Kiinan talouskasvun on pakko hyytyä

Min­un on vaikea ymmärtää niitä viiv­oti­nen­nus­ta­jia, jot­ka vielä vähän aikaa sit­ten ennus­ti­vat, että Kiinan talouskasvu jatkua 10 %:n vauh­tia tästä iäisyy­teen. Pitäisi erot­taa toi­sis­taan S‑käyrä ja ekspo­nen­ti­aa­li­nen kasvu.

Kiinan kasvul­la on kak­si päälähdet­tä, joista kumpikaan ei voi jatkua eksponentiaalisesti:

 • Muual­la kehite­tyn teknolo­gian käyt­töönot­to. Tämä lop­puu, kun teknolo­gia on otet­tu käyt­töön. Niin se lop­pui Japanissakin.
 • Muut­to tehot­tomasti maat­aloud­es­ta tehokkaaseen tuotan­toon kaupungeis­sa. Tämä nyt ainakaan ei voi jatkua ekspo­nen­ti­aalis­es­ti kasvaen.

Ennus­teeni on, että 2020-luvul­la Kiinan talouskasvu jää jon­nekin neljän pros­entin tienoille ja 2030-luvul­la selvästi senkin alle.

9 vastausta artikkeliin “Kiinan talouskasvun on pakko hyytyä”

 1. Ennus­teesi on aika tarkkaan lin­jas­sa The Con­fer­ence Board­in arvion kanssa: The Long Soft Fall in Chi­nese Growth [pdf]

  Toisaal­ta pitää muis­taa, että vaik­ka kasvu­vauhti hidas­tuu, se ei ole pysähtymässä. 

  1. Kiinaan täy­tyy vielä rak­en­taa urbaa­nia infra­struk­tu­uria noin 200 miljoon­alle ihmiselle. Siinä riit­tää urakkaa. 

  2. Kiinan talouden siir­tymi­nen teol­lisu­ud­es­ta palvelui­hin on vielä edessä. Kiinan koti­maan markki­noil­la on val­tavasti tilaa kasvaa. 

  3. Kiinan eri alueet kehit­tyvät eri nopeuk­sil­la. Kiinan sisälle mah­tuu Sak­san kaltainen korkean teknolo­gian ja hyv­in­voin­nin talousjät­ti joka kil­pailee esim. EU:n kanssa korkeal­la jalostusasteella.

 2. Näin se var­masti on ja ennuste vaikut­taa uskot­taval­ta. Silti on hyvä muis­taa, että jo noil­lakin kasvu­lu­vuil­la Kiina, val­ta­va maa, muut­taa maail­man talous- ja muu­takin tas­apain­oa aivan ratkaisevasti.

 3. Toinen mikä tun­nu­taan uno­hta­van akti­ivis­es­ti ennusteista on ihan nor­maali kri­isi. Niitä tulee ennem­min tai myöhem­min. Tyy­nen­meren ympäril­lä on valitet­ta­van hyvät edel­ly­tyk­set suureen aseel­liseen kon­flik­ti­in käytetyl­lä ennustevälil­lä vuo­teen 2030.

 4. “Kiinan kasvul­la on kak­si päälähdet­tä, joista kumpikaan ei voi jatkua eksponentiaalisesti:

  # Muual­la kehite­tyn teknolo­gian käyt­töönot­to. Tämä lop­puu, kun teknolo­gia on otet­tu käyt­töön. Niin se lop­pui Japanissakin.”

  Mei­dän Suomes­sa pitäisi jatkaa Suomes­sa kehitet­tävän uuden teknolo­gian kehit­tämistä, eikä ehkä leika­ta ainakaan liikaa opetuk­ses­ta ja tutkimuk­ses­ta, jot­ka lienevät sille edel­ly­tys. Voisimme ehkä myös ottaa kehitet­täväk­semme edelleen/paremmaksi/pidemmälle jotakin sel­l­aista, jos­ta joku muu on jo kalli­it ensi vai­heen oppirahat/kehityskulut maksanut.

 5. Näin­hän kävi Suomes­sakin. Ker­rna yhdesä puheen­vuoross akasvunkaudel­la (4 % tms) Niit­mao tote­si, että kasvu ei ole koskana ollu näin pien­tä dos­na­jälkeis­niä vuosi­na. Ja että kasvu ei koskaan ole ollut näin suur­ta sodan­jälkeisienä vuosina.

  Edel­lisessä tapauk­ses­sa kyseessä oli proen­tu­aa­li­nen jälkim­mäisessä absolu­ut­tine kasvu.

  Olet­takaamme , että Kiinan talous kas­vaa vielä seu­raa­vat 10 vuot­ta 10 % vuodessa ja sit­ten jämähtää 4 %:iin. Absolu­ut­ti­nen aksvu on edellen sma kuin tänäkin vuonna.

  Eri asia, voiko kasvu jatkua näinkään pitkälle?

 6. Hin­nal­la ei suo­ma­lainen kuulem­ma pysty kil­paile­maan, mut­ta onko sil­loin kysymyk­sessä sekun­dar­ihka­ma, jol­loin kiinalaiset lapset ovat yliv­er­taisen halpo­ja työntekijöitä? 

  Suomen ehdot­tomat kil­pailue­dut ovat a)laatu ja b)toimitusvarmuus. Näitä pitäisi enem­män hyö­dyn­tää myyn­ti­työssä. Jokainen voi tykönään tehdä tilauk­sen kiinalais­es­ta verkkokau­pas­ta ja jäädä odot­ta­maan. Joskus tulee yllä­tyk­siä, tai itseasi­as­sa aina. Koskaan ei voi tietää, mitä saa ja kos­ka. Rihka­man tai teol­lisu­u­den valmis­tuskoneen toimit­tamises­sa ei ole muu­ta kuin mit­ta­suhde-ero. Tilaa­mal­la kiinalaisen sähkö­moot­torin voi odot­taa, että urak­ka kusee. Störm­per­itä tilat­taes­sa taas tietää mitä saa ja koska.

  Muis­takaa tämä: laatu ja toimitusvarmuus!

 7. Kiinan kasvu tulee aivan var­masti hyy­tymään. Kysymys onkin lähin­nä siitä, kos­ka tämän tapah­tuu. Itse ennus­taisin jopa Oden ennustet­ta nopeam­paa Kiinan kasvun hyytymistä.

  Pait­si että Kiinan kasvu hyy­tyy, Kiinaa odot­taa todel­li­nen eläke­pom­mi. Suomen “eläke­pom­mi” on lähin­nä pap­at­ti ver­rat­tuna Kiinan “ydin-eläke­pom­mi­in”.

 8. Kiinan demografia on huono jo 2020-luvul­la, kiitos yhden lapsen poli­ti­ikan. Pudot­taa yksistään kasvua roimasti.

 9. Muual­la kehite­tyn tekni­ikan käyt­töönot­toon vetoami­nen antaa asi­as­ta kuitenkin hie­man väärän kuvan. Kiina on onnis­tunut muun­tau­tu­maan maail­man tehtaak­si ja tämä antaa luon­nol­lisen poh­jan tuoteke­hi­tyk­seen ja tieto­taidon kas­vat­tamiseen. Kun tehdas on vier­essä eikä toisel­la puolel­la maail­maa, kehi­tyssyk­lin saa tarvit­taes­sa aika nopeak­si ja tutkimuk­ses­takin aika käytän­nön­läheistä. Tätä ei pidä unohtaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.