Hallitusohjelman asuntopoliittiset linjaukset (1) Soiaalinen asuntotuotanto

Val­tion tukemien asun­to­jen omis­ta­jien yleishyödyl­lisyys­vaa­teesta luovu­taan uuden tuotan­non osalta.

En pidä tästä lainkaan. Asun­top­u­laa on vain kasvukeskuk­sis­sa ja oikeam­min Helsingis­sä. Asun­top­u­la nos­taa hin­to­ja ja haaskalle tuli­joi­ta riit­tää. Sosi­aa­li­nen asun­to­tuotan­to tuot­taa jo nyt oma­lle pääo­ma­lle mah­ta­van koron. Oma esi­tyk­seni on, että jos tähän men­nään, Helsin­ki luovut­taa näitä tont­te­ja vain omis­ta­malleen ATT:lle. Sinän­sä sel­l­ainen välimuo­to, joka menisi sään­nel­lyn vuokran ja markki­navuokran väli­in, olisi hyvästä – keski­t­u­lois­t­enkin on voita­va asua – mut­ta tästä voit­to kuu­luu yhteiskun­nalle, ei rahanah­neille keinot­telijoille, jot­ka eivät osal­lis­tu rak­en­tamisen edel­ly­tyk­senä ole­van infra­struk­tu­urin kus­tan­nuk­si­in.

 Vuokra-asun­to­tuotan­non lisäämisek­si luo­daan uusi kymme­nen vuo­den väli­malli, joka on avoin kaikille tukiehdot täyt­täville ja niihin sitoutuneille toteuttajille.

Nämä eivät niin yleishyödyl­liset yhtiöt sanoi­vat, että voisi­vat rak­en­taa Helsinki­in 20 000 vuokra-asun­toa, jos saisi­vat halu­a­mansa ton­tit halu­a­maansa hin­taan. Kuka hyvän­sä tekee mitä tahansa, jos saa Jätkäsaares­ta ranta­ton­tin ilmaisek­si. Asun­to kan­nat­taa pitää vaik­ka kymme­nen vuot­ta tyhjänä, jos sen saa sen jäl­keen myy­dä vapaasti markki­nahin­taan. Viit­taan edel­liseen. Ei pidä men­nä takaisin käytän­töön, jos­sa kun­nan maao­maisu­us jae­taan poli­it­tis­ten voima­suhtei­den mukaan sopiville tahoille. Tälle vai­h­toe­htona ovat vain tarjouskilpailut.

Helsin­gin ulkop­uolel­la, jos­sa havitel­lut voitot jäi­sivät kohtu­ullisem­mik­si, tätä mallia voi toki soveltaa. Helsin­gin kan­nat­taa ottaa havitel­tu voit­to itselleen.

 ARA:n vuokra-asun­to­jen asukas­val­in­to­ja kehitetään parem­man kohtaan­non saavut­tamisek­si liit­tämäl­lä asukas­valin­nan sosi­aaliseen tarve­hark­in­taan tulo­ra­jat. Asukkaan tulot tark­iste­taan ARA-asun­toon muu­ton ja asun­non vai­h­don yhtey­dessä sekä uusis­sa sopimuk­sis­sa 5 vuo­den välein. Siir­tymäai­ka asun­nos­ta on 2 vuot­ta. ARA-asun­to­jen asukas­valin­nas­ta voidaan poike­ta tapauk­sis­sa, jois­sa julki­nen tuki ei joh­da epä- ter­veeseen asukask­il­pailu­un yksi­ty­is­ten vuokra-asun­tomarkki­noiden kanssa.

 

Tässä leiv­otaan kaikkien kan­nustin­loukku­jen äitiä, jos ran­gais­tuk­se­na töi­hin men­e­mis­es­tä on läh­es tuhan­nen euron vuokranko­ro­tus, kun sään­nellystä vuokras­ta joutuu siir­tymään markki­navuokri­in. Samal­la taataan, että lop­ul­ta noi­hin taloi­hin jäävät vain työttömät.

Ongel­ma sinän­sä on ole­mas­sa. Pitäisi olla niin, että ARA-vuokra olisi lähempänä markki­navuokraa ja siitä annet­taisi­in sosi­aal­isin perustein alen­nus­ta. Toisin sanoen vuokra vai­htelisi tulo­jen mukaan. Kun tulot nou­se­vat, vuokra nousee, mut­ta ei hyp­päyk­seno­mais­es­ti tuhan­nelle eurol­la, jos tulo­ra­ja ylit­tyy eurolla.

Kun­tien väli­sis­sä suhteis­sa ter­ve­hdin sinän­sä tyy­dy­tyk­sel­lä sitä, että alku­jakoon palaute­taan tulo­ra­jat, kos­ka jotkut kun­nat fuskaa­vat otta­mal­la asun­toi­hin hyvätuloisia.

Ole­mas­sa ole­van ARA:n asun­tokan­nan käyt­tö- ja luovu­tus­ra­joituk­sista jouste­taan, mikäli vapau­tu­va pää- oma käytetään asun­to­tuotan­toon tai asun­tokan­nan kor­jaamiseen. Selvitetään, mis­sä määrin ARA-vuokra- asun­to­tar­jon­taa voidaan toteut­taa han­kki­mal­la vuokra-asun­to­ja vapaara­hoit­teis­es­ta asun­to­tuotan­nos­ta. Eri­ty­is­ryh­mien ARA-investoin­ti­avus­tus­ta jatke­taan uusin rajauksin.

 

Hyvä!

Pitäisi olla mah­dol­lista luo­da käytän­tö, jos­sa vuokral­la asu­va voisi (ainakin tulo­ra­jan ylit­tämis­es­tä johtu­van häädön sattues­sa) ostaa asun­non itselleen. Kuka voi tästä naput­taa, jos samal­la rahal­la han­kit­taisi­in uusi vuokra-asunto.

Oikeas­t­aan ei pitäisi olla eril­lisiä köy­hien ker­rostalo­ja, vaan vuokra-asun­not pitäisi ostaa ihan taval­li­sista taloista.

24 vastausta artikkeliin “Hallitusohjelman asuntopoliittiset linjaukset (1) Soiaalinen asuntotuotanto”

 1. > yleishyödyl­lisyys­vaa­teesta luovu­taan uuden
  > tuotan­non osalta

  Tuo olisi pitänyt toteut­taa jo vuosikym­meniä sit­ten. Toimeen­pano edel­lyt­tää kuitenkin myös tuki­raken­nut­tamisen avaamista kil­pailulle. Aidosti.

  Moni varakas henkilö olisi valmis eläke­tu­vak­seen ja perin­nök­si lap­silleen valmis sijoit­ta­maan isonkin sum­man omaa pääo­maa, jot­ta voisi sit­ten [30] vuo­den päästä tul­la kokon­aisen ker­rostalon omis­ta­jak­si. Ja vieläpä vuokralais­ten mak­samana! (Tosin kil­pailu­ti­lanne käytän­nössä estää talon mak­sat­tamisen vuokralaisil­la.) Kun­ta val­it­sisi vuokralaiset tuon [30] vuo­den ajan, joten kun­nal­lisia vuokra-asun­to­ja saadaan nopeasti markki­noille moninker­tainen määrä ver­rat­tuna tilanteeseen, että raken­nut­ta­jat valit­taisi­in poli­it­tisin perustein kuten tähän asti.

  Täl­lä taval­la, yksi­tyisen pääo­man tuke­m­ana, nyt yhteen asun­toon käytet­tävil­lä tukieu­roil­la saadaan nopeas­sa tahdis­sa raken­net­tua kak­si tai kolme asuntoa.

 2. “Tässä leiv­otaan kaikkien kan­nustin­loukku­jen äitiä, jos ran­gais­tuk­se­na töi­hin men­e­mis­es­tä on läh­es tuhan­nen euron vuokranko­ro­tus, kun sään­nellystä vuokras­ta joutuu siir­tymään markki­navuokri­in. Samal­la taataan, että lop­ul­ta noi­hin taloi­hin jäävät vain työttömät.”

  Eikö näis­sä tuis­sa vähitellen voisi päästä por­tait­tai­sista edun­mene­tyk­sistä liuku­vaan asteikkoon. Joka ain­oas­sa läp­päris­sä on käyränso­vi­tu­so­hjel­ma, niin että ei soveltamisen nyt pitäisi kovin vaikeaa olla.

  1. Tuis­sa on mah­dol­lista päästä liuku­vaan asteikkoon, mut­ta jos tuki annetaan puoli-ilmaisen asun­non muo­dos­sa ja sen menet­tää ker­ral­la, jos ere­htyy ansait­se­maan euron liikaa, mene­tys voi sen ylimääräisen euron takia olla jopa satatuhat­ta euroa.Minä en pidä tätä eril­listä köy­hille tarkoitet­tua asun­tokan­taa sub­ven­tiomuo­tona lainkaan järkevänä juuri tämän takia. 

 3. Mik­si asum­ista pitäisi erik­seen tukea asum­istuen ja sos­sun lisäk­si? En tien­nyt, että tuet­tu­ja asun­to­ja edes on ole­mas­sa. Oletin, että kaik­ki toim­i­jat toimi­vat samoil­la markki­noil­la ja kun­tien etu olisi ollut lähin­nä se, että voitos­ta ei mene veroa.

  Se, että oman asun­non mak­sajia halu­taan jatku­vasti rahas­taa enem­män näyt­tää aika kum­mal­ta, jos ker­ran vuokra asum­ista ker­ran tuetaan.

 4. Osmo Soin­in­vaara:
  Omaa asum­ista tue­taan selvästi enem­män kuin vuokral­la asumista.

  Eli omaa asum­ista pitäsi kut­sua sosi­aalisek­si val­tion tuke­mak­si asun­to­tuotan­nok­si, etenkin huomioiden että se on vero­ton­ta vuokra-asumiseen verrattuna.

 5. Osmo Soin­in­vaara:
  Omaa asum­ista tue­taan selvästi enem­män kuin vuokral­la asumista.

  Se on kum­ma jut­tu, että todel­lises­sa maail­mas­sa ihmiset muut­ta­vat omas­ta vuokralle, kos­ka sil­loin saa tukia.

 6. “Kun tulot nou­se­vat, vuokra nousee, mut­ta ei hyp­päyk­seno­mais­es­ti tuhan­nelle eurol­la, jos tulo­ra­ja ylit­tyy eurolla.”

  Helsingis­sä nuo ARA-rajoituk­set eivät vain voi toimia. 90’000 kaupun­gin vuokra-asukkaan tulo­jen määräaikainen tark­istus aiheut­taa val­tavasti byrokratiaa.

  Lisäk­si asun­nois­sa asuu täl­lä het­kel­lä paljon pien­i­t­u­loisia palka­nsaa­jia, mm. kaupun­gin työn­tek­i­jöitä. Asum­istuen saa­jia on vain pieni osa. Jos jatkos­sa asun­toi­hin pitää saa­da 50% tuet­tu­ja asu­jia, mihin nämä pien­i­t­u­loiset sen jäl­keen asute­taan? Nur­mi­järvelle? Asum­is- ja toimeen­tu­lotuen saa­jia tuskin on vaikeaa löytää tilalle, mut­ta ei tee hyvää Helsingille mis­sään mielessä. Aluei­den seg­re­gaa­tio, hajau­tunut yhdyskun­tarakenne ja pen­delöin­ti, työvoiman tarjonta.

  Vaikut­taa mah­dot­toman huonol­ta Helsin­gin kannal­ta. Jos Helsin­ki halu­aa pitää päätök­set asukas­valin­noista itsel­lään, kan­nat­taa ATT:n alkaa rak­en­taa vuokrat­alon­sa ilman ARAa. Sehän on täl­lä het­kel­lä aivan yhtä edullista.

  1. Tulo­jen tark­ist­a­mi­nen nyt ei paljon byrokra­ti­aa aiheuta. Verotiedot aje­taan yhteen vuokral­la ole­vien sotu-tieto­jen kanssa ja lis­tataan ne, jot­ka ovat mak­sa­neet liikaa vero­ja. Mut­ta seu­rauk­set tuop­s­ta oper­aa­tios­ta ovat kyl­lä pahat. Tul­laan näkemään sitä, että ote­taan joulukuu palkat­tomak­si vapaak­si, että saa pysyä kotonaan.

 7. Osmo Soin­in­vaara:Tul­laan näkemään sitä, että ote­taan joulukuu palkat­tomak­si vapaak­si, että saa pysyä kotonaan.

  Tuo onnis­tuu ain­oas­taan kohtu­ullisen hyvä­tu­loisil­la eli niil­lä, jot­ka voivat neu­votel­la työ­nan­ta­jan kanssa tuol­laisen diilin. Suurin osa työ­nan­ta­jista ei var­masti hyväksy tuol­laisia vapauksia.

  1. Jos ihmi­nen tulo­rajo­jen yli­tyt­tyä eurol­la menet­tää ikuisik­si ajoik­si asun­non, joka on vaik­ka 500 € halvem­pi kuin vas­taa­va asun­to vapail­la markki­noil­la, tulee tästä kohta­laisen iso lasku. Seu­raa­van 30 vuo­den aikana tämä mak­saa 180 000 euroa. Uskoisin, että suurin osa työ­nan­ta­jista suos­tuu mak­samaan jouluku­un palkan eurol­la alen­net­tuna. Täl­laiset sään­nöt osoit­ta­vat, kuin­ka type­r­ää on tukea pien­i­t­u­loisia siten, että raken­netaan eril­liset pien­i­t­u­loisille varatut asun­not, kun sen voisi toteut­taa vuokraa por­ras­ta­mal­la liuku­vasti tai yksinker­tais­es­ti asumistuella.

 8. Osmo Soin­in­vaara:
  Omaa asum­ista tue­taan selvästi enem­män kuin vuokral­la asumista. 

  Niin, olisi syytä lopet­taa sekä asun­to­lainan korko­tu­ki että asumistuki. 

  Ei tarvit­sisi mitään kikkailua tuki­ra­joil­la yms., jos koko sosi­aa­li­nen asun­to­tuotan­to lopetet­taisi­in ja kor­vat­taisi­in se perus­tu­lol­la, jol­la kan­nustin­loukut katoa­vat ker­taiskus­ta ja samal­la päästään eroon siitä, että tukivi­ra­nomais­ten pitää kytätä tuen­saa­jien toisen tulo­ja. Tähän kyt­täyk­seen on jo yksi toimi­va vira­nomainen, verot­ta­ja. Yhdis­tämäl­lä sosi­aal­i­tu­ki verosys­teemi­in, kuten perus­tu­los­sa tehdään, voidaan kaikkein helpoiten varmis­tua siitä, että a) kukaan ei jää väli­in­putoa­jak­si ja b) kan­nustin­loukku­ja ei synny.

 9. Osmo Soin­in­vaara:
  Tulo­jen tark­ist­a­mi­nen nyt ei paljon byrokra­ti­aa aiheuta. Verotiedot aje­taan yhteen vuokral­la ole­vien sotu-tieto­jen kanssa ja lis­tataan ne, jot­ka ovat mak­sa­neet liikaa vero­ja. Mut­ta seu­rauk­set tuop­s­ta oper­aa­tios­ta ovat kyl­lä pahat. Tul­laan näkemään sitä, että ote­taan joulukuu palkat­tomak­si vapaak­si, että saa pysyä kotonaan.

  Ole­tan, että tark­istamisen tulee olla tas­a­puolisu­u­den vuok­si mon­imutkaisem­pi. Tulot pitäisi laskea kulu­tusyk­sikköä kohti, eli isol­la per­heel­lä voi olla suurem­mat tulot kuin lapset­toma­l­la par­il­la, kos­ka käytet­tävis­sä ole­va tulo jää pienem­mäk­si. Asukkaat saata­neen väestörek­ister­istä. Mikä taas aiheut­taa sen, että parikymp­pisiä lap­sia asuu kotona aina tark­istusa­janko­hdan yli ja vas­ta sen jäl­keen päästään muuttamaan.

 10. > Oikeas­t­aan ei pitäisi olla eril­lisiä köyhien
  > ker­rostalo­ja, vaan vuokra-asun­not pitäisi ostaa
  > ihan taval­li­sista taloista.

  Täs­mälleen. Onko kolos­sir­ak­en­tamisen syynä se, että kun­nan toimi­alaan ei kuu­lu asun­tosi­joit­ta­mi­nen. – On pitänyt kek­siä sijoi­tus­toimin­nalle ulkoinen muo­to, joka tekee kun­nal­lis­es­ta sijoi­tus­toimin­nas­ta laillista.

  http://kveikko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/17447-kunnallinen-asuntotuotanto

  1. Ei kun­nal­lises­sa sijoit­tamises­sa ole mitään laiton­ta. Helsingillä on, tai oikeas­t­aan oli, Asun­to­hank­in­ta Oy, joka osti asun­to­ja vuokrat­tavak­si sieltä täältä, pitkälti yli 3000 asun­toa. Sen toim­inta on nyt pan­tu jostain syys­tä jäi­hin. Toim­inta käyn­nistyi vihrtei­den ja kokoomuk­sen sopi­u­muk­sel­la, kun emme olleet innos­tunei­ta rak­en­ta­maan Vuosaa­reen 60 % sosi­aal­ista asun­to­tuotan­toa, mitä demar­it esittivät.

 11. Osmo Soin­in­vaara:
  Tuis­sa on mah­dol­lista päästä liuku­vaan asteikkoon, mut­ta jos tuki annetaan puoli-ilmaisen asun­non muo­dos­sa ja sen menet­tää ker­ral­la, jos ere­htyy ansait­se­maan euron liikaa, mene­tys voi sen ylimääräisen euron takia olla jopa satatuhat­ta euroa.Minä en pidä tätä eril­listä köy­hille tarkoitet­tua asun­tokan­taa sub­ven­tiomuo­tona lainkaan järkevänä juuri tämän takia. 

  Ehkä parem­pi ilmaus olisi “pien­i­t­u­loinen”.

  Entisessä elämässäni puheil­leni tuli jok­seenkin joka vuosi työn­tek­i­jöitä ja nimeno­maan hyviä nuo­ria työn­tek­i­jöitä, jot­ka antoi­vat vähän vaivau­tuneina ymmärtää, etteivät he nyt tänä vuon­na tarvitse palkankorotusta. 

  Myöhem­min he sit­ten hyväksyivät asi­aan kuu­luneet sopimus- ja henkilöko­htaiset koro­tuk­set. Elämän­ti­lanne oli muuttunut. 

  Itse tuk­i­jär­jeste­ly­istä olen OS:n kanssa samaa mieltä.

  1. Käytin köäy­hää pien­i­t­u­loisen sijas­ta jot­ta se kuu­lostaisi siltä, miltä sen oli tarkoi­tus kuu­lostaa; että eril­liset raken­nuk­set luo­vat kaiken muun lisäk­si stig­maa, kun Pikku-Kalle ker­too koulus­sa, mis­sä hän asuu.

 12. K‑Veikko: Täs­mälleen. Onko kolos­sir­ak­en­tamisen syynä se, että kun­nan toimi­alaan ei kuu­lu asun­tosi­joit­ta­mi­nen. – On pitänyt kek­siä sijoi­tus­toimin­nalle ulkoinen muo­to, joka tekee kun­nal­lis­es­ta sijoi­tus­toimin­nas­ta laillista.

  Oma osansa on sil­lä, että riit­tävän suuren vuokra-asun­to­jen omis­ta­jan ei ole mitään järkeä omis­taa osake­huoneis­to­ja sieltä täältä, kos­ka yhtiöjärjestyk­set tekevät omaisu­u­den järkevästä hoita­mis­es­ta mahdotonta.

  Jos vuokra-asum­i­nen olisi myös kes­ki- ja hyvä­tu­loiselle järkevä asum­is­muo­to (eli veroko­htelu ei olisi voimakkaasti omis­tusasum­ista suo­si­vaa), niin sil­loin tukea saavien ja markki­nahin­taa mak­savien ihmis­ten sekoit­ta­mi­nen olisi huo­mat­tavasti helpompaa.

 13. Osmo Soin­in­vaara: tulee tästä kohta­laisen iso lasku. Seu­raa­van 30 vuo­den aikana tämä mak­saa 180 000 euroa.

  kään­täen, on siis ihan jees, että veron­m­mak­sa­jat tuke­vat joitakin onnekkai­ta taval­lisia työssäkäyviä ihmisiä tuol­laisel­la 180 000 euron potil­la, kun taas toisille lankeaa vain mak­sa­jan rooli.

  Ymmär­rän tulo­ra­japrob­lemati­ikan, mut­ta eihän siinä nyt ole mitään järkeä että joka kuudes helsinkiläi­nen asuu kun­nan vuokra-asunnossa.

 14. Ker­roit, että vaarana on, että palat­taisi­in käytän­töön, jos­sa ton­tit luovute­taan poli­it­tis­ten val­ta­suhtei­den mukaan. Kun nyt kum­minkin vas­tasin noin kolm­rkym­men­tä vuot­ta asun­to­tont­tien varausten valmis­telus­ta Helsingis­sä, en tun­nista lainkaan tuo­ta leg­en­daa. Min­un aikanani tont­te­ja ei varat­tu poli­it­tis­ten voima­suhtei­den mukaan. Raken­nus­li­ikkeille ei tont­te­ja varat­tu lainkaan. Raken­nut­ta­jille varat­ti­in­tont­te­ja toteu­tunei­den tulosten mukaan. Att:lle asun­to-ohjel­man mukaan seg­rekaa­tio­ta vält­täen. Hoasille ja nuorisoa­sun­noille vähän tavoit­tei­den ylikin. Kil­pailu­tus­ta lisät­ti­in vuosi vuodelta. Varsinkin laatuk­il­pailui­ta. Uskoisin, että seu­raa­jani jatka­vat samal­la lin­jal­la vaik­ka olen jo kolme vuot­ta ollut eläk­keel­lä. Terveisiä!

  1. Tuo­mas Kivelä.
   Helsingis­sä ovat käytän­nöt olleet aina vähän siistimpiä kuin Espoos­sa, jos­sa 1970-luvul­la tapah­tui paljon sel­l­aista, jos­ta nyt saisi allon jalka­ansa. (jotyain sitä tiedän minäkin.) Kuitenkin, eikö aika tarkkaa tas­a­puolisu­ut­ta nou­datet­tu Hakan (sd) ja Saton (kok) välil­lä? Oli­han molem­mil­la edus­ta­jansa kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nas­sa, toinen puheen­jo­hta­jana ja toinen vara­pui­heen­jo­hta­jana. Har­ras­tuk­ses­tako nämä kallispalkkaiset miehet lau­takun­nas­sa aikaansa tärväsivät?

 15. Osmo Soin­in­vaara:
  Jos ihmi­nen tulo­rajo­jen yli­tyt­tyä eurol­la menet­tää ikuisik­si ajoik­si asun­non, joka on vaik­ka 500 € halvem­pi kuin vas­taa­va asun­to vapail­la markki­noil­la, tulee tästä kohta­laisen iso lasku. Seu­raa­van 30 vuo­den aikana tämä mak­saa 180 000 euroa. Uskoisin, että suurin osa työ­nan­ta­jista suos­tuu mak­samaan jouluku­un palkan eurol­la alen­net­tuna. Täl­laiset sään­nöt osoit­ta­vat, kuin­ka type­r­ää on tukea pien­i­t­u­loisia siten, että raken­netaan eril­liset pien­i­t­u­loisille varatut asun­not, kun sen voisi toteut­taa vuokraa por­ras­ta­mal­la liuku­vasti tai yksinker­tais­es­ti asumistuella.

  Eivätkö nämä sään­nöt ennem­minkin osoi­ta sen, että on jär­jetön­tä tukea töis­säkäyvien asum­ista verot­ta­mal­la rahaa toisil­ta töis­säkäyviltä, mah­dol­lis­es­ti ihan yhtä paljon tien­aav­il­ta? Jos ollaan sitä mieltä, että pien­i­t­u­lois­t­en tulota­soa pitää nos­taa pain­ot­ta­mal­la vero­ja suu­rit­u­loisille, niin kiris­tetään sit­ten pro­gres­sio­ta, mut­ta mikä jär­ki on sitoa tämä touhu asumiseen, joka vain johtaa siihen, että ihmiset kikkail­e­vat asumisel­laan sen sijaan, että yksinker­tais­es­ti sopeut­taisi­vat asum­is­menon­sa tuloihinsa.

 16. Ei Hakalle (raken­nus­li­ike) varat­tu kolmeenkymme­neen vuo­teen yhtään tont­tia. Muilekkaan raken­nus­li­ikkeille ei tont­te­ja varat­tu kuin poikkeustapauk­sis­sa (koer­ak­en­t­a­mi­nen, lamati­lanne jol­loin mikään ei tah­tonut lähteä rak­en­teille). Satolle (raken­nut­ta­ja) varat­ti­in sään­nöl­lis­es­ti tont­te­ja kuten muillekin raken­nut­ta­jille Hitas-tuotan­toon ja ARA-vuokratuotatoon(niin kauan kun Sato sitäkin teki) joku vapaara­hoit­teinen omis­tus- ja vuokrako­hdekin taisi Satol­la olla. Kaupun­gin oman raken­nut­ta­ja Att:n osu­us tuotan­nos­ta kaupun­gin maal­la oli 42 %, joten muut raken­nut­ta­jat hoiti­vat lop­ut 58 % eli Sato, Hoas, YH, Nuorisoa­sun­not, TA, S‑asunnot jne. Mitään poli­it­tista kytken­tää en koskaan havain­nut ja esi­tyk­seni menivät aina sel­l­aise­naan läpi päätök­sen­teossa. Urbaan­it leg­en­dat käh­mimis­es­tä vaan elävät…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.