Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 10.3.2015

(Esi­tys­lis­taan täs­tä)

Sau­di-Ara­bian suur­lä­he­tys­tö­ton­tin ase­ma­kaa­va Kuusisaaressa

En muis­ta kuin­ka mones tämä on jär­jes­tyk­ses­sä, mut­ta lähe­tys­tön suun­ni­tel­mat näyt­tä­vät elä­vän ja kaa­vaa muu­te­taan yhtenään.

Verk­ko­saa­ren poh­jois­osan suunnitteluperiaatteet

Täs­sä on teh­ty yhteis­työ­tä Ber­lii­nin kaa­voit­ta­jien kans­sa. Hyvä!

Kaa­vaa kehu­taan tii­viik­si, mut­ta alue­te­hok­kuus on kui­ten­kin vain yhden paik­keil­la. Kort­te­lei­den raken­ne ja pysä­köin­ti­rat­kai­sut tuke­vat tavan­omais­ta pie­nem­piä hank­kei­ta, jol­la teh­dään mah­dol­li­sek­si muun muas­sa ryh­mä­ra­ken­nut­ta­mis­ta. Mitä­hän tuo pysä­köin­nin osal­ta tar­koit­taa? Tont­ti­koh­tais­ta (ylet­tö­män kal­lis) vai päin­vas­toin kes­ki­tet­tyä, jos­ta jokai­nen asu­kas saa halu­tes­saan ostaa tai vuo­kra­ta pai­kan. Kala­sa­ta­man­ka­tu on sha­red space –aluet­ta ja muo­dos­taa aukea­man, jos­sa voi sekä kävel­lä että autoil­la hil­jai­sel­la nopeu­del­la. Terk­ku­ja Berliinistä?

Kar­husaa­ren kaavarunko

Kaa­va­run­ko on epä­vi­ral­li­nen asia­kir­ja, jol­la ei ole oikeus­vai­ku­tus­ta. Yleis­kaa­vaa yksi­tyis­koh­tai­sem­pi, mut­ta ase­ma­kaa­vaa yleis­piir­tei­sem­pi. Sel­lai­nen, kuin moni haluai­si ase­ma­kaa­vo­jen ole­van. Kovas­ti on aiem­mis­ta suun­niel­mis­ta tehok­kuut­ta lisät­ty, mut­ta pie­ni so on edel­leen. Raken­nusoi­keut­ta oli­si 375 000 k‑m2, joka muu­al­la tar­koit­tai­si 9400 asu­kas­ta, mut­tas Kar­husaa­res­sa 4900 – 6900 asu­kas­ta. Nyt asuk­kai­ta on 400 ja raken­nut­tua alaa 100 000k‑m2. Asu­mis­väl­jyys on siis noin 250 kerrosneliötä/nenä. Lähe­te­tyis­tä kir­jeis­tä pais­taa huo­li alu­een keskiluokkaistumisesta.

Huo­mat­ta­koon, että kaa­va­run­gos­sa ton­tin ulo­te­taan ran­taan, mikä on Hel­sin­gin kaa­voi­tus­pe­ri­aat­tei­den vastaista.

Kol­men Sepän suojatie

Jalan­kul­kuo­lo­ja paran­ne­taan teke­mäl­lä Van­han yli­op­pi­las­ta­lon eteen suo­ja­tie. Nyt jalan­kul­ki­jat ovat jou­tu­neet teke­mään yli­mää­räi­sen 70 met­rin kier­rok­sen Stoc­kan lii­ken­ne­va­lo­jen kaut­ta, mikä tar­koit­taa kak­sis­sa yli­mää­räi­sis­sä lii­ken­ne­va­lois­sa odot­te­lua. Aloit­teen jalan­kul­ki­jan olon hel­pot­ta­mi­ses­ta on teh­nyt Foru­min kiin­teis­tön omistajayhtiö.

Pyö­rä­lii­ken­teen opastusjärjestelmä

Kokeil­laan uuden­lais­ta opas­tus­ta, mut­ta minul­le ei oikein sel­vin­nyt min­kä­lais­ta. Pyö­rä­lii­ken­teen opas­tei­den pitäi­si olla alhaal­la pyö­räi­li­jän kat­seen tasol­la (vrt. moot­to­ri­tei­den opas­teet). Näin on Sveit­sis­sä ja pelit­tää hyvin. Lisäk­si opas­tei­den tuli­si olla sel­lai­sia, ettei nii­tä voi hel­pos­ti kään­tää osoit­ta­maan vää­rään suun­taan. Nyt opas­teet ovat ris­teyk­ses­sä hyö­dyt­tö­miä, kos­ka ne osoit­ta­vat yhtä toden­nä­köi­ses­ti oike­aan kuin vää­rään suun­taan. Huo­no vitsi.

 

 

69 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 10.3.2015”

 1. Vain tont­ti­koh­tai­nen pai­koi­tus on toi­mi­va rat­kai­su. Jos katu­jen ja piho­jen korot teh­dään oikein, niin tont­ti­koh­tai­nen pai­koi­tus on mah­do­lis­ta teh­dä todel­la hal­val­la. Jos ei osa­ta, niin sit­ten asia­kas maksaa.

  1. Ker­ro miten teet tront­ti­koh­tai­sen pysä­köin­nin hal­val­la niin, että ton­til­la on tehok­kuus vähin­tään 1,5, lap­sil­le on pihaa ja ker­rok­sia on kor­kein­taan kuusi? Jos tuon osaat sanoa, sinun kan­nat­taa vaih­taa rakennuspuolelle?

 2. Mitäs tämä nyt taas on? Sekä Stoc­kan kul­mal­la että Van­han Yli­op­pi­las­ta­lon kul­mil­la on jo suo­ja­tie. Miten nii­den väliin enää kol­mat­ta mah­tuu edes hyväl­lä tahdolla? 

  Ja pui­ta tie­tys­ti kaa­de­taan ja vähäi­siä park­ki­paik­ko­ja pois­te­taan. Jos nykyi­siä suo­ja­tei­tä pit­kin ei pää­se Foru­miin, niin kan­nat­taa jää­dä kotiin ja käy­dä Alepassa.

  1. S2 uuden yli­op­pi­las­ta­lon ja van­han välis­tä mene­vä suo­ja­tie mer­kit­see yli 100 met­rin ker­toa. Tämä vas­tai­si moot­to­ri­tiel­lä 2,5 kilo­met­rin yli­mää­räis­tä mut­kaa. Jalan­kul­ki­joi­ta on tuol­la alu­eel­la niin val­ta­van pal­jon enem­män kuin autoi­li­joi­ta, että on help­po las­kea yhteen­las­ke­tun ajan vähe­ne­vän tämän suo­je­tien vuoksi.

 3. Kort­te­lit riit­tä­vän pie­nik­si ja autot piha­kan­nen alle. Mik­si muu­ten pihal­la pitäi­si olla tilaa eri­tyi­ses­ti lap­sil­le? Olen koko lap­suu­te­ni elä­nyt asfalt­ti­pi­hal­la ja väi­tän, että nykyi­set “leik­ki­pai­kat” anta­vat pal­jon vähem­män mah­dol­li­suuk­sia leikkiä.

  Mis­tä muu­ten tuo tehok­kuus 1,5 tulee? Käsit­tääk­se­ni sil­lä teh­dään muu­al­la maa­il­mas­sa pien­ta­lo- ja rivarialueita.

 4. Jos kau­pun­ki tekee las­kel­man­sa kes­ki­te­tyn pysä­köin­nin kus­tan­nuk­sis­ta samal­la taval­la kuin Kruu­nu­vuo­res­sa, niin on raken­nut­ta­jien edul­li­sem­paa lou­hia auto­pai­kat omal­le ton­til­le kuin ostaa nii­tä kau­pun­gin raken­nut­ta­mis­ta kes­ki­te­tyis­tä pysäköintitaloista.

 5. Kar­husaa­res­ta: Vaik­ka täl­lä nyt ei ole­kaan mer­ki­tys­tä asia­ko­ko­nai­suu­del­le, Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan Kar­husaa­res­sa kaik­kien raken­nus­ten ker­ro­sa­la on nyt (2013) noin 41 000 kem2, ja asuin­ra­ken­nus­ten ala 36 000 kem2. Asuin­pin­ta-ala per asu­kas on siten rei­lut 70 m², eli noin kak­sin­ker­tai­nen kes­ki­ver­to­hel­sin­ki­läi­seen verrattuna.
  (Huo­neis­toa­la = 0,8*kerrosala).

 6. Eikö oli­si jär­ke­vää samal­la myös hel­pot­taa pyö­räi­li­jöi­det liik­ku­mis­ta ja juu­ri­kin tuo­ta kadun ylit­tä­mis­tä ja raken­taa uuden suo­ja­tien rin­nal­le myös pyö­rä­tien jat­ke kadun yli­tys­tä var­ten? Nyt pyö­räi­li­jät jou­tu­vat teke­mään yli­mää­räi­sen kier­rok­sen Kale­van­ka­dun kautta. 

  On aivan var­maa, että kun uusi suo­ja­tie raken­ne­taan, tule­vat pyö­räi­li­jät käyt­tä­mään sitä yli­tys­paik­ka­naan ja suk­ku­loi­vat sil­loin jalan­kul­ki­joi­den seassa.

 7. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  S2 uuden yli­op­pi­las­ta­lon ja van­han välis­tä mene­vä suo­ja­tie mer­kit­see yli 100 met­rin kertoa.…

  Itse­kin käve­len tuos­sa useam­min kuin ajan autol­la. Sil­ti vähän ihme­tyt­tää. Ensin­nä­kin juu­ri uuti­soi­tiin, että lii­at suo­ja­tiet vähen­tä­vät tur­val­li­suut­ta ja toi­sek­si, jos ihmis­vir­rat ovat noin mer­kit­tä­viä kau­pal­li­ses­ti, pitäi­si­kö tuo­hon teh­dä ali­kul­ku ja pois­taa suo­ja­tiet kokonaan?

  1. On kytl­lä hir­veä jalan­ku­lun vihaa­ja, jos esit­tää, että jalan­kul­ki­joi­den pitää kavu­ta rol­lat­to­rei­neen johon­kin ali­kul­ku­tun­ne­liin. Auto­lii­ken­ne on tuol­la alu­eel­le niin mar­gi­naa­li­nen lii­ken­ne­muo­to, ettei sen tar­pei­ta voi ottaa suun­nit­te­loun lähtökohdaksi.

 8. Anta­kaa jo olla:
  Mitäs tämä nyt taas on? Sekä Stoc­kan kul­mal­la että Van­han Yli­op­pi­las­ta­lon kul­mil­la on jo suo­ja­tie. Miten nii­den väliin enää kol­mat­ta mah­tuu edes hyväl­lä tahdolla? 

  Ja pui­ta tie­tys­ti kaa­de­taan ja vähäi­siä park­ki­paik­ko­ja pois­te­taan. Jos nykyi­siä suo­ja­tei­tä pit­kin ei pää­se Foru­miin, niin kan­nat­taa jää­dä kotiin ja käy­dä Alepassa.

  Onhan tuo tär­keä, jot­ta saa­daan ratik­ka­lii­ken­net­tä taas hiu­kan hidas­tet­tua. Ei oikein ole mui­ta kei­no­ja enää jäljellä.

  1. The­dän ana­lyy­sin mukaan tuo suo­ja­tie ei hidas­ta ratik­ka­lii­ken­net­tä. Tämä on teh­tä­vis­sä lii­ken­ne­va­lo­jen ajoi­tuk­sel­la. Auto­lii­ken­net­tä se sil­loin tie­tys­ti hidas­taa, mut­ta se on tuos­sa aivan mar­gi­naa­li­nen liikennemuoto.

 9. Mar­kus:
  Jos kau­pun­ki tekee las­kel­man­sa kes­ki­te­tyn pysä­köin­nin kus­tan­nuk­sis­ta samal­la taval­la kuin Kruu­nu­vuo­res­sa, niin on raken­nut­ta­jien edul­li­sem­paa lou­hia auto­pai­kat omal­le ton­til­le kuin ostaa nii­tä kau­pun­gin raken­nut­ta­mis­ta kes­ki­te­tyis­tä pysäköintitaloista.

  Eikös ne ollut jotain alle 20 000 kap­pa­le? Toi on kak­si ker­taa vähem­män kuin mikään pysäköintikansi.

 10. O.S: ” Nyt opas­teet ovat ris­teyk­ses­sä hyö­dyt­tö­miä, kos­ka ne osoit­ta­vat yhtä toden­nä­köi­ses­ti oike­aan kuin vää­rään suun­taan. Huo­no vitsi.”

  Tosi on , opas­tei­siin pitää kiin­nit­tää aivan uudel­la tasol­la ole­vaa huo­mio­ta. Lisäk­si voi­si olla osa-alue­kart­to­ja (info­pis­tei­tä, olet täs­sä mer­kin­nöin) tihein välein esim. risteyskohdissa.

  Lisäk­si voi­si olla esim. värit mer­kit­se­mäs­sä vaik­ka­pa 10 — 15 — 20 kilo­met­rin kun­to­pyö­räi­ly­reit­tiä. Ne oli­si suun­ni­tel­tu mai­se­ma ym. mui­den näh­tä­vyyk­sien idealla.

  Mil­tä kuu­los­tai­si esim. Meren­ran­ta­reit­ti , jos­sa oli­si näkö­ala­ta­san­ne saa­ris­toon (nimi), vesi­lin­tu­jen pou­ka­ma, pur­je­ve­nes­ta­ma (kios­ki) jne.

  Kult­tuu­ri­reit­ti : museo se ja se, Fin­lan­dia­ta­lo, puis­tot ne ja ne , kah­vi­la teras­sei­neen jne.

  Täs­sä­kin on vain mie­li­ku­vi­tus raja­na, eikä mak­sa pal­jon. Tosin vihe­ra­luei­ta pitää suo­jel­la eikä muut­taa kerrostalotonteiksi.

 11. eemil:
  O.S: ” Nyt opas­teet ovat ris­teyk­ses­sä hyö­dyt­tö­miä, kos­ka ne osoit­ta­vat yhtä toden­nä­köi­ses­ti oike­aan kuin vää­rään suun­taan. Huo­no vitsi.”

  Tosi on , opas­tei­siin pitää kiin­nit­tää aivan uudel­la tasol­la ole­vaa huo­mio­ta. Lisäk­si voi­si olla osa-alue­kart­to­ja (info­pis­tei­tä, olet täs­sä mer­kin­nöin) tihein välein esim. risteyskohdissa.

  Lisäk­si voi­si olla esim. värit mer­kit­se­mäs­sä vaik­ka­pa 10 – 15 – 20kilometrin kun­to­pyö­räi­ly­reit­tiä. Ne oli­si suun­ni­tel­tu mai­se­ma ym. mui­den näh­tä­vyyk­sien idealla.

  Mil­tä kuu­los­tai­si esim. Meren­ran­ta­reit­ti , jos­sa oli­si näkö­ala­ta­san­ne saa­ris­toon (nimi), vesi­lin­tu­jen pou­ka­ma, pur­je­ve­nes­ta­ma (kios­ki) jne.

  Kult­tuu­ri­reit­ti : museo se ja se, Fin­lan­dia­ta­lo, puis­tot ne ja ne , kah­vi­la teras­sei­neen jne.

  Täs­sä­kin on vain mie­li­ku­vi­tus raja­na, eikä mak­sa paljon.Tosin vihe­ra­luei­ta pitää suo­jel­la eikä muut­taa kerrostalotonteiksi. 

  Pai­koin ovat opas­teet tar­peen, mutta …

  Pitää­kö jat­kos­sa kaik­ki katujen/pyöräteiden vie­rus­tat täyt­tää entis­tä lukui­sam­min pyl­väin ja kyl­tein? Kat­sel­kaa­pa kau­pun­gis­sa jos­kus ympä­ril­len­ne, niin voi­net­te havai­ta, että nii­tä lii­ken­ne­merk­ke­jä ja opas­tei­ta on jo nykyi­sin monin pai­koin suo­ras­taan ihme­tel­tä­vän pal­jon. Sen vuok­si toi­voi­sin, että nii­den tar­pel­li­suus har­kit­tai­siin aina huo­lel­la. Muu­ten Hel­sin­ki muut­tuu aina vain san­kem­mak­si pyl­väs-/kylt­ti­met­säk­si, mikä ei lie­ne enää eduk­si kau­pun­ki­ku­val­le … tai juu­ri sen tar­peel­li­sim­man kyl­tin havait­se­mi­sen kannalta.

 12. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  On kytl­lä hir­veä jalan­ku­lun vihaa­ja, jos esit­tää, että jalan­kul­ki­joi­den pitää kavu­ta rol­lat­to­rei­neen johon­kin alikulkutunneliin… 

  Entä jos teh­täi­siin se kes­kus­ta­tun­ne­li vähän laa­jem­pa­na, myös ete­lä — poh­jois suun­taan ja lai­tet­tai­siin autot kan­nen alle? Olen näh­nyt maa­il­mal­la jalan­kul­kua­luei­ta, joil­la liik­kuu spå­ra — pät­kää­kään hiljentämättä.

 13. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  The­dän ana­lyy­sin mukaan tuo suo­ja­tie ei hidas­ta ratik­ka­lii­ken­net­tä. Tämä on teh­tä­vis­sä lii­ken­ne­va­lo­jen ajoituksella.

  Onhan se teh­tä­vis­sä, tai siis oli­si. Mut­ta ei sitä teh­dä. Eikä nii­tä siel­lä kukaan käy kel­lot­te­le­mas­sa­kaan. HSL hil­jai­ses­ti lisää minuu­tin aika­tau­luun, luot­ta­mus­mies luot­taa, rati­kat hidas­tuu ja se sii­tä. Valitettavasti.

 14. Kivi­kau­pun­gin kas­vat­ti: Pai­koin ovat opas­teet tar­peen, mutta …

  Pitää­kö jat­kos­sa kaik­ki katujen/pyöräteiden vie­rus­tat täyt­tää entis­tä lukui­sam­min pyl­väin ja kyl­tein? Kat­sel­kaa­pa kau­pun­gis­sa jos­kus ympä­ril­len­ne, niin voi­net­te havai­ta, että nii­tä lii­ken­ne­merk­ke­jä ja opas­tei­ta on jo nykyi­sin monin pai­koin suo­ras­taan ihme­tel­tä­vän pal­jon. Sen vuok­si toi­voi­sin, että nii­den tar­pel­li­suus har­kit­tai­siin aina huo­lel­la. Muu­ten Hel­sin­ki muut­tuu aina vain san­kem­mak­si pyl­väs-/kylt­ti­met­säk­si, mikä ei lie­ne enää eduk­si kau­pun­ki­ku­val­le … tai juu­ri sen tar­peel­li­sim­man kyl­tin havait­se­mi­sen kannalta.

  Täs­sä koh­taa on tapa­na antaa har­joi­tus­teh­tä­väk­si ajaa pyö­räl­lä vaik­ka Kehä I pääs­tä pää­hän ilman kart­taa ja pyy­tää kom­men­toi­maan nykyis­ten opas­tei­den mää­rää ja laa­tua uudes­taan sen jäl­keen. (Okei, kart­ta kan­nat­taa kyl­lä sil­ti ottaa mukaan, että löy­tää lopul­ta joten­kin edes kotiinsa.)

 15. Kivi­kau­pun­gin kas­vat­ti: Pai­koin ovat opas­teet tar­peen, mutta …

  Pitää­kö jat­kos­sa kaik­ki katujen/pyöräteiden vie­rus­tat täyt­tää entis­tä lukui­sam­min pyl­väin ja kyl­tein? Kat­sel­kaa­pa kau­pun­gis­sa jos­kus ympä­ril­len­ne, niin voi­net­te havai­ta, että nii­tä lii­ken­ne­merk­ke­jä ja opas­tei­ta on jo nykyi­sin monin pai­koin suo­ras­taan ihme­tel­tä­vän pal­jon. Sen vuok­si toi­voi­sin, että nii­den tar­pel­li­suus har­kit­tai­siin aina huo­lel­la. Muu­ten Hel­sin­ki muut­tuu aina vain san­kem­mak­si pyl­väs-/kylt­ti­met­säk­si, mikä ei lie­ne enää eduk­si kau­pun­ki­ku­val­le … tai juu­ri sen tar­peel­li­sim­man kyl­tin havait­se­mi­sen kannalta.

  Aina­kin yksi kylt­ti puut­tuu joka kadun­pät­käl­tä: pyö­räi­ly kiel­let­ty jal­ka­käy­tä­väl­lä. Kun se ker­ran ei mene mil­lään muu­teen kaaliin.

 16. Anta­kaa jo olla:
  Ja pui­ta tie­tys­ti kaa­de­taan ja vähäi­siä park­ki­paik­ko­ja pois­te­taan. Jos nykyi­siä suo­ja­tei­tä pit­kin ei pää­se Foru­miin, niin kan­nat­taa jää­dä kotiin ja käy­dä Alepassa.

  Niis­tä vähäi­sis­tä park­ki­pai­kois­ta (7 kpl) 2 — 3 vie piden­net­ty main­osau­to, joka sei­soo pai­kal­laan ikui­ses­ti. Onko lopuis­sa nel­jäs­sä tosi­aan perus­te kier­rät­tää tuhan­sia jalan­kul­ki­joi­ta yli­mää­räi­set 100m?

  Hel­poin­ta ja jär­ke­vin­tä oli­si tie­ten­kin saman­tien muut­taa Man­ner­hei­min­tien toi­sen suun­nan kais­ta pel­käs­tään kevyen lii­ken­teen käyt­töön, mut­ta kun se ei auto­puo­lu­eel­le peri­aa­te­syis­tä käy, niin ede­tään sit­ten askel ker­ral­laan, täl­lä ker­taa Foru­min kiin­teis­tön omis­ta­jien(!) aloitteesta.

  Jos nykyi­set maa­na­lai­set park­ki­pai­kat eivät himoau­toi­li­joil­le rii­tä, niin kan­nat­taa suun­na­ta nok­ka koh­ti kehien ostos­pa­ra­tii­se­ja. Kau­pun­ki­ti­las­sa ilman ton­nin pai­nois­ta pel­ti­kuor­ta liik­ku­va enem­mis­tö kiittää.

 17. Vai että jalan­kul­ki­joi­den ajan­sääs­töä täl­lä Kol­men Sepän suo­ja­tiel­lä tavoi­tel­laan. Tai­ta­vat minuu­tit olla nii­tä mielikuvitusminuutteja.

  Jos jalan­kul­ki­ja ylit­tää Man­ner­hei­mi­tien uut­ta suo­ja­tie­tä pit­kin, niin hän toden­nä­köi­ses­ti läh­tee kadun yli­tet­ty­ään kul­ke­maan Man­ner­hei­min­tie­tä jom­paan kum­paan suun­taan. Eikö kul­ki­ja voi yhtä hyvin kul­kea tuo­ta mat­kaa ennen kadun yli­tys­tä, ja ylit­tää kadun nykyi­siä suo­ja­tei­tä käyttäen?

 18. Kun­nol­lis­ten pyö­rä­opas­ti­mien teke­mi­nen vaa­ti kokei­lu­lu­van ano­mis­ta minis­te­riöl­tä. Täs­sä jos jos­sain on esi­merk­ki tur­has­ta byrokratiasta.

 19. Jalan­kul­ki­ja: Aina­kin yksi kylt­ti puut­tuu joka kadun­pät­käl­tä: pyö­räi­ly kiel­let­ty jal­ka­käy­tä­väl­lä. Kun seker­ran ei mene mil­lään muu­teen kaaliin. 

  Useim­pien lii­ken­neon­gel­mien kans­sa jos­sain vai­hee­sa joku ehdot­taa että lai­te­taan kylt­ti, ja sit­ten joku ilon­pi­laa­jaa kysyy, että kun ei ne toi­mi mis­sään muu­al­la­kaan, niin mikä täs­tä asias­ta ja pai­kas­ta tekee niin eri­koi­sen että se toi­mii täs­sä tai tääl­lä? Esi­mer­kik­si läpia­jo­kiel­to­jen ole­ma­ton vai­ku­tus. Jos halu­aa että jos­sain ei aje­ta, se joko este­tään esteil­lä ja/tai teh­dään vaih­toeh­toi­nen reit­ti joka on parem­pi, jol­loin aje­taan sen kaut­ta. Esi­mer­kik­si beto­ni­por­sai­ta tai pyöräkaistat.

 20. Kal­le: Kort­te­lit riit­tä­vän pie­nik­si ja autot piha­kan­nen alle. Mik­si muu­ten pihal­la pitäi­si olla tilaa eri­tyi­ses­ti lap­sil­le? Olen koko lap­suu­te­ni elä­nyt asfalt­ti­pi­hal­la ja väi­tän, että nykyi­set “leik­ki­pai­kat” anta­vat pal­jon vähem­män mah­dol­li­suuk­sia leikkiä. 

  Piha­kan­net teke­vät pihas­ta kivie­rä­maa­ta — aina­kaan pui­ta ei sii­hen pihaan tule.
  Kun jät­tää lap­sil­le pihal­le tilaa, yleen­sä koko pihas­ta tulee viih­tyi­säm­pi, kos­ka lap­sil­le jär­jes­te­tään edes jotain virikkeitä.
  Nykyi­set leik­ki­pai­kat ovat tosi­aan huo­no­ja. Lie­kö kyse tur­val­li­suus­mää­räyk­sis­tä vai mis­tä, mut­ta nykyi­set leik­ki­te­li­neet ovat mie­li­ku­vi­tuk­set­to­mia, klii­ni­siä ja tyl­siä. Ne ovat “val­miik­si pures­kel­tu­ja”. Pelot­taa oikein, min­kä­lai­sia aikui­sia nii­den tii­moil­ta kas­vaa. Eivät ne aina­kaan ulkoi­le­maan kannusta.

  Anna R: Täs­sä koh­taa on tapa­na antaa har­joi­tus­teh­tä­väk­si ajaa pyö­räl­lä vaik­ka Kehä I pääs­tä pää­hän ilman kart­taa ja pyy­tää kom­men­toi­maan nykyis­ten opas­tei­den mää­rää ja laa­tua uudes­taan sen jälkeen. 

  Kehän vie­rus­tal­la kylt­te­jä on sopi­vas­ti (eli vähän). Kaduil­la taas kyl­tit yksin­ker­tai­ses­ti vie­vät pyöräilytilaa.

  Kal­le: Itse­kin käve­len tuos­sa useam­min kuin ajan autol­la. Sil­ti vähän ihme­tyt­tää. Ensin­nä­kin juu­ri uuti­soi­tiin, että lii­at suo­ja­tiet vähen­tä­vät tur­val­li­suut­ta ja toi­sek­si, jos ihmis­vir­rat ovat noin mer­kit­tä­viä kau­pal­li­ses­ti, pitäi­si­kö tuo­hon teh­dä ali­kul­ku ja pois­taa suo­ja­tiet kokonaan? 

  Se suo­ja­tie on tosi­aan sii­nä koh­taa aika kau­ka­na ja vie­lä­pä kaik­kein pahim­mas­sa sum­pus­sa. Ali­kul­ku on höl­mö idea. Mik­si ihmees­sä jalan­kul­ki­jan pitää aina väis­tää tilan­teis­sa, jois­sa autot luo­vat ongel­man? Ennem­min pois­tai­sin autot koko­naan Alek­san­te­rin­ka­dul­ta ja Man­ner­hei­min­tiel­tä (Erot­ta­jal­ta Forumiin).
  Ihmi­set, joil­ta ei käve­ly onnis­tu, eivät tar­vit­se autoa vaan rollaattorin.

 21. Kal­le: Entä jos teh­täi­siin se kes­kus­ta­tun­ne­li vähän laa­jem­pa­na, myös ete­lä – poh­jois suun­taan ja lai­tet­tai­siin autot kan­nen alle? Olen näh­nyt maa­il­mal­la jalan­kul­kua­luei­ta, joil­la liik­kuu spå­ra – pät­kää­kään hiljentämättä.

  Tämä on vähän off topic. 

  Kir­joi­tus­mu­toa spå­ra käyt­tä­vät vain mukas­ta­dia­li­set hoo­ka­nit. Kal­le on kyl­lä ihan hyvä synonyymi.

 22. Kal­le: Olen näh­nyt maa­il­mal­la jalan­kul­kua­luei­ta, joil­la liik­kuu spå­ra – pät­kää­kään hiljentämättä.

  42 ton­nia ratik­kaa huris­te­le­mas­sa nel­jää­kymp­piä pit­kin jalan­kul­kua­luei­ta ei kuu­lu hyvään kau­pun­ki­suun­nit­te­luun jos­sa ajo­neu­vo­luis­kia­kin yri­te­tään kor­va­ta por­tail­la jot­ta tur­val­li­suu­den tun­tu säilyy.

 23. tpyy­luo­ma: Eikös ne ollut jotain alle 20 000 kap­pa­le? Toi on kak­si ker­taa vähem­män kuin mikään pysäköintikansi.

  Kau­pun­gin ilmoi­tus 16.1.2015: auto­paik­kao­sak­keen hin­ta raken­nut­ta­jal­le 35 600€/ auto­paik­ka. Kuten sanoin: lou­hin­ta omal­le ton­til­le kannattaa.

 24. Pyö­rä­väy­li­len kyl­ti­tyk­siin kan­nat­tai­si kek­siä jotain “uusia” ideoita:

  1. Kylt­tiin lai­tet­tai­siin tar­peek­si kau­ka­na ole­va koh­de, esi­mer­kik­si Por­voo. Niin ettei tar­vit­se osa­ta kaik­kia kau­pun­gi­no­sia läh­tö- ja koh­de­pis­teen välil­lä. Jos tiet mer­kit­tä­siin ja nimet­tä­siin vaik­ka­pa nume­roil­la, niin voi­si kylt­tiin mer­ki­tä vaik­ka vain tien nume­ron ja lähi­koh­teen. Täl­löin se Por­voo tar­vit­si­si mai­ni­ta vähän harvemmin.

  2. Muu­al­la kuin nime­tyn tien var­res­sa kul­ke­vil­le kevyen lii­ken­teen väy­lil­le tuli­si kek­siä nimet. Nimi aut­taa löy­tä­mään pai­kan kar­tal­ta. On myös hel­pom­pi kään­tyä Aapis­tiel­le kuin “kol­man­nel­le asfal­toi­tul­le keveyn­lii­ken­teen väy­läl­le vasem­mal­la Beto­ni­mie­hen­tien yli­tyk­sen jäl­keen”. Eri­tyi­ses­ti ohet­ta ei tar­vit­se muut­taa jos sii­hen raken­ne­taan taas uusi väy­lä välille.

  3. Voi­ta­siin ryh­mi­tel­lä tär­keim­mät väy­lät. Mal­lia voi­si ottaa val­ta­tie, kan­ta­tie jne luo­ki­tuk­ses­ta. Sit­ten pitäi­si hyvin sel­keäs­ti mer­ki­tä mikä on val­ta­tie ja mikä sivu­pol­ku. Toi­sin kuin autoin­fras­sa, pyö­räi­lyn val­ta­tie ei yleen­sä ero­tu sivu­ku­jas­ta levey­den ansios­ta. Ikä­vä kyl­lä yleen­sä ei miten­kään muutenkaan.

  Olen Kivi­kau­pun­gin kas­va­tin kans­sa samaa miel­tä sii­tä ettei opas­tei­ta tar­vi­ta kovin pal­joa lisää. Sen sijaan nii­den tasoa pitäi­si parantaa.

 25. Kivi­kau­pun­gin kas­vat­ti: että nii­tä lii­ken­ne­merk­ke­jä ja opas­tei­ta on jo nykyi­sin monin pai­koin suo­ras­taan ihme­tel­tä­vän paljon.

  Mut­ta pyö­rä­teil­lä yksi ja sekin vää­rään suuntaan…

 26. Kaik­ki tiet vie­vät Foru­miin:
  Vai että jalan­kul­ki­joi­den ajan­sääs­töä täl­lä Kol­men Sepän suo­ja­tiel­lä tavoi­tel­laan. Tai­ta­vat minuu­tit olla nii­tä mielikuvitusminuutteja.

  Jos jalan­kul­ki­ja ylit­tää Man­ner­hei­mi­tien uut­ta suo­ja­tie­tä pit­kin, niin hän toden­nä­köi­ses­ti läh­tee kadun yli­tet­ty­ään kul­ke­maan Man­ner­hei­min­tie­tä jom­paan kum­paan suun­taan. Eikö kul­ki­ja voi yhtä hyvin kul­kea tuo­ta mat­kaa ennen kadun yli­tys­tä, ja ylit­tää kadun nykyi­siä suo­ja­tei­tä käyttäen? 

  Kau­pun­ki­mai­sel­le ympä­ris­töl­le luon­teen­omais­ta on, että ris­teyk­ses­sä on suo­ja­tie joka sivul­la eli siis kah­den kadun ris­teyk­ses­sä nel­jä suo­ja­tie­tä. Muun­lai­set rat­kai­sut ovat moot­to­ri­tie­hen­ki­siä. Man­ner­hei­min­tien ja Alek­san­te­rin­ka­dun ris­teys on yksi täl­lai­nen ja esim. Pää­var­tion­to­ril­la on toi­nen. Senaa­tin­to­ril­la­kin on mel­ko kum­mal­li­set suojatiejärjestelyt.

 27. O.S. kir­joit­ti: “Lisäk­si opas­tei­den tuli­si olla sel­lai­sia, ettei nii­tä voi hel­pos­ti kään­tää osoit­ta­maan vää­rään suun­taan. Nyt opas­teet ovat ris­teyk­ses­sä hyö­dyt­tö­miä, kos­ka ne osoit­ta­vat yhtä toden­nä­köi­ses­ti oike­aan kuin vää­rään suun­taan. Huo­no vitsi.”

  Entä­pä, jos ne tär­keim­mät tien­vii­tat teh­täi­siin­kin mate­ri­aa­lis­ta, jol­la on muis­ti. Se sal­li­si tai­vut­ta­mi­sen aluk­si, mut­ta palau­tui­si sit­ten alku­pe­räi­seen asen­toon­sa hiljalleen …

 28. eemil:
  …Mil­tä kuu­los­tai­si esim. Meren­ran­ta­reit­ti , jos­sa oli­si näkö­ala­ta­san­ne saa­ris­toon (nimi), vesi­lin­tu­jen pou­ka­ma, pur­je­ve­nes­ta­ma (kios­ki) jne.

  Kult­tuu­ri­reit­ti : museo se ja se, Fin­lan­dia­ta­lo, puis­tot ne ja ne , kah­vi­la teras­sei­neen jne.

  Täs­sä­kin on vain mie­li­ku­vi­tus raja­na, eikä mak­sa paljon.Tosin vihe­ra­luei­ta pitää suo­jel­la eikä muut­taa kerrostalotonteiksi.

  Kuu­los­tai­si aika hyö­dyt­tö­mäl­tä puu­has­te­lul­ta. 😀 Kun on aje­le­mas­sa huvia­je­lua, tuol­lai­set rei­ti­tyk­set voi teh­dä vaik­ka kän­ny­käl­lä tai GT-kar­tal­la. Saman­lai­sia reit­te­jä­hän on jo teh­ty. Espoo­kin käyt­ti mon­ta vuot­ta kaik­ki pyö­rä­tie­ra­han­sa ran­to­jen sosia­li­soin­tiin, niin ettei pyö­rä­lii­ken­ne hyö­ty­nyt pätkääkään. 

  Mota­rei­den suun­tai­set pää­väy­lät ovat Espoos­sa­kin koko­naan raken­ta­mat­ta tai pouk­koi­le­vat satun­nai­ses­ti sin­ne tän­ne. Vain ran­ta­ra­dan suun­tai­nen pyö­rä­tie on joten­kin yhte­näi­nen, mut­ta sekin huo­li­mat­ta liikennesuunnittelijoista.

  Oleel­lis­ta on pää­väy­lien yhte­näi­syys ja opas­teet. Ketään ei kii­nos­ta Tik­ku­ri­la tai Haa­ga. Opas­teet pitää olla Hel­sin­kiin tai Hämeen­lin­naan, ihan niin kuin autoillekkin.

 29. Daniel Feder­ley: …HSL hil­jai­ses­ti lisää minuu­tin aika­tau­luun, luot­ta­mus­mies luot­taa, rati­kat hidas­tuu ja se sii­tä. Valitettavasti.

  HSL:n agen­da on lopet­taa spå­ra­lii­ken­ne. Tai aina­kin se näyt­tää sil­tä. Jos kaik­kial­la muu­al­la spå­ra on oleel­li­ses­ti mui­ta lii­ken­ne­muo­to­ja edul­li­sem­pi, niin tar­vi­taan suun­na­ton­ta lah­jak­kuut­ta saa­da se Hel­sin­gis­sä näyt­tä­mään kalliilta. 😀 😀 😀

 30. Kal­le: Tai aina­kin se näyt­tää sil­tä. Jos kaik­kial­la muu­al­la spå­ra on oleel­li­ses­ti mui­ta lii­ken­ne­muo­to­ja edul­li­sem­pi, niin tar­vi­taan suun­na­ton­ta lah­jak­kuut­ta saa­da se Hel­sin­gis­sä näyt­tä­mään kalliilta.

  Ei sii­hen vaa­di­ta kuin ääne­käs ja las­ku­tai­do­ton auto­puo­lue, jon­ka änky­röin­nin vuok­si lii­ken­tees­sä ei saa teh­dä prio­ri­soin­te­ja, vaan tilan rajal­li­suu­des­ta piit­taa­mat­ta yri­te­tään tar­jo­ta kai­kil­le kaik­kea. Lop­pu­tu­lok­se­na mikään kul­ku­muo­to ei toi­mi niin kuin pitäisi.

  1. Pak­ko huo­maut­taa oikea­kie­li­syy­des­tä kal­lel­le, jot­ta vää­rä kir­joi­tus­muo­to ei leviäi­si tämän blo­gin kaut­ta: tuo kis­koil­la kul­ke­va kau­pun­gin sym­bo­li on nimel­tään spo­ra, ei spåra.

 31. Kal­le: Kun on aje­le­mas­sa huvia­je­lua, tuol­lai­set rei­ti­tyk­set voi teh­dä vaik­ka kän­ny­käl­lä tai GT-kartalla. 

  Niin kyl­lä voi, mut­ta onko kai­kil­la sellainen ?
  Pyö­räi­li­jöi­tä on monen­lai­sia, eivät kaik­ki aja hikis­tä hää­meen­lin­naan. Pyö­räi­ly­kult­tuu­ri on niin moni­kir­joi­nen , että yksi totuus ei rii­tä. Esi­merk­ki Tanskasta:

  http://www.luonnonvalo.net/pyoraretkella-tanskassa/

 32. Eri­lai­sia kylt­te­jä ja opas­tei­ta on kau­pun­ki jo vää­räl­lään. Jos aikoo pyö­räil­lä kes­kus­tas­sa, voi­si­ko aja­tel­la, että ensim­mäi­sil­lä ker­roil­la vähän tut­ki­si paik­ko­ja ja seu­raa­val­la ker­ral­la osai­si jo ilman opasteitakin.

 33. Olen aina kai­van­nut suo­ja­tie­tä Lasi­pa­lat­sin län­si­nur­kal­ta Pos­ti­ta­lon nurkalle.

 34. Maria:
  Olen aina kai­van­nut suo­ja­tie­tä Lasi­pa­lat­sin län­si­nur­kal­ta Pos­ti­ta­lon nurkalle.

  Samoin! Rau­ta­tie­a­se­man ja Kam­pin väliä kävel­les­sä sääs­täi­si yhden lii­ken­ne­va­lois­sa odot­te­lun. Ja luu­len etten ole ainoa joka tätä reit­tiä kävelee…

 35. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Pak­ko huo­maut­taa oikea­kie­li­syy­des­tä kal­lel­le, jot­ta vää­rä kir­joi­tus­muo­to ei leviäi­si tämän blo­gin kaut­ta: tuo kis­koil­la kul­ke­va kau­pun­gin sym­bo­li on nimel­tään spo­ra, ei spåra. 

  Kun en ole alun­pe­rin täs­tä kau­pun­gis­ta, kau­pun­gis­ta kyl­lä­kin, niin sel­vit­te­lin asi­aa saa­tua­ni aikoi­naan ensim­mäi­sen huo­mau­tuk­sen kir­joi­tusa­sus­ta. Molem­mat nyt esil­lä olleet kir­joi­tus­muo­dot oli­vat oikein, ensin­mai­nit­tu enem­män sudeet­ti­sa­vo­lai­sil­le sopi­va. Lisäk­si oli vie­lä joku kol­mas, jota en muista.

 36. Daniel Feder­ley: Onhan tuo tär­keä, jot­ta saa­daan ratik­ka­lii­ken­net­tä taas hiu­kan hidas­tet­tua. Ei oikein ole mui­ta kei­no­ja enää jäljellä.

  Eikös nyky­ään asen­ne­ta Varo­va-valo­ja? Jos ker­ta van­ho­ja­kin muu­te­taan Varo­va-valoik­si (Uin­ti­kes­kus), niin tun­tui­si älyt­tö­mäl­tä lait­taa sii­hen “taval­li­set” liikennevalot.
  Kuvit­te­li­sin, että Varo­vat oli­si­si­vat kaik­kein jär­ke­vin rat­kai­su tuo­hon ILMAN uut­ta valo-opas­tet­ta ratikalle?

 37. Jari V: Ei sii­hen vaa­di­ta kuin ääne­käs ja las­ku­tai­do­ton auto­puo­lue, jon­ka änky­röin­nin vuok­si lii­ken­tees­sä ei saa teh­dä prio­ri­soin­te­ja, vaan tilan rajal­li­suu­des­ta piit­taa­mat­ta yri­te­tään tar­jo­ta kai­kil­le kaik­kea. Lop­pu­tu­lok­se­na mikään kul­ku­muo­to ei toi­mi niin kuin pitäisi. 

  Kyl­lä rai­tio­vau­nu­jen lii­ken­nöin­nis­sä­kin on vikaa ja ihan perus­tel­lus­ti voi väit­tää, että prio­ri­soin­nit ovat jää­neet teke­mät­tä suu­rel­ta osin sik­si, että rai­tio­vau­nu­jen lii­ken­nöin­ti­käy­tän­teet ovat mitä ovat. 

  Pitäi­si ensin­nä­kin pyr­kiä isom­piin yksi­köi­hin, paria­joon, eikä tuk­kia katu­ja minuu­tin välein kul­ke­vil­la vähän bus­sia isom­mil­la vau­nuil­la. Ihan tur­ha haa­veil­la jos­tain lii­ken­ne­va­loe­tuuk­sis­ta rai­tio­vau­nuil­le, kun nii­tä kul­kee pää­ka­tu­ja pit­kin ruuh­ka-aikaan tiu­hem­paan kuin on valo­kier­to. Sii­nä jou­tui­si­vat jalan­kul­ki­jat odot­ta­maan pari tun­tia vih­re­ää Mans­kun yli.

 38. Eikö näi­tä pyö­rä­tei­den raken­ta­mi­sia ja opas­tuk­sia ja suo­ja­tei­den ja pysäk­kien siir­te­ly­jä tar­vit­se prio­ri­soi­da min­kään muun kau­pun­gin toi­min­to­jen kans­sa, kun nii­hin tun­tuu aina riit­tä­vän rahaa, kun vaan joku jotain kek­sii ehdottaa?

 39. ” Huo­mat­ta­koon, että kaa­va­run­gos­sa tont­ti ulo­te­taan ran­taan, mikä on Hel­sin­gin kaa­voi­tus­pe­ri­aat­tei­den vastaista. ”

  Vas­tais­ta ja vas­tais­ta. Peri­aat­teet ovat sii­tä kät­sy­jä, että niil­lä voi­daan aina repos­tel­la vaik­ka nii­tä riko­taan heti kun halua sii­hen on.

  Kun Hel­sin­gin kol­man­nek­si paras veron­mak­sa­ja halusi edus­tus­sau­nan ran­nal­le niin joten­kin sel­lai­nen sin­ne tup­sah­ti. Eit­tä­mät­tä yllät­täen ja pyytämättä.

  Tämä siis Vuosaaressa.

 40. Peri­aat­tee­ton miäs:

  …Kun Hel­sin­gin kol­man­nek­si paras veron­mak­sa­ja halusi edus­tus­sau­nan ran­nal­le niin joten­kin sel­lai­nen sin­ne tup­sah­ti. Eit­tä­mät­tä yllät­täen ja pyytämättä…

  Syy­tä­kin tapah­tua vähän vik­ke­lään. Hyvät veron­mak­sa­jat mak­sa­vat mei­dän mui­den hyvät ja huo­not ideat. 

  En tie­dä, kenen idea on ollut sosia­li­soi­da kaik­ki ran­nat? Hel­sin­gis­sä on niin pal­jon ran­ta­vii­vaa, että sitä riit­tää kai­kil­le, vaik­ka huo­leh­dim­me­kin myös niis­tä, jot­ka kus­tan­ta­vat mei­dän mui­den lystin.

 41. j‑lu: Kyl­lä rai­tio­vau­nu­jen lii­ken­nöin­nis­sä­kin on vikaa ja ihan perus­tel­lus­ti voi väit­tää, että prio­ri­soin­nit ovat jää­neet teke­mät­tä suu­rel­ta osin sik­si, että rai­tio­vau­nu­jen lii­ken­nöin­ti­käy­tän­teet ovat mitä ovat. 

  Ei HSL:kään syn­nin­pääs­töä saa, mut­ta isom­pi ongel­ma on se, ettei ole ole­mas­sa Tahoa, joka voi­si lait­taa ratik­ka­lii­ken­teen kun­toon. Kalus­to ja ope­roin­ti kuu­lu­vat HKL:lle, lin­jat, aika­tau­lut ja lii­ken­nöin­nin suun­nit­te­lu HSL:lle, katu­jär­jes­te­lyt ja lii­ken­ne­va­lot KSV:lle, rato­jen ja pysäk­kien kun­nos­sa­pi­to HKL:lle ja katu­ra­to­jen koh­dal­la kai osit­tain raken­nus­vi­ras­tol­le jne. jne. Yksit­täi­sen toi­mi­jan mah­dol­li­set paran­nuk­set mene­vät vain huk­kaan, jos aidan toi­sel­la puo­lel­la ei teh­dä mitään. Esim. kalus­to­koon kas­vat­ta­mi­nen edel­lyt­täi­si sekä pysäk­kien piden­tä­mis­tä että lii­ken­nöin­ti­käy­tän­tö­jen muut­ta­mis­ta, ja kas, meil­lä on tilan­ne, jos­sa vähin­tään kol­men osa­puo­luen toi­men­pi­teet odot­ta­vat toisiaan.

 42. Kal­le: Syy­tä­kin tapah­tua vähän vik­ke­lään. Hyvät veron­mak­sa­jat mak­sa­vat mei­dän mui­den hyvät ja huo­not ideat. 

  En tie­dä, kenen idea on ollut sosia­li­soi­da kaik­ki ran­nat? Hel­sin­gis­sä on niin pal­jon ran­ta­vii­vaa, että sitä riit­tää kai­kil­le, vaik­ka huo­leh­dim­me­kin myös niis­tä, jot­ka kus­tan­ta­vat mei­dän mui­den lystin.

  Täs­tä me sit­ten var­maan olem­me eri mieltä.

  Meil­lä on puo­li mil­joo­naa kesä­mök­kiä ja niis­tä useim­mil­la on pää­sy omaan tai “omaan” ran­taan. Suo­mes­sa ei hyväl­lä kat­so­ta jos näi­den tuhan­sien mök­ki­lai­tu­rien kes­kel­lä yrit­tää jos­tain välis­tä löy­tää ran­tau­tu­mis­pai­kan vaik­ka sit­ten kaja­kil­la liikkuessa..

  Ei hyväl­lä kat­so­ta sitä­kään jos pysäh­tyi­si het­kek­si vaik­ka kalaa narraamaan.

  Lan­del­la tämä van­ha tapa vie­lä sallittakoon.

  Pää­kau­pun­ki on asia erik­seen. Meri on ainoa asia joka tekee Hel­sin­gis­tä unii­kin. Ne ran­nat oli­si jo aika päi­viä sit­ten raken­net­tu umpeen ilman asi­aan puuttumista.

  Esim. “merel­li­nen” Kulos­aa­ri on tot­ta vain niil­le muu­ta­mal­le has­sul­le per­heel­le jot­ka sat­tu­vat asu­maan isil­tä ja äideil­tä peri­tyis­sä mata­lis­sa majois­sa ran­ta­ton­til­la. On mah­dol­li­suus aamul­la läh­teä vesi­ta­sol­la duuniin.

  Kulos­aa­res­sa on paik­ka pai­koin hyvin vai­kea­ta edes kuvi­tel­la, että siel­lä asut­tai­siin ihan oikeas­ti saaressa.

  Sinul­la on tie­tys­ti kaik­ki oikeus kuvi­tel­la, että asiat oli­si­vat itses­tään men­neet joten­kin toi­sin kos­ka.… (täy­den­nä itse).

  Hyvää illan jatkoa.

 43. Jari V: Ei HSL:kään syn­nin­pääs­töä saa, mut­ta isom­pi ongel­ma on se, ettei ole ole­mas­sa Tahoa, joka voi­si lait­taa ratik­ka­lii­ken­teen kuntoon. 

  Eikö sitä “vas­ti­kään” perus­tet­tu joku ao. viran­omais­ten yhteis­työ­ko­mi­tea rai­tio­lii­ken­teen kehittämiseksi? 

  Otso Kive­käs muis­taak­se­ni kir­joit­ti asias­ta JLF:llä tai blo­gis­saan. Toi­nen asia sit­ten se, että onko mitään var­si­nai­ses­ti tapahtunut. 

  Tah­don puu­tet­ta­han tuo rati­koi­den räm­pi­mi­nen on ja näh­däk­se­ni KSV on pää­syyl­li­nen. Soh­la­si­vat Val­li­lan­laak­son ja Tope­liuk­sen­ka­tu ei ole juu­ri eden­nyt sen jäl­keen, kun todet­tiin kan­nat­ta­vak­si hank­keek­si. Onhan sii­nä toki val­ta­va suun­nit­te­lu, vähän rei­lu kilo­met­ri uut­ta rataa, puo­li­tois­ta, kun jat­ka­vat Kam­pis­ta Fre­daa pit­kin Bulevardille.

 44. Ne ran­nat oli­si jo aika päi­viä sit­ten raken­net­tu umpeen ilman asi­aan puuttumista.” 

  Täs­tä olen kyl­lä aivan samaa miel­tä. Jos ran­taan raken­ta­mi­nen oli­si (ollut) täy­sin rajoit­ta­ma­ton­ta, ei sin­ne ran­taan oli­si nyt asi­aa muil­la kuin ton­tin omis­ta­jil­la tääl­tä Pork­ka­lan­nie­mel­le, tai vaik­ka­pa Mar­jik­ses­sa. Eli komp­paan, pide­tään vapaa­na ja vir­kis­tys­käy­tös­sä mah­dol­li­sim­man pit­käl­le, nau­ha­na kier­tä­vi­ne pyö­rä- ja käve­ly­tei­neen päivineen!

 45. j‑lu: Eikö sitä “vas­ti­kään” perus­tet­tu joku ao. viran­omais­ten yhteis­työ­ko­mi­tea rai­tio­lii­ken­teen kehittämiseksi? 

  Otso Kive­käs muis­taak­se­ni kir­joit­ti asias­ta JLF:llä tai blo­gis­saan. Toi­nen asia sit­ten se, että onko mitään var­si­nai­ses­ti tapahtunut. 

  Tah­don puu­tet­ta­han tuo rati­koi­den räm­pi­mi­nen on ja näh­däk­se­ni KSV on pää­syyl­li­nen. Soh­la­si­vat Val­li­lan­laak­son ja Tope­liuk­sen­ka­tu ei ole juu­ri eden­nyt sen jäl­keen, kun todet­tiin kan­nat­ta­vak­si hank­keek­si. Onhan sii­nä toki val­ta­va suun­nit­te­lu, vähän rei­lu kilo­met­ri uut­ta rataa, puo­li­tois­ta, kun jat­ka­vat Kam­pis­ta Fre­daa pit­kin Bulevardille.

  Kai joku komi­tea oli­si ole­mas­sa. Mitään näky­vää se ei ole vie­lä saa­nut aikaan, jos se on ole­mas­sa. En oikein tiedä.

  Tope­lius­ta ei ole todet­tu kan­nat­ta­vak­si. Se kan­nat­ta­vuus pitäi­si mita­ta, mut­ta kukaan ei uskal­la päät­tää, miten se teh­täi­siin, joten sitä ei teh­dä eikä han­ke etene.

  Tilan­ne on nau­ret­ta­va sii­hen näh­den, että jär­jet­tö­mien mil­jar­di­hank­kei­den kan­nat­ta­vuu­det arvo­taan suo­raan hatus­ta, mut­ta pik­ku­pro­jek­tien kans­sa pitää olla niin pil­kun pääl­le tark­ka, että koko hom­ma jää teke­mät­tä – sil­loin­kin, kun se pik­ku­han­ke on itses­tään sel­väs­ti kan­nat­ta­va ja vält­tä­mä­tön. En tie­dä, joh­tuu­ko tämä­kin sii­tä, että kul­ku­neu­von väri on vih­reä eikä oranssi.

 46. Mau­rizio:
  “Ne ran­nat oli­si jo aika päi­viä sit­ten raken­net­tu umpeen ilman asi­aan puuttumista.” 

  Täs­tä olen kyl­lä aivan samaa miel­tä. Jos ran­taan raken­ta­mi­nen oli­si (ollut) täy­sin rajoit­ta­ma­ton­ta, ei sin­ne ran­taan oli­si nyt asi­aa muil­la kuin ton­tin omis­ta­jil­la tääl­tä Pork­ka­lan­nie­mel­le, tai vaik­ka­pa Mar­jik­ses­sa. Eli komp­paan, pide­tään vapaa­na ja vir­kis­tys­käy­tös­sä mah­dol­li­sim­man pit­käl­le, nau­ha­na kier­tä­vi­ne pyö­rä- ja käve­ly­tei­neen päivineen! 

  Myös minä kan­na­tan tätä läm­pi­mäs­ti, tosin sil­lä varauk­sel­la, että tie­tyin pai­koin sopii nau­ha, toi­siin paik­koi­hin on taas parem­min sopi­va suo­ra, tur­hia mut­kit­te­le­ma­ton yhteys.

  Mitä taas tulee Tope­liuk­sen­ka­tuun, ihmet­te­len, min­ne siel­lä rai­tio­vau­nu­kis­kot saa­tai­siin mah­tu­maan kun katu on aika kapea? Jal­ka­käy­tä­vää reu­nus­ta­va puu­ri­vi­kö siel­tä oli­si tar­koi­tus kaa­taa, vai vähen­tää jäl­leen park­ki­paik­ko­ja, joi­ta Töö­lös­sä­kin toki tar­vi­taan. Rai­tio­kis­kot ja ‑lin­jat Man­ner­hei­min­tiel­lä eivät ole tuol­ta kovin kaukana.

  Jalan­kul­kuo­lot kes­kus­tas­sa, siel­lä Foru­min ja Stoc­kan kort­te­lei­den nur­kil­la ovat mie­les­tä­ni ihan hyvät. Eikö KSL voi­si pois­tat­taa sen piden­ne­tyn main­osau­ton siel­tä ydin­kes­kus­tan kau­pun­ki­ku­vaa rumen­ta­mas­ta? Romut­ta­mol­le­han tuol­lai­set täy­sin epä­suh­tai­set muo­to­puo­let pikem­min­kin joutaisivat!

 47. Daniel Feder­ley: Kai joku komi­tea oli­si ole­mas­sa. Mitään näky­vää se ei ole vie­lä saa­nut aikaan, jos se on ole­mas­sa. En oikein tiedä.

  Jotain on sen­tään saa­tu aikaan­kin. Kol­mo­sen rai­tio­vau­nu saa­tiin kään­net­tyä Alek­san­te­rin­ka­dul­ta Mikon­ka­dun kävelykadulle.

 48. Kivi­kau­pun­gin kas­vat­ti:

  Mitä taas tulee Tope­liuk­sen­ka­tuun, ihmet­te­len, min­ne siel­lä rai­tio­vau­nu­kis­kot saa­tai­siin mah­tu­maan kun katu on aika kapea? Jal­ka­käy­tä­vää reu­nus­ta­va puu­ri­vi­kö siel­tä oli­si tar­koi­tus kaa­taa, vai vähen­tää jäl­leen park­ki­paik­ko­ja, joi­ta Töö­lös­sä­kin toki tar­vi­taan. Rai­tio­kis­kot ja ‑lin­jat Man­ner­hei­min­tiel­lä eivät ole tuol­ta kovin kaukana.

  Onhan tämä Tope­liuk­sen­ka­dun ratik­ka­han­ke aika käsit­tä­mä­tön. Kadul­la on asuin­ta­lo­ja pää­asias­sa vain toi­sel­la puo­lel­la, kun pit­kä pät­kä toi­sel­la puo­lel­la on pelk­kää puis­toa. Kadul­la kul­kee nyt tasan 10 bus­si­lin­jaa, jois­ta yhtä­kään ei saa­da pois­tet­tua, jos sin­ne tulee ratik­ka. Katu on niin kapea, että siel­tä läh­te­vät väki­sin park­ki­pai­kat kis­ko­jen alta. Ja joku on var­mas­ti piir­tä­nyt sin­ne myös jon­kun “pyö­räi­lyn laatukäytävän”.

  Lisä­bo­nuk­se­na vie­lä se, että kak­ko­sen rati­kal­ta häi­py­vät tämän ope­raa­tion jäl­keen kaik­ki vaih­to­py­sä­kit mui­hin rati­koi­hin. Nyt­hän töö­lö­läi­set käy­vät kymp­piä, nelos­ta tai seis­kaa tar­vi­tes­saan ensin kään­ty­mäs­sä Kisa­hal­lil­la, kos­ka kak­ko­ses­ta ei voi kes­kus­tas­sa vaih­taa toi­seen ratik­kaan kuin itään­päin men­nes­sä ase­mal­la. Tosi kätevää.

 49. Kivi­kau­pun­gin kas­vat­ti:
  Mitä taas tulee Tope­liuk­sen­ka­tuun, ihmet­te­len, min­ne siel­lä rai­tio­vau­nu­kis­kot saa­tai­siin mah­tu­maan kun katu on aika kapea? Jal­ka­käy­tä­vää reu­nus­ta­va puu­ri­vi­kö siel­tä oli­si tar­koi­tus kaa­taa, vai vähen­tää jäl­leen park­ki­paik­ko­ja, joi­ta Töö­lös­sä­kin toki tar­vi­taan. Rai­tio­kis­kot ja ‑lin­jat Man­ner­hei­min­tiel­lä eivät ole tuol­ta kovin kaukana. 

  Park­ki­pai­kois­ta läh­tee val­tao­sa fil­la­ri­kais­to­jen myö­tä joka tapauk­ses­sa ja pui­hin kos­ke­mi­nen nyt on Hel­sin­gis­sä ihan mah­do­ton aja­tus. Len­to­ko­nees­ta käsin voi kat­sel­la, kuin­ka vähän nii­tä tääl­lä on…

  KSV:n rat­kai­su on ollut se, että suu­rin osa kis­kois­ta on piir­ret­ty auto­kais­toil­le. Sii­nä mie­les­sä on ihan hyvä­kin, ettei han­ke ete­ne. Ei sii­tä kan­na­ta ehdoin tah­doin huo­noa teh­dä – parem­pi odot­taa, kun­nes aika on kyp­sä kun­nol­li­sel­le toteutukselle.

 50. Jalan­kul­ki­ja: Onhan tämä Tope­liuk­sen­ka­dun ratik­ka­han­ke aika käsit­tä­mä­tön. Kadul­la on asuin­ta­lo­ja pää­asias­sa vain toi­sel­la puo­lel­la, kun pit­kä pät­kä toi­sel­la puo­lel­la on pelk­kää puis­toa. Kadul­la kul­kee nyt tasan 10 bus­si­lin­jaa, jois­ta yhtä­kään ei saa­da pois­tet­tua, jos sin­ne tulee ratik­ka. Katu on niin kapea, että siel­tä läh­te­vät väki­sin park­ki­pai­kat kis­ko­jen alta. Ja joku on var­mas­ti piir­tä­nyt sin­ne myös jon­kun “pyö­räi­lyn laatukäytävän”. 

  Nyt kan­nat­tai­si jalan­kul­ki­jan­kin ottaa asiois­ta vähän sel­vää ennen mesoa­mis­taan. Niin moni asia oli täs­sä vies­tis­sä pielessä.

 51. Daniel Feder­ley: Nyt kan­nat­tai­si jalan­kul­ki­jan­kin ottaa asiois­ta vähän sel­vää ennen mesoa­mis­taan. Niin moni asia oli täs­sä vies­tis­sä pielessä.

  Kuten esi­mer­kik­si mikä? Puis­to? Buss­lin­jat? Park­ki­pai­kat? Vai pyörätiet?

 52. Kokeil­laan uuden­lais­ta opas­tus­ta, mut­ta minul­le ei oikein sel­vin­nyt min­kä­lais­ta. Pyö­rä­lii­ken­teen opas­tei­den pitäi­si olla alhaal­la pyö­räi­li­jän kat­seen tasol­la (vrt. moot­to­ri­tei­den opas­teet). Näin on Sveit­sis­sä ja pelit­tää hyvin. Lisäk­si opas­tei­den tuli­si olla sel­lai­sia, ettei nii­tä voi hel­pos­ti kään­tää osoit­ta­maan vää­rään suuntaan. 

  Hel­ve­tin iso­ja laka­noi­ta näyt­tä­vät ole­van — sel­lai­sia moot­to­ri­tie­tau­lu­ja. Rumia ja höl­mö­jä. Tar­peet­to­man häiritseviä.
  Ottaen huo­mioon, ettei noi­ta opas­tei­ta niin pal­joa edes nor­maa­li­käy­tös­sä tar­vi­ta, nii­den ei var­maan­kaan tar­vit­si­si edes olla sil­mien tasol­la. Parem­pi vain jos ne nor­maa­lis­ti eivät tur­haan rasi­ta aja­jia ja pakot­ta­vat aja­jan hidas­ta­maan sil­loin, kun nii­tä tar­vit­see lukea. Sil­mien tasol­la ne myös ovat pään kor­keu­del­la, mikä ei ole vält­tä­mät­tä kaik­kein paras idea.

  Jos parem­paa sys­tee­miä halu­taan, voi­daan vaik­ka­pa lyö­dä maa­han nykyi­sen yhden sijas­ta kak­si tolp­paa lähek­käin ja ank­ku­roi­da niil­lä jokin refe­rens­si­suun­ta. Sii­hen ei kum­moi­sia­kaan pel­lin­pa­lo­ja ja rei­kä­nau­ho­ja sit­ten tar­vi­ta virit­tä­mään opas­teet pysy­väs­ti oike­aan suuntaan.

 53. j‑lu: näh­däk­se­ni KSV on pää­syyl­li­nen. Soh­la­si­vat Val­li­lan­laak­son ja 

  Olen var­mas­ti ymmär­tä­nyt asian joten­kin vää­rin. Muis­te­len kui­ten­kin, että Val­li­lan­laak­so oli­si kaa­tu­nut ihan sii­hen perin­tei­seen nim­byi­li­jöi­den vastustukseen…?

 54. Kal­le: Kun en ole alun­pe­rin täs­tä kau­pun­gis­ta, kau­pun­gis­ta kyl­lä­kin, niin sel­vit­te­lin asi­aa saa­tua­ni aikoi­naan ensim­mäi­sen huo­mau­tuk­sen kir­joi­tusa­sus­ta. Molem­mat nyt esil­lä olleet kir­joi­tus­muo­dot oli­vat oikein, ensin­mai­nit­tu enem­män sudeet­ti­sa­vo­lai­sil­le sopi­va. Lisäk­si oli vie­lä joku kol­mas, jota en muista.

  Ai jai. Ode huo­maut­te­le­mas­sa oikea­kie­li­syy­des­tä! No jopas.

  Olen vuo­sien saa­tos­sa itse tul­lut sii­hen joh­to­pää­tök­seen, että joko Odel­la on lievä/keskivaikea luki­häi­riö tai tavat­to­man kii­re kir­joit­taes­saan (aina­kin kun media­na on netti).

  Ei niin pien­tä päi­vi­tys­tä ettei­kö oli­si luki­jan pääs­sä monas­ti vai­keuk­sia ymmär­tää mitä Ode oikein yrit­tää sanoa.

  Tämä siis vain ihan havain­to­na. Monel­la­han meis­tä on pie­nem­pää tai isom­paa luki­häi­riö­tä. Ja kai­kil­la ihan var­mas­ti jotain ongelmata.

  Hyvin on miek­ko­nen elä­mäs­sään kui­ten­kin pär­jän­nyt ja pär­jän­nee jat­kos­sa­kin. Mut­ta van­hem­man val­tio­mie­hen arvol­le sopii kau­hean huo­nos­ti aikui­sen ihmi­sen ojen­ta­mi­nen oikea­kie­li­syy­des­sä vain sik­si, että pää­see tois­ta ihmis­tä näpäyttämään.

  Moni on var­mas­ti huo­man­nut, että Kal­le on suh­teel­li­sen kär­käs kom­men­toi­ja (tosin niin on moni muu­kin täl­lä blo­gil­la). Jos se on ainoa tyy­li jon­ka tai­taa, niin sil­lä mennään.

  Itsel­le­ni nopea pika­ty­ki­tys käy nopeas­ti lii­an rasit­ta­vak­si, mut­ta eipä minun kaik­keen — tai vält­tä­mät­tä mihin­kään — tar­vit­se reagoida.

  Kun kes­kus­te­lu alen­tuu — täl­lä ker­taa Oden osal­ta — tasol­le jos­sa käy­dään toi­sen kiel­tä huol­ta­maan, viit­taa yleen­sä sii­hen, että argu­men­tit alkaa olla aika lopussa.

  Kukas sen taas haus­kas­ti ilmai­si­kaan, että väki­val­ta alkaa sii­tä het­kes­tä kun sanas­to loppuu.

 55. Maria:
  Olen aina kai­van­nut suo­ja­tie­tä Lasi­pa­lat­sin län­si­nur­kal­ta Pos­ti­ta­lon nurkalle.

  Mai­ni­tul­la alu­eel­la voi­si kokeil­la osai­si­vat­ko suo­ma­lai­set toi­mia sha­red space aja­tuk­sen mukai­ses­ti. Ihan sna­di feik­ki­lii­ken­ne­pyl­py­rä kes­kel­le ja muu­ten maa­la­taan koko ris­teys vaik­ka neonpunaiseksi.

  Sama jut­tu Sokok­sen ja Foo­ru­min leik­kauk­ses­sa sekä Stoc­kan edus­tal­la (Poh­jois-Espla­na­dil­la).

  Sil­lon Mans­kul­la uskal­tai­si var­sin vapaas­ti hyp­piä kadun toi­sel­ta puo­lel­ta toi­sel­le oikeas­taan mis­tä koh­das­ta tahan­sa muun lii­ken­teen vauh­din jää­des­sä riit­tä­vän alhai­sek­si. Täs­sä ske­naa­rios­sa ainoas­taan spa­äöå­ril­le näy­tet­täi­siin vih­re­ää valoa.

  Eihän tämä tie­ten­kään voi toi­mia kun ei ole uskal­lus­ta riit­tä­vän pit­kään mitään kos­kaan kokeil­la. Suo­ma­lai­set­han on tun­ne­tus­ti yllä­tä­vän­kin mukau­tu­vaa sort­tia. Val­tao­sa­han on kun­non prots­ku­ja. Ei sii­nä meni­si kau­aa­kaan kun sha­red space jo muut­tui­si kes­kus­tan osal­ta mel­kein­pä nor­mia­jat­te­luk­si, valtavirraksi.

  Pitäi­si ymmär­tää lopet­taa asioi­den sös­si­mi­nen jo ennal­ta. Yllät­täen ei saa­tu yömet­roa­kaan kan­nat­ta­maan kun juu­ri kukaan ei edes tiennyt/muistanut että sel­lai­nen kokei­lu edes on päällä.

  No, huo­nos­ti suun­ni­tel­lul­la pika­ko­keel­la tuli osoi­te­tuk­si ettei ole jär­ke­vää. Tätä lop­pu­tu­los­ta­han läh­det­tiin hake­maan­kin. Mik­si, sitä en tie­dä. Yllät­täen sel­lai­nen sit­ten saatiinkin.

  Rahaa voi heit­tää niin monel­la tapaa huk­kaan. Täs­sä oli vain yksi äsket­täi­nen esimerkki.

  Lii­ken­ne­suun­nit­te­lu vaa­tii pit­kä­jän­tei­syyt­tä. Sitä me ei olla oikein vie­lä tajuttu.

  Alus­sa tulee kola­rei­ta, ehkä joku­nen kuo­lo­nuh­ri­kin. Mut­ta Ame­rik­ka­lai­set ovat tien­neet tämän jo pit­kään: You can’t make an ome­let­te wit­hout brea­king eggs… C’est la vie. People learn eventually.

  1. Sha­red spa­get­ti toi­mii aika hyvin Alek­sil­la Stoc­kan kel­lon koh­dal­la, jos­sa ei ole suo­ja­tie­tä, mut­ta ei kukaan ole jää­nyt rati­kan alle.

 56. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Sha­red spa­get­ti toi­mii aika hyvin Alek­sil­la Stoc­kan kel­lon koh­dal­la, jos­sa ei ole suo­ja­tie­tä, mut­ta ei kukaan ole jää­nyt rati­kan alle.

  Ei ehkä ole. Mut­ta jos ajaa tätä väliä sään­nöl­li­ses­ti, jou­tuu totea­maan, että ratik­ka­kus­kit soit­ta­vat välil­lä kel­loa val­lan vil­lis­ti, jot­ta sai­si­vat pois alta kaik­ki välin­pi­tä­mät­tö­mät itsemurhakandidaatit.

 57. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Sha­red spa­get­ti toi­mii aika hyvin Alek­sil­la Stoc­kan kel­lon koh­dal­la, jos­sa ei ole suo­ja­tie­tä, mut­ta ei kukaan ole jää­nyt rati­kan alle.

  Täl­lais­ta spa­get­tia­han ollaan nyt saa­mas­sa lisää Stoc­kan kul­mil­le, kun koko ris­teys tava­ra­ta­lon nur­kal­ta Uudel­le Yli­op­pi­las­ta­lol­le aio­taan maa­la­ta valkoraitaiseksi.

 58. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Sha­red spa­get­ti toi­mii aika hyvin Alek­sil­la Stoc­kan kel­lon koh­dal­la, jos­sa ei ole suo­ja­tie­tä, mut­ta ei kukaan ole jää­nyt rati­kan alle.

  Joo. Mitä nyt välil­lä joku onn­ne­ton ratik­ka­kus­ki ei keh­taa pitää pien­tä juo­ma­tau­koa vaan ottaa mie­lum­min ris­kin läm­pö­hal­vauk­ses­ta ja saat­taa sil­lä teol­laan sit­ten vau­nul­li­sen ihmi­siä (plus muut lii­ken­teen­käyt­tä­jät) hengenvaaraan.

  Kyl­lä täs­tä pro­tes­tant­ti­ses­ta suo­rit­ta­mi­ses­ta oli­si jo kor­kea aika ope­tel­la pois, sil­lä kun ei vaa­ran­na pel­käs­tään omaa terveyttä…

  Kyl­lä­hän jär­jen­kin jo pitäi­si sanoa, että mon­ta ton­nia pai­na­vaa ripeäs­ti liik­ku­vaa kan­nat­tai­si aina pyr­kiä läh­tö­koh­tai­ses­ti väistämään.

  Se on hyvä ihmis­ten alkaa ope­tel­la van­ho­ja hyviä tai­to­ja jol­loin ihmi­sel­lä oli hyvä pers­tun­tu­ma sen suh­teen, että ehtii­kö kii­reh­tää vie­lä alta pois vai tulee­ko ruumita.

  Muu­ta­man­kin ker­ran kun joku tuol­la ottaa vähän lähem­pää kon­tak­tia vau­nun kans­sa niin kyl­lä sel­lai­nen mie­leen pai­nuu muil­le­kin pit­käk­si aikaa.

  Se on se lear­ning cur­ve sel­lai­nen epe­li vaan luonteeltaan.

  1. Kos­ka Stoc­kan kel­lon alla ei ole suo­ja­tie­tä, jalan­kul­ki­jan on väis­tet­tä­vä ratik­kaa. Eivät ne kus­kit sii­hen kos­kaan lujaa aja niin, että ris­kiä mis­tään vaka­vam­mas­ta oli­si. Ellei ole suo­ras­taan sokea, havait­see kyl­lä ison rati­kan tulon. Ei miten­kään vaa­ral­li­nen kohta.

 59. Oden lop­pu­ka­neet­tin on help­po yhtyä. 

  En yli­pää­tään pel­kää lii­ken­tees­sä ihan hir­veäs­ti. Ei ham­paat täri­se ja sil­leen. (Tai no autol­la suhai­lu kyl­lä jänts­kät­tää kun ajan niin hem­me­tin har­voin ja olen aika huo­le­ton ja muu­ten­kin kur­ja kuski.)

  Osaan aika hyvin itse­näi­ses­ti arvioi­da mil­lä nopeu­del­la asiat minua koh­ti lähes­ty­vät. Toi­min sit­ten sen mukaisesti.

  Mut­ta kyl­lä mul­le sak­ko­ja pitäi­si epä­sään­nöl­li­sen sään­nöl­li­ses­ti antaa, ehdot­to­mas­ti. Ikä­vä kyl­lä aina­kaan Hel­sin­gis­sä kyt­tiä ei kiin­nos­ta pen­nin jeniä miten jalan­kul­ki­jat ja fil­la­ris­tit toikkaroivat.

  Joka ker­ta kun itse mokai­len lii­ken­tees­sä ihan kis­sa­lan poi­kien sil­mien alla, olen ihan salet­ti, että nyt nap­sah­ti pika­voit­to tai edes kun­non puhut­te­lu tms. Mut­ta ei. Aina on jotain tär­keäm­pää teke­mis­tä kuin ojen­taa urpo­ja lii­ken­tees­sä. Uskon itse vakaas­ti sii­hen, että urpot oppii par­hai­ten kun urpo­ja ojennetaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.