Geneven pakolaissopimus pitäisi uusia

Gene­ven pako­lais­so­pi­mus toi­mii jok­seen­kin jär­jen­vas­tai­sel­la taval­la ja sik­si se pitäi­si uusia. Sopi­muk­sen mukaan tur­va­pai­kan haki­joi­ta, jot­ka ovat onnis­tu­neet pää­se­mään maa­han, tulee koh­del­la erit­täin hyvin ja hei­dän tapauk­sen­sa tut­kia perus­teel­li­ses­ti, mut­ta maa­han pää­se­mis­tä saa estää kai­kin tavoin¹, oli­vat ihmi­set kuin­ka hädä­na­lai­sia hyvän­sä. Koko­nai­suut­ta on vai­kea pitää loogisena.

On help­po ennus­taa, että pako­lais­vir­ta Väli­me­ren yli Euroop­paan tulee vain kiih­ty­mään, eikä sii­hen auta vaik­ka EU yrit­täi­si tuho­ta jokai­sen veneen Väli­me­ren ete­lä­ran­nal­la. Tuhan­net tule­vat edel­leen kuo­le­maan pyr­kies­sään hen­ken­sä kau­pal­la Euroop­paan. Ihmis­sa­la­kul­je­tuk­ses­ta tulee yhä kannattavampaa.

Sopi­mus­ta tuli­si muut­taa siten, että varak­kail­la mail­la on vel­vol­li­suus ottaa vas­taan pako­lai­sia kan­to­ky­kyn­sä mukaan. Suu­rim­mal­le osal­la mai­ta tämä mer­kit­si­si nykyis­tä suu­rem­paa mää­rää pako­lai­sia. Maa­han pää­se­vät valit­tai­siin tas­a­puo­li­suut­ta nou­dat­taen maan rajo­jen ulko­puo­lel­la anta­mat­ta eri oikeut­ta niil­le, jot­ka ovat onnis­tu­neet pää­se­mään maa­han. Pako­lai­sik­si vali­tut kul­je­tet­tai­siin tur­val­li­ses­ti maa­han eikä kukaan huk­kui­si matkalla.

Vaa­ral­li­nen sala­kul­je­tus lop­pui­si, kun pako­lais­ve­neil­lä hen­ken­sä kau­pal­la tul­leet palau­tet­tai­siin sin­ne mis­tä tuli­vat odot­ta­maan mah­dol­lis­ta valin­taa pakolaisiksi.

Täs­sä ehdo­tuk­ses­sa on hiu­kan sääs­tä­mis­tä koh­dan ”palau­te­taan sin­ne, mis­tä tuli­vat” koh­dan kans­sa, kos­ka ei ketään voi palaut­taa kes­kel­le tais­te­lu­ja. Liby­as­ta vene­mat­kal­le mut­ta siis eri puo­lis­ta Afrik­kaa peräi­sin ole­vat palau­tet­tai­siin Liby­aan ja pako­lais­lei­riä siel­lä rahoi­tet­tai­siin EU:n rahoin.

Afri­kan väes­tö­ti­lan­tee­seen on kui­ten­kin löy­det­tä­vä jokin muu rat­kai­su kuin sato­jen mil­joo­nien afrik­ka­lais­ten asut­ta­mi­nen Euroop­paan seu­raa­vi­na vuo­si­kym­me­ni­nä. Aina­kaan YK:n väes­tö­oh­jel­mal­ta ei Suo­men kehi­ty­syh­teis­työ­ra­ho­ja pitäi­si leikata.

= = =

P.S.

Dubli­nin sopi­muk­sen mukaan EU:ssa vas­tuu pako­lai­sis­ta on sil­lä maal­la, mihin nämä ovat ensim­mäi­si­nä tuleet. EU:n kes­kel­lä ole­vat maat hyö­ty­vät täs­tä ja rajoil­la ole­vat kär­si­vät ja vaa­ti­vat, että taak­kaa on jaet­ta­va kaik­kien mai­den kes­ken. Suo­mi on EU:n rajavaltoita.

¹Ih­mis­sa­la­kul­je­tuk­ses­ta on tulos­sa yhä kan­nat­ta­vam­paa. Ensim pako­lai­set mak­sa­vat sala­kul­jet­ta­jil­le, että nämä kul­je­te­taan vaik­ka­pa Austra­li­aan ja sit­ten Austra­lian hal­li­tus mak­saa samoil­le sala­kul­jet­ta­jil­le, että vie­vät las­tin­sa muualle.

82 vastausta artikkeliin “Geneven pakolaissopimus pitäisi uusia”

 1. Euroop­pa muut­tuu EU:n suun­nit­te­le­mal­la taa­kan­ja­ko­po­li­tii­kal­la kur­jak­si ja suur­ten tuloe­ro­jen kehi­tys­maan­osak­si, jos tuli­joi­den mää­rää ei onnis­tu­ta tehok­kaas­ti rajoit­ta­maan. Sil­loin ei ole enää kenel­lä­kään hyvä olla, ei edes ympä­ris­tön. Mie­les­tä­ni tuli­si sel­väs­ti osoit­taa, ettei Euroop­paan pää­se väki­sin. Ilmiös­sä kyse on pää­osin elin­ta­so­siir­to­lai­suu­des­ta, joka ei rat­kea otta­mal­la sato­ja mil­joo­nia hei­kos­ti kou­lu­tet­tu­ja tuli­joi­ta Euroo­pan niti­se­vien hyvin­voin­ti­val­tioi­den kontolle. 

  http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2015042119555935_ul.shtml

 2. Olen pidem­män ajan kulues­sa luke­ma­ni uutis­vir­ran perus­teel­la saa­nut käsi­tyk­sen, jon­ka mukaan osa mais­ta vali­koi otta­man­sa pako­lai­set /maahanmuuttajat peri­aat­teel­la “poten­ti­aa­li­sim­mat ja kehi­tys­kel­poi­sim­mat työn­te­ki­jät meil­le”. Suo­mi ei ole tie­tääk­se­ni näin tois­tai­sek­si teh­nyt. Pitä­nee­kö tuo ensim­mäi­nen (ja toi­nen­kin) käsi­tys paikkansa? 

  Toi­saal­ta, jos menet­te­ly pako­lais­ten osal­ta ei ole eri mai­den tai kun­tien­kaan suh­teen tas­a­puo­li­nen ja rei­lu, jou­tuu moni ehkä ihan syyt­tään kär­si­mään. Hädä­na­lai­sia voi olla eri mais­sa ja kun­nis­sa ihan omas­ta­kin takaa!

  Mihin tai miten lop­pui aikoi­naan maas­sam­me huu­to­lais­ten aika? Nykyi­sin ala­ti pahe­ne­van pako­lai­son­gel­man ja jopa kan­sain­vael­lus­ta­kin jos­sain mää­rin muis­tut­ta­van ilmiön myö­tä saat­taa olla ehkä jon­kin­lai­nen mai­den väli­nen isom­pien pako­lais­ryh­mien “huu­to­lai­suus” olla alka­mas­sa uudelleen …

  Eikö oikeas­taan pitäi­si kat­soa, mis­tä pako­lai­son­gel­mat joh­tu­vat? Syy­nä lie­nee useim­mi­ten kel­vo­ton hal­lin­to ja väki­val­tai­set jou­kot, jot­ka pitäi­si lait­taa molem­mat kuriin (tai van­ki­laan). Kuka toi­mi­si maa­il­man jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja­na? Mik­si YK ei puu­tu vää­ryyk­siin ongel­mien syntysijoilla?

 3. Jos tul­kit­sen oikein, niin kysy­myk­ses­sä oli­si juu­ri Tony Abbot­tin malli. 

  Ero­na oli­si se, että mai­den oli­si otet­ta­va vas­taan pako­lai­sia valit­se­mal­la ne läh­tö­mais­sa ole­vis­sa kes­kuk­sis­sa. Ilmei­ses­ti jos­sain arpajaisissa.

  Tämä on todel­la vai­kea aihe, eikä itsel­lä­ni ole vah­vaa mie­li­pi­det­tä. Joka tapauk­ses­sa jotain oli­si sel­väs­ti teh­tä­vä. Pako­lais­vir­ta kiih­tyy niin kau­an, kun­nes läh­tö­mai­den olot paranevat. 

  Se on kyl­lä myön­net­tä­vä, ettei nämä län­si­mai­den vii­me vuo­sien soti­laal­li­set väliin­tu­lot ole men­neet ihan put­keen tai jää­neet seu­rauk­sit­ta. Minul­la ei ole todel­la­kaan Gad­da­fia ikä­vä, mut­ta muis­te­len, ettei hänen aikaan pako­lais­vir­to­ja ollut nykyi­ses­sä mittakaavassa.

 4. Täy­sin samaa miel­tä! Olen jo pit­kään ihme­tel­lyt, mik­sei E
  U perus­ta maahanmuuttokeskuksia
  Väli­me­ren ete­lä­puo­lel­le. Aivan samoin­han pyrit­tiin vii­me vuo­si­sa­dal­la Ame­rik­kaan, immi­gra­tion-kes­kus­ten kaut­ta, jois­sa pyr­ki­jöi­den pape­rit ja ter­veys tutkittiin.

 5. Tämä ei kyl­lä ole rehel­li­nen kom­ment­ti nykytilanteeseen: 

  EU:n kes­kel­lä ole­vat maat hyö­ty­vät täs­tä ja rajoil­la ole­vat kär­si­vät ja vaa­ti­vat, että taak­kaa on jaet­ta­va kaik­kien mai­den kes­ken. Suo­mi on EU:n rajavaltoita.”

  Suo­mi sijait­see suu­ria pako­lais­vir­to­ja aja­tel­len juu­ri kauimm­mal­la mah­dol­li­sel­la lai­dal­la. Ja edes siel­lä Suo­mi ei ole raja­val­tio, vaan se on joka puo­lel­ta ympä­röi­ty joko pako­lai­sil­le mie­lui­sem­mil­la mail­la tai mah­dol­li­sim­man epä­mie­lui­sil­la mail­la, min­kä vuok­si siel­tä­kään puo­lel­ta ei juu­ri­kaan tulla.

  1. Suo­mi sijait­see täl­lä het­kel­lä mah­dol­li­si­man kau­ka­na pako­lais­vir­rois­ta, mut­ta onhan meil­lä aika epä­va­kaa naapuri.

 6. Suu­ri osa Väli­me­ren ylit­tä­jis­tä tulee Euroop­paan, kos­ka heil­lä on sii­hen varaa ja kos­ka infor­maa­tio Euroo­pan kor­keam­mas­ta elin­ta­sos­ta tavoit­taa tehok­kaam­min Afri­kan kas­va­vaa kes­ki­luok­kaa. Afri­kan kes­ki­luok­ka­kin on suh­teel­li­sen köy­hää euroop­pa­lai­sel­la mit­ta­puul­la, ja Afri­kan pääs­sä saat­taa osit­tain olla epä­rea­lis­ti­nen kuva elin­ta­sos­ta Euroo­pas­sa. Vai­no tai läh­tö­mai­den sotai­suus eivät ole pää­mo­tii­ve­ja pääs­tä Euroop­paan. Afri­kas­sa on lukui­sia riit­tä­vän rau­hal­li­sia mai­ta pääs­tä krii­se­jä pakoon, mut­ta vain Euroo­pas­sa pää­see hel­pos­ti käsik­si elin­ta­soon, joten vaa­ral­li­sel­le mat­kal­le hou­kut­te­lee nime­no­maan veto­voi­ma­te­ki­jät. Jos Euroo­pan maat tiput­tai­si­vat perus­tur­van lei­pä­jo­no­ta­sol­le ja jos ker­rot­tai­siin ettei mata­la­palk­ka­työn­te­ki­jöil­le ole kysyn­tää Euroo­pan työt­tö­myy­den rii­vaa­mis­sa mais­sa, pyr­ki­jöi­den vir­ta tip­pui­si minimiin.

 7. Oot­te­ko muu­ten pan­neet mer­kil­le, että näkö­alat­to­mak­si ja taan­tu­vak­si maan­osak­si kat­sot­tu Län­si-Euroop­pa on hur­jan veto­voi­mai­nen alue. Tuli­joi­ta on vaik­ka kuin­ka pal­jon ja me tie­na­taan täl­lä. Kes­tää pari­kym­men­tä vuot­ta ennen kuin euroop­pa­lai­nen lap­si alkaa tuot­taa kan­san­ta­lou­teen. Maa­han­tu­li­jan koh­dal­la on kysy­mys vain paris­ta vuodesta.

 8. Austra­lian pako­lais­po­li­tiik­ka tun­tuu toi­mi­van ihan hyvin. Päte­vä juris­ti ei voi väi­tää, ettei­kö sitä teh­dä pri­kuul­leen sopi­mus­ten mukaan. Ehkä pitäi­si vain hank­kia tän­ne tuon alan päte­viä juris­te­ja. Minus­ta tun­tuu, että olem­me täs­sä­kin lii­an hyväuskoisia.

 9. Vih­reät ei kyl­lä ole enää ympä­ris­tö­puo­lue yhtään, vaan puna­vih­reä vasem­mis­to­puo­lue. Jos todel­la olem­me eko­ka­ta­stro­fin par­taal­la, ei ole mitään jär­jet­tö­mäm­pää tekoa kuin tuo­da mil­joo­nia ihmi­siä vuo­sit­tain käyt­tä­mään val­ta­vas­ti luon­non­va­ro­ja länsinmaihin.

  Lah­jak­kai­den afrik­ka­lais­ten tuli­si jää­dä raken­ta­maan Afrik­kaa eko­lo­gi­ses­ti ja väes­töl­li­ses­ti kes­tä­väk­si. KEhi­tys­ra­hat pitäi­si suun­na­ta tähän tarkoitukseen.

 10. Mikä jär­ki euroop­pa­lais­ten nuor­ten on edes reh­kiä, jos tule­vai­suus on näin sur­kea mas­sa­muu­ton myö­tä? Emme ole aina­kaan vie­lä mitään­suur­ta maa­il­man­per­het­tä ja täl­lai­siin väes­tön­siir­toi­hin liit­tyy val­ta­va sosi­aa­li­sen kata­stro­fin ainekset.

  Jos euroop­pa­lai­nen jär­jes­tel­mä hävi­ää ratio­naa­li­sel­le Kii­nal­le, tar­koit­taa se myös auto­ri­taa­ri­sen mal­lin ja fasis­min voit­toa. Tie hel­vet­tiin on pääl­lys­tet­ty kau­niil­la aja­tuk­sii­la ja mei­dän pitää tar­jo­ta euroo­pa­lai­sel­le vaih­toeh­dol­le edes mah­dol­li­suus voit­taa kii­na­lai­nen fasis­mi. Mei­dän ei pidä vie­dä euroop­pa­lais­ten nuor­ten toi­voa ja moti­vaa­tio­ta rehkiä.

 11. Ode
  “Sopi­mus­ta tuli­si muut­taa siten, että varak­kail­la mail­la on vel­vol­li­suus ottaa vas­taan pako­lai­sia kan­to­ky­kyn­sä mukaan.”

  Mitä­hän tämä tar­koit­taa? Joku voi­si väit­tää, sanoa että 10 mrd:n kes­tä­vyys­va­je osoit­taa kan­to­ky­vyn ole­van nol­lis­sa. Vas­taa­vas­ti voi väit­tää, että rahaa riit­tää ihan hyvin, jos vain halutaan.

  Kyl­lä se vaan on niin ettei tän­ne kan­na­ta ottaa kovin­kaan pal­joa sak­kia, jos­ta ei ole meil­le mitään hyö­tyä. Mie­lum­min pide­tään rajat kiin­ni ja jee­sa­taan pai­kan pääl­lä (ongel­ma­na on tie­ten­kin se, että suu­rin osa joka näin sanoo, ei oikeas­ti halua jee­sa­ta pai­kan pääl­lä). Lop­pu­tu­le­ma on pal­jon parem­pi ja väl­te­tään lisäk­si sekä sosi­aa­li­set ongelmat. 

  Pitää muis­taa että jos näis­sä asiois­sa toi­mi­taan kovas­ti­kin äänes­tä­jän tah­don vas­tai­sek­si, niin pari sopi­va tapa­ni­lan-keis­siä juu­ri ennen seu­raa­via edus­kun­ta­vaa­le­ja ja pää­mi­nis­te­rik­si tulee persu.

 12. Sopi­mus­ta tuli­si muut­taa siten, että varak­kail­la mail­la on vel­vol­li­suus ottaa vas­taan pako­lai­sia kan­to­ky­kyn­sä mukaan.”

  Mikään maa ei alle­kir­joit­tai­si tuol­lais­ta kar­keas­ti etu­jen­sa vas­tais­ta, juri­di­ses­ti vel­voit­ta­vaa sopi­mus­ta, jos­sa ei ole mitään muu­ta kuin hävittävää. 

  Var­sin­kin, kun yli­voi­mai­seen val­tao­saan liik­keel­lä ole­vis­ta ei koh­dis­tu henkilökohtaista.

  Pikem­min­kin tulee ole­maan pai­nei­ta koko juri­di­ses­ti sito­vas­ta kan­sain­vä­li­ses­tä suo­je­lus­ta luo­pu­mi­sel­le, jos ja kun Gene­ven sopi­mus­ta läh­de­tään avaamaan.

 13. Varak­kail­la mail­la vel­vol­li­suus ottaa pako­lai­sia kan­to­ky­kyn­sä mukaan” 🙂

  Kata­ja­no­kan noja­tuo­lis­sa voi suun­ni­tel­la kai­ken­lais­ta. Mut­ta kuka­ko­han dik­taat­to­ri patis­taa kaik­ki maat hyväk­sy­mään moi­sen vel­voit­teen ja laskentakaavan?

 14. Gene­ven pako­lais­so­pi­mus on hyvä pako­lais­so­pi­mus. Afri­kan muut­to­lii­ken­ne Euroop­paan on enim­mäk­seen lai­ton­ta siir­to­lai­suut­ta, joka räjäh­ti käsiin ara­bi­ke­vään seu­rauk­se­na. EU ei pys­ty asut­ta­maan, työl­lis­tä­mään, tar­joa­maan sosi­aa­li­tur­vaa Afri­kas­ta ja Lähi-idäs­tä tule­vil­le siir­to­lai­sil­le. Ko. alu­een väes­tö nelin­ker­tais­tuu vuo­si­sa­dan lop­puun men­nes­sä, joten pyr­ki­jöi­den mää­rä ei vähe­ne vaan kas­vaa. Väli­me­ren huk­ku­mi­set joh­tu­vat lot­to­ku­pon­gis­ta, jota EU hei­lut­te­lee tuli­joi­den nenän edessä.
  Vuo­sia sit­ten erääs­sä doku­men­tis­sa ker­rot­tiin, että mm. euroop­pa­lai­set troo­la­rit tyh­jen­tä­vät Afri­kan edus­taa ja vie­vät pai­kal­lis­ten kalas­ta­jien elin­kei­non. EU ei käy rei­lua (eikä var­sin­kaan suo­si) kaup­paa Afri­kan kans­sa jne. Nyt nii­te­tään sitä, mitä on kylvetty.

 15. Miten “viral­li­siin pako­lai­siin” pai­not­tu­va sys­tee­mi oli­si toi­mi­nut juu­ta­lais­ten pako­lais­ten kans­sa 2. MS aikaan? Kuka oli­si päät­tä­nyt pakolaisstatuksesta?

  Jos halu­taan aut­taa, niin sit­ten aute­taan tehok­kai­mal­la mah­dol­li­sel­la taval­la (=pai­kan pääl­lä) eikä ale­ta pelaa­maan “kuka romah­taa rasis­tik­si ensim­mäi­se­nä” ‑pele­jä sta­tus­sig­na­loin­nin väli­nee­nä. Maa­han­tu­li­joi­den asut­ta­mi­nen on tehot­to­min­ta mah­dol­lis­ta poli­tiik­kaa, ja eri­tyi­ses­ti nykyi­sen tur­va­pai­kan­ha­kus­how’n hyväk­sy­mi­nen ker­too loh­du­ton­ta tari­naa poliit­ti­sen jär­jes­tel­män pers­pek­tii­vit­tö­myy­des­tä. Ei hait­taa, vaik­ka läh­tö­mais­sa kär­si­tään, kun­han saa­daan sijais­toi­min­to­na hoi­taa par­rak­kai­ta lap­sia muka­vas­ti län­si­mais­sa. Eikä tar­vit­se päät­tää mitään, riit­tää kun vain rea­goi ja on ole­vi­naan humaani.

  Sama tehot­to­muus pätee viral­li­siin­kin pako­lai­siin. Mik­si ihmees­sä pitäi­si tar­jo­ta län­si­mai­nen elin­ta­so, kun oikeat pako­lai­set tyy­tyi­si­vät var­mas­ti vähem­pään­kin? Myös kyn­nys (kan­nus­tin­louk­ku?) pala­ta koti­maa­han oli­si huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pi, jos pako­lai­set sijoi­tet­tai­siin muu­al­le kuin Eurooppaan.

  Pako­lais­ten asut­ta­mi­sel­le ei ole kovin­kaan vah­vaa oikeu­tus­ta: jos kan­sal­ta kysyt­täi­siin, medi­aa­ni oli­si huo­mat­ta­vas­ti lähem­pä­nä nol­laa kuin nykyis­tä ihmis­vir­taa. Tuli­jat ovat uhka län­si­mai­den tasa­ve­roi­suu­teen ja yhtei­siin arvoi­hin perus­tu­vil­le ins­ti­tuu­tioil­le, he eivät sopeu­du ja ovat rasi­te jul­ki­sel­le taloudelle.

  Ja eikö kenel­le­kään muul­le kuin Lin­ko­lal­le ja Palo­hei­mol­le ole tul­lut mie­leen, min­kä­lai­nen moraa­li­ha­sar­di sii­tä syn­tyy, jos asian­sa pahi­ten sös­si­neet pal­ki­taan ilmai­sel­la ylös­pi­dol­la Euroo­pas­sa? Afri­kan väes­tö kas­vaa yli 20 mil­joo­nal­la vuo­des­sa. Mitä edes saa­daan aikaan, jos koko kas­vu ote­taan Euroop­paan? Kaik­ki­han muis­ta­vat, miten rau­hal­li­nen ja vau­ras paik­ka Afrik­ka oli vie­lä vii­me vuon­na, kun siel­lä oli 20 M nup­pia vähemmän.

 16. Näki­sin että ris­ki­nä on syn­nyt­tää uusi pape­rit­to­mien siir­to­lais­ten ryh­mä, joka työs­ken­te­lee har­maan talou­den pii­ris­sä ja jää hel­pos­ti hyväk­si­käy­tet­tyyn ase­maan. Kuten vaik­ka­pa afrik­ka­lai­set Espan­jan vil­jel­mil­lä. Vähän saman­lai­nen jär­jes­tel­mä on Usas­sa mek­si­ko­lais­ten kanssa. 

  Sala­kul­jet­ta­mi­nen Austra­li­aan tai aikoi­naan Poh­jois-Ame­rik­kaan oli astet­ta haas­ta­vam­pi temp­pu. Euroop­paan pää­see monia reit­te­jä ja etäi­syy­det ovat pienemmät.

 17. tuen mak­sa­ja: Oot­te­ko muu­ten pan­neet mer­kil­le, että näkö­alat­to­mak­si ja taan­tu­vak­si maan­osak­si kat­sot­tu Län­si-Euroop­pa on hur­jan veto­voi­mai­nen alue. 

  Taan­tu­mus ja näkö­alat­to­muus näkyy juu­ri sii­nä, ettei­vät euroop­pa­lai­set kyke­ne puo­lus­ta­maan veto­voi­ma­te­ki­jöi­tään vie­rail­ta onne­non­ki­joil­ta ja vapaamatkustajilta.

  Maan­puo­lus­tuk­sen kans­sa­kin on vähän niin ja näin, enem­mis­tö sak­sa­lai­sis­ta ja rans­ka­lai­sis­ta eivät jon­kin aikaa sit­ten jul­kais­tus­sa tut­ki­muk­ses­sa kan­nat­ta­neet Bal­tian Nato-mai­den puo­lus­ta­mis­ta Venäjältä.

 18. YK:n väes­tö­en­nus­tees­sa arvioi­daan että kehi­tys­mai­den väki­lu­ku kas­vaa 2.8 mil­jar­dil­la vuo­teen 2050 men­nes­sä. Län­si­mai­den väki­lu­ku kas­vaa sama­na aika­na vain 50 mil­joo­nal­la. Vaik­ka EU ottai­si 10 mil­joo­naa pako­lais­ta joka vuo­si, sil­lä ei oli­si mitään mer­ki­tys­tä. Tai lähin­nä euroop­pa ajau­tui­si taas ennen­pit­kää etni­siin sotiin.

  Mis­tä tahan­sa läh­tö­koh­das­ta kat­soen, pako­lais­ten otta­mi­nen köy­his­tä mais­ta län­si­mai­hin on puh­das­ta idio­tis­mia. _TYÖPERÄINEN_ maa­han­muut­to taas on täy­sin eri asia, se on toi­vot­ta­vaa. Mut­ta Suo­mes­sa ei ole kau­heas­ti “low skil­led labour” ‑poru­kal­le töitä.

 19. Paras­ta pakoi­lais­po­li­tiik­kaa on aut­taa ihmi­siä sel­viä­mään omas­sa maas­saan. Soi­ni, Sipi­lä, Stubb tupu hupu ja lupu leik­ka­si­vat 300 mil­joo­naa euroa sii­tä kehi­ty­syh­teis­työ­po­tis­ta, jol­la aute­taan ihmi­siä sel­viä­mään omas­sa maassaan. 

  Per­su­jen pako­lais­po­li­tii­kal­la tuo­te­taan vaan lisää pako­lai­sia, sil­lä otak­sun, että tupu­hu­pu­ket­jun kehi­ty­syh­teis­työ­ra­ho­jen leik­kauk­sen taka­na ovat Soi­nin ja Hal­la-ahon pako­lais­po­pu­lis­ti­nen ideologia.

 20. joke­ri: Jos euroop­pa­lai­nen jär­jes­tel­mä hävi­ää ratio­naa­li­sel­le Kii­nal­le, tar­koit­taa se myös auto­ri­taa­ri­sen mal­lin ja fasis­min voit­toa. Tie hel­vet­tiin on pääl­lys­tet­ty kau­niil­la aja­tuk­sii­la ja mei­dän pitää tar­jo­ta euroo­pa­lai­sel­le vaih­toeh­dol­le edes mah­dol­li­suus voit­taa kii­na­lai­nen fasismi.

  Pako­lais­ten ja hei­dän hen­ki­sen moni­muo­toi­suu­ten­sa ilmes­ty­mi­nen yhteis­kun­taan tulee lisää­mään ihmis­tut­ki­mus­ta han­ka­loit­ta­via tabu­te­ki­jöi­tä. Homo­gee­ni­ses­sa ja vähem­män idea­lis­ti­ses­sa Kii­nas­sa sen sijaan jo tut­ki­taan älyk­kyy­den geneet­tis­tä perus­taa, ja kaik­ki pitä­vät siel­lä ilmei­se­nä tulos­ten sovel­ta­mis­ta käytäntöön.

  Jos meil­lä on nyt ongel­mia kil­pai­lu­ky­vys­sä, entä sit­ten kun kii­na­lai­set alka­vat lisää­mään ÄO:taan ~10 pojoa sukupolvessa?

 21. Jokai­sen Suo­meen tule­van elin­ta­so­pa­ko­lai­sen elin­ta­so nousee. Suo­ma­lais­ten elin­ta­so ei las­ke vas­taa­vas­ti. Kan­nat­tai­si vas­taa­not­taa nime­no­maan elin­ta­so­aan nos­ta­maan tule­via. He nos­ta­vat elintasoamme.

 22. Sha­keem:
  Se on kyl­lä myön­net­tä­vä, ettei nämä län­si­mai­den vii­me vuo­sien soti­laal­li­set väliin­tu­lot ole men­neet ihan put­keen tai jää­neet seurauksitta. 

  Olen tääl­lä kom­men­teis­sa mm. vuo­sien 2011–2012 välil­lä ihme­tel­lyt sitä, mik­si län­si­maat loi­vat itse kapi­nal­li­set ensin Liby­aan, ja siir­si­vät ne sit­ten Syy­ri­aan. Liet­soen tilan­net­ta jat­ku­vas­ti. Syn­nyt­täen samal­la ennä­tys­suu­ren pako­lais­pai­neen euroop­paan, syn­nyt­täen ISIS jär­jes­tön. Ruu­miit las­ke­taan var­maan mil­joo­nis­sa jo.

  Ja edel­leen tuon jäl­keen poh­di­taan jotain muu­ta­man tuhan­nen pako­lai­sen ongel­maa ja moraalia.

  http://yle.fi/uutiset/salainen_raportti_usan_sotilastiedustelu_ennusti_isisin_nousun_jo_vuonna_2012/8019940

 23. Oli­si suo­ras­taan mur­haa yrit­tää palaut­taa pako­lai­sia esim Syyriaan.

  EU, USA, Venä­jä , Israel,Irak, Iran, Turk­ki har­joit­ta­vat alu­eel­la poli­tiik­kaa, joka tuot­taa satun­nais­ta tappamista.

  Ei USA:lla tai Israe­lil­la ole mitään moraa­lis­ta estet­tä tukea ja asis­taa esim Isi­siä kun Isik­sen satun­nai­nen tilan­ne edis­tää hei­dän asiaansa

  Niin­pä alu­eel­le vir­taa koko ajan asei­ta ja nii­tä vaih­tuu osa­puol­ten välil­lä ja ase­kaup­piail­le alue on kultakaivos.

  Israe­lin etu on yllä­pi­tää sisäl­li­so­taa , sil­lä sil­loin uhka Israe­lil­le on pienin.

  Niin­pä rat­kai­sua ei tule, ei ehkä sataan vuoteen

  Joten pako­lai­son­gel­ma oli­si rat­kais­ta­va aivan muil­la kei­noin kuin palaut­ta­mal­la pako­lai­set Syyriaan

  Pako­lai­set pitäi­si integroi­da ympä­röi­viin yhteis­kun­tiin, Turk­kiin, Ira­kiin, Liba­no­niin etec mut­ta se mak­saa ja on var­maan vai­kea hyväk­syä nois­sa pako­lais­ten mie­hit­tä­mis­sä maissa

  Parem­pi vaih­toeh­to oli­si pakot­taa Israel, USA,Venäjä, Isis, Irak, kur­dit, Iran,EU rau­haan, mut­ta tai­taa olla Ahti­saa­rel­le­kin mah­do­ton tehtävä

 24. Pako­lais­lei­rien yllä­pi­to­kaan ei ole mikään rat­kai­su, sil­lä ihmi­set pyr­ki­vät kai­kin kei­noin pois niil­tä eikä mil­joo­nia ihmi­siä kye­tä pitä­mään leireillä

 25. Kal­le:
  Austra­lian pako­lais­po­li­tiik­ka tun­tuu toi­mi­van ihan hyvin. Päte­vä juris­ti ei voi väi­tää, ettei­kö sitä teh­dä pri­kuul­leen sopi­mus­ten mukaan. Ehkä pitäi­si vain hank­kia tän­ne tuon alan päte­viä juris­te­ja. Minus­ta tun­tuu, että olem­me täs­sä­kin lii­an hyväuskoisia.

  Sil­män­lu­met­ta, Austra­li­aan tulee edel­leen n 300 lai­vaa vuo­des­sa eli kymmeni’-satojatuhansia

  Austra­lian lin­ja on raa­ka eli useim­mat hina­taan avo­me­rel­le jakun ruo­kaa, vet­tä ja polt­toai­net­ta on vähän niin kuo­le­ma kor­jaa jou­kon nopeasti.

  Ne ote­taan vas­taan, jot­ka pelas­tu­vat ohi­kul­ke­viin lai­voi­hin tai pää­se­vät mai­hin niin, että leh­dis­tö saa tiedon.

  Ja jat­ko­lä­he­te­tään Nau­rul­le ja Papualle

 26. Äiti­ni on kak­sin­ke­rai­nen pakolainen:Ensin Pet­sa­mos­ta venä­läi­siä pakoon ja muu­ta­ma vuo­si sen jäl­keen sak­sa­lai­sia pakoon Ruotsiin.

  Se pis­tää miet­ti­mään, että kyl­lä Suo­mel­la­kin on vel­voi­te auttaa

 27. Pako­lai­son­gel­ma on koko ihmis­kun­nan eräs nii­tä kar­meim­pia vitsauksia.
  Hen­ken­sä kau­pal­la pakoon läh­te­vät ihmi­set mais­ta, jois­sa sisäl­lis­so­ta rau­nioit­taa koko yhteis­kun­nan toiminnan.Tällä alal­la kehi­tys vain ruok­kii itse itseään.Taistelujen nään­nyt­tä­mät osa­puo­let vetä­vät välil­lä henkeä.Sitten yleen­sä häviöl­le jää­nyt osa­puo­li aloit­taa revans­sin eikä armoa juu­ri tunneta.

  Aloi­te­ky­kyi­sin ja muu­toin vaan kyvyk­käin kan­san­osa pake­nee ymmär­täes­sään tule­vai­suu­den toivottomuuden.Jäljelle jää entis­tä avut­to­mam­pi kan­sa rat­kai­se­mat­to­mi­ne ongelmineen. 

  Lopul­li­nen rat­kai­su on teo­rias­sa yksinkertainen.Suurvallat, EU, YK ja mitä nii­tä on otta­vat tääl­lai­sen luhis­tu­van val­tion holhoukseen.Viedään sin­ne vir­ka­mies­hal­li­tus otta­maan kaik­ki val­tuu­det itsel­leen. Aseis­ta­rii­sun­ta tar­peek­si suu­rel­la rauhanturvaajajoukolla.

  Voi­han tätä sanoa vaik­ka­pa mie­hi­tys­val­lan menetelmäksi.Otteet oli­si­vat väis­tä­mät­tö­mäs­ti kovia aina­kin alku­vai­hees­sa, eikä veren­vuo­da­tuk­sel­ta vältyttäisi.Asiat eivät tuli­si kun­toon yhden vaa­li­kau­den aikana.Kun yksi­kin täl­lai­nen sur­ki­mus­val­tio saa­tai­siin jaloil­leen, saat­tai­si tul­la jopa ihan pyyn­tö toi­sil­ta­kin saman­lai­sil­ta avuntarvitsijoilta. 

  Kos­ka­pa tämä lopul­li­nen rat­kai­su toi­mii vain teo­rias­sa, saam­me kaik­ki kär­siä pakokolaisvirroista.Tilanne ei tule hel­pot­tu­maan, vaan pahe­nee. Mie­len­kiin­tois­ta ja haas­ta­vaa tulee ole­maan päät­tää sato­jen pako­lais­ten kiin­tiöis­tä, kun tulos­sa on 100 tuhatta,kohta 100 miljoonaa.

 28. Dubli­nin sopi­muk­sen mukaan EU:ssa vas­tuu pako­lai­sis­ta on sil­lä maal­la, mihin nämä ovat ensim­mäi­si­nä tuleet. EU:n kes­kel­lä ole­vat maat hyö­ty­vät täs­tä ja rajoil­la ole­vat kär­si­vät ja vaa­ti­vat, että taak­kaa on jaet­ta­va kaik­kien mai­den kes­ken. Suo­mi on EU:n rajavaltoita.”

  Hal­la-ahon blo­gis­sa oli tähän liit­tyen mie­len­kiin­toi­nen tilas­to­tie­to, että väki­lu­kuun näh­den eni­ten tur­va­paik­ka­ha­ke­muk­sia otti­vat vii­me vuon­na vas­taan Ruot­si, Unka­ri, Itä­val­ta, Mal­ta, Tans­ka ja Sak­sa. Kai­kis­ta hake­muk­sis­ta eni­ten, kol­mas­osa, jätet­tiin Sak­saan. Taak­ka siis kes­kit­tyy nyky­ään kes­ki-Euroop­pan vau­rai­siin mai­hin joi­hin pako­lai­set halua­vat siir­tyä, ja taa­kan­ja­koa myös vaa­di­taan niis­tä päin. Esim. Espan­ja vastustaa.

  Dubli­nin sopi­muk­sen mukaan tämän ei pitäi­si men­nä näin, mut­ta sitä ei ilmei­ses­ti sovel­le­ta. Unka­ri sovel­taa innok­kaam­min kuin Ita­lia ja Kreikka?

 29. Eva­koi­den asut­ta­mi­nen oli aikoi­naan Suo­mel­ta mel­koi­nen saa­vu­tus. Jos sil­lois­ta ihmis­mää­rää (11% väes­tös­tä) käyt­täi­si mit­ta­tik­ku­na nyt, voi­si esim. Ita­li­aan aja­tel­la “sopi­van” pit­käl­ti yli kuusi mil­joo­naa tuli­jaa! (Vai toh­tii­ko noin ajatella?)

  Esi­mer­kik­si saa­pas­maan tilan­teen tekee tie­tys­ti han­ka­lam­mak­si se, että maa­han­tu­li­jat eivät ole ita­lia­lai­sia, vaan afrik­ka­lai­sia, jot­ka eivät edes ole­tet­ta­vas­ti edes osaa maan kiel­tä, saa­ti vält­tä­mät­tä osaa aina käyt­täy­tyä ja toi­mia “maas­sa maan taval­la”, vaik­ka kie­len alkeet joten kuten oppisivatkin. 

  Miten nopeas­ti Suo­meen tule­vil­le pako­lai­sil­le ope­te­taan maam­me kie­len ja kult­tuu­rin alkeet? Ei kai tar­koi­tus voi olla se, että tän­ne tul­laan vain “perus­tu­loa naut­ti­maan”, koro­naa vas­taan­ot­to­kes­kuk­sis­sa pelaa­maan, tai edes turis­teil­le hal­paa rih­ka­maa näh­tä­vyyk­sien vie­rel­le kaupittelemaan? 

  Oli­si­ko tuli­joi­den alku­pe­räi­sen kult­tuu­rin säi­lyt­tä­mi­sen yli­ko­ros­ta­mi­sen sijaan syy­tä myös kysyä, ovat­ko he val­mii­ta sen täkä­läi­sen kult­tuu­rin (sen par­hail­ta osin) vaihtamaan?

  Entä kuka mak­saa kus­tan­nuk­set maa­han­tu­li­jois­ta maas­sa, jon­ka sosi­aa­li­tur­van tasoa (per sitä käyt­tä­vä asu­kas) jo muu­ten­kin on pak­ko mer­kit­tä­väs­ti laskea?

  Myös Suo­mes­ta on läh­det­ty aikoi­naan parem­paa elin­ta­soa etsi­mään, mm. Ame­ri­kas­ta, Austra­lias­ta ja Ruot­sis­ta. Tämä pie­ne­nä muis­tu­tuk­se­na kai­kil­le niil­le, joil­ta asia saat­taa jos­kus “elin­ta­so­pa­ko­lai­sis­ta” puhut­taes­sa unoh­tua. Mai­ni­tuis­sa tapauk­sis­sa oli kui­ten­kin kyse työ­pe­räi­ses­tä maa­han­muu­tos­ta, jos­sa motii­vi­na ei ollut sosi­aa­lie­tu­jen met­säs­tys, vaan työn ja parem­man toi­meen­tu­lon haku.

 30. Täs­sä ehdo­tuk­ses­sa ei ollut pää­tä ei häntää-
  1. Miten mää­ri­tel­lään kantokyky?
  2. Luo­mal­la kan­nus­tin saa­daan var­ma­sit lisää ihmi­siä pako­lais­lei­reil­le odot­ta­maan onnistumista

  Ainoa toi­mi­va kei­no on pois­taa kan­nus­ti­met. Estää alus­ten pää­sy EU vesia­lu­eel­la ja koko hom­ma tyrehtyy. 

  Höl­mö aja­tus, että tilan­net­ta voi­si aut­taa otta­mal­la muu­ta­mia pako­lai­sia. Sin­ne jäi­si yhä­ti mil­joo­nit­tain huo­nom­mas­sa ase­mas­sa ole­via jot­ka eivät pääs­seet edes lei­reil­le. Afri­kan ongel­mat ovat vain afrik­ka­lais­ten rat­kais­ta­vis­sa. Euroop­pa ei sodi Soma­lias­sa eikä Kon­gos­sa, joten ei ole mitään vel­voi­tet­ta ryh­tyä rat­ko­maan asi­aa Euroo­pan rahoilla

 31. Sak­ke: Myös Suo­mes­ta on läh­det­ty aikoi­naan parem­paa elin­ta­soa etsi­mään, mm. Ame­ri­kas­ta, Austra­lias­ta ja Ruot­sis­ta. Tämä pie­ne­nä muis­tu­tuk­se­na kai­kil­le niil­le, joil­ta asia saat­taa jos­kus “elin­ta­so­pa­ko­lai­sis­ta” puhut­taes­sa unoh­tua. Mai­ni­tuis­sa tapauk­sis­sa oli kui­ten­kin kyse työ­pe­räi­ses­tä maa­han­muu­tos­ta, jos­sa motii­vi­na ei ollut sosi­aa­lie­tu­jen met­säs­tys, vaan työn ja parem­man toi­meen­tu­lon haku.

  Ruot­siin läh­det­tiin myös sosi­aa­li­tur­van perässä.

  Toki pal­kat­kin oli­vat 30–100 % parem­pia kuin Suo­mes­sa. Niin­pä moni ikä­to­ve­ri rahoit­ti opis­ke­lun­sa sii­voa­mal­la Ruotsissa.Siihen aikaan kun opis­kel­tiin velaksi.

  Ruot­sis­sa sai työt­tö­myys­kor­vaus­ta, Suo­mes­sa jou­tui pakkotyöleirille.

  Jos kävi 70-luvul­la Slus­se­nil­la niin siel­lä olei­le­vat spur­gut oli­vat pää­osin suomalaisia

  Ja jos Vol­von liu­ku­hih­na alkoi hios­taa lii­kaa niin saat­toi ottaa vii­kon saik­kua ja läh­teä Kanarialle .

  Ja tie­tys­ti puo­leen hin­taan Suo­meen verrattuna

 32. Maa­han­tu­li­joi­den mää­rää arvioi­taes­sa ei voi käyt­tää perus­tee­na pro­sent­tia maan asu­kas­lu­vus­ta. Hyvin tiu­haan asut­tuun maa­han ei tie­ten­kään voi ottaa yhtä pal­jon lisää kuin har­vaan asuttuun!

  Jos käyt­tää asu­kas­ti­heyt­tä jako­pe­rus­tee­na ja ottaa mit­ta­ti­kuk­si vaik­ka­pa maa­il­man mitas­sa san­gen vähäi­sen 150 as/km2, Suo­meen voi­daan ottaa 40 milj. uut­ta asu­kas­ta. 100 as/km3 oli­si mei­dän osal­tam­me 25 milj. uut­ta asu­kas­ta. Nyt­hän Suo­men asu­kas­ti­heys on vai­vai­set run­sas 17,5 as/km2.

  Meil­lä ei ole erä­mai­den ja vuo­ris­to­jen tapai­sia täy­sin asu­mis­kel­vot­to­mia laa­jo­ja alueita.

 33. Lii­an van­ha:
  Se pis­tää miet­ti­mään, että kyl­lä Suo­mel­la­kin on vel­voi­te auttaa

  Jos Ruot­si on otta­nut Suo­mes­ta tur­vaan sota­lap­sia vuo­si­na 1939–1944, tar­koit­taa­ko se sitä että Suo­mel­la on nyt vuon­na 2010–2015 vel­vol­li­suus ottaa elin­ta­so­pa­ko­lai­sia kes­ki-Afri­kas­ta? Mis­sä logiikka? 

  Ymmär­rän että Tur­kil­la ehkä on tiet­ty vel­vol­li­suus tukea Syy­rian pako­lai­sia, kos­ka Turk­ki aseis­ta­nut ja kou­lut­ta­nut kysei­siä kapi­nal­li­sia, ja Syy­ria on Tur­kin naa­pu­ri­maa­na aikoi­naan ollut Tur­kin val­lan alla. 

  Suo­mel­la ei kui­ten­kaan ole mitään vel­vol­li­suut­ta vas­taa­not­taa afri­kan tai lähi-idän pako­lai­sia. Kuten ei esim. Japa­nil­la tai Meksikollakaan.

  Ruot­sil­la­kaan ei ollut mitään vel­vol­li­suut­ta ottaa vas­taan Suo­ma­lai­sia lap­sia 1939–1944. Sii­tä ei vält­tä­mät­tä ollut edes mitään hyötyä. 

  Mut­ta toki, jos Ruot­sis­sa syt­tyy sota, minun puo­les­ta­ni Suo­meen mah­tuu aivan hyvin 100000 ruot­sa­lais­ta (tai viro­lais­ta) nais­ta ja las­ta. Meil­le mah­tuu tuos­sa tapauk­ses­sa hyvin aina­kin nel­jä asumaan.

 34. jou­ni lund­qvist:
  Paras­ta pakoi­lais­po­li­tiik­kaa on aut­taa ihmi­siä sel­viä­mään omas­sa maas­saan. Soi­ni, Sipi­lä, Stubb tupu hupu ja lupu leik­ka­si­vat 300 mil­joo­naa euroa sii­tä kehi­ty­syh­teis­työ­po­tis­ta, jol­la aute­taan ihmi­siä sel­viä­mään omas­sa maassaan. 

  Eikö tämän nyky­ajan “val­koi­sen mie­hen taa­kan” voi­si käy­dä hau­taa­mas­sa vaik­ka Ryard Kiplin­gin hau­dan vie­reen? Ei se voi olla euroop­pa­lais­ten vas­tuul­la pis­tää lähi-idän tai Afri­kan asioi­ta kun­toon. En myös­kään eri­tyi­sem­min väli­tä kuul­la puo­les­ta­rui­ku­tus­ta kuin­ka ulko­maa­il­ma on teh­nyt siel­lä paho­ja asioi­ta — sil­tä­kin osin kuin se on tot­ta, tilan­ne on sama myös (pois­lu­kien lähin­nä kai Englan­ti, Ruot­si ja Sveit­si) kat­sot­taes­sa lähes tul­koon mitä tahan­sa euroop­pa­lais­ta maata.

  Kehi­tys­a­pu on ollut poik­keuk­sel­li­nen val­tion menoe­rä, jos­sa käy­tän­nös­sä ainoa­na näky­vä­nä pää­mää­rä­nä on saa­da mah­dol­li­sim­man suu­ri mää­rä rahaa kulu­tet­tua (tai mah­dol­li­sim­man suu­ri osuus BKT:sta. Kaik­kial­la muu­al­la pitäi­si saa­da tulok­set pie­nem­mäl­lä rahal­la, kehi­ty­sa­vun suh­teen on parem­pi jät­tää tulok­sien pui­mi­nen sikseen.

  Jos Väli­me­reen huk­ku­vien mää­rää halu­taan oikeas­ti pie­ne­tää, niin joko sit­ten tar­jo­taan tur­val­li­sia laut­ta­kyy­te­jä kai­kil­le haluk­kail­le (tuli­joi­ta kyl­lä riit­tää, nuo­rem­mat luki­jat voi­vat odot­taa Afri­kan väki­mää­rän kas­va­van aina­kin paril­la mil­jar­dil­la vie­lä oma­na elin­ai­ka­naan) tai sit­ten hou­ku­tus­te­ki­jöi­tä lei­ka­taan pois teke­mäl­lä sel­vä pää­tös palaut­taa lait­to­mat tuli­jat takaisin.

  Lii­an van­ha:
  Äiti­ni on kak­sin­ke­rai­nen pakolainen:Ensin Pet­sa­mos­ta venä­läi­siä pakoon ja muu­ta­ma vuo­si sen jäl­keen sak­sa­lai­sia pakoon Ruotsiin.

  Se pis­tää miet­ti­mään, että kyl­lä Suo­mel­la­kin on vel­voi­te auttaa 

  Otti­vat­ko ruot­sa­lai­set (tuol­loin) vas­taan aikui­sia ihmi­siä aja­tuk­sel­la, että he saa­vat jää­dä pysy­väs­ti ilman vas­tuu­ta ela­tuk­ses­taan tai muu­ten­kaan vel­vol­li­suut­ta elää muun yhteis­kun­nan säännöillä?

 35. Sak­ke: Mai­ni­tuis­sa tapauk­sis­sa oli kui­ten­kin kyse työ­pe­räi­ses­tä maa­han­muu­tos­ta, jos­sa motii­vi­na ei ollut sosi­aa­lie­tu­jen met­säs­tys, vaan työn ja parem­man toi­meen­tu­lon haku. 

  Pako­lais­ten maa­han­tu­lon motii­vi ei ole “sosi­aa­lie­tu­jen met­säs­tys” vaan hen­gen­vaa­ra. Kaik­ki pako­lai­set eivät ole työt­tö­miä, ja työt­tö­mien pako­lais­ten työl­lis­ty­mi­nen on yleen­sä kiin­ni jos­tain ihan muus­ta kuin työ­ha­luk­kuu­des­ta. Suo­men ongel­ma on kan­keat työ­mark­ki­nat, jot­ka eivät pys­ty hyö­dyn­tä­mään kaik­kea käy­tet­tä­vis­sä ole­vaa työvoimaa.

  Kun työn löy­tä­mi­nen on vai­kea­ta monel­le kou­lu­te­tul­lek­kin kan­ta­suo­ma­lai­sil­le, ei kai tilan­ne voi kou­lut­ta­mat­to­mal­le pako­lai­sel­le olla pal­joa parem­pi. Ongel­maa ei saa rat­kais­tuk­si pako­lai­sia kään­ny­täm­mäl­lä vaan työ­mark­ki­noi­ta uudistamalla.

 36. Väes­tön­kas­vu, eri­tyi­ses­ti Afri­kas­sa lie­nee perim­mäi­nen syy nykyi­seen ja var­sin­kin tule­vaan kan­sain­vael­luk­seen. Kun elin­ti­la ei riitä,tulevat luon­non­va­ro­jen ehty­mi­nen, sisäl­lis­so­dat ja maanpakoaalto.
  Ajat­te­le­val­le ihmi­sel­le on ilmi­sel­vää, että suu­rin osa län­si­mai­den kehi­ty­sa­vus­ta tuli­si koh­dis­taa lisään­ty­mis­ter­vey­teen, ilmai­nen ehkäisy,abortti, ste­ri­loin­ti ym.
  Jos vau­rai­den mai­den yhtei­sö päät­täi­si mak­saa yhden euron päi­väs­sä jokai­sel­le nai­sel­le, joka suos­tuu vain kah­den lap­sen syn­nyt­tä­mi­seen ja kak­si euroa yhteen jäl­ke­läi­seen sitoutuville,
  hel­pot­tui­si väes­tö­rä­jäh­dys dra­maat­ti­sel­la tavalla.
  Pro­jek­tin hin­ta­lap­pu liik­kui­si suu­rin­piir­tein Ira­kin sodan kus­tan­nus­ten tasolla.

 37. san­gen vähäi­sen 150 as/km2, Suo­meen voi­daan ottaa 40 milj. uut­ta asukasta” 

  Juu, kyl­lä­hän sitä kai­ken­lais­ta VOIDAAN tie­ten­kin teh­dä. Mut­ta onnek­si ei kui­ten­kaan tul­la teke­mään, vaik­ka kal­tai­se­si kah­jot siitä(kin) tie­ten­kin taas her­ne­pus­sil­li­sen vetäisevät. 

  @parkatti: asi­aa.

 38. Ris­to: Otti­vat­ko ruot­sa­lai­set (tuol­loin) vas­taan aikui­sia ihmi­siä aja­tuk­sel­la, että he saa­vat jää­dä pysy­väs­ti ilman vas­tuu­ta ela­tuk­ses­taan tai muu­ten­kaan vel­vol­li­suut­ta elää muun yhteis­kun­nan säännöillä?

  Kyl­lä hei­tä jäi sin­ne mm täti­ni. Ja sodan lop­pu­tu­los­ta­han ei tie­det­ty esim venä­läi­set mie­hit­ti­vät poh­jois-Suo­mea Iva­loon saak­ka ja idäs­sä Kuusamo/Suomussalmea ja sil­loin pelät­tiin todel­la koko Suo­men miehitystä

  Sil­loin Ruot­siin paen­neet oli­si­vat var­maan jää­neet pysy­väs­ti, tus­kin­pa Ruot­si oli­si hei­tä pakot­ta­nut Neuvosto-Suomeen ?

  Ja näi­den pako­lais­ten lap­set tuli­vat Ruot­siin elin­ta­so­pa­ko­lai­si­na vie­lä san­kem­min jou­koin 60–70-luvuilla ja muka­na otet­tiin mus­ta­lai­set ja spurgutkin

 39. esa par­kat­ti: Ajat­te­le­val­le ihmi­sel­le on ilmi­sel­vää, että suu­rin osa län­si­mai­den kehi­ty­sa­vus­ta tuli­si koh­dis­taa lisään­ty­mis­ter­vey­teen, ilmai­nen ehkäisy,abortti, ste­ri­loin­ti ym.

  Syn­ty­vyys on aske­nut rajus­ti ja har­vas­sa maas­sa väes­tö lesään­tyy enää syn­ty­vyy­den vuoksi.

  Tosin nämä ongel­ma­maat ovat Afri­kan päi­vän­ta­saa­jan köy­him­mät valtiot

  Suu­rin syy väes­tön­kas­vul­le on eli­niän kas­vu ja maa­pal­lon väes­tö pysäh­ty­nee täl­lä kas­vul­la n 10 miljardiin

 40. TL: Jos Ruot­si on otta­nut Suo­mes­ta tur­vaan sota­lap­sia vuo­si­na 1939–1944, tar­koit­taa­ko se sitä että Suo­mel­la on nyt vuon­na 2010–2015 vel­vol­li­suus ottaa elin­ta­so­pa­ko­lai­sia kes­ki-Afri­kas­ta? Mis­sä logiikka?

  Poh­jois-Suo­mes­ta läh­te­neet pako­lai­set oli­vat kyl­lä kai­ken ikäi­siä esim iso­van­hem­pa­ni yli 65-vuo­tiai­ta ja jouk­ko käsit­ti kaik­ki muut pait­si sota­pal­ve­lui­käi­set miehet

  Suo­mi sai pit­kään sodan jäl­keen myös kehi­tys­a­pua .Eri­tyi­se­ti asten ase­ma oli heik­ko ja niin­pä vie­lä 50-luvul­la ylei­sin syy hyl­kyyn ase­pal­ve­luk­ses­ta oli aliravitsemus.

  Suo­mi sai vas­ta perus­te­tul­ta YK:lta eri­lais­ta apua .Tär­kein oli las­ten apu, ruo­kaa, vaat­tei­ta , rokot­tei­ta etec. Suo­mi oli YK:n ja Unice­fin edel­tä­jän ensim­mäi­siä kehitysapukohteita.

  Kyl­lä se pinen vel­voit­teen antaa aut­taa muita

 41. the­ta: Pako­lais­ten maa­han­tu­lon motii­vi ei ole “sosi­aa­lie­tu­jen met­säs­tys” vaan hen­gen­vaa­ra. Kaik­ki pako­lai­set eivät ole työt­tö­miä, ja työt­tö­mien pako­lais­ten työl­lis­ty­mi­nen on yleen­sä kiin­ni jos­tain ihan muus­ta kuin työ­ha­luk­kuu­des­ta. Suo­men ongel­ma on kan­keat työ­mark­ki­nat, jot­ka eivät pys­ty hyö­dyn­tä­mään kaik­kea käy­tet­tä­vis­sä ole­vaa työvoimaa.

  Kun työn löy­tä­mi­nen on vai­kea­ta monel­le kou­lu­te­tul­lek­kin kan­ta­suo­ma­lai­sil­le, ei kai tilan­ne voi kou­lut­ta­mat­to­mal­le pako­lai­sel­le olla pal­joa parem­pi. Ongel­maa ei saa rat­kais­tuk­si pako­lai­sia kään­ny­täm­mäl­lä vaan työ­mark­ki­noi­ta uudistamalla. 

  Pako­lai­set ovat pako­lai­sia, jos oikein perus­tein tuon sta­tuk­sen ovat saaneet. 

  Pako­lai­son­gel­man läh­tö­koh­ta on kui­ten­kin kai yleen­sä aina vain ja ainoas­taan sie­tä­mät­tö­mäk­si käy­vis­sä olo­suh­teis­sa juu­ri sii­nä maas­sa, jos­ta he ovat jou­tu­neet läh­te­mään. Sil­loin kun ne ongel­mal­li­set olo­suh­teet kos­ket­ta­vat riit­tä­vän monia ihmi­siä, alkaa heis­tä muo­dos­tua suu­rek­si kas­va­va pako­lais­jouk­ko, jon­ka uudel­leen­si­joit­ta­mi­nen mui­hin mai­hin on myös­kin monas­ti mel­koi­nen haas­te, sil­lä yli­mää­räi­sek­si taa­kak­si koe­tut pako­lai­set eivät ole kaik­kial­le ter­ve­tul­lei­ta ja usein hädä­na­lais­ten tuka­laa ase­maa pyr­kii myös moni (esim. Ihmis­sa­la­kul­jet­ta­ja) häi­käi­le­mät­tä käyt­tä­mään vain hyväkseen.

  Jäy­kät työ­mark­ki­nat voi­vat olla ongel­ma nyky-Suo­mes­sa. Vaik­ka meil­lä tilaa oli­si­kin, ja autioi­tu­nei­ta talo­ja, ei lie­ne mie­le­käs­tä sijoit­taa pako­lai­sia nii­hin, jos niis­tä jo edel­li­set­kin asuk­kaat ovat jou­tu­neet muu­al­le ongel­mal­lis­ten olo­suh­tei­den, esim. työn ja toi­meen­tu­lon puut­teen takia muu­al­le läh­te­mään. Sitä vain olen jos­kus ihme­tel­lyt, miten eva­kot kyet­tiin aikoi­naan otta­maan vas­taan sil­loi­seen “nyky-Suo­meen”? Oli­ko sil­loin orga­ni­soin­ti­ky­ky pal­jon nykyis­tä parempi? 

  Työt­tö­myys­kin lie­nee pää­osin vain seu­raus­ta orga­ni­soin­ti­ky­vyn puut­tees­ta ja joh­don kyke­ne­mät­tö­myy­des­tä sopeu­tua haas­tei­siin, muu­toin kuin sitä itsel­le hel­poin­ta kei­noa käyt­täen. Jos ongel­mak­si esi­te­tään työ­mark­ki­noi­den jous­ta­mat­to­muut­ta, mis­tä oikeas­taan on asias­sa kysymys? 

  Aut­tai­si­ko asi­aa, jos kaik­kien pitäi­si joka aamu kokoon­tua ‘huu­to­kont­to­riin’ (sen aamun mark­ki­noil­le!) kil­pai­le­maan päi­vän töis­tä ja ansiois­ta jat­ku­vas­ti kas­va­van jou­kon kans­sa? Tämän­kal­tais­ta jous­ta­vuut­ta­ko (ja mark­ki­na­mei­nin­kiä) työ­mark­ki­noil­le kaivataan?

 42. jos kaik­kien pitäi­si joka aamu kokoon­tua ‘huu­to­kont­to­riin’”

  Ei auta enää, kos­ka talous on niin kural­la eikä duu­nia ole. 

  Mut­ta itse kun nuor­na­mies­nä Ste­vik­sel­le muu­ta­man vuo­den lai­vo­ja ahta­sin 80-luvun alus­sa, niin kyl­lä kan­nat­ti. Aina olin B‑mies, eli ilta- tai aamu­huu­don kaut­ta men­tiin, mut­ta töi­tä oli joka päi­vä kun vain pai­kal­le viit­si raa­hau­tua, pl. kesät jol­loin jää­vah­vis­ta­mat­to­mat aluk­set pää­si­vät Poh­jan­lah­den sata­miin ja Hel­sin­kiin jäi vas­ta­vuo­roi­ses­ti vähem­män lii­ken­net­tä. Mut­ta ne kesät­hän sit­ten LOMAILTIIN tal­vel­la teh­ty­jen liha­vien tili­pus­sien varassa! 

  Vaan sil­loin elet­tiin­kin eri maa­il­mas­sa ja vien­ti veti oman kan­sal­li­sen banaa­ni­va­luu­tam­me takia laa­ke­rit punai­se­na, vaik­ka bulk­kia (sel­lu, pape­ri, raken­ne­te­räs) lähin­nä ulos lai­vat­tiin­kin. Ja tän­ne­päin sit­ten tuli ‘ylel­li­syys­tar­vik­kei­ta’, kuten auto­ja, telk­ka­rei­ta ja man­da­rii­ne­ja. Mut­ta töi­tä tosi­aan pii­sa­si, ja rant­sun tileil­lä tuli rahoi­tet­tua useam­pi­kin Euroo­pan reis­su sil­loin aikoinaan. 

  Vaan ei enää, kos­ka lähes kaik­ki nuo koh­tuul­li­ses­ti pal­ka­tut hant­ti­hom­mat ovat men­neet. Jos eivät oli­si, niin toki­han myös pako­lai­set ja siir­to­lai­set duu­niin saa­tai­siin, mut­ta kun nyky­ta­lou­des­sa on aina vain vähem­män kysyn­tää tuol­lai­sel­le. Ja niin­pä tun­tuu­kin, että kaik­ki nuo suun­nat­to­mas­ta työ­voi­ma­pu­las­ta itke­vät A. Sian­tun­ti­jat elä­vät edel­leen jos­sain 50-luvulla…

 43. Sak­ke:
  …Pako­lai­son­gel­man läh­tö­koh­ta on kui­ten­kin kai yleen­sä aina vain ja ainoas­taan sie­tä­mät­tö­mäk­si käy­vis­sä olo­suh­teis­sa juu­ri sii­nä maas­sa, jos­ta he ovat jou­tu­neet lähtemään… 

  Tai­dat olla vähän hyvä­us­koi­nen? Eivät ne pys­ty läh­te­mään, joil­la on oikeas­ti huo­not oltavat.

 44. Kat­so­taam­pa tilas­to­ja poh­di­taan vas­ta sit­ten pal­jon­ko on pal­jon. Aina­kin 400 + 400 hen­keä on kovin pie­ni mää­rä, ihan joka suun­nas­ta kat­sot­tu­na, ellei ulko­maa­lais­vas­tai­suus ole elämänasenne.

  1973 — 2013 (30 vuot­ta!) maa­han tuli yhteen­sä 30 000 tur­va­pai­kan tääl­tä saa­nut­ta. Se on noin Kera­van asu­kas­lu­ku. Näis­tä toki iso osa on nykyi­sin kan­sa­lai­sia. He ovat noin 10% näis­tä maam­me ulkomaalaisista.

  Useim­mat ule­vat maa­han EU:n vapaan liik­ku­vuu­den muka­na, joka kos­kee toki myös Sveit­siä. Poh­jois­main­den pas­si­va­paus on ollu voi­mas­sa 1956 vuo­des­ta saak­ka, noin 60 vuotta.

  Puo­let tulee tän­ne avio­lii­ton muka­na. Kuka ker­too, että per­heen iha­na miniä/vaävy ei kel­paa maa­han? Kol­man­nes tulee työn tai urhei­lun vuok­si, sekin on paha ras­ti ker­toa, ettei sent­te­riä huo­li­ta vah­vi­tuk­sek­si tai tytä­ryh­ti­öön ei toi­mi­tus­joh­ta­jaa pää­kont­to­ris­ta huo­li­ta. Vii­den­nes tulee sit­ten opis­ke­le­maan, he kait ovat nii­tä pum­me­ja joi­ta ei kai­va­ta vai juu­ri nii­tä joi­ta valikoitaisiin? 

  Ulko­maa­lais­ta­tus­tai­nen” on kivan epä­mää­räi­nen ter­mi, joka vas­tan­neee laa­jim­mil­laan jokais­ta pait­si saamelaisia. 

  Kes­kus­te­lua hai­taa seka­vuus ja sot­ke­mi­nen. Edus­kun­nas­sa puheis­sa USA ja Soma­lia ovat tasa-arvoi­sia ulko­mai­ta kun muu­ka­lai­sia ei kai­va­ta. Mää­rät ja syyt tulon ja olon mene­vät sekai­sin. Se lie­nee joil­le­kin itsearvo.

  Vähän kui­vak­ka kir­ja knnat­taa lukea sade­päi­vi­nä, kes­kus­te­lun tas nousi­si:http://www.gaudeamus.fi/martikainen-muuttajat/

  Poh­jois­mai­nen pas­si­va­pau­den ansios­ta 400 000 ruot­sia osa­ma­ton­ta suo­ma­lais­ta läh­ti slus­se­nin sis­seik­si ja vas­taa­vak­si, jokut raken­si­vat vol­vo­ja ja pai­kal­lis­ta hyvinvointivaltiota.

  Suu­ret ikä­luo­kat tule­vat hoi­vai­kään n 2030, jol­loin 1950 syn­ty­neet täyt­tä­vät 80 vuot­ta. Sil­loin maas­sa on pulaa sekä hoi­to­hen­ki­lö­kun­nas­ta että yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la ole­vis­ta työn­te­ki­jöis­tä, jot­ka amk­sa­vat eläk­keet ja hoi­vaih­mis­ten palkat.

  Vuo­den 2000 ikä­luok­ka on noin 60 000 hen­keä, he ovat nyt 15 vuo­tiai­ta ja 2030 par­haas­sa työiäs­sä. Se on kovin vähän. Nykyi­siä 65 vuo­tiai­ta on noin 78 000 henkeä! 

  Miten 18 000 hen­gen rako saa­daan täy­teen? Joka vuosi.

 45. a) Suo­mi ava­taan maahanmuutolle

  b) Suo­ma­lai­set alka­vat hank­ki­maan 5–6 las­ta per perhe

  c) Suo­men elä­ke­jär­jes­tel­mä lakkautetaan

  Sii­nä on vaih­toeh­dot. Oikea vas­taus on (a).

 46. Osmo: “Sopi­mus­ta tuli­si muut­taa siten, että varak­kail­la mail­la on vel­vol­li­suus ottaa vas­taan pako­lai­sia kan­to­ky­kyn­sä mukaan. ”

  Onko Suo­mi vara­kas maa?
  Suo­mi elää jat­ku­vas­ti velak­si, eli syö enem­män kuin tie­naa. Val­tion vel­ka pauk­kuu tänä tai ensi vuon­na yli 100Mrd:n euron, eikä lop­pua ole näkyvissä.

  Ehkä Bkt:lla mita­ten, mut­ta käy­tän­nös­sä eläm­me velaksi.

 47. Oikea vas­taus on (a).”

  Ei ole. Oikea vas­taus on jotain tyy­liin ‘Suo­mi ava­taan maa­han­muu­tol­le, kun 1) talous­kas­vua hait­taa­vat sää­te­ly- ja muut teki­jät on eli­mi­noi­tu ja kun 2) tulon­siir­to­jär­jes­tel­mä on rukat­tu sel­lai­seen muo­toon, ettei sosi­aa­li­tur­vas­hop­pai­lu ole enää mahdollista.’ 

  Jen­kit ava­si­vat rajan­sa maa­han­muu­tol­le 1800-luvun lopul­ta ensim­mäi­seen maa­il­man­so­taan saak­ka ja sehän onnis­tui var­sin hyvin. Sii­hen oli syyn­sä — ja syyn­sä on myös sii­hen, mik­sei tuo enää esim. Suo­men kal­tai­ses­sa yhteis­kun­nas­sa toi­mi­si. Kas kun suu­rin osa ihmi­sis­tä (ml. itse­ni) on kui­ten­kin KAIKKEA muu­ta pait­si näi­tä uusur­baa­nik­ko­jen toi­tot­ta­mia hitek-huippuosaajia… 

  Niin ja muu­ten. Sivu­men­nen sanoen todet­ta­koon täs­sä myös, ettei­vät ne tän­ne jo tul­leet huip­puo­saa­jat­kaan tun­nu aina­kaan Hesa­rin haas­tat­te­le­mien esi­merk­kien perus­teel­la ole­van pät­kää­kään kiin­nos­tu­nei­ta sel­lai­ses­ta mak­si­mi­ti­heäs­tä uusur­baa­nis­ta onne­las­ta jos­ta tääl­lä­kin koko ajan meuh­ka­taan, vaan pikem­min­kin tuol­lai­ses­ta tui­ki­tyl­säs­tä oma riva­ri ja piha-elä­mäs­tä, kos­ka arvos­ta­vat ilmei­ses­ti tilaa ja rau­haa sii­nä mis­sä suo­ma­lai­nen tavan tal­liai­nen­kin — ja esim. kau­pun­ki­tut­ki­ja Mari Vaat­to­vaa­ra on toden­nut, ettei suu­rin osa ole kiin­nos­tu­nut Hel­sin­gin ‘met­ro­po­lis­ta’ lain­kaan, kos­ka tääl­lä asu­taan laa­dut­to­mas­ti, ahtaas­ti ja kal­liis­ti kil­pai­le­viin kau­pun­ki­seu­tui­hin ver­rat­tu­na. Eli pät­kä­työ­läis­hips­te­rit­kö ne pää ja par­ta mär­kä­nä nii­tä tule­via bule­var­di­hi­ki­kop­pe­roi­ta sit­ten Ax1000€/m2 hin­taan oste­le­vat kuin rei­kä­lei­pää, vai? 

  Huom. A = sika­mai­sen iso ker­roin, kos­ka ‘ne nyt vaan kato mak­saa tän ver­ran nykyään’

 48. uusi kas­vo tääl­lä:
  Osmo: “Sopi­mus­ta tuli­si muut­taa siten, että varak­kail­la mail­la on vel­vol­li­suus ottaa vas­taan pako­lai­sia kan­to­ky­kyn­sä mukaan. ”

  Onko Suo­mi vara­kas maa?
  Suo­mi elää jat­ku­vas­ti velak­si, eli syö enem­män kuin tie­naa. Val­tion vel­ka pauk­kuu tänä tai ensi vuon­na yli 100Mrd:n euron, eikä lop­pua ole näkyvissä.

  Ehkä Bkt:lla mita­ten, mut­ta käy­tän­nös­sä eläm­me velaksi.

  Onko Yhdys­val­lat vau­ras val­tio? Entä­pä Kiina?

  Talous­jär­jes­tel­mäm­me perus­tuu luot­ta­muk­seen ja velan kor­ko on sen luot­ta­muk­sen mittari.

 49. Lau­ri Kum­pu­lai­nen:
  a) Suo­mi ava­taan maahanmuutolle

  b) Suo­ma­lai­set alka­vat hank­ki­maan 5–6 las­ta per perhe

  c) Suo­men elä­ke­jär­jes­tel­mä lakkautetaan

  Sii­nä on vaih­toeh­dot. Oikea vas­taus on (a).

  Älä sot­ke asioi­ta. Nyt ei puhu­ta työ­pe­räi­ses­tä maa­han­muu­tos­ta taik­ka yli­pää­tän­sä sel­lai­ses­ta maa­han­muu­tos­ta, jos­ta oli­si suo­mel­le hyötyä.

 50. Pako­lai­nen on aivan yhtä hyvä siir­to­lai­nen, kuin työ­pe­räi­nen maahanmuuttajakin.

 51. Kal­le: Tai­dat olla vähän hyvä­us­koi­nen? Eivät ne pys­ty läh­te­mään, joil­la on oikeas­ti huo­not oltavat. 

  Läh­tö­koh­ta: Sur­keat olot. Suvun pii­ris­tä kerä­tään rahat, nuo­ri inno­kas ja rei­pas mies lähe­te­tään mat­kaan, tie­nes­te­jä hank­ki­maan, muut­to­ra­hat nap­paa sala­kul­jet­ta­ja ja nuo­ri mies pää­tyy meren pohjaan?

  Lop­pu­tu­los: Koti­ky­lään jää­neil­lä on entis­tä sur­keam­mat oltavat.

  Joh­to­pää­tös: Asiat pitäi­si saa­da kun­toon siel­lä, mis­sä se var­si­nai­nen ongel­ma on, eli lähtömaassa.

 52. Kal­le: Tai­dat olla vähän hyvä­us­koi­nen? Eivät ne pys­ty läh­te­mään, joil­la on oikeas­ti huo­not oltavat. 

  Kir­joi­tin oikeis­ta pakolaisista. 

  Pahi­ten var­maan­kin kär­si­vät sil­ti tosi­aan ne, jot­ka eivät edes pää­se läh­te­mään pakoon tai eivät kyke­ne esim. kur­dien (tai aikoi­naan suo­ma­lais­ten) tavoin puo­lus­tau­tu­maan, vaan ovat väki­val­tais­ten ase­jouk­ko­jen ja hei­dän käty­rien­sä mie­li­val­lan alla.

 53. Lau­ri Kum­pu­lai­nen:
  Pako­lai­nen on aivan yhtä hyvä siir­to­lai­nen, kuin työ­pe­räi­nen maahanmuuttajakin.

  No ei var­mas­ti ole.

  En ymmär­rä miten ihmees­sä täs­tä­kin asias­ta pitää tapel­la vuo­des­ta toi­seen? Eikö edes Per­su­jen menes­tys ole opet­ta­nut, että jos idea­lis­ti­set puheet ja Tapa­ni­lan todel­li­suus eivät oikein koh­taa, se on se idea­lis­ti­nen puhe joka jää toiseksi?

  En ymär­rä mik­si mei­dän pitää vie­lä kak­sien jyt­ky­vaa­lien jäl­keen väi­tel­lä sii­tä, onko sotaa/kurjia olo­ja tms. pakoon läh­te­nyt kie­li- ja ammat­ti­tai­do­ton, kou­lut­ta­ma­ton pako­lai­nen yhtä hyvää työ­voi­maa kuin vaik­ka­pa viro­lai­nen remont­ti­mies, puhu­mat­ta­kaan kor­keam­min koulutetuista?

 54. Minä näen sen niin, että me kaik­ki asum­me ava­ruus­a­se­mal­la nimel­tä maa­pal­lo, joka kier­tää aurinkoa. 

  Joil­la­kin asu­keil­la on hyvät olta­vat ja joil­la­kin on huo­not olta­vat. Tämä jako ei joh­du pää­sään­töi­ses­ti yksi­löis­tä vaan struktuureista. 

  Minus­ta tämä ei ole REILUA, joten asial­le pitäi­si teh­dä jotain. Kei­no­ja täs­sä vie­lä noja­tuo­lis­sa­ni mie­tin, kun joten­kin en luo­ta MARKKINNAN.

 55. Kei­no­ja täs­sä vie­lä noja­tuo­lis­sa­ni mietin” 

  Eikä mitä, rupeat vain dik­taat­to­rik­si ja ammu­tat / lei­ri­tät kaik­ki mei­dät omis­ta eduis­tam­me ja sääl­li­ses­tä elä­mäs­täm­me kiin­ni­pi­tä­vät kes­ki­luok­kai­set paskiaiset.

 56. Sylt­ty: No ei var­mas­ti ole.

  En ymmär­rä miten ihmees­sä täs­tä­kin asias­ta pitää tapel­la vuo­des­ta toi­seen? Eikö edes Per­su­jen menes­tys ole opet­ta­nut, että jos idea­lis­ti­set puheet ja Tapa­ni­lan todel­li­suus eivät oikein koh­taa, se on se idea­lis­ti­nen puhe joka jää toiseksi?

  En ymär­rä mik­si mei­dän pitää vie­lä kak­sien jyt­ky­vaa­lien jäl­keen väi­tel­lä sii­tä, onko sotaa/kurjia olo­ja tms. pakoon läh­te­nyt kie­li- ja ammat­ti­tai­do­ton, kou­lut­ta­ma­ton pako­lai­nen yhtä hyvää työ­voi­maa kuin vaik­ka­pa viro­lai­nen remont­ti­mies, puhu­mat­ta­kaan kor­keam­min koulutetuista?

  Onpa­han absur­di ver­taus. Ajat­te­le, sinä­kin voit olla tule­vai­suu­des­sa pako­lai­nen. Sinä­kin olet ollut kie­li­tai­do­ton ja kai­ken kuk­ku­rak­si ammattitaidoton.

 57. JTS: Miten 18 000 hen­gen rako saa­daan täy­teen? Joka vuosi.

  Mei­lä on 530000 työ­tön­tä, sii­tä riit­tää täy­den­nys­tä 30 vuotta

 58. Itse olen täs­sä­kin aivan samaa miel­tä Soi­nin­vaa­ran kans­sa ja sik­si en iki­nä voi­kaan äänes­tää Vihreitä!

 59. Sak­ke: Sitä vain olen jos­kus ihme­tel­lyt, miten eva­kot kyet­tiin aikoi­naan otta­maan vas­taan sil­loi­seen “nyky-Suo­meen”? Oli­ko sil­loin orga­ni­soin­ti­ky­ky pal­jon nykyis­tä parempi? 

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Maanhankintalaki
  Eva­kot oli­vat enim­mäk­seen maa­lai­sia, jot­ka pär­jä­si­vät, kun sai­vat maa­ta, ja hom­ma hoi­det­tiin, kos­ka se oli poliit­ti­nen pakko.

 60. Lau­ri Kum­pu­lai­nen: Onpa­han absur­di ver­taus. Ajat­te­le, sinä­kin voit olla tule­vai­suu­des­sa pako­lai­nen. Sinä­kin olet ollut kie­li­tai­do­ton ja kai­ken kuk­ku­rak­si ammattitaidoton.

  Tämä mei­dän kes­kus­te­lu on todel­la­kin men­nyt absurdiksi.

  Argu­ment­ti­si on siis:
  Kos­ka Sylt­ty on ollut kie­li- ja ammat­ti­tai­do­ton, sii­tä seu­raa että myös tän­ne tule­vat pako­lai­set ovat suu­ri onni ja siu­naus talous­e­lä­mäl­le! Olen mykis­tu­nyt, joten en voi kun lopet­taa asian käsit­te­lyn tähän.

 61. Lau­ri Kum­pu­lai­nen: Onpa­han absur­di vertaus. 

  - Syy­rias­sa on kuol­lut sodan takia n. 220000 ihmistä.
  — Ira­kis­sa aina­kin saman verran.
  — Liby­as­sa n. 20000 kuol­lut­ta Gad­da­fin jälkeen.
  — Hai­tin maan­jä­ris­tyk­ses­sä kuo­li yli 200000 ihmis­tä, mut­ta kun syy oli luon­nol­li­nen niin avun tar­ve ja media­huo­mio­kin on ilmei­ses­ti pienempi.

  Ava­ruusa­lus maa­pal­lol­la” nuo ovat olleet pien­tä tur­bu­lens­sia ja kär­pä­sen suri­naa. Joka päi­vä maa­il­mas­sa syn­tyy n. 350000 ihmis­tä ja kuo­lee n. 150000: http://www.worldometers.info/

  Jos oli­sin ava­ruusa­luk­sen kap­tee­ni, sää­täi­sin pik­ku­hil­jaa kaa­su­ha­no­ja sil­lä taval­la että nuo syn­ty­vyys ja kuol­lei­suus­lu­ke­mat oli­si­vat tasa­pai­nos­sa. Eli maa­pal­lon kuol­lei­suut­ta pitäi­si kas­vat­taa tuol­lai­seen 200000 ihmi­seen päi­väs­sä. Muu­ten kävi­si äkkiä köpelösti.

  Sotia, nälän­hä­tiä ja kul­ku­tau­te­ja ei ole vie­lä riit­tä­väs­ti. En siis eri­tyi­ses­ti halua olla kyy­ni­nen eko­fa­sis­ti, mut­ta asiat ete­ne­vät yleen­sä tasa­pai­no­ti­laan, taval­la tai toisella.

 62. Sil­loin Ruot­siin paen­neet oli­si­vat var­maan jää­neet pysy­väs­ti, tus­kin­pa Ruot­si oli­si hei­tä pakot­ta­nut Neuvosto-Suomeen ?

  No Ruot­si palaut­ti Ruot­siin paen­neet bal­tit Neu­vos­to­liit­toon lei­ri­tet­tä­vik­si, että pikem­min­kin on luul­ta­vaa, että suo­ma­lai­sia oli­si odot­ta­nut sama kohtalo.

 63. Pari kom­ment­tia: Maan asu­kas­ti­hey­den otta­mi­nen kan­to­ky­vyn mit­ta­rik­si on ihan absur­dia — ei Suo­men jär­vil­lä ja soil­la puhu­mat­ta­kaan Lapin tun­dras­ta iso jouk­ko pys­ty asu­maan. Liby­ahan on pal­lom­me toi­sik­si har­vim­min asut­tu maa- hätä­kös siel­lä oli­si asustella!
  Suun­ni­tel­ma 40 000 jo Euroop­paan pääs­seen pyr­ki­jän jaka­mi­ses­ta ei vähen­täi­si yhtään huk­ku­mi­sia- saat­tai­si lisä­tä­kin, jos Väli­me­ren poh­jois­puo­lel­la ihmis­vir­rat aikai­si­vat liik­kua nopeammin.
  On myös puhut­tu lail­li­sis­ta väy­lis­tä Euroop­paan. Onko tar­koi­tus antaa vii­su­mi jokai­sel­le sitä hake­val­le ? Hyl­syn saa­neet eivät var­maan­kaan tyy­tyi­si osaan­sa, vaan ahtau­tui­si­vat edel­leen sala­kul­jet­ta­jan purtiloon.
  Mel­li­lan ja Tuni­sian kaut­ta pyr­ki­vis­tä var­sin suu­ri osa on kotoi­sin tur­val­li­sis­ta mais­ta kuten Sene­ga­lis­ta ja Gambiasta,näkyvät ole­van pää­osin ris­ke­jä nuo­ria mie­hiä. Joku­nen aika sit­ten TV:ssä näy­tet­tiin doku­ment­ti, jos­sa Sene­ga­lin sur­lä­het­ti­läs kävi Tuni­sias­sa hauk­ku­mas­sa meren yli pyr­ki­viä maan­mie­hi­ään ja kehot­ti hei­tä kes­kit­ty­mään oman maan­sa rakentamiseen.

 64. Osa eva­kois­ta oli toki maa­seu­dul­ta, mut­ta jo yksin Vii­pu­ris­sa oli ennen tal­vi­so­taa yli 70 000 asu­kas­ta. Kau­pun­ki oli tuo­hon aikaan yksi Suo­men nel­jäs­tä suu­rim­mas­ta, ellei perä­ti toi­sek­si suu­rin, ja vie­lä­pä kan­sain­vä­li­sin, ja se sai kau­pun­kioi­keu­det kunin­kaal­ta jo 147 vuot­ta ennen Hel­sin­kiä, mitä asioi­ta ei var­maan kenel­lä­kään ole tar­vet­ta aina­kaan täs­sä maas­sa unohtaa. 

  Turun lin­na ja Vii­pu­rin lin­na raken­net­tiin maa­ham­me molem­mat jo 1200-luvun lopul­la. Sitä var­hai­sem­mis­ta ajois­ta, ja mm. itäi­sil­le mail­le ret­ken­sä suun­nan­neis­ta vii­kin­geis­tä, eli var­ja­geis­ta ja Ruri­kis­ta, onkin tääl­lä muis­taak­se­ni jo aiem­min pariin­kin ottee­seen kir­joi­tet­tu, joten en jat­ka täl­lä erää juu­ri pidem­mäl­le, kuin totea­mal­la, että ehkä huo­non hal­lin­non tilal­le on edes jos­kus voi­tu saa­da myös parempi.

  Ovat­pa­han vain pit­kiä mat­ko­ja ihmi­set liik­ku­neet ennen­kin … tosin kaik­ki nyt eivät sen­tään pakolaisina.

 65. Lail­li­sis­ta kei­nois­ta puhu­mi­nen osa­na rat­kai­sua on tur­haa. Jot­ta lail­li­set rei­tit kiin­nos­tai­si­vat, toden­nä­köi­syys pääs­tä nii­tä pit­kin Euroop­paan pitäi­si olla tar­peek­si kor­kea, mut­ta sem­moi­sia mää­riä ei kukaan ota. 

  Pal­jon jär­ke­väm­pää esi­mer­kik­si Syy­rian tilan­tees­sa on kehit­tää nitä pako­lais­lei­re­jä jär­ke­väm­pään suun­taan. Sin­ne lei­reil­le jää joka­ta­pauk­ses­sa monin­ker­tai­nen mää­rä poruk­kaa mitä ote­taan kos­kaan Euroop­paan ja lei­rien olot ovat kur­jat Jos lei­reil­lä voi­si elää edes etäi­ses­ti nor­maa­lia elä­mää, niin var­mas­ti meno­ha­lut­kin pienenisivät.

 66. Sylt­ty: Pal­jon jär­ke­väm­pää esi­mer­kik­si Syy­rian tilan­tees­sa on kehit­tää nitä pako­lais­lei­re­jä jär­ke­väm­pään suuntaan. 

  Sil­loin pako­lais­lei­reis­tä muo­dos­tui­si äkkiä kyliä ja kau­pun­ke­ja. Jot­ka muut­tu­vat äkkiä stra­te­gi­ses­ti tär­keik­si pai­koik­si eri tahoil­le, kuten esim. ISIS

  Tuol­lai­set kau­pun­git vaa­ti­si­vat suo­je­lua. Eikä minul­la oli­si mitään sitä vas­taan, että Suo­mes­ta lähe­te­tään pans­sa­ripri­kaa­ti, pari val­miuspri­kaa­tia ja heli­kop­te­rei­ta suo­je­le­maan muu­ta­maa kur­di­kau­pun­kia ISIS joukoilta.

  Yhdys­val­lat on tuo­ta kokeil­lut vuo­si­kym­me­nien ajan sekä omil­la jou­koil­laan, että kou­lut­ta­mil­laan “kapi­nal­li­sil­la”. Tulok­set on näh­tä­vis­sä, län­si­mais­ta demo­kra­ti­aa ja jär­jes­tys­tä on han­ka­la vie­dä soti­laal­li­sen voi­man avul­la sel­lai­siin paik­koi­hin, jois­sa ei ole edel­ly­tyk­siä demokratialle.

  Dik­taat­to­rit piti­vät Syy­rian ja Liby­an kasas­sa. Soti­las­dik­ta­tuu­ri pitää Egyp­tiä­kin kasas­sa, tai Sau­di-Ara­bian. Yeme­nin ex-Dik­taat­to­ri on jo helisemässä:
  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/yemen/11502027/How-Yemens-US-backed-ex-dictator-is-tearing-his-country-apart.html

  No kum­pi on parem­pi, Gad­da­fi vai Al-Qai­da? Assad vai ISIS?

  Län­si­maat eivät yksin­ker­tai­ses­ti voi hal­li­ta tuol­lai­sia väes­tö­mää­riä län­si­mai­sil­la kri­tee­reil­lä. Eikä nii­tä pako­lai­sia voi ottaa tän­ne­kään, Ruot­si alkaa olla sii­tä varoit­ta­va esimerkki.

 67. JTS: Vuo­den 2000 ikä­luok­ka on noin 60 000 hen­keä, he ovat nyt 15 vuo­tiai­ta ja 2030 par­haas­sa työiäs­sä. Se on kovin vähän. Nykyi­siä 65 vuo­tiai­ta on noin 78 000 henkeä!
  Miten 18 000 hen­gen rako saa­daan täy­teen? Joka vuosi. 

  Tuo on kyl­lä täy­sin vää­rä kysy­mys tilan­tees­sa, jos­sa nuo­ri­so- ja muu­kin työt­tö­myys on huipussaan.

 68. Ter­ve, ma tie­da mika on oikein, mut­ta aina­kin ma nykyi­sen kskus­te­lun poh­jal­ta tie­dan, etta sel­kaan tulee. Suo­mi ei ketaan vas­taan ota. ja sil­loin oikein, jaa­daan tan­ne, ne tie­ta­vat, etta pas­ka suo­ma­lai­nen ihmi­nen ei ketaan auta. Onneek­si olen jopa itse muu­al­la. Kar­si­kaa perkeleet.

 69. Aina pau­hau­taan sii­ta, etta pitaa olla jar­ke­va. Voi­si­ko sita jos­kus aja­tel­la niin, etta nyt vaan tay­tyy hyvk­sya se tosia­sia, etta pitaa tapel­la. Jos­kus minua rupee arsyt­ta­maan tama pas­kan­jau­ha­mi­nen. Voi olla etta nyt tar­vi­tan se tais­te­lun­ha­lu. Se jota ei kos­kaan aaneen sanota. 

  Kyyl­la ma sen tiedan.

  t. Mik­ko

 70. Sau­dit pom­mit­ta­vat USA:n tuel­la Yeme­nin kapi­nal­li­sia. Ja samal­la kou­lu­na ja sai­raa­loi­ta. Sadat tuhan­net pake­ne­ne­vat takai­sin Soma­li­aan, jos­ta ovat aiem­min läh­te­neet pako­lai­sik­si. Mil­joo­nat tar­vit­se­vat apua.

  http://www.hs.fi/kotimaa/a1429240105770
  http://www.hs.fi/kotimaa/a1429240105770

  Ja Suo­mi mak­saa tuon­ne­kin huma­ni­tää­ris­tä apua ja ottaa pako­lai­sia, vaik­ka avun mää­rä ja pako­lais­ten mää­rä ei vai­ku­ta koko­nai­suu­des­sa mihin­kään. Tai etsi­kää huvik­sen­ne sum­mia, joil­la Sau­di-Ara­bia on osta­nut Yhdys­val­loil­ta aseita.

  Mik­si Assad oli paha mut­ta Jeme­nin dik­taat­to­ri hyvä? Mik­si Egyp­tin soti­las­dik­ta­tuu­ri saa teloit­taa rau­has­sa sato­ja poliit­ti­sia van­ke­ja, mut­ta Liby­an dik­taat­to­ri syr­jäy­tet­tiin väkisin?

  Olen ihme­tel­lyt tätä teat­te­ria ja mit­ta­suh­tei­ta vuo­sia. Hesa­rin lin­ja tun­tuu ole­va sama kuin vasem­mis­to­vih­rei­den yleensäkin. 

  Jos on kyse Yhdys­val­to­jen tuke­mas­ta tahos­ta, joka pom­mit­taa, media kes­kit­tyy uhrei­hin ja avun tar­pee­seen. Jos yhdys­val­to­jen tuke­ma taho on ala­kyn­nes­sä, “kapi­nal­li­sia” tms. media kes­kit­tyy näi­den kapi­nal­lis­ten oikea­mie­li­syy­teen ja hyvyy­teen, ja vas­tus­ta­jan pahuuteen.

  Ja nai­vit vih­reät tut­tu­ni vuo­des­ta toi­seen halua­vat vain jakaa apua ja vas­tus­taa rasis­mia, ilman min­kään­lais­ta tie­toa ja ymmär­rys­tä tapah­tu­mien taus­tois­ta ja his­to­rias­ta, saa­ti mittasuhteista.

  Eikun se oli­kin niin että tuol­ta Jeme­nis­tä ja Soma­lias­ta saa­daan vuo­sit­tain 10000 osaa­jaa paik­kaa­maan huol­to­suh­det­ta ja hoi­ta­maan van­huk­sia, jot­ta 80-luvun SDP mal­lin yhteis­kun­ta­ra­ken­net­ta ei tar­vit­se lii­kaa muokata.

 71. Lii­an van­ha: Suo­mi sai vas­ta perus­te­tul­ta YK:lta eri­lais­ta apua .Tär­kein oli las­ten apu, ruo­kaa, vaat­tei­ta , rokot­tei­ta etec. Suo­mi oli YK:n ja Unice­fin edel­tä­jän ensim­mäi­siä kehitysapukohteita.
  Kyl­lä se pinen vel­voit­teen antaa aut­taa muita

  Samaa miel­tä. Suo­men tulee osal­lis­tua roko­tus­kamp­pan­joi­hin, jot­ka ovat suun­nil­leen mil­lä mit­ta­ril­la tahan­sa mita­ten fik­su­ja. Esim. polion koh­dal­la ollaan hyvin lähel­lä sitä, että kysei­nen tau­ti saa­daan koko­naan pois­tet­tua maailmasta. 

  Sama jut­tu sodas­ta kär­si­vien ihmis­ten aut­ta­mi­ses­ta (jos­ta tuos­sa Suo­men saa­mas­sa sodan­jäl­kei­ses­sä tues­sa­kin oli kyse). 

  Mut­ta nämä eivät ole sitä, mitä yleen­sä kut­su­taan “kehi­ty­sa­vuk­si”, joka on täy­sin rau­hal­li­siin mai­hin rahan kaa­ta­mis­ta ja eri­nä­köi­siä yhteis­työ­pro­jek­te­ja, joi­den todel­lis­ta hyö­tyä seu­ra­taan hyvin vähän. Pel­käs­tään se, että tou­hun mit­ta­ri­na käy­te­tään sitä, kuin­ka pal­jon rahaa sii­hen on kaa­det­tu tai miten suu­ri osa BKT:stä sii­hen käy­te­tään, osoit­taa osal­taan sen, että saa­vu­tet­ta­vat tulok­set ovat toi­sar­voi­sia, kun­han vaan raha saa­daan kulutettua. 

  Suo­men ter­vey­den­hoi­don tasoa ei arvioi­da sil­lä, kuin­ka pal­jon kaa­dam­me sii­hen rahaa, vaan mitä sil­lä, miten hyvin ihmi­set saa­vat palveluita.

 72. Suu­ri osa Väli­me­ren ylit­tä­jis­tä tulee Euroop­paan, kos­ka heil­lä on sii­hen varaa ja .….”

  Aika monel­la tai­taa olla vas­taa­va kuva. Itse olin pako­lais­kes­kuk­ses­sa eilen ete­la espan­jas­sa. Siel­la oli suu­rin osa Nige­rias­ta, sit­ten Sene­gal, Mali, muut mus­tas­ta afrikasta. 

  Kaik­ki tuli­vat kavel­len hal­ki Saha­ra. Monet kuo­li­vat janoon ja nal­kaan. Poh­joi­safri­kan mais­sa, nai­sia ja tyt­to­ja rais­kat­tiin tai pako­tet­tiin sek­siin etta sai­si­vat jat­kaa tai mak­sus­ta. Monet tytot mak­sa­vat sek­sil­la mui­den mie­hien kus­tan­nuk­set kos­ka heil­la ei ole rahaa itsel­la. Ainoat jot­ka tahan pys­ty­vat ovat nuo­ret ja vah­vat. Sen lisak­si monet nuo­ret tytot joko suun­nit­te­le­vat ras­kauk­sen syn­nyt­ta­mis­ta sopi­vas­ti EU puo­lel­la tai syn­nyt­ta­vat rais­kauk­sien tulok­se­na EU, kos­ka ras­kaa­na ole­vaa nais­ta ei voi­da kaannyttaa.

  Nama ovat ne val­ta ene­mis­to mus­tas­ta afri­kas­ta kenel­la on “varaa tul­la EU:un”

  Voit­ta­jat kir­joit­ta­vat his­to­rian omien tilan­tei­den ja nako­kul­mien poh­jal­ta, afrik­ka­lai­sil­la on aivan eri nake­mys, mut­ta sita mei­ta ei kiin­nos­ta kos­ka onhan meil­la jo val­miit nake­myk­set ja mie­li­pi­teet asias­ta ja aina ollaan oikeassa.

  Afri­kan tilan­ne, pako­lais­ti­lan­ne, on monien vuo­si­kym­me­nien glo­baa­li­po­li­tii­kan tulos­ta, joten kaik­ki olem­me vastuussa. 

  Rat­kai­su vaa­ti­si ymmar­rys­ta tosi­asiois­ta, mut­ta jokai­nen kans­sa­kun­ta tul­kit­see sen omien ehto­jen ja int­res­sien kaut­ta, ihan samoin kun 500 vuot­ta sit­ten. Ei ole pal­jon muuttunut.

 73. Jua­ni­to:
  Siel­la oli suu­rin osa Nigeriasta 

  Jua­ni­to:
  Rat­kai­su vaa­ti­si ymmar­rys­ta tosiasioista 

  Nige­rias­sa asuu 180 mil­joo­naa ihmis­tä, ja väes­tön­kas­vu on 2,47% vuo­des­sa. Eli joka vuo­si Nige­rian väes­tö lisään­tyy 4.4 miljoonalla.

  Jos tuos­ta pel­käs­tä väes­tön lisäyk­ses­tä pari pro­mil­lea läh­tee euroop­paan, puo­let kuo­lee mat­kal­la, ja pro­mil­le (4400 ihmis­tä) pää­see vuo­sit­tain EU alu­eel­le, niin pelas­tuu­ko sil­lä maailma?

  Vai oli­si­ko Rat­kai­su ottaa perä­ti 10% vuo­tui­ses­ta Nige­rian väes­tön lisäyk­ses­tä Euroo­pan Unio­niin? Tuos­ta ei oli­si­kaan enää pit­kä mat­ka uuteen Lopul­li­seen Ratkaisuun.

  Ker­to­kaa toki mitä pitäi­si ymmär­tää. Minus­ta hyvä kei­no aut­taa oli­si puo­lit­taa EU:n sosi­aa­li­tuet ja maa­ta­lous­tuet. Tuli­si afrik­ka­lai­sil­le­kin tilai­suuk­sia yrit­tää, toi­saal­ta Euroop­pa ei oli­si enää niin hou­kut­te­le­va kun tääl­lä­kin palai­si­vat lähiöt ja ruu­mii­ta makai­si katuojissa.

  PS. Minul­la on ollut lähei­nen työ­ka­ve­ri Nige­rias­ta (yli­opis­to­kou­lu­tet­tu), ja täl­lä­kin het­kel­lä asiak­kai­ta Nige­rias­ta, jot­ka osal­taan mak­sa­vat palkkaani.

 74. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Suo­mi sijait­see täl­lä het­kel­lä mah­dol­li­si­man kau­ka­na pako­lais­vir­rois­ta, mut­ta onhan meil­lä aika epä­va­kaa naapuri.

  Täy­tyy sanoa, että Venä­jää ei voi miten­kään ver­ra­ta Afrik­kaan. Venä­jä on lop­pu­jen­lo­puk­si väki­lu­vul­taan pie­ni maa, 140 mil­joo­naa ja syn­ty­vyys alhai­nen. Afri­kan väes­tön taas on aja­tel­tu nouse­van jopa 4miljardiin täl­lä vuosisadalla.Venäjän väki­lu­ku on noin 1/30 tuos­ta 4miljardista.

  Sik­si tätä taa­kan­ja­koa vas­tus­te­taan, kos­ka tulo­vir­ta ei lopu kos­kaan. On täy­sin epä­re­hel­lis­tä ver­ra­ta Venä­jää Afrik­kaa edel­lä mai­ni­tuis­ta syis­tä. Ver­taa­mi­nen on sitä kuu­luis­taa popuilismia.

 75. tuen mak­sa­ja:
  Oot­te­ko muu­ten pan­neet mer­kil­le, että näkö­alat­to­mak­si ja taan­tu­vak­si maan­osak­si kat­sot­tu Län­si-Euroop­pa on hur­jan veto­voi­mai­nen alue. Tuli­joi­ta on vaik­ka kuin­ka pal­jon ja me tie­na­taan täl­lä. Kes­tää pari­kym­men­tä vuot­ta ennen kuin euroop­pa­lai­nen lap­si alkaa tuot­taa kan­san­ta­lou­teen. Maa­han­tu­li­jan koh­dal­la on kysy­mys vain paris­ta vuodesta.

 76. Mis­tä­hän tuo raha tulee? Oli­si mie­ne­kiin­tois­ta tie­tää, kuin­ka pal­jon maa­han­muut­ta­jien työl­lis­ty­mi­nen ker­ryt­tää yhtei­ses­ti jaet­ta­vaa kan­san­tu­loa. Pel­kään, ettei toi­sis­ta kult­tuu­reis­ta tul­leet ole val­mii­ta osal­lis­tu­maan 44 %:lla tulois­taan yhtei­seen hyvään. Etusi­jal­la ovat oma per­he ja sit­ten sukulaiset.
  Kiin­nos­tai­si myös tie­tää, mis­sä mää­rin syn­ty­pe­räi­set ulko­maa­lai­set naut­ti­vat sosi­saa­lie­tuuk­sia ver­rat­tu­na kantaväestöön.

  Oli­si­ko jol­la­kin tut­kit­tua tie­toa asiasta?

 77. Sylt­ty: No ei var­mas­ti ole.

  En ymmär­rä miten ihmees­sä täs­tä­kin asias­ta pitää tapel­la vuo­des­ta toi­seen? Eikö edes Per­su­jen menes­tys ole opet­ta­nut, että jos idea­lis­ti­set puheet ja Tapa­ni­lan todel­li­suus eivät oikein koh­taa, se on se idea­lis­ti­nen puhe joka jää toiseksi?

  En ymär­rä mik­si mei­dän pitää vie­lä kak­sien jyt­ky­vaa­lien jäl­keen väi­tel­lä sii­tä, onko sotaa/kurjia olo­ja tms. pakoon läh­te­nyt kie­li- ja ammat­ti­tai­do­ton, kou­lut­ta­ma­ton pako­lai­nen yhtä hyvää työ­voi­maa kuin vaik­ka­pa viro­lai­nen remont­ti­mies, puhu­mat­ta­kaan kor­keam­min koulutetuista?

 78. Hyvää kes­kus­te­lua olen­nai­ses­ta aiheesta.

  Onko jol­la­kin tilas­to­tie­to­ja hyvin kou­lu­tet­tu­jen maa­han­muut­ta­jien ammat­teis­ta ja kou­lu­tuk­sen kel­poi­suu­des­ta tääl­lä? Län­si­mais­sa­kin suo­ri­tet­tu­ja yli­opois­to­tut­kin­to­ja tah­do­taan tääl­lä­päin kaihtaa.

 79. Jos (IF) tar­koi­tus on pie­nen­tää työt­tö­myys­lu­ku­ja, ei se onnis­tu rah­taa­mal­la täy­sin työ­ha­lu­ton­ta poruk­kaa maa­han ja syyl­lis­tä­mäl­lä työ­tön­tä kantaSuomalaista.
  Ihan alkuun pitäi­si jokai­sen pereh­tyä eri mai­den his­to­ri­aan ja kult­tuu­rei­hin eikä alkaa selit­tä­mään “kuneonniinihkuja”-mentaliteetilla.
  Afri­kas­sa ja Lähi-Idäs­sä oli 1300 vuot­ta sit­ten kor­kea­kult­tuu­rit jois­ta euroo­pas­sa haa­veil­laan vie­lä­kin. Se kaik­ki tieto/taito kato­si erään kir­jan ansios­ta eikä noil­la alueil­la ole tapah­tu­nut mitään oma-aloit­teis­ta kehi­tys­tä sen jäl­keen. Ilman öljyä koko lähi-itä oli­si edel­leen mei­dän sil­mis­sä täy­si takapajula.
  Esi­mer­kik­si Afrik­kaan on vie­ty rahaa, konei­ta ja tar­vik­kei­ta vuo­si­kym­me­niä ilman että, min­kää­lais­ta tun­tu­vaa kehi­tys­tä oli­si tapah­tu­nut. Kun sin­ne vie­tiin trak­to­rei­ta ja maa­ta­lous­ko­nei­ta hel­pot­ta­maan työn­te­koa, oli lop­pu­tu­los. Trak­to­reis­ta ajet­tiin tan­kit tyh­jik­si ja jätet­tiin sii­hen mihin pysäh­tyi. Seu­raa­va insi­nöö­ri las­ki moot­to­ris­tä öljyt ja möi tar­vit­se­val­le jon­ka jäl­keen tuli fik­sum­pi insi­nöö­ri joka otti koko moot­to­rin ja möi sen. Edel­lä­mai­nit­tu oli täy­sin ylei­nen ilmiö.

  Tääl­lä Suo­mes­sa omis­sa lap­sis­sa ja nuo­ris­sa on näh­tä­vis­sä sama ilmiö. Ope­te­taan vaa­ti­maan val­mis­ta jol­loin syn­tyy puh­taas­ti avu­ton suku­pol­vi ilman min­kään­lai­sia perus­tai­to­ja. Sama on käy­nyt Afri­kas­sa kun kenel­lä­kään ei ole väläh­tä­nyt opet­taa­ih­mi­siä aut­ta­maan itse­ään ja toi­si­aan. Lähi-Idäl­le on käy­mäs­sä täs­mäl­leen samoin pel­käs­tään erään ihmis­ryh­män raha­nah­neu­den vuoksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.