Minä äänestän Hannu Oskalaa

Oskala

Tämän blo­gin main­ospalkissa lukee ”Oden suosi­tus Han­nu Oskala”. Aion äänestää Han­nu Oskalaa ja suosit­te­len sitä muillekin, eri­tyis­es­ti niille, jot­ka sure­vat min­un jäämistäni pois eduskunnasta.

Han­nu on vihreistä ehdokkaista se, joka ajat­te­lu­taval­taan muis­tut­taa eniten min­ua itseäni. Tämä voi olla yllät­tävää, onhan Han­nu koulu­tuk­seltaan musi­ikin mais­teri ja minä tilas­to- ja kansan­taloustiedet­tä opiskel­lut val­ti­oti­eteen lisen­si­aat­ti. Kir­joituk­sis­saan ja puheis­saan Han­nu osoit­taa hal­lit­se­vansa myös talous­teo­ri­an keskeisen sisäl­lön, mikä minus­ta on vält­tämätön­tä poli­ti­ikas­sa. Hän on myös hyvin numero­taitoinen, mitä sitäkin pidän tärkeänä ominaisuutena.

Parhait­en poli­itikkon kyvyt ja tavat näkee vaikei­den ratkaisu­jen äärel­lä. Näitä on Helsin­gin kun­nal­lispoli­ti­ikas­sa riit­tänyt. Läh­es aina olemme pää­tyneet Han­nun kanssa samalle kannalle.

Han­nu on kaupunkipoli­itikko, jol­laise­na pidän myös itseäni. Kaupunkipoli­it­tista osaamista ja ymmär­rystä tarvi­taan eduskun­nas­sa eri­tyis­es­ti, kun saamme mitä ilmeisim­min keskus­ta­jo­htoisen hal­li­tuk­sen. Helsinkiläi­sis­sä kansane­dus­ta­jis­sa on yllät­tävän vähän kaupunkipoli­ti­ikkaan suuntautuneita.

Vihreän kaupung­in­hal­li­tus­ryh­män johta­jana Han­nu on osoit­tau­tunut uut­ter­ak­si ja aikaansaavak­si. Oli todel­la imponoitu hänen tavas­taan tehdä perus­teelli­nen val­tu­us­toaloite Man­ner­heim­intien itäosan muut­tamis­es­ta kävelyalueek­si. Niin hyvin valmis­telua aloitet­ta ei Helsin­gin val­tu­us­tossa ole min­un aikanani (vuodes­ta 1985) tehty. Eikä hän jäänyt int­tämään asi­as­ta, kun virkamiehet osoit­ti­vat, että eril­lis­ratkaisuna tämä ei toi­mi vaan pitäisi toteut­taa osana laa­jem­paa katu­verkon jäsentelyä.

Han­nu on luon­teeltaan aurinkoinen ja ulospäin suun­tau­tu­va. Poli­ti­ik­ka on myös diplo­ma­ti­aa. Han­nun luon­teel­la han­kkii hel­posti vaikutusvaltaa.

Hän olisi eri­no­mainen vahvis­tus vihreään eduskuntaryhmään.

Han­nun omi­in ajatuk­si­in voi tutus­tua tästä.

Jos halu­at tukea Han­nun vaa­likam­pan­jaa taloudel­lis­es­ti, se käy tästä.

 

26 vastausta artikkeliin “Minä äänestän Hannu Oskalaa”

 1. Minä taas revin äänestys­lipuk­keen ja heitin palaset roskikseen.

  Tässäkin Soin­in­vaaran esille nos­ta­ma ehdokas on vain äänestyskone, joka tekee mitä puolue­jo­hto käskee.

  On aivan turha kat­soa mitä ehdokkaat lupaa­vat, kos­ka puoluekuri määrit­telee mitä eduskun­nas­sa tehdään.

  Puoleet taas pyrkivät oman ide­olo­giansa levit­tämiseen ja kan­natuk­sen­sa mak­si­moimiseen. Suo­ma­laisil­la tai Suomel­la ei niin väliä.

  Siel­lä sitä taas seu­raaval­la vaa­likaudel­la käy­dään pienen piirin kok­ouk­sia, jois­sa sovi­taan, että miten huomen­na äänestetään. Kurit­tomat erote­taan eduskun­taryh­mästä armotta.

  Päätök­sien jäl­keen pyy­hitään per­saus asiantun­ti­jatyöryh­mien lausun­noil­la ja tieteellä.

  Olen toiveikas, että meitä nukku­via on jo yli 45 pros­ent­tia vuo­den 2015 eduskuntavaaleissa.

  1. Jos ryh­mäpäätök­siä tehdään, niitä tekee eduskun­taryh­mä eikä mikään mysti­nen puolue­jo­hto — siis vihreis­sä, muista en mene taku­useen. Val­it­se­mal­la hyviä ihmisiä eduskun­taryh­mään saa aikaan hyviä ryh­mäpäätök­siä. Vihrteis­sä ne ovat vain suosi­tuk­sia. Toisin saa äänestää, kun ilmoit­taa etukä­teen. Minäkin äänestin pakko­ruot­siäänestyk­sessä vas­toin ryh­män enem­mistön kantaa.

 2. Oskala voi olla hyvä vai­h­toe­hto, jos halu­aa äänestää Helsin­gin vihre­itä. Valitet­tavasti Oskalaankin tun­tu­isin vähän vaivaa­van besserwisser-tauti.

  Hyvä vai­h­toe­hto olisi äänestää piraat­te­ja. Eduskun­ta­paik­ka voi piraateil­la olla lähel­lä (viime vaaleis­sa olisi riit­tänyt luokkaa 5000 ään­tä eduskun­ta­paikkaan Helsingissä).

 3. Rolle:
  Hyvä vai­h­toe­hto olisi äänestää piraat­te­ja. Eduskun­ta­paik­ka voi piraateil­la olla lähel­lä (viime vaaleis­sa olisi riit­tänyt luokkaa 5000 ään­tä eduskun­ta­paikkaan Helsingissä).

  Van­ha vit­si kuu­luu, että Suomen piraat­tien merk­i­tyk­sel­lisin aikaansaan­nos on maan ain­oan pitkän lin­jan tietoy­hteiskun­tapoli­itikon Jyr­ki Kasvin pudot­ta­mi­nen eduskun­nas­ta vuon­na 2011. No, tämä tosin tapah­tui Uuden­maan vaalipi­iris­sä. Toki piraat­tien vaiku­tus näkyy(?) posi­ti­ivis­es­ti mm. vihrei­den poli­ti­ikas­sa ja kasvoipa sieltä ainakin pari hyvää uuden sukupol­ven poli­itikkoa. Piraat­tien aika taitaa kuitenkin puolueena olla ohi, esimerkik­si Ruotsin ja Sak­san vaal­i­t­u­losten perusteella.

  Oskala on hyvä kaupunkipoli­itikko, mut­ta läpi­menon­sa olisi kyl­lä val­ta­va yllätys.

 4. Joskus virkamiehille pitäisi vähän int­tääkin. Ovat pen­teleet tot­tuneet siihen, että kaik­keen voi ja kuu­luu sanoa ei, perusteluk­si kel­paa mikä vaan hut­tu ja luot­ta­mus­mies luottaa.

 5. Juk­ka Kemp­pinen joskus sum­masi että kansane­dus­ta­jan työ on kaameaa: pitää tehdä huonos­ti valmis­tel­luista asioista päätök­siä nopeasti vail­li­naisel­la tietopo­h­jal­la, ja vielä hymy­il­lä kaikille päälle. Minus­ta ei tarvitse, siis hymyillä,

  Ode on jokusen ker­ran toden­nut asi­as­ta jos tois­es­ta, että päätös tai sen teko­pros­es­si jos­ta se seurasi oli hänestä huono, mut­ta äänesti kuitenkin puoles­ta, kos­ka poli­ti­ik­ka on joukkueurheilua. Samoin Han­nu Oskala kaupung­in­hal­li­tuk­sen työstä pitämässään blogista.

  Tavan soisi yleistyvän. Ei ihmiset ole tyh­miä. Keskiver­to äänestäjä kyl­lä ymmärtää esimerkik­si matemaat­tisen itses­tään­selvyy­den kuten että jot­ta voidaan päät­tää jotain sen päätök­sen taakse pitää saa­da enem­mistö, ja että tämä vaatii neu­vot­telu­ja. Tai että valmis­telukoneis­to ei ole ere­htymätön ja virheetön sen enem­pää kuin mikään mukaan toimistotyöpaikka.

 6. anomuu­mi: Van­ha vit­si kuu­luu, että Suomen piraat­tien merk­i­tyk­sel­lisin aikaansaan­nos on maan ain­oan pitkän lin­jan tietoy­hteiskun­tapoli­itikon Jyr­ki Kasvin pudot­ta­mi­nen eduskun­nas­ta vuon­na 2011. No, tämä tosin tapah­tui Uuden­maan vaalipi­iris­sä. Toki piraat­tien vaiku­tus näkyy(?) posi­ti­ivis­es­ti mm. vihrei­den poli­ti­ikas­sa ja kasvoipa sieltä ainakin pari hyvää uuden sukupol­ven poli­itikkoa. Piraat­tien aika taitaa kuitenkin puolueena olla ohi, esimerkik­si Ruotsin ja Sak­san vaal­i­t­u­losten perusteella. 

  Kasvi pudot­ti kyl­lä itse itsen­sä. Ei ole hyvää PR:ää, että kan­nat­taa auto­jen satel­li­it­ti­paikan­nusjär­jestelmää, äänestää passien sor­men­jälkirek­isterin puoles­ta ja siu­naa vielä sähköisen äänestyk­sen. Kat­sokaa nyt peili­in hyvät ihmiset. Islannis­sa piraatit ovat maan suosi­tu­in puolue ja Sak­san piraat­timep­pi valmis­tele euroopan­laa­juista tek­i­jänoikeusre­formia. Piraatit elävät ja voivat hyvin.

 7. Onko Kaakkois-Suomes­sa ketään, jota Osmo voit suositel­la? Onko kenel­läkään minkään­laista mah­dol­lisu­ut­ta men­nä läpi, vihreistä täällä?
  Aika vähän ovat esil­lä tai äänessä, miusta.

  1. Tulen käymään läpi ehdokkai­ta muual­la Suomes­sa, viak­ka en kaikkia tun­nekaan. Kaakkois-Suomes­sa, jos­sa vihreät saanevat paikan vaalipi­ir­i­u­ud­is­tuk­sen ansios­ta, olen aikeis­sa suositel­la Anni­ina Kon­tioko­r­pea Parikkalas­ta. Olisi hyvä, että vihreässä ryh­mässä olisi pätevä maaseu­tua edus­ta­va henkilö. Pidän hyvänä, että hänel­lä on käytän­nön tun­te­mus­ta bioen­er­gias­ta ja sitäkin, että suh­tau­tu­mi­nen ydin­voimaan on maltill­i­nen. Kan­nat­taa lukea hänen postauk­sen­sa maalisku­un 12. päivältä.

 8. Oskalaa näyt­tää ainakin tuulivoimalob­bariy­htiöt vievän kuin litran mit­taa. Vihrei­den valioaines­ta mitä ilmeisimmin.

 9. Rolle: Joo, olet oike­as­sa, kat­soin väärää tulos­saraket­ta. Viimek­si oli n. 14 000 ään­tä kyn­nys Helsingis­sä. http://www4.vaalikone.fi/eduskuntavaalit2011/tulos/vaalipiiri/01/

  Ver­taus­luku läpi­men­neille oli yli 14000, mut­ta henkilöko­htaisia ääniä ei tarvi­ta niin mon­taa, pienin ään­imäärä taisi olla Juha Väätäisel­lä 2914 ään­tä, Vihreil­lä läpi­menoon riit­ti 5240 ääntä.

  1. Kari N Kyse oli siitä, mon­tako ään­tä Piraatit tarvit­se­vat puolueena saadak­seen yhden kansane­dus­ta­jan. Hukkaan menevät nekin äänet ja heiken­tävät samal­la taval­la ajat­tele­vien tilan­net­ta lis­to­jen sisäl­lä. Oli hyvin tyh­mää piraateil­ta pudot­taa viime vaaleis­sa Jyr­ki Kasvi eduskun­nas­ta. Uusi puolue ei juuri koskaan pysty aloit­ta­maan eduskun­tavaaleista, kan­nat­taa aloit­taa kunnallisvaaleista.

 10. Han­nu tekee pait­si hyvää työtä mut­ta myös mitä ilmeisim­min perustelee näkökan­tansa oival­lis­es­ti myös kulis­seis­sa eikä vain julkises­sa sanassa. 

  Pait­si tietysti tek­i­jänoikeusasiois­sa, jois­sa men­nään selvästi “min­un ja mun kave­r­ien rahat” ‑tun­teel­la, mikä on tietenkin MTK:n, SAK:n ja sen sel­l­ais­ten mielestä aivan oikein.

  Kor­jaa­pa Han­nu tämä, muuten meneekin jo vahvasti.

 11. Osmo Soin­in­vaara:
  Kari N Kyse oli siitä, mon­tako ään­tä Piraatit tarvit­se­vat puolueena saadak­seen yhden kansane­dus­ta­jan. Hukkaan menevät nekin äänet ja heiken­tävät samal­la taval­la ajat­tele­vien tilan­net­ta lis­to­jen sisäl­lä. Oli hyvin tyh­mää piraateil­ta pudot­taa viime vaaleis­sa Jyr­ki Kasvi eduskun­nas­ta. Uusi puolue ei juuri koskaan pysty aloit­ta­maan eduskun­tavaaleista, kan­nat­taa aloit­taa kunnallisvaaleista.

  Eli oikeas­t­aan vihrei­den olisi pitänyt ymmärtää akti­ivis­es­ti tar­jo­ta vaalili­it­toa piraateille. Läpi olisi men­nyt Kasvi tai joku tietoy­hteiskun­ta-asioista per­il­lä ole­va piraatti.

 12. Osmo Soin­in­vaara: Tulen käymään läpi ehdokkai­ta muual­la Suomes­sa, viak­ka en kaikkia tun­nekaan. Kaakkois-Suomes­sa, jos­sa vihreät saanevat paikan vaalipi­ir­i­u­ud­is­tuk­sen ansios­ta, olen aikeis­sa suositel­la Anni­ina Kon­tioko­r­pea Parikkalas­ta. Olisi hyvä, että vihreässä ryh­mässä olisi pätevä maaseu­tua edus­ta­va henkilö. Pidän hyvänä, että hänel­lä on käytän­nön tun­te­mus­ta bioen­er­gias­ta ja sitäkin, että suh­tau­tu­mi­nen ydin­voimaan on maltill­i­nen. Kan­nat­taa lukea hänen postauk­sen­sa maalisku­un 12. päivältä.

  Piika Parikkalas­ta 😉 vaikut­ti tuon kir­jo­tuk­sen perus­teel­la ihan jär­ki-immeiseltä. Var­teenotet­ta­va ja vielä lähiseudulta.
  Ihmette­len kyl­lä jos näil­lä esil­lä oloil­la ja kiertämisil­lä, Vihreät saa Kaakkois-Suomes­ta edus­ta­jan. Kaakkois-Suomen Vihrei­den vaa­lika­len­teris­sa ei yhtään tapah­tu­ma merk­in­tää tästä päivästä eteen­päin 🙁 Mis­sä ehdokkaat luu­raa, vai netis­sä, van­hanaikase­na voisin toril­la käy­dä livenä kat­tomas­sa ja vaik­ka kät­tä puristamassa.

 13. Täy­tyypä käy­dä luke­mas­sa Han­nun jut­tu­ja tarkem­min. Eduskun­tavaaliehdokas­ta valites­sa ehdokas­ta pitää tutkia jo tarkem­min. On selvitet­tävä mm. kan­ta sup­ply side ‑uskon­toon. Var­ti­aisen leiri tässä asi­as­sa on meikäläiselle niin san­ot­tu kyn­nyskysymys ja ehdo­ton no go. Monista muista asioista pystyy kom­pro­mis­se­ja jo tekemään, jos ehdokas on muuten vähän free­lancer-yrit­täjän arkea näh­nyt kaveri.

 14. Petri Wik­ström: Piika Parikkalas­ta vaikut­ti tuon kir­jo­tuk­sen perus­teel­la ihan jär­ki-immeiseltä. Var­teenotet­ta­va ja vielä lähiseudulta.
  Ihmette­len kyl­lä jos näil­lä esil­lä oloil­la ja kiertämisil­lä, Vihreät saa Kaakkois-Suomes­ta edus­ta­jan. Kaakkois-Suomen Vihrei­den vaa­lika­len­teris­sa ei yhtään tapah­tu­ma merk­in­tää tästä päivästä eteen­päin Mis­sä ehdokkaat luu­raa, vai netis­sä, van­hanaikase­na voisin toril­la käy­dä livenä kat­tomas­sa ja vaik­ka kät­tä puristamassa.

  Ensim­mäisek­si Osmolle suuret kiitok­set suosi­tuk­ses­ta. Olen erit­täin otettu. 

  Kaakkois-Suomen vihrei­den sivuil­la kum­mit­telee joku van­ha kalnteripo­h­ja, jos­ta laitoin heti viestiä eteen­päin. Ehdokkaat on kyl­lä liik­keel­lä. Muun muas­sa tule­vat kak­si päivää Lappeen­ran­nan kevät­markki­noil­la. Itse kam­pan­join per­jan­taina Parikkalas­sa ja muuten aikataulu­ni löy­tyy koti­sivuil­tani ja fb-sivuil­tani. Mukavaa, että Petri saatat harki­ta äänestäväsi min­ua Parikkalan-piikaa 🙂

 15. Ter­ve,

  Aanes­taisin tata Oskalaa, mut­ta kun kon­sulaat­te­ja saastet­ti­in (Rio sul­jet­ti­in), niin mun pitaisi men­na nyt aanes­ta­maan paakaupunki­in Brasil­i­aan, Joten aanes­ta­mat­ta jaa. Ensim­maisen ker­ran sen jal­keen kun sina olit ehdokkaana. Aikaisem­min aina aanestin sinua.

  t. Mikko

 16. usvi: Kasvi pudot­ti kyl­lä itse itsen­sä. Ei ole hyvää PR:ää, että kan­nat­taa auto­jen satel­li­it­ti­paikan­nusjär­jestelmää, äänestää passien sor­men­jälkirek­isterin puoles­ta ja siu­naa vielä sähköisen äänestyk­sen. Kat­sokaa nyt peili­in hyvät ihmiset. Islannis­sa piraatit ovat maan suosi­tu­in puolue ja Sak­san piraat­timep­pi valmis­tele euroopan­laa­juista tek­i­jänoikeusre­formia. Piraatit elävät ja voivat hyvin.

  Olen toki iloinen Sak­san ja aiem­min Ruotsin piraat­tien aikaansaan­nok­sista. Täl­lä het­kel­lä vaikut­taisi kuitenkin siltä, että Piraat­tien men­estys ete­nee aal­tona maas­ta toiseen. Lyödään läpi ja saadaan muut­tu­jista riip­puen edus­ta­jia jon­nekin tai sit­ten ei. Aal­to kuitenkin las­kee, eikä riit­tävän suur­ta vakaa­ta kan­nat­ta­japo­h­jaa ole vielä saavutet­tu mis­sään toi­sista-kol­man­sista vaaleista selviämiseen.

  Nämä kuvaa­jat ker­to­vat paljon:
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Swepirate_graph.png
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mitgliederentwicklung_Piratenpartei_Deutschland.png

  Ruot­sis­sa saati­in läpi 2 mep­piä 2009, 2014 ei enää yhtään. Berli­inis­sä men­estyt­ti­in 2011, ensi vuo­den vaaleis­sa piraatit ovat näil­lä näkymin putoa­mas­sa. Piraat­ti­teemoil­la ei val­lit­se­vis­sa olo­suhteis­sa yksinker­tais­es­ti saa puolueen ylläpitämisek­si riit­tävän suur­ta vakaa­ta kannattajakuntaa.

  Sak­san yksit­täi­nen piraat­timep­pi on siitä mie­lenki­in­toinen, että jos jostain Euroopas­ta saadaan pidet­tyä Piraat­ti europar­la­men­tis­sa, niin se on Sak­sa. Äänikyn­nys on Sak­sas­sa eurovaaleis­sa niin mata­la, että 0,6% äänistä riit­tää paikkaan. Sak­sas­ta onkin meppe­jä 14 eri listalta.

  Var­muu­den vuok­si kaikkien Euroopan piraat­tien olisi ehkä syytä harki­ta muut­toa Saksaan 🙂

 17. anomuu­mi: Piraat­ti­teemoil­la ei val­lit­se­vis­sa olo­suhteis­sa yksinker­tais­es­ti saa puolueen ylläpitämisek­si riit­tävän suur­ta vakaa­ta kannattajakuntaa.

  Voin harki­ta joskus tule­vaisu­udessa äänestäväni puoluet­ta, jol­la on perustel­tua näke­myk­sel­lisyyt­tä dig­i­tal­isaa­tion vaiku­tuk­sista talouteen ja peru­soikeuk­sien toteutumiseen.

  Tois­taisek­si piraat­tien ongel­ma on sama kuin muil­la pien­puolueil­la niiden alku­taipaleel­la: vakavasti otet­ta­vat aloit­teet hukku­vat puolueen liepeil­lä liike­htivän yhde­nasian joukon ulostu­loi­hin. Sen seu­rauk­sen piraatit asso­sioitu­vat edelleen liikaa ensim­mäisen vuo­den miespuolisi­in teekkarei­hin, joiden koodaus­taidot ovat tois­taisek­si kehit­tyneem­mät kuin ymmär­rys kult­tuurista tai juridiikasta.

  Puhu­mat­takaan, että puolueen post­mod­ernil­la iro­nial­la leikit­televä nimi viit­taa toim­intaan, joka on yhä edelleen yksi vakav­impia kan­sain­välisiä rikok­sia – miten olisi: traf­fick­ing-par­ty tai genocide-party?

 18. Petri Wik­ström: Piika Parikkalas­ta vaikut­ti tuon kir­jo­tuk­sen perus­teel­la ihan jär­ki-immeiseltä. Var­teenotet­ta­va ja vielä lähiseudulta.
  Ihmette­len kyl­lä jos näil­lä esil­lä oloil­la ja kiertämisil­lä, Vihreät saa Kaakkois-Suomes­ta edus­ta­jan. Kaakkois-Suomen Vihrei­den vaa­lika­len­teris­sa ei yhtään tapah­tu­ma merk­in­tää tästä päivästä eteen­päin Mis­sä ehdokkaat luu­raa, vai netis­sä, van­hanaikase­na voisin toril­la käy­dä livenä kat­tomas­sa ja vaik­ka kät­tä puristamassa.

  Ter­ve Petri,

  Oli­pa haus­ka tör­mätä tänään ja puris­taa kättä. 

  Mukavaa kevään jatkoa!

  Ter­veisin
  Parikkalan piika

 19. Voi saake­li,

  Ma luulin etta kon­sulaatin muut­tumi­nen kun­ni­akon­sulaatik­si esti myos myos aanes­tamisen, Oli­han siita tul­lut mulle viestikin mut­ta meni roska­pos­tin mukana jat­teisi­in. Toiv­otan ettei Oskalan paasy eduskun­taan jaanyt yhden aanen varaan!

  ps. voi olla etta 2–3 aan­takin olisi ollut kay­tossa. Mun Brasil­ian ‑Suo­ma­lainen vaimo ja hanen Brasil­ian-Suo­ma­lainen tytar oli­si­vat EHKA aanes­ta­neet Oskalaa (kun ei heil­la ole suurem­paa kiin­nos­tus­ta Suomen poli­ti­ikkaan, ma sit­ten vas­taavasti aanes­tan taal­la kun­nal­lis­vaaleis­sa hei­dan ohjei­den mukaan).

  t. Mikko

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.