Kokoomuksen hallitusohjelma (2) Työelämätavoitteita

Uudis­te­taan työ­ai­ka­lain­sää­dän­tö vas­taa­maan työ­elä­män muu­tok­sia. Lisä­tään työ­ajan jous­to­ja. Laa­jen­ne­taan työ­ai­ka­pank­kien käyt­töä. Lisä­tään osa-aika­työn mah­dol­li­suuk­sia, jot­ta eri­tyi­ses­ti pien­ten las­ten van­hem­mat, osa­työ­ky­kyi­set, van­huse­läk­keel­lä ole­vat ja työ­eläk­keel­lä ole­vat voi­vat osal­lis­tua nykyis­tä jous­ta­vam­min työelämään.

Täs­tä puut­tuu kon­kre­tia, joten vähän han­ka­la ottaa kan­taa. Työ­ajan jous­tot ovat hyvä asia, jos työn­te­ki­jän mie­li­pi­det­tä kuul­laan myös, mut­ta erit­täin huo­no, jos työ­nan­ta­ja voi yksi­puo­li­ses­ti mää­rä­tä. Osa-aika­työn mah­dol­li­suuk­sia yri­tet­tiin paran­taa SATA-komi­teas­sa suun­nil­leen nois­ta syis­tä, joi­ta täs­sä esi­te­tään, mut­ta kokoo­mus kaa­toi. Osa­työ­ky­kyis­ten osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suus edel­lyt­tää muu­tok­sia työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­kei­siin. Ei pitäi­si myön­tää eläk­kei­tä vaan vam­mais­tu­kia, jot­ka eivät pie­ne­ne, vaik­ka vam­mas­taan huo­li­mat­ta teki­si työ­tä. Sokeil­la täl­lai­nen mah­dol­li­suus van­has­taan on. Muil­le ryh­mil­le sitä ei ole halut­tu laa­jen­taa, kos­ka hui kau­hea, joku voi olla niin sin­ni­käs, että saa täyt­tä palk­kaa ja kui­ten­kin sen pääl­le tulee tuo elä­ke. Kes­täi­si­kö kan­san­ta­lou­tem­me täl­lai­sen uutteruuden?

 Ikä­syr­jin­tä on vää­rin. Tue­taan ikään­ty­nei­den työn­te­ki­jöi­den mah­dol­li­suuk­sia jat­kaa työ­elä­mäs­sä nykyis­tä pidem­pään. Ote­taan käyt­töön ikä­joh­ta­mi­sen hyviä käy­tän­tö­jä työpaikoilla.

 Ihan dii­ba­daa­baa. Kon­krea­tia puuttuu.

 Kaik­ki läh­tee sii­tä, että töis­sä on hyvä olla. Sik­si sosi­aa­li­tur­vaa, sosi­aa­li­va­kuu­tus­ta ja pal­ve­lui­ta kehi­te­tään, jot­ta ne yhdes­sä tuke­vat työn­te­koa ja työ­ky­kyä. Sai­raus­pois­sao­lo­ja vähen­ne­tään vaa­li­kau­den aika­na nel­jän­nek­sel­lä. Hyvä joh­ta­mi­nen ja työ­ter­veys­huol­lon ennal­taeh­käi­se­vän toi­min­nan pai­not­ta­mi­nen ovat esi­mer­kik­si työ­hy­vin­voin­nin edel­ly­tyk­siä. Val­mis­tel­laan joh­ta­mi­sen kehit­tä­mis­oh­jel­ma yhdes­sä jär­jes­tö­jen kanssa.

 Miten sai­raus­pois­sao­lo­ja vähennetään?

 Työ­elä­mäs­tä teh­dään tasa-arvoi­sem­pi. Van­hem­muu­den kus­tan­nuk­set jae­taan nykyis­tä tasai­sem­min työ­nan­ta­jien välil­lä. Uudis­te­taan van­hem­pain­va­paa­jär­jes­tel­mä siten, että se tukee tasa-arvois­ta van­hem­muut­ta ja lisää pien­ten las­ten van­hem­pien työllisyyttä.

 Var­tiai­nen – Soi­nin­vaa­ra ‑mata­la­palk­ka­ra­por­tis­sa ehdo­te­taan euro­mää­räis­tä hyvi­tys­tä työ­nan­ta­jal­le, jon­ka työn­te­ki­jä läh­tee äitiys­lo­mal­le ja palaa takai­sin. Isä­kiin­tiö koti­hoi­don­tu­keen yhdes­sä kepun kanssa?

 Ihan jokai­sen panos tar­vi­taan. Syr­jäy­ty­mis­vaa­ras­sa ole­vien nuor­ten, osa­työ­ky­kyis­ten ja vam­mais­ten hen­ki­löi­den mah­dol­li­suuk­sia osal­lis­tua työ­elä­mään parannetaan.

 Kat­so yllä. Eikö tämä ollut jo tuol­la aiem­min? Onko tätä edi­toi­tu lainkaan?

  Siir­ty­mi­sen palk­ka­työs­tä yrit­tä­jäk­si – ja päin­vas­toin – pitää olla hel­pom­paa. Yrit­tä­jän ja pal­kan­saa­jan sosi­aa­li­tur­van perus­teet­to­mat erot poistetaan.

 Kuu­lui­sas­sa vii­den hen­gen rapor­tis­sa työt­tö­myys­tur­vas­ta esi­tim­me, että yrit­tä­jyy­teen hai­rah­tu­nei­ta ei pidet­täi­si auto­maat­ti­ses­ti luok­ka­vi­hol­li­si­na, joil­ta pitää kaik­ki työt­tö­myys­tur­va evä­tä, mut­ta vihak­si­han sel­lai­nen ehdo­tus pis­ti. Luok­ka­pet­tu­reil­le ei pidä työn­te­ki­jöi­den työt­tö­myys­tur­va­ra­ho­ja jakaa!

 Työn peräs­sä muut­ta­mi­nen teh­dään kan­nat­ta­vam­mak­si. Asun­to­po­li­tiik­kaa uudis­te­taan tuke­maan työ­voi­man liik­ku­vuut­ta. Lisä­tään mark­ki­naeh­tois­ta, koh­tuu­hin­tais­ta asun­to­ra­ken­ta­mis­ta. Siir­re­tään asu­mi­sen vero­tuk­sen pain­opis­tet­tä tuke­maan ihmis­ten kuhun­kin elä­män­ti­lan­tee­seen sopi­van asun­non valintaa.

 Enää puut­tu­vat keinot.

Ylei­sar­vio: aika löysää.

19 vastausta artikkeliin “Kokoomuksen hallitusohjelma (2) Työelämätavoitteita”

 1. OS kir­joit­taa: “Kuu­lui­sas­sa vii­den hen­gen rapor­tis­sa työt­tö­myys­tur­vas­ta esi­tim­me, että yrit­tä­jyy­teen hai­rah­tu­nei­ta ei pidet­täi­si auto­maat­ti­ses­ti luokkavihollisina”

  Yrit­tä­jil­le on jo 1990-luvul­ta alkaen käy­nyt sel­väk­si, että luok­ka­vi­hol­li­sia ollaan. Sil­loin isän­maa teloit­ti kym­me­niä tuhan­sia kan­nat­ta­via­kin yrit­tä­jiä ISI­Sin tyyliin.

  Tai­si yksi insi­nöö­ri äly­tä edes nyt pyy­tää näi­tä teko­ja anteeksi…

  Vii­meis­ten tilas­to­jen mukaan inves­toin­nit ovat Suo­mes­sa käy­tän­nös­sä pysäh­ty­neet. Suur­teol­li­suu­tem­me lisäk­si nyt myös yrit­tä­jät ovat hylän­neet tämän pysäh­ty­nei­syy­den ja himo­ve­ro­tuk­sen maan.

  Björn Wahl­roos puo­les­taan on sano­nut, että hän ei enää usko mui­hin kuin suo­ma­lai­siin insinööreihin.

  Teek­ka­ri­ker­hom­me enti­nen baa­ri­mes­ta­ri Kal­le Iso­kal­lio­kin äsket­täin tokai­si, että on alka­nut yrit­tä­jien maastamuutto-aalto.

  Insi­nöö­ri-poi­ka­ni Tuo­mas läh­ti teke­mään Big-data pro­jek­te­ja Austra­li­aan, kuin Suo­mes­sa sel­lai­sia ei ole.

  Kun lukee näi­tä popu­lis­tien kir­joit­ta­mia epä­us­kot­ta­via puo­lueoh­jel­mia, niin kyl­lä yrit­tä­jäl­le tulee suru puse­roon, kun isän­maan kaik­ki tär­keät indi­kaat­to­rit vil­kut­ta­vat punaista.

  Maa­ta joh­taa pie­ni kol­mi­kan­ta-eliit­ti, joka elää todel­li­suu­des­ta irral­laan ja käyt­tää aikan­sa vel­ka-dou­pat­tu­na luok­ka­vi­hol­li­sien etsintään. 

  Sep­po Korppoo
  Hai­rah­tu­nut insi­nöö­ri-yrit­tä­jä ja luokkavihollinen

 2. Van­hem­muu­den kus­tan­nuk­set jae­taan nykyis­tä tasai­sem­min työ­nan­ta­jien välillä.”

  Ker­toi­si­ko joku, mik­si ihmees­sä työ­nan­ta­jan pitää vie­lä erik­seen mak­saa sii­tä, että hänen työn­te­ki­jän­sä jää pit­käk­si ajak­si pois töis­tä? Eikö työ­nan­ta­jal­le sijai­sen hom­maa­mi­nen ja kou­lut­ta­mi­nen ole jo riit­tä­vä rasite? 

  On yhteis­kun­nan kan­nal­ta hyö­dyl­lis­tä että ihmi­set hank­ki­vat lap­sia, ei työ­nan­ta­jan kan­nal­ta. Yhteis­kun­ta siis osal­lis­tu­koon kus­tan­nuk­siin. Ne eivät mis­sään tapauk­ses­sa kuu­lu työ­nan­ta­jan maksettaviksi!

 3. Minun mie­les­tä­ni on lii­oi­tel­tua ja kär­jis­tä­vää puhua yrit­tä­jis­tä luok­ka­vi­hol­li­si­na. Tuol­lai­nen reto­riik­ka kuu­luu lähin­nä edus­kun­nan ulko­puo­lis­ten pien­kom­mu­nis­ti­puo­luei­den sanavarastoon.

  Syy sii­hen, mik­si ammat­ti­lii­tot ja sii­nä sivus­sa erit­täin monet vir­ka­mie­het ja polii­ti­kot vas­tus­ta­vat mah­dol­li­suut­ta työt­tö­myys­tur­val­la yrit­tä­mi­seen, on erit­täin yksin­ker­tai­nen: jos on alun­pe­rin luo­tu kor­va­mer­kit­ty rahas­to tiet­tyyn käyt­töön, niin muut käyt­tö­tar­koi­tuk­set ovat vää­rin­käyt­töä ja joh­ta­vat rahas­to­jen tyh­je­ne­mi­seen nopeas­ti. Sama kos­kee jos­sa­kin mää­rin myös popu­lis­ti­se­na täky­nä käy­tet­tyä elä­ke­ra­has­tois­ta vip­paa­mis­ta koti­mai­siin infrahankkeisiin.

  Työt­tö­myys­kas­soil­la on nyky­ään vai­keuk­sia sel­viy­tyä edes perus­teh­tä­väs­tään, eli ansio­si­don­nais­ten työt­tö­myys­kor­vaus­ten mak­sa­mi­ses­ta työt­tö­mil­le työn­ha­ki­joil­le­kaan, joten on ymmär­ret­tä­vää, että kenel­le tahan­sa kas­san kirs­tun­var­ti­ja­na toi­mi­val­le on kau­his­tus kuul­la, että hänen vas­tuul­laan ole­via raho­ja yhtäk­kiä pitäi­si lapa­ta yritystukiinkin.

  En vas­tus­ta eril­lis­ten osa-aikay­rit­tä­jyys­ra­has­to­jen tai yrit­tä­jien start­ti­ra­ha­ra­has­to­jen perus­ta­mis­ta, kun­han nii­den hin­ta­lap­pu veron­mak­sa­jil­le pysyy jär­ke­vis­sä mitois­sa. Sil­loin aina­kin kai­kil­le oli­si alus­ta pitäen sel­vää, mitä var­ten kysei­set rahas­tot ovat olemassa.

 4. Eri­tys­ryh­mien työs­sä­käyn­ti on enem­män sosi­aa­li­po­li­tiik­kaa, mut­ta laa­jas­ti ymmär­ret­ty kan­san­ta­lou­del­li­nen hyö­ty kan­nat­taa toki tuos­ta ottaa. Pien­ten las­ten äiti tai yli vii­si­kymp­pi­nen kuu­luu kyl­lä omi­tui­ses­ti tähän eritysryhmään.
  Jos nykyi­sel­lään työ­teos­sa työ­an­ta­jan ‑työ­te­ki­jän välil­lä on sym­met­ria, niin voi­ko sym­met­ria toteu­tua ame­rik­ka­lai­ses­sa olet ero­tet­tu ‑irti­sa­non itse­ni ase­tel­mas­sa, edel­lyt­täen että työt­tö­myys­kor­vaus on kunnossa?

 5. Sep­po Korp­poo:
  ‘snip’
  Yrit­tä­jil­le on jo 1990-luvul­ta alkaen käy­nyt sel­väk­si, että luok­ka­vi­hol­li­sia ollaan. Sil­loin isän­maa teloit­ti kym­me­niä tuhan­sia kan­nat­ta­via­kin yrit­tä­jiä ISI­Sin tyyliin.
  ‘snip’
  Sep­po Korppoo
  Hai­rah­tu­nut insi­nöö­ri-yrit­tä­jä ja luokkavihollinen 

  Mikä­hän maa oli arv. luok­ka­vi­hol­li­sen isän­maa tuolloin?
  Ei se aina­kaan Suo­mi ollut — ilmei­ses­ti ei ole nytkään.

 6. Ase­moi­ko tuo “luok­ka­vi­hol­li­nen” vain tei­tä, jot­ka sii­tä puhu­vat: rehel­li­set yrit­tä­jät ovat usein olleet meis­tä jokai­sen luok­ka­to­ve­rei­ta ja epä­re­hel­li­set ovat yleen­sä epä­re­hel­li­siä mui­den verois­ta tai rikol­li­ses­ti eläviä.

 7. Eikö­hän 1990-luvun alus­sa yrit­tä­jil­le ja muil­le­kin ongel­mia aiheut­ta­neet mark­ki­na­ta­lou­den meka­nis­mit enem­män kuin mikään “luok­ka­vi­hol­lis­ten” jah­taa­mi­nen tai “riis­tä­jien” kiusaaminen.

 8. Rai­mo K: Mikä­hän maa oli arv. luok­ka­vi­hol­li­sen isän­maa tuol­loin? Ei se aina­kaan Suo­mi ollut – ilmei­ses­ti ei ole nytkään. 

  Mei­naat­ko että valuut­ta­lai­nan otta­mi­nen oli sil­loin epäi­sän­maal­lis­ta? Ja yri­tys­toi­min­nan kaut­ta työl­lis­tä­mi­nen tänään?

 9. Mik­ko Num­me­lin: Työt­tö­myys­kas­soil­la on nyky­ään vai­keuk­sia sel­viy­tyä edes perus­teh­tä­väs­tään, eli ansio­si­don­nais­ten työt­tö­myys­kor­vaus­ten mak­sa­mi­ses­ta työt­tö­mil­le työnhakijoillekaan

  Eivät­kä ne sel­viä­kään. Kas­sat mak­sa­vat noin vii­si pro­sent­tia ansiosidonnaisista.

 10. Oltiin nyt ay-lii­tois­ta mitä miel­tä tahan­sa, niin ilman liitto(j)a ei oli­si tul­lut aina­kaan alle­kir­joit­ta­neen työ­pai­kal­le vii­mei­seen vii­teen­tois­ta vuo­teen yhtään pal­kan­ko­ro­tus­ta kenel­le­kään, kos­ka aina meni huonosti.…tosin tilin­pää­tök­set oli­vat aina plus­sal­la ja inves­toi­tiin kokoajan.

  Että jos oli­si pai­kal­li­nen sopi­mi­nen käy­tös­sä laa­jem­min, niin se oli­si suu­rim­mas­sa osis­sa fir­mo­ja, omistajien/ joh­don sane­lua ja käs­ky­tys­tä- ja se ei ole mie­les­tä­ni mitään sopimista.

 11. Kuu­lui­sas­sa vii­den hen­gen rapor­tis­sa työt­tö­myys­tur­vas­ta esi­tim­me, että yrit­tä­jyy­teen hai­rah­tu­nei­ta ei pidet­täi­si auto­maat­ti­ses­ti luok­ka­vi­hol­li­si­na, joil­ta pitää kaik­ki työt­tö­myys­tur­va evä­tä, mut­ta vihak­si­han sel­lai­nen ehdo­tus pis­ti. Luok­ka­pet­tu­reil­le ei pidä työn­te­ki­jöi­den työt­tö­myys­tur­va­ra­ho­ja jakaa!”

  Haus­kan iro­ni­ses­ti kir­joi­tet­tu, sinän­sä tär­keäs­tä ja oikeas­ta asias­ta. Vaan kovin vaka­vas­ti tätä on taas kommentoitu…

 12. Pahoin pel­kään, että Kokoo­mus ajat­te­lee ajaes­saan työ­elä­mään jous­to­ja enem­män työ­nan­ta­jaa kuin työntekijää. 

  Sil­ti toi­voi­si jous­to­jen lisään­ty­vän, kun­han se tapah­tui­si molem­pien osa­puol­ten edut huo­mioi­den. Tosin ay-lii­ke tai­taa puo­les­taan kar­sas­taa kaik­kia joustoja…

 13. Vihe­rins­si: Eivät­kä ne sel­viä­kään. Kas­sat mak­sa­vat noin vii­si pro­sent­tia ansiosidonnaisista.

  Loput kerä­tään vero­luon­tei­si­na pakol­li­si­na työ­nan­ta­jan ja työn­te­ki­jän työt­tö­myys­va­kuu­tus­mak­sui­na ja tämä on hyvin tie­dos­sa­ni. Kui­ten­kin vii­me vuo­si­na on ilmen­nyt tilan­tei­ta, jois­sa kas­so­jen raha­ti­lan­net­ta on näi­den­kin tulon­siir­to­jen jäl­keen jou­dut­tu paik­kai­le­maan vel­ka­ra­hal­la, mikä on vie­lä­kin huo­nom­pi asia mones­sa­kin mielessä.

  Samoin, vaik­ka kas­sat peri­aat­tees­sa ovat val­tion takaa­mia, niin hal­li­tus ja edus­kun­ta saat­ta­vat jos­sa­kin vai­hees­sa ottaa nii­den hal­lin­non hal­tuun­sa ammat­tiyh­dis­tys­liik­keil­tä ja YTKl­ta eli Loi­maan kas­sal­ta ja kiris­tää nii­den käyt­tö­edel­ly­tyk­siä, jos osoit­tau­tuu, että nii­den kaut­ta vuo­taa jul­ki­sia varo­ja kuin seu­las­ta. Juu­ri tämä jäl­kim­mäi­nen uhka­ku­va toteu­tui­si, jos niil­le kek­sit­täi­siin yhtäk­kiä sivu­teh­tä­vä yri­tys­tu­ki­na ja ansio­si­don­nai­set jak­sot pite­ni­si­vät hallitsemattomasti.

  Nykyi­nen tavoi­te­ti­la on ymmär­ret­tä­väs­ti se, että ansio­si­don­nai­sel­la ole­va mah­dol­li­sim­man pian noin 1–4 kuu­kau­den aika­na työl­lis­tyi­si uudes­taan ja palau­tui­si ansio­si­don­nai­sen nos­ta­jas­ta takai­sin työt­tö­myys­va­kuu­tus­ten net­to­mak­sa­jak­si. 500 päi­vän ansio­si­don­nai­sen nos­te­lu on tar­koi­tet­tu ääri­ta­pauk­sek­si eikä normiksi.

 14. Ikä­syr­jin­tä on vää­rin. Tue­taan ikään­ty­nei­den työn­te­ki­jöi­den mah­dol­li­suuk­sia jat­kaa työ­elä­mäs­sä nykyis­tä pidem­pään. Ote­taan käyt­töön ikä­joh­ta­mi­sen hyviä käy­tän­tö­jä työpaikoilla.

  OS: Ihan dii­ba­daa­baa. Kon­krea­tia puuttuu.”

  Tot­ta ja ilmaan hei­te­tyt ideat­kin ovat huonoja. 

  Ikä­syr­jin­tään on toki syyn­sä. Ikään­ty­nyt työn­te­ki­jä tulee usein työ­suo­ri­tuk­seen­sa näh­den työ­nan­ta­jal­le kal­liim­mak­si kuin nuo­rem­pi, min­kä lisäk­si kes­ki­suu­ret ja suu­ret yri­tyk­set jou­tu­vat otta­maan tuon moneen ker­taan läpi­käy­dyn työkyvyttömyyseläkeriskin.

  Tilan­net­ta hel­pot­tai­si, jos yli 54 vuo­tiai­den työn­te­ki­jöi­den työ­nan­ta­ja­ku­lu­ja, m.l. tuo työ­ky­vyt­tö­myy­se­lä­ke­ris­ki, pie­nen­net­täi­siin. Suu­rin osa heis­tä ei ole enää par­haas­sa iskus­sa, mut­ta hen­ki­lö­koh­tai­sia palk­ko­ja ja nii­den lisiä on vai­kea pienentää.

  Tämän lisäk­si osa-aikai­ses­ta työs­tä pitäi­si teh­dä kai­kil­le osa­puo­lil­le, siis myös senio­reil­le mah­dol­lis­ta ja kan­nat­ta­vaa. Heil­lä­hän palk­ko­jen suh­de elä­mi­sen kului­hin useim­mi­ten sal­li­si keven­tää työn­te­koa. Var­sin­kin jos taka­na on pit­kä työ­his­to­ria, vii­mei­set vuo­det voi­si ottaa löy­sem­min, kii­tos uuden eläkesysteemin.

 15. OS: “Ei pitäi­si myön­tää eläk­kei­tä vaan vam­mais­tu­kia, jot­ka eivät pie­ne­ne, vaik­ka vam­mas­taan huo­li­mat­ta teki­si työ­tä. Sokeil­la täl­lai­nen mah­dol­li­suus van­has­taan on.”

  Olet kir­joit­ta­nut täs­tä aiem­min mut­ta en (lais­kuut­ta­ni) nyt löy­tä­nyt: Onko tuo sokeil­le jär­jes­ty­nyt mah­dol­li­suus nime­no­maan Soke­van kaut­ta jon­ka har­jo­jen val­mis­tus­ta RAY on tuke­nut ja joka nyt lope­te­taan (RAY ei voi tukea lii­ke­toi­min­taa)? Osa-aika työl­lis­ty­mi­nen pitäi­si tie­tys­ti jär­jes­tää kai­kil­le vammaisille.

  1. Sokei­den eri­lai­ses­sa työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­lä ei ole mitään teke­mis­tä Soke­van kans­sa. On vain aika­naan sää­det­ty, että se ei ole tulo­vä­hen­tei­nen. Saa koho­ta vaik­ka sin­fo­niaor­kes­te­rin viu­luso­lis­tik­si, mut­ta saa työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keen erään­lai­se­na haittakorvauksena.

 16. Pek­ka T.: Tosin ay-lii­ke tai­taa puo­les­taan kar­sas­taa kaik­kia joustoja… 

  Joh­tu­nee­ko sii­tä, että meka­niik­ka on lop­pu­tu­le­mal­taan sama kuin lii­ken­tees­sä: pie­nem­pi joustaa?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.