Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 19.5.2015

Laut­ta­saa­ren puis­toon päiväkoti

Ase­ma­kaa­vas­sa puis­tok­si mer­ki­tyl­le alu­eel­le kaa­voi­te­taan 2500 k‑m2:n päi­vä­ko­ti. Voi­mas­sa ole­van mitoi­tuk­sen mukaan lap­sia tuli­si yli 200, ellen nyt ole ihan vää­rin ymmär­tä­nyt. Minus­ta päi­vä­ko­dit pitäi­si raken­taa asuin­ta­lo­jen ala­ker­toi­hin, mut­ta tätä en oival­ta­nut ehdot­taa, kun Vat­tu­nie­mes­sä muu­tet­tiin teol­li­suus­tont­te­ja asuin­ton­teik­si. Alu­eel­la on pulaa sekä päi­vä­ko­ti­pai­kois­ta että kou­lu­pai­kois­ta, kun kau­pun­kia­su­mi­nen on tul­lut lap­si­per­hei­den suosioon.

Pisa­ra-radan asemakaava

Ase­ma­kaa­vaan on muis­tu­tus­ten ja lausun­to­jen joh­dos­ta teh­ty kym­me­niä tek­ni­siä tar­kis­tuk­sia, joi­hin pys­tyy otta­maan kan­taa vain esit­te­lyn jäl­keen. Huo­mio­ta kiin­nit­ti, että tun­ne­lia on loi­ven­net­tu Vauh­ti­tien koh­dal­la. Se tar­koit­ta­nee kui­lun pidentymistä.

Hel­sin­gin Skeittiohjelma

72-sivui­nen ohjel­ma vii­toit­taa skeit­tauk­sen tule­vai­suut­ta. Hie­no raport­ti, mut­ta teh­dään­kö nämä rapor­tit jos­kus vähän lii­an­kin hyvin?

Kau­pu­ni­suun­nit­te­lu­vi­ras­ton toi­min­ta­suun­ni­tel­ma vuo­sil­le 2016–18

Tämä on mer­kit­ty b‑asiaksi (ei eril­lis­tä esit­te­lyä). Minun­kin mie­les­tä­ni viras­ton sisäi­nen orga­ni­soin­ti ja rahan käyt­tö on viras­to­pääl­li­kön vas­tuul­la ja sii­hen puu­tu­taan vain, kun jokin on pahas­ti vial­la. Luot­ta­muse­li­miä sen sijaan kiin­nos­taa, pal­jon­ko rahaa käy­te­tään. Bud­jet­ti on pie­nen­ty­nyt reaa­li­ses­ti, vaik­ka asun­to­jen kaa­voi­tus­ta­voi­te on nous­sut 10 pro­sen­til­la, 5 000 asun­nos­ta 5 500 asun­toon. Aika kovaa tuot­ta­vuu­den nousua siis vaa­di­taan. On tyh­mää sääs­tää kaa­voi­tuk­sen laa­dus­ta, mut­ta ehkä sel­lai­sia­kin tehos­ta­mis­toi­mia löy­tyy, jot­ka eivät joh­da huo­noi­hin kaa­voi­hin ja huo­noon kau­pun­kiin. Lisää haas­tei­ta on edes­sä. Hel­sin­ki on sopi­nut val­tio­ta­kin sito­vas­ti pake­tis­ta, jon­ka osa­na asun­to­tuo­tan­to­ta­voi­te nousee 6250:een, eli 25 % aiem­mas­ta. Ei tosin ole var­ma, että kes­kus­ta­joh­toi­nen hal­li­tus kun­nioit­taa sitä sito­vaa sopimusta.

Lausun­to val­tuus­toa­loit­tees­ta, joka seit­tää bud­jet­ti­ra­hoi­tus­ta ampumaradalla.

Hele­na Kan­to­la (ps) on esit­tä­nyt val­tuus­toa­loit­tees­saan mää­rä­ra­haa ampu­ma­ra­taan, jot­ta reser­vi­läis­ten ampu­ma­tai­toa pidet­täi­siin yllä. Mehän emme ota kan­taa bud­jet­tion­gel­miin, mut­ta Hel­sin­gis­tä on vai­kea löy­tää tilaa ulkoam­pu­ma­ra­dal­le, jos­sa soti­las­käyt­töön sovel­tu­vil­la pys­syil­lä voi­si häi­ri­tä naa­pu­rei­taan. Estää raken­ta­mi­sen kilo­met­rin säteel­lä.  Ter­vei­siä vaan sin­ne Smol­naan: kun etsit­te kym­me­nen mil­jar­din sääs­tö­jä, muis­ta­kaa tämä aloi­te ja lisät­kää sum­ma säästötarpeeseen.

 

33 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 19.5.2015”

 1. Ammun­nan­har­ras­ta­jien kes­kuu­des­sa kul­kee peri­mä­tie­to­na, että pää­täes­sään Vii­kin ampu­ma­ra­dan lak­kaut­ta­mi­ses­ta Hel­sin­gin kau­pun­ki on luvan­nut kor­vaa­van ampu­ma­ra­dan Kivik­koon. Jos näin on ollut, niin mitäs lupasitte!

  1. Täl­lais­ta lupaus­ta ei val­tuus­to tai kau­pun­gin­hal­li­tus ole anta­nut. Kukaan muu ei voi sel­lais­ta kau­pun­gin puo­les­ta antaa.

 2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Täl­lais­ta lupaus­ta ei val­tuus­to tai kau­pun­gin­hal­li­tus ole anta­nut. Kukaan muu ei voi sel­lais­ta kau­pun­gin puo­les­ta antaa.

  Netin kaut­ta vuo­si­tu­han­nen alun pää­tö­sai­neis­toi­hin käsik­si pää­se­mi­nen on heik­koa, mut­ta lii­kun­ta­lau­ta­kun­nan pää­tök­ses­sä 147 § / 2007 tode­taan: “vuon­na 2001 hyväk­sy­tyn ampu­ma­ra­dan hankesuunnitelman”

  Itse olen muut­ta­nut Hel­sin­kiin 2004 ja käy­nyt vie­lä Vii­kis­sä ampu­mas­sa, joten kysei­sen han­ke­suun­ni­tel­man hyväk­sy­mi­nen ja rat­kai­su Vii­kin radan lopet­ta­mi­ses­ta lie­ne­vät ajal­li­ses­ti var­sin lähel­lä toisiaan.

  Ilman, että käyn kää­ri­mäs­sä keit­tiö­fo­lios­ta hatun pää­hä­ni, osaan kuvi­tel­la, että 2001 hyväk­syt­tyä ampu­ma­ra­dan han­ke­suun­ni­tel­maa on käy­tet­ty perus­te­lu­vies­tin­näs­sä Vii­kin ampu­ma­ra­dan lak­kaut­ta­mi­sen oikeuttamisessa.

  Kun Vii­kin rata sit­ten sit­ten saa­tiin kiin­ni niin lop­pu on lati­naa, eli kysei­nen vuo­den 2007 lii­kun­ta­lau­ta­kun­nan pykä­lä­ot­sik­ko ja pää­tök­sen kes­kei­sin sisältö:

  147 §

  ESITYKSEN TEKEMINEN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VIIKINMÄEN AMPUMARADAN KORVAAVAN KIVIKON AMPUMARADAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI

  Lilk 2007-185

  Esi­tys­lis­tan asia LJ/5

  Lau­ta­kun­ta päät­ti, että Kivi­kon ampu­ma­ra­dan raken­ta­mi­ses­ta luovutaan”

 3. Toi­mi­si­ko viher­käy­tä­vä Län­siu­la­pan­nie­mes­tä Myl­ly­kal­liol­le noin kapea­na, kuin mil­lai­sek­si Laut­ta­saa­reen, Iso­kaa­ren var­rel­le suun­ni­tel­tu uusi, noin suu­ri päi­vä­ko­ti sen kaventaisi? 

  Noin isok­si mitoi­tet­tu­na tuo päi­vä­ko­ti vai­kut­tai­si muu­ten­kin ole­van kuin jät­ti­mäi­nen lap­si­park­ki. Sen koon myö­tä vil­kas lii­ken­ne saat­tai­si vaa­ran­taa ja tuk­kia myös liik­ku­mi­sen vie­res­sä ole­val­la kul­ku­väy­läl­lä (Iso­kaa­rel­la). Se voi­si lisäk­si vaa­ran­taa sekä lap­set että hei­tä tuovat/hakevat, kuten myös muut liik­ku­jat sekä kadul­la että sitä reu­nus­ta­val­la pyörätiellä. 

  Päi­vä­ko­ti Lok­ki (Puis­to­kaa­ren rajaa­man alu­een kes­kel­lä) on sijain­tin­sa lii­ken­teen rau­hal­li­suu­den osal­ta pal­jon oival­li­sem­pi. Monel­le­ko lap­sel­le tuo vii­mek­si­mai­nit­tu, sijain­nil­taan pal­jon rau­hal­li­sem­pi päi­vä­ko­ti, mah­taa olla mitoi­tet­tu? Eri päi­vä­ko­tien suu­ruuk­sis­ta Laut­ta­saa­res­sa oli­si hyvä olla myös ver­tai­le­vaa tietoa.

 4. Hel­sin­ki omis­taa suu­ria maa-aluei­ta naa­pu­ri­kun­nis­sa. Monet kau­ka­na asu­tuk­ses­ta. Jos On Sovit­tu tah­toi­si ampu­ma­ra­dan sta­di­lai­sil­le, se neu­vot­te­li­si sen sinne.

  Val­tuus­toa­loit­tei­den kaut­ta asiat eivät yleen­sä etene.

 5. Ter­vei­siä vaan sin­ne Smol­naan: kun etsit­te kym­me­nen mil­jar­din sääs­tö­jä, muis­ta­kaa Pisa­ra­ra­dan mil­jar­di ja lisät­kää sum­ma säästötarpeeseen.

 6. Hie­no raport­ti, mut­ta teh­dään­kö nämä rapor­tit jos­kus vähän lii­an­kin hyvin?”

  Eikö­hän. Täl­lä­kin rapor­til­la oli kuusi kir­joit­ta­jaa. En ymmär­rä, mik­si Hel­sin­gin kokoi­sen kau­pun­gin raken­nus­vi­ras­tos­ta löy­tyy kuut­ta ihmis­tä, joil­la on “skeit­tioh­jel­maan” jotain sanottavaa.

  Sen jäl­keen kun skeit­ti­paik­ka on kaa­voi­tet­tu, voi­si suun­nit­te­lun, toteu­tuk­sen ja yllä­pi­don jät­tää ihan suo­siol­la skeit­taa­jil­le itsel­leen. Rahaa voi­si kana­voi­da vaik­ka skeit­taa­jien yhdis­tyk­sil­le. Kun puis­to­jen paris­sa on ollut hää­rä­mäs­sä joku muu kuin skeit­ta­ri, on syn­ty­nyt juu­ri näi­tä vaa­ral­li­sia ja skeit­tauk­sel­le kel­vot­to­mia rakennelmia.

 7. ” On tyh­mää sääs­tää kaa­voi­tuk­sen laa­dus­ta, mut­ta ehkä sel­lai­sia­kin tehos­ta­mis­toi­mia löy­tyy, jot­ka eivät joh­da huo­noi­hin kaa­voi­hin ja huo­noon kaupunkiin.”

  Ehkä sel­lai­set kaa­voi­tus­mää­räyk­set mis­sä mää­rä­tään par­vek­keen kul­mien luku­mää­räs­tä ja jul­ki­si­vu­jen tii­lien väri­sä­vys­tä voi­si jos­tain har­ki­ta tin­ki­mis­tä. Eikös se ole niin että jos ihmi­set halua­vat parem­paa sijain­tia tai laa­tua he ovat val­mii­ta mak­sa­maan sii­tä enem­män, ja huo­nom­paa sijain­tia tai laa­tua ei kan­na­ta rakentaa?

 8. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Bud­jet­ti on pie­nen­ty­nyt reaa­li­ses­ti, vaik­ka asun­to­jen kaa­voi­tus­ta­voi­te on nous­sut 10 pro­sen­til­la, 5 000 asun­nos­ta 5 500 asun­toon. Aika kovaa tuot­ta­vuu­den nousua siis vaa­di­taan. On tyh­mää sääs­tää kaa­voi­tuk­sen laa­dus­ta, mut­ta ehkä sel­lai­sia­kin tehos­ta­mis­toi­mia löy­tyy, jot­ka eivät joh­da huo­noi­hin kaa­voi­hin ja huo­noon kaupunkiin. 

  Hesa­ris­sa oli vii­kon­lop­pu­na jut­tu jon­kun ark­ki­teh­tio­pis­ke­li­jan yksi­kön kokoi­ses­ta pien­ta­lo­hank­kees­ta. Tote­si, että raken­nus­val­von­ta ja kaa­voi­tus ovat kuin neu­vos­to­lii­tos­ta. Kat­sel­muk­sis­ta, että joku käy tar­kas­ta­mas­sa että olet kai­va­nut kuo­pan kun olet kai­va­nut kuo­pan. Kaa­voi­tuk­ses­ta, että jopa pen­sai­den mää­rä saa­te­taan mää­rä­tä ja muu­ten­kin kaa­vois­sa lip­su­taan, tai ei vain lip­su­ta, vaan rysäy­te­tään huo­lel­la raken­nus­suun­nit­te­lun puolelle.

  Eli eikö­hän nii­tä tehos­ta­mis­koh­tei­ta löy­dy yllin kyl­lin. Lope­te­taan vaan tur­ha kyt­täys ja sään­te­ly, kes­ki­ty­tään olennaiseen.

 9. Näin ne sit­ten näkö­jään Laut­ta­saa­ren loput­kin lähi­met­si­köt sit­ten näkö­jään “syö­dään”, pala kerrallaan! 

  Nyt ei näkö­jään esi­tet­ty yhtään havain­ne­ku­vaa katu­ta­sol­ta, jois­ta oli­si tuo lap­si­mää­rää saat­ta­ji­neen käy­nyt parem­min ilmi. Mikä mah­taa olla Hel­sin­gin päi­vä­ko­tien lap­si­lu­vun mediaani?

  Eikö tak­se­ja tar­vi­ta enää Laut­ta­saa­ren län­sio­sas­sa lain­kaan, vai onko tuos­sa uuden päi­vä­ko­din suun­ni­tel­mas­sa tar­koi­tus sovel­taa samaa peri­aa­tet­ta, kuin Laut­ta­saa­ren­tien var­rel­la, suu­rin piir­tein osta­ria vas­ta­pää­tä, mis­sä bus­sien on tar­koi­tus käy­dä kään­ty­mäs­sä talon alla? Jos näin ei teh­dä, mis­tä osoi­te­taan kor­vaa­va paik­ka takseille?

  Onko päi­vä­ko­din tila­rat­kai­suis­sa (tar­koi­tan siis suun­ni­tel­mia) aja­tel­tu muu­ta mah­dol­lis­ta käyt­töä, myös esim. iltai­sin tai viikonloppuisin?

 10. Päi­vä­ko­din suun­ni­tel­mis­sa ei näy nykyis­tä Iso­kaa­ren pyö­rä­tie­tä. Toi­vot­ta­vas­ti todel­la pois­te­taan täs­sä yhtey­des­sä ja kor­va­taan pyö­rä­kais­toil­la. Kysei­nen pyö­rä­tie on yksi Hel­sin­gin huo­noim­mis­ta. Esi­mer­kik­si juu­ri tuos­sa päi­vä­ko­din koh­dal­la kak­si­suun­tai­sen pyö­rä­tien leveys on alle met­rin. https://goo.gl/maps/8ydTO
  Eikä muu­al­la sen parem­pi, täs­sä puu kes­kel­lä(!) tie­tä: https://goo.gl/maps/i1UeF

 11. Tilaa vie­vät ja ään­tä tuot­ta­vat har­ras­tuk­set ovat ongel­ma, oli kyse len­tä­mi­nen, ral­li, speedway, golf tai ampuminen.
  Jotain pit­kä­jän­teis­tä suun­nit­te­lua tar­vit­tai­siin “pak­ko saa­da” / NIMBY / ei oikein onnis­tu ‑kes­kus­te­lun sijaan.

  Osa on fik­sua sijoit­taa len­to­ken­tän melua­lu­eel­le. Golf­pa­lol­la leno­ko­net­ta ei saa alas vaik­ka jalakn­kul­jal­ta hen­ki läh­ti­si­kin. Ampu­ma­ra­ta taas ei sovi len­to­ken­tän ääreen, Hyry­läs­sä on sii­hen omat raken­teen­sa — ja siel­lä­kin maan­käyt­tö muut­tuu ja ampu­mar­ta pois­tu­nee käytöstä.

  Uuden­maan liit­to on sel­vit­tä­nyt ampu­ma­ra­to­jen ongelmia.
  Tar­vi­taan­ko sel­lai­nen joka kun­nas­sa? Tus­kin. Onko Hyvin­kää, Mänt­sä­lä tai Sipoo lii­an kau­ka­na? Ei. Kil­pai­lu­toi­min­taan sopi­va rata on iso koko­nai­suus, jol­la oli­si olta­va käyttöä.

  Miten Kivi­kon ampu­ma­ra­ta­han­ke? Val­ta­kun­nal­li­ses­ti aseur­hei­lun val­men­nuk­seen lii­ke­nee joku enti­nen varuskunta.

 12. Pisa­ra­ra­ta oli­si pitä­nyt jo alun­pe­rin suun­ni­tel­la niin, että rata meni­si maan alle jo Pasi­las­sa. Nyt­hän rata kul­ki­si uusil­la leven­ne­tyil­lä rata­pen­ke­reil­lä mel­kein Lin­nun­lau­luun saak­ka niin, että tun­ne­lien suu­au­kot ovat kes­kel­lä Alp­pi­puis­toa ja Eläin­tar­han Urheilupuistoa.

 13. Uskon, että tulee vie­lä uusia tilai­suuk­sia saa­da päi­vä­ko­te­ja asun­noik­si muu­tet­ta­vien toi­mi­ti­la­kiin­teis­tö­jen ala­ker­toi­hin Vat­tu­nie­mes­sä, sen ver­ran mones­sa sei­näs­sä on kylt­ti “toi­mi­ti­laa vuokrataan”.

 14. Osmo, Hel­sin­gil­lä oli toi­mi­va ampu­ma­ra­ta, joka raken­net­tiin. Ammun­ta on hyvä har­ras­tus, jol­le on syy­tä löy­tää tilaa vih­doin. Koi­ta­pa nyt kek­siä joku paikka.

  Ps. Todel­li­suu­des­sa ampu­ma­me­lu ei ole kovin kum­moi­nen. Mum­mo­la oli ihan ampu­ma­ra­dan vie­res­sä, joten tie­dän sen. Valit­ta­jat vain halua­vat häi­ri­tä tois­ten har­ras­tus­ta, kun se ei sovi hei­dän häi­riin­ty­nee­seen maa­il­man­ku­vaan­sa ja pie­ni­kin kiusa on kiusa..

  1. Ensin­nä­kin sen ampu­ma­ra­dan tilal­le tuli tuhan­sia asuk­kai­ta. Onko asu­mi­nen vähem­män tär­keä­tä kuin ampu­maur­hei­lu. Toi­sek­si se häi­ris­ti aivan hir­veäs­ti. Jos nyky­mää­räyk­set oli­si­vat voi­masx­sa, kilo­met­rien sätel­le sii­tä pau­kut­te­lun läh­tees­tä ei oli­si saa­nut raken­taa mitään.

 15. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  …Toi­sek­si se häi­ris­ti aivan hirveästi… 

  Kuten sanoin, olen viet­tä­nyt kesiä­ni ampu­ma­ra­dan kupees­sa, eikä se oikeas­ti häi­rit­se. Jot­kut vain halua­vat valittaa.

  Sii­nä olet oie­as­sa, että nyky­mää­räyk­set ovat jär­jet­tö­män tiuk­ko­ja. Mm. pää­väy­lien var­teen raken­ne­taan muu­al­la pal­jon lähem­mäs. Sään­te­ly on men­nyt öve­rik­si täs­sä­kin suhteessa.

 16. Kal­le:
  Osmo, Hel­sin­gil­lä oli toi­mi­va ampu­ma­ra­ta, joka raken­net­tiin. Ammun­ta on hyvä har­ras­tus, jol­le on syy­tä löy­tää tilaa vih­doin. Koi­ta­pa nyt kek­siä joku paikka.

  🙂 Saa­ko auttaa?

  😉 Jos ker­ta Öster­sun­do­mia ei kan­na­ta­kaan asut­taa, niin siel­tä­hän var­maan löy­tyi­si tilaa? Hel­sin­gin kau­pun­gil­la on nyt val­miik­si hyvin mai­ta­kin jo omis­tuk­ses­saan siel­lä, eli sekin puo­li voi­si olla val­miik­si hoidossa.

  Vähän kal­lis ja ras­kas pro­ses­si on tie­tys­ti ollut ampu­ma­ra­ta-alu­een han­kin­nak­si kun­nan­ra­jan siir­toi­neen yms., mut­ta sat­tuu­han sitä. Nyt aluk­si vaan pik­se­lei­tä vähän uusik­si yleiskaavaluonnokseen…

  Ylei­sem­min­kin­hän tun­tuu ole­van, että vain Hel­sin­gin rajo­jen sisäl­lä ole­va notee­ra­taan hel­sin­ki­läis­kes­kus­te­lus­sa. Oli sit­ten kyse leh­to­ken­täs­tä, pel­to­mai­se­mis­ta tai mis­tä tahan­sa luon­to­tyy­pis­tä, niin esiin­ty­mä Hel­sin­gis­sä on hyvin mer­kit­se­vä, vaik­ka samaa asi­aa löy­tyi­si heti kau­pun­gin rajan ulkopuolelta.

  1. Näi­nä aikoi­na kes­kus­tel­laan pal­jon sii­tä, mitä pitää rahoit­taa vero­va­roin ja mikä ihmis­ten pitää mak­saa itse. Eikö voi­si ajat­del­la, että ampu­ma­har­ras­tus kuu­lui­si nii­hin itse mak­set­ta­viin. Sii­hen ei pitäik­si tar­vi­ta kun­taa lainkaan.

 17. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Näi­nä aikoi­na kes­kus­tel­laan pal­jon sii­tä, mitä pitää rahoit­taa vero­va­roin ja mikä ihmis­ten pitää mak­saa itse. Eikö voi­si ajat­del­la, että ampu­ma­har­ras­tus kuu­lui­si nii­hin itse mak­set­ta­viin. Sii­hen ei pitäik­si tar­vi­ta kun­taa lainkaan. 

  Osmo, nyt olet kal­te­val­la pin­nal­la. Seka ampu­ma- että met­säs­tys­har­ras­tus ovat hvyiä har­ras­tuk­sia ja esi­mer­kik­si luon­non suo­je­lun ja maan­puo­lus­tuk­sen kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­miä. Jos jotain urhei­lu­paik­ko­ja yleen­sä rahoi­te­taan yhteis­kun­nan rahoin, niin sanoi­sin sel­lai­sik­si uima­hal­lit (tur­val­li­suus vesil­lä), kou­lu­lii­kun­nan käyt­tä­mät ken­tät ja ampumaradat.

  1. Kal­le, älä nyt viitsi
   Luon­non­suo­je­lu (=hir­vi­kan­nan verot­ta­mi­nen) edel­lyt­tää, että ihmi­set oppi­vat ampu­maan. Onko ihan var­ma, että’ se edel­lyt­tää ampu­ma­ra­taa Hel­sin­kiin, jol­loin mene­te­tään kau­pun­ki­maa­ta muu­ta­ma neliö­ki­lo­met­riö Olen ihan var­ma, että Hel­sin­ginn ulko­puo­lel­la asu­vat sel­viä­vät hir­vi­kan­nan karsimisesta.
   Soti­las­a­seil­la taas on parem­pi har­joi­tel­la varuskunta-alueille.

 18. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kal­le, älä nyt viitsi… 

  Nyt sinul­ta lop­pui­vat argu­men­tit. 🙂 Ampu­ma­ra­ta on hyvä sijoi­tus hel­sin­ki­läis­ten har­ras­tuk­siin ja viihtyvyyteen.

  1. Kal­le,
   Onko sii­tä jokin ulkoi­nen hyö­ty, jon­ka takia minun pitäi­si mak­saa sii­tä, että sinä pau­kut­te­let pys­syä sun­nun­tai­aa­mu­na ja pilaat minun kau­niin aamu­ni. Jos sii­tä on ampu­jal­le itsel­leen niin pal­jon hyö­tyä ja iloa, sil­loin­han se var­maan­kin kan­nat­taa ilman vero­ra­ho­ja. Niin­pä ampu­maur­hei­lun har­ras­ta­jat, koot­kaa hynt­tyyt yhteen, osta­kaa halua­man­ne alue har­ras­tus­tan­ne var­ten — tie­tys­ti mukaan­luet­tu­na ne alu­eet, jot­ka jou­tu­vat kaa­voi­tus­kiel­toon melun takia ja perus­ta­kaa mark­ki­naeh­toi­nen ampu­ma­ra­ta. Eivät kai ampu­maur­hei­lun har­ras­ta­jat mitään sosi­aa­li­pum­me­ja ole?

 19. Kal­le: Osmo, nyt olet kal­te­val­la pin­nal­la. Seka ampu­ma- että met­säs­tys­har­ras­tus ovat hvyiä har­ras­tuk­sia ja esi­mer­kik­si luon­non suo­je­lun ja maan­puo­lus­tuk­sen kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­miä. Jos jotain urhei­lu­paik­ko­ja yleen­sä rahoi­te­taan yhteis­kun­nan rahoin, niin sanoi­sin sel­lai­sik­si uima­hal­lit (tur­val­li­suus vesil­lä), kou­lu­lii­kun­nan käyt­tä­mät ken­tät ja ampumaradat. 

  Venei­ly lie­nee myös sel­lai­nen har­ras­tus, jota kan­nat­taa tukea, jot­ta vesil­lä oli­si mon­ta sil­mää näke­mään (ja vaik­ka kän­nyk­kä­ka­me­raa kuvaa­maan), jos vaik­ka “eksy­nei­tä” sukel­lus­ve­nei­tä sat­tui­si näkemään. 

  Kalas­tus ja pilk­ki­mi­nen pit­kin ran­nik­koam­me samoin, eivät myös­kään sai­si jää­dä yksi­no­maan Viros­ta, muis­ta Bal­tian mais­ta, Venä­jäl­tä tai Kii­nas­ta tul­lei­den varaan. Ihmeen pal­jon hei­tä ran­noil­lam­me on vii­me aikoi­na voi­nut näh­dä, välil­lä ryh­mi­nä ja jos­kus jopa maas­toa­suis­sa luon­non­ran­noil­la! Mitä­kö­hän tuos­ta­kin pitäi­si ajatella?

 20. Kal­le: Kuten sanoin, olen viet­tä­nyt kesiä­ni ampu­ma­ra­dan kupees­sa, eikä se oikeas­ti häi­rit­se. Jot­kut vain halua­vat valittaa

  Et voi mää­ri­tel­lä mui­den puo­les­ta mikä hei­tä häi­rit­see, ihan perusteita.

 21. Mitä siel­lä kokouk­ses­sa eilen oikein päätettiin?

 22. OS kir­joit­ti

  Minus­ta päi­vä­ko­dit pitäi­si raken­taa asuin­ta­lo­jen ala­ker­toi­hin, mut­ta tätä en oival­ta­nut ehdot­taa, kun Vat­tu­nie­mes­sä muu­tet­tiin teol­li­suus­tont­te­ja asuin­ton­teik­si. Alu­eel­la on pulaa sekä päi­vä­ko­ti­pai­kois­ta että kou­lu­pai­kois­ta, kun kau­pun­kia­su­mi­nen on tul­lut lap­si­per­hei­den suosioon.”

  Tus­kin tähän aja­tuk­seen tar­vit­tais­siin Osmon vii­saut­ta. Mikis se päl­käh­dä suuu­ni­te­li­joi­den pää­hän? Aina­kin minul­la on naa­pur­ti­ta­lois­sa lähel­lä kak­si toi­mi­vaa esi­merk­kiä rat­kai­sus­ta. J aoli yleis­tä 70-luvulla.

  Lyheyt­si ja yti­mek­kääs­ti. Onko meil­lä sys­tee­mi, joka on alka­nut kom­mu­ni­koi­da vain itsen­sä kanssa?

 23. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kalle,
  Onko sii­tä jokin ulkoi­nen hyö­ty, jon­ka takia minun pitäi­si mak­saa sii­tä, että sinä pau­kut­te­let pys­syä sun­nun­tai­aa­mu­na ja pilaat minun kau­niin aamu­ni. Jos sii­tä on ampu­jal­le itsel­leen niin pal­jon hyö­tyä ja iloa, sil­loin­han se var­maan­kin kan­nat­taa ilman vero­ra­ho­ja. Niin­pä ampu­maur­hei­lun har­ras­ta­jat, koot­kaa hynt­tyyt yhteen, osta­kaa halua­man­ne alue har­ras­tus­tan­ne var­ten – tie­tys­ti mukaan­luet­tu­na ne alu­eet, jot­ka jou­tu­vat kaa­voi­tus­kiel­toon melun takia ja perus­ta­kaa mark­ki­naeh­toi­nen ampu­ma­ra­ta. Eivät kai ampu­maur­hei­lun har­ras­ta­jat mitään sosi­aa­li­pum­me­ja ole? 

  Onhan sii­tä ampu­maur­hei­lus­ta esi­mer­kik­si jo sekin ulkoi­nen hyö­ty, että kun ulko­mail­la tie­de­tään tääl­lä osat­ta­van ampua, suo­si­tun har­ras­tuk­sen ja mah­dol­li­sen kil­pai­lu­me­nes­tyk­sen myö­tä, niin eivät ehkä ihan yhtä her­käs­ti läh­de siel­lä ulko­mail­la suun­nit­te­le­maan esim. Hel­sin­kiin kut­su­mat­ta tuo­ta­van, run­saan “lisä­väes­tön” tän­ne lähettämistä. 

  Jos ver­tai­sit Osmo vaik­ka­pa Suo­men ja Viron his­to­ri­aa parem­min erääl­lä 50-vuo­den jak­sol­la, huo­mai­sit ehkä, että kysees­sä saat­taa olla jopa mit­taa­mat­to­man suu­ri hyöty!

  - — - — -

  Entä olet­ko ehdot­ta­nut myös kau­pun­gil­le, että se ostai­si oike­aan mark­ki­na­hin­taan kilo­met­rin säteel­lä muut asun­not jokai­sen sosi­aa­li­ses­ti tue­tun asun­non ympä­ril­tä, jot­ta muut asuk­kaat, siis ne kun­non kan­sa­lai­set, pää­si­si­vät etääm­mäl­le sosiaalipummi(e)n muo­dos­ta­mal­ta hait­ta-alu­eel­ta? (Oikea mark­ki­na­hin­ta pitäi­si tie­tys­ti mää­ri­tel­lä ilman asian­omais­ta, mark­ki­na­hin­taa alen­ta­vaa vaikutusta.)

  Tie­täi­sit­pä vain, miten monel­ta on men­nyt aamun lisäk­si päi­vä, ilta ja/tai yö pilal­le, kun sie­tä­mä­tön­tä örvel­tä­mis­tä ja muu­ta häi­riö­tä sekä hait­taa nuo sosi­aa­li­pum­mit ovat ympä­ri kau­pun­kia sen kes­kus­tan ohel­la aiheuttaneet!

 24. ” Hel­sin­gin Skeittiohjelma
  72-sivui­nen ohjel­ma vii­toit­taa skeit­tauk­sen tule­vai­suut­ta. Hie­no raport­ti, mut­ta teh­dään­kö nämä rapor­tit jos­kus vähän lii­an­kin hyvin? ”

  Mun miä­lest nyt olis niin­ku tär­keint se et saa­tas ske­dee­jil iha omat kevyen­lii­ken­teen väy­lät. Kato siks et niin­ku isom­pi osa jen­gist roh­ke­nis työ­mat­kas­ke­de­tä… Viäl näkee iha liia vähä ske­deäi­jii ja mim­mei strii­teil jak­ku­pu­vut pääl…

  ***

  Samaa miel­tä ampu­ma-aseuh­rei­lus­ta. Henk­se­lit yli vaan ja seu­raa­vaan säästökohteeseen.

  Alle­kir­joit­ta­neel­la tulee koh­ta 20 vuot­ta täy­teen varus­mies­pal­ve­luk­ses­ta ja kuvit­te­len edel­leen, että sai­sin nir­rin pois jam­pal­ta joka haluais vält­tä­mät­tä eksyä täh­täi­meen… Oikees­ti, ei täl­lais­ta “tai­toa” tar­vit­se har­joi­tel­la kuin ker­ran elä­mäs­sä. Vas­taa fil­la­ril­la aja­mis­ta. Jösses.

 25. Jou­ni Mar­ti­kai­nen: Netin kaut­ta vuo­si­tu­han­nen alun pää­tö­sai­neis­toi­hin käsik­si pää­se­mi­nen on heik­koa, mut­ta lii­kun­ta­lau­ta­kun­nan pää­tök­ses­sä 147 § / 2007 tode­taan: “vuon­na 2001 hyväk­sy­tyn ampu­ma­ra­dan hankesuunnitelman”

  Itse olen muut­ta­nut Hel­sin­kiin 2004 ja käy­nyt vie­lä Vii­kis­sä ampu­mas­sa, joten kysei­sen han­ke­suun­ni­tel­man hyväk­sy­mi­nen ja rat­kai­su Vii­kin radan lopet­ta­mi­ses­ta lie­ne­vät ajal­li­ses­ti var­sin lähel­lä toisiaan.

  Ilman, että käyn kää­ri­mäs­sä keit­tiö­fo­lios­ta hatun pää­hä­ni, osaan kuvi­tel­la, että 2001 hyväk­syt­tyä ampu­ma­ra­dan han­ke­suun­ni­tel­maa on käy­tet­ty perus­te­lu­vies­tin­näs­sä Vii­kin ampu­ma­ra­dan lak­kaut­ta­mi­sen oikeuttamisessa.

  Kun Vii­kin rata sit­ten sit­ten saa­tiin kiin­ni niin lop­pu on lati­naa, eli kysei­nen vuo­den 2007 lii­kun­ta­lau­ta­kun­nan pykä­lä­ot­sik­ko ja pää­tök­sen kes­kei­sin sisältö:

  147 §

  ESITYKSEN TEKEMINEN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VIIKINMÄEN AMPUMARADAN KORVAAVAN KIVIKON AMPUMARADAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI

  Lilk 2007-185

  Esi­tys­lis­tan asia LJ/5

  Lau­ta­kun­ta päät­ti, että Kivi­kon ampu­ma­ra­dan raken­ta­mi­ses­ta luovutaan”

 26. Lau­ta­kun­nan pää­tök­seen vii­ta­ten keroon luke­nee­ni tänään 20.10.2016 pai­kal­lis­le­hes­tä uuti­soin­tia, että ampumarata/halli raken­net­tai­siin samal­le pai­kal­le Por­voon ja Lah­den moot­to­ri­teien ris­teyj­seen, mis­tä sijoi­tuk­ses­ta käy­tiin jo vii­me vuo­si­tu­han­nen puo­lel­la pit­kä valitusrumba.

  Radan puol­ta­jien puheis­sa oli mm., että ei hait­taa asuk­kai­ta, kos­ka alu­eel­la on jo melua!
  Eikä kuu­le­ma Alp­pi­ky­län puo­lel­la ole edes asutusta.
  No nyt on! Oli­si­ko sataa met­riä lähim­mis­tä talois­ta kaa­vail­tuun ampumapaikkaan.

  Asuk­kais­ta ei Hel­sin­gis­sä näem­mä pii­ta­ta tip­paa­kaan, kun­han alue vain on kau­ka­na parem­men väen asuinpaikoista.

  Hel­sin­ki on vii­me vali­tus­kier­rok­sen jäl­keen hank­ki­nut suu­ria maa-aluei­ta idäs­tä. Eivät­kö autoi­le­vat ampu­jat voi­si ajaa muu­ta­man kilo­met­rin piem­mäl­le eikä aivan ihmis­ten kotien vie­reen ja ulkoilualueelle?

  Olen tuon ensim­mäi­sen “asteen” valit­ta­ja, KH:n asti, joka valit­ta­mi­nen eri astei­siin oli tosi suu­ri­töis­tä ja kallista.
  Nyt tuo elä­mä­ni ehkä tär­kein asuk­kaan asian­ajo onkin ollut aivan tur­haa, jos tuo hait­taa­va koh­de raken­ne­taan asu­tuk­sen keskeen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.