Laki 2 000 lapsen siirtämisestä perhehoidosta laitoshoitoon

Tie hel­vet­tiin on pääl­lys­tet­ty hyvil­lä aiko­muk­sil­la. Tämä van­ha totuus tulee mie­leen lain­muu­tok­ses­ta, jol­la per­he­hoi­toon sijoi­tet­tu­jen las­ten mak­si­mi­lu­ku­mää­rä pie­nen­ne­tään seit­se­mäs­sä lap­ses­ta nel­jään. Täl­lä halu­taan taa­ta, että lap­set saa­vat per­heis­sä yksi­löl­li­sem­pää huo­mio­ta. Kuu­los­taa hyväl­tä aikomukselta.

Sijais­per­heis­tä on kroo­nis­ta puu­tet­ta ja sen vuok­si lap­sia jou­du­taan sijoit­ta­maan sijais­per­hei­den sijas­ta lai­tok­siin. Tämä uudis­tus mer­kit­see – ellei sijais­per­hei­tä jos­tain yllät­täen ilmaan­nu lisää – että noin 2 000 las­ta on siir­ret­tä­vä per­he­hoi­dos­ta lai­tos­hoi­toon. Lai­tos­hoi­dos­sa sitä yksi­löl­lis­tä hoi­toa var­maan­kin saa.

Entä para­nee­ko noi­den per­hei­siin jää­vien nel­jän lap­sen ase­maa sil­lä, että mak­si­mis­saan kol­me yli­mää­räis­tä las­ta siir­re­tään lai­tos­hoi­toon? Mones­sa sijais­per­hees­sä molem­mat sijais­van­hem­mat ovat jää­neet pois töis­tä hoi­ta­maan lap­sia koko­päi­vä­toi­mi­ses­ti. Tämän jäl­keen tämä ei ole talou­del­li­ses­ti mah­dol­lis­ta. Kun seit­se­mää las­ta aiem­min hoi­ti kak­si aikuis­ta, tämän jäl­keen päi­vä­sai­kaan nel­jää las­ta hoi­taa yksi aikuinen.

Lisään­tyy­kö sijais­per­hei­den mää­rä sil­lä, että lap­si­mää­rää rajoi­te­taan nel­jään? Vai­kea kuvi­tel­la, kos­ka onhan per­he nyt­kin voi­nut päät­tää, ettei ota mak­si­mi­mää­rää lap­sia. Itse asias­sa monis­sa on vain yksi tai kak­si las­ta. Mut­ta täs­sä pois­tuu vaih­toeh­to ottaa elä­män­teh­tä­väk­seen saat­taa jouk­ko lap­sia vai­kean lap­suu­den läpi aikui­suu­teen ja saa­da täs­tä elan­ton­sa. Jos pitäi­si arva­ta, uudis­tus vähen­tää sijais­per­hei­den määrää.

Pyhäs­ti on vakuu­tet­tu, että kun­tien meno­ja ei lain­sää­dän­nöl­lä enää kas­va­te­ta tai jos kas­va­te­taan, tämä kor­va­taan kun­nil­le. Kah­den­tu­han­nen lap­sen siir­tä­mi­nen edul­li­ses­ta per­he­hoi­dos­ta kal­lii­seen lai­tos­hoi­toon mak­saa kun­nil­le noin 50 mil­joo­naa euroa, mut­ta kor­vaus­ta ei kun­nil­le näy. Sijais­per­heis­sä kus­tan­nuk­set ovat 22 000 €/vuosi ja lai­tok­sis­sa noin 90 000 €/vuosi.

On niin sosia­li­de­mo­kraat­tis­ta teh­dä hyväl­tä näyt­tä­viä stan­dar­de­ja ilman, että samal­la lisä­tään rahaa niin, että nuo stan­dar­dit voi­vat täyt­tyä jou­tu­mat­ta otta­maan rahaa pois jos­tain vie­lä tärkeämmästä.

Valio­kun­nan mie­tin­tö asias­ta oli eri­mie­li­nen. Kes­kus­tan edus­ta­jat ja vih­rei­den Outi Alan­ko-Kahi­luo­to esit­tä­vät vas­ta­lausees­saan, että per­he­ko­dis­sa las­ten luku­mää­rän mak­si­mi oli­si kuusi.

44 vastausta artikkeliin “Laki 2 000 lapsen siirtämisestä perhehoidosta laitoshoitoon”

 1. Täs­sä ehdo­tuk­se­sa on unoh­det­tu tär­keä asia: lapet ovat par­hai­ta tois­ten­sa kasvattajia.

  Set­se­män lap­sen ryh­mä muo­dos­taa jo sosi­aa­li­sen yhteisön.

 2. Onhan nii­tä seit­se­män ja useam­man­kin lap­sen per­hei­tä. Pitäi­si­kö ne kiel­tää? Mitä useam­pi lap­si, sitä vähem­män he tar­vit­se­vat hoi­toa, las­ta kohti.

 3. Näin­kö­hän las­ten etu toteu­tuu, kun ole­mas­sa ole­vis­ta per­he­hoi­to­per­heis­tä siir­re­tään lap­sia lai­tos­hoi­toon? Jo per­he­hoi­toon sijoi­tet­tu­jen rei­päi­se­mi­ses­sä lai­tos­hoi­toon tus­kin mones­sa­kaan, vaan useim­mi­ten var­maan juu­ri päinvastoin!

 4. Näin käy kun vasem­mis­to­puo­lue alkaa leik­kiä Kokoo­mus-ligh­tia. Kol­mas tie FTW!

 5. Lai­tos­hoi­don tilaa ja “lai­tos­las­ten” huo­noa elä­mää jokusen vuo­den kat­sel­tua­ni en voi kuin ihme­tel­lä ja ahdis­tua lisää las­ten tilan­tees­ta Suo­mes­sa. Mis­sä inhi­mil­li­syys? Mihin kadon­nut järki?
  Omat lap­se­ni olen­kin saa­nut jo ymmär­tä­mään — pois Suo­mes­ta heti kun ikää on riit­tä­väs­ti ja talou­del­li­nen tilan­ne sen suin­kin vähim­mil­lään sallii.

 6. Tapoi­hin kuu­luu ylis­tää val­tion ante­liai­suut­ta kun johon­kin hyvään tar­koi­tuk­seen on myön­net­ty ker­ta­luon­tei­nen 10 milj euron lisämääräraha.

  Tapoi­hin myps kuu­luu jät­tää ker­to­mat­ta tätä edel­tä­nyt pää­tös jol­la vuo­sit­tais­ta rahoi­tus­ta on pie­nen­net­ty 50 milj eur.(tai nor­mien muu­tos tuo kun­nil­le lisä­kus­tan­nuk­sia 50 milj eur)

 7. Ai, tämä idioot­ti­mais­ten lakien sää­tä­mi­nen levi­ää elin­tar­vi­ke­tuo­tan­nos­ta muil­le­kin aloil­le. Hyvä Eduskunta!!!!

 8. Kuu­los­taa kar­mi­val­ta. Vali­tet­ta­vas­ti nykyi­set minis­te­rim­me — myös dema­ri­mi­nis­te­rit — teke­vät ideo­lo­gi­sia laki­uu­dis­tuk­si­aan kuun­te­le­mat­ta asian­tun­ti­joi­ta ja laput sil­mil­lä. Sii­tä hyvä­nä esi­merk­ki­nä Kris­ta Kiu­ru, jon­ka lähes kaik­ki uudis­tus­yri­tyk­set ope­tusa­lal­la ovat herät­tä­neet sää­lin­se­kais­ta ihme­tys­tä opettajakunnassa.

 9. Mie­les­tä­ni 6 las­ta on lii­kaa perhehoidossa,jos sijais­van­hem­mat eivät ole ammat­ti­lai­sia. 4 las­ta on jär­ke­vä sijais­per­heen las­ten koko­nais­lu­ku­mää­rä. Jot­ta hyviä ja tar­vit­ta­van kou­lu­tus­taus­tan omaa­via sijais­per­hei­tä löy­tyi­si, niin palk­kioi­ta pitäi­si nos­taa. Huos­taan­o­ton­kri­tee­rit ovat niin kovat, että var­mas­ti jokai­nen sijoi­te­tet­ta­va lap­si on enem­män tai vähem­män trau­ma­ti­soi­tu­nut ja tar­vit­see kas­vaak­seen rau­has­sa myös eri­tyis­tä osaa­mis­ta ja tukea. SUu­rin ongel­ma on, että ennal­taeh­käi­syä ja var­hai­sem­paa tukea ei ole riit­tä­väs­ti tar­jol­la ja vain kor­jaa­vien toi­mien mitoi­tuk­sia mietitään.

 10. Kah­den­tu­han­nen lap­sen siir­tä­mi­nen edul­li­ses­ta per­he­hoi­dos­ta kal­lii­seen lai­tos­hoi­toon mak­saa kun­nil­le noin 50 mil­joo­naa euroa, mut­ta kor­vaus­ta ei kun­nil­le näy. Sijais­per­heis­sä kus­tan­nuk­set ovat 22 000 €/vuosi ja lai­tok­sis­sa noin 90 000 €/vuosi.

  Ei se oleel­li­sin point­ti, mutt­ta yllä ole­vas­sa joko mate­ma­tiik­ka ei täs­mää tai sit­ten jotain oleel­lis­ta ei mah­tu­nut kirjoitukseen.

  1. Itse­kin aloin ihme­tel­lä tuo­ta 50 mil­joo­nan las­kel­maa, joka oli peräi­sin SOS-lap­si­ky­läl­tä. On myös väli­muo­to lai­tok­sen ja sijais­per­heen välil­lä, Per­he­ko­ti, jon­ka kus­tan­nuk­set ovat 60 000 €/henki/vuosi. Mut­ta ei se mene tasan silloinkaan.

 11. Täl­lä vauh­dil­la tämä­kään ei ole ongel­ma. Sosi­aa­li­kus­tan­nuk­set kaa­ta­vat Suo­men ja pää­sem­me kokei­le­maan täy­del­li­sen libe­raa­lia iha­nuut­ta, kuten Uudes­sa See­lan­nis­sa kävi. Val­tio hoi­taa vain sen mikä sil­le kuu­luu ja sosi­aa­li­tur­va kuu­luu jäl­leen kirk­kol­le. 🙁 Haluam­me­ko tätä?

 12. Sirk­ku Inger­vo:
  Mie­les­tä­ni 6 las­ta on lii­kaa perhehoidossa,jos sijais­van­hem­mat eivät ole ammat­ti­lai­sia. 4 las­ta on jär­ke­vä sijais­per­heen las­ten kokonaislukumäärä.Jotta hyviä ja tar­vit­ta­van kou­lu­tus­taus­tan omaa­via sijais­per­hei­tä löy­tyi­si, niin palk­kioi­ta pitäi­si nos­taa. Huos­taan­o­ton­kri­tee­rit ovat niin kovat, että var­mas­ti jokai­nen sijoi­te­tet­ta­va lap­si on enem­män tai vähem­män trau­ma­ti­soi­tu­nut ja tar­vit­see kas­vaak­seen rau­has­sa myös eri­tyis­tä osaa­mis­ta ja tukea.

  Sitä enem­män lap­set trau­ma­ti­soi­tu­vat, kun hei­dän pit­kä­ai­kai­sia ihmis­suh­tei­taan per­he­hoi­to­van­hem­piin­sa kat­kais­taan. Oli­si edes joku siir­ty­mä­ai­ka, ettei jo per­he­ko­tei­hin sijoi­tet­tu­jen tar­vit­si­si vain tämän uuden lain takia ero­ta ehkä vuo­sien ajan koti­naan olleis­ta per­heis­tä laitoksiin.

  1. Ymmär­tääk­se­ni on sii­ty­mä­ai­ka niin, ettei lap­sia hae­ta pois sijais­per­heis­tä, mut­ta nii­hin ei osoi­te­ta lisää lap­sia, jos ennes­tään on jo nel­jä tai enem­män. Mitään Sofien valin­ta ‑tilan­tei­ta ei sen­tään sijais­per­heil­le järjestetä.

 13. Jokin las­kel­mis­sa ei nyt täs­mää. Miten tuo­hon lukuun 2000 per­he­hoi­dos­ta lai­tok­siin siir­ret­tä­vää las­ta on päädytty?

  Lisäk­si kom­ment­ti­na ter­mi­no­lo­gi­aan: per­he­ko­ti = sijais­per­he. Lai­tok­sen ja per­he­hoi­don väli­muo­dol­la hae­taan var­maan amma­til­lis­ta perhekotia.

 14. Kal­le,

  ehkä välil­lä voi­si kokeil­la muun­kin­lai­sia yhteis­kun­ta­mal­le­ja kuin mis­tä meil­lä on omaa kokemusta… 🙂

 15. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ymmär­tääk­se­ni on sii­ty­mä­ai­ka niin, ettei lap­sia hae­ta pois sijais­per­heis­tä, mut­ta nii­hin ei osoi­te­ta lisää lap­sia, jos ennes­tään on jo nel­jä tai enem­män. Mitään Sofien valin­ta ‑tilan­tei­ta ei sen­tään sijais­per­heil­le järjestetä.

  OK. Hyvä jos on. En muis­ta mis­tä luin jon­kun aikaa sit­ten jutun, jos­sa oltiin käsi­tyk­ses­sä, ettei oli­si. Sil­tä poh­jal­ta kir­joi­tin edel­li­sen kommenttini.

 16. Jou­ni Mar­ti­kai­nen: Sitä enem­män lap­set trau­ma­ti­soi­tu­vat, kun hei­dän pit­kä­ai­kai­sia ihmis­suh­tei­taan per­he­hoi­to­van­hem­piin­sa kat­kais­taan. Oli­si edes joku siir­ty­mä­ai­ka, ettei jo per­he­ko­tei­hin sijoi­tet­tu­jen tar­vit­si­si vain tämän uuden lain takia ero­ta ehkä vuo­sien ajan koti­naan olleis­ta per­heis­tä laitoksiin.

 17. Samaa miel­tä olen Jou­ni Mar­ti­kai­sen kanssa, 🙁

 18. Täm on tätä ainais­ta lisä­re­surs­sien rää­ky­mis­tä. Mut­ta mikään mää­rä resurs­se­ja ei kos­kaan rii­tä, kyl­lä hom­mia pitää teh­dä järkevästi.

  Esi­mer­kik­si aivan ensi­mäi­sek­si pitäi­si lopet­taa tämä sijoi­tus­pal­lot­te­lu ja las­ten palaut­te­lu täy­sin kel­vot­to­mien van­hem­pien huo­maan. Muu­ta­man kk kun jak­saa syö­dä lääk­keet tai olla kat­kol­la niin jo tulee lap­set takai­sin. Sit­ten voi­kin taas jät­tää pil­le­rit pop­si­mat­ta ja AA-ker­hot käy­mät­tä ja pala­ta van­hoi­hin tapo­hin pilaa­maan las­ten elämä. 

  Sama­ten juo­pot pitäi­si saa­da ras­kau­den ajak­si pak­ko­hoi­toon. Pak­ko­hoi­to toi­mii täl­lai­ses­sa tapaukss­sa hyvin, kun tavoit­tee­na ei ole alko­ho­lis­min hoi­to, vaan lap­sen suo­je­lu vam­mo­jen tuot­ta­mi­sel­ta. Käy­tän­nös­sä voi olla kyl­lä hyvin­kin vai­kea jär­je­tää miten­kään järkevästi.

  Nar­keil­ta ja juo­poil­ta pitäi­si lap­set ottaa pysy­väs­ti huos­taan jo syny­tys­lai­tok­sel­la. Adop­tio­jo­no on hir­vit­tä­vän pit­kä, vaik­ka kivel­lä heit­tä­mäl­lä siel­tä arpoi­si uudet van­hem­mat, ei voi men­nä pie­leen ver­rat­tu­na jo todis­te­tus­ti kel­vot­to­miin vanhempiin.

  Mut­ta kun Suo­mes­sa van­hem­mil­la on oikeus pila­ta las­ten­sa elä­mä. Ja jos ei ker­ral­la mene pilal­le, niin lisää yri­tyk­siä saa aina, kun­han vain jak­saa het­ki­sen skarpata.

  Joka­ta­paukss­sa täs­sä maas­sa ymmär­re­tään aivan lii­kaa kel­vot­to­mia van­hem­pia. Ei tar­vi­ta lisää rahaa, type­rien toi­min­ta­ta­po­jen ja yliym­mär­tä­mi­sen lopet­ta­mi­nen tuo mer­kit­tä­vät sääs­töt ja mikä tär­kein­tä, oikeas­ti pelas­taa las­ten elä­män kar­meal­ta koh­ta­lol­ta kel­vot­to­man van­hem­man huo­mas­sa! On ihan sel­vää että täl­löin muu­ta­ma “oli­sin otta­nut itseä­ni nis­kas­ta kiin­ni ja ollut­kin sit­ten hyvä van­hem­pi, mut­ten saa­nut­kaan tois­ta tai kol­mat­ta tai nel­jät­tä mahdollisuutta”-ydinperhemenetetään, mut­ta men­kööt. Kaik­kea ei voi aina saada.

 19. Esi­mer­kik­si käy Eeri­kan tapaus. Lap­si palau­te­taan ja palau­te­taan takai­sin kel­vot­to­mien van­hem­pien luok­se. Onhan se nyt sel­vää, ettei mikään mää­rä resurs­se­ja rii­tä iki­nä, kun sosi­aa­li­vir­kai­li­jat saa­vat koko ajan olla miet­ti­mäs­sä samo­ja tapauk­sia, juu­ri nii­tä jot­ka äsken palau­tet­tiin takai­sin kotiin­sa! Eihän se hom­ma mene iki­nä eteen­päin kun saa vain jat­kaa, jat­kaa jat­kaa, jat­kaa jat­kaa. Ja aina tut­ki­taan uudel­leen ja uudel­leen samo­ja per­hei­tä, samo­ja tapauksia.

 20. Toi­mim­me puo­li­so­ni kans­sa pää­toi­mi­si­na sijais­per­heen van­hem­pi­na. Meil­lä­kin on ollut jos­sain vai­hees­sa muu­ta­man vuo­den ajan seit­se­män hoi­det­ta­vaa las­ta, iäl­tään 7–17v. Hom­ma toi­mi hyvin ja lap­set viih­tyi­vät. Nyt on nel­jä nuor­ta 14–17v. ja kyl­lä välil­lä on ras­kas­ta. Näin van­hem­pa­na (liki 60v.) vaan ei enää jak­sa niin kuin nuo­re­na. Vai­ke­aa kun on koko ajan sidot­tu tähän hoi­ta­mi­seen. Kun­nat eivät pys­ty jär­jes­tä­mään lomit­ta­jaa eikä tuki­per­hei­tä niin että sai­sim­me jos­kus omaa aikaa.
  Kyl­lä mie­lum­min hoi­to­palk­kiot oli­si neu­vo­tel­ta­va sil­le tasol­le että nel­jäl­lä­kin lap­sel­la pär­jää. Mitään ylä­ra­jaa ei palk­kiol­le ole mää­rät­ty vaik­ka sosi­aa­li­työn­te­ki­jät näin yrit­tä­vät väittää.
  On myös lap­sia jot­ka yksi­nään vaa­ti­vat täys­päi­väi­sen hoi­ta­jan tai kak­si. Kyl­lä heil­le­kin soi­si mah­dol­li­suu­den per­he-elä­mään lai­tok­sen sijaan.

 21. Sirk­ku Inger­vo:
  Mie­les­tä­ni 6 las­ta on liikaa… 

  Mihin­hän tuol­lai­nen tun­tu­ma perus­tuu? Ei sii­tä ole kovin pit­kää aikaa, kun nor­mi­per­hees­sä oli vähin­tään tuo kuusi las­ta. Isom­mas­sa lap­si­kat­raas­sa on enem­män tukea kuin pie­nem­mäs­sä. Hais­kah­taa vähän taas tuol­lai­sel­ta hyö­dyt­tö­män kuk­ka­hat­tu­tä­din jorinalta.

 22. Eikö oli­si muu­ten parem­pi, että nai­set päät­täi­si­vät yri­tys­tuis­ta ja mie­het sosi­aa­li­po­li­tii­kas­ta? Nyt annam­me polii­tik­ko­jen seu­ra­ta luon­nol­li­sia tun­te­muk­si­aan ja tai­pu­muk­si­aan kyl­män­vii­leän jär­kei­lyn sijaan. Ei pitäi­si yllät­tyä, jos pie­nim­män vas­tuk­sen tie lopul­ta joh­taa jorpakkoon.

  Näis­sä lap­si­asiois­sa pitää aina muis­taa, että useim­mi­ten yli puo­let lap­sen ongel­mis­ta on lyö­ty luk­koon jo ennen syn­ty­mää. Huo­not kotio­lot ovat inhim­mil­li­nen tra­ge­dia ja yksin­ker­tai­ses­ti vää­rin, mut­ta nii­den vai­ku­tus yli 18-vuo­ti­aa­seen lop­pu­tu­lok­seen ei ole niin hir­veän suu­ri. Kave­reil­la on suu­rem­pi mer­ki­tys. Yhteis­kun­nan pitäi­si tart­tua ongel­miin nii­den alku­läh­teil­lä, hedel­möi­tyk­ses­sä. Syn­ty­mää edel­tä­vät ja nii­den jäl­kei­set ris­kit tup­paa­vat kasau­tu­maan, eikä ennal­taeh­käi­se­vä puut­tu­mi­nen oli­si kovin­kaan vai­ke­aa. Las­ten­teon ei pitäi­si olla ihmisoikeus.

  Sil­lä ei aina­kaan ole rah­tus­ta­kaan rele­vans­sia, onko per­he­hoi­dos­sa 4 vai 8 las­ta, jos sijais­van­hem­mat joten­ku­ten sel­viä­vät. Voi olla hyväk­si­kin, että lap­si saa vähem­män huo­mio­ta ja hänel­tä odo­te­taan pär­jää­mis­tä omil­laan. Ja per­hees­sä on aina­kin jon­kin­lai­nen elä­mi­sen esi­merk­ki, eten­kin jos edes toi­nen van­hem­mis­ta on kiin­ni työelämässä.

 23. Sylt­ty:
  Esi­mer­kik­si käy Eeri­kan tapaus. Lap­si palau­te­taan ja palau­te­taan takai­sin kel­vot­to­mien van­hem­pien luok­se. Onhan se nyt sel­vää, ettei mikään mää­rä resurs­se­ja rii­tä iki­nä, kun sosi­aa­li­vir­kai­li­jat saa­vat koko ajan olla miet­ti­mäs­sä samo­ja tapauk­sia, juu­ri nii­tä jot­ka äsken palau­tet­tiin takai­sin kotiin­sa! Eihän se hom­ma mene iki­nä eteen­päin kun saa vain jat­kaa, jat­kaa jat­kaa, jat­kaa jat­kaa. Ja aina tut­ki­taan uudel­leen ja uudel­leen samo­ja per­hei­tä, samo­ja tapauksia.

  Olen monil­ta osin samaa miel­tä. Usein on niin, että huos­taa­no­tet­tu lap­si on hyvin onnel­li­nen sijais­per­hees­sä, mut­ta jou­tuu palaa­maan takai­sin kar­mei­siin kotio­loi­hin vas­toin tahtoaan.

  Toi­saal­ta ymmär­rän, että van­hem­pien ja las­ten sidet­tä ei halu­ta hevil­lä kat­kais­ta. Jos sys­tee­mi oli­si toi­sen­lai­nen, voi­si tul­la yli­lyön­te­jä, jois­sa lap­si otet­tai­siin pysy­vään huos­taan lii­an pikai­ses­ti. Sekin voi­si olla lap­sel­le traumatisoivaa.

  Ehkä kui­ten­kin nykyi­nen mal­li on lii­an hyväk­sy­vä bio­lo­gis­ten van­hem­pien ääliö­mäi­syyt­tä kohtaan?

 24. Wiki­pe­di­aa lai­na­tak­se­ni: Val­vi­ra jul­kai­si tou­ko­kuus­sa 2014 koko maan tilaa kos­ke­van las­ten­suo­je­lusel­vi­tyk­sen. Sel­vi­tyk­ses­sä kävi ilmi, että yhdel­lä sosi­aa­li­työn­te­ki­jäl­lä voi olla vas­tuul­laan jopa 160 las­ta, kun suo­si­tus on noin 20–50 las­ta. Vain noin puo­les­sa Suo­men kun­nis­sa on riit­tä­väs­ti las­ten­suo­je­lun hen­ki­lös­töä ja noin kol­man­nes hen­ki­lös­tös­tä on epäpätevää.

  Las­ten­suo­je­lu on kun­tien vas­tuul­la, ja juu­ri sii­tä monet kun­nat säästää.

 25. Eeri­kan tapaus ei käy esi­mer­kik­si oikeas­taan mihin­kään. Se ker­too vain sen että suo­mes­sa on käy­tös­sä peri­aa­te että lap­si kuu­luu van­he­mil­leen. Ja se että yhden lap­sen koh­dal­le epä­on­nis­tut­tiin ei edes tar­koi­ta että peri­aa­te on vää­rä. Peri­aa­te tai­taa perus­tua joi­hin kan­sain­vä­li­siin ihmisoikeussopimuksiin

  Las­ten väki­val­ta­kuo­le­mat ovat vaan nyky­ään niin har­vi­nai­sia että se yksi hal­lit­see julkisuutta.

  http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/uusinnumero?p_p_id=Article_WAR_DL6_Articleportlet&p_p_lifecycle=0&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_p_frompage=uusinnumero&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_viewType=viewArticle&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_tunnus=duo11000

  tuo­ta kuvio­ta domi­noi tapa­tur­mat, mut­ta kyl­lä sii­tä näkee myös väki­val­ta­kuo­le­mat ovat pudonneet.

  Maa­il­mas­ta ei tule täy­del­lis­tä edes lastensuojelussa

 26. Lais­sa mää­ri­tel­lään vain las­ten mää­rä kah­den van­hem­man per­hees­sä. Sijais­van­hem­pi­na toi­mii myös yksin elä­viä hen­ki­löi­tä. Miten laki mää­rit­te­lee las­ten mää­rän hei­dän koh­dal­laan, vai onko sijais­van­hem­muus hei­dän osal­taan loppumassa?

 27. Oikeis­to­de­ma­ri: Usein on niin, että huos­taa­no­tet­tu lap­si on hyvin onnel­li­nen sijais­per­hees­sä, mut­ta jou­tuu palaa­maan takai­sin kar­mei­siin kotio­loi­hin vas­toin tahtoaan.

  Onko tosi­aan noin? Tuo voi päteä isom­piin lap­siin, mut­ta käsit­tääk­se­ni pien­ten las­ten ään­tä ei oikeu­des­sa näi­tä huos­taan­ot­to­asioi­ta käsi­tel­täes­sä kuul­la juu­ri sik­si, että he järes­tään halua­vat “takai­sin kotiin” riip­pu­mat­ta sii­tä, miten huo­no­ja bio­lo­gi­set van­hem­mat ovat olleet. Näin aina­kin minul­le ker­toi yksi pien­ten las­ten sijais­van­hem­pa­na toiminut.

 28. Sylt­ty:
  Esi­mer­kik­si käy Eeri­kan tapaus. Lap­si palau­te­taan ja palau­te­taan takai­sin kel­vot­to­mien van­hem­pien luokse. 

  Itse sanoi­sin, että mis­sään asias­sa ei kan­na­ta poliit­ti­sia lin­jauk­sia teh­dä yksit­täis­ta­pauk­sen mukaan. Ei lii­ken­ne­sään­tö­jä­kään yksit­täis­ten onnet­to­muuk­sien perus­teel­la sää­de­tä. Kor­kein­taan yksit­täis­ta­pauk­sia voi käyt­tää sitä ana­ly­soi­taes­sa, ovat­ko kyseis­tä tapaus­ta käsi­tel­leet viran­omai­set toi­mi­neet oikein (=lain mukaisesti).

 29. Austrian: Kal­le, ehkä välil­lä voi­si kokeil­la muun­kin­lai­sia yhteis­kun­ta­mal­le­ja kuin mis­tä meil­lä on omaa kokemusta… 

  Mik­si meil­lä aina pitää kokeil­la asioi­ta, jot­ka eivät ole muu­al­la­kaan toimineet?

 30. xyzzy:
  Eeri­kan tapaus ei käy esi­mer­kik­si oikeas­taan mihin­kään. Se ker­too vain sen että suo­mes­sa on käy­tös­sä peri­aa­te että lap­si kuu­luu vanhemilleen. 

  Huo­ma­sit­ko että mun koko kir­joi­tuk­se­ni kär­ki oli koh­dis­tet­tu tuo­ta peri­aat­teen sil­mät kiin­ni toteut­ta­mis­ta vas­taan? Sinun kir­joi­tuk­se­ni point­ti oli että Suo­mes­sa lap­set kuu­luu van­hem­mil­le, näin sanoo sopi­muk­set, tila min­kä val­lit­se­vuu­des­ta Suo­mes­sa kaik­ki var­mas­ti olem­me samaa mieltä.

  Että olis­ko mah­dol­lis­ta että las­ten oikeut­ta huo­len­pi­toon ja kun­nol­li­seen per­hee­seen vähän suu­ren­net­tai­siin nykyi­ses­tä ja van­he­mien omis­tusoi­keut­ta lap­siin ja siis de fac­to oikeut­ta pila­ta hei­dän elä­män­sä vähän kavennettaisiin?

  Ja kyse ei ole mis­tään väki­val­tai­sis­ta kuo­le­mis­ta, vaan sii­tä että las­ten­suo­je­lu tikah­tuu töi­hin. Tot­ta hel­ve­tis­sä se tikah­tuu, kun nii­tä lap­sia vain pide­tään ja pide­tään las­ten­suo­je­lun vakia­siak­kai­na, kos­ka van­hem­mat omis­ta­vat lap­sen­sa. Rat­kai­su tähän ei ole se sos­dem-aat­teen mukai­nen rajat­to­mas­ti lisää resurs­se­ja, vaan toi­min­nan jär­ke­vöit­tä­mi­nen ja pal­loit­te­lun lopettaminen.

  Ei se nyt vaan pitäi­si men­nä niin, että pik­ku tsemp­pi ja sii­tä vain saa lap­set takai­sin odot­ta­maan seu­raa­vaa ret­kah­dus­ta taik­ka psykoosia. 

  ————

  Vuo­si­na 1999–2004 hal­lin­to-oikeu­des­sa asti käsi­tel­ty­jen huos­taan­ot­to­pää­tös­ten taus­tal­la oli 35–47 pro­sen­tis­sa tapauk­sis­ta van­hem­pien päih­tei­den käyt­tö. Van­hem­man psyyk­ki­nen sai­raus oli taus­tal­la 9–19 pro­sen­tis­sa­ta­pauk­sis­ta ja nuo­ren oma päih­tei­den käyt­tö 10–19 pro­sen­tis­sa tapauksista.

  —————-

 31. Kal­le: Mihin­hän tuol­lai­nen tun­tu­ma perus­tuu? Ei sii­tä ole kovin pit­kää aikaa, kun nor­mi­per­hees­sä oli vähin­tään tuo kuusi las­ta. Isom­mas­sa lap­si­kat­raas­sa on enem­män tukea kuin pienemmässä.

  Vai enem­män tukea? 😉

  Rehel­li­syy­den nimis­sä, kun tääl­lä­päin on aika pal­jon noi­ta “isom­pien lap­si­kat­rai­den per­hei­tä”, niin kyl­lä­hän niis­tä huo­maa että kas­va­tus­me­to­dit ovat ihan eri­lai­set kuin vähäi­sem­män lap­si­kat­raan per­hees­sä. Näil­le suur­per­heis­sä on ihan taval­lis­ta että nel­jä­vuo­tias leik­kii hal­ko­ma­kir­veel­lä, ala­kou­lu­lai­set aje­le­vat mön­ki­jäl­lä ympy­rää pihal­la ilman kypä­rää, pik­ku­lap­set juok­se­vat pak­ka­sel­la ulko­na ilman tal­vi­vaat­tei­ta yms. Eli lap­set hoi­ta­vat lap­sia, aikui­set eivät ker­kiä kun on kokoa­jan vau­va sylissä.

 32. Sylt­ty:

  Sama­ten juo­pot pitäi­si saa­da ras­kau­den ajak­si pak­ko­hoi­toon. Pak­ko­hoi­to toi­mii täl­lai­ses­sa tapaukss­sa hyvin, kun tavoit­tee­na ei ole alko­ho­lis­min hoi­to, vaan lap­sen suo­je­lu vam­mo­jen tuottamiselta. 

  Hyvä idea. Mis­tä rahat? Nykyi­sel­lään kaik­ki hoi­toon halua­vat ras­kaa­na ole­vat nai­set eivät pää­se vapaa­eh­toi­ses­ti­kaan päih­de­vie­roi­tuk­seen. Voi­si­ko tän hoi­taa kun­toon ennen kuin ale­taan puhu­maan pak­ko­hoi­dos­ta? Eikun. Tää oli sitä lisä­re­surs­sien kinua­mis­ta, ja nii­tä­hän ei saa­nut kinuta.

 33. Jan­ne Vir­ka­jär­vi:
  Wiki­pe­di­aa lai­na­tak­se­ni: Val­vi­ra jul­kai­si tou­ko­kuus­sa 2014 koko maan tilaa kos­ke­van las­ten­suo­je­lusel­vi­tyk­sen. Sel­vi­tyk­ses­sä kävi ilmi, että yhdel­lä sosi­aa­li­työn­te­ki­jäl­lä voi olla vas­tuul­laan jopa 160 las­ta, kun suo­si­tus on noin 20–50 lasta. 

  Täs­sä on tar­koi­tuk­sel­la pyrit­ty joh­ta­maan luki­jaa har­haan. Las­ten­suo­je­lus­sa on vas­tuu­työn­te­ki­jöi­tä, byro­kraat­te­ja, jot­ka ovat kou­lu­tuk­sen­sa puo­les­ta päte­viä teke­mään lap­sia kos­ke­via päätöksiä.

  Avo­huol­los­sa on myös mui­ta työn­te­ki­jöi­tä, sosi­aa­lioh­jaa­jia ja per­he­työn­te­ki­jöi­tä. Hei­tä suun­nil­leen yhtä pal­jon kuin vas­tuu­työn­te­ki­jöi­tä. Lai­tos­huol­los­sa mui­ta työn­te­ki­jöi­tä on osto­pal­ve­lut mukaan lukien tyy­pil­li­ses­ti 10–20 ker­taa enem­män kuin vastuutyöntekijöitä.

  Mitä vas­tuu­työn­te­ki­jä sit­ten tekee? Kun las­ten­suo­je­luil­moi­tus on teh­ty, vas­tuu­työn­te­ki­jä päät­tää, pitää­kö lap­sen tar­ve las­ten­suo­je­luun sel­vit­tää. Jos pitää, lap­ses­ta tulee las­ten­suo­je­lun asia­kas ja vas­tuu­työn­te­ki­jä tekee sel­vi­tyk­sen las­ten­suo­je­lun tar­pees­ta. Vähän vajaas­sa puo­les­sa tapauk­sis­ta hom­ma jää tähän, mut­ta jos lap­si jää las­ten­suo­je­lun asiak­kaak­si, vas­tuu­työn­te­ki­jä tekee hoi­to­suun­ni­tel­man: ote­taan­ko lap­si huos­taan, lai­tos­huol­toon, anne­taan­ko per­heel­le avo­huol­lon palveluja.

  Esi­mer­kik­si Van­taal­la on avo­huol­los­sa 93 las­ta per vas­tuu­työn­te­ki­jä per vuo­si. Kuu­los­taa isol­ta luvul­ta, mut­ta käy­tän­nös­sä se tar­koit­taa, että yksi sosi­aa­li­työn­te­ki­jä käsit­te­lee 110 las­ten­suo­je­luil­moi­tus­ta, tekee 70 sel­vi­tys­tä las­ten­suo­je­lu­tar­pees­ta ja 26 lastensuojelusuunnitelmaa.

  Lais­sa mää­rä­tään, että las­ten­suo­je­lusuun­ni­tel­ma pitäi­si päi­vit­tää yhteis­työs­sä lap­sen ja tämän huol­ta­jien kans­sa ker­ran vuo­des­sa. Van­taal­la noin 27 % suun­ni­tel­mis­ta päi­vi­te­tään joka vuosi.

  Huh­ti­kuus­sa tilan­ne muu­ten para­nee oleel­li­ses­ti, lap­sis­ta tulee las­ten­suo­je­lun asiak­kai­ta vas­ta kun las­ten­suo­je­lu­tar­peen sel­vi­tyk­sen jäl­keen. Van­taal­la on heti sen jäl­keen 850 las­ta vähem­män las­ten­suo­je­lun asiakkaina.

 34. Sylt­ty: Eli lap­set hoi­ta­vat lap­sia, aikui­set eivät ker­kiä kun on kokoa­jan vau­va sylissä.

  No, lop­pu­tu­lok­se­na kui­ten­kin on, että näis­tä las­ten kas­vat­ta­mis­ta lap­sis­ta ja lap­si­kas­vat­ta­jis­ta tulee tolk­ku­ja aikui­sia parem­mal­la hyö­ty­suh­teel­la kuin surut­to­mien van­hem­pien lap­sis­ta. Sii­nä­pä tut­ki­joil­le materiaalia 🙂

 35. Sylt­ty: Vai enem­män tukea? 

  Rehel­li­syy­den nimis­sä, kun tääl­lä­päin on aika pal­jon noi­ta “isom­pien lap­si­kat­rai­den per­hei­tä”, niin kyl­lä­hän niis­tä huo­maa että kas­va­tus­me­to­dit ovat ihan eri­lai­set kuin vähäi­sem­män lap­si­kat­raan per­hees­sä. Näil­le suur­per­heis­sä on ihan taval­lis­ta että nel­jä­vuo­tias leik­kii halkomakirveellä… 

  Jos­sain vai­hees­sa tuo­ta kom­ment­tia aloin miet­tiä, olet­ko yli­suo­je­le­va? Eihän mitään tapah­du, jos lap­si ei saa teh­dä mitään, mut­ta min­kä­lai­sen lap­suu­den lap­si viet­tää? Olen sitä miel­tä että yli­suo­je­le­va­kuk­ka­hat­tu­tä­ti on pen­nul­le pal­jon vaa­ral­li­sem­pi kuin pie­net vapau­det. Yhteis­kun­tam­me ei ole ter­veel­lä poh­jal­la, kun kaik­ki kiva iso­kii­nal­sis­ta mopoi­hin halu­taan kile­tää. Joo, ei tapah­du vahin­ko­ja, mut­ta min­kä­lai­sia lap­sia sil­lä taval­la kasvaa! 🙁

 36. Sylt­ty: Näil­le suur­per­heis­sä on ihan taval­lis­ta että nel­jä­vuo­tias leik­kii hal­ko­ma­kir­veel­lä, ala­kou­lu­lai­set aje­le­vat mön­ki­jäl­lä ympy­rää pihal­la ilman kypä­rää, pik­ku­lap­set juok­se­vat pak­ka­sel­la ulko­na ilman tal­vi­vaat­tei­ta yms. Eli lap­set hoi­ta­vat lap­sia, aikui­set eivät ker­kiä kun on kokoa­jan vau­va sylissä.

  Se oli­si­kin kiva tie­tää, että tulee­ko tuol­la meto­dil­la vai ainoal­la lap­sel­la yhdis­tet­ty­nä kah­teen heli­kop­te­ri­van­hem­paan parem­pia vai huo­nom­pia aikui­sia, vai onko asia suht yhden­te­ke­vää. Se on hyvä muis­taa, että omat iso­van­hem­pam­me tai vähin­tään hei­dän van­hem­pan­sa ovat toden­nä­köi­ses­ti kas­va­neet tuol­lai­ses­sa moni­lap­si­per­hees­sä sen aikai­sen kor­kean syn­ty­vyy­den vuoksi.

 37. Tapio Pel­to­nen:Voi­si­ko tän hoi­taa kun­toon ennen kuin ale­taan puhu­maan pak­ko­hoi­dos­ta? Eikun. Tää oli sitä lisä­re­surs­sien kinua­mis­ta, ja nii­tä­hän ei saa­nut kinuta.

  Tämä on taas tätä, mitään ei voi siir­tää momen­til­ta toi­sel­le, jos jotain teh­dään jos­sa­kin, niin sii­hen­hän tie­ten­kin vaa­di­taan aina net­to­na lisäresursseja.

  Meil­lä yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la on kui­ten­kin sem­moi­nen sys­tee­mi käy­tös­sä, että jos pää­te­tään panos­taa asi­aan X, niin sit­ten vähen­ne­tään panos­ta­mis­ta asi­aan Y. Muu­ten tulee nopeas­ti bank­rot­ti kos­ka kaik­keen ei voi aina lait­taa yhtä pal­joa rahaa kuin edel­li­se­nä­kin vuon­na lai­tet­tiin, on pak­ko teh­dä valintoja.

  Kal­le: Jos­sain vai­hees­sa tuo­ta kom­ment­tia aloin miet­tiä, olet­ko yli­suo­je­le­va? Eihän mitään tapah­du, jos lap­si ei saa teh­dä mitään, mut­ta min­kä­lai­sen lap­suu­den lap­si viettää?

  Olet­ko oikeas­ti sitä miel­tä, että hal­ko­ma­kir­ves ilman min­kään­lais­ta val­von­taa on nel­jä­vuo­ti­aal­le täy­sin sovel­tu­va leik­ki­ka­lu? Sopii­ko ala­kou­lu­lai­sel­le sla­dit­taa mön­ki­jäl­lä kak­si pääl­lä ilman kypä­rää? Pitäi­si­kö kol­mi­vuo­ti­aan lait­taa pak­ka­sil­la lait­taa pihal­la pipo ja ulko­vaat­teet päälle? 

  Nämä kaik­ki on tul­lut täs­sä nähtyä.

  Jos kaik­ki tuo on sinun mie­les­tä­ni yli­suo­je­lua, niin kyl­lä, olen yli­suo­je­le­va. Toi­saal­ta suur­per­heis­sä sie­de­tään mää­rän takia suu­rem­paa huk­kaa, joten sii­nä mie­les­sä las­ten hyvin­voin­tiin ei ole tar­vet­ta kiin­nit­tää samois­sa mää­rin huomiota.

 38. Sijais­hoi­to­per­he ei ole nor­mi­per­he, kos­ka las­ten hoi­toon kuu­luu run­saas­ti eri­lai­sia pala­ve­rei­ta, tera­pia­kul­je­tuk­sia, syn­ty­mä­van­hem­pien tapaa­mi­sia, huos­taan­o­ton pur­ku­pro­ses­se­ja, monen­lai­sia jän­nit­tei­tä ja joka­päi­väi­ses­ti las­ten eri­tyi­son­gel­mien koh­taa­mis­ta ja hoi­ta­mis­ta. Kah­den koti­van­hem­man per­he pys­tyy jous­ta­vam­min hoi­ta­maan tätä kaik­kea. Jos lap­sia on yli nel­jä, voi­daan ottaa isom­pia sisa­rus­ryh­miä, niin ettei sisa­ruk­sia tar­vit­se nor­min takia sijoit­taa eri paikkoihin.

 39. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ymmär­tääk­se­ni on sii­ty­mä­ai­ka niin, ettei lap­sia hae­ta pois sijais­per­heis­tä, mut­ta nii­hin ei osoi­te­ta lisää lap­sia, jos ennes­tään on jo nel­jä tai enem­män. Mitään Sofien valin­ta ‑tilan­tei­ta ei sen­tään sijais­per­heil­le järjestetä.

  Jou­ni Mar­ti­kai­nen: OK. Hyvä jos on. En muis­ta mis­tä luin jon­kun aikaa sit­ten jutun, jos­sa oltiin käsi­tyk­ses­sä, ettei oli­si. Sil­tä poh­jal­ta kir­joi­tin edel­li­sen kommenttini.

  Itse asias­sa alku­pe­räi­nen hal­li­tuk­sen esi­tys on ollut juu­ri­kin niin raa­ka, että hoi­to­per­heet oli­si hajoi­tet­tu. Muu­tos­ta sii­hen on valio­kun­ta­kä­sit­te­lyn kautta:

  Valio­kun­ta ehdot­taa, että lakiin lisä­tään siir­ty­mä­sään­nös, jol­la tur­va­taan nykyi­sin per­he­ko­deis­sa sijoi­tet­tu­na ole­vien las­ten hoi­don jat­ku­vuus. Ennen lain voi­maan­tu­loa teh­tyyn sopi­muk­seen perus­tu­va per­he­hoi­to voi jat­kua lain voi­maan tul­tua niin pit­kään, kuin hoi­det­ta­van hoi­don tar­ve sitä edellyttää.”

 40. Per­he­hoi­to onnis­tui­si myös bio­lo­gis­ten van­hem­pien luo­na mikä­li auliis­ti mak­set­tai­siin tuo sama raha­sum­ma las­ten­suo­je­lu­per­heel­le. Kor­vauk­sen tur­vin molem­mat van­hem­mat voi­si­vat työl­lis­tyä ammat­ti­mai­sik­si omien las­ten­sa hoitajiksi.

  Mut­ta per­heet eivät ole tasa-arvoi­sia. On tuet­ta­via sijoi­tus­per­hei­tä, mut­ta yksin­huol­ta­jien täy­tyy vain käy­dä vuo­ro­työs­sä ja tus­kin näke­vät lap­si­aan. Yhteis­kun­nas­sa kun on tär­ke­ää piden­tää työ­uria sekä lykä­tä eläk­keel­le jää­mi­sen het­keä. Yhtäk­kiä tämä ei päde­kään sijoi­tus­van­hem­piin, jot­ka jää­vät kotiin hoi­ta­maan tois­ten lapsia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.