Bietgheim – Heidelberg

Näyttökuva (9)Suun­ni­tel­ma­ni oli ajaa Kars­ru­heen, etsiä itse­pal­ve­lu­pe­su­la ja teh­dä koneen pyö­ries­sä mui­ta­kin ostok­sia, jot­ka jäi­vät Stras­bour­gis­sa teke­mät­tä. Vas­taan tuli ongel­ma, mis­tä löy­dän sen itse­pal­ve­lu­pe­su­lan. Se oli ennen niin help­poa Nokian kom­mu­kal­la. Ava­si kar­tan ja kysyi, mis­sä on pesu­loi­ta ja sit­ten vain valit­se­maan. Mic­ro­sof­tin kän­ny­kän huo­non­nus osas­to on näkö­jään tuhon­nut tämän­kin omi­nai­suu­den tai sit­ten vain pii­lot­ta­nut sen niin tai­ta­vas­ti, että en löy­tä­nyt. Käy­tin pesu­lan etsi­mi­seen puo­li­tois­ta tun­tia ja kyl­läs­tyin. Kukaan ei osan­nut neu­voa. En tosin minä­kään osai­si Hel­sin­gis­sä neu­voa turis­tia, mis­sä nii­tä on, kos­ka ei nii­tä koti­kau­pun­gis­saan kukaan tarvitse.

Minul­ta lop­pui pape­ri­nen kart­ta, mut­ta uskoin sel­viä­vä­ni Hei­del­ber­giin elekt­ro­ni­sil­la. Ensim­mäi­nen ongel­ma tuli eteen, kun tie, jota oli suun­ni­tel­lut pol­ke­va­ni, kiel­si pyö­räl­lä ajon. Tätä moot­to­ri­lii­ken­ne­tien olois­ta tie­tä ei ollut viral­li­ses­ti luo­ki­tel­tu moot­to­ri­lii­ken­ne­tiek­si var­maan­kin sik­si, että trak­to­reil­la piti kui­ten­kin pääs­tä. Nokian Here oli­si lähet­tä­nyt sitä pit­kin kul­ke­maan jalan­kul­ki­jat­kin. Niin­pä menin nenä kiin­ni navi­gaat­to­ris­sa pik­ku­tei­tä. Hyvin se luon­nis­tui lukuun otta­mat­ta paria umpi­ku­jaa. Ilma läm­pe­ni uhkaavasti.

P1000724_1
Ihan muka­via pät­kiä onnis­tuin löy­tä­mään, mut­ta suun­nis­tus vei aika pal­jon aikaa.

Lop­pu­mat­ka meni jo ihan suju­vas­ti. Valit­sin vähän huo­nos­ti sijoit­tu­van Ibis-hotel­lin, kos­ka edel­li­ses­sä sel­lai­ses­sa oli­si ollut kui­va­pe­su­pal­ve­lu, mut­ta täs­sä ei tie­ten­kään ollut.

Ajoin rati­kal­la kes­kus­taan syö­mään. Vie­rei­ses­sä pöy­däs­sä tuu­len ylä­puo­lel­la kak­si nais­ta polt­ti tupak­kaa. Ajat­te­lin, että tämä on vain savuk­keen mit­tai­nen kär­si­mys. Kun he sytyt­ti­vät kol­man­sia, pää­tin vaih­taa pöy­tää, min­kä jäl­keen taas naa­pu­ri­pöy­däs­sä alet­tiin polttaa.

Suo­mes­sa tupa­koin­ti on vähän luuse­ri hom­maa, mut­ta Sak­sas­sa ihan sivis­ty­neen oloi­set ihmi­set­kin polt­ta­vat. Sekin joh­tuu Hit­le­ris­tä. Hit­ler nimit­täin vas­tus­ti tupa­kan­polt­toa ja sik­si tupa­koin­nin vas­tai­nen valis­tus on Sak­sas­sa huo­nos­sa huudossa.

Pää­tin pes­tä sen pyy­kin nyrk­ki­pyyk­ki­nä, kos­ka seu­raa­vak­si päi­väk­si on luvat­tu yli 30 asteen hel­let­tä. Kan­nat­taa siis läh­teä aikai­sin. Pese­mi­ses­sä ei ollut ongel­maa vaan kui­vaa­mi­ses­sa, mut­ta sama sää­en­nus­te lupa­si, ettei ehkä sii­nä­kään ole ongelmaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.