Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.6.2015

Tämä oli viimeinen varsi­nainen kok­ous ennen juhan­nus­ta. Tämän jäl­keen on enää yksi kok­ous pöy­dälle pan­tu­ja kah­ta asi­aa varten.

Hert­toniemen kaa­va ATT:n vuokrataloille

Läpi yksimielis­es­ti. Varsi­naisia ratkaisu­ja alueen kohtalosta tulee, kun tam­miku­us­sa palaute­tus­ta alueesta lop­ut tulee toivon mukaan asun­noik­si kaavoitettuna.

Län­sisa­ta­man matkustajaterminaali

Läpi nuris­ten. Kuulimme Sata­man aika heiveröi­sistä suun­nitelmista siirtää tavar­ali­iken­net­tä edes vähän Vuosaa­reen. Kan­natuk­seni Tallinnan tun­nelille nousi taas.

Teras­si­talon kaa­va Jätkäsaaressa

Läpi keskusteluit­ta.

Hotel­likaa­va Jätkäsaaressa

Itse hotel­lia raken­netaan jo, tämä makasi­ine­ja koske­va kaa­va läpi yksimielisesti.

Laa­jasa­lon kaupunkibule­var­di­en suunnitteluperiaatteet

Hieno suun­nitel­ma, 3000 asun­toa tyhjästä. Kokoomus pyysi pöy­dälle. Autoil­i­joil­ta on kuulem­ma tul­lut kitk­erää palautet­ta siitä, ettei eri­ta­soli­it­tymiä saisi purkaa. Bule­var­di ei oikein pelitä, jos sitä ei saa ylit­tää kuin sil­taa pitkin. Liiken­nemäärät ovat muutenkin aika vähäisiä.

Ratikkapro­jek­tin tilan­nekat­saus ja kehittämistavoitteet

Suun­nit­teli­jat oli­vat käyneet kat­so­mas­sa ulko­maisia esimerkke­jä ja oli­vat innois­saan. Kyselin Sep­po Vep­säläisen kri­ti­ik­istä, etteivät ratikat mah­du keskus­tan verkkoon, jos kaik­ki suun­nitel­mat toteutetaan. Jok­eri-lin­jal­la on tarkoi­tus käyt­tää 45-metrisiä ratikoi­ta. Ne eivät mah­du keskus­tan pysäkeille, mut­ta pystyvät kulke­maan keskus­tan verkossa.

Rei­jolankadun ratikkakiskot

Pyysin pöy­dälle, kos­ka on vaikea ensin hyväksyä ratikkapro­jek­tin kehit­tämis­tavoit­teis­sa, etteivät ratikat pysähdy kuin pysäkille ja heti kaavoit­taa autot ratikkakiskoille. Kokoomus­laisille taas oli vaikea kieltää vasem­mal­la kään­tymistä, kos­ka ham­puri­laisyrit­täjä menet­tää asiakkaita.

Ajat­telin ajaa kom­pro­missi­na Daniel Fed­er­leyn esi­tys­tä, että autot pysy­i­sivät yhdel­lä kaistal­la Urheilukadulle saak­ka, sil­lä jos ratik­ka pääsee jonot­ta­mat­ta Urheilukadun yli, se pääsee läpi seu­raav­ista val­oista. Vaikeutena on lait­taa auto­ja yhdelle kaistalle, vaik­ka yhtä kaistaa pitkin ne tule­vat, kos­ka oikealle Urheilukadulle kään­tyvä pysäyt­tää koko letkan, jos joku ylit­tää suo­jati­etä. Voisi­han tuo­hon tehdä kymme­nen metriä pitkän kään­tymiskaistan, mut­ta sil­loin pitäisi muut­taa kaavaa. Suo­jav­i­her­aluet­ta ote­taan liiken­nealueek­si. Ennen ei ollut näin tarkkaa: Haa­gan liiken­neympyrä on tehty kaavaa muuttamatta.

Asia jäi pyyn­nöstäni pöy­dälle. Ensi kok­ouk­ses­sa ongel­maa on ratko­mas­sa puolestani Mikko Särelä, sil­lä minä olen rak­en­ta­mas­sa voimalaitoksia.

Kaik­ki muut asia yksimielis­es­ti läpi

21 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.6.2015”

 1. “Voisi­han tuo­hon tehdä kymme­nen metriä pitkän kään­tymiskaistan, mut­ta sil­loin pitäisi muut­taa kaavaa. Suo­jav­i­her­aluet­ta ote­taan liikennealueeksi.”

  Parem­pi olisi muut­taa kaavaa, kuin tehdä huono­ja liiken­nejär­jesteljä. Jos nyt tehdää katu noin, niin sen kanssa käy­tyy elää todel­la kauan. Parem­pi muu­ta­man vuo­den päästä hyvä rata, kuin heti huono’

  Saisiko etelän­puoleisen jalanku­lun ohjat­tua ilman kaava­muu­tos­ta Urheilule­hdon kaut­ta, noiden puiden ja sähkökeskuk­sen eteläpuolelta. Tämäkin antaisi riit­tävästi tilaa oma­lle ratikkakaistalle.

 2. Hert­toniemen kohdal­la tulee mieleen kak­si isoa asiaa:
  1) mik­si alueelle pitää väk­isin haalia vuokrakasarme­ja ja
  2) mik­si kaavas­sa yleen­sä on merk­in­tä, mitä ton­tille tulee rakentaa?

 3. Kyselin Sep­po Vep­säläisen kri­ti­ik­istä, etteivät ratikat mah­du keskus­tan verkkoon, jos kaik­ki suun­nitel­mat toteutetaan. Jok­eri-lin­jal­la on tarkoi­tus käyt­tää 45-metrisiä ratikoi­ta. Ne eivät mah­du keskus­tan pysäkeille, mut­ta pystyvät kulke­maan keskus­tan verkossa.

  Vep­säläisen huoli ei kai ollut Jok­eri, joka kyl­lä mah­tuu, kun se on kokon­aan nykyisen verkon ulkop­uolel­la, vaan Laa­jasa­lon lin­jat, joiden pitäisi mah­tua tule­maan keskustaan.

 4. Vink­ki: Naan­tali — Långnäs — Kapell­skär on eri­no­mainen liikut­taes­sa auton kanssa ja men­täessä eri­tyis­es­ti muualle kuin Tukhol­man ruuhka-alueelle.

  Jonkin­lainen rek­ka / vain auto kanssa yhteys Vuosaaren suunnal­ta voisi saavut­taa suo­sio­ta. Hyt­ti­matkus­tamisen puut­tumi­nen on toki tulomene­tys että tuo säästöjä. Laivamtkus­tus ilman tanssi­bändiä ja discoa?

 5. Var­maan kaik­ki nykyiset ja ikinä ideoitu­jenkin lin­jo­jen vaunut mah­tuu pysäköimään keskus­taan ja suurin osa kiskoista jää vapaak­si, mut­ta Kai­vokatu tms. tulp­paa nykyään suun­nitel­tu­jen vuorovälien mukaisen liiken­teen niin ettei mikään pysy aikau­taulus­sa, tai vuoroväle­jä on pakko moninkertaistaa…

 6. Sata­maa voisi edel­lyt­tää konkreti­soimaan heiveröisiä esi­tyk­siän­sä. Itä-Suomes­ta ja itäiseltä pääkaupunkiseudul­takin Vuosaa­reen on paljon lyhyem­pi mat­ka kuin Län­sisa­ta­maan, eri­tyis­es­ti ajassa.

 7. Jos kään­tymi­nen Urheilukadul­ta oikealle Lääkärinkadulle on ongel­ma, niin esitän kolme ratkaisua:

  - Kiel­letään oikealle kään­tymi­nen. Eläin­tarhan suun­nas­ta tule­valle autoil­i­jalle aiheutuu min­i­maa­li­nen lisävi­ive siitä, että hän ajaa Nor­den­skiöldinkat­ua suo­raan ja kään­tyy siitä Urheilukadulle, mis­tä edelleen suo­raan Lääkärinkadulle. Näi­den auto­jen määrä lie vähäinen.

  - Levitetään jalka­käytäviä molem­min puolin Rei­jolankadun puis­ton puolelle. Näin saa tehdä ilman kaava­muu­tos­ta. Olet­taisin, että sama kos­kee fil­lare­itakin, onhan puis­tot täyn­nä fil­lar­isal­lit­tu­ja raitteja.

  - Muute­taan kaavaa. Virkami­esten olisi hyvä alkaa ymmärtää, että raiti­o­tien tuomi­nen jollekin kadulle on Iso Jut­tu. Jos tehdään Iso Jut­tu, pitää olla valmis tekemään duu­ni­akin, ja kaava­muu­tos on ruti­inidu­u­nia, vaik­ka onkin raskas pros­es­si. Ei ole katas­trofi, jos hyvä han­ke viivästyy kaava­muu­tok­sen vuok­si vuodel­la. Sen sijaan on katas­trofi, jos hyvästä han­kkeesta tulee huono sik­si, että ei voi­da odot­taa vuot­ta tai ei viit­sitä nähdä vaivaa.

  Tuos­ta viimeis­es­tä kohdas­ta vielä, ettei siitä edes aiheu­tu­isi viivet­tä, jos työt aikataulute­taan niin, että sinne kiel­letylle “viher­alueelle” ede­tään vas­ta viimeisek­si. Mitään vaaraa kaa­van kaa­tu­mis­es­ta tai muut­tumis­es­ta mah­dol­lis­ten val­i­tusten vuok­si ei käytän­nössä ole, joten mikään ei estä töi­den aloit­tamista kadun keskeltä ja siir­tymistä kohti reunoja.

 8. Mikko H: Vep­säläisen huoli ei kai ollut Jok­eri, joka kyl­lä mah­tuu, kun se on kokon­aan nykyisen verkon ulkop­uolel­la, vaan Laa­jasa­lon lin­jat, joiden pitäisi mah­tua tule­maan keskustaan. 

  Laa­jasa­loon on var­masti kan­nat­tavaa tehdä spåra, mut­ta kaikkial­la muual­la maail­mas­sa sil­lä syötet­täisi­in metroa. Helsingis­sä ei ole joukko­liken­n­ev­erkoa, vaan mon­ta päällekkäistä säteit­täistä liiken­nejä­jestelmää peru­ina ajoil­ta, joil­loin kaupun­ki oli paljon pienempi.

 9. Tähän voisi muuen lisätä, että Urheilukadul­ta ei saa kään­tyä Kisa­hallin suun­nas­ta tul­taes­sa vasem­malle Nor­den­skiöldinkadulle. Vas­ta Rei­jolankadulle saa kääntyä.

  Voi tietnkin jatkaa aina Lääkärinkadulle, jol­loin ohit­taa Tukhol­mankadun sumpun. Tosin kau­ni­ile Urheilu­ak­dun lop­pupään kau­ni­ille puis­tokadulle ei toivosi lisää liikennettä.

  Urheilukatu muuten oli alun­perin Florantie.

 10. “Suun­nit­teli­jat oli­vat käyneet kat­so­mas­sa ulko­maisia esimerkke­jä ja oli­vat innois­saan. Kyselin Sep­po Vep­säläisen kri­ti­ik­istä, etteivät ratikat mah­du keskus­tan verkkoon, jos kaik­ki suun­nitel­mat toteutetaan. Jok­eri-lin­jal­la on tarkoi­tus käyt­tää 45-metrisiä ratikoi­ta. Ne eivät mah­du keskus­tan pysäkeille, mut­ta pystyvät kulke­maan keskus­tan verkossa.”

  Tarkoit­ta­neeko tuo, että Laa­jasa­lon lin­joil­la tul­laan käyt­tämään 45-metristä kalus­toa. Olisit voin­ut pyytää suun­nitelmien real­is­tisu­u­den var­men­tamisek­si pysäkkiverkon saneer­aus­su­un­nitel­maa tilanteelle, jos­sa kalus­tona kan­takaupungis­sa käytetään nyky­istä selvästi pitem­pää kalustoa.

  Bule­vardis­oin­tipros­es­si vaatisi myös pitk­iä ratikoi­ta, joten nykyi­nen pysäkkiverkko tulisi laa­jasti saneer­a­ta. Piru istuu detal­jeis­sa. Kun seu­raa jo tehty­jen varsin vaa­ti­mat­tomien pysäkkisa­neer­ausyri­tys­ten läpi­menon toden­näköisyyk­siä, ei voi ennus­taa eri­tyisen suur­ta men­estys­tä radikaaleille uudelleenjärjestelyille.

  Silti rohke­nen epäil­lä väl­i­tyskyvyn riit­tävyyt­tä. Pysäkkivi­iveet kas­va­vat ja jo nyt vaa­ti­mat­tomat reit­tinopeudet alenevat. Mitä kuu­luu niille lin­jako­htaisille nopeut­tamis­su­un­nitelmille, joi­ta on tehty ?

 11. Rolle:
  Sata­maa voisi edel­lyt­tää konkreti­soimaan heiveröisiä esi­tyk­siän­sä. Itä-Suomes­ta ja itäiseltä pääkaupunkiseudul­takin Vuosaa­reen on paljon lyhyem­pi mat­ka kuin Län­sisa­ta­maan, eri­tyis­es­ti ajassa.

  Tämä pitää paikkansa. Mut­ta onko kuienkaan real­is­tista yrit­tää tunkea matkus­ta­jater­mi­naalia kovin ahtaaseen Vuosaaren satamaan?

  Maanti­eteelle emme mah­da mitään. Helsin­ki sijais­tee niemel­lä ja oikeas­t­aan ulkosaaristossa.

  Kasvun rajat henkilömer­ili­iken­teessä alkaa olla saavutet­tu, ainakin Helsin­gin seudulla…

 12. Markku af Heurlin: Tämä pitää paikkansa. Mut­ta onko kuienkaan real­is­tista yrit­tää tunkea matkus­ta­jater­mi­naalia kovin ahtaaseen Vuosaaren satamaan?

  Maanti­eteelle emme mah­da mitään. Helsin­ki sijais­tee niemel­lä ja oikeas­t­aan ulkosaaristossa.

  Kasvun rajat henkilömer­ili­iken­teessä alkaa olla saavutet­tu, ainakin Helsin­gin seudulla… 

  … , mut­ta uusim­mat matkus­ta­jaris­teil­i­jät, jot­ka tänään Turun telakalta tilat­ti­in, otta­vat mak­simis­saan kumpikin peräti 6 600 matkus­ta­jaa. Tuskin se laivo­jen kasvu tuo­honkaan pysähtyy. Kaupun­gin liiken­nejär­jestelmiä on kehitet­tävä edelleen, jot­ta ne toimi­vat jatkossakin.

 13. Sakke: … , mut­ta uusim­mat matkus­ta­jaris­teil­i­jät, jot­ka tänään Turun telakalta tilat­ti­in, otta­vat mak­simis­saan kumpikin peräti 6 600 matkus­ta­jaa. Tuskin se laivo­jen kasvu tuo­honkaan pysähtyy. Kaupun­gin liiken­nejär­jestelmiä on kehitet­tävä edelleen, jot­ta ne toimi­vat jatkossakin.

  Eiköhän tuo paat­ti lähin­nä ris­telile Karibialla?

 14. Sakke: mut­ta uusim­mat matkus­ta­jaris­teil­i­jät, jot­ka tänään Turun telakalta tilat­ti­in, otta­vat mak­simis­saan kumpikin peräti 6 600 matkus­ta­jaa. Tuskin se laivo­jen kasvu tuo­honkaan pysähtyy. Kaupun­gin liiken­nejär­jestelmiä on kehitet­tävä edelleen, jot­ta ne toimi­vat jatkossakin.

  Nois­sa ris­teil­i­jöis­sä ei ole auto­ja mukana lainkaan. Ris­teily­matkus­ta­jien kier­rät­tämi­nen keskus­tas­sa lie­nee suht hel­posti ratkaistavissa.

 15. Mikko H: Nois­sa ris­teil­i­jöis­sä ei ole auto­ja mukana lainkaan. Ris­teily­matkus­ta­jien kier­rät­tämi­nen keskus­tas­sa lie­nee suht hel­posti ratkaistavissa. 

  Jos yksi lai­va toisi Helsinki­in 6600 tur­is­tia, voi jokainen laskea tai arvioi­da, mon­tako bus­sia tarvit­taisi­in heitä a) pitkin kaupunkia tai b) kaupunginkeskus­taan kul­jet­ta­maan. Se riip­puu tietenkin osit­tain bussin koos­ta ja matkus­ta­jaka­p­a­siteetista! (En kuitenkaan tiedä, minne ao. varus­ta­mo nuo uusim­mat lai­vat aikoo sijoittaa.)

  Sen sijaan Tallinkin uusin tilaus, LNG-käyt­töi­nen matkus­ta­ja-auto­laut­ta, tulee ilmeis­es­ti liiken­nöimään Halsin­gin ja Tallinnan välille. Sil­lä tulee ole­maan 2800 matkus­ta­jan kap­a­siteet­ti, kun esim. Star ja Super­star ottanevat mak­simis­saan vain 1900 ja 2020. Aika iso pros­en­tu­aa­li­nen lisäys matkus­ta­jamäärään jo tuostakin tulee, jos se uusi lai­va joskus noista jälkim­mäi­sistä jom­man kum­man kor­vaa, ja yhtiö on saanut myy­tyä uuden laivansa täy­teen, viimeistä matkus­ta­japaikkaa myöten.

 16. Sakke: Jos yksi lai­va toisi Helsinki­in 6600 tur­is­tia, voi jokainen laskea tai arvioi­da, mon­tako bus­sia tarvit­taisi­in heitä a) pitkin kaupunkia tai b) kaupunginkeskus­taan kul­jet­ta­maan. Se riip­puu tietenkin osit­tain bussin koos­ta ja matkus­ta­jaka­p­a­siteetista! (En kuitenkaan tiedä, minne ao. varus­ta­mo nuo uusim­mat lai­vat aikoo sijoittaa.) 

  Uudet paatit tilan­nut varus­ta­mo toimii Karib­ial­la, mut­ta kyl­lä Helsingis­säkin käyvät ris­teil­i­jät tietysti iso­ja ovat.

  Ris­teily­tur­is­tit eivät tule laivas­ta ulos ker­ral­la, ja osa ei tule ollenkaan. Käsit­tääk­seni nyky­isin käyvät lai­vat eivät ole aiheut­ta­neet sen kum­mem­paa liikennekatastrofia.

 17. Mikko H: Uudet paatit tilan­nut varus­ta­mo toimii Karib­ial­la, mut­ta kyl­lä Helsingis­säkin käyvät ris­teil­i­jät tietysti iso­ja ovat.

  Ris­teily­tur­is­tit eivät tule laivas­ta ulos ker­ral­la, ja osa ei tule ollenkaan. Käsit­tääk­seni nyky­isin käyvät lai­vat eivät ole aiheut­ta­neet sen kum­mem­paa liikennekatastrofia. 

  Näin tietysti onkin. Drinkkiä laivan yläkan­nel­la siemail­lessa voi laivaris­teil­i­jä Jätkäsaaren soraläjiä kat­sel­lessaan tode­ta: “Jahas, tämä on siis Helsin­ki!” Johtopäätös: Helsinki­in tarvi­taan hyviä houkutuksia!

  Olisi pitänyt tietenkin ottaa huomioon myös sukku­la­bus­sivuorot, joi­ta yksi bus­si voi ajaa päivän aikana mon­ta. Sel­l­aisi­a­han on tähänkin men­nessä käytet­ty. Vain osa tur­istibus­seista tekee kaupunkikier­toa­jelui­ta, mut­ta sukku­la­bus­sit eivät tietääk­seni kovin laa­jo­ja kier­roksia tee.

 18. Sen ver­ran vielä noiden uusien, iso­jen ris­teil­i­jöi­den mit­takaavas­ta, että noi­hin nyt Turun telakalta tilat­tui­hin mah­tu­isi jom­paan kumpaan matkus­ta­jik­si kaik­ki Suomen kah­den­toista pien­im­män kun­nan asukkaat (30.4.2015 päivät­ty­jen tilas­toti­eto­jen perus­teel­la lask­ien), ja tilaa jäisi vielä vähän ylikin!

 19. Markku af Heurlin:
  …Tosin kau­ni­ile Urheilu­ak­dun lop­pupään kau­ni­ille puis­tokadulle ei toivosi lisää liikennettä… 

  Mitä varten ne kadut on sit­ten tehty, jos ei liiken­net­tä varten?

 20. Osmo Soin­in­vaara:
  kalle. Oliko kaupungeis­sa katu­ja ennen autoja?

  Onko hevos kiesit tai härkä­vankku­rit nykyaikaa? Ei sil­lä tehokku­udel­la puna­voren kuplas­sa nau­tit­taisi jokapäiväistä lattea.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.