Ovatko suomalaisten arvomaailmat eriytymässä

Edus­kun­ta­vaa­lien jäl­ki­mai­nin­geis­sa on huo­mio­ta herät­tä­nyt HS:n fak­to­ri­pis­tei­siin perus­tu­va kuva, jos­sa Hel­sin­gis­tä valit­tu­jen edus­ta­jien arvo­maa­il­ma poik­ke­aa jyr­käs­ti muus­ta maas­ta. Hel­sin­gis­sä ollaan huo­mat­ta­vas­ti arvo­li­be­raa­lim­pia kuin muu­al­la. Samal­la kes­kus­tan ja perus­suo­ma­lais­ten yhteen­las­ket­tu kan­na­tus on Hel­sin­gis­sä sel­väs­ti alem­pi (18,5 %) kuin muu­al­la maas­sa (41,5 %) Kris­ta Koso­nen sanoi, ettei vaa­li­tu­los edus­ta hänen Suo­me­aan, eikä hän tun­ne ketään, joka oli­si äänes­tä­nyt perus­suo­ma­lai­sia. (Taval­li­ses­ti luo­tet­ta­vis­ta läh­teis­tä saa­ma­ni tie­don mukaan perus­suo­ma­lai­nen kan­san­edus­ta­ja tosin löy­tyy lähi­su­ku­lais­ten joukosta.)

On puhut­tu pal­jon, onko Suo­mi jakau­tu­mas­sa hen­ki­ses­ti. Hel­sin­gin jyrk­kä ero muu­hun maa­han on tul­lut esil­le lukui­sis­sa asen­ne­tut­ki­muk­sis­sa. Ero on niin suu­ri, että oikeas­taan kai­kis­sa tut­ki­muk­sis­sa aineis­to pitäi­si jakaa kahtia.

Kau­pun­ki­lais­ten ja maa­lais­ten arvo­jen ja elin­pii­rin eri­lai­suus on iki­van­ha asia. Antii­kin his­to­ria on lähin­nä kau­pun­ki­lais­ten kir­joit­ta­maa (osa­si­vat lukea ja kir­joit­taa). Mai­nin­nat maa­lai­sis­ta ovat aika­lais­kir­joi­tuk­sis­sa pal­jon tylym­piä kuin mihin Kris­ta Koso­nen on pys­ty­nyt. Maa­lai­sia pidet­tiin niis­sä tyh­mi­nä tol­loi­na. Joka häril­lä kyn­tää se häris­tä puhuu.

Erääs­sä sul­je­tus­sa kes­kus­te­lu­ryh­mäs­sä piti poh­tia, mitä ovat ne hei­kot sig­naa­lit, joil­la voi­si olla mer­ki­tys­tä tule­vai­suu­des­sa. Mai­nit­sin yhte­nä mah­dol­li­suu­te­na kan­san jakau­tu­mi­sen arvo­maa­il­man perus­teel­la vähän niin kuin Kris­ta Koso­nen on esit­tä­nyt. En sil­loin oikein usko­nut itse­kään tähän mahdollisuuteen.

Mut­ta kat­so­kaa Yhdys­val­to­ja, perus­a­me­rik­ka­lais­ten (republi­kaa­nit) ja kau­pun­kien kes­kus­tois­sa asu­vien ja yli­opis­to­maa­il­man puna­vih­reäs­sä kuplas­sa liik­ku­vien demo­kraat­tien arvo­maa­il­mat ovat eriy­ty­neet vihan­pi­don ja täy­del­li­sen ymmär­tä­mät­tö­myy­den tasol­le. Aika pit­käl­le on eri­ty­ty­mi­nen men­nyt, jos republi­kaa­nien esi­vaa­lis­ta puto­aa, kun ker­too usko­van­sa evo­luu­tio­teo­ri­aan ja ilmastonmuutokseen.

Yhdys­val­lois­sa eriy­ty­mis­tä ruok­kii se, että molem­mat ryh­mät seu­raa­vat omia tele­vi­sio-ohjel­mi­aan ja luke­vat eri leh­tiä. Mut­ta onhan yhte­näis­me­dian mer­ki­tys meil­lä­kin vähen­ty­nyt ja tilal­le on tul­lut some­maa­il­ma sul­jet­tui­ne pii­rei­neen. Aika eri ihmi­set luke­vat esi­mer­kik­si tätä blo­gia kuin hommafoorumia.

148 vastausta artikkeliin “Ovatko suomalaisten arvomaailmat eriytymässä”

 1. SDP:stä ja Kokoo­muk­ses­ta oppo­si­tio­puo­lue Kes­kus­taan (ja osa Vih­rei­sin) vaih­ta­nei­den äänes­tä­jien motii­vi ei kai­ke­ti ollut kon­ser­va­tis­mi (?). Kon­ser­va­tii­vis­ta näis­sä vaa­leis­sa oli kai lähin­nä Perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tuk­sen jat­ku­mi­nen, jos­kin pro­tes­ti­mie­lia­la sekä maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka voi­vat saa­da ehkä myös jot­kut vähem­män kon­ser­va­tii­vi­set ihmi­set äänes­tä­mään Perussuomalaisia.

  Kes­kus­ta ei ole pro­fi­loi­tu­nut eri­tyi­sen maa­han­muut­to­kriit­ti­se­nä (jos se nyt on kon­ser­va­tii­vi­suu­den mit­ta­ri), puo­lue kan­nat­taa trans­lain uudis­tus­ta eikä ole kam­pit­ta­mas­sa suku­puo­li­neut­raa­lia avioliittoakaan.

  Vah­vin­ta kon­ser­va­tis­mia, mitä näis­sä vaa­leis­sa sat­tui sil­miin, edus­ti “kris­til­li­nen vaa­li­ko­ne”, joka sai jot­kut Kris­til­lis­de­mo­kraa­tit­kin närkästyneiksi
  http://www.kristillinenvaalikone.fi/

 2. Suo­mes­sa on siis Soi­nin­vaa­ran mukaan yksi kau­pun­ki ja maa­seu­tua. Ooo­kei … ehkä tuo selit­tää jotain mie­li­pi­teis­tä ylei­sem­min­kin. Oli­si­ko ne nii­tä hel­sin­ki­läis­ten libi­raa­le­ja, vapaas­ti fak­tois­ta välit­tä­mät­tä aje­leh­ti­via ajatuksia.

  Todet­ta­koon niil­le jot­ka eivät tie­dä, että Suo­mes­sa usei­ta kau­pun­ke­ja, joi­den kau­pun­ki­lai­nen kult­tuu­ri on Hel­sin­gin kult­tuu­ria van­hem­paa ja muu­ten­kin eri­lais­ta. Että ei tule yllä­tyk­se­nä, jos jos­kus eksyy “maa­seu­dul­le”.

  Arvois­ta en tie­dä, kos­ka en ole näh­nyt kau­pun­kien väli­siä ver­tai­lu­ja. Tus­kin esi­mer­kik­si puo­li vuo­si­tu­hat­ta Hel­sin­kiä van­hem­mas­sa Turus­sa arvot kovin maa­lai­sia ovat.

  1. On meil­lä urbaa­ne­ja kuplia muu­al­la­kin, mut­ta pie­ni­nä ne eivät hyp­pää vaa­li­pii­ri­koh­tai­ses­ta datas­ta eivät­kä ne ole yhtä eristäytyneitä.

 3. Blo­gi­si ja hom­ma­foo­ru­min pit­kä­ai­kai­se­na satun­nais­lu­ki­ja­na vii­mei­nen lausee­si vai­kut­taa mutul­ta, vaik­ka var­maan päte­vä yleis­tys onkin. Olet täl­lai­sek­si kär­jis­tyk­sek­si keh­no kos­ka sinul­la on jär­ki­mie­hen mai­ne kaut­ta ken­tän. Toden­nä­köi­sem­pä­nä esi­merk­ki­nä eri sakeis­ta sanoi­sin vaik­ka Hom­man ja Hei­di Hau­ta­lan lukijat.

  Itsel­le on oikeas­taan tul­lut yllä­tyk­se­nä ame­rik­ka­lais­ten kana­vien myö­tä nous­seet uskon­nol­li­sen fun­da­men­ta­lis­min kysy­myk­set. Krea­tio­nis­mi, abort­ti ja roko­tus­vas­tai­suus eivät olleet aiem­min täl­lä näin laa­jas­ti ja vaka­vas­ti väi­tel­ty­jä aihei­ta. Toi­saal­ta väi­te­tään että mus­li­meil­la ovat omat tv-seis­kan­sa jois­ta ammen­taa ryh­mä­tie­toi­tusuut­ta. Miten nämä aset­tu­vat maa­seu­tu-kapun­ki jakoon?
  Mitä uusia yhdis­tä­viä koke­muk­sia on? Onko esim. kuva­lau­tai­lu käluok­kaan­sa yhdis­tä­vä media­ko­ke­mus, vai vain pie­nen seg­men­tin puuhastelua?

 4. Tuo­ta arvo­maa­il­mo­jen eriy­ty­mis­tä rum­mu­te­taan vähän tur­han pal­jon. Omaan­kin tut­ta­va­pii­rii­ni kuu­lu kaik­kien pait­si rkp:n kan­nat­ta­jia. Ja vaik­ka vih­reät ovat minul­le etäi­nen puo­lue, arvos­tan täs­sä blo­gis­sa esiin­ty­viä ajatuksia.

 5. Mä sanoi­sin että vuo­si­kym­men jol­loin on elä­nyt ns par­hai­ta vuo­si­aan, rat­kai­see kanssa. 

  Vasem­mis­to­lai­suus, sekä sosia­li­de­mo­ra­tia että kom­mu­nis­mi on eni­ten arvos­tet­tu 60–70-luvulla par­hai­ta vuo­si­aan elä­nei­den joukossa. 

  Libe­raa­li oikeis­to­lai­suus ja vih­reys on 80- ja 2000-luvul­la täy­sil­lä elä­nei­den jut­tu ja perus­suo­ma­lai­suus kosis­ke­lee eni­ten 90- ja 2010-luku­jen lama­vuo­si­na par­hai­ta vuo­si­aan viet­tä­nei­den jouk­koa, alkio­lai­suus pal­jon maal­ta kau­pun­kei­hin 50-luvul­la muuttaneita. 

  Kes­kus­tan vaa­li­voit­to perus­tuu siis aika pal­jon elä­ke­läi­sä­nes­tä­jiin joi­ta on ennä­tys­mää­rä nyt, sen lisäk­si että se on suo­men­kie­li­sel­lä alu­eel­la maa­ta­lous­tuot­ta­jien ja maa­seu­dun pie­ny­rit­tä­jien ainoa vaihtoehto. 

  Ja jos ollaan rehel­li­siä niin ikä­ja­kau­ma maal­la suo­sii yhte­näis­tä van­hol­lis­ta ajat­te­lua, kun taas kau­pun­geis­sa äänet hajau­tu­vat eri­lai­siin “kupliin”.

 6. Kos­ka olet asu­nut pidem­piä aiko­ja USA:ssa? Esi­mer­kik­si pari-kol­me vuot­ta (ensim­mäi­nen vuo­si menee pel­käs­tään opet­te­luun)? Se kuva mitä esi­mer­kik­si Suo­men tie­do­tus­vä­li­neis­sä vil­jel­lään, on mel­kois­ta tuu­baa. Mut­ta kuten taval­lis­ta, mitä vähem­män tie­toa, sitä voi­mak­kaam­mat mielipiteet.

 7. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  On meil­lä urbaa­ne­ja kuplia muu­al­la­kin, mut­ta pie­ni­nä ne eivät hyp­pää vaa­li­pii­ri­koh­tai­ses­ta datas­ta eivät­kä ne ole yhtä eristäytyneitä.

  Hel­sin­ki kun on oma vaa­li­pii­rin­sä Hel­sin­ki var­maan hyp­pää aika hyvin mukaan dataan. Jos mukaan ote­taan naa­pu­ri­kun­nat, valit­tu­jen per­su­jen mää­rä koho­aa kol­mes­ta kah­dek­saan ja kepu­lais­ten yhdes­tä kol­meen. Jos siis tuo­ta “maa­lais­ten” muo­dos­ta­maa vaa­raa noin höl­mös­ti halu­aa mitata.

  Mut­ta oli­si­han se mie­len­kiin­tois­ta näh­dä kau­pun­ki­koh­tai­sia ver­tai­lu­ja. Hesa­ri nii­tä tus­kin tekee. Savo­lais­ten ja hämä­läis­ten maa­lais­ten vajaas­sa sadas­sa vuo­des­sa asut­ta­ma Hel­sin­ki saat­tai­si tuot­taa yllätyksen. 

  Toi­saal­ta var­maan “edis­tyk­sel­li­syys” eli lähin­nä vih­rei­den äänes­tä­mi­nen kor­re­loi aika hyvin kor­kea­kou­lu­jen mää­räl­lä. Toi­nen mer­kit­tä­vä seli­tys lie­nee se, min­kä­lais­ta poruk­kaa Hel­sin­ki muu­al­ta maas­ta imee. Mut­ta sen sel­vit­te­lyyn en ryhdy.

  Joka tapauk­ses­sa keho­tan sel­vit­tä­mään itsel­le, jakau­tuu­ko Suo­mi tosi­aan hel­sin­ki­läi­siin ja maa­lai­siin vai onko sel­lai­sen väit­tä­mi­nen virhe.

 8. Eivät ole eriy­ty­neet, tosin Hel­sin­gin Sano­mat ja YLE ovat ns. moni­kult­tuu­ria ihan­noi­val­la sekä perin­tei­siä hyväk­si ja käy­tän­nös­sä toi­mi­vik­si todet­tu­ja kon­ser­va­tii­vi­sia arvo­ja vähät­te­le­väl­lä uuti­soin­nil­laan kyl­lä teh­nyt kaik­ken­sa eriy­ty­mi­sen eteen. Hesa­ris­ta ei löy­dy var­maan ainut­ta­kaan artik­ke­lia joka ker­toi­si moni­kult­tuu­rin yhteis­kun­nal­li­sis­ta ongel­mis­ta todenmukaisesti.

  Lisäk­si se että hel­sin­gis­sa on suh­teet­to­man pal­jon vero­va­roil­la rahoi­tet­ta­via työ­paik­ko­ja ver­rat­tu­na muu­hun suo­meen tuot­taa enem­män todel­li­suu­des­ta etään­ty­nei­tä näke­myk­siä kos­ka pää­kau­pun­ki­lais­ten vero­va­roil­la rahoi­tet­ta­vien työ­paik­ko­jen työl­li­syy­teen ei niin hel­pos­ti vai­ku­ta maas­sa teh­dyt yhteis­kun­nal­le hai­tal­li­set päätökset.

  Tyh­my­ri’ teki blo­gis­saan mie­len­kiin­toi­sen ana­lyy­sin jos­sa tote­si että mitä enem­män alu­eel­la on vero­va­roil­la rahoi­tet­tu­ja työ­paik­ko­ja sitä viher­va­sem­mis­to­lai­sem­mat näkemykset.

  https://tyhmyri.wordpress.com/2015/04/21/liberaali-helsinki-ja-talous-liberalismi-kasvaa-kun-valtio-maksaa/

 9. Tuo Hesa­rin kysy­mys­sar­jan tul­kin­ta libe­raa­li-kon­ser­va­tii­vi ‑akse­lil­la on kyl­lä aika kysee­na­lai­nen. Onko esi­mer­kik­si hesa­lai­nen ydin­voi­man kan­nat­ta­ja arvo­li­be­raa­li ja uusiu­tu­vien ener­gia­muo­to­jen kan­nat­ta­ja kon­ser­va­tii­vi? Vai päin vas­toin? Täl­lai­sia kum­mal­li­suuk­sia löy­tyy pal­jon. Käsit­tei­den ja annet­tu­jen vas­taus­ten kyt­ken­tää ei ole sel­väs­ti­kään ana­ly­soi­tu lop­puun asti. Se että pää­kau­pun­ki­seu­dul­la on jois­sain asiois­sa toi­sen­lai­sia aja­tuk­sia kuin pie­nem­mis­sä kau­pun­geis­sa tai maa­seu­dul­la, ei ole uut­ta eikä myös­kään yllät­tä­vää. Yllät­tä­vää vain on taas aiem­paa koros­tu­neem­pi ahdas- ja yli­mie­li­nen asen­noi­tu­mi­nen toi­siin ihmi­siin asuin­pai­kan perusteella.

 10. Mie­tin mikä mer­ki­tys on perus­kou­lul­la kan­saa yhdis­tä­vä­nä tekijänä.-90 luvul­la alkoi voi­ma­kas buumi,jossa kou­lu­ja halut­tiin eriyt­tää. Perus­tet­tiin eri­kois­luok­kia, vaa­dit­tiin kou­lu­ja eri­tyis­lah­jak­kail­le lap­sil­le. Hur­jim­mat suun­ni­tel­mat saa­tiin kai tor­pat­tua. Kii­tos sii­tä esim. Kari Uusitalolle.

 11. Minus­ta eriy­ty­mi­nen on alka­nut Hel­sin­gin sisäl­lä­kin, jos Kaup­pa­leh­den kes­kus­te­lu­pals­taa on usko­mi­nen. Väi­tän, että Hel­sin­gis­sä voi elää pitem­pään lap­se­na ja kan­nat­taa kaik­kia hyviä asioi­ta, potea maa­il­man­tus­kaa, hai­ha­tel­la ja elää kuplas­sa. Tie­do­nan­ta­ja ‑leh­den alaot­sik­ko on ”työs­tä ja tais­te­lus­ta”. Voi­ko täs­tä pää­tel­lä, että puna­vih­reys, on irron­nut rea­lis­mis­ta? Voin myös hyvin kuvi­tel­la kiusaa­mi­sen mää­rää, jos joten­kin hank­kii itsel­leen junt­ti-ima­gon, raa­ka kapi­ta­lis­ti pelas­taa edes jotain. Marcus Aure­lius(?) kehot­ti miet­ti­mään mitä asiat itses­sään ovat.

 12. Aika eri ihmi­set luke­vat esi­mer­kik­si tätä blo­gia kuin hommafoorumia.”

  Uskal­lan väit­tää, että yllät­tä­vän moni hom­ma­lai­nen lukee sään­nöl­li­ses­ti juu­ri Soi­nin­vaa­ran blogia!

 13. Las­kin yhteen väki­lu­vut niis­tä 100 000 asu­kas­ta ylit­tä­vis­tä Suo­men kau­pun­geis­ta, jot­ka eivät sijait­se pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Tulos oli noin 950 000. Hel­sin­gin väki­lu­ku­han on noin 620 000. Hmmm … ovat­ko nuo “urbaa­nit kuplat” todel­la­kin pie­nuu­ten­sa takia mer­ki­tyk­set­tö­miä? Vai onko hypo­tee­si, että niis­sä val­lit­see maa­lai­set arvot? Vai meni­kö nyt vain vähän pie­leen sekä Hesa­ril­la että arvon bloggaajalla?

 14. Lai­tet­ta­koon se nyt tähän­kin, että olen tuos­sa tllä­mai­ni­tus­sa Hel­sin­kiä van­hem­mas­sa kau­pun­gis­sa ikä­ni asu­nut, PS:ää äänes­tä­vä mais­te­rin pape­reil­la varus­tet­tu IT-ammat­ti­lai­nen. Oma poliit­ti­nen herää­mi­se­ni tapah­tui var­si­nai­ses­ti Hal­la-ahon blo­gin kaut­ta, ja Hom­ma­foo­ru­mil­la­kin olen ehti­nyt pyö­riä, jos koh­ta tau­ko on veny­nyt jo muu­ta­man vuo­den mittaiseksi.

  Perus­suo­ma­lai­sia äänes­tän ensi­si­jai­ses­ti maa­han­muut­to­po­li­ti­kan vuok­si (kos­ka he ovat sii­hen ainoa todel­li­nen vaih­toeh­to), ja kos­ka mie­les­tä­ni aina­kin ns. hal­la-aho­lai­set ehdok­kaat edus­ta­vat pää­piir­teit­täin sivis­ty­nyt­tä ja kou­lu­tet­tua osas­toa puo­lu­ees­ta, haluan omal­ta osal­ta­ni vah­vis­taa sitä puol­ta eri­lais­ten oinos­ten kustannuksella.

  Sekä tie­tys­ti sik­si, että kai­ken pin­ta­kuo­hun­nan alla nämä tyy­pit yksin­ker­tai­ses­ti käyt­tä­vät maa­lais­jär­keä, sen sijaan että kai­ken pitäi­si sopia täy­del­li­ses­ti johon­kin ideo­lo­gi­aan tai malliin.

 15. Hel­sin­gis­sä ollaan huo­mat­ta­vas­ti arvo­li­be­raa­lim­pia kuin muualla.”

  Ollaan­ko siel­lä oikeas­ti arvo­li­be­raa­le­ja vai ollaan­ko siel­lä välinpitämättömiä?

  Se sel­vi­ää, kun Euroo­pan talou­del­li­nen ahdin­ko levi­ää käy­tän­töi­nä myös Hel­sin­gin äänes­tä­jiin. Arvaan, että kun ei ole työ­tä ja kun jul­ki­sia pal­ve­lu­ja lei­ka­taan, niin moni näen­näi­ses­ti arvo­li­be­raa­li havah­tuu, kun omis­ta oikeuk­sis­ta viedään. 

  Tilan­ne on sama kuin Nokian yksi­löl­li­syy­den voi­maan van­no­neil­la insi­nöö­reil­lä, jot­ka työt­tö­mäk­si jää­ty­ään ovat­kin sitä miel­tä, että val­tion pitäi­si jär­jes­tää heil­le työtä. 

  Olen minä­kin aivan h*lv*t*n arvo­li­be­raa­li niin kau­an kuin omaa­ni ei kos­ke­ta. Kun kos­ke­taan, niin sen jäl­keen alan kat­sel­la, kuka minua uhkaa. 

  Pää­kau­pun­ki­seu­dun arvo­li­be­raa­liu­den taso näkyy mm. kou­lus­hop­pai­lu­na. Maa­han­muut­to ja moni­kult­tuu­ri­suus on hem­me­tin kivaa, kun­han minun lap­se­ni ei vain jou­du kou­luun, jos­sa on pal­jon maahanmuuttajia.

  Pin­taa se vain on, se arvoliberaalius.

 16. Suo­mes­sa yksi van­hoil­li­nen vähem­män tun­net­tu* kupla on Raa­mat­tu­vyö­hy­ke (“Bibeln zone”?), Raa­hen-Vaa­sa-Pie­tar­saa­ren seu­tu­vil­la, ran­nik­ko­ruot­sa­lais­ten kun­nis­sa. THL on saa­nut pures­kel­la tur­haut­ta­vas­ti kyn­siä vies­tion­gel­mien takia Puskan+co evan­ke­lioi­des­sa heil­le HPV-rokotetta.

  Ilmiö kos­kee myös Ete­lä-Poh­jan­maa­ta jos­sa kak­si tyt­töä mai­nok­ses­sa käsik­käin voi olla pai­kal­lis­leh­del­le liikaa.

  Kun Mie­to tip­pui äsket­täin pahas­ti siel­lä­päin, niin eikö­hän syy voi­nut hyvin olla yllät­tä­vän myön­tei­nen asen­ne homo­liit­toi­hin ja homoihin.

  Jen­keis­tä voi ennus­taa että mitä ensin siel­lä koh­ta tääl­lä. PS-puo­lue on jo ilmoit­tau­tu­nut “roko­te­kriit­ti­sek­si” ja sitä rataa.

  *)Monet muu­al­la tääl­lä (tutut ja net­ti­tu­tu) elää sit­ten tie­tys­ti suu­res­sa kuplas­sa kun yllät­ty­vät täs­tä kertoessani.

 17. Toi­vot­ta­vas­ti emme ajau­du Ame­ri­kan tiel­le. Hir­vit­tä­vää seu­ra­ta­kin sitä mata­la­mie­lis­tä rii­te­lyä ja kai­ken maa­il­man Tee­kut­su-liik­kei­den mel­las­tus­ta mitä medias­sa näkee.

  Yksi somen omi­nai­suuk­sis­ta on epäi­le­mät­tä se, että se jakaa ihmi­set uudel­la taval­la eri­lai­siin ryh­miin. Tämä­hän ei ole pel­käs­tään huo­no asia, vaan voi jopa tasoit­taa tuo­ta maan­tie­teel­lis­tä eriy­ty­mis­tä. Maa­lais­kun­nan hevi­rok­ka­ri löy­tää netis­tä yhtei­sön, jota hänen kylän­sä ei tarjoa.

  Mik­si muu­ten nime­no­maan hel­sin­ki­läis­ten älyk­kö­jen sano­taan elä­vän kuplas­sa? Ehkä he ovat ainoat, jot­ka ovat sen kuplan puh­kais­seet? Joka tapauk­ses­sa nämä ame­rik­ka­lai­set, jot­ka eivät usko evo­luu­tioon tai ilmas­ton­muu­tok­seen elä­vät mel­koi­sen kuplan sisällä.

  Ilmiö on toki hyvä notee­ra­ta, mut­ta ehkä sii­tä ei kan­na­ta tääl­lä Suo­mes­sa kan­taa lii­kaa huol­ta. Luo­te­taan nyt sii­hen, että riit­tä­vän suu­ri osa meis­tä osaa antaa arvon toi­sel­le ihmi­sel­le, vaik­ka hän arvoil­taan vähän eri­lai­nen olisikin!

 18. Ohes­sa pää­osin har­ras­te­li­ja­poh­jal­ta laa­dit­tu ana­lyy­si­ni otsi­kon mukai­ses­ta asiasta:

  En sanoi­si, että suo­ma­lais­ten arvo­maa­il­mat oli­si­vat eriy­ty­mäs­sä, sil­lä eivät ne kai kai­kil­ta osil­taan ole täy­sin yhte­näi­siä olleet koskaan. 

  Ihmi­nen on pää­osin moneen sopeu­tu­va ja sosi­aa­li­nen “eläin”, joka kyke­nee sopeut­ta­maan käyt­täy­ty­mis­tään aina­kin jos­sain mää­rin ympä­ris­tön­sä perus­teel­la. Jos asuu kau­pun­gis­sa tai maal­la, voi tar­ve yhden­mu­kai­sek­si koe­tul­le käyt­täy­ty­mi­sel­le poi­ke­ta sen perus­teel­la, mil­lai­ses­sa seu­ras­sa liik­kuu tai aikaan­sa viet­tää, työ­ai­ka mukaanlukien. 

  Laji­to­ve­rien koh­taa­mis­ti­heys voi suu­rek­si kas­vaes­saan lisä­tä ihmi­sen stres­siä, var­sin­kin, jos koh­dat­tu­jen jou­kos­sa on pal­jon tun­te­mat­to­mia, oudos­ti pukeu­tu­nei­ta tai vie­ras­ta kiel­tä käyt­tä­viä. Stres­siä taas pyri­tään kai yleen­sä vähen­tä­mään otta­mal­la tukea jos­ta­kin tutus­ta ja tur­val­li­sek­si koe­tus­ta, tai mal­lia muis­ta ympä­ril­lä oli­jois­ta, ja sal­li­mal­la enem­män pie­niä eroa­vai­suuk­sia, mikä joh­dat­ta­nee kau­pun­gis­sa asu­vaa yksi­löä arvo­li­be­raa­lim­paan, eli sal­li­vam­paan suun­taan. Sil­loin ei tar­vit­se kokea stres­siä tai “vetää her­net­tä nenään” jokai­sen vähää­kään oudom­man ilmes­tyk­sen tähden. 

  Lii­al­li­nen stres­si joh­taa pahim­mil­laan jopa kuo­le­maan, joten olet­tai­sin, että täs­sä on eräs poten­ti­aa­li­nen evo­luu­tion mal­li kau­pun­ki­lai­sen kes­ki­mää­räi­seen käyt­täy­ty­mi­seen vai­kut­ta­vas­ta teki­jäs­tä. Poik­keuk­sia toki löy­tyy, mut­ta olet­tai­sin, että edel­lä­ku­vat­tu pitää pää­sään­töi­ses­ti paikkansa. 

  Maa­seu­dul­la, tai har­vem­paan asu­tuil­la alueil­la taa­sen ei tuol­lai­sia ven­to­vie­raan satun­nai­sia koh­taa­mi­sia tapah­du lähes­tul­koon­kaan yhtä usein, joten siel­lä on hel­pom­paa säi­lyt­tää oma kan­tan­sa, ilman että koet­tu stres­si sitä muut­tai­si. Kor­kein­taan havai­tut vie­raat, ja havain­not hei­dän mää­rän­sä lie­vem­mäs­tä­kin lisäyk­ses­tä saa­nee aikaan luon­nol­li­sen stres­si­reak­tion, joka voi ilme­tä kol­mel­la eri taval­la: tais­te­le tai pake­ne. Kol­mas tapa, tai mah­dol­li­suus on hal­vaan­tua pai­koil­leen, mut­ta elol­li­sen olen­non eloon­jää­mis­stra­te­gia­na se ei lie­ne usein­kaan kovin menestyksekäs.

  Nyky-Suo­mes­sa on esiin­ty­nyt hil­jan monia mui­ta­kin eri ilmiöi­tä, jot­ka ovat koh­dis­tu­neet vai­ku­tuk­si­neen ihmi­sen perus­tar­pei­siin, mm. tur­val­li­suu­den tun­tee­seen. Yhteen­kuu­lu­vuu­teen ja sen ilmen­ty­miin, mm. yhtei­siin riit­tei­hin, on monin pai­koin ilmes­ty­nyt särö­jä ja lyö­ty kii­lo­ja, kun tut­tuun(?) ja tur­val­li­seen(?) hei­mo­yh­tei­söön on ilmes­ty­nyt ene­ne­väs­sä mää­rin muu­ka­lai­sia, joi­den ei (aina­kaan nykyi­sen, viral­li­sen dokt­rii­nin mukaan) ole­kaan edel­ly­tet­ty sopeu­tu­van uuden hei­mon­sa tapoihin.

  Voi toki olla, että lisään­ty­vä maa­han­muut­ta­jien mää­rä aikaan­saa (näin toteu­tet­tu­na, kuin tähän asti on teh­ty) aina­kin isom­mis­sa kau­pun­geis­sa muu­tos­ta entis­tä arvo­li­be­raa­lim­paan suun­taan ja toi­saal­ta maa­seu­dul­la, tai tar­peek­si har­vaa­na­su­tuil­la alueil­la sitä­vas­toin ihmi­set puolustuskannalle. 

  Jos maa­han­muut­ta­jien koh­dal­la ja hei­dän kotout­ta­mi­ses­saan nou­da­tet­tai­siin enem­män van­haa, hyvää peri­aa­tet­ta, “maas­sa maan taval­la”, ei kenen­kään ehkä tar­vit­si­si aina­kaan yhtä usein ja yhtä suu­res­sa mää­rin kokea stres­siä, sekä ehkä ali­ta­jun­nas­saan miet­tiä, pitäi­si­kö täl­lä ker­taa mie­lum­min tais­tel­la vai paeta!

 19. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Akse­lei­den nimis­sä voi olla epä­var­muut­ta. Mut­ta etäi­syy­det eivät sii­tä muutu

  En tie­dä, oli­ko tuo vas­taus minul­le vai jol­le­kul­le muul­le. Oli se sen ver­ran hämä­räs­ti sanottu. 

  Jos oli minul­le, arvaan mitä väität:

  Voi­daan kiis­tel­lä eli poli­ti­soi­da sii­tä, mikä on esim. maa­lai­suus ja kau­pun­ki­lai­suus (x ja y), mut­ta kiis­te­lyn jäl­keen­kin jotain arvo­kas­ta infor­maa­tio­ta jää jäl­jel­le, kos­ka hajon­ta sii­tä sii­tä huo­li­mat­ta on mikä on. 

  Tai sit­ten jotain muuta …

 20. Bio­lo­gi­ses­ta näkö­kul­mas­ta kau­pun­ki­lai­sia arvo­ja ja elä­män­ta­paa voi pitää pato­lo­gia­na: kau­pun­ki­lai­set eivät lisään­ny, vaik­ka aivan saman­lai­set ihmi­set maal­la sii­hen pys­ty­vät. Tämä heik­kous ei tun­nu rajoit­tu­van vain lisään­ty­mi­seen, vaan kau­pun­ki­lais­ten käy­tös, mie­li­pi­teet ja käsi­tyk­set tun­tu­vat ylei­ses­ti­kin ottaen mala­dap­tii­vi­sil­le. Eri­tyi­ses­ti kau­pun­ki­lai­set tun­tu­vat ole­van nyn­ny­jä, jot­ka eivät pys­ty puo­lus­ta­maan itse­ään ja lähei­si­ään. Esi­merk­ki­nä mai­nit­ta­koon nat­sien vapaas­ti teu­raal­le joh­dat­ta­mat kau­pun­ki­juu­ta­lai­set, ver­rat­tu­na Israe­lin kib­but­seil­la päi­vet­ty­nei­siin ja sodas­sa ansioi­tu­nei­siin sabroihin.

  Täl­lä het­kel­lä kau­pun­git ovat siis väes­tö­nie­lu­ja. Ja juu­ri terä­vim­mät kyvyt suun­taa­vat koh­ti kes­kus­to­ja. Maa uhraa kau­pun­geil­le par­haan­sa ja saa vastineeksi.…sisältöä? Tämä on resep­ti köyh­ty­mi­sel­le, kään­tei­nen Farewell to Alms. Oli­si hyvä löy­tää joku kei­no, jol­la pitää kau­pun­ki­lai­set kiin­ni todel­li­suu­des­sa ja myön­tei­si­nä elämälle.

  Rans­kal­la ja Parii­sil­la on erit­täin pit­kä hal­lin­non ja lah­jak­kuu­den kes­kit­tä­mi­sen his­to­ria. Ehkä voit­ta­vaa kon­sep­tia kan­nat­tai­si hakea suvuil­ta, jot­ka ovat onnis­tu­neet pysy­mään hen­gis­sä ja jopa kas­va­maan täl­lai­sen kont­rak­tion kiin­to­pis­tees­sä. Parii­sis­sa, tai Wie­nis­sä ja muis­sa vas­taa­vis­sa paikoissa.

 21. Onnea, muu­ten, seu­raa­val­le ural­le. Arvos­tan sinua paljon.

 22. Tom­pe­lo: Mut­ta oli­si­han se mie­len­kiin­tois­ta näh­dä kau­pun­ki­koh­tai­sia vertailuja.

  Täs­sä­pä tätä: 

  Kau­pun­ki, väki­lu­ku, ps+kesk kannatus:

  1. Hel­sin­ki, 623 135, 18,5 %
  2. Espoo, 266 123, 22,1 %
  3. Tam­pe­re, 223 149, 25,2 %
  4. Van­taa, 211 206, 31,2 %
  5. Oulu, 196 530, 46,6 %
  6. Tur­ku, 184 300, 24,7 %
  7. Jyväs­ky­lä, 135 958, 36,7 %
  8. Kuo­pio, 111 320, 44,9 %
  9. Lah­ti, 103 904, 32,5 %

  Oli­si ehkä perus­tel­tua tar­kas­tel­la pää­kau­pun­ki­seu­tua yhdes­sä, kos­ka sil­loin alu­ees­ta sai­si ehkä vähän ver­tai­lu­kel­poi­sem­man. Sil­loin väes­tö­mää­rä on noin 1100000 ja pro­sent­ti noin 22.

  Jos tar­kas­te­lu teh­dään näin, meil­lä jää suun­nil­leen saman­lai­si­na pää­kau­pun­ki­seu­tu, Tam­pe­re ja Tur­ku. Näi­den ulko­puo­lel­la kes­kus­tan ja perus­suo­ma­lais­ten yhtei­nen kan­na­tus kas­vaa etäi­syy­den funk­tio­na Hel­sin­gis­tä. Rova­nie­mi jää lis­tan ulko­puo­lel­le 60 000 asuk­kaan kau­pun­ki­na, mut­ta siel­lä pro­sent­ti on 53,2.

  Tar­kem­paa ana­lyy­siä var­ten voi­si olla hyvä kat­soa tilan­net­ta äänes­ty­sa­lueit­tain, kos­ka esi­mer­kik­si Oulu on kiis­tä­mät­tä aika iso kau­pun­ki pin­ta-alal­taan, ja siel­lä jako voi men­nä kau­pun­gin sisällä.

  Toi­saal­ta tämä voi­si olla hyvä ver­ra­ta yksit­täi­si­nä puo­luei­na. Perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tuk­sen maan­tie­teel­li­nen jakau­ma on kui­ten­kin tasai­sem­pi kuin kes­kus­tal­la, vaik­ka kyl­lä ps:kin on edel­leen jos­sain mää­rin maaseutupuolue.

 23. Blo­gi-isän­tä kirjoitti: 

  Aika eri ihmi­set luke­vat esi­mer­kik­si tätä blo­gia kuin hommafoorumia.

  Voi­pa olla että löy­tyy hyvin­kin pal­jon sel­lai­sia, jot­ka eivät tyy­dy pel­käs­tään somen kai­ku­kam­miois­sa kai­ut­te­le­maan. (Mai­nio mää­ri­tel­mä somel­le: kai­ku­kam­mio. Hel­pos­ti käy niin, että tulee somes­sa jutel­leek­si vain saman­hen­kis­ten poru­kois­sa, jol­loin omat some-huu­dot kai­ku­vat vah­vis­tu­nei­na takai­sin run­sai­den kan­na­tus­ten ja peu­ku­tus­ten myö­tä. Seu­rauk­se­na on paha ja vaa­ral­li­nen­kin har­ha sii­tä, että oma (ehkä hyvin­kin omi­tui­nen!) kan­ta on ylei­nen totuus.)

  Mitä Oden blo­giin ja Hom­ma­fo­ru­miin tulee: Muis­tuu­pa vuo­sien takaa mie­leen muu­ta­ma Oden kir­joi­tus, jois­ta hom­ma­lai­set innos­tui­vat. Ode säi­käh­ti ja peruut­te­li ja selit­ti miten hänet on ymmär­ret­ty täy­sin vää­rin. Odel­la on ollut san­gen per­su­lai­sia kan­nan­ot­to­ja, mut­ta hom­ma­lais­ten innos­tu­nut kan­na­tus tie­ten­kin säi­käyt­tää kenet tahan­sa, joka ei halua tul­la hylä­tyk­si oman jou­kon ulkopuolelle.

 24. Voi­vat­ko hel­sin­ki­läi­set siir­tyä vie­lä arvo­li­be­raa­lim­paan suun­taan? Ei aina­kaan kovin pal­jon. Ovat­ko “maa­lai­set” siir­ty­mäs­sä arvo­kon­ser­va­tii­vi­sem­paan suun­taan? Ei, pikem­min­kin päin­vas­toin. Vas­taus otsi­kon kysy­myk­seen on siis, ei.

  Kes­kus­tan kan­na­tuk­sen nousu ei ker­ro arvois­ta mitään. Maa­lai­nen kokoo­mus­lai­nen ei ole yhtään kes­kus­ta­lais­ta liberaalimpi.

  Vaa­leis­sa suu­rin asia oli talous­po­li­tiik­ka. Sipi­läl­le annet­tiin nyt mah­dol­li­suus pis­tää nur­kat kun­toon, kun se Urpilaiselta/Rinteeltä ja Kataiselta/Subbilta ei onnistunut.

  Hesa­ri mää­rit­te­lee ihmi­sen libe­raa­liusas­tet­ta mm. seu­raa­val­la kysymyksellä:
  ”Perin­tei­set arvot — kuten koti, uskon­to ja isän­maa — muo­dos­ta­vat hyvän arvo­poh­jan politiikalle.”

  Jos vas­taat kyl­lä, olet kon­ser­va­tii­vi. Vaik­ka ei tuo kysy­mys oikeas­ti ker­ro ihmi­sen suvait­se­vai­suu­des­ta yhtään mitään.

 25. sunimh:
  PS:ää äänes­tä­vä mais­te­rin pape­reil­la varus­tet­tu IT-ammattilainen. 

  Aivan. IT ammat­ti­lai­se­na olen havain­nut vuo­sien ajan, että useat fir­mat ovat täyn­nä diplo­mi-insi­nöö­re­jä, mais­te­rei­ta ja toh­to­rei­ta, jot­ka tasa­pai­noi­le­vat kan­nois­saan vih­rei­den ja per­su­jen välillä.

  Ja nämä ovat nii­tä tyyp­pe­jä jot­ka työs­ken­te­le­vät ulko­maa­lais­ten kans­sa, aja­vat fik­si­pyö­ril­lään syö­mään intia­lais­ta ja ovat muu­ten hyvin arvo­li­be­raa­le­ja. Mut­ta äänes­tä­vät välil­lä salaa per­su­ja yllä mai­ni­tuis­ta syistä.

  Itse äänes­tin täl­lä ker­taa vih­rei­tä. Oli erit­täin muka­vaa huo­ma­ta että mon­ta tek­no-vih­re­ää mies­tä pää­si sisään, puna­vih­rei­den ket­tu­tyt­tö­jen sijaan. 

  Ja uskon että tuo joh­tui sii­tä, että piraa­tit ja per­sut menet­ti­vät nyt tuhan­sit­tain insi­nöö­ri­mies­ten ääniä vihreille.

 26. Erääs­sä sul­je­tus­sa kes­kus­te­lu­ryh­mäs­sä piti poh­tia, mitä ovat ne hei­kot sig­naa­lit, joil­la voi­si olla mer­ki­tys­tä tule­vai­suu­des­sa. Mai­nit­sin yhte­nä mah­dol­li­suu­te­na kan­san jakau­tu­mi­sen arvo­maa­il­man perus­teel­la vähän niin kuin Kris­ta Koso­nen on esit­tä­nyt. En sil­loin oikein usko­nut itse­kään tähän mahdollisuuteen.”

  Köy­hät vs. Vauraat
  (Tie­toi­suu­den aika )

 27. Erääs­sä sul­je­tus­sa kes­kus­te­lu­ryh­mäs­sä piti poh­tia, mitä ovat ne hei­kot sig­naa­lit, joil­la voi­si olla mer­ki­tys­tä tule­vai­suu­des­sa. Mai­nit­sin yhte­nä mah­dol­li­suu­te­na kan­san jakau­tu­mi­sen arvo­maa­il­man perus­teel­la vähän niin kuin Kris­ta Koso­nen on esit­tä­nyt. En sil­loin oikein usko­nut itse­kään tähän mahdollisuuteen.”

  Köy­hät vs. Vauraat
  (Tie­toi­suu­den aika — 2000)

  Arvo­li­be­raa­lit vs. Arvo­kon­ser­va­tii­vit. (Suvait­se­vai­suu­den aika 2000–2020)

  Tämä vai­he ei ole his­to­rian lop­pu. Kos­ka jää selit­tä­mät­tä se, mik­si maa­lai­nen insi­nöö­ri tun­tee yhteen­kuu­lu­vuut­ta kau­pun­ki­lai­sin­si­nöö­rin kans­sa mut­ta kum­pi­kaan ei tun­ne yhteen­kuu­lu­vuut­ta esim. koti­seu­tun­sa usko­vai­siin tai mui­hin new age ‑hih­hu­lei­hin ja maa­il­man­pa­ran­ta­jiin vail­la itse kan­net­tua substanssia.
  ..

  Ratio­na­lis­tit vs. Ei-ratio­na­lis­tit. (Rat­kai­su­jen aika 2020 -)

 28. Joo,

  Tämä on ihan mie­len­kiin­toi­nen kysy­mys. Tar­vin­nee sil­ti tar­kem­paa ruo­ti­mis­ta, että miten hyvin Ylen kuva tilan­net­ta oikeas­taan kuvaakaan.

  Kris­ta Koso­sen kom­ment­ti oli minus­ta lois­ta­va. Se ei ollut mikään “hyök­käys” per­su­ja koh­taan, vaan pikem­min­kin itsel­leen kriit­ti­nen. Var­si­nai­se­na huo­le­na oli kult­tuu­rin tila tule­val­la vaalikaudella.

 29. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Akse­lei­den nimis­sä voi olla epä­var­muut­ta. Mut­ta etäi­syy­det eivät sii­tä muutu 

  Entäs se kysy­mys vastaanottokeskuksesta?
  Eikös se tule auto­maat­ti­ses­ti Hel­sin­kiin, jos muut kun­nat sen tor­ju­vat? Hel­sin­kiin­hän ne maa­han­muut­ta­jat­kin kaik­ki tulevat.

  Entäs jos akse­lit kier­tä­vät satun­nai­ses­ti kun­kin kysy­myk­sen koh­dal­la? Se ker­too, että on ero­ja, joi­ta ei voi­da lait­taa min­kään otsi­kon alle.

 30. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tie­to ehdok­kaas­ta, joka puto­si kun sanoi usko­van­sa evo­luu­tio­teo­ri­aan ja ilmastonmuutokseen.

  Kuka tämä ehdo­kas on? Alkoi nimit­täin kiin­nos­ta­maan, puto­si­ko hän nime­no­maan näi­den kah­den näke­myk­sen vuok­si, vai oli­ko ehdo­kas koko­nai­suu­des­saan republi­kaa­ni­puo­lu­eel­le kelpaamaton.

 31. tuli täs­tä mie­leen kes­kus­te­lu­ni erään plas­tiik­ka­ki­rur­gin kans­sa. Sanoi, että helsingin/espoon alu­eel­la kehon­muok­kaus on pari­kymp­pis­ten nais­ten jou­kos­sa hyvin suo­sit­tua, mut­ta ”maal­la” ei.

 32. Jar­mo Hei­mo:
  Tuo Hesa­rin kysy­mys­sar­jan tul­kin­ta libe­raa­li-kon­ser­va­tii­vi ‑akse­lil­la on kyl­lä aika kysee­na­lai­nen. Onko esi­mer­kik­si hesa­lai­nen ydin­voi­man kan­nat­ta­ja arvo­li­be­raa­li ja uusiu­tu­vien ener­gia­muo­to­jen kan­nat­ta­ja kon­ser­va­tii­vi? Vai päin vas­toin? Täl­lai­sia kum­mal­li­suuk­sia löy­tyy pal­jon. Käsit­tei­den ja annet­tu­jen vas­taus­ten kyt­ken­tää ei ole sel­väs­ti­kään ana­ly­soi­tu lop­puun asti. Se että pää­kau­pun­ki­seu­dul­la on jois­sain asiois­sa toi­sen­lai­sia aja­tuk­sia kuin pie­nem­mis­sä kau­pun­geis­sa tai maa­seu­dul­la, ei ole uut­ta eikä myös­kään yllät­tä­vää. Yllät­tä­vää vain on taas aiem­paa koros­tu­neem­pi ahdas- ja yli­mie­li­nen asen­noi­tu­mi­nen toi­siin ihmi­siin asuin­pai­kan perusteella.

  Niin Hesa­rin kysy­mys­sar­ja kuin itse libe­raa­li-kon­ser­va­tii­vi akse­li­kin ker­to­vat var­sin seka­vas­ta ajat­te­lus­ta. Libe­raa­lin vas­ta­koh­ta auto­ri­tää­ri­nen, ei kon­ser­va­tii­vi. Kon­ser­va­tii­vin vas­ta­koh­ta on radi­kaa­li, ei libe­raa­li. Kysy­mys­ten aset­te­lut ja vas­taus­ten tul­kin­nat sit­ten oli­vat kuta­kuin­kin mie­li­val­tai­sia ja hei­jas­te­li­vat kai lähin­nä toi­mit­ta­jan omia tuntemuksia.

 33. Oli­pa mon­ta kuplaa yhdes­sä kirjoituksessa.

  Ensim­mäi­nen kupla on poliit­ti­ses­ti aktii­vi­set ihmi­set jot­ka pei­laa­vat omi­tui­ses­ti kaik­kea puo­lue­po­li­tii­kan kaut­ta. Näi­tä on oikeas­sa maa­il­mas­sa todel­la vähän ja hei­tä pide­tään ylei­ses­ti hie­man has­sui­na ja rasittavina.

  Toi­nen kupla jos­ta toi­voi­sin ei pää­si­si äläh­dyk­siä ulos on Yhdys­val­to­ja ollen­kaan ymmär­tä­mät­tö­mien ihmis­ten möläy­tyk­set, vali­tet­ta­vas­ti blo­gin pitä­jä sel­keäs­ti kuu­luu tähän kuplaan. Kau­pun­ki kes­kus­to­jen puna­vih­reät demo­kraa­tit, huo­kaus, yes we can.

  Evo­luu­tio- ja ilmas­ton­muu­tos­teo­ria, hie­no var­taus. Ilmas­to­po­li­tiik­kaan usko­vat sie­täi­si­vät­kin tip­pua, sii­tä ei ole ollut mitään hyö­tyä ja se on mak­sa­nut käsit­tä­mät­tö­miä sum­mia ja tuot­ta­nut hir­vit­tä­vän mää­rän inhi­mil­lis­tä kär­si­mys­tä, sil­ti Vhreät halua­vat sitä vie­lä lisää. Ideo­lo­gia on sokea.

 34. Vihe­rins­si, blo­gin — ja ehkä Hesa­rin puhu­mat­ta Kris­ta Koso­ses­ta — idea oli väit­tää, että arvot ovat ihan, tiet­sä, eri­lai­sia Hel­sin­gis­sä ja muu­al­la maas­sa, tai siis maal­la eli maa­lais­ten kes­kuu­des­sa. Ja kaik­ki pait­si hel­sin­ki­läi­set ovat siis maalaisia. 

  Puo­luei­den saa­mat ääni­saa­liit mit­taa­vat tätä eroa huo­nos­ti. Mit­taa­vat siis mut­ta todel­la huo­nos­ti. Kii­tos nyt kuitenkin. 🙂

  Hesa­rin idea, johon blo­gis­ti viit­ta­si, oli mita­ta vaa­li­ko­neen vas­tauk­sia. Se oli­si jo hiu­kan parem­pi. Sel­lais­ta ver­tai­lua kaipailin.

  Mut­ta jot­ta todel­la sel­viäi­si, onko sta­di­lai­set ihan oma rotun­sa, pitää­kö maa jakaa blo­gis­tin ehdot­ta­mal­la taval­la sta­di­lai­siin ja maa­lai­siin, se vaa­ti­si kat­ta­van kyse­lyn arvois­ta. Tie­dän, että sel­lai­sia on tehty.

  Kysy­mys ei ole ihan mer­ki­tyk­se­tön. Hel­sin­gis­sä näy­te­tään kuvi­tel­ta­van aika ylei­ses­ti, että on syn­ty­nyt ja syn­ty­mäs­sä arvo­kui­lu, me vas­taa ne. Sii­tä­hän täs­sä blog­gauk­ses­sa­kin on kysymys. 

  Kenen etu­ja aje­taan, kun täl­lais­ta käsi­ty­sä levitetään?

 35. Eikös jo ennen­van­haan ollut: tais­to­lai­sia, maa­lais­liit­to­lai­sia, ei-tais­to­lai­sia kom­mu­nis­te­ja, dema­rei­ta ja jopa oikeistolaisia?

  Ja jos­kus wan­haan hyvään aikaa oli libe­raa­le­ja­kin mut­ta nyt on vain sel­lai­sia jot­ka mie­lel­lään ko. lei­man otta­vat itsel­leen — ihan riip­pu­mat­ta sää­dös­ko­koel­mas­ta joka siel­tä sie­lun syö­ve­reis­tä sit­ten kui­ten­kin kumpuaa.

 36. R.Silfverberg:

  Libe­raa­li oikeis­to­lai­suus ja vih­reys on 80- ja 2000-luvul­la täy­sil­lä elä­nei­den jut­tu ja perus­suo­ma­lai­suus kosis­ke­lee eni­ten90- ja 2010-luku­jen lama­vuo­si­na par­hai­ta vuo­si­aan viet­tä­nei­den jouk­koa, alkio­lai­suus pal­jon maal­ta kau­pun­kei­hin 50-luvul­la muuttaneita. 

  En tai­da ostaa yksin­ker­tais­tus­ta­si yli­pää­tään, mut­ta joka tapauk­ses­sa per­suis­sa hal­la-aho­lai­sen sii­ven ja mui­den välil­lä lie­nee täs­sä aika suu­ri ero. Entis­ten SMP:läisten kan­nat­ta­jat ovat val­lan mui­ta kuin 2010-luvun nuoria.

 37. TL: Aivan. IT ammat­ti­lai­se­na olen havain­nut vuo­sien ajan, että useat fir­mat ovat täyn­nä diplo­mi-insi­nöö­re­jä, mais­te­rei­ta ja toh­to­rei­ta, jot­ka tasa­pai­noi­le­vat kan­nois­saan vih­rei­den ja per­su­jen välillä.

  Ja nämä ovat nii­tä tyyp­pe­jä jot­ka työs­ken­te­le­vät ulko­maa­lais­ten kans­sa, aja­vat fik­si­pyö­ril­lään syö­mään intia­lais­ta ja ovat muu­ten hyvin arvo­li­be­raa­le­ja. Mut­ta äänes­tä­vät välil­lä salaa per­su­ja yllä mai­ni­tuis­ta syistä. 

  Omis­tan tosin ihan tavan­omai­sen pyö­rän, jota käy­tän lähin­nä tyt­tä­ren kyy­dit­se­mi­seen, enkä tie­tääk­se­ni äänes­tä eri­tyi­sen “salaa” PS:ää, mut­ta muu­ten voin pit­käl­ti yhtyä yllä­ole­vaan. Esi­mer­kik­si homo­liit­to­ky­sy­myk­ses­sä ainoa vas­tus­ta­ma­ni asia on sen kut­su­mi­nen avio­lii­tok­si, oikeu­del­li­nen tasa-arvo ei herä­tä min­kään­lai­sia into­hi­mo­ja. Jon­kin­lais­ta perus­tu­loa kan­na­tan, vähin­tään­kin kokei­lu­na, tosin en usko että suo­ma­lai­ses­sa sosia­lis­mis­sa iki­nä saa­tai­siin läpi aja­tus­ta sii­tä että edes jota­kin töi­tä teke­mät­tä elä­mi­ses­tä tuli­si ankeam­paa kuin nykyi­sin — mihin talou­del­li­ses­ti rea­lis­ti­nen 400–500 euron perus­tu­lo ilman asu­mis- ym. tukia epäi­le­mät­tä johtaisi.

  Vih­rei­tä en toki näil­lä näky­min iki­nä voi­si edes har­ki­ta äänes­tä­vä­ni, kos­ka ns. “tek­no­vih­reys­kin” on lopul­ta käy­tän­nös­sä tek­no­kra­ti­aa, jos­sa parem­min tie­tä­vät pelas­ta­vat ihme­tek­no­lo­gioil­laan maa­il­man mei­dän rahoil­lam­me ja ker­to­vat mis­tä mei­dän mui­den kuu­luu tykä­tä. Ja se lop­puo­sa vih­rey­des­tä taas on vain niin todel­li­suu­des­ta irti, että aivan kaik­ki on rasismia.

  Oli­si­han se kivaa, jos Suo­mes­sa oli­si mal­til­li­nen kon­ser­va­tii­vi-libe­raa­li­puo­lue, joka aset­tai­si Suo­men kan­sa­lai­set etusi­jal­le ja ymmär­täi­si talou­des­ta ja tie­tees­tä­kin jotain, mut­ta sitä odo­tel­les­sa PS.

 38. Mones­sa kom­men­tis­sa on tuo­tu esiin vaa­li­tu­los­ja­kau­mia alueit­tain. Yle jul­kai­si muka­van lei­kit­te­ly­vä­li­neen, jos­sa ensin kun­nis­ta valit­tiin ne, jot­ka Tilas­to­kes­kuk­sen, THL:n ym. tilas­ton­laa­ti­joi­den tilas­tois­sa oli­vat suu­ri­tu­loi­sim­pia-pie­ni­tu­loi­sim­pia, kou­lu­te­tuim­pia-kou­lut­ta­mat­to­mim­pia, työl­li­sim­piä-työt­tö­mim­piä, ter­veim­piä-sai­raim­pia ja väes­tö nuo­rin­ta-van­hin­ta. Sit­ten kat­sot­tiin, miten puo­luei­ta äänes­tet­tiin kus­sa­kin näis­tä kategorioista.

  Lei­kit­te­lin jokai­sen tilas­to­ryh­män kohdalla.

  Yllät­tä­vää: per­sut ovat kak­ko­se­na niin rik­kais­sa kuin köy­his­sä­kin, niin kor­kea­kou­lu­te­tuis­sa kuin kou­lut­ta­mat­to­mis­sa­kin, niin työl­li­sis­sä kuin työt­tö­mis­sä­kin kun­nis­sa. Kol­man­nek­si he tipah­ta­vat vain kun­nis­sa, jois­sa ollaan nuo­ria ja ter­vei­tä, jois­sa molem­mis­sa ykkö­se­nä ovat kok­ka­rit ja kak­ko­se­na nuo­ril­la kepu ja ter­veil­lä demarit.

  Ennal­ta-arvat­ta­vaa: ykkös­si­jat vaih­te­le­vat kok­ka­rei­den ja kepun välil­lä siten, että rik­kais­sa, kor­kea­kou­lu­te­tuis­sa, työl­li­sis­sä, nuo­ris­sa ja ter­veis­sä ykkö­se­nä kok­ka­rit ja kepu kou­lut­ta­mat­to­mis­sa, köy­his­sä, työt­tö­mis­sä, van­hois­sa ja sairaissa.

  Vih­reät tasai­ses­ti vii­den­te­nä, pait­si jos äänes­tä­ji­nä oli­vat työt­tö­mät, van­hat, sai­raat ja köy­hät. Kai­kis­ta väes­tö­ryh­mis­tä vähä­osai­set vie­ras­ta­vat vih­rei­tä eni­ten. Veik­kaan, että ne muu­ta­mat haja­ää­net, jot­ka vih­reät sai­vat köy­hil­tä eli pie­ni­tu­loi­sil­ta, tuli­vat luon­tais­ta­lou­des­sa elä­vil­tä vaih­toeh­toe­lä­män­ta­pa­vih­reil­tä. Eivät toi­meen­tu­lo­tuel­la elä­vil­tä työt­tö­mil­tä eivät­kä eläkeläisiltä.

  http://yle.fi/uutiset/kokeile_milta_vaalitulos_nayttaa_jos_vain_koulutetuimmat_tai_sairaimmat_olisivat_aanestaneet/7945975

 39. kes­kus­tan ja perus­suo­ma­lais­ten yhteen­las­ket­tu kan­na­tus on Hel­sin­gis­sä sel­väs­ti alem­pi (18,5 %) kuin muu­al­la maas­sa (41,5 %)

  Perus­suo­ma­lai­sia ei voi nyky­ään oikeas­taan pitää maa­seu­tu­puo­lu­ee­na. Monis­sa vaa­li­pii­reis­sä kes­kus­kau­pun­kien pro­sen­tit ovat perus­suo­ma­lai­sil­la kor­keam­pia kuin ympä­röi­vän maa­seu­dun pro­sen­tit. Lähim­pä­nä Hel­sin­kiä Van­taal­la perus­suo­ma­lai­set sai­vat 21,6% äänis­tä (Uusi­maa 18,0%).

  On puhut­tu pal­jon, onko Suo­mi jakau­tu­mas­sa henkisesti.

  Sel­väs­ti­kin asen­tei­den kär­jis­ty­mis­tä on tapah­tu­nut. Vaik­ka perus­suo­ma­lai­set ovat­kin vah­vo­ja monis­sa kes­kus­kau­pun­geis­sa, perus­suo­ma­lai­sia ei täs­sä jaos­sa var­maan­kaan voi las­kea haja-asu­tusa­luei­siin pesäe­roa otta­vak­si kau­pun­ki­lais­puo­lu­eek­si. Vih­reät taas sel­väs­ti kuu­lu­vat tuo­hon kaupunkikastiin.

  Vii­me vaa­li­kau­den hal­li­tuk­set ovat olleet yksi kes­kei­nen teki­jä täs­sä jakau­tu­mi­ses­sa. Ne ovat sel­väs­ti olleet luon­teel­taan city-hal­li­tuk­sia sii­nä mie­les­sä, että ovat näh­neet itsen­sä mai­nit­se­mia­si kepu + perus­suo­ma­lai­set ‑oppo­si­tion vastapoolina.

  Kes­kit­tä­vät kun­ta- ja sote-uudis­tuk­set ovat yksi esi­merk­ki toi­mis­ta, jot­ka ovat kär­jis­tä­neet kah­teen lei­riin jakau­tu­mis­ta. Suo­men sisäi­sen jakau­tu­mi­sen lisäk­si tilan­tee­seen vai­kut­taa myös EU-tason poli­tiik­ka, jos­sa aat­teel­li­nen jako nou­dat­te­lee samo­ja lin­jo­ja kuin kau­pun­kie­liit­ti vs. maa­lais­ta­vik­set ‑ase­tel­mas­sa.

  Mai­nin­nat maa­lai­sis­ta ovat aika­lais­kir­joi­tuk­sis­sa pal­jon tylym­piä kuin mihin Kris­ta Koso­nen on pys­ty­nyt. Maa­lai­sia pidet­tiin niis­sä tyh­mi­nä tolloina.

  Ennak­ko­luu­lo­ja ja vihol­lis­ku­via on molem­mon puo­lin. kapu­pun­ki­lai­set­han ovat tie­ten­kin kop­pa­via, vas­tuun­tunn­ot­to­mia ja usein jopa rikol­li­sia pyr­ky­rei­tä. Vuo­roin vie­rais­sa, vaik­ka­pa koso­la­lai­si­na ja kosos­lai­si­na. 🙂 Vit­sei­nä nuo mene­vät, mut­ta sii­nä vai­hees­sa, kun osaa kan­sas­ta ruve­taan vihaa­maan, ollaan ehkä jo lii­an pitkällä.

  Yhdys­val­lois­sa eriy­ty­mis­tä ruok­kii se, että molem­mat ryh­mät seu­raa­vat omia tele­vi­sio-ohjel­mi­aan ja luke­vat eri lehtiä.

  Osmo Soi­nin­vaa­ral­le voi­si teh­dä hyvää viet­tää edus­kun­ta­pai­nei­den nyt hel­li­tet­tyä vuo­si pari joss­sain maa­seu­dul­la, pois­sa oman vii­te­ryh­män­sä kuplasta.

 40. Vihe­rins­si:

  Näi­den ulko­puo­lel­la kes­kus­tan ja perus­suo­ma­lais­ten yhtei­nen kan­na­tus kas­vaa etäi­syy­den funk­tio­na Hel­sin­gis­tä. Rova­nie­mi jää lis­tan ulko­puo­lel­le 60 000 asuk­kaan kau­pun­ki­na, mut­ta siel­lä pro­sent­ti on 53,2.

  Kan­nat­taa täs­sä huo­mioi­da, että perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus on ete­läs­sä hiu­kan suu­rem­paa kuin poh­joi­ses­sa ja poh­joi­ses­sa taas kes­kus­tan kan­na­tus on huo­mat­ta­van suur­ta. Siis jos etäi­syyt­tä Hel­sin­gis­tä kat­so­taan, niin vain kes­kus­tan kan­na­tus on täs­sä mer­kit­tä­vää eikä perus­suo­ma­lais­ten ja kes­kus­tan yhtei­nen kan­na­tus. Nämä ovat siis “geo­po­liit­ti­ses­ti” eri porukkaa.

 41. Aina­kin inter­ne­tin pii­ris­sä jo 90‑l lopul­ta oli näh­tä­vis­sä tie­dol­lis­ta kuplaa, monet eli aka­tee­mi­sis­sa kuplis­saan. (web­bi­kom­ment­ti sivu­ja ei aluk­si ollut eikä tavan kan­sa ollut netissä).

  Ota­nie­men pap­pi “Ota­pap­pi” ei mil­lään halun­nut uskoa että kukaan nyky­ai­ka­na uskoi­si maan ole­van 6000 vuot­ta van­ha. Monet, ja täh­tiyh­dis­tyk­sen pomo­kaan, ei mei­nan­neet uskoa, että monet suo­ma­lai­set ei usko kuus­sa­käyn­tiin tai että maa kier­tää aurin­koa. Kysy­mys ei ole ideo­lo­gias­ta vaan kiin­nos­tuk­sen puut­tees­ta tai tie­dol­li­ses­ta kuplasta. 

  Jot­kut yksin­ker­tai­set­kaan asiat ei mene kaa­liin vaik­ka sanot­tai­siin tv:ssä sen 300 ker­taa. Toi­mit­ta­jat ja polii­ti­kot kaik­ki eli­vät “kaik­ki tietää”-kuplassa kun­nes vii­me vuo­si­na pal­jas­tet­tiin kyse­ly­tu­lok­set että suu­ri osa kan­sas­ta ei edes tie­dä ket­kä on hal­li­tuk­ses­sa. Monet perus­suo­ma­lai­sis­ta­kin luu­li puo­lu­een­sa ole­van hal­li­tuk­ses­sa. Ehkä vain sen takia että “Soi­ni oli niin usein tv:ssä ja mediassa.”?

  Kuplia siel­lä tääl­lä joka säällä.

 42. Vaa­li­ko­neet puh­koi yhden minun kuplani. 

  Ensin tun­tee edus­ta­jan­sa, ja hän minut, ja luu­lee “saman­lai­sek­si”. Vas­ta vaa­li­ko­ne pal­jas­ti mitä hän todel­la ajat­te­lee mut­ta en oli­si roh­jen­nut kysyä: lähes päin­vas­toin kuin minä !
  Mel­koi­nen shok­ki. Sen jäl­keen olen otta­nut vaa­li­ko­neet hyvin vakavasti.

 43. Arvo­maa­il­mois­sa on tapah­tu­nut ja on tapah­tu­mas­sa muu­tos — mut­ta en kyl­lä tie­dä voi­ko sitä liit­tää Perus­suo­ma­lai­siin suo­raan. Näky­vim­mät per­sut­han ovat Hel­sin­gin alu­eel­ta olleet ja siel­lä ne ovat olleet vas­ta­rin­taa var­maan monel­le­kin asial­le, mut­ta näky­vi­nä eten­kin maa­han­muut­to ja euro­krii­si, mut­ta on mui­ta­kin teki­jöi­tä varmasti.

  Perus­suo­ma­lai­set­han ovat sii­nä mie­les­sä eri­koi­nen puo­lue, että se on tuo­nut ihan täy­sin uusia kas­vo­ja poli­tiik­kaan. Täy­tyy sanoa, että kun Soi­nia, Hal­la-Ahoa ja Ter­hoa kuun­te­lee — niin kyl­lä pojis­ta on kas­va­nut mie­hiä vuo­sien aika­na, en ihmet­te­le että saa­vat ääniä, vaik­ka en kai­kis­ta asiois­ta itse samaa miel­tä olekaan.

  Mut­ta se, että van­hat puo­lu­eet jäh­met­tyi­vät vuo­sik­si samoi­hin ehdok­kai­siin ja nyt että saa­tiin Suo­meen uusi puo­lue, jos­sa ei ole käy­tän­nös­sä juu­ri lain­kaan tätä van­haa kar­tia on pel­käs­tään mah­ta­vaa. Asia­ky­sy­myk­sis­tä voi­daan sit­ten kes­kus­tel­la, mut­ta on hyvä että joku ottaa sel­vil­le myös sitä epä­miel­lyt­tä­vää näkö­kan­taa­kin, kos­ka tääl­lä on jo ihan lii­kaa “jees” mie­hiä, eli eriä­vää mie­li­pi­det­tä tarvitaan.

 44. sunimh:

  Perus­suo­ma­lai­sia äänes­tän ensi­si­jai­ses­ti maa­han­muut­to­po­li­ti­kan vuok­si (kos­ka he ovat sii­hen ainoa todel­li­nen vaihtoehto)

  Jän­nää, miten maa­han­muut­to­po­li­tii­kan tiu­ken­ta­mi­nen on niin­kin suo­sit­tu aja­tus maas­sa, jon­ka maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka on eräs maa­il­man tiukimpia.

  Ja vie­lä jän­nem­pää, miten muu­ten ihan sinän­sä fik­sut ja kou­lu­te­tut ihmi­set voi­vat hak­sah­taa johon­kin niin kam­mot­ta­vaan ideo­lo­gi­aan kuin Hal­la-ahon edus­ta­ma Gates of Vien­na ‑kult­ti.

  En väi­tä, ettei­kö vas­taa­via sokei­ta pis­tei­tä oli­si mui­den­kin puo­luei­den äänes­tä­jä­kun­nas­sa. Päin vas­toin, kaik­kial­la nii­tä on, ja var­mas­ti itsel­lä­ni­kin on sel­lai­sia, jois­ta en itse ole mil­lään tavoin edes tie­toi­nen. Mut­ta kyl­lä tuo on räi­keim­mäs­tä pääs­tä, ja ver­tau­tuu hyvin esim. nuo­ren maa­il­man kreationismiin.

 45. Vasem­mis­ton jat­kaes­sa kuih­tu­mis­taan puo­lu­eet kasaan­tu­vat poliit­ti­seen kes­kus­taan niin että päät koli­se­vat. Poliit­ti­set arvot siis yhte­näis­ty­vät ja sik­si vaa­leis­sa voi täs­sä mie­les­sä äänes­tää mel­kein mitä puo­luet­ta tahan­sa. Ero esim. Yhdys­val­toi­hin on täl­tä osin valtava.

  Yksit­täis­ky­sy­myk­sis­sä ero­ja jon­kin ver­ran löy­tyy, mut­ta enem­män ero­ja ja voi­mak­kaam­pia mie­li­pi­tei­tä sai­si olla. Ydin­voi­ma, Nato, hyvä­tu­lois­ten vero­tus, ilmas­ton muu­tos, euta­na­sia… Lisää kan­nan­ot­to­ja eikä hys­syt­te­lyä, kiitos.

  Kau­pun­ki­lai­set vs. maaa­lai­set kes­kus­te­lu on ikuis­ta, eikä tilan­ne ole mie­les­tä­ni mihin­kään muut­tu­nut. Per­su­ja on help­po hauk­kua ja mie­li­ku­va maa­lais­jun­teis­ta on itse asias­sa vää­rä. Kaik­ki puo­lu­een joh­to­hah­mot ovat kor­kea­kou­lu­tet­tu­ja kau­pun­ki­lai­sia ja aika iso osa aina­kin hei­dän Hel­sin­gin ja Uuden­maan kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kais­ta oli myös kor­kea­kou­lu­tet­tu­ja. Poliit­ti­set vas­tus­ta­jat ovat liet­so­neet ennak­ko­luu­lo­ja ja hak­ka­rai­set tie­tys­ti hel­pot­taa tätä.

  Jon­kin ver­ran arvo­maa­il­mat ovat eriy­ty­mäs­sä ikä­luok­kien välil­lä. Maa­il­ma muut­tuu, niin kuin pitääkin.

  Puna­vuo­ren kylt­tyy­ri­pii­reil­lä on oma kuplan­sa, ja olkoon niin. Tai­tei­li­joi­den teh­tä­vä­nä oli­si kai esit­tää vir­kis­tä­viä aja­tuk­sia. Vali­tet­ta­vas­ti aina­kin tv:n koti­mai­nen viih­de on pelk­kää höt­töis­tä son­taa, eikä teat­te­reis­ta­kaan suu­ria aja­tuk­sia oikein löy­dä. Täs­sä haas­tet­ta sin­ne kris­ta kososille.

 46. Tom­pe­lo: Vihe­rins­si, blo­gin – ja ehkä Hesa­rin puhu­mat­ta Kris­ta Koso­ses­ta – idea oli väit­tää, että arvot ovat ihan, tiet­sä, eri­lai­sia Hel­sin­gis­sä ja muu­al­la maas­sa, tai siis maal­la eli maa­lais­ten kes­kuu­des­sa. Ja kaik­ki pait­si hel­sin­ki­läi­set ovat siis maalaisia.

  Asia ei ole tie­ten­kään noin mus­ta­val­koi­nen. Arvo­ky­sy­myk­siä on vai­kea arva­ta vaa­li­tu­los­ten perus­teel­la, kos­ka osa puo­lueis­ta jakau­tuu aika vah­vas­ti sisäi­ses­ti­kin libe­raa­lim­piin ja vähem­män libe­raa­lei­hin ainek­siin. (Täs­sä tosin saat­taa näkyä sekä ikä­ja­kau­maa että maan­tie­teel­lis­tä jakau­maa.) Lisäk­si eri­tyi­ses­ti kes­kus­taa voi­daan kan­nat­taa pal­jol­ti alue­po­liit­ti­sil­la perus­teil­la, jol­loin sen kan­na­tuk­sen käyt­tä­mi­nen indi­kaa­tio­na kon­ser­va­tii­vi­suu­des­ta on vähän heikko.

  Kui­ten­kin esi­mer­kik­si tasa-arvoi­sen avio­liit­to­lain koh­dal­la asias­ta teh­tiin kyse­lyi­tä, jois­sa luo­ki­tel­tiin vas­tauk­sia paik­ka­kun­nit­tain ja ikä­ryh­mit­täin. Paik­ka­kun­tien väli­nen ero oli aika sel­vä. Kan­na­tus­ta oli eni­ten pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, sen jäl­keen — kui­ten­kin sel­väl­lä mar­gi­naa­lil­la — Tam­pe­reen ja Turun seu­dul­la. Pie­nis­sä kau­pun­geis­sa kan­na­tus­ta oli vähem­män ja vähi­ten maaseudulla.

  Minus­ta tuo esi­merk­ki on sikä­li toi­mi­va, että mel­kein kaik­kien äänes­tä­jien kan­nal­ta kysy­mys on ihan puh­taas­ti arvo­ky­sy­mys, jol­la ei ole min­kään­lais­ta vai­ku­tus­ta omaan elämään.

  En minä­kään väi­tä, että pää­kau­pun­ki­seu­tu oli­si koko­naan eril­li­nen kupla, eivät nuo rajat sei­nä­jyrk­kiä ole. Tiet­ty ero kui­ten­kin on ole­mas­sa eri­lais­ten ja ‑kokois­ten kau­pun­kien välissä.

  Erit­täin mie­len­kiin­toi­sen täs­tä kysy­myk­ses­tä tekee se, että hel­sin­ki­läi­set­hän ovat usein maa­lai­sia juu­ril­taan. Mitä nopeam­paa seu­dun kas­vu on, sitä enem­män pel­to­maan koris­ta­mia saap­pai­ta vaih­de­taan kehä­kol­mo­sen koh­dal­la kiil­lo­tet­tui­hin puo­li­ken­kiin. Oli­si­kin mie­len­kiin­tois­ta tie­tää, miten ihmis­ten arvot muut­tu­vat (vai muut­tu­vat­ko?) muu­ton mukaan.

  Mah­dol­li­suuk­sia­han on aina­kin kol­me. Ehkä ihmi­set eivät muu­ta arvo­jaan, mut­ta pää­kau­pun­kiin muut­taa muu­al­ta kes­ki­mää­räis­tä libe­raa­lim­paa poruk­kaa (pola­ri­soi­tu­mi­nen). Tai ehkä ihmi­set eivät muu­ta arvo­jaan, ja muut­ta­jat ovat läh­tö­paik­kan­sa kes­ki­mää­räis­tä väkeä, mut­ta pal­jas­jal­kai­set muut­tu­vat koko ajan libe­raa­lim­mak­si (mik­si?). Tai sit­ten käy niin, että ihmis­ten arvot alka­vat muok­kau­tua ympä­ris­tön mukaan.

 47. Eriy­ty­mi­nen ei minus­ta tapah­du edes kau­pun­gin ja maa­seu­dun välil­lä vaan spon­taa­nis­ti useam­piin eri pala­siin ilman suur­ta maan­tie­teel­lis­tä rajoi­tet­ta. Minä olen kor­kea­kou­lu­tet­tu ja asun pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja väit­täi­sin arvo­maa­il­ma­ni eroa­van hui­keas­ti Kris­ta Koso­sen ja “tai­de­pii­rien” arvo­maa­il­mas­ta. Äänes­tin Piraat­ti­puo­luet­ta, mut­ta en pidä hei­tä­kään miten­kään täy­del­li­ses­tä omaa aja­tus­maa­il­maa­ni vas­taa­va­na puo­lu­ee­na. Jos en oli­si äänes­tä­nyt piraat­te­ja, oli­sin äänes­tä­nyt joko kokoo­mus­ta tai vih­rei­tä. Vasem­mis­to­puo­luei­ta en mil­lään pys­tyi­si äänes­tä­mään ala-arvoi­sen talous­po­li­tii­kan vuoksi.

 48. Hel­sin­ki kuvit­te­lee ole­van­sa joten­kin Suo­men vatu­ri. Suu­ri osa hel­sin­ki­läi­sis­tä elää veron­mak­sa­jien varoil­la. Saa­vat palk­kaa ja/tai tukia val­tiol­ta tai kun­nil­ta. Tämä vai­kut­ta­nee äänestystulokseen.

  1. Hel­sin­ki ja hel­sin­ki­läi­set ovat kyl­lä val­tiol­le net­to­mak­sa­jia, vaik­ka valk­tion mak­sa­mat pal­kat ote­taan huo­mioon. Mak­sa­vat siis val­tiol­le vero­ja enem­män kuin saa­vat val­tiol­ta rahaa.

 49. Tuo Ylen ään­ten­va­lin­ta kun­nit­tain ei ole kovin hyvää evi­dens­siä mis­tään, kos­ka esim. pie­ni­tu­loi­suu­teen maan­tie­teel­li­sel­lä tasol­la kor­re­loi­vat myös arvo­kon­ser­va­tis­mi, ikä, ter­veys­ti­lan­ne ja ties mikä. 

  Regres­sio­ana­lyy­sil­lä sai­si parem­paa jäl­keä, mut­ta joku epi­de­mio­lo­gi­nen fal­lacy sii­hen jäi­si pahas­ti sekoit­ta­maan kos­ka kyse on isois­ta ryh­mis­tä joi­den sisäl­lä on val­ta­vaa yksiöl­lis­tä varianssia.

  Arvo­li­be­ra­lis­mi vs. kon­ser­va­tis­mi liit­tyy mie­len­kiin­toi­ses­ti Haid­tin moraa­li­teo­ri­aan. Kan­nat­taa lukea http://en.wikipedia.org/wiki/Moral_Foundations_Theory ja kat­soa miten arvot kor­re­loi­vat poliit­ti­siin kan­toi­hin Suo­mes­sa: https://blogs.aalto.fi/tunnepolitiikkaa/2015/04/10/moraalivaalikone-kuvio-puolueiden-vertailusta/

  Hesa­rin kar­tat on tuo­tet­tu fak­to­ria­na­lyy­sil­lä. Se kuvaa Hesa­rin vaa­li­ko­neen kysy­mys­ten varians­sia kah­del­la dimen­siol­la niin hyvin kuin pys­tyy (hie­man yksin­ker­tais­te­tus­ti sanot­tu­na). Tämä on vält­tä­mät­tä latis­ta­vaa, ihan kir­jai­mel­li­ses­ti :), ja lop­pu­tu­los riip­puu kysy­mys­ten valin­nas­ta, mut­ta saman­lai­sia kart­to­ja saa­daan poliit­ti­sis­ta mie­li­pi­teis­tä kon­sis­ten­tis­ti ja kan­sain­vä­li­ses­ti joten kyl­lä niis­sä joku perus­to­tuus nykyis­ten poliit­tis­ten mie­li­pi­tei­den kir­jos­ta piilee. 

  Mie­len­kiin­toi­ses­ti näis­sä vaa­leis­sa lib-kons-akse­lin varians­si ilmei­ses­ti kas­voi, ja oikeis­to-vasem­mis­to-akse­lin pie­ne­ni, aina­kin­jos pel­käs­tään puo­luei­den kan­na­tuk­sia kat­soo. Eli mie­li­pi­tei­den pola­ri­soi­tu­mi­nen arvoak­se­lil­la hie­man kom­pen­soi­tuu ehkä nii­den lähes­ty­mi­ses­tä oikeisto-vasemisto-akselilla. 

  Mut­ta olen ymmär­tä­nyt että vie­lä ei ole kan­sa his­to­rial­li­ses­ti ottaen reven­nyt pahas­ti, esim. vuo­teen 1918 verrattuna?

 50. Miten esim. toi­meen­tu­lo­tu­ki suhteutuu?

  Hel­sin­gis­sä toi­meen­tu­lo­tu­kea mak­set­tiin vii­me vuon­na 259 euroa asu­kas­ta koh­ti. Se on Liek­san jäl­keen toi­sek­si suu­rin lukema.

  Suo­men kes­kiar­vo on 72 euroa asu­kas­ta kohti.

 51. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Hel­sin­ki ja hel­sin­ki­läi­set ovat kyl­lä val­tiol­le net­to­mak­sa­jia, vaik­ka valk­tion mak­sa­mat pal­kat ote­taan huo­mioon. Mak­sa­vat siis val­tiol­le vero­ja enem­män kuin saa­vat val­tiol­ta rahaa.

  Tois­tu­vat todit­se­lut sii­tä, että hel­sin­ki­läi­set kus­tan­tai­si­vat koko Suo­men elä­mi­sen ovat osa sitä pro­ses­sia, joka jakaa Suo­mea kah­teen lei­riin. Tuol­lai­set vies­tit voi­vat siis koros­taa eri­lei­ri­syyt­tä, ja sitä, että hel­sin­ki­läi­set ehkä pitä­vät muu­ta Suo­mea vain har­mil­li­se­na elättinä.

  Useim­mil­le lie­nee luon­te­vaa aja­tel­la, että Suo­mes­sa rik­kaat kus­tan­ta­vat val­tion kulu­ja enem­män kuin köy­hät, ja siis myös köy­hien pal­ve­lui­ta. Ja tie­däm­me, että Hel­sin­gis­sä on kes­ki­mää­räis­tä enem­män rik­kai­ta. Siis­pä hel­sin­ki­läi­set kus­tan­ta­vat kes­ki­mää­rin mui­den suo­ma­lais­ten pal­ve­lui­ta. Mitä joh­to­pää­tök­siä täs­tä pitäi­si teh­dä, ja mik­si tämä seik­ka on niin kes­kei­nen näis­sä todisteluissa?

  1. Tuo huo­mau­tuk­se­ni Hel­sin­gis­tä net­to­mak­sa­ja­na oli vain kor­jaus esi­tet­tyyn väit­tee­seen, että muu maa tuki­si val­tion bud­je­tin kaut­ta Hel­sin­kiä. On eri asia, pitää­kö asi­aa koros­taa, mut­ta vää­rä väi­te pitää korjata.

 52. Ano­nyy­mi:
  Eriy­ty­mi­nen ei minus­ta tapah­du edes kau­pun­gin ja maa­seu­dun välil­lä vaan spon­taa­nis­ti useam­piin eri pala­siin ilman suur­ta maan­tie­teel­lis­tä rajoitetta.
  ‘snip’

  Näin juu­ri on — tosin myös maan­tie­teel­li­set erot ovat var­sin suuret.
  Suo­ma­lai­nen yhtei­näis­kult­tuu­ri (jos sitä on jos­kus ollut) on pirs­ta­loi­tu­nut koko ajan ja eri­tyi­ses­ti toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen. Eikä Hel­sin­ki mikään yhte­näis­kult­tuu­ri ole.

 53. Hel­sin­ki ja hel­sin­ki­läi­set ovat kyl­lä val­tiol­le nettomaksajia

  Käy­kö että kokeil­laan? Ero­te­taan Hel­sin­ki muus­ta Suo­mes­ta ja kat­so­taan kum­pi menes­tyy paremmin?

 54. Jos Hel­sin­ki ja hel­sin­ki­läi­set päät­täi­si­vät lopet­taa tulon­siir­to­jen mak­sa­mi­sen maa­seu­dul­le, niin maa­seu­tu oli­si kon­kurs­sis­sa sama­na päi­vä­nä. Piste.

 55. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Hel­sin­ki ja hel­sin­ki­läi­set ovat kyl­lä val­tiol­le net­to­mak­sa­jia, vaik­ka valk­tion mak­sa­mat pal­kat ote­taan huo­mioon. Mak­sa­vat siis val­tiol­le vero­ja enem­män kuin saa­vat val­tiol­ta rahaa.

  Jos 50 kilo­met­rin pää­hän hel­sin­gin kes­kus­tas­ta ulot­tu­vas­ta alu­ees­ta teh­täi­siin itse­näi­nen oma puo­liym­py­rän muo­toi­nen val­tion­sa, kyke­ni­si­kö se elät­tä­mään itsen­sä omil­la tuloil­laan ja menoillaan ? 

  Ei lähi­main­kaan.

 56. erkki.niini:
  Hel­sin­ki kuvit­te­lee ole­van­sa joten­kin Suo­men vatu­ri. Suu­ri osa hel­sin­ki­läi­sis­tä elää veron­mak­sa­jien varoil­la. Saa­vat palk­kaa ja/tai tukia val­tiol­ta tai kun­nil­ta. Tämä vai­kut­ta­nee äänestystulokseen.

  Jus­tiin­sa oli Tekniikka&Taloudessa jut­tua jos­tain vaah­to­mös­sö­pa­pe­ri­tek­nii­kan kehit­tä­mi­ses­tä jos­sain Kes­ki-Suo­mes­sa. Liki puo­let koko aikas kal­liin hom­man kus­tan­nuk­sis­ta tuli jon­kun Kes­ki-Suo­men ‑lii­ton kaut­ta EU:n alue­tu­ki­ra­has­tos­ta. Vähän aiem­min Oulu sai jotain luok­kaa 5 m€ rii­hi­kui­vaa Tekes-rahaa “ihan joo oikeas­ti kil­pail­tu­na” 5G-verk­ko­jen kehit­tä­mi­seen + pääl­le vie­lä “äkil­li­sen raken­ne­muu­tok­sen” tuet, EAKR-mil­joo­nat sun muut.

  Saa ihan vain vapaas­ti arva­ta näkyy­kö pk-seu­dun tut­ki­mus­ryh­mien tulo­puo­lel­la moi­sia raho­ja — ja lisä­ar­vuu­tuk­se­na voi poh­tia, että kutut­taa­ko pk-seu­tu­lais­ta “val­tion syöt­tö­por­sas­ta” täl­lai­nen kil­pai­lua­se­tel­ma kuin pien­tä ora­vaa, jol­la on käpy jäässä.

  Oikeas­ti suu­rin osa Kehä-III ulko­puo­li­ses­ta Suo­mes­ta (ehkä joku Tur­ku ja Tam­pe­re voi­daan tie­tyin edel­ly­tyk­sin täs­sä armah­taa) on pel­kää maa­kun­ta­sar­jan ali­suo­riu­tu­jien mart­ta­ker­ho­ja. Ei kyl­lä evä­kään lii­kah­da ellei tie­dos­sa ole, että hom­maan on luvas­sa alue­tu­kea, EU-tukea, raken­ne­muu­tos­tu­kea ja Teke­sin “täy­sin puh­taas­ti kil­pail­tua” tukea. Kaik­kein noloin­ta on olla jos­sain kv-tapah­tu­mis­sa näi­den armo­ra­ho­jen varas­sa pyö­ri­vien ali­suo­riu­tu­jien kans­sa — teki­si usein mie­li sanoa, ettei ole ollen­kaan samas­ta maasta.

  No, ainoa loh­tu täs­sä on ehkä se, että kun on tot­tu­nut kv-tason kil­pai­luun ilman kyy­när­sau­vo­ja ja mui­ta apu­vä­li­nei­tä, niin pär­jää jat­kos­sa­kin — sil­loin­kin, kun alue­tu­ki­ra­haa ei sada mil­joo­nien eris­sä täy­sin tois­tai­toi­sil­le tut­ki­mus­ryh­mil­le­kin. Tie­tys­ti seu­raa­vat nel­jä vuot­ta täs­sä­kin men­nään tie­tys­ti takapakkia.

  Kan­sa­kun­nan kan­nal­ta surul­lis­ta täs­sä on se, että tut­ki­mus ja alue­tu­ki­ra­ho­ja pol­te­taan täy­sin tur­haan tuot­ta­mat­to­maan las­ten­tar­ha­ta­soi­seen puuhasteluun.

 57. Mak­sa­vat siis val­tiol­le vero­ja enem­män kuin saa­vat val­tiol­ta rahaa.” 

  No entäs kun­ta­sek­to­ri? Plus­sal­la vai miinuksella?

 58. Osmo Soi­nin­vaa­ra: OS: “Hel­sin­ki ja hel­sin­ki­läi­set ovat kyl­lä val­tiol­le net­to­mak­sa­jia, vaik­ka valk­tion mak­sa­mat pal­kat ote­taan huomioon.” 

  Lai­naan täs­sä nyt Wiki­pe­di­aa, jos­sa lukee koh­das­sa “Talou­del­li­nen epä­ta­sa-arvo” näin;

  Osmo Soi­nin­vaa­ran mukaan “jos tuloe­rot joh­tu­vat sii­tä, että ahke­rat tie­naa­vat enem­män kuin lais­kat, tuloe­rot ovat pait­si moraa­li­ses­ti perus­tel­tu­ja var­maan­kin hyö­dyl­li­siä myös talou­den kehi­tyk­sen kan­nal­ta. Suu­rin osa tuloe­rois­ta ei kui­ten­kaan joh­du ahke­ruuse­rois­ta. Kukaan ei voi olla tuhat ker­taa ahke­ram­pi kuin toi­nen. Suu­rim­mat tuloe­rot joh­tu­vat talou­den epä­ter­veis­tä piir­teis­tä, yleen­sä eri­lai­ses­ta välistävedoista.” 

  http://www.soininvaara.fi/2010/11/06/tuloerojen-oikeutus-ja-siunauksellisuus/

  Tuo­hon vie­lä lisäi­sin sen, että tus­kin Hel­sin­gis­sä­kään ihan kaik­ki ovat suun­nat­to­man rik­kai­ta net­to­mak­sa­jia, vaan näi­tä tuloe­ro­ja var­mas­ti löy­tyy. Mut­ta mikä se asia on, min­kä Hel­sin­ki­läi­set teke­vät parem­min kuin muu Suomi?

  Ei var­maan mikään, vaan Hel­sin­ki on se paik­ka mihin suo­men eliit­ti eri aloil­ta kokoon­tuu ja on syy­tä­kin että he tie­naa­vat enem­män — se on aivan oikein! Mitä sii­tä tuli­si, jos kaik­ki ne lah­jak­kaat ihmi­set oli­si­vat jää­neet asu­maan omil­le synnyinsijoilleen?

  Lues­ke­lin vii­me kesä­nä Emil Wik­strö­min elä­män­ker­taa, mikä oli samal­la myös hie­no kuvaus kan­sain­vä­lis­ty­mi­ses­tä ja kan­sal­lis­ro­man­tii­kan syn­nys­tä. Emme me Suo­mes­sa suo­mal­set itse näh­neet hänen lah­jak­kuut­taan, vaan ulko­maan sti­pen­dil­lä oli tar­koi­tus kus­tan­taa vain lyhyt käsi­työl­läi­sam­mat­tia poh­jus­ta­va jak­so, mut­ta Tans­kas­sa ja Wie­nis­sä ymmär­ret­tiin Wik­strö­min lah­jak­kuus, tie vei Wie­niin ja siel­tä edel­leen Parii­siin, jos­sa yhdes­sä mui­den tai­te­li­joi­den kans­sa koe­tun elä­män ja ehdis­tuk­sen seu­rauk­se­na syn­tyi iso osa kan­sal­lis­ro­man­tiik­kaam­me — Wik­ström ja Gal­le­la kyl­läs­tyi­vät kau­pun­kie­lä­mään ja päät­ti­vät etsiä pir­tin jos­tain kau­kaa kor­ves­ta ja ammen­taa tai­teen­sa ins­pi­raa­tio­ta siel­tä Ruo­ve­del­tä, Sääks­mäel­tä mut­ta myös Hel­sin­gis­tä ja Euroo­pan taidepääkaupungeista. 

  Eivät nuo pojat var­mas­ti mitään net­to­mak­sa­jia olleet, eli­vät suu­ren osan elä­mäs­tään köy­hyy­des­sä ja apu­ra­hoil­la ja vas­ta uran­sa lop­pu­met­reil­lä löy­si­vät jotain, mut­ta kuin­ka pal­jon nii­tä Eva Ryy­nä­siä oli joi­den elä­mä ei men­nyt aivan tuon käsi­kir­joi­tuk­sen mukaan. Sil­loin ja nyt.

 59. erkki.niini:
  Hel­sin­ki kuvit­te­lee ole­van­sa joten­kin Suo­men vatu­ri. Suu­ri osa hel­sin­ki­läi­sis­tä elää veron­mak­sa­jien varoil­la. Saa­vat palk­kaa ja/tai tukia val­tiol­ta tai kun­nil­ta. Tämä vai­kut­ta­nee äänestystulokseen.

  Mie­len­kiin­tois­ta että tämä sama väi­te pom­sah­taa täl­lä­kin blo­gil­la mel­ko tasai­sin välia­join pinnalle.

  Copy/pasten aikai­sem­man oman kir­joi­tuk­se­ni Osmon blo­gi­pos­tauk­ses­ta http://www.soininvaara.fi/2013/02/09/asuminen-helsingin-seudulla-1-hinnat-ja-muuttopaine/

  ————————

  Niin mut­ta kun tämä kepulaisten/maalaispersujen kans­sa väit­te­ly pyö­rii sur­ku­hu­pai­saa kehää.

  maa­lai­nen: Hel­sin­ki imu­roi kaik­ki vero­ra­hat, muil­le ei jää mitään, epistä

  kau­pun­ki­lai­nen: No Hel­sin­ki on kyl­lä net­to­mak­sa­ja verois­sa ja siel­lä on maan kor­kein tuottavuus

  maa­lai­nen: ei var­ma­na mak­sa, ei var­ma­na ole, siel­lä ei tuo­te­ta mitään

  kau­pun­ki­lain­ne: täs­sä on tilas­tot Z ja Y ja Z sekä verot­ta­jan tilas­tot A ja B ja C ja D

  [tun­tien tilas­to­sel­vit­te­lyi­den, vero­ti­las­to­jen ja tuot­ta­vuu­den mää­rit­te­ly­jen jälkeen]

  maa­lai­nen: no kyl­lä­hän Hel­sin­gin kuu­luu­kin maksaa!

  kau­pun­ki­lai­nen: niin, mut­ta tai­sit­kin aluk­si väit­tää että Hel­sin­ki ei mak­sa mitään vaan kup­paa rahaa.

  maa­lai­nen: no niin­han se kup­paa­kin, kun kaik­ki vero­ra­hat siir­re­tään Helsinkiin

  ja pyö­rä pyö­rii ad infi­ni­tum. Tämä on niin näh­ty tämä väit­teen “kup­paa rahat” muut­tu­mi­nen muo­toon “onhan se ihan oikein että mak­saa” ja heti sen perään taas “kup­paa rahat”

  ———————

  Ja täs­sä vie­lä samas­ta blo­gi­pos­tauk­ses­ta Osmo Soi­nin­vaa­ran omas­ta kom­men­tis­ta sak­sit­tu val­tion tulot ja menot alueit­tan vuo­del­ta 2006:

  Val­tiot tulot ja menoit alueit­tain vuon­na 2006

  menot tulot erotus
  Koko maa 6365 6588 222
  Pää­kau­pun­ki­seu­tu 7377 9535 2157
  Muu uusi­maa 4036 6672 2636
  Itä-Uusi­maa 4184 7008 2824
  Var­si­nais-Suo­mi 5689 6267 578
  Sata­kun­ta 6097 5846 ‑251
  Kan­ta-Häme 6935 6151 ‑784
  Pir­kan­maa 6119 6194 75
  Päi­jät-Häme 4790 5788 998
  Kymen­laak­so 5843 6356 513
  Ete­lä-Kar­ja­la 5970 5624 ‑346
  Ete­lä-Savo 6684 5340 ‑1344
  Poh­jois-Savo 6892 5413 ‑1479
  Poh­jois-Kar­ja­la 7248 4810 ‑2438
  Kes­ki-Suo­mi 6886 5653 ‑1233
  Ete­lä-Poh­jan­maa 6466 5310 ‑1156
  Poh­jan­maa 6229 5835 ‑394
  Kes­ki-Poh­jan­maa 6074 5375 ‑699
  Poh­jois-Poh­jan­maa 6197 5675 ‑522
  Kai­nuu 8167 5230 ‑2937
  Lap­pi 7681 5753 ‑1928
  Ahve­nan­maa 11737 7803 ‑3934

  ——————————

  Käsi­kir­joi­tuk­sen mukaan tähän tulee nyt vas­ta­ta, että “pk-seu­dun tulee­kin rik­kaa­na mak­saa kaikki!” 😉

 60. Tapio Pel­to­nen: Jän­nää, miten maa­han­muut­to­po­li­tii­kan tiu­ken­ta­mi­nen on niin­kin suo­sit­tu aja­tus maas­sa, jon­ka maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka on eräs maa­il­man tiukimpia. 

  En nyt aio todel­la­kaan aloit­taa tätä kes­kus­te­lua taas ker­ran, mut­ta todet­ta­koon nyt lyhyes­ti, että ensin­nä­kin Suo­men maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka on oikeas­taan var­sin ole­ma­ton sii­nä mie­les­sä, ettei meil­lä ole esi­mer­kik­si Austra­lian tapaan sel­keäs­ti mää­ri­tel­ty­jä tavoit­tei­ta sil­le, mitä yhteis­kun­ta­na haluam­me maa­han­muu­tol­la saa­vut­taa, tai esim. kuin­ka pal­jon maa­han­muut­ta­jia on riit­tä­väs­ti. Vaik­ka­pa tuo­hon kysy­myk­seen en ole oikein iki­nä mis­sään näh­nyt vas­taus­ta. Eräi­den taho­jen mie­les­tä se tie­ten­kin rat­kai­see kaik­ki Suo­men talou­del­li­set ongel­mat, ihan riip­pu­mat­ta tuli­ja­ryh­mien huol­to­suh­tees­ta, mut­ta rea­lis­ti­nen kes­kus­te­lu ja tavoit­tei­den mää­rit­te­ly on lähin­nä lois­ta­nut pois­sao­lol­laan. Mikä­li tavoit­tee­na on, kuten käy­tän­nös­sä näyt­tää, (mm. Vih­rei­den tapaan) vain löy­säs­ti “moni­kult­tuu­ri­nen yhteis­kun­ta”, jos­sa katu­ku­vas­sa on väriä ja urbaa­nia syket­tä, niin jätän mie­luum­min väliin kiitos.

  Toi­sek­seen, sil­tä osin kuin “maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa” on ole­mas­sa, eli lähin­nä maa­han­tu­lon sään­tö­jen osal­ta, ei se ole eri­tyi­sen tiuk­kaa lain­kaan (jo yksin EU:n vapaan liik­ku­vuu­den vuok­si), joten puheet “maa­il­man tiu­kim­mis­ta” ovat tie­ten­kin täyt­tä höpö­hö­pöä. Pahim­mil­laan tilan­ne oli ennen 2011 vaa­le­ja Thor­sin kau­del­la, mut­ta sen jäl­keen joi­ta­kin tiu­ken­nuk­sia kaik­kein päät­tö­mim­piin sään­töi­hin lie­nee teh­ty­kin. Voi­nem­me olla yhtä miel­tä, että näis­tä on kiit­tä­mi­nen (tai hauk­ku­mi­nen, jos niin haluat) PS:ää, ja ennen kaik­kea Hal­la-ahoa. Kui­ten­kin edel­leen “tois­si­jai­sen suo­je­lun­tar­peen” tai per­hee­nyh­dis­tä­mi­sen perus­teel­la, tai sik­si että läh­tö­maa­han palaut­ta­mi­nen ei onnis­tu, käy­tän­nös­sä Suo­meen jää huo­mat­ta­va mää­rä väkeä. Mei­dän onnek­sem­me Ruot­si ja Sak­sa imu­roi­vat tur­va­paik­kas­hop­pai­li­joi­ta (Dublin-sään­nök­siä­hän täs­sä pol­je­taan aivan räi­keäs­ti, vaik­kei se(kään) ketään tie­tys­ti kiin­nos­ta) sadoin tuhan­sin, mut­ta ihmet­te­len kovas­ti, jos se sinun mie­les­tä­si on kes­tä­vää poli­tii­kaa talou­del­li­ses­ti, moraa­li­ses­ti tai ympä­ris­tön kannalta.

  Sil­ti, näin vaa­lien jäl­kei­ses­sä kum­baya-hen­ges­sä mie­les­tä­ni täs­sä­kin aihe­pii­ris­sä oli­si löy­det­tä­vis­sä kom­pro­mis­si­rat­kai­su­ja, vaik­ka mie­les­tä­si min­kään­lai­sen maa­han­muu­ton hal­lin­nan vaa­ti­mi­nen ver­tau­tui­si­kin suo­raan “uuniin-duuniin”-natsiuteen. Olen ehdot­ta­nut useas­sa yhtey­des­sä, että jos suvait­se­vai­nen kan­san­osa halu­aa ehdoin tah­doin tuot­taa maa­han tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta, niin teh­tä­köön se edes siten, että sii­tä on oikeas­ti hyö­tyä kai­kil­le osa­puo­lil­le; ase­te­taan tur­va­pai­kan­ha­ki­jois­ta etusi­jal­le nai­set ja alle 12-vuo­ti­aat lap­set. Näin voim­me tar­jo­ta oikeas­ti hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vil­le suo­jaa ja (nai­sil­le) kou­lu­tus­ta, joka on tut­ki­tus­ti­kin kaik­kein tehok­kain tapa nos­taa elin­ta­soa ja vähen­tää väes­tö­rä­jäh­dyk­sen lie­veil­miöi­tä kehi­tys­mais­sa kun he aika­naan palaa­vat raken­ta­maan yhteis­kun­ti­aan. Antaa Ruot­sin ottaa vas­taan 25-vuo­ti­aat nuo­ru­kai­set ja kat­so­taan miten sii­nä käy.

  Tapio Pel­to­nen:
  Ja vie­lä jän­nem­pää, miten muu­ten ihan sinän­sä fik­sut ja kou­lu­te­tut ihmi­set voi­vat hak­sah­taa johon­kin niin kam­mot­ta­vaan ideo­lo­gi­aan kuin Hal­la-ahon edus­ta­ma Gates of Vien­na ‑kult­ti.

  Mut­ta kyl­lä tuo on räi­keim­mäs­tä pääs­tä, ja ver­tau­tuu hyvin esim. nuo­ren maa­il­man kreationismiin. 

  Minus­ta taas on jän­nää, että muu­ten ihan sinän­sä fik­sut ja kou­lu­te­tut ihmi­set vetä­vät edel­leen aivon­sa ihan totaa­li­seen tilt­tiin näi­den kysy­mys­ten koh­dal­la. Eihän nois­sa jutuis­sa nyt ole pää­tä eikä hän­tää; “kam­mot­ta­va kult­ti”? Suo­mi on itse­näi­nen val­tio, ja meil­lä on ihan oikeas­ti oikeus päät­tää sii­tä, ketä sen alu­eel­le saa­puu ja mil­lä perus­tein. Jos olet sitä miel­tä että kaik­ki käy ja mitä enem­män sen parem­pi, niin her­ra Lebows­kin sanoin, “that’s just like, your opi­nion, man”.

  Ai niin, ja huo­li pois; en ole myös­kään nuo­ren maa­il­man kreationisti.

 61. Kun puhu­taan Suo­men sisäi­sis­tä kuplis­ta, pitää muis­taa, että Suo­mi on vain 0,08 %n kupla 7 mil­jar­din ihmi­sen maailmassa.

  Suo­mi on kie­lel­li­ses­ti ja kult­tuu­ril­li­ses­ti eris­täy­ty­nyt ja sisään­päin käper­ty­nyt maa, jon­ne mah­tuu kus­ta­kin asias­ta vain yksi, kon­sen­sus-illuusioon perus­tu­va “kol­mi­kan­ta-totuus”.

  Luul­laan, että Suo­mel­la ei ole varaa vapaa­seen, moni­puo­li­seen ajat­te­luun ja debattiin. 

  Pelo­tel­laan, että vaa­ral­li­set uudet aja­tuk­set joh­ta­vat pyhä­nä pide­tyn kon­sen­suk­sen ja kol­mi­kan­nan tuhoon, hir­vit­tä­viin lak­ko­aal­toi­hin, sekä ulko­mail­ta tule­vien hal­pa­työ­läis­ten aaltoon.

  Ajat­te­lu onkin Suo­mes­sa ulkois­tet­tu lai­tok­siin, jos­sa kun­kin alan ”asian­tun­ti­ja-auk­to­ri­teet­ti” ker­too mikä on kus­ta­kin asias­ta se viral­lis­tet­tu totuus. Mui­ta totuuk­sia ei sit­ten Suo­mes­sa olekaan.

  Tämä ”asian­tun­ti­ja-auk­to­ri­teet­ti” on tyy­pil­li­ses­ti hyvin kan­sain­vä­li­ses­ti ver­kos­toi­tu­nut, erin­omai­ses­ti englan­tia puhu­va hen­ki­lö, joka mus­ta­suk­kai­ses­ti var­je­lee hänel­le myön­net­tyä ”oikeas­sa ole­mi­sen mandaattia”.

  On kui­ten­kin muis­tet­ta­va, että tie­to tuplaan­tuu paris­sa vuo­des­sa, jol­loin ”mandaatti”-totuus muut­tuu yhä nopeam­min epä­to­tuu­dek­si. Sil­loin ”mandaatti”-totuuden var­ti­jan tuli­si myön­tää tap­pion­sa, ja siir­tyä mui­hin hom­miin, mikä kui­ten­kin vali­tet­ta­van har­voin tapahtuu… 

  ”Yhden totuu­den ” ajat­te­lu on nyt joh­ta­nut sii­hen, eläm­me vaih­toeh­dot­to­muu­den kuplas­sa ja talou­del­li­ses­sa pysäh­ty­nei­syy­des­sä, yhden totuu­den arvomaailma-kuplassa. 

  Suo­men kan­sa elää­kin oikeas­taan haa­ve­maa­il­mas­sa, sil­lä se on menet­tä­nyt elä­vän kon­tak­tin ympä­röi­vän maa­il­man todel­li­suu­teen, jos­sa on pak­ko voi­tok­kaas­ti koh­da­ta raa­ka glo­baa­li kilpailu.

  Esi­merk­ki: 60-luvul­la maa­il­man tie­deyh­tei­sö oli laa­jas­ti hyväk­sy­nyt man­ner­laat­ta-teo­rian, siis sen että man­ner­laa­tat liik­ku­vat koko ajan. Suo­ma­lai­set man­daat­ti-geo­lo­git oli­vat kui­ten­kin ilmoit­ta­neet totuu­dek­si sen, että näin ei asian­lai­ta ole. Siten 70-luvul­la oli vain 2 maa­ta jäl­jel­lä, jos­sa vie­lä pidet­tiin yllä tätä vää­rää oppia: Suo­mi ja Neuvostoliitto.

  Suo­mi-kuplan ohi ovat jo aja­neet kaik­ki: Muut Poh­jois­maat, tek­no­lo­giat ja maa­il­ma­ta­lous, jois­sa on tapah­tu­nut ”man­ner­laat­to­jen” nopea liike.

  Nyt käy­dyis­sä edus­kun­ta­vaa­leis­sa on käy­nyt niin, että usko­vai­set ovat otta­mas­sa Suo­mes­sa vallan.

  Sipi­lä on les­ta­dio­lai­nen, eli kris­tit­ty fun­da­men­ta­lis­ti, jon­ka opin mukaan ”syn­tien anteek­sian­ta­mi­sen val­ta on kai­kil­la oikein usko­mas­sa olevilla”. 

  Soi­ni on kato­li­nen, jol­le Paa­vi on totuu­den auk­to­ri­teet­ti. PSn edus­kun­taeh­dok­kaat­kin jou­tui­vat alle­kir­joit­ta­maan sitou­muk­sen tämän opin puolesta. 

  Kum­mat­kaan eivät ilmei­ses­ti usko evoluutioon?

  Mui­ta fun­da­men­ta­lis­te­ja löy­tyy mm. vih­reis­tä, SDPs­tä , vasem­mis­to­lii­tos­ta ja ammattiyhdistyksistä.

  Kysy­mys 1: Onko Suo­mi nyt niin pahas­sa, yhden totuu­den aiheut­ta­mas­sa umpi­ku­jas­sa, että kai­ken toi­von saa heittää?

  Kysy­mys 2: Oli­si­ko paras­ta kui­ten­kin reip­paas­ti puh­kais­ta tuo kol­mi­kan­ta-kupla, kes­tää yhteis­kun­taam­me puh­dis­ta­vat lakot, ja ottaa käyt­töön se kas­vu­ky­kyi­nen Pk-selk­to­ri, jos­sa on sitä oikea­ta pöhinää?

  Sep­po Korppoo
  Evo­luu­tioon usko­va vapaa suo­ma­lai­nen pöhinä-yrittäjä

 62. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tuo huo­mau­tuk­se­ni Hel­sin­gis­tä net­to­mak­sa­ja­na oli vain kor­jaus esi­tet­tyyn väit­tee­seen, että muu maa tuki­si val­tion bud­je­tin kaut­ta Hel­sin­kiä. On eri asia, pitää­kö asi­aa koros­taa, mut­ta vää­rä väi­te pitää korjata.

  Näin pitää mene­tel­lä. Mut­ta aihe on kiin­nos­ta­va itses­sään­kin. Hel­sin­gin mak­sa­ja­roo­lin koros­ta­mi­nen on sel­väs­ti­kin osa tätä Suo­mea kah­tia­ja­ka­vaa kes­kus­te­lua. Ja näis­tä viit­tauk­sis­ta ei täl­lä­kään blo­gil­la ole ollut puu­tet­ta. Mik­si täs­tä asias­ta pitää kir­joit­taa niin usein, vaik­ka kyse on ehkä vain itses­tään­sel­vyy­des­tä, eli sii­tä, että Suo­mes­sa rik­kaat tapaa­vat mak­saa enem­män vero­ja kuin köy­hät? Sama sään­tö kos­kee niin kau­pun­kien kuin maa­seu­dun rik­kai­ta, ja hyö­dyn kor­jaa­vat niin kau­pun­kien kuin maa­seu­dun köyhät.

  Asi­aan liit­ty­vät myös toi­veet sitä, että kaik­ki kehi­tys pitäi­si kes­kit­tää Hel­sin­kiin (kos­ka ehkä ole­te­taan, että muu Suo­mi ei kyke­ne tuot­ta­maan posi­tii­vis­ta tai yhtä poi­sii­vis­ta tulos­ta). Samoin asi­aan liit­tyy esim. pisa­ra­ra­ta, joka tar­koit­tai­si val­ta­van suur­ta alue­po­liit­tis­ta tukea (muul­ta Suo­mel­ta) Helsingille.

 63. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tuo huo­mau­tuk­se­ni Hel­sin­gis­tä net­to­mak­sa­ja­na oli vain kor­jaus esi­tet­tyyn väit­tee­seen, että muu maa tuki­si val­tion bud­je­tin kaut­ta Hel­sin­kiä. On eri asia, pitää­kö asi­aa koros­taa, mut­ta vää­rä väi­te pitää korjata. 

  Onko vää­rin sanoa, että vilk­kaim­man talou­del­li­sen akti­vi­tee­tin ulko­puo­li­nen kun­ta (l. tulo­ve­ro­tuk­ses­sa haas­tei­ta) saa val­tio­no­suuk­si­na edes vähän takai­sin kun­ta­lais­ten­sa mak­sa­mis­ta kulu­tus­ve­rois­ta? Kulu­tus­ve­ro­jen volyy­mi tai­taa olla useam­pi­ker­tai­nen ver­rat­tu­na vero­tu­lo­jen tasauk­seen joten hil­jai­sim­man­kin kun­nan koh­dal­la voi­daan­ko sanoa, että saa edes jotain takaisin.

 64. Mau­rizio:
  “Mak­sa­vat siis val­tiol­le vero­ja enem­män kuin saa­vat val­tiol­ta rahaa.” 

  No entäs kun­ta­sek­to­ri? Plus­sal­la vai miinuksella? 

  Ran­kas­ti mii­nuk­sel­la — veron­ta­saus­jär­je­tel­mä huo­leh­tii sii­tä kyllä.

 65. Ihmet­te­len, että yksi­kään toi­mit­ta­ja ei ana­ly­soi­nut Kum­pu­lan ja Val­li­lan (puna­vih­rei­den aluei­den) tulo­ta­soa mil­lään tavalla.

  Esi­mer­kik­si Val­li­lan medi­aa­ni­tu­lo on pie­nem­pi kuin Enon­teklöl­lä. Noil­la alueil­la asuu val­ta­va mää­rä vuo­kra­lai­sia, mm. opis­ke­li­joi­ta. Kum­pu­las­sa on suu­ri HOAS-keskittymä,

  Kui­ten­kin Hesa­ri antaa ymmär­tää, että näil­lä alueil­la asui­si pää­osin net­to­mak­sa­jia ja varak­kai­ta ihmi­siä. Medi­aa­ni­tu­lo­kar­tan mukaan kaik­kea muuta.

  Tyh­my­ri kir­joit­ti aihees­ta hyvän blo­gauk­sen. Kan­nat­taa lukaista.
  https://tyhmyri.wordpress.com/2015/04/21/liberaali-helsinki-ja-talous-liberalismi-kasvaa-kun-valtio-maksaa/

 66. Tak­si­su­ha­ri:
  Hel­sin­ki ja hel­sin­ki­läi­set ovat kyl­lä val­tiol­le nettomaksajia

  Käy­kö että kokeil­laan? Ero­te­taan Hel­sin­ki muus­ta Suo­mes­ta ja kat­so­taan kum­pi menes­tyy paremmin? 

  Näin EU- ja Schen­gen-aikaan tuo oli­si vie­lä aika muka­vas­ti hoi­det­ta­vis­sa, kun tava­ran ja työ­voi­man liik­ku­vuus­kin on hyvää. Rajan voi­si vetää Hel­sin­gin työs­sä­käyn­tia­lu­een rajoil­le, se kai meni­si jos­sain Por­voo-Mänt­sä­lä-Hyvin­kää-Loh­ja-Kirk­ko­num­mi ‑lin­jal­la.

  Kum­mal­le­kin maal­le siir­tyi­si maan alu­eel­la ole­va jul­ki­nen infra ilman eril­li­siä kor­vauk­sia. Jul­kis­ten raken­nus­ten osal­ta pitäi­si ehkä pyr­kiä jon­kin­lai­seen arvon­mää­ri­tyk­seen, kos­ka ne eivät vält­tä­mät­tä jakau­du tasai­ses­ti, jol­loin jon­kin­lai­nen kom­pen­saa­tio oli­si pai­kal­laan. Samoin esi­mer­kik­si VR:n kalus­to pitäi­si jakaa joten­kin sopi­vas­ti jyvittäen.

  Maan­puo­lus­tus oli­si ehkä han­ka­lin jaet­ta­va, mut­ta sen voi­si aloit­taa soti­las­liit­to­na, joka rahoi­te­taan vaik­ka BKT-suh­teis­sa. Sen jäl­keen se voi­si eriy­tyä ihan miten kum­pi­kin halu­aa. Vaik­ka sit­ten toi­nen Natoon ja toi­nen ei.

  Val­tion yri­ty­so­mis­tuk­set ja vel­ka jaet­tai­siin vaik­ka nup­pi­lu­vun perus­teel­la. Yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la ei pitäi­si olla mitään ihmeel­lis­tä sumplit­ta­vaa, kos­ka val­tion­ra­jo­jen ei pitäi­si vai­kut­taa omis­tuk­siin mitään. Aika mones­ta pie­nes­tä­kin yri­tyk­ses­tä tuli­si useam­mas­sa maas­sa toi­mi­va, mut­ta sii­nä ei lopul­ta pitäi­si olla kovin pal­jon kirjanpitopulmia.

  Kum­pi­kin maa oli­si ilman muu­ta vapaa päät­tä­mään omas­ta vero­tuk­ses­taan EU-sopi­mus­ten puit­teis­sa. Käy­tän­tö ehkä estäi­si kovin jyr­kät vero­tuse­rot, mut­ta on nii­tä toi­saal­ta vaik­ka Yhdys­val­to­jen osa­val­tioi­den­kin välil­lä. Yhtei­sö­ve­ro­käy­tän­tö ei voi­si olla kovin eri­lai­nen, kos­ka muu­ten yri­tyk­set jouk­ko­vael­tai­si­vat hel­pom­man vero­tuk­sen pariin. Vero­so­pi­muk­sia tar­vi­taan maan rajo­jen ylit­tä­vän työs­sä­käyn­nin, perin­tö­jen ja vaik­ka eläk­kei­den vuoksi.

  Poli­tii­kan kan­nal­ta eroa­mi­nen teki­si jon­kin ver­ran muu­tok­sia eten­kin pää­kau­pun­ki­seu­dun puo­lel­la. Puo­luei­den voi­ma­suh­teet kei­kah­ti­si­vat rajus­ti. Niin ne teke­vät aiko­jen saa­tos­sa muu­ten­kin, joten tus­kin tuo­hon mitään hir­vit­tä­vää dra­ma­tiik­kaa liittyisi.

  En nyt mitään kata­stro­fia tuos­sa osaa näh­dä. Siel­lä­hän nuo Tsek­ki ja Slo­va­kia­kin elä­vät rau­han­omais­ta rin­nak­kai­se­loa. Mik­sei sit­ten tuo­kin toi­mi­si. Kyl­lä minä hel­sin­ki­läi­se­nä oli­sin aivan val­mis läh­te­mään tuo­hon diiliin!

  (Jos ehdo­tuk­se­ni rajan vetä­mi­ses­tä työs­sä­käyn­tia­luet­ta pit­kin häi­rit­see, niin voi sen vetää Hel­sin­gin kau­pun­gin­ra­jaa­kin pit­kin. Kun­ta­ra­jat ovat kui­ten­kin aika teen­näi­siä, oli­si muka­vam­pi nou­dat­taa maan­tie­teel­li­ses­ti perus­tel­lum­pia rajoja.)

 67. Jari S.:

  Kes­kus­ta ei ole pro­fi­loi­tu­nut eri­tyi­sen maa­han­muut­to­kriit­ti­se­nä (jos se nyt on kon­ser­va­tii­vi­suu­den mit­ta­ri), puo­lue kan­nat­taa trans­lain uudis­tus­ta eikä ole kam­pit­ta­mas­sa suku­puo­li­neut­raa­lia avioliittoakaan.

  Ei kai Kes­kus­ta nyt mene maa­jus­sien var­pail­le astu­maan. Nimit­täin maa­han­muut­to takaa maa­jus­seil­le suo­ma­lai­sia hal­vem­paa työvoimaa.

  Ren­git ja seson­ki­työ­voi­ma tuo­daan ulkomailta.

 68. Poth1ue1: Oikeas­ti suu­rin osa Kehä-III ulko­puo­li­ses­ta Suo­mes­ta (ehkä joku Tur­ku ja Tam­pe­re voi­daan tie­tyin edel­ly­tyk­sin täs­sä armah­taa) on pel­kää maa­kun­ta­sar­jan ali­suo­riu­tu­jien mart­ta­ker­ho­ja. Ei kyl­lä evä­kään lii­kah­da ellei tie­dos­sa ole, että hom­maan on luvas­sa alue­tu­kea, EU-tukea, raken­ne­muu­tos­tu­kea ja Teke­sin “täy­sin puh­taas­ti kil­pail­tua” tukea. Kaik­kein noloin­ta on olla jos­sain kv-tapah­tu­mis­sa näi­den armo­ra­ho­jen varas­sa pyö­ri­vien ali­suo­riu­tu­jien kans­sa – teki­si usein mie­li sanoa, ettei ole ollen­kaan samas­ta maasta.
  No, ainoa loh­tu täs­sä on ehkä se, että kun on tot­tu­nut kv-tason kil­pai­luun ilman kyy­när­sau­vo­ja ja mui­ta apu­vä­li­nei­tä, niin pär­jää jat­kos­sa­kin – sil­loin­kin, kun alue­tu­ki­ra­haa ei sada mil­joo­nien eris­sä täy­sin tois­tai­toi­sil­le tutkimusryhmillekin. 

  Enti­se­nä tut­ki­ja­na ja dosent­ti­na tie­dok­si vain Port­huel­le, että kyl­lä kaik­ki maan yli­opis­tot kil­pai­le­vat kan­sain­vä­li­ses­tä tut­ki­mus­ra­has­ta ja niil­lä on erit­täin run­saas­ti kan­sain­vä­li­siä yhteyk­siä. Eli Hel­sin­ki kyl­lä ohi­te­taan men­nen tul­len. Yli­opis­to­jen kv. ver­tai­lus­sa Hel­sin­gin yli­opis­to on kyl­lä suo­ma­lai­sis­ta yli­opis­tois­ta ykkö­se­nä suu­ren kokon­sa, his­to­rian­sa ja run­saan val­tion rahoi­tuk­sen­sa vuok­si. Mut­ta Aal­to yli­opis­to ei ole kovin kor­keal­la, sen ohit­ta­vat useat “maa­kun­tien yli­opis­tot”. Insi­nöö­rit eivät jul­kai­se tar­peek­si kv. lehdissä.

 69. Hel­sin­gin suu­rim­mat yhtei­sö­ve­ron­mak­sa­jat 2013 ja mak­set­tu summa.

  UPM-Kym­me­ne Oyj 116058180.13
  Supercell Oy 82313088.71
  ABB Oy 82030636.72
  Nor­dea Bank Fin­land Abp 80286159.15
  Kes­ko Oyj 54636357.44
  Nor­dea Hen­ki­va­kuu­tus Suo­mi Oy 54513237.93
  Man­da­tum Hen­ki­va­kuu­tus­osa­keyh­tiö 53586305.51
  If Vahin­ko­va­kuu­tus­yh­tiö Oy 52464895.28
  Met­sä Fibre Oy 48072033.55
  Poh­jo­la Vakuu­tus Oy 45696061.49
  KONE Oyj 34254199.05
  Wärt­si­lä Oyj Abp 30788839.58
  Poh­jo­la Pank­ki Oyj 25190300.36
  Fingrid Oyj 20916454.13
  Skan­di­na­vis­ka Ens­kil­da Ban­ken AB (publ) Hel­sing­fors­fi­lia­len 20363095.04
  Plan­meca Oy 17778271.79
  Soli­dium Oy 15865911.86
  Valio Oy 14694845.03
  Pat­ria Oyj 13222529.99
  San­tan­der Con­su­mer Finance Oy 12604431.55
  Alko Oy 12392240.07
  SATO Oyj 11250357,00
  Oy Gus­tav Pau­lig Ab 10650877.16
  Lidl Suo­mi GmbH 10562728.13
  OP-Kort­tiyh­tiö Oyj 9139803.42
  Oy Teboil Ab 9078307.47
  Ther­mo Fis­her Scien­ti­fic Oy 9038995,00
  VVO Kodit Oy 8964674.25
  Oy Karl Fazer Ab 8555578.43
  Kes­ki­näi­nen vakuu­tus­yh­tiö Elä­ke-Fen­nia 8294045.22
  Svens­ka Han­dels­ban­ken AB (publ), filial­verk­sam­he­ten i Fin­land 8258231.18
  Lind­ström Oy 7851349.02
  Nor­dea Invest­ment Mana­ge­ment AB, Suo­men sivu­lii­ke 7223498.02
  Suc­ros Oy 7033512.9
  Skans­ka Talon­ra­ken­nus Oy 6963953.9
  S‑Pankki Oy 6904252.01
  Kun­ta­ra­hoi­tus Oyj 6722821.64
  Ota­va Oy 6523444.2
  Wipu­nen varain­hal­lin­ta oy 6065660.04
  Swed­bank AB (publ), filial i Fin­land 6065388.97
  Fos­ter Whee­ler Ener­gia Oy 5772427.71
  Sca­nia Suo­mi Oy 5614694.93
  Las­si­la & Tika­no­ja Oyj 5457081.05
  Onni­nen Oy 5431371.5
  Oy Hartwall Ab 5387385.14
  YIT Raken­nus Oy 5356923.93
  YIT Oyj 5312396.49
  Poh­jo­la Varain­hoi­to Oy 5265198.75
  VVO-yhty­mä Oyj 5038905.86
  Hel­sin­gin Osuus­kaup­pa Elan­to 5026497.59
  Fin­lan­dia Vod­ka Worldwi­de Oy 5025511.34
  Rau­ta­kes­ko Oy 4977986.2
  Aurum Sijoi­tus­va­kuu­tus Oy 4889946.1
  NCC Raken­nus Oy 4762835.31
  L&T Rela­tions Oy 4689891.56
  Nor­disk Ren­ting Oy 4662727.52

  1. EWn tie­dä, mis­tä JY:n lis­ta yhtei­sö­ve­ron mak­sa­jis­ta on peräi­sin ja mitä luvut tar­koit­ta­vat, mut­ta ei näy­tä sil­tä, että kyse oli­si yri­tyk­sen Hel­sin­gil­le mak­sa­mis­ta yhteis­sö­ve­rois­ta vaan yhtei­sö­ve­rois­ta koko­nai­suu­des­saan. Kun­nil­le tii­sä menee vähän yli 35 %:a (muis­taak­se­ni) ja tämä­kin jakau­tuu yleen­sä monel­le kun­nal­le sen mukaan, mis­sä yri­tyk­sen työ­pai­kat sijait­se­vat. Nor­deal­la esi­mer­kik­si on kont­to­rei­ta vie­lä eri puo­lel­la maa­ta. Supercell tuot­ti Hel­sin­gil­le kai noin 30 M€.

 70. Ja vie­lä jän­nem­pää, miten muu­ten ihan sinän­sä fik­sut ja kou­lu­te­tut ihmi­set voi­vat hak­sah­taa johon­kin niin kam­mot­ta­vaan ideo­lo­gi­aan kuin Hal­la-ahon edus­ta­ma Gates of Vien­na ‑kult­ti.”

  No näin­kin. Tosin vie­lä­kin jän­nem­pää on se, ettei em. kir­joit­ta­ja näy tie­dos­ta­van suu­rim­man osan ns. maa­han­muut­to­kriit­ti­sis­tä lähin­nä ole­van huo­les­tu­nut sen kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti ja yhteis­kun­nal­li­ses­ti _haastavamman_ maa­han­muu­ton vai­ku­tuk­sis­ta, ei muus­ta. Mut­ta toi­saal­ta tuo tajua­mat­to­muus­han se juu­ri liet­soo­kin näi­tä vil­li­no­loi­sia kuvi­tel­mia, jois­sa koko vas­ta­po­ruk­ka onkin muka jotain per­voa Himm­le­rin ope­tus­lap­si­kat­ras­ta :0

  No, myön­si­pä kui­ten­kin oman­kin supre­möö­sin per­soo­nan­sa ehkä omaa­van joi­ta­kin sokei­ta pis­tei­tä. Ja niin­pä näkyy 😀 

  PS. Ja sit­ten näen­näis­lib­ba­reil­le se disklei­me­ri. En ole rasis­ti. En tuo­mit­se ketään muul­la kuin yksi­lö­ta­sol­la. En vihaa ihmi­siä niin rodun, uskon­to­kun­nan, suku­puo­li­sen suun­tau­tu­nei­suu­den kuin mie­li­pi­teit­ten­sä­kään takia. Enkä edes äänes­tä per­su­ja, läl­läl­lää. Riit­tää­kö? Vai­ko vie­lä­kö halu­taan lisää mao­lais­hen­kis­tä itsekritiikkiä?

 71. max: Onko vää­rin sanoa, että vilk­kaim­man talou­del­li­sen akti­vi­tee­tin ulko­puo­li­nen kun­ta (l. tulo­ve­ro­tuk­ses­sa haas­tei­ta) saa val­tio­no­suuk­si­na edes vähän takai­sin kun­ta­lais­ten­sa mak­sa­mis­ta kulu­tus­ve­rois­ta? Kulu­tus­ve­ro­jen volyy­mi tai­taa olla useam­pi­ker­tai­nen ver­rat­tu­na vero­tu­lo­jen tasauk­seen joten hil­jai­sim­man­kin kun­nan koh­dal­la voi­daan­ko sanoa, että saa edes jotain takaisin. 

  Ei sii­nä mitään vää­rää ole että val­tio tulout­taa osan kulu­tus­ve­rois­ta takai­sin kun­tiin, tot­ta kai kaik­kien pitää saa­da vas­ti­net­ta vero­ra­hoil­leen ihan sii­tä riip­pu­mat­ta mis­sä asuvat.

  Minun mie­les­tä­ni oli­si ihan oikein jos val­tio mak­sai­si pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­nil­le sen noin mil­jar­di euroa enem­män vuo­des­sa mitä meil­le oikeu­den­mu­kai­ses­ti kuu­lui­si. Ei tar­vit­si­si joi­den­kin pisa­ra­ra­dan kal­tais­ten pik­kusum­mien kans­sa tapel­la val­tion kanssa.

 72. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la on suh­teel­li­sen vähän alku- ja jalos­tus­tuo­tan­toa. Siel­lä on pää­asias­sa pal­ve­lu­tuo­tan­toa, joka pal­ve­lee etu­pääs­sä muu­ta maa­ta (tie­tys­ti myös sii­nä sivus­sa pai­kal­li­sia). Pää­kau­pun­gin tuot­ta­vuus näyt­tää parem­mal­ta, kos­ka pal­ve­lue­lin­kei­not ovat alku- ja jalos­tus­tuo­tan­toa vähem­män kan­sain­vä­li­sen kil­pai­lun pii­ris­sä. Ne ovat siis voi­neet hin­noi­tel­la työn­sä rei­lum­min. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­le­kin kävi­si ohrai­ses­ti, jos muu Suo­mi itse­näis­tyi­si ja hank­ki­si pal­ve­lun­sa muualta.

 73. Count­ry­boy: Enti­se­nä tut­ki­ja­na ja dosent­ti­na tie­dok­si vain Port­huel­le, että kyl­lä kaik­ki maan yli­opis­tot kil­pai­le­vat kan­sain­vä­li­ses­tä tut­ki­mus­ra­has­ta ja niil­lä on erit­täin run­saas­ti kan­sain­vä­li­siä yhteyk­siä. Eli Hel­sin­ki kyl­lä ohi­te­taan men­nen tul­len. Yli­opis­to­jen kv. ver­tai­lus­sa Hel­sin­gin yli­opis­to on kyl­lä suo­ma­lai­sis­tay­li­opis­tois­ta ykkö­se­nä suu­ren kokon­sa, his­to­rian­sa ja run­saan val­tion rahoi­tuk­sen­sa vuok­si. Mut­ta Aal­to yli­opis­to ei ole kovin kor­keal­la, sen ohit­ta­vat useat “maa­kun­tien yli­opis­tot”. Insi­nöö­rit eivät­jul­kai­se tar­peek­si kv. lehdissä.

  No,jos näin on, niin mik­si maa­kun­tien nero­ja pitää vie­lä erik­seen tukea alue­tu­ki­ra­hois­ta ja kor­va­mer­kit­se­mäl­lä Tekes yms. raho­ja vain ruuh­ka­suo­men ulko­puo­lel­la käy­tet­tä­väk­si? Eikö pitäi­si olla oikeas­taan päin­vas­toin — eli sur­keat pk-seu­dun yli­opis­tot ja tut­ki­mus­lai­tok­set tar­vi­ti­si­vat “raken­ne­muu­tos­ra­hoi­tus­ta” tehok­kuu­den nos­ta­mi­sek­si edes näi­den lois­ta­vien maa­kun­tien tut­ki­musyh­tei­sö­jen tasolle?

 74. Maa­seu­tu­lai­nen:
  “Hel­sin­gis­sä ollaan huo­mat­ta­vas­ti arvo­li­be­raa­lim­pia kuin muualla.”

  Ollaan­ko siel­lä oikeas­ti arvo­li­be­raa­le­ja vai ollaan­ko siel­lä välinpitämättömiä?

  Se sel­vi­ää, kun Euroo­pan talou­del­li­nen ahdin­ko levi­ää käy­tän­töi­nä myös Hel­sin­gin äänes­tä­jiin. Arvaan, että kun ei ole työ­tä ja kun jul­ki­sia pal­ve­lu­ja lei­ka­taan, niin moni näen­näi­ses­ti arvo­li­be­raa­li havah­tuu, kun omis­ta oikeuk­sis­ta viedään. 

  Tilan­ne on sama kuin Nokian yksi­löl­li­syy­den voi­maan van­no­neil­la insi­nöö­reil­lä, jot­ka työt­tö­mäk­si jää­ty­ään ovat­kin sitä miel­tä, että val­tion pitäi­si jär­jes­tää heil­le työtä. 

  Olen minä­kin aivan h*lv*t*n arvo­li­be­raa­li niin kau­an kuin omaa­ni ei kos­ke­ta. Kun kos­ke­taan, niin sen jäl­keen alan kat­sel­la, kuka minua uhkaa.

  Pää­kau­pun­ki­seu­dun arvo­li­be­raa­liu­den taso näkyy mm. kou­lus­hop­pai­lu­na. Maa­han­muut­to ja moni­kult­tuu­ri­suus on hem­me­tin kivaa, kun­han minun lap­se­ni ei vain jou­du kou­luun, jos­sa on pal­jon maahanmuuttajia.

  Pin­taa se vain on, se arvoliberaalius.

  Tämä rin­nas­tus kyl­lä nyt häm­men­tää. Onko kon­ser­va­tii­vi­suus = omien etu­jen var­je­lua? Onko arvo­li­be­raa­li­suus = hal­lit­se­ma­ton­ta maa­han­muut­toa? Miten­niin arvo­li­be­raa­lius tar­koit­taa sitä että “omis­ta oikeuk­sis­ta viedään”?Miksi se on muka uhka? Ei arvo­li­be­raa­lius vie mitään oikeuksia.

  Itse olen äärim­mäi­sen arvo­li­be­raa­li, mut­ta ei se lii­ty maa­han­muut­toon miten­kään. Ulko­maa­lai­set ihmi­set eivät ole mikään arvo.

  Kyl­lä minä rehel­li­ses­ti koen että arvo­li­be­raa­li­suus on nime­no­maan kaik­kien etu­jen mukais­ta. Sitä että kaik­ki saa­vat olla omia itse­jään. Sitä että mitään omi­nai­suut­ta tai elä­män­ta­paa ei arvo­te­ta läh­tö­koh­tai­ses­ti tois­ta huo­nom­mak­si tai paremmaksi.

  Arvo­li­be­ra­lis­min kan­na­tus on myös oman etu­ni mukais­ta. Entä jos jos­kus vam­mau­dun? Entä jos lap­se­ni on homo? Entä jos haluan poly­amo­ri­sen pari­suh­teen? Entä jos haluan työs­ken­nel­lä alal­la, joka on perin­tei­ses­ti toi­sen suku­puo­len töi­tä? Entä jos haluan uskoa Buddhaan?
  Kai­kis­sa tapauk­sis­sa arvo­li­be­ra­lis­mi on myös minun etuni.

 75. Jos nämä “maa­han­muut­to­krii­ti­kot” eivät ole kaut­taal­taan rasis­te­ja, muu­ka­lais­vi­ha­mie­li­siä ja isla­mo­fo­be­ja, mik­si he eivät irti­sa­nou­du äänek­kääs­ti Hal­la-Ahon kir­joi­tuk­sis­ta ja maailmankuvasta?

  No, kyse on sokeas­ta pis­tees­tä, ei sii­tä, että he OIKEASTI kan­nat­tai­si­vat oppi-isän­sä ajat­te­lua. Toi­vot­ta­vas­ti. Mut­ta jo täl­lai­nen sokea pis­te­kin voi olla vaa­ral­li­nen, jos se ase­moi­tuu niin, että se on omi­aan edis­tä­mään kan­san­ryh­miin koh­dis­tu­via ennak­ko­luu­lo­ja (joi­ta H‑A muu­ten on julis­ta­nut halua­van­sa edistää).

 76. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  EWn tie­dä, mis­tä JY:n lis­ta yhtei­sö­ve­ron mak­sa­jis­ta on peräi­sin ja mitä luvut tarkoittavat, 

  Hesa­rin net­ti­si­vuil­ta ne on. Sii­nä on siis suu­rim­mat hel­sin­ki­läi­set yhtei­sö­ve­ron mak­sa­jat. Ne on Hel­sin­gis­sä kan­net­tu­ja vero­ja ja vai­kut­ta­vat “Val­tion tulot ja menoit alueit­tain ” kal­tai­siin listauksiin.

  Minus­ta ne osoit­ta­vat, että Hel­sin­ki ei ole ihan sel­lai­nen maa­kun­nis­ta riip­pu­ma­ton saa­re­ke, mitä höy­ry­päi­sim­mät tääl­lä tun­tu­vat esittävän.

 77. Tur­haa naput­ta­mis­ta vält­tääk­se­ni jätän tämän tähän alkuun:
  http://nyt.fi/a1305903382131

  Ovat­ko suo­ma­lais­ten arvo­maa­il­mat eriytymässä?

  En usko. Olen vakuut­tu­nut, että ei ole. Mikä on muut­tu­nut on se, että kaik­ki saman­mie­li­set löy­tä­vät toi­sen­sa. Usein täl­lä on posi­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia. Kaik­ki var­maan tie­tä­vät nega­tii­vi­sis­ta puo­lis­ta, joten ei niis­tä­kään sen enempää.

  Mitä ei tule aja­tel­leek­si on se, että ihmi­set valit­se­vat inter­ne­tis­tä aika sup­pean kat­tauk­sen seu­rat­ta­vak­seen ja sii­nä kat­tauk­ses­sa koros­tu­vat asiat saa­vat osak­seen huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­man huo­mion, mitä ne ansait­se­vat. Usein inter­ne­tis­sä käy kuten taval­li­ses­sa­kin elä­mäs­sä. Tör­määt jat­ku­vas­ti samoi­hin ihmi­siin yllät­täen ja odot­ta­mat­ta eri­lai­sis­sa yhteyksissä.

  Ole­tan, että aika pal­jon täs­tä kah­tia­jaon kohus­ta syn­tyi jon­kun suo­ma­lai­sen näyt­te­li­jän kom­men­tis­ta, jon­ka mukaan hän ei tie­dä Hel­sin­gis­tä ketään, joka kan­nat­tai­si perus­suo­ma­lai­sia tai kepu­lai­sia arvo­ja. Sil­loin, kun ihmi­sel­lä on sup­pea elä­män­pii­ri ja vähän elä­män­ko­ke­mus­ta, niin käsi­tys itsel­leen vie­rais­ta asiois­ta voi olla hyvin­kin tämän kaltaisia. 

  Tämä kom­ment­ti sai minut huo­maa­maan sen, että minul­la itsel­lä­ni on aika sup­pea käsi­tys Hel­sin­ki­läi­syy­des­tä ja Hel­sin­gis­tä. Itse olen saa­nut muut­taa pois Hel­sin­gis­tä kol­me ker­taa ja jokai­nen ker­ta on ollut yhtä juh­laa. Hel­sin­gis­sä on var­mas­ti pahoin­voin­tia enem­män kuin mis­sään muus­sa suo­men kau­pun­gis­sa ja siel­lä kes­ki­mää­rin ele­tään suo­men lyhin ja kur­jin elä­mä. Sil­ti sin­ne mah­tuu pal­jon ihmi­siä, jot­ka oikeas­ti viih­ty­vät siel­lä ja halua­vat olla siel­lä. Ihmi­siä, jot­ka ovat saa­neet Hel­sin­gis­sä aikaan elä­män, jos­sa voi­vat olla onnellisia.

  Tätä minun on tun­ne­ta­sol­la han­ka­la ymmär­tää. Hel­sin­kiin ajet­taes­sa vii­meis­tään Por­voon koh­dal­la alkaa kuvot­ta­maan se saas­ta ja pas­ka mikä edes­sä hää­möt­tää. Tik­ku­ri­lan koh­dal­la tämän asian on jo hyväk­sy­nyt ja saa­nut pyy­hit­tyä hymyn pois naa­mal­ta. Täs­sä vai­hees­sa olen löy­tä­nyt sisäi­sen Hel­sin­ki­läi­se­ni. Minun Hel­sin­gis­sä­ni kukaan ei äänes­tä. Ei edes persuja.

 78. Vihe­rins­si: Tai sit­ten käy niin, että ihmis­ten arvot alka­vat muok­kau­tua ympä­ris­tön mukaan.

  Itse lai­tan lant­ti­ni likoon vähän tähän suun­taan. En nyt äkkiä löy­dä läh­de­vii­tet­tä, mut­ta jokin aika sit­ten tör­mä­sin kuvaan, johon oli piir­ret­ty aika­sar­jat vii­me vuo­si­kym­me­nil­tä sii­tä kuin­ka suu­ri osa ihmi­sis­tä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tun­tee homon ja kuin­ka suu­ri osa ihmi­sis­tä kan­nat­taa homo­jen avio-oikeut­ta. Käy­rät oli­vat aika tark­kaan tois­ten­sa peilikuvia. 

  Mitä itse aihee­seen tulee, pidän arvo­maa­il­mo­jen pola­ri­soi­tu­mis­ta todel­li­se­na haas­tee­na. Eri­tyi­sen ongel­mal­li­sek­si hen­ki­lö­koh­tai­sen suh­tau­tu­mi­sen tekee se, että minul­la ei ole aavis­tus­ta­kaan miten tuo­ta pola­ri­soi­tu­mis­ta voi­si vält­tää tilan­tees­sa, jos­sa en yksin­ker­tai­ses­ti hyväk­sy oppo­nen­tin arvo­maa­il­maa. Jos hae­taan äärie­si­merk­ke­jä maa­il­man­his­to­rias­ta, niin miten Yhdys­val­to­jen poh­joi­so­sien oli­si pitä­nyt toi­mia orja­ky­sy­myk­ses­sä niin, että tilan­ne oli­si lau­en­nut sivis­ty­nees­ti ilman veris­tä sisäl­lis­so­taa? Mitä sak­sa­lais­ten nat­se­ja vas­tus­ta­vien taho­jen oli­si pitä­nyt teh­dä 30-luvul­la niin, että tilan­ne ei oli­si eska­loi­tu­nut toi­seen maa­il­man­so­taan ja kes­ki­tys­lei­rei­hin? Mitä nois­sa yli­pää­tään tapah­tui, hys­sy­tel­tiin­kö ja vaa­dit­tiin “suvait­se­vai­suut­ta” eri näkö­kul­mia koh­taan vai läh­ti­kö hom­ma heti alus­ta saak­ka käsis­tä kun kes­kus­te­lua läh­det­tiin aggres­sii­vi­ses­ti pola­ri­soi­maan? (En siis tun­ne his­to­ri­aa niin hyvin että osai­sin vas­ta­ta näi­hin kysymyksiin.) 

  Kun sekä mili­tant­ti että hys­syt­te­le­vä ja valis­ta­va suh­tau­tu­mi­nen vas­ten­mie­li­siin vähem­mis­tö­ar­vo­maa­il­moi­hin tun­tuu vai­keal­ta, niin jäl­jel­le ei tai­da jää­dä kuin puut­tu­mi­nen noi­ta arvo­maa­il­mo­ja ede­saut­ta­viin teki­jöi­hin. Ja yksi mer­kit­tä­vim­piä teki­jöi­tä tai­taa olla sen pro­ver­bi­aa­li­sen 99%:n talou­del­lis­ten valin­ta­mah­dol­li­suuk­sien paran­ta­mi­nen. Joka ei tar­koi­ta tulon­siir­to­jen kas­vat­ta­mis­ta vaan sosi­aa­li­tur­van raken­teel­lis­ta muutosta.

 79. Mitä maa­han­muut­toon tulee, niin sen pitä­mi­nen pie­ne­nä, eli kor­kein­taan nykyi­sel­lä tasol­la, on aina­kin minus­ta hyvä asia. Ihan sii­tä syys­tä, että kun luon­non kulut­ta­mis­ta ei saa­da alas, niin sil­loin ainoa mah­dol­li­suus on rajoit­taa kulut­ta­jien mää­rän kas­vua, jos halu­aa rajoit­taa luon­non kulut­ta­mis­ta. Toi­nen asia sit­ten on, että mitä se aut­taa jos yhteis­kun­nan suu­rin tavoi­te on kas­vat­taa vien­tiä, eli suo­ma­lai­sen luon­non myy­mis­tä maa­il­mal­le eri­lai­si­na tuot­tei­na — ei pal­joa kuu­lu vas­tus­tus­ta täl­le per­suis­ta­kaan, vaik­ka luon­to­nä­kö­kul­maa heit­tä­vät vie­lä piruut­taan mukaan maahanmuuttokeskusteluun. 

  Sitä voi moit­tia sit­ten jos sel­väs­ti on näh­tä­vis­tä rasis­ti­nen motii­vi, mut­ta lie­nee sel­vää, että pää­see rasis­ti­ko­riin sil­lä, jos pitää luon­toa tär­keäm­pä­nä kuin lopu­ton­ta väes­tön­kas­vua. Onhan vih­rei­den poli­tiik­ka­kin täs­sä suh­tees­sa täy­des­sä ris­ti­rii­das­sa — oli­han vaa­li­tau­luis­sa­kin haus­ka pari­val­jak­ko: ‘raken­ne­taan’ ja ‘suo­jel­laan’. Miten mitään suo­je­let, kun kui­ten­kin haluat kas­vaa ja raken­taa koko ajan lisää? 

  Tule­vi­na vuo­si­na näh­dään tämän taas muut­tu­van yhä enem­män kon­kreet­ti­sek­si, kun Hel­sin­gis­sä raken­ne­taan umpeen vii­mei­set­kin luon­to­ko­ko­nai­suu­det ja jäl­jel­le jää pie­niä saa­rek­kei­ta, ja sama jat­kuu leviä­vä­nä syö­pä­nä peit­tä­mään koko Ete­lä-Suo­men. Puheet luon­non sääs­tä­mi­ses­tä edes raken­nus­maan suh­tees­sa ovat olleet tur­hia, kun nyt näem­me että mitään tii­vis­tä­mis­tä ja tur­han autoi­lun kit­ke­mis­tä ei tule. Poliit­ti­nen kes­kus­te­lu­kin aihees­ta on hävin­nyt tai on jos­sain näky­mät­tö­mil­lä nettipalstoilla. 

  Mitä itse asi­aan tulee, niin eihän täs­sä mitään kah­tia­ja­koa ole tul­lut, vaan toi­nen puo­li on tul­lut kaa­peis­taan ja van­hem­pi väki on taka­ja­loil­laan, kun ei ole tot­tu­nut näke­mään sel­lais­ta menoa. Eivät per­sut ole tuo­neet kon­ser­va­tii­vi­sia mie­li­pi­tei­tä poli­tiik­kaan. Jos kon­ser­va­tis­mi oli­si uusi nousu­kas, niin mik­si homo­lii­tot tule­vat vas­ta nyt, eikä 1980-luvul­la, tai mik­si sel­väs­ti rasis­ti­set puheen­vuo­rot oli­vat jo tuol­loin nor­maa­le­ja? Maa on siis ollut aina­kin kah­ta miel­tä koko ajan, mut­ta nyt meil­lä on media joka halu­aa myy­dä leh­tiä vas­tak­kai­na­set­te­lul­la kuten Yhdys­val­lois­sa. Median motii­vi ei ole enää min­kään oikean asian puo­lus­ta­mi­nen ja fak­to­jen etsi­mi­nen, vaan tilaa on lähes pel­käs­tään popu­lis­ti­sel­le kes­kus­te­lul­le jos­sa pär­jää vain se, joka ehtii ensin sanoa kes­kus­te­lun pre­mis­sin, kuten esi­mer­kik­si näin: 

  Jos ehtii sanoa, että teol­li­suus menet­tää tilauk­set kos­ka säh­kö on niin kal­lis­ta, niin sit­ten­hän se on niin. Todel­li­suu­des­sa säh­kö teol­li­suu­del­le hal­vin­ta ja vika on tuot­teis­sa ja muis­sa kus­tan­nuk­sis­ta jois­ta pitäi­si syyt­tää ay-lii­ket­tä ja Putkosta. 

  Jos ehtii sanoa, että Hel­sin­gis­sä este­tään ja rajoi­te­taan autoi­lua mie­li­val­tai­ses­ti, niin sit­ten­hän se on niin. Todel­li­suu­des­sa Hel­sin­ki menet­tää val­ta­vas­ti rahaa, raken­nus­maa­ta, ter­veyt­tä, viih­tyi­syyt­tä ja elin­kei­no­mah­dol­li­suuk­sia auton val­ta-ase­man takia. 

  Jos ehtii sanoa, että mitä pitäi­si teh­dä maa­han­muu­ton suu­ril­le ongel­mil­le, niin sit­ten­hän sii­nä on val­ta­via ongel­mia. Val­ta­va ongel­ma väes­tön­kas­vus­sa(!) on luon­non tuhoa­mi­nen, mut­ta nii­tä val­ta­via sosi­aa­li­sia ongel­mia maa­han­muu­tos­ta on vai­keam­pi aina­kin nyt löy­tää. Pako­lais­ten kotiu­tu­mi­ses­sa lie­nee ne ongel­mat, mut­ta har­vas­sa lie­nee ne maat jot­ka ovat onnis­tu­neet kotiut­ta­maan van­hem­man aikuis­väes­tön, joka tulee täy­sin vie­raas­ta kult­tuu­ris­ta. Seu­raa­vaa pol­vi kas­vaa sit­ten parem­min suomalaisiksi.

 80. cete­rum cen­seo: Libe­raa­lin vas­ta­koh­ta auto­ri­tää­ri­nen, ei kon­ser­va­tii­vi. Kon­ser­va­tii­vin vas­ta­koh­ta on radi­kaa­li, ei liberaali.

  Ihmis­ten arvo­jen kan­nal­ta tämä akse­lis­to on mie­les­tä­ni huo­mat­ta­vas­ti erot­te­le­vam­pi ja hyö­dyl­li­sem­pi kuin oikeis­to-vasem­mis­to, urbaa­ni- ei-urbaa­ni tms. akse­lis­tot. Nämä voi­daan sit­ten ottaa mukaan eri­näi­siin 3D-tarkasteluihin. 

  Koen, että sel­vää eriy­ty­mis­tä on tapah­tu­mas­sa, mut­tei lin­jal­la urbaa­ni- ei-urbaa­ni, vaan akse­lil­la auto­ri­tää­ri­nen-libe­raa­li. Sen näky­vim­pä­nä ilmen­ty­mä­nä on suh­tau­tu­mi­nen huma­ni­tää­ri­seen ja työ­pe­räi­seen maahanmuuttoon.

  Täs­sä asias­sa jako­lin­ja ei mene esim. perin­tei­sen oikeis­to-vasem­mis­to jaon mukaan. Oikeis­to suo­sii työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa ja hyväk­syy hal­li­tun huma­ni­tää­ri­sen, vasem­mis­to puo­les­taaan vas­tus­taa työn perään tuli­joi­ta, mut­ta kan­nat­taa huma­ni­tää­ris­tä maahanmuuttoa. 

  Kes­kem­pä­nä ole­vis­ta puo­lueis­ta Per­sut vas­tus­taa jyr­käs­ti kaik­kea maa­han­muut­toa, mut­ta Kepul­la on taas yllät­tä­vän myön­tei­nen kan­ta asi­aan. Monet kepu­lai­set kun­nat otta­vat huma­ni­tää­ri­siä pako­lai­sia paik­kaa­maan väes­tö­ka­to­aan ja maa­jus­sit palk­kaa­vat mel­koi­sia mää­riä vierastyöläisiä.

  Todel­li­nen jako­lin­ja menee äänes­tä­jä­kun­nan sisäl­lä. Tämän seu­rauk­se­na per­sut kerää­vät ja tule­vat kerää­mään ääniä “maa­han­muut­to­kriit­ti­sil­tä” äänes­tä­jil­tä niin oikeal­ta, vasem­mal­ta kuin kes­kel­tä­kin. Var­sin­kin vasem­mis­to on vai­keuk­sis­sa, sil­lä ihmis­ten aito huo­li työ­pai­kois­ta ja lie­vä­kin xeno­fo­bia lisää per­su­jen houkuttelevuutta.

  On huo­les­tut­ta­vaa, jos puo­lu­eet jou­tu­vat per­su­jen pelos­sa rei­vaa­maan kan­to­jaan auto­ri­tää­ri­sem­paan suun­taan. Tie­dos­sa oli­si kyl­mää kyytiä.

  Auto­ri­tää­ri­nen-libe­raa­li­nen ase­tel­mas­ta löy­tyy klas­sil­li­nen kuvaus mm. googlaa­mal­la Ador­no, T. W. The Aut­ho­ri­ta­rian Per­so­na­li­ty. Suosittelen!

 81. Count­ry­boy: Enti­se­nä tut­ki­ja­na ja dosent­ti­na tie­dok­si vain Port­huel­le, että kyl­lä kaik­ki maan yli­opis­tot kil­pai­le­vat kan­sain­vä­li­ses­tä tut­ki­mus­ra­has­ta ja niil­lä on erit­täin run­saas­ti kan­sain­vä­li­siä yhteyk­siä. Eli Hel­sin­ki kyl­lä ohi­te­taan men­nen tul­len. Yli­opis­to­jen kv. ver­tai­lus­sa Hel­sin­gin yli­opis­to on kyl­lä suo­ma­lai­sis­tay­li­opis­tois­ta ykkö­se­nä suu­ren kokon­sa, his­to­rian­sa ja run­saan val­tion rahoi­tuk­sen­sa vuok­si. Mut­ta Aal­to yli­opis­to ei ole kovin kor­keal­la, sen ohit­ta­vat useat “maa­kun­tien yli­opis­tot”. Insi­nöö­rit eivät­jul­kai­se tar­peek­si kv. lehdissä. 

  Kan­sain­vä­lis­tä tut­ki­mus­ra­haa voi toki olla vai­kea saa­da ilman hyviä, sitee­rat­tu­ja artik­ke­lei­ta arvos­te­tuis­sa, kan­sain­vä­li­sis­sä julkaisuissa. 

  Ker­toi­sit­ko kui­ten­kin lisää sii­tä, kor­vaa­ko mie­les­tä­si jul­kai­suis­sa mää­rä laa­dun, tai onko nime­no­maan insi­nöö­ria­loil­la ylei­ses­ti syy­tä jakaa uusi tie­to mie­lum­min ensin glo­baa­leil­le mark­ki­noil­le kuin esi­mer­kik­si maam­me yri­tyk­sil­le tai elinkeinoaloille? 

  Omas­ta mie­les­tä­ni tuo jäl­kim­mäi­nen asia voi riip­pua pal­jol­ti myös ala­koh­tai­sis­ta eri­tyis­piir­teis­tä. Toki ulko­mail­la­kin on hyvä tuo­da esiin, mitä kaik­kea meil­lä osa­taan. Kaik­kea ei toki tar­vit­se kek­siä itse, sik­si kv-yhteis­työ on jos­kus (todel­la) tärkeää. 

  Ei pidä kui­ten­kaan unoh­taa myös­kään sitä, että jaka­jal­le voi hel­pos­ti jää­dä pelk­kä luu omaan käteen …

 82. Ehkä­pä asian voi­si tul­ki­ta siten, että Hel­sin­ki vetää puo­leen­sa muun Suo­men libe­raa­lit ja kon­ser­va­tii­vit jää­vät muu­al­le Suomeen.

  Kon­ser­va­tii­ve­ja löy­tyy kyl­lä Helsingistäkin.

  Isla­mi­lai­set maa­han­muut­ta­jat ovat mones­ti kyl­lä kon­ser­va­tii­vi­sem­pia kuin vaik­ka­pa perus­suo­ma­lai­set ovat.

  Olin aika jär­kyt­ty­nyt, kun yri­tin kes­kus­tel­la isla­mi­lai­sen nai­sen kans­sa ja sit­ten hänen lap­sen­sa sanoi, ettei äitin­sä saa kes­kus­tel­la vie­rai­den mies­ten kans­sa. Siis mitä helv*****?

  Siis Suo­mi on maa, jos­sa nai­set sai­vat äänioi­keu­den kol­man­te­na maa­na koko maa­il­mas­sa. Ei ole todel­lis­ta, että tuol­lai­nen nais­ten sor­ta­mi­nen sal­li­taan täs­sä maas­sa. Olkoon uskon­nol­lis­ta tai kult­tuu­ris­ta huu­haa­ta, niin sil­ti. Absurdia.

  Mut­ta öve­rik­si tämä menee, kun vasem­mis­to­lai­nen femi­nis­ti puo­lus­taa tätä nais­ten alis­ta­mis­ta 😀 Ei voi käsittää.

  Miten voi vas­tus­taa isla­mia, mut­ta sal­lia maa­han­muu­ton, kun maa­han­muu­ton muka­na tulee myös islam? 

  Siis, minä­hän vas­tus­tan kaik­kia uskon­to­ja, mut­ta eri­tyi­ses­ti sel­lai­sia, jois­sa sil­vo­taan lap­sia ja alis­te­taan nai­sia. Täs­sä mie­les­sä suo­ma­lais­ten tapa­kris­til­li­syys on aika hie­noa edis­tys­tä. Uskon­non har­joit­ta­mi­sek­si riit­tää ris­tiäi­set, rip­pi­kou­lu, häät ja hau­ta­jai­set. Nel­jä ker­taa elä­män aika­na. Tosin sekin on jo liikaa..hrrrr…

  Kato­li­lai­set­kin tai­ta­vat olla kon­ser­va­tii­vi­sem­pia, kuin perus­suo­ma­lai­set tapa­kris­ti­tyt, mut­ta tämä onkin se para­dok­si, että miten Timo Soi­ni edes voi olla perus­suo­ma­lais­ten johdossa?

  Perus­suo­ma­lai­set ovat pysy­vä osa suo­ma­lais­ta poliit­tis­ta kent­tää ja hyvä niin. Voi­daan jo pik­ku­hil­jaa luo­pua sii­tä nat­si­lei­ma­si­mes­ta, kun pahim­mat hör­höt on ajet­tu pois. Itse asias­sa pahim­mat hör­höt­hän pitä­vät perus­suo­ma­lai­sia­kin jo “van­ha­na ja kor­rup­toi­tu­nee­na” puolueena. 

  Vasem­mis­ton toi­min­ta perus­suo­ma­lai­sia koh­taan on kyl­lä aika sää­lit­tä­vää. Kun ei ole pelat­ta­vak­si mitään 2000-luvul­le, niin se nat­si­kort­ti onkin ainoa kort­ti mitä vasem­mis­tol­la on.

  Nimit­täin duu­na­ri­mie­het ovat siir­ty­neet vasem­mis­tos­ta per­sui­hin. Puna­vih­reys ei vetoa. Per­su­jen kan­nat­ta­jis­ta val­tao­sa on enti­siä vasem­mis­ton ja kepun äänes­tä­jiä. Siis, vasem­mis­to pitää enti­siä kan­nat­ta­ji­aan natseina.

  Arvoil­la on lop­pu­jen lopuk­si vähän mer­ki­tys­tä suo­ma­lai­ses­sa elä­mäs­sä. Natio­na­lis­ti en ole, mut­ta pidän kyl­lä elä­mäs­tä Suo­mes­sa. Tääl­lä on rau­hal­lis­ta, mitä nyt kän­nis­sä voi tur­paan­sa saa­da, mut­ta sii­hen­pä se jää­kin. En halua Suo­meen muun maa­il­man sekoiluja.

  Niin ja äänes­tin sit­ten kui­ten­kin 19.4 klo 19 jäl­keen vih­rei­tä, mut­ta vai­kea­ta se oli. Äänes­tin vai­mo­ni peräs­sä tuo­tan­toe­läin­ten eli­no­lo­suh­tei­den paran­ta­mi­sen puo­les­ta. Se oli se syy mik­si äänes­tin vih­rei­tä. Nyt sit­ten voin hyväl­lä omal­la tun­nol­la syö­dä pyt­ti­pan­nua kanan­mu­nal­la ja makkaralla 😀

 83. Vihe­rins­si: Jos ehdo­tuk­se­ni rajan vetä­mi­ses­tä työs­sä­käyn­tia­luet­ta pit­kin häi­rit­see, niin voi sen vetää Hel­sin­gin kau­pun­gin­ra­jaa­kin pit­kin. Kun­ta­ra­jat ovat kui­ten­kin aika teen­näi­siä, oli­si muka­vam­pi nou­dat­taa maan­tie­teel­li­ses­ti perus­tel­lum­pia rajoja.

  Vetäi­sin itse rajan vie­lä pal­jon tiu­kem­min. Haka­mäen­tie-Kum­pu­lan­tie. Sisä­puo­lel­le Lon­toon Cityn kal­tai­nen kau­pun­kiyk­sik­kö, joka kes­kit­tyy mer­kit­tä­väm­piin asioi­hin kuin alue­ra­ken­nus­pro­jek­tei­hin. Tiu­kat rajat kehit­tä­vät mie­li­ku­vi­tus­ta tule­vai­suu­den elin­kei­no­jen löytämisessä. 

  Hel­sin­gin tule­vai­suu­den teh­tä­vi­nä näki­sin kan­sain­vä­li­sen poli­tii­kan, mat­kai­lu­teol­li­suu­den (eri­to­ten kongres­si), musiik­ki- ja sof­ta­teol­li­suu­den sekä kai­ken askar­te­lun, joka vie vähän tilaa, kuten finans­si­toi­min­nan. Talous­e­lä­män pyö­rit­tä­mi­nen raken­nusin­ves­toin­tien varas­sa on vaan niin joutavanpäiväistä.

  Kau­pun­ki­suun­nit­te­luun hurah­ta­neet polii­ti­kot ohjai­sin Viro­lah­den Vaa­li­maan suun­nal­le, jon­ne pitäi­si Val­tion eri­tyi­soh­jauk­ses­sa raken­taa uusi kaup­pa­kau­pun­ki mil­joo­nal­le ihmi­sel­le, kos­ka Venä­jä ei tule vie­lä sataan vuo­teen liit­ty­mään EU:hun eikä päin­vas­toin, toi­vot­ta­vas­ti. Kau­pal­le on kui­ten­kin aina mahdollisuutensa.

 84. Kate­lin kerr­na läpi Uuden Suo­men ja Kan­san Uutis­ten nume­rot hel­mi­kuul­ta 1962. Maa­sa oli sekä pre­si­den­tin- että edus­kun­ta­vaa­lit. Poli­tiik­ka oli sil­loin pal­jon nykyis­tä mie­len­kiin­toi­sem­paa, mut­ta enpä tunen kai­paa­va­ni nii­tä aiko­ja takaisin.

  Kah­ti­ja­kau­tu­mi­sat lii­oit­teel­lan, koka puo­luei­den erot eivät ole kovin oleelliset.

  Homam­foo­ru­mia jsok­su kat­se­len, mutat eipä sii­tä juu­ri ehdi seu­ra­ta. Hal­la-ahon Scrip­ta on tai­ta­vas­ti, var­sin mal­til­li­ses­ti ja älyk­kääs­ti perus­tel­tu. Luen kuin Tuu­re Jun­ni­lan tai Kau­ko Kareen kir­joi­tuk­sia aikoi­na­ni: En minä voi olla samaa miel­tä, mut­ta jä epä­miel­lyt­tä­vä tun­ne, että kave­ri voi olla oikeam­mas­sa kuin kuin toivon.

 85. Tapio Pel­to­nen:
  Jos nämä “maa­han­muut­to­krii­ti­kot” eivät ole kaut­taal­taan rasis­te­ja, muu­ka­lais­vi­ha­mie­li­siä ja isla­mo­fo­be­ja, mik­si he eivät irti­sa­nou­du äänek­kääs­ti Hal­la-Ahon kir­joi­tuk­sis­ta ja maailmankuvasta?

  No, kyse on sokeas­ta pis­tees­tä, ei sii­tä, että he OIKEASTI kan­nat­tai­si­vat oppi-isän­sä ajat­te­lua. Toi­vot­ta­vas­ti. Mut­ta jo täl­lai­nen sokea pis­te­kin voi olla vaa­ral­li­nen, jos se ase­moi­tuu niin, että se on omi­aan edis­tä­mään kan­san­ryh­miin koh­dis­tu­via ennak­ko­luu­lo­ja (joi­ta H‑A muu­ten on julis­ta­nut halua­van­sa edistää).

  Jos femi­nis­tit eivät kaik­ki ole rai­vok­kai­ta mies­vi­haa­jia, niin mik­si he eivät irti­sa­nou­du äänek­kääs­ti mies­vi­haa­fa­fe­mi­nis­tien kir­joi­tuk­sis­ta ja maailmankuvasta.

  Ei se vain toi­mi noin. Eivät ihmi­set yri­tä teh­dä itses­tään mitään opin mukai­sia täy­del­li­siä ideo­lo­gi­sia mallikappaleita.

 86. Kyl­lä otsi­kon aja­tuk­ses­sa on jotain perää. Mut­ta mik­si Oulus­sa sit­ten äänes­te­tään per­su­ja ja kepua? On se kau­pun­ki OUlukin.

  Toi­nen asia voi olla yli­opis­to­nais­ten kes­kit­ty­mi­nen Hel­sin­kiin. Luu­len lon­kal­ta, että tämä on se rat­kai­se­va seik­ka. Maal­le jää mie­het jot­ka äänes­tää per­su­ja. Hel­sin­kiin muut­taa nai­set, jot­ka äänes­tää vihreitä.

  Arvo­maa­il­mat ovat siis eriy­tyi­mäs­sä mut­ta asial­la ei lie­ne mitään teke­mis­tä kaupunki/maaseutu vas­tak­kai­na­set­te­lun kans­sa. Kysees­sä on sen sijaan mies­ten ja nais­ten arvo­maa­il­mo­jen eriy­tyi­mi­nen. Nai­set sit­ten vain sat­tu­vat asu­maan kaupungissa.

 87. Se onkin mie­len­kiin­tois­ta, että inter­ne­tin tuo­ma “kai­ken tie­don saa­ta­vuus” onkin joh­ta­nut para­dok­saa­li­ses­ti sii­hen, että (aina­kin jot­kut) ihmi­set käper­ty­vät entis­tä tiu­kem­min omien hei­mo­jen­sa pariin. 

  Aiem­min kun oli pari has­sua sano­ma­leh­teä ja muu­ta­mat tv-kana­vat niin kaik­kien oli pak­ko kat­soa ja lukea samo­ja medioi­ta. Altis­tui pakos­ti­kin myös “vas­ta­puo­len” aja­tuk­sil­le ja näkö­kul­mil­le. Kos­ka luki­ja­kun­ta oli laa­jaa oli myös kri­tiik­ki medi­aa koh­taan anka­raa ja aut­toi pitä­mään toi­mit­ta­jil­la kie­len kes­kel­lä suu­ta ja lin­jan neutraalina. 

  Nyky­ään jokai­sel­le vii­te­ryh­mäl­le löy­tyy omat kes­kus­te­lu­pals­tan­sa, median­sa ja kana­van­sa joi­den kaut­ta voi kote­loi­tua vaih­ta­maan aja­tuk­sia vain itsen­sä kal­tais­ten kanssa. 

  Inter­net pitäi­si sul­kea vuo­dek­si glo­baa­lil­la sopi­muk­sel­la että saa­tai­siin ihmis­ten aja­tuk­sia vähän tuu­le­tet­tua ja pako­tet­tai­siin ihmi­set puhu­maan myös sen naa­pu­ri­ra­pun “kii­tos 1939–1945” t‑paitaan son­nu­tau­tu­neen hepun, ylä­ker­ran nah­ka­mac­hon tai työ­pai­kan maal­ta­muut­ta­jan kanssa. 

  Saman­lai­set lin­nut, ne yhdes­sä lentelee,
  hei­mo­vel­jet, jau­ho­päät, kans­sas elelee…”

  - Kla­my­dia

 88. Tapio:Kes­kem­pä­nä ole­vis­ta puo­lueis­ta Per­sut vas­tus­taa jyr­käs­ti kaik­kea maahanmuuttoa 

  Täs­sä väit­tees­sä ei ole muu­ta vikaa kuin se, että se ei pidä lain­kaan paik­kaan­sa. Ehkä­pä “arvo­maa­il­mo­jen pola­ri­soi­tu­mi­nen” perus­tuu laa­jem­min­kin täl­lai­siin olkiuk­koi­hin? Se toi­nen Tapio (Pel­to­nen) sit­ten onkin jo sen ver­ran “out of the box” ‑lin­jal­la että jää­köön kom­men­toi­mat­ta mitään.

 89. Mark­ku af Heur­lin:Hal­la-ahon Scrip­ta on tai­ta­vas­ti, var­sin mal­til­li­ses­ti ja älyk­kääs­ti perus­tel­tu. Luen kuin Tuu­re Jun­ni­lan tai Kau­ko Kareen kir­joi­tuk­sia aikoi­na­ni: En minä voi olla samaa miel­tä, mut­ta jä epä­miel­lyt­tä­vä tun­ne, että kave­ri voi olla oikeam­mas­sa kuin kuin toivon.

  No enpä tie­dä tuos­ta, oma posi­tio­ni on nimit­täin täy­sin päin­vas­tai­nen: olen mones­sa asias­sa samaa miel­tä äijän kans­sa, mut­ta asioi­ta lukies­sa tulee mie­leen että onko ne asiat pak­ko esit­tää noin idioot­ti­mai­ses­ti, kun ne voi­si sanoa vii­saas­ti­kin. Toi­saal­ta ehkä­pä Hal­la-ahon koh­de­ry­mä on tei­ni-ikäi­set pojat ja ääliöt, eikä asioi­den eteen­päin saa­mi­nen poli­tii­kas­sa ole hänel­le niin tärkeää.

  Vaik­ka per­sut muu­ta kuvit­te­le­vat, niin kyl­lä Hal­la-aho on itse itsen­sä pahin vihol­li­nen. Hän yksin­ker­tai­ses­ti tyri kun ei ymmär­tä­nyt, että menes­ty­mi­nen ammat­ti­po­lii­ti­ko­na ja ket­tuun­tu­nee­na blo­gis­ti­na vaa­ti­vat täy­sin eri­lais­ta tulo­kul­maa. Voit­te ver­ra­ta esi­mer­kik­si Soi­nin muo­don­muu­tok­seen popu­lis­ti­ses­ta oppo­si­tioon täh­tää­väs­tä joh­ta­jas­ta, jota ei kukaan oikeas­taan halua hal­li­tuk­seen (pait­si hala­tak­seen hen­gil­tä), nykyi­seen mal­til­li­seen val­tio­mie­heen, jon­ka kaik­ki halua­vat hal­li­tuk­seen. Kun tavoi­te on oppo­si­tio, voi hauk­kua mui­ta, räy­hä­tä ja kehit­tää kyn­nys­ky­sy­myk­siä, kun tavoi­te on hal­li­tus, pitää muut­taa linjaa. 

  Pala­tak­se­ni Hal­la-ahoon, niin mies puhuu kyl­lä pää­asial­li­ses­ti var­sin fik­su­ja, mut­ta sit­ten välil­lä lau­koo täy­del­li­siä type­ryyk­siä. Lisäk­si on yli­mie­li­nen ja ylpeys sekä kyvyt­tö­myys myön­tää vir­hear­vioi­ta mak­soi­vat hänel­le valio­kun­nan pj:n pai­kan. Kun Hal­la-aho siir­tyi vei­jon esson tun­to­jen blo­gis­tis­ta poli­tiik­kaan, niin kyl­lä minä odo­tin vas­taa­vaa nahan luo­mis­ta min­kä Soi­ni on nyt teht­ny. Mut­ta ei, tär­kein­tä on pääs­tä vit­tui­le­maan ja var­mis­taa, että kaik­kea mitä itse ehdot­taa, vas­tus­te­taan pel­käs­tään sil­lä perus­teel­la, että aja­tus tuli Halla-aholta.

  Kai­ken kuk­ku­rak­si tähän pääl­le vie­lä mart­tyy­ri­mäi­nen itke­mi­nen media­pe­lis­tä, kuin Väy­ry­nen ikään.

  Ärsyt­tä­vää.

 90. åke:
  Kyl­lä otsi­kon aja­tuk­ses­sa on jotain perää. Mut­ta mik­si Oulus­sa sit­ten äänes­te­tään per­su­ja ja kepua? On se kau­pun­ki Oulukin.
  ‘snip’

  Jos puhu­taan suo­ma­lais­ten arvo­maa­il­mois­ta lie­nee perus­tel­tua ottaa myös Oulu jne. huomioon.
  Ja ete­lä-poh­joi­nen ‑ero on val­lin­nut (voi­si sanoa) koko ajan. Se, että arvo­maa­il­mat eroa­vat myös Hel­sin­gin (ja pää­kau­pun­ki­seu­dun) sisäl­lä ei ole uusi asia sekään.

 91. Lau­ri Kum­pu­lai­nen:

  Olin aika jär­kyt­ty­nyt, kun yri­tin kes­kus­tel­la isla­mi­lai­sen nai­sen kans­sa ja sit­ten hänen lap­sen­sa sanoi, ettei äitin­sä saa kes­kus­tel­la vie­rai­den mies­ten kans­sa. Siis mitä helv*****?

  Siis Suo­mi on maa, jos­sa nai­set sai­vat äänioi­keu­den kol­man­te­na maa­na koko maa­il­mas­sa. Ei ole todel­lis­ta, että tuol­lai­nen nais­ten sor­ta­mi­nen sal­li­taan täs­sä maas­sa. Olkoon uskon­nol­lis­ta tai kult­tuu­ris­ta huu­haa­ta, niin sil­ti. Absurdia.

  Mut­ta öve­rik­si tämä menee, kun vasem­mis­to­lai­nen femi­nis­ti puo­lus­taa tätä nais­ten alis­ta­mis­ta Ei voi käsittää.

  Miten voi vas­tus­taa isla­mia, mut­ta sal­lia maa­han­muu­ton, kun maa­han­muu­ton muka­na tulee myös islam? 

  Siis, minä­hän vas­tus­tan kaik­kia uskon­to­ja, mut­ta eri­tyi­ses­ti sel­lai­sia, jois­sa sil­vo­taan lap­sia ja alis­te­taan nai­sia. Täs­sä mie­les­sä suo­ma­lais­ten tapa­kris­til­li­syys on aika hie­noa edis­tys­tä. Uskon­non har­joit­ta­mi­sek­si riit­tää ris­tiäi­set, rip­pi­kou­lu, häät ja hau­ta­jai­set. Nel­jä ker­taa elä­män aika­na. Tosin sekin on jo liikaa..hrrrr…

  Niin ja äänes­tin sit­ten kui­ten­kin 19.4 klo 19 jäl­keen vih­rei­tä, mut­ta vai­kea­ta se oli. Äänes­tin vai­mo­ni peräs­sä tuo­tan­toe­läin­ten eli­no­lo­suh­tei­den paran­ta­mi­sen puo­les­ta. Se oli se syy mik­si äänes­tin vih­rei­tä. Nyt sit­ten voin hyväl­lä omal­la tun­nol­la syö­dä pyt­ti­pan­nua kanan­mu­nal­la ja makkaralla 

  Femi­nis­ti puo­lus­taa tätä nais­ten alistamista” ??

  Ei taa­tus­ti puolusta!
  Täs­tä me femi­nis­ti­ka­ve­rei­den kes­ken pidäm­me tuli­ki­ven­kat­kui­sia puheen­vuo­ro­ja kam­mok­suen nais­ten alis­ta­mis­ta ja kont­rol­loin­tia mm. mus­li­mi­kult­tuu­reis­sa. Tämä­hän on yksi pahim­mis­ta ihmi­soi­keus­on­gel­mis­ta, mitä maa pääl­lään kantaa.

  Isla­mi­nus­ko ei kui­ten­kaan ole mie­les­tä­ni päte­vä syy olla aut­ta­mat­ta näi­tä ihmi­siä hädäs­sä. En minä ole “haa­li­mas­sa” tän­ne Suo­meen mas­soit­tain mus­li­me­ja, mut­ta jos pako­lai­set sat­tu­vat mus­li­me­ja ole­maan, niin kyl­lä hei­tä pitää aut­taa yhtä­lail­la. Suo­mes­sa heil­le pitää teh­dä sel­väk­si, että tääl­lä val­lit­see tasa-arvo ja nai­sil­la on samat oikeu­det kuin mie­hil­lä­kin. Toi­von että suo­ma­lai­nen sal­li­va ympä­ris­tö on omi­aan muut­ta­maan hei­dän kult­tuu­ria ja per­he­suh­tei­ta vapaam­paan suuntaan. 

  Miten tähän voi­si vai­kut­taa parem­min? Miten alis­tet­tu­ja mus­li­mi­nai­sia voi­si aut­taa parem­min vapau­tu­maan kult­tuu­rin­sa kahleista?

  PS. Itse­kin vas­tus­tan uskontoja.
  PPS. Pis­teet tuo­tan­toe­läin­ten eli­no­lo­suh­tei­den äänes­tä­mi­sen puolesta.

 92. sunimh: Täs­sä väit­tees­sä ei ole muu­ta vikaa kuin se, että se ei pidä lain­kaan paik­kaan­sa. Ehkä­pä “arvo­maa­il­mo­jen pola­ri­soi­tu­mi­nen” perus­tuu laa­jem­min­kin täl­lai­siin olkiukkoihin?

  No, mik­si­hän sit­ten Juho Eero­la ker­too Kale­val­le: “Minä jos kukaan olen maa­han­muut­to­kriit­ti­nen. Mut­ta en näe, että mie­li­pi­teis­sä­ni oli­si mitään eroa mui­hin edus­kun­ta­ryh­män jäse­niin. Me olem­me äärim­mäi­sen yhte­näi­nen puo­lue.” (Kale­va 27.4.15)

  Olkiuk­ko­ko?

 93. sunimh, kir­joi­tin täs­sä koh­das­sa sanan Per­sut eris­ni­me­nä. Tar­koi­tin siis puo­luet­ta ja sen viral­li­sia edustajia.

 94. Näyt­täi­si sil­tä, että Suo­mi jakau­tuu yli ja alle 50 vuo­tiai­siin: Alle 50-vuo­ti­aat: Kokoo­mus suu­rin, Piraa­tit edus­kun­taan KD:n tilalle

  Alle 50-vuo­tiai­den vaa­leis­sa Vih­reät sai­si 15% äänis­tä. SDP:n kan­na­tus oli­si 7,5% ja KD tip­pui­si eduskunnasta.

 95. Sak­ke: Kan­sain­vä­lis­tä tut­ki­mus­ra­haa voi toki olla vai­kea saa­da ilman hyviä, sitee­rat­tu­ja artik­ke­lei­ta arvos­te­tuis­sa, kan­sain­vä­li­sis­sä julkaisuissa. 

  Ker­toi­sit­ko kui­ten­kin lisää sii­tä, kor­vaa­ko mie­les­tä­si jul­kai­suis­sa mää­rä laa­dun, tai onko nime­no­maan insi­nöö­ria­loil­la ylei­ses­ti syy­tä jakaa uusi tie­to mie­lum­min ensin glo­baa­leil­le mark­ki­noil­le kuin esi­mer­kik­si maam­me yri­tyk­sil­le tai elinkeinoaloille? 

  Omas­ta mie­les­tä­ni tuo jäl­kim­mäi­nen asia voi riip­pua pal­jol­ti myös ala­koh­tai­sis­ta eri­tyis­piir­teis­tä. Toki ulko­mail­la­kin on hyvä tuo­da esiin, mitä kaik­kea meil­lä osa­taan. Kaik­kea ei toki tar­vit­se kek­siä itse, sik­si kv-yhteis­työ on jos­kus (todel­la) tärkeää. 

  Ei pidä kui­ten­kaan unoh­taa myös­kään sitä, että jaka­jal­le voi hel­pos­ti jää­dä pelk­kä luu omaan käteen …

  Puhuin lähin­nä eri­lai­sis­ta yli­opis­to­jen ver­tai­luis­ta, joi­ta on teh­ty vii­me vuo­si­na. Niis­sä Aal­to yli­opis­to pär­jää mel­ko huo­nos­ti, vaik­ka sii­hen on sat­sat­tu pal­jon rahaa. Nämä ver­tai­lut perus­tu­vat jul­kai­su­jen mää­rään, nii­den sitee­raa­mi­sen fre­kvens­siin (jon­kin­lai­nen indi­kaat­to­ri mer­kit­tä­vyy­des­tä) ja jos­kus myös Nobel palkintoihin.

  Useat mer­kit­tä­vät inno­vaa­tiot ja kek­sin­nöt teh­dään yli­opis­to­jen ulko­puo­lel­la tai nii­den lie­peil­lä (esim Face­book yms). Ei todel­la­kaan ole jär­ke­vää aina jakaa kaik­kia tie­to­jaan heti muil­le täl­löin. Toi­saal­ta suo­ma­lais­ta yhteis­kun­ta­tie­det­tä on syys­tä kri­ti­soi­tu sisään­läm­piä­väk­si. Jul­kais­taan vain lähin­nä suo­men­kie­lel­lä , eikä pys­ty­tä tuot­ta­maan kan­sain­vä­li­ses­ti yleis­tet­tä­vää tie­toa. Toki poik­keuk­sia­kin jou­kos­sa on ollut.

 96. AJ:
  Miten tähän voi­si vai­kut­taa parem­min? Miten alis­tet­tu­ja mus­li­mi­nai­sia voi­si aut­taa parem­min vapau­tu­maan kult­tuu­rin­sa kahleista? 

  Tie­ten­kin ole­mal­la pääs­tä­mät­tä nii­tä mus­li­mi­nais­ten alis­ta­jia (eli mus­li­mi­mie­hiä) maahan.

  Tapio: No, mik­si­hän sit­ten Juho Eero­la ker­too Kale­val­le: “Minä jos kukaan olen maa­han­muut­to­kriit­ti­nen. Mut­ta en näe, että mie­li­pi­teis­sä­ni oli­si mitään eroa mui­hin edus­kun­ta­ryh­män jäse­niin. Me olem­me äärim­mäi­sen yhte­näi­nen puo­lue.” (Kale­va 27.4.15)

  Olkiuk­ko­ko?

  Olkiuk­ko­pa olkiuk­ko. Perus­suo­ma­lai­set edus­ta­jat ovat sitou­tu­neet PS:n maa­han­muut­to­po­liit­ti­seen ohjel­maan, jos­sa ei tie­ten­kään mis­sään tode­ta että he “vas­tus­ta­vat jyr­käs­ti kaik­kea maa­han­muut­toa”, kuten väi­tät. Samoin mai­nit­se­ma­si Eero­la on lin­kit­tä­nyt ko. ohjel­man vaa­li­si­vuil­leen, vaik­ka onhan tie­ten­kin mah­dol­lis­ta että jol­lain yksit­täi­sil­lä edus­ta­jil­la tai ehdok­kail­la on tiu­kem­pia kan­to­ja aihee­seen. Se ei sil­ti muu­ta Per­su­ja puo­lu­ee­na kaik­ki­ne edus­ta­ji­neen kos­ke­neen väit­tee­si olkiukkoutta.

 97. Vihe­rins­si: Täs­sä­pä tätä: 

  Kau­pun­ki, väki­lu­ku, ps+kesk kannatus:

  1. Hel­sin­ki, 623 135, 18,5 %
  2. Espoo, 266 123, 22,1 %
  3. Tam­pe­re, 223 149, 25,2 %
  4. Van­taa, 211 206, 31,2 %
  5. Oulu, 196 530, 46,6 %
  6. Tur­ku, 184 300, 24,7 %
  7. Jyväs­ky­lä, 135 958, 36,7 %
  8. Kuo­pio, 111 320, 44,9 %
  9. Lah­ti, 103 904, 32,5 %

  Oli­si ehkä perus­tel­tua tar­kas­tel­la pää­kau­pun­ki­seu­tua yhdes­sä, kos­ka sil­loin alu­ees­ta sai­si ehkä vähän ver­tai­lu­kel­poi­sem­man. Sil­loin väes­tö­mää­rä on noin 1100000 ja pro­sent­ti noin 22.

  Jos tar­kas­te­lu teh­dään näin, meil­lä jää suun­nil­leen saman­lai­si­na pää­kau­pun­ki­seu­tu, Tam­pe­re ja Tur­ku. Näi­den ulko­puo­lel­la kes­kus­tan ja perus­suo­ma­lais­ten yhtei­nen kan­na­tus kas­vaa etäi­syy­den funk­tio­na Hel­sin­gis­tä. Rova­nie­mi jää lis­tan ulko­puo­lel­le 60 000 asuk­kaan kau­pun­ki­na, mut­ta siel­lä pro­sent­ti on 53,2.

  Tar­kem­paa ana­lyy­siä var­ten voi­si olla hyvä kat­soa tilan­net­ta äänes­ty­sa­lueit­tain, kos­ka esi­mer­kik­si Oulu on kiis­tä­mät­tä aika iso kau­pun­ki pin­ta-alal­taan, ja siel­lä jako voi men­nä kau­pun­gin sisällä.

  Toi­saal­ta tämä voi­si olla hyvä ver­ra­ta yksit­täi­si­nä puo­luei­na. Perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tuk­sen maan­tie­teel­li­nen jakau­ma on kui­ten­kin tasai­sem­pi kuin kes­kus­tal­la, vaik­ka kyl­lä ps:kin on edel­leen jos­sain mää­rin maaseutupuolue.

 98. Vasem­mis­to-oikeis­to ‑akse­li on menet­tä­nyt mer­ki­tys­tään. Tilal­le on kas­va­mas­sa jako poh­joi­sen ja ete­län välil­lä. Se erot­taa yhä sel­vem­min puo­luei­ta toi­sis­taan. Kysy­mys ei ole niin­kään kult­tuu­ris­ta, vaan näke­my­se­ros­ta kes­kit­tä­mi­seen puo­les­ta ja sitä vastaan.

  Kokeil­kaa­pa huvik­sen­ne miten help­poa on ase­moi­da puo­luei­ta täl­le akselille?

 99. Count­ry­boy: Puhuin lähin­nä eri­lai­sis­ta yli­opis­to­jen ver­tai­luis­ta, joi­ta on teh­ty vii­me vuo­si­na. Niis­sä Aal­to yli­opis­to pär­jää mel­ko huo­nos­ti, vaik­ka sii­hen on sat­sat­tu pal­jon rahaa. Nämä ver­tai­lut perus­tu­vat jul­kai­su­jen mää­rään, nii­den sitee­raa­mi­sen fre­kvens­siin (jon­kin­lai­nen indi­kaat­to­ri mer­kit­tä­vyy­des­tä) ja jos­kus myös Nobel palkintoihin.

  Useat mer­kit­tä­vät inno­vaa­tiot ja kek­sin­nöt teh­dään yli­opis­to­jen ulko­puo­lel­la tai nii­den lie­peil­lä (esim Face­book yms). Ei todel­la­kaan ole jär­ke­vää aina jakaa kaik­kia tie­to­jaan heti muil­le täl­löin. Toi­saal­ta suo­ma­lais­ta yhteis­kun­ta­tie­det­tä on syys­tä kri­ti­soi­tu sisään­läm­piä­väk­si. Jul­kais­taan vain lähin­nä­suo­men­kie­lel­lä , eikä pys­ty­tä tuot­ta­maan kan­sain­vä­li­ses­ti yleis­tet­tä­vää tie­toa. Toki poik­keuk­sia­kin jou­kos­sa on ollut. 

  Aina jos­kus minua hymyi­lyt­tää tapa mil­lä kil­pi­kon­na voit­ti jänik­sen. Jää­kie­kos­sa­kin saat­taa hyvin yhteen pelaa­vien jouk­kue voit­taa, mil­loin “huip­pu­jen” jouk­ku­eel­ta ei yhteis­hen­keä löy­dy. Vaik­ken yhteis­kun­ta­tie­tei­li­jä ole­kaan, voi­sin olet­taa, että vii­mek­si­mai­ni­tus­ta osai­si­vat ehkä jota­kin ker­toa … . Ruot­sin­kiel­tä osaa­vien suo­ma­laisp­sy­ko­lo­gien taas toi­voi­sin otta­van sel­vää, mik­si Ruot­sin maa­jouk­kue on aika usein pär­jän­nyt tääl­tä Suo­mes­ta kat­soen ihmeen hyvin?

  Pitää­kö niis­tä kan­sain­vä­li­sis­tä, yli­opis­to­jen väli­sis­tä ver­tai­luis­ta oikeas­taan niin pal­joa pii­ta­ta, jos maam­me vien­ti (rahas­sa mita­ten) vain ylit­täi­si tuon­nin ja kai­kil­la haluk­kail­la riit­täi­si töi­tä ja hyvin­voin­tia, nyt, lähi­tu­le­vai­suu­des­sa ja vie­lä sen jäl­keen­kin? Jos fir­man menes­tys perus­tuu vain väen vähen­tä­mi­seen, tai mah­dol­li­sim­man hal­paan työ­voi­maan, osaa­ko tule­vai­suu­des­sa se fir­man vii­mei­nen hem­mo enää edes sam­mut­taa valot pääkatkaisijasta?

  Riit­tä­vän kor­kea sija­lu­ku BKT per capi­ta ‑lis­tal­la, sekä työn­teon, tut­ki­muk­sen ja tuo­te­ke­hi­tyk­sen hedel­mien jakau­tu­mi­nen maas­sa, sekä hyvät tule­vai­suu­den­kin näky­mät, tar­peek­si monel­la eri alal­la, läm­mit­tää aina­kin omaa miel­tä­ni enem­män kuin esi­mer­kik­si mikään pelk­kä huip­pusi­ja Nobel ‑pal­kin­to­ti­las­tos­sa.

  Toi­saal­ta, mm. A.I. Vir­ta­sen “Nobe­lin” heh­ku lie­nee jo hii­pi­nut mel­koi­ses­ti, ja mis­tä me sen tie­däm­me, mikä mah­taa olla “oikea” syy-seu­raus-suh­de noi­den eri lis­to­jen sija­lu­ku­jen välil­lä? Riip­pu­vuus-suh­de saat­taa olla kui­ten­kin aika mie­len­kiin­toi­nen ja oikea mal­li moni­mut­kai­nen, sekä var­sin mon­ta eri para­met­ria ja ehkä mon­ta huip­pua­kin sisältävä.

 100. Suomessa monta kansaa, olisi taas aika antaa kansojen itsenäistyä ja jatkaa valitsemallaan tiellä sanoo:

  Suo­mi kan­nat­tai­si pilkkoa.

  Kaik­ki Oulun jäl­keen itse­näi­sek­si Lap­po­niak­si. Pär­jäi­si­vät parem­min ilman ete­län ihmis­ten sekaan­tu­mis­ta hei­dän asioi­hin sekä elämäntyyliin.

  Idäs­sä meil­lä on savo­lai­set. Savo­lai­set ovat lup­sa­kan mai­nees­sa. Ja vaik­kei­vat aina oli­si­kaan niin onhan heil­lä hem­me­tin komea luon­to jos­ta voi syys­tä­kin olla ylpeä. Fanitan.

  Sit­ten on nuo poho­jo­laa­set. En muis­ta, että oli­sin kos­kaan tör­män­nyt miel­lyt­tä­vään tai sivis­ty­neen oloi­seen poh­jan­maa­lai­seen. Sel­lai­sia kän­nis­sä urpoi­li­joi­ta. Tää on vaan mun henk.koht. kokemus.

  Sit­ten on nämä mei­dän ran­ta­ruat­ta­lai­set. Hert­tais­ta sak­kia, heis­tä enem­män hyö­tyä kuin hait­taa. IMHO.

  Loput on sit­ten näi­tä enem­män tai vähem­män län­si­suo­ma­lai­sia joil­la nyt vaan sat­tuu kult­tuu­ri­vaih­don myö­tä ole­maan pisim­pään koke­mus­ta län­si­mai­ses­ta eli ruot­sa­lai­ses­ta eli ger­maa­ni­ses­ta sivistyksestä. 

  Rehel­li­sis­sä rasis­teis­sa ei ole mitään suur­ta ongel­ma­ta. Sel­lai­sil­le kun esit­te­lee kau­niin ja hyvä­ta­pai­sen vas­tak­kais­ta suku­puol­ta edus­ta­van immei­sen, niin luon­to hoi­taa loput.

  Ongel­ma­na ovat nämä höl­mö­läi­set jot­ka kuvit­te­le­vat joten­kin ole­van­sa kes­ki­ver­toa rasis­ti­sem­pia eli ennak­ko­luu­loi­sem­pia vaik­ka koko ilmiös­sä on kyse ihan vaan täs­tä vai­keas­ta työllisyystilanteesta.

  Näin hom­ma aina on men­nyt läpi historian.

  Mikä­li maa suin­kin kyke­nee tar­joa­maan suu­rim­mal­le osal­le koh­tuul­li­sen ihmi­sar­voi­ses­ti pal­kat­tua duu­nia, niin jen­gil­le on yks hai­lee min­kä näköis­tä ja kuu­lois­ta hiih­tä­jää siel­lä maas­sa vilisee.

  Tämä on se mikä tekee asias­ta niin tol­kut­to­man surullista.

 101. Taas ker­ran syy­tä muis­tut­taa Engan­nin työ­väen­puo­lu­een vai­kut­ta­jan ja sosio­lo­gin Mic­hael Youn­gin (myöh Baron Young of Dar­ting­ton, 1915 — 2002) kir­jas­ta “Meri­to­kra­tian nousu”. — Meri­to­kra­tian nouus päät­tyi popu­lis­ti­seen val­lan­ku­mouk­seen, ja sitä­hän me juu­ri nyt elämme.

 102. cete­rum cen­seo: cete­rum cen­seo kir­joit­ti 24.4.2015 kel­lo 9:25
  Niin Hesa­rin kysy­mys­sar­ja kuin itse libe­raa­li-kon­ser­va­tii­vi akse­li­kin ker­to­vat var­sin seka­vas­ta ajat­te­lus­ta. Libe­raa­lin vas­ta­koh­ta auto­ri­tää­ri­nen, ei kon­ser­va­tii­vi. Kon­ser­va­tii­vin vas­ta­koh­ta on radi­kaa­li, ei liberaali.

  Huo­maan oman kan­ta­ni ole­van edel­lä­lai­na­tun vari­aa­tio joka pätee usein myös eri­lai­siin tie­to­tek­ni­siin pal­ve­lui­hin. Kon­ser­va­tii­vi­nen libe­ra­lis­mi. Joka tar­koit­taa lähin­nä sitä, että sil­lä libe­ra­lis­mil­la on täs­sä vari­aa­tios­sa par­haat mah­dol­li­suu­det var­jel­tua. Tie­to­tek­ni­sis­sä pal­ve­luis­sa­kin saat teh­dä mil­tei mitä tahan­sa pait­si itse jär­jes­tel­män vahin­goit­ta­mi­nen on estet­ty. Kon­ser­va­tii­vi­nen libe­ra­lis­mi on yhteis­kun­ta­jär­jes­tys­ten “avoi­men läh­de­koo­din sovelluskehitysprojekti”.

 103. Vesa: Vasem­mis­ton jat­kaes­sa kuih­tu­mis­taan puo­lu­eet kasaan­tu­vat poliit­ti­seen kes­kus­taan niin että päät koli­se­vat. Poliit­ti­set arvot siis yhte­näis­ty­vät ja sik­si vaa­leis­sa voi täs­sä mie­les­sä äänes­tää mel­kein mitä puo­luet­ta tahansa.

  Vasem­mis­ton kuih­tu­mi­nen vai­kut­taa yhä enem­män osit­tain itse­ai­heu­te­tul­ta ongel­mal­ta. Juu­ret toki ovat Lip­po­sen uus­li­be­ra­lis­mis­sa, mut­ta perus­ta­van­laa­tui­nen ongel­ma on sii­nä, ettei vasem­mis­to jos­tain syys­tä kyke­ne perus­te­le­maan lin­jaan­sa arvo­pe­rus­taan­sa poh­jau­tuen ja sii­tä aina läh­tien. Media on jo kym­me­nen vuot­ta toi­tot­ta­nut, miten vasem­mis­to ja dema­rius on puh­das­ta van­hoil­li­suut­ta ja koplaus­ta ja nyt meil­lä sit­ten on äänes­tä­jiä, jot­ka halua­vat talou­del­lis­ta tasa-arvoa ja äänes­tä­vät Kokoo­mus­ta saa­vut­taak­seen sen. Että näin.

 104. Mat­ti Mono­nen:
  Vasem­mis­to-oikeis­to ‑akse­li on menet­tä­nyt mer­ki­tys­tään. Tilal­le on kas­va­mas­sa jako poh­joi­sen ja ete­län välil­lä. Se erot­taa yhä sel­vem­min puo­luei­ta toi­sis­taan. Kysy­mys ei ole niin­kään kult­tuu­ris­ta, vaan näke­my­se­ros­ta kes­kit­tä­mi­seen puo­les­ta ja sitä vastaan.

  Kokeil­kaa­pa huvik­sen­ne miten help­poa on ase­moi­da puo­luei­ta täl­le akselille?

  Tai oikeam­min kau­pun­git ver­sus muu Suomi.

 105. Pek­ka T.: Mik­si muu­ten nime­no­maan hel­sin­ki­läis­ten älyk­kö­jen sano­taan elä­vän kuplas­sa? Ehkä he ovat ainoat, jot­ka ovat sen kuplan puhkaisseet?

  Sik­si, että heil­lä ei ole mitään käsi­tys­tä sii­tä, mil­lai­sia ihmi­set ovat sii­nä Suo­mes­sa, jos­sa asuu 98 pro­sent­tia suomalaisista.

 106. Hel­sin­gin Sano­mis­sa, Yles­sä ja muis­sa mediois­sa käy­ty kes­kus­te­lu puna­vih­reäs­tä kuplas­ta on irron­nut aika kau­as alku­pe­räi­ses­tä artik­ke­lis­ta­ni, jos­sa käsit­te­lin noin 100 000 asuk­kaan alu­een hen­kis­tä irroit­tau­tu­mis­ta koko muus­ta Suomesta.

  https://www.suomenuutiset.fi/helsingissa-kalliossa-muhii-punavihrea-kupla/

  Kyse ei todel­la­kaan ole kau­pun­kien ja maa­seu­dun iki­van­has­ta vas­tak­kai­na­set­te­lus­ta. Kyse on sii­tä, että mis­sään muus­sa Suo­men kau­pun­gis­sa ei voi samal­la taval­la elää eris­täy­ty­nee­nä tavan­omai­ses­ta suo­ma­lai­ses­ta elä­män­ta­vas­ta ja arvois­ta, tois­ten saman­lais­ten kans­sa, kuin käve­ly­mat­kan pääs­sä Kur­vin kulmasta.

  Yhdys­val­lois­sa arvo­li­be­raa­lien ja arvo­kon­ser­va­tii­vien väi­nen kult­tuu­ri­so­ta on 50/50. Maa on jakau­tu­nut kah­tia. Meil­lä kris­til­li­nen arvo­kon­ser­va­tii­vi­suus on yhtä mer­ki­tyk­se­tön mar­gi­naa­li­po­ruk­ka kuin ne, jot­ka asu­vat käve­ly­mat­kan pääs­sä Ryt­mi-baa­ris­ta. Sin­ne välil­le jää suo­ma­lais­ten suu­ri, mal­til­li­ses­ti arvo­kon­ser­va­tii­vis­ten muo­dos­ta­ma yhtenäiskulttuuri.

  Ään­ses­tys­käyt­täy­ty­mi­sel­tään vas­taa­via poik­kea­mia kes­kiar­vos­ta kuin puna­vih­reä kupla on vain osa Svensk­fin­lan­dis­ta (suu­rin osa suo­men­ruot­sa­lai­sis­ta asuu suo­men­kie­lis­ten kes­kuu­des­sa, mut­ta Ahve­nan­maal­la, Parai­sil­la, Raa­se­po­ris­sa ja Poh­jan­maan ruot­sin­kie­li­sil­lä alueil­la voi sen­tään elää jos­sain mää­rin omas­sa kult­tuu­ris­sa), ja ehkä raa­mat­tu­vyö­hy­ke Poh­jan­maal­la­kin on tun­nis­tet­ta­vis­sa, jos kat­so­taan, ketä siel­tä kes­kus­tan ehdok­kai­den jou­kos­ta äänestetään. 

  Suo­mes­ta onnek­si puut­tu­vat kohee­sio­ta pahas­ti muren­ta­vat rik­kai­den omat asui­na­lu­eet kuten myös maa­han­muut­ta­ja­ge­tot. Aina­kin vie­lä. Tuk­hol­man alu­een erot Rin­ke­bys­tä Salts­jö­ba­de­niin ovat pal­jon suu­rem­mat kuin Jako­mäen ja Kuusi­saa­ren väli­set erot.

  Arvo­kon­ser­va­tii­vien ja ns. suvait­se­vais­ton välis­tä kult­tuu­ri­so­taa erit­te­lee yhdes­sä kir­jai­li­ja Joo­nas Kons­ti­gin ja pro­fes­so­ri Timo Viha­vai­sen kans­sa toi­mit­ta­ma­ni kir­ja Mitä miel­tä Suo­mes­sa saa olla:

  https://www.facebook.com/pages/Mit%C3%A4-mielt%C3%A4-Suomessa-saa-olla/1538485883078242?ref=ts&fref=ts

 107. Mä tykkään vaan vähä säätää. Säädä säkin jotain. sanoo:

  max: Kon­ser­va­tii­vi­nen libe­ra­lis­mi on yhteis­kun­ta­jär­jes­tys­ten “avoi­men läh­de­koo­din sovelluskehitysprojekti”.

  Täy­tyy sanoa, että en kyl­lä ihmet­te­le yhtään mik­si piraat­ti­puo­lue ei pärjää.

  Jos piraa­tit pää­si­si­vät val­taan maa oli­si nopeas­ti sel­lai­ses­sa kaa­ok­ses­sa, että sii­nä alkai­si Venä­jä­kin jo näyt­tä­mään tol­kun maalta. 🙂

 108. Ay-liike on incompatible tässä maailman ajassa sanoo:

  ano­nyy­mi: Vasem­mis­ton kuih­tu­mi­nen vai­kut­taa yhä enem­män osit­tain itse­ai­heu­te­tul­ta ongel­mal­ta. Juu­ret toki ovat Lip­po­sen uus­li­be­ra­lis­mis­sa, mut­ta perus­ta­van­laa­tui­nen ongel­ma on sii­nä, ettei vasem­mis­to jos­tain syys­tä kyke­ne perus­te­le­maan lin­jaan­sa arvo­pe­rus­taan­sa poh­jau­tuen ja sii­tä aina läh­tien. Media on jo kym­me­nen vuot­ta toi­tot­ta­nut, miten vasem­mis­to ja dema­rius on puh­das­ta van­hoil­li­suut­ta ja koplaus­ta ja nyt meil­lä sit­ten on äänes­tä­jiä, jot­ka halua­vat talou­del­lis­ta tasa-arvoa ja äänes­tä­vät Kokoo­mus­ta saa­vut­taak­seen sen. Että näin.

  Vasem­mis­to on saa­vut­ta­nut kai­ken mitä se on halun­nut. Jo jos­kus 70-luvulla.

  Jar­rua pai­na­mal­la men­nään vaan syvem­mäl­lä sta­tus quo suohon.

 109. Ote­taan nyt joi­ta­kin esi­merk­ke­jä mis­sä “aito­jen maa­lais­ten” ja “aito­jen sta­di­lais­ten” erot tule­vat sel­vim­min näkyviin:
  1) Lii­ken­ne: Aito maa­lai­nen ei ymmär­rä mik­si joku hel­sin­ki­läi­nen halu­aa kul­kea jouk­ko­lii­ken­teel­lä tai pol­ku­pyö­räl­lä töi­hin ja jos hänel­lä on auto, mik­si hän ei halua ostaa kal­liim­paa autoa kuin mikä naa­pu­ril­la on. Maa­lai­sen mie­les­tä 16-vuo­tiai­den on saat­ra­va ajaa autoa, henl­sin­ki­läis­ten mie­les­tä ajo­kor­tin ikä­ra­jaa voi­si nos­taa 25:een.
  2) Asu­mi­nen: Aito sta­di­lai­nen ei ymmär­rä mik­si maa­lai­nen ei halua muut­taa Sta­diin, kos­ka Sta­dis­sa on kaik­kea mitä tar­vit­see, on huve­ja, ravin­to­loi­ta, luon­toa ja paik­ko­ja jois­sa voi tava­ta mui­ta ihmi­siä. Maa­lais­ten mie­les­tä Hel­sin­gis­sä luon­to on tuhot­tu ja ihmi­set eivät jut­te­le tois­ten kanssa.
  3) Työn­te­ko: Maa­lai­nen ei ymmär­rä mik­si töi­den perään on muu­tet­ta­va Hel­sin­kiin, ja mik­sei töi­tä voi haja­si­joit­taa pää­kau­pun­gis­ta ja antaa ihmis­ten teh­dä etä­töi­tä. Syvä eri­mie­li­syys val­lit­see kum­man teke­mä työ on “arvok­kaam­paa” kansantaloudelle.
  4) Ulko­po­li­tiik­ka: Maa­lai­nen ei halua lisää tii­viim­pää yhteis­työ­tä sen enem­pää EU:n kuin mui­den glo­baa­ien ins­ti­tuu­tioi­den kans­sa. Sta­di­lai­nen halu­aa Suo­men kan­sain­vä­lis­ty­vän ja lisää kan­sain­vä­li­sen tason osaa­mis­ta Suo­meen (=Hel­sin­kiin)
  5) Ter­vey­den­hoi­to: Maa­lai­nen ei halua SOTE-uudis­tus­ta mis­tään hin­nas­ta. Oman kir­kon­ky­län lää­kä­ri paran­taa kaik­ki vai­vat. Maal­la asu­taan ter­veel­li­sem­min ja SOTE pal­ve­li­si vain Hel­sin­kiä jos­sa ele­tään kuin siat pel­los­sa. Hel­sin­ki halu­aa SOTE-uudis­tuk­sen sik­si että se jyvit­täi­si vas­tuu­ta maa­kun­tien suu­rem­mil­le kes­kuk­sil­le hoi­taa maa­kun­tien asuk­kai­den terveyttä.
  6) Maanpuolustus:
  Maa­lai­nen ei halua soti­laal­lis­ta liit­tou­tu­mis­ta, luo­te­taan omiin alue­puo­lus­tus­jouk­koi­hin ja käy­dään vaik­ka omil­la met­säs­tys­a­seil­la sis­si­so­taa jos jou­du­taan mie­hi­te­tyik­si. Olkoot että se sis­si­so­ta voi kes­tää 50 vuot­ta. Ja ei se venä­läi­nen huo­nom­pi isän­tä oo kuin ruot­ta­lai­nen tai sakemanni.
  Sta­di­lai­nen kat­soo että pää­kau­pun­kia pitää puo­lus­taa vii­mei­seen asti, käy­te­tään sii­hen kaik­ki tur­va­ta­kuut ja lii­tou­tu­mis­mah­dol­li­suu­det mit­kä on saa­ta­vil­la. Jos pre­si­den­tin­lin­nan katol­la lie­huu kak­sois­kot­ka­lip­pu niin ollaan tosi kuses­sa ja läh­de­tään pois koko Suo­mes­ta ennem­min kuin että jää­dään sitä ihmettelemään.

 110. Sak­ke: Ei kan­nat­tai­si edes yrit­tää. Ei mei­dän, eikä muiden.

  Jos jotain joku pilk­koa halu­aa, suo­sit­te­len aloit­ta­maan vaik­ka yli­pit­kis­tä nimimerkeistä …

  Ker­rot­ko vie­lä, että miksi? 

  Itse kan­na­tan, että kri­mi­läi­set saa­vat olla kri­mi­läi­siä (mikä­li niin tah­to­vat). Kan­na­tan que­beci­läis­ten itse­näis­ty­mis­tä. Kata­laa­nien ja bas­kien. Skot­tien. Lap­pa­lais­ten. Fär­saa­re­lais­ten. Ore­go­ni­lais­ten hip­pien (sekä Eco­to­pian laajemminkin).

  Sanal­la sanoen kan­na­tan siis ihan kaik­kien fak­tioi­den itse­näis­ty­mis­tä jot­ka suu­rem­man itse­näi­syy­den perään haikailevat.

  Maa­il­ma on muu­ten­kin palaa­mas­sa takai­sin nor­maa­lio­lo­ti­laan eli kau­pun­ki­val­tioi­hin. Minus­ta tätä kehi­tys­tä kan­nat­tai­si jou­dut­taa, ei jarruttaa.

 111. Mar­ko Hami­lo: Sik­si, että heil­lä ei ole mitään käsi­tys­tä sii­tä, mil­lai­sia ihmi­set ovat sii­nä Suo­mes­sa, jos­sa asuu 98 pro­sent­tia suomalaisista.

  Kas­vaa­ko heil­lä ken­ties kar­vaa selässä?

  Mun havain­to­jen mukaan jota kuin­kin kaik­kial­la maa­il­mas­sa jen­gi tapit­taa samaa ros­kaa myö­hem­pien aiko­jen lei­ri­nuo­tios­ta ja voi­vot­te­lee miten kaik­ki menee päin per­set­tä ja kuin­ka ennen oli pal paremp.

 112. Mar­ko Hami­lo: tavan­omai­ses­ta suo­ma­lai­ses­ta elä­män­ta­vas­ta ja arvoista, 

  Ker­taa­ko vie­lä nuo arvot ja elä­män­ta­vat. Kiitos.

 113. Mar­ko Hami­lo: Suo­mes­ta onnek­si puut­tu­vat kohee­sio­ta pahas­ti muren­ta­vat rik­kai­den omat asui­na­lu­eet kuten myös maa­han­muut­ta­ja­ge­tot. Aina­kin vielä. 

  Pai­no kah­del­la vii­mei­sel­lä sanalla.

  Lau­ri Yli­nen per­hei­neen just jät­ti 8 mil­joo­nan hin­ta­pyyn­nön Kar­husaa­ren cribsistään.

  Tulee tavik­set lii­an liki, ma arvaan. 

  Kar­husaa­re­lai­sil­la on toki ainoas­taan vain oma pri­vaat­ti saa­ri käytössään.

  Not too far away, Kan­tar­nä­sis­sa, on Faze­rin dynas­tian omis­ta­ma por­teil­la suo­jat­tu nie­mi. Sin­ne ei ole taval­li­sel­la kuo­le­vai­sel­la asiaa.

  Vain aseis­te­tut var­ti­jat puut­tu­vat. Joh­tuu var­maan sii­tä, että suo­ma­lai­nen menes­ty­nyt lii­ke­mies­per­he­kin on niin kit­sas ettei halua mak­sel­la palk­kaa ple­bei­joil­le. Val­tio­han ruok­kii tai aina­kin juot­taa ne kyl­lä ilmaiseksikin.

  Mut­ta var­maan hekin myy­vät koh­ta omis­tuk­sen­sa hit­toon kun vero­jen mak­su Suo­meen nyt vaan joten­kin tun­tuu niin kovin penseältä.

  Se kon­sep­ti, että pitäi­si mak­sel­la vero­ja jot­ta ei syn­tyi­si gated com­mu­ni­ty­jä, tun­tuu näis­tä tyy­peis­tä ilmei­ses­ti joten­kin aikan­sa elä­neel­tä ajatukselta.

 114. Mar­ko Hami­lo: Yhdys­val­lois­sa arvo­li­be­raa­lien ja arvo­kon­ser­va­tii­vien väi­nen kult­tuu­ri­so­ta on 50/50. Maa on jakau­tu­nut kahtia. 

  Höpö höpö. Republi­kaa­neil­la on vain oma hih­hu­lio­sas­ton­sa. Sama jut­tu demokraateilla.

  Someä­lä­mö­lö vaan antaa näil­le kli­keil­le koko­aan suu­rem­man pai­noar­von johan molem­pien puo­luei­den pitää reagoida.

  Ja se rea­goin­ti perin­tei­ses­ti on tar­koit­ta­nut kuo­li­aak­si halaa­mis­ta. Niin nyt­kin (tai aina­kin tätä yritetään).

  Like I said: people don’t real­ly give a phuck as long as they are still able to find some, any, work that pays the bills.

 115. Mar­ko Hami­lo: Arvo­kon­ser­va­tii­vien ja ns. suvait­se­vais­ton välis­tä kult­tuu­ri­so­taa erit­te­lee yhdes­sä kir­jai­li­ja Joo­nas Kons­ti­gin ja pro­fes­so­ri Timo Viha­vai­sen kans­sa toi­mit­ta­ma­ni kir­ja Mitä miel­tä Suo­mes­sa saa olla:

  Jäbä späm­mää mai­nos­pos­tia. Timp­pa on nimen­sä mukai­ses­ti aika perus­vi­hai­nen van­ha jää­rä. Joo­nas “Toi­von tai­kaus­koi­ses­ti, että kun kir­joi­tan tie­tyis­tä asiois­ta etu­kä­teen, niin [ne?] ei tule­vai­suu­des­sa tapah­du.” Kons­tig taas normirunoilijapoika.

  Kuin­ka pal­jon näi­den väsy­nei­den pampflet­tien luke­mi­ses­ta oikeas­ti kostuu?

  Mul­la on rajal­li­ses­ti aikaa ja pre­fe­roin käyt­tää ne hyvien teos­ten paris­sa. Eli suo­mek­si: myy toi kir­ja mulle.

 116. Mark­ku af Heur­lin:
  Taas ker­ran syy­tä muis­tut­taa Engan­nin työ­väen­puo­lu­een vai­kut­ta­jan ja sosio­lo­gin Mic­hael Youn­gin (myöh Baron Young of Dar­ting­ton, 1915 – 2002) kir­jas­ta “Meri­to­kra­tian nousu”. – Meri­to­kra­tian nouus päät­tyi popu­lis­ti­seen val­lan­ku­mouk­seen, ja sitä­hän me juu­ri nyt elämme.

  Viit­taat­ko nyt vih­rei­den vaalivoittoon?

 117. Mä tyk­kään vaan vähä sää­tää. Sää­dä säkin jotain.: Täy­tyy sanoa, että en kyl­lä ihmet­te­le yhtään mik­si piraat­ti­puo­lue ei pärjää.

  Jos piraa­tit pää­si­si­vät val­taan maa oli­si nopeas­ti sel­lai­ses­sa kaa­ok­ses­sa, että sii­nä alkai­si Venä­jä­kin jo näyt­tä­mään tol­kun maalta. 

  Toi­sin sanoen­ko Suo­mi on nyt jos­sa­kin sta­tus quos­sa. Ja siir­tyes­sään sii­tä kon­ser­va­tii­vik­sek­si libe­ra­lis­mik­si se ohit­tai­si kul­kies­saan Venä­jän. Venä­jä on Suo­men sta­tus quo­ta libe­raa­lim­pi ja kon­ser­va­tii­vi­sem­pi. En ymmär­rä mik­set lait­ta­nut, että Hol­lan­ti tai Bri­tan­nia alkaa näyt­tää tol­kun maalta.

 118. Jaa, mut­ta onhan esseis­tien jouk­koon saa­tu Timo “En saa nai­sil­ta sek­siä vaik­ka minul­la onkin sii­hen peri­aat­teel­li­nen oikeus” Hännikäinenkin.

  Jo sisäl­lys­luet­te­lon selaa­mal­la näkee aika suo­raan, että mihin­kään raken­ta­vaan vuo­ro­pu­he­luun ao. kir­jas­sa ei halut­tu men­nä. Päin vas­toin: kai­vau­du­taan syvem­mäl­lä poteroihin.

  Onnea vaan uudel­le hal­li­tuk­sel­la saa­da työ­rau­ha samal­la kun ns. radi­kaa­liä­ly­mys­tö yrit­tää vah­vis­taa omia pää­hän­pint­ty­mi­ään ja samal­la sel­vit­tää itsel­leen voi­vat­ko he edes teo­rias­sa kye­tä ole­maan samaa miel­tä yhtään mistään…

  Teo­rioi­ta maa­il­maan mahtuu.

  Mut­ta pis­tä­pä sota pys­tyyn niin taas kom­mu­nis­ti löy­tää sie­lu­nys­tä­vän riis­tä­jä­por­va­ris­ta. Tai vään­nä jol­lain ilveel­lä työt­tö­myy­sas­te kit­kan tasol­le, niin kyl­lä taas mais­tuu sopui­sa yhtei­se­lo kaikille.

  Kyl­lä, jen­gi on just näin läpi­nä­ky­vän lapsellisia.

  Jos media — ja puna­vuo­ri­kal­lion lat­te­po­ruk­ka — halu­aa näh­dä Kris­ta Koso­sen yhtään min­kään äly­mys­tön edus­ta­ja­na, niin se on median ja hips­te­rien oma ongelma. 

  Ain’t got not­hing to do with me — or rest of the world, for that matter.

  Joi­den­kin mie­les­tä Koso­nen on Suo­men valo­voi­mai­sin näyt­te­li­jä­tär, mut­ta ei mun tar­vit­se olla sen arvion kans­sa samaa miel­tä (enkä ole­kaan; tai olen jos valo­voi­mai­suu­del­la tar­koi­te­taan kivan näköis­tä ja kuu­lem­ma haus­kaa­kin nuor­ta nais­ta jos­ta saa aikai­sek­si raflaa­via lehtijuttua).

  Nii­den näy­tel­mien ja elo­ku­vien perus­teel­la jot­ka itse olen sat­tu­moi­sin näh­nyt jois­sa Koso­nen on isoss­sa roo­lis­sa, niin ei hän var­si­nai­ses­ti mie­leen ole jää­nyt vakuut­ta­va­na näyttelijänä.

  Van­ja-enos­sa­kin oli var­sin tut­tuun tapaan­sa pui­se­va ja yksiu­lot­tei­nen itsen­sä eli luonn­o­ton eli lii­kaa yrit­tä­vä jol­loin ei pää­se hah­mon sisäl­le vaan jää aut­ta­mat­ta sen ulkopuolelle.

  Mitä Van­ja-enon näyt­te­li­jä­suo­ri­tuk­siin muu­ten tuli niin niin­hän sii­nä kävi, että wan­ha salk­ka­ris­tar­ba lakai­si luu­dal­la käy­tän­nös­sä koko muun — ja osin hyvin eta­bloi­tu­neen — näyt­te­li­jä­köö­rin lattialta.

  Kuten Pame­la Tola aikoi­naan vas­taan sano­mat­to­mas­ti tote­si: kuka tahan­sa voi osa­ta näy­tel­lä. Kukaan ei vahin­gos­sa osaa ope­roi­da mur­tu­nut­ta jal­kaa, mut­ta joku ran­dom kadul­la kul­ke­va tyyp­pi voi olla luon­non­lah­jak­kuus laval­la. Tietämään.

  Tyy­pil­li­nen wes­ter­berg ‑tul­kin­ta oli muu­ten­kin. Tun­teet ja tuo­kiot annos­tel­laan jum­bo­je­til­lä, eikä puit­teis­sa sääs­tel­ty. Tätä nyky­jen­gi haluaa.

  Ei se Tshe­ho­via ollut, mut­ta oli­pa­han nyt jotain kum­min­kin. Jokai­sel­le jota­kin? Ympä­ri­pyö­reys on tur­val­lis­ta: ei tar­vit­se kos­kaan olla mis­tään mitään miel­tä. Hips­ter Approved®

  Kuka­pa enää jak­sai­si vai­vau­tua kat­se­le­maan (tai luke­maan) sisäl­töä sen itsen­sä vuok­si? Mik­si aja­tel­la itse kun meil­lä on kilo­met­rien pitui­nen jono viral­li­sia tie­tä­jiä jot­ka ajat­te­lee sun­kin puolesta?

  En itse eri­tyi­sem­min osai­si suo­si­tel­la ketään otta­maan yhteis­kun­ta­po­li­tii­kan tun­te­ja Koso­sel­ta. En kyl­lä Hännikäiseltäkään.

  Mut­ta en käy kiel­tä­mään­kään. Go nuts.

 119. Sak­ke: Pitää­kö niis­tä kan­sain­vä­li­sis­tä, yli­opis­to­jen väli­sis­tä ver­tai­luis­ta oikeas­taan niin pal­joa pii­ta­ta, jos maam­me vien­ti (rahas­sa mita­ten) vain ylit­täi­si tuon­nin ja kai­kil­la haluk­kail­la riit­täi­si töi­tä ja hyvin­voin­tia, nyt, lähi­tu­le­vai­suu­des­sa ja vie­lä sen jäl­keen­kin? Jos fir­man menes­tys perus­tuu vain väen 

  Ja ker­rot­ko vie­lä sen vuo­den jol­loin meil­lä oli vii­mek­si täys­työl­li­syys… Mun muis­ti pra­kaa nyt taas yllättäen.

  Ei mei­dän tie­ten­kään tar­vit­se välit­tää muus­ta maa­il­mas­ta. Sit­ten pitää vaan totu­tel­la elä­mään maa­kuo­pas­sa. Val­ta­van moni ihmi­nen elää täl­lai­sis­sa olo­suh­teis­sa. Mei­dän pitää vaan halu­ta tätä.

  Mä oon heti mes­sis­sä, löy­tyy­kö mui­ta halukkaita?

 120. Oikeestihan ne vaan kuvittelee olevansa jotain. Suomalainen on aina paras koska, niin, suomalainen. sanoo:

  Sak­ke: mel­koi­ses­ti, ja mis­tä me sen tie­däm­me, mikä mah­taa olla “oikea” syy-seu­raus-suh­de noi­den eri lis­to­jen sija­lu­ku­jen välil­lä? Riip­pu­vuus-suh­de saat­taa olla kui­ten­kin aika mie­len­kiin­toi­nen ja oikea mal­li moni­mut­kai­nen, sekä var­sin mon­ta eri para­met­ria ja ehkä mon­ta huip­pua­kin sisältävä.

  Aina niis­sä kau­neus­kil­pai­lua­kin on. Mut­ta ei sii­tä nyt vaan mihin­kään pää­se, että rahal­la saa ja hevo­sel­la pääsee.

  Ei jenk­kien huip­pu­yli­opis­to­jen yli­voi­mai­suu­des­sa ole mitään mys­tis­tä: nii­tä rahoi­te­taan joka vuo­si hui­keil­la sum­mil­la. Tar­peek­si mer­kit­tä­vä (vuosi)lahjoitus niin saa vaik­ka omaa nime­ään kan­ta­van oppi­tuo­lin, no problemo.

  On nau­ret­ta­vaa, että Suo­men kokoi­ses­sa maas­sa haas­ka­taan vähiä resurs­se­ja jokai­seen nie­meen ja not­koon. Money talks and bulls­hit walks. Fol­low the money. Niin se menee.

 121. Kan­na­tan aina itse­näis­ty­mis­pyr­ki­myk­siä: Ker­rot­ko vie­lä, että miksi? 

  Itse kan­na­tan, että kri­mi­läi­set saa­vat olla kri­mi­läi­siä (mikä­li niin tah­to­vat). Kan­na­tan que­beci­läis­ten itse­näis­ty­mis­tä. Kata­laa­nien ja bas­kien. Skot­tien. Lap­pa­lais­ten. Fär­saa­re­lais­ten. Ore­go­ni­lais­ten hip­pien (sekä Eco­to­pian laajemminkin).

  Sanal­la sanoen kan­na­tan siis ihan kaik­kien fak­tioi­den itse­näis­ty­mis­tä jot­ka suu­rem­man itse­näi­syy­den perään haikailevat.

  Maa­il­ma on muu­ten­kin palaa­mas­sa takai­sin nor­maa­lio­lo­ti­laan eli kau­pun­ki­val­tioi­hin. Minus­ta tätä kehi­tys­tä kan­nat­tai­si jou­dut­taa, ei jarruttaa. 

  Kun otit kata­laa­nit puheek­si, vas­taan kai­kes­ta huo­li­mat­ta espan­jak­si, sil­lä luu­len, että vas­taus voi monen mie­leen herät­tää muis­to­ja, yhdel­lä ehkä tosin eri­lai­sia kuin toi­sel­la: “El pue­blo uni­do jamás será venci­do”. Suo­mek­si kään­täen tuo tai­taa men­nä joten­sa­kin näin: “Yhte­näis­tä kan­saa ei voi kos­kaan voittaa …”

  Vaik­ka em. lauseen kon­teks­ti tai­si esim. 70-luvul­la ihan toi­nen, Suo­men kan­sal­le asia oli var­sin tut­tu jo aiem­mil­ta vuosikymmeniltä. 

  Kau­pun­ki­val­tioi­den ajan en usko enää palaa­van, tai aina­kaan nii­den suur­ten ja mah­ta­vim­pien pysy­vyy­teen usko, sil­lä luhis­tui­han aikoi­naan jopa Roo­man mah­ti sekä val­loi­tet­tiin lopul­ta myös­kin Konstantinopoli …

 122. Niin eri­lai­sia samik­sia: Ker­taa­ko vie­lä nuo arvot ja elä­män­ta­vat. Kiitos.

  Tsek­kaa jutus­ta. Muis­taak­se­ni käsit­te­lin asu­mis­muo­toa, uskon­nol­li­suut­ta, sek­su­aa­li­suut­ta, autoi­lua, asei­ta ja sen sel­lai­sia asioi­ta jois­sa eri puo­lueil­la on myös eri lin­jo­ja aika pit­käl­le sen mukaan, että nii­hin asioi­hin suh­tau­du­taan ennak­ko­luu­loi­sem­min / kiel­tei­sem­min, jot­ka eivät kuu­lu omaan elämänpiiriin.

 123. Niin eri­lai­sia samik­sia: Höpö höpö. Republi­kaa­neil­la on vain oma hih­hu­lio­sas­ton­sa. Sama jut­tu demokraateilla.

  Someä­lä­mö­lö vaan antaa näil­le kli­keil­le koko­aan suu­rem­man pai­noar­von johan molem­pien puo­luei­den pitää reagoida.

  Ja se rea­goin­ti perin­tei­ses­ti on tar­koit­ta­nut kuo­li­aak­si halaa­mis­ta. Niin nyt­kin (tai aina­kin tätä yritetään).

  Like I said: people don’t real­ly give a phuck as long as they are still able to find some, any, work that pays the bills.

  Mut­ta se menee 50/50 kos­ka puo­lu­eet ovat suu­rin piir­tein yhtä suu­ret. Ja siel­tä kes­kel­tä on kadon­nut parin­kym­me­nen vuo­den aika­na pal­jon mal­til­li­sia liik­ku­via äänestäjiä.

 124. Paisui kuin pullataikina kunnes raja tuli vastaan and it was downhill from there sanoo:

  Sak­ke:

  Kau­pun­ki­val­tioi­den ajan en usko enää palaa­van, tai aina­kaan nii­den suur­ten ja mah­ta­vim­pien pysy­vyy­teen usko, sil­lä luhis­tui­han aikoi­naan jopa Roo­man mah­ti sekä val­loi­tet­tiin lopul­ta myös­kin Konstantinopoli …

  Ja mihin se Roo­ma hajo­si? Sii­hen, että se laa­je­ni kun­nes poksahti.

  Roo­mas­ta on jäl­jel­lä Ita­lia ja siel­lä­kin poh­joi­nen halu­aa eroon köy­häs­tä, mafian rii­vaa­mas­ta, etelästä.

  Sama jut­tu Bel­gias­sa (mii­nus mafia), rik­kaat poh­joi­sen flaa­mit halu­aa eroon köy­his­tä ete­län valloneista.

 125. Mar­ko Hami­lo: Tsek­kaa jutus­ta. Muis­taak­se­ni käsit­te­lin asu­mis­muo­toa, uskon­nol­li­suut­ta, sek­su­aa­li­suut­ta, autoi­lua, asei­ta ja sen sel­lai­sia asioi­ta jois­sa eri puo­lueil­la on myös eri lin­jo­ja aika pit­käl­le sen mukaan, että nii­hin asioi­hin suh­tau­du­taan ennak­ko­luu­loi­sem­min / kiel­tei­sem­min, jot­ka eivät kuu­lu omaan elämänpiiriin.

  Kyl­lä, mut­ta se kuin­ka ihmi­nen itsen­sä sat­tui­si­kaan poliit­ti­ses­ti ase­moi­maan ei nor­miar­jes­sa vält­tä­mät­tä näy oikeas­taan mitenkään.

  Mie­li­pi­teet vain vai­voin jos jos­kaan todel­la kor­re­loi­vat ihmi­sen käy­tök­sen kanssa.

  Kaik­ki ovat omas­ta mie­les­tään vih­rei­tä tai aina­kin kes­ki­ver­toa vih­reäm­piä. Samoil­la pirs­seil­lä jen­gi ajaa sekä len­tää samoi­hin turis­ti­koh­tei­siin vuo­des­ta toiseen.

 126. Mar­ko Hami­lo: Mut­ta se menee 50/50 kos­ka puo­lu­eet ovat suu­rin piir­tein yhtä suu­ret. Ja siel­tä kes­kel­tä on kadon­nut parin­kym­me­nen vuo­den aika­na pal­jon mal­til­li­sia liik­ku­via äänestäjiä.

  Mihin ne ovat voi­neet kado­ta? Last I chec­ked mui­den kuin republi­kaa­nien ja demo­kraat­tien äänes­tä­jä­mää­rä ei ole olen­nai­ses­ti lisääntynyt.

 127. R.Silfverberg: Sta­di­lai­nen kat­soo että pää­kau­pun­kia pitää puo­lus­taa vii­mei­seen asti, käy­te­tään sii­hen kaik­ki tur­va­ta­kuut ja lii­tou­tu­mis­mah­dol­li­suu­det mit­kä on saa­ta­vil­la. Jos pre­si­den­tin­lin­nan katol­la lie­huu kak­sois­kot­ka­lip­pu niin ollaan tosi kuses­sa ja läh­de­tään pois koko Suo­mes­ta ennem­min kuin että jää­dään sitä ihmettelemään.

  Silf­ver­berg on nyt hyvä ja puhuu vain omas­ta puolestaan.

  Itse en esi­mer­kik­si aja­tel­lut läh­teä tykin­ruo­ak­si puo­lus­ta­maan joi­tain myyt­ti­siä suo­ma­lai­sia arvoja.

  En esi­mer­kik­si läh­ti­si Jaa­na Pel­ko­sen ja Vil­le Ryd­ma­nin hen­keä puo­lus­ta­maan. Tai Timo Soi­nin ja Jus­si Hal­la-ahon. Tai Ant­ti Rin­teen ja Jut­ta Urpi­lai­sen. Tai Emma Karin ja Vil­le Nii­nis­tön. Tai Paa­vo Väy­ry­sen ja Mat­ti Vanhasen.

  Pikem­min­kin konflik­ti­ti­lan­tees­sa jou­tui­sin toden­nä­köi­ses­ti teke­mään oman tilan­near­vion ja toi­mi­maan sen poh­jal­ta jos esi­mer­kik­si alkai­si näyt­tää sil­tä, että sodan­joh­to ja/tai pro­pa­gan­da­by­roo pit­kit­täi­si­vät kär­si­myk­siä pel­käs­tään sik­si ettei kykyä — tai halua — ratio­na­lis­miin ole.

  Pahoin pel­kää, että nämä rau­taa rajal­le lat­te­mu­ki kou­ras­sa vaa­ti­vat eivät osaa kos­kaan lopet­taa aggres­sio­taan ajoissa.

  Päät­te­lin jo armei­ja-aika­na Suo­men puo­lus­tus­voi­miin tutus­tues­sa­ni, että jo ylei­sen tur­val­li­suu­den nimis­sä jot­kut tule­vat upsee­rit kan­nat­tai­si toden­nä­köi­sem­min lait­taa suo­raan pol­ke­maan mii­na­kent­tiä kuin antaa hei­dän joh­taa mie­hiä yhtään minnekään…

  Hyvin vähän sel­lais­ta jen­giä Suo­mes­sa lopul­ta on joi­den puo­les­ta voi­sin kuvi­tel­la läh­te­vä­ni suolistusretkelle.

  Mut jos joku tulee fyy­si­ses­ti uhkaa­maan mun per­het­tä (tai ystä­viä), eikä suos­tu usko­maan jär­ki­pu­het­ta, niin… It’s just a mat­ter of bul­lets, I guess.

  En naut­ti­si, mut­ta en var­si­nai­ses­ti menet­täi­si yöunia­ni­kaan. Lähin­nä har­mit­tai­si ihmis­ten typeryys.

  Tod.näk. itse kui­ten­kin pre­fe­roi­sin häi­pyä ennen tilan­teen eska­loi­tu­mis­ta ulko­mail­le ja kehot­tai­sin mui­ta­kin jär­ke­viä teke­mään samoin.

  Ei sil­lä etten­kö uskoi­si pär­jää­vä­ni uudes­sa neu­vos­to-Venä­jäs­sä­kin luul­ta­vas­ti ihan ok.

  Ottai­sin kie­len hal­tuun, söi­sin borschia ja pel­me­ne­jä hyväl­lä halul­la, alkai­sin var­maan taas juo­maan vähän vii­naa­kin samal­la kuin fii­lis­te­li­sin itket­tä­viä slaa­vi­lais­sä­vel­miä, ja var­maan lii­ke-elä­mään­kin meni­sin mukaan sähläämään.

  Venä­jäl­lä­hän bis­nes­tä teh­dään enem­män tun­teel­la kuin jär­jel­lä. Ja talous­osaa­mi­ses­ta (mitä minul­la ei ole), oli­si luul­ta­vas­ti vain enem­män hait­taa kuin hyö­tyä. Pää­asia, että on hyvä jäbä (mitä olen) jol­la hyvä vii­na­pää (jon­ka voin ope­tel­la tai vähin­tään­kin kek­kos­mai­ses­ti huijata).

  Itse asias­sa on otak­sut­ta­va, että Venä­jän­maa saat­tai­si suo­met­tua kovin­kin nopeasti.

  Pro­vins­si­na olles­sam­me mei­dän jätet­tiin aika­lail­la omiin oloi­him­me kun havait­tiin, että hel­vet­ti, tääl­lä­hän hom­mat sku­laa parem­min kuin meil­lä iki­nä missään…

 128. You think?: Kaik­ki ovat omas­ta mie­les­tään vih­rei­tä tai aina­kin kes­ki­ver­toa vih­reäm­piä. Samoil­la pirs­seil­lä jen­gi ajaa sekä len­tää samoi­hin turis­ti­koh­tei­siin vuo­des­ta toiseen. 

  Monet ovat “vih­rei­tä” työ­nan­ta­jan­sa tai opis­ke­lu­paik­kan­sa ehdoil­la. Sit­ten kun on kyse ‑täy­sin- omas­ta vapaas­ta valin­nas­ta kuten kau­ko­mat­kai­lu, aate, se usein hor­jah­te­lee. (Ja, toki työ­hön ja opis­ke­luun hae­taan, ei vie­dä väkisin.)

 129. HAJAHUOMIO: hra/rva tuhat nimi­merk­kiä, voi­sit kyl­lä lopet­taa tuon englan­nin­kie­lis­ten kulu­nei­den fraa­sien vil­je­lyn. Ei nimit­täin pue teks­te­jä­si, tai tee sinus­ta pät­kää­kään älyk­kääm­män olois­ta. Eli kii­tos vaan & anteek­si & näke­miin ja sellaista.

 130. Mau­rizio:
  HAJAHUOMIO: hra/rva tuhat nimi­merk­kiä, voi­sit kyl­lä lopet­taa tuon englan­nin­kie­lis­ten kulu­nei­den fraa­sien vil­je­lyn. Ei nimit­täin pue teks­te­jä­si, tai tee sinus­ta pät­kää­kään älyk­kääm­män olois­ta. Eli kii­tos vaan & anteek­si & näke­miin ja sellaista.

  Sitä pait­si fuck kir­joi­te­taan täl­lä lailla.

 131. Mau­rizio:
  HAJAHUOMIO: hra/rva tuhat nimi­merk­kiä, voi­sit kyl­lä lopet­taa tuon englan­nin­kie­lis­ten kulu­nei­den fraa­sien vil­je­lyn. Ei nimit­täin pue teks­te­jä­si, tai tee sinus­ta pät­kää­kään älyk­kääm­män olois­ta. Eli kii­tos vaan & anteek­si & näke­miin ja sellaista. 

  Sama huo­mio minul­la. hra/rva tuhat nimi­merk­kiä on lukui­si­ne tyl­si­ne kir­joi­tuk­si­nen­sa kuin mel­koi­nen peik­ko. Kir­joit­taa kuin tuot­te­liain trol­li, mut­ta luo samal­la itsel­leen & teks­teil­leen suden­kuo­pan, jon­ne nuo kaik­ki sit­ten risut kat­keil­len putoaa …

 132. Sinun mie­li­pi­de, minun mie­li­pi­de: Silf­ver­berg on nyt hyvä ja puhuu vain omas­ta puolestaan.
  Pro­vins­si­na olles­sam­me mei­dän jätet­tiin aika­lail­la omiin oloi­him­me kun havait­tiin, että hel­vet­ti, tääl­lä­hän hom­mat sku­laa parem­min kuin meil­lä iki­nä missään… 

  Joo, jäte­tään omiin oloi­hin vaan! Sun kan­nat­tai­si mat­kus­taa Kar­ja­laan (tai kat­sel­la Google-street viewiä ja lukea sikä­läi­siä leh­tiä ym) niin näki­sit mil­lä taval­la suo­ma­lai­sa­luei­ta Venä­jäl­lä koh­del­laan ja mil­lai­nen elin­ta­so siel­lä on.

 133. .…Aika pit­käl­le on eri­ty­ty­mi­nen men­nyt, jos republi­kaa­nien esi­vaa­lis­ta puto­aa, kun ker­too usko­van­sa evo­luu­tio­teo­ri­aan ja ilmastonmuutokseen.” 

  Filip­pii­nis­sa Pacquiao nyrk­kei­li­jan kan­na­tus kongre­sis­sa on romah­ta­nut kos­ka joka ker­ta kun mies voit­taa otte­lun, seu­raa suu­ri kata­stro­fi jos­sa tuhan­sia kuo­lee ja kärsii.

  Eili­sen otte­lun aika­na ene­mis­tö kan­nus­ti, lähi­nä kes­ki­luok­ka ja rik­kaam­mat, mut­ta suu­ri mää­rä köy­hem­mis­tä olois­ta eivät todel­la­kaan halun­neet hänet voit­ta­van kata­stro­fin pelossa.

  Elääm­me mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­ses­sä maa­il­mas­sa, ei ainoas­taan Filip­pii­nit. Ame­rik­ka­lai­set ja myös­kin Suo­ma­lai­set. Tosi­asiois­ta emme ole edes kiinnostuneita.

 134. R.Silfverberg: Joo, jäte­tään omiin oloi­hin vaan! Sun kan­nat­tai­si mat­kus­taa Kar­ja­laan (tai kat­sel­la Google-street viewiä ja lukea sikä­läi­siä leh­tiä ym) niin näki­sit mil­lä taval­la suo­ma­lai­sa­luei­ta Venä­jäl­lä koh­del­laan ja mil­lai­nen elin­ta­so siel­lä on.

  Olen käy­nyt Kar­ja­las­sa ‑92, tai ‑93. Käy­tiin mum­mon kans­sa pot­ki­mas­sa kiviä siel­lä. Oikein ystä­väl­li­siä ihmi­siä oli­vat vaik­ka puu­tet­ta oli­kin kaikesta.

  En minä ole väit­tä­nyt Venä­jän elin­ta­sos­ta mitään.

  Mitä muu­ten ajat­te­lit teh­dä sen eteen, että asiat muut­tui­si­vat Kar­ja­las­sa parem­paan suuntaan?

 135. Sak­ke: Sama huo­mio minulla.hra/rva tuhat nimi­merk­kiä on lukui­si­ne tyl­si­ne kir­joi­tuk­si­nen­sa kuin mel­koi­nen peik­ko. Kir­joit­taa kuin tuot­te­liain trol­li, mut­ta luo samal­la itsel­leen & teks­teil­leen suden­kuo­pan, jon­ne nuo kaik­ki sit­ten risut kat­keil­len putoaa …

  Kii­tos näis­tä huo­miois­ta. Ne vie­vät kes­kus­te­lua aina eteenpäin.

 136. Jalan­kul­ki­ja: Sitä pait­si fuck kir­joi­te­taan täl­lä lailla.

  Kir­joi­tin voim­sa­nan foneet­ti­ses­ti kos­ka tämä­hän on koko per­heen foo­ru­mi. Sik­si ala­pää­hän­kin on parem­pi vii­ta­ta ter­mil­la sviddu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.