Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.6.2015

Tämä oli vii­mei­nen var­si­nai­nen kokous ennen juhan­nus­ta. Tämän jäl­keen on enää yksi kokous pöy­däl­le pan­tu­ja kah­ta asi­aa varten.

Hert­to­nie­men kaa­va ATT:n vuokrataloille

Läpi yksi­mie­li­ses­ti. Var­si­nai­sia rat­kai­su­ja alu­een koh­ta­los­ta tulee, kun tam­mi­kuus­sa palau­te­tus­ta alu­ees­ta loput tulee toi­von mukaan asun­noik­si kaavoitettuna.

Län­si­sa­ta­man matkustajaterminaali

Läpi nuris­ten. Kuu­lim­me Sata­man aika hei­ve­röi­sis­tä suun­ni­tel­mis­ta siir­tää tava­ra­lii­ken­net­tä edes vähän Vuo­saa­reen. Kan­na­tuk­se­ni Tal­lin­nan tun­ne­lil­le nousi taas.

Teras­si­ta­lon kaa­va Jätkäsaaressa

Läpi kes­kus­te­luit­ta.

Hotel­li­kaa­va Jätkäsaaressa

Itse hotel­lia raken­ne­taan jo, tämä maka­sii­ne­ja kos­ke­va kaa­va läpi yksimielisesti.

Laa­ja­sa­lon kau­pun­ki­bu­le­var­dien suunnitteluperiaatteet

Hie­no suun­ni­tel­ma, 3000 asun­toa tyh­jäs­tä. Kokoo­mus pyy­si pöy­däl­le. Autoi­li­joil­ta on kuu­lem­ma tul­lut kit­ke­rää palau­tet­ta sii­tä, ettei eri­ta­so­liit­ty­miä sai­si pur­kaa. Bule­var­di ei oikein peli­tä, jos sitä ei saa ylit­tää kuin sil­taa pit­kin. Lii­ken­ne­mää­rät ovat muu­ten­kin aika vähäisiä.

Ratik­ka­pro­jek­tin tilan­ne­kat­saus ja kehittämistavoitteet

Suun­nit­te­li­jat oli­vat käy­neet kat­so­mas­sa ulko­mai­sia esi­merk­ke­jä ja oli­vat innois­saan. Kyse­lin Sep­po Vep­sä­läi­sen kri­tii­kis­tä, ettei­vät rati­kat mah­du kes­kus­tan verk­koon, jos kaik­ki suun­ni­tel­mat toteu­te­taan. Joke­ri-lin­jal­la on tar­koi­tus käyt­tää 45-met­ri­siä rati­koi­ta. Ne eivät mah­du kes­kus­tan pysä­keil­le, mut­ta pys­ty­vät kul­ke­maan kes­kus­tan verkossa.

Rei­jo­lan­ka­dun ratikkakiskot

Pyy­sin pöy­däl­le, kos­ka on vai­kea ensin hyväk­syä ratik­ka­pro­jek­tin kehit­tä­mis­ta­voit­teis­sa, ettei­vät rati­kat pysäh­dy kuin pysä­kil­le ja heti kaa­voit­taa autot ratik­ka­kis­koil­le. Kokoo­mus­lai­sil­le taas oli vai­kea kiel­tää vasem­mal­la kään­ty­mis­tä, kos­ka ham­pu­ri­lais­yrit­tä­jä menet­tää asiakkaita.

Ajat­te­lin ajaa kom­pro­mis­si­na Daniel Feder­leyn esi­tys­tä, että autot pysyi­si­vät yhdel­lä kais­tal­la Urhei­lu­ka­dul­le saak­ka, sil­lä jos ratik­ka pää­see jonot­ta­mat­ta Urhei­lu­ka­dun yli, se pää­see läpi seu­raa­vis­ta valois­ta. Vai­keu­te­na on lait­taa auto­ja yhdel­le kais­tal­le, vaik­ka yhtä kais­taa pit­kin ne tule­vat, kos­ka oikeal­le Urhei­lu­ka­dul­le kään­ty­vä pysäyt­tää koko let­kan, jos joku ylit­tää suo­ja­tie­tä. Voi­si­han tuo­hon teh­dä kym­me­nen met­riä pit­kän kään­ty­mis­kais­tan, mut­ta sil­loin pitäi­si muut­taa kaa­vaa. Suo­ja­vi­he­ra­luet­ta ote­taan lii­ken­nea­lu­eek­si. Ennen ei ollut näin tark­kaa: Haa­gan lii­ken­neym­py­rä on teh­ty kaa­vaa muuttamatta.

Asia jäi pyyn­nös­tä­ni pöy­däl­le. Ensi kokouk­ses­sa ongel­maa on rat­ko­mas­sa puo­les­ta­ni Mik­ko Säre­lä, sil­lä minä olen raken­ta­mas­sa voimalaitoksia.

Kaik­ki muut asia yksi­mie­li­ses­ti läpi

21 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.6.2015”

 1. Voi­si­han tuo­hon teh­dä kym­me­nen met­riä pit­kän kään­ty­mis­kais­tan, mut­ta sil­loin pitäi­si muut­taa kaa­vaa. Suo­ja­vi­he­ra­luet­ta ote­taan liikennealueeksi.”

  Parem­pi oli­si muut­taa kaa­vaa, kuin teh­dä huo­no­ja lii­ken­ne­jär­jes­tel­jä. Jos nyt teh­dää katu noin, niin sen kans­sa käy­tyy elää todel­la kau­an. Parem­pi muu­ta­man vuo­den pääs­tä hyvä rata, kuin heti huono’

  Sai­si­ko ete­län­puo­lei­sen jalan­ku­lun ohjat­tua ilman kaa­va­muu­tos­ta Urhei­lu­leh­don kaut­ta, noi­den pui­den ja säh­kö­kes­kuk­sen ete­lä­puo­lel­ta. Tämä­kin antai­si riit­tä­väs­ti tilaa omal­le ratikkakaistalle.

 2. Hert­to­nie­men koh­dal­la tulee mie­leen kak­si isoa asiaa:
  1) mik­si alu­eel­le pitää väki­sin haa­lia vuo­kra­ka­sar­me­ja ja
  2) mik­si kaa­vas­sa yleen­sä on mer­kin­tä, mitä ton­til­le tulee rakentaa?

 3. Kyse­lin Sep­po Vep­sä­läi­sen kri­tii­kis­tä, ettei­vät rati­kat mah­du kes­kus­tan verk­koon, jos kaik­ki suun­ni­tel­mat toteu­te­taan. Joke­ri-lin­jal­la on tar­koi­tus käyt­tää 45-met­ri­siä rati­koi­ta. Ne eivät mah­du kes­kus­tan pysä­keil­le, mut­ta pys­ty­vät kul­ke­maan kes­kus­tan verkossa.

  Vep­sä­läi­sen huo­li ei kai ollut Joke­ri, joka kyl­lä mah­tuu, kun se on koko­naan nykyi­sen ver­kon ulko­puo­lel­la, vaan Laa­ja­sa­lon lin­jat, joi­den pitäi­si mah­tua tule­maan keskustaan.

 4. Vink­ki: Naan­ta­li — Lång­näs — Kapells­kär on erin­omai­nen lii­kut­taes­sa auton kans­sa ja men­täes­sä eri­tyi­ses­ti muu­al­le kuin Tuk­hol­man ruuhka-alueelle.

  Jon­kin­lai­nen rek­ka / vain auto kans­sa yhteys Vuo­saa­ren suun­nal­ta voi­si saa­vut­taa suo­sio­ta. Hyt­ti­mat­kus­ta­mi­sen puut­tu­mi­nen on toki tulo­me­ne­tys että tuo sääs­tö­jä. Lai­vamt­kus­tus ilman tans­sibän­diä ja discoa?

 5. Var­maan kaik­ki nykyi­set ja iki­nä ideoi­tu­jen­kin lin­jo­jen vau­nut mah­tuu pysä­köi­mään kes­kus­taan ja suu­rin osa kis­kois­ta jää vapaak­si, mut­ta Kai­vo­ka­tu tms. tulp­paa nyky­ään suun­ni­tel­tu­jen vuo­ro­vä­lien mukai­sen lii­ken­teen niin ettei mikään pysy aikau­tau­lus­sa, tai vuo­ro­vä­le­jä on pak­ko moninkertaistaa…

 6. Sata­maa voi­si edel­lyt­tää kon­kre­ti­soi­maan hei­ve­röi­siä esi­tyk­siän­sä. Itä-Suo­mes­ta ja itäi­sel­tä pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta­kin Vuo­saa­reen on pal­jon lyhyem­pi mat­ka kuin Län­si­sa­ta­maan, eri­tyi­ses­ti ajassa.

 7. Jos kään­ty­mi­nen Urhei­lu­ka­dul­ta oikeal­le Lää­kä­rin­ka­dul­le on ongel­ma, niin esi­tän kol­me ratkaisua:

  - Kiel­le­tään oikeal­le kään­ty­mi­nen. Eläin­tar­han suun­nas­ta tule­val­le autoi­li­jal­le aiheu­tuu mini­maa­li­nen lisä­vii­ve sii­tä, että hän ajaa Nor­dens­kiöl­din­ka­tua suo­raan ja kään­tyy sii­tä Urhei­lu­ka­dul­le, mis­tä edel­leen suo­raan Lää­kä­rin­ka­dul­le. Näi­den auto­jen mää­rä lie vähäinen.

  - Levi­te­tään jal­ka­käy­tä­viä molem­min puo­lin Rei­jo­lan­ka­dun puis­ton puo­lel­le. Näin saa teh­dä ilman kaa­va­muu­tos­ta. Olet­tai­sin, että sama kos­kee fil­la­rei­ta­kin, onhan puis­tot täyn­nä fil­la­ri­sal­lit­tu­ja raitteja.

  - Muu­te­taan kaa­vaa. Vir­ka­mies­ten oli­si hyvä alkaa ymmär­tää, että rai­tio­tien tuo­mi­nen jol­le­kin kadul­le on Iso Jut­tu. Jos teh­dään Iso Jut­tu, pitää olla val­mis teke­mään duu­nia­kin, ja kaa­va­muu­tos on rutii­ni­duu­nia, vaik­ka onkin ras­kas pro­ses­si. Ei ole kata­stro­fi, jos hyvä han­ke vii­väs­tyy kaa­va­muu­tok­sen vuok­si vuo­del­la. Sen sijaan on kata­stro­fi, jos hyväs­tä hank­kees­ta tulee huo­no sik­si, että ei voi­da odot­taa vuot­ta tai ei viit­si­tä näh­dä vaivaa.

  Tuos­ta vii­mei­ses­tä koh­das­ta vie­lä, ettei sii­tä edes aiheu­tui­si vii­vet­tä, jos työt aika­tau­lu­te­taan niin, että sin­ne kiel­le­tyl­le “vihe­ra­lu­eel­le” ede­tään vas­ta vii­mei­sek­si. Mitään vaa­raa kaa­van kaa­tu­mi­ses­ta tai muut­tu­mi­ses­ta mah­dol­lis­ten vali­tus­ten vuok­si ei käy­tän­nös­sä ole, joten mikään ei estä töi­den aloit­ta­mis­ta kadun kes­kel­tä ja siir­ty­mis­tä koh­ti reunoja.

 8. Mik­ko H: Vep­sä­läi­sen huo­li ei kai ollut Joke­ri, joka kyl­lä mah­tuu, kun se on koko­naan nykyi­sen ver­kon ulko­puo­lel­la, vaan Laa­ja­sa­lon lin­jat, joi­den pitäi­si mah­tua tule­maan keskustaan. 

  Laa­ja­sa­loon on var­mas­ti kan­nat­ta­vaa teh­dä spå­ra, mut­ta kaik­kial­la muu­al­la maa­il­mas­sa sil­lä syö­tet­täi­siin met­roa. Hel­sin­gis­sä ei ole jouk­ko­li­ken­ne­ver­koa, vaan mon­ta pääl­lek­käis­tä säteit­täis­tä lii­ken­ne­jä­jes­tel­mää perui­na ajoil­ta, joil­loin kau­pun­ki oli pal­jon pienempi.

 9. Tähän voi­si muu­en lisä­tä, että Urhei­lu­ka­dul­ta ei saa kään­tyä Kisa­hal­lin suun­nas­ta tul­taes­sa vasem­mal­le Nor­dens­kiöl­din­ka­dul­le. Vas­ta Rei­jo­lan­ka­dul­le saa kääntyä.

  Voi tietn­kin jat­kaa aina Lää­kä­rin­ka­dul­le, jol­loin ohit­taa Tuk­hol­man­ka­dun sum­pun. Tosin kau­nii­le Urhei­luak­dun lop­pu­pään kau­niil­le puis­to­ka­dul­le ei toi­vo­si lisää liikennettä.

  Urhei­lu­ka­tu muu­ten oli alun­pe­rin Florantie.

 10. Suun­nit­te­li­jat oli­vat käy­neet kat­so­mas­sa ulko­mai­sia esi­merk­ke­jä ja oli­vat innois­saan. Kyse­lin Sep­po Vep­sä­läi­sen kri­tii­kis­tä, ettei­vät rati­kat mah­du kes­kus­tan verk­koon, jos kaik­ki suun­ni­tel­mat toteu­te­taan. Joke­ri-lin­jal­la on tar­koi­tus käyt­tää 45-met­ri­siä rati­koi­ta. Ne eivät mah­du kes­kus­tan pysä­keil­le, mut­ta pys­ty­vät kul­ke­maan kes­kus­tan verkossa.”

  Tar­koit­ta­nee­ko tuo, että Laa­ja­sa­lon lin­joil­la tul­laan käyt­tä­mään 45-met­ris­tä kalus­toa. Oli­sit voi­nut pyy­tää suun­ni­tel­mien rea­lis­ti­suu­den var­men­ta­mi­sek­si pysäk­ki­ver­kon sanee­raus­suun­ni­tel­maa tilan­teel­le, jos­sa kalus­to­na kan­ta­kau­pun­gis­sa käy­te­tään nykyis­tä sel­väs­ti pitem­pää kalustoa.

  Bule­var­di­soin­ti­pro­ses­si vaa­ti­si myös pit­kiä rati­koi­ta, joten nykyi­nen pysäk­ki­verk­ko tuli­si laa­jas­ti sanee­ra­ta. Piru istuu detal­jeis­sa. Kun seu­raa jo teh­ty­jen var­sin vaa­ti­mat­to­mien pysäk­ki­sa­nee­raus­yri­tys­ten läpi­me­non toden­nä­köi­syyk­siä, ei voi ennus­taa eri­tyi­sen suur­ta menes­tys­tä radi­kaa­leil­le uudelleenjärjestelyille.

  Sil­ti roh­ke­nen epäil­lä väli­tys­ky­vyn riit­tä­vyyt­tä. Pysäk­ki­vii­veet kas­va­vat ja jo nyt vaa­ti­mat­to­mat reit­ti­no­peu­det ale­ne­vat. Mitä kuu­luu niil­le lin­ja­koh­tai­sil­le nopeut­ta­mis­suun­ni­tel­mil­le, joi­ta on tehty ?

 11. Rol­le:
  Sata­maa voi­si edel­lyt­tää kon­kre­ti­soi­maan hei­ve­röi­siä esi­tyk­siän­sä. Itä-Suo­mes­ta ja itäi­sel­tä pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta­kin Vuo­saa­reen on pal­jon lyhyem­pi mat­ka kuin Län­si­sa­ta­maan, eri­tyi­ses­ti ajassa.

  Tämä pitää paik­kan­sa. Mut­ta onko kui­en­kaan rea­lis­tis­ta yrit­tää tun­kea mat­kus­ta­ja­ter­mi­naa­lia kovin ahtaa­seen Vuo­saa­ren satamaan?

  Maan­tie­teel­le emme mah­da mitään. Hel­sin­ki sijais­tee nie­mel­lä ja oikeas­taan ulkosaaristossa.

  Kas­vun rajat hen­ki­lö­me­ri­lii­ken­tees­sä alkaa olla saa­vu­tet­tu, aina­kin Hel­sin­gin seudulla…

 12. Mark­ku af Heur­lin: Tämä pitää paik­kan­sa. Mut­ta onko kui­en­kaan rea­lis­tis­ta yrit­tää tun­kea mat­kus­ta­ja­ter­mi­naa­lia kovin ahtaa­seen Vuo­saa­ren satamaan?

  Maan­tie­teel­le emme mah­da mitään. Hel­sin­ki sijais­tee nie­mel­lä ja oikeas­taan ulkosaaristossa.

  Kas­vun rajat hen­ki­lö­me­ri­lii­ken­tees­sä alkaa olla saa­vu­tet­tu, aina­kin Hel­sin­gin seudulla… 

  … , mut­ta uusim­mat mat­kus­ta­ja­ris­tei­li­jät, jot­ka tänään Turun tela­kal­ta tilat­tiin, otta­vat mak­si­mis­saan kum­pi­kin perä­ti 6 600 mat­kus­ta­jaa. Tus­kin se lai­vo­jen kas­vu tuo­hon­kaan pysäh­tyy. Kau­pun­gin lii­ken­ne­jär­jes­tel­miä on kehi­tet­tä­vä edel­leen, jot­ta ne toi­mi­vat jatkossakin.

 13. Sak­ke: … , mut­ta uusim­mat mat­kus­ta­ja­ris­tei­li­jät, jot­ka tänään Turun tela­kal­ta tilat­tiin, otta­vat mak­si­mis­saan kum­pi­kin perä­ti 6 600 mat­kus­ta­jaa. Tus­kin se lai­vo­jen kas­vu tuo­hon­kaan pysäh­tyy. Kau­pun­gin lii­ken­ne­jär­jes­tel­miä on kehi­tet­tä­vä edel­leen, jot­ta ne toi­mi­vat jatkossakin.

  Eikö­hän tuo paat­ti lähin­nä ris­te­li­le Karibialla?

 14. Sak­ke: mut­ta uusim­mat mat­kus­ta­ja­ris­tei­li­jät, jot­ka tänään Turun tela­kal­ta tilat­tiin, otta­vat mak­si­mis­saan kum­pi­kin perä­ti 6 600 mat­kus­ta­jaa. Tus­kin se lai­vo­jen kas­vu tuo­hon­kaan pysäh­tyy. Kau­pun­gin lii­ken­ne­jär­jes­tel­miä on kehi­tet­tä­vä edel­leen, jot­ta ne toi­mi­vat jatkossakin.

  Nois­sa ris­tei­li­jöis­sä ei ole auto­ja muka­na lain­kaan. Ris­tei­ly­mat­kus­ta­jien kier­rät­tä­mi­nen kes­kus­tas­sa lie­nee suht hel­pos­ti ratkaistavissa.

 15. Mik­ko H: Nois­sa ris­tei­li­jöis­sä ei ole auto­ja muka­na lain­kaan. Ris­tei­ly­mat­kus­ta­jien kier­rät­tä­mi­nen kes­kus­tas­sa lie­nee suht hel­pos­ti ratkaistavissa. 

  Jos yksi lai­va toi­si Hel­sin­kiin 6600 turis­tia, voi jokai­nen las­kea tai arvioi­da, mon­ta­ko bus­sia tar­vit­tai­siin hei­tä a) pit­kin kau­pun­kia tai b) kau­pun­gin­kes­kus­taan kul­jet­ta­maan. Se riip­puu tie­ten­kin osit­tain bus­sin koos­ta ja mat­kus­ta­ja­ka­pa­si­tee­tis­ta! (En kui­ten­kaan tie­dä, min­ne ao. varus­ta­mo nuo uusim­mat lai­vat aikoo sijoittaa.)

  Sen sijaan Tal­lin­kin uusin tilaus, LNG-käyt­töi­nen mat­kus­ta­ja-auto­laut­ta, tulee ilmei­ses­ti lii­ken­nöi­mään Hal­sin­gin ja Tal­lin­nan välil­le. Sil­lä tulee ole­maan 2800 mat­kus­ta­jan kapa­si­teet­ti, kun esim. Star ja Supers­tar otta­ne­vat mak­si­mis­saan vain 1900 ja 2020. Aika iso pro­sen­tu­aa­li­nen lisäys mat­kus­ta­ja­mää­rään jo tuos­ta­kin tulee, jos se uusi lai­va jos­kus nois­ta jäl­kim­mäi­sis­tä jom­man kum­man kor­vaa, ja yhtiö on saa­nut myy­tyä uuden lai­van­sa täy­teen, vii­meis­tä mat­kus­ta­ja­paik­kaa myöten.

 16. Sak­ke: Jos yksi lai­va toi­si Hel­sin­kiin 6600 turis­tia, voi jokai­nen las­kea tai arvioi­da, mon­ta­ko bus­sia tar­vit­tai­siin hei­tä a) pit­kin kau­pun­kia tai b) kau­pun­gin­kes­kus­taan kul­jet­ta­maan. Se riip­puu tie­ten­kin osit­tain bus­sin koos­ta ja mat­kus­ta­ja­ka­pa­si­tee­tis­ta! (En kui­ten­kaan tie­dä, min­ne ao. varus­ta­mo nuo uusim­mat lai­vat aikoo sijoittaa.) 

  Uudet paa­tit tilan­nut varus­ta­mo toi­mii Kari­bial­la, mut­ta kyl­lä Hel­sin­gis­sä­kin käy­vät ris­tei­li­jät tie­tys­ti iso­ja ovat.

  Ris­tei­ly­tu­ris­tit eivät tule lai­vas­ta ulos ker­ral­la, ja osa ei tule ollen­kaan. Käsit­tääk­se­ni nykyi­sin käy­vät lai­vat eivät ole aiheut­ta­neet sen kum­mem­paa liikennekatastrofia.

 17. Mik­ko H: Uudet paa­tit tilan­nut varus­ta­mo toi­mii Kari­bial­la, mut­ta kyl­lä Hel­sin­gis­sä­kin käy­vät ris­tei­li­jät tie­tys­ti iso­ja ovat.

  Ris­tei­ly­tu­ris­tit eivät tule lai­vas­ta ulos ker­ral­la, ja osa ei tule ollen­kaan. Käsit­tääk­se­ni nykyi­sin käy­vät lai­vat eivät ole aiheut­ta­neet sen kum­mem­paa liikennekatastrofia. 

  Näin tie­tys­ti onkin. Drink­kiä lai­van ylä­kan­nel­la sie­mail­les­sa voi lai­va­ris­tei­li­jä Jät­kä­saa­ren sora­lä­jiä kat­sel­les­saan tode­ta: “Jahas, tämä on siis Hel­sin­ki!” Joh­to­pää­tös: Hel­sin­kiin tar­vi­taan hyviä houkutuksia!

  Oli­si pitä­nyt tie­ten­kin ottaa huo­mioon myös suk­ku­la­bus­si­vuo­rot, joi­ta yksi bus­si voi ajaa päi­vän aika­na mon­ta. Sel­lai­sia­han on tähän­kin men­nes­sä käy­tet­ty. Vain osa turis­ti­bus­seis­ta tekee kau­pun­ki­kier­toa­je­lui­ta, mut­ta suk­ku­la­bus­sit eivät tie­tääk­se­ni kovin laa­jo­ja kier­rok­sia tee.

 18. Sen ver­ran vie­lä noi­den uusien, iso­jen ris­tei­li­jöi­den mit­ta­kaa­vas­ta, että noi­hin nyt Turun tela­kal­ta tilat­tui­hin mah­tui­si jom­paan kum­paan mat­kus­ta­jik­si kaik­ki Suo­men kah­den­tois­ta pie­nim­män kun­nan asuk­kaat (30.4.2015 päi­vät­ty­jen tilas­to­tie­to­jen perus­teel­la las­kien), ja tilaa jäi­si vie­lä vähän ylikin!

 19. Mark­ku af Heur­lin:
  …Tosin kau­nii­le Urhei­luak­dun lop­pu­pään kau­niil­le puis­to­ka­dul­le ei toi­vo­si lisää liikennettä… 

  Mitä var­ten ne kadut on sit­ten teh­ty, jos ei lii­ken­net­tä varten?

 20. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  kal­le. Oli­ko kau­pun­geis­sa katu­ja ennen autoja?

  Onko hevos kie­sit tai här­kä­vank­ku­rit nyky­ai­kaa? Ei sil­lä tehok­kuu­del­la puna­vo­ren kuplas­sa nau­tit­tai­si joka­päi­väis­tä lattea.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.