Hallituksen asuntopoliittiset linjaukset (2) Valtion ja kuntien yhteistyö

Val­tio edel­lyt­tää kasvukeskuk­sis­sa ja niiden läheisyy­dessä toteutet­tavien suurten infra­hankkei­den ehtona tont­ti- ja asun­to­tuotan­non olen­naista lisäämistä kump­panu­us­pe­ri­aatet­ta nou­dat­taen val­tion ja kun­tien sekä kun­tien keskinäisessä yhteistyössä.

Kan­natet­ta­va asia, mut­ta edel­lyt­tää tietysti, että niitä suuria infra­hankkei­ta tulisi. Entä jos val­tio luopuisi infra­hankkei­den tukemis­es­ta kokon­aan pääkaupunkiseudul­la ja antaisi kun­nille avus­tus­ta niiden toteut­tamiseen asun­to­tuotan­non suh­teessa, vaik­ka 20 000 €/asunto. Toimisi sopimuk­sia tehokkaam­min ja ohjaisi infrain­vestoin­nit tehokkaasti asun­to­tuotan­toa tukemaan.

Etä­työmah­dol­lisuuk­sien paran­tu­mi­nen, liiken­teen päästö­jen vähen­e­m­i­nen ja älykkäi­den sähköverkko­jen kehit­tämi­nen mah­dol­lis­taa työn tekemisen ja asumisen koko maas­sa. Hal­li­tuskaudel­la etsitään ratkaisu­ja väestön vähen­e­mis­es­tä aiheutu­vien tyhjien asun­to­jen ongelmaan.

Väite, että työtä voisi tehdä kokon­aan etänä on kiis­tanalainen, halu piden­tää työ­matko­ja jopa edesvas­tu­u­ton. Töitä voi tehdä kesämök­iltä käsin ajoit­tain, mut­ta muuten net­ti näyt­tää pikem­minkin suo­si­vat keskit­tymistä. Tyhjilleen jäävien asun­to­jen ongel­ma on todellinen.

5 vastausta artikkeliin “Hallituksen asuntopoliittiset linjaukset (2) Valtion ja kuntien yhteistyö”

 1. Mitä kiis­tanalaista etä­työssä on? Ain­oa mikä sitä hidas­taa on asen­teet. Niin työ­nan­ta­jien kuin työn­tek­i­jöi­denkin tahol­ta. Etä­työtä se on intialais­ten ja itä-euroop­palais­tenkin Suomeen päivit­täin tekemä työ. Ja tekevät sitä etä­työtä kaupunki­laisetkin, varsinkin sil­loin kun halu­a­vat saa­da jotakin aikaiseksi.

  Jotkut “asiantun­ti­jat” ja kon­sul­tit ovat keksi­neet, että 1–2 etäpäivää viikos­sa on paras tapa toimia. Mitään pätevää perustelua en siihen ole kuul­lut. Eikä se väite mihinkään perus­tukaan. Toisaal­ta mil­lä sitä kon­sult­ti­työtä yri­tyk­sille myy, jos ei ole mitään myytävää

  1. Min­mul­la on työhuone VATT:ssa. Se on vält­tämätön kon­tak­tien ja aja­tusten vai­h­tamisen kannal­ta. Noin joka toisen työpäivän teen kotoani käsi, esimerkik­si juuri nyt, mut­ta jos lin­noit­tau­tu­isin iki­a­jok­si työhuoneeseeni ketään tapaa­mat­ta, pian alka­isi­vat jutut kiertää kehää.

 2. Kan­nat­taisi selvit­tää, mitä kaikkea ihmel­listä nykytekni­ikalla voidaan saa­da aikaan. Yhtey­den­pito eri ihmisi­in on helpom­paa kuin avokont­toris­sa, eikä häir­itse muita.

 3. Avokont­tor­e­i­ta on sekä hyviä että kauhei­ta. Hyvässä avokont­toris­sa on tarpeek­si korkeat ja kat­ta­vat ser­mit eikä liikaa porukkaa yhdessä nipus­sa. On sil­läkin merk­i­tys­tä, onko se avokont­tori kuu­den vai kuu­denkymme­nen työtenki­jän tila ja kuin­ka kont­to­ria on jär­jestel­ty. Esimerkik­si meil­lä on kahdek­san hen­gen avokont­tori, jon­ka keskel­lä on ruokailu­ti­la. Käytän­nössä se jakaa avokont­torin kahdek­si eri avokont­torik­si, kos­ka ruokailu­ti­lan takia toises­sa päässä puhumi­nen ei kuu­lu kont­torin toiselle puolelle. 

  Olen myös itse tehd­nyt kolme vuot­ta etätöitä kotoa, kunnes siir­ryin takaisin kont­to­rille. Kyl­lä se vaan niin on, että kont­to­rille siir­tyessä työte­ho nousi. Eri­tyis­es­ti koke­mat­tomien työn­tek­i­jöi­den tehot nou­se­vat sil­lä, että minä olen paikan pääl­lä neu­vo­mas­sa. Etä­työ on myös kak­siteräi­nen miek­ka, sil­lä jos jonkun hom­man pystyy tekemään hel­posti täysin etänä, niin kyl­lä ne työt siir­tyvät todel­lakin sinne Kiinaan/Intiaan. Esimerkik­si nämä Suomeen sijoitet­tavia palvelinkeskuk­si­a­han hoide­taan yleis­es­ti etänä jostain muual­ta, Ruot­sista tai ties miestä.

  Lisäk­si kotona tehtävä työ laiskistaa, kos­ka kotona on niin help­po rötvätä. Pitää olla hyvin motivoitunut hek­ilö, esimerkik­si yrit­täjä, jot­ta etä­työ ei aiheut­taisi laiskistu­mista. Omakin työte­ho nousi kont­to­rille tul­lessa, kos­ka tul­ti­in oikeasti töi­hin. Tosin kotikont­to­ril­la yleen­sä kor­vataan sitä rötväi­lyä tekemäl­lä vas­taavasti vähän enem­män tun­te­ja, kos­ka se on niin helppoa.

  Mut­ta sum­ma sum­marum: kotona tehtävä etä­työ ei todel­lakaan sovi mon­elle, vaik­ka töi­den puoles­ta se onnistuisikin.

  Ode: tulee resource lim­it reached-herjaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.