuos­ta porukas­ta katoa sil­lä, että saa Suomen kansalaisuuden. 

  Nyt taitaa olla tapah­tu­mas­sa jonkin­lainen muu­tos aiem­paan tas­apain­oti­lanteeseen ver­rat­tuna, mikä se sit­ten olikaan.

  Osmon kir­joit­ta­maan otsikkoon viitat­en veikkaan, että kuluneel­la viikol­la on puhut­tu maa­han­tuli­joista enem­män kuin koskaan ennen. Tämä tilanne voi tosin ehkä tois­tua jälleen ensi viikolla.

  Olisiko Osmon ja kump­panei­den kir­joit­ta­man pam­fletin pitänyt ehkä olla nimeltään “Seu­raa­vat 400 000 Tornio­laista”? Asi­at eivät tun­netusti mene aina siten kuin ennustetaan …

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.