Pirkanmaalla äänestäisin Jaakko Stenhälliä

stenhällJaakko olisi hyvä talousosaamisen vahvis­tus vihreisi­in. Paino sanal­la osaami­nen. Talousosaami­nen ei ole sama asia kuin oikeis­to­laisu­us, mis­tä Jaakko on hyvä esimerk­ki. (Demareil­la talousosaami­nen on oikeis­to­laisu­ut­ta; oikeis­tode­mar­it luule­vat osaa­vansa talout­ta ja vasem­mis­tode­mar­it eivät piit­taa koko asi­as­ta, mikä sai vankku­mat­toman demarin, Juhana Var­ti­aisen loikkaamaan.)

Jaakon toinen vahvu­us on kaupunkipoli­ti­ik­ka. Kaupungis­tu­mi­nen on tämän ajan tärkein taloudelli­nen ja yhteiskun­nalli­nen kehi­tys­su­un­ta, mut­ta siitä ei puhuta mitään. Minus­ta on hyvä, että Tam­pereel­lakin on urban­is­min ymmärtäjiä. Pahin ske­naario Suomelle on, että tästä maas­ta tulee yhden kaupun­gin maa.

Seu­raa­va kysymys tietysti on, että jos Jaakko on har­vo­ja tam­pere­laisia urban­is­min ymmärtäjiä, pitääkö hänet päästää Helsinki­in eduskun­taan vai pitää Tam­pereel­la kun­nal­lispoli­it­tise­na vaikut­ta­jana. Kansane­dus­ta­jana hänen vaiku­tus­val­tansa Tam­pereen kun­nal­lispoli­ti­ikas­sa on paljon suurempi.

15 vastausta artikkeliin “Pirkanmaalla äänestäisin Jaakko Stenhälliä”

 1. Herää vähän kysymys, että mik­si vihreät eivät osaa sit­ten nos­taa näitä suuria aihei­ta ja niiden osaa­jia parem­min esi­in? Kaupun­ki ja ener­gia lie­nee niitä teemo­ja joil­la maa nousee tai sit­ten sukeltaa lisää, jos niitä ei hal­li­ta. Helpot­taisi var­maan puolueenkin elämää, jos ne jot­ka osaa­vat keskustelisi­vat yleisön näh­den, eikä niin että sama poruk­ka vään­tää uuden ohjelma­pa­perin johonkin arkistoon. 

  Riku Merikosken blo­gi ainakin olisi hyvä olla jokaisen vihreän eduskun­tavaaliehdokkaan nos­ta­mana perustele­mas­sa vihrei­den ener­giapoli­ti­ik­ka ja asioiden vaa­timia muu­tok­sia, eikä niin että vede­tään julis­teeseen kuva tuulimyllystä ja annetaan sit­ten per­su­jen hoitaa puhumi­nen niistä.

  http://rikumerikoski.blogspot.fi/

 2. En ole eri mieltä. Jos Vihreä joku Tam­pereelta pitäisi eduskun­taan saa­da, niin Sten­häll. Mut­ta ensin menee Has­si, sit­ten Parvi­ainen, Suonie­mi, jne. Mon­ta muu­ta on siis edellä.

 3. Vaik­ka olenkin Tam­pere­lainen olen tästä eri mieltä: “Pahin ske­naario Suomelle on, että tästä maas­ta tulee yhden kaupun­gin maa.” — vielä pahempi on että tästä tulee nol­lan kaupun­gin kepu­lan­dia. (Tam­pereel­la on kyl­lä mielestäni ollut aika hyvä urbaani draivi jo pitkään, joten en siitä kauhean huolis­sani ole kuitenkaan.)

  Olisin jotenkin ajatel­lut että olisit Pirkan­maal­la äänestänyt Juhana Suoniemeä, mut­ta hyvä val­in­ta­han Sten­häl­lkin olisi.

 4. Mitä hän­tä Tam­pereel­la pitämään, jos koko kaupunkia ei koh­ta ole? Vai miten pitäisi ymmärtää toi, että Suomes­ta tulee yhden kaupun­gin maa?

  Niin tai näin, yhdyn opti­mis­mi­isi: suo­ma­laiset muut­ta­vat lähivu­osikym­meninä siinä määrin pois Tam­pereelta, Turus­ta, Oulus­ta jne, että kyseiset kaupun­git kui­h­tu­vat. Siis, oikeasti, onko joku sitä mieltä, että kan­nat­taa asua Tam­pereel­la kun voi muut­taa Lon­tooseen, Pari­isi­in, Roomaan, Berli­ini­in tai vaik­ka Singaporeen?

  Meikäläisen lap­sista kak­si on jo muut­tanut, itsel­lä on suun­nitel­mat pitkällä.

 5. Olen kysyt­täessä ihmisille sanonut, että jos yleen­sä halu­aa Pirkan­maal­la äänestää yhtään ketään, on Sten­häll ilman muu­ta paras vaihtoehto.

  Menee ehkä läpi joskus 2019 tai 2023 jos saa vähitellen (esim. nyt) enem­män nimeä. Eikös se kansane­dus­ta­jak­si pää­tymi­nen ole ihan taval­lis­es­ti 4–12 vuo­den projekti?

 6. Tom­pe­lo, en osaa sanoa mis­tä se johtuu, mut­ta ei Tam­pereelta pois muute­ta, päin­vas­toin. Siel­lä on aivan usko­ma­ton schwung pääl­lä. Kahviloi­ta on nous­sut joka kul­malle, ja niistä saa ne samat latet ja mac­chi­a­tot kuin Kallios­sa, mut­ta ilman ylim­ielisiä hip­stereritä. Teat­ter­it ja lef­fat ovat täyn­nä, kaupois­sa väkeä, jalka­käytävil­lä tun­gos­ta. Vietin taval­lisen helmikuisen viikon­lop­un siel­lä (ei ollut edes hiih­tolo­ma) ja yllä­tyin, miten virkeä meinin­ki siel­lä on. Ero Turku­un on silmi­in­pistävä, samoin ero muu­ta­man vuo­den takaiseen Tampereeseen.

  Jotain siel­lä on tehty oikein, en tiedä mitä. Kun­han ratik­ka tulee, voidaan sit­ten kiit­tää sitä kaikesta 🙂 Helsingistä käsin voin tode­ta, että Roomas­sa on kiva käy­dä, Sin­ga­pores­sakin, mut­ta asu­isin mielu­um­min Tam­pereel­la kuin nois­sa maailmanmetropoleissa.

 7. Vihreät val­it­si­vat Helsin­gin kaupunkisu­un­nit­telun johtoon näpertelijän, yksi­tyisko­h­tien suunnittelija

  Ei sil­lä taval­la toimi­vaa kaupunkia rakenneta

 8. Olen asunut Sin­ga­pores­sa. Olen asunut myös Helsingis­sä ja Oxfordis­sa — joka muuten on suun­nilleen Tam­pereen kokoinen. 

  Päätin kuitenkin muut­taa Tam­pereelle vaik­ka olisi ollut mah­dol­lisu­us jäädä Sin­ga­poreen. Tai Helsinki­in. Olen tietenkin vain anek­doot­ti, mut­ta väit­täisin, että Tam­pereen “urbaani draivi” jota yllä kuvat­ti­in, on aivan riit­tävä. Väk­iluku kas­vaa koko ajan, toisin kuin muual­la maas­sa. Vielä 20 vuot­ta sit­ten puhut­ti­in että Turku ja Tam­pere kil­pail­e­vat. Mitään kil­pailua ei enää ole; Tam­pereen seudul­la elää nyt jo yli 310 000 ihmistä, joista Tam­pereel­la yli 220 000. 

  Puheet “kui­h­tu­mis­es­ta” ovat vähän has­su­ja kun kat­soo kasvu­luku­ja. Suomes­sa on paljon kui­h­tu­via seu­tu­ja, mut­ta Tam­pere ei ole ainakaan vielä yksi niistä.

 9. Tam­pereen työt­tömyyspros­ent­ti on nyt 18 ja täl­lä vauhdil­la ensi jouluku­us­sa menee 20 pros­ent­tia rikki.

  Kun muutin tänne töi­den perässä, niin työt­tömyyspros­ent­ti oli 13 (2011). Kun­han tutk­in­to on paketis­sa, niin kiireen vilkkaa pois Pirkanmaalta.

  Suomen toisek­si suurin kasvukeskus, jos­sa viides­osa työvoimas­ta on työt­tömänä, mut­ta tässä luvus­sa ei ole mukana leikkipäiväk­er­ho­laiset. Kun ne ote­taan luku­un, niin Pirkan­maal­la on yli 50 000 työtöntä.

  Viimek­si vuon­na 1997 ollaan oltu näis­sä luvuis­sa täällä.

  Ollaan hyvää vauh­tia menos­sa kohti slum­mi­u­tunei­ta kaupunke­ja. Urban­is­mia hei!

  Joku sanoi jos­sain, että Tam­pere on Suomen suurin valais­tu hau­taus­maa. Hyvin sanottu.

 10. Hyvä suosi­tus!

  Jaakko on vään­tänyt pitkään hyvää työtä kun­nal­lispoli­ti­ikas­sa ja hänen blo­gin­sa on kaupunkipoli­ti­ikan parhaita. 

  Vaik­ka Jaakko lähtisi Helsinki­in pätkätöi­hin, urbaanil­la ajat­telul­la on tuke­va jalan­si­ja Tam­pereel­la. Tätä aja­maan perustet­ti­in äsket­täin yhdis­tyskin, Urbaani Tam­pere ry. http://urbaanitampere.fi.

  Urbaa­nius ei ole jäämässä pelkästään puoluei­den tai Vihrei­den asiaksi.

 11. Mitä tarkoit­taa, että Suomes­ta tulee yhden kaupun­gin maa? Että Tam­pere on koh­ta ain­oa kaupun­ki? Ei kai kuitenkaan, että Tam­pere ja Helsin­ki muo­dosta­vat yhden kaupun­gin, johon kaik­ki muuttavat?

  Niin tai näin, Helsin­ki voi juuri ja juuri kil­pail­la yht­enä EU:n mie­lenki­in­toi­sista, investoin­tikelpoi­sista seu­tukun­nista. Tai sit­ten ei. 

  Parem­pi on suun­nitel­la tule­vaisu­ut­ta toisaal­la EU:ssa. Vai eikö muka?

 12. Tiedemies:

  Puheet “kui­h­tu­mis­es­ta” ovat vähän has­su­ja kun kat­soo kasvu­luku­ja. Suomes­sa on paljon kui­h­tu­via seu­tu­ja, mut­ta Tam­pere ei ole ainakaan vielä yksi niistä.

  Minähän sanoin, että jaan Soin­in­vaaran opti­mis­min siinä, että ihmiset muut­ta­vat pois vaik­ka Barcelon­aan. Vai miten ihmeessä pitäisi ymmärtää toi aja­tus yhden kaupun­gin Suomes­ta? Eihän se voi tarkoit­taa, että kaik­ki muut­ta­vat Tam­pereelle vaan, että ihmiset muut­ta­vat pois Tampereelta.

  En myöskään ymmär­rä, tota Tam­pereen ja Turun ver­tailua. Itse ajat­telin, että min­ul­la olisi eläk­keel­lä mök­ki Turun saaris­tossa, ja sä var­maan halu­a­ta elää Tam­pereel­la. Mut­ta ei se tarkoi­ta, että mun isi hakkaisi sun isin.

 13. Ode puhuu asi­aa. Suo­mi ei pär­jää yhden kaupun­gin maana. Helsin­ki tarvit­see koti­maista kirit­täjää pär­jätäk­seen kan­sain­välisessä kil­pailus­sa. Sik­si Tam­pereen urbaa­nia kehi­tys­tä täy­tyy tukea selvästi enem­män mitä tähän asti.
  Pahin­ta on, että eduskun­ta on hyväksynyt val­tion työ­paikko­jen pakkosi­ir­rot Tam­pereelta pois, siis kaupungista, joka on luon­nolli­nen kasvukeskus. Se on epäkestävää kehi­tys­tä ja koko maan edun vastaista.

 14. Tsut­sunen:
  Pahin­ta on, että eduskun­ta on hyväksynyt val­tion työ­paikko­jen pakkosi­ir­rot Tam­pereelta pois, siis kaupungista, joka on luon­nolli­nen kasvukeskus. Se on epäkestävää kehi­tys­tä ja koko maan edun vastaista. 

  Holm­lund (kok) siir­si hätäkeskuk­sen Tam­pereelta Pori­in Holm­lundin kotikaupunki­in. Katainen siir­si hor­netit Siil­in­järvelle (Kataisen kotikun­ta). Suomen alue­len­non­jo­hto siir­retään Tam­pereelta Van­taalle. Tam­peretta on naker­ret­tu suju­vasti ainakin toista vuosikym­men­tä ja investoin­te­ja lykät­ty / siir­ret­ty muualle maahan.

  Min­ua ärsyt­tää suun­nat­tomasti poli­itikko­jen sulle-mulle koti­in­päin­ve­to ja itsekäs poli­tikoin­ti muo­den suo­ma­lais­ten kus­tan­nuk­sel­la. Olen näh­nyt tuol­laista yri­tys­ten organ­isaa­tiois­sa ihan tarpeek­si, moni yri­tys naker­taa itseään tuol­laisel­la sisäisel­lä kil­pailul­la, ja ovat sik­si vuosia YT-kurimuk­ses­sa ja kär­sivät huonos­ta työilmapi­iristä. Val­tion touhu näyt­tää välil­lä ihan samal­ta, haal­i­taan etupi­ir­ille etu­ja ja kiusa­taan ja kampite­taan muita.

  Mut­ta yleis­es­ti Tam­pereel­la menee hyvin, kos­ka kah­den yliopis­ton ja Nokia yms. IT sek­torin voimin Tam­pereel­la on säi­lynyt monipuo­li­nen elinkeino­rakenne. Nuo­ria osaa­jia muut­taa ja jää kaupunki­in tasais­es­ti. Osa toki val­uu edelleen Helsinki­in tai ulkomaille.

  Tam­pereen sijain­ti on myös hyvin keskeinen, ja hin­tata­so Helsinki­in ver­rat­tuna edullinen.

  Mut­ta katas­trofi­hal­li­tuk­ses­ta toiseen. Toiv­ot­tavasti teo­reet­ti­nen Puna-pers-mul­ta hal­li­tus ei osoit­taudu sel­l­aisek­si hajasi­joit­tavak­si neliraajajarrutus-hallitukseksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.