Oden veromalli (3/4) Kulutusveroista progressiivinen veronpalautuksella.

Jos me nos­taisimme ensi vuodek­si arvon­lisäveroa kahdel­la pros­ent­tiyk­siköl­lä, olisi mah­dol­lista tehdä täysin vas­taa­vat muu­tos tulovero­tuk­seen niin, että tulon­jako pysy­isi täysin samana. Täl­löin olisi mah­dol­lista ottaa huomioon sekin, kuin­ka paljon mis­säkin tulolu­okas­sa tuloista menee säästöön. Saman tulolu­okan sisäl­lä tietysti ne hyö­ty­i­sivät, jot­ka säästäi­sivät mui­ta enem­män; siis vaikka­pa asun­to­lainaa lyhen­tävät. Vas­taavasti säästöjään tai per­in­töään syövät kär­si­sivät. Arvon­lisäveron osu­u­den nos­t­a­mi­nen ei siis sinän­sä merk­itse, että tulo­ero­jen tulisi kasvaa.

Kun suun­nit­telemme vuo­den 2040 vero­tus­ta, ei var­maankaan kan­na­ta ottaa lähtöko­hdak­si juuri vuo­den 2015 tulon­jakoa. Vero­tuk­sen yksi tehtävistä on kuitenkin tasa­ta kulu­tus­mah­dol­lisuuk­sien eroja.

Arvon­lisäveros­ta saa pro­gres­si­ivisen yksinker­taisel­la tem­pul­la, jota toteutet­ti­in Hol­lan­nin vuo­den 2001 ver­ou­ud­is­tuk­ses­sa. Hol­lan­nis­sa siir­ryt­ti­in voimakkaasti kulu­tusveroi­hin ja vihreisi­in veroi­hin. Vaiku­tus tulon­jakoon kom­pen­soiti­in kaikille (palka­nsaa­jil­la) annet­taval­la pienel­lä veropalau­tuk­sel­la. Kaikille palautet­ti­in kulu­tusveroista sama euromääräi­nen sum­ma kuukaudessa. Tätä ei pidä sekoit­taa keskustelu­un perus­tu­losta, jon­ka tarkoituk­se­na on uud­is­taa sosi­aal­isia tulon­si­ir­to­ja kan­nus­tavam­paan suun­taan. Tämä veron­palau­tus olisi osa vero­jär­jestelmää ja sen tehtävä olisi tehdä kulu­tusveroista progressiivisia.

Veron­palau­tus yksinään palaut­taisi vero­tuk­sen tulo­ja tasaa­van vaiku­tuk­sen pieni- ja keski­t­u­lois­t­en osalta kohta­laisen tarkkaan ennalleen. Suu­rit­u­loisia varten tarvit­taisi­in ruot­salaistyy­li­nen val­tion tulovero, jota mak­saisi­vat vain rikkaim­mat, ehkä kol­mannes palka­nsaa­jista. Tämän veron ei edes tarvit­sisi olla kovin korkea. Ei sen fiskaa­li­nen merk­i­tyskään kum­moinen olisi, mut­ta sil­lä voisi olla merk­i­tys­tä kansakun­nan ehey­den kannalta.

10 vastausta artikkeliin “Oden veromalli (3/4) Kulutusveroista progressiivinen veronpalautuksella.”

 1. Arvon­lisäveron nos­to vähen­täisi kulu­tus­tavaroiden ostoa Suomes­ta, etenkin kalli­ita tuot­tei­ta tilat­taisi­in enem­män muista EU-maista ja alv mak­set­taisi­in sinne. Val­tio saisi ehkä jopa vähem­män vero­tu­lo­ja, ja mak­saisi palau­tuk­sia kulut­ta­jille. Lop­putule­m­ana siis tuet­taisi­in verovaroil­la ulko­maisia yri­tyk­siä. ALV pitäisi ennem­min laskea jot­ta kaup­pa kävisi kotimaassa.

 2. Kiin­toisa näkökohta!
  Käsi­tyk­seni mukaan USAs­sa tehti­in sel­l­ainen oper­aa­tio, että kaikille palautet­ti­in veroista tiet­ty dol­larimääräi­nen sum­ma — mitä siitä seurasi, ei ole tiedossa.

 3. “Arvon­lisäveros­ta saa pro­gres­si­ivisen yksinker­taisel­la tem­pul­la, jota toteutet­ti­in Hol­lan­nin vuo­den 2001 ver­ou­ud­is­tuk­ses­sa. Hol­lan­nis­sa siir­ryt­ti­in voimakkaasti kulu­tusveroi­hin ja vihreisi­in veroi­hin. Vaiku­tus tulon­jakoon kom­pen­soiti­in kaikille (palka­nsaa­jil­la) annet­taval­la pienel­lä veropalautuksella.”

  Tämä olisi aika mie­lenki­in­toinen malli, kos­ka se näin ensisilmäyk­sel­lä olisi yksinker­tainen ja pro­gres­si­ivi­nen kulu­tusvero ja ne , jot­ka eivät halua kulut­taa säästävät

 4. Minkä vuok­si vero­tuk­sen pitäisi olla pro­gres­si­ivista? Ainakin nykykäytän­tö, jos­sa tulovero­tus on jyrkän pro­gres­si­ivista on osoit­tau­tunut talouden kannal­ta huonoksi.

 5. “…tulovero­tus on jyrkän pro­gres­si­ivista on osoit­tau­tunut talouden kannal­ta huonoksi.”

  Vero­tuk­sen tavoit­teet ovat mon­i­naiset ja vero­jär­jestelmän suun­nit­telun vaikut­ta­vat muutkin kuin taloudel­liset tek­i­jät. Fiskaal­is­ten tavoit­tei­den ohes­sa vero­tuk­sel­la pyritään mm. ohjaa­maan ihmis­ten käyt­täy­tymistä ja ylläpitämään koheesio­ta yhteiskun­nas­sa. Jär­jestelmä, joka on taloudel­lis­es­ti opti­moitu saat­taa olla yksilön kannal­ta epäoikeu­den­mukainen, mikä puolestaan vähen­tää sen legitimaatiota.

 6. Kalle: Minkä vuok­si vero­tuk­sen pitäisi olla progressiivista?

  Tähän on monia syitäkin, mut­ta perus­ta­van­laa­tu­isim­pana se, että se on useim­man ihmisen mielestä oikeudenmukaisinta.

  Kalle: Ainakin nykykäytän­tö, jos­sa tulovero­tus on jyrkän pro­gres­si­ivista on osoit­tau­tunut talouden kannal­ta huonoksi.

  Miten tämä huo­nous on sinus­ta osoitet­tu? Kaiken­näköi­sis­sä maaver­tailuis­sa maail­man parhaim­mik­si maik­si elää nou­se­vat yleen­sä Pohjo­is­maat, jois­sa on ehkä jyrkim­mät vero­pro­gres­siot koko maail­mas­sa. Puh­taasti taloudel­li­sis­sa ver­tailuis­sakin (ostovoimako­r­jat­tu BKT) Pohjo­is­maat ovat maail­man eliittiä.

 7. Muis­taak­seni vihreät on julis­tau­tunut fem­i­nis­tisek­si puolueek­si. Sehän tarkoit­taa käytän­nössä nais­ten suosimista (kuten jo ide­olo­gian nimestä voi päätel­lä). Järkiar­gu­men­tit ja totu­us ovat sivu­seikko­ja. Tästä voin tarvit­taes­sa googlata kym­meniä tai sato­ja esimerkkejä. 

  Mikä siis voisi olla vihrei­den ver­ou­ud­is­tus oikeasti. Ainakin sen pitäisi suosia siis naisia. Naisia taas voi suosia monel­la tapaa. Voi vaik­ka “elvyt­tää” siirtämäl­lä verora­ho­ja julkisen puolen palkkoi­hin, rekry­toi­da lisää työvoimavi­ra­nomaisia vaik­ka. Voisi säätää miesveron, jol­loin vero­pros­ent­ti määräy­tyi jalko­jen­välin mukaan. Tätähän on ehdotettu. 

  Hyvä tapa olisi myös alen­taa alvia reip­paasti. Maail­man­taloushan pyörii pitkälti ns. krääsän varas­sa, jota naiset kulut­ta­vat ehkä kymme­nen ker­taa enem­män kuin miehet. Hiukan — tai var­maan mon­en mielestä aika paljon — kär­jistäen voi sanoa, että miehet tuot­ta­vat krääsää ja naiset osta­vat sitä. Niin kas­vaa “hyv­in­voin­ti” ja talouden myl­ly pyörii.

  Tähän väli­in muuten: jos ei ymmär­rä yleistys­ten merk­i­tys­tä argu­men­toin­nis­sa, kan­nat­taa lopet­taa lukeminen.

  Vihrei­den ver­ou­ud­is­tus ei var­maankaan rak­en­tu­isi pelkästään fem­i­nis­tisille jär­jet­tömyyk­sille, mut­ta kyl­lä kai ne taustal­la vaikut­taisi­vat. Siten on mah­do­ton ajatel­la, että vero­taakkaa siir­ret­täisi­in miehiltä naisille, vaik­ka se olisikin vihreää luon­non­suo­jelun mielessä. Vihreää kun on myös pitää parem­pio­saisen sukupuolen puol­ta. Sitähän fem­i­nis­mi tarkoittaa.

  Syyl­listynkö turhaan meuhkaamiseen pikkuasiasta?

  Ruotsin vihrei­den puheen­jo­hta­ja sanoi jotain sen tyylistä, että naiset ja lapset joutu­vat kär­simään, jot­ta bis­nesäi­jät saisi­vat lennel­lä bis­nes­lu­okas­sa ympäri maail­maa. Aaargh! Voiko täl­laista ajat­telua ylläpitävä puolue koskaan saa­da mitään järkevää aikaiseksi!?

  No, suo­ma­laiseen poli­it­tiseen sys­teemi­in on sisään­raken­net­tu nais­ten suosimi­nen ja sitä kaut­ta ikävistä asioista vaiken­e­m­i­nen. Minähän joudun verora­hois­tani mak­samaan NYTK­ISille yms. jot­ta ne voisi­vat väit­tää miesten ole­van siko­ja ja nais­ten uhre­ja. Kun nainen nousee poli­ti­ikan huip­ulle, hän on toden­näköis­es­ti tehnyt vaik­ka mitä lupauk­sia naisjär­jestö­jen fem­i­nis­teille. Kun vielä tiede­tään, että miehet ja naiset luon­to­jaan tup­paa­vat suosi­maan naisia, poli­ti­ik­ka vinoutuu ikäväl­lä ja jär­jet­tömäl­lä tavalla.

  Tämä pitää ottaa huomioon, kun suun­nit­telee ver­ou­ud­is­tus­ta tai mitään muu­ta, jol­la on eri­lainen vaiku­tus sukupuoliin.

  Ja, juu, pitää yrit­tää vält­tää naisvi­haa­jan leima totea­mal­la, että kyl­lä naisil­lakin on ongelmia vaik­ka parem­pio­saista sukupuol­ta edus­ta­vatkin. Ehkä toi ei auttanut 🙂

 8. Kun josku luki­o­laise­na kuulin ensi ker­taa negati­ivis­es­ta tulolveros­ta kysyin fai­jal­ta — kansan­talousti­eteen pro­fes­sorl­ta — mitä se tarkoit­taa. Hän selit­ti asian ja juo­mau­r­ri lopuk­si, että negati­iv­nen tulovero voidana tulki­ta perushyödykei­den liike­vai­h­toveron palautukseksi. 

  - Valmis­teveron­palauts oli jo tut­tu asia, sil­lä maati­lal­lamme oli pen­safer­gu­soni, ja maat­alouskäyt­töön oste­tus­ta ben­si­in­istä polt­toain­everos­ta saat­toi hakea palautusta.

 9. Samuli Saarel­ma: Tähän on monia syitäkin, mut­ta perus­ta­van­laa­tu­isim­pana se, että se on useim­man ihmisen mielestä oikeudenmukaisinta… 

  Neljäkym­metälu­vul­la Sak­sas­sa oli “useim­man ihmisen mielestä” oikeu­den­mukaista lähet­tää joku keski­tysleir­ille. Siis tuo on huono argu­ment­ti yrit­tää puo­lus­taa pro­gres­si­ivista vero­tus­ta. Palkkavero­tuk­sen tasavero yhdis­tet­tynä maltil­liseen ALV:on on pien­i­t­u­loisillekkin paras ratkaisu, vaik­ka ihmiset har­voin tule­vat laske­neek­si tuota!

 10. Pitkän aikaa on keven­net­ty ansiovero­tus­ta ja kiris­tet­ty kulu­tusvero­tus­ta, eipä toimi.Kaikki hoke­vat ettei iso­tu­lois­t­en verokiristyk­sil­lä ole merk­i­tys­tä, nii­itäkun on vain 10%.HS kir­joit­ti juuri vain 20 henkilön osinko­tu­lo­jen ole­van 315 miljoon­aa euroa.Kymmeniä miljoo­nia niistä verova­paana ja lop­utkin pienel­lä verotuksella.Vertailun vuok­si viimeisin ansio­tur­van heiken­nys säästi 50 miljoon­aa, kumpaako­han ryh­mää sum­ma kir­paisee enemmän.Ainakin pääo­mat­u­lo­jen vero pitäisi lait­taa ihan uudelle tasolle.Nyt halu­taan leika­ta, ei kiristää verotusta.Samanlainen veronkiristys on jos, (kun) vaik­ka opin­to­tukea leikataan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.