Jäähyväiset eduskunnalle (1) Hallitus, jota kukaan ei halunnut

Use­ampi henkilö on pyytänyt min­ul­ta, että täl­lä blogilla voitaisi­in keskustel­la kir­jas­tani Jäähyväiset eduskun­nalle. Palaste­len keskustelun kir­jan luku­jen mukaan kir­joit­taen lyhyen refer­aatin luvun keskeis­es­tä sisäl­löstä. Kun­nol­la tähän keskustelu­un voivat tietysti osal­lis­tua vain ne, jot­ka ovat kir­jan luke­neet, mut­ta myyn­timäärien perius­teel­la heitäkin on riit­tävästi. Kir­jaa voi yrit­tää laina­ta kir­jas­tos­ta, vaik­ka ainakin Helsingis­sä jono on pitkä. Kir­jakaupoista saa ja voi sen tila­ta myös tämän sivus­ton kaut­ta, ohjeet oike­as­sa palkissa. Joku var­maankin pyytää taas min­ua julkaise­maan kir­jan netis­sä, mut­ta se ei ole oikein sopu­soi­nus­sa kus­tan­nus­sopimuk­seni kanssa. 

HALLITUS, JOTA KUKAAN EI HALUNNUT

Kun perus­suo­ma­laiset oli­vat vaalien ain­oa voit­ta­ja, yritet­ti­in saa­da puoluet­ta mukaan hal­li­tuk­seen anta­mal­la aivan käsit­tämät­tömiä eri­oikeuk­sia, mut­ta Timo Soinin ilmeis­es­ti las­ki, eikä aiheet­ta, että puolue ei kestäisi hal­li­tus­vas­tu­u­ta. Niin­pä piti muo­dostaa häin­nei­den hal­li­tus. Vihreätkin oli­vat jo ehti­neet pää­tyä jäämään oppo­si­tion, mut­ta jou­tu­i­v­at päätök­sen pyörtämään, kos­ka jokin hal­li­tus oli saatava.

Yhteistä visio­ta Suomen suun­nas­ta ei ollut, ja ehkä sik­si neu­vot­te­lut oli­vat todel­la vaikeat. Välil­lä ne katke­si­vat ja yritet­ti­in por­var­i­hal­li­tus­ta, jos­ta vihreil­lä oli ikävät muis­tot ja jos­ta tulok­se­na oli ollut viiden paikan vaali­ tap­pio. Vihrei­den eduskun­taryh­män enem­mistö olisi halun­nut kat­soa tämänkin kortin, mut­ta nuorekas puolue­val­tu­us­tomme kiel­si sen.

Kun talouden raameista ei päästy pitkään aikaan yksimielisyy­teen, sek­tor­i­työry­h­nät saat­toi­vat kir­joit­taa kaikkea hyvää ja kau­nista ilman budjettirajoitusta.

Toiveli­s­tat oli­vat jyrkässä ris­tiri­idas­sa bud­jet­ti­raamin kanssa, mut­ta paper­it vain niitat­ti­in yhteen ja lop­putu­losta kaikkine ris­tiri­itaisuuksi­neen kut­sut­ti­in hallitusohjelmaksi.

Par­la­men­taris­min pitäisi toimia niin, että hal­li­tus­puolueet vetävät yhtä ja pää­vas­tus­ta­jat ovat oppo­si­tios­sa. Tässä hal­li­tuk­ses­sa pää­vas­tus­ta­jat löy­tyivät hal­li­tuskump­paneista, mikä ei ollut hyvä asia.

Hal­li­tu­so­hjel­mas­sa oli monia min­ulle tärkeitä asioi­ta – eri­tyis­es­ti kun­tau­ud­is­tus – ja niin­pä ryhdyin kaikesta huoli­mat­ta eduskun­tatyöhön opti­mistis­es­ti, jopa innos­tuneesti. Jo syksyl­lä 2011 kuitenkin totesin ryh­mäkok­ouk­ses­samme, että vaik­ka en ole var­ma, kuin­ka järkevää on lähteä hal­li­tuk­ses­ta taas ker­ran ydin­voiman takia, tästä hal­li­tuk­ses­ta kan­nat­taa lähteä mil­lä tekosyyl­lä tahansa.

Liian laa­ja pohja?

On san­ot­tu, että kuu­den puolueen hal­li­tus­po­h­ja oli liian laaja.

Vähän naa­ma virneessä voi sanoa, että jos vika oli liian laa­jas­sa hal­li­tus­po­h­jas­sa, syy oli kris­til­li­sis­sä, sil­lä Lip­posen hal­li­tuk­sen viiden puolueen poh­ja toi­mi eri­no­mais­es­ti. Vika taisi kuitenkin olla siinä, että täl­lä ker­taa Lip­po­nen ei johtanut hal­li­tus­ta – eikä demareita.

Lip­posen ja Kataisen johtamistyyleis­sä oli ratkai­se­va ero. Lip­po­nen takasi, että kaik­ki puolueet sai­vat läpi jotain itselleen tärkeätä, Katainen antoi käytän­nössä kaikille puolueille veto-oikeu­den läh­es kaik­keen. Siinä oli val­ta­va ero.

Sanoin tuol­loin erässä sul­je­tus­sa tilaisu­udessa, että maas­sa on sen his­to­ri­an huonoin hal­li­tus, jol­loin Raimo Sailas oikaisi min­ua sanoen, että Miet­tusen hätäti­la­hal­li­tus oli vielä huonompi.

Ekon­o­mistien yleinen käsi­tys kuitenkin on, että sodan jälkei­sistä hal­li­tuk­sista kak­si huonoin­ta oli­vat Kataisen ja Holk­erin hal­li­tuk­set. Ne oli­vat molem­mat kokoomusjo­htoisia sinipuna­hal­li­tuk­sia. Demar­it voisi­vat vähem­mistöhal­li­tuk­ses­sa ajaa läpi uud­is­tuk­sia, joi­hin he eivät voi suos­tua kokoomusjo­htoises­sa hal­li­tuk­ses­sa. Sel­l­ainen tuhoaisi puolueen, mis­tä on näyt­töä Sak­sas­ta. Joka tähän teo­ri­aan uskoo, ei voi kan­nat­taa kokoomusjo­htoista sinipunaa mis­sään olosuhteissa.

 

30 vastausta artikkeliin “Jäähyväiset eduskunnalle (1) Hallitus, jota kukaan ei halunnut”

 1. Ennen ekon­o­mistin peukalosään­tö oli 3–5% BKT:n kasvu, pros­entin inflaa­tio ja seu­rauk­se­na työl­lisyy­den kasvu. Nousukau­den puo­livälis­sä talout­ta kiris­tet­ti­in, aloitet­ti­in velan­mak­su ja varaudut­ti­in laskukau­teen. Kun talous­poli­ti­ik­ka oli help­poa, niin aika käytet­ti­in ulkopoli­it­tiseen vatulointiin.
  Ger­hard Schröder uud­isti Sak­san työ­markki­nat. Sama muu­tos on edessä Suomes­sa: työt­tömyy­den tilalle tulee mata­la­palkkatyöt, joko perus­tu­lol­la tai ilman joko SAK:n kanssa tai ilman. Tämän vai­h­toe­htona on ain­oas­taan julkisen talouden leikkauk­set ja kur­jis­tu­mi­nen. Mut­ta kuka uskaltaa olla Suomen Schröder?
  Enem­mistö suo­ma­lai­sista ei ole eli­naikanaan net­toveron­mak­sajia ja kun tähän las­ke­taan verovaroin työl­listyvä julki­nen sek­tori, niin tämä enem­mistön dik­tatu­uri tuot­taa eläkeläisille ilmaisia kalas­tu­soikeuk­sia ja kom­pen­saa­tioi­ta yksin­huolta­jille. Mut­ta kuka uskaltaa olla Suomen Schröder?

 2. Mihin ihmeeseen tämä väite taas perus­tuu, että per­sut eivät men­neet hal­li­tuk­seen, vaik­ka niille annet­ti­in vaik­ka mitä?

  Suurin vaalilu­paus oli, että Kreikkaa ei tue­ta ja kun muut eivät tähän suos­tuneet, niin hal­li­tuk­seen otet­ti­in sit­ten ne, joille vaalilu­pausten rikkomi­nen ei ole mikään ongel­man. Etenkin SDP mesosi suu­teen ääneen vaa­likam­pan­jas­sa, että Kreikalle ei raho­ja jael­la. En jak­sa tark­istaa, mut­ta muis­taak­seni Vasem­mis­toli­it­to ja Kris­til­liset oli­vat samoil­la linjoilla.

 3. Määkin pyöräilen: Suurin vaalilu­paus oli, että Kreikkaa ei tueta

  Juuri näin. Sama kuin syyt­täisi Vihre­itä siitä, että eivät suos­tu­isi men­emään hal­li­tuk­seen, joka ensitöik­sen­sä lait­taa kolme uut­ta ydin­voimala­hanket­ta pystyyn.

 4. Kreikan tukemiset oli­vat pääsyy, mik­si Per­su ei läht­enyt Käteisen hal­li­tuk­seen. Per­sut ovat olleet oike­as­sa asi­as­sa. Nythän tilanne on toinen, kun huonot on jo housuissa.

 5. Yhteisen vision puute taisi vai­va­ta koko val­takun­taa. Eteenki­in yhteisen myön­teisen viei­son puute on paha asia. 

  Toki hal­li­tus asi aikaan hyviä asioi­ta: uudet kansal­lispuis­tot sen­tään syn­tyivät. Huonom­paa jälkeä tuli ilman Vihreitä.

  Hal­li­tuk­ses­sa olti­in estämässä enem­män kuin edis­tämässä, se ei toki ollut kenenkään syy vaan ajan tunnelma

  Halut­to­muus saa­da syyt niskoille enem­män kuin halu saa­da maineit­ta ja kun­ni­aa pain­oi vaalien jälkeen. 

  Pop­ulis­tiseen huutelu­un ei osat­tu vas­ta­ta sil­loin eikä vieläkään. Jääti­in vain pelkäämään ettei tehdä virheitä.

  Paperi­te­ol­lisuduen ja Nokian jälkeinen tyhjyys talous­poli­ti­ikas­sa. EK aijoi vain iso­jen fir­mo­jen asioi­ta: Per­in­teinen lin­ja, raskas met­al­li. Kaivos­alan osaa­mat­to­muus ja ymmär­ryk­sen puute riskeistä.

  Peliyri­tyk­set oli­vat ylpey­den aihe, toisin sen eteen ei val­tio­val­ta tehnyt kyl­lä mitään. Rovio hyy­tyi, sit­tenkään ei tehty mitään.

  Pisa tulok­set oli­vat ihan ok. Poikien luku­taidon heiken­tymistä ei uskot­to ja millekään ei tehty mitään koulutuksessa.

  Kaupungis­tu­misen ja maal­ta­muu­ton kanssa olti­in vain ihmeissään. 

  Ikään­tymi­nen oli “seu­raavien vaalien asia”. 

  Men­ti­in vain kuten ennenkin. Silti: ei hal­li­tuk­selle ollut vai­htue­htoa. Sen johtamiselle olisi ollut ja ohjel­malle. Katainen oli liian juniori tuolloin.

 6. Määkin pyöräilen:
  Mihin ihmeeseen tämä väite taas perus­tuu, että per­sut eivät men­neet hal­li­tuk­seen, vaik­ka niille annet­ti­in vaik­ka mitä?

  Suurin vaalilu­paus oli, että Kreikkaa ei tue­ta ja kun muut eivät tähän suos­tuneet, niin hal­li­tuk­seen otet­ti­in sit­ten ne, joille vaalilu­pausten rikkomi­nen ei ole mikään ongelman. 

  Tulk­it­sen toisin. Perus­suo­ma­laiset eivät läht­e­neet neljä vuot­ta sit­ten hal­li­tuk­seen, vaik­ka Katainen lupasi paljon, koska:
  — koke­mat­tom­i­na suuren puolueen ase­maan eivät osan­neet tehdä kompromisseja
  — jytky läm­mit­ti nopeasti kas­vanut­ta itse­tun­toa, jol­loin uno­h­tui, että enem­mistö ei taivu vähem­mistön tahtoon
  — oppo­si­tios­sa on mukavampi räksyt­tää; vas­tu­unkan­to on vaikeina aikoina ikävää hommaa

  Neljä vuot­ta on nyt kulunut ja perus­suo­ma­laiset ovat kas­va­neet valmi­ik­si kokeile­maan vas­tu­unkan­toa. Se on vähän pakkokin, sil­lä muuten alka­isi jo uskot­tavu­us men­nä. Ei suuri puolue voi lop­ut­tomi­in vält­tää vastuutaan.

 7. Real­isti:
  Kreikan tukemiset oli­vat pääsyy, mik­si Per­su ei läht­enyt Käteisen hal­li­tuk­seen. Per­sut ovat olleet oike­as­sa asi­as­sa. Nythän tilanne on toinen, kun huonot on jo housuissa.

  Kuu­lostaa pop­ulis­tiselta logi­ikalta. Sil­loin ei men­ty kos­ka olisi pitänyt olla mukana tuke­mas­sa Kreikkaa. Nyt men­nään, vaik­ka ehkä pitää olla mukana tuke­mas­sa Kreikkaa, kos­ka — niin, epä­selväk­si jää.

  Kreik­ka-tuet ovat perus­suo­ma­lais­ten takia saa­neet paljon itseään suurem­man merk­i­tyk­sen, ja pelkästään kiel­teis­es­ti. Oikeaati emme voi koskaan täysin tietää sitä olisiko joku toinen ratkaisu kuin sil­loin tehty ollut mei­dän kannal­tamme tuol­loises­sa tilanteessa parempi.

  Ei sak­salais­ten ja pankkien rom­ah­dus olisi men­nyt tääl­läkään kevyesti ohi. Taloudel­liset mene­tyk­semme talouskasvun hiipumisen takia ovat huo­mat­tavasti paljon suurem­mat kuin Kreikan tuki­aiset pahimmillaan.

 8. Pekka T.: Kuu­lostaa pop­ulis­tiselta logi­ikalta. Sil­loin ei men­ty kos­ka olisi pitänyt olla mukana tuke­mas­sa Kreikkaa. Nyt men­nään, vaik­ka ehkä pitää olla mukana tuke­mas­sa Kreikkaa, kos­ka – niin, epä­selväk­si jää. 

  Näin vuon­na 2015 per­sue­dus­ta­jien on paljon helpom­pi myy­dä äänestäjilleen aja­tus, että Kreik­ka-tukia on mah­do­ton­ta estää ilman per­suen­em­mistöä eduskun­nas­sa, ja että asian on sik­si turha antaa nous­ta hal­li­tuk­seen osal­lis­tu­misen esteek­si. Vuon­na 2011 Kreik­ka-tuet siu­naavaan hal­li­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen olisi var­maankin nähty karkeana petoksena.

  Nähtäväk­si jää, ymmärtääkö per­suäänestäjä tätä prag­maat­tisu­ut­ta 2019. Neljässä vuodessa ehtii muutenkin tapah­tua vielä kaikenlaista.

  Ennen hal­li­tus­po­h­jan julk­istamista en itsekään ollut ollenkaan var­ma, mah­tu­vatko kokoomus ja per­sut ikinä samaan hal­li­tuk­seen. Näyt­tävät näköjään kuitenkin mahtuvan.

 9. Osmo: “Lip­posen ja Kataisen johtamistyyleis­sä oli ratkai­se­va ero. Lip­po­nen takasi, että kaik­ki puolueet sai­vat läpi jotain itselleen tärkeätä, Katainen antoi käytän­nössä kaikille puolueille veto-oikeu­den läh­es kaik­keen. Siinä oli val­ta­va ero.”

  Tältähän se näyt­ti. Perussyy oli tietenkin Kataisen hinku päämin­is­terik­si hin­nal­la mil­lä hyvän­sä ja häneltä uno­h­tui, että kovia hal­li­tushalu­ja oli muillakin.
  Ja demar­it mak­sa­vat laskun?

 10. Osmo Soin­in­vaara tekee tavat­toman osu­van ana­lyysin siitä, mik­si tämä nyt lopet­ta­va hal­li­tus epäonnistui. 

  Syy ei ollut siinä, että hal­li­tuk­sen muo­dosta­neet puolueet oli­si­vat sinän­sä olleet eri­tyisen epäpäte­viä (vaik­ka niin oppo­si­tio mielel­lään väit­tää), vaan siinä että lähtöko­h­ta oli niin vaikea. Eivät hal­li­tus­puolueet silti syyt­tömiä ole — kyl­lä vaikeis­takin lähtöko­hdista olisi voin­ut päästä paljon parem­paan lopputulokseen. 

  Tästä varoit­tavas­ta esimerk­istä on toiv­ot­tavasti opit­tu. Juha Sip­ilä piti hal­li­tus­puoluei­den määrän pienenä ja panos­taa kovasti luot­ta­muk­sen syn­nyt­tämiseen. Toivoa sopii, että hän onnis­tuu, ihan Suomen kannalta.

  Poli­ti­ikan ulkop­uolelta tulleena Sip­ilä on tuonut mukanaan usei­ta raikkaan tun­tu­isia uusia ajatuk­sia. Toiv­ot­tavasti hän saa pidet­tyä lin­jansa kaikkien per­in­teis­ten pelurei­den ja pop­ulistien keskellä.

 11. Raimo K:
  Osmo: “Lip­posen ja Kataisen johtamistyyleis­sä oli ratkai­se­va ero. Lip­po­nen takasi, että kaik­ki puolueet sai­vat läpi jotain itselleen tärkeätä, Katainen antoi käytän­nössä kaikille puolueille veto-oikeu­den läh­es kaik­keen. Siinä oli val­ta­va ero.”

  Tältähän se näyt­ti. Perussyy oli tietenkin Kataisen hinku päämin­is­terik­si hin­nal­la mil­lä hyvän­sä ja häneltä uno­h­tui, että kovia hal­li­tushalu­ja oli muillakin.
  Ja demar­it mak­sa­vat laskun?

  Vaikut­taa valitet­tavasti siltä, että laskun mak­saa koko Suomen kansa.

 12. Jaakko Särelä: Vaikut­taa valitet­tavasti siltä, että laskun mak­saa koko Suomen kansa. 

  Tot­ta sekin, mut­ta hävisikö kansa vaalit?

 13. Pekka T.:
  Poli­ti­ikan ulkop­uolelta tulleena Sip­ilä on tuonut mukanaan usei­ta raikkaan tun­tu­isia uusia ajatuk­sia. Toiv­ot­tavasti hän saa pidet­tyä lin­jansa kaikkien per­in­teis­ten pelurei­den ja pop­ulistien keskellä. 

  Olen ihan oikeasti häm­mästynyt kuin­ka pätevältä tyyp­iltä Sip­ilä nyt vaikut­taa, kun on päästy ihan oikeasti tekemään hom­mia. Sip­ilähän on ihan toiselta pla­nee­tal­ta näi­den “oikei­den” poli­itikko­jen rin­nal­la. Siel­lä tehdään nyt niitä päätök­siä mitä edel­liset porukat eivät saa­neet 8 vuo­den aikana tehtyä. Sip­ilä vaan toteaa, että nyt se vat­u­loin­ti lop­puu ja ottaa asi­at itselleen päätet­täväk­si. Var­masti tulee päätök­siä, joista en tule pitämään, mut­ta kun edel­liset hal­li­tuk­set ovat olleet niin surkei­ta, niin enää ei ole varaa mihinkään neljän vuo­den peukaloiden pyörittelyyn.

  Mikäli Sip­ilä jatkaa näin jatkos­sakin, niin minä saatan kään­tyä jopa Kepun kan­nat­ta­jak­si. Enpä olisi uskonut itses­täni löytävän pien­tä kepu­laista, tähän asti olen lähin­nä vihan­nut niitä törkeästä oman edun tavoit­telus­ta muun Suomen kustannuksella.

 14. Pekka T.: Tulk­it­sen toisin. Perus­suo­ma­laiset eivät läht­e­neet neljä vuot­ta sit­ten hal­li­tuk­seen, vaik­ka Katainen lupasi paljon, koska:
  – koke­mat­tom­i­na suuren puolueen ase­maan eivät osan­neet tehdä kompromisseja

  Jep.

  Soi­ni var­masti miet­ti ennen vaale­ja, että miten täl­lä porukalla men­nään hal­li­tuk­seen, jos voite­taan kun­nol­la. Vas­tauk­sek­si on tul­lut: no ei mitenkään, kos­ka ei tämä sak­ki kykene kan­ta­maan hal­li­tus­vas­tu­u­ta. Niin­pä voikin naula­ta vaa­likamp­pailun aikana kan­nan sem­moi­seen lukkoon, ettei hal­li­tuk­seen ole asi­aa ja samal­la kah­maloi­da tiukalla kan­nal­la ääniä. Vrt. 

  SDP:hän tun­tui 2011 yrit­täneen ihan samaa, kun löi vaa­likamp­pailus­sa kan­nan alvin korot­ta­mat­to­muud­es­ta lukkoon, vaik­ka “kaik­ki tiesi” ettei alvia voi sivu­ut­taa. Samaan SDP itse aikaan vaati, ettei sopeu­tus­ta tehdä pelkästään leikkauk­sil­la, vaan korot­ta­mal­la vero­ja. Mikä taas on ihan mah­do­ton­ta jos alvi­in ei saa koskea. Vaaleis­sa kuitenkin kävi kuin kävi ja oppo­si­tion sijas­ta demarei­den olikin puoli­pakko men­nä hal­li­tuk­seen, vaik­ka vaa­likam­pan­ja oli raken­net­tu oppo­si­tio­ta silmäl­lä pitäen.

  Näin minä tämän asian olen tulkinnut.

 15. Raimo K: Perussyy oli tietenkin Kataisen hinku päämin­is­terik­si hin­nal­la mil­lä hyvän­sä ja häneltä uno­h­tui, että kovia hal­li­tushalu­ja oli muillakin.
  Ja demar­it mak­sa­vat laskun?

  Eipä niitä kovem­pia hal­li­tushalu­ja muil­la tun­tunut ole­van. Per­sut oli polt­ta­neet sil­lat kaikki­in suun­ti­in, keput sanoi­vat heti että menevät oppo­si­tioon. Sais joo demar­itkin lop­ul­ta mak­saa jotakin.

 16. Kokoomus yrit­ti myös oikei­ta asioi­ta mut­ta antoi demareille liian hel­posti perik­si. Demar­it estivät melkein kaiken tarpeel­lisen. Sik­si on oikein, että Kokoomus hävisi, mut­ta väärin, ettei demarien kan­na­tus pudon­nut nollaan.

 17. Mitäs päätök­siä siel­lä tehdään? Ei mitään. Siel­lä tehdään hal­li­tu­so­hjel­maa, joka pitäisi sit­ten saa­da valmi­ik­si 4 vuodessa.

  Edel­lisel­läkin hal­li­tuk­sel­la oli paljon lis­tat­tu­ja asioi­ta hal­li­tu­so­hjel­mas­sa, jot­ka jäivät tekemättä.

  Odot­takaa­pa vain kun­han per­su­jen pääjoukot alka­vat näyt­tää voimi­aan eduskun­nas­sa. Siihen lop­puu tämän hal­li­tuk­sen hauskat päivät.

  Jos SDP ja KOK eivät tule hal­li­tuk­ses­sa toimeen, niin ei taa­tusti PERSUT ja KOK&KES!

  Per­su­jen täy­tyy näyt­tää äänestäjilleen, etteivät ole kyn­nys­mat­tona eduskun­nas­sa ja Soininkin tak­ti­ik­ka on lyödä jar­rua kaikelle. Sil­lä, jos Soinin joukot ovat vain KES&KOK apupuolueena, niin he neljän vuo­den päästä per­su­ja ei ole.

 18. Zenith:

  Odot­takaa­pa vain kun­han per­su­jen pääjoukot alka­vat näyt­tää voimi­aan eduskun­nas­sa. Siihen lop­puu tämän hal­li­tuk­sen hauskat päivät.

  Jos luot­ta­mus särkyy, hal­li­tus kaatuu. Sip­ilä ei jää roikku­maan toim­i­mat­tomaan hal­li­tuk­seen. Uusi hal­li­tus voidaan muo­dostaa myös ilman demare­i­ta ja persuja.

 19. Hal­li­tus oli niin saam­a­ton kuin oli, kos­ka demar­it eivät uskalta­ne­et tehdä mitään. Sik­si on ihan oikein, että SDP otti tur­paan enem­män kuin kokoomus. Ja kos­ka Kokoomus lähti noin surkeaan hal­li­tuk­seen eikä edes tajun­nut ajois­sa sitä kaataa, niin on ihan oikein että sekin hävisi.

 20. Min­ua on pitkään ihme­tyt­tänyt käsi­tys vaalivoit­ta­jan käsit­tämät­tömistä vaa­timuk­sista, sil­lä on poli­ti­ik­ka mah­dol­lisuuk­sien taidet­ta. Mikäli viit­tauk­sel­la tarkoitet­taan Kreikkakan­taa, niin siinähän perus­suo­ma­liset oli­vat oike­as­sa. Asian vaiku­tus Kataisen omaan urake­hi­tyk­seen mah­toi olla todel­li­nen syy, mik­si hän näyt­ti ovea perus­suo­ma­laisille halvek­sien vaalitulosta.

  Perus­tus­la­ki määritää hal­li­tuk­sesen­muo­dos­tusjärjestyk­sen, mut­ta ei määritä aikara­jaa eikä yri­tys­ten määrää samo­jen kanssa. Tähän olisi syytä saa­da muu­tos tai pykälä muo­dosta­jan vai­h­dos­ta on turha. Pal­lo oli tul­lut siirtää demareille ensim­mäisen yri­tyskier­roksen epäon­nis­tut­tua. Vai­h­don tulisi perus­tua laki­in eikä poli­itiseen halu­un tai sen puuteeseen.

  Nähdäk­seni hävin­nei­den hal­li­tus muo­dostet­ti­in, kos­ka kansan tah­toa muu­tok­ses­ta ei halut­tu kuul­la vaan halut­ti­in jatkaa van­haa poli­ti­ikkaa tosi­a­sioista piit­ta­mat­ta. On käsit­tämätön­tä vas­tu­ut­to­muut­ta antaa sek­toriryh­mien tehdä kir­jauk­sia ilman bud­jet­ti­ra­joi­tus­ta. Pitäisikö pres­i­den­tille antaa val­taoikeuk­sia valvoa ettei täl­laista pää­sisi enää tapahtumaan.

  Toivelis­to­jen jyrkkä ris­tiri­ita bud­jet­ti­raamin kanssa ker­too jotain neu­vot­telijoiden tasos­ta. On jonkin­lainen oikeus, että 5/6 vas­tu­ulli­sista istuu nyt oppo­si­tios­sa. Pää­pahis vält­ti vas­tu­un, mut­ta niin se on muual­lakin kuin suo­ma­laises­sa demokratiassa.

  Par­la­ment­taris­mimme perustet­ti­in alun­perin val­lan kolmi­jaon poh­jalle, kos­ka sil­loiset suur­miehemme tun­si­vat ihmis­lu­on­non heikkouden. Pres­i­dentin val­taoikeuk­sien purku lähti puolue­jo­hta­jien poh­jat­tomas­ta val­lan­hi­mos­ta ja siihen olisi tul­lut puut­tua kansalais­li­ikeel­lä. Itse­valvon­ta kaipaisi toimi­ak­seen huo­masti korkeam­paa moraalia, kuin val­taosa keskei­sistä poli­ti­ikostamme omaa.

  Se, että Soin­in­vaara pal­jas­taa epäilleen­sä hal­li­tus­ta jo syksyl­lä 2011 ja Vapaavuori oleen­sa valmis kaata­maan hal­li­tuk­sen kak­sivuo­tis­taipaleen jäl­keen ker­too, että hal­li­tuk­sen toim­intakyvyt­tömyys oli tiedos­sa. Se, ettei asi­aa nos­tet­tu esi­in, lähen­telee moraal­ista maan­pet­turu­ut­ta. Jonkin­laise­na vas­tu­unkan­tona voi nähdä, ettei kumpikaan her­roista läht­enyt uusi­maan valtakirjaansa.

  Surullista on, että perus­tus­la­ki olisi sallinut hal­li­tus­po­h­jan muokkauk­sen toimi­vam­mak­si jopa ilman vaale­ja. Mihinkään toimi­in ei ryhdyt­ty, ilmeis­es­ti kos­ka Katai­inen kiel­si tosi­asi­at. Välilli­nen todiste siitä on onYlen saa­ma palaute EPP:n ryh­mäpuheen­jo­hta­jal­ta, jos­sa hän todis­taa Kataisen yhdessä demadei­den kanss­sa jo ratkaisseen Suomen talousongelmat.

  Jo val­tio­varan­min­is­ter­inä Katainen osoit­tanut niin heikkoa johta­ju­ut­ta, että hänen val­in­tansa taloudel­lis­es­ti vaikeina aikoinana päämin­is­terik­si olisi piyänyt estää. Valitet­tavasti lail­lisia keino­ja tähän ei ollut.Kaikkien vetoo kaikeen on poli­itista idi­o­tismia, johon vas­tu­ullis­ten olisi tul­lut puut­tua. Valitet­tavasti hekin puut­tui­v­at muuten laa­japo­h­jais­es­ta hallituksesta.

  Jot­ta olisimme vält­tyneet his­to­ri­an huonoim­mal­ta hal­li­tuk­selta, Kataisen olisi käy­tyään kaik­ki läpi luovut­taa muo­dos­tus­vas­tuu seu­raavalle. Mikäli demar­itkaan eivät olisi onnis­tuneen, olisi mustapekka siir­tynyt perus­suo­ma­laisille. Näin olisi kansan­val­ta tote­tu­tunut. Maa­han olisi voitu muo­dostaa vähem­mistöhal­li­tus, joka olisi valmis­tel­lut isot asia par­la­men­taaris­es­ti talous­luku­ja muun­telemat­ta. Tarvit­taes­sa olisi pidet­ty uudet vaalit.

  Yhteen­ve­t­ona todet­takoon. että his­to­ria on todis­tanut, ettei Suomen talous kestä kokoomusve­toisia hal­li­tuk­sia. Parem­pi että kokoomk­sel­la menee huonosti,

 21. Rauno Halme: Nähdäk­seni hävin­nei­den hal­li­tus muo­dostet­ti­in, kos­ka kansan tah­toa muu­tok­ses­ta ei halut­tu kuulla 

  Taisi uno­htua, että kaikkein EU-myön­teisin puolue Kokoomus oli sil­loin Perus­suo­ma­laisia suosi­tumpi (ja oli nytkin!), joten on selvää että kansas­ta suurem­pi osa tah­toi enem­män myön­teistä kuin kiel­teistä EU-suhtautumista.

 22. Tässä nyt työn­sä lopet­tavalle hal­li­tuk­selle tuli vain vain nämä vastoinkäymiset:
  — Neu­vot­te­lut kestivät liian kauan johtuen demarei­den ja perus­suo­ma­lais­ten venkoilus­ta. Heinälu­o­ma oli laitet­tu demarei­den pääneu­vot­teli­jak­si ja hänen mis­sion­sa oli savus­taa Kokoomus ulos hal­li­tuk­ses­ta ja vai­h­taa perus­suo­ma­laiset tilalle joiden kanssa hän symp­pasi enem­män. Vas­ta kun peli vihel­let­ti­in poik­ki ja Urpi­lainen tuli Heinälu­o­man tilalle alkoi yhteistyö sujua. Toine epäko­h­ta oli tais­to­lais­taus­tais­ten vasemis­toli­it­to­lais­ten Tiusasen ja Sep­päsen mukaan­ot­to neu­vot­telui­hin, vaa­ti­maan NATO-jäsenyy­den taiai edes siitä puhu­misen kieltävää klausu­u­lia. Vasem­mis­toli­it­to istui aika turhan pant­ti­na hal­li­tuk­ses­sa ylipäänsä. 

  -Hal­li­tuk­sen työt takkuili­vat 2 vuot­ta eurokri­isin takia. Kataisel­la ja Urpi­laisel­la ei kah­teen ensim­mäiseen vuo­teen ollut aikaa hoitaa Suomen asioi­ta kos­ka jou­tu­i­v­at koko ajan matkus­ta­maan EU-kok­ousi­in sam­mut­ta­maan tuli­palo­ja. Jos he eivät olis tehneet niin, olisi oppo­si­tio yhdessä vasem­man laidan demarei­den kanssa ään­testäneet hal­li­tuk­sen epälu­ot­ta­muk­ses­ta aiko­muk­se­na saa­da uudet vaalit.

  - Kokoomuk­sen ja demarei­den puheen­jo­hta­jien vai­h­tu­mi­nen. Mitä sil­lä oikein saati­in aikaan? Kataisen ja Urpi­laisen yhteistyö sujui hyvin, samaa ei voi sanoa Stub­bin ja Rin­teen. Tämä oli selvästi itseai­heutet­tu ongel­ma, muut oli ulkop­uolis­ten aiheuttamia.

  - Ukraina- ja Venäjä ‑sotku. Vaik­ka Venäjän lin­ja läns­mai­ta kohtaan meni aina vain han­kalam­mak­si, niin vasem­man lin­jan demar­it halu­si­vat tukea Venäjä-myön­teistä lin­jaa ja aiheut­ti­vat mm Hei­di Hau­ta­lan erot­tamisen. Todel­line syy ei ollut niinkää paljon jään­mur­ta­jien vuokraamiseasta joutu­vat epä­selvyy­det jos­ta löy­det­ti­in hamam­stikul­la muodolli­nen syy erot­tamiseen, vaan Hau­ta­lan avom­ies joka on venäläi­nen toisi­na­jat­telia­ja-aktivisti. Lop­ul­ta vasem­mis­tode­mar­it yrit­tivät vetää maton alta Stub­bil­ta ja Haglundil­ta kos­ka oli­vat otta­neet kan­taa muiden Pohjo­is­maid­en kanssa Venäjää koske­vaan knan­not­toon ja halu­si­vat lisätä yhteistyötä Naton kanssa, vaik­ka jäsenyy­destä ei ollut puhe. Tämä onnek­si näkyi demarei­den vaalituloksessa.

 23. Määkin pyöräilen: Mikäli Sip­ilä jatkaa näin jatkos­sakin, niin minä saatan kään­tyä jopa Kepun kan­nat­ta­jak­si. Enpä olisi uskonut itses­täni löytävän pien­tä kepu­laista, tähän asti olen lähin­nä vihan­nut niitä törkeästä oman edun tavoit­telus­ta muun Suomen kustannuksella.

  Odota­han vaan kun imperi­u­mi eli kepun syvät riv­it iskee takaisin. Kiviniemikin sai tarpeek­seen alle kahdessa vuodessa.

 24. Sylt­ty taisi itse uno­htaa, että Perus­suo­ma­laiset sai­vat Suomen his­to­ri­an suurim­man vaalivoiton ja kokoomus menet­ti kan­na­tus­taan. Ja nytkin menet­ti roimasti lisää ja jäi paikkalu­vus­sa pron­ssille. Täy­tyy myös muis­taa, ettei myön­teinen EU-suh­tau­tu­mi­nen ollut keskeinen vaaliteema.

  Viesti oli selvä, kansa halusi muu­tos­ta hal­li­tustapaan. Sitä se ei saanut, vaan kaikkien aiko­jen flopin. Kokoomuk­sen johdolla.

 25. Yri­tys­maail­mas­sa yri­tys­ten strate­gisia päätök­siä ja men­estymistä usein arvioidaan jälkikä­teen siten, että tutk­i­taan pääjo­hta­jan henkilöko­htaista taus­taa ja sielunelämää. Täl­laista ana­lyysia on kuitenkin Kataisen hal­li­tuk­sen suh­teen näkynyt hyvin vähän.

  Kataisel­la oli kova henkilöko­htainen halu päämin­is­terik­si ja saa­da hal­li­tus muo­dostet­tua. Muu­toin olisi ollut edessä kasvo­jen mene­tys. Urpi­lainen sai tästä liian suuret kor­tit käteen­sä. Myös vihreille annet­ti­in paljon periksi. 

  Anta­mal­la perik­si Katainen menet­ti johtamisot­teen­sa heti hal­li­tu­so­hjel­man teossa. 

  Hal­li­tus muo­dos­tui poli­it­tis­ten tais­telu­jen hiekkalaatikok­si, jos­sa hal­li­tu­so­hjel­ma oli raa­mat­tu. Muille ei kesken vaa­likau­den annet­tu pääsyä hiekkalaatikolle, kos­ka ei ollut pakko.

  Viisaat eivät olisi läht­e­neet lainkaan Kataisen hal­li­tuk­sen kaltaiseen leikki­in tai viheltäneet pelin nopeasti poikki.

  Turha väit­tää, ettei ollut muu­ta mah­dol­lisu­ut­ta kuin muo­dostaa Kataisen hal­li­tus. Vai­h­toe­hto­ja olisi ollut.

  Ykkösaa­mun haas­tat­telu osoit­ti, ettei ainakaan Urpi­lainen vielä ollut oppin­ut virheistään. Saman­lainen oppi­mat­to­muus on tyyp­il­listä myös yri­tys­maail­mas­sa. Sik­si yri­tysjo­hta­jia vai­hde­taan tiheään tahtiin.

 26. R.Silfverberg:
  Tässä nyt työn­sä lopet­tavalle hal­li­tuk­selle tuli vain vain nämä vastoinkäymiset:

  Voi tätä elämän valt­tiko­rt­tien laulan­taa. Mitä jos hal­li­tus vuon­na 1939 voihk­in­ut, ettei meil­lä ole kuin vyö ja kokar­di? Euroopas­sa hyp­pimi­nen oli päämin­is­ter­iltä arvo­val­in­ta. Ankeaa talousvään­töä Suomes­sa vai fan­tastisia illan­vi­et­to­ja EU-johta­jien seuras­sa petaa­mas­sa seu­raavaa työpaikkaa.

 27. Sylt­ty: Taisi uno­htua, että kaikkein EU-myön­teisin puolue Kokoomus oli sil­loin Perus­suo­ma­laisia suosi­tumpi (ja oli nytkin!), joten on selvää että kansas­ta suurem­pi osa tah­toi enem­män myön­teistä kuin kiel­teistä EU-suhtautumista. 

  EU-myön­teisyys tarkoit­taa siis jotain sel­l­aista, että EU:sta ote­taan kaik­ki vas­taan täysin kri­ti­ikit­tä, vaik­ka se olisi kuin­ka Suomen etu­jen vas­taista. Mitä ihmeen järkeä siinä on?
  Vaikka­pa Tan­s­ka on neu­votel­lut EU:n kanssa vaik­ka mitä erisopimuk­sia eikä se ole siltikään mikään EU:n hylk­iö. Brit­tien vedä­tyk­set var­maan ovat kaikkien tiedossa.

  Kyl­lähän Suo­mi jonkun auto- ja viinaveron kanssa venkoilee EU:ta vas­taa. Mites tämä nyt oikein hyväksytään EU myön­tei­sis­sä piireis­sä? On se kum­ma kun tavarat eivät tun­nu mil­lään liikku­van vapaasti, vaik­ka niin EU on luvannut.

 28. Zenith:
  Mitäs päätök­siä siel­lä tehdään? Ei mitään. Siel­lä tehdään hal­li­tu­so­hjel­maa, joka pitäisi sit­ten saa­da valmi­ik­si 4 vuodessa.

  Edel­lisel­läkin hal­li­tuk­sel­la oli paljon lis­tat­tu­ja asioi­ta hal­li­tu­so­hjel­mas­sa, jot­ka jäivät tekemättä.

  Odot­takaa­pa vain kun­han per­su­jen pääjoukot alka­vat näyt­tää voimi­aan eduskun­nas­sa. Siihen lop­puu tämän hal­li­tuk­sen hauskat päivät.

  Eiköhän ne har­mit tule kyl­lä ihan vasem­mis­tos­ta, AY-liikeistä ja ympäristöjärjestöistä.
  Tässähän joku jär­jestö jo uhkaili ryhtyvän­sä kovi­in toimi­in, jos ympäristömin­is­ter­iö lakkaute­taan. Ilmeis­es­ti Vihreät sit­ten kan­nat­ta­vat näitä kovia ottei­ta, kun kukaan ei niistä ole kehoit­tanut lait­ta­maan jäitä hat­tuun ja rauhoittumaan.

  Yleis­lakkoa ja yleistä mel­lakoin­tia tässä vielä tarvi­taankin. Mel­lakoit­si­joiden ja lakkoilil­i­joiden kan­nat­taisi muis­taa, että he ovat vähem­mistössä ja kansan tuki on hallituksella.

 29. Osmo kir­joit­ti:

  “Joku var­maankin pyytää taas min­ua julkaise­maan kir­jan netis­sä, mut­ta se ei ole oikein sopu­soi­nus­sa kus­tan­nus­sopimuk­seni kanssa.”

  Nykyään Suomes­sakin ale­taan osa­ta julka­ista e‑kirjoja, joten ei kir­jaa tarvitse lait­taa tiedos­tona webi­in jaet­tavak­si, vaan sen voi julka­ista “ihan oikeana kir­jana” e‑kirjakaupassa.

  Itse asun ulko­mail­la, ja paperisen kir­jan tilaami­nen postis­sa, ja sit­ten roski­in heit­tämi­nen (kun ei kir­jo­ja halua kasa­ta muut­tokuor­maan kun seur­vaa­van ker­ran vai­h­taa maa­ta) ei oikein houku­ta. E‑kirja olisi hyvä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.