Poliittinen top-blogi

Cision pani suo­ma­lai­set poliit­ti­set blo­git parem­mus­jär­jes­tyk­seen. Tämä blo­gi pala­si tauon jäl­keen kär­keen. Edel­li­nen ykkös­si­jan pitä­jä Jyr­ki Kas­vi on päi­vit­tä­nyt blo­gi­aan niin har­vak­sel­taan, että on pudon­nut koko lis­tal­ta. Todet­ta­koon, että vih­rei­den pitä­mät blo­git val­ta­si­vat kym­me­nes­tä kär­ki­pai­kas­ta neljä.

Kun edus­kun­ta­työ osal­ta­ni päät­tyy, tar­koi­tuk­se­ni on panos­taa blo­giin entis­tä enem­män ja muut­taa sen luon­net­ta syväl­li­sem­mäk­si. Kat­so­taan, kel­paa­ko se enää ensi vuon­na poliit­tis­ten blo­gien sarjaan.

37 vastausta artikkeliin “Poliittinen top-blogi”

  1. Tuo­mio­jal­la ei ole blo­gia, jos blo­gil­la tar­koi­te­taan jotain sel­lais­ta, johon ulko­puo­li­set voi­vat kir­joit­taa kom­ment­te­jaan. Hyvät sivut sinänsä.

 1. Hyväl­tä kuu­los­taa. Var­sin­kin jos syväl­li­syy­teen alka­vat myös kes­kus­te­li­jat panostamaan.

 2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tuo­mio­jal­la ei ole blo­gia, jos blo­gil­la tar­koi­te­taan jotain sel­lais­ta, johon ulko­puo­li­set voi­vat kir­joit­taa kom­ment­te­jaan. Hyvät sivut sinänsä.

  Eipä ole sit­ten nel­jän­nek­si tul­leel­la Timo Soi­nil­la­kaan, eikä sijal­la 7 ole­val­la Hei­di Hautalalla.

  Tämä blo­gi on kyl­lä asia­si­säl­lön päi­vi­tys­tah­dil­taan ja kes­kus­te­lun aktii­vi­suu­del­taan omaa luokkaansa.

 3. Vaa­lien jäl­keen odo­tam­me kiin­nos­tuk­sel­la myös poh­din­taa Vih­rei­den tulevaisuudesta.

  Ympä­ris­tö­tee­mat on häviy­tet­ty kum­mal­lai­sel­la taval­la kes­kus­te­luis­ta, vaik­ka mer­kit ovat vähin­tään­kin sel­kei­tä — sekä teol­li­suu­den uudis­tu­mi­sen suun­nas­ta että maa­il­man tilasta.

  Itse ajat­te­len, että “puna­vih­rei­den” läh­tö on yhtä myön­tei­nen asia kuin syvä-eko-vih­rei­den aika­naan. Vasem­mis­ton kans­sa flirt­tai­lu ei tuo eikiä tuo­nut mitään hyvää.

 4. Tuo on mie­len­kiin­toi­nen lis­ta­na. Kol­men kär­jes­sä on ilmei­ses­ti yksi, jota yllä­pi­de­tään ammat­ti­mai­ses­ti ja kak­si enem­män pitä­jän­sä näköis­tä. Hyvään blo­giin kir­joit­taa mie­lel­lään kom­ment­te­ja, kos­ka esil­le nos­tet­ta­vat aiheet ovat kiin­nos­ta­via ja mode­roin­ti on asiallista.

  Hel­sin­kiä ja sen tule­vai­suut­ta kos­ke­val­le blo­gil­le on tilaus­ta. Aihees­ta kiin­nos­tu­nei­ta pitäi­si olla mel­kein mil­joo­na, joten poten­ti­aa­lia on vie­lä enem­män. Nii­nis­tön blo­gi on var­maan enem­män tur­val­li­suu­po­li­tiik­ka­pai­not­tei­nen. Täy­tyy­pä vil­kais­ta sitäkin.

 5. Eikö­hän näi­den “puna­vih­rei­den” talou­del­li­nen osaa­mi­nen ollut sitä luok­kaa, että kuu­lu­vat­kin parem­min tuon­ne vas­tuut­to­miin puna­po­pu­lis­tei­hin, mut­ta seu­raa­vak­si kään­tyy sit­ten tyy­ty­mät­tö­mät luon­non­suo­je­lu­jär­jes­töt vih­rei­tä vas­taan, kun vih­rei­den ympä­ris­tö­po­li­tiik­ka on yhtä popu­lis­tis­ta ris­ti­rii­ta­sa­laat­tia kuin vas­sa­rei­den talouspolitiikka.

  Ihan hyvä oli­si aloit­taa uusi blo­gie­lä­mä poh­ti­mal­la tuo­ta ris­ti­rii­taa loput­to­man kas­vun ja luon­non välil­lä, ja kuin­ka vih­rei­den tuli­si suh­tau­tua sii­hen. On nimit­täin vas­tuu­ton­ta men­nä vaa­leis­ta vaa­lei­hin suo­je­le­maan sitä ja tätä luon­toa, mut­ta sit­ten kun valin­ta pitää teh­dä, niin talou­del­li­nen kas­vu menee edel­le, joka näkyy sit­ten esi­mer­kik­si aina vain leviä­vä­nä kau­pun­ki­na ja kas­va­vi­na resurs­si­vir­toi­na kau­pun­kei­hin. Kos­ka lopul­ta­han talous on sitä, että luon­to muu­te­taan myy­tä­vik­si tuot­teik­si. Ja kun sitä luon­toa ei tule lisää, niin…

  Toki nyt sit­ten vih­doin ja vii­mein alkaa näkyä sel­lais­ta vih­re­ää poli­tiik­kaa, jota aina­kin itse olen kai­pail­lut, kun näi­tä pato­jen pur­ka­jia ilmoit­tau­tuu vih­rei­den riveis­tä koko ajan enem­män. Sii­nä tou­hus­sa oli­si pal­jon voi­tet­ta­vaa kai­kin puo­lin, ja vie­lä siten että syn­tyy uusia kes­tä­viä elinkeinoja.

 6. Onnek­si olkoon, sijoi­tus on ansait­tu. Osmo Soi­nin­vaa­ran blo­gi on poliit­tis­ten blo­gien huip­pua, kun ote­taan huo­mioon päi­vi­tys­ten aktii­vi­suus, kom­men­toin­nin run­saus, näkö­kul­mien avoi­muus, ja — mik­sei­pä myös — kes­kus­te­lun tasok­kuus, jos­kin sii­nä on toki vie­lä parannettavaa.

  Toi­vo­tan ter­ve­tul­leek­si panos­tuk­sen blo­gin muut­ta­mi­seen syväl­li­sem­mäk­si. Lisäk­si toi­von myös kes­kus­tel­jio­den otta­van haas­teen vas­taan. Blo­gi­maa­il­ma on täyn­nä mata­la­mie­lis­tä sät­ti­mis­tä, mut­ta fik­sua asioi­den poh­ti­mis­ta mui­ta kes­kus­te­li­joi­ta arvos­taen kai­pai­si toti­ses­ti enemmän!

 7. veik­ko­nen:Ihan hyvä oli­si aloit­taa uusi blo­gie­lä­mä poh­ti­mal­la tuo­ta ris­ti­rii­taa loput­to­man kas­vun ja luon­non välil­lä, ja kuin­ka vih­rei­den tuli­si suh­tau­tua siihen.

  Lupaan äänes­tää vih­re­ää (jos mah­dol­lis­ta), joka ker­too, kuin­ka videos­sa ilmi tule­va hyvin­voin­nin kas­vuun liit­ty­vä resurs­sion­gel­ma ratkaistaan.

  Jos köy­hyys pois­te­taan niin kuin vih­reät tah­to­vat, kuin­ka maa­pal­lo sii­tä selviää? 

  http://www.liveleak.com/view?i=d42_1373758900

 8. Onnek­si olkoon!! On ollut hyvin raken­ta­vaa ja rikas­tut­ta­vaa seu­ra­ta tätä blog­gia monen vuo­den aika­na. Toi­von pit­kää ja rikas­ta elä­mää blo­gil­le ja osal­lis­tu­jil­le! Kii­tok­sia Osmolle.

 9. Tuo­mio­jan blo­gi ei mah­du lis­tal­le, kos­ka siel­lä ei voi käy­dä kes­kus­te­lua. Ihan ehdo­ton edel­ly­ty TOP-lis­taan on jär­ke­vä poliit­ti­nen kes­kus­te­lu, muu­tenn blo­gi on pelk­kää monologia.

  Mie­les­tä­ni Soi­nin ei tuol­la perus­teel­la todel­la­kaan pitäi­si sijoit­tua noin korkealle.

 10. mah­ta­vaa:
  Hyväl­tä kuu­los­taa. Var­sin­kin jos syväl­li­syy­teen alka­vat myös kes­kus­te­li­jat panostamaan.

  Jos tämä ei ole Osmon mie­les­tä raken­ta­va kom­ment­ti, ei hait­taa jos jää sen­suu­rin kou­riin. Mut­ta omaa luku­ko­ke­mus­ta­ni ja lue­tun kom­men­toin­nin laa­tua sain paran­net­tua jokin aika sit­ten mer­kit­tä­väs­ti blok­kaa­mal­la syöt­teen­lu­ki­jal­la­ni tie­tyt nimi­mer­kit (ja noi­den nimi­merk­kien kom­ment­tei­hin viit­taa­vat kom­men­tit) pois. 

  Edel­leen, jos Osmo miet­tii ansain­ta­lo­gii­koi­ta blo­gil­leen, kom­ment­ti­kes­kus­te­lu­jen moni­puo­li­sem­paan seu­raa­mi­seen on mak­su­ha­lu­kas­ta kysyn­tää. Aina­kin yhden asiak­kaan verran.

 11. Sylt­ty:
  poliit­ti­nen kes­kus­te­lu, muu­tenn blo­gi on pelk­kää monologia.

  Huo­no blo­gi ei pär­jää ilman kom­men­toin­ti­mah­dol­li­suut­ta, hyvä pär­jää ilman­kin. Oleel­lis­ta on se mitä blo­gin kir­joit­ta­jan pääs­sä liik­kuu (tai ei liiku).

  Useim­mat blo­git kyl­lä hyö­tyi­si­vät val­ta­vas­ti sii­tä, että niis­sä oli­si toi­mi­va kes­kus­te­lu­pals­ta, eikä täl­lai­nen viri­tel­mä kuten Odella.

  Kom­men­taat­to­ril­la pitäi­si olla mah­dol­li­suus igno­ra­ta itse­ään epä­kiin­nos­ta­va tai muu­ten vaan epä-älyl­li­nen roi­na. Kaik­keen ei vaan rii­tä aika. Jos­kus jon­kun toi­sen kom­men­taat­to­rin hen­gen­tuo­tok­set pitäi­si voi­da sul­kea tajun­nas­ta koko­naan (aina­kin väliaikaisesti).

  Vaih­toeh­toi­ses­ti joku voting ‑sys­tee­mi­kin voi­si toi­mia joka läjit­täi­si “auto­maa­gi­ses­ti” hei­kom­man ainek­sen suo­raan pah­nan poh­jim­mai­sek­si. Täs­sä tie­tys­ti aina ris­ki, että osa jen­gis­tä joka on ideo­lo­gi­sis­ta syis­tä aina eri miel­tä jon­kun toi­sen ideo­lo­gi­ses­ti värit­ty­neen jen­gin kans­sa down­gra­det­tai­si­vat sinäl­lään kai­kin puo­lin asial­li­sen ja tär­keän­kin keskustelun.

  Var­maan mode­raat­to­ri itse voi­si näi­tä huli­vi­le­jä eli­mi­noi­da aika ajoin, mut­ta aikaa­han sii­hen­kin palaa. Aikaa joka on pois jos­tain pal­jon tärkeämmästä.

  Nyky­muo­dos­sa Oden pals­taa on kui­ten­kin tol­kut­to­man ras­kas­ta seu­ra­ta ja kom­men­toi­da aktiivisesti.

  Itse dig­gai­sin, että Oden blo­gi 2.0:ssa siir­ryt­täi­siin kom­men­toi­maan omal­la nimel­lä (mut­ta halu­tes­sa kui­ten­kin nimi­mer­kin suo­jas­sa). Nimi­merk­ki aina­kin meil­le jot­ka roi­kum­me vie­lä työ­elä­mäs­sä ja mak­se­lem­me asun­to­lai­naa yms, sor­dii­non käyt­tö on käy­tän­nön sane­le­ma jut­tu. Har­vem­pi meis­tä halu­aa kän­niur­po­jen, hal­la-aho­lais­ten tai muu­ten vaan yksi­näis­ten kipui­li­joi­den späm­mää­vän ja/tai soit­te­le­van pikkutunneilla.

  Tämä jo itses­sään paran­tai­si kom­men­toin­nin laa­tua kun jen­gi har­kit­si­si nykyis­tä tar­kem­min mitä tai ennen kaik­kea kuin­ka kir­joit­taa. Eikö­hän jokai­sen aja­tuk­se­na kui­ten­kin ole, että sai­sim­me jol­lain ilveel­lä teh­tyä maa­il­mas­ta sna­dis­ti parem­man pai­kan (jos emme vie­lä itsel­lem­me niin ehkä kui­ten­kin jälkipolville).

  Nimi­mer­kin takaa sap­pi läi­käh­tää luvat­to­man hel­pos­ti ruu­dul­le. Mikä taa­sen vie kes­kus­te­lua vika­rai­teil­le (tai pahim­mil­laan tyreh­dyt­tää sen kokonaan).

  Näi­hin tunnelmiin.

  PS. Joko joku uskal­taa ker­toa oman suo­sik­kin­sa ketä RKP:stä saat­tai­si kan­nat­taa äänes­tää Hel­sin­gis­sä? Sel­lais­ta joka halu­aa saa­da aikai­sek­si parem­paa kau­pun­kia. Mah­dol­li­ses­ti myös sel­lais­ta joka osaa las­kea. jos tär­keim­pä­nä kri­tee­ri­nä pitäi­si kau­pun­gin rakentamista?

  Kokei­len välil­lä sve­du­ja. Hehän ovat yleen­sä ottaen kai­kin puo­lin suloi­sia immei­siä ja noin kes­ki­mää­rin kult­tuu­ri­ses­ti pidem­pi koke­mus kau­pun­gis­sa asu­mi­ses­ta kuin meil­lä ns. metsäläisillä.

  1. Olen poh­ti­nut blo­gin kom­men­toin­tio­mi­nai­suu­den uudis­ta­mis­ta. Jos joku tie­tää ohjel­mis­ta, jos­sa kom­men­toin­nit saa puu­mai­ses­ti niin, että näkee, mikä on vas­taus mihin­kin puheen­vuo­roon, ker­toi­si minul­le­kin. On kui­ten­kin aika iso ope­raa­tio siir­tää blo­gi koko­naan uuteen ympä­ris­töön, kos­ka sen his­to­ri­aa ei mie­lel­lään tuhoaisi.
   Kom­ment­tien suo­sios­ta ei ale­ta äänes­tää, kos­ka se oli­si lii­an help­po kei­no kai­kil­le tut­tu­päil­le val­la­ta tämä­kin areena.
   Olen har­kin­nut sitä­kin, että pitäi­si kir­joit­taa omal­la nimel­lä, mut­ta sil­loin moni arvo­kas kom­ment­ti jäi­si jul­kai­se­mat­ta, kos­ka omaa työ­nan­ta­jaan­sa jou­tuu kun­nioit­ta­maan. Tulen var­maan­kin jyr­ken­tä­mään kom­ment­tien hysäk­sy­mis­lin­jaa nimi­merk­kien kohdalla.
   Sitä­kin olen har­kin­nut, että alkai­sin kar­sia kom­ment­te­ja laa­dun vuoksi.
   Minul­la on kom­ment­tien laa­dun suh­teen jo nyt vähän tiu­kem­pi lin­ja parin kom­men­toi­jan koh­dal­la, kosi­ka vää­rää ja har­haan­joh­ta­vaa tie­toa tulee vähän liikaa.

 12. Sylt­ty:
  Tuo­mio­jan blo­gi ei mah­du lis­tal­le, kos­ka siel­lä ei voi käy­dä kes­kus­te­lua. Ihan ehdo­ton edel­ly­ty TOP-lis­taan on jär­ke­vä poliit­ti­nen kes­kus­te­lu, muu­tenn blo­gi on pelk­kää monologia. 

  Yrit­tä­kää­pä etsiä Stub­bin blo­gis­ta jotain kriit­tis­tä tai syväl­lis­tä kes­kus­te­lua. Kai­ken­lai­sia myö­tä­kar­vaan silit­te­le­viä “Mah­ta­vaa Alex!” kom­ment­te­ja siel­lä kyl­lä riittää.

 13. Mie­les­tä­ni vää­riä ja har­haan­joh­ta­via väit­tei­tä sisäl­tä­vät kom­men­tit voi työn­tää huo­let­ta silp­pu­riin. Se on mie­les­tä­ni täy­sin vali­di ja legi­tii­mi tapa nos­taa kes­kus­te­lun tasoa. 

  Jos joku on sitä miel­tä että hänen huu­haa­väit­tei­den työn­tä­mi­nen bit­tia­va­ruu­teen on epis­tä, niin ei muu­ta kuin ter­ve­me­noa, net­ti on täyn­nä vähem­män jär­ke­väl­le kes­kus­te­lul­le tar­koi­tet­tu­ja palstoja.

  Sama­ten off­to­pik­kia voi­si myös kar­sia, vaik­ka kyl­lä­hän kun sem­moi­nen sat­tuu omal­le koh­dal­le, har­mit­taa. Muu­ten­kin tiu­kem­pi lin­ja on ihan hyvä. Jos omia kom­ment­te­ja alkaa juut­tu­maan syys­tä taik­ka toi­ses­ta pal­jon mode­raat­to­rin haa­viin, sil­loin vain pitää alkaa har­kit­se­maan pai­kan vaih­ta­mis­ta koska:
  a) mode­raat­to­rit ovat tyh­miä ja pals­ta muu­ten­kin huo­no, täl­löin fik­sut kom­men­tit ovat vain hel­miä sioille
  b) olet itse häi­rik­kö, jol­loin on kai­kil­le parem­pi ettei kir­joit­te­le kysei­sel­le palstalle

  Ja olen muu­ten sitä miel­tä että omia­kin kom­ment­te­ja­ni voi huo­let­ta heit­tää bit­tia­va­ruu­teen, jos ne eivät tuo tar­peek­si lisä­ar­voa kes­kus­te­luun, kier­tä­vät kehää tai kos­ke­vat jotain muu­ta kuin käsi­tel­tä­vää aihetta. 

  Surin vaa­ti­mus on, että silp­pu­rin pitää toi­mia samal­la taval­la kaik­kien koh­dal­la, ei pärstäkertoimella.

 14. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jos joku tie­tää ohjel­mis­ta, jos­sa kom­men­toin­nit saa puu­mai­ses­ti niin, että näkee, mikä on vas­taus mihin­kin puheen­vuo­roon, ker­toi­si minullekin.

  Tämä blo­gi on teh­ty wordpres­sil­lä, johon löy­tyy tuhan­sit­tain plu­gi­nei­ta. Jos hakee tuol­ta “threa­ded com­ments” tai “nes­ted com­ments” niin löy­tyy kai­ken­lais­ta: https://wordpress.org/plugins/

  En ole muu­ta­maan vuo­teen wordpres­siä viri­tel­lyt, mut­ta aiem­min tein sitä työk­se­ni­kin. Olen 100% var­ma että tähän saa käyt­töön jon­kin­lai­sen puu­mai­sen kom­men­toin­ti­sys­tee­min, hävit­tä­mät­tä van­ho­ja kommentteja.

  En kui­ten­kaan ole täy­sin var­ma, että oli­si­ko se hyvä jut­tu. Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti pidän täl­lai­ses­ta yksin­ker­tai­ses­ta ja lyhyes­tä kom­ment­ti­ket­jus­ta, jota on help­po lukea kännykälläkin.

 15. Hyvä kuul­la, että asi­aa on poh­dit­tu. Aina­han se on sel­lais­ta rajan­ve­toa. C’est la vie.

  https://codex.wordpress.org/Comments_in_WordPress

  Tämä­hän pyö­rii wordpres­sin alla? Mik­si muut­taa mihin­kään? Itse export­ta­sin van­han blo­gi­ni uuteen osoit­tee­seen paril­la klik­kauk­sel­la (wp myös minulla).

  Hem­met­ti, Ode, soit­to Otsol­le. Oot nos­ta­nut mie­hen kau­pun­gin­val­tuus­toon, vähin­tä mitä se voi teh­dä on jee­siä back. Pis­tä sof­tain­si­nöö­ri asialle.

  http://www.wikihow.com/Export-and-Import-a-Wordpress-Blog
  https://en.support.wordpress.com/export/

 16. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Sitä­kin olen har­kin­nut, että alkai­sin kar­sia kom­ment­te­ja laa­dun vuoksi.
  Minul­la on kom­ment­tien laa­dun suh­teen jo nyt vähän tiu­kem­pi lin­ja parin kom­men­toi­jan koh­dal­la, kosi­ka vää­rää ja har­haan­joh­ta­vaa tie­toa tulee vähän liikaa.

  Kan­na­tan! Eriä­vän mie­li­pi­teen takia ei pidä kar­sia, mut­ta esi­mer­kik­si val­heel­lis­ten väit­tei­den, asiat­to­man käy­tök­sen ja hei­kon laa­dun takia sen voi kyl­lä tehdä.

  Toki­han nämä joka blo­gin räy­hää­jät huu­ta­vat sen­suu­ris­ta, mut­ta entä sit­ten? Jo nyt jätän tie­tyt tun­tei­ta herät­tä­vät kes­kus­te­lu­nai­heet (“pak­ko­ruot­si”, Krei­kan tuet, maa­han­muut­ta­jat, tie­tul­lit jne) usein väliin, sil­lä en ker­ta kaik­ki­aan viit­si pila­ta oloa­ni luke­mal­la sitä kuo­naa, jota aiheet pahim­mil­laan nos­ta­vat pintaan. 

  Asial­li­seen kes­kus­te­luun ja poh­dis­ke­luun näis­tä ja monis­ta muis­ta aiheis­ta osal­lis­tui­sin sen sijaan mie­lel­lä­ni. Olen val­mis ole­maan muka­na, jos pyrim­me teke­mään täs­tä blo­gis­ta vie­lä parem­man. Euroo­pan paras?

 17. Maa­seu­tu­lai­nen: Lupaan äänes­tää vih­re­ää (jos mah­dol­lis­ta), joka ker­too, kuin­ka videos­sa ilmi tule­va hyvin­voin­nin kas­vuun liit­ty­vä resurs­sion­gel­ma ratkaistaan.

  Jos köy­hyys pois­te­taan niin kuin vih­reät tah­to­vat, kuin­ka maa­pal­lo sii­tä selviää? 

  http://www.liveleak.com/view?i=d42_1373758900

  Tämä video on kyl­lä lois­ta­va. Se ker­too karul­la taval­laan miten län­si­maat eivät edes ymmär­rä, että län­si­mai­den hege­mo­nia on jo ohit­se. Sii­nä nau­res­kel­laan ja ihme­tel­lään, että onpas köyhiä.

  Eivät kii­na­lai­set tai intia­lai­set halua Yhdys­val­toi­hin. Eivät­kä Afri­kan ihmi­set. He halua­vat raken­taa maa­il­maan uusia supervaltoja.

  Olen­nais­ta on se, että mitä sil­lä pie­nel­lä­kin rahal­la saa, ei sil­lä abso­luut­ti­sel­la summalla. 

  Jos nyt afrik­ka­lai­sis­ta jo kol­man­nes on kes­ki­luok­kai­sia, niin sehän tar­koit­taa, että afri­kas­sa on pian noil­lä kas­vu­lu­vuil­la enem­män kes­ki­luok­kai­sia kuin Suo­mes­sa! Euroo­pan “vah­vim­mas­sa” taloudessa!

  Var­sin­kin, kun talous ei tääl­lä kas­va ja Sipi­län hal­li­tus tulee oikein ruos­ki­maan kes­ki­luok­kaa ja pie­ny­rit­tä­jiä menoleikkauksillaan. 

  Kuusi mil­jar­dia tulee taa­tus­ti näky­mään kaik­kial­la yhteis­kun­nas­sam­me, kos­ka 1990-lukuun ver­rat­tu­na jul­ki­ses­ta talou­des­ta on tul­lut entis­tä enem­män yksi­tyis­ten tuot­ta­mien pal­ve­lui­den rahoittaja!

  Euroo­pas­sa teh­tiin kaik­kien aiko­jen emä­mu­naus, kun valit­tiin stra­te­giak­si tiuk­ka talouskuri.

  Mitä nopeam­min Euroop­pa antaa tämän kort­ti­ta­lon romah­taa, sitä nopeam­min pääs­tään takai­sin kas­vu-ural­le. Ker­ta­ry­säys on parem­pi, kuin pit­kä ja kitu­va kuo­le­ma Japa­nin tyyliin.

  Kah­den vuo­den pääs­tä tulee kym­me­nen vuot­ta täy­teen talous­krii­siä Euroo­pas­sa. Miet­ti­kää­pä sitä.

 18. Vähän asian vierestä.
  Nyt kun Osmon edus­kun­ta­hom­mat ovat päät­ty­mäs­sä, niin Osmon kan­nat­tai­si jakaa koke­mus­ta muil­le­kin ja repa­ta uusia päätöksentekijöitä.

 19. Maa­seu­tu­lai­nen: Lupaan äänes­tää vih­re­ää (jos mah­dol­lis­ta), joka ker­too, kuin­ka videos­sa ilmi tule­va hyvin­voin­nin kas­vuun liit­ty­vä resurs­sion­gel­ma ratkaistaan.

  Jos köy­hyys pois­te­taan niin kuin vih­reät tah­to­vat, kuin­ka maa­pal­lo sii­tä selviää? 

  http://www.liveleak.com/view?i=d42_1373758900

  Miten kuvit­te­let löy­tä­vä­si yli­pää­tään mis­tään puo­lu­ees­ta yhtään ehdo­kas­ta, joka edes täy­sin ymmär­täi­si videon esit­te­le­män ongel­man? Ja jos sel­lai­sen löy­dät, ei hänel­lä sil­ti ole rat­kai­sua ongelmaan.

  Taus­tal­la ole­va ongel­ma kun ei rat­kea sil­lä, että lope­tam­me maa­han­muu­ton. Vih­reät ovat sen­tään her­kem­min kuin muut puo­lu­eet ymmär­tä­neet maa­pal­lon riit­tä­mät­tö­myy­den aina vain kas­va­val­le ihmis­mää­räl­le ja sii­tä seu­ran­neen glo­baa­lin ympä­ris­tö­krii­sin. Jot­kut puo­lu­eet­han ovat perä­ti sitä miel­tä, että ympä­ris­tö­mää­räyk­siä pitäi­si keventää!

  Län­si­mai­den hege­mo­nia hii­puu, mut­ta samal­la hii­puu koko maa­pal­lon kes­to­ky­ky. Sii­nä kai se onkin ihmis­kun­nan koh­ta­lon­ky­sy­mys. Miten sovit­taa yhteen humaa­ni suh­tau­tu­mi­nen kans­saih­mi­siin ja maa­pal­lon täl­lai­siin väes­tö­mää­riin riit­tä­mät­tö­mät resurssit?

 20. tcrown: Edel­leen, jos Osmo miet­tii ansain­ta­lo­gii­koi­ta blo­gil­leen, kom­ment­ti­kes­kus­te­lu­jen moni­puo­li­sem­paan seu­raa­mi­seen on mak­su­ha­lu­kas­ta kysyn­tää. Aina­kin yhden asiak­kaan verran

  Tääl­lä toi­nen mak­sa­jak­si ilmoit­tau­tu­va. Ja jos lisäeu­roil­la saa eri­kois­lu­van ajau­tua off­to­piciin (kos­ka kaik­ki liit­tyy kaik­keen), name your price.

 21. Sylt­ty:
  Mie­les­tä­ni vää­riä ja har­haan­joh­ta­via väit­tei­tä sisäl­tä­vät kom­men­tit voi työn­tää huo­let­ta silp­pu­riin. Se on mie­les­tä­ni täy­sin vali­di ja legi­tii­mi tapa nos­taa kes­kus­te­lun tasoa. 

  Täs­sä voi piil­lä myös ongel­ma. Osin voi olla kyse ns. har­maal­la vyö­hyk­keel­lä liik­ku­mi­ses­ta. Aina ei ehkä ole tai edes voi olla täy­sin sel­vää, mil­loin kysees­sä on ns. “har­haan­joh­ta­va väi­te”. Blo­gi voi tuo­da esiin eri­lai­sia mie­li­pi­tei­tä, mut­ta se voi myös laa­jen­taa eri asiois­ta teh­ty­jen havain­to­jen mää­rää ja nii­den esil­le­tuo­mis­ta. Miten mää­ri­tel­lään ‘har­haan­joh­ta­va’ väite?

  Blo­gi voi tuo­da esiin asioi­ta, jot­ka ovat saat­ta­neet ehkä jää­dä monil­ta koko­naan, syys­tä tai toi­ses­ta, huo­maa­mat­ta. Val­lan kah­vas­sa­kin ole­va saat­taa mie­lel­lään vai­e­ta jois­ta­kin asiois­ta, pahim­mil­laan vai­en­taa havain­not ris­ti­rii­dois­ta ja nii­den esiin­tuo­mi­sen, tai kes­kus­te­lun epä­koh­dis­ta koko­naan. Eikö blo­gi tar­joa myös (puut­tei­neen) mai­nion kana­van väit­tei­den vir­hei­den oikaisuun?

  Oli­vat­ko aikoi­naan Koper­ni­kuk­sen ja Gali­lein väit­teet har­haan­joh­ta­via? His­to­rian­kir­jo­jen mukaan tämä oli tuo­hon aikaan val­lal­la ole­va tul­kin­ta, joka saat­toi mie­les­tä­ni liit­tyä myös val­taan, sekä sen käyt­töön, mut­ta ehkä ennen­kaik­kea sen säi­lyt­tä­mi­seen (vain omis­sa käsissä).

 22. Pek­ka T.:

  Län­si­mai­den hege­mo­nia hii­puu, mut­ta samal­la hii­puu koko maa­pal­lon kes­to­ky­ky. Sii­nä kai se onkin ihmis­kun­nan koh­ta­lon­ky­sy­mys. Miten sovit­taa yhteen humaa­ni suh­tau­tu­mi­nen kans­saih­mi­siin ja maa­pal­lon täl­lai­siin väes­tö­mää­riin riit­tä­mät­tö­mät resurssit?

  Hoh­hoi­jaa.

  Kii­na ihan aikuis­ten oikeas­ti yrit­ti saa­da resurs­sit lop­pu­maan vii­me vuo­si­kym­me­nel­lä. Nik­ke­lin hin­ta­kaan ei kivun­nut edes yli 100 000 dol­la­riin ton­nil­ta. Öljyn­hin­ta­kaan ei käy­nyt edes yli 200 dollarissa.

  Syvän­me­ren­kai­vos­toi­min­ta alkoi tänä vuon­na. Kol­me nel­jäs­osaa maa­pal­lon pin­ta-alas­ta on meren­poh­jaa. Ei ole lop­pu­mas­sa kaivannaiset.

  Lisäk­si olem­me oppi­neet kier­rät­tä­mään raa­ka-ainei­ta, eikä ole mitään syy­tä olet­taa, ettei­kö tämä kehi­tys täs­tä para­ni­si entisestään.

  Vii­me vuon­na hii­li­diok­si­di­pääs­töt eivät enää kas­va­neet. Joko huip­pu näh­tiin? Ei oli­si ihme, kun “kehi­tys­mais­sa” panos­te­taan isol­la vaih­teel­la uusiu­tu­viin, toi­sin kuin “teol­lis­tu­nees­sa” Suomessa.

  Maa­il­man piti lop­pua, kun kii­na­lai­set sai­vat jää­kaa­pit. Ei lop­pu­nut. Eikä lop­pu­nut edes kun kii­na­lai­set sai­vat autot ja lentokoneetkin.

  Ilmas­ton­muu­tok­sen uhka on edel­leen­kin todel­li­nen, mut­ta jos hii­li­diok­si­di­pääs­töt läh­ti­vät las­kuun, niin nykyis­ten mal­lien mukaan ilmas­ton pitäi­si läh­teä viilenemään.

  Lisäk­si vil­li luon­to on ahtaal­la, mut­ta se tie­dos­te­taan hyvin myös “kehi­tys­mais­sa”. Afri­kas­sa ongel­ma on lähin­nä kehi­ty­sa­vun ja mui­den vipu­jen kor­rup­toi­mat hal­lin­not. Niis­tä toki pääs­tään eroon tuke­mal­la “ara­bi­ke­väi­tä”.

  Maa­il­man­lo­pun ennus­ta­jil­le tämä on toki kama­la pettymys. 

  http://yle.fi/uutiset/uusiutuva_energia_mullistaa_koyhien_elaman_keniassa/7783141

  Näin se maa­il­ma muut­tuu, mut­ta Suo­mes­sa vaan kat­so­taan men­nei­syy­teen ja pol­te­taan turvetta. 

  En mal­ta odot­taa, kun Sipi­län hal­li­tus sää­tää hait­ta­ve­ron aurin­koe­ner­gial­le, pön­kit­tääk­seen tur­peen asemaa.

  1. Jos hii­li­diok­si­di­pääs­töt kään­tyv­gät las­kuun, ilmas­to ei ala vii­len­ty­mään vaan läm­pe­nee hitaammin.

 23. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jos hii­li­diok­si­di­pääs­töt kään­tyv­gät las­kuun, ilmas­to ei ala vii­len­ty­mään vaan läm­pe­nee hitaammin.

  Äh. Anteek­si, niin tietenkin.

 24. Lau­ri Kum­pu­lai­nen: Hoh­hoi­jaa.

  Hoh­hoi­jaa itsellesi!

  En ehkä täy­sin ymmär­tä­nyt Lau­ri Kum­pu­lai­sen kir­joi­tuk­sen ydin­tä, mut­ta ole­tan että se oli tämä: kaik­ki on hyvin täs­sä par­haas­sa mah­dol­li­ses­sa maa­il­mas­sa, kun­han nyt vie­lä muu­ta­ma hie­no­sää­tö tehdään?

  Kun­pa näin oli­si­kin, mut­ta uutis­vir­taa seu­raa­mal­la en osaa vakuut­tua. Maa­pal­lon ihmis­mää­rä jat­kaa kas­vu­aan, vaik­ka eko­lo­gi­set ympä­ris­töt yski­vät jo nyt. Kulu­tus, ja siis rasi­tus ympä­ris­töl­le, kas­vaa län­si­mai­den ulko­puo­lel­la vim­ma­tus­ti (ja täy­tyy sanoa että myös oikeu­te­tus­ti), eikä tek­nii­kan kehi­tys ehdi lähi­main­kaan kom­pen­soi­da tätä kasvua.

  Kum­pu­lai­nen tun­tuu usko­van, että ihmi­nen tekee tar­vit­ta­vat vii­saat rat­kai­sut. Mik­si yht’äk­kiä teki­si, kun ei ole teh­nyt tähän­kään asti? Toi­vo­taan sitä, toki, mut­ta eivät­pä nuo ilmas­to­ko­kouk­set kau­heas­ti toi­voa tue. 

  Has­su aja­tus muu­ten, että resurs­sit lop­pui­si­vat. Eivät­hän ne lopu, mut­ta käy­vät har­vi­nai­sem­mik­si ja sitä myö­tä myös kalliimmiksi. 

  Ei se vie­lä ole maa­il­man­lo­pun ennus­ta­mis­ta, jos tämän tilan­teen tun­nus­taa ihmis­kun­nan kohtalonkysymykseksi.

 25. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Sitä­kin olen har­kin­nut, että alkai­sin kar­sia kom­ment­te­ja laa­dun vuoksi.

  Huo­nois­ta­kin kom­men­teis­ta voi syn­tyä hyvä kes­kus­te­lu. Tai kuten sanot­tu, “vää­rä tie­to ei katoa sen­suu­ril­la, vaan kumoa­mal­la väi­te” Tjsp.

 26. Mitään jär­jes­tel­mää ei kan­na­ta teh­dä moni­mut­kai­sem­mak­si kuin se on jos ei ole aivan pakko.

  Tämän blo­gin kom­ment­ti­pals­tat toi­mi­vat mie­les­tä­ni riit­tä­vän hyvin. Eri­tyi­ses­ti en kan­na­ta mii­nusään­ten anta­mis­ta. Red­di­tis­sä on puna­vih­reä armei­ja mii­nus­ta­mas­sa vas­tus­ta­mi­aan mie­li­pi­tei­tä, vaik­ka käyt­tö­sään­nöt sen erik­seen kieltävät.

  Muu­ten­kaan en tajua halua vai­en­taa tois­ta miel­tä ole­vat. Esi­mer­kik­si pak­ko­ruot­si­kir­joi­tuk­ses­sa suu­rin osa omis­ta kom­men­teis­ta­ni läh­ti pak­ko­ruot­sin kan­nat­ta­jien kom­men­teis­ta. Ne oli­vat arvok­kai­ta nos­ta­maan esil­le, ettei kiis­ta ole­kaan ensi­si­jai­ses­ti sii­tä, mis­tä näen­näi­ses­ti kiis­tel­lään vaan olen­nai­sem­mis­ta alla ole­vis­ta ole­tuk­sis­ta ja arvoarvostelmista. 

  Kes­kus­te­lun sivu­rai­teil­le ja epä­olen­nai­suuk­siin vetä­jät voi blo­gin­pi­tä­jä minun­kin mie­les­tä­ni huo­let­ta sensuroida.

 27. Lau­ri Kum­pu­lai­nen:
  http://yle.fi/uutiset/uusiutuva_energia_mullistaa_koyhien_elaman_keniassa/7783141

  Näin se maa­il­ma muut­tuu, mut­ta Suo­mes­sa vaan kat­so­taan men­nei­syy­teen ja pol­te­taan turvetta. 

  YLEn uuti­ses­ta saa kyl­lä kuvan että Kenias­sa menee nime­no­maan lujaa tuu­li- ja aurin­ko­voi­man kans­sa, aina­kin jos kuvia katsoo. 

  Kil­pai­le­va ver­sio nyky­ti­lan­tees­ta: http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_in_Kenya

  Eli vah­vas­ti paik­kaan sidot­tu­ja uusiu­tu­via jois­ta vesi­voi­ma alkaa olla jo tapis­sa, loput fos­sii­li­sil­la. Ydin­voi­maa­kin hin­gu­taan tulevaisuudessa.

  …vähän kuten Suo­mi 1950-luvul­la jos geo­ter­mi­sen (luc­ky them!) pai­kal­le pis­te­tään tur­ve ja met­sät? Niin se maa­il­ma muuttuu.

 28. Antti_A:Tai kuten sanot­tu, “vää­rä tie­to ei katoa sen­suu­ril­la, vaan kumoa­mal­la väi­te” Tjsp.

  Mie­les­tä­ni Venä­jän käy­män infor­maa­tio­so­dan tehok­kuus aika lail­la tei­laa tämän väitteen.

 29. Minä­pä ker­ron salai­suu­den: ennen oli kaik­ki huo­nom­min. Ja huo­men­na kaik­ki on taas pii­run ver­ran parem­min, kuin tänään.

  Antaa tut­ki­joi­den tut­kia, insi­nöö­rien kehit­tää ja lop­pu­jen kes­kit­tyä elä­mäs­tä nauttimiseen!

 30. Sak­ke: Täs­sä voi piil­lä myös ongel­ma. Osin voi olla kyse ns. har­maal­la vyö­hyk­keel­lä liik­ku­mi­ses­ta. Aina ei ehkä ole tai edes voi olla täy­sin sel­vää, mil­loin kysees­sä on ns. “har­haan­joh­ta­va väi­te”. Blo­gi voi tuo­da esiin eri­lai­sia mie­li­pi­tei­tä, mut­ta se voi myös laa­jen­taa eri asiois­ta teh­ty­jen havain­to­jen mää­rää ja nii­den esil­le­tuo­mis­ta. Miten mää­ri­tel­lään ‘har­haan­joh­ta­va’ väite?

  Blo­gi voi tuo­da esiin asioi­ta, jot­ka ovat saat­ta­neet ehkä jää­dä monil­ta koko­naan, syys­tä tai toi­ses­ta, huomaamatta.

  Tämä on tie­tys­ti täy­sin tot­ta, samoin kuin eräät muut varauk­sel­li­set huo­miot täs­sä kes­kus­te­lus­sa. Ei näis­tä kan­na­ta kui­ten­kaan teh­dä suur­ta ongelmaa. 

  Tiu­kem­man mode­roin­nin tar­koi­tus on vähen­tää sitä huo­no­laa­tuis­ta ja har­haan­joh­ta­vaa epä­tie­toa, jota hyvä­kin blo­gi­kes­kus­te­lu näkö­jään väki­sin tuot­taa, ja jopa aika pal­jon, ja näin kes­kit­tää kes­kus­te­lu olen­nai­seen. Se paran­tai­si jokai­sen kes­kus­te­lun laa­tua, vaik­ka joku mode­roin­ti pie­leen menisikin.

  Toi­saal­ta jos­kus kes­kus­te­lun sivu­po­lut saat­ta­vat olla vie­lä antoi­sam­pia kuin alku­pe­räi­nen aihe, ja sil­loin­han kes­kus­te­lun kan­nat­taa antaa rön­syil­lä. Luot­ta­kaam­me kui­ten­kin sii­hen, että mode­roi­ja osaa erot­taa hyvän, vaik­ka­kin vähän eri­lai­sen, ja huo­non toisistaan. 

  Täl­lä kom­men­til­la myös minä palaan täs­sä ket­jus­sa var­si­nai­seen asi­aan. Joko­han pari edel­lis­tä oli­si jää­nyt uudes­sa maa­il­mas­sa sen­suu­rin kyn­siin? Mut­ta se oli joku toi­nen joka aloitti!

 31. Lau­ri Kum­pu­lai­nen:
  Minä­pä ker­ron salai­suu­den: ennen oli kaik­ki huo­nom­min. Ja huo­men­na kaik­ki on taas pii­run ver­ran parem­min, kuin tänään. 

  Ehkä tek­no­lo­gian kan­nal­ta, mut­ta ei vält­tä­mät­tä biosfää­rin kan­nal­ta. Esimerkiksi

  http://yle.fi/uutiset/jatepyorre_loytyi_valimereltakin/7909223

  Ihmi­sen aiheut­ta­mat tuo­tan­to­pro­ses­sit kerää­vät eri­lai­sia elä­mäl­le hai­tal­li­sia hiuk­ka­sia, kuten muo­via, kier­to­kul­kuun jos­ta ne lopul­ta pää­ty­vät ruo­an muka­na ihmi­siin ja eläi­miin. Ja täs­sä on vain yksi pie­ni osa sii­tä eläin­kun­nan hajoa­mis­pro­ses­sis­ta mikä on käyn­nis­sä — mehi­läi­set, luon­non moni­mu­toi­suus, koral­lit, vli­je­ly­maa, sade­met­sät, ilmas­to, lis­ta heik­ke­ne­vis­tä asiois­ta on pelot­ta­van pit­kä, vaik­ka posi­tii­vis­ta­kin tapahtuu.

  Suu­ri ongel­ma on, että ihmi­nen ja eten­kin päät­tä­jät (joh­ta­jat, polii­ti­kot) ovat var­sin riip­pu­vai­sia näis­tä teol­li­sis­ta tuo­tan­to­pro­ses­seis­ta. Mah­dol­li­suus on sii­nä, että kaik­ki näis­tä pro­ses­seis­ta ei ole tar­peen, emme tar­vit­se vält­tä­mät­tä niin pal­jon teol­lis­ta rojua kuin mitä kuvit­te­lem­me tar­vit­se­vam­me. Mut­ta uskot­ta­vaa reit­tiä täs­tä ulos ei ole esit­tä­nyt vie­lä kukaan.

  On tie­ten­kin sel­vää, että ihmis­kun­ta ei voi elää täl­lä pla­nee­tal­la ikui­ses­ti, mut­ta lähin­nä huo­les­tut­ta­vaa on se, että jos tämä raja tulee vas­taan nopeam­min kuin mitä on aja­tel­tu. Se, että joku on ennus­ta­nut jos­kus 70-luvul­la vää­rin ei tar­koi­ta sitä, että kaik­ki uhka­ku­vat ovat täl­löin todis­tet­tu vää­rik­si — hyvin usein­han on todet­tu että lyhyen aika­vä­lin muu­tos yliar­vioi­daan, kun taas pit­kän aika­vä­lin muu­tos aliarvioidaan.

 32. Lau­an­tai 11.4

  Tämän­päi­väi­ses­sä Hesa­ris­sa on artik­ke­li Arme­nia­lais­ten kan­san­mur­has­ta Tur­kis­sa, jos­ta tulee tänä vuon­na kulu­neek­si 100 vuotta.

  Artik­ke­lia seu­raa­vas­sa Hesa­rin net­ti­kes­kus­te­lus­sa tulee lois­ta­vas­ti esiin nykyi­sen net­ti­kes­kus­te­lun ongel­mat. Hesa­ri net­ti­foo­ru­mi­na on kai sen­tään parem­mas­ta pääs­tä, mut­ta tuos­sa Arme­nian kan­san­mur­ha-kes­kus­te­lus­sa­kin luke­mi­sen arvoi­set kom­men­tit ovat sel­keäs­ti vähem­mis­tö­nä. Esi­merk­ki­nä eräs kir­joit­ta­ja joka oli jos­tain copy-peis­tan­nut kir­joi­tel­man USA:n Gun-cont­rol-deba­tis­ta (Arme­nia­lai­set oli­vat aseet­to­mia), ja siten halun­nut teh­dä kan­san­mur­has­ta argu­men­tin nykyi­seen kes­kus­te­luun ampumaaserajoituksista.

  Blo­ge­ja on pil­vin­pi­mein, MUTTA LAATUBLOGEJA EI MITENKÄÄN LIIKAA !!!!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.