Kokoomuksen hallitusohjelma (4) Kilpailukyky

Tue­taan kaik­kia rat­kai­su­ja, jot­ka lisää­vät suo­ma­lai­sen työn kil­pai­lu­ky­kyä suh­tees­sa kes­kei­siin kilpailijamaihimme. 

Jos sanoo kan­nat­ta­van­sa kaik­kia rat­kai­su­ja, ei ole yhtään rat­kai­sua esit­tää tai sit­ten ei uskal­la sanoa.

Työ­uria piden­ne­tään. Työ­uran kat­kok­sia ja työi­käis­ten pois­sao­lo­ja työ­mark­ki­noil­ta vähen­ne­tään. Työt­tö­myys­tur­vaa uudis­te­taan sen kes­ton ja por­ras­tuk­sen osal­ta työn vas­taan­ot­toa kannustavammaksi. 

Täl­lä var­maan­kin tar­koi­te­taan koti­hoi­don­tuen lyhen­tä­mis­tä ja mui­ta per­he­va­pai­ta. Työt­tö­myys­tur­va sel­lai­sek­si kuin se on Ruotsissa?

Uudis­te­taan pk-yri­tys­ten ja elin­kei­non­har­joit­ta­jien vero­tus­ta siten, että se kan­nus­taa nykyis­tä vah­vem­min työl­lis­tä­mi­seen ja inves­toin­tei­hin. Toteu­te­taan pit­kä liu­ku­ma koh­ti Viron yri­tys­ve­ro­mal­lia niin, että yhtei­sö­ve­ro pide­tään edel­leen kil­pai­lu­ky­kyi­sel­lä tasol­la. Sel­vi­te­tään varaus­ten käyt­tö siten, että tiet­ty osa voit­toa voi­daan pitää yri­tyk­ses­sä kas­vua ja työl­lis­tä­mis­tä var­ten. Koti­mais­ta omis­ta­juut­ta ja inves­toin­te­ja Suo­meen edis­te­tään pää­oma­tu­lo­ve­roa, osin­ko­jen vero­tus­ta ja perin­tö­ve­roa kehittämällä.

Jotain vari­aa­tio­ta Viron vero­mal­lis­ta puk­kaa tääl­lä­kin. Kes­kus­tal­la oli saman­lai­sia aja­tuk­sia. Yhtei­sö­ve­ro las­ket­tiin niin alas, ettei tämän kyl­lä pitäi­si enää olla ongel­ma. Kan­nat­taa selvittää.

Kaik­kien Suo­men aluei­den voi­ma­va­rat ja eri­tyi­set vah­vuu­det ote­taan käyt­töön talou­den täy­den poten­ti­aa­lin hyödyntämiseksi. 

Joten­kin sitä pitää Kes­kus­tan kans­sa pär­jä­tä. Oli tämä­kin pak­ko mai­ni­ta, vaik­ka yhtään kei­noa ei ollut tässäkään.

Käyn­nis­te­tään kun­nian­hi­moi­nen rei­lun kil­pai­lun ohjel­ma, jon­ka tavoit­tee­na on vah­vis­taa mark­ki­noi­den toi­min­taa ja alen­taa kulut­ta­ja­hin­to­ja. Kun­tien pal­ve­lu­tuo­tan­nos­sa teh­dään tilaa yksi­tyi­sen sek­to­rin ja jär­jes­tö­jen pal­ve­lu­tuo­tan­nol­le. Laa­jen­ne­taan pal­ve­luse­te­lei­den käyttöä.

Voin kuvi­tel­la, miten täl­lai­nen koh­ta syn­tyy. Ensin halu­taan raa­is­taa kil­pai­lua, jot­ta hin­nat ale­ni­si­vat ja sit­ten joku peh­mo­sii­ven edus­ta­ja sanoo, että sii­tä on kai­ken­lai­sia hait­to­ja ja tämä kui­ta­taan sanon­nal­la rei­lu kil­pai­lu. Tähän asti aina dema­rit ovat nos­ta­neet yksi­tyis­tä­mi­sen mörön esil­le ennen vaa­le­ja (odot­ta­kaa vain, on tulos­sa) mut­ta nyt kokoo­mus­kin halu­aa yllä­pi­tää tätä. En voi olla kan­nat­ta­mat­ta pal­ve­luse­te­lei­tä, kun perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri­nä käyn­nis­tin nii­den tulon Suo­meen (oli­si­vat var­maan­kin tul­leet muu­ten­kin), mut­ta peri­aat­teel­li­ses­sa ohjel­mas­sa oli­si hyvä sanoa, miten nii­den on tar­koi­tus toi­mia. Ne voi­vat antaa mah­dol­li­suuk­sia vali­ta hoi­ta­jan­sa tai ne voi­vat olla rik­kai­den jono­no­hi­tus­jär­jes­tel­mä tai jotain sil­tä väliltä.

Jul­ki­sis­sa inves­toin­neis­sa ote­taan käyt­töön pidem­piai­kai­nen suun­ni­tel­ma, jos­sa prio­ri­soi­daan val­ta­kun­nal­li­set inves­toin­nit muun muas­sa ICT:ssä, lii­ken­tees­sä ja energiantuotannossa.

Siis mitä?

Tutkimus‑, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­ym­pä­ris­töm­me kil­pai­lu­ky­ky tur­va­taan vah­vis­ta­mal­la kou­lu­tus­jär­jes­tel­män ja yli­opis­to­jen rahoi­tus­ta. Rahoi­tus­ta ohja­taan kan­sal­li­ses­ti stra­te­gi­ses­ti kes­keis­ten tie­tee­na­lo­jen tut­ki­musin­fra­struk­tuu­rei­hin. Kas­va­te­taan yksi­tyis­ten ja jul­kis­ten tut­ki­musin­ves­toin­tien mää­rää. Var­mis­te­taan yri­tys­ten t&k- sekä kas­vu­ra­hoi­tuk­sen saanti.

On syy­tä­kin vah­vis­taa, kun juu­ri otet­tiin rahaa pois.

Suo­mi elää vien­nis­tä. Kil­pai­lu­ky­vyn tavoit­teek­si ase­te­taan pk-vien­tiy­ri­tys­ten mää­rän nos­ta­mi­nen 25 pro­sent­tiin vuo­teen 2020 mennessä.

Ohjel­ma oli­si yli­pää­tään tar­vin­nut kie­len­huol­toa, mut­ta täs­tä ei saa enää tolk­kua lain­kaan. 25 pro­sent­tia mis­tä? joka nel­jäs pk-yri­tys alkaa har­joit­taa vien­tiä vai vien­tiä har­joit­ta­vis­ta yri­tyk­sis­tä nel­jän­nes on pie­niä. Kum­mas­sa­kaan tavoit­tees­sa ei ole oikein jär­keä, kos­ka yri­tys­ten luku­mää­rää domi­noi­vat hyvin pie­net yri­tyk­set, jois­ta monel­la ei ole edes toi­min­taa. Jos näi­tä tulee vaik­ka alv:n ala­ra­jan nos­ton takia sata­tu­hat­ta lisää, kun ole­via yri­tyk­siä pil­ko­taan pie­nem­mik­si, pitää­kö oikei­ta vien­tiy­ri­tyk­siä lis­tä 25 000:lla? Ainoa jär­ke­vä tul­kin­ta oli­si, että vien­nis­tä nel­jän­nes oli­si pk-yri­tys­ten vas­tuul­la, mut­ta juu­ri sen tuo sana­muo­to sul­kee pois.

= = =

Anteek­si, että olen ilkeä, mut­ta teks­ti on aika epä­tark­kaa. Sel­lai­sek­si se on var­maan­kin tarkoitettu.

35 vastausta artikkeliin “Kokoomuksen hallitusohjelma (4) Kilpailukyky”

 1. Osmo: “Anteek­si, että olen ilkeä, mut­ta teks­ti on aika epä­tark­kaa. Sel­lai­sek­si se on var­maan­kin tarkoitettu.”

  Sel­lai­sia vaa­lioh­jel­mat tapaa­vat olla… ja sit­ten, kun nii­tä yri­te­tään nou­dat­taa, ei pys­ty­tä päät­tä­mään, kun ei ole mitään konkretiaa.

 2. Osmo: “En voi olla kan­nat­ta­mat­ta pal­ve­luse­te­lei­tä, kun perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri­nä käyn­nis­tin nii­den tulon Suo­meen (oli­si­vat var­maan­kin tul­leet muu­ten­kin) mut­ta peri­aat­teel­li­ses­sa ohjel­mas­sa oli­si hyvä sanoa, miten nii­den on tar­koi­tus toi­mia. Ne voi­vat antaa mah­dol­li­suuk­sia vali­ta hoi­ta­jan­sa tai ne voi­vat olla rik­kai­den jono­no­hi­tus­jär­jes­tel­mä tai jotain sil­tä väliltä.”

  Ne ovat tie­tys­ti sekä että… mut­ta kun kun­nat eivät ole haluk­kai­ta (eivät­kä kyke­ne­viä­kään) inves­toi­maan hoi­to- ja hoi­vain­fraan, muu­ta vaih­toeh­toa ei ole.

  Mut­ta asiak­kaan osuut­ta pitäi­si samal­la kas­vat­taa, meil­lä van­hus­ten­huol­los­sa asiak­kaan mak­sa­ma osuus on pudon­nut 20 pro­sen­tis­ta 18 pro­sent­tiin ja kehi­tys jat­kuu, samal­la kun hyvin toi­meen­tu­le­vien ja omai­suut­ta omis­ta­vien van­hus­ten mää­rä kasvaa.

 3. Pal­ve­luse­te­lei­hin ei kenen­kään ter­vey­den­huol­to­y­rit­tä­jän pitäi­si kos­kea pit­käl­lä tikullakaan…kun kau­pun­gin mää­rä­ra­hat lop­pu­vat­kin yllät­täen jo elo­kuus­sa, niin sinä­pä pyö­rit­te­let lop­pu­vuo­den peukaloita…

 4. Sää­li, että tämä vaa­lioh­jel­mien läpi­käyn­ti ei kuu­lu val­ta­me­dioi­den ohjel­maan. Oli­si haus­ka pääs­tä näke­mään kun polii­ti­kot yrit­tä­vät selit­tää mitä tar­koit­ta­vat ja kuin­ka suh­tau­tu­vat, jos joku ker­too mitä tapah­tuu jos teh­dään kuten polii­ti­kon puo­lue x ohjel­mas­saan sanoo. Tai mitä tapah­tuu, jos teh­dään kuten ehdo­kas x itse sanoo. Ensin pitäi­si vain saa­da kun­nol­li­sia poli­tii­kan toi­mit­ta­jia nykyis­ten poliit­tis­ten viih­de­toi­mit­ta­jien tilal­le. Jos joku meni­si vie­lä ver­tai­le­maan puo­luei­den ohjel­mien välil­lä, niin pitäi­si nipis­tää jo itse­ään. Mut­ta nyt on jo pää­tet­ty pää­mi­nis­te­ri, nel­jä puo­luet­ta jot­ka osal­lis­tu­vat vaa­lei­hin medias­sa ja sit­ten vaan viih­det­tä ja has­sut­te­lua sii­hen päälle.

 5. Kyl­lä­hän sitä yhtei­sö­ve­roa las­ket­tiin, mut­ta samal­la osin­ko­ve­ro­tus­ta nos­tet­tiin niin että vero­pro­sent­ti on takai­sin 27,5 %:ssa. Nyt kun vero­ja taas kiris­te­tään, uskon että tämä osin­ko­ve­ro unoh­tuu ja lop­pu­tu­los on yrit­tä­jäl­le ras­kaam­pi kuin kos­kaan 90-luvun uudis­tuk­sen jälkeen.

  1. Se, että yhtei­sö­ve­roa las­ket­tiin ja osin­ko­ve­roa nos­tet­tiin mer­kit­si, että siir­ryt­tiin askel koh­ti Viron vero­mal­lia, jos­sa tulos­ta vero­te­taan vas­ta kun se jae­taan. Voi­si hyvin aja­tel­la, että vero­te­taan vain jaet­tua osin­koa. Se oli­si jär­ke­vin­tä teh­dä niin, että vero on osin­gon saa­jan vero, mut­ta käy­tän­nös­sä näin ei voi teh­dä, kos­ka aina voi siir­tää kir­jan­sa vuo­dek­si Nieun saa­rel­le tai jnne­kin muu­al­le, ja saa­da osin­got verottomana.

 6. Jos sanoo kan­nat­ta­van­sa kaik­kia rat­kai­su­ja, ei ole yhtään rat­kai­sua esit­tää tai sit­ten ei uskal­la sanoa. 

  Tuli mie­leen kave­ri, joka jos­kus ker­toi, että on toi­si­naan tilan­nut gril­li­kios­kil­la “liha­pii­ra­kan kai­kil­la nakeil­la”. Kyl­lä se oli myy­ty, mut­ta nak­kien mää­rä oli ilmei­ses­ti vaih­del­lut kovas­ti­kin tilaus­ker­ras­ta toiseen.

  Anteek­si, että olen ilkeä, mut­ta teks­ti on aika epä­tark­kaa. Sel­lai­sek­si se on var­maan­kin tarkoitettu. 

  Minul­la oli­si ollut yhdis­tet­ty vien­ti- ja koti­mark­ki­na-pk-yri­tys, joka tekee myös kie­len­huol­toa, 35 e / tun­ti + ALV. Olen työs­ken­nel­lyt jos­kus kau­an sit­ten SKP:llekin, joten mik­si­pä ei tas­a­puo­li­suu­den vuok­si myös kokoomukselle.

  No, oikeas­ti­han täs­sä teks­tin vai­kea­sel­koi­suu­des­sa on tosi­aan sel­väs­ti kyse asias­ta, jol­le englan­nin kie­les­sä on yti­me­käs ilmaus plausible denia­bi­li­ty.

 7. Jotain vari­aa­tio­ta Viron vero­mal­lis­ta puk­kaa tääl­lä­kin. Kes­kus­tal­la oli saman­lai­sia aja­tuk­sia. Yhtei­sö­ve­ro las­ket­tiin niin alas, ettei tämän kyl­lä pitäi­si enää olla ongel­ma. Kan­nat­taa selvittää.

  Mitä jos tuo Viron mal­li otet­tai­siin käyt­töön uusil­le yri­tyk­sil­le? Siis vaik­ka 10 vuot­ta perus­ta­mi­ses­ta eteen­päin yri­tys­tä vero­te­taan vain ulos mak­se­tuis­ta voitoista.

 8. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Se oli­si jär­ke­vin­tä teh­dä niin, että vero on osin­gon saa­jan vero, mut­ta käy­tän­nös­sä näin ei voi teh­dä, kos­ka aina voi siir­tää kir­jan­sa vuo­dek­si Nieun saa­rel­le tai jnne­kin muu­al­le, ja saa­da osin­got verottomana.

  Olen jo jos­kus aiem­min­kin täl­le pals­tal­le kir­joit­ta­nut, että aina­kin muu­al­la maa­il­mas­sa on kek­sit­ty osin­ko­jen läh­de­ve­ro joka peri­tään suju­vas­ti sii­nä maas­sa, jos­sa osin­ko anne­taan. Näin osin­gon jaon ulko­maa saa veroa esim. suo­ma­lai­sen osaak­kee­no­mis­ta­jan saa­mis­ta osingoista.

 9. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Voi­si hyvin aja­tel­la, että vero­te­taan vain jaet­tua osin­koa. Se oli­si jär­ke­vin­tä teh­dä niin, että vero on osin­gon saa­jan vero, mut­ta käy­tän­nös­sä näin ei voi teh­dä, kos­ka aina voi siir­tää kir­jan­sa vuo­dek­si Nieun saa­rel­le tai jnne­kin muu­al­le, ja saa­da osin­got verottomana.

  Tuol­loin ei pää­se myös­kään verot­ta­maan ulko­maa­lais­ten Suo­mes­ta saa­mia osin­ko­ja. Nyt­hän yri­tys jou­tuu mak­sa­maan yhteisöveron.

 10. Pal­jon tör­mää puheen­par­teen, jos­sa hei­te­tään lukuar­vo­ja tai pro­sent­te­ja taval­la jos­sa kuu­li­ja vain jou­tuu arvai­le­maan mis­tä pro­sen­tit on las­ket­tu tai min­kä ajan kulues­sa tämä lukuar­vo kertyy.
  Tyy­liin talou­den sopeu­tus­tar­ve on 3 mil­jar­dia eur. Vuo­des­sa? Vaa­li­kau­des­sa? Val­tion­bud­je­tis­sa? Valtion+kuntataloudessa?

  Sote­uu­dis­tus­ta on teh­ty sikä­li rehel­li­ses­sä hen­ges­sä että kukaan ei tun­nu tie­tä­vän pal­jon­ko se toi­si val­tion­ta­lou­teen sääs­tö­jä vai­ko eikö toi­si ja miten pit­kän ajan kulut­tua jos sil­loin­kaan. Täl­lais­ta uudis­tus­ta on hel­pom­pi vetää jos erk­ki­kään ei tie­dä mitä vaa­lien alla annet­tu lupaus oikeas­taan tarkoitti.

  Tam­pe­reen seu­dun kehys­kun­nat ovat kui­ten­kin har­mis­saan kun sote­mak­su­jen ehdo­tet­tu­jen mak­su­pe­rus­tei­den las­kel­mat eivät ole jul­ki­sia asia­kir­jo­ja vaan vir­ka­mies­ten val­mis­te­lu­muis­tioi­ta. Jos on lupauk­set pei­tel­ty­jä niin myös toteu­tus voi tul­la mut­kan takaa. Kun­ta­uu­dis­tus on puo­li­vi­ral­li­ses­ti kuo­pat­tu, mut­ta tekeil­lä on pii­lo­kun­ta­uu­dis­tus esi­te­tyn sote-rahoi­tus­mal­lin kaut­ta. (Hii­la­mo, HS)

 11. tcrown: Mitä jos tuo Viron mal­li otet­tai­siin käyt­töön uusil­le yri­tyk­sil­le? Siis vaik­ka 10 vuot­ta perus­ta­mi­ses­ta eteen­päin yri­tys­tä vero­te­taan vain ulos mak­se­tuis­ta voitoista. 

  Mik­sei kai­kil­le? Virol­la ei ole ollut van­haa pai­no­las­tia ja vero­tus on mones­sa mie­les­sä fik­sum­min viri­tel­ty sekä yri­tys- että palk­ka­ve­ro­tuk­sen osalta. 

  Koin syvää myö­tä­hä­pe­ää, kun Halos­ka aikoi­naan yrit­ti opet­taa vero­asioi­ta viro­lai­sil­le. Niil­lä opeil­la Viro oli­si yhä ruti­köy­hä! Ensin pitää olla jaet­ta­vaa, ennen kuin jae­taan. Kun tuo unoh­de­taan, niin hyvin­voin­ti­val­tion taru on lop­pu, kuten se nyt näyt­tää ole­van Suomessa. 

  Jos emme saa vero­ra­si­tus­ta, eli käy­tän­nös­sä sosi­aa­li­me­no­ja kuriin, meil­le käy kuten kävi Uudel­le See­lan­nil­le. Yksi maa­il­man par­hai­ta hyvin­voin­ti­jär­jes­tel­miä luhis­tui hyvin lyhyes­sä ajassa.

 12. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Se, että yhtei­sö­ve­roa las­ket­tiin ja osin­ko­ve­roa nos­tet­tiin mer­kit­si, että siir­ryt­tiin askel koh­ti Viron vero­mal­lia, jos­sa tulos­ta vero­te­taan vas­ta kun se jae­taan. Voi­si hyvin aja­tel­la, että vero­te­taan vain jaet­tua osin­koa. Se oli­si jär­ke­vin­tä teh­dä niin, että vero on osin­gon saa­jan vero, mut­ta käy­tän­nös­sä näin ei voi teh­dä, kos­ka aina voi siir­tää kir­jan­sa vuo­dek­si Nieun saa­rel­le tai jon­ne­kin muu­al­le, ja saa­da osin­got verottomana. 

  Mitä­pä ‘kir­jat’ asi­aan vai­kut­ta­vat, vero­tus voi­daan teh­dä Suo­mes­sa, jos niin päätetään.

  Onhan esi­mer­kik­si pää­tet­ty, että ulko­mail­le mak­set­ta­vat jul­ki­sen sek­to­rin eläk­keet vero­te­taan Suo­mes­sa, vaik­ka yksi­tyi­sen sek­to­rin eläk­keet vero­te­taan sii­nä maas­sa, mis­sä eläk­keen­saa­ja asuu.
  Ja pal­kois­ta voi­daan ennak­ko pidät­tää, mik­si ei osin­gois­ta — jos niin säädetään.

 13. JV:
  Pal­ve­luse­te­lei­hin ei kenen­kään ter­vey­den­huol­to­y­rit­tä­jän pitäi­si kos­kea pit­käl­lä tikullakaan…kun kau­pun­gin mää­rä­ra­hat lop­pu­vat­kin yllät­täen jo elo­kuus­sa, niin sinä­pä pyö­rit­te­let lop­pu­vuo­den peukaloita… 

  Asia­kas­suh­de pal­ve­luse­te­li­ta­pauk­sis­sa on asiak­kaan ja pal­ve­lun­tuot­ta­jan väli­nen, ei kun­nan ja pal­ve­lun­tuot­ta­jan. Asia­kas mak­saa, vaik­ka ei pal­ve­luse­te­liä sai­si­kaan (ei kyl­lä­kään peu­ka­loi­den pyörittämisestä).

  Toi­nen jut­tu on sit­ten se, että kun­ta­kaan ei saa asiak­kaan pal­ve­luso­pi­mus­ta noin vain yksi­puo­li­ses­ti perua, se on yksi­tyi­soi­keu­del­li­nen sopi­mus johon sovel­le­taan ylei­siä ehto­ja — pac­ta sunt ser­van­da. Eivät­kä mää­rä­ra­hat lopu yllättäen.

 14. Google: algo­rit­mi joka indek­soi Inter­ne­tin. Face­book ja ne muut: vies­tit­te­ly ystä­vien välil­lä. Jos näi­tä oli­si men­nyt aika­naan tar­joa­maan TEKES:lle ja muil­le, niin oli­si­vat nau­ra­neet pihal­le. Koko jul­ki­sen sek­to­rin ”kil­pai­lu­ky­kyä” tuke­va rahoi­tus, perus­tuu aja­tuk­seen saa­da ”apu­ra­hat” taka­sin. Täl­löin tues­ta tulee yri­tys­tu­ki, jol­la ei ole mer­ki­tys­tä kil­pai­lu­ky­vyn kan­nal­ta. Sipi­län sijoi­tus­ra­has­ton oikea paik­ka oli­si yli­opis­ton, kor­kea­kou­lun kyl­jes­sä. Kau­pal­li­nen han­ke saa rahat ja kah­den, kol­men vuo­den pääs­tä kat­so­taan mis­sä mennään.

 15. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Se, että yhtei­sö­ve­roa las­ket­tiin ja osin­ko­ve­roa nos­tet­tiin mer­kit­si, että siir­ryt­tiin askel koh­ti Viron vero­mal­lia, jos­sa tulos­ta vero­te­taan vas­ta kun se jae­taan. Voi­si hyvin aja­tel­la, että vero­te­taan vain jaet­tua osin­koa. Se oli­si jär­ke­vin­tä teh­dä niin, että vero on osin­gon saa­jan vero, mut­ta käy­tän­nös­sä näin ei voi teh­dä, kos­ka aina voi siir­tää kir­jan­sa vuo­dek­si Nieun saa­rel­le tai jnne­kin muu­al­le, ja saa­da osin­got verottomana.

  Epä­rei­lu osuus täs­tä koh­dis­tuu sii­hen, että jos aiem­min tulok­ses­ta oli jo mak­set­tu 28 % vero ja jätet­ty se yhti­öön, sitä jaet­taes­sa pitää nyt mak­saa vie­lä 7,5 % eli yhteen­sä 35,5 % vero. Aika iso nousu ver­rat­tu­na sii­hen 20 %:in rum­mu­tuk­seen lehdissä.

 16. napan­der:
  Sää­li, että tämä vaa­lioh­jel­mien läpi­käyn­ti ei kuu­lu val­ta­me­dioi­den ohjel­maan. Oli­si haus­ka pääs­tä näke­mään kun polii­ti­kot yrit­tä­vät selit­tää mitä tar­koit­ta­vat ja kuin­ka suh­tau­tu­vat, jos joku ker­too mitä tapah­tuu jos teh­dään kuten polii­ti­kon puo­lue x ohjel­mas­saan sanoo. Tai mitä tapah­tuu, jos teh­dään kuten ehdo­kas x itse sanoo. Ensin pitäi­si vain saa­da kun­nol­li­sia poli­tii­kan toi­mit­ta­jia nykyis­ten poliit­tis­ten viih­de­toi­mit­ta­jien tilal­le. Jos joku meni­si vie­lä ver­tai­le­maan puo­luei­den ohjel­mien välil­lä, niin pitäi­si nipis­tää jo itse­ään. Mut­ta nyt on jo pää­tet­ty pää­mi­nis­te­ri, nel­jä puo­luet­ta jot­ka osal­lis­tu­vat vaa­lei­hin medias­sa ja sit­ten vaan viih­det­tä ja has­sut­te­lua sii­hen päälle.

  Peu­kut­tai­sin tätä tuhat ker­taa, jos se oli­si mah­dol­lis­ta (tai viit­si­sin kik­kail­la ip-osoitteella).

  Nyt YLE asial­le kuin oli­si jo, vai eikö toi­mit­ta­jien osaa­mi­nen tosi­aan­kaan rii­tä? Jos ei niin toi­mit­ta­jia ulos riit­tä­vä mää­rä, että sääs­ty­väl­lä palk­ka­sum­mal­la saa­daan edes yksi osaa­va teki­jä puikkoihin!

  Ehdo­kas­pa­nee­lien pin­ta­raa­pai­sut, pääl­le­pu­hu­mi­set ja ‘jovi­aa­lein sut­kaut­te­li­ja’ ‑kisai­lut voi­si jät­tää vaik­ka koko­naan väliin (tai mai­nos­ka­na­vien huo­lek­si) ja teh­dä haas­tat­te­lusar­jan, jos­sa yhdes­sä jak­sos­sa on vie­raa­na aina vain yhden puo­lu­een jäse­niä. Nämä sai­si­vat sit­ten vas­ta­ta vaa­lioh­jel­mas­taan tuol­la napan­de­rin kuvai­le­mal­la mallilla.

 17. Rai­mo K:

  Asia­kas mak­saa, vaik­ka ei pal­ve­luse­te­liä sai­si­kaan (ei kyl­lä­kään peu­ka­loi­den pyörittämisestä).”

  Ja arve­let, että pal­ve­lu­jen kysyn­tä on saman­lais­ta pal­ve­luse­te­lil­lä ja ilman?

 18. Kal­le: Mik­sei kai­kil­le? Virol­la ei ole ollut van­haa pai­no­las­tia ja vero­tus on mones­sa mie­les­sä fik­sum­min viri­tel­ty sekä yri­tys- että palk­ka­ve­ro­tuk­sen osalta.

  Kos­ka Piket­ty. Virol­la ei ole monen suku­pol­ven ikäi­siä varak­kai­ta per­heyh­töi­tä, jot­ka Viron mal­lis­sa lopet­ta­vat vero­jen mak­sa­mi­sen kokonaan.

 19. Rai­mo K: Onhan esi­mer­kik­si pää­tet­ty, että ulko­mail­le mak­set­ta­vat jul­ki­sen sek­to­rin eläk­keet vero­te­taan Suo­mes­sa, vaik­ka yksi­tyi­sen sek­to­rin eläk­keet vero­te­taan sii­nä maas­sa, mis­sä eläk­keen­saa­ja asuu.
  Ja pal­kois­ta voi­daan ennak­ko pidät­tää, mik­si ei osin­gois­ta – jos niin säädetään.

  Sik­si, että ulko­mail­le mak­set­ta­vien palk­ko­jen tai osin­ko­jen vero­tuk­ses­ta ei pää­tä Suo­mi yksin, vaan niis­tä sovi­taan yhdes­sä koh­de­maan kans­sa verosopimuksessa.

  Suo­mi ei voi yksi­puo­li­ses­ti sanel­la muu­tok­sia vero­so­pi­muk­siin. Voi­daan yrit­tää neu­vo­tel­la muu­tok­sis­ta, tai irti­sa­noa vero­so­pi­mus. Irti­sa­no­mi­nen vann ei oikein ole käy­tän­nös­sä mah­dol­lis­ta, jos kyse on vähän­kään Suo­men talou­den kan­nal­ta mer­kit­tä­väs­tä maasta.

  Muu­tos­neu­vot­te­lu­ja Suo­mi on yrit­tä­nyt käy­dä huo­nol­la menes­tyk­sel­lä esi­mer­kik­si Espan­jan kans­sa, jot­ta suur­ta kateut­ta herät­tä­vä yksi­tyi­sen sek­to­rin eläk­kei­den vero­tus saa­tai­siin siir­ret­tyä Suo­meen (val­tion­ta­lou­del­le muu­ten aivan mitä­tön asia).

 20. Sylt­ty: Tuol­loin ei pää­se myös­kään verot­ta­maan ulko­maa­lais­ten Suo­mes­ta saa­mia osin­ko­ja. Nyt­hän yri­tys jou­tuu mak­sa­maan yhteisöveron. 

  Kan­nat­taa jos­kus miet­tiä, kuin­ka iso osa pää­tös­val­las­ta EK:ssa on ulko­mai­sil­la omis­ta­jil­la… Sen lau­lu­ja lau­lat, jon­ka lei­pää syöt. Vii­mei­nen uudis­tus alen­si nime­no­maan ulko­mais­ten omis­ta­jien verotusta.

  Van­ha avoir fiscal ‑jär­jes­tel­mä (siis yhtiön mak­sa­mat verot hyvi­tet­tiin osak­kee­no­mis­ta­jan vero­tuk­ses­sa) oli oikeas­ti ihan fik­su ongel­mis­taan huo­li­mat­ta. Se kaa­tui viral­li­ses­ti EU-yhteen­so­pi­mat­to­muu­teen, mut­ta minul­la on sel­lai­nen fii­lis, että taus­tal­la oli kyl­lä vähän muu­ta­kin agendaa.

 21. Kal­le:
  Koin syvää myö­tä­hä­pe­ää, kun Halos­ka aikoi­naan yrit­ti opet­taa vero­asioi­ta viro­lai­sil­le. Niil­lä opeil­la Viro oli­si yhä ruti­köy­hä! Ensin pitää olla jaet­ta­vaa, ennen kuin jae­taan. Kun tuo unoh­de­taan, niin hyvin­voin­ti­val­tion taru on lop­pu, kuten se nyt näyt­tää ole­van Suomessa. 

  No, eipä toi­saal­ta viro­lai­sia­kaan tun­nu hait­taa­van opet­taa miten asiat pitäi­si hoi­taa muu­al­la (ja unoh­taa täs­sä yhtey­des­sä kuin­ka yli 10% Viron val­tion tulois­ta on tul­lut EU:n köyhäinapuna)

 22. JV:
  Rai­mo K:

  Asia­kas mak­saa, vaik­ka ei pal­ve­luse­te­liä sai­si­kaan (ei kyl­lä­kään peu­ka­loi­den pyörittämisestä).”

  Ja arve­let, että pal­ve­lu­jen kysyn­tä on saman­lais­ta pal­ve­luse­te­lil­lä ja ilman? 

  Onhan se, siis pal­ve­lu­jen tarve.

  Pal­ve­luse­te­lin idea on nime­no­maan se, että asia­kas valit­see pal­ve­lun, kun­ta ei ole sopijapuoli.

  Jos asiak­kaan rahat eivät rii­tä pal­ve­luse­te­lin kans­sa­kaan, sit­ten tulee käyt­töön muu sosiaalihuolto.

 23. tcrown: Kos­ka Piket­ty. Virol­la ei ole monen suku­pol­ven ikäi­siä varak­kai­ta per­heyh­töi­tä, jot­ka Viron mal­lis­sa lopet­ta­vat vero­jen mak­sa­mi­sen kokonaan. 

  Eihän se Viron mal­li niin toimi.
  Jos vara­kas per­he halu­aa naut­tia yhtiön­sä varois­ta osin­gon muo­dos­sa, veroa jou­tuu mak­sa­maan. Jos taas halu­aa pitää rahat yhtiön tilil­lä, mitä iloa niis­tä on?

 24. Ris­to: No, eipä toi­saal­ta viro­lai­sia­kaan tun­nu hait­taa­van opet­taa miten asiat pitäi­si hoi­taa muualla

  Viro­lai­set ovat hais­ta­neet sodan tuu­let ja maa onkin ensim­mäi­se­nä lii­pa­si­mel­la. Sik­si hei­tä saat­taa kiin­nos­taa toi­mia uni­luk­ka­ri­na samaan aikaan, kun koko lopu EU:ta nuk­kuu (Puo­laa lukuunottamatta).

  Venä­jä val­mis­tau­tuu sotaan ja tääl­lä istu­taan ja mie­ti­tään päh­ki­nöi­tä ja lähin­nä jotain sote-alueil­ta ja risu­pa­ket­te­ja. Suo­mes­sa­kin kuvi­tel­laan ettei mei­tä mikään uhkaa ollaan vaan kivo­ja venäläisille. 

  Venä­jä lait­taa täl­lä het­kel­lä asei­siin niin pal­jon rahaa, kuin maan talou­den kan­to­ky­ky antaa myö­ten. Itsea­sias­sa kun öljyn hin­ta romah­ti, pal­jon enem­män­kin. Maan sisäi­nen pro­pa­gan­da­myl­ly on jo täy­sin sota­vaih­teel­la. Venä­läi­set siis varus­tau­tu­vat täyt­tä häkää sotaan.

  Lai­te­taan me se 50 mil­joo­naa armei­jal­le lei­ka­tun sadan mil­joo­nan tilal­le. Pel­leil­lään myös ruot­sa­lais­ten kans­sa kos­kien puo­lus­tus­liit­toa. Ilma­so­ta­har­joi­tuk­siin teh­toon jo muu­tok­sia kos­ka enna­koi­tiin naa­pu­rin sii­tä pahastuvan.

  Täs­tä se läh­tee. Jos Puti­nin Venä­jä ei romah­da talou­del­li­siin seik­koi­hin, olemm­me muu­ta­man vuo­den kulut­tua joko täy­sin suo­met­tu­nei­ta tai vaih­toeh­toi­ses­ti sen lisäk­si Lap­peen­ran­nas­sa taik­ka Ahve­nan­maan saa­ris­tos­sa on vilah­del­lut tun­te­mat­to­mia vih­rei­tä miehiä.

  Olen muut­tu­nut pes­si­mis­ti­sem­mäk­si muu­ta­man vii­me vii­kon aika­na. Nyt olem­me hyvin­kin vuo­den 1936 tilan­tees­sa. Naa­pu­rin agres­sii­vi­nen dik­ta­tuu­ri varus­tau­tuu pää mär­kä­nä. Mitä teh­dään, no eihän me teh­dä mitään, kun ei olla vii­mei­seen 20 vuo­teen­kaan teh­ty mitään. 

  Mitä sit­ten pitäi­si teh­dä? Läh­teä sii­tä että mei­dän puo­lus­tus­voi­mien pitää ennen seu­raa­via olym­pia­lai­sia olla sota­vaih­teel­la. Nyt pitää lait­taa aivan kaik­ki lii­ke­ne­vät rahat asei­siin, jos ei muu­ten niin lai­na­ta niin pal­jon kuin saa­daan (+hakea Naton jäse­nyyt­tä). Ei sota tai krii­siin ker­kiä asei­ta enää sii­nä vai­hees­sa hank­ki­maan, kun se on kaik­kien mie­les­tä täy­sin ilmei­nen. Ja jos mei­dän tur­val­li­suus­po­li­tiik­ka perus­tuu lap­sel­li­sel­le uskol­le itse­näi­ses­tä puo­lus­tuk­ses­ta, peli­merk­kien pitää olla sen mukai­set. Toi­sin sanoen aina­kin 2–3 mil­jar­dia puo­lus­tus­bud­jet­tiin lisää, mie­lum­min enemmän.

  Ja olen ihan tosissani.

  I think their focus is on Ukrai­ne. I do think some of the other count­ries that are around the peri­me­ter of Rus­sia are watc­hing that and they are thin­king they have got two or three years to get rea­dy befo­re they may beco­me the target.”

  http://www.reuters.com/article/2015/01/16/us-nato-russia-idUSKBN0KP1F620150116

  http://www.wsj.com/articles/weekend-interview-gen-frederick-hodges-on-natos-russian-front-1423266333

  http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/78013-pelottava-vaite-venajasta-vaara-baltiassa-todellinen#.VOWRUWeOy‑A.twitter

  http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/78001-suomalaisasiantuntija-venajasta-yksikaan-jarkeva-ihminen-ei-voi-ottaa-todesta#.VOTnoGXHHo0.twitter

  Haluai­sin myös Osmol­ta tur­val­li­suus­po­liit­tis­ta kom­ment­tia. Nyt kun Venä­jäl­lä on NL:n kun­nian palaut­ta­mis­pro­jek­ti meneil­lään, sii­hen rea­goin­ti on ykin­ker­tai­ses­ti kaik­kein mer­kit­tä­vin seu­raa­van vaa­li­kau­den pää­tös. Pahoin kyl­lä pel­kään ettei sii­hen reagoida.

  Muis­tut­tai­sin vie­lä mitä Dimit­ri Med­ve­dev sanoi pre­si­dent­ti­kau­te­naan vuon­na 2008 Venä­jän ulko­po­li­tii­kas­ta. Med­ve­de­vin mukaan:
  Venä­jän uusi ulko­po­li­tiik­ka kitey­tyy Med­ve­de­vin haas­tat­te­luis­sa vii­den kes­kei­sen peri­aat­teen ympärille.

  (1) Venä­jä tun­nus­taa kan­sain­vä­li­sen oikeu­den peri­aat­teet val­tioi­den välis­ten suh­tei­den pohjaksi.
  (2) Venä­jä ei hyväk­sy yksi­na­pais­ta maa­il­maa ja maa­il­man­jär­jes­tys­tä, jos­sa yksi val­tio tekee kaik­ki päätökset.
  (3) Venä­jäl­lä ei ole aiko­mus­ta eris­täy­tyä tai hakea vas­tak­kai­na­set­te­lua min­kään val­tion kanssa.
  (4) Venä­jäl­le on tär­ke­ää pyr­kiä suo­je­le­maan kan­sa­lais­ten­sa hen­keä ja arvok­kuut­ta myös maan rajo­jen ulkopuolella.
  (5) Venä­jä näkee rajo­jen­sa ulko­puo­lel­la vyö­hyk­kei­tä, joil­la sil­lä on eri­tyi­siä etu­ja valvottavanaan.

  1 ja 3 ovat täyt­tä dii­pa­daa­paa, kuten Geor­gia ja Ukrai­na ovat osoit­ta­neet. Koh­ta 5 on aika suo­raan sanot­tu. Suo­mi on perin­tei­ses­ti kuu­lu­nut täm­möi­seen vyöhykkeeseen.

 25. Vihe­rins­si:Van­ha avoir fiscal ‑jär­jes­tel­mä (siis yhtiön mak­sa­mat verot hyvi­tet­tiin osak­kee­no­mis­ta­jan vero­tuk­ses­sa) oli oikeas­ti ihan fik­su ongel­mis­taan huo­li­mat­ta. Se kaa­tui viral­li­ses­ti EU-yhteen­so­pi­mat­to­muu­teen, mut­ta minul­la on sel­lai­nen fii­lis, että taus­tal­la oli kyl­lä vähän muu­ta­kin agendaa.

  On se muu­ten has­su jut­tu, miten täm­möi­sis­tä kaik­kien mie­les­tä hyvis­tä jär­jes­tel­mis­tä (avoir fiscal) luo­vu­taan ja toi­saal­ta sit­ten kaik­kien mie­les­tä jär­jet­töm­miä jär­jes­tel­miä (lap­si­vä­hen­nys) luodaan.

  En muis­ta yhden­kään polii­ti­kon kos­kaan sano­neen, että a f oli huo­no sys­tee­mi, aina on kos­ka EU. Sama jut­tu lap­si­vä­hen­nyk­sen kanssa.

  Tulee sem­moi­nen fii­lis, että val­tio ei kyl­lä saa mitään teh­tyä kun­nol­la. Aina on joku jos­sa­kin vetä­mäs­sä kotiinpäin.

  On tämä yhteis­ten asioi­den hoi­to mah­ta­van tehokasta!

 26. tcrown: Kos­ka Piket­ty. Virol­la ei ole monen suku­pol­ven ikäi­siä varak­kai­ta per­heyh­töi­tä, jot­ka Viron mal­lis­sa lopet­ta­vat vero­jen mak­sa­mi­sen kokonaan.

  Ottai­sin muu­ten mie­lel­lä­ni Suo­meen van­ho­ja ja hyvin menes­ty­viä varak­kai­ta yhtiöi­tä, vaik­ka ne eivät mak­sai­si sen­tin jeniä voi­tois­taan. Kun­han työl­lis­tä­vät ja piris­tä­vät talout­ta. Kes­tän sen­kin, että sit­ten joku yksi­lö saat­taa rikas­tua, tai että jopa joku saat­taa periä varallisuutta.

 27. OS: “Yhtei­sö­ve­ro las­ket­tiin niin alas, ettei tämän kyl­lä pitäi­si enää olla ongelma.”

  Jaa 20% on vähän?

  Yri­tyk­sil­lä on pal­jon mui­ta­kin vero­ja ja vas­tui­ta kuin vain yri­tys­ve­ro — näi­tä on lue­tel­tu jo kai­ken päi­vät ja ne kuu­lu­vat suu­rel­ta osin sar­jaan “tar­peel­li­set verot”, tähän pääl­le yksi yksit­täi­nen 20% vero vai­kut­taa tie­ten­kin viat­to­mal­ta, mut­ta jos asi­aa poh­tii oikein aja­tuk­sel­la, niin 20% mis­tä tahan­sa isom­mas­ta sum­mas­ta rahaa on sekin vie­lä mel­ko iso sum­ma rahaa.

  Vii­ta­ten inves­toin­tei­hin. Juu­ri luin leh­des­tä, että Met­sä Grou­pil­la on kas­sas­saan mil­jar­di euroa — jota he käyt­tä­vät inves­toin­tei­hin, esim. Ääne­kos­kel­la. Se on hie­noa, mut­ta jutus­ta huo­ma­sin myös yksi­tyis­koh­dan: he eivät halua teh­dä sitä koko­naan velak­si vaan 40% oma­ra­hoi­tuso­suu­del­la — eli tuos­ta näkee että voit­toa tuot­ta­va yri­tys usein halu­aa kerä­tä rahaa kas­saan inves­toin­te­ja varten.

  Kuin­ka pal­jon nopeam­min Met­so Group oli­si saa­nut oma­ra­hoi­tuso­suu­den kasaan ilman yri­tys­ve­roa? Entä kuin­ka pal­jon vas­taa­via tapauk­sia on Suo­mes­sa ylipäätään?

 28. Rai­mo K: Jos vara­kas per­he halu­aa naut­tia yhtiön­sä varois­ta osin­gon muo­dos­sa, veroa jou­tuu mak­sa­maan. Jos taas halu­aa pitää rahat yhtiön tilil­lä, mitä iloa niis­tä on?

  Kuin­ka suu­ren osan varak­kaan per­heyh­tiön tuo­tois­ta arve­let tar­vit­ta­van omis­ta­jien kulu­tuk­seen, kun kysei­nen yri­tys voi eten­kin tuol­lai­sen vero­muu­tok­sen jäl­keen omis­taa loma-asun­to­ja edus­tus­käyt­töön, pur­je­ve­nei­tä, pri­vaat­ti­jet­te­jä eikä hal­li­tuk­sen kokouk­sia todel­la­kaan voi jär­jes­tää Suo­mes­sa? Mik­si varak­kaan per­hey­ri­tyk­sen omis­ta­jal­le euro yri­tyk­sen tilillä/varallisuutena on huo­nom­pi kuin 60 sent­tiä omal­la hen­ki­lö­koh­tai­sel­la tilillä?

 29. Vihe­rins­si: Ottai­sin muu­ten mie­lel­lä­ni Suo­meen van­ho­ja ja hyvin menes­ty­viä varak­kai­ta yhtiöi­tä, vaik­ka ne eivät mak­sai­si sen­tin jeniä voitoistaan. 

  Eikö tuo vää­ris­täi­si kil­pai­lua aika rajusti?

  Vihe­rins­si: Kes­tän sen­kin, että sit­ten joku yksi­lö saat­taa rikas­tua, tai että jopa joku saat­taa periä varallisuutta.

  Eipä minul­la­kaan perin­tö­jä vas­taan sinän­sä mitään sen eri­koi­sem­paa ole, kuin että minul­la on ilmei­sen poik­keuk­sel­li­nen näke­mys, että ansio­ton­ta tuloa oli­si syy­tä verot­taa anka­ram­min kuin nis­ka limas­sa raa­det­tua tuloa. Yksi­löi­den rikas­tu­mi­sen­kin suvait­sen, kun­han näis­tä ei seu­raa yhteis­kun­taa, jos­sa rikas­tu­mi­seen ei ole enää muu­ta tie­tä kuin oike­aan sukuun naiminen.

 30. Sylt­ty: Mik­si esi­tät tyhmää? 

  Täy­tyy seliit­tää yksi­ker­tai­ses­ti, että ymmär­täi­sit pal­ve­luse­te­lin idean.

 31. Sylt­ty:
  ‘snip’
  Haluai­sin myös Osmol­ta tur­val­li­suus­po­liit­tis­ta kom­ment­tia. Nyt kun Venä­jäl­lä on NL:n kun­nian palaut­ta­mis­pro­jek­ti meneil­lään, sii­hen rea­goin­ti on ykin­ker­tai­ses­ti kaik­kein mer­kit­tä­vin seu­raa­van vaa­li­kau­den pää­tös. Pahoin kyl­lä pel­kään ettei sii­hen reagoida.
  ‘snip’

  Epäi­le­mät­tä kom­ment­ti kuu­lui­si juu­ri tähän Kokoo­muk­sen ohjel­maa käsit­te­le­vään säikeeseen.

 32. Sylt­ty:
  Venä­jä val­mis­tau­tuu sotaan ja tääl­lä istu­taan ja mie­ti­tään päh­ki­nöi­tä ja lähin­nä jotain sote-alueil­ta ja risu­pa­ket­te­ja. Suo­mes­sa­kin kuvi­tel­laan ettei mei­tä mikään uhkaa ollaan vaan kivo­ja venäläisille. 

  Hypo­tee­si­na, jos tämä on tot­ta, poh­ja­työ­nä on odo­tet­ta­vis­sa ennen­nä­ke­mä­tön miel­ten­muok­kaus­kes­ki­tys sosi­aa­li­ses­sa medias­sa vaa­li­tais­te­lun aika­na. Luul­ta­vas­ti kes­kus­tan puo­les­ta, kokoo­mus­ta ja RKP:ta vastaan?

 33. Krtek: Epä­rei­lu osuus täs­tä koh­dis­tuu sii­hen, että jos aiem­min tulok­ses­ta oli jo mak­set­tu 28 % vero ja jätet­ty se yhti­öön, sitä jaet­taes­sa pitää nyt mak­saa vie­lä 7,5 % eli yhteen­sä 35,5 % vero. Aika iso nousu ver­rat­tu­na sii­hen 20 %:in rum­mu­tuk­seen lehdissä. 

  Ehkä koh­ta kun Suo­mes­sa­kin kopioi­daan parem­min toi­mi­va Viron mal­li, tulee­kin vie­lä se 20% lisä­ve­ro jo ker­taal­leen 28% vero­te­tuil­le edel­lis­ten tili­kau­den voi­toil­le. Pitäi­si olla mah­dol­li­suus vähen­tää verois­ta jo ker­taal­leen mak­se­tut verot, jot­ta siir­ty­mäs­sä oli­si jär­keä. Toden­nä­köi­ses­ti kui­ten­kin seu­raa­va hal­li­tus, mis­sä SDP ja vasu­rit on muka­na, tem­pai­see pro­sen­tit ylös. Edes takas vero­tus­ta vet­kaa­mal­la kar­koi­te­taan vii­mei­set­kin halut yrit­tää ja inves­toi­da suomessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.