Pirkanmaalla äänestäisin Jaakko Stenhälliä

stenhällJaak­ko oli­si hyvä talous­osaa­mi­sen vah­vis­tus vih­rei­siin. Pai­no sanal­la osaa­mi­nen. Talous­osaa­mi­nen ei ole sama asia kuin oikeis­to­lai­suus, mis­tä Jaak­ko on hyvä esi­merk­ki. (Dema­reil­la talous­osaa­mi­nen on oikeis­to­lai­suut­ta; oikeis­to­de­ma­rit luu­le­vat osaa­van­sa talout­ta ja vasem­mis­to­de­ma­rit eivät piit­taa koko asias­ta, mikä sai vank­ku­mat­to­man dema­rin, Juha­na Var­tiai­sen loikkaamaan.)

Jaa­kon toi­nen vah­vuus on kau­pun­ki­po­li­tiik­ka. Kau­pun­gis­tu­mi­nen on tämän ajan tär­kein talou­del­li­nen ja yhteis­kun­nal­li­nen kehi­tys­suun­ta, mut­ta sii­tä ei puhu­ta mitään. Minus­ta on hyvä, että Tam­pe­reel­la­kin on urba­nis­min ymmär­tä­jiä. Pahin ske­naa­rio Suo­mel­le on, että täs­tä maas­ta tulee yhden kau­pun­gin maa.

Seu­raa­va kysy­mys tie­tys­ti on, että jos Jaak­ko on har­vo­ja tam­pe­re­lai­sia urba­nis­min ymmär­tä­jiä, pitää­kö hänet pääs­tää Hel­sin­kiin edus­kun­taan vai pitää Tam­pe­reel­la kun­nal­lis­po­liit­ti­se­na vai­kut­ta­ja­na. Kan­san­edus­ta­ja­na hänen vai­ku­tus­val­tan­sa Tam­pe­reen kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa on pal­jon suurempi.

15 vastausta artikkeliin “Pirkanmaalla äänestäisin Jaakko Stenhälliä”

 1. Herää vähän kysy­mys, että mik­si vih­reät eivät osaa sit­ten nos­taa näi­tä suu­ria aihei­ta ja nii­den osaa­jia parem­min esiin? Kau­pun­ki ja ener­gia lie­nee nii­tä tee­mo­ja joil­la maa nousee tai sit­ten sukel­taa lisää, jos nii­tä ei hal­li­ta. Hel­pot­tai­si var­maan puo­lu­een­kin elä­mää, jos ne jot­ka osaa­vat kes­kus­te­li­si­vat ylei­sön näh­den, eikä niin että sama poruk­ka vään­tää uuden ohjel­ma­pa­pe­rin johon­kin arkistoon. 

  Riku Meri­kos­ken blo­gi aina­kin oli­si hyvä olla jokai­sen vih­reän edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaan nos­ta­ma­na perus­te­le­mas­sa vih­rei­den ener­gia­po­li­tiik­ka ja asioi­den vaa­ti­mia muu­tok­sia, eikä niin että vede­tään julis­tee­seen kuva tuu­li­myl­lys­tä ja anne­taan sit­ten per­su­jen hoi­taa puhu­mi­nen niistä.

  http://rikumerikoski.blogspot.fi/

 2. En ole eri miel­tä. Jos Vih­reä joku Tam­pe­reel­ta pitäi­si edus­kun­taan saa­da, niin Sten­häll. Mut­ta ensin menee Has­si, sit­ten Par­viai­nen, Suo­nie­mi, jne. Mon­ta muu­ta on siis edellä.

 3. Vaik­ka olen­kin Tam­pe­re­lai­nen olen täs­tä eri miel­tä: “Pahin ske­naa­rio Suo­mel­le on, että täs­tä maas­ta tulee yhden kau­pun­gin maa.” — vie­lä pahem­pi on että täs­tä tulee nol­lan kau­pun­gin kepu­lan­dia. (Tam­pe­reel­la on kyl­lä mie­les­tä­ni ollut aika hyvä urbaa­ni drai­vi jo pit­kään, joten en sii­tä kau­hean huo­lis­sa­ni ole kuitenkaan.)

  Oli­sin joten­kin aja­tel­lut että oli­sit Pir­kan­maal­la äänes­tä­nyt Juha­na Suo­nie­meä, mut­ta hyvä valin­ta­han Sten­häll­kin olisi.

 4. Mitä hän­tä Tam­pe­reel­la pitä­mään, jos koko kau­pun­kia ei koh­ta ole? Vai miten pitäi­si ymmär­tää toi, että Suo­mes­ta tulee yhden kau­pun­gin maa?

  Niin tai näin, yhdyn opti­mis­mii­si: suo­ma­lai­set muut­ta­vat lähi­vuo­si­kym­me­ni­nä sii­nä mää­rin pois Tam­pe­reel­ta, Turus­ta, Oulus­ta jne, että kysei­set kau­pun­git kuih­tu­vat. Siis, oikeas­ti, onko joku sitä miel­tä, että kan­nat­taa asua Tam­pe­reel­la kun voi muut­taa Lon­too­seen, Parii­siin, Roo­maan, Ber­lii­niin tai vaik­ka Singaporeen?

  Mei­kä­läi­sen lap­sis­ta kak­si on jo muut­ta­nut, itsel­lä on suun­ni­tel­mat pitkällä.

 5. Olen kysyt­täes­sä ihmi­sil­le sano­nut, että jos yleen­sä halu­aa Pir­kan­maal­la äänes­tää yhtään ketään, on Sten­häll ilman muu­ta paras vaihtoehto.

  Menee ehkä läpi jos­kus 2019 tai 2023 jos saa vähi­tel­len (esim. nyt) enem­män nimeä. Eikös se kan­san­edus­ta­jak­si pää­ty­mi­nen ole ihan taval­li­ses­ti 4–12 vuo­den projekti?

 6. Tom­pe­lo, en osaa sanoa mis­tä se joh­tuu, mut­ta ei Tam­pe­reel­ta pois muu­te­ta, päin­vas­toin. Siel­lä on aivan usko­ma­ton schwung pääl­lä. Kah­vi­loi­ta on nous­sut joka kul­mal­le, ja niis­tä saa ne samat latet ja macc­hia­tot kuin Kal­lios­sa, mut­ta ilman yli­mie­li­siä hips­te­re­ri­tä. Teat­te­rit ja lef­fat ovat täyn­nä, kau­pois­sa väkeä, jal­ka­käy­tä­vil­lä tun­gos­ta. Vie­tin taval­li­sen hel­mi­kui­sen vii­kon­lo­pun siel­lä (ei ollut edes hiih­to­lo­ma) ja yllä­tyin, miten vir­keä mei­nin­ki siel­lä on. Ero Tur­kuun on sil­miin­pis­tä­vä, samoin ero muu­ta­man vuo­den takai­seen Tampereeseen.

  Jotain siel­lä on teh­ty oikein, en tie­dä mitä. Kun­han ratik­ka tulee, voi­daan sit­ten kiit­tää sitä kai­kes­ta 🙂 Hel­sin­gis­tä käsin voin tode­ta, että Roo­mas­sa on kiva käy­dä, Sin­ga­po­res­sa­kin, mut­ta asui­sin mie­luum­min Tam­pe­reel­la kuin nois­sa maailmanmetropoleissa.

 7. Vih­reät valit­si­vat Hel­sin­gin kau­pun­ki­suun­nit­te­lun joh­toon näper­te­li­jän, yksi­tyis­koh­tien suunnittelija

  Ei sil­lä taval­la toi­mi­vaa kau­pun­kia rakenneta

 8. Olen asu­nut Sin­ga­po­res­sa. Olen asu­nut myös Hel­sin­gis­sä ja Oxfor­dis­sa — joka muu­ten on suun­nil­leen Tam­pe­reen kokoinen. 

  Pää­tin kui­ten­kin muut­taa Tam­pe­reel­le vaik­ka oli­si ollut mah­dol­li­suus jää­dä Sin­ga­po­reen. Tai Hel­sin­kiin. Olen tie­ten­kin vain anek­doot­ti, mut­ta väit­täi­sin, että Tam­pe­reen “urbaa­ni drai­vi” jota yllä kuvat­tiin, on aivan riit­tä­vä. Väki­lu­ku kas­vaa koko ajan, toi­sin kuin muu­al­la maas­sa. Vie­lä 20 vuot­ta sit­ten puhut­tiin että Tur­ku ja Tam­pe­re kil­pai­le­vat. Mitään kil­pai­lua ei enää ole; Tam­pe­reen seu­dul­la elää nyt jo yli 310 000 ihmis­tä, jois­ta Tam­pe­reel­la yli 220 000. 

  Puheet “kuih­tu­mi­ses­ta” ovat vähän has­su­ja kun kat­soo kas­vu­lu­ku­ja. Suo­mes­sa on pal­jon kuih­tu­via seu­tu­ja, mut­ta Tam­pe­re ei ole aina­kaan vie­lä yksi niistä.

 9. Tam­pe­reen työt­tö­myys­pro­sent­ti on nyt 18 ja täl­lä vauh­dil­la ensi jou­lu­kuus­sa menee 20 pro­sent­tia rikki.

  Kun muu­tin tän­ne töi­den peräs­sä, niin työt­tö­myys­pro­sent­ti oli 13 (2011). Kun­han tut­kin­to on pake­tis­sa, niin kii­reen vilk­kaa pois Pirkanmaalta.

  Suo­men toi­sek­si suu­rin kas­vu­kes­kus, jos­sa vii­des­osa työ­voi­mas­ta on työt­tö­mä­nä, mut­ta täs­sä luvus­sa ei ole muka­na leik­ki­päi­vä­ker­ho­lai­set. Kun ne ote­taan lukuun, niin Pir­kan­maal­la on yli 50 000 työtöntä.

  Vii­mek­si vuon­na 1997 ollaan oltu näis­sä luvuis­sa täällä.

  Ollaan hyvää vauh­tia menos­sa koh­ti slum­miu­tu­nei­ta kau­pun­ke­ja. Urba­nis­mia hei!

  Joku sanoi jos­sain, että Tam­pe­re on Suo­men suu­rin valais­tu hau­taus­maa. Hyvin sanottu.

 10. Hyvä suo­si­tus!

  Jaak­ko on vään­tä­nyt pit­kään hyvää työ­tä kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa ja hänen blo­gin­sa on kau­pun­ki­po­li­tii­kan parhaita. 

  Vaik­ka Jaak­ko läh­ti­si Hel­sin­kiin pät­kä­töi­hin, urbaa­nil­la ajat­te­lul­la on tuke­va jalan­si­ja Tam­pe­reel­la. Tätä aja­maan perus­tet­tiin äsket­täin yhdis­tys­kin, Urbaa­ni Tam­pe­re ry. http://urbaanitampere.fi.

  Urbaa­nius ei ole jää­mäs­sä pel­käs­tään puo­luei­den tai Vih­rei­den asiaksi.

 11. Mitä tar­koit­taa, että Suo­mes­ta tulee yhden kau­pun­gin maa? Että Tam­pe­re on koh­ta ainoa kau­pun­ki? Ei kai kui­ten­kaan, että Tam­pe­re ja Hel­sin­ki muo­dos­ta­vat yhden kau­pun­gin, johon kaik­ki muuttavat?

  Niin tai näin, Hel­sin­ki voi juu­ri ja juu­ri kil­pail­la yhte­nä EU:n mie­len­kiin­toi­sis­ta, inves­toin­ti­kel­poi­sis­ta seu­tu­kun­nis­ta. Tai sit­ten ei. 

  Parem­pi on suun­ni­tel­la tule­vai­suut­ta toi­saal­la EU:ssa. Vai eikö muka?

 12. Tie­de­mies:

  Puheet “kuih­tu­mi­ses­ta” ovat vähän has­su­ja kun kat­soo kas­vu­lu­ku­ja. Suo­mes­sa on pal­jon kuih­tu­via seu­tu­ja, mut­ta Tam­pe­re ei ole aina­kaan vie­lä yksi niistä.

  Minä­hän sanoin, että jaan Soi­nin­vaa­ran opti­mis­min sii­nä, että ihmi­set muut­ta­vat pois vaik­ka Barce­lo­naan. Vai miten ihmees­sä pitäi­si ymmär­tää toi aja­tus yhden kau­pun­gin Suo­mes­ta? Eihän se voi tar­koit­taa, että kaik­ki muut­ta­vat Tam­pe­reel­le vaan, että ihmi­set muut­ta­vat pois Tampereelta.

  En myös­kään ymmär­rä, tota Tam­pe­reen ja Turun ver­tai­lua. Itse ajat­te­lin, että minul­la oli­si eläk­keel­lä mök­ki Turun saa­ris­tos­sa, ja sä var­maan halua­ta elää Tam­pe­reel­la. Mut­ta ei se tar­koi­ta, että mun isi hak­kai­si sun isin.

 13. Ode puhuu asi­aa. Suo­mi ei pär­jää yhden kau­pun­gin maa­na. Hel­sin­ki tar­vit­see koti­mais­ta kirit­tä­jää pär­jä­täk­seen kan­sain­vä­li­ses­sä kil­pai­lus­sa. Sik­si Tam­pe­reen urbaa­nia kehi­tys­tä täy­tyy tukea sel­väs­ti enem­män mitä tähän asti.
  Pahin­ta on, että edus­kun­ta on hyväk­sy­nyt val­tion työ­paik­ko­jen pak­ko­siir­rot Tam­pe­reel­ta pois, siis kau­pun­gis­ta, joka on luon­nol­li­nen kas­vu­kes­kus. Se on epä­kes­tä­vää kehi­tys­tä ja koko maan edun vastaista.

 14. Tsut­su­nen:
  Pahin­ta on, että edus­kun­ta on hyväk­sy­nyt val­tion työ­paik­ko­jen pak­ko­siir­rot Tam­pe­reel­ta pois, siis kau­pun­gis­ta, joka on luon­nol­li­nen kas­vu­kes­kus. Se on epä­kes­tä­vää kehi­tys­tä ja koko maan edun vastaista. 

  Holm­lund (kok) siir­si hätä­kes­kuk­sen Tam­pe­reel­ta Poriin Holm­lun­din koti­kau­pun­kiin. Katai­nen siir­si hor­ne­tit Sii­lin­jär­vel­le (Katai­sen koti­kun­ta). Suo­men alue­len­non­joh­to siir­re­tään Tam­pe­reel­ta Van­taal­le. Tam­pe­ret­ta on naker­ret­tu suju­vas­ti aina­kin tois­ta vuo­si­kym­men­tä ja inves­toin­te­ja lykät­ty / siir­ret­ty muu­al­le maahan.

  Minua ärsyt­tää suun­nat­to­mas­ti polii­tik­ko­jen sul­le-mul­le kotiin­päin­ve­to ja itse­käs poli­ti­koin­ti muo­den suo­ma­lais­ten kus­tan­nuk­sel­la. Olen näh­nyt tuol­lais­ta yri­tys­ten orga­ni­saa­tiois­sa ihan tar­peek­si, moni yri­tys naker­taa itse­ään tuol­lai­sel­la sisäi­sel­lä kil­pai­lul­la, ja ovat sik­si vuo­sia YT-kuri­muk­ses­sa ja kär­si­vät huo­nos­ta työil­ma­pii­ris­tä. Val­tion tou­hu näyt­tää välil­lä ihan samal­ta, haa­li­taan etu­pii­ril­le etu­ja ja kiusa­taan ja kam­pi­te­taan muita.

  Mut­ta ylei­ses­ti Tam­pe­reel­la menee hyvin, kos­ka kah­den yli­opis­ton ja Nokia yms. IT sek­to­rin voi­min Tam­pe­reel­la on säi­ly­nyt moni­puo­li­nen elin­kei­no­ra­ken­ne. Nuo­ria osaa­jia muut­taa ja jää kau­pun­kiin tasai­ses­ti. Osa toki valuu edel­leen Hel­sin­kiin tai ulkomaille.

  Tam­pe­reen sijain­ti on myös hyvin kes­kei­nen, ja hin­ta­ta­so Hel­sin­kiin ver­rat­tu­na edullinen.

  Mut­ta kata­stro­fi­hal­li­tuk­ses­ta toi­seen. Toi­vot­ta­vas­ti teo­reet­ti­nen Puna-pers-mul­ta hal­li­tus ei osoit­tau­du sel­lai­sek­si haja­si­joit­ta­vak­si neliraajajarrutus-hallitukseksi.

Vastaa käyttäjälle Tsutsunen Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.