Sovittakoon sunnuntailisistä paikallisesti

Olen esit­tä­nyt tätä ennen­kin, mut­ta esi­tän taas.

Jätet­tä­köön kysy­mys sun­nun­tai­li­säs­tä pai­kal­li­ses­ti sovit­ta­vak­si mut­ta niin, että palk­ka­sum­ma (nykyi­sil­lä työ­tun­neil­la) jää ennal­leen. Jos sun­nun­tai lisä nousee nykyi­ses­tään, ale­nee arki­päi­vän palk­ka ja jos sun­nun­tai­li­sä las­kee, nousee arki­päi­vän palk­ka. Ide­aa­li­sin­ta oli­si, jos sun­nun­tai­li­sän suu­ruus perus­tui­si erään­lai­seen huu­to­kaup­paan. Sun­nun­tai­li­sä on lii­an kor­kea, jos sun­nun­tai­vuo­rois­ta kil­pail­laan ja lii­an mata­la, jos työn­te­ki­jöi­tä pitää käs­keä sun­nun­tai­työ­hön. Olen ymmär­tä­nyt, että molem­pia tapauk­sia esiintyy.

Sun­nun­tai­työ on useim­pien mie­les­tä ikä­väm­pää kuin työ arki­sin, mut­ta tois­ten kan­nal­ta se on vie­lä pal­jon ikä­väm­pää kuin tois­ten. Jos sun­nun­tai­vuo­rot ovat niin ali­hin­noi­tel­tu­ja, että nii­hin pitää mää­rä­tä kaik­ki tas­a­puo­li­ses­ti, syn­tyy hyvin­voin­ti­tap­pioi­ta, kos­ka sun­nun­tai­työ­hön mää­rä­tään nekin, joil­le se on eri­tyi­sen han­ka­laa. Sanoin käy, jos sun­nun­tai­vuo­rot ovat yli­hin­noi­tel­tu­ja niin, että nii­tä tavoit­te­lee useam­pi kuin voi saa­da. Sil­loin­kin nii­tä tulee teke­mään sel­lai­sia­kin, joil­le täs­tä on enem­män hait­taa kuin toisille.

Lai­tet­ta­koon sun­nun­tai­vuo­rot työ­paik­ka­koh­tai­ses­ti ”pörs­siin”. Ole­te­taan las­ke­mi­sen hel­pot­ta­mi­sek­si, että sun­nun­tai­tun­te­ja on kai­kis­ta tun­neis­ta 1/11. Mer­ki­tään taval­lis­ten tun­tien palk­kaa alku­ti­lan­tees­sa 100:lla, jol­loin sun­nun­tai­vuo­ro­jen palk­ka on 200. Ole­te­taan, että ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la sun­nun­tai­työn teki­jöi­tä on enem­män kuin tun­te­ja on tar­jol­la. Las­ke­taan sun­nun­tai tun­nin palk­kaa 190:een ja nos­te­taan arki­tun­tien palk­kaa 101:een. (Palk­ka­sum­ma pysyy ennal­laan) Jos sun­nun­tai­työ­hön on edel­leen yli­ky­syn­tää, las­ke­taan sun­nun­tai­työn palk­kaa ja nos­te­taan arki­työn palk­kaa, kun­nes tasa­pai­no syntyy.

Jos alku­ti­lan­tees­sa sun­nun­tai­työ­hön ei haluk­kai­ta löy­dy tar­peek­si, nos­te­taan sun­nun­tai­työn palk­kaa ja las­ke­taan arki­työn palk­kaa pitäen edel­leen palk­ka­sum­ma ennal­laan. (Jos sun­nun­tai­työt jae­taan edel­leen tasan, kenen­kään kuu­kausi­pak­ka ei muutu.)

Minul­le hel­sin­ki­läi­set nuo­ret ovat ker­to­neet, että he eivät kesä­töis­sä pää­se teke­mään rahak­kai­ta sun­nun­tai­vuo­ro­ja, kos­ka vaki­tui­nen kah­mii ne itsel­leen. Näis­sä työ­pai­kois­sa siis pää­dyt­täi­siin las­ke­maan sun­nun­tai­työn palk­kaa ja nos­ta­maan arki­työn palkkaa.

Jos tämä joh­tai­si sii­hen, että ravin­to­lois­sa sun­nun­tai­li­sä pie­ne­nee, työ­tun­te­ja tuli­si enem­män, kun ravin­to­lat oli­si­vat nykyis­tä useam­min auki sun­nun­tai­sin ja sun­nun­tain jär­kyt­tä­vän kor­keat ruu­an hin­nat las­ki­si­vat niin, että useam­pi per­he söi­si sun­nun­tai­lou­nas­ta ravintolassa.

 

69 vastausta artikkeliin “Sovittakoon sunnuntailisistä paikallisesti”

 1. Pal­ve­lua­lat ovat nais­val­tai­sia ja jos halu­taan suo­sia vii­kon­lop­pu-sun­nun­tai-yötyö­tä niin pit­sä­si myös pis­tää päi­vä­hoi­to ja jul­ki­nen lii­ken­ne­kin toi­mi­maan 24/7 periaatteella.

  Yksin­huol­ta­juus on ylei­sem­pää pie­ni­palk­kai­sis­sa töis­sä eikä hoi­toa­pua ole saa­ta­vis­sa samal­la taval­la kuin ydinperheessä .

  Eikä nois­ta sun­nun­ta­vuo­rois­ta käy­dä kisaa kuten esi­te­tään, poi­ka­ni tekee vii­kon­lop­pu­töi­tä ja sun­nun­tai on ollut aina tar­jol­la koko tal­ven vaik­ka ala on miesvaltainen

  Suo­mi on muu­ten­kin EU-mais­ta se, jos­sa teh­dään eni­ten epä­tyy­pil­li­siä työ­ai­ko­ja ja se hei­jas­tuu myös kan­san­ter­vey­teen , vuo­ro­työ on myös terveysriski.

  1. Kai­kis­sa työ­pai­kois­sa ei sun­nun­tai­vuo­rois­ta kil­pail­la, tai siis aina­kaan yhdes­sä si siis kil­pail­la, mut­ta entä sit­ten. Jois­sa­kin kilpaillaan.

 2. Todel­la hyvä idea, mut­ta miten tähän yhtä­löön istuu opis­ke­li­jat, jot­ka teke­vät mie­lel­lään vii­kon­lop­pu­vuo­ro­ja tai pel­käs­tään niitä.

  Jos sun­nun­tai­li­sät pois­te­taan, niin sil­loin opis­ke­li­jat ovat ainoi­ta, jot­ka nii­tä teki­si­vät. Ehkä se on tarkoituskin?

  1. Ei täs­sä mal­lis­sa suun­nun­tai­li­siä pois­te­ta, sil­lä kyl­lä edel­leen sel­vä enemmist5ö tekee työ­tö mie­luum­min arki­sin kuin sun­nun­tai­sin vaik­ka jul­ki­suu­des­sa esi­tet­ty kir­kos­sa käy­mi­nen kos­kee kyl­lä mar­gi­naa­lis­ta vähem­mis­töä. (Per­he, kou­lut jne)

 3. En tar­koi­ta blo­gi-isän­tää mut­ta hal­li­tus­po­lii­tik­ko­jen pitäi­si pysyä kau­ka­na työ­mark­ki­na­so­pi­muk­sin sovit­ta­vis­ta asiois­ta. Ay-lii­ket­tä ei kan­na­ta tur­haan ärsyt­tää, kos­ka ay-joh­ta­jat eivät voi teh­dä enää lähes nol­la­so­pi­muk­sia. Myös työ­ajan piten­nys on pois­sul­jet­tu. Ken­tän päät­tä­jät eivät hyväk­sy sitä.

 4. Mark­ki­na­ta­lous vapaak­si pääs­tet­ty­nä huu­to­kaup­paa lopul­ta kai­ken. Yksil­lä on mil­lä huu­taa ja toi­sil­la ei.

 5. Hyvä, työn­te­ki­jät voit­ta­vat, kun sun­nun­tai­työt ja niis­tä saa­ta­vat lisät jae­taan tehok­kaam­min ja rei­lum­min. Entäs työ­nan­ta­jan näkö­kul­ma? Pitää mak­saa uuden työ­tun­ti­pörs­siin perus­ta­mis- ja yllä­pi­to­kus­tan­nuk­set, mut­ta hyö­ty­jä ei tule, jää­hän palk­ka­sum­ma yhteen­sä ennalleen.

 6. Oikean suun­tai­nen aja­tus MaRa-alal­le, mut­ta tur­han moni­mut­kai­nen (tilas­to­tie­tei­le­vä polii­tik­ko, ihme­kös tuo..). Kaik­ki päi­vät suo­raan samal­le vii­val­le kus­tan­nus­neut­raa­lis­ti: ansiot eivät muu­tu, yrit­tä­jä pitää puo­tin­sa auki sil­loin kun asiak­kai­ta riit­tää. Bis­nes luul­ta­vas­ti piris­tyy kun sun­nun­tain sijaan ollaan­kin maa­nan­tai suljettuna.

 7. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kai­kis­sa työ­pai­kois­sa ei sun­nun­tai­vuo­rois­ta kil­pail­la, tai siis aina­kaan yhdes­sä si siis kil­pail­la, mut­ta entä sit­ten. Jois­sa­kin kilpaillaan. 

  Kyl­lä — ja jot­kut (useim­mat) eivät sun­nun­tai­vuo­ro­ja halua, mut­ta jot­ku halua­vat (sama kuin yli­töis­sä ja yövuoroissa).
  Mikä siis on tasapuolista?

 8. Sun­nun­tai­li­sät ovat han­ka­la ongel­ma pie­nil­le kahvila‑, kaup­pa- ja ravin­to­la­työ­pai­koil­le. Jos kah­vi­las­sa on yrit­tä­jä ja 2–3 työn­te­ki­jää, menee kuvio tänä päi­vä­nä niin, että yrit­tä­jä pyr­kii teke­mään sun­nun­tait. Jos ei pyö­ri yhden teki­jän voi­min, sit­ten ei ava­ta vält­tä­mät­tä lainkaan. 

  Kave­ri on maa­kun­ta­kau­pun­gis­sa kah­vi­lan­pi­tä­jä­nä ja ava­si pää­siäi­se­nä FB:ssä las­kel­maan­sa, miten pal­jon lisä­myyn­tiä pitäi­si saa­da, että kah­vi­lan auki­pi­to pit­ki­nä pyhi­nä oli­si kan­nat­ta­nut. Aika kova oli myyn­ti­tar­ve — kah­vi­la oli kiin­ni pyhät.

  Tulok­se­na on, että mer­kit­tä­vä osa liik­keis­tä on sun­nun­tait kiin­ni. Siis juu­ri sil­loin, kun asiak­kail­la oli­si aikaa.

  Sinän­sä has­sua, että toi­saal­ta meil­lä on mat­kai­lue­lin­kei­nos­sa työ­ai­ka­pank­kia käy­tös­sä jol­la joulu‑, hanki‑, kesä- ja rus­ka­kau­det teh­dään töi­tä pit­kää päi­vää ja välia­jat ollaan lomil­la. Onko heil­lä muu­ten sunnuntailisät?

  Lisäk­si mer­kit­tä­vä osa työ­voi­mas­ta työs­ken­te­lee teh­tä­vis­sä, jois­sa ei mak­se­ta ylityö‑, eikä sun­nun­tai­kor­vauk­sia lain­kaan. Ainoa etu, mitä yli­opis­ton tut­ki­ja tai fir­man tut­ki­musin­si­nöö­ri saa paluu­mat­kas­ta työ­mat­kal­ta vii­kon­lo­pun aika­na, on päi­vä­ra­hat. Töi­tä nyt yleen­sä­kin teh­dään dead­li­ne­jen mukaan iltai­sin, öisin, vii­kon­lop­pui­sin ja lomil­la­kin. Koke­mus­ta on itsel­län­kin run­saas­ti niin yksi­tyi­sel­tä kuin jul­ki­sel­ta­kin tut­ki­mus­puo­lel­ta. Monen tie­teel­li­sen kon­fe­rens­sin jul­kai­su­jen dead­li­ne on hei­nä­kuus­sa (irvi­leuoil­le tie­dok­si, että ei nii­tä etu­kä­teen val­miik­si saa kun jul­kai­sua on kir­joit­ta­mas­sa isom­pi jouk­ko tut­ki­joi­ta, jois­ta osa pit­kin Euroop­paa — eivät lomai­le heinäkuussa).

 9. Miten­kä­hän tuo toi­mii fir­mas­sa, jos­sa on vain yksi, kak­si työn­te­ki­jää tai vain omistaja ?

  Ehkä­pä tavoi­te on pääs­tä takai­sin huu­to­lai­syh­teis­kun­taan ? Joku nok­ke­la yrit­tä­jä var­mas­ti laa­jen­taa huu­to­lai­suu­den mui­hin­kin palkkoihin.

  Yksi nuo­ri yrit­tä­jä oli kek­si­nyt ostaa ja myy­dä kau­pun­kien työl­lis­tä­mis­se­te­lei­tä ja teki sil­lä kymm­pi­ton­nien tilin.Tuskin oli ainoa, mut­ta jäi sat­tu­mal­ta kiinni

  Aina kun sään­te­lyä ja val­von­taa pure­taan niin se joh­taa vää­rin­käy­tös­ten kasvuun.Hyvä esi­merk­ki on Espoo , jos­sa on 10000 tie­to­ko­net­ta hukassa.Voi olla pelk­kä kir­jan­pi­to­vir­he, mut­ta perus­tuu kui­ten­kin auk­koon valvonnassa.

  Nyky­ai­ka­na yri­tyk­sis­sä on sisäi­nen byro­kra­tia ja val­von­ta pal­jon tar­kem­paa ja anka­ram­paa kuin jul­ki­sel­la puolella .

  Vii­mei­si­nä työ­uo­si­na ilmes­tyi­vät fir­maan ame­rik­ka­lai­set pörs­si­tar­kas­ta­jat, jot­ka häi­rit­si­vät työ­tä kol­me-nel­jä kuu­kaut­ta .Huvit­ta­vin­ta oli, että vii­mek­si tar­kas­ta­man tuli­vat kazak­ta­ni­lai­set , joil­le hom­ma oli ulkois­tet­tu. He nyy­si­vät eri­tyi­ses­ti kor­rup­tio­ta, ilmei­ses­ti ammattilaisia ??

  Tai­tei­lu byro­kra­tian ja vapau­den välis­sä on taitolaji

 10. Tom­pe­lo:
  Mark­ki­na­ta­lous vapaak­si pääs­tet­ty­nä huu­to­kaup­paa lopul­ta kai­ken. Yksil­lä on mil­lä huu­taa ja toi­sil­la ei. 

  Voit­ko jat­kaa tätä poh­din­taa? Oli­si hie­noa jos mark­ki­na­ta­lous oli­si ruk­ka­nen joka sopii kaik­kiin käsiin ja käden tar­pei­siin. Mut­ta mikä on se olen­nai­sin vaa­ra­te­ki­jä? Kai­kil­la on kui­ten­kin aina­kin läh­tö­koh­tai­ses­ti tar­jo­ta mark­ki­noil­le sama mää­rä aikaa. Voi­ko sii­tä läh­teä johtamaan…
  Ja tie­ten­kin mit­kä ongel­mat ovat suu­rem­pia kuin sekasääntömarkkinataloudessa.

  Osmo osaa kyl­lä soveltaa.

  (Itse ole mel­koi­nen tuu­li­vii­ri täs­sä suh­tees­sa. Jos­kus aja­tel­lut, että se joka sel­vi­ää yhdel­lä näk­ki­lei­väl­lä kah­den sijaan voit­taa. Välil­lä taa­sen en.)

 11. On var­mas­ti alo­ja, jois­sa osa väes­tä kah­mii sel­lai­set vuo­rot, joi­ta nuo­rem­mat haluai­si­vat — vähän kuten joil­lain aloil­la rahak­kaim­mat rei­tit lan­kea­vat niil­le, joil­ta löy­tyy vir­kai­kää eniten.

  Toi­saal­ta esim. yksit­täi­sis­sä ravin­to­lois­sa on niin vähän hen­ki­lö­kun­taa töis­sä, että jo pel­käs­tään tämän takia monet pyö­rit­tä­vät toi­min­taan­sa tiis­tais­ta lau­an­tai­hin. Ket­jut toki voi­vat puu­has­tel­la tun­ti­pörs­se­jän­sä, mut­ta pie­ne­pi poruk­kaa sopii pai­kal­li­ses­ti ole­van­sa edes jos­kus vapaalla.

  Tähän liit­tyy myös tuo nuor­ten koke­ma syr­jin­tä — jos sun­nun­tail­le läh­tö­koh­tai­ses­ti pal­ka­taan vähem­män väkeä kuin arkeen, on syy­tä kat­soa, että pai­kal­la on riit­tä­vän kyvy­käs­tä henkilökuntaa.

 12. Eikös tuo vaa­ti­si aika ison työn­te­ki­jä­poo­lin enn­nen kuin toi­mi­si kovin kul­mat­to­mas­ti? Kah­den tar­joi­li­jan väli­nen huu­to­kaup­pa ei oikein löy­täi­si nii­tä nyans­se­ja siel­tä välistä.

 13. > Sun­nun­tai­li­sä on lii­an kor­kea, jos
  > sun­nun­tai­vuo­rois­ta kil­pail­laan ja liian
  > mata­la, jos työn­te­ki­jöi­tä pitää käskeä
  > sun­nun­tai­työ­hön. Olen ymmär­tä­nyt, että
  > molem­pia tapauk­sia esiintyy.

  Kon­kreet­ti­ses­ti tämä tilan­ne toteu­tui vuo­den [2010] bussilakossa.
  http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/237746-bussilakko-torstaina-syvissa-poteroissa

  Lak­koon men­tiin, kos­ka lii­ton jäse­net sai­vat lii­an vähän pyhävuoroja.

  > > kiis­tas­sa ei ole kyse rahas­ta, vaan sii­tä, miten
  > > työ­vuo­ro­jär­jes­tel­mää toteutetaan

  > > Työn­sei­sauk­seen on osal­lis­tu­nut noin 400
  > > bus­sin­kul­jet­ta­jaa, jois­ta noin puo­let on
  > > ulkomaalaistaustaisia

  Mie­les­tä­ni pyhä­työn kor­vaus on pois­tet­ta­va lain­sää­dän­nös­tä koko­naan. Kyl­lä lii­toil­la on voi­maa pakot­taa jäse­nen­sä hyväk­sy­mään mikä tahan­sa kor­vaus. Ei sii­nä val­tio­ta tarvita.

 14. Nyky yhteis­kun­nas­sa pyhä on ihmi­sel­le pyhä har­voin enään kir­kon takia, mut­ta vii­kon­lo­pun vapai­ta arvos­te­taan ja se aikaa näh­dä ystä­viä viet­tää aikaa ystä­vien ja suku­lais­ten kans­sa. Vii­kon­lop­pu työt kui­ten­kin sul­ke­vat ulos näis­tä ja sii­tä itse aina­kin koin sopi­vak­si kor­vauk­sen. Kui­ten­kin kor­vauk­sen ero tupla pal­kan sun­nun­tail­ta ja muu­ta­man euro lau­an­tail­ta oli itses­tä tur­han suu­ri ja sun­nun­tain tupla­pal­kas­ta eroon pää­se­mi­nen ymmärrettävää.

  Soi­nin­vaa­ran ehdo­tus oli­si hyvä, jos se ei vaa­ti­si lii­kaa moni­mut­kai­suut­ta ja byro­kra­ti­aa. Itse vaa­lin yksin­ker­tai­suu­den nimeen ja siten taval­laan tyk­kään sun­nun­tain tupla­pal­kas­ta. Se on sel­keä, vaik­ka ehkä aiheut­taa­kin pien­tä hyvin­voin­ti­tap­pio­ta. Ihmi­sen oma idea mikä on hyväs­tä ei kui­ten­kaan aina päde ja siten sel­keäs­ti kal­liin­pi työn­voi­ma sun­nun­tai­sin ajaa yri­tyk­siä valt­tä­mään sen pitä­mis­tä työ­päi­vä­nä ja ajaa yhden­mu­kai­siin vii­kon­lop­pu vapai­siin suu­rim­mal­la osal­la työväestä.

 15. Mä en ole nyt niin var­ma miten se sun­nun­tai- ja pyhä­kor­vaus menee, mut­ta eikö se ollut niin että täy­det kor­vauk­set tulee vas­ta jos sekä lau­an­tain että sun­nun­tain on ollut 8 tun­tia töis­sä eli ei vapaa­ta ollen­kaan viikonloppuna? 

  Mun mie­les­tä­ni se on työn­joh­don ongel­ma jos ajau­du­taan aina sel­lai­seen tilan­tee­seen että ihmi­siä jou­du­taan pitä­mään mon­ta viik­koa töis­sä put­keen ilman vapaa­ta välis­sä. Jos pyhä­kor­vauk­sis­ta luo­vu­taan, nin sil­loin pitää sel­lai­ses­ta työs­tä yksin­ker­tai­ses­ti mak­saa enemmän.

  Sit­ten voi­si kans­sa aja­tel­la miten yhteis­kun­ta toi­mi­si jos ihmi­siä ei saa­da töi­hin jois­sa on olta­va myös vii­kon­lop­pui­sin. Nyt en puhu kau­pan kas­sois­ta vaan sai­raan­hoi­dos­ta, jul­ki­ses­ta lii­ken­tees­tä, polii­seis­ta jne.

  1. Sun­nun­tai­na on kak­sin­ker­tai­nen palk­ka ihan sii­tä riip­pu­mat­ta, mitä lau­an­tai­na tekee. Sik­si suu­rin osa ravin­to­lois­ta on sun­nun­tai­sin kiinni.

 16. Vuo­des­sa pitäi­si olla 365 arki­päi­vää, eikä yhtään hihhulipäiviä.

  Jokai­sel­la on työ­so­pi­muk­sen mukai­nen työ­työn­ti­mää­rä ja siten myös aivan var­mas­ti vapaa­päi­vä jokai­sel­la viikolla.

  Samoin kou­luil­la ja opis­ke­li­joil­la oli­si vii­si­päi­väi­nen kou­lu­viik­ko ja vapaa­päi­vät osui­si­vat luku­jär­jes­tyk­sen mukaan joil­lek­kin viikonpäiville.

  Vii­kon­lo­put ovat turhia.

 17. Hyvä ehdo­tus, mut­ta nopeas­ti aja­tel­len käy­tän­nön toteu­tus saat­tai­si olla kan­ke­aa ja byrokraattista.

 18. Voi olla että juu­ri työ­nan­ta­ja ei oli­si niin kovin innos­tu­nut pai­kal­li­ses­ta sopi­mi­ses­ta mara-aloil­la pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Ala kär­sii Hel­sin­gis­sä työ­voi­ma­pu­las­ta, joten pal­koil­la on lähin­nä nousu­pai­nei­ta. Toki AY-lii­ke on defaul­ti­na kaik­kea pai­kal­li­suut­ta vas­taan. Ja tämä jää­dyt­tää työn hin­taa Hel­sin­gis­sä työ­nan­ta­jan hyväksi.

 19. Lau­ri Kum­pu­lai­nen:
  Vuo­des­sa pitäi­si olla 365 arki­päi­vää, eikä yhtään hihhulipäiviä.

  Jokai­sel­la on työ­so­pi­muk­sen mukai­nen työ­työn­ti­mää­rä ja siten myös aivan var­mas­ti vapaa­päi­vä jokai­sel­la viikolla.

  Samoin kou­luil­la ja opis­ke­li­joil­la oli­si vii­si­päi­väi­nen kou­lu­viik­ko ja vapaa­päi­vät osui­si­vat luku­jär­jes­tyk­sen mukaan joil­lek­kin viikonpäiville.

  Vii­kon­lo­put ovat turhia.

  Jep jep, ja kun per­heen­jä­sen­ten vapaa­päi­vät sat­tuu kaik­ki eri päi­vil­le, niin yhdes­sä­olo on tosi antoisaa?

 20. Lii­an van­ha:

  Nyky­ai­ka­na yri­tyk­sis­sä on sisäi­nen byro­kra­tia ja val­von­ta pal­jon tar­kem­paa ja anka­ram­paa kuin jul­ki­sel­la puolella .

  Tuos­ta sisäi­ses­tä häi­rit­se­mi­ses­tä on tul­lut itsei­sar­vo, joka vie aikaa ja rahaa oikeas­ti tuot­ta­val­ta työl­tä. Ei voi olla lii­ke­ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa teh­dä 5 minuut­tia jotain toi­mek­sian­toa ja käyt­tää sen kir­jaa­mi­seen 10 minuuttia.

 21. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kai­kis­sa työ­pai­kois­sa ei sun­nun­tai­vuo­rois­ta kil­pail­la, tai siis aina­kaan yhdes­sä si siis kil­pail­la, mut­ta entä sit­ten. Jois­sa­kin kilpaillaan.

  No sitä sit­ten, ettei kes­kiar­vo kai­kes­ta oikeu­ta pol­ke­maan jotain vähem­mis­töä. Vähän niin­kuin vii­me vuo­den asu­mis­tu­ki­uu­dis­tuk­ses­sa, 72% voit­ti, mut­ta hel­sin­ki­läi­set hävisivät.

  Mitäs teh­dään niil­lä “työ­pai­koil­la”, jois­sa työ­ai­ka­pörs­siä ei ole käytettävissä?
  Meil­lä on koko­nai­sia ammat­ti­ryh­miä, jot­ka ovat ajau­tu­neet tilan­tee­seen, että yli­kou­lu­tuk­sen ja työ­mo­ti­vaa­tion takia jokai­nen höl­len­nys työ­eh­dois­ta joh­taa vain ja ainoas­taan työs­tä saa­ta­van toi­meen­tu­lon heik­ke­ne­mi­seen. Epä­tyy­pil­li­set työ­ajat ja ‑suh­teet joh­ta­vat sii­hen, ettei per­heet pys­ty toi­mi­maan, jos ei ole jotain het­keä vii­kos­sa, jol­loin töi­tä oli­si pie­nem­mäl­lä toden­nä­köi­syy­del­lä kuin muulloin.

 22. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Sun­nun­tai­na on kak­sin­ker­tai­nen palk­ka ihan sii­tä riip­pu­mat­ta, mitä lau­an­tai­na tekee. Sik­si suu­rin osa ravin­to­lois­ta on sun­nun­tai­sin kiinni.

  Pait­si lää­kä­reil­lä, kos­ka päi­vys­tys ei ole työtä.

 23. Lää­kä­ri­päi­vys­tyk­sis­sä­hän kävi niin, että sun­nun­tain päi­vys­tys­kor­vaus­ta las­ket­tiin ja lau­an­tain nos­tet­tiin vas­taa­vas­ti noin vuo­si sit­ten. Nyt ne on muis­taak­se­ni yhtä suu­ret tai aina­kin hyvin lähel­lä toi­si­aan. Minus­ta se oli ihan hyvä rat­kai­su, kos­ka sun­nun­tai vuo­rot ovat olleet sel­väs­ti lau­an­tai vuo­ro­ja halu­tum­pia. Sun­nun­tai vuo­ro­jen pal­kan epä­suh­taa on koros­ta­nut hiu­kan sekin, että van­hem­pain­va­paal­la ole­vat ovat voi­neet teh­dä nii­tä menet­tä­mät­tä päi­vä­ra­haan­sa, toi­sin kuin lauantaissa.

  1. Kun näi­tä päi­vys­tyk­siä sai vali­ta vapaas­ti eikä nii­hin t6ylystiu mää­rät­ty, aina­kin HYKS:iin syn­tyi täl­lai­nen elä­män­ta­pain­ti­aa­ni­lää­kä­rien jouk­ko, jot­ka teki­vät vain vii­kon­lop­pu­päi­vys­tyk­siä ja pela­si­vat vii­kot gol­fia tai purjehtivat.

 24. Vir­kis­tä­vää poh­din­taa. Joten­kin nämä yli­työ- ja vii­kon­lop­pu­kor­vauk­set tun­tu­vat vähän men­neen maa­il­man jutuil­ta, joten hyvä kun nii­den päi­vit­tä­mis­tä mietitään. 

  Ei Osmo Soi­nin­vaa­ran ehdo­tus ongel­ma­ton oli­si, kuten kes­kus­te­lus­sa on tul­lut esil­le, mut­ta eihän nykyi­nen­kään jär­jes­tel­mä sitä ole.

  Jos­tain syys­tä eräät kom­men­toi­jat (Nie­mi Vata­nen, Lii­an van­ha) näke­vät ehdo­tuk­ses­sa salat­tu­ja, juo­nik­kai­ta tar­koi­tuk­sia, sen sijaan että kyse oli­si vain nyky­käy­tän­nön paran­ta­mi­ses­ta. Miksiköhän?

  Toi­sin kuin Lau­ri Kum­pu­lai­nen en koe vii­kon­lop­pu­ja tur­hi­na. On hie­noa kun viik­ko ryt­mit­tyy arkeen ja vii­kon­lop­puun. Ei elä­män pidä olla ryt­mi­tön­tä ajan kulumista.

  Lisäk­si luu­len, että tar­vit­sem­me jon­kin­lais­ta pyhän käsi­tet­tä (puhun sii­tä laa­jem­min kuin uskon­nol­li­ses­ti). Pidän tär­keä­nä, että yhteis­kun­nan arki­ryt­mis­sä oli­si myös jon­kin­lai­nen pyhän ja hil­jen­ty­mi­sen vai­he, vaik­ka jot­kut sel­lai­sen koki­si­vat­kin tarpeettomana.

 25. toke: Jep jep, ja kun per­heen­jä­sen­ten vapaa­päi­vät sat­tuu kaik­ki eri päi­vil­le, niin yhdes­sä­olo on tosi antoisaa?

  Se on arki­päi­vää duu­na­reil­le, jot­ka teke­vät vuo­ro­työ­tä. Niin, tie­dät­hän, ne tyy­pit jot­ka täyt­tä­vät tuop­pi­si ja tuo­vat sen ruo­ka­si pöy­tään viikonloppuiltana.

 26. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Sun­nun­tai­na on kak­sin­ker­tai­nen palk­ka ihan sii­tä riip­pu­mat­ta, mitä lau­an­tai­na tekee. Sik­si suu­rin osa ravin­to­lois­ta on sun­nun­tai­sin kiinni.

  Niin, vähin­tään kak­sin­ker­tai­nen. Mut­ta voi olla myös kol­min­ker­tai­nen, jos riit­tä­vän pit­kää yhtä­jak­sois­ta viik­ko­le­poa ei ole ollut. Kts. viikkolepokorvaus.

 27. Osmo, eikö tuo vii­kon­lop­puah­ke­roin­ti — vii­kol­la har­ras­ta­mi­nen ole nyt juu­ri sitä toi­vo­maa­si leppoistamista?

 28. Huo­noa palk­ka­ra­ken­tei­den teke­mis­tä on, jos palk­ka tulee lisis­tä kovin isol­ta osal­ta. Sil­loin päi­vys­tyk­ses­tä ha vii­kon­lo­pus­ta luo­pu­mi­nen on iso asia. 

  Palk­kaa on help­po nos­taa lisil­lä. Ei näy­tä pahal­ta ja käteen tulee jotain. 

  AKAVA/YTN on heit­tä­nyt pyyh­keen kehiin vii­kon­lop­pu­hom­mis­ta. Se onnis­tuu kun perus­palk­ka on tar­peek­si iso. 

  Jos EK todel­la halu­aa muut­taa palk­ka­ra­ken­tei­den sisäl­lön pois pyhä­päi­vien lisis­tä, siel­lä joh­to vaih­tuu. Se oli­si kal­lis­ta. Sil­ti ehkä niin pitäi­si teh­dä. Sil­loin löy­tyi­si se oikea lisä­ta­so vii­kon­lo­pun vapaalle. 

  Pal­ve­lua­loil­la on omia ongel­mia, jot­ka vaa­ti­si­vat liit­to­so­pi­muk­sen. Kun­tien taas pitäi­si lisä­tä vii­kon­lo­pun päi­vä­hoi­toa roi­mas­ti. Ei sekään ole hyvä tai halpaa.

 29. Lau­ri Kum­pu­lai­nen: Se on arki­päi­vää duu­na­reil­le, jot­ka teke­vät vuo­ro­työ­tä. Niin, tie­dät­hän, ne tyy­pit jot­ka täyt­tä­vät tuop­pi­si ja tuo­vat sen ruo­ka­si pöy­tään viikonloppuiltana.

  Ei kukaan tun­te­ma­ni hen­ki­lö tee vuo­ro­työ­tä tai ansait­se alle 50 000 euroa per vuo­si bruttona…

 30. JY: Niin, vähin­tään kak­sin­ker­tai­nen. Mut­ta voi olla myös kol­min­ker­tai­nen, jos riit­tä­vän pit­kää yhtä­jak­sois­ta viik­ko­le­poa ei ole ollut. Kts. viikkolepokorvaus.

  Par­haim­mil­laan nelin­ker­tai­nen, kos­ka tulee perus­palk­ka, 100% sun­nun­tai­li­sä, 100% viik­ko­le­po­kor­vaus ja 100% viikkoylityö.

  Oli­han se juh­laa, kun teräs­teh­taal­la sun­nun­tai­na sai yhtä pal­jon kuin maa­nan­tai­na, tiis­tai­na, kes­ki­viik­ko­na ja tors­tai­na yhteensä! 😀

 31. Ree-vita­mii­niä pur­kis­ta: Tuos­ta sisäi­ses­tä häi­rit­se­mi­ses­tä on tul­lut itsei­sar­vo, joka vie aikaa ja rahaa oikeas­ti tuot­ta­val­ta työl­tä. Ei voi olla lii­ke­ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa teh­dä 5 minuut­tia jotain toi­mek­sian­toa ja käyt­tää sen kir­jaa­mi­seen 10 minuuttia. 

  Byro­kra­tian mää­rä on lisään­ty­nyt tähän päi­vään asti ja sama tren­di tai­taa vain jatkua …

  Jokai­ki­sen muu­tok­sen osal­ta, jota orga­ni­saa­tios­sa tai val­tio­val­lan tahol­ta har­ki­taan, pitäi­si myös miet­tiä sil­tä kan­til­ta, miten monin eri tavoin se vai­kut­tai­si ei-tuot­ta­van, byro­kraat­ti­sen toi­min­nan lisääjänä/vähentäjänä. Suu­ri ongel­ma on myös sii­nä, kun kukaan ei seu­raa yksit­täi­sen ihmisen/työntekijän työn mää­rää (ja nään­ty­mis­tä?) eri tahoil­ta tule­vien byro­kraat­tis­ten lisä­töi­den hoi­ta­mi­ses­sa. Mik­sei byro­kraat­te­ja ase­te­ta kos­kaan kus­tan­nus­vas­tuuseen lisä­töi­tä teet­tä­vien muu­tos­ten ja uudis­tus­ten kustannusvaikutuksista?

  Myös ihmis­ten oikeu­den­mu­kai­nen koh­te­lu (kun­kin läh­tö­koh­dat huo­mioo­not­taen) on tär­ke­ää, vaik­ka se voi jos­kus aika vai­ke­aa olla­kin. Lepo­päi­viä ja ‑het­kiä tar­vit­see sil­ti jokai­nen ihmi­nen, sil­lä ihmi­nen ei ole kone. 

  Pro­jek­ti­työt mää­rä­ai­koi­neen, yhdis­tet­ty­nä jos­kus (/usein?) ole­mat­to­maan työ­ajan ylä­ra­jo­jen seu­ran­taan, voi­vat olla jos­kus suo­ras­taan hel­ve­til­li­nen, “tap­pa­va” yhdis­tel­mä, johon pitäi­si ilmiö­nä kiin­nit­tää nykyis­tä pal­jon enem­män huo­mio­ta mm. työ­suo­je­lun tahol­ta. Toi­saal­ta, pidem­mis­sä yhtä­jak­soi­sis­sa työ­ru­pea­mis­sa, vain yhteen teh­tä­vään kes­kit­tyen, on usein mah­dol­lis­ta saa­da aikaan esim. vii­kon­lop­pui­sin enem­män kuin koko edel­tä­väl­lä arki­vii­kol­la, jol­loin se kes­kit­ty­mi­nen ei ole mahdollista.

  Val­ko­kau­lus­työn­te­ki­jä­kin tar­vit­see lepo­päi­vän­sä, mut­ta yli­työ­tä­hän on työ kai­ke­ti vain sil­loin, kun esi­mies sii­hen erik­seen mää­rää. Tämä kuvio ei toi­mi usein­kaan tyy­dyt­tä­väs­ti työn teki­jän kan­nal­ta esim. sel­lai­ses­sa pro­jek­ti­työs­sä, jos­sa työn­te­ki­jäl­le anne­taan toi­si­naan vain mel­ko kar­keas­ti mää­ri­tel­ty teh­tä­vä ja kiin­teä dead­li­ne. Miten tähän sai­si aikaan jotain tolk­kua? Pitäi­si­kö vaa­tia kai­kil­le kellokorttia?

  Työ teki­jään­sä sil­ti usein kiit­tää, vaik­ka esi­mies ei sitä kos­kaan tekisi!

 32. Monel­la alal­la vain sun­nun­tail­ta saa kun­nol­li­sen kor­vauk­sen, esim ilta-ja yöli­sät ovat lähin­nä ropo­sia vaik­ka vuo­rot ovat työn­te­ki­jäl­le yhtä hankalia.

  Lisät on tar­koi­tet­tu hyvit­tä­mään han­ka­lia työ­ai­ko­ja, mut­ta nyt monel­la alal­la pyhä­päi­vän hin­ta suh­tees­sa mui­hin on ehkä lii­an iso. Esim ex-hoit­su­na tili­pus­sis­sa näkyi iso ero riip­puen sii­tä sat­tui­ko vii­kon­lo­pun työ­tun­nit lau­an­tail­le vai sunnuntaille. 

  Työ­nan­ta­jan puo­lel­ta tämä joh­taa tie­ten­kin sii­hen että su mitoi­tus mini­moi­daan, vii­kon­lo­pun tun­nit yri­te­tään koh­dis­taa lau­an­tail­le. Suo­mek­si sanot­tu­na duu­na­rin vii­kon­lop­pu on pilal­la mut­tei saa korvausta.

  Jos sun­nun­tain 100%:sta siir­ret­täi­siin vaik­ka la 40% ja su 40% koro­tuk­seen niin isol­la osal­la duu­na­rei­ta näp­piin tuli­si sama sum­ma kos­ka mak­sa­jan ei tar­vit­si koh­dis­taa tun­te­ja hal­vem­paan päivään.

  Oskun ehdo­tus voi­si peri­aat­tees­sa olla toi­mi­va. jos sunnuntai/lauantai/ilta/yö ‑lisien taso mää­räy­tyi­si kysyn­nän ja tar­jon­nan mukaan niin ne tasa­pai­not­tui­si­vat parem­min kuin nyt. Ideas­sa on ongel­mia­kin, esim kaik­ki eivät voi/saa teh­dä kaik­kia vuo­ro­ja. Ja idea kaa­tuu vii­meis­tään nii­hin kon­ka­ri­työn­te­ki­jöi­hin jot­ka pitä­vät rahak­kai­ta pyhä­vuo­ro­ja saa­vu­tet­tu­na etuna.

 33. Pek­ka T.:
  Vir­kis­tä­vää poh­din­taa. Joten­kin nämä yli­työ- ja vii­kon­lop­pu­kor­vauk­set tun­tu­vat vähän men­neen maa­il­man jutuil­ta, joten hyvä kun nii­den päi­vit­tä­mis­tä mietitään. 

  Miten yli­työ­kor­vaus on men­neen maa­il­man jut­tu? Ymmär­rän poin­tit sun­nun­tai­kor­vauk­ses­ta luo­pu­mi­ses­ta tai uudel­leen­jär­jes­tä­mi­ses­tä, mut­ta ei kai täs­sä samal­la olla yli­työ­kor­vauk­siin kajoamassa?

 34. Tar­joi­tat­ko elä­män­ta­pain­ti­aa­neil­la lää­kä­ri­po­ruk­kaa, jot­ka eivät ole var­si­nai­ses­ti töis­sä mis­sään, mut­ta teke­vät päi­vys­tys­vuo­ro­ja yhdes­sä tai useam­mas­sa paikassa.
  Minun näh­däk­se­ni sitä poruk­kaa asuu kaik­kien yli­opis­to­sai­raa­la­kau­pun­kien tun­tu­mas­sa, mut­ta muu­al­la hyvin vähän.
  Tuol­lai­ses­sa kuvios­sa ei var­si­nais­ta lomaa ker­ry­kään ja jos vii­kon­lop­pu­na ja jos­kus arki­sin­kin ollaan töis­sä vie­lä öitä­kin val­voen on aika luon­nol­lis­ta, että noi­den vuo­ro­jen välil­lä teh­dään nii­tä asioi­ta, mitä muut ihmi­set tekee lomil­laan ja viikonloppuisin.

 35. Pet­ri:
  Lää­kä­ri­päi­vys­tyk­sis­sä­hän kävi niin, että sun­nun­tain päi­vys­tys­kor­vaus­ta las­ket­tiin ja lau­an­tain nos­tet­tiin­vas­taa­vas­ti noin vuo­si sit­ten. Nyt ne on muis­taak­se­ni yhtä suu­ret tai aina­kin hyvin lähel­lä toi­si­aan. Minus­ta se oli ihan hyvä rat­kai­su, kos­ka sun­nun­tai vuo­rot ovat olleet sel­väs­ti lau­an­tai vuo­ro­ja halutumpia. 

  https://www.laakariliitto.fi/uutiset/jasenuutiset/uuden-laakarisopimuksen-paivystyskertoimet-koottu-taulukkoon/

  Tuo­hon vii­tan­net. Mie­les­tä­ni sun­nun­tai­na on pal­jon muka­vam­pi olla töis­sä kun lau­an­tai­na. Sil­loin on muu­ten­kin jo vii­kon työt mie­les­sä niin voi yhtä­hy­vin teh­dä niitä.

 36. Sylt­ty: Par­haim­mil­laan nelin­ker­tai­nen, kos­ka tulee perus­palk­ka, 100% sun­nun­tai­li­sä, 100% viik­ko­le­po­kor­vaus ja 100% viikkoylityö.

  Oli­han se juh­laa, kun teräs­teh­taal­la sun­nun­tai­na sai yhtä pal­jon kuin maa­nan­tai­na, tiis­tai­na, kes­ki­viik­ko­na ja tors­tai­na yhteensä! 

  Tyh­mä joh­to fir­mas­sa, vii­saam­pi oli­si pis­tä­nyt poru­kan viik­ko­va­paal­le to-pe.

  Tie­tys­ti, jos on tiuk­kaa tuo­tan­nos­sa ja varaa hin­noi­tel­la kulut tuot­tei­siin niin noin­kin voi tehdä.

  Eikä sun­nun­tai­li­sä lain pois­ta­mi­nen sun­nun­tai­li­siä pois­ta, ne ovat mones­sa työ­eh­to­so­pi­muk­ses­sa ja laki ei nii­tä poista

 37. Olin aiko­ja sit­ten vakuu­tus­yh­tiös­sä töis­sä. Siel­lä sys­tee­mi oli se, että jos kävit lau­an­tai­na minuu­tin­kin töis­sä, niin sun­nun­tais­ta tuli 4 ker­tai­nen palkka.
  Jokai­nen arvaa, paloi­vat­ko toi­mis­ton valot sunnuntaisin…

 38. Eins­ten: Miten yli­työ­kor­vaus on men­neen maa­il­man jut­tu? Ymmär­rän poin­tit sun­nun­tai­kor­vauk­ses­ta luo­pu­mi­ses­ta tai uudel­leen­jär­jes­tä­mi­ses­tä, mut­ta ei kai täs­sä samal­la olla yli­työ­kor­vauk­siin kajoamassa?

  Ei täs­sä kukaan, tai minä aina­kaan, ole kajoa­mas­sa yli­työ­kor­vauk­siin, sen enem­pää kuin sun­nun­tai- tai päi­vys­tys- tai mihin­kään mui­hin­kaan kor­vauk­siin. Kaik­ki täl­lai­set nor­maa­lin pal­kan pääl­le tule­vat kor­vauk­set ovat tie­tys­ti perus­tel­tu­ja ja jol­lain lail­la työ tai päi­vys­tys on syy­tä työn­te­ki­jöil­le korvata.

  Nyt kysy­mys on vain sii­tä onko nykyi­nen tapa paras ja oikeu­den­mu­kai­sin? Vai voi­si­ko sitä joten­kin kehit­tää koko­nai­suu­den kan­nal­ta entis­tä parem­mak­si? Nykyaikaisemmaksi?

 39. Miten Oden mal­li aut­taa nii­tä yrit­tä­jiä, joi­den kysyn­tä­huip­pu on vii­kon­lo­puis­sa ja jol­loin työ­voi­man tar­ve on suu­rin? Entä taas voi­si­ko aja­tel­la niin, että pyhä­työl­le myön­net­täi­siin vero­huo­jen­nuk­sia ( työn­te­ki­jän hyväk­si) jos lisiä lei­ka­taan yri­tys­ten / yhtei­sö­jen eduk­si? Voi­ko sel­lais­ta edes ajatella?

  1. Mik­si pitäi­si tukea yrit­tä­jiä, joi­den kysyn­tä­huip­pu osuu vii­kon­lo­poul­le. Jos vii­kon­lop­pu­työ on hai­ta­ke, sen tulee näkyä kus­tan­nuk­sis­sa — mut­ta vain sii­nä suh­tees­sa kuin se on hai­ta­ke. Jos bvus­si­kus­kit mene­vät lak­koon, kos­ka saa­vat lii­an vähän sun­nun­tai­vuo­ro­ja, tun­tuu sil­tä, että sun­nun­tai­kor­vaus oli ylimitoitettu.

 40. Lii­an van­ha: Tyh­mä joh­to fir­mas­sa, vii­saam­pi oli­si pis­tä­nyt poru­kan viik­ko­va­paal­le to-pe.
  Tie­tys­ti, jos on tiuk­kaa tuo­tan­nos­sa ja varaa hin­noi­tel­la kulut tuot­tei­siin niin noin­kin voi tehdä.

  No tus­kin­pa teräs­teh­das­ta sik­si aje­taan alas, että kesä­lo­ma-aika­na yksi hyp­py­vuo­ron kesä­työn­te­ki­jä tekee pari viik­koa put­keen töi­tä sii­nä koh­taa, kun yhden vuo­ron loma alkaa ja toi­sen lop­puu ja vuo­rot hyp­pää­vät sik­si normaalipaikoiltaan.

 41. Eihän tätä ole ollen­kaan vai­kea tai byro­kraat­ti­nen toteut­taa. Anne­taan työn­te­ki­jöi­den päät­tää kes­ke­nään kuka ottaa mit­kä­kin vuo­rot ja käy­dä vuo­roil­laan kaup­paa. Täl­löin jos joku ei halua teh­dä sun­nun­tai­ta, niin hän var­maan ottaa mie­luum­min enem­män tun­te­ja mui­na aikoi­na. Sun­nun­tain tai lau­an­tain vuo­ro­ja teke­vät teke­vät sit­ten kes­ki­mää­rin lyhyem­pää työ­viik­koa samal­la palkalla. 

  Ei täs­sä ole mitään sen kum­mem­paa byro­kra­ti­aa. hyvin­voin­ti­teo­ree­ma takaa, että riip­pu­mat­ta sii­tä miten työ­vuo­rot alun­pe­rin jae­taan, jos työn­te­ki­jät saa­vat nii­tä vapaas­ti vaih­taa, lop­pu­tu­los on tehokas.

 42. Pai­kal­li­nen sopi­mi­nen vaa­tii myös ammat­ti­tai­toa laki-ja sopimusasioissa.

  Ja se vaa­tii resurs­se­ja, eivät sopi­muk­set syn­ny käy­tä­väl­lä huu­te­le­mal­la ja teks­ta­rei­ta vaihtamalla

  Eri­tyi­ses­ti, jos halu­taan pitä­viä sopi­muk­sia ja pyri­tään vält­tä­mään ris­ti­rii­to­ja niin sopi­mus­ten pitää olla kattavia.

  Niin­pä Rut­sis­sa ja Sak­sas­sa neu­vot­te­li­joi­ta on molem­mil­la puo­lil­la useita

  Niin­pä pai­kal­li­nen sopi­mi­nen on myös kallista.

  Pai­kal­li­sen sopi­muk­sen kes­kei­nen ongel­ma on, ettei niis­tä sopi­muk­sis­ta le oikeus­käy­tän­töä, joten oikeu­teen pääs­tään hel­pos­ti tai ajau­du­taan lakkoihin .

  Työ­rau­ha­han ei voi kos­kea aluei­ta, jois­ta vas­ta neuvotellaan

 43. Nol­la­tun­ti­so­pi­muk­sil­la tul­laan työ­hön aina, olis vii­kon­päi­vä mikä tahan­sa. Kyse on hen­gis­sä pysy­mi­ses­tä ja perus­toi­meen­tu­los­ta. Työ­nan­ta­jal­la on reser­viä niin pal­jon, että aina löy­tyy haluk­kai­ta myös sun­nun­tai­sin arki­päi­vän mini­mi­pal­kal­la. Sik­si ehdo­tus on huo­noin pit­kiin aikoi­hin blo­gis­til­ta ja taas jäl­leen ker­ran, kuin­ka van­hem­pi pol­vi on vie­raan­tu­nut moder­nis­ta, nyky­ajan työelämästä. 

  Jos sun­nun­tai­li­sä ei perus­tui­si lakiin, PAM ja eräät muut vähän kysee­na­lai­sel­la taval­la työn­te­ki­jää edus­ta­vat lii­tot oli­si­vat tie­ten­kin myy­neet sen pois ajat sit­ten, osin pakon sane­le­ma­na, ja sitä vas­taa­va perus­palk­koi­hin teh­ty koro­tus oli­si tie­ten­kin syö­ty seu­raa­vil­la neu­vot­te­lu­kier­rok­sil­la, kuten tapah­tuu aivan takuul­la, jos lakiin perus­tu­va sun­nun­tai­li­sä poistetaan.

 44. Pek­ka T, joo kaik­ki voi­daan var­mas­ti teh­dä parem­min ja oikeu­den­mu­kai­sem­min. Ajat­te­lin vaan, että oli­ko tähän jotain kon­kreet­tis­ta ide­aa valmiina.

 45. Sha­keem: Jos sun­nun­tai­li­sä ei perus­tui­si lakiin, PAM ja eräät muut vähän kysee­na­lai­sel­la taval­la työn­te­ki­jää edus­ta­vat lii­tot oli­si­vat tie­ten­kin myy­neet sen pois ajat sit­ten, osin pakon sane­le­ma­na, ja sitä vas­taa­va perus­palk­koi­hin teh­ty koro­tus oli­si tie­ten­kin syö­ty seu­raa­vil­la neu­vot­te­lu­kier­rok­sil­la, kuten tapah­tuu aivan takuul­la, jos lakiin perus­tu­va sun­nun­tai­li­sä poistetaan.

  Mis­tä joh­tu­nee, että lähi­kau­pas­sa kaup­pias on itse kas­sal­la mel­kein joka sun­nun­tai, vaik­ka arke­na hyvin har­voin? Sun­nun­tain työ­vuo­ro­ja halua­via työn­te­ki­jöi­tä toden­nä­köi­ses­ti oli­si, mut­ta kaup­pi­aal­le työn­te­ki­jä­kus­tan­nus on lii­an kor­kea — työn­te­ki­jäl­le työ luul­ta­vas­ti kel­pai­si pie­nem­mäl­lä­kin korotuksella…

 46. Lau­ri Kum­pu­lai­nen: Se on arki­päi­vää duu­na­reil­le, jot­ka teke­vät vuo­ro­työ­tä. Niin, tie­dät­hän, ne tyy­pit jot­ka täyt­tä­vät tuop­pi­si ja tuo­vat sen ruo­ka­si pöy­tään viikonloppuiltana.

  Eipä oo vii­me aikoi­na ollu pal­joa pakot­ta­vaa sosi­aa­lis­ta tar­vet­ta käy­dä tar­kis­ta­mas­sa miten juo­man hin­ta vii­sin­ker­tais­tuu, kun sen siir­tää astias­ta toiseen.

  Mut­ta kun itse elän työ­maa­il­mas­sa, jos­sa val­tao­sa ansain­nas­ta tapah­tuu alle vii­kon varo­tusa­jal­la, eikä useas­ta eri syys­tä alal­la ole ollut täys­työl­li­syyt­tä vii­me vuo­si­na, niin sun­nun­tai­li­sä toi­mii luon­nol­li­se­na “toden­nä­köi­sin vapaapäivä”.

  Mie­lel­lä­ni ottai­sin vuo­ro­työn var­mis­te­tut vuo­ro­lis­tat muu­ta­ma viik­koa eteen­päin, jol­loin vapaat voi­si oikeas­ti suun­ni­tel­la var­muu­del­la, sekä ajan että talou­den suh­teen. Kun sit­ten täs­sä free­lancer/­vuo­kra­nyrk­ki-pat­riar­kaa­tis­sa näi­tä vuo­ro­työn etu­ja ei ole, niin sun­nun­tai­li­sä pois­to olis sit se vika niitti.

  Yli­työ­li­sien pois­to on muu­ten näp­pä­räs­ti hoi­det­tu useis­sa tialn­teis­sa jo aiko­ja sit­ten. Lai­te­taan sii­hen nol­la­tun­ti­sop­pa­riin tai freelance/vuokratyösoppariin, et työ­ajat tasa­taan 26 vii­kon ajal­ta. Ei var­mas­ti näy mitään lisiä iki­nä, vaik­ka vetäi­sit 300 tun­tii joku kuukausi…

 47. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Mik­si pitäi­si tukea yrit­tä­jiä, joi­den kysyn­tä­huip­pu osuu vii­kon­lo­poul­le. Jos vii­kon­lop­pu­työ on hai­ta­ke, sen tulee näkyä kus­tan­nuk­sis­sa – mut­ta vain sii­nä suh­tees­sa kuin se on hai­ta­ke. Jos bvus­si­kus­kit mene­vät lak­koon, kos­ka saa­vat lii­an vähän sun­nun­tai­vuo­ro­ja, tun­tuu sil­tä, että sun­nun­tai­kor­vaus oli ylimitoitettu.

  Enpää usko, että tuos­ta on kysy­mys. Sun­nun­tai­vuo­ro­ja on rajal­li­nen mää­rä enkä ole kos­kaan kuul­lut, että nii­tä pyrit­täi­siin lisää­mään lakoilla ??

  Epä­oi­keu­den­mu­kai­nen jako voi olla taka­na eli työ­nan­ta­ja suo­sii jotain pien­tä ryhmää

  1. Et luke­nut aiem­pia kom­ment­te­ja. Bussikuskit56 meni­vät lak­koon, kos­ka rahak­kai­ta sun­nun­tai­vuo­ro­ja oli annet­tu nuo­rem­mil­le kul­jet­ta­jil­le, vaik­ka ne oli­vat van­has­taan olleet van­hem­pien etuoikeus.

 48. Mat­kai­lue­lin­kei­nol­le­han tämä on han­ka­laa. Sun­nun­tai­na­kin pitäi­si olla pal­ve­lu­ja (Kaup­pa­leh­ti).

  Seu­raa­va ongel­ma mat­kai­lue­lin­kei­nol­le on elo­kuu. Kos­ka Suo­men kou­lu­jen loma-ajat päät­ty­vät elo­kuun puo­li­vä­lis­sä, pois­tuu mat­kai­lu­koh­tei­den käyt­tä­jis­tä mer­kit­tä­vä osa kes­ken mui­den euroop­pa­lais­ten loma­kau­den. Pel­käs­tään ulko­maa­lais­ten turis­tien vuok­si on kuu­lem­ma han­ka­laa pitää koh­tei­ta auki. Mene ja tie­dä miten pal­jon vai­kut­ta­vat kou­lu­jen loma-ajat, van­hem­pien lomat kun kui­ten­kin kes­tä­vät mer­kit­tä­väs­ti lyhyem­män ajan.

 49. Pitää muis­taa sekin, että jos van­hem­mat kus­kit ovat saa­neet sun­nun­tai­vuo­rot ja tilan­ne on jat­ku­nut pit­kään niin on syn­ty­nyt sopimus.

  Sopi­mus­ju­ri­dii­kan mukaan pape­til­la voi lukea mitä tahan­sa niin jos työ­maal­la on vakiin­tu­nees­ti toi­mit­tu jol­lain muul­la taval­la niin täs­tä muus­ta tavas­ta on syn­ty­nyt sopi­mus, joka kumo­aa pape­ril­la ole­van ehdon.

  Jos työ­na­nat­ja muut­taa käy­tän­töä niin kysy­mys on sopimusrikkomuksesta

  Oikeu­des­sa tämä on tie­tys­ti näyt­tö­on­gel­ma ja Suo­men oikeus­li­tok­sen hitaus joh­taa lakkoon.Kukapa täl­lai­sen asian rat­kai­sua odot­taa 10 vuot­ta, sil­loin uusi tapa on jo uusi sopimus ?

  Juris­te­ri­aa aje­taan työ­elä­mään koval­la vauhdilla

  1. Lii­an vanha.

   Vaih­dat maa­löia koko ajan. Ensin sanoit, ettei­vät sun­nun­tai­ko­ro­tuk­set ole sil­lä taval­la yli­mi­toi­tet­tu­ja, että syn­tyy kil­pai­lua sun­nun­tai­vuo­rois­ta ja nyt sanot, että sun­nun­tai­vuo­ro­jen anta­mi­nen etuoikeut6etna on ollut sopi­muk­seen ver­rat­ta­vis­sa ole­va asia. Koe­ta päät­tää, mitä miel­tä olet alku­pe­räi­ses­tä väit­tes­tä­si, ettei sun­nun­tai­vuo­ro­jen saa­mi­nen ole mikään etuoi­keus, kos­ka sii­nä ei ole mitään ylihinnoittelua.

 50. Vil­le: Mis­tä joh­tu­nee, että lähi­kau­pas­sa kaup­pias on itse kas­sal­la mel­kein joka sun­nun­tai, vaik­ka arke­na hyvin har­voin? Sun­nun­tain työ­vuo­ro­ja halua­via työn­te­ki­jöi­tä toden­nä­köi­ses­ti oli­si, mut­ta kaup­pi­aal­le työn­te­ki­jä­kus­tan­nus on lii­an kor­kea – työn­te­ki­jäl­le työ luul­ta­vas­ti kel­pai­si pie­nem­mäl­lä­kin korotuksella…

  Onko sii­nä joku ongel­ma, et kaup­pias halu­aa pitää sun­nun­tai­kor­vauk­sen itel­lään? Sen­kö takia pitäi­si laki muut­taa, että kaup­pias sai­si pitää sun­nun­tai­kor­vauk­sen itel­lään teke­mät­tä työvuoroa?

 51. Tvaa­ra:
  Voi olla että juu­ri työ­nan­ta­ja ei oli­si niin kovin innos­tu­nut pai­kal­li­ses­ta sopi­mi­ses­ta mara-aloil­la pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Ala kär­sii Hel­sin­gis­sä työ­voi­ma­pu­las­ta, joten pal­koil­la on lähin­nä nousu­pai­nei­ta. Toki AY-lii­ke on defaul­ti­na kaik­kea pai­kal­li­suut­ta vas­taan. Ja tämä jää­dyt­tää työn hin­taa Hel­sin­gis­sä työ­nan­ta­jan hyväksi.

  Kyl­lä palk­ko­ja saa nos­taa miten halu­taan, esim. meil­lä työ­an­ta­ja mak­saa vähin­tään 2.5€/h yli­mää­räis­tä tuo­tan­to­palk­kio­ta ja meil­lä on noin kah­den vii­kon yli­mää­räi­set lomat vuosittain.

 52. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Lii­an vanha.

  Vaih­dat maa­löia koko ajan. Ensin sanoit, ettei­vät sun­nun­tai­ko­ro­tuk­set ole sil­lä taval­la yli­mi­toi­tet­tu­ja, että syn­tyy kil­pai­lua sun­nun­tai­vuo­rois­ta ja nyt sanot, että sun­nun­tai­vuo­ro­jen anta­mi­nen etuoikeut6etna on ollut sopi­muk­seen ver­rat­ta­vis­sa ole­va asia. Koe­ta päät­tää, mitä miel­tä olet alku­pe­räi­ses­tä väit­tes­tä­si, ettei sun­nun­tai­vuo­ro­jen saa­mi­nen ole mikään etuoi­keus, kos­ka sii­nä ei ole mitään ylihinnoittelua.

  Pää­kau­pun­ki­seu­dun bus­si­kus­kien käyt­tö ylei­se­nä esi­merk­ki­nä on kui­ten­kin hie­man har­haan­joh­ta­vaa. Huo­mat­ta­va osa kus­keis­ta on maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sia ja useil­le heis­tä sun­nun­tai mer­kit­see samaa kuin kan­ta­suo­ma­lai­sil­le tiistai. 

  Jos en nyt ihan vää­rin muis­ta, niin useis­sa kult­tuu­reis­sa per­jan­tai on mer­ki­tyk­sel­tään mei­dän sun­nun­tai­ta lähin­nä vas­taa­va vii­kon­päi­vä. Se aset­taa kiis­tan vähän ymmär­ret­tä­väm­pään valoon. Jos nuo­ret kus­kit jou­tu­vat teke­mään vii­kos­ta toi­seen oman kult­tuu­rin­sa pyhä­päi­vä­nä töi­tä ilman kor­vaus­ta ja van­hem­mat kus­kit pitä­vät saman pyhän vapaa­na, saa­den kui­ten­kin pyhä­li­sät päi­väs­tä joka on käy­tän­nös­sä arki­päi­vä, tilan­ne on omi­aan aiheut­ta­maan närää. Vas­tai­si suo­ma­lai­sel­le sitä, että tekee töi­tä kes­ki­vii­kos­ta sun­nun­tai­hin, mut­ta saa vähem­män palk­kaa kuin työ­ka­ve­ri joka tekee töi­tä vain arki­sin. Ei oikein kuu­los­ta reilulta.

  Ongel­ma ei siten vält­tä­mät­tä ole se, että pyhä­kor­vaus oli­si yli­mi­toi­tet­tu vaan se, että se ei kysei­ses­sä tapauk­ses­sa koh­dis­tu oikeal­le vii­kon­päi­väl­le. Tämän näkö­kul­man voi­si aina­kin ottaa huo­mioon, ennen kuin nos­taa yhden havain­non yhdel­tä alal­ta ker­to­maan yhtään mitään pyhä­työn kysyn­näs­tä ja tar­jon­nas­ta ylei­ses­ti. Var­sin­kin kun on sel­vää että kyseis­sä esi­mer­kis­sä otos ei todel­la­kaan miten­kään itses­tään sel­väs­ti edus­ta työn­te­ki­jöi­tä Suo­mes­sa kes­ki­mää­rin (esi­mer­kik­si uskon­non ja pyhien osalta).

 53. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Lak­koon eivät kyl­lä men­neet maa­han­muut­ta­ja­kus­kit vaan ihan kantasuomalaiset.

  Jutus­sa kerrotaan :

  Työn­sei­sauk­seen on osal­lis­tu­nut noin 400 bus­sin­kul­jet­ta­jaa, jois­ta noin puo­let on ulkomaalaistaustaisia.”

  Jutus­sa ei myös­kään lue, että kyse oli­si sun­nun­tai­vuo­ro­jen hou­kut­te­le­vuu­des­ta vaan:

  Kul­jet­ta­jien mie­les­tä työ­nan­ta­ja on halun­nut muut­taa työ­ai­ka­kier­toa epäin­hi­mil­li­sem­pään suun­taan, mis­tä kär­sii työn­te­ki­jöi­den sosi­aa­li­nen elä­mä ja perhe.”

  Olin val­mis luot­ta­maan kes­kus­te­li­joi­den sanaan sii­tä, että kysees­sä oli aina­kin osit­tain myös kiis­ta sun­nun­tai­li­sis­tä, mut­ta en nyt ihan jak­sa uskoa että Van­taan Sano­mat valeh­te­li­si työn­sei­sauk­seen osal­lis­tu­nei­den maahanmuuttajataustasta. 

  Joten vai­kut­taa sil­tä, että argu­ment­tin­ne on todel­la hei­kol­la poh­jal­la jos sitä täy­tyy puo­lus­taa muun­te­le­mal­la faktoja.

  Lie­nee­kö­hän kiis­tas­sa ollut lain­kaan kyse sun­nun­tai­li­sien lii­al­li­ses­ta hou­kut­te­le­vuu­des­ta? Oli­si muka­va näh­dä jotain läh­det­tä kysei­sel­le väit­teel­le. Vai oli­ko sekin hie­man muun­nel­tua totuutta?

 54. Luin tämän vas­ta nyt, kun on taas aja­koh­tai­nen. Ihan mie­len­kiin­toi­nen aja­tus. Eipä vain tai­da olla työ­vuo­ron piir­tä­jil­lä aikaa ruve­ta huutokauppaamaan.

  Tuo oli jän­nä, että “vaki­tui­set kah­mi­vat sun­nun­tai­vuo­rot itsel­leen”. Oikeas­ti­ko jos­sain on työ­paik­ka, jos­sa työn­te­ki­jät itse päät­tä­vät työ­vuo­ron­sa? Ei aina­kaan pami­lai­sil­la aloil­la, kyl­lä me tul­laan töi­hin ihan sil­loin kun on piirretty!

  Mel­ko moni kom­men­toi FB:ssa myös, ettei­vät enää teki­si pyhä­töi­tä, jos sun­nun­tai­li­sä meni­si. Jäl­leen kysyn, mil­lä aloil­la sen saa itse päät­tää, minä päi­vi­nä teh­dään töitä?

  Ja tämä­hän oli niin ennal­ta-arvat­ta­vaa tämä Kokoo­muk­sen “Työ- ja yrit­tä­jyys­pa­ke­tin” sun­nunn­tai­li­sän pois­to: huo­ka­sin jo heti kau­pan aukio­loai­ko­jen vapau­dut­tua, että joo, ja seu­raa­vak­si pora­taan, että sehän tulee lii­an kal­liik­si, lisät pois. Jos­kus on niin kur­ja olla oikeassa.

  Sun­nun­tai­li­siä saa­vat yleen­sä hyvin pie­ni­palk­kai­set: myy­jät, var­ti­jat, ravin­to­la-alan ihmi­set, lisään­pä tähän myös hoi­toa­lan, palo­mie­het ja polii­sit. Eli pie­ni­palk­kai­sia kuri­tet­tai­siin jäl­leen. (Sii­nä teil­le aito “työ­väen puolue!!)

  MIKSI Kokoo­mus vihaa pie­ni­palk­kai­sia naisia?

  Voin muu­ten ihan tosis­saan sanoa, että sun­nun­tai­li­siin ei kos­ke­ta niin kau­an kuin mus­sa hen­ki pihi­see. Jos yri­te­tään, niin tuut­te näkeen sem­moi­sen lak­ko­aal­lon, ettei kos­kaan aikai­sem­min. Ja minä oon bar­ri­ka­deil­la ensimmäisenä.

  1. Aja­tuk­se­ni tuos­sa kir­joi­tuk­ses­sa oli, että työn­te­ki­jä sai­si itse valit5a, halu­aa­ko teh­dä sun­nun­tai­työ­tä vai ei. Se joht5aa pal­jon pare3mpaanb tulok­seen kuin jäyk­kä hin­noit­te­lu ja työ­nan­ta­jan oikeus mää­rä­tä töi­hin se, jol­le sun­nun­tai­työ o0n kaik­kein hankalin.
   En tie­dä kai­kis­ta kau­pois­ta, mut­ta ter­vees­sä yri­tyk­ses­sä täl­lai­sis­ta asiois­ta neu­vo­tel­laan työ­nan­ta­jan ja teki­jöi­den kesken.

 55. Osmo Soi­nin­vaa­ra: työ­nan­ta­jan oikeus mää­rä­tä töi­hin se, jol­le sun­nun­tai­työ o0n kaik­kein hankalin.
  En tie­dä kai­kis­ta kau­pois­ta, mut­ta ter­vees­sä yri­tyk­ses­sä täl­lai­sis­ta asiois­ta neu­vo­tel­laan työ­nan­ta­jan ja teki­jöi­den kesken. 

  Kau­pan alan työ­so­pi­mus­mal­lis­sa (kau­pan alan TES 2014–2017, s. 107) on val­mii­na ruk­sin pai­kat vaih­toeh­doil­le “työn­te­ki­jä suos­tuu tar­vit­taes­sa teke­mään sun­nun­tai­työ­tä” ja “työn­te­ki­jä ei suos­tu teke­mään sun­nun­tai­työ­tä”. Jat­ko­teks­ti­nä “sun­nun­tai­työs­tä mak­se­taan työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­nen kor­vaus.” Jokai­nen voi mie­les­sään arvioi­da, miten halut­tua työ­voi­maa sun­nun­tai­sin auki ole­viin liik­kei­siin ovat hen­ki­löt, jot­ka vaa­ti­vat omaan työ­so­pi­muk­seen­sa ruk­sin koh­taan: “työn­te­ki­jä ei suos­tu teke­mään sunnuntaityötä”.

 56. Jou­ni Mar­ti­kai­nen: Jokai­nen voi mie­les­sään arvioi­da, miten halut­tua työ­voi­maa sun­nun­tai­sin auki ole­viin liik­kei­siin ovat hen­ki­löt, jot­ka vaa­ti­vat omaan työ­so­pi­muk­seen­sa ruk­sin koh­taan: “työn­te­ki­jä ei suos­tu teke­mään sunnuntaityötä”.

  Ja täl­lai­nen jäyk­kyys — niin jär­jes­tel­mäs­sä kuin asen­teis­sa­kin — on yksi niis­tä ongel­mis­ta, joi­den takia työ­mark­ki­na­jär­jes­tel­mäm­me toi­mii nykyi­sin enem­män yhteis­kun­taa jar­rut­ta­va­na kuin kehit­tä­vä­nä voimana.

 57. Pek­ka T.: Ja täl­lai­nen jäyk­kyys – niin jär­jes­tel­mäs­sä kuin asen­teis­sa­kin – on yksi niis­tä ongel­mis­ta, joi­den takia työ­mark­ki­na­jär­jes­tel­mäm­me toi­mii nykyi­sin enem­män yhteis­kun­taa jar­rut­ta­va­na kuin kehit­tä­vä­nä voimana.

  Käy­tän­nös­sä­hän tuol­la ruk­si­tuk­sel­la nime­no­maan pois­te­taan jäyk­kyy­det. Työ­paik­kaa ei saa, ellei suos­tu alle­kir­joit­ta­maan: “työn­te­ki­jä suos­tuu tar­vit­taes­sa teke­mään sun­nun­tai­työ­tä.” Ja kun nimi on pape­ris­sa, niin sun­nun­tai­työ­vuo­ro­jen mää­rä­rää­mi­nen on työ­nan­ta­jan direktiovallassa.

 58. Jou­ni Mar­ti­kai­nen: Käy­tän­nös­sä­hän tuol­la ruk­si­tuk­sel­la nime­no­maan pois­te­taan jäyk­kyy­det. Työ­paik­kaa ei saa, ellei suos­tu alle­kir­joit­ta­maan: “työn­te­ki­jä suos­tuu tar­vit­taes­sa teke­mään sun­nun­tai­työ­tä.” Ja kun nimi on pape­ris­sa, niin sun­nun­tai­työ­vuo­ro­jen mää­rä­rää­mi­nen on työ­nan­ta­jan direktiovallassa.

  Mut­ta eikö tämä ole nime­no­maan käy­tän­nön jäyk­kyyt­tä? Teo­rias­sa, vaan ei siis käy­tän­nös­sä, työn­te­ki­jäl­lä on Mar­ti­kai­sen mukaan mah­dol­li­suus vali­ta vapaa sunnuntai.

  Jot­ta työn­te­ki­jäl­lä oli­si aito mah­dol­li­suus vali­ta, ei ruk­sin lait­ta­mi­sen “vää­rään” koh­taan pitäi­si nor­maa­lis­sa tilan­tees­sa vie­dä työn­te­ki­jäl­tä mah­dol­li­suut­ta saa­da työpaikkaa.

  Tätä tar­koi­tin asen­teil­la. Tar­vit­si­sim­me uuden­lais­ta ja jous­ta­vam­paa suh­tau­tu­mis­ta työ­hön, uuden­lais­ta arvomaailmaa.

 59. Blo­geis­sa on vali­tel­tu sitä, että Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa ei ole ravin­to­loi­ta auki sunnuntaisin

  Seli­tys­kin on yksin­ker­tai­nen: Hel­sin­gis­tä puut­tuu 100000 asia­kas­ta sunnuntaisin.

  Hel­sin­gin työ­paik­kay­li­jää­mä on suu­ri ja useim­mat nois­ta muu­al­ta tule­vis­ta on val­ko­kau­lis­köy­hiä, joi­den ruo­kai­lua ravin­to­lois­sa työ­nan­ta­ja tukee

  Työ­nan­ta­ja ei tue vii­kon­lop­pusyö­mis­tä ja har­va läh­ti­si muu­ten­kaan jos­tain Klauk­ka­las­ta tai Rii­hi­mäel­tä syö­mään Hel­sin­gin keskustaan

  Sii­hen näh­den ris­tei­ly­aluk­sen 2000 asiak­kaan satun­nai­nen lisäys ei yri­tyk­siä kiinnosta.

  Ja kun kat­soo eat.fi mit­kä ravin­to­lat pitä­vät keit­tiön­sä auki vii­kon­lop­pu­ma niin ne ovat hotel­li­ra­vin­to­lat ja palk­ka­työl­lä pyö­ri­vät ketjut

  Yrit­tä­jä­ve­toi­set ovat kiin­ni, var­maan yrit­tä­jä­kin halu­aa viet­tää sun­nun­tai­ta per­heen kanssa

  Elii­til­le ei ole tul­lut mie­leen esit­tää vir­ka­mie­hil­le ja val­ko­kau­lus­köy­hil­le seit­se­män­päi­väis­tä työviikkoa.Silloin asik­kai­ta riit­täi­si joka päivälle.

  Mut­ta ei, eliit­ti ajaa Krei­kan mal­lia, jos­sa virkamies-toimihenkilö
  räls­si naut­tii yli­mi­toi­te­tuis­ta eduis­ta ja köy­hät ovat orjia

  1. Väit­täi­sin suo­ral­ta kädel­tä, että yrit­tä­jä­ve­toi­set ravin­to­lat ovat auki ja palk­ka­työ­nä syöt­tä­vät kiin­ni Hel­sin­gin kan­ta­kau­pun­gis­sa. Eri­tyi­ses­ti etni­set ravin­to­lat ovat auki.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.