Minä äänestän Hannu Oskalaa

Oskala

Tämän blo­gin mai­nos­pal­kis­sa lukee ”Oden suo­si­tus Han­nu Oska­la”. Aion äänes­tää Han­nu Oska­laa ja suo­sit­te­len sitä muil­le­kin, eri­tyi­ses­ti niil­le, jot­ka sure­vat minun jää­mis­tä­ni pois eduskunnasta.

Han­nu on vih­reis­tä ehdok­kais­ta se, joka ajat­te­lu­ta­val­taan muis­tut­taa eni­ten minua itseä­ni. Tämä voi olla yllät­tä­vää, onhan Han­nu kou­lu­tuk­sel­taan musii­kin mais­te­ri ja minä tilas­to- ja kan­san­ta­lous­tie­det­tä opis­kel­lut val­tio­tie­teen lisen­si­aat­ti. Kir­joi­tuk­sis­saan ja puheis­saan Han­nu osoit­taa hal­lit­se­van­sa myös talous­teo­rian kes­kei­sen sisäl­lön, mikä minus­ta on vält­tä­mä­tön­tä poli­tii­kas­sa. Hän on myös hyvin nume­ro­tai­toi­nen, mitä sitä­kin pidän tär­keä­nä ominaisuutena.

Par­hai­ten polii­tik­kon kyvyt ja tavat näkee vai­kei­den rat­kai­su­jen äärel­lä. Näi­tä on Hel­sin­gin kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa riit­tä­nyt. Lähes aina olem­me pää­ty­neet Han­nun kans­sa samal­le kannalle.

Han­nu on kau­pun­ki­po­lii­tik­ko, jol­lai­se­na pidän myös itseä­ni. Kau­pun­ki­po­liit­tis­ta osaa­mis­ta ja ymmär­rys­tä tar­vi­taan edus­kun­nas­sa eri­tyi­ses­ti, kun saam­me mitä ilmei­sim­min kes­kus­ta­joh­toi­sen hal­li­tuk­sen. Hel­sin­ki­läi­sis­sä kan­san­edus­ta­jis­sa on yllät­tä­vän vähän kau­pun­ki­po­li­tiik­kaan suuntautuneita.

Vih­reän kau­pun­gin­hal­li­tus­ryh­män joh­ta­ja­na Han­nu on osoit­tau­tu­nut uut­te­rak­si ja aikaan­saa­vak­si. Oli todel­la impo­noi­tu hänen tavas­taan teh­dä perus­teel­li­nen val­tuus­toa­loi­te Man­ner­hei­min­tien itä­osan muut­ta­mi­ses­ta käve­ly­alu­eek­si. Niin hyvin val­mis­te­lua aloi­tet­ta ei Hel­sin­gin val­tuus­tos­sa ole minun aika­na­ni (vuo­des­ta 1985) teh­ty. Eikä hän jää­nyt int­tä­mään asias­ta, kun vir­ka­mie­het osoit­ti­vat, että eril­lis­rat­kai­su­na tämä ei toi­mi vaan pitäi­si toteut­taa osa­na laa­jem­paa katu­ver­kon jäsentelyä.

Han­nu on luon­teel­taan aurin­koi­nen ja ulos­päin suun­tau­tu­va. Poli­tiik­ka on myös diplo­ma­ti­aa. Han­nun luon­teel­la hank­kii hel­pos­ti vaikutusvaltaa.

Hän oli­si erin­omai­nen vah­vis­tus vih­re­ään eduskuntaryhmään.

Han­nun omiin aja­tuk­siin voi tutus­tua täs­tä.

Jos haluat tukea Han­nun vaa­li­kam­pan­jaa talou­del­li­ses­ti, se käy täs­tä.

 

26 vastausta artikkeliin “Minä äänestän Hannu Oskalaa”

 1. Minä taas revin äänes­tys­li­puk­keen ja hei­tin pala­set roskikseen.

  Täs­sä­kin Soi­nin­vaa­ran esil­le nos­ta­ma ehdo­kas on vain äänes­tys­ko­ne, joka tekee mitä puo­lue­joh­to käskee.

  On aivan tur­ha kat­soa mitä ehdok­kaat lupaa­vat, kos­ka puo­lue­ku­ri mää­rit­te­lee mitä edus­kun­nas­sa tehdään.

  Puo­leet taas pyr­ki­vät oman ideo­lo­gian­sa levit­tä­mi­seen ja kan­na­tuk­sen­sa mak­si­moi­mi­seen. Suo­ma­lai­sil­la tai Suo­mel­la ei niin väliä.

  Siel­lä sitä taas seu­raa­val­la vaa­li­kau­del­la käy­dään pie­nen pii­rin kokouk­sia, jois­sa sovi­taan, että miten huo­men­na äänes­te­tään. Kurit­to­mat ero­te­taan edus­kun­ta­ryh­mäs­tä armotta.

  Pää­tök­sien jäl­keen pyy­hi­tään per­saus asian­tun­ti­ja­työ­ryh­mien lausun­noil­la ja tieteellä.

  Olen toi­vei­kas, että mei­tä nuk­ku­via on jo yli 45 pro­sent­tia vuo­den 2015 eduskuntavaaleissa.

  1. Jos ryh­mä­pää­tök­siä teh­dään, nii­tä tekee edus­kun­ta­ryh­mä eikä mikään mys­ti­nen puo­lue­joh­to — siis vih­reis­sä, muis­ta en mene takuuseen. Valit­se­mal­la hyviä ihmi­siä edus­kun­ta­ryh­mään saa aikaan hyviä ryh­mä­pää­tök­siä. Vihr­teis­sä ne ovat vain suo­si­tuk­sia. Toi­sin saa äänes­tää, kun ilmoit­taa etu­kä­teen. Minä­kin äänes­tin pak­ko­ruot­si­ää­nes­tyk­ses­sä vas­toin ryh­män enem­mis­tön kantaa.

 2. Oska­la voi olla hyvä vaih­toeh­to, jos halu­aa äänes­tää Hel­sin­gin vih­rei­tä. Vali­tet­ta­vas­ti Oska­laan­kin tun­tui­sin vähän vai­vaa­van besserwisser-tauti.

  Hyvä vaih­toeh­to oli­si äänes­tää piraat­te­ja. Edus­kun­ta­paik­ka voi piraa­teil­la olla lähel­lä (vii­me vaa­leis­sa oli­si riit­tä­nyt luok­kaa 5000 ään­tä edus­kun­ta­paik­kaan Helsingissä).

 3. Rol­le:
  Hyvä vaih­toeh­to oli­si äänes­tää piraat­te­ja. Edus­kun­ta­paik­ka voi piraa­teil­la olla lähel­lä (vii­me vaa­leis­sa oli­si riit­tä­nyt luok­kaa 5000 ään­tä edus­kun­ta­paik­kaan Helsingissä).

  Van­ha vit­si kuu­luu, että Suo­men piraat­tien mer­ki­tyk­sel­li­sin aikaan­saan­nos on maan ainoan pit­kän lin­jan tie­to­yh­teis­kun­ta­po­lii­ti­kon Jyr­ki Kas­vin pudot­ta­mi­nen edus­kun­nas­ta vuon­na 2011. No, tämä tosin tapah­tui Uuden­maan vaa­li­pii­ris­sä. Toki piraat­tien vai­ku­tus näkyy(?) posi­tii­vi­ses­ti mm. vih­rei­den poli­tii­kas­sa ja kas­voi­pa siel­tä aina­kin pari hyvää uuden suku­pol­ven polii­tik­koa. Piraat­tien aika tai­taa kui­ten­kin puo­lu­ee­na olla ohi, esi­mer­kik­si Ruot­sin ja Sak­san vaa­li­tu­los­ten perusteella.

  Oska­la on hyvä kau­pun­ki­po­lii­tik­ko, mut­ta läpi­me­non­sa oli­si kyl­lä val­ta­va yllätys.

 4. Jos­kus vir­ka­mie­hil­le pitäi­si vähän int­tää­kin. Ovat pen­te­leet tot­tu­neet sii­hen, että kaik­keen voi ja kuu­luu sanoa ei, perus­te­luk­si kel­paa mikä vaan hut­tu ja luot­ta­mus­mies luottaa.

 5. Juk­ka Kemp­pi­nen jos­kus sum­ma­si että kan­san­edus­ta­jan työ on kaa­me­aa: pitää teh­dä huo­nos­ti val­mis­tel­luis­ta asiois­ta pää­tök­siä nopeas­ti vail­li­nai­sel­la tie­to­poh­jal­la, ja vie­lä hymyil­lä kai­kil­le pääl­le. Minus­ta ei tar­vit­se, siis hymyillä,

  Ode on jokusen ker­ran toden­nut asias­ta jos toi­ses­ta, että pää­tös tai sen teko­pro­ses­si jos­ta se seu­ra­si oli hänes­tä huo­no, mut­ta äänes­ti kui­ten­kin puo­les­ta, kos­ka poli­tiik­ka on jouk­kueur­hei­lua. Samoin Han­nu Oska­la kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen työs­tä pitä­mäs­sään blogista.

  Tavan soi­si yleis­ty­vän. Ei ihmi­set ole tyh­miä. Kes­ki­ver­to äänes­tä­jä kyl­lä ymmär­tää esi­mer­kik­si mate­maat­ti­sen itses­tään­sel­vyy­den kuten että jot­ta voi­daan päät­tää jotain sen pää­tök­sen taak­se pitää saa­da enem­mis­tö, ja että tämä vaa­tii neu­vot­te­lu­ja. Tai että val­mis­te­lu­ko­neis­to ei ole ereh­ty­mä­tön ja vir­hee­tön sen enem­pää kuin mikään mukaan toimistotyöpaikka.

 6. ano­muu­mi: Van­ha vit­si kuu­luu, että Suo­men piraat­tien mer­ki­tyk­sel­li­sin aikaan­saan­nos on maan ainoan pit­kän lin­jan tie­to­yh­teis­kun­ta­po­lii­ti­kon Jyr­ki Kas­vin pudot­ta­mi­nen edus­kun­nas­ta vuon­na 2011. No, tämä tosin tapah­tui Uuden­maan vaa­li­pii­ris­sä. Toki piraat­tien vai­ku­tus näkyy(?) posi­tii­vi­ses­ti mm. vih­rei­den poli­tii­kas­sa ja kas­voi­pa siel­tä aina­kin pari hyvää uuden suku­pol­ven polii­tik­koa. Piraat­tien aika tai­taa kui­ten­kin puo­lu­ee­na olla ohi, esi­mer­kik­si Ruot­sin ja Sak­san vaa­li­tu­los­ten perusteella. 

  Kas­vi pudot­ti kyl­lä itse itsen­sä. Ei ole hyvää PR:ää, että kan­nat­taa auto­jen satel­liit­ti­pai­kan­nus­jär­jes­tel­mää, äänes­tää pas­sien sor­men­jäl­ki­re­kis­te­rin puo­les­ta ja siu­naa vie­lä säh­köi­sen äänes­tyk­sen. Kat­so­kaa nyt pei­liin hyvät ihmi­set. Islan­nis­sa piraa­tit ovat maan suo­si­tuin puo­lue ja Sak­san piraat­ti­mep­pi val­mis­te­le euroo­pan­laa­juis­ta teki­jä­noi­keus­re­for­mia. Piraa­tit elä­vät ja voi­vat hyvin.

 7. Onko Kaak­kois-Suo­mes­sa ketään, jota Osmo voit suo­si­tel­la? Onko kenel­lä­kään min­kään­lais­ta mah­dol­li­suut­ta men­nä läpi, vih­reis­tä täällä?
  Aika vähän ovat esil­lä tai äänes­sä, miusta.

  1. Tulen käy­mään läpi ehdok­kai­ta muu­al­la Suo­mes­sa, viak­ka en kaik­kia tun­ne­kaan. Kaak­kois-Suo­mes­sa, jos­sa vih­reät saa­ne­vat pai­kan vaa­li­pii­ri­uu­dis­tuk­sen ansios­ta, olen aikeis­sa suo­si­tel­la Annii­na Kon­tio­kor­pea Parik­ka­las­ta. Oli­si hyvä, että vih­reäs­sä ryh­mäs­sä oli­si päte­vä maa­seu­tua edus­ta­va hen­ki­lö. Pidän hyvä­nä, että hänel­lä on käy­tän­nön tun­te­mus­ta bio­ener­gias­ta ja sitä­kin, että suh­tau­tu­mi­nen ydin­voi­maan on mal­til­li­nen. Kan­nat­taa lukea hänen pos­tauk­sen­sa maa­lis­kuun 12. päivältä.

 8. Oska­laa näyt­tää aina­kin tuu­li­voi­ma­lob­ba­riyh­tiöt vie­vän kuin lit­ran mit­taa. Vih­rei­den valio­ai­nes­ta mitä ilmeisimmin.

 9. Rol­le: Joo, olet oikeas­sa, kat­soin vää­rää tulos­sa­ra­ket­ta. Vii­mek­si oli n. 14 000 ään­tä kyn­nys Hel­sin­gis­sä. http://www4.vaalikone.fi/eduskuntavaalit2011/tulos/vaalipiiri/01/

  Ver­taus­lu­ku läpi­men­neil­le oli yli 14000, mut­ta hen­ki­lö­koh­tai­sia ääniä ei tar­vi­ta niin mon­taa, pie­nin ääni­mää­rä tai­si olla Juha Vää­täi­sel­lä 2914 ään­tä, Vih­reil­lä läpi­me­noon riit­ti 5240 ääntä.

  1. Kari N Kyse oli sii­tä, mon­ta­ko ään­tä Piraa­tit tar­vit­se­vat puo­lu­ee­na saa­dak­seen yhden kan­san­edus­ta­jan. Huk­kaan mene­vät nekin äänet ja hei­ken­tä­vät samal­la taval­la ajat­te­le­vien tilan­net­ta lis­to­jen sisäl­lä. Oli hyvin tyh­mää piraa­teil­ta pudot­taa vii­me vaa­leis­sa Jyr­ki Kas­vi edus­kun­nas­ta. Uusi puo­lue ei juu­ri kos­kaan pys­ty aloit­ta­maan edus­kun­ta­vaa­leis­ta, kan­nat­taa aloit­taa kunnallisvaaleista.

 10. Han­nu tekee pait­si hyvää työ­tä mut­ta myös mitä ilmei­sim­min perus­te­lee näkö­kan­tan­sa oival­li­ses­ti myös kulis­seis­sa eikä vain jul­ki­ses­sa sanassa. 

  Pait­si tie­tys­ti teki­jä­noi­keus­asiois­sa, jois­sa men­nään sel­väs­ti “minun ja mun kave­rien rahat” ‑tun­teel­la, mikä on tie­ten­kin MTK:n, SAK:n ja sen sel­lais­ten mie­les­tä aivan oikein.

  Kor­jaa­pa Han­nu tämä, muu­ten menee­kin jo vahvasti.

 11. Oulun vaa­li­pii­ris­tä­kin oli­si muka­va saa­da suosituksia.

 12. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kari N Kyse oli sii­tä, mon­ta­ko ään­tä Piraa­tit tar­vit­se­vat puo­lu­ee­na saa­dak­seen yhden kan­san­edus­ta­jan. Huk­kaan mene­vät nekin äänet ja hei­ken­tä­vät samal­la taval­la ajat­te­le­vien tilan­net­ta lis­to­jen sisäl­lä. Oli hyvin tyh­mää piraa­teil­ta pudot­taa vii­me vaa­leis­sa Jyr­ki Kas­vi edus­kun­nas­ta. Uusi puo­lue ei juu­ri kos­kaan pys­ty aloit­ta­maan edus­kun­ta­vaa­leis­ta, kan­nat­taa aloit­taa kunnallisvaaleista.

  Eli oikeas­taan vih­rei­den oli­si pitä­nyt ymmär­tää aktii­vi­ses­ti tar­jo­ta vaa­li­liit­toa piraa­teil­le. Läpi oli­si men­nyt Kas­vi tai joku tie­to­yh­teis­kun­ta-asiois­ta peril­lä ole­va piraatti.

 13. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Tulen käy­mään läpi ehdok­kai­ta muu­al­la Suo­mes­sa, viak­ka en kaik­kia tun­ne­kaan. Kaak­kois-Suo­mes­sa, jos­sa vih­reät saa­ne­vat pai­kan vaa­li­pii­ri­uu­dis­tuk­sen ansios­ta, olen aikeis­sa suo­si­tel­la Annii­na Kon­tio­kor­pea Parik­ka­las­ta. Oli­si hyvä, että vih­reäs­sä ryh­mäs­sä oli­si päte­vä maa­seu­tua edus­ta­va hen­ki­lö. Pidän hyvä­nä, että hänel­lä on käy­tän­nön tun­te­mus­ta bio­ener­gias­ta ja sitä­kin, että suh­tau­tu­mi­nen ydin­voi­maan on mal­til­li­nen. Kan­nat­taa lukea hänen pos­tauk­sen­sa maa­lis­kuun 12. päivältä.

  Pii­ka Parik­ka­las­ta 😉 vai­kut­ti tuon kir­jo­tuk­sen perus­teel­la ihan jär­ki-immei­sel­tä. Var­tee­no­tet­ta­va ja vie­lä lähiseudulta.
  Ihmet­te­len kyl­lä jos näil­lä esil­lä oloil­la ja kier­tä­mi­sil­lä, Vih­reät saa Kaak­kois-Suo­mes­ta edus­ta­jan. Kaak­kois-Suo­men Vih­rei­den vaa­li­ka­len­te­ris­sa ei yhtään tapah­tu­ma mer­kin­tää täs­tä päi­väs­tä eteen­päin 🙁 Mis­sä ehdok­kaat luu­raa, vai netis­sä, van­han­ai­ka­se­na voi­sin toril­la käy­dä live­nä kat­to­mas­sa ja vaik­ka kät­tä puristamassa.

 14. Täy­tyy­pä käy­dä luke­mas­sa Han­nun jut­tu­ja tar­kem­min. Edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas­ta vali­tes­sa ehdo­kas­ta pitää tut­kia jo tar­kem­min. On sel­vi­tet­tä­vä mm. kan­ta supply side ‑uskon­toon. Var­tiai­sen lei­ri täs­sä asias­sa on mei­kä­läi­sel­le niin sanot­tu kyn­nys­ky­sy­mys ja ehdo­ton no go. Monis­ta muis­ta asiois­ta pys­tyy kom­pro­mis­se­ja jo teke­mään, jos ehdo­kas on muu­ten vähän free­lancer-yrit­tä­jän arkea näh­nyt kaveri.

 15. Pet­ri Wik­ström: Pii­ka Parik­ka­las­ta vai­kut­ti tuon kir­jo­tuk­sen perus­teel­la ihan jär­ki-immei­sel­tä. Var­tee­no­tet­ta­va ja vie­lä lähiseudulta.
  Ihmet­te­len kyl­lä jos näil­lä esil­lä oloil­la ja kier­tä­mi­sil­lä, Vih­reät saa Kaak­kois-Suo­mes­ta edus­ta­jan. Kaak­kois-Suo­men Vih­rei­den vaa­li­ka­len­te­ris­sa ei yhtään tapah­tu­ma mer­kin­tää täs­tä päi­väs­tä eteen­päin Mis­sä ehdok­kaat luu­raa, vai netis­sä, van­han­ai­ka­se­na voi­sin toril­la käy­dä live­nä kat­to­mas­sa ja vaik­ka kät­tä puristamassa.

  Ensim­mäi­sek­si Osmol­le suu­ret kii­tok­set suo­si­tuk­ses­ta. Olen erit­täin otettu. 

  Kaak­kois-Suo­men vih­rei­den sivuil­la kum­mit­te­lee joku van­ha kaln­te­ri­poh­ja, jos­ta lai­toin heti vies­tiä eteen­päin. Ehdok­kaat on kyl­lä liik­keel­lä. Muun muas­sa tule­vat kak­si päi­vää Lap­peen­ran­nan kevät­mark­ki­noil­la. Itse kam­pan­join per­jan­tai­na Parik­ka­las­sa ja muu­ten aika­tau­lu­ni löy­tyy koti­si­vuil­ta­ni ja fb-sivuil­ta­ni. Muka­vaa, että Pet­ri saa­tat har­ki­ta äänes­tä­vä­si minua Parikkalan-piikaa 🙂

 16. Ter­ve,

  Aanes­tai­sin tata Oska­laa, mut­ta kun kon­su­laat­te­ja saas­tet­tiin (Rio sul­jet­tiin), niin mun pitai­si men­na nyt aanes­ta­maan paa­kau­pun­kiin Bra­si­li­aan, Joten aanes­ta­mat­ta jaa. Ensim­mai­sen ker­ran sen jal­keen kun sina olit ehdok­kaa­na. Aikai­sem­min aina aanes­tin sinua.

  t. Mik­ko

 17. usvi: Kas­vi pudot­ti kyl­lä itse itsen­sä. Ei ole hyvää PR:ää, että kan­nat­taa auto­jen satel­liit­ti­pai­kan­nus­jär­jes­tel­mää, äänes­tää pas­sien sor­men­jäl­ki­re­kis­te­rin puo­les­ta ja siu­naa vie­lä säh­köi­sen äänes­tyk­sen. Kat­so­kaa nyt pei­liin hyvät ihmi­set. Islan­nis­sa piraa­tit ovat maan suo­si­tuin puo­lue ja Sak­san piraat­ti­mep­pi val­mis­te­le euroo­pan­laa­juis­ta teki­jä­noi­keus­re­for­mia. Piraa­tit elä­vät ja voi­vat hyvin.

  Olen toki iloi­nen Sak­san ja aiem­min Ruot­sin piraat­tien aikaan­saan­nok­sis­ta. Täl­lä het­kel­lä vai­kut­tai­si kui­ten­kin sil­tä, että Piraat­tien menes­tys ete­nee aal­to­na maas­ta toi­seen. Lyö­dään läpi ja saa­daan muut­tu­jis­ta riip­puen edus­ta­jia jon­ne­kin tai sit­ten ei. Aal­to kui­ten­kin las­kee, eikä riit­tä­vän suur­ta vakaa­ta kan­nat­ta­ja­poh­jaa ole vie­lä saa­vu­tet­tu mis­sään toi­sis­ta-kol­man­sis­ta vaa­leis­ta selviämiseen.

  Nämä kuvaa­jat ker­to­vat paljon:
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Swepirate_graph.png
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mitgliederentwicklung_Piratenpartei_Deutschland.png

  Ruot­sis­sa saa­tiin läpi 2 mep­piä 2009, 2014 ei enää yhtään. Ber­lii­nis­sä menes­tyt­tiin 2011, ensi vuo­den vaa­leis­sa piraa­tit ovat näil­lä näky­min putoa­mas­sa. Piraat­ti­tee­moil­la ei val­lit­se­vis­sa olo­suh­teis­sa yksin­ker­tai­ses­ti saa puo­lu­een yllä­pi­tä­mi­sek­si riit­tä­vän suur­ta vakaa­ta kannattajakuntaa.

  Sak­san yksit­täi­nen piraat­ti­mep­pi on sii­tä mie­len­kiin­toi­nen, että jos jos­tain Euroo­pas­ta saa­daan pidet­tyä Piraat­ti euro­par­la­men­tis­sa, niin se on Sak­sa. Ääni­kyn­nys on Sak­sas­sa euro­vaa­leis­sa niin mata­la, että 0,6% äänis­tä riit­tää paik­kaan. Sak­sas­ta onkin mep­pe­jä 14 eri listalta.

  Var­muu­den vuok­si kaik­kien Euroo­pan piraat­tien oli­si ehkä syy­tä har­ki­ta muut­toa Saksaan 🙂

 18. ano­muu­mi: Piraat­ti­tee­moil­la ei val­lit­se­vis­sa olo­suh­teis­sa yksin­ker­tai­ses­ti saa puo­lu­een yllä­pi­tä­mi­sek­si riit­tä­vän suur­ta vakaa­ta kannattajakuntaa.

  Voin har­ki­ta jos­kus tule­vai­suu­des­sa äänes­tä­vä­ni puo­luet­ta, jol­la on perus­tel­tua näke­myk­sel­li­syyt­tä digi­ta­li­saa­tion vai­ku­tuk­sis­ta talou­teen ja perus­oi­keuk­sien toteutumiseen.

  Tois­tai­sek­si piraat­tien ongel­ma on sama kuin muil­la pien­puo­lueil­la nii­den alku­tai­pa­leel­la: vaka­vas­ti otet­ta­vat aloit­teet huk­ku­vat puo­lu­een lie­peil­lä lii­keh­ti­vän yhde­n­asian jou­kon ulos­tu­loi­hin. Sen seu­rauk­sen piraa­tit asso­sioi­tu­vat edel­leen lii­kaa ensim­mäi­sen vuo­den mies­puo­li­siin teek­ka­rei­hin, joi­den koo­daus­tai­dot ovat tois­tai­sek­si kehit­ty­neem­mät kuin ymmär­rys kult­tuu­ris­ta tai juridiikasta.

  Puhu­mat­ta­kaan, että puo­lu­een post­mo­der­nil­la iro­nial­la lei­kit­te­le­vä nimi viit­taa toi­min­taan, joka on yhä edel­leen yksi vaka­vim­pia kan­sain­vä­li­siä rikok­sia – miten oli­si: traf­fic­king-par­ty tai genocide-party?

 19. Pet­ri Wik­ström: Pii­ka Parik­ka­las­ta vai­kut­ti tuon kir­jo­tuk­sen perus­teel­la ihan jär­ki-immei­sel­tä. Var­tee­no­tet­ta­va ja vie­lä lähiseudulta.
  Ihmet­te­len kyl­lä jos näil­lä esil­lä oloil­la ja kier­tä­mi­sil­lä, Vih­reät saa Kaak­kois-Suo­mes­ta edus­ta­jan. Kaak­kois-Suo­men Vih­rei­den vaa­li­ka­len­te­ris­sa ei yhtään tapah­tu­ma mer­kin­tää täs­tä päi­väs­tä eteen­päin Mis­sä ehdok­kaat luu­raa, vai netis­sä, van­han­ai­ka­se­na voi­sin toril­la käy­dä live­nä kat­to­mas­sa ja vaik­ka kät­tä puristamassa.

  Ter­ve Petri,

  Oli­pa haus­ka tör­mä­tä tänään ja puris­taa kättä. 

  Muka­vaa kevään jatkoa!

  Ter­vei­sin
  Parik­ka­lan piika

 20. Voi saa­ke­li,

  Ma luu­lin etta kon­su­laa­tin muut­tu­mi­nen kun­nia­kon­su­laa­tik­si esti myos myos aanes­ta­mi­sen, Oli­han sii­ta tul­lut mul­le vies­ti­kin mut­ta meni ros­ka­pos­tin muka­na jat­tei­siin. Toi­vo­tan ettei Oska­lan paa­sy edus­kun­taan jaa­nyt yhden aanen varaan!

  ps. voi olla etta 2–3 aan­ta­kin oli­si ollut kay­tos­sa. Mun Bra­si­lian ‑Suo­ma­lai­nen vai­mo ja hanen Bra­si­lian-Suo­ma­lai­nen tytar oli­si­vat EHKA aanes­ta­neet Oska­laa (kun ei heil­la ole suu­rem­paa kiin­nos­tus­ta Suo­men poli­tiik­kaan, ma sit­ten vas­taa­vas­ti aanes­tan taal­la kun­nal­lis­vaa­leis­sa hei­dan ohjei­den mukaan).

  t. Mik­ko

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.