Augsburg – Ulm

Augsburg-Ulm

Fil­lar­i­ni elek­tron­i­ikkain­no­vaa­tio on open­cy­clemap –kart­to­jen lataami­nen Garminin nav­i­gaat­tori­in. Viral­lis­ten pyöräre­it­tien käyt­tämi­nen ei kan­na­ta, jos aikoo ehtiä määräa­jas­sa ajaa vaik­ka Helsingistä Niz­za­an, mut­ta jos ei ole kiire min­nekään, näi­den avul­la löytää kivo­ja maisemia ja rauhal­lisia reit­te­jä – siis autoli­iken­teen kannal­ta rauhallisia.

Ensipäivien koke­muk­seni on, ettei näitä merkit­tyjä pyöräre­it­te­jä voi käyt­tää ilman nav­i­gaat­to­ria, kos­ka vaik­ka ne on merkit­ty melko hyvin, aina osas­ta yllät­täviä kään­nök­siä ajaa ohi. Ajaes­sa nav­i­gaat­tori kan­nat­taa zooma­ta perin lähelle, jot­ta huo­maa heti, että ohi men­ti­in. Jot­ta kar­tas­ta tulisi lukukelpoinen, kan­nat­taa häivyt­tää yksi­tyisko­htia mah­dol­lisim­man paljon ase­tuk­sista. En kuitenkaan löytänyt tapaa häivyt­tää puhe­linkioskin (!) merkke­jä, jot­ka kaupungeis­sa peit­tivät melkein koko näytön.

P1000646

Pyöräil­i­jää motivoidaan hidas­ta­maan ennen risteystä

Strate­gista suun­nit­telua en nav­i­gaat­torin näytöl­lä osan­nut ensin lainkaan, mut­ta kun yksi­tyisko­h­dat on häivytet­ty, zoomaus kauas saa kar­tan muis­tut­ta­maan metrokart­taa niin, että reitin kokon­aisu­ud­es­ta saa jonkun tolkun.

Kar­tas­sa pyöräre­it­ti on merkit­ty sinisel­lä, pait­si pääre­itit punaisel­la. Siinä välis­sä pitäisi olla vaalean sini­nen alueelli­nen reit­ti, mut­ta ainakin min­un näytöl­läni se näkyy saman­värisenä sinisenä. Jokin ase­tus pielessä?

Valitet­tavasti samal­la sinisel­lä on merkit­ty myös esimerkik­si kana­vat ja moot­tori­ti­et. Edelli­nen aiheut­ti min­ulle häm­minkiä eilen, ja jälkim­mäi­nen ylimääräisen mutkan tänään.

Pyörä­nav­i­gaat­torista san­ot­takoon, että se voisi olla paljon parem­pi ja ennen kaikkea sen yhteis­peli kart­to­jen kanssa voisi olla parem­pi, eikä olisi edes vaikeaa. Jos sat­tuisi omis­ta­maan hyvän kart­ta-aineis­ton ja vaik­ka älykän­nyköistä periy­tyvää osaamista, voisi kaa­p­a­ta markki­nat hel­posti. KUULEKO NOKIA?

 

= = =

Aamu valkeni sateise­na. Ei suurem­paa hait­taa, kos­ka min­un piti viimeis­tel­lä kolum­ni Suomen Kuvale­hteen. Kah­den­toista pin­taan pääsin lop­ul­ta lähtemään. Yöl­lä oli kova ukko­nen ja niin­pä nyt oli yli kymme­nen astet­ta kylmem­pää. Se oli eiliseen paah­teeseen näh­den niin ihanaa, että en sano navakas­ta vas­tatu­ules­ta mitään. Oli itse asi­as­sa jopa vähän kylmä polkea.

Suomes­sa pyöräti­etä käyt­tävä fil­lari menee kier­toli­it­tymässä kaikissa tapauk­sis­sa ensim­mäisenä, mut­ta Sak­sas­sa pyöräti­etä kulke­va osoite­taan liiken­nemerkil­lä poikkeuk­set­ta väistövelvol­lisek­si kiertoliittymässä.

P1000647

Hakkuukyp­sää met­sää oli runsaasti

Seurasin sin­isiä viivo­ja ja päädyin varsin mie­lenki­in­toisille pyöräre­it­eille. Pitkään tie meni synkässä met­sässä (jopa mus­tas­sa met­sässä?), mikä oli vas­tatu­ul­ta ajatellen oikein hyvä.

Maas­to muut­tui kumpuil­e­vam­mak­si. Eilen oli nav­i­gaat­torin mukaan nousua yhteen­sä 250 metriä, eli 73 kilo­metri­in todel­la vähän, nyt 93 kilo­metris­sä 700 metriä.

Suun­nit­tele­mani reit­ti tyssäsi tietyöhön. Ympäri olisi päässyt, mut­ta pitkän kaut­ta. Päätin hylätä fil­lar­i­ti­et ja kokeil­la, miten Lumia selviää.

Microsoft­in ostet­tua Nokian puhe­limet, nav­i­gaat­to­ri­o­hjel­maa huonon­net­ti­in niin, ettei ase­tuk­sel­la voi estää moot­toritei­den käyt­töä kuin määrit­telemäl­lä kulk­i­jan käveli­jäk­si. Siinä taas on omat ongel­mansa. Täl­lä ker­taa käveli­jä ohjat­ti­in muu­ta­man kilo­metrin oiko­r­e­it­ille pitkin hyvin huonoa hiekkatietä.

P1000649

Kumpuile­vu­us teki maise­mas­ta kaunista

Matkan­teko oli hidas­ta. Vas­tatu­uli ja pakkauk­set sai­vat aikaan sen, että matkanopeuteni oli selvästi huonom­pi kuin oli laskenut. Ulmis­sa vas­ta vähän ennen yhdek­sää. Kiireesti pyyk­in­pe­sun jäl­keen syömään Thai-ravintolaan.

Kuitenkin kaiken kaikki­aan hyvin myön­teinen kuva noista suun­nitel­luista pyöräre­it­eistä. Ne piden­tävät matkaa ja pyöräti­etä ajami­nen on aina hidas­ta, mut­ta tur­is­tille, joka ei ole matkalla mihinkään, ne anta­vat enem­män nähtävää.

 

7 vastausta artikkeliin “Augsburg – Ulm”

 1. Tar­joan kal­jat, jos poikkeat Baseli­in! Tääl­lä on myös ain­ut­laa­tu­inen koke­mus rentoutua kuuman pyöräi­lypäivän jäl­keen ajele­hti­mal­la kaupun­gin läpi Reinin vir­ran mukana.

 2. Open­cy­clemapin mate­ri­aali on huo­mat­tavasti laadukkaampi pyöräi­lyn osalta kuin mitä Nokial­la on käytössään.
  Open­cy­clemap perus­tuu Open­streetmapsin dataan ja siitä on saatavil­la usei­ta eri tapaan väritet­tyjä ver­sioi­ta. Pyöräre­itit on korostet­tu parhait­en juuri tuos­sa opencyclemapsissa.

  Itse suosin kotona etukä­teen piir­ret­tyjä reit­te­jä. Parin viikon päästä taas aja­mas­sa Ger­aards­ber­ge­niltä Istanbuliin.

 3. KUULEKO NOKIA? 

  Ei kuule. Ja HERE on käsit­tääk­seni myynnissä.
  Sen­si­jaan koti­maiset Suun­to ja Polar toimi­vat alal­la, ja kil­pail­e­vat Garminia vas­taan. Lisäk­si alal­la toimii tusi­na muu­ta pikkuyrit­täjää, pyörä­nav­i­gaat­torit ovat nappikauppaa.

  Amer Sportsin omis­ta­ma Suun­to ja Sports Track­er omaa­vat mielestäni suuren poten­ti­aalin kas­vaa tässä “inter­net of things” ja “quan­ti­fied self” ‑hypetyk­sen aihealueel­la. Jos olisin val­tio, lait­taisin mielu­usti muu­ta­man sata miljoon­aa riski­ra­haa Polar­in ja Suun­non tuoteke­hi­tyk­sen tukemiseen, vaik­ka entis­ten Nokialais­ten avulla.

 4. Kiitos taas tämän vuo­den matk­ablo­gista, hyvää kesälukemista! 

  Joskus aiem­min sin­ul­la oli heti otsikos­sa päivän matkamäärä, siitä sai hyvää per­spek­ti­iviä, mikä on mielekäs mat­ka mil­laises­sakin maas­tossa ja säässä.

 5. “KUULEEKO NOKIA?”

  Jos Nokial­la olisi tuon kaltainen inte­groin­ti ja käyt­täjäkoke­muk­sen luomi­nen käteväk­si hallinnas­sa, rom­ah­dus­ta ei olisi tullutkaan.

 6. Ainakin min­un puhe­li­meni Here Dri­vessä voi säätää ase­tuk­set niin että reit­ille ei tule moot­toriteitä: Set­tings — Route set­tings — High­ways No.
  Ja ei, kyseessä ei ole van­ha ver­sio ennen Microsoft­in aikaa vaan ihan uusi Lumia 930.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.