Kokoomuksen hallitusohjelma (6) Valinnanvapautta hyvinvointipalveluihin

Lisä­tään ihmis­ten mah­dol­li­suuk­sia valin­nan­va­pau­teen hyvin­voin­ti­pal­ve­luis­sa tulo­luok­kaan ja yhteis­kun­nal­li­seen ase­maan kat­so­mat­ta. Jokai­nen suo­ma­lai­nen on oman hyvin­voin­tin­sa paras asiantuntija. 

Valin­nan­va­paut­ta tuloi­hin kat­so­mat­ta ja vie­lä niin, että jul­ki­set menot kään­ty­vät las­kuun. Kuka kek­sii tuol­lai­sia slo­ga­nei­ta kuin ”Jokai­nen suo­ma­lai­nen on oman hyvin­voin­tin­sa paras asiantuntija?

Toteu­te­taan ter­vey­den­huol­los­sa valin­nan­va­paus­mal­li, jos­sa perus­ter­vey­den­huol­lon rahoi­tuso­suus kul­kee ihmi­sen valit­se­mal­le pal­ve­lun­tuot­ta­jal­le. Sama rahoi­tuso­suus, joka tulee esi­mer­kik­si kun­nan ter­veys­kes­kuk­sel­le, mak­se­taan kun­kin asiak­kaan itse valit­se­mal­le, hyväk­sy­tyl­le pal­ve­lun­tuot­ta­jal­le. Rahan on seu­rat­ta­va poti­las­ta, ei päinvastoin. 

Minä olen peri­aat­tees­sa tykäs­ty­nyt tähän raha seu­raa poti­las­ta –mal­liin, mut­ta en uskal­tai­si läh­teä toteut­ta­maan sitä kokoomusjohtoisesti.

Aloi­te­taan hyvis­tä puo­lis­ta. Tämä vapaut­taa kan­sa­lai­set huo­non pal­ve­lun ikees­tä. Pahim­mas­ta on kyl­lä jo pääs­ty, kun voi vali­ta oman ter­veys­a­se­man­sa ilman, että on sidot­tu sii­hen omaan, jos­sa huo­non joh­don takia ei mikään suju. Pie­ni kil­pai­lu asiak­kais­ta pitää orga­ni­saa­tiot virees­sä. Yksi­tyis­tä­mi­sen muo­to­na tämä on paras, kos­ka täs­sä väl­ty­tään sai­raal­loi­sel­ta kil­pai­lut­ta­mi­sel­ta ja sen kum­mal­li­sil­ta sään­nöil­tä, jot­ka nyt ovat kai­ken osto­pal­ve­lu­toi­min­nan tosia­sial­li­nen este.

Tämä voi kui­ten­kin men­nä talou­del­li­ses­ti aivan vikaan, jos sään­nöt sii­tä, mis­tä mak­se­taan ja mil­lä perus­teel­la eivät ole kun­nos­sa. Kun rivi­ko­koo­mus­lai­sel­ta kysyy, hän tar­koit­taa täl­lä sitä, että voi aina niin halu­tes­saan käväis­tä lää­kä­rin vas­taa­no­tol­la eikä tar­vit­se mak­saa mitään, tai niis­sä kun­nis­sa, jois­sa vie­lä on ter­veys­kes­kus­mak­su, tuon ter­veys­kes­kus­mak­sun ver­ran. Tämä monin­ker­tais­tai­si menot nopeas­ti. On kokeil­tu lap­sil­la, joil­le höl­möt vakuu­tus­yh­tiöt myi­vät täl­lais­ta vakuu­tus­ta 1980-luvun lopul­la 150 mar­kan vuosimaksulla.
Ruot­sis­sa tämä on teh­ty niin, että jokai­nen voi lis­tau­tua jon­kin ter­veys­a­se­man asiak­kaak­si vuo­dek­si ker­ral­laan. Lää­kä­ria­se­ma saa pää­osan tulois­taan lis­tau­tu­nei­den poti­lai­den mää­rän perus­teel­la ja vain pie­nen osan käyn­ti­ker­to­jen ja teh­ty­jen labo­ra­to­rio­ko­kei­den perus­teel­la. Käyn­neis­tä saa­ta­van kor­vauk­sen on olta­va niin pie­ni, ettei­vät tur­hat käyn­nit ole lää­kä­ria­se­mal­la kan­nat­ta­via, kos­ka jos ne tuot­ta­vat voit­toa, nii­tä voi jär­jes­tää rajat­to­mas­ti. Kysy­kää Kar­jaan kokemuksista.

Sil­tä osin, kun tulot riip­pu­vat suo­rit­teis­ta, pitäi­si vie­lä päät­tää, miten suo­rit­tei­ta mita­taan. Täs­sä­kin on help­po men­nä met­sään. Tuk­hol­mas­sa suo­rit­tei­ta mitat­tiin lää­kä­ri­käyn­tien mää­räl­lä, jol­loin tie­tys­ti hoi­ta­jien vas­taa­no­tot lope­tet­tiin ja lää­kä­rit alkoi­vat teh­dä hoi­ta­jien töitä.

Jäl­jel­le jää ongel­mak­si se, miten este­tään joi­den­kin lää­kä­ria­se­mien eri­kois­tu­mi­nen pel­käs­tään perus­ter­vei­siin poti­lai­siin, jot­ka käy­vät lää­kä­ris­sä vain ajo­kort­tia uusies­saan. Help­po vas­taus tähän ongel­maan on pai­not­ta­mi­nen lis­tau­tu­nei­den poti­lai­den iän ja sai­ras­ta­vuu­den perus­teel­la. Pitäi­si enää kehit­tää täl­le pai­no­tuk­sel­le jär­ke­vät kri­tee­rit, mikä on äärim­mäi­sen vaikeata.

Kokoo­muk­sen joh­dol­la en ryh­tyi­si täl­lais­ta uudis­tus­ta teke­mään, kos­ka puo­lu­een edus­ta­jis­ta ei aina tie­dä, kum­mal­la puo­lel­la neu­vot­te­lu­pöy­tää he koke­vat istu­van­sa, kun neu­vo­tel­laan yksi­tyis­ten yri­tys­ten eduis­ta. Tähän saa nimit­täin solah­ta­maan jär­kyt­tä­vän mää­rän rahaa, jos tekee sään­nöt lää­kä­ria­se­man etu mielessään.

Sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon uudis­tus­ta jat­ke­taan kehit­tä­mäl­lä par­hai­ta mah­dol­li­sia pal­ve­lui­ta jokai­sel­le suo­ma­lai­sel­le. Tavoit­tee­na on nykyis­tä tasa-arvoi­sem­pi pal­ve­lu­jär­jes­tel­mä, toi­mi­va pal­ve­lu­ko­ko­nai­suus ja pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­den paran­ta­mi­nen. Tavoit­tee­na on saa­vut­taa tasa-arvoi­set ja laa­dul­taan maa­il­man­luo­kan pal­ve­lut siten, että ne voi­daan jär­jes­tää talou­del­li­ses­ti mah­dol­li­sim­man tehokkaasti. 

Maa­il­man­luo­kan pal­ve­lut. Jos joo. Samal­la jul­ki­sen talou­den ali­jää­mää supis­te­taan seit­se­mäl­lä mil­jar­dil­la vero­ja korot­ta­mat­ta ja puo­lus­tus­mää­rä­ra­ho­ja koro­te­taan merkittävästi.

Rahoi­tus­jär­jes­tel­män uudis­tuk­ses­sa siir­ry­tään aitoon moni­tuot­ta­ja­mal­liin, jos­sa sovel­tu­via sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­ta tuot­ta­vat kun­nat, yri­tyk­set ja jär­jes­töt toi­mi­vat kaik­ki samoil­la sään­nöil­lä. Mah­dol­lis­te­taan ter­vey­sa­lan inno­vaa­tioi­den käyt­töön­ot­to kokei­lui­den avulla.

Kaik­ki julis­ta­vat nykyi­sin sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den integroin­nin perään. Miten se täs­sä toteutetaan?

10 vastausta artikkeliin “Kokoomuksen hallitusohjelma (6) Valinnanvapautta hyvinvointipalveluihin”

 1. Tosia­sial­li­ses­ti meil­lä ei ole muu­ta vaih­toeh­toa, kuin ottaa yksi­tyi­set pal­ve­lun­tuot­ta­jat mukaan. Aja­tus, että jul­ki­sen perus­ter­vey­den­huol­lon varaan raken­net­tai­siin tasa-arvoi­nen ja hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­va jär­jes­tel­mä, on täy­sin epä­rea­lis­ti­nen. 20–25% perus­ter­vey­den­huol­lon käyn­neis­tä suun­tau­tuu yksi­tyis­sek­to­ril­le. Täl­lai­sen infran ja hen­ki­lös­tön raken­ta­mi­ses­sa jul­ki­sel­le puo­lel­le vain ideo­lo­gi­sis­ta syi­tä ei ole mitään järkeä.
  Kapi­taa­tioon poh­jaa­va rahoi­tus on ok, vaik­ka­kin kapi­taa­tio sisäl­tää kan­nus­ti­men hoi­taa poti­las­ta mah­dol­li­sim­man vähän. Sik­si jon­kin­lai­nen toi­men­pi­de tms. Ele­ment­ti pitää ottaa mukaan, kuten Ruotsissa.

 2. Osmo: “Valin­nan­va­paut­ta tuloi­hin kat­so­mat­ta ja vie­lä niin, että jul­ki­set menot kään­ty­vät laskuun.”

  Sehän tar­koit­taa yksi­tyi­sen sek­to­rin mark­ki­nao­suu­den kas­vua — ja niin­hän jo nyt tapahtuu.

 3. Osmo: “Minä olen peri­aat­tees­sa tykäs­ty­nyt tähän raha seu­raa poti­las­ta –mal­liin, mut­ta en uskal­tai­si läh­teä toteut­ta­maan sitä kokoomusjohtoisesti.”

  Raha seu­raa poti­las­ta’ ‑mal­lia pitäi­si nime­no­maan toteut­taa jul­ki­sel­la puo­lel­la, jos­sa perus­ter­vey­den­huol­to kär­sii raha­pu­las­ta (eri­kois­sai­raan­hoi­to ei kär­si, sil­lä se saa lähet­tää las­kun kun­nil­la, joi­den on pak­ko maksaa).

  Yksi­tyi­nen sai­raan­hoi­to pär­jät­köön (ja pär­jää­kin hyvin) nykyi­sil­lä Kela-kor­vauk­sil­la (tai mie­luim­min ilman niitä).

 4. Kokoo­muk­sen valin­nan­kai­puu on vain pel­koa yksi­tyis­puo­len hei­kos­ta ase­mas­ta, jos tilaa­jat oli­si­vat ”par­la­men­taa­ri­sia” komiteoita.
  Oma­vas­tuu on ainoa asia, joka pidät­te­lee ihmi­siä käyt­tä­mäs­tä ilmais­ta etua. Ruot­sis­sa rik­kaat ja hyvä­kun­toi­set käyt­tä­vät suh­tees­sa enem­män lää­kä­ri­pal­ve­lu­ja. Lää­kä­rit hakeu­tu­vat hoi­ta­maan näi­tä, voi­si­ko sanoa, help­po­ja poti­lai­ta. Jos on rea­lis­ti, niin näkee ja hyväk­syy hel­pos­ti tämän kehi­tys­ku­lun. Kyse on vain sii­tä tuo­ko ”raha seu­raa poti­las­ta”, jotain paran­nus­ta nykytilaan?
  Tal­vi­so­dan alkaes­sa Suo­mel­la oli tyk­ke­jä vuo­kral­la Ruot­sis­ta ja lai­na ‑aika oli umpeu­tu­mas­sa. Vir­ka­mie­het oli­vat jo ohjeis­ta­neet tyk­kien kerää­mi­sen rin­ta­mal­ta ja lähet­tä­mi­sen takai­sin Ruot­siin. Onnek­si upsee­rit ennät­ti­vät väliin. Oli­si­ko meil­lä tär­keäm­piä asioi­ta pää­tet­tä­vä­nä kuin valin­nan­va­paus, moni­ka­na­va­mal­li, ”kun­nal­li­nen itse­hal­lin­to”, ”kai­kil­le sama pal­ve­lu asuin­pai­kas­ta riippumatta”?

 5. The Hea­ling of Ame­rica: A Glo­bal Quest for Bet­ter, Chea­per, and Fai­rer Health Care, T. R. Reid

  On suo­si­tel­ta­vaa luet­ta­vaa kai­kil­le, joil­le ter­veys­pal­ve­lu­jen yksi­tyis­tä­mi­nen on lähel­lä sydän­tä. Tulee edes joku käsi­tys sii­tä kuka mak­saa ja kenelle.

 6. Sinän­sä haus­ka tuo “raha seu­raa poti­las­ta” ‑idea. Tun­tuu var­sin epä-oikeis­to­lai­sel­ta. Aina­kin kun itse käyn yksi­tyi­sel­lä, niin pank­ki­kort­ti tosi­aan kul­kee muka­na lää­kä­ria­se­mal­le. Var­sin por­va­ril­lis­ta toi­min­taa siis ja mark­ki­na­ta­lou­den hen­gen mukais­ta kai­ken lisäk­si — jos täl­lä nyt mitään oike­aa arvoa on kokoomukselle.

  Toi­nen kysy­mys sit­ten, että pal­jon­ko “hil­loa” on käy­tet­tä­vis­sä per per­soo­na ja min­kä­lais­ta hoi­toa voin alkaa vaa­tia näil­lä “raha seu­raa poti­las­ta” kek­ke­reil­lä­ni. Mihin sit­ten raja vede­tään ja kuka sen vetää? Voin­ko vali­ta nyt sit­ten ham­mas­lää­kä­ris­sä vähän kal­liim­mat pai­kat ja nyky­ai­kai­sem­mat hoi­to­men­tel­mät, kun ker­ran val­tio maksaa?

  Vai onko niin, että en olek­kaan oman ter­vey­te­ni paras asiantuntija?

  Entä sit­ten kun rahat per hen­ki­lö on lop­pu. Mitä sit­ten teh­dään, kun ei enää ole käy­tet­tä­vis­sä rahaa joka seu­rai­si poti­las­ta min­ne­kään — onko yksi­tyi­nen sek­to­ri yhtä­lail­la vel­vol­li­nen hoi­ta­maan poti­lai­ta ilmai­sek­si? Osal­lis­tu­vat­ko yksi­tyi­set ter­vey­den­hoi­to­pal­ve­lui­ta tar­joa­vat yri­tyk­set kan­sa­kun­nan hoi­ta­mi­seen omal­la tappiollaan?

 7. OS: “Maa­il­man­luo­kan pal­ve­lut. Jos joo. Samal­la jul­ki­sen talou­den ali­jää­mää supis­te­taan seit­se­mäl­lä mil­jar­dil­la vero­ja korot­ta­mat­ta ja puo­lus­tus­mää­rä­ra­ho­ja koro­te­taan merkittävästi.”

  Miten tot­ta.

  Ja sit­ten ihme­tel­lään mik­si kan­sa vie­raan­tuu poli­tii­kas­ta. Olem­me jo vuo­sia saa­neet kuul­la hölyn­pö­lyä sii­tä, miten kehi­täm­me yhteis­kun­taa ja eri­tyi­ses­ti jul­kis­hal­lin­toa maa­il­man par­haak­si ja samal­la teem­me mit­ta­via sääs­tö­jä. Ikään kuin tuol­lai­nen oli­si edes joten­kin mah­dol­lis­ta. Kan­saa pide­tään todel­la tyhmänä.

  Vie­ras­tan sil­ti sitä­kin usein kuul­ta­vaa aja­tus­ta, että kaik­ki polii­ti­kot oli­si­vat lur­juk­sia. Eivät tie­ten­kään ole, mis­tä Osmo Soi­nin­vaa­ra on erin­omai­nen esi­merk­ki. On hänel­lä­kin (ja kal­tai­sil­laan) epä­kii­tol­li­nen teh­tä­vä yrit­tää ajaa jär­ke­vää poli­tiik­kaa kaik­kien etu­ris­ti­rii­to­jen kes­kel­lä ja kan­taa samal­la yhteis­tä syn­ti­taak­kaa polii­tik­ko­jen ylei­ses­tä kelvottomuudesta…

  Kuin­ka­han moni polii­tik­ko uskal­taa kokeil­la tule­vis­sa vaa­leis­sa rehel­li­syyt­tä? Veik­kaan, että tur­han harva.

 8. Ter­vey­den­huol­lon perus­la­ki on kuu­lem­ma, että kol­mes­ta C:stä eli Cost, Cove­ra­ge ja Choice voi aina saa­da enin­tään kak­si, ei kaik­kia kol­mea. Meil­lä Cost on peri­aat­tees­sa OK bkt-osuu­te­na, Cove­ra­ges­ta voi­daan kes­kus­tel­la, ja Choice on rajoi­tet­tu. Jos valin­nan­va­raa lisä­tään, niin toden­nä­köi­sim­min käy niin­kuin Osmo ennus­taa: kus­tan­nuk­set kar­kaa­vat. Meka­nis­mi on luul­ta­vas­ti tar­peet­to­mien hoi­to­jen teke­mi­nen ter­veil­le ihmisille. 

  Yksi­tyi­sen ter­veys- ja sote­bis­nek­sen suu­rin kil­pai­lue­tu ei ole tehok­kuus, vaan se että he voi­vat vali­ta asiak­kaan­sa. Sik­si yksi­tyi­set van­hus­ten pal­ve­lua­su­mi­sen tar­joa­jat­kin voi­vat kan­nat­taa: he asut­ta­vat van­huk­sia niin kau­an kuin näil­lä on varaa mak­saa 4000€ kuus­sa vuo­kraa ja pal­ve­lut pääl­le. Jos rahat lop­pu­vat ennen kuin elon­päi­vät, fir­ma kär­rää hei­dät kun­nan­ta­lon rap­pusil­le odot­ta­maan loppusijoituspaikkaa. 

  Jos yksi­tyi­sil­le yri­tyk­sil­le tar­jot­tai­siin väes­tö­vas­tuu­ta ja pal­ve­lu­ko­deil­le pit­käi­käi­syys­ris­kiä, koko toi­mia­la kui­vui­si kol­mes­sa kuu­kau­des­sa kokoon kuin räkä­läik­kä kevätauringossa.

 9. Kokoo­muk­sen joh­dol­la en ryh­tyi­si täl­lais­ta uudis­tus­ta teke­mään, kos­ka puo­lu­een edus­ta­jis­ta ei aina tie­dä, kum­mal­la puo­lel­la neu­vot­te­lu­pöy­tää he koke­vat istu­van­sa, kun neu­vo­tel­laan yksi­tyis­ten yri­tys­ten eduis­ta. Tähän saa nimit­täin solah­ta­maan jär­kyt­tä­vän mää­rän rahaa”

  Vir­ka­mies­kun­ta on kokoomuslaista,vain por­va­ri voi­daan vali­ta ns puo­lu­eet­to­ma­na, vasem­mis­to­lai­sen valin­ta on aina poliit­ti­nen valinta
  Jokai­sel­la on arvo­maa­il­ma , vaik­ka ei oli­si julkinen

  Ja kun kat­so­taan, ketä Edus­kun­ta kuun­te­lee niin ne ovat lii­ke-elä­mäm lobbarit 

  Joten val­mis­te­lu on joka tapauk­ses­sa Kokoo­muk­sen vastuulla

 10. JV: Tosia­sial­li­ses­ti meil­lä ei ole muu­ta vaih­toeh­toa, kuin ottaa yksi­tyi­set pal­ve­lun­tuot­ta­jat mukaan. 

  Pak­ko kai se on, kun jul­ki­sil­le ei löy­dy tar­peek­si resurs­se­ja. Tie­dä sit­ten mis­tä raha yksi­tyi­sil­le tulee. Puhu­taan­ko täs­sä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta vai jul­kis­hal­lin­non Kokoomus-taskusta?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.