Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 21.4.2015

Öster­sun­domin yhteinen yleiskaava

Tästä annetaan lausun­to kaupung­in­hal­li­tuk­selle. Tilanne on lähin­nä kinkki­nen. Natu­ra-arvioin­nin ja ely-keskuk­sen arvios­ta anta­man lausun­non perus­teel­la yleiskaavae­si­tys tuot­taisi merkit­tävää hait­taa Natu­ra-alueelle. Kyse on kehrääjästä, pyys­tä ja ruis­rääkästä, jot­ka yksikään eivät ole eri­tyisen uhainalaisia laje­ja. Kaavaa on joko olen­nais­es­ti keven­net­tävä tai on pyy­det­tävä val­tioneu­vos­tol­ta lupaa vahin­goit­taa Natu­ra-alueen suo­jelu­ar­vo­ja, joka on mah­dol­lista, jos erit­täin tärkeän yleisen edun suo­jelem­i­nen siihen pakot­taa, eikä vai­h­toe­htoa ole. Vaik­ka perus­suo­ma­lainen ympäristömin­is­teri ehkä luvan antaisikin, EU:n elin­ten kanssa voi olla vaikeampaa.

Jos Öster­sun­domin aluet­ta joudu­taan vielä keven­tämään nykyis­es­tä, on pakko harki­ta tarkkaan, kan­nat­taako sitä ylipään­sä rak­en­taa. Alue on jo nyt kaa­vat­aloudel­lis­es­ti vah­vasti tap­pi­olli­nen ja rak­en­t­a­mi­nen pitäisi pois­taa juuri sieltä, jos­sa kaa­vat­alous on kaupun­gin kannal­ta plus­sal­la. Kovin vähäisen väkimäärän vuok­si metroa ei kan­na­ta rak­en­taa. Ei voi­da pitää varsi­naise­na ympäristön­suo­jelun voit­tona, jos muu­ta­man lin­tu­pariskun­nan takia metron varaan suun­nitel­tu alue joudu­tan toteut­ta­maan autoli­iken­teen varassa.

Kun Öster­sun­domin kaa­vat­alous on näin surkea, kan­nat­taisi ainakin järjestys­tä muut­taa niin, että huo­mat­tavasti edullisem­pi Malmin lento­kent­täalue raken­net­taisi­in ensin.

Kes­ki-Vuosaaren Lokkipuis­ton asemakaava

Tämä oli meil­lä käsit­telyssä 23.9.2014. Kaavaan on nyt tehty lausun­to­jen perus­teel­la vähäisiä muu­tok­sia. Asun­to­ja noin 150 asukkaalle.

Yliskylän puis­tokadun liikennesuunnitelma

Tämä liit­tyyy aiem­min hyväksyt­tyyn kaavaan, jos­sa raken­netaan uusi ostoskeskus. Kadus­ta tulee shared space –tyyp­pinen katu, jos­sa jonkin­laista ohjet­ta eri kulku­muo­to­jen sijoit­tumiselle annetaan kadun päällysteellä.

Liiken­nein­vestoin­tien talousarvioe­hdo­tus vuodek­si 2016 ja investoin­tio­hjel­mae­hdo­tus 2017–25.

Tätä täy­tyy kat­soa vähän tarkem­min. Pyöräi­lyyn osoitet­tu­ja raho­ja on suun­nitel­tua vähem­män, kos­ka suun­nitel­mat eivät ole valmis­tuneet aikataulus­sa (!). Kokon­aisu­u­den hah­mot­ta­mi­nen on vähän han­kalaa, kos­ka liiken­nein­vestoin­te­ja rahoite­taan myös ja ennen kaikkea HKR:n bud­jet­ti­varoista. Sörnäis­ten tun­nelia on siir­ret­tävä eteen­päin investoin­tika­ton vuoksi.

Punakiven­tien ja Lokkisaar­en­tien liikennesuunnitelma

Tästä varsi­naiset ratkaisut on tehty kaa­van yhtey­dessä. Punakiven­ti­estä tehdään pihakatu.

Lausun­to Han­nu Oskalan aloit­teesta muut­taa osa asukaspysäköin­tipaikoista yri­tyk­siä palvele­viksi nimikkopaikoiksi

Tulk­it­sen lausun­tolu­on­nok­sen aloit­teelle myönteiseksi.

 

77 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 21.4.2015”

 1. Kuka tahansa, joka ymmärtää kaupunki­rak­en­tamis­es­ta jotain, olisi voin­ut ker­toa jo ennakkoon, ettei maid­en varat­a­mi­nen Sipool­ta ollut fik­su veto. Helsin­gin kaavoit­tamises­sa ja rak­en­tamises­sa pitää keskit­tyä ensin Kehä I:n sisäpuoliseen alueeseen ja toivoa, että muual­la Uudel­la­maal­la opi­taan vähitellen kaavoit­ta­maan raskaiden raidey­hteyk­sien varteen. 

  Raidey­hteyk­sien suosimi­nen onnis­tuu parhait­en kun­tau­ud­is­tuk­sel­la niin, että ase­manseu­tu­ja erote­taan emokun­nistaan vähitellen.

 2. OS:
  Kyse on kehrääjästä, pyys­tä ja ruis­rääkästä, jot­ka yksikään eivät ole eri­tyisen uhainalaisia lajeja. 

  Kyse on siitä, että Euroopan Unionis­sa ja Suomes­sa maail­man järisyt­tävää sukupu­ut­to­tah­tia yritetään paika­ta joil­lain val­i­tu­il­la instru­menteil­la. Nyt käytössä on tiet­ty­i­hin lajei­hin ja luon­toyyppei­hin sidot­tu sys­tee­mi. Se on monel­la tapaa rik­ki, pas­ka ja toim­i­ma­ton, mut­ta niin kauan kuin sys­teemiä ei ole muutet­tu parem­mak­si, sen mukaan mennään.

  Kyse on siis siitä, että ksv:iden arkkite­hdit ovat päät­täneet piirtää Euroopan union­in ja Suomen val­tion luon­non­suo­jelu­jär­jestelmää pilkkaa­van kaa­van ja vielä taikoneet siitä sel­l­aisen, ettei se toi­mi ko. luon­non­suo­jelu­jär­jestelmää pilkkaamatta.

  Ei voi­da pitää varsi­naise­na ympäristön­suo­jelun voit­tona, jos muu­ta­man lin­tu­pariskun­nan takia metron varaan suun­nitel­tu alue joudu­tan toteut­ta­maan autoli­iken­teen varassa. 

  Niin, olisiko­han se alue kan­nat­tanut suun­nitel­la metron sijas­ta pikaratikoiden varaan, jol­loin kaa­va ei olisi ollut niin haavoit­tuvainen yksit­täis­ten ongel­mako­h­tien (=Sakar­in­mä­ki) takia.

 3. Jos uusia pyöräi­lyväyliä ei ole suun­nitel­tu riit­tävästi niin kor­jatkaa sit­ten van­hat. Reunalohkarei­den pois­tot ei vis­si­in eri työpi­irus­tuk­sia vaa­di joka jumalan risteykseen?

  (Ja jos van­ho­ja muis­telisi niin joku täl­lä blogilla joskus ihmetteli että mitä niitä pyöräväyliä suun­nit­tele­maan kun ei raho­ja niiden rak­en­tamiseen ole…)

 4. antti:
  Jos uusia pyöräi­lyväyliä ei ole suun­nitel­tu riit­tävästi niin kor­jatkaa sit­ten van­hat. Reunalohkarei­den pois­tot ei vis­si­in eri työpi­irus­tuk­sia vaa­di joka jumalan risteykseen?

  (Ja jos van­ho­ja muis­telisi niin joku täl­lä blogilla joskus ihmetteli että mitä niitä pyöräväyliä suun­nit­tele­maan kun ei raho­ja niiden rak­en­tamiseen ole…)

  Uusi­in pyörätei­hin ei riitä rahaa kun van­ho­ja tehdään aivan over kill ‑tyyli­in. Mitä ja ketä palvelee ylileveä pyörätie ja siinä vielä lisäk­si käsi­työnä asen­net­tu hel­vetin kallis metrin levyi­nen reunakiveys?

 5. Mie­lenki­in­toista, että vihreä kaupunkisu­un­nit­telu tör­mää aina uudelleen luon­toon, joka ker­ran toisen­sa jäl­keen sijait­see “väärässä” paikas­sa. Nat­u­rakin yllät­tää yhä uudelleen.

  Kyl­lä Suomes­sa tont­ti­maa­ta riit­tää. Pitäisi osa­ta kat­soa kar­tas­ta, että Helsin­gin keskus­tan sijain­ti ahtaal­la niemel­lä on rajalli­nen vara, jota ei voi lop­ut­tomasti venyt­tää täyt­tämäl­lä mer­ta ja tunke­mal­la entistä enem­män beto­nia ahtaam­paan tilaan.

 6. Hie­man särähti tuos­sa lause, jos­sa “huo­mat­tavasti edullisem­pi Malmin lento­kent­tä pitäisi rak­en­taa ensin”

  Saisinko kysäistä, että miten Malmin rak­en­t­a­mi­nen on edullista? 

  Ken­tän toimin­nat pitäisi siirtää jon­nekin muualle, joka ainakin selvi­tys­mies Eero Lehden mielestä ei ole taloudel­lis­es­ti järkevää. Jos siis val­ti­olle tulee siir­rosta miljoonien lasku niin onko tuo sit­ten edullista Helsingille? 

  Kent­tä on raken­net­tu suolle. Rak­en­t­a­mi­nen suolle ei ole koskaan ollut edullista. Onko tuos­ta nyt tul­lut joitain taloudel­lisia arvioi­ta? Maaperän kun­nos­tus­laskut nyt tule­vat ainakin Helsin­gin mak­set­taviksi. Helsin­gin omien arvioiden mukaan maaperän kun­nos­tustyöt voivat mak­saa jopa 500e/asm2. Tont­ti­maan hin­ta tuol­la alueel­la taitaa olla aika samaa suu­rus­lu­okkaa nyky­isinkin. paljon ei ainakaan voit­toa tuos­ta saa jos kun­nos­tustyöt ovat tuo­ta suuruusluokkaa. 

  Sen ver­ran olen keskustelua Malmin lento­ken­tästä seu­rail­lut, että minus­ta tun­tuu siltä, että kent­tää puo­lus­te­taan ja vas­tuste­taan pelkästään ide­ol­o­gi­sista syistä. Taloudel­lisia laskelmia en ole oikein mis­sään nähnyt. 

  Kun nyt sit­ten ilmoi­tat, että tuo olisi edullisin vai­h­toe­hto niin voisitko ava­ta hie­man numerope­rusteis­es­tikin mielipi­det­täsi? Olisi kiva, jos hie­man perustei­ta asialle saisi.

  1. Val­tio on jo ilmoit­tanut luop­u­vansa Malmin ken­tästä, joten Helsin­gin kannal­taq asia on selvä. On myös suu­nitel­mat siitä, minne ken­tän vält­tämät­tömät toimin­not siirretään.

 7. OS: “Tätä täy­tyy kat­soa vähän tarkem­min. Pyöräi­lyyn osoitet­tu­ja raho­ja on suun­nitel­tua vähem­män, kos­ka suun­nitel­mat eivät ole valmis­tuneet aikataulussa (!)”

  Voisitko kysyä, mik­seivät ole valmis­tuneet? Onko pulaa tek­i­jöistä? Onko jos­sain jokin porukka/henkilö, jol­la on veto-oikeus suun­nitelmi­in ja joka viivästyttää? 

  Tiedän kyl­lä, että osa suun­nitelmista on ollut kelvot­to­mia ja sik­si on ehkäpä ihan hyvä, ettei niitä men­nä toteut­ta­maan. Luulisi kuitenkin, ettei olisi kovin vaikea­ta tehdä suun­nitelmia varas­toon vaik­ka vuo­den tarpeik­si, jos halu­aa on. Ihan siis kelvol­lisi­akin suun­nitelmia — niiden laa­timiseen kun nyt kuitenkin on ohjeet ja hyvät kv-käytän­nötkin olemassa.

 8. Helsingis­sä mak­saa uuden asuinalueen rak­en­t­a­mi­nen keskimäärin 700€/kerrosneliö, mm. sik­si että vai­hde­taan maa­ta tai muu­ta vas­taaavaa, eli Malmis­sa ei ole mitään ihmeel­listä. Toisaal­ta tuo tulee tont­ti­maas­ta takaisin, keskimäärin kaupun­ki saa maas­ta tuo samaisen 700€/k‑m2, vapaarak­en­teis­es­ta noin ton­nin. Yleis­es­ti ottaen, jos Helsingis­sä on hyvän maaperän tont­ti suht hyväl­lä paikalla, niin se on raken­net­tu jo ennen sotia. 🙂

  Öster­sun­domis­sa ongel­ma on nyt se että kaiken muun päälle, toki siel­läkin pitää esimerkik­si paa­lut­taa, tulee mil­jardin ratay­hteys, motarin kor­jaus­ta, ja sen sel­l­aista. Kun tuo­hon lisää että ajal­lis­es­ti ker­avalaisil­la etäisyyk­sil­lä tont­ti­maa on jo reilusti vähem­män halut­tua eli halvem­paa, että kaavoitus on käytän­nössä väl­jem­pää kos­ka paik­ka ei ole niin halut­tu, ja että raaka­maas­ta vielä leikkau­tuu osa nat­u­raan, niin tämä ei nyt vaan ynnää.

 9. Osmo Soin­in­vaara:
  Val­tio on jo ilmoit­tanut luop­u­vansa Malmin ken­tästä, joten Helsin­gin kannal­taq asia on selvä. On myös suu­nitel­mat siitä, minne ken­tän vält­tämät­tömät toimin­not siirretään. 

  Malmin ken­tän siir­to ja alueen rak­en­t­a­mi­nen on taloudel­lis­es­ti jär­jetön han­ke. Mik­si sitä perustel­laan ns halvil­la asun­noil­la? Espoos­sa on hie­man vas­taa­va kohde rak­en­teil­la. Infran teko on tuplat nor­mi­ti­lanteesen ja ker­rostalo­jen raken­nuskus­tan­nuk­set n 20% kalli­im­mat. Miten joku voi sanoa, että Malmille saadaan halpo­ja asun­to­ja? Tuo­han on täyt­tä valetta!

  ps. ja Malmin tilanne voi hal­li­tuk­ses­sa nyt muuttua…

 10. Osmo Soin­in­vaara:
  Val­tio on jo ilmoit­tanut luop­u­vansa Malmin kentästä… 

  Jos tuo toteu­tu­isi, mitä epäilen, olisi se varsi­nainen hölmöi­ly. Samal­la kun muual­la Euroopas­sa tehdään keskus­tak­ent­tiä, Helsin­ki lopet­taisi sel­l­aisen. Mallia ote­taan selvästi Berli­in­istä, jos­sa on jo todet­tu, ettei päätös ollut kovin fiksu.

  Sinän­sä siir­to­su­un­nitel­mat ovat ihan hyvä poh­ja tule­vaisu­udelle. Nykyisel­lä lentoli­iken­teen kasvul­la Mal­mi tarvi­taan hyvin pian enenevässä määrin syöt­tö- ja bis­nes­li­iken­teen ken­täk­si, jol­loin nyky­isiä toim­into­ja joudu­taan osit­tain siirtämään. Ken­tälle kan­nat­taa vetää jos­sain vai­heessa spåral­in­ja siten, että vai­h­to lento­kent­täju­naan on sujuva.

 11. Kielikep­po­nen: Mitä ja ketä palvelee ylileveä pyörätie ja siinä vielä lisäk­si käsi­työnä asen­net­tu hel­vetin kallis metrin levyi­nen reunakiveys?

  Mis­sä täl­laisia ylileveitä pyöräteitä on? Mieleeni tulee use­ampikin liian kapea, mut­ta en kyl­lä liian lev­eitä muista? Jos­sain paikois­sa reunakiveys on ihan toimi­va ratkaisu, tai ainakin toimi­vampi kuin vas­taa­va metrin levyi­nen pujoa kas­va­va pöheikkö (näitä löy­tyy run­sain määrin myös).

 12. Vieras:

  Kent­tä on raken­net­tu suolle. Rak­en­t­a­mi­nen suolle ei ole koskaan ollut edullista.

  Helsin­gin ydinkeskus­ta eli niin san­ot­tu Klu­u­vi on raken­net­tu sois­tu­van meren­lah­den päälle.

  500 euron kus­tan­nuk­set maaperästä per ker­rosneliömetri kuu­lostaa suurelta. Olisiko kenel­läkään luotet­tavaa lähdet­tä tälle väitteelle?

 13. Vieras:
  Kent­tä on raken­net­tu suolle. Rak­en­t­a­mi­nen suolle ei ole koskaan ollut edullista. Onko tuos­ta nyt tul­lut joitain taloudel­lisia arvioi­ta? Maaperän kun­nos­tus­laskut nyt tule­vat ainakin Helsin­gin mak­set­taviksi. Helsin­gin omien arvioiden mukaan maaperän kun­nos­tustyöt voivat mak­saa jopa 500e/asm2. Tont­ti­maan hin­ta tuol­la alueel­la taitaa olla aika samaa suu­rus­lu­okkaa nyky­isinkin. paljon ei ainakaan voit­toa tuos­ta saa jos kun­nos­tustyöt ovat tuo­ta suuruusluokkaa. 

  En tiedä mitään luku­ja, mut­ta tuskin suolle rak­en­t­a­mi­nen on mikään ongel­ma. Esimerkik­si koko Joen­su­un kaupun­gin keskus­ta lep­ää suol­la paalu­jen varas­sa. Rak­en­t­a­mi­nen lie­nee ollut kan­nat­tavaa, vaik­ka Helsin­gin keskus­taan sieltä on lähem­mäs 500 km. Kuule­mani mukaan Malmin lento­ken­tän aluet­ta joudu­taan puhdis­ta­maan huo­mat­tavasti vähem­män kuin esimerkik­si Arabianrannassa.

 14. Vihreät eivät osaa arvostaa kaupun­gin per­in­teitä ja his­to­ri­aa. Asun­torak­en­tamisen huumas­sa saa­vat men­nä niin Tal­in per­in­teikäs golfkent­tä kuin Malmin van­ha lento­kent­täkin. Myös kaupun­gin viher­aluei­ta naker­re­taan koko ajan eri­laisil­la asun­to- ja liikennehankkeilla.

 15. Espoos­sa on maaperältään hie­man saman­tyy­li­nen alue kuin Mal­mi rak­en­teil­la. Kehä kakkosen vier­essä. Tuosta­han saa melko tarkatkin tiedot mitä rak­en­t­a­mi­nen oikeasti suolle mak­saa. Toki nyky­isinkin voi suollekin rak­en­taa, mut­ta jokainen­han sen nyt ymmärtää, ettei se ole taloudel­lis­es­ti järkevää. Sik­si Malminkin kent­tä on juuri siinä mis­sä se nyt on kun alue oli järkyt­tävän kallista rak­en­taa. Vier­essä ole­va Por­voon­tie on muuten osin perustet­tu betoni­laatan päälle, Suomek­si siis se tie on osit­tain silta.

  Keskustelu siitä, että Malmille saa ns halpo­ja asun­to­ja on siis jo lähtöko­hdil­taan väärä. Halpo­ja raken­nuk­sia ei saa tuol­laiseen kohtaan mil­lään muo­toa. Toki kaikkialle voi rak­en­taa nykyte­knolo­gial­lakin, mut­ta hal­paa se ei ole. 

  Sik­si siis toivoisinkin, että asi­as­ta puhut­taisi­in niin kuin se on. Malmin rak­en­t­a­mi­nen on täysin ide­ologi­nen päätös. Taloudel­lis­es­ti siinä ei ole mitään järkeä. “Hal­vat asun­not”- kom­ment­ti on siis täyt­tä valetta. 

  Yleis­es­ti ottaen koko uusi kaavae­hdo­tus läh­tee siitä, että Helsin­gin kasvu perus­tuu maa­han­muut­ta­ji­in. Lähin­nä siis venäläisi­in ja viro­laisi­in. Jokainen­han nyt toki sen tietää, että nois­sa mais­sa on tapah­tunut melkoisia muu­tok­sia viimeisen 25 vuo­den aikana. Tapah­tuuko saman­laisia muu­tok­sia seu­raa­van 25 vuo­den aikana jää nähtäväk­si. Fak­ta kuitenkin on se, että Helsin­gin asukas­määrän arvioitu kasvu perus­tuu noiden kah­den kansan muut­toli­ikkeisi­in. Suomen sisäitä muut­to Helsinki­in ei noin paljoa ole. 

  Mut­ta kuten jo tässä jos­sain sanoin, olisikin kyl­lä kiva, että tätä keskustelua voitaisi­in käy­dä siten, että jol­lain numeroil­la (ken­tän siir­ron kus­tan­nuk­set, maaperän kun­nos­tuskus­tan­nuk­set, tule­van maaperän arvo jne jne) voisi tätäkin pohtia. Nykyti­lan­nehan, jos­sa kukaan ei osaa sanoa mitään, on lähin­nä ide­ol­o­gista jauhan­taa, joka ei joh­da mihinkään. 

  Ai niin ja val­tio (Finavia) on tehnyt vas­ta kehys­ri­ihessä päätök­sen Malmin ken­tään lopetuk­selle. Tuo päätös ei todel­lakaan ole mikään lop­ulli­nen piste, jon­ka taakse voi helsinkiläis­poli­ti­ikot men­nä. Malmin kent­tähän on kuitenkin Suomen toisek­si vilkkain lento­kent­tä ja Finavial­la on lainkin mukaisia velvoit­tei­ta lento­kent­tiä kohtaan. Peruste, että Suomen toisek­si vilkkain lento­kent­tä sul­je­taan tap­pi­oiden takia on aika kestämätön, kun Suomes­sa on vain yksi lento­kent­tä, joka ei tap­pi­o­ta tuo­ta. Malminkin ken­tän saa aika hel­posti kan­nat­tavak­si kun­han sen toim­i­nan jatkolle saadaan vaan lop­ulli­nen päätös. “Peli” on siis täysin kesken vielä…

  1. Malmille rak­en­t­a­mi­nen ei ole mitenkään eri­tyisen kallista. Kitka­maa­ta ei Hewlsingis­säö juuri enää ole. Halvem­paa Malmin rak­en­t­a­mi­nen on kuin Pikkuhuopalahti ja Kalasatama.

 16. Johannes: 500 euron kus­tan­nuk­set maaperästä per ker­rosneliömetri kuu­lostaa suurelta. Olisiko kenel­läkään luotet­tavaa lähdet­tä tälle väitteelle? 

  Eiköhän Pikku-Huopalahdessa, osas­sa Jätkäsaar­ta ja Ara­bi­an­ran­nas­sa ole poh­jarak­en­t­a­mi­nen mak­sanut tuo­ta luokkaa. Toisaal­ta tarvi­taan myös läji­tysaluei­ta erinäi­sistä raken­nushankkeista ker­tyvälle louheelle, joten on ihan hyvä, että täyt­tö­maa­ta tarvitaan.

 17. Vieras: Mik­si sitä perustel­laan ns halvil­la asunnoilla? 

  Noin sadan­nen ker­ran, asun­to­jen hin­taan vaikut­taa rak­en­tamisen määrä kokon­aisu­udessaan. Kysyn­tä ja tar­jon­ta, ei tämä nyt niin vaikeaa ole. Rak­en­tamista rajoit­taa kaavoite­tun maan määrä, lisää rak­en­tamista saa kaavoit­ta­mal­la enem­män. Se on täysin tois­si­jaista minkä hin­taisia kyseiset uudet asun­not ovat, yleen­sä uud­is­as­un­not ovat kalli­impia kuin van­hat. Eli perustelu sille että raken­netaan asun­to­ja, jot­ta niukku­us niistä ei kas­va eli hin­nat nouse.

 18. Mielestäni on erit­täin lyhyt­näköistä lopet­taa Malmin kent­tä lentonekäytöstä. Ajatelkaa vaik­ka tule­vaisu­u­den liikemiehiä, pelas­tuskonei­ta ja lennon ope­tus­ta ja mik­sei pikkupoikien viihdyket­tä. Helsin­ki voi lunas­taa palan maa­ta Van­taal­ta ja rak­en­taa sinne uusia asun­to­ja, jos asukkaiden pitää asua juuri Helsingissä.

  1. Hyvää maa­ta rak­en­tamiseen löy­tyy vaikka­pa Saar­i­järveltä, mut­ta niil­lä ei voi kor­va­ta rak­en­tamista ratikkaverkon äärel­lä Malmilla.

 19. Niin, olisiko­han se alue kan­nat­tanut suun­nitel­la metron sijas­ta pikaratikoiden varaan, jol­loin kaa­va ei olisi ollut niin haavoit­tuvainen yksit­täis­ten ongel­mako­h­tien (=Sakar­in­mä­ki) takia.

  Ei olisi. Alue on niin syr­jässä, että työ­matkat sieltä muualle pääkaupunkiseudulle kestävät joka tapauk­ses­sa muuten kuin oma­l­la autol­la liian kauan.

 20. Osmo Soin­in­vaara:
  Val­tio on jo ilmoit­tanut luop­u­vansa Malmin ken­tästä, joten Helsin­gin kannal­taq asia on selvä. On myös suu­nitel­mat siitä, minne ken­tän vält­tämät­tömät toimin­not siirretään.

  Minne ne muuten siir­retään? Paikkaa on etsit­ty 25 vuotta.

  1. Osa Malmin lennoista siir­retään Van­taalle ja pelas­tushe­likopter­it ymmärtääk­seni San­ta­ham­i­naan. Har­rasteil­mailu ei kuu­lu verovaroin tuet­tavi­in asioi­hin, joten se var­maankin siir­tyy markki­ae­htois­es­ti minne siir­tyykin. Niinkuin kepuilaiset sanovat, pitääkö kaiken olla Helsingissä.

 21. Helsin­gin kiin­teistövi­ras­ton geot­eknisen osas­ton selvi­tyk­sen mukaan Malmin lento­kent­tä ei ole suolle raken­net­tu, vaan kyse on taval­lis­es­ta pehmeiköstä, jos­sa ei siis ole turvet­ta. Alueen pohjoisosas­sa on jo raken­net­tu Fal­lkul­lan ker­rostaloalue, edullisia omis­tus- ja Ara-asun­to­ja, aivan saman­laiselle maaperälle.
  Osa Ara­bi­an­ran­nan alueesta ja Pikku Huopalahti on raken­net­tu vaikeam­malle maaperälle kuin lentokenttä.

 22. Kun Helsin­ki omis­taa suurim­man osan Öster­sun­domin maista on alueen luon­to ja yleishyödylli­nen kaavoitus tur­vat­tu. Ne vähät yksi­ty­i­somis­tuk­ses­sa ole­vat plän­tit, voisi koemielessä ihan hyvin vapaut­taa kaik­ista kiel­loista ja kat­soa mitä tapahtuu.

 23. On sieltä ken­tältä nyös tuli­joi­ta, ei vain meni­jöitä. Minus­ta kent­tä ei ole mil­lään muo­toa uhka tai este asun­torak­en­tamiselle, tilaa on rak­en­taa seu­raa­vat sata vuot­ta kent­tää sulke­mat­ta. Har­mi että vihreät ja vasem­mis­to ei näe tätä eri­no­maista mah­dol­lisu­ut­ta kehit­tää kaupun­gin liiken­ney­hteyk­siä ja yleistä viihtyvyyt­tä Malmin valmi­in lento­kent­täin­fran osalta. Aikataulut­toman liiken­teen ken­tälle kun pääsee mis­tä tahansa ja sieltä mihin tahansa lentämäl­lä, ilman mitään kisko­ja ja nopeasti.

 24. Tuo­han on ympäristön kannal­ta pahin mah­dolli­nen vai­h­toe­hto että jätet­täisi­in metro ja tiivi­impi kaa­va tekemättä. 

  Öster­sun­domin raideli­iken­ner­atkaisun tor­pe­doimis­es­ta “luon­non­suo­jelun” nimis­sä varmis­taa myös sen, että kas­va­va etelä-Sipoo pysyy yksi­ty­isautoilu­un nojaa­vana alueena. 

  Yksinker­tais­es­ti typerää.

 25. Helsingis­sä on val­tavasti tilaa eri­no­maisil­la paikoil­la. Koko ajan kouhkataan Kehä I:n ulkop­uoli­sista alueista kuten Mal­mi tai Öster­sun­dom. Mik­si ihmeessä pur­jeveneitä säi­lytetään keskus­tan tun­tu­mas­sa talvi­aikaan? Veneet voisi säi­lyt­tää Sipoon suun­nas­sa tai rak­en­taa Vuosaaren tun­tu­maan (tilaa siel­lä on!) venei­den säi­ly­ty­s­paikan. Palve­lut muutenkin olisi siel­lä lähel­lä venei­den huolto­jen jne. osalta. Samal­la siis­tiy­ty­isi tuo pres­su ja het­ek­ka “meri”.

 26. Osmo Soin­in­vaara:
  Spo­ra muu­ta­man Lento­ken­tälle­meni­jän kul­jet­tamiseen. Ei kai nyt sentään. 

  Olisit kysynyt tuo­ta, kun lento­kent­tärataa raken­net­ti­in 😀 Minus­ta sekin on kan­nat­ta­va han­ke, kun­han lento­kent­tä — keskus­ta välille saadaan suo­rat yhtey­det. Helsin­ki-Van­taan täyt­tyessä Malmista tulee vähitellen syöt­tökent­tä. Helsin­ki tarvit­see sel­l­aisen muu­ta­mas­sa kymme­nessä vuodessa.

 27. Jalankulk­i­ja:
  Mie­lenki­in­toista, että vihreä kaupunkisu­un­nit­telu tör­mää aina uudelleen luon­toon, joka ker­ran toisen­sa jäl­keen sijait­see “väärässä” paikas­sa. Nat­u­rakin yllät­tää yhä uudelleen.

  Kyl­lä Suomes­sa tont­ti­maa­ta riit­tää. Pitäisi osa­ta kat­soa kar­tas­ta, että Helsin­gin keskus­tan sijain­ti ahtaal­la niemel­lä on rajalli­nen vara, jota ei voi lop­ut­tomasti venyt­tää täyt­tämäl­lä mer­ta ja tunke­mal­la entistä enem­män beto­nia ahtaam­paan tilaan. 

  Arviot meren­pin­nan korkeu­den muu­tok­sista tule­vaisu­udessa ovat parhaim­mil­laankin vain ennustei­den varas­sa. Päät­täjät, jot­ka suun­taa­vat infraa yhä enem­män rantovi­ivo­jen tun­tu­maan, eivät ilmeis­es­ti tiedos­ta kaikkia riske­jä, jot­ka asi­aan liit­tyvät, tai sit­ten he eivät niistä piit­taa. Miten luotet­tavia nykyiset ennus­teet oikeas­t­aan ovat?

  Olisi jo aika herätä havait­se­maan, miten suurista ja ikävistä seu­raus­vaiku­tuk­sista koko yhteiskun­nalle voi pahim­mil­laan olla kyse. Pikavoit­to­jen tavoit­telu (maankäyt­töä ohjaa­vana poli­ti­ikkana) ja piit­taa­mat­to­muus mah­dol­li­sista tule­vista ongelmista eivät saisi olla päätösten määräävim­mät taustatekijät. 

  Muuten voi Helsin­gin monien uusien ja suun­nitel­tu­jen, liian lähelle vesir­a­jaa kaavail­tu­jen asuinaluei­den kohta­lo tule­vaisu­udessa olla yhtä heikol­la poh­jal­la kuin viime aikoina Välimeren poh­jaan upon­nei­den pako­lais­matkus­ta­jien matkan päätös rahanah­nei­den, mut­ta vas­tu­ut­tomien ihmissalakul­jet­ta­jien merikelvot­tomis­sa paateissa.

 28. Osmo Soin­in­vaara:
  . . Har­rasteil­mailu ei kuu­lu verovaroin tuet­tavi­in asioi­hin, joten se var­maankin siir­tyy markki­ae­htois­es­ti minne siir­tyykin. Niinkuin kepuilaiset sanovat, pitääkö kaiken olla Helsingissä. 

  Tai niinkuin kepu­laiset sanovat, pitääkö kaikkien olla Helsingissä.

 29. Kalle: Olisit kysynyt tuo­ta, kun lento­kent­tärataa raken­net­ti­in Helsin­ki-Van­taan täyt­tyessä Malmista tulee vähitellen syöt­tökent­tä. Helsin­ki tarvit­see sel­l­aisen muu­ta­mas­sa kymme­nessä vuodessa. 

  Tarokoi­tatko “syöt­töken­täl­lä” sitä että Van­taan ja Malmin välil­lä tarvi­taan liike­suihkar­ili­iken­net­tä helopot­ta­maan min­is­terei­den matkus­tamista, kuten Ruotsissa?

  Suo­ma­laiset min­is­ter­it eivät ole niin tol­lo­ja kuin Ruotsin virkevel­jen­sä että matkus­taisi­vat pikkukoneel­la kah­den samas­sa kaupungis­sa ole­van ken­tän välil­lä, ja toisek­si Van­taan kent­tä on niin lähel­lä että mat­ka ei ole oleel­lis­es­ti pidem­pi sinne kuin Malmille, ja yhtey­det ovat muutenkin parem­mat. Van­taal­la on kolme kiitorataa ja tilaa on rak­en­taa lisää sekä kiitoteitä että ter­mi­naale­ja lisää kos­ka sen pohjois­puoli on pelkkää met­sää, eli kap­a­siteet­ti ei tule lop­pumaan ikinä. 

  Malmin kent­tä on niin ahtaas­sa paikas­sa että sitä ei pysty ikinä laa­jen­ta­maan liiken­nekoneille vaa­dit­tavaan kokooon. 

  Helsin­gin seu­tu tarvit­see muu­ta­man pienen lento­ken­tän ilmailuhar­ras­ta­jille ja alkeislen­tok­oulu­tus­ta varten. Yksi niistä on Num­me­las­sa, toinen Räyskälässä, kol­mas Hyvinkääl­lä ja itä­su­un­nan asukkai­ta varten voita­neen rak­en­taa kent­tä Öster­sun­domi­in, kos­ka mitään muu­ta­han sinne ei tai­da saa­da rakentaa.

  Vira­nomais­ten helikopter­it eivät tarvitse isoa lento­kent­tää, ne voisi­vat nous­ta esim San­ta­ham­i­nas­ta jos­sa ne eivät häir­itse asukkaita. 

  Jos nyt hal­li­tus kuitenkin päät­tää olla sulke­mat­ta Malmin kent­tää, on Hesin­gin alet­ta­va kat­soa muual­ta paikko­ja sinne ajatel­tu­jen asun­to­jen rak­en­tamiseen, esim Hal­tialan pelloilta.

 30. Osmo Soin­in­vaara:
  Har­rasteil­mailu ei kuu­lu verovaroin tuet­tavi­in asioihin…pitääkö kaiken olla Helsingissä.

  En ole ikinä pelan­nut golfia Talis­sa, lentänyt pienkoneel­la Malmil­la tai ylipään­sä, käynyt maauimalas­sa mis­sään, pelan­nut jalka­pal­loa Bol­lik­sel­la tai Velo­dromil­la, juonut samp­pakal­jaa Kaivaris­sa tai Eduskun­tat­alon puis­tossa, tiirail­lut lin­tu­ja Viikin pel­loil­la, kun­nos­tanut pur­jevenet­tä Merisa­ta­mas­sa tai hiihtänyt Palo­heinässä keino­lu­mi­ladul­la tai edes jään yli Seurasaa­reen. Silti en sanoisi, ettemme tarvitse verovaroin muu­ta kuin vuokrakasarme­ja lapsillemme.

  Ker­ran olen käynyt veneel­lä Var­tiosaa­res­sa ja toden­nut että kaupun­gin kaupunkisu­un­nit­teli­jat eivät edus­ta mitään sel­l­aista arvoa, jon­ka puoles­ta halu­aisin mak­saa vero­ja tälle kaupungille, jota ollaan tekemässä vas­ten­mielisek­si asumiskoneek­si miljoon­alle sukku­loivalle muurahaiselle.

  Sisim­mässäni oikeas­t­aan toivon, että Sip­ilän hal­li­tus epäon­nis­tuu totaalis­es­ti talouden ter­ve­hdyt­tämisessä ja kam­mot­ta­va pääkaupun­gin gryn­daami­nen Skan­skan, YIT:n, PEABin yms. ulko­mais­ten raken­nus­fir­mo­jen voit­to­jen mak­si­moimisek­si lop­puisi kuin seinään.

  “Minä suo­je­len sin­ua kaikelta
  mitä ikinä kek­sitkin pelätä
  Ei ole sel­l­aista pimeää
  jota min­un hen­to käteni ei torjuisi”

  Mitä mah­taa virka­ta nyt Anni Sin­nemä­ki, kaupunkisu­un­nit­telumme mahti­nainen kul­tainen avain kädessään.

 31. “Se on täysin tois­si­jaista minkä hin­taisia kyseiset uudet asun­not ovat” 

  Het­ki­nen. Siis sun mielestä on yhden­tekevää, mitä uud­is­as­un­not bun­gaa… MALMILLA?!? 

  Zorp­pa, mut­ta nyt kyl­lä tart­tee ihan pikkasen hymähtää. Väsyneesti.

 32. Janne Pyrrö:
  Helsingis­sä on val­tavasti tilaa eri­no­maisil­la paikoil­la. Koko ajan kouhkataan Kehä I:n ulkop­uoli­sista alueista kuten Mal­mi tai Öster­sun­dom. Mik­si ihmeessä pur­jeveneitä säi­lytetään keskus­tan tun­tu­mas­sa talvi­aikaan? Veneet voisi säi­lyt­tää Sipoon suun­nas­sa tai rak­en­taa Vuosaaren tun­tu­maan (tilaa siel­lä on!) venei­den säi­ly­ty­s­paikan. Palve­lut muutenkin olisi siel­lä lähel­lä venei­den huolto­jen jne. osalta. Samal­la siis­tiy­ty­isi tuo pres­su ja het­ek­ka “meri”.

  Ranta-alueil­la, veneil­lä ja Helsingillä on tietyn­lainen vuorovaiku­tus­suhde, jota ihan kaik­ki eivät näköjään ymmär­rä, oli sit­ten asuinkaupunk­in­sa vaaku­nas­sa pur­si tai ei. Veneil­i­jät sen ymmärtävät, samoin he, joille ran­nat, myös venei­neen, ovat osa Helsinkiä, osa helsinkiläisyyt­tä, vuo­den ympäri.

  Tuomi­ta ei toki tiedon puut­teesta tai yksin ymmärtämät­tömyy­destä ketään kuitenkaan ehkä pidä, ja toisaal­ta, tote­si­han lisäk­si Eino Leinokin jo aikoinaan (upeas­sa runos­saan “Hymy­ilevä Apol­lo”), että “ei paha ole kenkään ihmi­nen, vaan toinen on heikom­pi toista.” Riit­tänee siis, jos ymmärtämät­tömiä ehkä hie­man vain valistaa.

  Kun kat­soo Helsin­gin vaaku­naa, kaupunkimme keskeis­in­tä sym­bo­l­ia, huo­maa, että siinä on keskel­lä vene, tai pur­si, ja vieläpä arvokru­u­nun alla, ikäänkuin “kru­u­nun” suo­jeluk­ses­sa. Vaaku­na osoit­taa, että vene on Helsin­gin ja sen asukkaiden kannal­ta keskeinen asia. Näin on ja pitää myös jatkos­sa olla!

  Venei­den talvisäi­ly­tysalueet ovat osa Helsin­gin ranto­jen monipuolista rikkaut­ta, luon­non­ran­to­jen, satamien ja telakoidenkin ohel­la. Kaik­ki nuo edel­lä­maini­tut miljööt rikas­tut­ta­vat suuresti kaupunkiku­vaamme. Pelkkä pal­jas raken­net­tu ranta, kuten Ruo­ho­lahdessa, tai talot liian liki rantavi­ivaa, kuten osin myös siel­lä, tai yliampu­vasti, kuten Vat­tuniemessä, ei moista monipuolisu­ut­ta mil­loinkaan saavuta.

  Kuten lähilu­on­nos­sa, myös venei­den talvisäi­ly­tysalueil­la näkyy vuo­de­naiko­jen vai­htelu. Kevään tullen, muut­tolin­tu­jen tavoin, saa­pu­vat venei­den säi­ly­tysalueille myös veneil­i­jät tal­ven jäl­keen pres­sut pudot­ta­maan, veneitään siis­timään ja kun­nos­ta­maan. Sitä aikaa moni kaupunki­lainen tal­ven aikana odot­taa, ja sen lop­ul­la suo­ras­taan jo kaipaa, kun veneen poh­ja pesun tai uuden maalin saa. Vesil­le­lasku­jen jäl­keen telineet kor­jataan talteen. 

  Koivusaa­res­sa minäkin, pur­jeve­neetön vas­ta parisen vuot­ta sit­ten van­hoil­ta par­roil­ta opin, mik­si hiekkak­ent­tä on mon­elle veneelle parem­pi talvisäi­ly­ty­s­paik­ka kuin asfal­toitu alus­ta. Tuo­ta ei taa­tusti moni maakra­pu tiedä! Pääskytkin käyvät alkukesäl­lä, sateen jäl­keen savea ken­tälle jääneen kuiv­u­van lam­mikon reunal­ta pesän­raken­nu­saineek­si hakemassa.

  Se, joka itse venet­tään kun­nos­taa, ja naa­pure­itaankin kuun­telee, voi oppia veneistä vene­seu­ran alueel­la myös naa­pureil­taan paljon. Hil­jainen tieto, jos­ta voi olla paljon hyö­tyä, jo ihan veneen merikelpoisu­u­denkin tur­vaamisek­si, siir­tyy siel­lä mm. koke­neem­mal­ta veneil­i­jä­sukupolvelta toiselle.

  Mik­si, mik­si ihmeessä veneet pitäisi sit­ten kul­jet­taa joka kevät ja joka syksy, jon­nekin Vuosaa­reen tai Sipooseen? Sinne on esimerkik­si Koivusaares­ta lin­nun­ti­etäkin pitkin vähin­tään yhdek­sän­toista kilo­metrin pitu­inen mat­ka? Paljonko yhden veneen kul­je­tus mak­saisi, ja paljonko aikaa ja kalus­toa tuol­laisi­in kul­je­tuk­si­in tarvit­taisi­in? Edestakaisin tuo mat­ka yhdessä keväisessä illas­sa tekee melkein neljäkym­men­tä kilo­metriä. Kevääl­lä veneil­i­jän aika pitäisi käyt­tää veneen merikelpoiseen kun­toon saat­tamiseen, eikä edestakaiseen ajelu­un, ainakaan tarpeet­toman pitkälle. 

  Kaupunkiko kus­tan­ta­isi veneil­i­jöi­den venei­den jokavuo­tiset kul­je­tuk­set men­nen tullen? Entä vaku­u­tuk­set? Mitä järkeä tuos­sa olisi, kun vene­sa­ta­ma ja alue venei­den talvisäi­ly­tys­tä varten ovat ainakin Koivusaa­res­sa mitä käytän­nöl­lisim­mässä ja tarkoituk­sen­mukaisim­mas­sa paikas­sa. Vas­taavia aluei­ta pitää olla Helsingis­sä riit­tävän paljon, ja mei­dän, veneil­i­jöi­den sekä pääskys­ten onnek­si niitä meil­lä vielä tois­taisek­si on. Pide­tään siis niistä hyvää huol­ta, lähilu­on­non ohella!

 33. Mau­r­izio: Het­ki­nen. Siis sun mielestä on yhden­tekevää, mitä uud­is­as­un­not bun­gaa… MALMILLA?!?

  Zorp­pa, mut­ta nyt kyl­lä tart­tee ihan pikkasen hymähtää. Väsyneesti.

  Se on yhden­tekevää sen hin­tavaiku­tuk­sen kannal­ta: lisää tar­jon­taa -> hin­nat eivät nouse yhtä paljon kuin jos tar­jon­taa ei lisätä.
  Täl­lais­ten asioiden selit­tämi­nen aikuisille ihmisille on aika väsyt­tävää sekin, mut­ta kai se on pakko tehdä, kun markki­na­t­alouden perus­teet on hukas­sa pahem­min kuin Pohjois-Koreassa.

 34. Mau­r­izio:
  “Se on täysin tois­si­jaista minkä hin­taisia kyseiset uudet asun­not ovat” 

  Het­ki­nen. Siis sun mielestä on yhden­tekevää, mitä uud­is­as­un­not bun­gaa… MALMILLA?!? 

  Zorp­pa, mut­ta nyt kyl­lä tart­tee ihan pikkasen hymähtää. Väsyneesti.

  Jos minä kir­joi­tan tois­si­jaista, ja joku lukee sen yhden­tekevää, niin en oikein muu­takaan osaa kuin pyytää ystäväl­lis­es­ti luke­maan ajatuk­sel­la uudestaan.

 35. Ei näköjään ole tul­lut läpi kom­ment­ti­ni ylileveistä pyöräteistä. Lie­nee men­nyt roska­pos­ti­in kun siinä oli linkki.

 36. Antsa
  Sisim­mässäni oikeas­t­aan toivon, että Sip­ilän hal­li­tus epäon­nis­tuu totaalis­es­ti talouden ter­ve­hdyt­tämisessä ja kam­mot­ta­va pääkaupun­gin gryn­daami­nen Skan­skan, YIT:n, PEABin yms. ulko­mais­ten raken­nus­fir­mo­jen voit­to­jen mak­si­moimisek­si lop­puisi kuin seinään.

  Mita hit­toa?

  Onko suo­ma­laisen rutku-putku-luuseris­min mak­sim­i­ta­so vih­doin saavutettu?

  “Kos­ka muut ihmiset tekee asioi­ta, joista mä en pidä, niin mä toivon että mei­dän kaikkien talot palaa.”

  Voi hyvä Jeesus.

 37. Sakke:
  Venei­den talvisäi­ly­tysalueet ovat osa Helsin­gin ranto­jen monipuolista rikkaut­ta, luon­non­ran­to­jen, satamien ja telakoidenkin ohel­la. Kaik­ki nuo edel­lä­maini­tut miljööt rikas­tut­ta­vat suuresti kaupunkikuvaamme. 

  Luulin, että tuos­sa puhuti­in maa­han­muut­ta­jista, mut­ta kyse olikin pres­su­venei­den talvisäi­ly­tyk­ses­tä. Säi­ly­ty­s­paikko­jen onkin var­maan hyvä olla meren ran­nal­la, mut­ta ei kai niiden silti tarvitse ihan kaupun­gin keskus­tas­sa olla. 

  Sak­en mielestä Vuosaari on huono säi­ly­ty­s­paik­ka, kos­ka sinne on lin­nun­ti­etäkin vähin­tään yhdek­sän­toista kilo­metrin pitu­inen mat­ka. Eikös veneil­lä voi myös pur­je­htia, ei kai niitä tarvitse lin­nun­ti­etä pitkin siirtää?

 38. Janne Pyrrö: Mik­si ihmeessä pur­jeveneitä säi­lytetään keskus­tan tun­tu­mas­sa talviaikaan? 

  Venei­den talvisäi­ly­tys ei ole vain talvisäi­ly­tys­tä. Veneitä myös huol­letaan, kor­jataan ja raken­netaan talvisin ja keväisin. Jos säi­ly­ty­s­paik­ka on kaukana, ihmis­ten pitää kulkea kauas päästäk­seen veneelleen. Kyse ei siis ole vain yhdestä kul­je­tuk­ses­ta kevääl­lä ja syksyl­lä (jot­ka muuten tietenkin veneil­i­jä itse mak­saisi, hyvä­nen aika mitä kysymyksiä).

  Min­ua tämä siir­to kauas har­mit­taisi, vaik­ka itse en har­ras­ta veneilyä. Venei­den säi­ly­ty­s­paikko­ja on myös kiva kat­sel­la ja arvuutel­la, mil­lainen kaunokainen pres­sun alta kevääl­lä paljastuu.

  Itse näk­isin niin vene­sa­ta­mat, lento­ken­tän, golfken­tän kuin siir­to­la­pu­u­tarhat kaupunkielämän diver­si­teet­tinä, joka on itsessään tavoitelta­va asia. Jos joka paik­ka on pelkkää vuokrakasarmia, maise­ma on san­gen tyl­sää. Keskustelua seu­rates­sa tun­tuu siltä, että asuin­raken­nusten lisäk­si ain­oa kaupungis­sa asuin­talo­jen ja kevyen ja raideli­iken­teen lisäk­si sal­lit­tu muu toim­inta on pusikko (vrt. keskustelu Töölön­lah­den lep­ikos­ta). Sitä taas mielestäni riit­tää muual­lakin Suomes­sa ihan tarpeeksi.

 39. Janne Pyrrö:
  …Mik­si ihmeessä pur­jeveneitä säi­lytetään keskus­tan tun­tu­mas­sa talviaikaan… 

  Nyt on pakko kysyä, mis­tä maal­ta olet kotoisin? Kukaan meren­ran­takaupungista kotoisin ole­va ei tek­isi tuol­laista kysymys­tä. Meren­ran­takaupunki­in kuu­luu ter­van ja lakan tuok­su keväisin.

 40. Maakra­pu: Luulin, että tuos­sa puhuti­in maa­han­muut­ta­jista, mut­ta kyse olikin pres­su­venei­den talvisäi­ly­tyk­ses­tä. Säi­ly­ty­s­paikko­jen onkin var­maan hyvä olla meren ran­nal­la, mut­ta ei kai niiden silti tarvitse ihan kaupun­gin keskus­tas­sa olla. 

  Sak­en mielestä Vuosaari on huono säi­ly­ty­s­paik­ka, kos­ka sinne onlin­nun­ti­etäkin vähin­tään yhdek­sän­toista kilo­metrin pitu­inen mat­ka. Eikös veneil­lä voi myös pur­je­htia, ei kai niitä tarvitse lin­nun­ti­etä pitkin siirtää? 

  Enpä ole Rauta­tien­to­ril­la tai Kol­men sepän pat­saan luona tosi­aankaan venei­den säi­ly­ty­s­paikko­ja näh­nyt. Pitäisikö käy­dä optikol­la, vai jät­tää usko­mat­ta ihan kaiken­laisi­in, kum­mallisi­in väitteisiin?

  Vuosaari on venei­den kevätkun­nos­tusten aikaan ihan yhtä huono talvisäi­ly­ty­s­paik­ka Helsin­gin län­sio­sis­sa asuville kuin on jokin Helsin­gin län­siosas­sa ole­va talvisäi­ly­ty­s­paik­ka itähelsinkiläisille. “Oh, East is East and West is West, and nev­er the twain shall meet, …” taisi Kipling’kin jo yli satakak­sikym­men­tä vuot­ta sit­ten kirjoittaa. 

  Kaupun­gin poik­ki tapah­tu­vaa liiken­nöin­tiäkö tässä ehkä vain onkin tarkoi­tus lisätä? Maakra­pu ei tai­da tietääkään, mitä kaikkea venei­den kun­nos­tus jo ennen vesil­le­laskua vaatii. Meripelas­tusseu­rat voisi­vat var­maan hänelle ker­toa, mihin uusavut­to­muus ja veneen huono tun­te­mus merel­lä saat­taa johtaa.

  (Jos muuten olisin veneil­i­jä ja asu­isin Espoos­sa, her­mos­tu­isin taa­tusti myös, mikäli joku pölvästi ehdot­taisi venei­den siir­toa esim. Suomeno­jan ran­nas­ta talvek­si Ämmäs­suolle, vaik­ka heikkokun­toisim­mat veneet saat­taisi­vat sinne jo pysyvästi viimeisenä määrän­päänään ehkä joutaa!) 

  Joku voi tietysti viihtyä enem­män tien pääl­lä kuin venet­tään kun­nos­ta­mas­sa. Jos vielä menee esimerkik­si auton polt­toaineku­lut esim. fir­man piikki­in, tai on käytössään kaupun­gin matkako­rt­ti, niin sil­loin­han tuos­sa kuluu yksilöltä vain aikaa. Sitä ei kuitenkaan ole kaikil­la yhtä paljon tuh­lat­tavak­si mielin määrin tarpeet­tomaan edestakaiseen ajelu­un. Luulisin, että veneil­i­jäkin halu­aa yleen­sä saa­da veneen­sä kun­toon vesil­le­laskua varten ennen unikeonpäivää. 

  Yhteiskun­nan etu on se, että resursse­ja ei tuh­la­ta hölmöi­lyyn. Koivusaaren ja Län­simetron kohdal­la se viimek­si­mainit­tu on tun­tunut vain ole­van jonkun perin piit­taa­mat­toman sielun (vai onko häl­lä sielua lainkaan?) perin kum­malli­nen tavoite.

 41. Aikookos se lau­takun­nan vara­po­mo olla nyt sit­ten saman­lainen seinäru­usu lau­takun­nan joh­dos­sa kuin men­neel­lä vaa­likaut­e­na eduskun­nas­sa? Metkaa, että annat­te kepun kaavoit­taa, tai estämään Helsin­gin kaavoit­tamisen, Oulus­ta ja olette hil­jaa. Herää kysymys, että eikö äänet sit­ten velvoita tekemään asioi­ta, eikä vaan kat­se­le­maan muiden tekemisiä? Var­tiosaari sai jo tuomion, mut­ta Malmin rak­en­ta­mat­ta jät­tämi­nen kaataa sit­ten aika paljon muu­ta luon­toa Etelä-Suomes­ta, mut­ta ei tai­da kiin­nos­taa, kun se luon­to voi aina häipyä, kunnes tulee se viimeinen elin­pi­iri. Onhan se tiet­ty har­rasteil­mailu sel­l­ainen tui­ki tärkeä har­raste näin ilmas­ton­muu­tok­sen aikoi­hin. Kyl­lä käy Helsingille kalli­ik­si törp­pö-Stub­bi, Vapaavuori ajaisi jo pääte­tyt asi­at läpi.

 42. Malmin kent­tä ei ole mikään ideaa­li­nen paik­ka asun­torak­en­tamiselle. Sen sijaan city-lent­to­kent­tänä se on hyvä ja siinä olisi paljon kehit­tämis­po­ten­ti­aalia. City-kent­tiä on mon­es­sa paikas­sa kuten Lon­toos­sa, Pari­i­sis­sa, Berli­inis­sä, Sin­ga­pores­sa, Tukhol­mas­sa ja Reyk­javikissa. Jos talous kehit­tyy toiv­o­tul­la taval­la, lentämi­nen lisään­tyy, eikä city-kent­tää voi kor­va­ta jol­lain kaukana ole­val­la ken­täl­lä (jon­ka rak­en­t­a­mi­nen luul­tavasti mak­saisi jär­jet­tömästi). Elävään kaupunki­in kuu­luu mah­dol­lisu­us ilmailu­un, veneilyyn ja golfaamiseen.

  1. Jaakko. Malmin ken­tän sulkem­i­nen mah­dol­lis­taa asuin­rak­en­tamista miljoona ker­rosneliötä, arvoltaan 600 M€
   Pysty­isikö ilmailu rahoit­ta­maan moi­sen maan hin­nan. Jos ei, mil­lä perustelet subvention?

 43. Sakke: Paljonko yhden veneen kul­je­tus mak­saisi, ja paljonko aikaa ja kalus­toa tuol­laisi­in kul­je­tuk­si­in tarvittaisiin?

  Mukaillen kom­ment­tia työ­mat­ka-ajois­taan huolestuneille kirkkon­um­me­laisille kaupunkibule­vardeista: Se on ihan veneen omis­ta­jan ongel­ma mitä se mak­saa ja mitä se kestää, voitte vali­ta lopet­taa har­ras­tuk­senne jos ei enää kiin­nos­ta harrastaa.

 44. Osmo Soin­in­vaara: Pysty­isikö ilmailu rahoit­ta­maan moi­sen maan hin­nan. Jos ei, mil­lä perustelet subvention?

  Yhtä hyvin voi kysyä, paljonko asuin­rak­en­tamista mah­dol­lis­taisi Helsin­gin Keskus­puis­ton maankäytön muut­ta­mi­nen asuin­tont­ti­maak­si. Onko sekin “sub­ven­tio­ta” puun­halaa­jille ja maastopyöräilijöille? 

  Itse en pidä järkevänä tämän kut­sum­ista “sub­ven­toin­niksi”; järkevä nim­i­tys voisi olla “pri­or­isoin­ti”, jos­ta toki on mielekästä keskustella.

  Itse en har­ras­ta ilmailua muuten kuin kaukaa ihaile­mal­la, ja silti ajat­te­len että Malmin säi­lyt­tämisel­lä lento­kent­tänä on arvo sinän­sä. Suurem­pi arvo kuin Keskus­puis­tol­la: täl­laisia kaupun­ki-ilmailukent­tiä meil­lä on vain yksi, kun taas met­sää on joka puolel­la maa­ta vaik­ka kuin­ka paljon.

 45. Voisiko Malmin kent­tä toimia yhdel­lä kiitoradal­la? Jo sil­lä saataisi­in aika paljon maa­ta raken­nuskäyt­töön. Lisäk­si Air­port City ‑ajatuk­sia on sovel­let­tu ja suun­nitel­tu sovel­let­tavak­si monil­la kan­sain­välisil­lä lento­ken­til­lä — eli raken­netaan lento­ken­tästä kaupunkia. Vai ovatko suo­ma­laiset nor­mit sel­l­aiset, että tääl­lä sel­l­ainen ei onnistu?

 46. tpyy­lu­o­ma: Jos minä kir­joi­tan tois­si­jaista, ja joku lukee sen yhden­tekevää, niin en oikein muu­takaan osaa kuin pyytää ystäväl­lis­es­ti luke­maan ajatuk­sel­la uudestaan. 

  Ja vielä kun on niin, että mitä kallim­mal­la ne uudet asun­not onnis­tu­taan myymään, sitä parem­pi kaikille. Tämä sil­lä edel­ly­tyk­sel­lä, että kalleut­ta ei tehdä niukku­udel­la pelaamalla.

  Jos Helsinki­in raken­netaan vuo­teen 2030 men­nessä asun­to­ja 200 000 asukkaalle, niin hom­ma on onnis­tunut sitä parem­min, mitä kalli­im­mal­la nämä asun­not on saatu myy­tyä. Se on huonoin vai­h­toe­hto, että tehdään halpo­ja asun­to­ja. Siitä hyö­tyvät varsin har­vat, ja lisäk­si saadaan seu­raavak­si sadak­si vuodek­si huono­ja asuntoja.

 47. Kalle: Meren­ran­takaupunki­in kuu­luu ter­van ja lakan tuok­su keväisin.

  Paljonko siitä on kohtu­ullista mak­saa subventiota?

 48. Viherinssi: Paljonko siitä on kohtu­ullista mak­saa subventiota? 

  Mitä ihmeen subventiota?

  En ole kuul­lutkaan, että kaupun­ki sub­ven­toisi veneil­i­jöi­den terva‑, lak­ka- tai maal­i­hank­in­to­ja. Ker­toisitko vielä, mis­tä tuo­ta tukea saa veneil­i­jä hakea?

 49. Osmo Soin­in­vaara:
  Jaakko. Malmin ken­tän sulkem­i­nen mah­dol­lis­taa asuin­rak­en­tamista miljoona ker­rosneliötä, arvoltaan 600 M€Pystyisikö ilmailu rahoit­ta­maan moi­sen maan hin­nan. Jos ei, mil­lä perustelet subvention?

  Malmin lento­kent­täalue tun­tuu ole­van Helsin­gin tehokkaim­min kaavoitet­tavia aluei­ta. Eikö sitä maa­ta löy­dy muual­takin. 25 vuo­den kulu­tua asioista voidaan ajatel­la toisin.

  Niin Puu-Kumpu­la, tuo hirit­tävä slum­mi, piti joskus purkaa tehokkaam­man rak­en­tamisen tieltä…

 50. Kan­nat­taa luop­ua Östersundomista.Alueelle ei voi rak­en­taa tiivistä kaupunkia.Nyt on palanut 100milj. Ja tehty asun­to kaup­po­ja asukkaille annet­tu asum­isoikeus ja nyt ne on vuokralla.…mitähän mätää vielä löy­tyy Öster­sun­domin suunnittelusta.

 51. “voitte vali­ta lopet­taa har­ras­tuk­senne jos ei enää kiin­nos­ta harrastaa.” 

  No johan oli taas syvää älyä säkenöivä koment­ti. Tuol­la, öhm, ‘logi­ikalla’ minäkin voisin ehdot­taa, että raken­netaan Helsin­ki motare­i­ta ja parkkipaikko­ja täy­teen — ja kos­ka pyöräi­ly ei sit­ten oikein enää suju, niin te pyöräil­i­jäthän voitte aina vali­ta lopet­taa har­ras­tuk­senne jos ei enää kiin­nos­ta har­ras­taa. Miltä kuulostaa?

 52. Meni kyl­lä aamukahvit väärään kurkku­un kun Hesarista selvisi Kepun suun­nitel­ma estää asun­to­jen rak­en­t­a­mi­nen Helsinki­in, jot­ta maaseu­tu pysy­isi asuttuna. 

  Valitet­tavasti tämä on vain yksi esimerk­ki siitä, miten Kepu tulee Helsinkiä ja pääkaupunkiseu­tua kup­paa­maan. Vas­tahyökkäyk­seen on ryhdyt­tävä nyt! Helsingistä varaste­taan vero­tu­lo­ja jo nyt 250 miljoon­aa vuodessa muualle maa­han kepu­lan­di­aan ja voitte olla var­mo­ja, että sum­ma ei Kepun val­ta-aikana tule pienen­emään. Espoon ja Van­taan kup­paus siihen päälle.

  Olen asunut Malmin ken­tän lähistöl­lä viimeiset 21 vuot­ta ja seu­ran­nut toim­intaa siel­lä. Hil­jaista on kuin hau­taus­maal­la noin 300 päivää vuodessa. Kesäl­lä lasku­var­jo­hyp­pi­jät hiukan piristävät menoa. Kaiken kaikki­aan toim­inta on täysin aneemista, muu­ta­man sadan henkilön puuhastelua.

  Helsin­ki-Van­taa on citykent­tä. Käykääpä kat­so­mas­sa miten alue on kehit­tynyt ja kehi­tys jatkuu vauhdil­la. Malmista ei ikinä tule mitään syöt­tökent­tää, kos­ka Helsin­ki-Van­taa on niin lähel­lä Helsin­gin keskus­taa ja kap­a­siteet­tia riit­tää ainakin 100 vuodeksi.

  Mal­mi ei ole liikemiesten kent­tä. Liike­len­tokoneet käyt­tävät Helsin­ki-Van­taa­ta. Sieltä olen itsekin suihkar­il­la liikelennellyt.

  Malmin kent­tä on puh­das har­rastekent­tä + muu­ta­ma pelas­tus­laitok­sen kopteri. Ovatko har­ras­ta­jat valmi­ita mak­samaan ken­tästä noin 30 miljoo­nan vuo­sivuokraa + ylläpitämään raken­nuk­set? Olet­teko? Viiden pros­entin tuot­to­vaa­timuk­sel­la las­ket­tu vuokra.

  Rak­en­t­a­mi­nen Malmin ken­tälle ei ole maaperästä johtuen sen kalli­im­paa kuin muille uusille asuinalueille Helsingis­sä. Malmil­la on jo kaik­ki oleelli­nen infra­struk­tu­uri vier­essä valmi­ina, mm. päära­ta asem­i­neen, kaup­pakeskuk­set jne.

  Taloudel­lis­es­ti ja asun­topoli­it­tis­es­ti Malmin ken­tän asuin­rak­en­t­a­mi­nen on Helsin­gin kaupun­gin kehi­tyk­sen kannal­ta erit­täin tärkeää, jos asun­to­jen hin­take­hi­tys­tä halu­taan hillitä tar­jon­taa lisäämäl­lä ja asun­top­u­laa helpot­taa uud­is­tuotan­nol­la. Itsel­läni on kyl­lä jo iso talo ja sijoi­tusasun­to­ja, joten lisärak­en­tamisen estämi­nen olisi etu­jeni mukaista. Siitä huoli­mat­ta Malmin ken­täl­lä pitää pikaises­ti aloit­taa asun­to­jen rakentaminen.

 53. “että mitä kallim­mal­la ne uudet asun­not onnis­tu­taan myymään, sitä parem­pi kaikille” 

  Pait­si sille velka­s­pedelle, joka moko­maan betonikuu­tioon hak­sah­taa. Ja sit­ten vielä osa porukas­ta kehtaakin kaakat­taa, kuin­ka tiivistämi­nen on hyvästä, kun tar­jon­nan lisäämi­nen las­kee hin­tata­soa! Eli tästäpä johdankin sit­ten seu­raa­van lopputuleman: 

  1) Tiivistämi­nen las­kee asun­to­jen hintoja.
  2) Tiivistämi­nen nos­taa asun­to­jen hintoja. 

  Mut­ta niin, tuol­laisi­a­han nuo hih­huli­hom­mat juuri ovat. Väität näet­sen sitä taik­ka tätä, niin teese­jään et fal­si­fioi­da voi, vaan kaik­ki jopa toisilleen vas­takkaisetkin väit­tämät aina ja poikkeuk­set­ta vain TUKEVAT ylhäältäan­net­tu­ja uskonkap­palei­ta. Voihan kyösti!

 54. “markki­na­t­alouden perus­teet on hukas­sa pahem­min kuin Pohjois-Koreassa.” 

  No tietenkin lisään­tynyt tar­jon­ta näkyy — tai ainakin sen pitäisi näkyä — hin­tata­sos­sa, mut­ta eiväthän ne raken­nuskus­tan­nuk­set mitenkään tois­si­jaisia kuitenkaan hin­nan­muo­dos­tuk­sen suh­teen ole. Et ehkä sitä kyl­lä väit­tänytkään, tot­ta, mut­ta sel­l­aisen kuvan tuos­ta nopeasti lukaise­mal­la kuitenkin herkästi sai.

 55. Jos Öster­sun­domin aluet­ta joudu­taan vielä keven­tämään nykyis­es­tä, on pakko harki­ta tarkkaan, kan­nat­taako sinne ylipään­sä rak­en­taa metroa. Yksi mah­dol­lisu­us olisi, että metro raken­netaan, mut­ta lyhen­netään laitureita.

 56. Osmo Soin­in­vaara:
  Malmille rak­en­t­a­mi­nen ei ole mitenkään eri­tyisen kallista. Kitka­maa­ta ei Hewlsingis­säö juuri enää ole. Halvem­paa Malmin rak­en­t­a­mi­nen on kuin Pikkuhuopalahti ja Kalasatama.

  No tästä oli kiva saa­da tarkem­paa tietoa. Kos­ka ja kuka on arvion tehnyt ja mis­sä se olisi luettavissa? 

  Kiitos etukä­teen.

 57. pjt: kaupun­ki-ilmailukent­tiä meil­lä on vain yksi, kun taas met­sää on joka puolella

  Huomisen lööp­pi: “Malmin ken­tän puo­lus­ta­jat aja­vat keskus­puis­ton rak­en­tamista”? Neljä jo kannatti 😉

 58. Mau­r­izio: Mut­ta niin, tuol­laisi­a­han nuo hih­huli­hom­mat juuri ovat. Väität näet­sen sitä taik­ka tätä, niin teese­jään et fal­si­fioi­da voi, vaan kaik­ki jopa toisilleen vas­takkaisetkin väit­tämät aina ja poikkeuk­set­ta vain TUKEVAT ylhäältäan­net­tu­ja uskonkap­palei­ta. Voihan kyösti!

  Annan sin­ulle jotain, jota voit perustel­lusti yrit­tää fal­si­fioi­da. Kolme skenaariota:

  1. Ei raken­neta uusia asuntoja.

  2. Raken­netaan 100 000 uut­ta asun­toa siten, että asun­not ovat mah­dol­lisim­man halpoja

  3. Raken­netaan 100 000 uut­ta asun­toa siten, että asun­not ovat mah­dol­lisim­man kalli­ita (= osta­jat ovat valmi­ita mak­samaan niistä paljon).

  Väitän:

  * Alueen asun­to­jen hin­ta on alem­pi sil­loin, jos uud­is­rak­en­tamista tehdään (2 ja 3 yllä), kos­ka kysyn­nän ja tar­jon­nan laki las­kee hin­tata­soa tar­jon­nan kasvaessa.

  * Jos raken­netaan vain halpo­ja asun­to­ja (2), hyvien asun­to­jen hin­ta ei laske lainkaan, kos­ka niis­sä tar­jon­ta ei lisäänny.

  * Jos raken­netaan sel­l­aista, mitä ihmiset mah­dol­lisim­man paljon halu­a­vat (3), kaikkien muiden asun­to­jen hin­nat laske­vat suh­teessa, kos­ka yläpäähän tule­va tar­jon­ta val­uu alaspäin muut­toketju­ja pitkin.

  Mis­sä kohdas­sa olet eri mieltä mekanis­mista ja miksi?

 59. Mau­r­izio: eiväthän ne raken­nuskus­tan­nuk­set mitenkään tois­si­jaisia kuitenkaan hin­nan­muo­dos­tuk­sen suh­teen ole.

  Niin kauan kuin tont­ti­maan hin­ta on kaukana nol­lan yläpuolel­la, raken­nuskus­tan­nuk­set ovat tois­si­jaisia. Raken­nus­li­ike arvioi valmi­iden asun­to­jen myyn­ti­hin­nan, rak­en­tamisku­lut ynnä muut ja ton­tin hin­nan. Asun­to­jen myyn­ti­hin­ta riip­puu osta­jien mak­sukyvys­tä, joten liikku­va osa on ton­tin hinta.

  Tämä ei tarkoi­ta sitä, etteikö yksit­täisko­hteis­sa voisi pääkaupunkiseudul­la ja jopa Helsingis­sä käy­dä niinkin, että raken­nuskus­tan­nuk­set tekevät hom­mas­ta kan­nat­tam­a­ton­ta. Näin voisi käy­dä vaikka­pa sil­loin, kun maaperä on huonoa rak­en­tamiseen ja sijain­ti vähem­män haluttu.

  Rak­en­tamisen hiljen­e­m­i­nen ker­too kuitenkin lähin­nä siitä, että maan­omis­ta­jat arvioi­vat tule­vaisu­u­den näkymät sen ver­ran parem­mik­si, ettei kan­na­ta myy­dä. Maan hin­ta heit­telee paljonkin suhdannesykleissä.

  Asi­aan voi oikeasti vaikut­taa vain paran­ta­mal­la raken­nu­soikeu­den saatavu­ut­ta. Kon­ste­ja on monia, voidaan tehdä rak­en­ta­mat­toman maan omis­tamis­es­ta kallista, voidaan kaavoit­taa enem­män, voidaan sal­lia suurem­pia rakennusoikeuksia.

 60. Vesa:
  Malmin ken­täl­lä pitää pikaises­ti aloit­taa asun­to­jen rakentaminen.

  jot­ta liike­suihkareil­la kulke­vat liikemiehet voivat han­kkia talot sijoi­tusasun­noik­seen ja vuokra­ta ne edelleen kaupun­gin asuntotukiasiakkaille?

 61. R.Silfverberg: Tarokoi­tatko “syöt­töken­täl­lä” sitä että Van­taan ja Malmin välil­lä tarvi­taan liike­suihkar­ili­iken­net­tä helopot­ta­maan min­is­terei­den matkus­tamista, kuten Ruotsissa… 

  Tarkoi­tan syöt­tökent­tää, joka hoitaa lyhy­itä reit­te­jä lähikaupunkei­hin, kuten Turku, Tallinna, Tam­pere ja Pietari. Lentoli­ikenne on mon­imuo­toista, ei pelkästään Aasi­aan ulot­tuvia kauko­r­e­it­te­jä. Suomen tilanne on huonom­pi kuin muual­la Euroopas­sa, kos­ka Suomea ei ole liitet­ty kes­ki-euroop­palaiseen nopei­den junien verkkoon. Vaik­ka syöt­töli­ikenne muual­la Euroopas­sa siir­tyy vähitellen osit­tain raiteille, Suomes­sa ei ole mah­dol­lisu­ut­ta samaan.

  R.Silfverberg:
  …Jos nyt hal­li­tus kuitenkin päät­tää olla sulke­mat­ta Malmin kent­tää, on Hesin­gin alet­ta­va kat­soa muual­ta paikko­ja sinne ajatel­tu­jen asun­to­jen rak­en­tamiseen, esim Hal­tialan pelloilta… 

  Var­maan nuokin on tarvet­ta rak­en­taa aikanaan, mut­ta jos kuitenkin ensin keski­tyt­täisi­in Kehä I:n sisäpuolen rak­en­tamiseen kaupunkimaisesti.

 62. Osmo Soin­in­vaara:
  Val­tio on jo ilmoit­tanut luop­u­vansa Malmin ken­tästä, joten Helsin­gin kannal­taq asia on selvä. On myös suu­nitel­mat siitä, minne ken­tän vält­tämät­tömät toimin­not siirretään.

  Mik­si ruis­rääkkä estää Öster­sun­domin rak­en­tamisen mut­ta käkkäräverkkokoi ei estä Malmin ken­tän rakentamista?

 63. Pekka V:
  Alueen pohjoisosas­sa on jo raken­net­tu Fal­lkul­lan ker­rostaloalue, edullisia omis­tus- ja Ara-asun­to­ja, aivan saman­laiselle maaperälle. 

  Niin­pä. Fal­lkul­las­ta oli juuri asukkaan viestiä, kun 10 vuot­ta van­han ker­rostalon perus­tuk­set oli­vat pet­täneet siihen malli­in että ulko-oves­ta lop­pui­v­at säädöt. Tuo suolle hal­val­la rak­en­t­a­mi­nen on sama kuin lask­isi housui­hin­sa pakkasel­la. Het­ken läm­mit­tää, mut­ta kulut tule­vat koh­ta perästä.

 64. Osmo Soin­in­vaara:
  Täl­lainen tieto on kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nalle annet­tu virkavastuulla. 

  Väite 600 miljoo­nan hyödys­tä on täysin absur­di. Toki pro­jek­tin myyn­tiar­vo voi olla sel­l­ainen, kun ken­tän lisäk­si raken­netaan kaik­ki viher­alueet ympäriltä, mut­ta sil­loin uno­hde­taan kulut. Eli jos infra mak­saa 500 e/kem ja myyn­nistä saa 600 e/kem, maan todel­li­nen arvo on siis vain 100 miljoonaa. 

  Käytän­nössä Malmil­la ei tul­la kuitenkaan pääsemään tuo­hon miljoon­aan kem­mi­in, sil­lä alueel­la on todis­te­tusti uhanalainen heinäkurp­paa sekä ruis­rääkkä, sarvipöl­lö, valkoselkätik­ka, pen­sas­tasku, pikkulepinkäi­nen, pikkutyl­li, töy­htöhyyp­pä, taivaan­vuo­hi ja kuovi. Käytän­nössä sinne jää siis väk­isinkin tyhjiä niit­tyjä, joten puo­let lie­nee todel­li­isu­us. Ollaan siis 50 miljoonassa. 

  Tähän kun vielä huomioi kulu­jen jak­sot­tumisen eli infra pitää rak­en­taa ensik­si. Pro­jek­tista on sil­loin Helsingille pelkkää kulua ekat 10 vuot­ta ja mah­dol­liset voitot tule­vat vas­ta lopus­sa, jos pro­jek­ti ete­nee lop­pu­un saak­ka. Käytän­nössä tullee kyykkäämään samaan tapaan kuin Kalasa­ta­ma eli kulut jäävät, mut­ta tuot­toa ei koskaan nähdä.

 65. Antsa: jot­ta liike­suihkareil­la kulke­vat liikemiehet voivat han­kkia talot sijoi­tusasun­noik­seen ja vuokra­ta ne edelleen kaupun­gin asuntotukiasiakkaille?

  Ei vaan sik­si, että Helsingis­sä on pula kohtu­uhin­tai­sista ja eri­tyis­es­ti pienistä asun­noista. Mikä sen parem­paa, että täl­laisia saataisi­in ole­mas­sa ole­vien palvelu­jen ja lois­tavien kulkuy­hteyk­sien äärelle.

  Min­un puolestani kaik­ki asum­istuet voidaan ja tulisi lopet­taa. Nekin vaikut­ta­vat vuokria ja asun­to­jen hin­to­ja nos­tavasti. Asumisen kus­tan­nusten nousu on yksi tek­i­jä siinä sopas­sa, mikä on rapaut­tanut Suomen kil­pailukykyä ja johtanut nykyiseen itseai­heutetun tuhon kier­teeseen. Jos saataisi­in niitä tarvit­tavia 20 m²:n yksiöitä ja 30 m²:n kak­sioi­ta (vapau­tus esteet­tömyys- ja keskikoko­vaa­timuk­sista), niin pääkaupunkiseudun asum­isongel­mat alkaa ratkeamaan.

 66. jlbl: Mita hittoa?

  Onko suo­ma­laisen rutku-putku-luuseris­min mak­sim­i­ta­so vih­doin saavutettu?

  “Kos­ka muut ihmiset tekee asioi­ta, joista mä en pidä, niin mä toivon että mei­dän kaikkien talot palaa.”

  Voi hyvä Jeesus.

  En ole polt­ta­mas­sa taloasi. Sen tekevät viran puoles­ta paikalliset vapaa­palokun­nat heti kun talosi arvo on kään­tynyt negati­ivisek­si kansalaisia vahin­goit­ta­van kiin­teistö- ja alue­poli­ti­ikan takia.

 67. Koko Öster­sun­dom pitäisi lait­taa jäi­hin. Hom­ma pitää funtsia uud­estaan. Kansal­lispuis­tokin on vielä ihan palasi­na. Metroa ei pidä jatkaa ollenkaan ellei ole tiivistä ase­manseu­tu­a­sum­ista ensin kaavoitettuna. 

  Olin eilen koko kau­ni­in päivän kikkaile­mas­sa Sipoonko­rves­sa, Gena­träskin liepeillä.

  Laiskana miehenä yritin täl­lä ker­taa saa­da fil­lar­in mah­dol­lisim­man lähelle järveä joten kiersin tylysti Stor­lid­in­tielle vievän portin ja poljin tien loppuun.

  Port­ti tiel­lä viit­taa kyl­lä vah­vasti yksi­ty­istiehen, mut­ta viime kesäisen Ker­a­van­jo­ki-kan­joni­in tutus­tu­misen yhtey­dessä piti per­ille päästäk­seen kiertää saman­lainen port­ti (sain tähän kehoituk­sen nati­ivil­ta kun en toht­in­ut portin kaut­ta aluk­si kulkea vaan koetin löytää vai­h­toe­htoisen reitin huonol­la men­estyk­sel­lä), joten ajat­telin, että ehkä tääl­läkin on sama meto­di käytössä.

  Niin tai näin, ajat­telin ettei tässä nyt suur­ta rikos­ta kuitenkaan olla tekemässä. Päätin tiedustel­la suh­tau­tu­mista tien käyt­töön tarkem­min jos joku tulee asi­as­ta kyse­lemään. Yritän sit­ten vaik­ka päästä jonkin­laiseen sopimuk­seen. Kuvit­telin, että pahin­ta mitä voisi tapah­tua olisi, että joku toiv­ot­taisi hel­vetti­in. Joten otin riskin. 

  Kyseinen tiehän jatkuu iki­van­hana kär­ry­polku­na ties minne, mut­ta itse siis hylkäsin fil­lar­in viimeisen talon kohdal­la puron/ojan viereen, minkä jäl­keen ylitin ojan ja suun­nistin pelipaikalle.

  Tuo on vähän has­su paik­ka kun Met­sähal­li­tuk­sen kar­tal­la juuri ko. tien päässä on n. 100x200 metrin alue rajat­tu kansal­lispuis­ton ulkopuolelle.

  Voisi kuvitel­la, että ran­dom Sipoonko­rves­sa vierail­e­vat saat­taisi­vat aika hel­postikin eksyä käyt­tämään van­haa kär­ry­polkua joko koip­ia säästäk­seen tai muuten vaan tutus­tu­maan alueen van­haan reitistöön tietämät­tä ettei läpikulku ole toivottavaa/sallittua.

  Palu­umatkalla kuitenkin ajat­telin tseka­ta van­han kär­ry­pol­un yhtäältä mie­lenki­in­nos­ta toisaal­ta ajan säästämisenkin vuoksi.

  Jos olisin osan­nut aav­is­taa mitä tule­man piti, olisin taku­ul­la valin­nut pitem­män kaa­van reitin.

  Päästessäni talon pihapi­irin lähelle (oman tulk­in­tani mukaan kär­ry­polku kul­kee pihan viertä, siinä on jotain puskaa välis­sä) alkoi haukun­ta eikä men­nyt kauaa kun sieltä jostain alkoi lauka­ta saatanan­moi­sen metelin säestämänä koiraa toisen­sa perään otta­maan selvää, että kuka tai mikä siel­lä pusikos­sa oikein ryskää.

  Siinä tuli erit­täin jän­nät paikat. Meni heit­tämäl­lä top kakkoseen.

  Pani­iki­no­mainen survival/ensireaktio oli yrit­tää hypätä vauhdit­ta 2 metriä lev­eän puron/ojan yli vaik­ka tiesin etten siinä onnis­tu­isi. Ja vaik­ka jonkin ihmeen kaut­ta vas­taran­nalle pää­sisinkin koirat oli­si­vat siinä vai­heessa joko jo perseessä kiin­ni tai odot­ta­mas­sa vastapäisel­lä penkalla ham­paat terävinä…

  Ei ollut edes mitään kät­tä pitem­pää mukana — saati jykevää oksaa välit­tömästi tar­jol­la — että olisi voin­ut luo­lamies­mäis­es­ti yrit­tää jotenkin puo­lus­taa henkikul­taansa. Luul­tavasti uimapöksy­jen heilut­ta­mi­nen ei olisi aikaansaanut uikut­tamis­reak­tio­ta ja väl­itön­tä pak­en­e­mista mamin syliin…

  Mah­dol­lis­es­ti sekin, että olisin yrit­tänyt puo­lus­taa itseäni, olisi ollut koir­ille vain legi­t­i­i­mi osoi­tus siitä, että olen todel­li­nen uhka joka pitää elim­i­noi­da ensi tilassa?

  En tunne koirien sielunelämää. Olen itse enem­män kis­saih­misiä. Harvem­min on tul­lut tör­mä­tyk­si aggres­si­ivisi­in kissoi­hin. Aggrokoiri­in use­astikin elämäni aikana. Ja lehdis­tä saa sään­nöl­lis­es­ti lukea kuin­ka koira on käynyt luon­nos­sa liikku­vaan ihmiseen kiin­ni joko niin, että on ollut kokon­aan irti tai omis­ta­ja ei ole kyen­nyt hal­lit­se­maan koiraansa.

  En sanoisi, että varsi­nais­es­ti koirapelokas olisin, mut­ta kyl­lä siinä aina vähän pien­tä jän­ni­tys­tä on ilmas­sa kun iso räksyt­tävä hurt­ta tulee liian liki.

  Olen itse vähän sil­lä kan­nal­la ollut, että koros­tuneen aggres­si­iviksi tiede­tyt koirar­o­dut olisi ehkä hyvä kieltää kokon­aan tai ainakin niiden omis­t­a­mi­nen pitäisi olla luvan­varaista (plus oikeaa näyt­töä siitä, että omis­ta­ja toden­näköis­es­ti kyke­nee pitämään koiransa aisois­sa kaikissa tilanteissa).

  Nythän tilanne on kär­jis­te­tysti sel­l­ainen, että 50 kilo­isel­la naisel­la on joku hem­metin iso dober­man­ni per­heen­jäse­nenä ja/tai ns. tuke­na ja tur­vana. Itse olen nois­sa tilanteis­sä lähin­nä kyl­lä huolis­sani omas­ta ja muiden turvallisuudesta.

  Sen voi jokainen kuvitel­la kuin­ka hyvin ison koiran kiin­ni pitämi­nen onnis­tuu pienikokoiselta ihmiseltä kun täl­lainen koira saa päähän­sä lähteä vaik­ka sit­ten aja­maan jotain jänistä takaa. Tuol­lai­sis­sa tilanteis­sa moni raavas mie­skin saa pidel­lä rem­mistä kiin­ni ihan tosis­saan. Nähty on.

  Vielä enem­män huolestut­taa sil­loin kun koiran omis­ta­ji­na näyt­täisi ole­van enem­män tai vähem­män “tilois­sa” ole­via ukko­ja ja akko­ja. Tai ihan vaan niitä tyyppe­jä jot­ka man­ageroi­vat koiri­aan ns. by perkele.

  On oikeas­t­aan kum­mallista ettei koirien koulut­tamista ole tehty pakol­lisek­si. Siinä olisi samal­la hyvä mah­dol­lisu­us raaka­ta kehi­tyskelvot­tomat omis­ta­jat pois kuvioista.

  No, joka tapauk­ses­sa oli melkoista piinaa yrit­tää pysyä rauhal­lise­na, niin etteivät koirat saa yllyket­tä ham­paiden käyt­töön, mut­ta samal­la kuitenkin pää­sisin sen ver­ran puskas­ta näkyville, että voisin tiedot­taa talon­väelle, että fil­lari olis tossa muu­ta­man kymme­nen metrin päässä…

  Meni min­u­ut­ti­tolkul­la ennen kuin sai­vat koirat — kaik­ki neljä ident­tistä isoa koiraa — komen­netuk­si takaisin sisälle.

  Sin­nikkäin niistä ei olisi malt­tanut luop­ua leik­istä mil­lään ja käytös vaikut­ti omaan silmääni siltä, että yksikin väärä liike min­un suunnal­tani ja koira tulk­it­sisi sen luvak­si käy­dä kimppuun.

  Siinä vai­heessa kun talon­vä­ki ilmoit­ti, että nyt sopii men­nä, niin en varsi­nais­es­ti jäänyt paikalla norkoile­maan. Suksin filon luokse, avasin lukot ja hyp­päsin sat­u­lan selkään. Nos­tin vielä käden kiitokseksi/anteeksipyynnöksi. Ilah­dut­tavasti pihal­ta tähän vas­tat­ti­in. Suo­ma­laiset ovat pääosin melko järke­viä ihmisiä.

  Oma oloti­lakaan tuskin olisi taipunut kovinkaan rak­en­tavaan keskustelu­un. Basi­cal­ly I just want­ed to get the hell out of there.

  Täy­tyy tode­ta, että ei vas­taavi­in tilanteisi­in kyl­lä osaa mitenkään varautua. Tiedän esimerkik­si peri­aat­teessa, että miten pitäisi toimia jos sat­tuisi tör­määmään esimerkik­si karhu­un, mut­ta käytän­tö vas­ta pal­jas­taisi miten hom­ma todel­lisu­udessa menisi.

  Luul­tavasti olisin paskan jäykkänä. Kuten nytkin. 

  Oli samaa fiilistä kuin olisi tul­lut jonkun susi­lau­man yllät­tämäk­si. Jos olisi jos­sain pöpe­likössä niin pakko­han ne olisi yrit­tää tap­paa (tai ainakin joku niistä, mielu­usti alfau­ros tai muuten lau­maa johta­va yksilö) tai ainakin aiheut­taa niin paljon dam­agea, että luopuisi­vat intentioistaan. 

  Mut­ta tässä tilanteessa mä itse kyl­lä lähin­nä valmis­tauduin kohtaa­maan surkean kuoleman. 🙂

  Ilta­pu­lu: “Koiralau­ma raateli miehen hengiltä Sipoossa”.

  En mis­sään tapauk­ses­sa halu­aisi vahin­goit­taa yhtään kenenkään koiraa tai mitään muu­takaan elikkoa. Mut­ta nämä nyt vaan on täl­laisia fight or flight val­in­to­ja joi­ta ei tehdä jär­jel­lä. Jos olisi ollut tilanne, ettei omis­ta­jia olisikaan — syys­tä taik­ka tois­es­ta — ilmaan­tunut paikalle komen­ta­maan koiria takaisin, niin var­maan sitä olisi ollut pakko yrit­tää sak­sia jotain oksaa irti ja tökkiä sil­lä lau­maa loit­o­m­mak­si. Luulen, että jäl­ki olisi ollut aika rumaa.

  Luul­tavasti some­julk­isu­udessa joku ääripe­rus­suo­ma­lainen ilka­moisi, että näin käy kaikille kaupunki­lais­pelleille jot­ka eivät suos­tu kun­nioit­ta­maan ihmis­ten oikeut­ta yksi­ty­isyy­teen­sä ja omaisuuteensa.

  Long sto­ry short: en siis suosit­tele ketään käyt­tämään tätä nimeno­maista reit­tiä mikäli Gena­träskil­la vierailu kiin­nos­taa (suosit­te­len Puroni­ityn­ti­etä kaikille niille jot­ka halu­a­vat min­i­moi­da käve­lyn). Rentout­ta­van uimatuokion jäl­keen voi nimit­täin tul­la aika tukalat paikat.

  Ikään kuin kru­unuk­si koiraepisodin jäl­keen polkies­sani Knutersin­ti­etä takaisin sivistyk­seen, bon­gasin kaverin ampumas­sa aseel­la pöpe­likköön 10 metriä ajotieltä. Näin siis itäisen Uuden­maan kansal­lispuis­tossa. Var­maan hän ajat­teli, että kovinkin hieno paik­ka har­joit­taa tarkku­usam­muntaa. Jos siel­lä joku citys­pede sit­ten sat­tuisikaan samoa­maan ja otta­maan luodin silmään­sä, niin oma­pa on häpeänsä?

  Tossa vai­heessa mieli alkoi jo rava­ta ihan omia uri­aan. Pian takaa ohit­taa joku posse amerikkalaisel­la pick­up truckil­la (sel­l­aisia meni oikeastikin ohi), pysäyt­tää tien viereen ja jää siihen venaa­maan. Seu­raavak­si mua ollaankin jo raa­haa­mas­sa met­tään raiskat­tavak­si: “Squeal like a pig!!”

  Onnek­si autos­ta nousi ulos vaan isä ja äiti tyt­tären­sä kanssa… 😉

  Kun nyt on ollut puhet­ta tästä jaos­ta maalaisi­in ja kaupunki­laisi­in, niin ei se kyl­lä ihan pelkästään keinotekois­takaan ole.

  Emmä usko, että yhdellekään töölöläiselle esimerkik­si tulisi mieleenkään men­nä keskus­puis­toon ammuskele­maan asel­laan like it was nothing.

  Luulen, etten itse ainakaan ihan heti ole naa­maani näyt­tämässä Sipoon pöpe­liköis­sä. Tämänker­tainen sipoolainen ver­sio Syvän Joen tem­ati­ikas­ta tun­tui vähän turhankin todenmukaiselta… 😉

  Näi­hin tunnelmiin.

  -allekir­joit­tanut (joka on vas­ta hil­jalleen token­e­mas­sa vaaleista)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.