Keskusta voittoon sammutetuin lyhdyin

Vaa­likam­pan­jois­sa puolueil­la pitäisi olla velvol­lisu­us ker­toa, mitä he aiko­vat seu­raaval­la vaa­likaudel­la tehdä, lehdis­tön tehtävä on tiva­ta vas­tauk­sia niiltä, jot­ka eivät aikeis­taan ker­ro ja puolue­jo­hta­jien keskusteluis­sa puoluei­den pitäisi patis­taa toisi­aan tule­vista aikeista.

Keskus­tan Juha Sip­ilä ei ole ker­tonut oikein mitään, lehdis­tö on kohdel­lut hän­tä silkki­han­sikkain eivätkä muut puolue­jo­hta­jatkaan ole halun­neet ärsyt­tää tule­vaa kuninkaan tek­i­jää. Sik­si keskus­tan ei ole tarvin­nut ker­toa, mitä se oikein aikoo tehdä.

Minä olen helsinkiläisenä vihreänä huolis­sani kas­vavien kaupunkien ja ympäristöhallinnon kohtelusta. 

Kaupungis­tu­mi­nen

Suurimpi­en kaupunkien kasvu on aikamme ilmiöitä. Kuten aiem­mas­sa postauk­ses­sa sanoin, tätä pitäisi jopa joudut­taa raivaa­mal­la esteitä asun­torak­en­tamisen tieltä, kos­ka kaupungeis­sa työl­lisyysaste on paljon parem­pi ja työ rahas­sa las­ket­tuna tuot­tavam­paa. Voi toki kiistää sen, onko työn tuot­tavu­ut­ta oikein laskea rahas­sa, mut­ta val­tion vero­tu­lo­jen kannal­ta se on oikea tapa.

Keskus­ta on ilmoit­tanut, että rahaa ei tipu Pis­ara-rataan. Pis­ara on kiis­tanalainen han­ke. Se tukee Helsin­gin seudun kasvua rato­jen var­sil­la, siis esimerkik­si Van­taal­la ja Espoos­sa. Vaik­ka radan­var­si­a­su­tus perus­tuu joukkoli­iken­teeseen, se on kuitenkin kaupunki­rak­en­teen hajau­tu­mista. Jos tähtäämme tiivi­im­pää kaupunki­rak­en­teeseen, Pis­araan suun­nitel­lut rahat kan­nat­taisi ohja­ta ratikoi­hin: Jok­er­il­in­joi­hin, Kru­unuvuoren­ran­nan ratikkay­htey­teen ja esimerkik­si Malmin lento­kent­täalueen 25 000 asukkaan keskit­tymän ratikkay­hteyk­si­in. Keskus­ta ei kuitenkaan esitä tätä, vaan on sitä mieltä, että rahat pitää siirtää maakun­ti­in. Helsin­gin kasvua ei pidä edis­tää. Tämä on Helsin­gin ja koko maan kannal­ta vähän huolestuttavaa.

Huoltani lisäsi tekni­ikan tohtori Juk­ka Heikkisen kir­joi­tus Helsin­gin Sanomis­sa 12.4. Kir­joituk­ses­sa Heikki­nen perusteli erit­täin luo­val­la tilas­to­jen käytöl­lä, että Helsin­gin seudun kasvu on maalle taloudel­lis­es­ti kan­nat­tam­a­ton­ta. Kir­joituk­ses­sa oli niin paho­ja logi­ikkavirheitä, ettei se ansain­nut huomio­ta, kunnes joku blogikom­men­toi­jis­tani huo­maut­ti, että kaveri on Keskus­tan talous­maanti­eteel­lisen työryh­män jäsen. Tämä joh­dat­ti min­ut tutus­tu­maan keskus­tan kesäku­us­sa julkaise­maan työryh­mära­port­ti­in, jon­ka johtopäätök­sen ovat yhtä kum­mallisia kuin Heikkisen kir­joi­tus. Keskeinen johtopäätös on, että Helsin­gin seudun kasvu on pysäytet­tävä jar­rut­ta­mal­la asun­to­tuotan­toa seudul­la: asun­to­tuotan­to ei poista asun­top­u­laa, kos­ka se vain kiihdyt­tää muut­toa kaupunkei­hin. Raport­ti löy­tyy tästä. Lue ja vapise!

Ympäristöhallinto

Eduskun­nan päät­täjäis­ti­laisu­udessa enti­nen ympäristömin­is­teri Kaj Bär­lund (sd) tuli purka­maan min­ulle huoltaan siitä, mitä keskus­ta aikoo tehdä ympäristömin­is­ter­iölle. Aivan oikein. Puolue­han on ehdot­tanut ympäristömin­is­ter­iön lakkaut­tamista ja sen tehtävien antamista maat­alous­min­is­ter­iölle. Venäjäl­lä ympäristömin­is­ter­iötä ei myöskään ole vaan ympäristöhallinto kuu­luu osak­si luon­non­va­rain­min­is­ter­iötä, jon­ka tehtävänä ei ole suo­jelu vaan hyö­dyn­tämi­nen. Sirk­ka-Liisa Antti­la päät­tämässä ympäristöa­sioista on kyl­lä aika pelot­ta­va ajatus.

Huoltani lisää Perus­suo­ma­lais­ten pääide­olo­gin, Mat­ti Putkosen kan­ta, että viher­hump­pa ener­giaveroi­neen ja rikkidi­rek­ti­ivei­neen on viemässä teol­lisu­u­den kil­pailukyvyn. Myös Timo Soinin on julis­tau­tunut ympäristön­suo­jelun ja eri­tyis­es­ti ilmastopoli­ti­ikan vas­tus­ta­jak­si. Jos Sip­ilä ottaa perus­suo­ma­laiset hal­li­tuk­seen, jotakin myön­ny­tyk­siä hänen on heille tehtävä. Kos­ka Euroop­pa-poli­ti­ikas­sa ei voi­da men­nä perus­suo­ma­lais­ten lin­joille, ympäristöpoli­ti­ik­ka voi olla houkut­tel­e­va vaihtoehto.

= = =

Huoleni on toiv­ot­tavasti aihee­ton. Ongel­mana on, ettei keskus­ta ole ker­tonut tule­vista aikeis­taan mitään.

46 vastausta artikkeliin “Keskusta voittoon sammutetuin lyhdyin”

 1. “Huoleni on toiv­ot­tavasti aihee­ton. Ongel­mana on, ettei keskus­ta ole ker­tonut tule­vista aikeis­taan mitään.”

  Ei vaan täysin aiheellinen.

  Keskus­tan tavoite on edelleenkin mak­si­moi­da sil­tarumppp­pu­jen lukumäärä maaseudul­la. Naiset kotiäideik­si ja miehet savottaan.

  Polte­taan turvet­ta ja syödään pettuleipää.

  Siinä sivus­sa kipataan lan­noitet­ta jäiselle pel­lolle. Eikö olisi helpom­pi kipa­ta se lasti suo­raan järveen? 

  Koskien­suo­jelu­la­ki kaatuu, ja maakun­tien tip­pavoimala­su­un­nitel­mat vede­tään pöytälaatikoista.

  For­tu­min uusi pomo ilmoit­tikin jo voimakkaas­ta panos­tamis­es­ta vesivoimaan. Täysautoma­ti­soitu vesivoimala työl­listää ainakin 1/4 ihmistä kon­trol­li­huoneessa Helsingissä.

  Ja ennen kaikkea, rahaa lapi­oidaan pää märkänä tuki­aisi­in, että saataisi­in mah­dol­lisim­man märkää puu­ta poltet­tavak­si vedenpolttovoimaloissa.

  Ehkäåä bus­sili­ikenne saadaan takaisin sään­nöste­lyn piiri­in, kun maakun­tien hyvät vel­jet ovat otta­neet Onnibussin vuok­si niin pahasti takkiin?

  Ehkäpä maid­olle saadaan takuuhinta? 

  Siihen vielä kaverik­si oste­taan entistäkin enem­män venäläistä ener­giaa, kuten on jo sovit­tu Keskus­tan sis­arpuolueen, Yht­enäisen Venäjän kanssa.

  Siis on tämä niin absur­dia, kuin olla ja voi.

  Siis neljä vuot­ta sit­ten kaik­ki näyt­ti jo niin hyvältä. Kepu oli matkalla pien­puolueek­si! Paras­ta mitä Suomelle oli tapah­tunut sit­ten itsenäisyy­den. Äärikon­ser­vati­iv­it äänes­tivät per­su­ja, joi­ta ei kukaan ottanut todes­ta, mikä oli oikea täy­del­lisyy­den huipentuma!

  Olin Nur­mi­joel­la, Nur­mikosken alaosan ensim­mäisen kivi­juotin kohdal­la uit­ta­mas­sa hopeatin­seliä, kun isäni soit­ti ja ker­toi asian varmis­tuneen: kepu oli oppo­si­tios­sa! Sil­loin hypin tasa­jalkaa koskessa pelkästä ilosta!

  Mut­ta sit­ten SDP ja Kokoomus menivät sekoile­maan ja pilaa­maan kaiken. 

  Idiootit.

 2. Sip­ilästä on kuo­ri­u­tunut täy­siver­i­nen keskustapoli­itikko. Kep­pana pois kaupoista, ei vaan ei me sitä ehdotet­tu. Pitäs tehdä maakun­ta­malli ja ‑vero, mut­ta ei, eihän me sitäkään ehdotettu!

  Lop­un kru­u­naa YYA-ajan tuulahdukset.

  Kun­non tuulivi­iri koko äijä. Ei tai­da olla niin jämäkkä johta­ja kuin kuvit­telin, ettei vain olisi tois­t­en vietävissä?

 3. On kyl­lä ihan usko­ma­ton sepus­tus tuo raportti.

  Keskusta­laiset ovat mm. sitä mieltä, että kaupungeis­sa tuh­lataan ja kulute­taan enem­män luon­non­va­ro­ja kuin maaseudul­la, kos­ka kaupungeis­sa on enem­män taloudel­lista toimeli­aisu­ut­ta ja parem­pi tulota­so. Sit­ten samas­sa rapor­tis­sa esitetään, ettei kaupunkiseuduil­la oikeas­t­aan tuote­ta mitään. JA sit­ten melkein heti perään esitetään, että kepun hajaute­tus­sa mallis­sa talouskasvu nousisi entisestään.

  Raportin kir­joit­ta­jat ovat siis sitä mieltä, että kaupungeis­sa on talouskasvua, mikä on huono jut­tu kun se tuh­laa luon­non­va­ro­ja, mut­ta maaseudulle hajaut­ta­mal­la saataisi­in vieläkin enem­män talouskasvua! Lisäk­si rapor­tis­sa ehdote­taan, että ei enää tavoiteltaisi korkean arvon­lisän töitä, vaan panos­te­taan laa­ja-alaiseen arvonlisään. 

  http://tinypic.com/view.php?pic=1znri45&s=8#.VTJcPZN8vz8

 4. Min­ua kiin­nos­taa se, että vihreät ovat näis­sä vaaleis­sa kaar­ta­mas­sa ääri­vasem­malle. Arhin­mäen pop­ulis­mista on selvästi otet­tu mallia. Ville Niin­istön puheetkin suo­ras­taan tihku­vat vasemmistomytologiaa.

 5. Oli se aika hupaisaa, kun Sip­ilä Iltasanomis­sa kan­nat­ti kovasti yri­tys­tukien leikkaamista — pait­si tietenkin maat­alous­tukien. Ja sit­ten kävi ilmi, että hänel­lä ei ollut har­main­ta aav­is­tus­ta maat­alous­tukien määrästä.

  No, onhan se tot­ta, että maat­aloustuet ovat enem­pi rahan­si­ir­toa kaupunkien köy­hiltä maan­omis­ta­jille eivätkä niinkään yritystukia.

 6. Lau­ri Kumpu­lainen: Mut­ta sit­ten SDP ja Kokoomus menivät sekoile­maan ja pilaa­maan kaiken. 

  Tot­ta. Junior­it eivät ymmärtäneet, ettei kun­tau­ud­is­tus­ta saa aikaan, ellei kepu ole hal­li­tuk­ses­sa. Oli­si­vat vain keskit­tyneet työelämän/työlainsäädännön uud­is­tuk­seen, kos­ka demar­it oli­vat hal­li­tuk­ses­sa ja ilman heitä se ei puolestaan onnistu.

  Toiv­ot­tavasti Sip­ilän hal­li­tus saa toteutet­tua edes kun­ta/­maakun­ta/­so/te-uud­is­tuk­sen.

 7. Ei Kepu mihinkään maas­ta katoa. Aina se pon­nah­taa ylös. Ei se puolue kuitenkaan mikään mörkö ole.

  Ei sen puoleen. Eipä muidenkaan puoluei­den tun­nuk­sista voine juuri muu­ta sanoa kuin että kaikkea hyvää ja kaunista.

 8. Kan­natan itsekin itsenäistä ympäristömin­is­ter­iötä, mut­ta keskustelu asi­as­ta on men­nyt kos­meet­tiseen imagopoli­ti­ikkaan. Samaan aikaan nimit­täin lukuisat ympäristön­suo­jelumyön­teiset tahot ovat kan­nat­ta­neet maa- ja met­sä­talous­min­is­ter­iön lakkaut­tamista. Nähdäk­si YM:n tai MMM:n lakkaut­ta­mi­nen olisi prikulleen sama asia.

  Jos YM lakkautet­taisi­in, sen toimin­not sulau­tu­isi MMM:n. Jos MMM lakkautet­taisi­in, sen toimin­not sulau­tu­isi YM:n ja TEM:n. Mah­dol­lises­sa luon­non­va­ramin­is­ter­iön tapauk­ses­sa ehkä maat­aloustuet menisi TEM:n ja kaivosasi­at tulisi TEM:ltä luon­non­va­ramin­is­ter­iölle. Toden­näköis­es­ti yhtään virkami­estä ei irti­san­ot­taisi, vaan virkamiehet tuli­si­vat van­ho­jen vas­tu­ualueit­ten­sa mukana uuteen organisaatioon.

  Poli­it­ti­nen kiis­te­ly näyt­tää julk­isu­udessa kilpistyneen siihen, olisiko jäl­jelle jäävän organ­isaa­tion nimi ympäristömin­is­ter­iö, maa- ja met­sä­talous­min­is­ter­iö vai luonnonvaraministeriö.

  Jos tuo­ta muu­tos­ta lähdet­täisi­in toteut­ta­maan, niin min­is­ter­iön nimeä merk­i­tyk­sel­lisem­pi asia olisi se, valit­taisi­inko kansli­apääl­likkö ja lain­säädän­töjo­hta­ja YM:stä vai MMM:stä.

 9. Palataan perusar­voihin, Kau­pas­sa myy­dään vain peruseli­narvikkei­ta, asu­taan hir­si­talois­sa pel­to­jen keskel­lä ja läm­mitetään puil­la ja turpeel­la. Naidaan vain vas­takkaista sukupuol­ta, lentokoneet kiel­letään ja tele­vi­siot. Vihrei­den ihan­ney­hteiskun­ta, linko­la kiittää.

 10. Lau­ri Kumpu­lainen:

  Siis neljä vuot­ta sit­ten kaik­ki näyt­ti jo niin hyvältä. Kepu oli matkalla pien­puolueek­si! Paras­ta mitä Suomelle oli tapah­tunut sit­ten itsenäisyy­den. Äärikon­ser­vati­iv­it äänes­tivät per­su­ja, joi­ta ei kukaan ottanut todes­ta, mikä oli oikea täy­del­lisyy­den huipentuma!

  Itse muis­tan kyl­lä viime vaalien jälkeiset tun­nel­mat hie­man toisen­laisi­na. Val­ta­va kauhu ja ahdis­tus val­ta­si­vat maan, että nyt se Soi­ni (äänio­su­us 18%?) tulee ja kieltää lail­la 1930-luvun jälkeisen taiteen ja perunankuor­ta ruskeam­man ihon. Netis­sä vit­sailti­in Ruot­si­in muut­tamis­es­ta, ja eräässä laa­jasti levite­tyssä vetoomuk­ses­sa kehotet­ti­in ihmisiä liit­tymään mihin tahansa yhdis­tyk­seen, kos­ka kansalaisy­hteiskun­ta oli niin suures­sa vaarassa. 

  Var­maan se sil­loin ennustet­tu maail­man­lop­pu toteu­tuukin vas­ta nyt kepun vaalivoiton kaut­ta. (Ei niin ettäkö jar­ru­tus­puolue maalais­li­iton jopa 25% äänio­su­us ei oikeasti olisi harmilli­nen jut­tu, mut­ta joku tolkku nyt.)

 11. KEPU SAI IHAN TARPEEKS TUHOA AIKAAN AHON JA VANHASEN HALLITUKSEN AIKAAN

 12. Ei se raport­ti ihan huono ollut vaik­ka sisäl­si ole­tuk­sia. Ovathan muutkin puhuneet bio­taloud­es­ta ja kai niitä töitä on sil­loin ympäri maa­ta eikä vain paris­sa keskuksessa?

 13. Sip­ilä on sanonut perusteluik­si sam­mute­tu­ille lyhdy­ille, että Suomes­sa ei ole poli­it­tista keskustelukult­tuuria. Toisen ehdo­tuk­set vain ammu­taan alas. Esimerkkinä tästä maakun­nalli­nen vero­tu­soikeus. Ei siitäkään keskustelua syn­tynyt, vain pelot­telua vero­tuk­sen kiristymis­es­tä. Ehkä muis­tis­sa on myös miten kävi Ahon ja Van­hasen työre­formille. Muut puolueet ovat odot­ta­neet kielip­itkäl­lä, että oli­si­vat päässeet tar­rautu­maan johonkin yksi­tyisko­htaan. Keskus­tan dam­age con­trol näyt­tää kuitenkin toim­i­neen gallup­pi­en val­os­sa hyvin.

  Neljästä puolue­jo­hta­jas­ta vain Sip­iläl­lä ja Soinil­la on johta­jaom­i­naisuuk­sia, joil­la päätök­siä saadaan syn­tymään. Stubb on lähin­nä hyvä seu­rustelu-upseeri ja Rin­na ay-jyrä, joka ei näytä pää­sevän raidois­taan. Soinin ongel­ma on oman puolueen kasas­sa pysymi­nen. Toiv­ot­tavasti maa­han syn­tyy por­var­i­hal­li­tus. Keskusta+PS+Kokoomus. Demar­it ovat vain liian pihal­la koko tilanteesta.

  Keskus­ta on ker­tonut, että sen pää­fokus infas­sa on maan­tei­den kun­nos­t­a­mi­nen. Niis­sä on 2 mrd.€ kor­jausvel­ka. Helsingistä päin kat­soen uudet ratikkalin­jat saat­ta­vat näyt­tää “koko kansan edul­ta” ja “maakun­ti­in” menevä raha sil­tarumpupoli­ti­ikalta, mut­ta kyl­lä ne tietkin on korjattava. 

  Onko muuten muil­la puolueil­la lin­jauk­sia siitä, että ne tuke­vat Helsinki­in uusia ratikkalinjoja?

 14. Tämän­hetkiset ympäristömin­is­ter­iön ja alueel­lisenkin ympäristöhallinnon resurssit ovat niin min­i­mal­is­tiset, että siitä olisin kyl­lä enem­män huolis­saan. Venäjä-kortin vetämi­nen luon­non­va­ro­jen vas­tu­ullisen käytön ohjauk­sen keskustelu­un on ehkä maut­tom­inta, mitä olen kuul­lut! Ympäristö ja luon­to eivät taa­tusti kiitä sekavas­ta lain­säädän­nöstä ja alueel­lisen ympäristöhallinnon jät­tämis­es­tä oman onnen­sa nojaan (vrt. Tal­vi­vaara) kuten vas­tu­umin­is­teri täl­lä kaudel­la on tehnyt. Min­is­ter­iöl­lä pitää olla riit­tävät resurssit tehtävien­sä hoita­miseen, kuten huolel­liseen lainvalmisteluun.

  Pis­ara on han­kkeena viritet­ty kivasti aut­ta­maan Helsin­gin kan­takaupun­gin liikku­mista. Kun kyse on mil­jardilu­okan julkises­ta investoin­nista niin kyl­lä se ihan pikkuisen tarkem­paa hark­in­taa ja laskelmia poh­jal­len­sa tarvit­see. Pääkaupunkiseudun rata­hankkeet on laitet­ta­va tärkeysjärjestyk­seen. Tätä mieltä olen helsinkiläisenä mut­ta myös val­tion veron mak­sa­jana. Ja puoluekannal­tani keskustalaisena.

 15. Onhan tuo melko vah­va epälu­ot­ta­muk­senosoi­tus men­neelle hal­li­tuk­selle, että olemat­ta mitään näkyvää mieltä mis­tään menee silti kan­natuk­ses­sa ohi.

 16. Jos maakun­nan han­kkeisi­in ei ole samoin perustein määräy­tyvää veroa, tilanne on hie­man vaikea. Joko kaupun­git mak­sa­vat muut­to­tap­pi­ois­t­en ja eläkeläis­val­tais­ten kun­tien menot tai vero­tus on niis­sä jäätävä.
  Jos kun­ta verot­taa ja lähet­tää rahat maakun­taan, kuka rahoista vastaa? 

  Pitkä taival on SOTE ja maakun­ta-asiois­sa vielä edessä.
  Eikä se alue­jakokaan ole selvin­nyt mihinkään. 19 sote-aluet­ta on liikaa, vaik­ka ne 11 poli­isi­laitos­ta voisi olla parem­pi poh­ja. Val­tio ansait­si noin 10 hallintomaakun­taa ja pääkaupunkiseudun pitäisi olla yht­enäi­nen alue. 

  Sip­ilä on men­nyt eteen­päin mata­lal­la tyylil­lä. Toki hal­li­tu­so­hjel­man poh­ja on jo valmiina.

 17. Pis­ara-rata­han näyt­ti ole­van kan­nat­ta­va ker­toimel­la 0,5 viimeis­ten laskelmien mukaan. Eli min­un ymmär­ryk­seni mukaan tämä han­ke ei olisi kan­nat­ta­va. Sil­loin kun hal­li­tus sitä esit­ti, sen piti olla kan­nat­ta­va ker­toimel­la 1,54.

  Pis­ara-rataa ja län­simetron jatket­ta Kiven­lah­teen kuvasi eräs Suomen pankin ekon­o­misti “parem­man väen siltarumpupolitiikkana”.

 18. TALVIVAARA:
  KEPU SAI IHAN TARPEEKS TUHOA AIKAAN AHON JA VANHASEN HALLITUKSEN AIKAAN

  Kän­ni­postausten aatelia !

 19. Muis­tu­u­pa mieleen tämä kauhea Ahon työre­for­mi. Se lie­nee sit­tem­min paljolti toteutet­tu muiden toimes­ta. Pahaa oli kai lähin­nä nimi ja sen esit­täjä. Täl­laisen kuvan saa ainakin tästä SK:n artikkelista:

  http://suomenkuvalehti.fi/wp-content/uploads/sk/files/vanhat/library/attachments/Ty%C3%B6reformi%20on%20jo%20l%C3%A4hes%20valmis%20(SK%200807).pdf

  Vähän sama lie­nee tilanne tämän eläkeiän nos­ton kanssa. Siinähän uhkailti­in ties mil­lä ja nyt sitäkin ollaan nos­ta­mas­sa muiden toimes­ta. Sitä pait­si Van­hanen ajat­teli sitä väärässä paikkaa Rukan lumil­la. Min­ulle ei ole kyl­lä vieläkään selvin­nyt miten lähel­lä työ­paikkaa saa työa­sioi­ta ajatella !

 20. Sylt­ty: On kyl­lä ihan usko­ma­ton sepus­tus tuo raportti.

  Niin on. Silmi­in­pistävää on mm. se että rahas­ta puhutaan adjek­ti­iveil­la, esimerkik­si ote­taan annet­tuna että val­tio on lapi­oin­ut rahaa kaupunkei­hin ja siten kiihdyt­tänyt niiden kasvua, ja näp­säkästi tämän tuek­si ei anneta ensim­mäistäkään euromääräistä lukua. Kun todel­lisu­udessa val­tion rahoi­tus esimerkik­si Helsin­gin liiken­nein­vestoin­tei­hin on jotain 10% luokkaa (n. 10M€/v), jos sitäkään, riip­puu vähän vuodes­ta. Maakun­nis­sa läh­es 100%.

  Tää keskustelu siitä pitäisikö val­tion laka­ta tuke­mas­ta kaupungis­tu­mista on ihan käsit­tämön­tä sitä taus­taa vas­ten, että eihän se niin ole koskaan tehnyt. Val­tio voi käytännnössä edis­tää kaupungis­tu­mista joko anta­mal­la rahaa, mitä se ei siis käytän­nössä juuri tee, tai tekemäl­lä lain­säädän­töä joka ei estä kaupun­gin rak­en­tamista. Eli jos tätä “keskit­tämis­poli­ti­ikkaa” ruve­taan nyt jotenkin vään­tään hajau­tuneem­mak­si, niin käytän­nössä se tarkoit­taa että ihan lain­säädän­nöl­lä kampite­taan kaupunke­ja. Mitään mui­ta loogisia vai­h­toe­hto­ja ei ole. Blo­gasin pidem­min.

 21. JY: Keskus­ta on ker­tonut, että sen pää­fokus infas­sa on maan­tei­den kun­nos­t­a­mi­nen. Niis­sä on 2 mrd.€ kor­jausvel­ka. Helsingistä päin kat­soen uudet ratikkalin­jat saat­ta­vat näyt­tää “koko kansan edul­ta” ja “maakun­ti­in” menevä raha sil­tarumpupoli­ti­ikalta, mut­ta kyl­lä ne tietkin on korjattava.

  Suh­teel­lisu­u­den­ta­ju: Vaik­ka toteut­taisi­in kaik­ki Helsin­gin ratikkalin­jat, joi­ta kukaan on koskaan edes ehdot­tanut, koko hom­man lop­pusum­ma olisi edelleen sato­ja eikä tuhan­sia miljoo­nia. Ker­talu­on­teis­es­ti. Ei noi­han sinän­sä val­tion raho­ja tarvi­ta, kun­han nyt ihan sil­lä perus­teel­la mus­sute­taan asi­as­ta, että jos val­tio mak­saa sat­apros­ent­tis­es­ti tei­den rak­en­tamisen joil­la liikkuu yhden ratikan matkus­ta­jamäärää vas­taa­va määrä auto­ja päivässä, niin olisi se nyt ihan kohtu­ullista että se eds jol­lain nimel­lisel­lä osu­udel­la kus­tan­ta­isi rato­ja ja katu­ja Helsinkinkiin. 

  Minä tosin taput­taisin riemus­ta, jos tehtäisi­in vaan niin että val­tio antaa Helsin­gin kaupungille ihan sen saman määrän rahaa mitä ELY käyt­tää nyt Helsingis­sä (n. 10 miljoon­aa vuodessa), eikä puut­tuisi mil­lään taval­la Helsin­gin liiken­nesu­un­nit­telu­un. Tai jopa sekin että rahaa tulisi nol­la euroa, mut­ta ELYstä ei tarvi­tisi välit­tää. Pelkkä Koivusaaren puuhastelu ELYn osalta on suu­ru­us­lu­okaa sadan millin lasku Helsingille.

 22. Coun­try­boy: Muis­tu­u­pa mieleen tämä kauhea Ahon työre­for­mi. Se lie­nee sit­tem­min paljolti toteutet­tu muiden toimes­ta. Pahaa oli kai lähin­nä nimi ja sen esittäjä.

  Täs­mälleen. Kepu tai Kokoomus eivät saa tässä vetokra­ti­as­samme sorkkia työ- tai eläkea­sioi­ta, eivätkä Kokoomus tai Demar­it kunta-asioita.

 23. tpyy­lu­o­ma:

  Pelkkä Koivusaaren puuhastelu ELYn osalta on suu­ru­us­lu­okaa sadan millin lasku Helsingille. 

  Mik­si sit­ten kaupun­gin pitää ahneen hölmön tavoin puskea päätän­sä Koivusaaren koivu­un? Sitäkö tarkoi­tat “ELYn osalta puuhastelul­la”? Vai sitäkö, että Län­siväylän hait­to­ja ei halu­ta saa­da kuri­in (kaupun­gin taholta)?

  Voisi­han tuo­ta Koivusaar­ta kehit­tää toisinkin, paljon järkeväm­min. Esimerkik­si mer­ilu­on­non, lähilu­on­non ja pur­je­hduk­sen, ehkä vielä taiteenkin ystävien ele­gant­ti­na alueena siitä saisi kehitet­tyä Helsingille uuden monipuolisen kohteen, jota tur­i­s­tiryh­miä oppaineen voisi tuo­da hel­posti metrol­la katsomaan. 

  Sopii miet­tiä, miten suuresti Helsin­gin arvos­tus ja kiin­nos­tavu­us kas­vaisi maail­mal­la, kun voisimme ker­toa kaikille, kuin­ka kaupun­ki luopui lähilu­on­non ja julkiset mer­i­maise­mat pilaav­ista, ylim­i­toite­tu­ista ökyalueen raken­nus­su­un­nitelmista voidak­seen kehit­tää aluet­ta hilli­tyn tyy­likkäänä virk­istysko­hteena, ilman mer­en­täyt­töjä. Koivusaari voisi toimia sil­loin jatkos­sa paikkana, jos­sa on mah­dol­lista tar­jo­ta kiin­nos­tuneille opaste­tusti elämyk­siä, joista yhä use­ampi maail­man miljoon­akaupun­gin asukas jää jo nyt ja tule­vaisu­udessa vielä varmem­min paitsi.

  Pieni hotel­li, mer­ilu­on­to- ja pur­je­hduskeskus sekä taidemuseo/ja ‑gal­le­ria kahviloi­neen (viimek­si­mainit­tu esim. ex. Harte­lan ja Nokian ton­teille) riit­täi­sivät täy­den­tämään Koivusaaren ja Hanasaaren jo ole­mas­sa ole­vaa, paikalle paljon parem­min sopi­vaa, luon­toys­täväl­listä tar­jon­taa, kun­han kas­va­van liiken­teen hai­tat saadaan aisoi­hin. Tehtävä ei ole olisi mielestäni mitenkään mahdoton …

 24. Eläkeiän nos­to on osoit­tau­tu­mas­sa turhak­si, kos­ka eläk­keelle­jäämisikä on nous­sut muutenkin. Tästä oli joku lehti­jut­tu, joka lähin­nä vai­et­ti­in kuo­li­aak­si. Se jous­ta­va 63–67 olisi ollut ideaa­li­nen, kos­ka selvästi kulut­tavis­sa ammateis­sa olisi ollut kysyn­tää alem­malle iälle.

  Nyt tavoit­teena on saa­da man­dol­lisim­man moni työt­tömäk­si ennen eläkeikää, jot­ta ker­tynyt eläke piene­nee mität­tömäk­si tulo­jen vähetessä.

 25. Poli­it­ti­nen keskutelu voi olla rehellistä mut­ta lähtöko­htais­es­ti tyh­mää. Ja liki var­maa vaalivoit­toa odotel­lessa se olisi aivan katas­tro­faalisen tyhmää.

  Pitäymäl­lä hal­li­tuk­sen toimien moit­timises­sa, ei KePu ärsyt­tänyt ketään. Ja jos halu­aa omaa agen­daansa ajaa on ensin voitet­ta­va vaalit.

  Oikea aika keskustelulle on nyt kun sil­lä ei voi enää hävitä ääniä.

 26. Kivikaupun­gin kas­vat­ti: Voisi­han tuo­ta Koivusaar­ta kehit­tää toisinkin, paljon järkeväm­min. Esimerkik­si mer­ilu­on­non, lähilu­on­non ja pur­je­hduk­sen, ehkä vielä taiteenkin ystävien ele­gant­ti­na alueena siitä saisi kehitet­tyä Helsingille uuden monipuolisen kohteen, jota tur­i­s­tiryh­miä oppaineen voisi tuo­da hel­posti metrol­la katsomaan. 

  Koivusaaren nykyi­nen virk­istysar­vo perus­tuu pelkästään vene­sa­ta­maan. Mitään muu­ta virk­istysar­voa saarel­la jota halkoo moot­tori­tie ei ole eikä tule.

 27. Sylt­ty:
  On kyl­lä ihan usko­ma­ton sepus­tus tuo raportti. 

  Niin on. Kas kun ei ole vielä uskon­toa sekoitet­tu mukaan. Mut­ta sen rooli on var­maan kir­jat­tu siihen eepok­seen joka jae­taan vain sisäpiiriläisille.

  Asi­as­ta toiseen, onnite­lut Vihreille vaalivoitos­ta, mut­ta valitet­tavasti sil­lä ei hal­li­tu­s­paik­ka tai­da aueta.

 28. nyt kun vaalit on käy­ty ja hal­li­tus­neu­vot­te­lut alkaa. taidan alus­tavasti suosia punamulta+vihreät+rkp hal­li­tus­ta. ollak­seen vähiten huonoin. demar­it on niin lyö­ty että voisi nyt vähän hyväksyä muu­tok­sia eikä vas­tus­taisi muu­tok­sia joka nurkalla. ja demar­it oppo­si­tios­sa voi tarkoit­taa että sdp huononee oppositiossa. 

  paljolti riip­puu mil­lä pääl­lä juha sip­ilä on. keskus­tan lin­ja on niin epämääräi­nen että liikkuu tuu­lessa kuin tuulivi­iri. jos sip­ilä on peruskeskus­ta pääl­lä niin saadaan peruskeskustaa.

  ja vielä kirosin tätä äänestäessä. äänel­lä ei voi ottaa kan­taa hal­li­tus­po­h­jaan ollenkaan vaan äänestät puoluet­ta joka saat­taa olla yksi hal­li­tuk­ses­sa. mietiske­lin äänen tak­tikoin­tia neljälle suures­ta hal­li­tus­po­h­ja syistä. en lop­pu­jen lopuk­si äänestänyt neljää suur­ta kos­ka min­ulle neljä suur­ta on jok­seenkin vas­ten­mielisiä kukin omista syistä.

 29. nsaspy:
  nyt kun vaalit on käy­ty ja hal­li­tus­neu­vot­te­lut alkaa. taidan alus­tavasti suosia punamulta+vihreät+rkp hallitusta.

  No ei sin­ua nyt ainakaan mikään turha real­is­mi paina. Eihän tuol­la porukalla riitä edus­ta­jan­paikat, 107 edus­ta­jaa tekee liian hep­poisen hallituksen.

  Eikä Sip­ilä ole niin hul­lu että ampuisi itseään jalka­an jät­tämäl­lä sekä Perust että Kokoomuk­sen oppo­si­tioon. Keskus­ta­han jauhau­tu­isi hal­li­tuskau­den aikana ikävien päätösten kanssa noiden kah­den välis­sä ihan riekaleiksi.

  Vihreät & kepu ei mah­du samaan hallitukseen. 

  Vihreät ja PS ei myöskään mah­du samaan hal­li­tuk­seen. Tuskin edes SDP arvostaa sitä, että häipyy hal­li­tuk­ses­ta kesken kaiken, Kokoomus vielä vähem­män. Kokoomus­ta hatut­taa puolueen leimaami­nen suomet­tuneek­si Rosatom-hommassa.

  Vihrei­den syn­tilista on aivan liian pitkä, jot­ta se mah­tu­isi yhtään mihinkään muo­dostet­tavis­sa ole­vaan hallitukseen.

  Ja hal­li­tuk­ses­sa ei ainakaan uud­is­tu­ta, se on var­maa. Ei ainakaan SDP, sen on edel­liset neljä vuot­ta jo aika kiis­tat­tomasti osoittaneet.

  Kaikkein järkev­in­tä on tehdä perus­porvar­i­hal­li­tus ja lait­taa SDP uud­is­tu­maan oppo­si­tioon. Jospa ne löytäi­sivät jonkun Lip­posen reinkar­naa­tion seu­raavi­in vaalei­hin men­nessä ja kään­täi­sivät kel­lot nykyaikaan.

  Nyky­menol­la demar­it eivät saa hal­li­tukss­sa mitään muu­ta aikaan kuin kaikkien uud­is­tusten jumit­tumisen, sil­lä kan­natuk­sen tip­pumisen lamaan­nut­ta­m­i­na he roikku­vat vain tukev­asti jarrukahvassa.

  Kyl­lä hal­li­tus tulee ole­maan kolme suur­ta ja kok tai SDP oppo­si­tios­sa. Täl­lä het­kel­lä vaikut­taa siltä, että pois jää SDP, mikä tek­isi hyvää sekä puolueelle itselleen että myös Suomelle.

 30. Jos joku on toden­näköi­nen hal­li­tuk­sen muo­dosta­ja jo etukä­teen, niin hänen ei kan­na­ta esit­tää yhtään tavoitet­ta etukä­teen. Niitä hän ei tule saa­maan läpi hal­li­tu­so­hjel­maan. Parem­pi olla kokon­aan hil­jaa ja toivoa, että muut sat­tuvat niitä esit­tämään. Näin on käynyt kaikille hal­li­tuk­sen muo­dosta­jille Ahos­ta lähtien.

 31. Kun kat­soo kar­tal­ta puoluei­den kan­na­tus­ta niin Kepu on palan­nut juurilleen. Kaik­ki pikkukun­nat ovat vihreää mat­toa , per­sut täy­den­tävät kaupunkien liepeillä

  Kataisen hal­li­tuk­sen strate­gia aloit­taa sote kun­tau­ud­is­tuk­sel­la on osoit­tau­tu­mas­sa todel­lisek­si munauk­sek­si ja katas­trofik­si. Etenkin kun sitä veti koke­ma­ton Virkkunen niin kepu­lais­ten oli help­po ajaa hänet lyömään päätä seinään. Ja lop­ul­ta pak­en­e­maan Brys­sei­in Katainen perässä

  Taita­m­a­ton kun­tau­ud­is­tus nos­ti vas­tarin­nan ja kaikissa pikkukun­nis­sa Kepu sai äänestäjät pelotel­tua palvelu­jen lopet­tamisel­la ja alueen tyhjentämisellä.Ja per­sut säes­tivät ja ajoi­vat vasem­mis­ton valal­s­ta näil­lä syr­jäseuduil­la Siitä kär­si eri­tyis­es­ti Vasem­mis­toli­it­to mut­ta myös SDP.

  Kun­tau­ud­is­tusa nos­ti vas­tarin­nan ja Kepu hoiteli taustal­la hil­jaa asi­at niin, että hal­li­tuk­sen pääu­ud­is­tuk­set ajau­tu­i­v­at karille.

  Jos hal­li­tus olisi läht­enyt sote-edel­lä ja tehnyt Suomes­ta yhden sote-alueen niin Kepu ei olisi kyen­nyt sabotoimaan uud­is­tus­ta , ei ainakaan näin täydellisesti.

  Ja jos soter­a­hat oli­si­vat siir­tyneet kansal­liselle toim­i­jalle niin kun­nan merk­i­tys olisi vähen­tynyt joka tapauk­ses­sa pienek­si eikä Kepu olisi kyen­nyt manip­u­loimaan kansaa

  Ja kun ope­tus­toimikin olisi siir­ret­ty seu­raavak­si val­takun­nal­lisen toim­i­jan vas­tu­ulle niin Kepun juuret olisi nyhdet­ty maas­ta ja kun­nat oli­si­vat kärsi­neet luon­nol­lisen kuoleman.

  Nyt saadaan yksi hallinto­por­ras lisää tai voi käy­dä niin, että kun­nat jatka­vat kuten ennenkin eikä mitään raken­neu­ud­is­tus­ta tapahdu.

  Kepu kuset­ti kokoomus­ta, SDP:tä ‚Vasem­mis­toli­it­toa ja Vihre­itä ja veti per­sut mukaansa.

  Ja nyt Kepu vetelee naruista ja kil­pailut­taa mui­ta keskenään

 32. Sama meinin­ki pienem­mässä mit­takaavas­sa Pirkan­maal­la. Mikko Alat­a­lo sai äänivyöryn Kepulle kam­pan­joimal­la sil­lä, että kaupun­ki on ihan liian hyvä paik­ka elää, ja siitä pitää tehdä kur­jem­pi jot­ta maaseudul­lakin joku halu­aisi elää.

  I kid you not.

 33. Miten meinaat­te saa­da mah­dutet­tua tuonne Malmin lento­ken­tälle 25 000 ihmistä?

  Vaik­ka en ole asiantun­ti­ja, niin olet­taisin ettei sinne “suolle” pysty niin korkei­ta talo­ja rakentamaan.

  Johan siinä vier­essä (Falkul­las­sa) mata­lam­matkin talot vajoavat???

  Onko muutenkaan järkeä pois­taa lento­kent­tää, jol­lainen täy­tyy sit­ten kum­minkin rak­en­taa jon­nekin, tuos­sa­han tuo olisi valmiina?

  Eikö täältä muka muu­ta tilaa löy­dy, kun tuo his­to­ri­al­lis­es­tikin arvokas lentokenttä?

  Mielestäni sitä pitäisi kehit­tää entisestään.

 34. Liian van­ha:Etenkin kun sitä veti koke­ma­ton Virkkunen niin kepu­lais­ten oli help­po ajaa hänet lyömään päätä seinään. 

  Kun­tau­ud­is­tus kyl­lä kaa­tui siihen, kun SDP kan­natuk­ses­ta huolestuneena melkein heti hal­li­tus­taipaleen alus­sa ilmoit­ti, ettei tässä uud­is­tuk­sesa tul­la käyt­tämään pakkoa kuntaliitoksissa.

  Kyl­lä kun­tau­ud­is­tus oli sen jäl­keen taputeltu.

 35. Tiedemies: Mikko Alat­a­lo sai äänivyöryn Kepulle kam­pan­joimal­la sil­lä, että kaupun­ki on ihan liian hyvä paik­ka elää, ja siitä pitää tehdä kur­jem­pi jot­ta maaseudul­lakin joku halu­aisi elää. 

  Mikko Alat­alon blo­gia luke­mal­la tulee nopeasti sel­l­aiseen lop­pupäätelmään, että hänen lääke Tam­pereen kalli­isi­in asumiskus­tan­nuk­si­in on rak­en­tamisen vähen­tämi­nen Tampereella.

  http://mikkoalatalo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/176688-lisaa-valinnanvapautta-asumiseen

 36. Kielikep­po­nen:
  Eläkeiän nos­to on osoit­tau­tu­mas­sa turhak­si, kos­ka eläk­keelle­jäämisikä on nous­sut muutenkin. Tästä oli joku lehti­jut­tu, joka lähin­nä vai­et­ti­in kuo­li­aak­si. Se jous­ta­va 63–67 olisi ollut ideaa­li­nen, kos­ka selvästi kulut­tavis­sa ammateis­sa olisi ollut kysyn­tää alem­malle iälle.

  Nyt tavoit­teena on saa­da man­dol­lisim­man moni työt­tömäk­si ennen eläkeikää, jot­ta ker­tynyt eläke piene­nee mität­tömäk­si tulo­jen vähetessä.

  Eläkeikä kyl­lä nousee, kos­ka laki ei sal­li aikaisem­paa eläköitymistä.

  Mut­ta ei eläkeiän nos­to nos­ta työstäpois­tu­misen ikää. Mel­lä on edelleen , 2,5 miljoon­aa työl­listä, mut­ta n 400000 työn jaka­jaa enem­män kuin 1989 joten työu­rat itse asi­as­sa lyhenevät.

  Jot­ta eläkeu­ud­is­tuk­ses­ta olisi hyö­tyä niin työ­paikko­ja pitäsi olla muu­ta­ma satatuhat­ta enemmän

  Nyt kun 10–15 viimeistä vuot­ta vietetään kortis­tossa niin eläke jää pienek­si, eri­tyiseti 50–60-70-ja vielä 80-luvul­lakin syn­tyneilä, sil­lä eläke alkoi ker­tysä vas­ta 23-vuotiaana

  oKun milem­mista päistä työu­raa leikataan eläkekar­tymää kym­menkun­ta vuot­ta niin eläke jää pieneksi

  Eläkeu­ud­is­tus johti sosi­aaliseen katastrofiin

 37. Liian van­ha:
  Jot­ta eläkeu­ud­is­tuk­ses­ta olisi hyö­tyä niin työ­paikko­ja pitäsi olla muu­ta­ma satatuhat­ta enemmän

  Nyt kun 10–15 viimeistä vuot­ta vietetään kortis­tossa niin eläke jää pieneksi

  Mitä oikein höpötät? Jos eläke jää pienem­mäk­si, niin eikö se ole aika ilmeinen uud­is­tuk­sen hyöty? 

  Uno­h­dat että uud­is­tuk­sen lähtöko­htana ei ollut mak­si­moi­da eläkeläis­ten etuja.

 38. Kehära­ta, Län­simetro jatkei­neen, Hakamäen­tien tun­neli …, onhan se kovin ikävää jos pk-seu­tu ei jatkos­sa saa ihan kaikkia halu­ami­aan sil­tarumpu­ja. Vääryyshän se on jos liiken­nevi­ras­tonkin laskelmis­sa täy­del­lisek­si hukkain­vestoin­niksi osoit­tau­tunut Pis­ara tai mökkikylään vievä Ö‑metro jäävät toteut­ta­mat­ta sen takia kun ihmiset äänes­tivät väärin.

 39. Jouni Ora­va:
  Miten meinaat­te saa­da mah­dutet­tua tuonne Malmin lento­ken­tälle 25 000 ihmistä?

  Vaik­ka en ole asiantun­ti­ja, niin olet­taisin ettei sinne “suolle” pysty niin korkei­ta talo­ja rakentamaan.

  Johan siinä vier­essä (Falkul­las­sa) mata­lam­matkin talot vajoavat?

  Suolle on nimeno­maan järkevää rak­en­taa niin korkei­ta talo­ja kuin kehdataan, juuri sen vuok­si, että perus­t­a­mi­nen on vaikeaa. Kun perus­tuk­set pitää jokat­a­pauk­ses­sa paa­lut­taa kallioon asti, kan­nat­taa kalli­in perus­tuk­sen päälle rak­en­taa samoin tein kun­nol­la, jot­ta kus­tan­nuk­set saadaan jaet­tua mah­dol­lisim­man use­alle myytävälle neliömetrille. Tiivis­mata­la on se kaikkein kallein vai­h­toe­hto het­teikössä, mut­ta se taitaa muuten se toden­näköisin toteut­tamistapa Malmilla.

  Perus­tamiskus­tan­nusten suhde raken­nu­soikeu­teen on oikeasti se kaikkein tärkein osa monia “liian kalli­ita” kaavo­ja, vaik­ka tietyt tahot pitävät melua kaavo­jen laatu­vaa­timuk­sista tekosyynä asun­to­jen kalli­ille hinnalle.

 40. Jouni Ora­va:
  Miten meinaat­te saa­da mah­dutet­tua tuonne Malmin lento­ken­tälle 25 000 ihmistä?

  Vaik­ka en ole asiantun­ti­ja, niin olet­taisin ettei sinne “suolle” pysty niin korkei­ta talo­ja rakentamaan.

  Johan siinä vier­essä (Falkul­las­sa) mata­lam­matkin talot vajoavat???

  Onko muutenkaan järkeä pois­taa lento­kent­tää, jol­lainen täy­tyy sit­ten kum­minkin rak­en­taa jon­nekin, tuos­sa­han tuo olisi valmiina?

  Eikö täältä muka muu­ta tilaa löy­dy, kun tuo his­to­ri­al­lis­es­tikin arvokas lentokenttä?

  Mielestäni sitä pitäisi kehit­tää entisestään.

  Shang­hain Pudong-alue on raken­net­tu suolle. Siel­lä on yli 400 metriä korkei­ta pil­ven­pi­irtäjiä vierekkäin. 

  https://www.nileguide.com/destination/shanghai/neighborhood/pudong-lujiazui-951

  Luulisi nyt Malmillekin onnis­tu­van vaik­ka 30-ker­roksiset, jos on tarpeen.

 41. Malmin kent­tä asuinkäyt­töön kiitos. Ja olisiko mitenkään mah­dol­lista, että tässä tapuk­ses­sa ei kaikissa talois­sa tarvit­sisi nou­dat­taa idioot­ti­maista keskikoko­vaa­timus­ta ja esteet­tömyys­vaa­timus­ta. Saataisi­in kohtu­uhin­taisi­a/-vuokraisia asun­to­ja eli vaik­ka 20 m²:n yksiöitä ja 30 m²:n kaksioita.

  Kepun vetämän kun­tali­iton aikaansaa­mana Helsinkiä kupataan 250 meu­rol­la vuosit­tain val­tion­tasausjär­jestelmän kaut­ta. Ja Van­taa­ta, ja Espoo­ta. Tämä näkyy siinä, että pääkaupunkiseudul­la tietkin ovat muu­ta maa­ta huonom­mas­sa kun­nos­sa. Nyt pääkaupunkiseudun kansane­dus­ta­jien ym. vaikut­ta­jien tulee olla HEREILLÄ!

 42. Sylt­ty: Kun­tau­ud­is­tus kyl­lä kaa­tui siihen, kun SDP kan­natuk­ses­ta huolestuneena melkein heti hal­li­tus­taipaleen alus­sa ilmoit­ti, ettei tässä uud­is­tuk­sesa tul­la käyt­tämään pakkoa kuntaliitoksissa.

  Kyl­lä kun­tau­ud­is­tus oli sen jäl­keen taputeltu.

  SDP kan­na­tus Kepu­lan­di­an pienis­sä kun­nis­sa on ollut nol­la eikä puolue ole oskaan laskenut mitään sen varaan. Vasem­mis­toli­it­to on ollut Kepu­lan­di­an vasemmisto

 43. Liian van­ha: SDP kan­na­tus Kepu­lan­di­an pienis­sä kun­nis­sa on ollut nol­la eikä puolue ole oskaan laskenut mitään sen varaan. 

  Mitä sit­ten?

  Alku­peräi­nen kun­tau­ud­is­tuk­sen johtoa­ja­tus oli niput­taa kasvukeskuk­sien ympäryskun­tia keskuskun­taan, ei kepu­lan­di­an pikkukun­tia perähik­iöil­lä. Sitä­pait­si ei SDP:n, tai minkään suuren puolue kan­na­tus pelkästään keskuskaupungeista nouse. Isot puolueet kerväätä kan­na­tus­ta sekä keskus- että kehyskun­nista. Kepu ja PS siihen päälle vielä rop­pakau­pal­la puh­taal­ta maaseudulta.

 44. R.Silfverberg: Koivusaaren nykyi­nen virk­istysar­vo perus­tuu pelkästään vene­sa­ta­maan. Mitään muu­ta virk­istysar­voa saarel­la jota halkoo moot­tori­tie ei ole eikä tule. 

  Väit­teesi ei pidä paikkaansa!
  Ole­tan, että se johtuu vain puut­teel­lis­es­ta paikallis­tun­te­muk­ses­ta, sil­lä vale­hteli­jak­si en hevil­lä ihmistä halu­aisi leima­ta. Yksikin havain­to, joka osoit­taa väit­teesi vääräk­si, riit­tää sen kumoa­maan! Niitä havain­to­ja ainakin min­ul­la, sekä monil­la muil­la Koivusaaren ja sen ympäristön tarpeek­si hyvin tun­tevil­la riit­tää. Koivusaa­res­sa on muu­takin kuin kivat venesatamat.

  Et ole ehkä itse koskaan käynyt paikalla, esimerkik­si varhaisen aamun aikaan. Tänään saa­toin ihastel­la siel­lä saarel­la mm. kukkivia kasve­ja, joi­ta en vielä kaikkia edes tun­nista­maan kyen­nyt. Laa­jem­pia aluei­ta käsit­tävis­sä kuvis­sa, joi­ta niitäkin tuol­la alueel­la ja sen ympäristössä tuo­hon aikaan (n. 0700 — 0800) otin, saat­taa toki muu­ta­ma ‘has­su’ auto, ehkä bus­sikin, jo näkyä. Lin­tu­ja näin enem­män kuin auto­ja, eikä niistä juuri isom­paa, san­ot­tavam­paa häir­iötä ainakaan min­un aamuiselle virk­istyskier­roksel­leni aiheutunut.

  Koivusaaren metroase­matyö­maan ympäristöön näkyi tosin ker­tynyt roskia. On aika kum­mallista, että kaupun­ki ei ole viitsinyt saaren läpi halkoville kevyen liiken­teen väylien var­sille, virk­istys­re­it­eille, roskapönt­töjä lainkaan tuo­da. Tuokin asia lie­nee hel­posti kor­jat­tavis­sa, jos joku kaupunkiku­van ja kaupun­gin virk­istysaluei­den sekä katu­jen, tei­den ja väylien var­sien roskaisu­ud­es­ta huolestunut kaupung­in­val­tu­utet­tu asi­aan puut­tuisi ja asi­as­ta oikealle taholle, esimerkik­si raken­nusvi­ras­tolle(?), ystäväl­lis­es­ti huo­maut­taisi. Kuka mah­taisi ensim­mäisenä ehtiä asian kun­toon saattamaan?

  Koivusaaren olen­naisin ongel­ma koos­t­unee silti Län­siväylän liiken­teen aikaansaamista haitoista, este­vaiku­tuk­ses­ta, sekä ylim­i­toite­tu­ista rak­en­tami­s­paineista, joi­ta saarelle ja sen ympäristöön, sekä lähialueille, joku kum­ma on gen­eroin­ut. Liiken­teen melu ja päästöt, sekä turhan suuret suun­nitel­mat on kuitenkin mah­dol­lista saa­da kuri­in, jos vain päät­täjämme ymmärtäi­sivät ottaa huomioon, mitä Helsin­gin asukkaat ja esimerkik­si tur­is­tit Suomes­sa ja Helsingis­sä arvostavat.

  Yleiskaavakeskustelus­sa tuon asukkai­ta (ja hei­dän yhtei­sistä asioista päät­tämään val­tu­ut­tanei­ta) koske­van asian luulisi jo mon­elle selvin­neen: lähilu­on­to on hyvin mon­elle Helsin­gin asukkaalle kallis. Sitä on syytä vaalia, sil­lä tule­vaisu­udessa sitä saa­puu kaupunki­imme ihastele­maan myös aina vain use­ampi tur­isti, ehkäpä varhaisel­la fil­lariretkel­lä, keskus­tas­ta rantarait­tia pitkin län­teen (tai itään), ja paluu eri­lais­ten lähilu­on­toelämys­ten virk­istämänä metrol­la takaisin. Tämänkaltais­ten koke­musten jäl­keen alkaa Suomenkin olla helpom­paa houkutel­la maa­hamme myös ns. “kovan luokan” osaa­jia, joi­ta maamme kipeästi tarvitsee.

  Vinkkinä kaikille (kaupungi­nosas­ta riippumatta):
  Kevät (K:lla kir­joitet­tuna, kuten esimerkik­si kiu­ruskan­nus), ja upea, val­oisampi aika, alkaa Helsin­gin lähilu­on­nos­sa olla ehkä jo parhaim­mil­laan. Valko- ja sinivuokko­jenkin aika taitaa olla jo käsil­lä … . Lähilu­on­nos­sa nuo lähilu­on­tomme kukat ovat kyl­lä kauneimmillaan!

  Toiv­ot­tavasti val­oa riit­tää jatkos­sa kaikille, sil­lä val­oisam­paan aikaan liit­tyy myös kasvu, ainakin lähilu­on­nos­sa. Sitä Suomikin tarvit­see. Osmon tämän viestiketjun otsikkoon viitatak­seni, nyt pitäisi jo val­oa ainakin ulkos­al­la olla jälleen riit­tävästi, jot­ta pär­jäisi, oli sit­ten fil­laris­sa lyhty tai ei. Nyt on jo aika kaivaa esi­in aurinkolasit …! 🙂

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.