Hyviä ehdokkaita Uudellamaalla

Ketä äänestäisin Uudellamaalla?

En ole päät­tänyt, kos­ka en äänestä Uudel­la­maal­la, mut­ta joku näistä kolmes­ta se olisi: Timo Juurikkala, Tiina Elo tai Jyr­ki Kasvi. En arvioi istu­via kansane­dus­ta­jia, kos­ka heil­lä on vaaleis­sa niin suuri etu puolel­laan, etteivät he tarvitse tukeani.

Timo Juurikkala

timppa6Timo kuu­luu niihin poli­ti­ikan lah­jakkuuk­si­in, joi­hin ryh­män sisäl­lä luote­taan kuin vuoreen, mut­ta jot­ka eivät jostain syys­tä saa niin paljon ääniä kuin ansait­si­vat. Timo nousi tois­sakaudel­la vuosik­si 2009-11 kansane­dus­ta­jak­si vara­paikalta, mut­ta putosi vuo­den 2011 vaaleis­sa. Kos­ka mies tiedet­ti­in päteväk­si, hänet otet­ti­in ensin vihreän min­is­teriryh­män ryh­mäavus­ta­jak­si (”pelin­tek­i­jäk­si”) ja vihrei­den päädyt­tyä oppo­si­tioon eduskun­taryh­män sih­teeristöön. Niin kuin kir­jas­sani Jäähyväiset eduskun­nalle totean, kun sih­teeristö val­i­taan pätevyy­den perus­teel­la ja kansa val­it­see kansane­dus­ta­jat oma­l­la taval­laan, käy hel­posti niin, että sih­teeristö on osaavam­paa kuin edus­ta­jat. Timo Juurikkala on monipuolis­es­ti lah­jakas poli­itikko ja olisi oikein, että hän pää­sisi kansanedustajaksi.

Olisi myös hyvä, että Uudelta­maal­ta tulisi kansane­dus­ta­jia myös Van­taal­ta. Kovasti pain­ot­tuvat Espooseen.

Tim­pan kotisivu

 

Tiina Elo

Tiina EloTiina Elo on luon­teeltaan vaa­ti­ma­ton puur­ta­ja ja sik­si hänel­lä on vähän sama ongel­ma kuin Timo Juurikkalal­la. Jotain hänestä ker­too, että hänet on valit­tu Espoon kaupung­in­hal­li­tuk­sen ensim­mäisek­si vara­puheen­jo­hta­jak­si. Se on ymmärtääk­seni korkein luot­ta­muste­htävä, jota espoolaisil­la vihreil­lä on täytet­tävänään. Edel­lisel­lä kaudel­la hän oli min­un tapaani kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan vara­puheen­jo­hta­ja. Kaupunkisu­un­nit­telus­sa vihreil­lä on tavoiteltavaan kak­si joskus keskenään pahastikin ris­tiri­itaista tavoitet­ta – tukea toimi­vaa kaupunki­raken­net­ta (tärkeä ekologi­nen arvo!) ja suo­jel­la luon­toa. Tiina osaa yhdis­tää nämä kak­si tavoitet­ta taitavasti ja uskot­tavasti. Tätä en sanoisi mon­es­takaan muus­ta espoolais­es­ta: pätevä kaupunkipoliitikko!

Tiinan koti­sivu

 

Jyr­ki Kasvi

kasviPiraatit pudot­ti­vat Jyr­ki Kasvin viimek­si eduskun­nas­ta. Toiv­ot­tavasti he eivät onnis­tu siinä toiseen ker­taan. Jyr­ki on parhai­ta tietoy­hteiskun­nan asiantun­ti­joi­ta. Poli­ti­ik­ka on tule­vaisu­u­teen vaikut­tamista ja tule­vaisu­u­den hallinnas­sa tietoy­hteiskun­nan ymmärtämi­nen on tärkeätä. Jyr­ki olisi hyvä vahvis­tus pait­si vihreälle ryh­mälle, koko eduskunnalle.

Kasvin koti­sivu

 

 

12 vastausta artikkeliin “Hyviä ehdokkaita Uudellamaalla”

 1. Mik­si san­ot että “Piraatit pudot­ti­vat Kasvin”? Piraatit kerä­sivät ne äänet jot­ka oli­vat ennen men­neet Kasville, mut­ta tämä joh­tui kyl­lä siitä miten puolue on äänestänyt eduskun­nas­sa ja mil­laisil­la lausun­noil­la sen edus­ta­jat ovat tulleet julkisuuteen.

  Kasvin viak­si ei voi­da lukea tietenkään sitä, että puolue on vah­vasti tek­i­jänoikeuslob­byn ja osaa­mat­tomien tek­i­jöi­den käsis­sä, mut­ta joudun nyt totea­maan, että Osmo ei ole tässä syn­nitön. Tieto­tur­va ja yksi­ty­isyys ovat monille asi­aa tun­teville tärkeitä, ja he äänes­tivät parem­man puut­teessa Kasvia. Olet kuitenkin mon­een ker­taan — oikein tai väärin, siihen en ota kan­taa — puo­lus­tel­lut esimerkik­si GPS:ään perus­tu­via seu­ran­ta­lait­tei­ta autoi­hin jne, ja vaik­ka tarkoituk­sesi on hyvä, niin on selvää, miltä se kuu­lostaa niiden ihmis­ten korvis­sa jot­ka näitä asioi­ta pitävät tärkeinä. 

  Itse toivon että Piraatit saa­vat Uudelta­maal­ta ja Helsingistä molem­mista yhden ehdokkaan peräti läpi. En tiedä suos­tutko tätä kom­ment­tia julkaise­maan, onhan se peräti kil­pail­i­joiden main­os­tamista taval­laan, mut­ta yski pääsky ei tee kesää, ja se on se syy mik­si Kasvi ei menesty. 

  Vuo­den 2009 eurovaalit oli min­ulle itsel­leni veden­jaka­ja. Äänestin sil­loin Kasvia, ja viimeistä ker­taa Vihre­itä, juuri sik­si että Kasvi ei men­nyt läpi.

 2. Tiedemies:

  Kasvin viak­si ei voi­da lukea tietenkään sitä, että puolue on vah­vasti tek­i­jänoikeuslob­byn ja osaa­mat­tomien tek­i­jöi­den käsissä…

  …Itse toivon että Piraatit saa­vat Uudelta­maal­ta ja Helsingistä molem­mista yhden ehdokkaan peräti läpi.…

  Vuo­den 2009 eurovaalit oli min­ulle itsel­leni veden­jaka­ja. Äänestin sil­loin Kasvia, ja viimeistä ker­taa Vihre­itä, juuri sik­si että Kasvi ei men­nyt läpi.

  Paras on mah­dol­lisim­man hyvän pahin vihollinen. 

  Lop­putu­los tästä kuvios­ta oli, ettei eduskun­nas­sa ollut sen enem­pää Kasvia kuin piraattejakaan. 

  Kuten viimek­sikin, Kasvin läpi­meno on toden­näköistä, mut­ta ei var­maa. Piraateil­la yhdenkään ehdokkaan läpi­meno edes Uudelta­maal­ta on äärim­mäisen epä­to­den­näköistä. Kasvi jäi viime vaaleis­sa varasi­jalle 400 äänen puuttues­sa. Piraateil­ta puolestaan puut­tui vaalipi­iris­sä 10 000 ään­tä, hei­dän saadessa koko vaalipi­iris­sä 3307 ään­tä. Muual­la piraatit oli­vat vielä kauem­pana läpimenosta. 

  Nyt viime vaalien Piraat­tien eniten ääniä saaneista ehdokkaista suuri osa ei ole edes ehdol­la ja puolueen puheen­jo­hta­jakin Varsi­nais-Suomes­sa, jos­sa pj:n saa­ma “etu­lyön­ti­ase­ma” menee täysin hukkaan, kun hänen ääniään ei saa­da keskitet­tyä Uudelle­maalle. Piraatit eivät saisi edes _koko maan_ eurovaal­iään­imääräl­lään ehdokas­ta läpi Uudelta­maal­ta, eikä Peter Sunde ole näis­sä vaaleis­sa ehdolla.

  Tämän lisäk­si Piraat­tien sinän­sä tärkeät, mut­ta yleisessä keskustelus­sa varsin mar­gin­aaliset teemat eivät ole olleet esil­lä sitäkään vähää, mitä aiem­min. Piraateil­la ei ole myöskään toi­sis­sa ek-vaaleis­saan ensim­mäis­ten vaalien uutu­usar­voa. Ver­tailun vuok­si Vihreät (tai vihrei­den sil­loinen esimuo­to) sai­vat aikanaan ensim­mäi­sis­sä vaaleis­saan 2 edus­ta­jaa läpi.

  Lisäk­si muil­la puolueil­la on Piraateille tärkeitä teemo­ja ymmärtäviä ehdokkai­ta näis­sä vaaleis­sa enem­män kuin viimek­si. Etenkin Vihreil­lä, muual­lakin kuin Uudellamaalla.

 3. Äänen men­e­m­i­nen hukkaan ei ole mitenkään epä­ta­vanomaista nykyisessä puolueve­toises­sa vaal­i­tavas­sa. Joka myös antaa puolueille epäreilua val­taa ehdokas­val­in­to­jen kautta.

  Ratkaisu on siir­toääni­vaali, se fik­sumpi vaal­i­ta­pa. Main­os­takaa kavereillekin.

 4. “Ääni menee hukkaan”- argu­ment­ti on yksi mielipuolisimpia argu­ment­te­ja joi­ta voin kuvitel­la. Demokra­tia nyt sinän­sä ei ole min­ulle mitenkään pyhä asia, mut­ta jos olisi, pitäisin täl­laisia argum­net­te­ja suo­ras­taan demokra­t­ian halventamisena.

 5. Piraat­te­ja pitäisi äänestää *juuri sik­si* että muil­la puolueil­la on näitä token-ehdokkai­ta. Kaik­ki muut puolueet ovat tek­i­jänoikeuslob­byn taskus­sa kokon­aan, yksit­täiset ehdokkaat eivät vaiku­ta mitään. Kasvi eduskun­nas­sa Vihrei­den ehdokkaana on huonom­pi vai­h­toe­hto kuin se, että Kasvi ei ole eduskun­nas­sa. Ei pidä ymmärtää väärin; sym­pa­tiani ovat Kasvin puolel­la ja oikeasti toivon että Kasvi mielu­um­min kuin joku muu menee Vihreistä sisään, mut­ta on silti syytä ymmärtää, että ääni menee ennenkaikkea puolueen ykköse­dokkaalle. Se ei ole Kasvi, vaan joku muu. 

  Eduskun­ta­puoluei­den äänestämi­nen on minus­ta täysin type­r­ää, jos ajat­telee oikeasti että poli­ti­ikas­sa on jotain vikaa. Miten viat kor­jau­tu­isi­vat äänestämäl­lä puoluei­ta joista tuor­eim­mal­lakin (jos Muu­tos­ta ei nyt las­ke­ta) on ollut koh­ta 30 vuot­ta aikaa vaikuttaa?

 6. Kasvin vaiku­tus vihreisi­in olisi paljon suurem­pi kansane­dus­ta­jana. Moni piraat­tien vuo­den 2011 ehdokas on nyt vihrei­den rivis­sä. Valitet­tavasti piraateil­la ei ole mitään mah­dol­lisuuk­sia, joten hei­dän asi­aansa voi Uudel­la­maal­la edis­tää parhait­en äänestämäl­lä Kasvia. Siir­toääni­vaalis­sa äänestäjän olisi tietysti yksinker­taisem­paa ja tarkem­paa ilmaista tahtonsa.

 7. min­un kom­men­tit pois­tet­ti­in. Totean taman.

  t. Mikko

  1. En ole pois­tanut mikko siitoselta yhtään kom­ment­tia. Siinä on ollut jotain, joka on vienyt sen spam­mi­in. Spam­mia tulee niin paljon, etten pysty tark­ista­maan, onko viestien joukos­sa asial­lisi­akin viestejä.

 8. Yksi kysymys nyt muuten vaan: Vaik­ka Vihreil­lä olisi kuin­ka hyviä ehdokkai­ta, niin mik­si min­un kan­nat­taa ään­testää Vihre­itä kos­ka he jäävät kuitenkin oppo­si­tioon, kun Keskus­ta pesee muut isot men­nen tullen, eikä Keskus­ta tule suos­tu­maan otta­maan Vihre­itä mukaan samaan hallitukseen?

  1. Min­un tiedos­sani ei ole, että Keskustal­la oli vaikeuk­sia ottaa vihre­itä hal­li­tuk­seen. Soinil­la voi olla. Äänestä siis Vihre­itä, jos et halua Kike Elo­maas­ta kulttuuriministeriä. 

 9. Kike Elo­maa on mielestäni “vaarat­tomampi” kuin Pirkko Ruo­ho­la-Lern­er, mut­ta joka tapauk­ses­sa: Jos Keskus­ta val­it­see hal­li­tus­po­h­jan niin se on joko puna­mul­ta tai porvarihallitus: 

  Puna­mul­ta toteu­tuu jos vaalien kakko­nen on Demar­it tai Perus­suo­ma­laiset. Nämä voivat osaltaan vaikut­taa keitä mui­ta tulisi siivellä.
  Jos Perus­suo­ma­laiset nousee kakkosek­si niin oppo­si­tioon joutu­vat var­muudel­la Vihreät, RKP ja Vasemmistoliitto.
  Jos Demar­it nousee kakkosek­si voivat Vihreät päästä hal­li­tuk­seen mut­ta sekin on epävarmaa.
  Sil­loin ain­oa mah­dol­lisu­us on että Vihreät voit­ta­vat Vasemmistoliiton.

  Kakkos­vai­h­toe­hto: Por­var­i­hal­li­tus, jos­sa Keskus­ta ja Kokoomus ja joko Perus­suo­ma­laiset tai vähin­tään 2 pien­tä, mut­ta RKP ja KD eivät yhdessä ole riit­tävän iso­ja paikkaa­maan jos Perus­suo­ma­laiset jätetään pois. Ovatko Vihreät valmi­it lähtemään mukaan por­var­i­hal­li­tuk­seen, jos hal­li­tuk­sen tavoit­teena on hau­da­ta ja kuopa­ta Vihrei­den edel­lisessä hal­li­tuk­ses­sa tärkeim­mik­si pitämän­sä asi­at: Sote-uud­is­tus, metropoli­hallinto, liiken­teen vero­tuk­sen uud­is­tus, uusi­u­tu­van ener­gian käytön edis­tämi­nen jne jne. Sel­l­aises­sa tapauk­ses­sa Vihrei­den pitäisi saa­da niin mon­ta edus­ta­jaa lisää että hen­git­tävät Perus­suo­ma­laisia niskaan. 

  Jos saisi antaa kak­si puo­likas­ta ään­tä, niin antaisin puolen äänen Vihreille ja puolen joko Demareille tai Kokoomuk­selle, jos ylipään­sä halu­aisin nähdä Vihreät hal­li­tuk­ses­sa. Mut­ta kun se ei mene noin. On vain yksi kokon­ainen ääni.

 10. No toteu­tu­uhan se puna­mul­ta, kun on Kekko­nen herätet­ty hau­das­taan YLE:n ja muu­ta­man muun suomet­tuneisu­u­den ään­i­tor­ven toimesta.

  Nyt nurkkaan häpeämään siitä suo­ma­laiset! Ajatelkaa nyt mitä Kekko­nen sanoisi! Nyt vuokratkaa Porkkala venäläisille ja pyytäkää anteek­si! Sit­ten Kekko­nen voisi taas pala­ta hau­dan lep­oon, kun Venäjän siir­tomaas­sa olisi kaik­ki hyvin.

  Mut­ta siihen hal­li­tuk­seen riit­tääkin kuu­den sijas­ta vain kolme. Kes, SDP ja per­sut. Saataa­han sinne vielä RKP ja KD sopia mukaan, ihan var­muu­den vuoksi.

  Sit­ten vain odotamme lisää hol­hous­lake­ja ja norme­ja, joi­ta tuleekin oikea ylilaidallinen.

  Tuleekin hauskaa seu­ra­ta oppo­si­tiopoli­ti­ikkaa seu­raaval­la vaa­likaudel­la. Viher­vasem­mis­to ja kokoomus­laiset yhdessä puna­mul­taa vastaan! 

  http://www.uta.fi/ajankohtaista/yliopistouutiset/ilmoitus.html?id=105376

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.