Riedlingen – Beuron

Riedlingen -Beuron (2)

(Kuvista saa isom­mat klikkaa­mal­la niitä.)

Reit­ti jatkoi tasaista laak­soa Tonavaa yläjuok­su­un. Todel­la huvit­tavaa kut­sua Tonavak­si joka, joka on Van­taan­joen luokkaa. Reit­ti kul­ki läpi tasaista, aika yksi­toikkoista pel­tomaise­maa. Tämä olisi tosi ankea­ta polkea vas­tatu­uleen, mut­ta tuuli oli tyyn­tynyt. Iltapäiväl­lä se heräsi uud­estaan myötäisenä.

Tuuli oli tyyn­tynyt ja vähäi­nenkin tuuli oli enem­mänkin myötäinen.

 

Söin lounas­ta rav­in­to­las­sa, jos­sa oli toinenkin rep­puselkäpyöräil­i­jä. Hän oli matkalla Napoli­in. Tavaroi­ta oli silmämääräis­es­ti vielä vähem­män kuin minulla.

Jos­sain vai­heessa ohit­seni ajoi vauhdil­la ikäiseni nainen. Itse­tun­toni pelas­tui, kun huo­masin hänen aja­van sähköpyöräl­lä. Niitä oli iäkkäil­lä polk­i­joil­la todel­la yleisesti.

Jok­i­laak­so muut­tui kapeak­si ja jyrkkäre­unaisek­si, mut­ta ei edelleenkään nous­sut mitenkään dra­maat­tis­es­ti. Pyöräre­itin laatu heikkeni maantiepyöräil­i­jän silmin. Se muut­tui hiekkap­in­taisek­si ja siinä oli peukalon pään kokoisia kiviä. Vas­taan tuli paljon pyöräil­i­jöitä sat­u­lalaukku­jen kanssa. Monel­la, jopa noin puolel­la, oli sähköfillarit.

P1000692
Tona­van pado­tu­il­la pätkil­lä har­rastet­ti­in kanoot­timel­on­taa. Kanoot­tiretken jär­jestämi­nen tur­is­teille voisi olla hyvä tur­is­ti­t­u­lo­jen lähde Suomessakin.

Kun reit­ti ris­te­si pää­tien kanssa, hark­itsin het­ken päätielle siir­tymistä, kos­ka ajami­nen olisi selvästi nopeam­paa, mut­ta minne min­ul­la oli kiire?

Heti tämän jäl­keen reit­ti nousi jyrkästi kymme­nen metriä ylös ja laskeu­tui yhtä jyrkästi alas. Vaik­ka ajoin laskun varovasti jar­rut­taen, ajoin silti siian lujaa. Etupyörä osui johonkin kiveen ja ren­gas tyhjä. Tämä reit­ti ei sovi maantiepyörälle.

P1000694
Taidet­ta pyörä­tien varrella.

Strate­giani ren­gas­rikon suh­teen on vai­h­taa rikkoutunut ehjään, mut­ta selvit­tää kuitenkin, mis­sä reikä on, kos­ka reiän aiheut­ta­ja on saat­tanut jäädä ulkoku­mi­in kiin­ni odot­ta­maan uut­ta puhkot­tavaa. Reikä oli kuitenkin liian iso etsit­täväk­si: ren­gas­ta ei voin­ut pumpa­ta niin, että voisi kuun­nel­la, mis­tä se sihisee. Ei aut­tanut kuin lait­taa uusi (tai siis van­ha ja ker­taalleen paikat­tu) sisären­gas ja toivoa parasta.

Menin ensim­mäisen mah­dol­lisu­u­den tar­joutues­sa päätielle ja ihmettelin, mik­si en ollut tehnyt sitä paljon aikaisem­min. Sil­lä liikkui suun­nilleen yhtä paljon pyöräil­i­jöitä kuin pyöräre­it­tiä pitkin, mut­ta nämä oli­vat kaik­ki maantiepyöräl­lä liik­keel­lä –ja rep­pukin oli monel­la selässä.

Muu­ta­man kilo­metrin jäl­keen eturen­gas tyh­jeni uud­estaan. Tätä juuri pelkäsin. Tämä tapah­tui pienen tauon aikana, joten en tiedä, kuin­ka nopeasti se tyh­jeni. Nyt se reiän aiheut­ta­ja on löy­dyt­tävä. Irrotin sisärenkaan, pump­pasin sitä eikä se näyt­tänyt vuo­ta­van lainkaan, kunnes paik­ka siinä antoi perik­si ja ren­gas tyh­jeni. Siis oliko tämä uusi reikä (paikat­tua ren­gas­ta ei pidä pumpa­ta kovin täy­dek­si irral­laan). Vai­h­doin täl­lä ker­taa uuden renkaan, viimeiseni, ja lähdin kovin epä­var­mana polke­maan eteenpäin.

P1000695
Pienikin joki pystyy kover­ta­maan itselleen syvän kan­jonien. Yleen­sä joki muut­tuu täl­laisek­si, ennen kuin alkaa kova nousu.

Saavuin Beu­roni­in, pie­neen Jumalan hylkäämään kylään. Olin ajatel­lut ajaa pidem­mälle, mut­ta seu­raavaan etap­pi­in oli 22 km ja tuo ren­gas huolestut­ti. Aikaakin oli tärvääntynyt.

Jos Jumala ehkä olikin tämän kylän hylän­nyt, kyläläiset eivät olleet hylän­neet Jumalaa. Huoneessanikin oli oven pääl­lä risti. Hotel­li taitaa olla kylän ain­oa varsi­nainen työ­nan­ta­ja. Se taas elää vaellusturisteilla.

P1000696
Beu­ronin Hotel­li oli täysin luon­to­vaelta­jien varas­sa. Paikallista fau­naa kun­nioitet­ti­in myös hotellin nimessä. Onhan meil­läkin vaaku­naeläi­menä leijona.

Edessä oli uusi ongel­ma. Ainakin verkkoy­htiöt oli­vat tämän kylän hylän­neet. Net­ti ei toimin­ut. Puhe­limes­sani toi­mi vain 2G ja samaan hyvin hitaaseen ja pahasti pätkivään yhtey­teen perus­tui ilmeis­es­ti myös hotellin wlan, joka oli käytet­tävis­sä vain hotellin aulassa.

En esimerkik­si voin­ut lähet­tää kir­joit­ta­maani blogimerk­in­tää. Tätäkin pahempaa oli, että en saanut auki kart­to­ja. Paperikart­tani on lop­pumas­sa, eikä täältä saa kart­taakaan ostetuksi.

P1000699
Tämä kak­sikko ja tietokone sai­vat aikaan varsin viihdyt­tävää musi­ikkia. Edustet­tuna kaik­ki tyylila­jit. Paikalli­nen rav­in­to­la ilmeis­es­ti mak­soi, mut­ta koko kylä kuuli.

Siinä jälkim­mäisessä puh­jen­neessa renkaas­sa ei ollut muu­ta reikää kuin se pet­tänyt paikka.

14 vastausta artikkeliin “Riedlingen – Beuron”

 1. Tosi mie­lenki­in­toista lukea näitä raport­te­ja! Itsekin pyöräilen ahk­erasti. Pitem­mille reis­suille lähtöä silti hillit­see se, etten oikein luo­ta kor­jaus­taitoi­hi­ni, jos fil­lari reis­taa. Miten itsel­läsi? Onko siel­lä kor­jaamo­ja mis­sään, kun fil­laroin­ti kuitenkin taitaa olla aika suosittua?

  1. Pyöräko­r­jaamo­ja löy­tyy kaikkial­ta. Kumin vai­h­t­a­mi­nen pitää osa­ta. Ja sen mah­dol­lisen päällysku­mi­in jääneen piikin etsimi­nen. (Pump­paa ilmaa puh­jen­neeseen sivuku­mi­in, kuun­tele mis­tä pihisee ja päät­tele mis­sä kohdin kumis­sa se mah­dolli­nen piik­ki on.

 2. Aivan lähetil­lään Rein ja Tona­va taita­vat olla lähim­mil­lään 2- 30 kilo­metrin päässä toi­sis­taan, Olen ker­rna ylit­tänyt en samana päivänä.

  Kpaeim­mil­laan Rein on Liecht­en­steinis­sa, kai Liecht­en­steinin ja Sveitsin rajal­la, kesäl­lä 3- 5 m lev­eä pinei joki.

  1. Rein ja Tona­va lähtevät samas­ta jär­vestä. Olen joskus näh­nyt sen. Siel­lä on haus­ka tien­vi­it­ta opas­ta­mas­sa nuor­ta vesip­is­araa tärkeässä valin­nas­sa: Mus­tameri tuol­la — Poh­jan­meri tuolla.

 3. Ajat­telin kevääl­lä ostaa muu­ta­man sähköpyörän ja sähköpotku­lau­dan Kiinas­ta ja myy­dä ne sit­ten eteen­päin. Mielessä oli myös ns. uni­cy­cle lähin­nä omak­si huviksi. Halvim­mim­mat pyörät mak­soi­vat alle €100 plus alvi (ja mah­dolli­nen tulli). 

  Mut­ta eihän se käynyt, kos­ka ainakin nuo pyörät kulki­vat joko kovem­paa kuin 45km/h tai liikkui­v­at tarvit­taes­sa polke­mat­ta. Melkein aina molem­pia. Eli oli­vat Suomen lain vastaisia.

  Var­maan sik­si vain isot myyvät sähköpyöriä Suomessa. 

  Sak­sas­sa on noi­ta yksipyöräisiä näkynyt, joten siel­lä kai sähköpyörä saa liikkua omin voimin, ehkä myös yli 45km/h.

  Suo­mi, vihreän tekni­ikan edel­läkävi­jä­maa, heh.

 4. Pyörääsi sopi­va sisäku­mi painaa 65 g eikä vie tilaakaan kovin paljon ilman laatikkoa. Oman koke­muk­seni mukaan paikkaami­nen johtaa harmil­lisen usein lisäon­gelmi­in ja olenkin siir­tynyt uusi­maan tuu­bin suo­si­ol­la. Eihän nuo mak­sakaan kuin vitosen ver­ran, joten liimailulle ei kyl­lä tun­tipalkkaa paljon ker­ry. Jos ei rep­pu­un mah­du, niin (ylimääräiseen) runko- tai sat­u­lalaukku­un menee 3–5 kumia helposti.

  Toiv­otaan huo­let­to­mia kilo­me­tre­jä retkelläsi!

 5. Eräs suurin kult­tuur­ishok­ki kun toista vuot­ta sit­ten muutin Suomes­ta Sak­saan on juuri tuo net­tiy­hteyk­sien laatu ja kat­tavu­us — ilmaisia wife­jä rav­in­tolois­sa ja kahvilois­sa ei juuri näy. Ollaan kehi­tys­maa Suomeen verrattuna.

 6. Voitko arvioi­da tai lukea elek­tron­i­ikalta kuin­ka suur­ta tai mata­laa keskimäärin on reit­tisi y‑suunnassa kaytet­ty mat­ka ja kulma.

 7. Reiän löytää sisäku­mista helpoiten niin, että upot­taa sisäku­min veteen ja kat­soo mis­tä ilma tulee ulos. Näin etenkin hissuk­seen tyh­jenevis­sä renkaissa, joista ilma ei pihise ulos. 

  Ulko­renkaan tark­ist­a­mi­nen käy hel­posti, kun­han vain ottaa sisärenkaan ulos niin, ettei se kään­ny mis­sään vai­heessa. Vent­ti­ilistä voi kat­soa, mis­sä kohtaa sisärenkaan reikä on ulkorenkaassa.

  1. Rei­jän etsimi­nen pane­mal­la ren­gas veteen vaatii sen veden. Hotelis­sa help­poa, tiepääl­lä han­kalaa. Olen joskus uhran­nut juoma­pul­lon tähän tarkoitukseen.

 8. Eräs pp-kaup­pias ker­toi, että nyky­i­sis­sä sisärenkaissa, ainakin halvem­mis­sa, on niin paljon muovia, että paikates­sa karhen­nus pitää tehdä huolellisesti.
  Hyvää matkaa.

 9. Sisärenkaat ovat käyt­tö­tavaraa eivätkä mak­sa paljon. Kan­nat­taako niitä korjata?

 10. Sisären­gas­ta ei kan­na­ta paika­ta, jos se on van­ha ja hiu­tunut tai jos reikää ei löy­dä. Muus­sa tapauk­ses­sa se kan­nat­taa. Paikkaamiseen menee vähem­män aikaa kuin uuden sis­usku­min ostamiseen. 

  Toisek­seen, mik­si pan­na ihan hyvä sisäku­mi roski­in, kun sen voi paikata. 

  Itsel­läni on pyöränko­r­jaus­tarvikkeille muovi­nen karkki­laatikko, toimii tarvit­taes­sa vesi­as­tiana reiän etsin­tään, luulen (ei ole tarvin­nut koskaan etsiä reikää veden kanssa tien päällä).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.