Jäähyväiset eduskunnalle tuli painosta.

OSMO_SOININVAARA_2015_jäähyväiset_eduskunnalle__kansiJää­hy­väi­set edus­kun­nal­le on tul­lut pai­nos­ta. Kir­jas­sa ruo­din, miten edus­kun­ta­työ ja hal­li­tus­työs­ken­te­ly ovat men­neet niin mah­dot­to­mik­si. Täs­tä kir­jas­ta kuu­let­te vie­lä — seu­raa­van ker­ran kuu­let­te sii­tä per­jan­tai­na 27.2. klo 10 ohjel­mas­sa Lei­ko­la ja Lähde.

Kir­jaa saa var­maan­kin pian kir­ja­kau­pois­ta ja Teos-kus­tan­ta­mon verk­ko­kau­pas­ta. Minul­ta sitä saa hin­taan 30 kotiin pos­ti­tet­tu­na omis­tus­kir­joi­tuk­sen kera.

Edus­kun­nas­sa on sote­sot­kui­neen juu­ri nyt niin kii­re, että pos­ti­tuk­ses­sa voi olla päi­vän tai parin viiveitä.

Tilaa­mi­nen tapah­tuu lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen osmo@soininvaara.fi ja pane­mal­la vies­tin otsi­kok­si JÄÄHYVÄISET.

Lähe­tän vas­tauk­se­na mak­suoh­jeet vii­te­nu­me­roi­neen. Vii­te­nu­me­ro on mak­set­taes­sa ehdo­ton, kos­ka en saa muu­ten yhdis­te­tyk­si mak­sua ja tilausta.

Asi­aa hel­pot­tai­si jos säh­kö­pos­ti­vies­tis­sä osoi­te vas­tai­si seu­raa­vaa rakennetta:

 

Mat­ti Meikäläinen
c/o Fir­ma Oy
Koti­ka­tu 5
01234 PAIKKAKUNTA
Kenel­le omistuskirjoitus

 

Jos tuo­tas c/o riviä ei ole, oli­si ystä­väl­lis­tä kor­va­ta se rivi­siir­rol­la. Omis­tus­kir­joi­tus­ri­vin voi jät­tää tyh­jäk­si, jos ei halua omistuskirjoitusta.

 

= = = =

Lai­tan tähän lopuk­si vie­lä sisällysluettelon.

ESIPUHE.… .… .… .… .… .… .… . . 5

HALLITUS, JOTA KUKAAN

EI HALUNNUT.… .… .… .… .… .… . 10

Lii­an laa­ja poh­ja? 15

TALOUSKEHITYS.… .… .… .… .… . . 23

Mik­si työn tar­jon­taa? 26

Urpi­lai­sen herää­mi­nen 34

Peli meni kovin pie­nek­si 39

Oikeal­le vai vasem­mal­le? 42

KUNTA- JA SOTEUUDISTUS .… .… .… . 47

Met­ro­po­li­hal­lin­to 57

Paras on hyvän vihol­li­nen 64

Ter­vey­den­huol­to maa­kun­nil­le 67

Dema­rit kaa­toi­vat kun­ta­uu­dis­tuk­sen 70

Pro­pel­li­pää­ryh­mä 73

Urba­nis­min tuke­mi­nen ja jar­rut­ta­mi­nen 76

HALLITUKSEN TYÖSKENTELY

JA AVUSTAJIEN ROOLI.… .… .… .… . 81

Lob­ba­rit val­lan yti­meen 87

Ruot­sin mal­li 94

EUROOPPA.… .… .… .… .… .… … 98

Sak­san talous hei­lut­ti euron kurs­sia 101

Pää­oma­vir­ta ete­lään tuot­ti kiin­teis­tö­kuplan 105

Hei­kot val­tiot luot­to­kel­vot­to­mik­si 110

Talous­ku­rin poli­tiik­ka osoit­tau­tui vir­heek­si 118

Kenen syy? 126

Kateus vie kalat­kin vedes­tä 128

JURISTERIAN NOUSU.… .… .… .… . 133

Etuoi­keu­tet­tu hyvä 134

Muo­to tär­keäm­pi kuin sisäl­tö 137

”Papis­to” 138

Huo­noa lain­sää­dän­töä 142

Han­kin­ta­la­ki 143

Perus­oi­keus­ju­ris­te­ria 145

KOLMIKANTAINEN VALMISTELU.… .… 151

Par­tien oma raha 156

OPPOSITIO.… .… .… .… .… .… . . 160

Oppo­si­tion vah­vis­ta­mi­nen 164

Var­jo­hal­li­tuk­set 167

SOSIALIDEMOKRATIAN AHDINKO.… … 171

Perus­suo­ma­lais­ten pel­ko? 175

Unel­ma rik­ki 178

Mihin Rin­ne vie? 182

Dema­rien pit­kä syn­ti­lis­ta 184

TUTKIMUSTIETO .… .… .… .… .… . 187

Mik­si tut­ki­mus ei mul­lis­tu­nut­kaan? 192

Yhteis­kun­nal­li­set kokei­lut 196

Sek­to­ri­tut­ki­mus­lai­tok­set 197

ASIAT OVAT SITÄ,

MILTÄ NE NÄYTTÄVÄT.… .… .… .… . 203

MITÄ TEHDÄ DEMOKRATIALLE?.… .… . 212

Kan­sa ja polii­ti­kot näkevät

toi­sis­taan huo­noim­mat puo­let 214

Vaa­li­jär­jes­tel­mä? 229

JÄÄHYVÄISET.… .… .… .… .… … 235

HENKILÖHAKEMISTO.… .… .… .… . 241

 

27 vastausta artikkeliin “Jäähyväiset eduskunnalle tuli painosta.”

 1. Ter­ve­tu­loa lähe­tyk­seen! Tari­na­tuo­kiom­me löy­tyy huo­men­na kel­lo 10.05 — 11.00 YLE Puheen radio­ka­na­val­ta ja sen koo­min YLE Areenasta.

 2. Haa, hie­noa! Aion lukea kir­jan suu­rel­la kiin­nos­tuk­sel­la. “Vih­reä poli­tiik­ka” oli erin­omai­nen kir­ja ja ostin sitä lähi­pii­ril­le­ni­kin lahjaksi!

 3. Har­mi että vie­tät jää­hy­väi­siä eduskuntatyöstä!

  Vie­lä tar­vit­tai­siin tasa-arvoa ter­veys­pal­ve­lui­hin, työt­tö­myys­kor­vauk­siin ja myös vuosilomiin.

  Oli­si erin­omais­ta jos voi­sit valais­ta, mitä oli­si­vat ne tar­peel­li­set raken­teel­li­set uudis­tuk­set, jois­ta puo­lu­eet nyt vai­ke­ne­vat ja joi­ta ay vas­tus­taa jo etukäteen.

 4. Perus­on­gel­ma on vaa­li­ta­van vai­ku­tus kan­san­edus­ta­jien valin­taan. Ehdok­kaat kil­pai­le­vat lis­tan sisäl­lä kes­ke­nään ja hen­ki­lön jul­ki­suus koros­tuu asioi­den kus­tan­nuk­sel­la. Suo­men vaa­li­ta­pa suo­sii “julk­kik­sia”, jot­ka ovat saa­neet ja saa­vat mediois­sa mak­su­ton­ta jul­ki­suut­ta. Eri­tyi­ses­ti tele­vi­sio väli­nee­nä pin­nal­lis­taa poliit­tis­ta kulttuuria.

  Media kyke­nee nos­ta­maan halua­mi­aan ehdok­kai­ta. Sen sijaan muut jou­tu­vat joko itse mak­sa­maan tai hank­ki­maan rahoit­ta­jil­taan medianäkyvyyden.

  Uutis­kaup­piai­den hal­lit­se­ma val­ta­me­dia mää­rää suo­ras­taan yksi­puo­li­ses­ti poli­tii­kan esi­tys­lis­tan. Se kyke­nee nos­ta­maan toi­sar­voi­sia asioi­ta lis­tan kär­keen ja yllä­pi­tä­mään val­lit­se­via ennak­ko­luu­lo­ja. Polii­ti­kot eivät enää uskal­la uhma­ta val­ta­me­di­aa. Media­he­ge­mo­nian hal­lin­ta joh­taa poliit­ti­seen hege­mo­ni­aan. Yhtä tär­ke­ään kuin se mis­tä media ker­too on mis­tä se vaikenee.

 5. Tilaus läh­ti.

  Nyt oli­si hyvä het­ki muut­taa pää­tös ja pala­ta vie­lä ehdok­kaak­si — tosin vai­kut­taa voi var­maan muu­ten­kin ja ehkä tehokkaammin.

  Suo­mes­sa on ollut muu­ta­mia sel­lai­sia kes­kei­ses­ti sisäl­tö­po­lii­tik­ko­ja, ja se onkin tosi vai­kea laji, kun vaa­leis­sa­kin pitäi­si ääniä saa­da. Pal­jon hel­pom­pi vaa­li­tak­ti­ses­ti on luul­ta­vas­ti ajaa jon­kun tie­tyn int­res­si­ryh­män etu­ja selkeästi.

  Se mikä itseä­ni nyky­po­li­tii­kas­sa hie­man hämää on, että monet sano­vat että EU on nyky­ään vai­ku­tus­val­tai­sem­pi kuin Edus­kun­ta mones­sa mie­les­sä, mut­ta kui­ten­kin medias­sa ei juu­ri käsi­tel­lä pää­tök­siä joi­ta EU tekee ja par­la­men­tin edus­ta­jat­kin ovat aika hil­jaa Suo­men tie­do­tus­vä­li­neis­sä sii­tä työs­tä mitä he tekevät.

  Seu­ra­sin jos­kus esim. E‑R Kor­ho­lan blo­gia, jos­sa hän ansiok­kaas­ti tie­dot­ti omas­ta työs­tään. Siel­lä oli yllät­tä­vän pal­jon asioi­ta, joil­la oli ihan arki­päi­väis­tä mer­ki­tys­tä monel­le, esi­mer­kik­si nyt voi­maan tul­lut uusi yri­tys­ten ALV ‑vero­käy­tän­tö, jos­sa myyn­ti yksi­tyis­hen­ki­löil­le on muu­tet­tu mak­set­ta­vak­si jokai­sen hen­ki­lön omaan maa­han, muu­tos jol­la voi olla pal­jon välil­li­siä seu­rauk­sia, mut­ta joka tun­ne­taan aika hei­kos­ti Esim täl­tä sivul­ta löy­tyy (ehkä bia­soi­tu­nut­ta) tie­toa, mut­ta Suo­men uuti­sis­sa en ole havain­nut äkkiä mitään aihees­ta: http://euvataction.org/take-action-now/ — oli­si kiva kuul­la kes­kus­te­lua täm­möi­sis­tä kon­kreet­ti­sis­ta kysy­myk­sis­tä ennen­kuin ne vain plä­jäh­tä­vät sää­dök­sek­si eteen.

  Toi­saal­ta, esim. YLE on lak­kaut­ta­mas­sa ajan­koh­tais­oh­jel­mia ja tut­ki­vaa jour­na­lis­mia ja ollaan menos­sa sem­moi­seen kes­kus­te­lu­kult­tuu­riin aina­kin tele­vi­sion osal­ta — herää kysy­mys että miten tämän hom­man on oikein aja­tel­tu toi­mi­van, vai onko edes ajateltu?

 6. Hie­noa! Et tai­da pos­tit­taa kir­jaa Yhdys­val­toi­hin asti? Tilai­sin mie­lel­lä­ni koh­tuul­li­sil­la postikuluilla.

 7. Jul­kai­set­ko tätä e‑kirjana? Lai­tat­ko jake­luun Amazo­nil­le? Kan­nat­ti­ko Vih­re­ää polii­tiik­kaa jakaa Amazo­nin kautta?

 8. Ebook teki­si terää. Nyt kun Osmo vapaut­taa aikaa edus­ta­mi­ses­ta ajat­te­lul­le, niin voi­si hyvin tukea talou­del­li­ses­ti hie­man tuo­ta heit­täy­ty­mis­tä palkkatyöstä.

 9. Kuu­lep­pa Osmo. Kun edes sen ver­ran lake­ja “laa­ties­san­ne” val­voi­sit­te sitä mitä lain kir­jai­mel­ta olet­te meil­le äänes­tä­jil­len­ne tuput­ta­neet ja tuon perus­teel­la ääniä keränn­neet. No toki olet jät­tä­mäs­sä usei­den leh­ti­jut­tu­jen­kin mukaan edus­kun­nan ennen vuo­den 2015 vaa­lia. Ja näin sit­ten olet­te muka sääs­tä­mäs­sä lake­ja kan­sa­lais­ten puo­les­ta. Mut­ta kun tei­dän mie­len­kiin­ton­ne lain­sää­dään­tö­työ­hön lak­kaa juu­ri sii­nä pai­kas­sa ja ajas­sa, kun tei­dän tuli­si ryh­tyä val­vo­maan sitä, mil­lais­ta laki­teks­tiä sanas­ta sanaan laki­pa­pe­ril­le em. mukai­ses­ti tul­laan kir­joit­ta­maan laki­lu­vuik­si ja lakipykäliksi.

 10. kake:
  Onko se hyvä kirja?

  Kävin kir­jan eilen jo malt­ta­mat­to­ma­na osta­mas­sa. Vih­jee­nä kiin­nos­tu­neil­le: Aka­tee­mi­nen kir­ja­kaup­pa möi sitä Stock­man­nin kan­ta-asiak­kail­le seit­se­män euron alen­nuk­sel­la (siis 26 eurolla).

  Muu­ta­man kym­me­nen sivua kir­jaa nyt luet­tua­ni voin vakuut­taa, että se on hyvä kir­ja. Erin­omai­nen suo­ras­taan. En tie­dä ketään muu­ta, joka osai­si ana­ly­soi­da suo­ma­lai­sen poli­tii­kan tilaa ja ongel­mia yhtä osu­vas­ti ja osaavasti. 

  Suur­kii­tos kir­jas­ta Osmo Soininvaaralle!

 11. Kier­jan jul­kai­see Teos ja päät­tää myös sii­tä, jul­kais­taan­ko se myös e‑kirjana.”

  No ker­ro­pa Teok­sel­le kui­ten­kin, että hei­dän kan­nat­tai­si päät­tää että julkaistaan.

 12. Pek­ka T.: Kävin kir­jan eilen jo malt­ta­mat­to­ma­na osta­mas­sa. Vih­jee­nä kiin­nos­tu­neil­le: Aka­tee­mi­nen kir­ja­kaup­pa möi sitä Stock­man­nin kan­ta-asiak­kail­le seit­se­män euron alen­nuk­sel­la (siis 26 eurolla). 

  Aka­tee­mi­sen kir­jas­sa ei tai­da olla Ode:n oma­kä­tis­tä sig­nee­raus­ta. Sii­tä mak­saa mie­lel­lään pari euroa.

 13. Evert the Neve­Rest: Aka­tee­mi­sen kir­jas­sa ei tai­da olla Ode:n oma­kä­tis­tä sig­nee­raus­ta. Sii­tä mak­saa mie­lel­lään pari euroa.

  Ker­ras­saan tot­ta. Toi­nen huo­mioon otet­ta­va teki­jä tosin on, että malt­ta­ma­ton sai kir­jan Aka­tee­mi­ses­ta käsiin­sä muu­ta­maa päi­vää aikaisemmin!

  Täy­tyy täs­sä samal­la vähän ihme­tel­lä Hesa­ris­sa ollut­ta Unto Hämä­läi­sen — sinän­sä arvos­ta­ma­ni toi­mit­ta­jan — kir­ja-arvio­ta. Hän kir­joit­ti sii­tä läh­tö­koh­das­ta, että Osmo Soi­nin­vaa­ra kir­joit­taa tur­hau­mi­aan ja luo­puu edus­kun­nas­ta kun ei oikein pysy enää muka­na nuo­ren pol­ven poli­tii­kan teke­mi­sen tyylissä.

  Eihän kir­jas­sa sii­tä ole kyse. Soi­nin­vaa­ra nos­taa tavat­to­man mie­len­kiin­toi­ses­ti esiin sen, miten vai­keak­si poliit­ti­nen päät­tä­mi­nen on men­nyt. Vai lie­kö Hämä­läi­nen sitä miel­tä, että polit­ti­ses­sa maa­il­mas­sa kaik­ki on par­haal­la mah­dol­li­sel­la tolal­la nyt kun yksi erin­omai­nen hal­li­tus on luo­vut­ta­mas­sa kapu­laa seu­raa­val­le yhtä mainiolle?

  Toti­ses­ti toi­von, että tämä­kin kir­ja on osal­taan herät­tä­mäs­sä niin kan­saa, polii­tik­ko­ja kuin puo­luei­ta­kin havah­tu­maan vii­me­ai­kai­sen kehi­tyk­sen vinoumiin.

 14. En jak­sa uskoa, että koke­nut toi­mit­ta­ja oli­si ollen­kaan sitä miel­tä, että maassa/maailmassa oli­si nyt kaik­ki enem­män tai vähem­män kunnossa.

  Jos toi­mit­ta­jan oma arvio on, että poli­tii­kan sisäl­töön ja/tai teke­mi­seen pet­ty­nyt polii­tik­ko on kir­joit­ta­nut tur­han kat­ke­ran kit­ke­rän poliit­ti­sen tes­ta­men­tin, niin se on yksi näke­mys aiheesta.

  Jos toi­mit­ta­ja apri­koi, että aika on aja­nut ohi “tur­han” idea­lis­ti­ses­ta polii­ti­kos­ta, sii­nä voi hyvin­kin olla totuu­den siemen.

  Onhan sel­vää, että Soi­nin­vaa­ran tasoi­nen polii­tik­ko oli­si toden­nä­köi­ses­ti saa­nut pal­jon enem­män aikaan mis­sä tahan­sa muus­sa puo­lu­ees­sa kuin vihreissä.

  Reaa­li­po­lii­tik­ko­han ei oli­si jää­nyt roik­ku­maan löy­sään hir­teen vaan oli­si hakeu­tu­nut val­lan yti­meen isom­pien puo­luei­den avul­la ja pyr­ki­nyt toteut­ta­maan näke­myk­si­ään siel­tä käsin vaikuttaen.

  Vih­reän puo­lu­een syn­nyt­tä­jä­nä ja tin­ki­mät­tö­mäs­tä idea­lis­mis­ta täy­tyy Soi­nin­vaa­ral­le tie­tys­ti antaa täy­det kym­me­nen pis­tet­tä ja papukaijamerkki.

  Mut­ta Suo­men kata­jais­ta kan­saa oli­si pal­ve­lut huo­mat­ta­vas­ti parem­min se, että osaa­va mies oli­si ollut asian­mu­kai­sel­la pai­kal­la päät­tä­mäs­sä isois­ta asiois­ta eikä mureh­ti­mas­sa pol­ku­pyö­rä­kais­tois­ta tai mil­loin mis­tä­kin näpertelystä.

  Erit­täin vali­tet­ta­vaa, mut­ta valin­ta on toki­kin ollut oma. 

  Kel­loa ei kukaan voi kään­tää taak­se päin. Soi­nin­vaa­ran win­dow of oppor­tu­ni­ty oli auki tavat­to­man pit­kään, mut­ta kenen­kään koh­dal­la se ei pysy avoi­me­na loputtomiin.

  En usko, että Soi­nin­vaa­raa kiin­nos­taa — saa­ti että hän kadeh­ti­si — pät­kää­kään nuo­rem­man pol­ven poli­tiik­ko­jen teke­mi­sen “tyy­liä”.

  Iso poliit­ti­nen auk­ko jää, se on sel­vää. Kuka sen älyl­li­ses­ti voi­si täyt­tää, jää nähtäväksi. 

  Lai­naan kir­jan kir­jas­tos­ta ja luen sen kun vaa­lit ovat ohi.

 15. Osmo palaa edus­kun­taan kah­dek­san vuo­den pääs­tä, kos­ka ei pys­ty kat­se­le­maan sivus­ta nuor­ten polii­tik­ko­jen säh­lää­mis­tä. Sano­kaa minun sanoneen.

 16. Uskon, että Soi­nin­vaa­ran vai­ku­tus suo­ma­lai­seen yhteis­kun­taan on ollut pal­jon suu­rem­pi kuin hänen kes­ki­suu­ren puo­lu­een­sa pai­noar­vo. Näkö­kul­ma siel­lä, aja­tus tääl­lä — kaik­ki se on vai­kut­ta­nut fik­sui­hin ihmi­siin muis­sa­kin puo­lueis­sa ja nii­den ulko­puo­lel­la. Ja se vai­ku­tus jat­kuu edel­leen­kin, edus­kun­nan ulkopuolelta.

  En myös­kään osaa oikein aja­tel­la, että Soi­nin­vaa­ra oli­si suu­ris­sa puo­lueis­sa, ja siis osin aja­tus­maa­il­mas­taan tin­kien, pys­ty­nyt sit­ten­kään vai­kut­ta­maan asioi­hin rat­kai­se­van pal­jon enempää.

  Ja vie­lä kir­jas­ta: koke­nut toi­mit­ta­ja oli­si voi­nut huo­ma­ta, että olen­nais­ta sii­nä ei ole kat­ke­ra kit­ke­ryys (jota en kir­jas­ta edes löy­dä, vaan lähin­nä tur­hau­tu­nei­suut­ta), vaan poh­dis­ke­lu sii­tä, mikä poliit­ti­ses­sa pää­tök­sen­teos­sa on men­nyt pie­leen ja voi­si­ko asial­le yrit­tää teh­dä jotain.

 17. Olen vähän kah­den vai­heil­la. Usein poli­tii­kan kri­tiik­ka (Osmon­kin?) koh­dis­tuu kai sii­hen ettei saa­da ns. pää­tök­siä aikaan ja muu­tok­sia, kehit­ty­mis­tä. Jos­ta­kin juu­ri luin, että sää­dän­tö­ko­koel­mat kyl­lä kas­va­vat aina­kin mel­koi­sel­la hyllymetrivauhdilla.

  Toki ottaen huo­mioon aja­tuk­sen kai­ken tila­päi­syy­des­tä ja muu­tok­sen pysy­vyy­des­tä voi­si­ko aja­tel­la että jul­ki­nen val­ta hiu­kan hen­gäh­täi­si välil­lä ja kat­sot­tai­siin välil­lä miten kan­sa­lai­syh­teis­kun­ta ja mark­ki­nat orga­ni­soi­tui­si­vat aivan omaeh­toi­ses­ti. Soten ja kun­ta­uu­dis­tus­ten kaa­tu­mi­set ovat itsea­sias­sa kan­sa­lais­voit­to­ja? Onko näyt­töä muusta?

 18. Miten­kä­hän tule­va puna­mul­ta­hal­li­tus oikein mei­naa saa­da mitään aikai­sek­si? Eivät uudis­tuk­set odot­te­le­mal­la muu­tu yhtään sen mie­lui­semm­mik­si dema­reil­le tai ay-liikkeelle.

 19. Mul­la on peri­aa­te etten mak­sa kir­jois­ta ennen kuin kir­jal­li­suut­ta saa rajat­to­mas­ti samal­la pol­ku­hin­nal­la kuin musiikkia.

  En ymmär­rä kus­tan­ta­mo­jen toi­min­taa. Oli­sin ojen­ta­mas­sa heil­le 120€ joka vuo­si ikui­ses­ti (tai vaik­ka tuplas­ti), sen sijaan, että puli­tan heil­le nyt tason 0 euroa vuo­des­sa. Ihan kuvit­te­le­vat, että he voi­vat estää tämän muu­tok­sen tapah­tu­mas­ta. Sii­nä­pä­hän kaatuvat.

  Joten­kin oireel­lis­ta, että Vil­le Haa­pa­sa­lon uusin­ta kir­jaa on ostet­tu Hel­met-kir­jas­toi­hin 223 kap­pa­let­ta… Oden uusin­ta 46.

  Vil­lem tari­nat ovat viih­dyt­tä­viä ja jos niis­tä usko­mat­to­mim­mis­ta on vähää­kään totuus­poh­jaa niin panee se kyl­lä miet­ti­mään, että piti­kin saa­da naa­pu­rik­si maa jota joh­de­taan niin kuin sitä johdetaan.

  Mut onhan toi nyt tör­kee epä­so­pusuh­ta word-for-word. Toi­vot­ta­vas­ti Vil­le edes lah­joit­ti kaik­ki kap­pa­leet itse.

  Sil­ti, hömp­pä vie tilaa kir­joil­ta jot­ka ovat tär­keäm­piä. Luu­len, että Vil­le­kin saat­tai­si olla asias­ta samaa mieltä.

 20. Kos­ka tie­dän, että blo­gi-isän­tä on fik­su mies ja kos­ka pidän itseä­ni nor­maa­liä­lyi­se­nä, en usko että hän uskoi­si jär­jet­tö­miin teo­rioi­hin enkä lii­oin että itse en pys­tyi­si ymmär­tä­mään jär­jel­li­siä asioita.

  Kan­san syvis­sä riveis­sä val­lit­see mie­li­ku­va, että Osmo Soi­nin­vaa­ran ja Juha­na Var­tiai­sen väit­tä­män mukaan työ­voi­man tar­jon­nan lisää­mi­nen vähen­tää työt­tö­myyt­tä. Minä­kin olen ymmär­tä­nyt hei­dän sano­neen niin. Kos­ka en ole pys­ty­nyt näke­mään väit­teen jär­jel­li­syyt­tä enkä löy­tä­nyt Osmon blo­gi­kir­joi­tuk­sis­ta (esim. Onko työ­paik­ko­jen mää­rä vakio ) seli­tys­tä juu­ri täs­tä näkö­kul­mas­ta, pää­tin syven­tyä väit­tee­seen Soi­nin­vaa­ran uuden kir­jan Jää­hy­väi­set edus­kun­nal­le avul­la. Kir­jas­sa on luku Mik­si työn tar­jon­taa. Toi­voi­sin Osmon ehti­vän kom­men­toi­da ker­to­mal­la, olen­ko aivan hakoteillä.
  Väit­tä­vät­kö he tosi­aan niin kuin kan­sa on ymmärtänyt?

  Kir­jas­ta sel­vi­si, että he eivät suin­kaan ole sano­neet, että työ­voi­man tar­jon­nan lisää­mi­nen vähen­tää työttömyyttä.

  Sen sijaan he sano­vat, että työ­voi­man tar­jon­nan lisää­mi­nen lisää työllisyyttä.

  Täs­sä on ter­mian­sa. ”Työl­li­syys” tar­koit­taa sitä väes­tön­osaa, jol­la on työ­tä. Joka siis ei ole työ­tön. Työl­li­syy­den lisään­ty­mi­nen EI tar­koi­ta työt­tö­mien luku­mää­rän abso­luut­tis­ta pie­ne­ne­mis­tä. Työl­li­syy­den lisään­ty­mi­nen työ­voi­man tar­jon­nan lisään­tyes­sä tar­koit­taa siis vain, että työn­ha­ki­joi­den jouk­koon tule­va lisä ei jää aina­kaan pit­kän ajan kulues­sa työt­tö­mik­si. Kun he työl­lis­ty­vät, ihmi­siä, joil­la on töi­tä, on enem­män kuin ennen. Työt­tö­mien mää­rä saat­taa pysyä sama­na, mut­ta kos­ka työl­li­siä eli veron­mak­sa­jia on enem­män, tilan­ne hel­pot­tuu. Töis­sä ole­vien ja työt­tö­mien suh­de paranee.

  On toi­nen­kin ter­mian­sa. ”Työn tar­jon­ta” ei suin­kaan mer­kit­se työ­paik­ko­jen tar­jon­taa, niin kuin taval­li­nen kie­len­käyt­tä­jä sen ymmär­tää. Se mer­kit­see työ­voi­man tar­jon­taa. (Ihme­tel­tyä­ni ter­mi­no­lo­gi­aa aika­ni huo­ma­sin, että on toi­nen­kin saman­kal­tai­nen sana: lai­na, lai­naus. Sii­nä kui­ten­kin on vakiin­tu­nut nor­maa­lis­sa­kin kie­len­käy­tös­sä sel­vä käy­tän­tö: anto­lai­naus ja otto­lai­naus. Näin pitäi­si mene­tel­lä myös työn tar­jon­nas­ta puhuttaessa.)

  Teks­tin­pät­kä Jää­hy­väis­ten sivul­la 30 on paljastava:

  Jos uskom­me pysy­vään lamaan ja yhä vain heik­ke­ne­vään työl­li­syy­teen, ei todel­la­kaan kan­na­ta lisä­tä työ­voi­man tar­jon­taa. … Jos sen sijaan uskom­me ja luo­tam­me sii­hen, että täs­tä vie­lä toi­vu­taan, on varau­dut­ta­va nousu­kau­teen ja rai­vat­ta­va tilaa työl­li­syy­den kohenemiselle.

  Täs­tä samoin kuin Juha­na Var­tiai­sen kolum­nis­ta Vie­lä ker­ran Suo­mi-Ruot­si Suo­men Kuva­leh­des­sä 3.10.2013 saa kuvan, että työ­voi­man tar­jon­nan lisää­mi­sen suo­tui­sa vai­ku­tus työl­li­syy­teen poh­jau­tuu tilas­tol­li­siin havain­toi­hin: talou­den kohe­ne­mi­nen, työ­voi­man tar­jon­nan kas­vu sekä työ­paik­ko­jen lisään­ty­mi­nen työ­voi­man tar­jon­taa vas­taa­vas­ti ovat tar­kas­tel­luis­sa tapauk­sis­sa kor­re­loi­neet eli tapah­tu­neet samoi­hin aikoihin.

  Vaan voi­ko kor­re­laa­tios­ta muo­dos­taa kausa­li­tee­tin? Kepu­lai­nen logiik­ka hei­dän talous­maan­tie­teel­li­sen työ­ryh­män­sä rapor­tis­sa on esi­merk­ki sii­tä, miten met­sään voi päät­te­lys­sä ja tilas­to­jen tul­kin­nas­sa men­nä. Voi­ko näi­den kol­men ilmiön – työ­voi­man tar­jon­nan kas­vu, työ­paik­ko­jen lisään­ty­mi­nen, nousuh­dan­ne — saman­ai­kai­ses­ta esiin­ty­mi­ses­tä muo­dos­taa pää­tel­män, että työ­voi­man tar­jon­nan kas­vu aikaan­saa noususuh­dan­teen? Soi­nin­vaa­ra­kin yllä sitee­ra­tus­sa teks­tin­pät­käs­sä sanoo, että jos nousu­kaut­ta ei tule, työ­voi­man tar­jonn­nan lisää­mi­nen ei paran­na tilannetta.

  Eikö maa­il­mas­ta löy­dy maa­ta, jos­sa työ­voi­man tar­jon­ta oli­si lisään­ty­nyt mut­ta noususuh­dan­net­ta ei oli­si­kaan tullut? 

  On vie­lä pidet­tä­vä mie­les­sä, että Soi­nin­vaa­ran ja Var­tiai­sen­kin mukaan työ­voi­man tar­jon­nan nopea lisään­ty­mi­nen lisää työt­tö­mien mää­rää het­kek­si. Mikä siis lau­kai­see myö­hem­min lopul­ta nousukauden?

  Kysy­mys jää­nee vas­taus­ta vail­le sik­si, että kysees­sä on Soi­nin­vaa­ran ja Var­tiai­sen­kin mukaan pit­kän ajan ilmiö, ja pit­kän ajan kulues­sa tapah­tuu maa­il­man­me­nos­sa aina jokin muu­tos. Aina.

 21. Kii­tos Anna-Lii­sal­le mai­nios­ta puheen­vuo­ros­ta, fik­sus­ta ja perustellusta.

  Olen itse huo­man­nut ole­va­ni kovin usein samaa miel­tä Osmo Soi­nin­vaa­ran kans­sa, var­sin­kin kun hän perus­te­lee kan­tan­sa sel­keäs­ti ja mal­til­li­ses­ti. Juu­ri tämä on kui­ten­kin yksi sel­lai­nen asia, joka on pis­tä­nyt kakistelemaan.

  Olen luke­nut kir­jan Jää­hy­väi­set edus­kun­nal­le ja siel­tä tie­tys­ti myös tätä asi­aa käsit­te­le­vän koh­dan. Ymmär­rän logii­kan tiet­tyyn pis­tee­seen, mut­ten lop­puun asti. Jos jou­tui­sin tätä näke­mys­tä älyk­kääs­sä kes­kus­te­lus­sa puo­lus­ta­maan, en pär­jäi­si, sil­lä en sitä riit­tä­vän syväl­li­ses­ti ymmärrä. 

  Samal­la har­mit­te­len sitä, että Soi­nin­vaa­ran erin­omai­sen kir­jan sisäl­lös­tä on käy­ty aivan lii­an vähän kes­kus­te­lua. Se antai­si aihet­ta pal­jon enempään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.