Geneven pakolaissopimus pitäisi uusia

Gen­even pako­lais­sopimus toimii jok­seenkin jär­jen­vas­taisel­la taval­la ja sik­si se pitäisi uusia. Sopimuk­sen mukaan tur­va­paikan hak­i­joi­ta, jot­ka ovat onnis­tuneet pääsemään maa­han, tulee kohdel­la erit­täin hyvin ja hei­dän tapauk­sen­sa tutkia perus­teel­lis­es­ti, mut­ta maa­han pääsemistä saa estää kaikin tavoin¹, oli­vat ihmiset kuin­ka hädä­nalaisia hyvän­sä. Kokon­aisu­ut­ta on vaikea pitää loogisena.

On help­po ennus­taa, että pako­laisvir­ta Välimeren yli Euroop­paan tulee vain kiihtymään, eikä siihen auta vaik­ka EU yrit­täisi tuho­ta jokaisen veneen Välimeren eteläran­nal­la. Tuhan­net tule­vat edelleen kuole­maan pyrkiessään henken­sä kau­pal­la Euroop­paan. Ihmissalakul­je­tuk­ses­ta tulee yhä kannattavampaa.

Sopimus­ta tulisi muut­taa siten, että varakkail­la mail­la on velvol­lisu­us ottaa vas­taan pako­laisia kan­tokykyn­sä mukaan. Suurim­malle osal­la mai­ta tämä merk­it­sisi nyky­istä suurem­paa määrää pako­laisia. Maa­han pää­sevät valit­taisi­in tas­a­puolisu­ut­ta nou­dat­taen maan rajo­jen ulkop­uolel­la anta­mat­ta eri oikeut­ta niille, jot­ka ovat onnis­tuneet pääsemään maa­han. Pako­laisik­si val­i­tut kul­jetet­taisi­in tur­val­lis­es­ti maa­han eikä kukaan hukkuisi matkalla.

Vaar­alli­nen salakul­je­tus lop­puisi, kun pako­laisveneil­lä henken­sä kau­pal­la tulleet palautet­taisi­in sinne mis­tä tuli­vat odot­ta­maan mah­dol­lista val­in­taa pakolaisiksi.

Tässä ehdo­tuk­ses­sa on hiukan säästämistä kohdan ”palaute­taan sinne, mis­tä tuli­vat” kohdan kanssa, kos­ka ei ketään voi palaut­taa keskelle tais­telu­ja. Libyas­ta ven­e­matkalle mut­ta siis eri puolista Afrikkaa peräisin ole­vat palautet­taisi­in Libyaan ja pako­laisleir­iä siel­lä rahoitet­taisi­in EU:n rahoin.

Afrikan väestöti­lanteeseen on kuitenkin löy­det­tävä jokin muu ratkaisu kuin sato­jen miljoonien afrikkalais­ten asut­ta­mi­nen Euroop­paan seu­raav­ina vuosikym­meninä. Ainakaan YK:n väestöo­hjel­mal­ta ei Suomen kehi­tysy­hteistyöra­ho­ja pitäisi leikata.

= = =

P.S.

Dublin­in sopimuk­sen mukaan EU:ssa vas­tuu pako­lai­sista on sil­lä maal­la, mihin nämä ovat ensim­mäis­inä tuleet. EU:n keskel­lä ole­vat maat hyö­tyvät tästä ja rajoil­la ole­vat kär­sivät ja vaa­ti­vat, että taakkaa on jaet­ta­va kaikkien maid­en kesken. Suo­mi on EU:n rajavaltoita.

¹Ih­missalakul­je­tuk­ses­ta on tulos­sa yhä kan­nat­tavam­paa. Ensim pako­laiset mak­sa­vat salakul­jet­ta­jille, että nämä kul­jete­taan vaikka­pa Aus­trali­aan ja sit­ten Aus­tralian hal­li­tus mak­saa samoille salakul­jet­ta­jille, että vievät lastin­sa muualle.

82 vastausta artikkeliin “Geneven pakolaissopimus pitäisi uusia”

 1. Euroop­pa muut­tuu EU:n suun­nit­tele­mal­la taakan­jakopoli­ti­ikalla kur­jak­si ja suurten tulo­ero­jen kehi­tys­maanosak­si, jos tuli­joiden määrää ei onnis­tu­ta tehokkaasti rajoit­ta­maan. Sil­loin ei ole enää kenel­läkään hyvä olla, ei edes ympäristön. Mielestäni tulisi selvästi osoit­taa, ettei Euroop­paan pääse väk­isin. Ilmiössä kyse on pääosin elin­ta­sosi­ir­to­laisu­ud­es­ta, joka ei ratkea otta­mal­la sato­ja miljoo­nia heikosti koulutet­tu­ja tuli­joi­ta Euroopan niti­se­vien hyv­in­voin­ti­val­tioiden kontolle. 

  http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2015042119555935_ul.shtml

 2. Olen pidem­män ajan kulues­sa luke­mani uutisvir­ran perus­teel­la saanut käsi­tyk­sen, jon­ka mukaan osa maista valikoi otta­mansa pako­laiset /maahanmuuttajat peri­aat­teel­la “poten­ti­aal­isim­mat ja kehi­tyskelpoisim­mat työn­tek­i­jät meille”. Suo­mi ei ole tietääk­seni näin tois­taisek­si tehnyt. Pitäneekö tuo ensim­mäi­nen (ja toinenkin) käsi­tys paikkansa? 

  Toisaal­ta, jos menet­te­ly pako­lais­ten osalta ei ole eri maid­en tai kun­tienkaan suh­teen tas­a­puo­li­nen ja reilu, joutuu moni ehkä ihan syyt­tään kär­simään. Hädä­nalaisia voi olla eri mais­sa ja kun­nis­sa ihan omas­takin takaa!

  Mihin tai miten lop­pui aikoinaan maas­samme huu­to­lais­ten aika? Nyky­isin alati pahenevan pako­laisongel­man ja jopa kan­sain­vael­lus­takin jos­sain määrin muis­tut­ta­van ilmiön myötä saat­taa olla ehkä jonkin­lainen maid­en väli­nen isom­pi­en pako­lais­ryh­mien “huu­to­laisu­us” olla alka­mas­sa uudelleen …

  Eikö oikeas­t­aan pitäisi kat­soa, mis­tä pako­laisongel­mat johtu­vat? Syynä lie­nee useim­miten kelvo­ton hallinto ja väki­val­taiset joukot, jot­ka pitäisi lait­taa molem­mat kuri­in (tai vanki­laan). Kuka toimisi maail­man järjestyk­sen­valvo­jana? Mik­si YK ei puu­tu vääryyk­si­in ongelmien syntysijoilla?

 3. Jos tulk­it­sen oikein, niin kysymyk­sessä olisi juuri Tony Abbot­tin malli. 

  Erona olisi se, että maid­en olisi otet­ta­va vas­taan pako­laisia val­it­se­mal­la ne lähtö­mais­sa ole­vis­sa keskuk­sis­sa. Ilmeis­es­ti jos­sain arpajaisissa.

  Tämä on todel­la vaikea aihe, eikä itsel­läni ole vah­vaa mielipi­det­tä. Joka tapauk­ses­sa jotain olisi selvästi tehtävä. Pako­laisvir­ta kiihtyy niin kauan, kunnes lähtö­maid­en olot paranevat. 

  Se on kyl­lä myön­net­tävä, ettei nämä län­si­maid­en viime vuosien soti­laal­liset väli­in­tu­lot ole men­neet ihan put­keen tai jääneet seu­rauk­sit­ta. Min­ul­la ei ole todel­lakaan Gaddafia ikävä, mut­ta muis­te­len, ettei hänen aikaan pako­laisvir­to­ja ollut nykyisessä mittakaavassa.

 4. Täysin samaa mieltä! Olen jo pitkään ihme­tel­lyt, mik­sei E
  U perus­ta maahanmuuttokeskuksia
  Välimeren eteläpuolelle. Aivan samoin­han pyrit­ti­in viime vuo­sisadal­la Amerikkaan, immi­gra­tion-keskusten kaut­ta, jois­sa pyrk­i­jöi­den paper­it ja ter­veys tutkittiin.

 5. Tämä ei kyl­lä ole rehelli­nen kom­ment­ti nykytilanteeseen: 

  “EU:n keskel­lä ole­vat maat hyö­tyvät tästä ja rajoil­la ole­vat kär­sivät ja vaa­ti­vat, että taakkaa on jaet­ta­va kaikkien maid­en kesken. Suo­mi on EU:n rajavaltoita.”

  Suo­mi sijait­see suuria pako­laisvir­to­ja ajatellen juuri kauim­m­mal­la mah­dol­lisel­la laidal­la. Ja edes siel­lä Suo­mi ei ole rajaval­tio, vaan se on joka puolelta ympäröi­ty joko pako­laisille mieluisem­mil­la mail­la tai mah­dol­lisim­man epämieluisil­la mail­la, minkä vuok­si sieltäkään puolelta ei juurikaan tulla.

  1. Suo­mi sijait­see täl­lä het­kel­lä mah­dol­lisi­man kaukana pako­laisvir­roista, mut­ta onhan meil­lä aika epä­vakaa naapuri.

 6. Suuri osa Välimeren ylit­täjistä tulee Euroop­paan, kos­ka heil­lä on siihen varaa ja kos­ka infor­maa­tio Euroopan korkeam­mas­ta elin­ta­sos­ta tavoit­taa tehokkaam­min Afrikan kas­vavaa keskilu­okkaa. Afrikan keskilu­okkakin on suh­teel­lisen köy­hää euroop­palaisel­la mit­ta­pu­ul­la, ja Afrikan päässä saat­taa osit­tain olla epäre­al­isti­nen kuva elin­ta­sos­ta Euroopas­sa. Vaino tai lähtö­maid­en sotaisu­us eivät ole pää­moti­ive­ja päästä Euroop­paan. Afrikas­sa on lukuisia riit­tävän rauhal­lisia mai­ta päästä kri­ise­jä pakoon, mut­ta vain Euroopas­sa pääsee hel­posti käsik­si elin­ta­soon, joten vaar­al­liselle matkalle houkut­telee nimeno­maan vetovoi­matek­i­jät. Jos Euroopan maat tiput­taisi­vat perus­tur­van leipäjono­ta­solle ja jos ker­rot­taisi­in ettei mata­la­palkkatyön­tek­i­jöille ole kysyn­tää Euroopan työt­tömyy­den riivaamis­sa mais­sa, pyrk­i­jöi­den vir­ta tip­puisi minimiin.

 7. Oot­teko muuten pan­neet merkille, että näköalat­tomak­si ja taan­tu­vak­si maanosak­si kat­sot­tu Län­si-Euroop­pa on hur­jan vetovoimainen alue. Tuli­joi­ta on vaik­ka kuin­ka paljon ja me tien­ataan täl­lä. Kestää parikym­men­tä vuot­ta ennen kuin euroop­palainen lap­si alkaa tuot­taa kansan­talouteen. Maa­han­tuli­jan kohdal­la on kysymys vain parista vuodesta.

 8. Aus­tralian pako­lais­poli­ti­ik­ka tun­tuu toimi­van ihan hyvin. Pätevä juristi ei voi väitää, etteikö sitä tehdä priku­ulleen sopimusten mukaan. Ehkä pitäisi vain han­kkia tänne tuon alan päte­viä juris­te­ja. Minus­ta tun­tuu, että olemme tässäkin liian hyväuskoisia.

 9. Vihreät ei kyl­lä ole enää ympäristöpuolue yhtään, vaan punav­ihreä vasem­mistop­uolue. Jos todel­la olemme ekokatas­trofin par­taal­la, ei ole mitään jär­jet­tömäm­pää tekoa kuin tuo­da miljoo­nia ihmisiä vuosit­tain käyt­tämään val­tavasti luon­non­va­ro­ja länsinmaihin.

  Lah­jakkaiden afrikkalais­ten tulisi jäädä rak­en­ta­maan Afrikkaa ekol­o­gis­es­ti ja väestöl­lis­es­ti kestäväk­si. KEhi­tys­ra­hat pitäisi suun­na­ta tähän tarkoitukseen.

 10. Mikä jär­ki euroop­palais­ten nuorten on edes rehk­iä, jos tule­vaisu­us on näin surkea mas­samuu­ton myötä? Emme ole ainakaan vielä mitään­su­ur­ta maail­man­per­het­tä ja täl­laisi­in väestön­si­ir­toi­hin liit­tyy val­ta­va sosi­aalisen katas­trofin ainekset.

  Jos euroop­palainen jär­jestelmä häviää ratio­naaliselle Kiinalle, tarkoit­taa se myös autori­taarisen mallin ja fasis­min voit­toa. Tie hel­vetti­in on päällystet­ty kau­ni­il­la ajatuk­si­ila ja mei­dän pitää tar­jo­ta euroopalaiselle vai­h­toe­hdolle edes mah­dol­lisu­us voit­taa kiinalainen fasis­mi. Mei­dän ei pidä viedä euroop­palais­ten nuorten toivoa ja moti­vaa­tio­ta rehkiä.

 11. Ode
  “Sopimus­ta tulisi muut­taa siten, että varakkail­la mail­la on velvol­lisu­us ottaa vas­taan pako­laisia kan­tokykyn­sä mukaan.”

  Mitähän tämä tarkoit­taa? Joku voisi väit­tää, sanoa että 10 mrd:n kestävyys­va­je osoit­taa kan­tokyvyn ole­van nol­lis­sa. Vas­taavasti voi väit­tää, että rahaa riit­tää ihan hyvin, jos vain halutaan.

  Kyl­lä se vaan on niin ettei tänne kan­na­ta ottaa kovinkaan paljoa sakkia, jos­ta ei ole meille mitään hyö­tyä. Mielum­min pide­tään rajat kiin­ni ja jeesa­taan paikan pääl­lä (ongel­mana on tietenkin se, että suurin osa joka näin sanoo, ei oikeasti halua jeesa­ta paikan pääl­lä). Lop­putule­ma on paljon parem­pi ja väl­tetään lisäk­si sekä sosi­aaliset ongelmat. 

  Pitää muis­taa että jos näis­sä asiois­sa toim­i­taan kovastikin äänestäjän tah­don vas­taisek­si, niin pari sopi­va tapani­lan-keis­siä juuri ennen seu­raavia eduskun­tavaale­ja ja päämin­is­terik­si tulee persu.

 12. “Sopimus­ta tulisi muut­taa siten, että varakkail­la mail­la on velvol­lisu­us ottaa vas­taan pako­laisia kan­tokykyn­sä mukaan.”

  Mikään maa ei allekir­joit­taisi tuol­laista karkeasti etu­jen­sa vas­taista, juridis­es­ti velvoit­tavaa sopimus­ta, jos­sa ei ole mitään muu­ta kuin hävittävää. 

  Varsinkin, kun ylivoimaiseen val­taosaan liik­keel­lä ole­vista ei kohdis­tu henkilökohtaista.

  Pikem­minkin tulee ole­maan painei­ta koko juridis­es­ti sito­vas­ta kan­sain­välis­es­tä suo­jelus­ta luop­umiselle, jos ja kun Gen­even sopimus­ta lähde­tään avaamaan.

 13. “Varakkail­la mail­la velvol­lisu­us ottaa pako­laisia kan­tokykyn­sä mukaan” 🙂

  Kata­janokan nojatuolis­sa voi suun­nitel­la kaiken­laista. Mut­ta kukako­han dik­taat­tori patis­taa kaik­ki maat hyväksymään moi­sen velvoit­teen ja laskentakaavan?

 14. Gen­even pako­lais­sopimus on hyvä pako­lais­sopimus. Afrikan muut­toli­ikenne Euroop­paan on enim­mäk­seen laiton­ta siir­to­laisu­ut­ta, joka räjähti käsi­in ara­bikevään seu­rauk­se­na. EU ei pysty asut­ta­maan, työl­listämään, tar­joa­maan sosi­aal­i­tur­vaa Afrikas­ta ja Lähi-idästä tuleville siir­to­laisille. Ko. alueen väestö nelink­er­tais­tuu vuo­sisadan lop­pu­un men­nessä, joten pyrk­i­jöi­den määrä ei vähene vaan kas­vaa. Välimeren hukku­miset johtu­vat lot­tokupongista, jota EU heilut­telee tuli­joiden nenän edessä.
  Vuosia sit­ten eräässä doku­men­tis­sa ker­rot­ti­in, että mm. euroop­palaiset troolar­it tyh­jen­tävät Afrikan edus­taa ja vievät paikallis­ten kalas­ta­jien elinkeinon. EU ei käy reilua (eikä varsinkaan suosi) kaup­paa Afrikan kanssa jne. Nyt niitetään sitä, mitä on kylvetty.

 15. Miten “viral­lisi­in pako­laisi­in” pain­ot­tu­va sys­tee­mi olisi toimin­ut juu­ta­lais­ten pako­lais­ten kanssa 2. MS aikaan? Kuka olisi päät­tänyt pakolaisstatuksesta?

  Jos halu­taan aut­taa, niin sit­ten aute­taan tehokkaimal­la mah­dol­lisel­la taval­la (=paikan pääl­lä) eikä ale­ta pelaa­maan “kuka rom­ah­taa rasis­tik­si ensim­mäisenä” ‑pele­jä sta­tussig­naloin­nin väli­neenä. Maa­han­tuli­joiden asut­ta­mi­nen on tehot­tom­inta mah­dol­lista poli­ti­ikkaa, ja eri­tyis­es­ti nykyisen tur­va­paikan­hakushow’n hyväksymi­nen ker­too lohdu­ton­ta tari­naa poli­it­tisen jär­jestelmän per­spek­ti­ivit­tömyy­destä. Ei hait­taa, vaik­ka lähtö­mais­sa kär­sitään, kun­han saadaan sijais­toim­intona hoitaa par­rakkai­ta lap­sia mukavasti län­si­mais­sa. Eikä tarvitse päät­tää mitään, riit­tää kun vain reagoi ja on olev­inaan humaani.

  Sama tehot­to­muus pätee viral­lisi­inkin pako­laisi­in. Mik­si ihmeessä pitäisi tar­jo­ta län­si­mainen elin­ta­so, kun oikeat pako­laiset tyy­ty­i­sivät var­masti vähempäänkin? Myös kyn­nys (kan­nustin­loukku?) pala­ta koti­maa­han olisi huo­mat­tavasti pienem­pi, jos pako­laiset sijoitet­taisi­in muualle kuin Eurooppaan.

  Pako­lais­ten asut­tamiselle ei ole kovinkaan vah­vaa oikeu­tus­ta: jos kansalta kysyt­täisi­in, medi­aani olisi huo­mat­tavasti lähempänä nol­laa kuin nyky­istä ihmisvir­taa. Tuli­jat ovat uhka län­si­maid­en tasaveroisu­u­teen ja yhteisi­in arvoihin perus­tuville insti­tuu­tioille, he eivät sopeudu ja ovat rasite julkiselle taloudelle.

  Ja eikö kenellekään muulle kuin Linko­lalle ja Palo­heimolle ole tul­lut mieleen, minkälainen moraal­i­hasar­di siitä syn­tyy, jos asiansa pahiten sössi­neet palk­i­taan ilmaisel­la ylöspi­dol­la Euroopas­sa? Afrikan väestö kas­vaa yli 20 miljoon­al­la vuodessa. Mitä edes saadaan aikaan, jos koko kasvu ote­taan Euroop­paan? Kaikki­han muis­ta­vat, miten rauhalli­nen ja vauras paik­ka Afrik­ka oli vielä viime vuon­na, kun siel­lä oli 20 M nup­pia vähemmän.

 16. Näk­isin että riskinä on syn­nyt­tää uusi paperit­tomien siir­to­lais­ten ryh­mä, joka työsken­telee har­maan talouden piiris­sä ja jää hel­posti hyväk­sikäytet­tyyn ase­maan. Kuten vaikka­pa afrikkalaiset Espan­jan vil­jelmil­lä. Vähän saman­lainen jär­jestelmä on Usas­sa mek­siko­lais­ten kanssa. 

  Salakul­jet­ta­mi­nen Aus­trali­aan tai aikoinaan Pohjois-Amerikkaan oli astet­ta haas­tavampi temp­pu. Euroop­paan pääsee monia reit­te­jä ja etäisyy­det ovat pienemmät.

 17. tuen mak­sa­ja: Oot­teko muuten pan­neet merkille, että näköalat­tomak­si ja taan­tu­vak­si maanosak­si kat­sot­tu Län­si-Euroop­pa on hur­jan vetovoimainen alue. 

  Taan­tu­mus ja näköalat­to­muus näkyy juuri siinä, etteivät euroop­palaiset kykene puo­lus­ta­maan vetovoi­matek­i­jöitään vierail­ta onnenonki­joil­ta ja vapaamatkustajilta.

  Maan­puo­lus­tuk­sen kanssakin on vähän niin ja näin, enem­mistö sak­salai­sista ja ran­skalai­sista eivät jonkin aikaa sit­ten julka­istus­sa tutkimuk­ses­sa kan­nat­ta­neet Balt­ian Nato-maid­en puo­lus­tamista Venäjältä.

 18. YK:n väestöen­nus­teessa arvioidaan että kehi­tys­maid­en väk­iluku kas­vaa 2.8 mil­jardil­la vuo­teen 2050 men­nessä. Län­si­maid­en väk­iluku kas­vaa samana aikana vain 50 miljoon­al­la. Vaik­ka EU ottaisi 10 miljoon­aa pako­laista joka vuosi, sil­lä ei olisi mitään merk­i­tys­tä. Tai lähin­nä euroop­pa ajau­tu­isi taas ennen­pitkää etnisi­in sotiin.

  Mis­tä tahansa lähtöko­hdas­ta kat­soen, pako­lais­ten otta­mi­nen köy­histä maista län­si­mai­hin on puh­das­ta idi­o­tismia. _TYÖPERÄINEN_ maa­han­muut­to taas on täysin eri asia, se on toiv­ot­tavaa. Mut­ta Suomes­sa ei ole kauheasti “low skilled labour” ‑porukalle töitä.

 19. Paras­ta pakoilais­poli­ti­ikkaa on aut­taa ihmisiä selviämään omas­sa maas­saan. Soi­ni, Sip­ilä, Stubb tupu hupu ja lupu leikka­si­vat 300 miljoon­aa euroa siitä kehi­tysy­hteistyöpo­tista, jol­la aute­taan ihmisiä selviämään omas­sa maassaan. 

  Per­su­jen pako­lais­poli­ti­ikalla tuote­taan vaan lisää pako­laisia, sil­lä otak­sun, että tupuhupuketjun kehi­tysy­hteistyöra­ho­jen leikkauk­sen takana ovat Soinin ja Hal­la-ahon pako­lais­pop­ulisti­nen ideologia.

 20. jok­eri: Jos euroop­palainen jär­jestelmä häviää ratio­naaliselle Kiinalle, tarkoit­taa se myös autori­taarisen mallin ja fasis­min voit­toa. Tie hel­vetti­in on päällystet­ty kau­ni­il­la ajatuk­si­ila ja mei­dän pitää tar­jo­ta euroopalaiselle vai­h­toe­hdolle edes mah­dol­lisu­us voit­taa kiinalainen fasismi.

  Pako­lais­ten ja hei­dän henkisen mon­imuo­toisuuten­sa ilmestymi­nen yhteiskun­taan tulee lisäämään ihmis­tutkimus­ta han­kaloit­tavia tabutek­i­jöitä. Homogeenises­sa ja vähem­män ide­al­is­tises­sa Kiinas­sa sen sijaan jo tutk­i­taan älykkyy­den geneet­tistä perus­taa, ja kaik­ki pitävät siel­lä ilmeisenä tulosten soveltamista käytäntöön.

  Jos meil­lä on nyt ongelmia kil­pailukyvyssä, entä sit­ten kun kiinalaiset alka­vat lisäämään ÄO:taan ~10 pojoa sukupolvessa?

 21. Jokaisen Suomeen tule­van elin­ta­sopako­laisen elin­ta­so nousee. Suo­ma­lais­ten elin­ta­so ei laske vas­taavasti. Kan­nat­taisi vas­taan­ot­taa nimeno­maan elin­ta­soaan nos­ta­maan tule­via. He nos­ta­vat elintasoamme.

 22. Sha­keem:
  Se on kyl­lä myön­net­tävä, ettei nämä län­si­maid­en viime vuosien soti­laal­liset väli­in­tu­lot ole men­neet ihan put­keen tai jääneet seurauksitta. 

  Olen tääl­lä kom­menteis­sa mm. vuosien 2011–2012 välil­lä ihme­tel­lyt sitä, mik­si län­si­maat loi­vat itse kap­inal­liset ensin Libyaan, ja siir­sivät ne sit­ten Syyr­i­aan. Liet­soen tilan­net­ta jatku­vasti. Syn­nyt­täen samal­la ennä­tys­su­uren pako­lai­s­paineen euroop­paan, syn­nyt­täen ISIS jär­jestön. Ruumi­it las­ke­taan var­maan miljoonis­sa jo.

  Ja edelleen tuon jäl­keen pohdi­taan jotain muu­ta­man tuhan­nen pako­laisen ongel­maa ja moraalia.

  http://yle.fi/uutiset/salainen_raportti_usan_sotilastiedustelu_ennusti_isisin_nousun_jo_vuonna_2012/8019940

 23. Olisi suo­ras­taan murhaa yrit­tää palaut­taa pako­laisia esim Syyriaan.

  EU, USA, Venäjä , Israel,Irak, Iran, Turk­ki har­joit­ta­vat alueel­la poli­ti­ikkaa, joka tuot­taa sat­un­naista tappamista.

  Ei USA:lla tai Israelil­la ole mitään moraal­ista estet­tä tukea ja asis­taa esim Isisiä kun Isik­sen sat­un­nainen tilanne edis­tää hei­dän asiaansa

  Niin­pä alueelle vir­taa koko ajan asei­ta ja niitä vai­h­tuu osa­puolten välil­lä ja asekaup­pi­aille alue on kultakaivos.

  Israelin etu on ylläpitää sisäl­liso­taa , sil­lä sil­loin uhka Israelille on pienin.

  Niin­pä ratkaisua ei tule, ei ehkä sataan vuoteen

  Joten pako­laisongel­ma olisi ratkaista­va aivan muil­la keinoin kuin palaut­ta­mal­la pako­laiset Syyriaan

  Pako­laiset pitäisi inte­groi­da ympäröivi­in yhteiskun­ti­in, Turkki­in, Iraki­in, Libanon­i­in etec mut­ta se mak­saa ja on var­maan vaikea hyväksyä nois­sa pako­lais­ten miehit­tämis­sä maissa

  Parem­pi vai­h­toe­hto olisi pakot­taa Israel, USA,Venäjä, Isis, Irak, kur­dit, Iran,EU rauhaan, mut­ta taitaa olla Ahti­saarellekin mah­do­ton tehtävä

 24. Pako­laisleirien ylläpi­tokaan ei ole mikään ratkaisu, sil­lä ihmiset pyrkivät kaikin keinoin pois niiltä eikä miljoo­nia ihmisiä kyetä pitämään leireillä

 25. Kalle:
  Aus­tralian pako­lais­poli­ti­ik­ka tun­tuu toimi­van ihan hyvin. Pätevä juristi ei voi väitää, etteikö sitä tehdä priku­ulleen sopimusten mukaan. Ehkä pitäisi vain han­kkia tänne tuon alan päte­viä juris­te­ja. Minus­ta tun­tuu, että olemme tässäkin liian hyväuskoisia.

  Silmän­lumet­ta, Aus­trali­aan tulee edelleen n 300 laivaa vuodessa eli kymmeni’-satojatuhansia

  Aus­tralian lin­ja on raa­ka eli useim­mat hinataan avomerelle jakun ruokaa, vet­tä ja polt­toainet­ta on vähän niin kuole­ma kor­jaa joukon nopeasti.

  Ne ote­taan vas­taan, jot­ka pelas­tu­vat ohikulke­vi­in laivoihin tai pää­sevät mai­hin niin, että lehdis­tö saa tiedon.

  Ja jatkolähetetään Nau­rulle ja Papualle

 26. Äiti­ni on kaksinkerainen pakolainen:Ensin Pet­samos­ta venäläisiä pakoon ja muu­ta­ma vuosi sen jäl­keen sak­salaisia pakoon Ruotsiin.

  Se pistää miet­timään, että kyl­lä Suomel­lakin on velvoite auttaa

 27. Pako­laisongel­ma on koko ihmiskun­nan eräs niitä karmeimpia vitsauksia.
  Henken­sä kau­pal­la pakoon lähtevät ihmiset maista, jois­sa sisäl­lis­so­ta rau­nioit­taa koko yhteiskun­nan toiminnan.Tällä alal­la kehi­tys vain ruokkii itse itseään.Taistelujen nään­nyt­tämät osa­puo­let vetävät välil­lä henkeä.Sitten yleen­sä häviölle jäänyt osa­puoli aloit­taa revanssin eikä armoa juuri tunneta.

  Aloitekyky­isin ja muu­toin vaan kyvykkäin kansanosa pak­e­nee ymmärtäessään tule­vaisu­u­den toivottomuuden.Jäljelle jää entistä avut­tomampi kansa ratkaise­mat­tomine ongelmineen. 

  Lop­ulli­nen ratkaisu on teo­ri­as­sa yksinkertainen.Suurvallat, EU, YK ja mitä niitä on otta­vat tääl­laisen luhis­tu­van val­tion holhoukseen.Viedään sinne virkamieshal­li­tus otta­maan kaik­ki val­tu­udet itselleen. Aseis­tari­isun­ta tarpeek­si suurel­la rauhanturvaajajoukolla.

  Voihan tätä sanoa vaikka­pa miehi­tys­val­lan menetelmäksi.Otteet oli­si­vat väistämät­tömästi kovia ainakin alku­vai­heessa, eikä veren­vuo­datuk­selta vältyttäisi.Asiat eivät tulisi kun­toon yhden vaa­likau­den aikana.Kun yksikin täl­lainen surkimus­val­tio saataisi­in jaloilleen, saat­taisi tul­la jopa ihan pyyn­tö toisil­takin saman­laisil­ta avuntarvitsijoilta. 

  Koska­pa tämä lop­ulli­nen ratkaisu toimii vain teo­ri­as­sa, saamme kaik­ki kär­siä pakokolaisvirroista.Tilanne ei tule helpot­tumaan, vaan pahe­nee. Mie­lenki­in­toista ja haas­tavaa tulee ole­maan päät­tää sato­jen pako­lais­ten kiin­tiöistä, kun tulos­sa on 100 tuhatta,kohta 100 miljoonaa.

 28. “Dublin­in sopimuk­sen mukaan EU:ssa vas­tuu pako­lai­sista on sil­lä maal­la, mihin nämä ovat ensim­mäis­inä tuleet. EU:n keskel­lä ole­vat maat hyö­tyvät tästä ja rajoil­la ole­vat kär­sivät ja vaa­ti­vat, että taakkaa on jaet­ta­va kaikkien maid­en kesken. Suo­mi on EU:n rajavaltoita.”

  Hal­la-ahon blo­gis­sa oli tähän liit­tyen mie­lenki­in­toinen tilas­toti­eto, että väk­iluku­un näh­den eniten tur­va­paikka­hake­muk­sia otti­vat viime vuon­na vas­taan Ruot­si, Unkari, Itä­val­ta, Mal­ta, Tan­s­ka ja Sak­sa. Kaik­ista hake­muk­sista eniten, kol­ma­sosa, jätet­ti­in Sak­saan. Taak­ka siis keskit­tyy nykyään kes­ki-Euroop­pan vau­raisi­in mai­hin joi­hin pako­laiset halu­a­vat siir­tyä, ja taakan­jakoa myös vaa­di­taan niistä päin. Esim. Espan­ja vastustaa.

  Dublin­in sopimuk­sen mukaan tämän ei pitäisi men­nä näin, mut­ta sitä ei ilmeis­es­ti sovel­leta. Unkari soveltaa innokkaam­min kuin Italia ja Kreikka?

 29. Evakoiden asut­ta­mi­nen oli aikoinaan Suomelta melkoinen saavu­tus. Jos sil­loista ihmis­määrää (11% väestöstä) käyt­täisi mit­tatikku­na nyt, voisi esim. Ital­i­aan ajatel­la “sopi­van” pitkälti yli kuusi miljoon­aa tuli­jaa! (Vai tohti­iko noin ajatella?)

  Esimerkik­si saa­pas­maan tilanteen tekee tietysti han­kalam­mak­si se, että maa­han­tuli­jat eivät ole ital­ialaisia, vaan afrikkalaisia, jot­ka eivät edes oletet­tavasti edes osaa maan kieltä, saati vält­tämät­tä osaa aina käyt­täy­tyä ja toimia “maas­sa maan taval­la”, vaik­ka kie­len alkeet joten kuten oppisivatkin. 

  Miten nopeasti Suomeen tuleville pako­laisille opete­taan maamme kie­len ja kult­tuurin alkeet? Ei kai tarkoi­tus voi olla se, että tänne tul­laan vain “perus­tu­loa naut­ti­maan”, koron­aa vas­taan­ot­tokeskuk­sis­sa pelaa­maan, tai edes tur­is­teille hal­paa rihka­maa nähtävyyk­sien vierelle kaupittelemaan? 

  Olisiko tuli­joiden alku­peräisen kult­tuurin säi­lyt­tämisen yliko­rostamisen sijaan syytä myös kysyä, ovatko he valmi­ita sen täkäläisen kult­tuurin (sen parhail­ta osin) vaihtamaan?

  Entä kuka mak­saa kus­tan­nuk­set maa­han­tuli­joista maas­sa, jon­ka sosi­aal­i­tur­van tasoa (per sitä käyt­tävä asukas) jo muutenkin on pakko merkit­tävästi laskea?

  Myös Suomes­ta on lähdet­ty aikoinaan parem­paa elin­ta­soa etsimään, mm. Amerikas­ta, Aus­tralias­ta ja Ruot­sista. Tämä pienenä muis­tu­tuk­se­na kaikille niille, joil­ta asia saat­taa joskus “elin­ta­sopako­lai­sista” puhut­taes­sa uno­htua. Maini­tuis­sa tapauk­sis­sa oli kuitenkin kyse työperäis­es­tä maa­han­muu­tos­ta, jos­sa moti­iv­ina ei ollut sosi­aalietu­jen met­sästys, vaan työn ja parem­man toimeen­tu­lon haku.

 30. Tässä ehdo­tuk­ses­sa ei ollut päätä ei häntää-
  1. Miten määritel­lään kantokyky?
  2. Luo­ma­l­la kan­nustin saadaan var­m­a­sit lisää ihmisiä pako­laisleireille odot­ta­maan onnistumista

  Ain­oa toimi­va keino on pois­taa kan­nus­timet. Estää alus­ten pääsy EU vesialueel­la ja koko hom­ma tyrehtyy. 

  Hölmö aja­tus, että tilan­net­ta voisi aut­taa otta­mal­la muu­tamia pako­laisia. Sinne jäisi yhäti miljoonit­tain huonom­mas­sa ase­mas­sa ole­via jot­ka eivät päässeet edes leireille. Afrikan ongel­mat ovat vain afrikkalais­ten ratkaistavis­sa. Euroop­pa ei sodi Soma­lias­sa eikä Kon­gos­sa, joten ei ole mitään velvoitet­ta ryhtyä ratko­maan asi­aa Euroopan rahoilla

 31. Sakke: Myös Suomes­ta on lähdet­ty aikoinaan parem­paa elin­ta­soa etsimään, mm. Amerikas­ta, Aus­tralias­ta ja Ruot­sista. Tämä pienenä muis­tu­tuk­se­na kaikille niille, joil­ta asia saat­taa joskus “elin­ta­sopako­lai­sista” puhut­taes­sa uno­htua. Maini­tuis­sa tapauk­sis­sa oli kuitenkin kyse työperäis­es­tä maa­han­muu­tos­ta, jos­sa moti­iv­ina ei ollut sosi­aalietu­jen met­sästys, vaan työn ja parem­man toimeen­tu­lon haku.

  Ruot­si­in lähdet­ti­in myös sosi­aal­i­tur­van perässä.

  Toki palkatkin oli­vat 30–100 % parem­pia kuin Suomes­sa. Niin­pä moni ikä­toveri rahoit­ti opiskelun­sa siivoa­mal­la Ruotsissa.Siihen aikaan kun opiskelti­in velaksi.

  Ruot­sis­sa sai työt­tömyysko­r­vaus­ta, Suomes­sa jou­tui pakkotyöleirille.

  Jos kävi 70-luvul­la Slusse­nil­la niin siel­lä oleil­e­vat spurgut oli­vat pääosin suomalaisia

  Ja jos Volvon liukuhi­h­na alkoi hiostaa liikaa niin saat­toi ottaa viikon saikkua ja lähteä Kanarialle .

  Ja tietysti puoleen hin­taan Suomeen verrattuna

 32. Maa­han­tuli­joiden määrää arvioitaes­sa ei voi käyt­tää perus­teena pros­ent­tia maan asukaslu­vus­ta. Hyvin tiuhaan asut­tuun maa­han ei tietenkään voi ottaa yhtä paljon lisää kuin har­vaan asuttuun!

  Jos käyt­tää asukasti­heyt­tä jakope­rus­teena ja ottaa mit­tatikuk­si vaikka­pa maail­man mitas­sa san­gen vähäisen 150 as/km2, Suomeen voidaan ottaa 40 milj. uut­ta asukas­ta. 100 as/km3 olisi mei­dän osaltamme 25 milj. uut­ta asukas­ta. Nythän Suomen asukasti­heys on vaivaiset run­sas 17,5 as/km2.

  Meil­lä ei ole erä­maid­en ja vuoris­to­jen tapaisia täysin asumiskelvot­to­mia laa­jo­ja alueita.

 33. Liian van­ha:
  Se pistää miet­timään, että kyl­lä Suomel­lakin on velvoite auttaa

  Jos Ruot­si on ottanut Suomes­ta tur­vaan sota­lap­sia vuosi­na 1939–1944, tarkoit­taako se sitä että Suomel­la on nyt vuon­na 2010–2015 velvol­lisu­us ottaa elin­ta­sopako­laisia kes­ki-Afrikas­ta? Mis­sä logiikka? 

  Ymmär­rän että Turkil­la ehkä on tiet­ty velvol­lisu­us tukea Syyr­i­an pako­laisia, kos­ka Turk­ki aseis­tanut ja koulut­tanut kyseisiä kap­inal­lisia, ja Syyr­ia on Turkin naa­puri­maana aikoinaan ollut Turkin val­lan alla. 

  Suomel­la ei kuitenkaan ole mitään velvol­lisu­ut­ta vas­taan­ot­taa afrikan tai lähi-idän pako­laisia. Kuten ei esim. Japanil­la tai Meksikollakaan.

  Ruot­sil­lakaan ei ollut mitään velvol­lisu­ut­ta ottaa vas­taan Suo­ma­laisia lap­sia 1939–1944. Siitä ei vält­tämät­tä ollut edes mitään hyötyä. 

  Mut­ta toki, jos Ruot­sis­sa syt­tyy sota, min­un puolestani Suomeen mah­tuu aivan hyvin 100000 ruot­salaista (tai viro­laista) naista ja las­ta. Meille mah­tuu tuos­sa tapauk­ses­sa hyvin ainakin neljä asumaan.

 34. jouni lundqvist:
  Paras­ta pakoilais­poli­ti­ikkaa on aut­taa ihmisiä selviämään omas­sa maas­saan. Soi­ni, Sip­ilä, Stubb tupu hupu ja lupu leikka­si­vat 300 miljoon­aa euroa siitä kehi­tysy­hteistyöpo­tista, jol­la aute­taan ihmisiä selviämään omas­sa maassaan. 

  Eikö tämän nykya­jan “valkoisen miehen taakan” voisi käy­dä hau­taa­mas­sa vaik­ka Ryard Kiplin­gin hau­dan viereen? Ei se voi olla euroop­palais­ten vas­tu­ul­la pistää lähi-idän tai Afrikan asioi­ta kun­toon. En myöskään eri­tyisem­min väl­itä kuul­la puolestaruiku­tus­ta kuin­ka ulko­maail­ma on tehnyt siel­lä paho­ja asioi­ta — siltäkin osin kuin se on tot­ta, tilanne on sama myös (pois­lukien lähin­nä kai Englan­ti, Ruot­si ja Sveit­si) kat­sot­taes­sa läh­es tulkoon mitä tahansa euroop­palaista maata.

  Kehi­tys­a­pu on ollut poikkeuk­selli­nen val­tion meno­erä, jos­sa käytän­nössä ain­oana näkyvänä päämääränä on saa­da mah­dol­lisim­man suuri määrä rahaa kulutet­tua (tai mah­dol­lisim­man suuri osu­us BKT:sta. Kaikkial­la muual­la pitäisi saa­da tulok­set pienem­mäl­lä rahal­la, kehi­tysavun suh­teen on parem­pi jät­tää tulok­sien puimi­nen sikseen.

  Jos Välimereen hukku­vien määrää halu­taan oikeasti pienetää, niin joko sit­ten tar­jo­taan tur­val­lisia laut­takyyte­jä kaikille halukkaille (tuli­joi­ta kyl­lä riit­tää, nuorem­mat luk­i­jat voivat odot­taa Afrikan väkimäärän kas­va­van ainakin par­il­la mil­jardil­la vielä omana eli­naikanaan) tai sit­ten houku­tustek­i­jöitä leikataan pois tekemäl­lä selvä päätös palaut­taa lait­tomat tuli­jat takaisin.

  Liian van­ha:
  Äiti­ni on kaksinkerainen pakolainen:Ensin Pet­samos­ta venäläisiä pakoon ja muu­ta­ma vuosi sen jäl­keen sak­salaisia pakoon Ruotsiin.

  Se pistää miet­timään, että kyl­lä Suomel­lakin on velvoite auttaa 

  Otti­vatko ruot­salaiset (tuol­loin) vas­taan aikuisia ihmisiä ajatuk­sel­la, että he saa­vat jäädä pysyvästi ilman vas­tu­u­ta elatuk­ses­taan tai muutenkaan velvol­lisu­ut­ta elää muun yhteiskun­nan säännöillä?

 35. Sakke: Maini­tuis­sa tapauk­sis­sa oli kuitenkin kyse työperäis­es­tä maa­han­muu­tos­ta, jos­sa moti­iv­ina ei ollut sosi­aalietu­jen met­sästys, vaan työn ja parem­man toimeen­tu­lon haku. 

  Pako­lais­ten maa­han­tu­lon moti­ivi ei ole “sosi­aalietu­jen met­sästys” vaan hen­gen­vaara. Kaik­ki pako­laiset eivät ole työt­tömiä, ja työt­tömien pako­lais­ten työl­listymi­nen on yleen­sä kiin­ni jostain ihan muus­ta kuin työhalukku­ud­es­ta. Suomen ongel­ma on kankeat työ­markki­nat, jot­ka eivät pysty hyö­dyn­tämään kaikkea käytet­tävis­sä ole­vaa työvoimaa.

  Kun työn löytämi­nen on vaikea­ta mon­elle koulute­tullekkin kan­ta­suo­ma­laisille, ei kai tilanne voi koulut­ta­mat­toma­lle pako­laiselle olla paljoa parem­pi. Ongel­maa ei saa ratkaistuk­si pako­laisia kään­nytäm­mäl­lä vaan työ­markki­noi­ta uudistamalla.

 36. Väestönkasvu, eri­tyis­es­ti Afrikas­sa lie­nee per­im­mäi­nen syy nykyiseen ja varsinkin tule­vaan kan­sain­vael­luk­seen. Kun elin­ti­la ei riitä,tulevat luon­non­va­ro­jen ehtymi­nen, sisäl­lis­so­dat ja maanpakoaalto.
  Ajat­tel­e­valle ihmiselle on ilmi­selvää, että suurin osa län­si­maid­en kehi­tysavus­ta tulisi kohdis­taa lisään­tymis­ter­vey­teen, ilmainen ehkäisy,abortti, ster­iloin­ti ym.
  Jos vau­raiden maid­en yhteisö päät­täisi mak­saa yhden euron päivässä jokaiselle naiselle, joka suos­tuu vain kah­den lapsen syn­nyt­tämiseen ja kak­si euroa yhteen jälkeläiseen sitoutuville,
  helpot­tuisi väestöräjähdys dra­maat­tisel­la tavalla.
  Pro­jek­tin hin­ta­lap­pu liikkuisi suur­in­pi­irtein Irakin sodan kus­tan­nusten tasolla.

 37. “san­gen vähäisen 150 as/km2, Suomeen voidaan ottaa 40 milj. uut­ta asukasta” 

  Juu, kyl­lähän sitä kaiken­laista VOIDAAN tietenkin tehdä. Mut­ta onnek­si ei kuitenkaan tul­la tekemään, vaik­ka kaltais­esi kahjot siitä(kin) tietenkin taas herne­pus­sil­lisen vetäisevät. 

  @parkatti: asi­aa.

 38. Ris­to: Otti­vatko ruot­salaiset (tuol­loin) vas­taan aikuisia ihmisiä ajatuk­sel­la, että he saa­vat jäädä pysyvästi ilman vas­tu­u­ta elatuk­ses­taan tai muutenkaan velvol­lisu­ut­ta elää muun yhteiskun­nan säännöillä?

  Kyl­lä heitä jäi sinne mm täti­ni. Ja sodan lop­putu­losta­han ei tiedet­ty esim venäläiset miehit­tivät pohjois-Suomea Ival­oon saak­ka ja idässä Kuusamo/Suomussalmea ja sil­loin pelät­ti­in todel­la koko Suomen miehitystä

  Sil­loin Ruot­si­in paen­neet oli­si­vat var­maan jääneet pysyvästi, tuskin­pa Ruot­si olisi heitä pakot­tanut Neuvosto-Suomeen ?

  Ja näi­den pako­lais­ten lapset tuli­vat Ruot­si­in elin­ta­sopako­laisi­na vielä sankem­min joukoin 60–70-luvuilla ja mukana otet­ti­in musta­laiset ja spurgutkin

 39. esa parkat­ti: Ajat­tel­e­valle ihmiselle on ilmi­selvää, että suurin osa län­si­maid­en kehi­tysavus­ta tulisi kohdis­taa lisään­tymis­ter­vey­teen, ilmainen ehkäisy,abortti, ster­iloin­ti ym.

  Syn­tyvyys on askenut rajusti ja har­vas­sa maas­sa väestö lesään­tyy enää syn­tyvyy­den vuoksi.

  Tosin nämä ongel­ma­maat ovat Afrikan päivän­tasaa­jan köy­him­mät valtiot

  Suurin syy väestönkasvulle on elin­iän kasvu ja maa­pal­lon väestö pysähtynee täl­lä kasvul­la n 10 miljardiin

 40. TL: Jos Ruot­si on ottanut Suomes­ta tur­vaan sota­lap­sia vuosi­na 1939–1944, tarkoit­taako se sitä että Suomel­la on nyt vuon­na 2010–2015 velvol­lisu­us ottaa elin­ta­sopako­laisia kes­ki-Afrikas­ta? Mis­sä logiikka?

  Pohjois-Suomes­ta läht­e­neet pako­laiset oli­vat kyl­lä kaiken ikäisiä esim iso­van­hempani yli 65-vuo­ti­ai­ta ja joukko käsit­ti kaik­ki muut pait­si sota­palveluikäiset miehet

  Suo­mi sai pitkään sodan jäl­keen myös kehi­tys­a­pua .Eri­tyiseti asten ase­ma oli heikko ja niin­pä vielä 50-luvul­la yleisin syy hylkyyn asepa­lveluk­ses­ta oli aliravitsemus.

  Suo­mi sai vas­ta peruste­tul­ta YK:lta eri­laista apua .Tärkein oli las­ten apu, ruokaa, vaat­tei­ta , rokot­tei­ta etec. Suo­mi oli YK:n ja Unicefin edeltäjän ensim­mäisiä kehitysapukohteita.

  Kyl­lä se pinen velvoit­teen antaa aut­taa muita

 41. theta: Pako­lais­ten maa­han­tu­lon moti­ivi ei ole “sosi­aalietu­jen met­sästys” vaan hen­gen­vaara. Kaik­ki pako­laiset eivät ole työt­tömiä, ja työt­tömien pako­lais­ten työl­listymi­nen on yleen­sä kiin­ni jostain ihan muus­ta kuin työhalukku­ud­es­ta. Suomen ongel­ma on kankeat työ­markki­nat, jot­ka eivät pysty hyö­dyn­tämään kaikkea käytet­tävis­sä ole­vaa työvoimaa.

  Kun työn löytämi­nen on vaikea­ta mon­elle koulute­tullekkin kan­ta­suo­ma­laisille, ei kai tilanne voi koulut­ta­mat­toma­lle pako­laiselle olla paljoa parem­pi. Ongel­maa ei saa ratkaistuk­si pako­laisia kään­nytäm­mäl­lä vaan työ­markki­noi­ta uudistamalla. 

  Pako­laiset ovat pako­laisia, jos oikein perustein tuon statuk­sen ovat saaneet. 

  Pako­laisongel­man lähtöko­h­ta on kuitenkin kai yleen­sä aina vain ja ain­oas­taan sietämät­tömäk­si käyvis­sä olo­suhteis­sa juuri siinä maas­sa, jos­ta he ovat joutuneet lähtemään. Sil­loin kun ne ongel­malliset olo­suh­teet kos­ket­ta­vat riit­tävän monia ihmisiä, alkaa heistä muo­dos­tua suurek­si kas­va­va pako­laisjoukko, jon­ka uudelleen­si­joit­ta­mi­nen mui­hin mai­hin on myöskin monas­ti melkoinen haaste, sil­lä ylimääräisek­si taakak­si koe­tut pako­laiset eivät ole kaikkialle ter­ve­tullei­ta ja usein hädä­nalais­ten tukalaa ase­maa pyrkii myös moni (esim. Ihmissalakul­jet­ta­ja) häikäilemät­tä käyt­tämään vain hyväkseen.

  Jäykät työ­markki­nat voivat olla ongel­ma nyky-Suomes­sa. Vaik­ka meil­lä tilaa olisikin, ja autioitunei­ta talo­ja, ei liene mielekästä sijoit­taa pako­laisia niihin, jos niistä jo edel­lisetkin asukkaat ovat joutuneet muualle ongel­mallis­ten olo­suhtei­den, esim. työn ja toimeen­tu­lon puut­teen takia muualle lähtemään. Sitä vain olen joskus ihme­tel­lyt, miten evakot kyet­ti­in aikoinaan otta­maan vas­taan sil­loiseen “nyky-Suomeen”? Oliko sil­loin organ­isoin­tikyky paljon nyky­istä parempi? 

  Työt­tömyyskin lie­nee pääosin vain seu­raus­ta organ­isoin­tikyvyn puut­teesta ja johdon kyken­emät­tömyy­destä sopeu­tua haasteisi­in, muu­toin kuin sitä itselle hel­poin­ta keinoa käyt­täen. Jos ongel­mak­si esitetään työ­markki­noiden jous­ta­mat­to­muut­ta, mis­tä oikeas­t­aan on asi­as­sa kysymys? 

  Aut­taisiko asi­aa, jos kaikkien pitäisi joka aamu kokoon­tua ‘huu­tokont­tori­in’ (sen aamun markki­noille!) kil­paile­maan päivän töistä ja ansioista jatku­vasti kas­va­van joukon kanssa? Tämänkaltaista jous­tavu­ut­tako (ja markki­nameininkiä) työ­markki­noille kaivataan?

 42. “jos kaikkien pitäisi joka aamu kokoon­tua ‘huu­tokont­tori­in’”

  Ei auta enää, kos­ka talous on niin kural­la eikä duu­nia ole. 

  Mut­ta itse kun nuor­namies­nä Ste­vikselle muu­ta­man vuo­den laivo­ja ahtasin 80-luvun alus­sa, niin kyl­lä kan­nat­ti. Aina olin B‑mies, eli ilta- tai aamuhu­udon kaut­ta men­ti­in, mut­ta töitä oli joka päivä kun vain paikalle viit­si raa­hau­tua, pl. kesät jol­loin jää­vahvis­ta­mat­tomat aluk­set pää­sivät Poh­jan­lah­den satami­in ja Helsinki­in jäi vas­tavuorois­es­ti vähem­män liiken­net­tä. Mut­ta ne kesäthän sit­ten LOMAILTIIN talvel­la tehty­jen lihavien tili­pussien varassa! 

  Vaan sil­loin elet­ti­inkin eri maail­mas­sa ja vien­ti veti oman kansal­lisen banaani­val­u­u­tamme takia laaker­it punaise­na, vaik­ka bulkkia (sel­lu, paperi, raken­neteräs) lähin­nä ulos lai­vat­ti­inkin. Ja tän­nepäin sit­ten tuli ‘ylel­lisyys­tarvikkei­ta’, kuten auto­ja, telkkare­i­ta ja man­dari­ine­ja. Mut­ta töitä tosi­aan piisasi, ja rantsun tileil­lä tuli rahoitet­tua use­ampikin Euroopan reis­su sil­loin aikoinaan. 

  Vaan ei enää, kos­ka läh­es kaik­ki nuo kohtu­ullis­es­ti palkatut hant­ti­hom­mat ovat men­neet. Jos eivät olisi, niin tok­i­han myös pako­laiset ja siir­to­laiset duu­ni­in saataisi­in, mut­ta kun nyky­taloudessa on aina vain vähem­män kysyn­tää tuol­laiselle. Ja niin­pä tun­tuukin, että kaik­ki nuo suun­nat­tomas­ta työvoima­pu­las­ta itkevät A. Siantun­ti­jat elävät edelleen jos­sain 50-luvulla…

 43. Sakke:
  …Pako­laisongel­man lähtöko­h­ta on kuitenkin kai yleen­sä aina vain ja ain­oas­taan sietämät­tömäk­si käyvis­sä olo­suhteis­sa juuri siinä maas­sa, jos­ta he ovat joutuneet lähtemään… 

  Tai­dat olla vähän hyväuskoinen? Eivät ne pysty lähtemään, joil­la on oikeasti huonot oltavat.

 44. Kat­so­taam­pa tilas­to­ja pohdi­taan vas­ta sit­ten paljonko on paljon. Ainakin 400 + 400 henkeä on kovin pieni määrä, ihan joka suun­nas­ta kat­sot­tuna, ellei ulko­maalais­vas­taisu­us ole elämänasenne.

  1973 — 2013 (30 vuot­ta!) maa­han tuli yhteen­sä 30 000 tur­va­paikan täältä saanut­ta. Se on noin Ker­a­van asukasluku. Näistä toki iso osa on nyky­isin kansalaisia. He ovat noin 10% näistä maamme ulkomaalaisista.

  Useim­mat ule­vat maa­han EU:n vapaan liikku­vu­u­den mukana, joka kos­kee toki myös Sveit­siä. Pohjo­is­main­den pas­si­va­paus on ollu voimas­sa 1956 vuodes­ta saak­ka, noin 60 vuotta.

  Puo­let tulee tänne avi­o­li­iton mukana. Kuka ker­too, että per­heen ihana miniä/vaävy ei kel­paa maa­han? Kol­mannes tulee työn tai urheilun vuok­si, sekin on paha rasti ker­toa, ettei sent­ter­iä huoli­ta vahvi­tuk­sek­si tai tytäry­htiöön ei toim­i­tusjo­hta­jaa pääkont­torista huoli­ta. Viidennes tulee sit­ten opiskele­maan, he kait ovat niitä pum­me­ja joi­ta ei kai­va­ta vai juuri niitä joi­ta valikoitaisiin? 

  “Ulko­maalais­ta­tus­tainen” on kivan epämääräi­nen ter­mi, joka vas­tan­neee laa­jim­mil­laan jokaista pait­si saamelaisia. 

  Keskustelua haitaa sekavu­us ja sotkem­i­nen. Eduskun­nas­sa puheis­sa USA ja Soma­lia ovat tasa-arvoisia ulko­mai­ta kun muukalaisia ei kai­va­ta. Määrät ja syyt tulon ja olon menevät sekaisin. Se lie­nee joillekin itsearvo.

  Vähän kuiv­ak­ka kir­ja knnat­taa lukea sade­päiv­inä, keskustelun tas nousisi:http://www.gaudeamus.fi/martikainen-muuttajat/

  Pohjo­is­mainen pas­si­va­pau­den ansios­ta 400 000 ruot­sia osam­a­ton­ta suo­ma­laista lähti sluss­enin sis­seik­si ja vas­taavak­si, jokut rak­en­si­vat volvo­ja ja paikallista hyvinvointivaltiota.

  Suuret ikälu­okat tule­vat hoivaikään n 2030, jol­loin 1950 syn­tyneet täyt­tävät 80 vuot­ta. Sil­loin maas­sa on pulaa sekä hoito­henkilökun­nas­ta että yksi­tyisel­lä puolel­la ole­vista työn­tek­i­jöistä, jot­ka amk­sa­vat eläk­keet ja hoivaih­mis­ten palkat.

  Vuo­den 2000 ikälu­ok­ka on noin 60 000 henkeä, he ovat nyt 15 vuo­ti­ai­ta ja 2030 parhaas­sa työiässä. Se on kovin vähän. Nyky­isiä 65 vuo­ti­ai­ta on noin 78 000 henkeä! 

  Miten 18 000 hen­gen rako saadaan täy­teen? Joka vuosi.

 45. a) Suo­mi avataan maahanmuutolle

  b) Suo­ma­laiset alka­vat han­kki­maan 5–6 las­ta per perhe

  c) Suomen eläke­jär­jestelmä lakkautetaan

  Siinä on vai­h­toe­hdot. Oikea vas­taus on (a).

 46. Osmo: “Sopimus­ta tulisi muut­taa siten, että varakkail­la mail­la on velvol­lisu­us ottaa vas­taan pako­laisia kan­tokykyn­sä mukaan. ”

  Onko Suo­mi varakas maa?
  Suo­mi elää jatku­vasti velak­si, eli syö enem­män kuin tien­aa. Val­tion vel­ka paukkuu tänä tai ensi vuon­na yli 100Mrd:n euron, eikä lop­pua ole näkyvissä.

  Ehkä Bkt:lla mitat­en, mut­ta käytän­nössä elämme velaksi.

 47. “Oikea vas­taus on (a).”

  Ei ole. Oikea vas­taus on jotain tyyli­in ‘Suo­mi avataan maa­han­muu­tolle, kun 1) talouskasvua hait­taa­vat sääte­ly- ja muut tek­i­jät on elim­i­noitu ja kun 2) tulon­si­ir­to­jär­jestelmä on rukat­tu sel­l­aiseen muo­toon, ettei sosi­aal­i­tur­vashop­pailu ole enää mahdollista.’ 

  Jenkit ava­si­vat rajansa maa­han­muu­tolle 1800-luvun lop­ul­ta ensim­mäiseen maail­man­so­taan saak­ka ja sehän onnis­tui varsin hyvin. Siihen oli syyn­sä — ja syyn­sä on myös siihen, mik­sei tuo enää esim. Suomen kaltaises­sa yhteiskun­nas­sa toimisi. Kas kun suurin osa ihmi­sistä (ml. itseni) on kuitenkin KAIKKEA muu­ta pait­si näitä uusurbaanikko­jen toitot­tamia hitek-huippuosaajia… 

  Niin ja muuten. Sivu­men­nen sanoen todet­takoon tässä myös, etteivät ne tänne jo tulleet huip­pu­osaa­jatkaan tun­nu ainakaan Hesarin haas­tat­telemien esimerkkien perus­teel­la ole­van pätkääkään kiin­nos­tunei­ta sel­l­ais­es­ta mak­sim­i­ti­heästä uusurbaanista onnelas­ta jos­ta tääl­läkin koko ajan meuhkataan, vaan pikem­minkin tuol­lais­es­ta tuik­ityl­sästä oma rivari ja piha-elämästä, kos­ka arvosta­vat ilmeis­es­ti tilaa ja rauhaa siinä mis­sä suo­ma­lainen tavan tal­li­ainenkin — ja esim. kaupunki­tutk­i­ja Mari Vaat­to­vaara on toden­nut, ettei suurin osa ole kiin­nos­tunut Helsin­gin ‘metrop­o­lista’ lainkaan, kos­ka tääl­lä asu­taan laadut­tomasti, ahtaasti ja kalli­isti kil­paile­vi­in kaupunkiseu­tu­i­hin ver­rat­tuna. Eli pätkä­työläi­ship­ster­itkö ne pää ja par­ta märkänä niitä tule­via bule­vardi­hikikop­per­oi­ta sit­ten Ax1000€/m2 hin­taan ostel­e­vat kuin reikäleipää, vai? 

  Huom. A = sika­maisen iso ker­roin, kos­ka ‘ne nyt vaan kato mak­saa tän ver­ran nykyään’

 48. uusi kas­vo tääl­lä:
  Osmo: “Sopimus­ta tulisi muut­taa siten, että varakkail­la mail­la on velvol­lisu­us ottaa vas­taan pako­laisia kan­tokykyn­sä mukaan. ”

  Onko Suo­mi varakas maa?
  Suo­mi elää jatku­vasti velak­si, eli syö enem­män kuin tien­aa. Val­tion vel­ka paukkuu tänä tai ensi vuon­na yli 100Mrd:n euron, eikä lop­pua ole näkyvissä.

  Ehkä Bkt:lla mitat­en, mut­ta käytän­nössä elämme velaksi.

  Onko Yhdys­val­lat vauras val­tio? Entäpä Kiina?

  Talousjär­jestelmämme perus­tuu luot­ta­muk­seen ja velan korko on sen luot­ta­muk­sen mittari.

 49. Lau­ri Kumpu­lainen:
  a) Suo­mi avataan maahanmuutolle

  b) Suo­ma­laiset alka­vat han­kki­maan 5–6 las­ta per perhe

  c) Suomen eläke­jär­jestelmä lakkautetaan

  Siinä on vai­h­toe­hdot. Oikea vas­taus on (a).

  Älä sotke asioi­ta. Nyt ei puhuta työperäis­es­tä maa­han­muu­tos­ta taik­ka ylipäätän­sä sel­l­ais­es­ta maa­han­muu­tos­ta, jos­ta olisi suomelle hyötyä.

 50. Pako­lainen on aivan yhtä hyvä siir­to­lainen, kuin työperäi­nen maahanmuuttajakin.

 51. Kalle: Tai­dat olla vähän hyväuskoinen? Eivät ne pysty lähtemään, joil­la on oikeasti huonot oltavat. 

  Lähtöko­h­ta: Surkeat olot. Suvun piiristä kerätään rahat, nuori innokas ja reipas mies lähetetään matkaan, tien­este­jä han­kki­maan, muut­tora­hat nap­paa salakul­jet­ta­ja ja nuori mies pää­tyy meren pohjaan?

  Lop­putu­los: Kotikylään jääneil­lä on entistä surkeam­mat oltavat.

  Johtopäätös: Asi­at pitäisi saa­da kun­toon siel­lä, mis­sä se varsi­nainen ongel­ma on, eli lähtömaassa.

 52. Kalle: Tai­dat olla vähän hyväuskoinen? Eivät ne pysty lähtemään, joil­la on oikeasti huonot oltavat. 

  Kir­joitin oikeista pakolaisista. 

  Pahiten var­maankin kär­sivät silti tosi­aan ne, jot­ka eivät edes pääse lähtemään pakoon tai eivät kykene esim. kur­di­en (tai aikoinaan suo­ma­lais­ten) tavoin puo­lus­tau­tu­maan, vaan ovat väki­val­tais­ten ase­joukko­jen ja hei­dän kätyrien­sä mieli­v­al­lan alla.

 53. Lau­ri Kumpu­lainen:
  Pako­lainen on aivan yhtä hyvä siir­to­lainen, kuin työperäi­nen maahanmuuttajakin.

  No ei var­masti ole.

  En ymmär­rä miten ihmeessä tästäkin asi­as­ta pitää tapel­la vuodes­ta toiseen? Eikö edes Per­su­jen men­estys ole opet­tanut, että jos ide­al­is­tiset puheet ja Tapani­lan todel­lisu­us eivät oikein kohtaa, se on se ide­al­isti­nen puhe joka jää toiseksi?

  En ymär­rä mik­si mei­dän pitää vielä kak­sien jytky­vaalien jäl­keen väitel­lä siitä, onko sotaa/kurjia olo­ja tms. pakoon läht­enyt kieli- ja ammat­ti­taido­ton, koulut­tam­a­ton pako­lainen yhtä hyvää työvoimaa kuin vaikka­pa viro­lainen remont­timies, puhu­mat­takaan korkeam­min koulutetuista?

 54. Minä näen sen niin, että me kaik­ki asumme avaru­usase­mal­la nimeltä maa­pal­lo, joka kiertää aurinkoa. 

  Joil­lakin asukeil­la on hyvät olta­vat ja joil­lakin on huonot olta­vat. Tämä jako ei johdu pääsään­töis­es­ti yksilöistä vaan struktuureista. 

  Minus­ta tämä ei ole REILUA, joten asialle pitäisi tehdä jotain. Keino­ja tässä vielä nojatuolis­sani mietin, kun jotenkin en luo­ta MARKKINNAN.

 55. “Keino­ja tässä vielä nojatuolis­sani mietin” 

  Eikä mitä, rupeat vain dik­taat­torik­si ja ammu­tat / leir­ität kaik­ki mei­dät omista eduis­tamme ja sääl­lis­es­tä elämästämme kiin­nip­itävät keskilu­okkaiset paskiaiset.

 56. Sylt­ty: No ei var­masti ole.

  En ymmär­rä miten ihmeessä tästäkin asi­as­ta pitää tapel­la vuodes­ta toiseen? Eikö edes Per­su­jen men­estys ole opet­tanut, että jos ide­al­is­tiset puheet ja Tapani­lan todel­lisu­us eivät oikein kohtaa, se on se ide­al­isti­nen puhe joka jää toiseksi?

  En ymär­rä mik­si mei­dän pitää vielä kak­sien jytky­vaalien jäl­keen väitel­lä siitä, onko sotaa/kurjia olo­ja tms. pakoon läht­enyt kieli- ja ammat­ti­taido­ton, koulut­tam­a­ton pako­lainen yhtä hyvää työvoimaa kuin vaikka­pa viro­lainen remont­timies, puhu­mat­takaan korkeam­min koulutetuista?

  Onpa­han absur­di ver­taus. Ajat­tele, sinäkin voit olla tule­vaisu­udessa pako­lainen. Sinäkin olet ollut kieli­taido­ton ja kaiken kukku­rak­si ammattitaidoton.

 57. JTS: Miten 18 000 hen­gen rako saadaan täy­teen? Joka vuosi.

  Meilä on 530000 työtön­tä, siitä riit­tää täy­den­nys­tä 30 vuotta

 58. Itse olen tässäkin aivan samaa mieltä Soin­in­vaaran kanssa ja sik­si en ikinä voikaan äänestää Vihreitä!

 59. Sakke: Sitä vain olen joskus ihme­tel­lyt, miten evakot kyet­ti­in aikoinaan otta­maan vas­taan sil­loiseen “nyky-Suomeen”? Oliko sil­loin organ­isoin­tikyky paljon nyky­istä parempi? 

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Maanhankintalaki
  Evakot oli­vat enim­mäk­seen maalaisia, jot­ka pär­jä­sivät, kun sai­vat maa­ta, ja hom­ma hoidet­ti­in, kos­ka se oli poli­it­ti­nen pakko.

 60. Lau­ri Kumpu­lainen: Onpa­han absur­di ver­taus. Ajat­tele, sinäkin voit olla tule­vaisu­udessa pako­lainen. Sinäkin olet ollut kieli­taido­ton ja kaiken kukku­rak­si ammattitaidoton.

  Tämä mei­dän keskustelu on todel­lakin men­nyt absurdiksi.

  Argu­ment­tisi on siis:
  Kos­ka Sylt­ty on ollut kieli- ja ammat­ti­taido­ton, siitä seu­raa että myös tänne tule­vat pako­laiset ovat suuri onni ja siu­naus talouselämälle! Olen myk­istun­yt, joten en voi kun lopet­taa asian käsit­te­lyn tähän.

 61. Lau­ri Kumpu­lainen: Onpa­han absur­di vertaus. 

  - Syyr­i­as­sa on kuol­lut sodan takia n. 220000 ihmistä.
  — Irakissa ainakin saman verran.
  — Libyas­sa n. 20000 kuol­lut­ta Gaddafin jälkeen.
  — Haitin maan­järistyk­sessä kuoli yli 200000 ihmistä, mut­ta kun syy oli luon­nolli­nen niin avun tarve ja medi­ahuomiokin on ilmeis­es­ti pienempi.

  “Avaru­usalus maa­pal­lol­la” nuo ovat olleet pien­tä tur­bu­lenssia ja kär­päsen suri­naa. Joka päivä maail­mas­sa syn­tyy n. 350000 ihmistä ja kuolee n. 150000: http://www.worldometers.info/

  Jos olisin avaru­usaluk­sen kapteeni, säätäisin pikkuhil­jaa kaa­suhano­ja sil­lä taval­la että nuo syn­tyvyys ja kuolleisu­us­luke­mat oli­si­vat tas­apain­os­sa. Eli maa­pal­lon kuolleisu­ut­ta pitäisi kas­vat­taa tuol­laiseen 200000 ihmiseen päivässä. Muuten kävisi äkkiä köpelösti.

  Sotia, nälän­hätiä ja kulku­taute­ja ei ole vielä riit­tävästi. En siis eri­tyis­es­ti halua olla kyyni­nen eko­fa­sisti, mut­ta asi­at etenevät yleen­sä tas­apain­oti­laan, taval­la tai toisella.

 62. Sil­loin Ruot­si­in paen­neet oli­si­vat var­maan jääneet pysyvästi, tuskin­pa Ruot­si olisi heitä pakot­tanut Neuvosto-Suomeen ?

  No Ruot­si palaut­ti Ruot­si­in paen­neet baltit Neu­vos­toli­it­toon leiritet­täviksi, että pikem­minkin on luul­tavaa, että suo­ma­laisia olisi odot­tanut sama kohtalo.

 63. Pari kom­ment­tia: Maan asukasti­hey­den otta­mi­nen kan­tokyvyn mit­tarik­si on ihan absur­dia — ei Suomen järvil­lä ja soil­la puhu­mat­takaan Lapin tun­dras­ta iso joukko pysty asumaan. Libya­han on pal­lomme toisik­si harvim­min asut­tu maa- hätäkös siel­lä olisi asustella!
  Suun­nitel­ma 40 000 jo Euroop­paan päässeen pyrk­i­jän jakamis­es­ta ei vähen­täisi yhtään hukku­misia- saat­taisi lisätäkin, jos Välimeren pohjois­puolel­la ihmisvir­rat aikaisi­vat liikkua nopeammin.
  On myös puhut­tu lail­li­sista väylistä Euroop­paan. Onko tarkoi­tus antaa viisu­mi jokaiselle sitä hake­valle ? Hyl­syn saa­neet eivät var­maankaan tyy­ty­isi osaansa, vaan ahtau­tu­isi­vat edelleen salakul­jet­ta­jan purtiloon.
  Mellilan ja Tunisian kaut­ta pyrkivistä varsin suuri osa on kotoisin tur­val­li­sista maista kuten Sene­gal­ista ja Gambiasta,näkyvät ole­van pääosin riske­jä nuo­ria miehiä. Jokunen aika sit­ten TV:ssä näytet­ti­in doku­ment­ti, jos­sa Sene­galin surlähet­tiläs kävi Tunisi­as­sa haukku­mas­sa meren yli pyrkiviä maan­miehiään ja kehot­ti heitä keskit­tymään oman maansa rakentamiseen.

 64. Osa evakoista oli toki maaseudul­ta, mut­ta jo yksin Viipuris­sa oli ennen talvi­so­taa yli 70 000 asukas­ta. Kaupun­ki oli tuo­hon aikaan yksi Suomen neljästä suurim­mas­ta, ellei peräti toisek­si suurin, ja vieläpä kan­sain­välisin, ja se sai kaupunkioikeudet kuninkaal­ta jo 147 vuot­ta ennen Helsinkiä, mitä asioi­ta ei var­maan kenel­läkään ole tarvet­ta ainakaan tässä maas­sa unohtaa. 

  Turun lin­na ja Viipurin lin­na raken­net­ti­in maa­hamme molem­mat jo 1200-luvun lop­ul­la. Sitä varhaisem­mista ajoista, ja mm. itäisille maille retken­sä suun­nan­neista viikingeistä, eli var­jageista ja Rurik­ista, onkin tääl­lä muis­taak­seni jo aiem­min pari­inkin otteeseen kir­joitet­tu, joten en jat­ka täl­lä erää juuri pidem­mälle, kuin totea­mal­la, että ehkä huonon hallinnon tilalle on edes joskus voitu saa­da myös parempi.

  Ovat­pa­han vain pitk­iä matko­ja ihmiset liikkuneet ennenkin … tosin kaik­ki nyt eivät sen­tään pakolaisina.

 65. Lail­li­sista keinoista puhumi­nen osana ratkaisua on turhaa. Jot­ta lail­liset reitit kiin­nos­taisi­vat, toden­näköisyys päästä niitä pitkin Euroop­paan pitäisi olla tarpeek­si korkea, mut­ta sem­moisia määriä ei kukaan ota. 

  Paljon järkeväm­pää esimerkik­si Syyr­i­an tilanteessa on kehit­tää nitä pako­laisleire­jä järkeväm­pään suun­taan. Sinne leireille jää jokat­a­pauk­ses­sa moninker­tainen määrä porukkaa mitä ote­taan koskaan Euroop­paan ja leirien olot ovat kur­jat Jos leireil­lä voisi elää edes etäis­es­ti nor­maalia elämää, niin var­masti meno­ha­lutkin pienenisivät.

 66. Sylt­ty: Paljon järkeväm­pää esimerkik­si Syyr­i­an tilanteessa on kehit­tää nitä pako­laisleire­jä järkeväm­pään suuntaan. 

  Sil­loin pako­laisleireistä muo­dos­tu­isi äkkiä kyliä ja kaupunke­ja. Jot­ka muut­tuvat äkkiä strate­gis­es­ti tärkeik­si paikoik­si eri tahoille, kuten esim. ISIS. 

  Tuol­laiset kaupun­git vaati­si­vat suo­jelua. Eikä min­ul­la olisi mitään sitä vas­taan, että Suomes­ta lähetetään panssariprikaati, pari valmius­prikaa­tia ja helikoptere­i­ta suo­jele­maan muu­ta­maa kur­dikaupunkia ISIS joukoilta.

  Yhdys­val­lat on tuo­ta kokeil­lut vuosikym­me­nien ajan sekä omil­la joukoil­laan, että koulut­tamil­laan “kap­inal­lisil­la”. Tulok­set on nähtävis­sä, län­si­maista demokra­ti­aa ja järjestys­tä on han­kala viedä soti­laal­lisen voiman avul­la sel­l­aisi­in paikkoi­hin, jois­sa ei ole edel­ly­tyk­siä demokratialle.

  Dik­taat­torit pitivät Syyr­i­an ja Libyan kasas­sa. Soti­las­dik­tatu­uri pitää Egyp­tiäkin kasas­sa, tai Sau­di-Ara­bi­an. Yemenin ex-Dik­taat­tori on jo helisemässä:
  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/yemen/11502027/How-Yemens-US-backed-ex-dictator-is-tearing-his-country-apart.html

  No kumpi on parem­pi, Gaddafi vai Al-Qai­da? Assad vai ISIS?

  Län­si­maat eivät yksinker­tais­es­ti voi hal­li­ta tuol­laisia väestömääriä län­si­maisil­la kri­teereil­lä. Eikä niitä pako­laisia voi ottaa tän­nekään, Ruot­si alkaa olla siitä varoit­ta­va esimerkki.

 67. JTS: Vuo­den 2000 ikälu­ok­ka on noin 60 000 henkeä, he ovat nyt 15 vuo­ti­ai­ta ja 2030 parhaas­sa työiässä. Se on kovin vähän. Nyky­isiä 65 vuo­ti­ai­ta on noin 78 000 henkeä!
  Miten 18 000 hen­gen rako saadaan täy­teen? Joka vuosi. 

  Tuo on kyl­lä täysin väärä kysymys tilanteessa, jos­sa nuoriso- ja muukin työt­tömyys on huipussaan.

 68. Ter­ve, ma tie­da mika on oikein, mut­ta ainakin ma nykyisen kskustelun poh­jal­ta tiedan, etta selka­an tulee. Suo­mi ei ketaan vas­taan ota. ja sil­loin oikein, jaadaan tanne, ne tieta­vat, etta pas­ka suo­ma­lainen ihmi­nen ei ketaan auta. Onneek­si olen jopa itse muual­la. Kar­sikaa perkeleet.

 69. Aina pauhau­taan siita, etta pitaa olla jarke­va. Voisiko sita joskus ajatel­la niin, etta nyt vaan tay­tyy hyvksya se tosi­a­sia, etta pitaa tapel­la. Joskus min­ua rupee arsyt­ta­maan tama paskan­jauhami­nen. Voi olla etta nyt tarvi­tan se tais­telun­halu. Se jota ei koskaan aaneen sanota. 

  Kyyl­la ma sen tiedan.

  t. Mikko

 70. Sau­dit pom­mit­ta­vat USA:n tuel­la Yemenin kap­inal­lisia. Ja samal­la koulu­na ja sairaaloi­ta. Sadat tuhan­net pak­enenevat takaisin Soma­li­aan, jos­ta ovat aiem­min läht­e­neet pako­laisik­si. Miljoonat tarvit­se­vat apua.

  http://www.hs.fi/kotimaa/a1429240105770
  http://www.hs.fi/kotimaa/a1429240105770

  Ja Suo­mi mak­saa tuon­nekin human­itääristä apua ja ottaa pako­laisia, vaik­ka avun määrä ja pako­lais­ten määrä ei vaiku­ta kokon­aisu­udessa mihinkään. Tai etsikää huviksenne sum­mia, joil­la Sau­di-Ara­bia on ostanut Yhdys­val­loil­ta aseita.

  Mik­si Assad oli paha mut­ta Jemenin dik­taat­tori hyvä? Mik­si Egyptin soti­las­dik­tatu­uri saa teloit­taa rauhas­sa sato­ja poli­it­tisia vanke­ja, mut­ta Libyan dik­taat­tori syr­jäytet­ti­in väkisin?

  Olen ihme­tel­lyt tätä teat­te­ria ja mit­ta­suhtei­ta vuosia. Hesarin lin­ja tun­tuu ole­va sama kuin vasem­mis­tovihrei­den yleensäkin. 

  Jos on kyse Yhdys­val­to­jen tuke­mas­ta tahos­ta, joka pom­mit­taa, media keskit­tyy uhrei­hin ja avun tarpeeseen. Jos yhdys­val­to­jen tuke­ma taho on alakyn­nessä, “kap­inal­lisia” tms. media keskit­tyy näi­den kap­inal­lis­ten oikeamielisyy­teen ja hyvyy­teen, ja vas­tus­ta­jan pahuuteen.

  Ja naiv­it vihreät tut­tuni vuodes­ta toiseen halu­a­vat vain jakaa apua ja vas­tus­taa rasis­mia, ilman minkään­laista tietoa ja ymmär­rystä tapah­tu­mien taus­toista ja his­to­ri­as­ta, saati mittasuhteista.

  Eikun se olikin niin että tuol­ta Jemenistä ja Soma­lias­ta saadaan vuosit­tain 10000 osaa­jaa paikkaa­maan huolto­suhdet­ta ja hoita­maan van­huk­sia, jot­ta 80-luvun SDP mallin yhteiskun­taraken­net­ta ei tarvitse liikaa muokata.

 71. Liian van­ha: Suo­mi sai vas­ta peruste­tul­ta YK:lta eri­laista apua .Tärkein oli las­ten apu, ruokaa, vaat­tei­ta , rokot­tei­ta etec. Suo­mi oli YK:n ja Unicefin edeltäjän ensim­mäisiä kehitysapukohteita.
  Kyl­lä se pinen velvoit­teen antaa aut­taa muita

  Samaa mieltä. Suomen tulee osal­lis­tua roko­tuskamp­pan­joi­hin, jot­ka ovat suun­nilleen mil­lä mit­tar­il­la tahansa mitat­en fik­su­ja. Esim. polion kohdal­la ollaan hyvin lähel­lä sitä, että kyseinen tau­ti saadaan kokon­aan pois­tet­tua maailmasta. 

  Sama jut­tu sodas­ta kär­sivien ihmis­ten aut­tamis­es­ta (jos­ta tuos­sa Suomen saa­mas­sa sodan­jälkeisessä tues­sakin oli kyse). 

  Mut­ta nämä eivät ole sitä, mitä yleen­sä kut­su­taan “kehi­tysavuk­si”, joka on täysin rauhal­lisi­in mai­hin rahan kaatamista ja erinäköisiä yhteistyöpro­jek­te­ja, joiden todel­lista hyö­tyä seu­rataan hyvin vähän. Pelkästään se, että touhun mit­ta­ri­na käytetään sitä, kuin­ka paljon rahaa siihen on kaadet­tu tai miten suuri osa BKT:stä siihen käytetään, osoit­taa osaltaan sen, että saavutet­ta­vat tulok­set ovat tois­ar­voisia, kun­han vaan raha saadaan kulutettua. 

  Suomen ter­vey­den­hoidon tasoa ei arvioi­da sil­lä, kuin­ka paljon kaadamme siihen rahaa, vaan mitä sil­lä, miten hyvin ihmiset saa­vat palveluita.

 72. “Suuri osa Välimeren ylit­täjistä tulee Euroop­paan, kos­ka heil­lä on siihen varaa ja .….”

  Aika monel­la taitaa olla vas­taa­va kuva. Itse olin pako­laiskeskuk­ses­sa eilen etela espan­jas­sa. Siel­la oli suurin osa Nige­ri­as­ta, sit­ten Sene­gal, Mali, muut mus­tas­ta afrikasta. 

  Kaik­ki tuli­vat kavellen hal­ki Sahara. Mon­et kuo­li­vat janoon ja nalka­an. Pohjoisafrikan mais­sa, naisia ja tyt­to­ja raiskat­ti­in tai pakotet­ti­in sek­si­in etta saisi­vat jatkaa tai mak­sus­ta. Mon­et tytot mak­sa­vat sek­sil­la muiden miehien kus­tan­nuk­set kos­ka heil­la ei ole rahaa itsel­la. Ain­oat jot­ka tahan pysty­vat ovat nuoret ja vah­vat. Sen lisak­si mon­et nuoret tytot joko suun­nit­tel­e­vat raskauk­sen syn­nyt­tamista sopi­vasti EU puolel­la tai syn­nyt­ta­vat raiskauk­sien tulok­se­na EU, kos­ka raskaana ole­vaa naista ei voi­da kaannyttaa.

  Nama ovat ne val­ta ene­mis­to mus­tas­ta afrikas­ta kenel­la on “varaa tul­la EU:un”

  Voit­ta­jat kir­joit­ta­vat his­to­ri­an omien tilantei­den ja nakokul­mien poh­jal­ta, afrikkalaisil­la on aivan eri nake­mys, mut­ta sita mei­ta ei kiin­nos­ta kos­ka onhan meil­la jo valmi­it nake­myk­set ja mielip­i­teet asi­as­ta ja aina ollaan oikeassa.

  Afrikan tilanne, pako­lais­ti­lanne, on monien vuosikym­me­nien globaalipoli­ti­ikan tulosta, joten kaik­ki olemme vastuussa. 

  Ratkaisu vaatisi ymmar­rysta tosi­a­sioista, mut­ta jokainen kanssakun­ta tulk­it­see sen omien ehto­jen ja intressien kaut­ta, ihan samoin kun 500 vuot­ta sit­ten. Ei ole paljon muuttunut.

 73. Juani­to:
  Siel­la oli suurin osa Nigeriasta 

  Juani­to:
  Ratkaisu vaatisi ymmar­rysta tosiasioista 

  Nige­ri­as­sa asuu 180 miljoon­aa ihmistä, ja väestönkasvu on 2,47% vuodessa. Eli joka vuosi Niger­ian väestö lisään­tyy 4.4 miljoonalla.

  Jos tuos­ta pelkästä väestön lisäyk­ses­tä pari promil­lea läh­tee euroop­paan, puo­let kuolee matkalla, ja promille (4400 ihmistä) pääsee vuosit­tain EU alueelle, niin pelas­tuuko sil­lä maailma?

  Vai olisiko Ratkaisu ottaa peräti 10% vuo­tuis­es­ta Niger­ian väestön lisäyk­ses­tä Euroopan Unioni­in? Tuos­ta ei olisikaan enää pitkä mat­ka uuteen Lop­ulliseen Ratkaisuun.

  Ker­tokaa toki mitä pitäisi ymmärtää. Minus­ta hyvä keino aut­taa olisi puolit­taa EU:n sosi­aal­ituet ja maat­aloustuet. Tulisi afrikkalaisillekin tilaisuuk­sia yrit­tää, toisaal­ta Euroop­pa ei olisi enää niin houkut­tel­e­va kun tääl­läkin palaisi­vat lähiöt ja ruumi­ita makaisi katuojissa.

  PS. Min­ul­la on ollut läheinen työkaveri Nige­ri­as­ta (yliopis­tok­oulutet­tu), ja täl­läkin het­kel­lä asi­akkai­ta Nige­ri­as­ta, jot­ka osaltaan mak­sa­vat palkkaani.

 74. Osmo Soin­in­vaara:
  Suo­mi sijait­see täl­lä het­kel­lä mah­dol­lisi­man kaukana pako­laisvir­roista, mut­ta onhan meil­lä aika epä­vakaa naapuri.

  Täy­tyy sanoa, että Venäjää ei voi mitenkään ver­ra­ta Afrikkaan. Venäjä on lop­pu­jen­lopuk­si väk­ilu­vul­taan pieni maa, 140 miljoon­aa ja syn­tyvyys alhainen. Afrikan väestön taas on ajatel­tu nou­se­van jopa 4miljardiin täl­lä vuosisadalla.Venäjän väk­iluku on noin 1/30 tuos­ta 4miljardista.

  Sik­si tätä taakan­jakoa vas­tuste­taan, kos­ka tulovir­ta ei lopu koskaan. On täysin epäre­hellistä ver­ra­ta Venäjää Afrikkaa edel­lä maini­tu­ista syistä. Ver­taami­nen on sitä kuu­luis­taa popuilismia.

 75. tuen mak­sa­ja:
  Oot­teko muuten pan­neet merkille, että näköalat­tomak­si ja taan­tu­vak­si maanosak­si kat­sot­tu Län­si-Euroop­pa on hur­jan vetovoimainen alue. Tuli­joi­ta on vaik­ka kuin­ka paljon ja me tien­ataan täl­lä. Kestää parikym­men­tä vuot­ta ennen kuin euroop­palainen lap­si alkaa tuot­taa kansan­talouteen. Maa­han­tuli­jan kohdal­la on kysymys vain parista vuodesta.

 76. Mis­tähän tuo raha tulee? Olisi mieneki­in­toista tietää, kuin­ka paljon maa­han­muut­ta­jien työl­listymi­nen ker­ryt­tää yhteis­es­ti jaet­tavaa kansan­tu­loa. Pelkään, ettei toi­sista kult­tuureista tulleet ole valmi­ita osal­lis­tu­maan 44 %:lla tulois­taan yhteiseen hyvään. Etusi­jal­la ovat oma per­he ja sit­ten sukulaiset.
  Kiin­nos­taisi myös tietää, mis­sä määrin syn­type­r­äiset ulko­maalaiset naut­ti­vat sosisaalietuuk­sia ver­rat­tuna kantaväestöön.

  Olisiko jol­lakin tutkit­tua tietoa asiasta?

 77. Sylt­ty: No ei var­masti ole.

  En ymmär­rä miten ihmeessä tästäkin asi­as­ta pitää tapel­la vuodes­ta toiseen? Eikö edes Per­su­jen men­estys ole opet­tanut, että jos ide­al­is­tiset puheet ja Tapani­lan todel­lisu­us eivät oikein kohtaa, se on se ide­al­isti­nen puhe joka jää toiseksi?

  En ymär­rä mik­si mei­dän pitää vielä kak­sien jytky­vaalien jäl­keen väitel­lä siitä, onko sotaa/kurjia olo­ja tms. pakoon läht­enyt kieli- ja ammat­ti­taido­ton, koulut­tam­a­ton pako­lainen yhtä hyvää työvoimaa kuin vaikka­pa viro­lainen remont­timies, puhu­mat­takaan korkeam­min koulutetuista?

 78. Hyvää keskustelua olen­nais­es­ta aiheesta.

  Onko jol­lakin tilas­toti­eto­ja hyvin koulutet­tu­jen maa­han­muut­ta­jien ammat­teista ja koulu­tuk­sen kelpoisu­ud­es­ta tääl­lä? Län­si­mais­sakin suoritet­tu­ja yliopois­to­tutk­in­to­ja tah­do­taan tääl­läpäin kaihtaa.

 79. Jos (IF) tarkoi­tus on pienen­tää työt­tömyys­luku­ja, ei se onnis­tu rah­taa­mal­la täysin työha­lu­ton­ta porukkaa maa­han ja syyl­listämäl­lä työtön­tä kantaSuomalaista.
  Ihan alku­un pitäisi jokaisen pere­htyä eri maid­en his­to­ri­aan ja kult­tuurei­hin eikä alkaa selit­tämään “kuneonniinihkuja”-mentaliteetilla.
  Afrikas­sa ja Lähi-Idässä oli 1300 vuot­ta sit­ten korkeakult­tuu­rit joista euroopas­sa haaveil­laan vieläkin. Se kaik­ki tieto/taito katosi erään kir­jan ansios­ta eikä noil­la alueil­la ole tapah­tunut mitään oma-aloit­teista kehi­tys­tä sen jäl­keen. Ilman öljyä koko lähi-itä olisi edelleen mei­dän silmis­sä täysi takapajula.
  Esimerkik­si Afrikkaan on viety rahaa, konei­ta ja tarvikkei­ta vuosikym­meniä ilman että, minkäälaista tun­tu­vaa kehi­tys­tä olisi tapah­tunut. Kun sinne vieti­in trak­tor­e­i­ta ja maat­alouskonei­ta helpot­ta­maan työn­tekoa, oli lop­putu­los. Trak­tor­eista ajet­ti­in tankit tyhjik­si ja jätet­ti­in siihen mihin pysähtyi. Seu­raa­va insinööri las­ki moot­toristä öljyt ja möi tarvit­se­valle jon­ka jäl­keen tuli fik­sumpi insinööri joka otti koko moot­torin ja möi sen. Edel­lä­mainit­tu oli täysin yleinen ilmiö.

  Tääl­lä Suomes­sa omis­sa lap­sis­sa ja nuoris­sa on nähtävis­sä sama ilmiö. Opete­taan vaa­ti­maan valmista jol­loin syn­tyy puh­taasti avu­ton sukupolvi ilman minkään­laisia perus­taito­ja. Sama on käynyt Afrikas­sa kun kenel­läkään ei ole välähtänyt opet­taaih­misiä aut­ta­maan itseään ja toisi­aan. Lähi-Idälle on käymässä täs­mälleen samoin pelkästään erään ihmis­ryh­män rahanah­neu­den vuoksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *