Näin ratkaisisin sote-solmun

Sosi­aa­li- ja ter­veys­va­lio­kun­ta päät­ti teh­dä uuden sote-mal­lin tiis­tai­hin men­nes­sä. Ja vie­lä sano­taan, ettei jul­ki­ses­sa sek­to­ris­sa ole tuottavuutta!

Mal­li tulee perus­tu­maan maa­kun­nan kokoi­siin yksi­köi­hin. Tämä on tär­kein­tä ja suu­ri paran­nus nyky­ti­laan. Rat­kais­ta­va­na on oikeas­taan vain nel­jä asiaa.

 1. Mon­ta­ko noi­ta aluei­ta on? Ylei­nen mie­li­pi­de on, että 19 on lii­kaa, jos on kyse tuot­ta­mi­sen lisäk­si myös jär­jes­tä­mi­ses­tä, siis sii­tä päät­tä­mi­ses­tä, mitä mis­sä­kin tuo­te­taan.  En tie­dä, voi­ko tämän jät­tää lais­sa auki, mut­ta oli­si parem­pi, että voi­si. Täl­lä aika­tau­lul­la ei voi pää­tyä kuin 19 alu­ee­seen. Voi­han lakiin kir­joit­taa ”kor­kein­taan 19”. Lop­pu­tu­los on tosia­sias­sa, että sai­raan hoi­to­pii­ri ottaa vas­tat­ta­vak­seen myös ter­veys­kes­kuk­sis­ta ja sosi­aa­li­toi­mes­ta. Ymmär­tääk­se­ni noi­ta 19 aluet­ta ei ole sote-lais­sa määrätty.
 2. Hal­lin­to. Olen voi­mak­kaas­ti sil­lä kan­nal­la, että pitäi­si men­nä suo­riin vaa­lei­hin. Muu­ten tulee kai­ken­lai­sia kak­soi­se­nem­mis­tö­jä, jot­ka voi­vat joh­taa pää­tök­sen­teon hal­vaan­tu­mi­seen. Tähän asti on kuvi­tel­tu, että Kes­kus­ta kan­nat­taa suo­ria vaa­le­ja ja muut kun­tayh­ty­mä­mal­lia, mut­ta asia on ehkä juu­ri päin­vas­toin. Täl­lä aika­vä­lil­lä var­maan­kin pää­dy­tään kun­tayh­ty­mä­mal­liin, jol­loin sii­hen tulee se haus­ka yksi­tyis­koh­ta, että bud­je­tin taka­na on olta­va enem­mis­tö äänis­tä ja vähin­tään kak­si kun­taa. Maa­kun­nan pää­kau­pun­gin (enem­mis­tö äänis­tä yksi­nään) on liit­tou­dut­ta­va pie­nim­män maa­lais­kun­nan kans­sa, jol­le voi luva­ta mel­kein mitä hyvän­sä. Tilan­tee­seen, jos­sa koko muu maa­kun­ta liit­tou­tuu kes­kus­kau­pun­kia vas­taan, ei ole mitään rat­kai­sua. Toi­mii kuin Yhdys­val­tain hallinto.
 3. Rahoi­tus. Oma vero­tusoi­keus oli­si paras. Jos se ei ole poliit­ti­ses­ti mah­dol­li­nen, pitäi­si teh­dä niin, että kun­tien nykyi­set sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon val­tio­no­suu­det mak­se­taan suo­raan sote-pii­ril­le. Kun­nan mak­suo­suu­den kan­nal­ta oikeu­den­mu­kai­sin­ta on teh­dä kuten Kai­nuus­sa. Mak­su on suh­tees­sa kun­nan vero­tu­loi­hin mukaan luet­tu­na vero­tu­lo­jen tasaus. (Kai­nuus­sa se oli suh­tees­sa vero­tu­loi­hin ja val­tio­no­suuk­siin, mut­ta jäl­kim­mäi­set meni­si­vät siis suo­raan sote-pii­ril­le) Täl­löin Kau­niai­nen tukee Kark­ki­laa, mut­ta onko sii­nä eroa sii­hen, että Kulos­aa­ri tukee Kon­tu­laa? Ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä pal­kit­se­mi­nen pitää jär­jes­tää erikseen.
 4. Eri­kois­sai­raan­hoi­don työn­ja­ko. Tähän ne vii­si mil­joo­na­pii­riä oli alun perin tar­koi­tet­tu. Nyt uhkaa tilan­ne, jos­sa työn­jaos­ta ei pää­tä kukaan, jol­loin seu­rauk­se­na on kal­lis kil­pa­va­rus­te­lu. Teko­ni­vel­ki­rur­gi­aa teh­dään jo mel­kein 60 sai­raa­las­sa, mis­sä on aina­kin 80 % lii­kaa. Ohjaus­val­ta pitäi­si antaa minis­te­riöl­le, jol­la on jo nyt oikeus päät­tää esi­mer­kik­si sydä­men­siir­rois­ta. Mitä tähän sanoo perus­tus­la­ki, sitä ei perus­tus­va­lio­kun­ta tie­ten­kään sano etukäteen.

On vii­des­kin asia. Rahoi­tuk­ses­ta uhkaa tul­la saman­lai­nen kuin oli sai­raan­hoi­to­pii­reil­lä vie­lä 1980-luvul­la: kiin­teä euro­mää­räi­nen mak­su jäsen­kun­nil­ta, jon­ka puit­teis­sa työ­tä teh­tiin omaan verk­kai­seen tah­tiin. Tah­ti para­ni huo­mat­ta­vas­ti, kun alet­tiin mak­saa anne­tun hoi­don mää­rän perus­teel­la. Tämä lais­kuu­teen kan­nus­ta­mi­sen ris­ki on rat­kais­ta­va sote-pii­rien sisäl­lä. Sii­tä ehkä jos­sain toi­ses­sa postauksessa.

 

46 vastausta artikkeliin “Näin ratkaisisin sote-solmun”

 1. Mikään ei täl­lais­ta maa­kun­nal­lis­ta mono­po­lia pako­ta kehit­tä­mään toimintaansa.
  Mono­po­lil­la ei ole mitään tar­vet­ta hank­kia osaa pal­ve­luis­ta yksi­tyi­sil­tä pal­ve­lu­tuot­ta­jil­ta kil­pai­le­maan itsen­sä kanssa.
  Jos bud­jet­ti­raa­mit ylit­ty­vät, lope­te­taan reu­na-aluei­den pal­ve­lu­pis­tei­tä ja inves­toi­daan kes­kus­kau­pun­gin lisätiloihin.

  Ei ehdit­ty muu­ta mal­lia teh­dä anne­tus­sa ajas­sa.” — onhan sekin perus­te pää­tök­sel­le — päät­ty­mäs­sä ole­van vaa­li­kau­den monumentti.

 2. Osmo: “Teko­ni­vel­ki­rur­gi­aa teh­dään jo mel­kein 60 sai­raa­las­sa, mis­sä on aina­kin 80 % lii­kaa. Ohjaus­val­ta pitäi­si antaa minis­te­riöl­le, jol­la on jo nyt oikeus päät­tää esi­mer­kik­si sydämensiirroista.”

  Tämä nyt on vain detal­ji, mut­ta ei teko­ni­vel­ki­rur­gia ole todel­li­suu­des­sa mikään ongel­ma. Ei se niin vaa­ti­vaa ole.
  Todel­li­nen ongel­ma on hoi­toon­pää­sy ter­veys­kes­kuk­seen ihan perus­ta­son tilan­teis­sa, jos­sa myös suu­ret mas­sat ovat — eikä sii­hen hal­lin­to­him­me­leil­lä tar­jo­ta mitään ratkaisua.

  Ja koko kes­kus­te­lu leveis­tä har­tiois­ta on ihan vinksahtanutta.

  Huip­pu­ki­rur­gi­nen leik­kaus­ryh­mä on n. 10 hen­ki­löä ja esim. Turus­sa yksi­tyi­nen lää­kä­ria­se­ma on teh­nyt 8 tun­tia kes­tä­viä huip­pu­vaa­ti­via leik­kauk­sia rutii­nin­omai­ses­ti, ei sii­nä mitään mil­joo­na­pii­riä ole tar­vit­tu — eikä tar­vi­ta jatkossakaan.
  Eikä David Beck­ham tul­lut Tur­kuun leik­kaut­ta­maan jal­kaan­sa sik­si, että siel­lä on jokin väes­tö­poh­ja, vaan sik­si, että siel­lä on huip­pu­ki­rur­gi ja tiimi.

  THL ohjat­koon eri­kois­tu­mis­ta ja lai­tein­ves­toin­te­ja, se on ihan OK, mut­ta pitäi­si ymmär­tää, että toi­min­nan, hal­lin­non ja rahoi­tuk­sen orga­ni­soin­ti ovat eri asioita.

  1. Teko­ni­vel­ki­rur­gias­sa laa­tu on todel­la tär­keä­tä, kos­ka pie­leen men­nei­tä on pal­jon. Koke­mus tuo taitoa.

 3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Teko­ni­vel­ki­rur­gias­sa laa­tu on todel­la tär­keä­tä, kos­ka pie­leen men­nei­tä on pal­jon. Koke­mus tuo taitoa. 

  Ja muus­sa kirur­gias­sa ei ole niin väliä?
  Pie­leen men­nei­tä on aika pal­jon, joh­tuen mm. sii­tä, että suu­ret yksi­köt ovat käyt­tä­neet suu­ria mää­riä sel­lai­sia teko­ni­ve­liä, joka eivät ole kes­tä­neet. Nyt on kokemusta.

  1. Kai­kes­sa eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa eri­kois­tu­mi­nen tuo rutii­nia ja paran­taa laa­tua. Juu­ri sik­si pitäi­si voi­da ohja­ta eri­kois­sai­raan­hoi­toa niin, ettei kaik­kea teh­dä kaikkialla.

 4. Ottaen huo­mioon tiu­kan aika­tau­lun ehdo­tan, että Kai­nuun hal­lin­to­mal­lin­ko­kei­lun lait ja ase­tuk­set ote­taan käyt­töön maan­laa­jui­ses­ti maa­kun­nat huo­mioi­den ja veto-oikeu­det poissulkien. 

  Kai­nuun kokei­lu käyn­nis­tyi ällis­tyt­tä­vän hel­pos­ti ja päät­tyi ihan tyy­pil­li­ses­ti yksit­täi­sen kun­nan juku­ri­päi­syy­teen. Myös kokei­lun lopet­ta­mi­nen oli helppoa.

  PS: Blo­gin päi­väys näyt­tää, että aika on nyt 20.2.2250 klo 14:24. Ter­vei­siä sinne.

 5. Val­tio­no­suu­det vain maa­kun­nil­le, siis toi­min­nan jär­jes­tä­jil­le kuten ope­tuk­ses­sa. Kun­nil­la ja val­tiol­la vero­tusoi­keus, ei kol­mat­ta verot­ta­jaa. Maa­kun­tiin suo­rat vaalit.

  Val­tio tasai­si vain maa­kun­tien rahoi­tus­ta, kun­tien väli­nen tasaus tapah­tui­si kun­kin maa­kun­nan sisällä.

  Mil­tä kuulostaa?

 6. Rai­mo K:
  THL ohjat­koon eri­kois­tu­mis­ta ja lai­tein­ves­toin­te­ja, se on ihan OK… 

  THL on näh­ty. Lii­an kal­lis yllä­pi­det­tä­väk­si. Lak­kau­te­taan ja har­vat hyö­dyl­li­set osat voi­daan ehkäpelastaa.

 7. Teko­ni­vel­ki­rur­gias­ta,

  Laa­tu on tär­keä­tä, tie­tys­ti. Laa­tua pitää vaa­tia myös eri pal­ve­lu­pis­tei­den toi­min­nan laa­dun mittaamiselta. 

  Jos maa­kun­nal­li­nen mono­po­li päät­tää itse teh­dä kai­ken, niin ei sil­loin ole tar­vet­ta mita­ta ja ver­ra­ta teki­si­kö joku muu kil­pai­le­va alu­een toi­mi­ja saman asian laa­dul­li­ses­ti yhtä hyvin, mut­ta edullisemmin.

  Aiem­min­kin on deba­toi­tu pie­nem­pien sai­raa­loi­den leik­kaus­toi­min­nan ole­mas­sao­lon oikeu­tuk­ses­ta. Kyse ei ole sii­tä mis­sä pal­ve­lu teh­dään tehok­kaas­ti vaan mihin minis­te­riö tai maa­kun­nal­li­nen hal­lin­to toi­men­pi­teet halu­aa poliit­ti­ses­ti ohjata. 

  Kovin syväl­lis­tä kes­kus­te­lua yksi­tyis­ten pal­ve­lu­tuot­ta­jien roo­lis­ta anne­tus­sa aika­tau­lus­sa ei käytäne.

 8. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Sosi­aa­li- ja ter­veys­va­lio­kun­ta päät­ti teh­dä uuden sote-mal­lin tiis­tai­hin men­nes­sä. Ja vie­lä sano­taan, ettei jul­ki­ses­sa sek­to­ris­sa ole tuottavuutta!

  Sote-mal­lit on vii­mei­set nel­jä vuot­ta ollut sem­moi­sia, että nii­tä vois yhtä hyvin teh­dä tusi­nan vii­kon­lo­pus­sa. Tätä tuo­tan­toa tart­tis vis­siin mita­ta vah­vis­tet­tui­na lakeina.

 9. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Teko­ni­vel­ki­rur­gias­sa laa­tu on todel­la tär­keä­tä, kos­ka pie­leen men­nei­tä on pal­jon. Koke­mus tuo taitoa.

  Kyl­lä kai. Tam­pe­reen Coxa on nime­no­maan eri­kois­tu­nut tähän, ja sil­ti siel­lä on pal­jon pie­leen men­nei­tä leik­kauk­sia ja jou­du­taan teke­mään uusin­ta­leik­kauk­sia, koke­muk­ses­ta huolimatta.

 10. Kuu­le­han vitun runk­ka­ri: tuu edes päi­väks tekeen hoi­toa­lan hom­mia niin ei pal­jon lais­kuus sana ensim­mäi­se­nä eikä edes vii­mei­se­nä tuu mie­leen. Jos hom­maan tulee edes vähän väl­jyyt­tä niin ehkä poruk­ka jak­saa jopa teh­dä sitä työ­tä. Omas­sa tii­mis­sä 1/3 on työn aiheut­ta­mien ter­ver­son­gel­mien takia 50% työ­ajal­la ja sai­raus­lo­mat on jat­ku­via. Help­po se on kir­jo­tel­la kai­ken­lais­ta pas­kaa läp­pä­ril­lä kun ei oo iki­nä tar­vin­nu teh­dä oikei­ta töi­tä. Vaa­din jul­kis­ta anteek­si­pyyn­työ vii­mei­sen kap­pa­leen kom­men­tis­ta­si! — ter­vei­sin lähi­hoi­ta­jan kotihoidosta

  1. Mar­kus Heikkilä,
   Hyvä kun huo­mau­tit sana­va­lin­nas­ta, kos­ka vää­rin­kä­si­tyk­sen mah­dol­li­suus oli ilmei­nen. Huo­mau­tus lais­kuu­des­ta kos­ki 1980-luvun eri­kois­sai­raan­hoi­toa, ja sitä kuvaa­va ylei­nen lause, kel­lo on yksi, hyväs­ti HYKS, ei tar­koit­ta­nut perus­hoi­ta­jia. Lisäk­si orga­ni­saa­tion lais­kuus on eri asia kuin yksit­täi­sen työn­te­ki­jän lais­kuus, sil­lä tar­koi­te­taan pal­jol­ti hal­lin­non muka­vuu­den­ha­lua, jon­ka vuok­si toi­min­taa ei kehi­te­tä. Huo­no joh­ta­mi­nen taas tar­koit­taa työnh­te­ki­jöil­le usein aiv­fan koh­tuu­ton­ta ja koh­tuut­to­mas­ti jakau­tu­vaa työtaakkaa.

 11. Kuka on se lap­si joka sanoo kei­sa­rin ole­van ilman vaatteita?

  Perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan ja mm VTVn Pöys­tin mie­les­tä Sote lain muu­tok­set edel­lyt­tä­vät mm kun­ta­kuu­le­mi­sen ja kat­ta­van talou­del­lis­ten vai­ku­tus­ten arvion. Nii­tä ei aikuis­ten oikees­ti teh­dä kol­mes­sa viikossa.

  Poliit­ti­ses­ti ohjat­tu vaih­toeh­to B laki saa­daan, mut­ta ei asian­tun­ti­joi­den arvioin­nin kaut­ta kul­ke­nut­ta lakia.

 12. Mar­kus Heik­ki­lä:
  Kuu­le­han vitun runk­ka­ri: tuu edes päi­väks tekeen hoi­toa­lan hom­mia niin ei pal­jon lais­kuus sana ensim­mäi­se­nä eikä edes vii­mei­se­nä tuu mie­leen. Jos hom­maan tulee edes vähän väl­jyyt­tä niin ehkä poruk­ka jak­saa jopa teh­dä sitä työ­tä. Omas­sa tii­mis­sä 1/3 on työn aiheut­ta­mien ter­ver­son­gel­mien takia 50% työ­ajal­la ja sai­raus­lo­mat on jat­ku­via. Help­po se on kir­jo­tel­la kai­ken­lais­ta pas­kaa läp­pä­ril­lä kun ei oo iki­nä tar­vin­nu teh­dä oikei­ta töi­tä. Vaa­din jul­kis­ta anteek­si­pyyn­työ vii­mei­sen kap­pa­leen kom­men­tis­ta­si! – ter­vei­sin lähi­hoi­ta­jan kotihoidosta 

  Joku hoi­det­ta­va kir­joit­te­lee täl­lai­sia ja vaa­tii vie­lä anteek­si­pyyn­töä! Ei ole lää­ki­tys kohdallaan.

 13. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kai­kes­sa eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa eri­kois­tu­mi­nen tuo rutii­nia ja paran­taa laa­tua. Juu­ri sik­si pitäi­si voi­da ohja­ta eri­kois­sai­raan­hoi­toa niin, ettei kaik­kea teh­dä kaikkialla. 

  Näin­hän se juu­ri on, mut­ta se ei edel­ly­tä mil­joo­na­pii­re­jä, pikem­min­kin pie­niä, ket­te­riä erikoisyksiköitä.

 14. Mar­kus Heik­ki­lä:Omas­sa tii­mis­sä 1/3 on työn aiheut­ta­mien ter­ver­son­gel­mien takia 50% työ­ajal­la ja sai­raus­lo­mat on jatkuvia. 

  Onko tuo mie­les­tä­si tehokasta?

  Mikään orga­ni­saa­tio ei tee uudis­tuk­sia jos ei ole mitään syy­tä sil­le. Jos­tain on tul­ta­va pai­net­ta, muu­ten pide­tään van­has­ta kiinni.

 15. Jalan­kul­ki­ja: Tam­pe­reen Coxa on nime­no­maan eri­kois­tu­nut tähän, ja sil­ti siel­lä on pal­jon pie­leen men­nei­tä leik­kauk­sia ja jou­du­taan teke­mään uusin­ta­leik­kauk­sia, koke­muk­ses­ta huolimatta.

  Jos tekee pal­jon, tulee pie­nes­tä­kin vir­he­pro­sen­tis­ta huo­li­mat­ta teh­tyä pal­jon virheitä.

  Vir­hei­den abso­luut­tis­ta mää­rää kiin­nos­ta­vam­pi — ja eri tuot­ta­jien ero­ja kuvaa­vam­pi — mit­ta­ri on pie­leen men­nei­den osuus. 

  Ja noin yleen­sä­kin, “pal­jon” on aika dema­go­gi­nen kvanttori.

 16. Yleen­sä työ­päi­vän päät­teek­si totean, että “Tänään­kään ei saa­vu­tet­tu mitään mer­kit­tä­vää terveyshyötyä.”

 17. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Teko­ni­vel­ki­rur­gias­sa laa­tu on todel­la tär­keä­tä, kos­ka pie­leen men­nei­tä on pal­jon. Koke­mus tuo taitoa.

  Ehkä pie­leen­men­nei­tä OLI pal­jon jos­kus ennenvanhaan?
  Suu­rim­pa­na yksit­täi­se­nä ongel­ma­na var­maan val­ta­kun­nal­li­ses­ti noin 15 000 DePuy:n ASR-teko­ni­ve­len saa­nut­ta. Näi­tä vaih­de­taan edel­leen. Toi­nen asia, mikä on nos­ta­nut epä­on­nis­tu­nei­den mää­rää aiem­min on ollut se, että käy­tän­nös­sä kaik­ki lonk­ka­mur­tu­mat ope­roi­daan. Myös ne, jois­sa näh­dään aavis­tuk­sen omai­nen mah­dol­li­suus sii­tä, että ope­raa­tio saat­taa ehkä tuo­da jotain hyötyä.

  Epä­on­nis­tu­nei­den pro­te­ti­soin­tien syyt ovat useim­mi­ten hyvin sel­viä yksit­täis­ten kun­tou­tu­jien koh­dal­la. Lonk­kien osal­ta mer­kit­tä­väs­ti onnis­tu­mi­sia tulee toden­nä­köi­ses­ti lisää­mään luk­ko­ku­pit, jol­la on ken­ties mah­dol­li­suus jää­dä pai­koil­leen, vaik­ka kun­tou­tu­ja kotiu­tu­mi­sen jäl­kei­se­nä päi­vä­nä pyö­ri­si por­taat alas kuperkeikoilla.

  Pol­vi­pro­tee­sien suh­teen ongel­mat ovat eri­lai­sia. Täs­sä tulee vas­taan kun­tou­tuk­sen mää­rä, laa­tu ja kei­not. Jos kun­tou­tu­ja saa kiin­ni asias­ta kol­man­nel­la pos­top fysio­te­ra­pia­käyn­nil­lä, niin ollaan aika ran­kas­ti myö­häs­sä. Ja jos Suo­mi oikeas­ti roik­kuu sii­nä, että fys­sa­rit eivät saa antaa saa­ti mää­rä­tä lää­ki­tys­tä ennen­kuin kaik­ki opis­to­ta­soi­set fys­sa­rit on eläk­keel­lä, niin muu­tos­ta on tur­ha odottaa.

 18. Kun­ta­lii­tos­kun­ta­lai­nen:

  Poliit­ti­ses­ti ohjat­tu vaih­toeh­to B laki saa­daan, mut­ta ei asian­tun­ti­joi­den arvioin­nin kaut­ta kul­ke­nut­ta lakia.

  Muu­tok­set ovat niin suu­ria että tar­vi­taan uusi HE joka käy läpi myös oikeus­kans­le­rin syynin.

 19. Rai­mo K: Näin­hän se juu­ri on, mut­ta se ei edel­ly­tä mil­joo­na­pii­re­jä, pikem­min­kin pie­niä, ket­te­riä erikoisyksiköitä.

  Mil­joo­na­pii­rien idea oli juu­ri sii­nä, että vain sel­lai­sel­la on tar­peek­si mus­ke­lia ryh­tyä jaka­maan teh­tä­viä eri yksi­köil­le. Ei maa­kun­ta, jon­ka teh­tä­vä­nä oli­si kai­ken ter­vey­den­hoi­don jär­jes­tä­mi­nen, voi yksin päät­tää, että mepä nyt eri­kois­tu­taan­kin vaik­ka sit­ten sii­hen teko­ni­vel­ki­rur­gi­aan, ja jäte­tään muu hoi­ta­mat­ta. Lii­an pie­ni yksik­kö kun ei voi eri­kois­tua kaikkeen.

  Toi­saal­ta tie­ten­kään pie­nen, ket­te­rän yksi­kön ei ole mikään pak­ko sijai­ta eris­tyk­sis­tä muis­ta pie­nis­tä, ket­te­ris­tä yksi­köis­tä, vaan nii­tä voi olla usei­ta yhden isom­man katon alla. Ket­te­ryys on kiin­ni lähin­nä joh­ta­mi­ses­ta ja työn­jaos­ta, ei koosta.

 20. Olen­ko­han ymmär­tä­nyt oikein, että oli sote-rat­kai­su mikä tahan­sa, niin tavoi­tel­tu rat­kai­su ei tule sääs­tä­mään kustannuksia?

  Suo­men tilan­ne on niin hir­veä, että kaik­kien uudis­tus­ten tulee joh­taa mer­kit­tä­viin sääs­töi­hin. Ja uudis­tuk­sia todel­la tar­vi­taan. Sote-sek­to­ri tai­taa vie­dä puo­let jul­ki­sen menois­ta ja kai­kil­le pitäi­si olla sel­vää, että siel­tä on sääs­tö­eu­ro­ja eni­ten löydettävä.

  Jos val­mis­tel­ta­vat rat­kai­sut eivät sisäl­lä sääs­tö­jä, niin tur­ha vie­dä eteen­päin. Irro­te­taan koko han­ke poliit­ti­ses­ta pää­tök­sen­teos­ta ja anne­taan vir­ka­mie­hil­le päätösvalta.

 21. teek­ka­ri: Mil­joo­na­pii­rien idea oli juu­ri sii­nä, että vain sel­lai­sel­la on tar­peek­si mus­ke­lia ryh­tyä jaka­maan teh­tä­viä eri yksiköille.
  ‘snip’

  Ja mikä­hän mil­joo­na­pii­ri se oli, joka jakoi pie­nel­le tur­ku­lai­sel­le yksi­köl­le niin pal­jon ‘mus­ke­lia’, että se hou­kut­te­li David Beck­ha­min leik­kaut­ta­maan jal­kan­sa siellä?

  Kum­mal­li­nen aja­tus, että jär­ke­vä työn­ja­ko edel­lyt­täi­si jät­tiyk­si­köi­tä, todel­li­suus ker­too päin­vas­tais­ta: isot yksi­köt tuot­ta­vat ison byrokratian.
  Teek­ka­ria­ja­tuk­set sopi­vat hyvin liu­ku­hih­na­työ­hön, mut­ta ter­veyd­ne­huol­to ei ole sellaista.

  1. Saka­ri Ora­va on tyy­pil­li­nen esi­merk­ki pit­käl­le mene­väs­tä eri­kois­tu­mi­ses­ta ja työn­jaos­ta. Työn­jaos­ta ja eri­kois­tu­mi­ses­ta juu­ri on kyse. Yksi­kön ei tar­vit­se olla suu­ri, jos se on eri­kois­tu­nut johon­kin tiet­tyyn asi­aan. En usko, että Beck­ham oli­si halun­nut tul­la lei­kat­tak­si yksik­köön, joka on teh­nyt yhden vas­taa­van leik­kauk­sen kak­si vuot­ta aiem­min, mut­ta yleen­sä leik­kaa umpisuolia.

 22. Cati­li­na:
  Yleen­sä työ­päi­vän päät­teek­si totean, että “Tänään­kään ei saa­vu­tet­tu mitään mer­kit­tä­vää terveyshyötyä.” 

  Onnek­si täl­lai­sia toh­to­rei­ta on harvassa.

 23. Rai­mo K: Ja mikä­hän mil­joo­na­pii­ri se oli, joka jakoi pie­nel­le tur­ku­lai­sel­le yksi­köl­le niin pal­jon ‘mus­ke­lia’, että se hou­kut­te­li David Beck­ha­min leik­kaut­ta­maan jal­kan­sa siellä? 

  Pie­nen yksi­tyi­sen tur­ku­lai­syk­si­kön mark­ki­na-alue kat­taa 7 mil­jar­dia ihmis­tä, hoi­too­noh­jaus­kei­no­na toi­mii raha. Kyl­lä sii­nä on tilaa eri­kois­tu­mi­sel­le, muut toi­mi­jat hoi­ta­koon loput.

  Maa­kun­nan kokoi­nen jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon lai­tos ei voi eri­kois­tua johon­kin tiet­tyyn alaan, kos­ka vas­tuu­alu­ee­seen kuu­luu kaik­ki vau­vas­ta vaa­riin ja ihot­tu­mas­ta aivoin­fark­tiin. Ei jul­ki­sen sek­to­rin oman vas­tuu­alu­een­sa ainoa toi­mi­ja voi sanoa vas­taa­no­tol­le jal­ka poik­ki tule­val­le että sori, me eri­kois­tu­taan sisäe­li­miin. Riit­tä­vän suu­rel­la vas­tuu­alu­eel­laa näin voi­daan toi­mia, kos­ka sen alle mah­tuu usei­ta yksi­köi­tä, ja jal­kan­sa kat­kais­sut voi­daan ohja­ta sel­lai­seen yksik­köön, joka on eri­kois­tu­nut luunmurtumiin.

  Jul­ki­sel­la puo­lel­la byro­kra­ti­aa on väki­sin enem­män kuin yksi­tyi­sel­lä, kos­ka vas­tuut ovat eri­lai­set. Resurs­se­ja kai­ken teke­mi­seen ei yksin­ker­tai­ses­ti voi olla, ja sik­si tar­vi­taan prio­ri­soin­tia. Ja kos­ka meil­lä on täl­lai­nen has­su tasa-arvoi­suus­pe­ri­aa­te, niin prio­ri­soin­tiin tar­vi­taan vähän hel­ve­tin tiu­kat sään­nöt, ja nii­tä sään­tö­jä val­vo­maan vir­ka­mi­hiä. Toki byro­kra­tias­ta pitää pyr­kiä teke­mään mah­dol­li­sim­man suju­vaa, mut­ta koko­naan sii­tä ei voi pääs­tä eroon.

  Yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la voi­daan käy­dä suo­raan asi­aan ja lähet­tää las­ku peräs­tä, kos­ka mitään kat­ta­vaa vas­tuu­ta kai­kis­ta kan­sa­lai­sis­ta ei ole. Resurs­sien riit­tä­vyy­des­tä vas­taa hin­noit­te­lu, joka rajaa poten­ti­aa­lis­ten asik­kai­den määrää.

 24. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Saka­ri Ora­va on tyy­pil­li­nen esi­merk­ki pit­käl­le mene­väs­tä eri­kois­tu­mi­ses­ta ja työn­jaos­ta. Työn­jaos­ta ja eri­kois­tu­mi­ses­ta juu­ri on kyse. Yksi­kön ei tar­vit­se olla suu­ri, jos se on eri­kois­tu­nut johon­kin tiet­tyyn asi­aan. En usko, että Beck­ham oli­si halun­nut tul­la lei­kat­ta­vak­si yksik­köön, joka on teh­nyt yhden vas­taa­van leik­kauk­sen kak­si vuot­ta aiem­min, mut­ta yleen­sä leik­kaa umpisuolia. 

  Työn­jaos­ta ja eri­kois­tu­mi­ses­ta juu­ri on kyse.” Niin­pä, eikä sii­nä tar­vi­ta mil­joo­na­pii­re­jä eikä levei­tä har­tioi­ta eikä ylhääl­tä tule­vaa ohjaustakaan.

  Eri­kois­sai­raan­hoi­don ongel­mat joh­tu­vat pää­asias­sa joh­ta­mi­ses­ta ja sii­tä, että kun­tayh­ty­mäs­sä ei omis­ta­jaoh­jaus­ta ole, vain las­kun­mak­sa­jia — ja sehän on joh­ta­nut hir­vit­tä­vään tuhlaukseen.

  Eikä kaik­ki tuh­laus ole edes varus­te­lu­kil­paa, kävin eilen TYK­Sin uudes­sa sai­raa­las­sa ja en voi olla häm­mäs­te­le­mät­tä ark­ki­teh­tuu­ria, joka sopi­si parem­min johon­kin tuo­mio­kirk­koon kuin toi­mi­vaan sai­raa­laan, tyh­jät kor­keat aula­ti­lat ovat aivan val­ta­via (poti­las­huo­neet ovat vaa­ti­mat­to­mia). Luu­len­pa, että mikä­li kaik­ki ne kuu­tiot oli­si­vat hyö­ty­ti­laa, nii­hin mah­tui­si se suun­nit­te­lus­sa ole­va 200 mil­joo­nan uusi sai­raa­la aivan hyvin.

 25. Rai­mo K: Eri­kois­sai­raan­hoi­don ongel­mat joh­tu­vat pää­asias­sa joh­ta­mi­ses­ta ja sii­tä, että kun­tayh­ty­mäs­sä ei omis­ta­jaoh­jaus­ta ole, vain las­kun­mak­sa­jia – ja sehän on joh­ta­nut hir­vit­tä­vään tuhlaukseen.

  Täs­mäl­leen näin. Täs­sä mie­les­sä kun­tayh­ty­män hal­lin­toe­li­met ja suo­ril­la vaa­leil­la vali­tut (maakunta)valtuustot ja nii­den valit­se­mat hal­li­tuk­set toi­mi­vat eri lail­la. Sel­keä omis­ta­ja­vas­tuu syn­tyy luon­te­vam­min suo­ril­la vaaleilla.

 26. Rai­mo K: Onnek­si täl­lai­sia toh­to­rei­ta on harvassa.

  Rai­mo K taas halu­aa olla kai­ken tie­tä­vä asia­kas­ku­nin­gas. Minä sit­ten valit­sen asi­aak­ka­ni ja sanon että mene­pä muu­al­le kolotuksinesi.

 27. On vii­des­kin asia. Rahoi­tuk­ses­ta uhkaa tul­la saman­lai­nen kuin oli sai­raan­hoi­to­pii­reil­lä vie­lä 1980-luvul­la: kiin­teä euro­mää­räi­nen mak­su jäsen­kun­nil­ta, jon­ka puit­teis­sa työ­tä teh­tiin omaan verk­kai­seen tah­tiin. Tah­ti para­ni huo­mat­ta­vas­ti, kun alet­tiin mak­saa anne­tun hoi­don mää­rän perus­teel­la. Tämä lais­kuu­teen kan­nus­ta­mi­sen ris­ki on rat­kais­ta­va sote-pii­rien sisäl­lä. Sii­tä ehkä jos­sain toi­ses­sa postauksessa.

  Toi­saal­ta tasa­mak­susys­tee­mis­sä tulee muka­na mak­su­jen vakuu­tus­hen­ki­nen tasaus, jota on usein käsi­tel­ty täs­sä blo­gis­sa (esim. ongel­ma että yksi keuh­ko­hal­vaus­po­ti­las romut­taa pik­ku­pi­tä­jän talou­den). Ja sii­nä ei vält­tä­mät­tä tar­vi­ta ame­rik­ka­lai­sen vakuu­tus­jär­jes­tel­män verois­ta kir­jan­pi­toa ja tilas­toin­tia joka hoitosuorituksesta. 

  Kuu­lin väi­tet­tä­vän että jäl­kim­mäi­nen on mer­kit­tä­vä osa­syy, mik­si tääl­lä menee mil­jar­di­kau­pal­la rahaa tehu-tie­to­jär­jes­tel­mien han­kin­taan ja tulok­se­na ole­van sekun­dan käyt­tä­mi­seen. Ame­ri­kas­sa tie­dot tar­vi­taan vakuut­ta­jan ja sai­raa­lan välis­tä las­ku­tus­ta var­ten, mut­ta Suo­mes­sa niil­lä saa­daan aikaan lähin­nä varians­sia rahan­siir­toi­hin jul­ki­ses­ta tas­kus­ta toi­seen (jota sit­ten yri­te­tään tasoit­taa kun­ta­lii­tok­sil­la), kova­palk­kais­ten lää­kä­rien ajan­käyt­töä sih­tee­rin­työ­hön, sekä pro­jek­te­ja Tie­dol­le ja Accenturelle.

  Kiin­teä mak­su kuu­los­taa siis tai­ka­luo­dil­ta joka aut­tai­si kah­ta isoa ongel­maa. Sai­raan­hoi­to­pii­rien lais­kuus sai­si olla todel­la pahan­lais­ta ettei kannattaisi.

 28. Cati­li­na: Rai­mo K taas halu­aa olla kai­ken tie­tä­vä asia­kas­ku­nin­gas. Minä sit­ten valit­se­na­si­aak­ka­ni ja sanon että mene­pä muu­al­le kolotuksinesi. 

  Onhan sitä koke­mus­ta ker­ty­nyt, poti­laa­na ja asiak­kaa­na, onnek­si ei sen­tään ihan kai­kes­ta… ja jot­kut lää­kä­rit tun­tu­vat elä­vän kuin siat pel­los­sa… tai Pellossa.

 29. teek­ka­ri:
  ‘snip’
  Maa­kun­nan kokoi­nen jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon lai­tos ei voi eri­kois­tua johon­kin tiet­tyyn alaan, kos­ka vas­tuu­alu­ee­seen kuu­luu kaik­ki vau­vas­ta vaa­riin ja ihot­tu­mas­ta aivoin­fark­tiin. Ei jul­ki­sen sek­to­rin oman vas­tuu­alu­een­sa ainoa toi­mi­ja voi sanoa vas­taa­no­tol­le jal­ka poik­ki tule­val­le että sori, me eri­kois­tu­taan sisäe­li­miin. Riit­tä­vän suu­rel­la vas­tuu­alu­eel­la näin voi­daan toi­mia, kos­ka sen alle mah­tuu usei­ta yksi­köi­tä, ja jal­kan­sa kat­kais­sut voi­daan ohja­ta sel­lai­seen yksik­köön, joka on eri­kois­tu­nut luunmurtumiin.
  ‘snip’

  Mah­tuu? Tot­ta kai mah­tuu, mut­ta mik­si pitäi­si olla vain yksi toimija?

  Vau­vas­ta vaa­riin tosi­aan, sote-uudis­tuk­sen tasa-arvoi­se­na tavoit­tee­na on yksi toi­mi­ja eli äitiys­neu­vo­la ja van­hain­ko­ti saman katon alla, syner­gi­aa­ko — vain hie­man kär­jis­täen. Ei kuu­los­ta järkevältä.

  Eikä kuu­los­ta jär­ke­väl­tä sekään, että luun­mur­tu­ma ja aivoin­fark­ti hoi­de­taan samas­sa pai­kas­sa ja samal­la bud­je­til­la. Jalan kip­saa lää­kin­tä­vah­ti­mes­ta­ri, aivoin­fark­tia ei ehkä hoi­da sama henkilö?

  Oikeas­taan koko vas­tuu­alu­een käsi­te on aika absurdi.
  Jos ote­taan esi­mer­kik­si Ahve­nan­maan maa­kun­ta­mal­li niin voi­daan tode­ta, että jalat kip­sa­taan Maa­rian­ha­mi­nas­sa, sydän­leik­kauk­set teh­dään Turus­sa ja aivoin­fark­tit vaik­ka­pa Tuk­hol­mas­sa — ja väes­tö­poh­jaa on 29 000 — ja hyvin menee.

  1. Maa­kun­nan kokoi­nen jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon lai­tos ei voi eri­kois­tua johon­kin tiet­tyyn alaan, kos­ka vas­tuu­alu­ee­seen kuu­luu kaik­ki vau­vas­ta vaa­riin ja ihot­tu­mas­ta aivoin­fark­tiin. Ei jul­ki­sen sek­to­rin oman vas­tuu­alu­een­sa ainoa toi­mi­ja voi sanoa vas­taa­no­tol­le jal­ka poik­ki tule­val­le että sori, me eri­kois­tu­taan sisäelimiin. 

   Eihän maa­kun­nan kokoi­sel­la sote­pii­ril­lä ole vain yhtä yksik­köä. Uudel­la­maal­la esi­mer­kik­si on sai­raaz­loi­ta vaik­ka kuin­ka. Kyl­lä maa­kun­nas­sa voi olla yksi yksik­kö, joka eri­kois­tuu vaik­ka avo­sy­dän­ki­rur­gi­aan tai syn­ny­tyk­siin. Käti­lö­opis­to esi­mer­kik­si var­maan­kiin kään­nyt­tää poti­laan, joka valit­taa kat­ken­nut­ta jalkaa.

 30. Rai­mo K:lle tie­dok­si, että minä en ole kai­ma­ni Pellossa.

  Kum­mas­ti vaan tul­tiin kotoa pyy­tä­mään taas töi­hin, ja kun sain juu­ri ilon mak­saa val­tiol­le 30k sii­tä, että edel­leen­kin voin asua koto­na­ni, ja toi­nen talo tar­vit­see uuden pääl­li­lau­doi­tuk­sen, niin pitää nyt vähän olla teke­vi­nään töi­tä. Kyl­lä minä sit­ten lop­pu­vuo­den taas leppoistan.

 31. Mat­ti Kin­nu­nen: Jos tekee pal­jon, tulee pie­nes­tä­kin vir­he­pro­sen­tis­ta huo­li­mat­ta teh­tyä pal­jon virheitä.

  Vir­hei­den abso­luut­tis­ta mää­rää kiin­nos­ta­vam­pi – ja eri tuot­ta­jien ero­ja kuvaa­vam­pi – mit­ta­ri on pie­leen men­nei­den osuus. 

  Ja noin yleen­sä­kin, “pal­jon” on aika dema­go­gi­nen kvanttori.

  Coxan teko­ni­vel­leik­kauk­sis­ta jou­du­taan uusi­maan 20 — 30 % ame­rik­ka­lai­sen ASR-nive­len vuok­si, jos­ta irto­aa eli­mis­töön metal­li­pö­lyä. Se on aika pal­jon se. Ja on tätä “hal­pa­ni­vel­tä” käy­tet­ty muu­al­la­kin, Suo­mes­sa kaik­ki­aan aina­kin 20 000.

  Pal­jon” on näkö­jään dema­go­gi­aa vain toi­si­naan. Osmon käy­tös­sä se ei ole sitä: “Teko­ni­vel­ki­rur­gias­sa laa­tu on todel­la tär­keä­tä, kos­ka pie­leen men­nei­tä on pal­jon. Koke­mus tuo taitoa.”

 32. Haluai­sin­pa näh­dä sel­lai­sen las­kel­man esi­mer­kik­si teko­ni­vel­leik­kauk­sis­ta, joka on teh­ty poti­laan kan­nal­ta. Leh­dis­sä on esi­tel­ty las­kel­mia sii­tä, mitä joku vaa­ti­va leik­kaus mak­saa “yhteis­kun­nal­le”, jol­la tar­koi­te­taan sai­raa­lal­le ja kun­nal­le syn­ty­nyt­tä kus­tan­nus­ta. Toi­saal­ta esi­tel­lään yksi­tyis­sai­raa­loi­den veloi­tuk­sia (jot­ka eivät sinän­sä poik­kea suu­res­ti­kaan jul­ki­sen puo­len kustannuksista).

  Mut­ta mis­tä näky­vät poti­laal­le aiheu­tu­vat kus­tan­nuk­set, jot­ka joh­tu­vat tol­kut­to­mas­ta jonot­ta­mi­ses­ta? Pit­kä kuu­kausien sai­raus­lo­ma ja työ­ky­vyt­tö­myys ennen leik­kaus­ta, mah­dol­li­ses­ti mene­tet­ty työ­paik­ka, kivun­hal­lin­ta? Plus tie­tys­ti inhi­mil­li­nen kär­si­mys, jon­ka hin­taa on kaik­kein vai­kein arvioi­da. Ja sit­ten tähän pääl­le työ­nan­ta­jal­le syn­ty­vä kus­tan­nus sijai­suuk­si­neen ja mui­ne seuraamuksineen.

  On help­po ymmär­tää yri­tyk­siä, jot­ka mak­sa­vat hen­ki­lö­kun­tan­sa yksi­tyi­seen leik­kauk­seen, kun koko­nais­kus­tan­nus nousee älyt­tö­mäk­si jul­ki­sel­la puo­lel­la kaik­ki­ne sivuvaikutuksineen.

 33. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Eihän maa­kun­nan kokoi­sel­la sote­pii­ril­lä ole vain yhtä yksik­köä. Uudel­la­maal­la esi­mer­kik­si on sai­raaz­loi­ta vaik­ka kuin­ka. Kyl­lä maa­kun­nas­sa voi olla yksi yksik­kö, joka eri­kois­tuu vaik­ka avo­sy­dän­ki­rur­gi­aan tai syn­ny­tyk­siin. Käti­lö­opis­to esi­mer­kik­si var­maan­kiin kään­nyt­tää poti­laan, joka valit­taa kat­ken­nut­ta jalkaa.

  Älä ole niin var­ma Käti­lö­opis­tos­ta. Kyl­lä siel­lä­kin kan­nat­tai­si alkaa varau­tua suun­nit­teil­la ole­vaan syn­ny­tys­osas­to­jen lak­kau­tuk­seen. Näin­hän Tam­mi­saa­res­sa­kin on teh­ty: syn­ny­tys­osas­to kiin­ni, ja nyt sin­ne lähe­te­tään hel­sin­ki­läi­set teko­ni­vel­po­ti­laat lei­kat­ta­vik­si. Tosi käte­vää, var­sin­kin niil­le, jot­ka sit­ten pai­kan pääl­lä kuu­le­vat, että nyt ei ole­kaan resurs­se­ja, joten mars takai­sin kotiin Hel­sin­kiin ja uudel­leen vii­mei­sek­si leik­kaus­jo­noon (= toi­set 6 kuu­kaut­ta jonotusta).

  Oli­si mie­len­kiin­tois­ta tie­tää, mikä poruk­ka Tam­mi­saa­res­sa jou­tui uudel­leen­kou­lu­tuk­seen ja millaiseen…

 34. Kun­ta­lii­tos­kun­ta­lai­nen:
  Kuka on se lap­si joka sanoo kei­sa­rin ole­van ilman vaatteita?

  Vih­rei­den edus­kun­ta­ryh­män joh­ta­ja, edus­kun­nan sosi­aa­li- ja ter­veys­lau­ta­kun­nan jäsen Outi Alan­ko-Kahi­luo­to edes yrittää. 

  Hänen mie­les­tään pää­mi­nis­te­ri sai­si nyt ottaa asian vas­tuul­leen ja sopia mui­den puo­lue­joh­ta­jien kans­sa, miten täs­tä ede­tään niin, että lakie­si­tys voi­daan val­mis­tel­la huo­lel­li­ses­ti. (HS)

 35. Jalan­kul­ki­ja: Älä ole niin var­ma Käti­lö­opis­tos­ta. Kyl­lä siel­lä­kin kan­nat­tai­si alkaa varau­tua suun­nit­teil­la ole­vaan syn­ny­tys­osas­to­jen lak­kau­tuk­seen. Näin­hän Tam­mi­saa­res­sa­kin on teh­ty: syn­ny­tys­osas­to kiin­ni, ja nyt sin­ne lähe­te­tään hel­sin­ki­läi­set teko­ni­vel­po­ti­laat leikattaviksi.
  ‘snip’

  Syn­ny­tys­ten mää­rä Hel­sin­gis­sä ja Tam­mi­saa­res­sa on kyl­lä mel­ko erilainen.

 36. Sil­loin kun asia (sote­la­ki) ete­nee sel­keäs­ti vas­toin annet­tu­ja peli­sään­tö­jä (perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan anta­mat kri­tee­rit) herää hou­ku­tus miet­tiä mit­kä ovat motii­vit teh­dä laki kii­ruus­ti valmiiksi.

  Oli­si­ko pel­ko­na kun­tien sote ulkois­tus­so­pi­mus­ten mää­rän nopea kas­vu, jos nyt vie­lä saa­daan sös­sit­tyä koko hom­ma totaalisesti?

  Sote-valio­kun­nas­sa vai­kut­tai­si ole­van jäse­niä joil­le käy mikä tahan­sa mal­li mil­lä tahan­sa val­mis­te­lul­la ja kus­tan­nus­ke­hi­tyk­sel­lä, kun­han vain saa­daan kir­jat­tua lakiin jul­ki­sen mono­po­lin yksi­noi­keus sote­pal­ve­lui­den tuottamiseen.

 37. Yksi näkö­kan­ta sote­lain val­miik­si­saat­ta­mi­sek­si on ollut: teh­dään nyt laki ja pai­ka­taan sit­ten vaa­lien jäl­keen jos huo­ma­taan ongel­mia. Jos edus­kun­nan isos­sa salis­sa joku roh­ke­nee kysee­na­lais­taa pykä­lää, ihmeem­piä tar­kis­tus­las­kel­mia ei ehdi­tä teh­dä, eikä jää aikaa yhtei­sen uuden kom­pro­mis­sin muodostamiseen.

  Ihan aika­tau­lun vuok­si lakiin voi jää­dä buge­ja. Vaa­lien jäl­keen onkin sit­ten vai­keam­pi saa­da yksi­mie­li­syyt­tä sii­tä oli­ko bugi vahin­ko vai lain omi­nai­suus joka on ollut poliit­ti­sen ohjauk­sen harkitsema.

  Detal­ji­na valio­kun­ta aikoo kuul­la kuut­ta eri­lais­ta kun­taa. Miten­kä­hän tilas­to­tie­tei­li­jä suo­rit­tai­si täl­kai­sen otok­sen ja oli­si­ko kun­tien vähem­mis­tö­val­tuu­tet­tu tyy­ty­väi­nen tähän valintaan.

  Sekin häm­men­tää mil­lai­sel­la eväs­tyk­sel­lä kun­tien edus­ta­jat ovat liik­keel­lä antaes­saan asian­tun­ti­ja-apua salas­sa­pi­det­tä­väs­tä esityksestä.

 38. Rai­mo K: Syn­ny­tys­ten mää­rä Hel­sin­gis­sä ja Tam­mi­saa­res­sa on kyl­lä mel­ko erilainen.

  Joo, mut­ta se ei sil­ti estä suun­nit­te­le­mas­ta Käti­lö­opis­ton sul­ke­mis­ta. Sitä pait­si var­si­nai­nen point­ti on se, että Hus kes­kit­tä­mi­sin­nos­saan ja “suu­ruu­den eko­no­mi­aa” ajaes­saan lopet­taa pal­ki­tut ja hyvin toi­mi­vat yksi­köt (kuten Tam­mi­saa­ren syn­ny­tys­osas­ton). Samal­la poti­lai­den tilan­ne heik­ke­nee enti­ses­tään, kun syn­ny­tys­mat­kat lan­del­la pite­ne­vät ja hel­sin­ki­läi­set puo­les­taan pako­te­taan Tam­mi­saa­reen hoi­det­ta­vik­si, vaik­ka pää­kau­pun­ki­seu­tu on pul­lol­laan sai­raa­loi­ta. Byro­kra­tia rat­kai­see, ei poti­laan etu.

 39. Lapis­ta tuli­si teh­dä Ahve­nan­maan kal­tai­nen auto­no­mi­nen alue.

  Esi­mer­kik­si Venä­jä, pin­ta-alal­taan maa­il­man suu­rin val­tio, sisäl­tää usei­ta lähes itse­näi­siä aluei­ta, ja jopa tasa­val­to­ja pre­si­dent­tei­neen. Pai­kal­lis­hal­lin­nol­la on käsit­tääk­se­ni ihan oikeas­ti päätösvaltaakin.

  Nämä alu­eet sijait­se­vat kau­ka­na Mos­ko­vas­ta, kuten Lap­pi sijait­see kau­ka­na Helsingistä.

  Maan­tie­teel­li­nen Sipe­ria vas­taa aika hyvin maan­tie­teel­lis­tä Lap­pia. Ihmi­siä on har­vas­sa, luon­non­va­ro­ja on pal­jon, ilmas­to on karu ja niin edelleen.

  Muu­tos koh­ti auto­no­mis­ta Lap­pia voi­si hyvin­kin alkaa sote-uudistuksesta.

 40. Kun­ta­lii­tos­kun­ta­lai­nen:
  ‘snip’
  Sote-valio­kun­nas­sa vai­kut­tai­si ole­van jäse­niä joil­le käy mikä tahan­sa mal­li mil­lä tahan­sa val­mis­te­lul­la ja kus­tan­nus­ke­hi­tyk­sel­lä, kun­han vain saa­daan kir­jat­tua lakiin jul­ki­sen mono­po­lin yksi­noi­keus sote­pal­ve­lui­den tuottamiseen. 

  Jäsen­ten osal­ta tämä saat­taa pitää paik­kan­sa, mut­ta sote-pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­ses­sa jul­ki­sel­la sek­to­ril­la ei ole mono­po­lia — vil­kai­se­pa vaik­ka ulos ikku­nas­ta — eikä sitä myös­kään esi­tyk­sis­sä ole, mut­ta koko ns. sote-uudis­tus kos­kee vain jul­ki­sen puo­len hal­lin­toa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.