Poliittinen top-blogi

Cision pani suo­ma­laiset poli­it­tiset blog­it parem­musjärjestyk­seen. Tämä blo­gi palasi tauon jäl­keen kär­keen. Edelli­nen ykkös­si­jan pitäjä Jyr­ki Kasvi on päivit­tänyt blo­giaan niin har­vak­seltaan, että on pudon­nut koko listal­ta. Todet­takoon, että vihrei­den pitämät blog­it val­ta­si­vat kymmen­estä kärkipaikas­ta neljä.

Kun eduskun­tatyö osaltani päät­tyy, tarkoituk­seni on panos­taa blogi­in entistä enem­män ja muut­taa sen luon­net­ta syväl­lisem­mäk­si. Kat­so­taan, kel­paako se enää ensi vuon­na poli­it­tis­ten blo­gien sarjaan.

37 vastausta artikkeliin “Poliittinen top-blogi”

  1. Tuomio­jal­la ei ole blo­gia, jos blogilla tarkoite­taan jotain sel­l­aista, johon ulkop­uoliset voivat kir­joit­taa kom­ment­te­jaan. Hyvät sivut sinänsä.

 1. Hyvältä kuu­lostaa. Varsinkin jos syväl­lisyy­teen alka­vat myös keskusteli­jat panostamaan.

 2. Osmo Soin­in­vaara:
  Tuomio­jal­la ei ole blo­gia, jos blogilla tarkoite­taan jotain sel­l­aista, johon ulkop­uoliset voivat kir­joit­taa kom­ment­te­jaan. Hyvät sivut sinänsä.

  Eipä ole sit­ten neljän­nek­si tulleel­la Timo Soinil­lakaan, eikä sijal­la 7 ole­val­la Hei­di Hautalalla.

  Tämä blo­gi on kyl­lä asi­a­sisäl­lön päiv­i­tys­tahdil­taan ja keskustelun akti­ivi­su­udeltaan omaa luokkaansa.

 3. Vaalien jäl­keen odotamme kiin­nos­tuk­sel­la myös pohd­in­taa Vihrei­den tulevaisuudesta.

  Ympäristö­teemat on häviytet­ty kum­mal­laisel­la taval­la keskusteluista, vaik­ka merk­it ovat vähin­täänkin selkeitä — sekä teol­lisu­u­den uud­is­tu­misen suun­nas­ta että maail­man tilasta.

  Itse ajat­te­len, että “punav­ihrei­den” lähtö on yhtä myön­teinen asia kuin syvä-eko-vihrei­den aikanaan. Vasem­mis­ton kanssa flirt­tailu ei tuo eik­iä tuonut mitään hyvää.

 4. Tuo on mie­lenki­in­toinen lis­tana. Kol­men kär­jessä on ilmeis­es­ti yksi, jota ylläpi­de­tään ammat­ti­mais­es­ti ja kak­si enem­män pitäjän­sä näköistä. Hyvään blogi­in kir­joit­taa mielel­lään kom­ment­te­ja, kos­ka esille nos­tet­ta­vat aiheet ovat kiin­nos­tavia ja moderoin­ti on asiallista.

  Helsinkiä ja sen tule­vaisu­ut­ta koske­valle blogille on tilaus­ta. Aiheesta kiin­nos­tunei­ta pitäisi olla melkein miljoona, joten poten­ti­aalia on vielä enem­män. Niin­istön blo­gi on var­maan enem­män tur­val­lisu­upoli­ti­ikka­pain­ot­teinen. Täy­tyypä vilka­ista sitäkin.

 5. Eiköhän näi­den “punav­ihrei­den” taloudelli­nen osaami­nen ollut sitä luokkaa, että kuu­lu­vatkin parem­min tuonne vas­tu­ut­tomi­in punapop­ulis­tei­hin, mut­ta seu­raavak­si kään­tyy sit­ten tyy­tymät­tömät luon­non­suo­jelu­jär­jestöt vihre­itä vas­taan, kun vihrei­den ympäristöpoli­ti­ik­ka on yhtä pop­ulis­tista ris­tiri­itasalaat­tia kuin vas­sarei­den talouspolitiikka.

  Ihan hyvä olisi aloit­taa uusi blo­gielämä pohti­mal­la tuo­ta ris­tiri­itaa lop­ut­toman kasvun ja luon­non välil­lä, ja kuin­ka vihrei­den tulisi suh­tau­tua siihen. On nimit­täin vas­tu­u­ton­ta men­nä vaaleista vaalei­hin suo­jele­maan sitä ja tätä luon­toa, mut­ta sit­ten kun val­in­ta pitää tehdä, niin taloudelli­nen kasvu menee edelle, joka näkyy sit­ten esimerkik­si aina vain lev­iävänä kaupunk­i­na ja kas­vav­ina resurssivir­toina kaupunkei­hin. Kos­ka lop­ul­ta­han talous on sitä, että luon­to muute­taan myytäviksi tuot­teik­si. Ja kun sitä luon­toa ei tule lisää, niin…

  Toki nyt sit­ten vih­doin ja viimein alkaa näkyä sel­l­aista vihreää poli­ti­ikkaa, jota ainakin itse olen kaipail­lut, kun näitä pato­jen purka­jia ilmoit­tau­tuu vihrei­den riveistä koko ajan enem­män. Siinä touhus­sa olisi paljon voitet­tavaa kaikin puolin, ja vielä siten että syn­tyy uusia kestäviä elinkeinoja.

 6. Onnek­si olkoon, sijoi­tus on ansait­tu. Osmo Soin­in­vaaran blo­gi on poli­it­tis­ten blo­gien huip­pua, kun ote­taan huomioon päiv­i­tys­ten akti­ivi­su­us, kom­men­toin­nin run­saus, näkökul­mien avoimuus, ja — mik­seipä myös — keskustelun tasokku­us, joskin siinä on toki vielä parannettavaa.

  Toiv­otan ter­ve­tulleek­si panos­tuk­sen blo­gin muut­tamiseen syväl­lisem­mäk­si. Lisäk­si toivon myös keskusteljio­den otta­van haas­teen vas­taan. Blogi­maail­ma on täyn­nä mata­lamielistä sät­timistä, mut­ta fik­sua asioiden pohtimista mui­ta keskustelijoi­ta arvostaen kaipaisi totis­es­ti enemmän!

 7. veikko­nen:Ihan hyvä olisi aloit­taa uusi blo­gielämä pohti­mal­la tuo­ta ris­tiri­itaa lop­ut­toman kasvun ja luon­non välil­lä, ja kuin­ka vihrei­den tulisi suh­tau­tua siihen.

  Lupaan äänestää vihreää (jos mah­dol­lista), joka ker­too, kuin­ka videossa ilmi tule­va hyv­in­voin­nin kasvu­un liit­tyvä resurs­sion­gel­ma ratkaistaan.

  Jos köy­hyys pois­te­taan niin kuin vihreät tah­to­vat, kuin­ka maa­pal­lo siitä selviää? 

  http://www.liveleak.com/view?i=d42_1373758900

 8. Onnek­si olkoon!! On ollut hyvin rak­en­tavaa ja rikas­tut­tavaa seu­ra­ta tätä blog­gia mon­en vuo­den aikana. Toivon pitkää ja rikas­ta elämää blogille ja osal­lis­tu­jille! Kiitok­sia Osmolle.

 9. Tuomio­jan blo­gi ei mah­du listalle, kos­ka siel­lä ei voi käy­dä keskustelua. Ihan ehdo­ton edel­ly­ty TOP-lis­taan on järkevä poli­it­ti­nen keskustelu, muutenn blo­gi on pelkkää monologia.

  Mielestäni Soinin ei tuol­la perus­teel­la todel­lakaan pitäisi sijoit­tua noin korkealle.

 10. mah­tavaa:
  Hyvältä kuu­lostaa. Varsinkin jos syväl­lisyy­teen alka­vat myös keskusteli­jat panostamaan.

  Jos tämä ei ole Osmon mielestä rak­en­ta­va kom­ment­ti, ei hait­taa jos jää sen­su­urin kouri­in. Mut­ta omaa lukukoke­mus­tani ja lue­tun kom­men­toin­nin laat­ua sain paran­net­tua jokin aika sit­ten merkit­tävästi blokkaa­mal­la syöt­teen­luk­i­jal­lani tietyt nim­imerk­it (ja noiden nim­imerkkien kom­ment­tei­hin viit­taa­vat kom­men­tit) pois. 

  Edelleen, jos Osmo miet­tii ansain­ta­logi­ikoi­ta blogilleen, kom­ment­tikeskustelu­jen monipuolisem­paan seu­raamiseen on mak­suhalukas­ta kysyn­tää. Ainakin yhden asi­akkaan verran.

 11. Sylt­ty:
  poli­it­ti­nen keskustelu, muutenn blo­gi on pelkkää monologia.

  Huono blo­gi ei pär­jää ilman kom­men­toin­timah­dol­lisu­ut­ta, hyvä pär­jää ilmankin. Oleel­lista on se mitä blo­gin kir­joit­ta­jan päässä liikkuu (tai ei liiku).

  Useim­mat blog­it kyl­lä hyö­ty­i­sivät val­tavasti siitä, että niis­sä olisi toimi­va keskustelu­pal­s­ta, eikä täl­lainen viritelmä kuten Odella.

  Kom­men­taat­to­ril­la pitäisi olla mah­dol­lisu­us igno­ra­ta itseään epäki­in­nos­ta­va tai muuten vaan epä-älylli­nen roina. Kaik­keen ei vaan riitä aika. Joskus jonkun toisen kom­men­taat­torin hen­gen­tuo­tok­set pitäisi voi­da sulkea tajun­nas­ta kokon­aan (ainakin väliaikaisesti).

  Vai­h­toe­htois­es­ti joku vot­ing ‑sys­teemikin voisi toimia joka läjit­täisi “automaagis­es­ti” heikom­man ainek­sen suo­raan pah­nan pohjim­maisek­si. Tässä tietysti aina ris­ki, että osa jengistä joka on ide­ol­o­gi­sista syistä aina eri mieltä jonkun toisen ide­ol­o­gis­es­ti värit­tyneen jen­gin kanssa down­gradet­taisi­vat sinäl­lään kaikin puolin asial­lisen ja tärkeänkin keskustelun.

  Var­maan mod­er­aat­tori itse voisi näitä hulivile­jä elim­i­noi­da aika ajoin, mut­ta aikaa­han siihenkin palaa. Aikaa joka on pois jostain paljon tärkeämmästä.

  Nyky­muo­dos­sa Oden pal­staa on kuitenkin tolkut­toman raskas­ta seu­ra­ta ja kom­men­toi­da aktiivisesti.

  Itse dig­gaisin, että Oden blo­gi 2.0:ssa siir­ryt­täisi­in kom­men­toimaan oma­l­la nimel­lä (mut­ta halutes­sa kuitenkin nim­imerkin suo­jas­sa). Nim­imerk­ki ainakin meille jot­ka roikumme vielä työelämässä ja mak­se­lemme asun­to­lainaa yms, sor­di­inon käyt­tö on käytän­nön sanele­ma jut­tu. Harvem­pi meistä halu­aa kän­ni­ur­po­jen, hal­la-aho­lais­ten tai muuten vaan yksinäis­ten kipuil­i­joiden späm­määvän ja/tai soit­tel­e­van pikkutunneilla.

  Tämä jo itsessään paran­taisi kom­men­toin­nin laat­ua kun jen­gi hark­it­sisi nyky­istä tarkem­min mitä tai ennen kaikkea kuin­ka kir­joit­taa. Eiköhän jokaisen ajatuk­se­na kuitenkin ole, että saisimme jol­lain ilveel­lä tehtyä maail­mas­ta snadisti parem­man paikan (jos emme vielä itsellemme niin ehkä kuitenkin jälkipolville).

  Nim­imerkin takaa sap­pi läikähtää luvat­toman hel­posti ruudulle. Mikä taasen vie keskustelua vikaraiteille (tai pahim­mil­laan tyre­hdyt­tää sen kokonaan).

  Näi­hin tunnelmiin.

  PS. Joko joku uskaltaa ker­toa oman suosikkin­sa ketä RKP:stä saat­taisi kan­nat­taa äänestää Helsingis­sä? Sel­l­aista joka halu­aa saa­da aikaisek­si parem­paa kaupunkia. Mah­dol­lis­es­ti myös sel­l­aista joka osaa laskea. jos tärkeim­pänä kri­teer­inä pitäisi kaupun­gin rakentamista?

  Kokeilen välil­lä sve­du­ja. Hehän ovat yleen­sä ottaen kaikin puolin suloisia immeisiä ja noin keskimäärin kult­tuuris­es­ti pidem­pi koke­mus kaupungis­sa asumis­es­ta kuin meil­lä ns. metsäläisillä.

  1. Olen poht­in­ut blo­gin kom­men­toin­tiom­i­naisu­u­den uud­is­tamista. Jos joku tietää ohjelmista, jos­sa kom­men­toin­nit saa puumais­es­ti niin, että näkee, mikä on vas­taus mihinkin puheen­vuoroon, ker­toisi min­ullekin. On kuitenkin aika iso oper­aa­tio siirtää blo­gi kokon­aan uuteen ympäristöön, kos­ka sen his­to­ri­aa ei mielel­lään tuhoaisi.
   Kom­ment­tien suo­sios­ta ei ale­ta äänestää, kos­ka se olisi liian help­po keino kaikille tut­tupäille val­la­ta tämäkin areena.
   Olen harkin­nut sitäkin, että pitäisi kir­joit­taa oma­l­la nimel­lä, mut­ta sil­loin moni arvokas kom­ment­ti jäisi julkaise­mat­ta, kos­ka omaa työ­nan­ta­jaansa joutuu kun­nioit­ta­maan. Tulen var­maankin jyrken­tämään kom­ment­tien hysäksymis­lin­jaa nim­imerkkien kohdalla.
   Sitäkin olen harkin­nut, että alka­isin kar­sia kom­ment­te­ja laadun vuoksi.
   Min­ul­la on kom­ment­tien laadun suh­teen jo nyt vähän tiukem­pi lin­ja parin kom­men­toi­jan kohdal­la, kosi­ka väärää ja harhaan­jo­htavaa tietoa tulee vähän liikaa.

 12. Sylt­ty:
  Tuomio­jan blo­gi ei mah­du listalle, kos­ka siel­lä ei voi käy­dä keskustelua. Ihan ehdo­ton edel­ly­ty TOP-lis­taan on järkevä poli­it­ti­nen keskustelu, muutenn blo­gi on pelkkää monologia. 

  Yrit­täkääpä etsiä Stub­bin blo­gista jotain kri­it­tistä tai syväl­listä keskustelua. Kaiken­laisia myötäkar­vaan silit­tele­viä “Mah­tavaa Alex!” kom­ment­te­ja siel­lä kyl­lä riittää.

 13. Mielestäni vääriä ja harhaan­jo­htavia väit­teitä sisältävät kom­men­tit voi työn­tää huo­let­ta silp­puri­in. Se on mielestäni täysin vali­di ja legi­t­i­i­mi tapa nos­taa keskustelun tasoa. 

  Jos joku on sitä mieltä että hänen huuhaaväit­tei­den työn­tämi­nen bit­ti­avaru­u­teen on epistä, niin ei muu­ta kuin ter­ve­menoa, net­ti on täyn­nä vähem­män järkevälle keskustelulle tarkoitet­tu­ja palstoja.

  Samat­en offtopikkia voisi myös kar­sia, vaik­ka kyl­lähän kun sem­moinen sat­tuu oma­lle kohdalle, har­mit­taa. Muutenkin tiukem­pi lin­ja on ihan hyvä. Jos omia kom­ment­te­ja alkaa juut­tumaan syys­tä taik­ka tois­es­ta paljon mod­er­aat­torin haavi­in, sil­loin vain pitää alkaa hark­it­se­maan paikan vai­h­tamista koska:
  a) mod­er­aat­torit ovat tyh­miä ja pal­s­ta muutenkin huono, täl­löin fik­sut kom­men­tit ovat vain helmiä sioille
  b) olet itse häirikkö, jol­loin on kaikille parem­pi ettei kir­joit­tele kyseiselle palstalle

  Ja olen muuten sitä mieltä että omi­akin kom­ment­te­jani voi huo­let­ta heit­tää bit­ti­avaru­u­teen, jos ne eivät tuo tarpeek­si lisäar­voa keskustelu­un, kiertävät kehää tai koske­vat jotain muu­ta kuin käsiteltävää aihetta. 

  Surin vaa­timus on, että silp­purin pitää toimia samal­la taval­la kaikkien kohdal­la, ei pärstäkertoimella.

 14. Osmo Soin­in­vaara: Jos joku tietää ohjelmista, jos­sa kom­men­toin­nit saa puumais­es­ti niin, että näkee, mikä on vas­taus mihinkin puheen­vuoroon, ker­toisi minullekin.

  Tämä blo­gi on tehty word­pres­sil­lä, johon löy­tyy tuhan­sit­tain plug­inei­ta. Jos hakee tuol­ta “thread­ed com­ments” tai “nest­ed com­ments” niin löy­tyy kaiken­laista: https://wordpress.org/plugins/

  En ole muu­ta­maan vuo­teen word­pres­siä viritel­lyt, mut­ta aiem­min tein sitä työk­senikin. Olen 100% var­ma että tähän saa käyt­töön jonkin­laisen puumaisen kom­men­toin­tisys­teemin, hävit­tämät­tä van­ho­ja kommentteja.

  En kuitenkaan ole täysin var­ma, että olisiko se hyvä jut­tu. Henkilöko­htais­es­ti pidän täl­lais­es­ta yksinker­tais­es­ta ja lyhyestä kom­ment­tiketjus­ta, jota on help­po lukea kännykälläkin.

 15. Hyvä kuul­la, että asi­aa on pohdit­tu. Aina­han se on sel­l­aista rajan­ve­toa. C’est la vie.

  https://codex.wordpress.org/Comments_in_WordPress

  Tämähän pyörii word­pressin alla? Mik­si muut­taa mihinkään? Itse export­tasin van­han blogi­ni uuteen osoit­teeseen par­il­la klikkauk­sel­la (wp myös minulla).

  Hem­met­ti, Ode, soit­to Otsolle. Oot nos­tanut miehen kaupung­in­val­tu­us­toon, vähin­tä mitä se voi tehdä on jeesiä back. Pistä sof­t­ainsinööri asialle.

  http://www.wikihow.com/Export-and-Import-a-Wordpress-Blog
  https://en.support.wordpress.com/export/

 16. Osmo Soin­in­vaara:
  Sitäkin olen harkin­nut, että alka­isin kar­sia kom­ment­te­ja laadun vuoksi.
  Min­ul­la on kom­ment­tien laadun suh­teen jo nyt vähän tiukem­pi lin­ja parin kom­men­toi­jan kohdal­la, kosi­ka väärää ja harhaan­jo­htavaa tietoa tulee vähän liikaa.

  Kan­natan! Eriävän mielip­i­teen takia ei pidä kar­sia, mut­ta esimerkik­si val­heel­lis­ten väit­tei­den, asi­at­toman käytök­sen ja heikon laadun takia sen voi kyl­lä tehdä.

  Tok­i­han nämä joka blo­gin räy­hääjät huu­ta­vat sen­su­urista, mut­ta entä sit­ten? Jo nyt jätän tietyt tun­tei­ta herät­tävät keskustelu­nai­heet (“pakko­ruot­si”, Kreikan tuet, maa­han­muut­ta­jat, tietul­lit jne) usein väli­in, sil­lä en ker­ta kaikki­aan viit­si pila­ta oloani luke­mal­la sitä kuon­aa, jota aiheet pahim­mil­laan nos­ta­vat pintaan. 

  Asial­liseen keskustelu­un ja pohdiskelu­un näistä ja monista muista aiheista osal­lis­tu­isin sen sijaan mielel­läni. Olen valmis ole­maan mukana, jos pyrimme tekemään tästä blo­gista vielä parem­man. Euroopan paras?

 17. Maaseu­tu­lainen: Lupaan äänestää vihreää (jos mah­dol­lista), joka ker­too, kuin­ka videossa ilmi tule­va hyv­in­voin­nin kasvu­un liit­tyvä resurs­sion­gel­ma ratkaistaan.

  Jos köy­hyys pois­te­taan niin kuin vihreät tah­to­vat, kuin­ka maa­pal­lo siitä selviää? 

  http://www.liveleak.com/view?i=d42_1373758900

  Tämä video on kyl­lä lois­ta­va. Se ker­too karul­la taval­laan miten län­si­maat eivät edes ymmär­rä, että län­si­maid­en hege­mo­nia on jo ohitse. Siinä nau­reskel­laan ja ihme­tel­lään, että onpas köyhiä.

  Eivät kiinalaiset tai intialaiset halua Yhdys­val­toi­hin. Eivätkä Afrikan ihmiset. He halu­a­vat rak­en­taa maail­maan uusia supervaltoja.

  Olen­naista on se, että mitä sil­lä pienel­läkin rahal­la saa, ei sil­lä absolu­ut­tisel­la summalla. 

  Jos nyt afrikkalai­sista jo kol­mannes on keskilu­okkaisia, niin sehän tarkoit­taa, että afrikas­sa on pian noil­lä kasvu­lu­vuil­la enem­män keskilu­okkaisia kuin Suomes­sa! Euroopan “vahvim­mas­sa” taloudessa!

  Varsinkin, kun talous ei tääl­lä kas­va ja Sip­ilän hal­li­tus tulee oikein ruoski­maan keskilu­okkaa ja pienyrit­täjiä menoleikkauksillaan. 

  Kuusi mil­jar­dia tulee taa­tusti näkymään kaikkial­la yhteiskun­nas­samme, kos­ka 1990-luku­un ver­rat­tuna julkises­ta taloud­es­ta on tul­lut entistä enem­män yksi­ty­is­ten tuot­tamien palvelu­iden rahoittaja!

  Euroopas­sa tehti­in kaikkien aiko­jen emä­mu­naus, kun valit­ti­in strate­giak­si tiuk­ka talouskuri.

  Mitä nopeam­min Euroop­pa antaa tämän kort­ti­talon rom­ah­taa, sitä nopeam­min päästään takaisin kasvu-uralle. Ker­tarysäys on parem­pi, kuin pitkä ja kitu­va kuole­ma Japanin tyyliin.

  Kah­den vuo­den päästä tulee kymme­nen vuot­ta täy­teen talouskri­isiä Euroopas­sa. Miet­tikääpä sitä.

 18. Vähän asian vierestä.
  Nyt kun Osmon eduskun­ta­hom­mat ovat päät­tymässä, niin Osmon kan­nat­taisi jakaa koke­mus­ta muillekin ja repa­ta uusia päätöksentekijöitä.

 19. Maaseu­tu­lainen: Lupaan äänestää vihreää (jos mah­dol­lista), joka ker­too, kuin­ka videossa ilmi tule­va hyv­in­voin­nin kasvu­un liit­tyvä resurs­sion­gel­ma ratkaistaan.

  Jos köy­hyys pois­te­taan niin kuin vihreät tah­to­vat, kuin­ka maa­pal­lo siitä selviää? 

  http://www.liveleak.com/view?i=d42_1373758900

  Miten kuvit­telet löytäväsi ylipäätään mis­tään puolueesta yhtään ehdokas­ta, joka edes täysin ymmärtäisi videon esit­telemän ongel­man? Ja jos sel­l­aisen löy­dät, ei hänel­lä silti ole ratkaisua ongelmaan.

  Taustal­la ole­va ongel­ma kun ei ratkea sil­lä, että lopetamme maa­han­muu­ton. Vihreät ovat sen­tään herkem­min kuin muut puolueet ymmärtäneet maa­pal­lon riit­tämät­tömyy­den aina vain kas­vavalle ihmis­määrälle ja siitä seu­ran­neen globaalin ympäristökri­isin. Jotkut puolueethan ovat peräti sitä mieltä, että ympäristömääräyk­siä pitäisi keventää!

  Län­si­maid­en hege­mo­nia hiipuu, mut­ta samal­la hiipuu koko maa­pal­lon kestokyky. Siinä kai se onkin ihmiskun­nan kohtalonkysymys. Miten sovit­taa yhteen humaani suh­tau­tu­mi­nen kans­saih­misi­in ja maa­pal­lon täl­laisi­in väestömääri­in riit­tämät­tömät resurssit?

 20. tcrown: Edelleen, jos Osmo miet­tii ansain­ta­logi­ikoi­ta blogilleen, kom­ment­tikeskustelu­jen monipuolisem­paan seu­raamiseen on mak­suhalukas­ta kysyn­tää. Ainakin yhden asi­akkaan verran

  Tääl­lä toinen mak­sa­jak­si ilmoit­tau­tu­va. Ja jos lisäeu­roil­la saa erikois­lu­van ajau­tua offtopici­in (kos­ka kaik­ki liit­tyy kaik­keen), name your price.

 21. Sylt­ty:
  Mielestäni vääriä ja harhaan­jo­htavia väit­teitä sisältävät kom­men­tit voi työn­tää huo­let­ta silp­puri­in. Se on mielestäni täysin vali­di ja legi­t­i­i­mi tapa nos­taa keskustelun tasoa. 

  Tässä voi piil­lä myös ongel­ma. Osin voi olla kyse ns. har­maal­la vyöhyk­keel­lä liikku­mis­es­ta. Aina ei ehkä ole tai edes voi olla täysin selvää, mil­loin kyseessä on ns. “harhaan­jo­hta­va väite”. Blo­gi voi tuo­da esi­in eri­laisia mielip­iteitä, mut­ta se voi myös laa­jen­taa eri asioista tehty­jen havain­to­jen määrää ja niiden esil­letuomista. Miten määritel­lään ‘harhaan­jo­hta­va’ väite?

  Blo­gi voi tuo­da esi­in asioi­ta, jot­ka ovat saat­ta­neet ehkä jäädä monil­ta kokon­aan, syys­tä tai tois­es­ta, huo­maa­mat­ta. Val­lan kah­vas­sakin ole­va saat­taa mielel­lään vai­eta jois­takin asioista, pahim­mil­laan vaien­taa havain­not ris­tiri­idoista ja niiden esi­in­tuomisen, tai keskustelun epäko­hdista kokon­aan. Eikö blo­gi tar­joa myös (puut­tei­neen) main­ion kana­van väit­tei­den virhei­den oikaisuun?

  Oli­vatko aikoinaan Kopernikuk­sen ja Galilein väit­teet harhaan­jo­htavia? His­to­ri­ankir­jo­jen mukaan tämä oli tuo­hon aikaan val­lal­la ole­va tulk­in­ta, joka saat­toi mielestäni liit­tyä myös val­taan, sekä sen käyt­töön, mut­ta ehkä ennenkaikkea sen säi­lyt­tämiseen (vain omis­sa käsissä).

 22. Pekka T.:

  Län­si­maid­en hege­mo­nia hiipuu, mut­ta samal­la hiipuu koko maa­pal­lon kestokyky. Siinä kai se onkin ihmiskun­nan kohtalonkysymys. Miten sovit­taa yhteen humaani suh­tau­tu­mi­nen kans­saih­misi­in ja maa­pal­lon täl­laisi­in väestömääri­in riit­tämät­tömät resurssit?

  Hohhoi­jaa.

  Kiina ihan aikuis­ten oikeasti yrit­ti saa­da resurssit lop­pumaan viime vuosikymmenel­lä. Nikke­lin hin­takaan ei kivun­nut edes yli 100 000 dol­lari­in ton­nil­ta. Öljyn­hin­takaan ei käynyt edes yli 200 dollarissa.

  Syvän­merenkaivos­toim­inta alkoi tänä vuon­na. Kolme neljä­sosaa maa­pal­lon pin­ta-alas­ta on meren­po­h­jaa. Ei ole lop­pumas­sa kaivannaiset.

  Lisäk­si olemme oppi­neet kier­rät­tämään raa­ka-ainei­ta, eikä ole mitään syytä olet­taa, etteikö tämä kehi­tys tästä paranisi entisestään.

  Viime vuon­na hiilid­iok­sidipäästöt eivät enää kas­va­neet. Joko huip­pu nähti­in? Ei olisi ihme, kun “kehi­tys­mais­sa” panos­te­taan isol­la vai­h­teel­la uusi­u­tu­vi­in, toisin kuin “teol­lis­tuneessa” Suomessa.

  Maail­man piti lop­pua, kun kiinalaiset sai­vat jääkaapit. Ei lop­punut. Eikä lop­punut edes kun kiinalaiset sai­vat autot ja lentokoneetkin.

  Ilmas­ton­muu­tok­sen uhka on edelleenkin todel­li­nen, mut­ta jos hiilid­iok­sidipäästöt läh­tivät lasku­un, niin nyky­is­ten mallien mukaan ilmas­ton pitäisi lähteä viilenemään.

  Lisäk­si vil­li luon­to on ahtaal­la, mut­ta se tiedoste­taan hyvin myös “kehi­tys­mais­sa”. Afrikas­sa ongel­ma on lähin­nä kehi­tysavun ja muiden vipu­jen kor­rup­toimat hallinnot. Niistä toki päästään eroon tuke­mal­la “ara­bikeväitä”.

  Maail­man­lop­un ennus­ta­jille tämä on toki kamala pettymys. 

  http://yle.fi/uutiset/uusiutuva_energia_mullistaa_koyhien_elaman_keniassa/7783141

  Näin se maail­ma muut­tuu, mut­ta Suomes­sa vaan kat­so­taan men­neisyy­teen ja polte­taan turvetta. 

  En mal­ta odot­taa, kun Sip­ilän hal­li­tus säätää hait­taveron aurinkoen­er­gialle, pönkit­tääk­seen turpeen asemaa.

 23. Osmo Soin­in­vaara:
  Jos hiilid­iok­sidipäästöt kään­tyvgät lasku­un, ilmas­to ei ala viilen­tymään vaan läm­pe­nee hitaammin.

  Äh. Anteek­si, niin tietenkin.

 24. Lau­ri Kumpu­lainen: Hohhoi­jaa.

  Hohhoi­jaa itsellesi!

  En ehkä täysin ymmärtänyt Lau­ri Kumpu­laisen kir­joituk­sen ydin­tä, mut­ta ole­tan että se oli tämä: kaik­ki on hyvin tässä parhaas­sa mah­dol­lises­sa maail­mas­sa, kun­han nyt vielä muu­ta­ma hienosäätö tehdään?

  Kun­pa näin olisikin, mut­ta uutisvir­taa seu­raa­mal­la en osaa vaku­ut­tua. Maa­pal­lon ihmis­määrä jatkaa kasvuaan, vaik­ka ekol­o­giset ympäristöt yskivät jo nyt. Kulu­tus, ja siis rasitus ympäristölle, kas­vaa län­si­maid­en ulkop­uolel­la vim­ma­tusti (ja täy­tyy sanoa että myös oikeutetusti), eikä tekni­ikan kehi­tys ehdi lähi­mainkaan kom­pen­soi­da tätä kasvua.

  Kumpu­lainen tun­tuu usko­van, että ihmi­nen tekee tarvit­ta­vat viisaat ratkaisut. Mik­si yht’äkkiä tek­isi, kun ei ole tehnyt tähänkään asti? Toiv­otaan sitä, toki, mut­ta eivät­pä nuo ilmas­tokok­ouk­set kauheasti toivoa tue. 

  Has­su aja­tus muuten, että resurssit lop­puisi­vat. Eiväthän ne lopu, mut­ta käyvät harv­inaisem­mik­si ja sitä myötä myös kalliimmiksi. 

  Ei se vielä ole maail­man­lop­un ennus­tamista, jos tämän tilanteen tun­nus­taa ihmiskun­nan kohtalonkysymykseksi.

 25. Osmo Soin­in­vaara:

  Sitäkin olen harkin­nut, että alka­isin kar­sia kom­ment­te­ja laadun vuoksi.

  Huonois­takin kom­menteista voi syn­tyä hyvä keskustelu. Tai kuten san­ot­tu, “väärä tieto ei katoa sen­su­uril­la, vaan kumoa­mal­la väite” Tjsp.

 26. Mitään jär­jestelmää ei kan­na­ta tehdä mon­imutkaisem­mak­si kuin se on jos ei ole aivan pakko.

  Tämän blo­gin kom­ment­ti­pal­stat toimi­vat mielestäni riit­tävän hyvin. Eri­tyis­es­ti en kan­na­ta mii­nusään­ten antamista. Red­di­tis­sä on punav­ihreä armei­ja mii­nus­ta­mas­sa vas­tus­tami­aan mielip­iteitä, vaik­ka käyt­tösään­nöt sen erik­seen kieltävät.

  Muutenkaan en tajua halua vaien­taa toista mieltä ole­vat. Esimerkik­si pakko­ruot­sikir­joituk­ses­sa suurin osa omista kom­menteis­tani lähti pakko­ruotsin kan­nat­ta­jien kom­menteista. Ne oli­vat arvokkai­ta nos­ta­maan esille, ettei kiista olekaan ensisi­jais­es­ti siitä, mis­tä näen­näis­es­ti kiis­tel­lään vaan olen­naisem­mista alla ole­vista ole­tuk­sista ja arvoarvostelmista. 

  Keskustelun sivu­raiteille ja epäolen­naisuuk­si­in vetäjät voi blogin­pitäjä min­unkin mielestäni huo­let­ta sensuroida.

 27. Lau­ri Kumpu­lainen:
  http://yle.fi/uutiset/uusiutuva_energia_mullistaa_koyhien_elaman_keniassa/7783141

  Näin se maail­ma muut­tuu, mut­ta Suomes­sa vaan kat­so­taan men­neisyy­teen ja polte­taan turvetta. 

  YLEn uutis­es­ta saa kyl­lä kuvan että Keni­as­sa menee nimeno­maan lujaa tuuli- ja aurinkovoiman kanssa, ainakin jos kuvia katsoo. 

  Kil­pail­e­va ver­sio nykyti­lanteesta: http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_in_Kenya

  Eli vah­vasti paikkaan sidot­tu­ja uusi­u­tu­via joista vesivoima alkaa olla jo tapis­sa, lop­ut fos­si­il­isil­la. Ydin­voimaakin hingutaan tulevaisuudessa.

  …vähän kuten Suo­mi 1950-luvul­la jos geot­er­misen (lucky them!) paikalle pis­tetään turve ja met­sät? Niin se maail­ma muuttuu.

 28. Antti_A:Tai kuten san­ot­tu, “väärä tieto ei katoa sen­su­uril­la, vaan kumoa­mal­la väite” Tjsp.

  Mielestäni Venäjän käymän infor­maa­tioso­dan tehokku­us aika lail­la teilaa tämän väitteen.

 29. Minäpä ker­ron salaisu­u­den: ennen oli kaik­ki huonom­min. Ja huomen­na kaik­ki on taas piirun ver­ran parem­min, kuin tänään.

  Antaa tutk­i­joiden tutkia, insinöörien kehit­tää ja lop­pu­jen keskit­tyä elämästä nauttimiseen!

 30. Sakke: Tässä voi piil­lä myös ongel­ma. Osin voi olla kyse ns. har­maal­la vyöhyk­keel­lä liikku­mis­es­ta. Aina ei ehkä ole tai edes voi olla täysin selvää, mil­loin kyseessä on ns. “harhaan­jo­hta­va väite”. Blo­gi voi tuo­da esi­in eri­laisia mielip­iteitä, mut­ta se voi myös laa­jen­taa eri asioista tehty­jen havain­to­jen määrää ja niiden esil­letuomista. Miten määritel­lään ‘harhaan­jo­hta­va’ väite?

  Blo­gi voi tuo­da esi­in asioi­ta, jot­ka ovat saat­ta­neet ehkä jäädä monil­ta kokon­aan, syys­tä tai tois­es­ta, huomaamatta.

  Tämä on tietysti täysin tot­ta, samoin kuin eräät muut varauk­sel­liset huomiot tässä keskustelus­sa. Ei näistä kan­na­ta kuitenkaan tehdä suur­ta ongelmaa. 

  Tiukem­man moderoin­nin tarkoi­tus on vähen­tää sitä huono­laa­tu­ista ja harhaan­jo­htavaa epäti­etoa, jota hyväkin blogikeskustelu näköjään väk­isin tuot­taa, ja jopa aika paljon, ja näin keskit­tää keskustelu olen­naiseen. Se paran­taisi jokaisen keskustelun laat­ua, vaik­ka joku moderoin­ti pieleen menisikin.

  Toisaal­ta joskus keskustelun sivupo­lut saat­ta­vat olla vielä antoisampia kuin alku­peräi­nen aihe, ja sil­loin­han keskustelun kan­nat­taa antaa rön­sy­il­lä. Luot­takaamme kuitenkin siihen, että moderoi­ja osaa erot­taa hyvän, vaikkakin vähän eri­laisen, ja huonon toisistaan. 

  Täl­lä kom­men­til­la myös minä palaan tässä ketjus­sa varsi­naiseen asi­aan. Joko­han pari edel­listä olisi jäänyt uudessa maail­mas­sa sen­su­urin kyn­si­in? Mut­ta se oli joku toinen joka aloitti!

 31. Lau­ri Kumpu­lainen:
  Minäpä ker­ron salaisu­u­den: ennen oli kaik­ki huonom­min. Ja huomen­na kaik­ki on taas piirun ver­ran parem­min, kuin tänään. 

  Ehkä teknolo­gian kannal­ta, mut­ta ei vält­tämät­tä bios­fäärin kannal­ta. Esimerkiksi

  http://yle.fi/uutiset/jatepyorre_loytyi_valimereltakin/7909223

  Ihmisen aiheut­ta­mat tuotan­to­pros­es­sit keräävät eri­laisia elämälle haitallisia hiukka­sia, kuten muovia, kier­tokulku­un jos­ta ne lop­ul­ta pää­tyvät ruoan mukana ihmisi­in ja eläimi­in. Ja tässä on vain yksi pieni osa siitä eläinkun­nan hajoamis­pros­es­sista mikä on käyn­nis­sä — mehiläiset, luon­non mon­imu­toisu­us, koral­lit, vli­je­ly­maa, sademet­sät, ilmas­to, lista heikkenevistä asioista on pelot­ta­van pitkä, vaik­ka posi­ti­ivis­takin tapahtuu.

  Suuri ongel­ma on, että ihmi­nen ja etenkin päät­täjät (johta­jat, poli­itikot) ovat varsin riip­pu­vaisia näistä teol­li­sista tuotan­to­pros­es­seista. Mah­dol­lisu­us on siinä, että kaik­ki näistä pros­es­seista ei ole tarpeen, emme tarvitse vält­tämät­tä niin paljon teol­lista rojua kuin mitä kuvit­telemme tarvit­se­vamme. Mut­ta uskot­tavaa reit­tiä tästä ulos ei ole esit­tänyt vielä kukaan.

  On tietenkin selvää, että ihmiskun­ta ei voi elää täl­lä pla­nee­tal­la ikuis­es­ti, mut­ta lähin­nä huolestut­tavaa on se, että jos tämä raja tulee vas­taan nopeam­min kuin mitä on ajatel­tu. Se, että joku on ennus­tanut joskus 70-luvul­la väärin ei tarkoi­ta sitä, että kaik­ki uhkaku­vat ovat täl­löin todis­tet­tu väärik­si — hyvin usein­han on todet­tu että lyhyen aikavälin muu­tos yliarvioidaan, kun taas pitkän aikavälin muu­tos aliarvioidaan.

 32. Lauan­tai 11.4

  Tämän­päiväisessä Hesaris­sa on artikke­li Arme­nialais­ten kansan­murhas­ta Turkissa, jos­ta tulee tänä vuon­na kuluneek­si 100 vuotta.

  Artikke­lia seu­raavas­sa Hesarin net­tikeskustelus­sa tulee lois­tavasti esi­in nykyisen net­tikeskustelun ongel­mat. Hesari net­ti­foo­ru­mi­na on kai sen­tään parem­mas­ta päästä, mut­ta tuos­sa Armen­ian kansan­murha-keskustelus­sakin lukemisen arvoiset kom­men­tit ovat selkeästi vähem­mistönä. Esimerkkinä eräs kir­joit­ta­ja joka oli jostain copy-peis­tan­nut kir­joitel­man USA:n Gun-con­trol-debatista (Arme­nialaiset oli­vat aseet­to­mia), ja siten halun­nut tehdä kansan­murhas­ta argu­mentin nykyiseen keskustelu­un ampumaaserajoituksista.

  Blo­ge­ja on pil­v­in­pimein, MUTTA LAATUBLOGEJA EI MITENKÄÄN LIIKAA !!!!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.